Read Microsoft Word - titul.doc text version

AZRBAYCAN RESPUBLKASI MDNYYT V TURZM NAZRLY M.F.AXUNDOV ADINA AZRBAYCAN MLL KTABXANASI

YEN KTABLAR Annotasiyali biblioqrafik göstrici 2010 Buraxili II

B A K I ­ 2010

AZRBAYCAN RESPUBLKASI MDNYYT V TURZM NAZRLY M.F.AXUNDOV ADINA AZRBAYCAN MLL KTABXANASI

YEN KTABLAR 2010-cu ilin ikinci rübünd M.F.Axundov adina Milli Kitabxanaya daxil olan yeni kitablarin annotasiyali biblioqrafik göstricisi Buraxili II

BAKI - 2010

Trtibçilr: Ba redaktor: Redaktor:

L.Talibova N.Rzaquliyeva K.Tahirov T.Aamirova

Yeni kitablar: biblioqrafik göstrici /trtib ednlr L.Talibova [v b.]; ba red. K.Tahirov; red. T.Aamirova; M.F.Axundov adina Azrbyc Milli Kitabxanasi.- Baki, 2010.- Buraxili II. - 424 s.

© M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2010

Tbit elmlri

1. 2-780890 []: , "" /.., .., .., ..; . ..; . .., .., ...- .: "", 2010.- 523 . - , . Riyaziyyat 2. 1. A50 Aliyev, R.B. Pedaqoji fakültlrin riyaziyyat kursunda rasional ddlrin tdrisi yollari [Mtn]: ped. elm. nam. dr. dis. 13.00.02 /Rafiq Aliyev; ADPU.- Baki, 2007.148 s. Cfrov, O.C. V-VI siniflrd agirdlrin ddlr nzriyysi elementlrin dair biliklrinin genilndirilmsi v drinldirilmsi [Mtn]: ped. elm. nam. dr. dis.: 13.00.02 /Orxan Cfrov; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Naxivan Dövlt un-ti. Naxçivan, 2008.- 176 s. Davudova, R.. Obyektlrin optimal tsnifati, alqoritmlri v proqram kompleksinin ilnmsi [Mtn]: fiz.-riy. elm üzr fls. d-ru dr. avt.: 05.13.18 /R..Davudova; AMEA, akad. ..Hüseynov adina Kibernetika in-tu.- Baki, 2010.- 18 s. Ehtimal nzriyysi v riyazi statistika ensiklopediyasi [Mtn] /C.E.Allahverdiyev, H.M.hmdova; trt. ed., A.H.Haciyev; msul red. G.A.Nbiyeva; red. Ü.E.Hsnova.- Baki: Elm, 2010.- 189 s. sgrova, R.A. Bzi stoxastik differensial tnliklrin parametrlrinin qiymtlndirilmsi [Mtn]: riyaz. üzr

3.

1. C50

4.

127 D23

5.

171. 20 E26

6.

B171 94

4

fls. d-ru dr.: 01.01.05 /Rhil sgrova; AMEA, Riyaziyyat v mexanika in-tu.- Baki, 2010.- 21 s. 7. B161.6 H14 Haciyev, S.S. Ksiln hllr malik ikinci trtib hiperbolik tnliklr sisteminin optimallii üçün zruri rtlr [Mtn]: riyaz. üzr fls. d-ru dr.: 01.01.02 /Sadddin Haciyev; AMEA, Riyaziyyat v mexanika intu.- Baki, 2010.- 23 s. brahimov, V.R. Adi differensial tnliklrin ddi üsullarla hlli [Mtn]: ali mktblr üçün drs vsaiti /V.R.brahimov, Q.Y.Mehdiyeva; ry. N..sgndrov, V.M.Musayev; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi; BDU.Baki, 2010.- 170 s. smayilov, .M. Riyaziyyat praktiki düünmd [Mtn]: natural ddlr, adi v onluq ksrlr. Xasslr v onlarin izahi. Çalima hlli nümunlri. Riyazi v mntiqi çalimalar. Kompyuterd intellekt oyunlari. ntellektin sas meyar v lamtlri /xtiyar smayilov; ry. A.Zamanov, A.hmdov.- Baki: [s.n.], 2009.- 64 s. srafilov, D.M. Ekstremal polinomlar v faber polinomlarinin kompleks müstvinin çoxluqlarinda yaxinlama xasslri [Mtn]: fiz.-riyaz. lm. d-ru dr. avt.: 01.01.01 /Daniyel srafilov; AMEA, Riyaziyyat v mexanika in-tu.-Baki, 2010.- 36 s. Mcidova, A.. btidai siniflrin riyaziyyat tlimi prosesind dd anlayiinin öyrdilmsi yollari [Mtn]: ped. elm. nam. dr. avt.: 13.00.02 /Aygün Mcidova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, ADPU.- Baki, 2007.- 19s. Mcidova, A.. btidai siniflrin riyaziyyat tlimi prosesind dd anlayiinin öyrdilmsi yollari [Mtn]: ped. elm. nam. dr. dis.: 13.00.02 /Aygün Mcidova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Azrb. Resp. Thsil problemlri in-tu.- Baki, 2007.- 166 s. Musayev, V.Y. Biometrik eynildirm sisteminin yaradilmasi üçün metod v alqoritmlrin ilnmsi

8.

B193 18

9.

12 82

10.

16 84

11.

1. M44

12.

1. M44

13.

127 M85

5

[Mtn]: texn. elm üzr fls. d-ru dr. avt.: 05.13.01 /Vüqar Musayev; AMEA, nformasiya texnologiyalari in-tu.- Baki, 2010.- 19 s. 14. 16 Ö44 Ömrova, M.N. Lager hiperqrupunda ksr-maksimal funksiyalarin v riss potensiallarinin xasslri [Mtn]: riyaz. üzr fls. d-ru dr. avt.: 01.01.01 /Mehriban Ömrova; AMEA, Riyaziyyat v mexanika in-tu.- Baki, 2010.- 20 s. ükürova, G.D. Qeyri hamar msalli hiperbolik tnliklr üçün qariiq msllr [Mtn]: fiz.-riyaz. elm üzr fls. d-ru. avt.: 01.01.02 /Gülnar ükürova; AMEA, Riyaziyyat v mexanika institututu.- Baki, 2010.- 22 s. Yusifzad, R.. Korporativ planladirmanin qeyri-slis modellri [Mtn]: iqtisad elm. üzr fls. d-ru dr.: 05.13.18 /Rad Yusifzad; AMEA, akad. ..Hüseynov ad. Kibernetika in-tu.- Baki, 2010.- 19 s. , .. []: . . .-. : 01.01.01 / ; , - .- , 2008.18 . , .. []: . . .-. : 01.01.01 / ; , - .- , 2006.103 . , .. - []: . - .-. : 01.01.01 / ; - . ., .- , 2008.- 251 . , ..

15.

161.6 94

16.

B181 Y92

17.

2008/60

18.

2006/201

19.

2008/124

20.

2009/19

6

[]: . - .. : 01.02.04 / ; , - .- , 2009.- 40 . 21. 1-703614 , .. []: / .- .: , 2008.- 496 . , .. [] /.., ..; . ...- : , 2010.- 308 . . , , . , .. []: . . -. . : 01.05.02 / ; , - . ...- , 2009.- 34 . , .. []: . . , . . " ( )" / , .., ..; . ....: - " °", 2010.- 640 . - , , , , , . , .. , , - []: / , ..; . .., .., ...- --: , 2009.- 416 .

22.

2010/17

.

23.

2009/312

24.

1-703306

25.

1-703127

7

26.

2010/45

, .. , []: . - . . : 01.01.02 / ; - . ., .- , 2010.- 21 . , .. - []: . . .-. : 01.01.02 / ; . , - ., 2010.- 18 . , .. []: . . - . .-. : 01.01.01 / ; , - .- , 2010.- 20 . , .. [] /. ; . ...: , 2010.- 394 c. , .. []: . . .-. : 01.01.07 / ; , - . . .. .- , 2010.- 22 . , .. []: , , , / .- : ; , 2009.- 480 . , .. []: . , . . 090106- "

27.

2010/110

28.

2010/43

29.

1-703082

30.

2010/48

31.

1-703315

32.

2-786195

8

", , . . . 05.13.19 -" , " / ; . .., .., ...- .: , 2008.- 464 . 33. 2-786189 , .. [] / , ..; . ...- .: , 2009.- 60 . . . , .. []: . . . . : 05.13.18 / .- , 2009.- 18, [4] . [] / . ..; , - . ...- , 2007.- 225, [11] . , .. []: . - . . : 01.01.09 / ; , - . . ...- , 2010.- 22 . , .. []: . , . / ; . .. [ .].- : . , 2009.- 184 . , ,

34.

2009/318

35.

1-703618

36.

2010/96

37.

1-703169

9

, . 38. 2009/23 , .. G En, []: . . .-. : 01.01.01 / ; , - .- , 2009.- 21 . , .. G En, []: . . .-. / ; , - .- , 2008.- 136 . : 01.01.01

39.

2008/123

40.

2010/64

, .. []: . . .. : 01.01.02 / ; - ; ., . - . ..- , 2010.- 18 . , .. []: / , ....: Market DS, 2010.- 176 . , .. [] / ; . . ..- .: -, 2009.- 176 . , , . , .. : []: - / .- .: -, 2010.- 94 . , ..

41.

2-786258

42.

1-703125

43.

1-703164

44.

2008/37

10

- []: . . .-. : 01.01.01 / ; , - .- , 2008.- 18 . 45. 2007/272 , .. - []: . . .. : 01.01.01 / ; - . ., .- , 2007.- 112 . , .. []: : . . 080105, 080109, 080500 / ; . .., ..; - , " . . -".- : - , 2007.- 108 . , .. []: . . . . : 05.13.18 / .- , 2009.- 19, [4] .

46.

1-703632

47.

2009/322

Mexanika

48. B23 A14 Axundova, . vvlcdn yüklnmi korroziyalanmi nazikdivarli hiss-hiss bircins konstruksiya elementlrinin rqslri [Mtn]: mexanika üzr fls. d-ru dr.: 01.02.04 /rad Axundov; AMEA, Riyaziyyat v mexanika n-tu.- Baki, 2010.- 18 s. liyeva, Y.M. Korroziyalanmi çubuqlarin burulma rqslri [Mtn]: fiz.-riyaz. elm. nam. dr. dis.: 01.02.04 /Yegan liyeva; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, AzTU.Baki, 2007.- 118 s. Quliyev, S.. Elastiklik nzriyysinin fiziki qeyri-xtti msllri [Mtn] /Sabir Quliyev; ing. dilin trc. ed. E.T.liyeva.- Baki: Azrnr, 2010.- 464 s.

49.

251 65

50.

251.1 Q86

11

51.

251.64 S37

Seyfullayev, F.. Mühitl tmasda olan ortotrop silindrik örtüyün rqslri [Mtn]: fiz.-riyaz. elm. nam. dr. üçün tq. ed. dis.: 01.02.04 /Famil Seyfullayev; AMEA, Riyaziyyat v mexanika in-tu.- Baki, 2007.115 s. , .. []: . - .-. : 01.02.04 / ; - . ., .- , 2008.- 296 . , .. - []: . - . : 01.02.04 / ; , - ., 2010.- 23 . , .. []: . . .-. : 01.02.05 / ; - ., . . . ..- , 2010.- 23 . , .. /..; , - . ...- , 2010.- 19 . , .. []: . . .-. : 01.02.05 / ; - ., . . - . ..- , 2010.- 23 .

52.

2008/157

53.

2010/92

54.

2010/38

55.

2010/153

56.

2010/37

12

57.

2-786739

, .. [] / ; . . ...- : , 2009.- 336 . . .

Fizika

58. B311 36 hmdov, T.M. Ksr törmlrinin elektrodinamikasinin srhd msllrin ttbiqi [Mtn]: riyaz. üzr d-ru elmi dr.: 01.01.03 /Turab hmdov; AMEA, Riyaziyyat v mexanika in-tu.Baki, 2010.- 48 s. liyev, Q.Q. Elektrik qaz boalmasi plazmasinin tsiri raitind kristallami polimer-seqnetoaktiv brk mhlul kompozitind pyezoelektrik effekti [Mtn]: fiz. üzr fls. d-ru elmi dr.: 01.04.10 /Qadir liyev; AMEA, akad. H.M.Abdullayev ad. Fizika in-tu.- Baki, 2010.- 26 s. Heydrov, Q.M. Elektroakustik çeviricilr üçün pyezokompozit materiallar [Mtn]: fizika-riyaziyyat elm. nam. dr. dis.: 01.04.13 /Qasim Heydrov; AMEA, Fizika in-tu.- Baki, 2007.- 208 s. Krimov, Q.M. Yüksk vakuum raitind, sistemd elektrik tsirlri zamani brk cisimlrin sthind elektron-ion proseslri [Mtn]: fiz.-riyaz. lm. nam. dr.: 01.04.04 /Qnbr Krimov; ADNA.- Baki, 2002.153 s. Vahabova, M.R. Qrup nzriyysi v onun atommolekul fizikasinda ttbiqlri [Mtn]: fizika, kimya fakültlrinin bakalavr v magistr pilllrind thsil alan tlblr üçün drs vsaiti /M.R.Vahabova; nair

59.

379 65

60.

33 H47

61.

3 K58

62.

314 V15

13

Q.sabyli; ry. S.K.Abdullayev, V.H.Bdlov.- Baki: irvannr, 2009.- 200 s. Tqdim olunan kitab molekullarin kvant mexanikasinda qrup nzriyysinin ttbiqlri il ilk taniliq yaradan v molekulyar sistemlrin qurulu v xasslrinin öyrnilmsi il mul olan xslr qrup nzriyysinin sas müddalarini qisa tqdim edn vsait kimi qbul oluna bilr. 63. 2010/95 , .. []: . - . : 01.04.10 / ; , - . ...- , 2010.- 36 . , .. .. , .. []: . . .-. : 01.01.03 / ; - . ., .- , 2008.- 134 . , .. []: . . . .-. : 01.04.01 / .- , 2010.16 . , .. []: . . . .-. : 01.04.07 / ; - .- , 2010.- 19 . , .. , []: . -`` . .-. : 01.04.14

64.

2008/143

65.

2010/171

66.

2010/139

67.

2010/89

14

/ ; - . ., .- , 2010.- 21 . 68. 2005277 , .. , InP []: . . . -. : 01.04.07 / ; , - .- , 2005.- 21 . , .. - []: . . .-. : 01.04.14 / ; - . ., ., 2009.- 348 . , .. []: . . .-. : 01.04.16 / ; - .- , 2010.- 22 . , .. Yb-As-S(Se) Sm []: . - . .-. : 01.04.10 / ; , - . . ...- , 2010.- 24 . .. - []: . . . .-. : 01.04.01 / .- , 2010.18, [2] . , .. []: . . - .-. : 01.04.07 / .- , 2010.- 32 .

69.

2009/14

70.

2010/122

71.

2010/51

72.

2010/170

73.

2010/172

15

74.

2010/52

, .. AgGa-S(Se), AgGaS2(Se2)[]: . - . .. : 01.04.10 / ; , - . . ...- ,2010.22 . , .. - []: . . . .-. : 01.04.01 / .- , 2010.- 16 . , .. - []: . - .-. : 01.04.03; 01.04.10 / ; - . ., .- , 2010.- 32 . , .. , []: . . .-. : 01.04.05 / ; - ; . - . ...- , 2010.- 21 . , .. -6. []: . . . .. : 01.04.07 / ; - .- , 2010.- 21 . , .. 89Sr 90Y []: . . . : 01.04.01 / ; . . , - .- , 2010.27 . , ..

75.

2010/169

76.

2010/53

77.

2010/33

78.

2010/155

79.

2010/77

80.

2010/146

16

[]: . . . .-. : 01.04.05 / ; - . .- , 2010.- 23 . 81. 2010/159 , . - []: . . - .-. : 01.04.16 / ; . , - .- , 2010.- 67 .

Astronomiya

82. 63 D13 Dadaov, .S. Uzundövrlü kometlrin böyük yarimoxlarinin paylanmasi [Mtn]: fizika-riyaz. elm üzr fls. d-ru. dr. avt.: 01.03.02 /lövst Dadaov; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, BDU.- Baki, 2010.- 20 s. Mikayilov, X.M. Eelle spektrometrlrin ilnib hazirlanmasi v simbiotik ulduzlarin spektral tdqiqi [Mtn]: fizika-riyaz. elm üzr fls. d-ru dr. avt.: 01.03.02 /Xidir Mikayilova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, BDU.- Baki, 2010.- 25 s. , .. []: . . - .-. : 01.03.02 / ; - . ., ., 2010.- 41 , .. []: . . . .-. : 05.07.12 / ; ; . . , - .- , 2005.- 25 . .. [ .]; [] /. . .-. ..-

83.

63 M61

84.

2010/49

85.

2005276

86.

2-786202

17

: , 2009.- 398 . , . 87. 2-786608 , . []: / ; . . ..; . . ...- .: , 2009.- 232 . , .

Kimya

88. 25 E96 Eyvazova, .M. Alitsiklik v aromatik karbon turularinin xloranhidridlrinin mono-diaminlrl reaksiyasinin tdqiqi [Mtn]: kimya elm. nam. dr. dis.: 02.00.03 /ükuf Eyvazova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, AzTU.- Baki, 2008.- 143 s. lixanova, Z.A. Modifikasiya olunmu seolitlrl izobutil spirtinin parsial oksidlmsi v sirk turusu il efirlmsi [Mtn]: kimya elm üzr fls. d-ru dr. avtoreferati: 02.00.15 /Zümrüd lixanova; AMEA akad. M.F.Naiyev ad. Kimya problemlri in-tu.- Baki, 2010.- 22 s. sgrov, A.B. Qeyri-üzvi kimyanin tdrisin aid praktikum [Mtn]: drs vsaiti /Aaisa sgrov; elmi red. ..Aayev; ry. R.Azadliyev, R.F.Qhrmanov.Sumqayit: Mansur Holding MMC, 2008.- 216 s. Mlikova, .H. Xlorbutenlrin katalitik oksidlm prosesinin kinetik v riyazi modelldirilmsi [Mtn]: texn. lm. nam. dr. avt.: 05.17.08 /rad Mlikova; AMEA, Kimya problemlri institutu.- Baki, 2005.- 30 s. Mrdanova, V.. Nikelin (II) müxtlif azobirlmlrl ml gtirdiyi komplekslrin spektrofotometrik tdqiqi

89.

54 51

90.

1 94

91.

54 50

92.

4 M53

18

v tyini [Mtn]: kimya üzr fls. d-ru dr.: 02.00.02 /V..Mrdanova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, BDU.Baki, 2010.- 24 s. 93. 2 M67 Mirzyeva, M.. Ariloksivzli spirtlr v onlarin bzi törmlrinin sintezi v xasslri [Mtn]: kimya elm üzr fls. d-ru dr. avt.: 02.00.03 /Mhsti Mirzyeva; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, BDU.- Baki, 2010.- 21 s. Sultanova, K.D. Gün v ya üalarin tsiri il biokütlnin yanacaq qazlarina çevrilmsinin qanunauyunluqlari [Mtn]: kimya üzr fls. d-ru elmi dr.: 02.00.09; 01.04.25 /Kmal Sultanova; AMEA, Radiasiya problemlri in-tu.- Baki, 2010.- 21 s. Mhrrmov, A.M. Seçilmi srlri [Mtn]: 5 cildd /Abel Mhrrmov; elmi red. V.M.Frzliyev; burax. msul M.R.Bayramov.- Baki: Baki Dövlt Universiteti, 2010.- ild 4: Alkenilfenollar sahsind yeni sintetik istiqamtlr: mqallr toplusu.- 288 s. Mhrrmov, A.M. Seçilmi srlri [Mtn]: 5 cildd /Abel Mhrrmov; elmi red. V.M.Frzliyev; burax. msul A..zizov, M..Ramazanov.- Baki: Baki Dövlt Universiteti, 2010.- ild 5: Funksional vzli yeni polimerlrin v nanokompozitlrin sintezi v tdqiqi: mqallr toplusu.- 352 s. Mhrrmov, A.M. Seçilmi srlri [Mtn]: 5 cildd /Abel Mhrrmov; elmi red. V.M.Frzaliyev; burax. msul V.M.Allahverdiyev.- Baki: Baki Dövlt Universiteti, 2010.- Cild 3: Funksional vzli heterotsikllrin yeni sintetik istiqamtlri v fza sciyyli kimyvi terminlri: mqallr toplusu.- 368 s. Zamanova, A.V. Karbamid v tiokarbamid sasinda alinan 3,4-dihidropirimidin-2(1H)-on(tion)larin törmlrinin sintezi v xasslri [Mtn]: kimya elm. nam. dr. dis.: 02.00.03 /Afaq Zamanova; AMEA, .Quliyev ad. Aqarlar kimyasi in-tu.- Baki, 2008.136s.

94.

553 S94

95.

2 M48

96.

714 M48

97.

2 M48

98.

264 Z27

19

99.

2010/47

, .. - []: . - . . : 02.00.15 / ; . . .., - . .- , 2010.- 28 . , .. 1,1'- []: . . . . : 02.00.04 / .- , 2010.- 20 . , .. 2- []: . - . : 02.00.03 / ; , - ., 2010.- 40 . , .. []: - / , ....: , 2009.- 448 . , .. []: . - . : 02.00.01 / ; , - . . . ...- , 2010.- 53 . , .. []: / , ..; . .., ...- .: . , 2009.- 528 . .

100.

2010/183

101.

2010/85

102.

2-786583

103.

2010/94

104.

2-786311

20

. 105. 2010/44 , .. , --, , []: . . . : 02.00.03 / .- , 2010.20 . , .. , , - []: . . . : 02.00.03 / ., 2010.- 20 . , .. []: . . . : 02.00.03 / ; , - - . ...- , 2010.- 24 . , .. , , , , []: . .... . . : 02.00.01 / ; ., - , - ., . -, - . ..- , 2010.- 22 . , .. - , ,¹ []: . . . : 02.00.04 / .- , 2010.- 20 . , .. ,

106.

2010/40

107.

2010/65

108.

2010/157

109.

2010/125

110.

2010/43

21

n []: . . . : 02.00.03 / .- , 2010.- 16 . 111. 2010/113 .. , , LaMeIMeIICr2O6 (Me I , Me II- ) []: . . . : 02.00.04 / .- , 2010.- 21 . , .. -, , []: . - . . : 02.00.06 / ; , - . . ...- , 2010.- 26 . , .. []: . - . : 02.00.04 / ; - . ., .- , 2010.- 37 . , .. A³B³C62 []: . - . : 01.04.24; 01.04.18 / ; , - ., 2009.- 454 . , .. Alhagi Pseudalhagi Desv., Codonopsis Clematidea Schrenk, Althaea Armeniaca Ten., Plantago Major L. Rosa Canina L. []: . - . : 02.00.10 / ; . , - . . ..., 2010.- 42 .

112.

2010/90

113.

2010/46

114.

2009/24

115.

2010/101

22

116.

2009/314

, . , , []:. . . . : 02.00.03 / ; . , - . . ...- , 2009.- 46 . , .. 5--2 []: . . . . : 02.00.01 / ; ., - , - ., . -, . -.- , 2010.- 22 . , .. - []: . -. . : 02.00.04 / .- , 2010.- 37 . []: , , , , , , : /.., .., .., .. /- . -..: , 2010.- 156 . , .. Er2O3-BaSiO3-ErF3 []: . - . . : 02.00.01 / ; , - . . . ...- , 2010.- 23 . , . - - []: . . - . : 02.00.03 /

117.

2010/158

118.

2010/104

119.

1-703112

120.

2010/42

121.

2010/135

23

; ., - ., - ., . -, . -.- , 2010.- 41 . 122. 2010/164 , .. []: . . . : 02.00.03 / ., 2010.- 38 . Geodeziya 123. -3766 [] /. . "" 2000 .; . . ..; "" - .- .: : , 2008.- 288 . [].- .: ; , 2008.191 . , .. [] / .- .: -, 2009.- 239 . , .. []: . . . . : 05.24.04 / ; . - " ".- , 2010.- 19 . Budapest Ortofotok [Text].- Budapest: [s.n.], 2009.126 p. Geofizika 128. 222 E96 Eynollahi, G.M. ran razisind Arazin qollarinin su rejiminin müasir dyimlri [Mtn]: co. üzr fls. dru dr.: 25.00.27 /Gita Eynollahi; AMEA, akad. H..liyev ad. Corafiya in-tu.- Baki, 2010.- 26 s.

124. 125.

-3764 2-786551

126.

2010/182

127.

Bd-15087

24

129.

2010/74

, .. - []: . - . . : 05.07.12 / ; - . ., . ., 2010.- 21 . , .. , - []: . . . : 25.00.30 / ; ., - . ...- , 2010.- 23 . , .. []: / ; . . ...- .: , 1999.- 144 . , .. , []: , , / ; . .., .., ...- . [ .]: , 2010.- 464 . , .. []: . . . . : 11.00.08 / ; - .- , 2010.- 21 . , .. ( - ) []: . - . ( . ): 05.07.12 / ; - .

130.

2010/91

131.

1999/8

132.

2-776571

133.

2010/162

134.

2010/33

25

., . .- , 2010.18 . 135. 2-775968 , .. []: , " " / , ..; . ...- .; .; .- , 2009.288 . . , .. []: . - . : 25.00.30 / ; " " .- , 2010.- 49 . , .. ( ) []: . . . . : 25.00.27 / .- , 2009.- 18 . , .. []: . - . .. .: 25.00.10 / ; , - .- , 2010.- 22 . , .. . []: . , "" / , ..; . .., ...- .: , 2009.- 248 c. , ..

136.

2010/34

137.

2009/319

138.

2010/93

139.

1-703266

140.

2010/160

26

[]: . . - -. : 04.00.22 / ; - ., 2010.- 36 . 141. 2009/310 , .. []: . . . . : 11.00.08 / ; - .- , 2009.- 20 . Climate Change and arctic Sustainable Development: scientific, social, cultural and educational challenges [Text] /ed. P.Bates.- Paris: UNESCO, 2009.-356 p. Kerimov, K.M. Problems and judgements about possibility of short-term prediction earthquakes [Text] /Kerim Kerimov.- Baku: Polygraphic production, 2008.- 160 p. Kerimov, K.M. Some features of the south Caspian basin hydrocarbon potential [Text] /Kerim Kerimov, M.B.Kheirov; red. B.A.Bairov.- Baku: Ti-Media, 2005.- 384 p. World economic and social survey 2009: Promoting development, saving the planet [Text].- New York: United Nations, 2009.- 207 p.

142.

I-36930

143.

I-36918

144.

I-36916

145.

I-36951

Geologiya

146. 33.20 A99 Azrbaycan minerallari [Mtn]: ensiklopediya /A.lizad, M..Çiraqov, S.F.Vli-zad, H.A.Vliyev; dizayn Z.zizov.- Baki: Nafta-Press, 2008.- 361 s. Kitabda AMEA Geologiya nstitutunun, Azrbaycan Respublikasi Ekologiya v Tbii Srvtlr nazirliyinin, BDU-nun geoloji muzeyind, H.Zrdabi adina Tbit Tarixi Muzeyind, Azrbaycan geoloqlarinin xsi kolleksiyalarinda öz orijinallii il seçiln parlaq rngli yaxi tralanmi kristallar v gözl mineral aqreqatlari

27

il tmsil olunmu nümunlr toplanmidir. 147. 44 Q24 Qaragözov, E.. Aberon arxipelaqi yataqlarinda qaliq neft ehtiyatlarinin mnimsnilmsinin geoloji-riyazi modellrl saslandirilmasi [Mtn]: geol.-mineral. elm. üzr fls. d-ru dr.: 25.00.12 /Elmir Qaragözov; AMEA, Geologiya in-tu.- Baki, 2010.- 24 s. , .. []: . . . .-. : 25.00.12 / ; , - .- , 2005.- 52 . , . : , -, , , / ; .; ..- .: , 2009.- 304 . -, .. [] / -; . ..- .: , 2008.- 928 . , .. []: / ; . ...- .: - , 2009.- 216 c. , . : [] / .- .: , 2009.255 . " ", -- . - . , .

148.

2005/27 5

149.

3-104767

150.

1-703019

151.

2-785806

152.

1-702915

153.

2010/116

28

[]: . - .-. : 25.00.01 / ; ., - . ...- , 2010.- 26 . 154. 2010/53 , .. []: . . . : 11.00.08 / ; - ., 2010.- 21 .

Corafiya

155. 9 A13 Abbasova, M.. Aberon regionu toponimlrinin tdqiqi [Mtn]: co. elm. üzr fls. d-ru dr. avt.: 25.00.24 /Mahir Abbasova; AMEA, akad. H..liyev ad. Corafiya in-tu.- Baki, 2010.- 24 s. Maksakovski, V.P. Dünyanin corafi mnzrsi [Mtn]: drslik /V.P.Maksakovski; trt. red. P.F.Kazimi; mtnlrin trc. F..badov; dizayn S.A.Yaqubova.- Baki: [s.n.], 2010.- Cild 1: Dünyanin ümumi xüsusiyytlri .- 486 s. Paayev, N.. Böyük Britaniyanin corafiyasi [Mtn]: drs vsaiti /Nriman Paayev; elmi red. B..Budaqov; ry. E.K.lizad, H.B.Soltanova, G.R.Aakiiyeva.Baki: [s.n.],2009.- 192 s. liyev, E.Q. Samur-Aberon kanalinin tbii v antropogen tsirlr hssasliinin qiymtlndirilmsi v qabaqlayici tdbirlrin planladirilmasi [Mtn]: corafiya elm üzr fls. d-ru dr. avt.: 25.00.36 /Elnur liyev, AMEA, akad. H..liyev ad. Corafiya in-tu.Baki, 2010.- 24 s. yyubova, L.C. ki-smayilli zonasinin seysmikliyi, seysmik thlüknin qiymtlndirilmsi v bina v qurularin zlzly davamliliinin dqiqldirilmsi [Mtn]: geol.-mineral. üzr fls. d-ru elmi dr.: 25.00.10

156.

8(0) M17

157.

8 P21

158.

9 65

159.

9 98

29

/Leyla yyubova; AMEA, Geologiya in-tu.- Baki, 2010.- 26 s. 160. 9 M85 Mustafayev, B.N. Azrbaycanin Xzr Sahili zonasinin davamli inkiafinin ekocorafi problemlri (XaçmazAberon razisind) [Mtn]: corafiya elm. nam. dr. avt.: 25.00.36 /Böyükaa Mustafayev; AMEA, akad. H..liyev ad. Corafiya in-tu.- Baki, 2008.- 19 s. Yetirmili, Q.C. Cnubi Xzr çökkliyinin seysmikliyi (Azrbaycan sektoru) [Mtn]: geol.mineral. elm d-ru dr. avt.: 25.00.10 /Qurban Yetirmili; AMEA, Geologiya in-tu.- Baki, 2010.- 53 s. , .. []: . - . . : 25.00.36 / ; , - . . . ...- , 2010.- 26 . , .. "" [] / .- .: , 2010.480 . , (1809-1882) (1831-1836) "". -, .. [] /..-.- .: , 2008.- 511 . ..- (1846-1886) . 70- XIX , ,

161.

9 Y39

162.

2010/50

163.

3-104813

164.

3-104816

30

. 165. 1-703622 : XXI []: : 2- / . . .., ...- .: : . .., 2007.- 1.- 448 . , , , , ; , . : XXI []: : 2- / . . .., ...- .: : . .., 2007.- 2.- 570, [2] . --, .. []: " " "" / --; . ....: , 2009.- 479 . , , e, , ( - .. , . , .. [] / ; . . ...- .:

166.

1-703623

167.

3-104815

168.

3-104814

31

, 2009.- 479 . " " (1841-1904)- (1887-1889). . 169. 1-703386 []: /.. [ .]; . . ...- .: , 2009.- 320 . " " 200 . , , , - , . Gödöllö, E. Principal gardens of hungary [Text] /Eszterhaza Gödöllö, K.Visegrad.- Budapest: Magus Kiado, 2001.- 224 p.

170.

Bd-15095

Biologiya elmlri

171. 591.4 A44 Aayeva, S.A. Hirkan Milli Parkin melrind mikoriza mlgtirn bazidial göblklr [Mtn]: biologiya elm. d-ru dr.: 03.00.24 /Sevr Aayeva; AMEA, Mikrobiologiya in-tu.- Baki, 2010.- 22 s. Anatomik terminologiya [Mtn]: terminoloji lüt /çapa haz., red. V.B.adlinski.- Baki:"Zrdabi LTD" MMC, 2009.- 278, [2] s. Anatomiya muzeyi - dünni, bugünü, sabahi [Mtn] /V.B.adlinski, R..sgrov, M.Q.Allahverdiyev, G.A.Hüseynova; Azrb. Resp. Shiyy nazirliyi, ATU.Baki, 2009.- 112 s.

172.

860 A69 860 A69

173.

32

174.

088 B13

Bababyli, N. Akademik Hsn liyev adina Ordubad Milli parki [Mtn]: monoqrafiya /Nazim Bababyli, F.mat, A.Ftliyev; red. X..sdov; ön söz B.Budaqov.- Naxçivan: cmi, 2009.- 80 s. Monoqrafiyada böyük alimin adini daiyan Milli parkin ekocorafi xüsusiyytlri haqqinda mlumat verilmidir. Babayeva, .T. Aberonun neftl çirklnmi torpaqlarinda mikrobakteriyalarin yayilmasi [Mtn]: biologiya elm. nam. dr. dis.: 03.00.07 /rad Babayeva; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, BDU.- Baki, 2008.- 151 s. Baxliyev, A.Y. Postnatal ontogenezd erkn birtrfli iiq deprivasiyasinin görm analizatorunun struktur funksional inkiafina tsiri [Mtn]: biologiya elm. nam. dr. dis.: 03.00.13 /Arzu Baxliyev; AMEA, A..Qarayev ad. Fiziologiya in-tu.- Baki, 2008.- 164 s. Balakiiyev, K.. 1 sentyabr 1966-ci ild I kurs tlblrin insanin anatomiyasi üzr mkdar elm xadimi, tibb elmlri doktoru, professor K..Balakiiyev trfindn oxunulmu giri mühazir [Mtn] /Kamil Balakiiyev; red. V.B.adlinski; ATU, nsan anatomiyasi kafedrasi.- Baki: [s.n.], 2001.- 40 s. Bayramov, B.M. Mrur insan, müdrik xsiyyt [Mtn]: mam Mustafayev-100 /Bayram Bayramov; red. V.Xramçayli; dizayn N.Elay.- Baki: Tknur, 2010.390 s. Botanika fnnindn çöl tdris tcrübsin aid ümumi metodik vsait [Mtn]: drs vsaiti /trt. ed. M..Aayeva; red. M.B.Hüseynov; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Azrb. Resp. Thsil problemlri in-tu, Lnkran dövlt un-ti.- Baki: irvannr, 2009.- 92 s. Cahangirolu, E. Zeytun hyat aaci [Mtn] /Elman Cahangirolu; nair Q.sabyli; red. L.Aayeva.- Baki: irvannr, 2009.- 108 s.

175.

485 B13

176.

903 B18

177.

E860 B22

178.

04 B31

179.

5 B80

180.

592 C16

33

181.

04 E47

Elin böyük olu [Mtn] /trt. S.Murtuzayev; red. M.Frzullayev.- Baki: Vtn, 2010.- 368 s. Kitabda .D.Mustafayevin ömür yolu, özünün gündliklrindn seçmlr, dövlt xadimlri, alimlr v dostlarinin onun haqqinda yaddalarda qalmi xatirlri toplanmidir. Eqi, R.. Çilpaq arpa nümunlrinin genetik müxtlifliyinin tdqiqi v kmiyyt lamtlrinin genetik analizi [Mtn]: biologiya üzr fls. d-ru dr.: 03.00.15 /AMEA. Botanika in-tu.- Baki, 2010.- 24 s. Eybatov, T.M. Biologiya. Bitkilr, bakteriyalar, göblklr, ibylr [Mtn]: abituriyentlr, agirdlr v müllimlr üçün vsait-soru kitabçasi /trt. Tariyel Eybatov, T..Mmmdxanli; elmi red. F.A.Aayev; ry. A..brahimov [v b.].- Baki: TQDK, 2010.- 196 s. biyev, Q.. Müxtlif iddtli fiziki i zamani oksigen srfinin kinetik xüsusiyytlri [Mtn]: biologiya elm. üzr fls. d-ru dr. avt.: 03.00.13 /Qalib biyev; AMEA, A..Qarayev ad. Fiziologiya in-tu.- Baki, 2010.22 s. lsgrov, M.M. Azrbaycan florasinin Festuca Rupicola Heuff. v Festuca Pratensis Huds. növlrinin taksonomik vahidliyi, morfologiyasi, anatomik quruluu [Mtn]: biologiya elm üzr fls. d-ru dr. avt.: 03.00.05 /Mftun lsgrov; AMEA, Botanika in-tu.- Baki, 2010.- 22 s. liyev, Q.S. Naxçivanin zngin tbiti [Mtn] /Qadar liyev; red. .Quliyev.- Baki: Adilolu, 2010.- 212 s. liyeva, S.A. Kürqirai tuqay melrin qulari (faunasi, ekologiyasi v qorunmasi) [Mtn]: biologiya elm. nam. dr. dis.: 03.00.08 /Sevinc liyeva; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Gnc dövlt un-ti.- Gnc, 2008.- 171 s.

182.

E04 E54

183.

5 E96

184.

E903 22

185.

5 47

186. 187.

088 65 693 65

34

188.

54 H14

Haciyeva, A.F. Çiylk genotiplrinin lverisiz mühit raitind davamliliinin bzi fizioloji v genetik xüsusiyytlri [Mtn]: biologiya sahsind fls. d-ru dr.: 03.00.15 /Aynur Haciyeva; AMEA, Botanika intu.- Baki, 2010.- 20 s. Hziyeva, A.. Aberon yarimadasinin bzi bitkilrinin rizosferin aktinomisetlri v onlarin toksiki aktivliyi [Mtn]: biologiya elm. nam. dr. dis.: 03.00.07 /Amalya Hziyeva; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, BDU.- Baki, 2008.- 140 s. brahimov, T.O. Azrbaycan qoruqlarinin landafti [Mtn]: iki hissd /Tahir brahimov; elmi red. .Göyçayli; BDU, Corafiya fakültsi.- Baki: MarsPrint, 2010.- 336 s. sayeva, K.X. Tbii v antropogen torpaqlarda yayilmi mikroorqanizmlrd bitki hormonlari sintezi [Mtn]: biologiya sahsind fls. d-ru elmi dr.: 03.00.07 /Könül sayeva; AMEA Mikrobiologiya in-tu.- Baki, 2010.- 22 s. smayilova, A. Biologiya [Mtn]: test banki: vsait müllimlr, magistrlr, 6-11-ci sinif agirdlri v abituriyentlr üçün nzrd tutulmudur /Aytn smayilova; elmi red. M.Frziyev; ixtisas red. K.Qasimova; ry. E.Tahirov, M.Hsnov; ön söz .Sadiq; Hdf kurslari.- Baki, 2009.- 296 s. Mahmudova, T.. Opioid peptidlrinin fza qurulularinin nzri informasiya analizi metodu il tdqiqi [Mtn]: fiz.-riyaz. lm. nam. dr. avt.: 03.00.02 /Tran Mahmudova; M..Rsulzad ad. BDU.- Baki, 1994.- 19 s. Mehbaliyeva, E.C. Prenatal ontogenezd hipoksiyaya mruz qalmi heyvanlarda reflektor faliyyt [Mtn]: biol. elm üzr fls. d-ru dr. avt.: 03.00.13 /Elnar Mehbaliyeva; AMEA, A..Qarayev ad. Fiziologiya in-

189.

493 H68

190.

088 18

191.

4 74

192.

.72 82

193.

07 M31

194.

E903 M34

35

tu.- Baki, 2010.- 24 s. 195. E64 M51 Mmmdov, A.M. Azrbaycanda yerli cinsdn olan ev toyuqlarinin karioloji v biokimyvi xüsusiyytlri [Mtn]: biologiya üzr fls. d-ru dr.: 03.00.15 /Ayaz Mmmdov; AMEA, Zoologiya institutu.- Baki, 2010.19 s. Mmmdov, A.T. Azrbaycanda koloniya ml gtirn qularin ekologiyasi [Mtn]: biologiya elm. nam. dr.: 03.00.08; 03.00.16 /Anar Mmmdov; BDU.- Baki, 2005.- 21 s. Mmmdov, Z.R. Kiçik Qafqazin imal-rq yamaci torpaqlarinin ekoloji qiymtlndirilmsi [Mtn]: biologiya lm. d-ru dr. avt.: 03.00.16; 03.00.27 /Zaman Mmmdov; AMEA, Torpaqünasliq v aqrokimya intu.- Baki, 2010.- 21 s. Mmmdova, G.. Postnatal ontogenezd beyinin müxtlif strukturlarinda transaminaza qrup fermentlrinin falliina prenatal hipokineziyanin tsiri [Mtn]: biologiya üzr fls. d-ru elmi dr.: 03.00.04 /Günel Mmmdova; AMEA, A..Qarayev ad. Fiziologiya in-tu.- Baki, 2010.- 20 s. Mövsümzad, S.K. Serotoninergik sistemin antimutagen müdafid v istilik oku zülallarinin sintezinin tnzimind rolu [Mtn]: biologiya elm üzr fls. d-ru dr. avt.: 03.00.13 /Sevda Mövsümzad; AMEA, A..Qarayev ad. Fiziologiya in-tu.- Baki, 2010.22 s. Novruzova, M.S. Leymaniozun mikrobioloji diaqnostikasinda müxtlif üsullarin müqayisli qiymtlndirilmsi [Mtn]: biologiya elm sahsind fls. d-ru dr. avt.: 03.00.07 /Mtant Novruzova; AMEA, Mikrobiologiya in-tu.- Baki, 2010.- 20 s. Orucova, C.R. Yüksk tbii fon raitind radionuklidlrin toplanmasi v torpaq bitki örtüyünd

196.

693 M51

197.

081 M51

198.

902 M51

199.

E903 M79

200.

4 N84

201.

57 O58

36

onlarin miqrasiya xüsusiyytlrinin tdqiqi [Mtn]: biologiya elm. nam. dr. dis.: 03.00.02 /Cmal Orucova; AMEA, Radiasiya problemlri in-tu.- Baki, 2008.- 160 s. 202. 903 R96 Rüstmova, T.V. Elektromaqnit dalalarin beyin yarimkürlri qabiinin elektrik aktivliyin tsiri [Mtn]: biologiya elm. nam. dr. avt.: 03.00.13 /Tükzban Rüstmova; AMEA, A..Qarayev ad. Fiziologiya in-tu.- Baki, 2009.- 19 s. Rüstmova, T.V. Elektromaqnit dalalarin beyin yarimkürlri qabiinin elektrik aktivliyin tsiri [Mtn]: biologiya elm. nam. dr. dis.: 03.00.13 /Tükzban Rüstmova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Gnc dövlt un-ti.- Gnc, 2008.- 136 s. Sfrov, H.M. Hirkan Milli Parkinin florasi v bitki örtüyü [Mtn]: biol. sahsind fls. d-ru dr.: 03.00.05 /Haciaa Sfrov; AMEA, Botanika in-tu.- Baki, 2010.20 s. adlinski, V.B. Azrbaycanda morfologiya elminin tarixi inkiaf mrhllri [Mtn]: monoqrafiya /V.B.adlinski; A.B.sayev; red. N.T.Mövsumov; Azrb. Resp. Shiyy nazirliyi, ATU.- Baki: ATU, 2003.- 263 s. adlinski, V.B. Buruntrafi ciblrin klinik anatomiyasi [Mtn]: monoqrafiya /V.B.adlinski red., A.S.Abdullayev, R.V.adlinskaya.; red. ..QasimovBaki: Oskar NPM, 2010.- 176 s. adlinski, V.B. nsan anatomiyasi [Mtn]: czaçiliq fakültsinin tlblri üçün drslik /V.B.adlinski, G.A.Hüseynova; ry.: M.Q.Allahverdiyev, ..Qasimov, A.B.sayev, .A.Mmmdova.- Baki: Müllim, 2009.- 239 s. adlinski, V.B. nsan anatomiyasi [Mtn]: iki cildd /V.B.adlinski, ..Qasimov, N.T.Mövsümov; red.

203.

903 R96

204.

5 S42

205.

76.9 16

206.

863 16

207.

E860 16

208.

860 16

37

R..sgrov; Azrb. Resp.Shiyy nazirliyi, ATU.Baki: Müllim, 2007.- Cild I.- 389 s. 209. E860 16 adlinski, V.B. nsan anatomiyasi [Mtn]: iki cildd /V.B.adlinski, ..Qasimov, N.T.Mövsümov; red. R..sgrov; Azrb. Resp. Shiyy nazirliyi, ATU.Baki: Müllim, 2009.- Cild II.- 336 s. adlinski, V.B. nsanin anatomiyasi [Mtn]: drslik /V.B.adlinski; ümumi red.: A.B.sayev, E..Xidirov; red. ..Qasimov; ry. N.T.Mövsümov, ..Hsnov.Baki: Sda, 2007.- 434 s. adlinski, V.B. nsanin anatomiyasi [Mtn]: drslik /V.B.adlinski; ümumi red.: M.Q.Allahverdiyev, A.B.sayev; ry. M..Cahangirov, N.T.Mövsümov; red. ..Qasimov.- Baki: Tknur, 2009.- 464 s. adlinski, V.B. nsanin anatomiyasi [Mtn]: dinamik v idman morfologiyasinin saslari il birlikd: drslik /Vaqif adlinski, N.T.Mövsümov, A.B.sayev, .A.Mmmdova; elmi red. M.S.Abdullayev; ry.: R.Q.Qayibov [v b.].- Baki: Müllim, 2003.- 432 s. Tahirov, .S. Naxçivan Muxtar Respublikasinda erkn yazda bal arisi (Apis mellifera l.) aillrind arilarin yetidirilmsi v paket ariçiliinin inkiafi [Mtn]: biol. elm. nam. dr. dis.: 03.00.09 /li Tahirov; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Naxçivan dövlt un-ti.- Baki, 2008.157 s. , .. , []: . - . . .: 03.00.07 / ; . ., .- , 2010.- 19 . , .. Nepeta L []: . . . : 03.00.05

210.

860 16

211.

860 16

212.

860.7 16

213.

691 T17

214.

2010/81

215.

2010/39

38

/ ; . . - . . ., 2010.- 21 . 216. 2-787446 []: , 060105 /.. [ .]; . .., ..; . .., ...- .: -, 2008.- 814, [2] . , .. []: . . . : 03.00.05 / ; , - ., 2008.- 18 . , .. "-" []: . . . . : 03.00.08 / .- , 2010.- 20 . , .. (Artemisia L.) []: . . . : 03.00.12 / ; , - .- , 2009.- 149 . , .. IN VITRO IN VIVO []: . . . : 03.00.13 / ; , - . ...- , 2007.- 142 . , .. IN VITRO IN VIVO []: . . . : 03.00.13 / ; , -

217.

2008/61

218.

2010/163

219.

2009/10

220.

2007/271

221.

2008/39

39

. ...- , 2008.- 22 . 222. 2010/156 , .. (Poaceae barnh.) - []: . . . . : 03.00.05 / ; . , "".- , 2010.- 21 . , .. - ( ) []: . . . : 25.00.36 / ; ., - . . ..., 2010.- 26 . , .. []: . . . : 03.00.15 / ; . - . ...- , 2010.- 21 . , .. ( ) []: . . . : 03.00.05 / ; , - .- , 2009.-140 . , .. - []: / , .., ..; . . ..; , - .- .: , 2009.- 157 . , .. (Coleoptera, Hydradephaga) - []: . . . : 03.00.16 / ; - , . - . ...- , 2010.- 20 .

223.

2010/117

224.

2010/62

225.

2009/19

226.

2-786324

227.

2010/60

40

228.

2008/133

, .. []: . - .-. : 06.01.02; 03.00.16 /..; . .- , 2008.- 370 . , . (, , , ) []: . - . : 03.00.19 / .- , 2010.- 38. , .. - []: . . - . : 03.00.05 / ; ., -; - ., . -.- , 2010.- 42 . , .. Yucca Gloriosa Gypsophila Paniculata []: . . . : 03.00.15 / ; , - .- , 2007.- 137 . , .. - []: . . . . : 03.00.04 / ; . , - ., 2010.- 23 . , .. []: / , .., ....: . . , 2007.- 240 . , .. []: / ; . . .., ..,

229.

2010/45

230.

2010/134

231.

2007/280

232.

2010/138

233.

2-785633

234.

2-786762

41

..; . .., ...- .: , 1985.- 3.- 320 . , , . 235. 1-703115 , .. []: / , .; . ..- .: , 2009.- 320 . , .. [] / ; . ..- .: , 2009.- 352 . . - . , .. []: , "" / , ..; . .., ...- .: , 2009.- 352 . , .. []: . . . : 03.00.19 / ; - ., . - . .. , . ..- , 2010.- 30 . , .. (- ) []: / . : - , 2007.- 91 . : ,

236.

2-786223

237.

2-786305

238.

2010/55

239.

1-703630

42

. 240. 2010/154 , .. Hibiscus Esculentus l. []: . . . . : 03.00.05 / ; . , "".- , 2010.- 24 . , .. - - [] /.., .., ..; . ..; , - .- : , 2009.- 181 . - . , .. []: . . - . : 03.00.07 / ; , - . ...- , 2010.- 20 . , .. []: / ; . .., ...- .: , 2009.- 384 . , .. II []: . - . : 03.00.02 / ; , - ., 2009.- 364 . , ..

241.

2009/16 8

242.

2010/151

243.

2-786308

244.

2009/9

245.

2010/91

43

[]: . - . . : 03.00.16; 03.00.27 / ; - . ., .- , 2010.- 20 . 246. 2010/30 , .. Rosa L. []: . . . : 03.00.05 / ; . ; . , . . .- , 2010.- 20 . , .. : [] / , ..; - . .- , " . - - ".: -, 2008.- 112, [4] . Bhanu, B. Human ear recognition by computer [Text] /Bir Bhanu, Hui Chen.- California: Springer, 2008.201p. Ellen, R. Modern crises and traditional strategies [Text]: Local Ecological knowledge in Island Southeast Asia /Roy Ellen.- New York: Bergbabn Books, 2007.272 p. Goyehayli, S. Problems of geography and geographical ecology (Theoretical and methodological aspects) [Text] /Shovgi Goyehayli; tr. Q.Akhmedov.- Bourgas: nternational Publishing House Swb, 2009.- 286 p.

247.

1-703615

248.

I-36620

249.

I-36898

250.

-36992

Ümumi texnika

251. 362 H63 Hsnova, S.M. Plastik deformasiya etmkl msamli ovuntu pstahlarin sthinin möhkmlndirilmsi [Mtn]: texn. üzr fls. d-ru dr.: 05.02.01 /AzTU.Baki, 2010.- 23 s.

44

252.

365 H98

Hüseynov, S.S. Fe-B sasli yeyilmy davamli ovuntu kompozisiyasinin ilnmsi [Mtn]: texn. üzr fls. d-ru dr.: 05.02.01 /Syami Hüseynov; AzTU.- Baki, 2010.20 s. Qacar, Ç. Mizandarliq [Mtn]: fizika ölçülrl balanir /Çingiz Qaçar; red. A.Cilovdarli, H.Nsibov.- Baki: rq-Qrb, 2010.- 136 s. Kitabda fiziki kmiyytlrin ölçü vahidlri v onlarin ölçm metodlarinin yaranmasi v inkiaf tarixi qisa halda öz ksini tapmidir. []: . , . . " " /.. ( .), .., .. [ .]; - " .- .: , 2009.360 . , . []: , / ; . . . .; . . ..; ...: -, 2008.- 176 .

253.

10 Q14

254.

1-703176

255.

3-104770

Energetika. Radioelektronika

256. 973 A14 Abdullayeva, Z. Microsoft Word [Mtn]: praktiki vsait /Züleyxa Abdullayeva, A.Hüseynova; elmi red. N.Rsulova; AMEA, nformasiya texnologiyalari in-tu.Baki: nformasiya Texnologiyalari, 2010.- 180 s. Kitabda Windows 2003 mliyyat sistemi v kompyuter haqqinda geni mlumat verilir. Kompyuterin sas v lav qurulari, proqramlarin silinmsi v yeni proqramlarin yüklnmsi, mliyyat sisteminin içi stolu v onun xüsusi sistem qovluqlari haqqinda trafli arayi verilir.

45

257.

27 A37

Axundov, .. Elektrik bklrinin qrarlami rejim tnliklrinin hllinin alinmasinin hesabat etibarliinin artirilmasi alqoritmlrinin ilnmsi [Mtn]: tex. elm. nam. dr. dis.: 05.14.02 /rad Axundov; "Azrenerji" ASC Azrb. Elmi-Tdqiqat v layih-axtari energetika in-tu.- Baki, 2008.- 158 s. Azrbaycanin kitab abidlri [Elektron resurs] /layihnin rhbri .Qarayev; trt. L.Mmmdova (elmi red.), S.Abbasov, .hmdov, R.Krimov; burax. msul F.Babayev; Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm nazirliyi.- Baki: Nurlar NPM, 2010.- 1 elek. optik disk (CD-ROM) Kazimzad, Z.. Elektrotexnikanin nzri saslari [Mtn] /Zki Kazimzad; elmi red. R.Kazimzad.Baki: UniPrint, 2010.- 580 s. Kitab elektrotexnikanin bütün nzri saslarini hat edir, onlarin hm fiziki, hm d riyazi chtdn izahini verir. Naziyev, Y.M. Azrbaycanda istilik energetikasi elminin inkiaf tarixindn [Mtn] /Yaar Naziyev, C.Y.Naziyev; elmi red. H.Q.Feyziyev.- Baki: Elm, 2010.- 252 s. Monoqrafiyada istilik-enrgetika elminin tarixindn, onun inkiaf yollarindan v bu sahd çalimi v halhazirda çalian taninmi Azrbaycan alimlrindn bhs edilir. eirlr, mahnilar [Qeyri musiqili ssyazma]: N.Rfibylinin sözlrin yazilmi mahnilar; R.Rzanin v N.Rfibylinin eirlri öz sslri il ikinci albom.Baki: Musiqi dünyasi, 2010.- 1 CD "Vektor" Nrlr evi [Mtn]: elektron resurs /"VEKTOR" Beynlxalq Elm Mrkzi.- Baki: Vektor BEM, 2010.- 1 elek. optik disk (CD-ROM). , ..

258.

973 A99

259.

21 K32

260.

3. N29

261.

973 29

262.

973 V36 2008/22

263.

46

GIS/INTRANET- []: . . . : 05.07.12 / ; - . ., . .- , 2008.- 22 . 264. 2008/144 , .. Gis/Intranet []: . . . : 05.07.12 / ; , - .- , 2008.- 173 . , .. " " []: . - . . : 05.13.01 / ; , - ., 2010.-19 . []: . , . . 210300 - "" 210312 " " /.., .., ., ..; . ..; . .., ....: -, 2009.- 664 . , .. []: . . . : 05.13.01 / ; , - . . ...- , 2010.23 . , .. []: . - . : 05.07.12 / ; - .

265.

2010/41

266.

2-786570

267.

2010/35

268.

2009/7

47

., . .- , 2009.276 . 269. 1-703627 , .. GPS12-iPAQArcPad []: / ; . ..; - . -.- ., 2008.- 324, [2] . , Garmin GPS12 XL, Compaq paq Pocket PC H3970 . , .. - -1000 (-320) []: . . . : 05.14.14 / ; . . -.- , 2010.20 . , . []: : , / , .; . . ...: , 2009.- 248 . , .. []: / ; . ....: , 2009.- 480 . , .. []: . . ., . 553000- " " 553100- " " / ; . .. [ .]..: - , 2008.- 378, [6] .

270.

2010/87

271.

2-786310

272.

2-786245

273.

2-787438

48

: 1 " "; 2 " ". 274. 2-786579 , .. Windows 7 [] / ; . . ...: -, 2010.- 251 . , .. "- " []: . . . : 01.05.02 / ; . . .- , 2010.- 20 . , .. []: . . . . : 05.13.18 / .- , 2010.- 21 . , .. []: . - . : 05.11.16 / ; ". " .- , 2010.39 . , .. []: . . . : 05.14.05; 05.14.14 / ; .- , 2005.- 459 . , .. []: . - . : 05.14.05; 05.14.14 / ; .- , 2008.- 42 .

275.

2010/102

276.

2010/177

277.

2010/37

278.

2005/281

279.

2008/21

49

280.

2-786572

, .. []: . , . . "- " " " / , .., ..; . .., ...- .: , 2009.- 239 . []: . , . 230100 " " /.., .., .. [ .]; . ...- .: -, 2010.333 . , .. []: . . . . : 05.14.02. / ; . . -.- , 2010.- 22 . , .. Word Excel []: / .- . [ .]: , 2009.- 224 . , .. [] / ; . . .. [ .]: , 2009.- 704 . Windovs , . , .. []: . - . : 05.13.17 / ; .

281.

2-786614

282.

2010/140

283.

2-786626

284.

2-786546

285.

2010/126

50

; - .- , 2010.- 24 . 286. 2008/149 , .. []: . . . : 05.12.13 / ; .- , 2008.- 146 . , .. []: . . . : 05.12.13 / ; .- , 2008.- 20 . , .. MicrosoftWindows XP 2010 + XP Vista Windows 7. XP . []: : : Windows XP, Windows XP + Vista +7; Windows XP; ; ; Windows XP; Windows XP; Windows XP ; /.., .., ...- .: , 2010.- 624 c. , .. []: . - . : 05.13.15 / .- , 2010.- 18 . , .. []: / , , " . . -".- .: , 2007.- 96 . ,

287.

2008/23

288.

2-786547

289.

2010/123

290.

1-703633

51

; . 291. 2-787447 . . []: /.. [ .]; . . ., .; . - .- .: . , 2008.- 524 . , . AutoCAD 2010 []: / .- . [ .]: , 2010.- 368 . , .. []: . . . : 05.13.18 / .- , 2010.- 21 . , .. []: . . - . : 01.05.02 / ; . . .- , 2010.- 44 . , .. []: . . . : 05.14.02 / ; . . -.- , 2010.- 23 . , .. []: / .- .: , 2009.- 410 . B .

292.

2-786255

293.

2010/31

294.

2010/103

295.

2010/54

296.

2-786567

52

297.

2010/68

, . []: . - . : 05.13.18 / ; . ; - .- , 2010.- 38 . , .. []: / .- . [ .]: , 2008.- 432 . , .. Excel 2007 []: : ; , , - ; - ! / ..: , 2008.- 145 . , .. []: . . ., . 230100- " " / ; . .., ...- .: : -, 2008.- 304 . , .. 3ds Max 2010 [] / .- - : , 2010.- 160 c. ds Max 2010 D- . , .. [] / , ...- .: -, 2008.- 384 . , .. []: . . . : 05.13.05 / ; . " . . -".- ,

298.

2-786595

299.

2-786568

300.

2-787444

301.

2-786580

302.

1-703121

303.

2010/76

53

2010.- 23 . 304. 1-703310 , .. , []: . . , . . 351400- " ( "); 080301 (351300)" ( )"; 080111- (061500) ""; 032401 (350700)- "" / .- .: , 2009.-184 . , , . (). []: . . . : 05.13.05 / ; . " . . -".- , 2010.21. , . []: . . . : 05.13.18 / .- , 2010.18 . Ebner, M. Lichttechnik fur Buhne und Disco. Ein Handbuch fur Praktiker [Text] /Michael Ebner.Aachen: Elektor, 2003.- 287 s. Trade and environment review: Promoting poles of clean growth to foster the transition to a more sustainable economy [Text].- New York: United Nations, 2009.- 208 p.

305.

2010/121

306.

2010/118

307.

A-31411

308.

I-36949

Da-mdn ilri. Neft. Qaz

309. 361 36 hmdov, S.F. lnmnin son mrhlsind olan çoxsayli neft yataqlarinda qaliq neft htiyatlarinin mnimsnilmsinin smrliliyinin artirilmasi yollari: (Buzovna-Mataa v Qala yataqlarinin timsalinda)

54

[Mtn]: texn. lm nam. dr. avt.: 25.00.17 /Sbuhi hmdov; ADNA, "Neftin, qazin geotexnoloji problemlri" v Kimy dövlt elmi-tdqiqat institutu.Bki, 2005.- 26 s. 310. 361 65 liyeva, H.L. Uzun müddt ilnilmd olan neft yataqlarinin potensial imkanlarinin akar edilmsi, ehtiyat v neftverm msalinin dqiqldirilmsi modellri [Mtn]: texn. elm. nam. dr. dis.: 25.00.17 /Hicran liyeva; ARDN Elmi-tdqiqatlar in-tu.- Baki, 2008.- 175 s. sgrli, .. Layin quyudibi zonasinin keçiriciliyini tnzimlmkl v maye partlayicilarinin ttbiqi il neftçixarmani intensivldirn üsullarin smrlliyinin artirilmasi [Mtn]: texn. üzr fls. d-ru dr.: 25.00.17 /ADNA.- Baki, 2010.- 20, [1] s. brahimov, X.M. Qazlift quyularinda qaz-maye qariiinin hrktinin tnzimlnmsi sasinda qaldiricinin faydali i msalinin artirilmasi [Mtn]: texn. lm nam. dr. dis.: 05.15.06 /Xidir brahimov; Azrb. Dövl. Neft snaye elmi-tdqiqat v layih in-tu.- Bi, 2002.- 138 s. Kazimov, E.A. Mürkkblmlr raitind quyularin qazilmasinin smrliliyini v keyfiyytini artirmaq üçün qazima mhlullari xasslrinin tnzimlnmsinin elmi saslarinin ilnilmsi [Mtn]: texn. lm. d-ru dr. avt.: 25.00.15 /Elçin Kazimov; ADNA.- Baki, 2010.- 42 s. Qazmada nanotexnologiya [Mtn]: "NANONEFT" v "NANOBTUM" sistemlri sasinda nanoborucuqlar /layihnin rhbri X.Yusifzad, E.ahbazov, R.Qurbanov; SOCAR.- Baki, 2010.- 32, [1] s. Süleymanov, .A. Neft v qaz quyularinin geofiziki tdqiqi üçün intellektual informasiya-ölçm kompleksi [Mtn]: texn. lm. nam. dr. avt.: 05.11.16 /lham Süleymanov; akad. ..Hüseynov adina Kibernetika in-

311.

36 92

312.

36 18

313.

1311K32

314.

131 Q30

315.

36 S99

55

tu.- Bki, 2005.- 18 s. 316. 2010/40 . []: . - . . : 25.00.17 / ; .- , 2010.- 22 . , .. . []: . - . . : 25.00.17 / ; , - .- ,2010.- 22 . , .. []: . - . : 25.00.18; 25.00.17 / ; , - .- , 2009.- 42 . , .. []: . . : 25.00.18; 25.00.17 / ; - "" . . .- , 2009.- 342 . , .. []: . . . : 25.00.17 / ; - . . " , ".- , 2008.- 21 . , ..

317.

2010/36

318.

2009/3

319.

2009/25

320.

2008/58

321.

2008/155

56

[]: . . . : 25.00.17 /. ; " , ".- , 2008.- 179 . 322. 2010/56 , .. []: . . . : 05.15.08 / ; . - , . -.- , 2010.- 26 . , .. []: . . . : 05.13.18 / .- , 2010.- 22 . , .. []: . . . : 05.13.18 / .- , 2010.- 20 . -, .. [] / -; . ...: UniPrint, 2010.- 268 . : . , .. - []: . - . . : 25.00.15 / ; .- , 2010.- 22 .

323.

2010/61

324.

2010/128

325.

2-786514

326.

2010/75

57

327.

1-703116

, .. []: . / ; . .. [ .]; - , . .- : , 2008.- 414 . . []: . - . . : 25.00.17 / ; .- , 2010.- 22 . , .. - []: . - . : 05.02.13 / ; . . - . ...- ., 2010.- 43 . Kerimov, K.M. The huge oil-gas potential of Azerbaijan (perspectives of further exploration) [Text] /Kerim Kerimov.- Baku: Polygraphic production, 2009.- 431 p.

328.

2010/39

329.

2010/32

330.

-36917

Mainqayirma

331. K414 A34 Aammdova, S.. "Neft-mdn avadanliqlarinda polimerlrdn hazirlanmi kipgclrin etibarliliinin tdqiqi" [Mtn]: texn. lm üzr fls. d-ru dr. avt.: 05.02.13 /Sevda Aammdova; ADNA.- Baki, 2010.22 s. Nuriyev, E.A. Firlanan konstruktiv elementlrin uzunömürlüyün korroziya yeyilmsinin tsirinin qiymtlndirilmsi [Mtn]: texn. elm. nam. dr. dis.: 05.02.02 /Eln Nuriyev; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, AzTU.- Baki, 2008.- 167 s.

332.

445 N91

58

333.

2010/74

, .. , []: . . . : 05.02.08 / ; . " . . -".- , 2010.- 23 . , .. []: . - . : 05.03.06 / ; . . -.- , 2010.32 . . []: . . . . : 05.02.08 / ; . " . . -"., 2010.- 21 . , .. []: . . . : 05.16.01 / ; . . -., 2010.- 21 . , .. []: . . . : 05.16.01 / ; . . -.- , 2010.- 19 . , ..

334.

2010/94

335.

2010/149

336.

2010/79

337.

2010/58

338.

2010/70

59

[]: . - . : 05.13.18 / .- , 2010.49 . 339. 2010/48 , .. []: . . . : 05.16.02 / ; . . -., 2010.- 20 . , .. []: . - . : 05.03.05 / ; . .- , 2010.- 20 . , .. []: . . . : 05.16.02 / ; - , . ., 2010.- 22 . , .. []: . - . : 05.02.08 / ; . " . . -".- , 2010.- 36 . , .. []: . - . : 05.03.06 / ; . . -.- , 2010.35. , ..

340.

2010/95

341.

2010/86

342.

2010/59

343.

2010/114

344.

2010/75

60

[]: . - . : 05.02.08 / ; . " . . -".- , 2010.- 37 . 345. 2010/131 , .. []: . . . . : 05.02.08 / ; , - - .- , 2010.- 23, [1] .

Kimya texnologiyasi. Yeyinti snayesi

346. 54 A14 Abdullayeva, E. Naften karbohidrogenlri sasinda azotlu korroziya inhibatorlarinin sintezi v tdqiqi [Mtn]: kimya lm. nam. dr. avt.: 02.00.13 /Emilya Abdullayeva; AMEA Y.H.Mmmdliyev ad. Neft kimya proseslri in-tu.- Baki, 2005.- 21, [1] s. Babayi, R.M. Funksional vzli fenollarin sasinda bzi sulfid v disulfidlrin sintezi, onlarin yalara aqar kimi tdqiqi [Mtn]: kimya elm nam. dr. dis.: 02.00.13 /Rna Babayi; AMEA, akad. Y.H.Mmmdliyev ad. Neft-kimya proseslri in-tu.- Baki, 2007.- 167 s. Dadaova, F.S. Naften turularinin kalsium duzlari, dixloralkanlar sasinda diefirlrin v alifatik sirasi diollarin alinmasi [Mtn]: kimya. elm üzr fls. d-ru dr. avt.: 02.00.13 /Frqan Dadaova; AMEA, akad. Y.H.Mmmdliyev ad. Neft-kimya proseslri in-tu.Baki, 2010.- 21 s. hmdov, .-C. . 1002 irniyyat [Mtn] /hmdCabir hmdov.- Baki: Gnclik, 2010.- 396 s. Kitabda müxtlif irniyyat mhsullarinin, o cümldn kompot, mürbb, çiy mürbb, irin xörklr, müxtlif xmirdn hazirlanan unlu irniyyat mmulati v tortlarin reseptlri, onlarin hazirlanmasi v saxlanilmasi bard mlumatlar toplanilmidir.

347.

54 B13

348.

54 D13

349.

86 36

61

350. 351.

997 36 54 36

hmdov, .-C. Möcüz-kr lzztli [Mtn]: yemk kitabi /hmd-Cabir hmdov.- Baki, 2010.- 30 s. hmdov, R.Y. Karbohidrogenlrin oksidlmsinin qarisini alan, trkibind fenol v tiokarbamid fraqmenti saxlayan tsiklik v alitsiklik sulfidlrin sintezi v tdqiqi [Mtn]: kimya lm. d-ru dr. avt.: 02.00.13 /Rsul hmdov; AMEA, akad. Y.H.Mmmdliyev ad. Neft-kimya proseslri in-tu.- Baki, 2010.- 22 s. Hüseynov, .. Neftin ilkin emali kompleksinin vakuum blokunun avtomatik idaretm sisteminin tdqiqi v ilnib hazirlanmasi [Mtn]: tex. elm. nam. dr. dis.: 05.13.06 /smayil Hüseynov; ADNA.- Baki, 2008.- 152 s. brahimov, H.C. Pirolizin maye mhsullarinin yeni kompleks emali sxeminin ilnmsi [Mtn]: kimya d-ru dr. avt.: 02.00.13 /Hikmt brahimov; AMEA akad. Y.H.Mmmdliyev ad. Neft-kimya proseslri in-tu.Baki, 2010.- 45 s. Mmmdov, C.. Msamli mühitd qeyri-stasionar kütl köçürülmsi proseslrinin fraktallar konsepsiyasi sasinda modelldirilmsi v optimalladirilmasi (qazlarin H2 S-dn adsorbsiya üsulu il tmizlnmzi nümunsind) [Mtn]: texn. elm. nam. dr. avt.: 05.17.08 /C..Mmmdov; AMEA, akad. M.F.Naiyev ad. Kimya problemlri in-tu.- Baki, 2010.- 23, [1] s. Nzrov, .Q. Analitik krekinqin yüngül qazyolu sasinda deemulqatorlarin v inhibitor-bakterisidlrin yaradilmasi v ttbiqi [Mtn]: texn. elm nam. dr. dis.: 02.00.13 /qrar Nzrov; AMEA, Y.H.Mmmdliyev ad. Neft-kimya proseslri in-tu.- Baki, 2002.- 145 s. Nzrova, M.K. Ferrit v mordenit katalizatorlarindan istifad etmkl naftollarin metanolla alkillmsindn metilnaftollarin alinmasi [Mtn]: kimya. elm üzr fls. d-ru dr. avt.: 02.00.13 /Mükünaz Nzrova; AMEA, akad. Y.H.Mmmdliyev ad. Neft-kimya proseslri in-

352.

540 H98

353.

54 18

354.

11 M51

355.

54 N62

356.

54 N62

62

tu.- Baki, 2010.- 23 s. 357. 54 N91 Nurullayev, V.X. Azrbaycanin azparafinli neft distillatlarindan perspektiv tlblr uyun motor yanacaqlarinin alinmasi [Mtn]: texn. elm. nam. dr. dis.: 05.17.07 /Vli Nurullayev; AMEA, akad. Y.H.Mmmdliyev ad. Neft-kimya proseslri in-tu.Baki, 2002.- 117 s. Salamova, N.V. Tbii karbon turulari, propilen oksidi v etanolaminlr sasinda yeni sthi- aktiv maddlrin sintezi v xasslri [Mtn]: kimya elm üzr fls. d-ru dr. avt.: 02.00.13 /Nrgiz Salamova; AMEA, akad. Y.H.Mmmdliyev ad. Neft-kimya proseslri in-tu.Baki, 2010.- 23 s. Sultanov, E.F. Katalitik krekinqin qaz yollari v C16C18 fraksiyali olefinlr sasinda trkibind N- v Solan inhibitor-bakterisidlrin sintezi v tdqiqi [Mtn]: kimya elm. nam. dr. dis.: 02.00.13 /Eln Sultanov; AMEA, akad. Y.H.Mmmdliyev ad. Neft kimya proseslri in-tu.- Baki, 2008.- 143 s. fiyev, V.M. Poliaminlrin amidlrinin v tsiklik birlmlrinin sintezi v inhibitor-bakteridis xasslrinin tdqiqi [Mtn]: kimya elm. nam. dr. dis.: 02.00.13 /Vüsal fiyev; AMEA, akad. Y.H.Mmmdliyev ad. Neft kimya proseslri in-tu.Baki, 2009.- 135 s. , .. []: . . . : 03.00.05 / ; , - ., 2008.- 180 . , .. []: : XIX-XXI / .- .: : -, 2009.- 544 .

358.

54 S21

359.

54 S94

360.

54 42

361.

2008/156

362.

2-786184

63

363.

2010/83

, .. []: . - . : 05.18.05 / ; . - ""., 2010.- 20 . , .. - []: . . . : 01.04.24 / ; , - .- , 2007.- 25 . , .. - []: . . . : 01.04.24 / ; , - .- , 2007.- 152 . , .. []: . / ; ..- .: , 2008.-511 . , .. , []: . . . : 05.18.06 / ; - . . . . , -.- , 2010.- 23 . , .. []: . - . : 02.00.13; 02.00.04 / ; . - . . ...- , 2008.268 . []: /. . [ .]; . . ...- .: ,

364.

2007/19 4

365.

2007/286

366.

3-104807

367.

2010/120

368.

2008/152

369.

3-104716

64

2007.- 288 . 370. 2-786522 , .. [] / ; ..; . . ..; , - . . ...- : , 2009.- 324 . . , []: / .- -; : , 2009.- III, 75 . , . , .. , []: . . : 15.00.02 /..; . , -.-, 2010.- 20 . , .. : [] / , .., ..; . . ...- : , 2009.- 232 . . , .

371.

3-105076

372.

2010/51

373.

2-786434

65

374.

3-104834

[] /. . .. [ .]; . ...- : , 2008.- 719 c. . 400 [] / . ., .; . . ..- [ .]: , 2009.- 14 . Turkey meat carcasses and parts [Text].- New York: United Nations, 2009.- 54 p.

375.

3-104717

376.

I-36956

l ilri. Evdarliq

377. 8 52 3-104817 libyli, S.B. lk poliqrafçi alim [Mtn]: ddat-70 /Sevda liybyli; red. Q.sabyli; ön sözün mül. S.Rüstmxanli.- Baki: Gnclik, 2010.- 501, [1] s. []: : . . /. ...- .: -, 2007.- 160 . , . []: c / ; . . ..- . : , 2009.- 672 . Sakhai E. Oriental Carpets a buyers guide [Text] /Essie Sakhai.- London: Parkway Editions LTD, [200?].144p. The textile and clothing manufacturer's challenges and accomplishments [Text].- Tokyo: Small and Medium, 2008.- 126 p.

378.

379.

3-104808

380.

I-37001

381.

I-36639

Tikinti

382. 71 mnzad, R.B. XI-XVII sr Azrbaycan memarliinin kompozisiya qanunauyunluqlari [Mtn]: memarliq d-ru dr. dis. avt.: 18.00.01 /Rayih

66

mnzad; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Azrb. Memarliq v inaat un-ti.- Baki, 2009.- 42 s. 383. H5 M51 Mmmdli, R.. Müxtlif hndsi formali sonlu qalinliqli sixilan qrunt tbqsind çevik özül tirlrinin deformasiyaya hesablama metodikalari [Mtn]: tex. elm. nam. dr. dis.: 05.23.02 /Rövn Mmmdli; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Azrb. Memarliq v inaat un-ti.- Baki,2008.- 133 s. Mirzyeva, G.S. Neftli istehsalat tullanti sularinin tkmilldirilmi lövhli neft tutanda tmizlnmsinin smrliliyinin tdqiqi [Mtn]: tex. elm. nam. dr. dis.: 05.23.04 /Gülnar Mirzyeva; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Azrb. Memarliq v inaat un-ti.- Baki, 2006.129 s. Nuriyev, C.Q. Azrbaycanin gömrük tarixi [Mtn]: drs vsaiti /Cümüd Nuriyev.- Baki: Qaraba, 2007.144 s. , .. XI-XVII []: . - : 18.00.01 / ; , - .- , 2007.264 . - .. []: . . . . : 05.23.01 /- ; . - -.- , 2005.- 20 . []: . ., . . 270112 (2912) " " /.., .., .., ..; . . ..; . .., ...- : -, 2008.- 416 . , .. -

384.

H761 M67

385.

H761 N91 2007/288

386.

387.

2005/27 4

388.

2-786216

389.

2010/38

67

[]: .. - . : 05.23.17 / ; - . ., . - .- , 2010.- 35 . 390. 2005/ 273 , .. - - []: . . . . : 05.23.17 / ; . - .- , 2005.- 19, [1] . , .. []: CD c 700 / .- . [ .]: , 2010.- 272 . , , , , , . -, .. - []: . . . . : 05.23.05 / -; . . - .- , 2010.- 21 . , .. []: / ; . .; ..- .: , 2008.- 736 . , . [] / , .; . . .; . . ..; . . ..; . ..- : , 2010.- 224 c. , , ,

391.

2-786185

392.

2010/150

393.

3-104810

394.

3-104718

68

250 . 395. 1-703637 , .. []: . / ; ..; . .., ..; - " ".- : - , 2007.- 128 . : , , , . "" [].- : [..], 2010.- 15 . - . "" . , .. (1970-2010 ) []: . . : 18.00.01 / ; . . - ., 2010.- 20 . , .. - []: . . : 18.00.04 / ; - . ., . -.- , 2008.- 26 . , .. - []: . . : 18.00.04 / ; - . ., . -

396.

3-104763

397.

2010/49

398.

2008/57

399.

2008/154

69

-.- , 2008.- 205 . 400. 2010/142 , . []: . . . . : 05.23.01. / ; . . - .- , 2010.- 24 . , .. []: . - . : 18.00.01 / ; - . ., . -.- , 2010.- 23 . , .. , []: . . . . : 05.23.01 / ; . - .- , 2010.- 24 . , .. []: . . . . : 05.23.01 / ; ., 2010.- 24 . , . []: , , , , , / ; . . .., ..; -. ..- .: , 2009.- 703 . , .. []: - : / ; . ..; ..: , 2008.- 240 .

401.

2010/60

402.

2010/152

403.

2010/147

404.

3-104804

405.

2-786292

70

406.

A-31425

Architektur NRW 2007 [Text].- Bonn: ExxtrWerbung, 2006.- Teil II.- 126 s. HO (4 ) Denkmalpflege in Regensburg. Herausgegeben von der Stadt Regensburg Amt fur Archiv und Denkmalpflege Abteilung Denkmalpflege [Text].Regensburg: Universitatsverlag Regensburg, 2004.Band 9.- 262 s. Serageldin, I. A landmark building reflections on the architecture of the bibliotheca alexandrina[Text] /Ismail Serageldin.- Alexandria: Bibliotheca Alexandrina, 2006.- 61 p.

407.

A-31423

408.

I-36901

Nqliyyat

409. O6,8 M61 Mikayilova, H.H. Xzr dnizinin morfometrik xüsusiyytlri v temperatur sahsinin aerokosmik ölçmlr sasinda xritldirilmsi [Mtn]: tex. elm nam. dr. dis.: 05.07.12 /Hcr Mikayilova; Azrb. Resp. Müdafi snayesi nazirliyi, Milli Aerokosmik agentliyi; T.K.smayilov ad. Tbii ehtiyatlarin kosmik tdqiqi in-tu.- Baki, 2008.- 157 s. Ömrün qizil payizi [Mtn]: akademik Arif Mehdiyev75 /red. A.Haciyev; trt. ed. T.Nizamov; ön söz A.lizad.- Baki: Qanun, 2009.- 216 s. Srniin qatari risinin vzif tlimati [Mtn] /trt. ed. K.M.rifov; red. E.H.Muradov; Azrb. Resp. Nqliyyat nazirliyi, "Azrb. Dmir Yollari" Qapali shmdar cmiyyti.- Baki, 2010.- 79,[1] s. , .. []: . - . : 05.23.11 / .- , 2010.- 41 .

410.

O6,8 Ö45 245 S50

411.

412.

2010/63

71

413.

2010/73

, .. []: . - . : 05.05.03 / ; . .- ,2010.- 40 . , .. []: . . . : 05.22.07 / .- , 2010.- 22 . , .. []: . - . : 05.05.04 / ., 2010.- 34 . CEVNI European for Inland waterways [Text]: fourth revised edition.- New York: United Nations, 2009.175p. Kaiser, W. Bosch und das Kraftfahrzeug [Text] /Walter Kaiser.- Stuttgart: Hohenheim, 2004.- 251 s. Schomann H. Kulturdenkmaler in Hessen [Text] /Heinz Schomann.- Wiesbaden,: Theiss, 2005.- Teil 2: Band 1: Eisenbahnbauten und -stricken 1839-1939.552 s. Schomann, H. Kulturdenkmaler in Hessen [Text] /Heinz Schomann.- Wiesbaden: Theiss, 2005.- Teil 2. Band 2.- 1144 s.

414.

2010/46

415.

2010/81

416. 417. 418.

I-36958 A-31406 A-31413

419.

A-31414

Knd tsrrüfati

420. 26 A13 Abasova, X.T. Aberon raitind becriln texniki üzüm sortlarinin biomorfoloji v tsrrüfat-texnoloji xüsusiyytlrinin öyrnilmsi [Mtn]: knd- ts. elm. nam. dr. dis.: 06.01.09 /Xuraman Abasova; Azrb. Resp. Knd Tsrrüfati nazirliyi, Aqrar elm mrkzi Azrb. Elmi-tdqiqat üzümçülük v rabçiliq in-tu.Baki, 2009.- 226 s.

72

421.

040 A93

Aslanov, H.. Gnc-Qazax bölgsind tbii seolitin gübrlrl birlikd ttbiqinin torpaq münbitliyin, bitki mhsuldarliina v keyfiyytin tsirinin elmi saslarinin ilnib hazirlanmasi [Mtn]: knd tsrrüfati lm. nam. dr. dis.: 06.01.04 /Hsnli Aslanov; Azrb. Knd Tsr akad.- si.- Gnc, 2009.- 389 s. Azrbaycan Torpaqünaslar Cmiyytinin srlr Toplusu [Mtn] /red. Q..Mmmdov, M.P.Babayev, Z.R.Mövsümov, V.H.Hsnov; AMEA, Azrb. Torpaqünaslar cmiyyti.- Baki: Elm, 2010.- 592 s. Babayev, M.. Azrbaycanin yerli arpa sort nümunlrinin aqrobioloji xüsusiyytlri v onlarin seleksiyada hmiyyti [Mtn]: knd tsr. elm. nam. dr. dis.: 06.01.05 /Mehman Babayev; Azrb. Resp. Knd Tsr. nazirliyi, Aqrar elm mrkzi, ElmiTdqiqat kinçilik in-tu.- Baki, 2009.- 257 s. Budaqov, B.. Tbitin yanar ami [Mtn]: akademik Hsn liyev-100 /Budaq Budaqov; elmi red. Q.Mmmdov; AMEA, H..liyev ad. Cografiya intu.- Baki: Elm, 2007.- 75 s. Cfrov, F.T. Qaraba bölgsinin aai hisssind suvarma sayi v gübr normalarinin yonca bitkisinin ot mhsuluna v torpain münbitliyin tsiri [Mtn]: knd tsrrüfati lm. nam. dr. dis.: 06.01.04 /Fazil Cfrov; Azrb. Resp. Knd Tsrrüfati nazirliyi; Azrb. Knd Tsr akad.- si.- Gnc, 2009.- 226 s. Cfrov, R.M. Buzovlarin neoaskaridozuna qari yeni anthelmint preparatlar v drman bitkilrinin müqayisli smrliliyinin öyrnilmsi v ttbiqi [Mtn]: baytarliq elm. nam. dr. dis.: 03.00.19 /Ruslan Cfrov; Azrb. Resp. Knd Tsrrüfati nazirliyi "rf Niani" Ordenli Azrb. Elmi-tdqiqat baytarliq in-tu.Baki, 2009.- 129 s. bilov, .R. Azrbaycanda camiçiliq [Mtn] /mran

422.

03 A99

423.

136 B13

424.

B87

425.

223 C50

426.

873 C50

427.

605

73

22 14 47

bilov, M.Zeynalov; red. heyti M.Musayev [v b.].Baki: MBM, 2009.- 304 s. lkbrov, F.. Üçtarlali pambiq-yonca-taxil növbli kin dövriyysind torpain sas becrm üsullarinin onun münbitliyin v becriln bitkilrin mhsuldarliina tsiri [Mtn]: knd tsr. üzr fls. dru. dr.: 06.01.01 /Fariz lkbrov; Azrb. Resp. Knd Tsrrüfat nazirliyi, Aqrar elm mrkzi; Azrb. Elmitdqiqat kinçilik in-tu.- Baki, 2010.- 19, [1] s. Haciyeva, S.K. Becrm amillrinin budanin balanic materialinin biomorfoloji lamtlrin tsirinin öyrnilmsi v seleksiyada istifadsi [Mtn]: knd tsr. üzr fls. d-ru. dr.: 06.01.05 /Sevda Haciyeva; Azrb. Resp. Knd Tsrrüfati nazirliyi, Aqrar elm mrkzi; Azrb. Elmi-tdqiqat kinçilik intu.- Baki,2010.- 21, [1]s. Heydrova, R.X. ki-Zaqatala zonasinda üzvi trkibli tullantilarin yayilmasi v onlarin allüvial çmn-me torpaqlari raitind taxil bitkisi altinda smrliliyi [Mtn]: knd-ts. elm üzr fls. d-ru dr avt.: 06.01.04 /Rna Heydrova; AMEA, Torpaqünasliq v aqrokimiya in-tu.- Baki, 2010.- 22 s. Hüseynov, A.R. Azrbaycan Respublikasinda ardicil damazliq yemlmlri üçün tut ipkqurdu cinslrinin seçilmsi [Mtn]: knd tsrrüfati lm. nam. dr. dis.: 06.02.04 /Azad Hüseynov; Azrb. Elmi-tdqiqat ipkçilik in-tu.- Gnc, 2007.- 121 s. Xlilov, F.C. Böyük Qafqazin me örtüyünün ekocorafi thlili (Azrbaycan Respublikasi daxilind) [Mtn]: co. elm. nam. dr. dis.: 25.00.23 /Frrux Xlilov; Azrb. Resp. Knd Tsr. nazirliyi, Aqrar elm mrkzi, Elmi-tdqiqat eroziya v suvarma in-tu.- Baki, 2008.- 160 s. smayilov, S.Q. Fermer v kndli tsrrüfatlarinda energetika vasitlrinin smrli istismarinin

428.

429.

13 H14

430.

04 H47

431.

692 H98

432.

32 X49

433.

071 82

74

saslandirilmasi (Frontal yüklyici main-alti il) [Mtn]: texn. elm. nam. dr. dis.: 05.20.03 /Sdi smayilov; Azrb. Knd Tsrrüfati akad.-si.- Gnc, 2008.- 249 s. 434. 064 M51 Mmmdov, Q.. Torpain eroziyasi v mühafizsi [Mtn]: ali mktblr üçün drslik /Qrib Mmmdov, S.Z.Mmmdova, C..abanov; elmi red. .G.Hsnov; ry. N.K.Mikayilov, ..brahimov.Baki: Elm, 2009.- 344 s. Ncfova, A.B. Aberonun aborigen v introduksiya olunmu süfr üzüm sortlarinin ampeloqrafiki, aqrobioloji v texnoloji xüsusiyytlrinin öyrnilmsi [Mtn]: knd tsrrüfati lm. nam. dr. dis.: 06.01.09 /Aida Ncfova; Azrb. Knd Tsrrüfati nazirliyi, Aqrar elm mrkzi, Azrb. Elmi-tdqiqat üzümçülük v rabçiliq in-tu.- Baki, 2009.- 203 s. Sadiqov, F.. Gnc-Qazax bölgsind üzüm bitkisinin mhsuldarliina v keyfiyytin damcilarla suvarma texnologiyasi sasinda veriln makro-mikroelementlrin tsiri [Mtn]: knd ts. elm. nam. dr. avt.: 06.01.01 /Frhad Sadiqov; Azrb. Resp. Knd Tsr. nazirliyi, Aqrar elm mrkzi; Elmi-Tdqiqat kinçilik in-tu.Baki, 2007.- 20 s. Sadiqov, F.. Gnc-Qazax bölgsind üzüm bitkisinin mhsuldarliina v keyfiyytin damcilarla suvarma texnologiyasi sasinda veriln makro-mikroelementlrin tsiri [Mtn]: knd tsrrüfati lm. nam. dr. dis.: 06.01.01 /Frhad Sadiqov; Azrb. Resp. Knd Tsr. nazirliyi, Aqrar elm mrkzi; Elmi-tdqiqat eroziya v suvarma in-tu.- Baki,2006.- 181 s. Sfrov, C.X. Mövcud tsrrüfatçiliq raitind muan düzünd pambiin pulsasiya irnaqli irimlarla suvarilma texnikasi v texnologiyasi [Mtn]: texn. lm. dr. üçün tq. ed. dis-nin avtoreferati: 06.01.02 /Cmid Sfrov; AMEA, Torpaqünasliq v aqrokimya in-tu.Baki, 2010.- 19, [1] s.

435.

26 N50

436.

14 S16

437.

14 S16

438.

06 S42

75

439.

062 T21

Talibov, .A. "Azrbaycanin Quba-Xaçmaz bölgsind makro-v mikroelementlrin damcilarla suvarma texnikasi vasitsi il armud balarinda ttbiqi texnologiyasinin öyrnilmsi" [Mtn]: knd tsrrüfati elm nam. dr dis.: 06.01.01 /zzt Talibov; Azrb. Resp. Knd Tsrrüfati nazirliyi, Aqrar elm mrkzi Azrb. Elmi-tdqiqat eroziya v suvarma in-tu.- Baki, 2008.151 s. , .. : ( ) []: . . . : 06.01.02 / ; - .; . . ...- , 2010.- 26 . , .. []: . . . : 03.00.19 / ; - .; -.- , 2009.- 119 . .. []: . . . . : 06.02.04 / ; - . .- , 2010.- 18 . , .. []: . - . : 06.01.02; 03.00.16 / ; , - .- , 2008.- 42 . , .. []: /..; . ...- : ,

440.

2010/92

441.

2009/26

442.

2010/167

443.

2008/40

444.

2-787617

76

2010.- 229, [1] . , . 445. 2007/19 0 , .. Yucca Gloriosa Gypsophila Paniculata []: . . . : 03.00.15 / ; , - .- , 2007.- 21 . , .. []: / , .., ..; . . ..- -: , 2009.- 400 . , .. []: . . : 03.00.20 / ; - . ; .-. -., 2010.- 21 . , .. []: . . . : 16.00.03 / ; , - .- , 2008.- 21 . , .. []: . . . : 16.00.03 / ; - . . . ., -.- , 2007.- 149 . , .. - -

446.

2-786314

447.

2010/28

448.

2008/36

449.

2007/278

450.

2010/136

77

[]: . . . .-. : 06.02.04 / ; .- , 2010.46 . 451. 2010/173 , .. []: . . . : 16.00.04 / ; - ., , . -.- , 2010.18 . , .. , - []: . . . : 25.00.30 / ; ., - . ...- , 2010.- 23 . , .. [] / ; . . ..; . .., .., ..; . -. , - . ...- .: ; , 2009.- 256 . , .. []: . . . : 16.00.03 / ; - ., . - . .., . .., 2010.- 26 . , ..

452.

2010/88

453.

1-702929

454.

2010/181

455.

2007/277

78

- [] []: . . . : 03.00.15 / ; , - .- , 2007.- 140 . 456. 2007/18 8 , .. -[] []: . . . : 03.00.15 / ; , - .- , 2007.- 20 . Economics of sustainable agriculture [Text].- Gödöllö: Szent istvan university, 2008.- 316 p. Wolfersdorf M. Forschung im Fachkrankenhaus fur Psychiatrie und Psychotherapie [Text] /M.Wolfersdorf, Ch.Mauerer, M.Moos.- Regensburg: Roderer, 2002.222 s.

457.

I-36780

458.

A-31402

Tibb elmlri

459. 68 A14 Abbasova, A.A. Azrbaycanda uaqlar arasinda eitm pozunluqlarini erkn akar etmk üçün audioloji skrininq modelinin ilnib hazirlanmasi v ttbiqi [Mtn]: tibb elm ixtisasi üzr fls. d-ru dr. avt.: 14.00.04 /Afaq Abbasova; Azrb. Resp. Shiyy nazirliyi, ATU.- Baki, 2010.- 20 s. Aayev, M.M. Dializ [Mtn] /Mehman Aayev, S.liyev; red. L.M.Hacibbirova.- Baki: Oskar, 2010.424 s. Aayeva, T.S. Aberonda yayilmi quru subtropik meyv bitkilrinin mikobiotasinin patogen nümayndlri [Mtn]: biol. elm. nam. dr. dis.: 03.00.24 /Tran Aayeva; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, BDU.- Baki, 2007.- 129 s. Axundov, .A. Anafilaktik okun dinamikasinda immun komponentlr il laxtalanmanin qanda v limfada dyimsinin korreksiyasi [Mtn]: tibb elm.

460.

P696 A35 P410 A35

461.

462.

252 A36

79

nam. dr. dis.: 14.00.16 /mran Axundov; Azrb. Resp. Shiyy nazirliyi, ATU.- Baki, 2008.- 123 s. 463. 252 A40 Akademik Abdulla Qarayevin 100 illik yubileyin hsr olunmu Azrbaycan Fizioloqlar Cmiyytinin VI qurultayinin dvtnam v proqrami [Mtn] /AMEA, A..Qarayev adina Fiziologiya in-tu.- Baki, 2010.- 4 s. Allahverdiyeva, M.H. Yenidoulanlarda hiperbilirubinemiyalar zamani antihomotoksiki terapiyanin smrliliyinin klinik-immunkimyvi saslandirilmasi [Mtn]: tibb fls. d-ru dr.: 14.00.09 /Mehriban Allahverdiyeva; Azrb. Resp. Shiyy nazirliyi, ATU.- Baki, 2010.- 19 s. Azrbaycanda anatomiya mktbinin banisi mkdar elm xadimi, professor Kamil bdül-Salam olu Balakiiyevin anadan olmasinin 100 illik yubileyin hsr olunmu beynlxalq konfransin elmi mqallr toplusu [Mtn] /konfransin tkilat komitsi v red. heyti .T.miraslanov (sdr) [v b.]; Azrb. Resp. Shiyy nazirlyi, ATU.- Baki: Müllim, 2006.- 396 s. Bayramova, A.Q. Metabolik sindromu olan xstlrd miokard infarktinin diaqnostikasinin bzi msllri [Mtn]: tibb nam. dr.: 14.00.05 /Aydin Bayramova; Azrb. Resp. Shiyy nazirliyi, ATU.- Baki,2009.- 22 s. Cavadov, S.S. Limfoblastik leykemiyali xst uaqlarda sistem xaraktreli kandidozun etiopatogenetik xüsusiyytlri [Mtn]: tibb elm nam. dr. dis.: 03.00.07 /Samir Cavadov; Azrb. Resp. Shiyy nazirliyi, ATU.Baki, 2009.-134 s. hdov, K.M. Aqrokimyvi maddlrin istifad olunduu raitd kiçik mktb yali (7-11 ya) uaqlarin salamliq vziyytinin qiymtlndirilmsi [Mtn]: tibb lm. nam. dr. avt.: 14.00.09 /Krim hdov; N.Nrimanov ad. ATU.- Baki, 1996.- 26 s. hmdova, A.C. Birincili açiq bucaqli v neovaskulyar

464.

73 50

465.

(2) 99

466.

41 32

467.

264 C27

468.

73 95

469.

67

80

36

qlaukomanin ifrat inkiaf etmi v terminal mrhllrind diod-lazer transskleral siklokoaqulyasiya v diod-lazer transskleral sikloanemizasiya il müalic [Mtn]: tibb elm. nam. dr.: 14.00.08 /Aybniz hmdova; akad. Z..liyeva ad. Azrb. Elmi-tdqiqat göz xstliklri in-tu.- Baki, 2007.- 17, [4] s. limirzyeva, Z.X. Azrbaycanda leykozlarin klinikepidemioloji xüsusiyytlri [Mtn]: tibb elm nam.dr. dis.: 14.00.29, 14.00.30 /Zöhr limirzyeva; Azrb. Resp. Shiyy nazirliyi, B..Eyvazov ad. ET Hematologiya v transfuziologiya in-tu.- Baki, 2008.148 s. liyev, .V. ri bronxlarin vrm v qeyri-vrm etiologiyali stenozlari zamani kompleks bronxoloji müayinnin diaqnostik informasiya tutumu [Mtn]: tibb üzr fls. d-ru elmi dr.: 14.00.26 /mir liyev; Azrb. Resp. Shiyy nazirliyi, ATU.- Baki, 2010.- 19 s. mkdar elm xadimi, professor Rafiq rf olu sgrovun anadan olmasinin 75 illiyin hsr olunmu elmi konfransin materiallari [Mtn]: /elmi red. V.B.adlinski; red.: N.T.Mövsümov, Z.X.Rhimov; burax. msul: E..Ocaqverdizad, D.B.Birova; Azrb. Resp. Shiyy nazirliyi, ATU.- Baki: Müllim, 2008.-234 s. sdi, Y.M. Yüngül kll-beyin travmasi zamani ssqbuledici aparatin vziyyti [Mtn]: tibb lm. ixtisasi üzr fls. d-ru dr. avt.: 14.00.04 /Yaqub sdi; Azrb.Resp. Shiyy nazirliyi, ATU.- Baki, 2010.- 22 s. Haciyev, K.. Qaraciyr sirrozunun portal hipertenziya il fsadlamasi zamani qanaxmanin proqnozladirilmasi, profilaktikasi v müalic taktikasi [Mtn]: tibb üzr fls. d-ru dr: 14.00.27 /K..Haciyev; Azrb. Resp. Shiyy nazirliyi, akad. M.A.Topçubaov ad. Elmi crrahiyy mrkzi.- Baki,2010.- 21 s.

470.

411 59

471.

54 65

472.

(2) 71

473.

P68 91

474.

45 14

81

475.

73 H14

Haciyeva, M.R. Kskin revmatik qizdirma keçirmi uaqlarda üryin geometriyasinin vziyyti v ona angiotenzinçevirici fermentlrin ingibitorlarinin tsiri [Mtn]: tibb elm üzr fls. d-ru dr. avt.: 14.00.09 /Mdin Haciyeva; Azrb. Resp. Shiyy nazirliyi, ATU.- Baki, 2010.- 22 s. Hsnov, V.M. Dniz neftçilrind stomatoloji xstliklrin yayilmasi v optimal müalic-profilaktika tdbirlrinin ilnib hazirlanmasi [Mtn]: tibb elm. nam. dr. dis.: 14.00.21 /Vaqif Hsnov; Azrb. Resp. Shiyy nazirliyi, ATU.- Baki, 2009.- 150 s. Hümmtov, A.F. Residiv mürkkb pararektal fistullarin diaqnostikasi v crrahi müalicsinin nticlrinin yaxiladirilmasi [Mtn]: tibb elm. nam. dr. dis.: 14.00.27 /Azr Hümmtov; Azrb. Resp. Shiyy nazirliyi, ATU.- Baki, 2009.- 152 s. Xüsusi histologiya [Mtn]: drs vsaiti /red. B.M.Qorxmazov; trt. ed.: C.R.Abdullayeva [v b.]; N.Nrimanov ad. ATU, Histologiya embriologiya, sitologiya kafedrasi.- Baki: [s.n.], 2009.- 152 s. brahimov, F.. Aberon yarimadasinin endemik flüoroz zonasinda uaqlarda v yeniyetmlrd dayaqhrkt sisteminin vziyyti [Mtn]: tibb.elm. nam. dr. dis.: 14.00.22 /Firudin brahimov; Azrb. Resp. Shiyy nazirliyi, Azrb. Elmi-tdqiqat travmatologiya v ortopediya in-tu.- Baki, 2008.- 142 s. brahimova, .E. Yenidoulmularda xlamidiya infeksiyasinin klinik-immunoloji xüsusiyytlri [Mtn]: tibb lm. nam. dr. avt.: 14.00.09 /rad brahimova; ATU.- Bi, 2005.- 20 s. manov, E.. Mitral qapaq prolapsi sindromu olan uaqlarda miokardin bioelektrik sabitliyinin v sol mdciyin geometrik vziyyti [Mtn]: tibb elm. nam. dr. dis.: 14.00.09 /Elnur manov; Azrb. Resp. Shiyy nazirliyi, ATU.- Baki, 2008.- 165 s.

476.

661 H63

477.

453 H95

478.

251 X98

479.

733 18

480.

73 18

481.

733 41

82

482.

364 32

Kazimov, K.. Qeyri kiçik hüceyrli aciyr xrçnginin mrhlsinin kimya-üa terapiyasi [Mtn]: tibb üzr fls. d-ru dr.: 14.00.19; 14.00.14 /Kamal Kazimov; Azrb. Resp. Shiyy nazirliyi, Milli Onkologiya mrkzi.- Baki,2010.- 18, [2] s. Krimov, V.N. Risk drcsi yüksk olan xstlrd kskin xolesistitin crrahi müalicsind yeni texnologiyalarin effektivliyi [Mtn]: tibb üzr fls. d-ru dr.: 14.00.27 /Veysl Krimov; Azrb. Resp. Shiyy nazirliyi, akad. M.A.Topçubaov ad. Elmi crrahiyy mrkzi.- Baki,2010.- 20 s. Krimova, E.E. Histerektomiya mliyyatinda sonra yumurtaliqlarda ml gln funksional dyiikliklr v onlarin korreksiyasi [Mtn]: tibb elm üzr fls. d-ru dr. avt.: 14. 00.01 /Egül Krimova; Azrb. Resp. Shiyy nazirliyi, ATU.- Baki, 2010.- 20 s. Qocayeva, A.M. Bioptik yanama sasinda gözün optik sisteminin aberrasiyalarin diaqnostikasi v korreksiyasi [Mtn]: tibb d-ru dr.: 14.00.08 /Aybniz Qocayeva; Azrb. Resp. Shiyy nazirliyi, akad. Zrif liyeva ad. Milli Oftalmologiya mrkzi.- Baki, 2010.- 50 s. Mahmudov, F.R. Kiilrd genital herpes (klinika, diaqnostika, müalic, profilaktika) [Mtn]: tibb elm d-ru dr. avt.: 14.00.11 /Frid Mahmudov; Azrb. Resp. Shiyy nazirliyi, ATU.- Baki,2010.-38 s. Mahmudov, V.N. Bud sümüyünün diafizinin siniqlarinin yivli mil aparati il osteosintezi [Mtn]: tibb. elm. nam. dr. dis.: 14.00.22 /Vüqar Mahmudov; Azrb.Resp. Shiyy nazirliyi, ATU.- Baki, 2008.163s. Mehdiyev, E.S. Qaraba müharibsi itirakçilarinda stress pozuntularinin klinik xüsusiyytlri, müalic v reabilitasiya tdbirlri [Mtn]: tibb elm üzr fls. d-ru dr. avt.: 14.00.18 /Elad Mehdiyev; Azrb. Resp.

483.

45 58

484.

71 K58

485.

67 Q61

486.

59 M15

487.

458 M15

488.

64 M34

83

Shiyy nazirliyi, ATU.- Baki, 2010.- 20 s. 489. 683 34 Mehdizad, N.F. Kskin sensonevral aireitmnin kompleks müalicsind antihipoksantlarin hmiyyti [Mtn]: tibb üzr fls. d-ru dr.: 14.00.04 /Nizami Mehdizad; Azrb. Resp. Shiyy nazirliyi, ATU.Baki, 2010.-19 s. Mmmdli, S.M. Üryin iemik xstliyind C-reaktiv protein, homosistein, lipoprotein (a) v fibrinogenin sciyylri, proqnostik hmiyyti v korreksiya imkanlari [Mtn]: tibb elm üzr fls. d-ru dr. avt.: 14.00.06 /Sevinc Mmmdli; Azrb. Resp. Shiyy nazirliyi, ATU.- Baki, 2010.- 22 s. Mmmdzad, A.N. Qlaukoma v kataraktanin crrahi müalicsindn asili olaraq göz damarlarinda hemosirkulyasiyanin dyiilmsi [Mtn]: tibb elm. nam. dr.: 14.00.08 /Aft Mmmdzad; akad. Z..liyeva ad. Azrb. Elmi-tdqiqat göz xstliklri in-tu.- Baki, 2007.- 22 s. Mnsur ibn Mhmmd ibn yusif ibn lyas. KifayeyiMnsuriyy [Mtn]: Mnsurun "Kifayt" sri /Mnsur ibn Mhmmd ibn Yusif ibn lyas; trc. ed. nr hazir. Z.Mmmdova; elmi red. F.lkbrli; red.: S.liyeva, N.liyeva; AMEA, M.Füzuli ad. lyazmalari in-tu.- Baki: Nurlan, 2010.- 322 s. Mikayilova, .X. Qdim v orta srlrd Azrbaycanda drmanünasliq [Mtn]: tarix elm. nam. dr. dis.: 07.00.10; 15.00.01 /hla Mikayilova; AMEA, M.Füzuli ad. lyazmalar in-tu.- Baki, 2008.- 170 s. Mirzyeva, T.N. Virus infeksiyalari zamani (sad herpes virusu v sitomeqalovirus) ciftd ba vern morfo-funksional dyiikliklr [Mtn]: tibb üzr fls. dru elmi dr. avt.: 14.00.15 /Tran Mirzyeva; Azrb. Resp. Shiyy nazirliyi, ATU.- Baki, 2010.- 22 s. Musayeva, E.M. Peritoneal intoksikasiya zamani

490.

410 M51

491.

67 51

492.

P359 M52

493.

282 M61

494.

251 M67

495.

P281

84

M85

qaraciyrin antitoksik funksiyasina bzi flavanoidlrin müqayisli farmakoloji tsiri [Mtn]: biol. elm. nam. dr. dis.: 14.00.25 /Elnur Musayeva; Azrb. Resp. Shiyy nazirliyi, ATU.- Baki, 2008.- 151 s. Mürslov, M.M. Qastroduodenal xoralarin crrahi müalicsind duodenal güdül çatmamazliinin kompleks profilaktika üsullari [Mtn]: tibb üzr fls. dru dr.: 14.00.27 /M.M.Mürslov; Azrb. Resp. Shiyy nazirliyi, ATU.- Baki, 2010.- 23 s. Mürslova, S.. Keysriyy ksiyi mliyyatindan sonra uaqliqdaki çapiin vziyytinin diaqnostikasi, hamillik v douun aparilma taktikasi [Mtn]: tibb elm. nam. dr. dis.: 14.00.01 /Sevil Mürslova; Azrb. Resp. Shiyy nazirliyi, ATU.- Baki, 2008.- 146 s. Mürslova, Z.. Mrkzi sinir sisteminin perinatal hipoksik zdlnmsi il doulan uaqlarda südmr ya dövründ kskin pnevmoniyanin xüsusiyytlri [Mtn]: tibb elm. nam. dr. dis.: 14.00.09 /Zenfira Mürslova; Azrb. Resp. Shiyy nazirliyi, K.Y.Frcova ad. Elmi-tdqiqat pediatriya in-tu.- Baki, 2009.- 141 s. Ncfquliyeva, P.H. mliyyatdan sonraki ventral yirtiqlarin kompleks müalicsi [Mtn]: tibb elm. üzr fls. d-ru dr.: 14.00.27 /Prvin Ncfquliyeva; Azrb. Resp. Shiyy nazirliyi, ATU.- Baki, 2010.- 21 s. Nsirova, S.R. Müxtlif md-bairsaq xstliklri olan südmr uaqlarda probiotiklrin v bioterapevtik agentlrin ttbiq edilmsinin smrliliyinin qiymtlndirilmsi [Mtn]: tibb üzr fls. d-ru elmi dr.: 14.00.09 /Sevic Nsirova; Azrb. Resp. Shiyy nazirliyi; ATU.- Baki, 2010.- 20 s. Novruzov, R.M. Kiçik çanaq üzvlrinin sallanmasi v onun crrahi müalicsi (Klinik-eksperimental tdqiqat).[Mtn]: tibb elm d-ru dr. avt.: 14.00.27; 14.00.01 /Rfili Novruzov; Azrb. Resp. Shiyy nazirliyi,

496.

45 95

497.

716 M95

498.

733 M95

499.

45 N50

500.

73 N59

501.

716 N84

85

ATU.- Baki, 2010.- 41 s. 502. 28 63 Poluxova, .M. Air metal trkibli bioloji fal maddlrin farmakoloji xüsusiyytlrinin tdqiqi [Mtn]: biol. üzr fls. d-ru dr.: 14.00.25 /ahzad Poluxova; Azrb. Resp. Shiyy nazirliyi, ATU.- Baki, 2010.- 19 s. Rzayev, E.. Naxçivan Muxtar Respublikasinin uaq populyasiyasinda böyrklrin anadanglm inkiaf qüsurlarinin rastglm tezliyi [Mtn]: tibb üzr fls. dru dr. avt.: 14.00.09 /Elmar Rzayev; Azrb. Resp. Shiyy nazirliyi; ATU.- Baki, 2010.- 19 s. adlinski, V.B. Uain anatomiyasi [Mtn]: nzri kurs: drslik /V.B.adlinski; red.: A.B.sayev, E..Xidirov; ry. N.T.Mövsümov.- Baki: Sda, 2005.241 s. Tarverdiyev, M.N. Peritonitlrin kompleks müalicsi zamani ozonlu mhsullarla peritondaxili v enteral sanasiya [Mtn]: tibb elm. nam. dr. dis.: 14.00.27 /Mhrrm Tarverdiyev; Azrb. Resp. Shiyy nazirliyi, ATU.- Baki, 2009.- 175 s. Zeyniyev, L.O. Uaqlarda hirprunq xstliyinin crrahi müalicsinin nticlrinin yaxiladirma yollari [Mtn]: tibb elm. nam. dr. dis.: 14.00.35 /Ltif Zeyniyev; Azrb. Resp. Shiyy nazirliyi, ATU.- Baki, 2009.- 155 s. , .. - []: . . . : 14.00.24 / ; . , . .- , 2010.- 23 . , .. , 7-10

503.

73 R99

504.

731 19

505.

457 T26

506.

733 Z43

507.

2010/71

508.

2010/98

86

[]: . . . : 03.00.13 / ; ., . . . . ...- , 2010.26 . 509. 2010/105 , .. - (, ) []: . . . : 14.00.06 / ; ., . . . .- , 2010.- 26 . , .. ( . ) []: . . . . : 14.00.33 / ; ., . . . . ...- , 2010.- 22 . , .. , []: . . . : 14.00.13 / ; . ., .- , 2008.- 145 . , .. , []: . . . : 14.00.13 / ; . ., .- , 2008.- 21 . , .. []: . - . .: 14.00.26 / ; . ., .- , 2010.- 19 .

510.

2010/168

511.

2008/120

512.

2008/51

513.

2010/77

87

514.

2008/141

-, .. - []: . . . : 14.00.09 / -; . ., . .. .- , 2008.- 175 . -, .. - []: . . . : 14.00.09 / -; . ., .- , 2008.- 21 . , .. : [] / , .., ..; . . ...- .: " ", 2009.- 424 . , . , .. - []: . - . ..: 14.00.04 / ; . . ., .- , 2010.22 . , .. []: . . . : 14.00.27; 14.00.08 / ; ., .- , 2010.- 23 . , .. []: . . . . : 14.00.09 / ; . .,

515.

2008/44

516.

1-703142

517.

2010/82

518.

2010/84

519.

2010/132

88

. -.- , 2010.- 23 . 520. 2008/147 , .. , []: . . . : 14.00.07 / ; . ., .- , 2008.183 . , .. , , []: . - . : 14.00.05 / ; . ., .- , 2008.- 40 . , .. , , []: . - . : 14.00.05 / ; . ., .- , 2008.337 . , .. []: . . . : 14.00.05 / ; . ., .- , 2009.- 152 . , .. []: / .- .: , 2009.- 640 . , .. - []: / , ..; . ..,

521.

2008/62

522.

2008/158

523.

2009/16

524.

1-703018

525.

1-703638

89

..; . . .: , 2005.- 119 . 526. 2009/12 , .. 5 []: . . . : 14.00.19; 14.00.14 / ; . ., . .- , 2009.- 168 . , .. , []: . . . : 14.00.09 / ; . ., .- , 2008.- 20 . , .. , []: . . . : 14.00.09 / ; . ., .- , 2008.- 139 . []:.-. /.., .., .., ..; , . . .- . : - , 1999.- 28, [4] . , . , .. , []: . . . : 03.00.07 / ; . ., .- , 2009.- 126 .

527.

2008/45

528.

2008/138

529.

1-703639

530.

2009/20

90

531.

2-787442

, .. []: / , .., ..; . ...- .: , 2000.- 654, [2] . . , .. []: . . . . : 14.00.09 / ; . ., . -.- , 2010.- 21 . , .. []: / , ...- .: , 2008.- 448 . , .. []: . . . : 14.00.27 / ; . ., . . . ...- , 2008.- 20 . , .. []: . . . : 14.00.27 / ; . ., - , 2008.163 . , .. 2 []: . . . : 14.00.14 / ; . ., . .- , 2008.- 21 . , ..

532.

2010/166

533.

1-702900

534.

2008/53

535.

2008/150

536.

2008/55

537.

2008/146

91

-2 []: . . . : 14.00.14 / ; . ., .- , 2008.160 . 538. 2-787434 , .. - []: / ; . .., ..; - ., . . . .- : - , 2000.- 28. , . , .. (- ) []: . . . . : 14.00.19; 14.00.05 / ; . ., . . .- , 2010.- 27 . , .. []: . . . . : 14.00.01 / .- , 2009.- 27 . []: ( ): - /.. [ .]; . . .. , ..; . .. [ .].- .: , 2007.- 344 . , .. - []: . . . : 14.00.21 / ; .

539.

2010/144

540.

2009/321

541.

2-787441

542.

2008/131

92

., .- , 2008.- 150 . 543. 2008/48 , .. - []: . . . : 14.00.21 / ; . ., .- , 2008.- 21 . , .. []: . . . : 14.00.14 / ; . ., . .- , 2008.- 164 . , .. []: . . . : 14.00.14 / ; . ., . .- , 2008.- 22 . , .. []: . . - . : 14.00.27 / .- , 2010.38, [3] . , .. : -, []: . . . : 14.00.18 / ; . ., .- , 2009.- 290 . , .. , , - []: . - . : 14.00.36; 14.00.09 / ; . ., .- , 2010.- 44 . , ..

544.

2008/137

545.

2008/46

546.

2010/176

547.

2009/15

548.

2010/56

549.

2010/82

93

[]: . - . : 14.00.14; 14.00.19 / ; . , . . .- , 2010.- 41 . 550. 2009/18 , .. []: . . . : 14.00.14; 14.00.30 / ; . ., . .- , 2009.- 146 . , .. , []: . . . : 14.00.16 / ; . ., .-, 2008.-190 . , .. , []: . . . : 14.00.16 / ; . .; .- , 2008.- 22 . , .. []: . . . : 14.00.06 / ; . , . . .- , 2010.- 30 . , .. . []: , , , / .- : , ., 2009.- 500 c. .. - -

551.

2008/129

552.

2008/49

553.

2010/127

554.

2-786791

555.

2009/22

94

- []: . - . : 14.00.09 / ; . ., .- , 2009.386. 556. 2010/108 , . . []: . . . : 14.00.06 / ; ., . . . .- , 2010.- 26 . , .. III []: . - . : 14.00.19; 14.00.14 / ; . ., . .- , 2010.- 22 . , .. - []: / ; . . ..; . ...- .; .; : , 2008.- 592 . -- (), - .. []: . . , . ..- ...- .: . , 2002.- 31, [1] , . , .. []:

557.

2010/78

558.

2-786918

559.

1-703626

560.

3-104627

95

/ ; . ...- .: , 2009.- 399 . 561. 2010/36 , .. - - []: . . . : 14.00.09 / ; ., . .- , 2010.- 23 . , .. []: . . . : 14.00.19 / ; . , . . .- , 2010.- 22 . , .. []: . . . : 14.00.13 / ; . .; .- , 2009.- 158 . , .. []: . - . . : 14.00.16; 14.00.05 / ; . ., .- , 2010.- 22 . , .. []: . . . : 14.00.01 / ; . ., . .- , 2009.- 214 . , ..

562.

2010/57

563.

2009/8

564.

2010/54

565.

2009/5

566.

2008/125

96

[]: . . . : 14.00.21 / ; . ., ., 2008.- 166 . 567. 2008/52 , .. , []: . . . : 14.00.21 / ; . ., .- , 2008.- 22 . , .. [] / , ..- .: . . , 2007.- 372 . 170 , , . , .. [] / .- .: , 2010.- 192 . , . . . , [] /..; . .., ...- : . -, 2007.- 192 . , .. []: . . . : 03.00.13 / ; , - . ...- , 2010.- 21 . , .

568.

1-703624

569.

1-703362

570.

2-787443

571.

2010/44

572.

2010/78

97

[]: . - . : 14.00.21 / ; , . ., 2010.- 36 . 573. 2010/55 , .. []: . - . . : 14.00.13 / ; . ., .- , 2010.- 20 . , .. []: . - . . .: 14.00.13; 14.00.51/ ; . ., .- , 2010.- 32 . , .. []: . - . . .: 14.00.51; 14.00.13 / ; . ., .- , 2010.- 29 . , .. - []: . . . : 14.00.06 / ; . , . . .- , 2010.- 32 . , .. []: . . . . : 14.00.01 / ; - ., . .- , 2009.- 26 . , ..

574.

2010/80

575.

2010/79

576.

2010/124

577.

2009/316

578.

2010/80

98

[]: . . . : 14.00.01 / ; . ; . .- , 2010.- 25 . 579. 2-787435 , .. [] / , .., ...- .: , 2002.- 22 . , , , , , . , .. []: . . . : 14.00.30; 14.00.01 / ; . ., .- , 2008.- 20 . e, .. []: . . . : 14.00.30; 14.00.01 / ; . ., .- , 2007.- 187 . , .. []: / , ..; , . , " . . . ".: . . ., 2007.152 . , ..

580.

2008/54

581.

2007/283

582.

1-703616

583.

2010/72

99

[]: . . .. : 14.01.15; 14.01.17 / .- ., 2010.- 29 . 584. 2009/17 , .. - , []: . . . : 14.00.14; 14.00.05 / ; . ., .- , 2009.- 212 . , .. []: . . . . : 14.00.07 / ; ., .-. " ", - ., . - .-, 2010.26 . , .. []: . . . : 03.00.13 / ; ., . . . . ...- , 2010.26 . , .. , 2 []: . . . : 14.00.06 / ; . ., .- , 2008.- 22 . , .. , 2

585.

2010/179

586.

2010/97

587.

2008/151

588.

2008/151

100

[]: . . . : 14.00.06 / ; . ., . . ...- ,2008.- 145 . 589. 2009/308 , .. - []: . . . . : 14.00.01 / .- , 2009.- 24 . , .. []: . . . : 14.00.01 / ; . ., ., 2008.- 22 . , .. - []: . . . : 14.00.01 / ; . ., . . - . ..- , 2008.- 213 . , .. []: / , ..; . .., ..; . . .- : - , 2007.- 46, [1] . . .. : []: : / .

590.

2008/43

591.

2008/142

592.

1-703629

593.

1-703230

101

..; . .., .., ..; - . . ..; . , , "- . . ".- .: .., 2009.- 52 . 594. 1-702918 [] /.. [ .]; . ..- .: , 2009.- 896 . [] : 2- . /. .. (), ..; ., . ..- .: , 2008.- 1.- 960 . [] : 2- . /. .., ..; . ..- .: , 2008.- 2 .- 799 . []: /. . .., ...- .: , 2008.- 672 . : , , , , . []: /. . .., ...- .: , 2009.528 .

595.

1-702901

596.

1-702902

597.

3-104623

598.

3-104624

102

, . 599. 3-104629 []: /. . .. [ .]; . ...- .: , 2008.- 544 . . [] /.. [ .]; . ...- .: , 2009.1021 . , .. []: , , / , ; . . ..; . ...- .: ; .: , 2009.445 . , .. []: . . . . : 03.00.04; 14.00.25 / ; . , - .- , 2009.- 22 . , .. []: . . . : 14.00.28 / ; ., .- , 2010.- 22 . , .. []: . , - , , ..;

600.

1-702999

601.

2-786919

602.

2009/324

603.

2010/115

604.

1-703636

103

" " ., 2006.- 52 . 605. 1-702908 , .. []: / .- .: , 2009.- 352 . - , - , . , .. . []: . . . : 14.00.01 / ; . ., .- , 2008.- 136 . , .. . []: . . . : 14.00.01 / ; . ., .- , 2008.- 21 . , .. - []: . . . . : 14.00.05 / ; . ., . .- , 2010.- 21 . , .. []: . - . : 14.00.02; 14.00.15 / ; . ., .- , 2010.- 43 .

606.

2008/132

607.

2008/132

608.

2010/145

609.

2010/76

104

610.

2009/23

, .. , []: . . . : 14.00.02; 14.00.01 / ; . ., .- , 2009.- 190 . , .. []: / .- : , 1998.- 171 . , .. "" []: : /..; . ...- .: , 2000.- 28 . , .. []: . . . . : 03.00.04; 14.00.25 / ; . , - .- , 2010.- 21 . Arthrose heilen -Wunsch oder Wahrheit? Zweite Auflage: Erganzt um die "Dornberger Methode"[Text] /von dr. med. Peter Joe Dornberger.- Martin: WIR, 2006.- 106 s. Asean-oshnet+3 policy dialogue on occupational safety and health management system (oshms) [Text].Malaysia: Parkroyal Kuala Lumpur, 2008.- 328 p. Gesundheit fordern-Krankenheit heilen. Neue Wege im Zusammenwirken von Naturwissenschaft - MedizinTechnik [Text] /hg. A.Melzer.- Munchen: Technische Universitat Munchen, 2003.- 333 s.

611.

2-787387

612.

1-703631

613.

2010/137

614.

A-31403

615.

I-36632

616.

A-31407

105

617.

A-31397

Lehmkuhl, U. Therapie in der Kinder und Jugendpsychiatrie: Von den Therapieschulen zu storungsspezifischen Behandlungen [Text] /Ulrike Lehmkuhl.- Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2003.- 286 s. Schafer, M. Hepatitis-C-Therapie:Management psychiatrischer Nebenwirkungen von Interferon alfa [Text] /Martin Schafer.- Stuttgart: Georg Thieme verlag, 2004.- 35 s.

618.

A-31398

ctimai elmlr

619. 73 mirov, M.M. nsan v cmiyyt [Mtn]: ali mktblr üçün drs vsaiti /Mübariz mirov; elmi red. O.Sultanov; ry.: .smayilov. .Allahverdiyev, Y.Qarammmdli; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, ADPU.- Baki: ADPU, 2010.- 580 s.

Sosiologiya. Sosial flsf

620. 50 A13 Abbasov, Y.M. Müasir mktb thsilinin sosial-flsfi problemlri [Mtn]: fls. elm. nam. dr. dis.: 09.00.11 /Yhya Abbasov; AMEA, Flsf v siyasi-hüquqi tdqiqatlar in-tu.- Baki, 2007.- 139 s. Abdullayev, V.E. Cmiyytin demokratiklmsi v ziyalilarin ictimai-siyasi falliinin vhdti [Mtn]: sosiol. elm üzr fls. dr. avt.: 22.00.01 /Vüsal Abdullayev; AMEA, Flsf, sosiologiya v hüquq intu.- Baki, 2010.- 22 s. lsgrova, G.. Cmiyytin siyasi tkilind parlament [Mtn]: flsf lm. nam. dr. avt.: 09.00.11 /Gülar lsgrova; , Flsf v siyasi-hüquqi tdqiqatlar in-tu.- Baki, 2005.- 30 s. lirzayev, .Q. Sosial sferanin iqtisadiyyati v idar edilmsi [Mtn]: drs vsaiti /li lirzayev; ry.

621.

55 A14

622.

50 46

623.

C55 61

106

G.Gnciyev [v b.].Nriyyati, 2010.- 327 s. 624. 50 65

Baki:

qtisad

Universiteti

liyev, N.. Azrbaycan-Yhudi xalqlari arasinda münasibtlrin sosial-mdni aspektlri [Mtn]: fls. elm. nam. dr. dis.: 09.00.11 /Nurlan liyev; AMEA, Flsf v siyasi-hüquqi tdqiqatlar in-tu.- Baki, 2006.168 s. brahimov, H.Q. Postsovet Azrbaycaninda v Rusiyada etnik proseslrin dinamikasi (sosial-flsfi müqayisli thlil) [Mtn]: fls. üzr fls. d-ru dr.: 09.00.11 /Hüseyn brahimov; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, BDU.- Baki, 2010.- 24 s. smayilov, R.A. Qloballama prosesind Azrbaycanin inkiafinin bzi sosioloji aspektlri [Mtn]: sosiol. elm. nam. dr. dis.: 22.00.01 /Radik smayilov; AMEA, nsan hüquqlari in-tu.- Baki, 2009.- 155 s. Krimova, N.. Azrbaycanda ekoloji vziyyt v onun sosial nticlri [Mtn]: fls. üzr fls. d-ru elmi dr. avt.: 09.00.1 /Nzakt Krimova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi; BDU.- Baki, 2010.- 29, [1] s. Mddzad, K.M. Qlobal üur: flsfi-metodoloji thlil [Mtn]: fls. elm. nam. dr. dis.: 09.00.11 /Könül Mddzad; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Sumqayit Dövlt un-ti.- Baki, 2008.- 169 s. Mustafayeva, H.T. Qloballama: beynlxalq münasibtlr sistemind ekoloji problemlrin yeri v rolu [Mtn]: fls. üzr fls. d-ru dr. avt.: 09.00.11 /Hümeyr Mustafayeva; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, BDU.- Baki, 2010.- 26 s. Rüstmova, A.B. Sosial linqvistika v etnodil proseslri: flsfi thlil [Mtn]: fls. elm d-ru dr. avt.: 09.00.11 /Afaq Rüstmova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, BDU.- Baki, 2010.- 40 s.

625.

C50 18

626.

55 82

627.

C50 K58

628.

50 M45

629.

50 M85

630.

50 R96

107

631.

50 R99 C55 T12

Rzayev, M.H. Qloballama v xsiyyt [Mtn] /Mmmd Rzayev, N.Rhimov; elmi red. H.manov.Baki: Sabah, 2010.- 252 s. Tatarova, Q.Q. Sosiologiyada mlumatlarin thlili metodologiyasi (giri) [Mtn]: ali mktblr üçün drslik /Q.Q.Tatarova; elmi red. B.Cfrova; trc. Q.Abbasova.- Baki: Turan, 2010.- 324 s. , .. (- ) []: . . . : 09.00.11 / ; - . ., .- , 2007.25 . , .. : (- ) []: . . . : 09.00.11 / ; , - .- , 2005.- 187 . , .. : []: . . . . : 09.00.11 / ; ., - - ., 2009.- 26 . , .. [] / .- : , 2009.- 224 . , , . , .. - []: . . " " / ; . ..,

632.

633.

2007/19 5

634.

2005/282

635.

2009/306

636.

1-703346

637.

2-786218

108

..; - . - .- .: , 2009.- 224 . 638. 2-786307 [] /.. (. .) [ .]; . . ...- .: URSS, 2009.- 526 . , .. []: / ; . .., ...- .: , 2009.- 384 . , . , .. []: . . . : 09.00.11 / ; - . ., .- , 2007.- 26 . , .. []: . . . : 09.00.11 / ; , - - ., 2007.- 167 . , .. []: .- / , ..; . .., ...- .: , 2010.- 224 . , .. []: / ; , - .- : , 2009.208 . , .. []: / ; . -

639.

2-786241

640.

2007/18 7

641.

2007/276

642.

2-786226

643.

1-703347

644.

2-786627

109

. .., . . .- .: , 2009.- 263 . , . 645. 2005278 , .. , []: . . . . : 22.00.01 / ; . .- , 2005.- 30 . , .. - []: . . . : 09.00.11 / ; ., - - .- , 2010.- 26 . []: . , " " /.. [ .]; . ..; . .., ...- .: °, 2010.328 . , , . []: . , . . (040200) 0203000"" /.. [ .]; . ..; . ..-.- .: -, 2010.- 641 . []: . . ., . . 080504- "

646.

2010/100

647.

1-703289

648.

2-785598

649.

1-703158

110

" /.. [ .]; . ..; . .., ...- .: , 2010.- 160 . , " " . 650. I-36932 Quirk, J. Unfinished business: A comparative survey of historical and contemporary slavery [Text] /Joel Quirk.- Paris: UNESCO Publishing, 2009.- 141 p. Skilled Visions: Between Apprenticeship and Standards [Text] /ed. C.Grasseni.- New-York: Bergbabn Books, 2007.- 225 p.

651.

I-36890

Statistika

652. 60 H98. Hüseynova, A.M. Statistikanin ümumi nzriyysi [Mtn]: ali mktblr üçün drs vsaiti /A.M.Hüseynova; ry.: S.M.Yaqubov, N.A.Novruzov; elmi red.: M.Mmmdov, .F.Mehdiyev; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Azrb. Memarliq v inaat un-ti.- Baki: Sda, 2008.- 246 s. []: / . ...- .: -, 2010.- 624 . Annuaire des statistiques de l`energie [Text]: 2006 Energy Statistics Yearbook.- New-York: United Nations, 2008.- 562 p. International trade statics yearbook annualize statistique du commerce international [Text].- NewYork: United Nations, 2009.- 1250 p. Yearbook Annuaire des statistiques de l`energie [Text]: 2006 Energy Statistics.- New-York: United Nations, 2008.- 562 p.

653.

2-786203

654.

-36947

655.

-36948

656.

-36947

111

Demoqrafiya

657. 1-703294 , .. []: / ; . ..- .: -, 2010.-192 . : . . . , .. []: . , . / ; . .., ...- .: - , 2010.254 . , , , . Population bulletin of the United Nations: Completing the fertility transition, Special Issue Nos. 48/49 2002 [Text].- New York: United Nations, 2009.- 507 p.

658.

1-703108

659.

-36952

Tarix elmlri tarixi

660. 3-103522 , . []: . . . / ; . . ., . ., .; . . .

112

. .; -. . .; . . ..- .: , 2009.- 896 . , , , , , . 661. 3-104863 []: , , , : 190 /.-. ...: , 2008.- 192 . , .. ( ) []: . . . . : 07.00.06 / ; , - .- , 2005.29 . []: /. ..- : , 2008.- 224 . Tarix 664. 3 A13 Abbasov, Z. ua Azrbaycanin mdniyyt v tarix incisidir [Mtn]: konfrans materiallari /Zahid Abbasov; red. V.Ftliyeva; Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm nazirliyi.- Baki: E.L, 2010.- 96 s. Adilov, M. Azrbaycan paleoqrafiyasi [Mtn] /Mmmd Adilov; red. P.Krimov; AMEA, Mhmmd Füzuli ad. lyazmalar in-tu.- Baki: Elm, 2010.- 224 s. Aasiyev, .K. XVIII srin sonu XX srin vvlrind almanlarin Qafqazda mskunlamasi [Mtn] /kram Aasiyev; elmi red. .S.Bairova; ry.: H.Y.Verdiyeva; S.liyeva; AMEA, A.A.Bakixanov ad. Tarix in-tu.Baki: Thsil, 2009.- 303 s. Aayev, R.. XV-XVI srlr Azrbaycan v Mrkzi Asiya feodal dövltlrinin qariliqli münasibtlri

662.

2005/27 2

663.

1-703385

665.

T223 A28 3 A35

666.

667.

3 34

113

[Mtn]: tarix lm. nam. dr. avt.: 07.00.02 /Ramil Aayev; , ..Bakixanov ad. Tarix in-tu.- Bki, 2005.- 26 s. 668. T3 A99 Azrbaycan xalqina qari 1918-ci il mart soyqirimi [Mtn]: sndlr toplusu: üç cildd /layihnin v ön sözün mül. Y.Mahmudov; trt. ed. N.Mmmdzad [v b.]; dizayn. M.Xanbabayeva; AMEA, A.A.Bakixanov ad. Tarix in-tu.- Baki: Çaiolu, 2009.Cild 1: 26 Baki komissarlari"nin sl tarixi.- 775 s. Azrbaycan tarixi [Mtn]: ali mktblr üçün drslik /red.: Z.M.Bünyadov (ön söz.), Y.B.Yusifov; ry. :S.S.liyarov, Q.M.Bayramov, .A.Babayev.- Baki: Çiraq, 2007.- 720 s. Azrbaycan tarixi [Mtn]: qiyabi thsil alan tlblr üçün drs vsaiti mühazir v icmal mövzulari sasinda /trt. R.Çlilolu, .M.Süleymanov; red. A.Baxliyev; ry. A.Ç.Muradova, H.A.Aliyev, N..Avramenko; Azrb. Dövlt Xzr Dniz gmiçiliyi, Azrb. Dövlt Dniz akad-si.- Baki: ADDA, 2010.- 102 s. Azrbaycan tarixi cr cmiyytinin xbrlri [Mtn] /red. heyti E.E.smayilov [v. b.].- Baki: Adilolu, 2010.- 222, [2] s Baxiov, M.. Fransanin yeni tarixi [Mtn]: drs vsaiti /Mmmdaa Baxiov; red. M.B.Ftliyev; ry.: F.Q.Yusifzad, A.H.Musayev.- Baki: irvannr, 2009.102 s. Bakixanovlar dbi - mdni, elmi fikir tarixind [Mtn] /elmi red. G.Abdullazad; trt.: G.brahim qizi, H.liyeva.- Baki: Mütrcim, 2010.- 300 s. Bayramova, N. amaxi xanlii [Mtn] /Nail Bayramova; elmi red. T.T.Mustafazad; ön söz Y.Mahmudov; AMEA, A.A.Bakixanov ad. Tarix in-tu.Baki: Thsil, 2009.- 393, [3] s.

669.

3 A99

670.

3 A99

671.

3 A99 3 B18

672.

673.

3 B20 T3 B31

674.

114

675.

3 B11

Bjezinski, Z. kinci ans [Mtn]: üç prezident v Amerika fövqldövltinin böhrani /Zbiqnev Bjezinski; trc ed. li Qara; red. A.Mmmdov; dizayn .Mhmmdov; Starteji Aradimalar mrkzi SAM.Baki: Ouz eli, 2009.- 268 s. Cfrli, E.Y. XIX yüzilliyin sonu - yüzilliyin vvllrind Naxçivanda ermni-azrbaycanli münasibtlri [Mtn]: tarix lm. nam. dr. avt.: 07.00.02 /Elman Cfrli; Naxçivan Dövlt un-ti.- Naxçivan, 2005.- 22 s. Çobanov, M.N. Azrbaycan - Gürcü laqlinin tarixi köklri [Mtn]: tarixi-kütlvi oçerklr: monoqrafiya /Mdd Çobanov, M.Borçali; red. S.A.Mmmdov.Baki: Borçali, 2010.- 96 s. Dahi rhbr Heydr liyev ümumxalq mhbbti [Mtn] /trt. ed. v red. E.srafilolu; nair Q.smayilolu; burax. msul Beylqan rayon cra Hakimiyyti.- Baki: Çinar-çap, 2006.- 163 s. hmdolu, F. Birinci Dmirçihasanli indilr [Mtn]: Borçalida yaayan türk tayfalari haqqinda /Frman hmdolu; red. N.Tapdiqolu.- Baki: Zrdabi, 2010.159 s. hmdova, N.. Çarizmin imali Azrbaycanda vergi siyasti (1801-1860) [Mtn]: tarix elm. nam. dr. dis.: 07.00.02 /Naib hmdova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi; ADPU.- Baki, 2008.- 154 s. liyev, .N. Suraxani [Mtn]: tarix-publisistik oçerklr, trcüm hallar, crlr, sndlr /dris liyev, K.S.Hmzyev.- Baki: [s.n.], 2005.- 390 s. mirliyev, .Q. Mnali ömür yolu [Mtn]: /mirali mirliyev.- Baki: Gnclik, 2009.- 212 s. Mehrliyev, E.Q. Tiflislilr [Mtn]: iki dild /E.Q.Mehrliyev; msul red. S.T.Qndilov.- Baki:

676.

3 C51

677.

3 Ç67

678.

3 D14

679.

3 36

680.

T3 36

681.

3 65 3 73 3 M34

682. 683.

115

[s.n.], 2006.- 32 s. 684. T3 74 mrahov, M.. rqi Avropada türk tayfa birliklri [Mtn]: metodik vsait /M..mrahov, N.N.sdov, H..Hsnov; red. Z.N.Krimov; ry.: V.H.liyev, O.B.Sultanov, M.M.mirov.- Baki: ADPU nriyyati, 2010.- 67 s. mrahov, M.. kinci dünya müharibsi [Mtn]: 19391945 /Mais mrahov; elmi red. C..Bhramov; red. S.M.Mustafayeva.- Baki: Mütrcim, 2010.- 550 s. sdov, N.C. Azrbaycanin Qaraba bölgsi Rusiya imperiyasinin köçürm siyastind [Mtn]: tarix elm. üzr fls. d-ru dr. avt.: 07.00.02 /Namiq sdov; AMEA, A.A.Bakixanov ad. Tarix in-tu.- Baki, 2010.29 s. zimli, D.M. Azrbaycanin Qrbi Avropa ölklri il ticart laqlri v Türkiy (XV srin II yarisi-XVII srin I yarisi) [Mtn]: tarix üzr fls. d-ru elmi dr.: 07.00.02 /D.M.zimli; AMEA, A.A.Bakixanov ad. Tarix in-tu.- Baki, 2010.- 25 s. Göyüov, A.R. ttihadi-slam partiyasinin yaranmasi v faliyyti [Mtn]: tarix lm. nam. dr. avt.: 07.00.02 /Altay Göyüov; M..Rsulzad adina BDU, Tarix fakültsi.- Baki, 1993.- 25 s. Heydr liyev dövltçilik haqqinda [Mtn]: klamlar, sitatlar, aforizmlr] /red. v ön söz mül. X.Vliyev.Baki: Adilolu, 2008.- 168 s. Heydr liyev v Brd [Mtn] /trt. ed. .Aayev; red. X.Mehdiyev.- Baki, 2005.- 311 s. Heydr liyev v qanunçuluq [Mtn]: çixilar, nitqlr, müracitlr, müsahiblr, byanatlar, frmanlar /red., ön sözün mül. X.Vliyev.- Baki: Adilolu, 2008.- 432 s. Hsnov, H.. Borçali hqiqtlri [Mtn]: 1989-1993

685.

3 74 3 91

686.

687.

3 99

688.

3 G76

689.

3 H47 3 H47 3 H47 T3

690. 691.

692.

116

H63 3 H63

/Hafiz Hsnov; red. v ön söz H.Allahverdiyev.- Baki: Nurlan, 2006.- 200 s. Hsnov, S.H. Mir Mehdi Xzaninin "Kitabi-tarixiQaraba" sri Azrbaycan tarixini öyrnmk üçün mnb kimi [Mtn]: tarix elm üzr fls. d-ru dr. avt.: 07.00.02 /Samir Hsnov; AMEA, A.A.Bakixanov ad. Tarix in-tu.- Baki, 2010.- 24 s. Hsnov, V.S. Azrbaycan SSR Hmkarlar ttifaqlari inzibati amirlik sistemind (XX srin 20-30-cu illri) [Mtn]: tarix elm. dr. dis.: 07.00.02 /Vkil Hsnov; AMEA, A.A.Bakixanov ad. Tarix in-tu.- Baki, 2007.320 s. Xlilov, . S. imali Azrbaycanda hüquq-mühafiz orqanlarinin faliyyti tarixindn (XIX-XX srin vvllri) [Mtn]: tarix elm.nam. dr. dis.: 07.00.02 /lham Xlilov; AMEA, A.A.Bakixanov ad. Tarix intu.- Baki, 2008.- 198 s. ftixari, A.H. ran slam Respublikasinin Qafqaz siyasti (1991-2005-ci illr)[Mtn]: tarix üzr fls. d-ru dr.: 07.00.03 /Are ftixari; AMEA, A.A.Bakixanov ad. Tarix in-tu.- Baki, 2010.- 25 s. rvan yaltinin icmal dftri [Mtn] /layihnin v ön sözün mül. Y.Mahmudov; trt. ed. T.Ncfli; dizayner M.Xanbabayeva; AMEA, A.A.Bakixanov ad. Tarix intu.- Baki: Çaiolu, 2009.- 688 s. rvan yaltinin müfssl dftri [Mtn] /layihnin v ön söz mül. Y.Mahmudov; trt. T.Ncfli; AMEA, A.A.Bakixanov ad. Tarix in-tu.- Baki: Çaiolu, 2009.675 s. rvan xanlii [Mtn]: Rusiya iali v ermnilrin imali Azrbaycan torpaqlarina köçürülmsi /mül. Y.Mahmudov [v b.] elmi red.; msul red. G.Ncfli; AMEA, A.A.Bakixanov ad. Tarix in-tu.- Baki: Azrbaycan, 2010.- 620 s.

693.

694.

3 H63

695.

T3 X49

696.

3 25

697.

3 66

698.

3 66

699.

T3 66

117

700.

T3 82 3 82

smayilov, A.Z. Sumqayit- SSR-nin süqutunun balanici [Mtn] /Aslan smayilov.- Baki: Çaiolu, 2010.- 203 s. smayilov, V.C. Cnubi Azrbaycan Milli-Demokratik hrkatlarinin mlubiyytind böyük dövltlrin rolu (XX srin I yarisi) [Mtn]: tarix elmi üzr fls. d-ru dr. avt.: 07.00.02 /Vahid smayilov; AMEA, A.A.Bakixanov ad. Tarix in-tu.- Baki, 2010.- 25 s. smayilova, S.A. imali Azrbaycan tarixi Azrbaycan bdii dbiyyatinda (XIX srin II yarisi)[Mtn]: tarix üzr fls. d-ru dr.: 07.00.02 /S.A.smayilova; AMEA, A.A.Bakixanov ad. Tarix in-tu.- Baki,2010.- 24 s. Korjakov, A. Boris Yeltsin: Gündoandan günbatana qdr son söz [Mtn]: /Aleksandr Korjakov; Azrb. dilin çevirn E.fndiyev.- Baki: Hüquq dbiyyati, 2010.- 196 s. Qaraba dünn, bu gün v sabah [Mtn] 9-cu elmimli konfransinin materiallari /red. hey. .Abasov; Qaraba Azadliq tkilati.- Baki, 2010.- 248 s. Qaraba. [Mtn]: yadda /layihnin rh. v topl. A..Xlilov; ba msl. Q.Haciyev; msl. H.liyeva; red. V.Hüseynova; dizayner v trt. S.Gülaliyev, ön söz B.Sfrov; "Salam nkiaf v Maariflndirm" ictimai birliyi; Azrb. Resp. Gnclr v dman nazirliyi.- Baki: MHS-Poliqraf, 2010.- 192 s. Qarayev, E.T. rvan xanlii (1747-1828) [Mtn] /Elçin Qarayev; elmi red. Y.Mahmudov; AMEA, A.A.Bakixanov ad. Tarix in-tu.- Baki: Avropa, 2010.344 s. Qarayev, . Azrbaycanin inzibati razi quruluu 18282010 [Mtn] /drak Qarayev; topl. v trt. .Qarayev; ry.: Y.Mahmudov, T.Bünyadov; elmi msl.: B.Budaqov, A.Axundov.- Baki: "Sma Qrafik" MMC,

701.

702.

3 82

703.

3 K86

704.

3 Q24 3 Q24

705.

706.

T3 Q24

707.

3 Q24

118

2010.- 333 s. 708. 3 Q86 Quliyev, M.N. Azrbaycan SSR-d dövlt-din münasibtlri tarixi (1920-1991-ci illr) [Mtn]: tarix lm. d-ru dr. avt.: 07.00.02 /Musa Quliyev; AMEA, A.A.Bakixanov ad. Tarix in-tu.- Baki, 2010.- 40 s. Mahmudov, Y.M. Qaraba: real tarix, faktlar, sndlr [Mtn] /Yaqub Mahmudov, K.ükürov; ba msl. E.Mahmudov; msl.: A.Paayev; F.Vahabov; ön söz M.liyeva; fotoqraf: H.Hüseynzad, B.Quliyev, R.Sadiqov.- Baki: Thsil, 2009.- 144 s. Mhmmdqizi, A. Brd [Mtn] /Afrim Mhmmdqizi, .Brdli; red. H.Mlikzad.- Baki: MBM, 2004.- 272 s. Mmmdli, .R. XVII-XVIII srlrd AzrbaycanHindistan ticart laqlri [Mtn]: tarix elm. üzr fls. d-ru dr.: 07.00.02 /.R.Mmmdli; AMEA, A.A.Bakixanov ad. Tarix in-tu.- Baki, 2010.- 22 s. Mmmdov, N.R. Azrbyacan SSR-in Daliq Qaraba Muxtar Vilaytind ictimai-siyasi hyat, iqtisadi v mdni inkiaf (1923-1991) [Mtn] /Nazim Mmmdov; elmi red. Q..Haciyev; AMEA, A.A.Bakixanov ad. Tarix in-tu.- Baki: Thsil, 2008.566, [3] s. Mustafayev, Q.X. Qaraba v Gnc xanliqlari halisinin tarixi demoqrafik tdqiqi [Mtn]: tarix elm. nam. dr. dis.: 07.00.02 /Qorxmaz Mustafayev; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi; BDU.- Baki, 2004.- 175 s. Mustafazad, T.T. Ümumi tarix [Mtn]: drslik /Tofiq Mustafazad; elmi msl. Y.M.Mahmudov; red.: M.N.Mirzyev [v b. ]; Azrb. Tarix qurumu.- Baki: qtisad Universiteti Nriyyati, 2009.- 1152 s. Ncf, .N. Slcuqlu dövltlri v Atabylri tarixi [Mtn]: Ouzlarin ortaya çixmasindan - XIV sr qdr

709.

3 M15

710.

3(2) M48 T3 M51

711.

712.

3 M51

713.

T3 M85

714.

3 M85

715.

3 N50

119

/kbr Ncf; elmi red. .Mmmdov.- Baki: Qanun, 2010.- 756 s. 716. 3 S13 Sabaha doru [Mtn]: Azrbaycan xalqinin ümummilli lideri Heydr liyevin v Azrbaycan Respublikasinin Prezidenti lham liyevin çixilari sasinda /msl.: A.Nadirov, T.smayilov; burax. msul V.Süleymanov; dizayn E.smayilov; Heydr liyev rsinin Aradirma mrkzi.- Baki: Apostrof, 2009.- 710 s. Seyidov, Y.M.srlri [Mtn]: on be cildd /Yusif Seyidov; hazir. v ümumi red. N.Cfrov.- Baki: Baki Universiteti, 2009.- Cild 5: Heydr liyev v demokratiyanin rfli yolu.- 532 s. Sultanov, B.. Naxcivan inkiaf yolunda [Mtn] /Bayram Sultanov; red.: S.Nzrli, F.Bakixanova, Y.Tisman; foto R.Bairov.- Baki: smayil, 2000.- 132 s. abran: dünndn bu gün [Mtn]: (qdim yazili mnb v dövri nrlrd) /burax. msul v ön söz N.Novruzov; topl. trt. ed. A.Taiyev; red. .Smdov.- Baki: irvannr, 2009.- 84 s. Talibli, S.. ran slam Respublikasinin Qafqaz siyastind Daliq Qaraba problemi (1991-2005-ci illr) [Mtn]: tarix lm. üzr fls. d-ru dr. avt.: 07.00.03 /Sübhan Talibli; AMEA, A.A.Bakixanov ad. Tarix in-tu.- Baki, 2010.- 23 s. Talibova, A. Azrbaycana daha yaxin olaq [Mtn] /Aynur Talibova; dizayn Y.Demir; trc. ed. R.Bragner, D.Ay; foto A.Talibova, M.Black, A.Demir; Bakcell.stanbul: Oluur basim A.., 2009.- 383 s. Türk dövlt v cmiyytlrinin XI dostluq, qardaliq v mkdaliq qurultayi Baki, 17-19 noyabr-2007 [Mtn] /burax. msul N.brahimov; trt.: N.Qurbanov, E. Miralm.- Baki: Yurd, 2008.- 388 s. Türkman, .M. Tarix-i almara-yi Abbasi [Mtn]:

717.

3 S37

718.

3 S94 3 13

719.

720.

3 T21

721.

3 T21

722.

3 T93

723.

3

120

T90

Abbasin dünyani bzyn tarixi /sgndrTürkman; farscadan trc., ön sözün, rhlrin v göstricilrin mül. O.fndiyev, N.Musali; AMEA A.A.Bakixanov ad. Tarix in-tu.- Baki: Thsil, 2009.- 790, [2] s. Ümummilli lider Heydr lirza olu liyevin irsi v milli ideologiyanin formalamasi msllri [Mtn]: 2010-cu il mayin 5-d keçirilmi ümumrespublika elminzri konfransinin materiallari /red. hey.: .Mmmdzad, .Hbibbyli, .Taiyev; AMEA, Flsf, sosiologiya v hüquq institutu, Naxçivan Dövlt universiteti, Heydr liyev ad. Beynlxalq Azrb. forumu.- Baki: Elm v thsil, 2010.- 424 s. Zhtabi, M.T. ran türklrinin qdim tarixi [Mtn]: trcüm /Mhmmd Zhtabi; trc. .sdov; red. R.Kbirli; msl. .Slimov.- Baki: ms, 2010.- 220 s. 100 /.-. ....: , 2009.- 431 . , .. : (XIX- XX .) []: . - . : 07.00.02 / ; , - . ...- , 2010.- 37 . []: /. . . . ..; . ..; , .- , 2008.- 573, [1] . , . , .. - []: . - . : 07.00.02 / ; , - . ...- , 2007.- 43 .

724.

3 Ü43

725.

3 Z47 2-786542 2010/72

726. 727.

728.

-13892

729.

2007/19 3

121

730.

2006/200

, .. - []: . - . : 07.00.02 / ; , - . ...- , 2006.- 327 . , . []: / ; . . ...- .: : , 2008.- 159 . [] /. ...: , 2010.- 288 c. , . . , . , .. [] / ; . .. [ .]; . . ..; , . , , - .- : , 2005.- 732 c . , . [] / ; . . ..; . . . . ...- .: , 2009.- 464 . , .. [] / , ...- .: : , 2010.- 240 . , , , ... , . []: / ; . .

731.

1-702970

732.

1-703263

733.

2-786792

734.

1-703327

735.

1-703314

736.

1-703239

122

...- .: : , 2009.- 244 . 737. 2-786540 , .. [] / , ..- .: , 2009.- 432 . , .. (80- XVIII- XIX ) []: . . . : 07.00.02 / ; , - . ..., 2007.- 25 . , .. (80- XVIII- XIX ) []: . . . : 07.00.02 / ; , - . ..., 2007.- 175 . , .. []: . - . . : 07.00.02 / ; , - . ...- , 2010.- 26 . , .. []: / ; . . ....: , 2009.- 256 . , . , .. []: / .- .: , 2008.- 256 c. , . []: / .- .: : , 2008.- 160 .

738.

2007/18 9

739.

2007/279

740.

2010/64

741.

1-703264

742.

1-703271

743.

1-702972

123

744.

3-104715

. , , [] /. .; . .-., ., .; . [ .].- : . , 2010.- 216 c. []: /.., .., . [ .]; . ...- .: , 2009.- 352 . XVII . - . a , . -, . . [] / -; . . ...- .: , 2010.- 254 . , -, , , . , . []: / ; . . ...- .: :, 2009.- 160 . , . . . [] / . ; . . ...- .: ; , 2010.- 216 . , , . , . []: / ; -. .; . . . .; . . ..- .: , 2009.- 1.- 767 .

745.

1-703262

746.

1-703260

747.

1-702971

748.

3-104773

749.

3-104802

124

. 750. 751. 1-703119 2010/106 , .. [] / .- .: : , 2009.- 336 c. , .. , []: . . . : 07.00.02 / ; - , . . - . ..- , 2010.- 24 . , .. : ( ) []: . - . . : 07.00.02 / ; - . ...- , 2010.- 23. . [] /. ...- .: : , 2008.- 485 . . . , , , , . , .. [] / ; . . .. ..: , 2010.- 422, [2] . , . . []: , , , /.. [ .].- : , 1999.- 832 .

752.

2010/71

753.

2-786544

754.

2-787610

755.

1-703497

125

, : , , , , , . 756. 1-703498 [] /.. (.), .. (.), .. [ .].- .: [..], 1999.- 526 . , - . - , , . []: /.. ( .), .., ...- .: , 2010. 1.- 540 . . []: /.., .., ..; . ...- .: , 2010.- 720 . - - , , . , .. []: 1920-1930- / .- . [ .]: , 2009.- 336 . , . , []

757.

2-786270

758.

2-786270

759.

2-785696

760.

1-703252

126

/ ; . . ...- .: ACT: , 2010.- 384 . 761. 1-703299 , . " " [] /. ; . . ..; . .-.- .: , 2009.- 192 . , . . . []: /...; . . ..: ".. .", 1910. 1: . .- 597 . , 1893 1894 ., 1898 . , . []: / ; . . ...- .: , 2009.- 512 . , , . , . , . []: / ; . . ..- .: : , 2007.- 60 . , .. , [] / ; . ..- : , 2010.- 160 . , . . , .. :

762.

-5989

763.

1-702947

764.

1-703028

765.

2-787306

766.

1-702234

127

[] / ; . .; ..- .: , 2010.- 302 . 767. 3-104617 [] /Klaus Berndl [ .]; .: Jeannine Anders [ .]; . . ...- .: ., 2008.- 96 . , . ., ., ., ., ., ., , . []: /. ...: , 2010.- 352 . , , . , .. . [] / ; . . ...- .: , 2009.- 384 . , . - . , . IX- XVIII . []: . . - . : 07.00.02 / ; - , . - . . .- , 2010.- 42 .

768.

1-703250

769.

1-702949

770.

2010/130

128

771.

2-786603

- [] /., ., [ .]; . . [ .].- .: , 2010. 1: .- 432 . 1- , , : , , . , .. [] / , ...- .: , 2008.- 576 . , , , , , , , , , , , : , , , . , .. : (1989-2002 .) []: . - . . : 07.00.02 / ; , - . ...- , 2010.- 28 . , .. . . [] / , ...- . 3-.- .: : ; : , 2010.- 352 . "- ", ,

772.

2-786539

773.

2010/30

774.

1-703286

129

" ", . 775. 1-703283 , .. . "" . [] / , ...- . 3-..: : : , 2010.- 384 . . , .. . . - . ? [] / .... 3-.- .: : ; : , 2010.384 . , , - XV-XVII . , .. . - [] / , ...- . 3-.- .: ACT: ; : , 2010.- 352 . . . , .. . - . [] / , ...- . 3-.- .: : : , 2010.- 384 . .

776.

1-703284

777.

1-703282

778.

1-703287

130

779.

1-703285

, .. []: , , / , ...- : : , 2010.384 . , .. I [] / .- .: , 2009.- 265 . - ... , .. [] / ; . . , ..- .: : , 2009.- 384 . , , . , . , .. [] / .- .: : , 2009.- 463 . . . , .. [] / ; . .., .. (.); - - .- .: , 2009.- 580. , - XIX . []: - :

780.

1-703277

781.

1-702977

782.

1-703245

783.

2-786531

784.

2-785643

131

(1789-1799): . .-.: /.-., .; ., . . ., . ..; . ..; - , . ...- .: +, 2009.- 336 . 785. 1-703273 , .. [] / .- .: : , 2009.- 384 . . ... , 1953 - 1964 . [] / . .., . . .; ; . ; . . [ .]; . .. [ .].- .: , 2009.- 775 . , .. [] / .- .: , 2010.- 336 c. . . , , , . , . []: / ; . . ...- .: , 2009.- 479 . , .. - : (1991-2006 .) []: . - . . .: 07.00.03 / ; , - . ...- , 2010.- 22 . , ..

786.

2-786596

787.

1-703281

788.

1-703307

789.

2010/70

790.

2-786516

132

: (1988-2007 .) []: / ; . . ..; , - . ...- : , 2009.- 396 . 791. Azf256528 , .. [] /.; . ...- : , 2010.268 . , .. []: . . /. ; . ., ..: , 2010.- 1.- 544 . , , . , , . , .. [] / .- .: : , 2010.- 256 . , . , .. [] / .- .: , 2010.- 432 . , .. [] / ..: , 2009.- 512 . , , , , . :

792.

2-786513

793.

1-703243

794. 795.

2-786543 1-703278

796.

1-786555

133

, XII-XX . []: .. /. . ....: , 2009.- 544 . 797. 798. 2-786541 1-703267 XX [] /.-. ...- .: , 2009.- 480 . , .. . : [] / .- .: , 2010.- 302 . , . , .. []: / .- .: : , 2008.- 416 c. , . : [] / ; . . . .- .: ; .: , 2009.- 42 . , .. XVIII- 70- XIX []: . . . : 07.00.01 / ; . , - ., 2010.- 29 . -, . []: / ; . . ...- .: , 2009.- 416 . - . , .. []:

799.

1-703272

800.

1-703242

801.

2010/29

802.

1-702969

803.

1-703288

134

/ .- .: : ; : , 2010.- 352 . , , , . , . 804. 2010/109 , .. X- XI .: []: . . . : 07.00.02 / ; . - . .- , 2010.- 20 . , . []: , 19411945 / ; . . ....: , 2010.- 288 . , , 1941 , , , . .. (-II.) []: . . . . : 07.00.02 / ; . - . . .- , 2009.- 25 . , .. []: : / ; . .., ..; ; . -; - .- .: -

805.

1-703249

806.

2009/323

807.

1-703302

135

, 2009.- 344 . 808. 2-786606 , .. . [] / .- : , 2009.- 383 . .. . , .. . , [] / .- : , 2008.- 384 . .. , . , .. . [] / .- .: , 2008.- 447 . ? ? .. , . []: , 1942-1943 / ; . . ...- .: , 2010.- 320 . , . [] /. ; . . ..; . . . ...- .: , 2009.- 300 . « Karabah tenyei es valosaga» sorozat [Text].- Baku: Hejdar Alijev alapitvanya, 2006.- 15 s. 1916-1918 rus hesabatlarinda Trabzon [Text] /hz. Enver Uzun.- Trabzon: MOR TAKA Kitapligi, 2009.96 s.

809.

2-786538

810.

2-786527

811.

1-703248

812.

1-703270

813.

Bd-15151

814.

-13896

136

815. 816. 817.

Bd-15070 Bd-15219 -14126

1989 year of miracles in Hungary and Europe [Text].Budapest: Keszült a Magyar Köztarsasag, 2009.- 99 p. Abusagyt Abylhayyr-gündogaryn beyik [Text].- Aqabat: Miras, 2007.- 604 c. akyldary

Ahmed, C. (Saraçolu). Toplakyan Davasi: Behbud Han Cevanir"in Katili [Metn] /Cemaleddin Ahmed.Bakü: "Yom" yayinlari, 2007.- 406 s. Amin, S.H. Political and strategic issues in the PersianArabian gulf [Text] /S.H.Amin.- London: Royston Ltd, 1984.- 327 p. Airli, A. Azerbaycan halk cumhuriyeti dönemi basininda Kafkas islam ordusu [Metn] /Akif Airli.Baki: Qismt, 2008.- 159 s. Azerbaijan democratic republic: Great Britain's archive documents [Text].- Baku: Chashioglu, 2008.573 p. Azerbaijan Truths (In Armenian literary sources) [Text] /ed. R.Imrani.- Baku: Nurlan, 2008.- 60 p. Azerbajdzsani Köztarsasag. Törtenelmi tajekoztatas [Text].Budapest: Azerbajdzani Köztarsasag Magyarszagi Nagykövetsege, 2009.- 12 s. Boglarka, B. Magyarlakta kistersegek es kisebbsegi identitasok a karpat-edenceben [Text] /B.Boglarka, S.Szilvia.- Budapest: MTA, 2005.- 235 s. Bullard, R. Letters from Tehran: a British Ambassador in world war II Persia [Text] /Reader Bullard; ed. E.C.Hodgkin.- London: I.B.Tauris & Co Ltd, 1991.301 p.

818.

-37006

819.

-14127

820.

-37028

821.

-36975

822.

Bd-15136

823.

Bd-15093

824.

-37027

137

825.

-37024

Davison, H.R. Essays in Ottoman and Turkish history, 1774-1923: the Impact of the west [Text] /Roderic H.Davison.- Texas: University of Texas Press, 1990.279 p. Dimitrie Cantemir: Extracts from "The History oft he Ottoman Empire" [Text] /ed. A.Dutu, P.Cernovodeanu.Bugharest: [s. n.], 1973.- 358 p. Frye, R.N. The golden age of persia: Rhe Arabs in the east [Text] /Richard N.Frye.- London: Barnes & Noble, 1975.- 289 p. Hashimi, A.A. Den Syd-Azerbajdzjanska Problematiken [Text] /Ayda Hashimi.- Baku: Azerbajdzjanska Kulturforeningen Karabakh, 2005.45s. Historical facts of Armenia's actions in Azerbaijan land [Text].- Baku: Tahsil, 2009.- 208 p. Iran after the revolution [Text]: Crisis of an Islamic state /ed. S.Rahnema, S.Behdad.- London: WBC, 1995.291 p. Iran: essays on a revolution in the making [Text] /ed. A.Jabbari, R.Olson.- Lexington: Mazda publishers, 1981.- 214 p. Iraq a country study [Text] Washington: [s.n.], 1990.- 302 p. /ed. H.C.Metz.-

826.

-37004

827.

-37013

828.

Bd-15174

829. 830.

-37033 -37007

831.

-36997

832.

-37014

833.

A-31417

Johne, S. Leben und sterben in Ostdeutschland und anderswo Life and death in east Germany and the rest of the world [Text] /Sven Johne.- Frankfurt: NKV, 2007.- 110 s. Jozsef, C. Azerbajdzsan a sorsomban Egy volt Magyar hadifogoly visszaemlekezesei [Text] /Cseh Jozsef.-

834.

Bd-15165

138

Budapest: Betaprint Nyomda, 2008.- 32 s. 835. 836. -37021 -14038 Kegan, R. Iran under the ayatollahs [Text] /Raul Kegan.- London: T. J. Press, 1985.- 416 p. Kibriz Türk Milli Mücadelesi ve bu Mücadelede TMTnin yeri [Metn].- Lefkoa: Ajans yayinlari, 2009.Cilt 11.- 94 s. Kruger, H. Der Berg-Karabach-Konflikt [Text] /Heiko Heiko.- Berlin: Springer, 2009.- 139 s. Lambton A.K.S. Qajar Persia eleven studies [Text] /A.K.S. Lambton.- London: I.B.Tauris & Co Ltd, 1987.341 p. Langner, H. Krisenzone Sudkaukasus. Berg-Karabach, Abchasien und Sudossetien im Spannungsfeld von Identitat, Volkerrecht und geostrategischen Interessen [Text] /Heiko Langner.- Berlin: dr. Koster, 2009.- 127s. Lewy, G. The Armenian massacres in Ottoman Turkey: A disputed genocide [Text] /Guenter Lewy.- Salt Lake: The University of utah press, 2005.- 370 p. Magyar ujsagirok Azerbajdzsanrol [Text]: A Könyv a magyar ujsagiroknak a magyar sajtoban 2006-2007ben megjelent cikkeit tartalmazza.- Budapest: Azerbajdzani Köztarsasag Magyarszagi Nagykövetsege, 2007.- 52 s. Mahmudlu Y. Azerbaijan: Short history of statehood [Text] /Yaqub Mahmudlu.- Islamabad: Leaf Publication, 2005.- 178 p. Mahmudov, Y. Azerbaijan: Short history of statehood [Text] /Yagub Mahmudov; ed. E.Madatli; tr. N.Madatli.- Baku: Tahsil, 2006.- 152 p. Mehmetzade, M.B. Milli Azerbaycan hareketi [Metn]

837. 838.

A-31370 -37010

839.

A-31368

840.

-37018

841.

Bd-15144

842.

-36923

843.

-37029

844.

-14059

139

/Mirza Bala Mehmetzade.- Ankara: Mars Ticaret ve Sanayi A.., 1991.- 239 s. 845. -36895 Miralamov, H. The Road of Triumph. An essay [Text] /Husseinbala Miralamov.- Baku: Gendglic, 2003.- 65 p. Musees et theatres de Bakou [Text].- Baku: du Ministere de la Culture et du Tourisme de la Republique d`Azerbaidjan, 2009.- 24 p. Museums and theatres of Baku [Text].- Baku: Avan Gard MMC, 2009.- 24 p. Museums and theatres of Baku [Text].- Baku: Chashioglu, 2008.- 19 p. Nrimanolu, M. Adaban facilri [Mtn] /Mhmmd Nrimanolu.- Baki: Adilolu, 2010.103s. Ormos mre 1903-1979 [Text] /ed. Baloghne Ormos Ilona.- Budapest: Centennial Exhibition, 2003.- 109 p. Orujova, E. Release us from captivity [Text] /Esmira Orujova; ed. M.Javadov.- Baku: Gismet, 2006.- 678 p. Pahlavi, F. A sah felesege [Text] /Farah Pahlavi.Budapest: Ulpius-Haz, map. Pahlavi, F. A sah felesege [Text] /Farah Pahlavi.Budapest: Ulpius-Haz, 2004.- Cilt 2.- 303 p. Proceedings of he fourth international congress on cypros studies 28-29 november 2002 [Text] /ed. Ü.V.Osam.- [s.i.]: Eastern Mediterranean University Publications, 2002.- 548 p. Proceedings of the third International congress for Cyprus Stadies 13-17 kasim-november 2000 [Text] /ed.

846.

F-18694

847.

-36973

848.

-36972

849.

-36996

850.

Bd-15181

851.

-36980

852.

Bd-15068

853.

Bd-15068

854.

-36994

855.

-36993

140

I.Bozkurt.- [s.i.]: Eastern Mediterranean University Printing house, 2000.- Volume: 3.- 559 p. 856. -37012 Qajar Iran: Political, socail and cultural change 18001925 [Text] /ed. E.Bosworth, C.Hillenbran.- Edinburgh: Edinburgh University Press, 1983.- 414 p. Shaikh, C.M.A. Lies, Lies and more Lies: Belying the Armenian claims against the Turks [Text] /Colone Masud Akhtar Shaikh.- Islamabad: Encore, 200?.251p. Suleymanli, N. An Analysis oft he Nagorno-Karabakh Problem [Text] /Nasrin Suleymanli.- Mersin: Offset Publication Press, 2009.- 145 p. Suny, R G. Looking toward Ararat Armenian in modern history [Text] /Ronald Grigor Suny.- USA: Indiana University Press, 1993.- 289 p. Swietochowski, T. Russian Azerbaijan, 1905-1920 the shaping of national identity in a muslim community [Text] /Tadeusz Swietochowski.- London: Cambridge University Press, 1985.- 256 p. Szarvasi kisterseg. Bekesszentandras, Czabacsud, Kardos, Kondoros, Ormenykut, Szarvas [Text].Budapest: a Nemzeti Kulturalis Orokseg Miniszteriuma, 2005.- 90 s. Taheri, A. The spirit of Allah [Text] /Amir Taheri.London: Hutchinson, 1985.- 353 p. The Dokdo/Takeshima Controversy [Text]: Study Based on Historical Materials.- Seoul: National Assembly Library, 2009.- 363 p. The great silk road & Azerbaijan [Text].- Baku: Digital age production, 2008.- 31 p.

857.

-36922

858.

-36995

859.

-36906

860.

-37017

861.

Bd-15117

862.

-37025

863.

-36912

864.

-36969

141

865.

-37022

The Ottoman Empire in the Reigh of Suleyman the Magnificent [Text] /ed. T.Duran.- Istanbul: The Historical Research Foundation, 1988.- 196 p. Togan, Z.V.A. Bakurtlarin tarihi [Metn] /Zeki Velidi A. Togan.- Ankara: Türksoy Genel Müdürlüyü, 2003.523 c. Vandalism: genocide against the historical names [Text].- Baku: Tahsil, 2006.- 96 p. Vatanda, C. Ulusal kimlik türk ulusçuluunun douu [Metn] /Celalettin Vatanda.- stanbul: Yildizlar matbaacilik, 2004.- 344 s. Visegrad 1335 [Text] /ed. Racz György.- Budapest: nternational Visegrad Fund, 2009.- 183 p. Volkermord von Chodschali [Text]: Fakten hintergrunde Augenzeugen presseberichte dokumente.Berlin: Botschaft der Republik Aserbaidschan, 2008.63 s. Who is who in Azerbaijan: Encyclopedic questionnaire book [Text].- Baku: Chyrag, 2004.- 456 p. World History [Text].- Baku: Mutarjim, 2008.- Part 1: The textbook for V1-V111 forms of BSU-Humanitary liceum.- 48 p. Zabih, S. The Iranian military in revolution and war [Text] /Sepehr Zabih.- London: Routledge, 1988.- 279p. , .. [] /...- : , 1977.- 206 .

866.

-13966

867.

-37034

868.

-14061

869.

Bd-15072

870.

A-31376

871. 872.

-36978 -36842

873.

-37003

874.

Bd-15225

Arxeologiya

142

875.

T4(2A) 65

liyev, A.M. Ermnistan-Azrbaycan, Daliq Qaraba probleminin hlli beynlxalq tkilatlarin etno-siyasi münaqilri tnzimlmlri kontekstind [Mtn]: tarix üzr fls. d-ru dr.: 07.00.07 /AMEA, Arxeologiya v etnoqrafiya in-tu.-Baki, 2010.- 21 s. Göyüova, T.N. Azrbaycanin tunc kmrlri (son tunc- ilk dmir dövrü) [Mtn]: tarix elm üzr fls. d-ru dr avt.: 07.00.06 /Tükzban Göyüova; AMEA, Arxeologiya v etnoqrafiya in-tu.- Baki, 2010.- 22 s. , .. , , []: / ; . . ...- .: +, 2009.- 528 . Barber, E.W. The Mummies of Urumchi [Text] /Elizabeth Wayland Barber.- London: Pan Books, 2000.- 240 p. Denkmalpflege in Sachsen-anhalt [Text] /red. S.Buchwald, U.Steinecke.- Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2006.- 160 s. Laszlo, C. Fenekpuszta keszthely[Text] /C.Laszlo.Budapest: Keszthely, 2006.- 88 s. Monuments of Azerbaijan [Text].- Baku: Avan Gard MMC, 2009.-200?.

876.

4 G85

877.

2-786251

878.

-37000

879.

A-31420

880.

Bd-15112

881.

-36970

Etnoqrafiya

882. 5(2) 14 Abdulova, G.S. XIX srin sonu - srin vvllrind Qarabada sntkarliq: tarixi-etnoqrafik tdqiqat [Mtn]: tarix lm. nam. dr. avt.: 07.00.07 /Gülzad Abdulova; , Arxeologiya v etnoqrafiya institutu.- Baki, 2005.- 20 s. Almmmdov, X.. Azrbaycanin eneolit dövrü boyali v boyanaxili keramikasi [Mtn]: tarix elm. nam. dr.

883.

5(2) A58

143

dis.: 07.00.06 /Xqani Almmmdov; AMEA, Arxeologiya v etnoqrafiya institutu.- Baki, 2008.-211s. 884. 4(2) E56 Eminli, C.T. Azrbaycanin ellinizm dövrü saxsi mmulati (e. . IV-I srlr) [Mtn]: tarix elm. nam. dr. dis.: 07.00.06 /Ceyhun Eminli; AMEA, Arxeologiya v etnoqrafiya in-tu.- Baki, 2008.- 196 s. hmdov, S.M. XIX-XX srlrd azrbaycanlilarda nnvi etiket (tarixi-etnoqrafik tdqiqat) [Mtn]: tarix elm. nam. dr. dis.: 07.00.07 /Samir hmdov; AMEA, Arxeologiya v etnoqrafiya in-tu.- Baki, 2007.- 126 s. sdova, .A."Kitabi-Dd Qorqud" dastani etnoqrafik mnb kimi [Mtn]: tarix elm. üzr fls. d-ru dr. avt.: 07.00.07 /mant sdova; AMEA, Arxeologiya v etnoqrafiya in-tu.- Baki, 2010.- 24 s. Haciyeva, S.A. Azrbaycanin Naxçivan bölgsindki xatir abidlri üzrindki tsvirlr mdniyyt abidsi kimi [Mtn]: tarix elm üzr d-ru dr. avt.: 07.00.02 /Sara Haciyeva; AMEA, Naxçivan bölmsi.- Naxçivan, 2010.- 22 s. Xlilova, M.. XIX srin sonu-XX srin vvllrind Bakida sntkarliq v onun müasir vziyyti (tarixietnoqrafik tdqiqat) [Mtn]: tarix elm. nam. dr. dis.: 07.00.07 /Mehpar Xlilova; AMEA, Arxeologiya v etnoqrafiya in-tu.- Baki, 2008.-186 s. Mahmudov, C.C. Azrbaycanlilar Rusiyada. (Sankt Peterburq hrinin materiallari sasinda-etno-sosioloji tdqiqat) [Mtn]: tarix elm. nam. dr. dis.: 07.00.07 /Ceyhun Mahmudov; AMEA, Arxeologiya v etnoqrafiya in-tu.- Baki, 2007.- 124 s. Mmmdov, D.C. XIX-XX srin vvllrind Naxçivanin maddi mdniyyti: (tarixi-etnoqrafik tdqiqat) [Mtn]: tarix lm. nam. dr. avt.: 07.00.07 /Dalar Mmmdov; AMEA, Arxeologiya v etnoqrafiya in-tu.- Bki, 2005.- 24 s.

885.

5(2) 36

886.

51 91

887.

4 H14

888.

5 X49

889.

T5 M15

890.

5 M52

144

891.

5 M51

Mmmdova, .G. imali Azrbaycanda qariliqli yardim formalari (XIX-XX srin vvllri) [Mtn]: tarix elm. nam. dr. dis.: 07.00.07 /lham Mmmdova; AMEA, Arxeologiya v etnoqrafiya intu.- Baki, 2008.- 147 s. Msimolu, . Haputlular [Mtn]: Atam mrhum ziyali Msimin, anam Qlmnazin ziz xatirsin ithaf edirm.../ldirim Msimolu; red. E.Msim.- Baki: ms, 2010.- 84 s. Ramazanli, H.X. imali Azrbaycanda fayans istehsali [Mtn]: e.. IV min.- y.e. XIV . /Hsnaa Ramazanli; elmi red. A.M.Mmmdov.- Baki: Elm, 2010.- 384 s. Seyidov, A.Q. Naxçivan e. . VII-II minilliklrd [Mtn]: monoqrafiya /Abbas Seyidov; elmi red. .H.Nrimanov; elmi msl. H.F.Cfrov; AMEA, Arxeologiya v etnoqrafiya in-tu.- Baki: Elm, 2003.338 s. Zahidova, H.. Azrbaycan etnoqrafiyasi Cfr Cabbarli yaradiciliinda [Mtn]: tarix elm. nam. dr. dis.: 07.00.07 /Hqiqt Zahidova; AMEA, Arxeologiya v etnoqrafiya in-tu.- Baki, 2008.- 190 s. , . (XIX- XX .) [] / ; . . ..; , - .- : , 2010.- 299 . , , - . , .. ( "" " ") []: . .

892.

5 M54

893.

4 R22 4 S37

894.

895.

5 Z16

896.

1-703782

897.

2010/111

145

. : 07.00.07 / ; , - .- , 2010.- 30 . 898. 2005/27 1 , .. XIII-XVIII . []: . . . . : 07.00.07 / ; , - .- , 2005.24 . , .. (IV . ..- III . ..) ( ) []: . - . .: 07.00.07 / ; , - .- , 2010.- 24 . Csajaghy, G. A "Lehel-Kürt" a lovas nepek kürtjei, rangjelzö ivokürtjei es a "Lehel-kürt" [Text] /György Csajaghy.- Budapest: Hun-idea, 2006.- 234 p. György, C. A "Lehel-Kürt" a lovas nepek kürtjei, rangjelzö ivokürtjei es a "Lehel-kürt" [Text] /Csajaghy György.- Budapest: Hun-idea, 2006.- 234 p. Kaberry, P.M. Aboriginal Woman sacred and profane [Text] /Phyllis Kaberry.- London: Routledge, 2004.294 p. Mives vadaszfegyverek a 15. Szazadtol napjainkig [Text].- Budapest: Magyar Nemzeti Muzeum, 2006.31s. Mountain Jews: Customs and daily life in the Caucasus [Text] /ed. L.M.Shamailov.- Jerusalem: The Israil Museum, 2002.- 160 p. Proceedings of the second european conference of Iranian studies: held in Bamberg, 30th september to 4th october 1991, by the Societas Iranologica Europaea

899.

2010/69

900.

Bd-15104

901.

Bd-15104

902.

-36888

903.

Bd-15109

904.

-36928

905.

-37005

146

[Text] /ed. B.G.Fragner.- Roma: Is. M.E.O., 1995.779p. 906. Bd-15084 Szivünle hungarikumai [Text].- Szalay Könyvek: Kiadas eve, 2009.- 126 p. Zabern von, P. Neu entdeckt. Thuringen-Land der Residenzen. Essays [Text] /Philipp Zabern.- Thuringen: Kulturstiftung der Lander, 2004.- 672 s. Zabern von, Ph. Neu entdeckt. Thuringen-Land der Residenzen [Text] /Philipp Zabern.- Thuringen: Kulturstiftung der Lander, 2004.- 480 s.

907.

A-31427

908.

A-31429

qtisadiyyat

909. 9 A13 Abbasov, A.H. Azrbaycanda maliyy bazarinin formalamasi v bazar iqtisadiyyatinda maliyy-kredit sisteminin problemlri [Mtn] monoqrafiya /Azim Abbasov; elmi red. A.M.Krimov; ön söz mül. R.Q.liyev.- Baki, 2003.- 336 s. Abbasov, A.H. Qiymtli kaizlar bazarinin formalamasi v inkiaf perspektivlri [Mtn] /Azim Abbasov; elmi msl. M.M.Sadiqov; elmi red.: A.K.lsgrov, .M.Abbasov; red. A.A.Hüseynov; ön söz H.A.Babayev; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Baki Biznes universiteti.- Baki: Baki Biznes Universiteti, 2005.- 252 s. Monoqrafiyada bazar münasibtlri raitind qiymtli kaizlar bazarinin mahiyyti, birja iinin tkili v idar olunmasi, hmçinin qiymtli kaizlarla aparilan mliyyatlar tdqiq edilmidir. Abdullayev, K.N. Azrbaycan Respublikasinda nqliyyat xidmtlri bazarinin formalamasi xüsusiyytlri v inkiafi problemlri [Mtn]: iqt. elm. nam. dr. dis.: 08.00.05 /Kamran Abdullayev; Azrb. Resp. qtisadi nkiaf nazirliyi, qtisadi slahatlar elmitdqiqat in-tu.- Baki, 2008.- 160 s.

910.

9 A13

911.

9 A14

147

912.

052 A93

Aslanova, R.A. Snaye müssislrind maliyy nticlrinin thlilinin konseptual v metodiki problemlri [Mtn]: iqt. elm üzr fls. d-ru dr. avt.: 08.00.12 /Rna Aslanova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, ADU.- Baki, 2010.- 29 s. Bairov, A.M. Bazar münasibtlri raitind Naxçivan Muxtar Respublikasi snayesinin inkiafi v razi tkili problemlri [Mtn]: iqt. elm. üzr fls. d-ru avt.: 08.00.05 /Alm Bairov; AMEA, Naxçivan bölmsi.Naxçivan, 2010.- 26 s. Behbudzad, H.X. qtisadi dinamikanin tmin olunmasinin makroiqtisadi problemlri [Mtn]: iqtisad üzr fls. d-ru dr.: 08.00.01 /Hsn Behbudzad; Azrb. Resp.Thsil nazirliyi; ADU.- Baki, 2010.- 26 s. Cbrayilov, M.M. Snaye müssislrinin faliyytinin smrliliyinin statistik thlili msllri [Mtn]: fls. elm. d-ru dr. avt.: 08.00.12 /Mikayil Cbrayilov, Azrb. Resp. Knd Tsrrüfati nazirliyi, Azrb. Elmitdqiqat knd tsrrüfatinin iqtisadiyyati v tkili intu.- Baki, 2010.- 26 s. Dayiyev, R.H. Sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatinin formalamasi v tnzimlnmsinin sas istiqamtlri [Mtn]: iqt. fls. elm. d-ru dr. avt.: 08.00.01; 08.00.05 /Rad Dayiyev; AMEA, qtisadiyyat in-tu.- Baki, 2010.- 29 s. Eminov, A.N. Azrbaycanin beynlxalq maliyy tkilatlari il investisiya laqlrinin tkmilldirilmsi problemlri [Mtn]: iqt. elm. üzr fls. d-ru elmi dr. avt.: 08.00.14 /A.N.Eminov; AMEA, qtisadiyyat in-tu.Baki, 2010.- 23 s. Eyvazov, F.D. Azrbaycan Respublikasi mainqayirma müssislrinin idar edilmsinin tkmilldirilmsi [Mtn]: iqtisad elm üzr fls. d-ru dr. avt.: 08.00.05 /Frid Eyvazov; AMEA qtisadiyyat in-tu.- Baki, 2010.-

913.

9 B16

914.

01 B38

915.

051 C48

916.

01 D24

917.

9 E56

918.

9 E96

148

24 s. 919. 01 E96 Eyvazov, S.M. Makroiqtisadi sabitlmd vergi sisteminin rolu [Mtn]: iqtisad elm.. üzr fls. d-ru elmi dr. avt.: 08.00.01 /Süleyman Eyvazov; AMEA, qtisadiyyat in-tu.-Baki, 2010.- 26 s. fndi, E.N. qtisadi artim il yoxsulluq sviyysi arasinda laqnin iqtisadi-riyazi üsullarla tdqiqi [Mtn]: iqt. lm. nam. dr. dis.: 08.00.13 /Elvin fndi; Azrb. Resp. qtisadi nkiaf nazirliyi, qtisadi slahatlar elmi-tdqiqat in-tu.- Baki, 2007.- 140 s. lkbrov, .. Sosial-iqtisadi inkiafin maliyybüdc tnzimlnmsi problemlri [Mtn]: iqtisad elm. d-ru. dr. dis.: 08.00.01 /vz lkbrov; AMEA, qtisadiyyat in-tu.- Baki, 2007.- 346 s. liyev, R.Q. Veksel dövriyysi [Mtn]: proqram tminatli: drs vsaiti /Rfail liyev, A.H.Abbasov; elmi red. M.M.Sadiqov; red. ..Babayev; ry. D.A.Bairov [v b. ].- Baki: Sda], 2008.- 236 s. liyev, R.T. Azrbaycanin neftqazçixarma snayesind sahibkarliin inkiafinin sosial-iqtisadi problemlri [Mtn]: iqt. elm. nam. dr. dis.: 08.00.05 /Ramil liyev; AMEA, qtisadiyyat in-tu.- Baki, 2008.- 221 s. liyev, S.R. Aqrar sahd resusrs bazarinin tnzimlnmsi msllri (Azrbaycan Respublikasinin materiallari üzr) [Mtn]: fls. d-ru elmi dr. avt.: 08.00.05 /Samir liyev; Azrb. Resp. Knd Tsr. nazirliyi, Azrb. Elmi-tdqiqat knd tsr. iqtisadiyyati v tkili in-tu.- Baki, 2010.- 22 s. Frhadi, P.O. Meyv-trvz yarimkompleksind inteqrasiya münasibtlrinin tkmilldirilmsi [Mtn]: iqt. elm. nam. dr. dis.: 08.00.05 /Püst Frhadi; Azrb. Resp. Knd Tsr. nazirliyi, Azrb. Elmi-tdqiqat knd tsr. iqtisadiyyati v tkili in-tu.- Baki, 2009.- 168 s.

920.

9 34

921.

01 46

922.

9 65

923.

9 65

924.

9 65

925.

9 F52

149

926.

9 H14

Haciyev, R.X. Ekoloji mühafiznin iqtisadi mexanizminin tkmilldirilmsi istiqamtlri [Mtn]: iqt. elm. nam. dr. avt: 08.00.05 /Ramin Haciyev; Azrb. Resp. Knd Tsr. nazirliyi, Azrb. Elmitdqiqat knd tsrrüfatinin iqtisadiyyati v tkili intu.- Baki, 2008.- 28 s. Haciyev, R.X. Ekoloji mühafiznin iqtisadi mexanizminin tkmilldirilmsi istiqamtlri (knd tsrrüfati timsalinda) [Mtn]: iqt elm. nam. dr. dis.: 08.00.05 /Ramin Haciyev; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Sumqayit Dövlt un-ti.- Baki, 2008.- 150 s. Hsnov, B.N. Azrbaycan Respublikasinda dövlt maliyysinin formalamasi v smrliliyinin artirilmasinin nzri aspektlri [Mtn]: iqt. elm. nam. dr. dis.: 08.00.01 /Babk Hsnov; AMEA qtisadiyyat in-tu.- Baki, 2008.- 127 s. Hsnov, R.A. Biznesin inkiafinda maliyy bazarinin rolu [Mtn]: iqt. elm. nam. dr. dis.: 08.00.05 /Rövn Hsnov; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, ADU.- Baki, 2007.- 138 s. Hümbtov, Y.. Shmdar cmiyytlrin inkiafinin tkilati-iqtisadi mexanizminin tkmilldirilmsi (Yeyinti snayesi timsalinda) [Mtn]: iqt. elm. nam. dr. dis.: 08.00.05 /Yusif Hümbtov; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Gnc Dövlt un-ti.- Cnc, 2006.- 160 s. Hümbtov, Y.. Shmdar cmiyytlrin inkiafinin tkilati-iqtisadi mexanizminin tkmilldirilmsi (Yeyinti snayesi timsalinda) [Mtn]: iqt. elm. nam. dr. avt.: 08.00.05 /Yusif Hümbtov; AMEA, qtisadiyyat in-tu.- Baki, 2008.- 28 s. Hüseyinli, T.A. Xarici iqtisadi faliyytd vergi siyasti v onun tkmilldirilmsi istiqamtlri [Mtn]: iqt. elm. üzr fls. d-ru dr. avt.: 08.00.10 /Telman Hüseynli; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, ADU.- Baki, 2010.- 23 s.

927.

9 H14

928.

01 H63

929.

9 H63

930.

9 H95

931.

9 H95

932.

9 H98

150

933.

9 H98

Hüseyn, R. Knd tsrrüfatinin çoxfunksiyaliliinin reallamasi mexanizmlri [Mtn]: iqt. elm. nam. dr. avt.: 08.00.05 /Ramil Hüseyn; Azrb. Elmi-tdqiqat knd tsrrüfatinin iqtisadiyyati v tkili in-tu.- Baki, 2006.- 26 s. Hüseynov, . Neft-qazçixarma snayesinin idar edilmsi sistemind informasiya tminatinin smrli tkili [Mtn]: iqt. elm. nam. dr. avt.: 08.00.05 /nayt Hüseynov; AMEA qtisad in-tu.-Baki, 2006.- 22 s. Xubanov, C. Muan-Salyan tbii-iqtisadi bölgsinin sosial-iqtisadi inkiafinin sas istiqamtlri [Mtn]: iqt. elm. nam. dr. avt.: 08.00.05 /Ceyhun Xubanov; Azrb. Elmi-tdqiqat knd tsrrüfatinin iqtisadiyyati v tkili in-tu.- Baki, 2006.- 26 s. brahimov, M.C. Knd tsrrüfatinin inkiaf istiqamtlrinin saslandirilmasi [Mtn]: iqt. elm. nam. dr. dis.: 08.00.05 /Mehman brahimov; Azrb. Resp. Knd Tsrrüfati nazirliyi, Azrb. Elmi-tdqiqat knd tsrrüfatinin iqtisadiyyati v tkili in-tu.- Baki, 2007.152 s. manova, M.T. Regional bazarin marketinq tdqiqi v proqnozladirilmasi problemlri (Naxçivan Muxtar Respublikasi timsalinda) [Mtn]: iqt. elm. nam. dr. dis.: 08.00.05 /Mehriban manova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Naxçivan Dövlt un-ti.- Naxçivan, 2008.163s. sayev, A.S. Qazma ilrinin iqtisadi smrliliyin dair [Mtn]: monoqrafiya /Aaheydr sayev, R..Teymurova, S.V.brahimova; ADNA.- Baki: Azrnr, 2010.- 151 s. smayilov, F.. Uzunmüddtli aktivlrin uçotu v hesabatda ks etdirilmsi problemlri [Mtn]: fls. d-ru dr. avt.: 08.00.12 /Fazil smayilov; Azrb. Resp. Knd Tsrrüfati nazirliyi, Azrb. Elmi-tdqiqat knd

934.

9.65 H98

935.

9 X88

936.

9 18

937.

9 41

938.

9 74

939.

052 82

151

tsrrüfatinin iqtisadiyyati v tkili in-tu.- Baki, 2010.22 s. 940. 583 Q24 052 Q25 Qarada, R.S. Neft firtinasi [Mtn] /Raif Qarada; Türkiy türkcsindn Azrb. çevirn M.nsrli; red. N.Mmmdov.- Baki: Qanun, 2009.- 256 s. Qasimov, S.M. Neft v qazçixarma snayesind idaretm uçotu v iqtisadi thlil problemlri [Mtn]: iqt. elm. d-ru dr. dis.: 08.00.12 /Süleyman Qasimov; ADU.- Baki, 2008.- 316 s. Quliyev, D.Q. Müasir raitd büdc glirlrinin formalamasina büdc-vergi siyastinin tsirinin sas istiqamtlri [Mtn]: iqt. elm üzr fls. d-ru dr. avt.: 08.00.01 /Davud Quliyev; AMEA, qtisadiyyat in-tu.Baki, 2010.- 28 s. Quliyev, E.A. Knd tsrrüfati mhsullarinin topdansati bazarlarinin formaladirilmasi problemlri [Mtn]: iqt. elm. nam. dr. dis.: 08.00.05 /Eldar Quliyev; Azrb. Resp. Knd Tsrrüfat nazirliyi, Azrb. Elmi-tdqiqat knd tsrrüfatinin iqtisadiyyati v tkili in-tu.- Baki, 2009.- 151 s. Quliyeva, N.T. Milli valyutanin dönrliyi problemi [Mtn] iqt. elm. nam. dr. avt.: 08.00.01 /Nrmin Quliyeva; ADU.- Baki, 2005.- 32 s. Qurbanpur, M.B. Müasir raitd Azrbaycan ran iqtisadi-ticart laqlri v onun tkmilldirilmsi yollari [Mtn]: iqt. elm üzr fls. d-ru dr. avt.: 08.00.05 /Mahmud Qurbanpur; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, ADU.- Baki, 2010.- 26 s. Mahmudov, .. Azrbaycan iqtisadiyyatinin aktual problemlri [Mtn] /hmd Mahmudov; ba elmi red. Z.Smdzad.- Baki, 2008.- 912, [4] s. Mehdiyev, .. Dainmaz mlakin iqtisadiyyati [Mtn]: ali mktblr üçün drslik /mran Mehdiyev,

941.

942.

01 Q86

943.

9 Q86

944.

01 Q86 9 Q89

945.

946.

9(2) M15 9 M34

947.

152

V.M.irliyev, N.N.Mmmdova; ry. ..Smdzad, M.Frzliyev, M.A.Mmmdov.- Baki: Çaiolu, 2007.- 456 s. 948. 9 M34 Mehrliyev, .. Gömrük faliyytinin iqtisadiyyati [Mtn]: ali mktblr üçün drslik /mamddin Mehrliyev, .Abdulzimov; elmi red. A..krliyev; ry. G..Gnciyev, M.A.hmdov.Baki: Adilolu, 2008.- 320 s. Mcidov, M.K. Müasir raitd vergi sistemind dolayi vergilrin ttbiqinin tkmilldirilmsinin nzri aspektlri [Mtn]: iqtisad elm. nam. dr. dis.: 08.00.01 /Mobil Mcidov; AMEA, qtisadiyyat in-tu.- Baki, 2008.- 150 s. Mlikov, Z.. Rqabtqabiliyytli mhsul istehsalinda keyfiyyt tsir göstrn iqtisadi amillrin qiymtlndirilmsi v tkmilldirilmsi problemlri (Azrbaycan Respublikasinin çay mhsullari timsalinda) [Mtn]: iqt. elm. nam. dr. dis. 08.00.05 /Ziya Mlikov; Azrb. Resp. Mrkzi Kooperativlr ittifaqi, Azrb. Kooperasiya un-ti.- Baki, 2008.- 173 s. Mmmd, Z.F. Pul. Kredit. Banklar [Mtn]: drslik /Zahid Mmmd; red. V.Z.Zeynalov; ADU.- Baki: Azrnr, 2010.- 320 s. Mmmdov, M.A. Keçid iqtisadiyyatinda proqrammqsdli idaretmnin tkmilldirilmsi problemlri[Mtn]: iqt. elm. d-ru dr. dis.: 08.00.05 /Mhbbt Mmmdov; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Azrb. Memarliq v inaat un-ti.- Baki, 2008.- 313 s. Mmmdov, .Ç. Türkiynin bank sistemi [Mtn]: iqt. elm. nam. dr. dis.: 08.00.14 /ahin Mmmdov; AMEA, akad. Z.M.Bünyadov ad rqünasliq in-tu.Baki, 2007.- 133 s. Mmmdova, .S. Azrbaycanda sas v insan kapitalinin thlili v modelldirilmsi [Mtn]: iqt. elm.

949.

01 M44

950.

9 M50

951.

9(2) M51 9 M51

952.

953.

9 M51

954.

9 M51

153

nam. dr. dis.: 08.00.13 /fiq Mmmdova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Sumqayit Dövlt un-ti.- Baki, 2008.- 257 s. 955. 01 M52 Mnkyu, Q. Ekonomiksin saslari [Mtn]: drslik /Qreqori Mnkyu; red. Ck Kalhoun; rssam R.Landqvist; trc. ed. E.T.badov, R..sayev, A..Qurbanov.- Baki: ADU, 2010.- 836 s. Mikayilova, S.M. Azrbaycanin keçid dövründ iqtisadi thlüksizlik problemlri v milli mnafelr [Mtn]: iqt. elm. d-ru dr. avt.: 08.00.01 /Sevda Mikayilova; Azrb. Resp. Knd Tsrrüfat nazirlyi, Azrb. Elmi-tdqiqat knd tsrrüfatinin iqtisadiyyati v tkili in-tu.- Baki, 2010.- 49 s. Muxtarova, P.E. Sahibkarliq raitind mühasibat uçotu v iqtisadi thlilin tkmilldirilmsi [Mtn]: iqt. elm. nam. dr. dis.: 08.00.12 /Prvin Muxtarova; Azrb. Resp. Knd Tsrrüfati nazirliyi, Azrb. Knd Tsrrüfati akad.- si.- Gnc, 2008.- 164 s. Musayeva, S.B. qtisadi tarazlia tsir edn amillr sisteminin idar edilmsi [Mtn]: iqt. elm. d-ru dr. avt.: 08.00.05 /Sevinc Musayeva; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, ADIU.- Baki, 2010.- 53 s. Mustafayev, T.. Azrbaycan snayesind ekoloji tarazliin tmin edilmsinin tkilati, iqtisadi v sosial problemlri [Mtn]: iqt. elm. nam. dr. dis.: 08.00.05 /Tyyar Mustafayev; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Sumqayit Dövlt un-ti.- Baki, 2008.- 156 s. Mühasibat uçotu [Mtn]: drs vsaiti /.A.Sadiqov, T..Sadiqov, ..Cfrova, C..Sadiqov; elmi red. S.M.Sbzliyev; Q..Abbasov, N.M.smayilov.- Baki, 2008.- 556 s. Nsrullayeva, G.M. Bazar iqtisadiyyati raitind çörkbiirm snayesinin rqabt qabiliyytinin yüksldilmsi problemlri [Mtn]: iqt. elm üzr fls. d-

956.

01 M61

957.

052 M81

958.

9 M85

959.

9(2) M85

960.

052 M91

961.

9(2) N59

154

ru dr. avt: 08.00.05 /Gün Nsrullayeva; AMEA, qtisadiyyat in-tu.- Baki, 2010.- 26 s. 962. 01 N59 Nsrullayeva, X.F. Milli iqtisadiyyatin müvazintliyi v onun hlli istiqamtlri [Mtn]: iqt. elm. nam. dr. dis.: 08.00.01 /Xumar Nsrullayeva; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi ADU.- Baki, 2007.-154 s. Nsrullayeva, X.F. Milli iqtisadiyyatin müvazintliyi v onun hlli istiqamtlri [Mtn]: iqt. elm nam. dr. avt.: 08.00.01 /Xumar Nsrullayeva; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, ADU.- Baki, 2007.- 28 s. Novruzova, L.M. Naxçivan Muxtar Respublikasinda knd tsrrüfatinin razi tkilinin iqtisadi-corafi problemlri [Mtn]: co. elm üzr fls. d-ru dr. avt.: 25.00.24 /Ltif Novruzova; AMEA, akad. H..liyev ad. Corafiya in-tu.- Baki, 2010.- 25 s. Paacanov, A.A. Holland sindromu v Azrbaycanda onun qarisinin alinmasi yollari [Mtn]: iqt. elm üzr fls. d-ru dr. avt.: 08.00.05 /Anar Paacanov; AMEA, qtisadiyyat un-ti.- Baki, 2010.- 22 s. Pnahova, G.M. Davamli inkiafin tmin edilmsinin makroiqtisadi problemlri [Mtn]: iqtisad üzr fls. d-ru dr. avt.: 08.00.01 /Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, ADU.- Baki, 2010.- 28 s. Rhimov, E.. Azrbaycan snayesind halinin mulluq quruluunun formalamasi v tkmilldirilmsi [Mtn]: iqt. elm. nam. dr. dis.: 08.00.05 /Elnur Rhimov; AMEA, qtisadiyyat in-tu.Baki, 2007.- 147 s. Rüstmov, F.V. Bazar iqtisadiyyati raitind ekoloji proseslrin tnzimlnmsinin iqtisadi problemlri [Mtn]: iqt. elm üzr fls. d-ru dr. avt.: 08.00.05 /Famil Rüstmov; AMEA, qtisadiyyat in-tu.- Baki, 2010.- 27s. Rüstmova, A.N. rzaq bazarinda rqabt mühitinin

963.

01 N59

964.

049 N84

965.

9(2) P21

966.

01 P42

967.

9(2) R52

968.

9(2) R96

969.

9(2)

155

R96

dstklnmsinin sas istiqamtlri [Mtn]: fls. d-ru elm dr.: 08.00.05 /Arzu Rüstmova; Azrb. Resp. Knd Tsrrüfati nazirliyi; Azrb. Elmi-tdqiqat knd tsrrüfatinin iqtisadiyyati v tkili in-tu.- Baki, 2010.25 s. Rzayev, V.R. Torpaq münasibtlrinin tkilati-iqtisadi mexanizminin tkmilldirilmsi: (Naxçivan Muxtar Respublikasinin materiallari sasinda) [Mtn]: iqt. elm. nam. dr. dis.: 08.00.05 /Vli Rzayev; Azrb. Resp. Knd Tsrrüfati nazirliyi; Azrb. Elmi-tdqiqat knd tsrrüfatinin iqtisadiyyati v tkili in-tu.- Baki, 2006.154 s. Sadixov, A.R. Knd tsrrüfati mhsullari istehsalinin artirilmasinin iqtisadi problemlri (Azrbaycan Respublikasinin materiallari üzr) [Mtn]: fls. d-ru dr. avt.: 08.00.05 /Anar Sadixov; Azrb. Resp. Knd Tsrrüfati nazirliyi, Azrb. Elmi-tdqiqat knd tsrrüfatinin iqtisadiyyati v tkili in-tu.- Baki, 2010.22 s. Sadiqova, .A. Müxtlif tsrrüfat formalari raitind ixtisasli kadr hazirlii v hazirliq sistemlrinin tkmilldirilmsi (Azrbaycan Respublikasinin materiallari üzr) [Mtn]: iqt. elm nam. dr avt.: 08.00.05 /hla Sadiqova; Azrb. Resp. Knd Tsrrüfati nazirliyi, Azrb. Elmi-tdqiqat knd tsrrüfatinin iqtisadiyyati v tkili in-tu.- Baki, 2008.30 s. Sadiqova, .A. Müxtlif tsrrüfat formalari raitind ixtisasli kadr hazirlii v hazirliq sistemlrinin tkmilldirilmsi (Azrbaycan Respublikasinin materiallari üzr) [Mtn]: iqt. elm. nam. dr. dis.: 08.00.05 /hla Sadiqova; Azrb. Resp. Knd Tsrrüfati nazirliyi, Azrb. Elmi-tdqiqat knd tsrrüfatinin iqtisadiyyati v tkili in-tu.- Baki, 2008.154 s. Srdarova, S.Y. Transformasiya iqtisadiyyatinda hali

970.

9 R99

971.

932 S16

972.

9(2) S16

973.

9(2) S16

974.

01

156

S50

glirlrinin tnzimlnmsi mexanizmi [Mtn]: iqt. elm. nam. dr. dis.: 08.00.01 /S.Y.Srdarova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, ADU.- Baki, 2006.- 154 s. Taiyeva, M.K.Vergi mexanizminin tkmilldirilmsi yollari v vergi daxil olmalarinin proqnozladirilmasi [Mtn]: fls. d-ru dr. avt.: 08.00.05 /Mehriban Taiyeva; Azrb. Resp. Knd Tsrrüfat nazirliyi; Azrb. Elmi-tdqiqat knd tsrrüfatinin iqtisadiyyati v tkili in-tu.- Baki, 2010.- 26 s. Ümummilli lider Heydr lirza olu liyevin xatirsin hsr olunmu elmi-praktik konfranslarin materiallari [Mtn]: may 2008-2009 /elmi red. .H.Aliyev, T..Paa; AMEA, qtisadiyyat in-tu.- Baki, 2009.- 208 s. Vliyev, D.. Azrbaycanin qlobal maliyy-iqtisadi mühit inteqrasiyasinin aktual problemlri [Mtn]: iqt. elm. d-ru dr. avt.: 08.00.10; 08.00.14 /Dünyamali Vliyev; AMEA, qtisadiyyat in-tu.- Baki, 2010.- 49 s. Vliyev, D.. Özün inam [Mtn]: karyera pillknlri il nec irlilmli /Dünyamali Vliyev; lahiy rhb. S.Mustafayeva; Gnclr v dman nazirliyi; "Azad Hmfikirlr" Gnclrin maariflndirilmsi ictimai birliyi.- Baki: Adilolu, 2010.-184 s. Yusifov, Y.X. Azrbaycan Respublikasinda nqliyyat statistikasinin beynlxalq standartlara uyun tkmilldirilmsi problemlri [Mtn]: fls. d-ru elm. dr. avt: 08.00.12 /Yusif Yusifov; Azrb. Resp. Knd Tsrrüfat nazirliyi, Azrb. Elmi-tdqiqat knd tsrrüfatinin iqtisadiyyati v tkili un-ti.- Baki, 2010.25 s. Zeynalov, V.Z. Maliyy [Mtn]: suallar v cavablar: drs vsaiti /Vidadi Zeynalov; elmi msl. .H.Haciyev; elmi red. Z.F.Mmmd; ry. M.M.Mahmudov, R.N.Nbiyev; Azrb. Resp. Thsil nazirlyi, ADU.Baki: Azrnr, 2010.- 384 s.

975.

9(2) T16

976.

9(2). Ü43

977.

9(2) V55

978.

9(2) V55

979.

051 Y92

980.

9(2) Z35

157

981.

2009/21

, .. []: . . . : 08.00.05 / ; .- , 2009.183. , .. [] / ; - " °".- .: °, 2010.304 . , .. I [] / ; . . ..- : Letterpress, 2010.- 244 c. , .. []: . . . : 08.00.05 / ; . . .- , 2008.- 62 . , .. []: . . . : 08.00.05 / ; . . . .- , 2008.- 162 . , .. []: . - . . : 08.00.05 / ; - . ., .- , 2010.- 24 . , .. []: . , . " " "" / ; . .., ...- .: ,

982.

1-703136

983.

2-786104

984.

2008/5

985.

2008/140

986.

2010/28

987.

2-786267

158

2009.- 224 . 988. 2-786575 , .. [] / .- .: : , 2010.- 312 . , , . , .. []: , "" : , (080105) " ", (080109) " , ", (030501) "" / ; . .., ...- .: , 2010.- 255 . , .. []: . . . : 08.00.05 / ; . - . ., - . . . ., .- , 2010.- 26 . []: / . ; , . ..; . .., ...- .: , 2009.- 560 . , .

989.

2-786597

990.

2010/90

991.

2-786312

159

. 992. 2-786637 []: /.. [ .]; . ..; . .., ...- .: , 2009.- 588, [4] . []: , /. ., ..- .: : , 2009.- 238 . , .. []: / .- .: -, 2010.- 262 . , . , .. - ( ) []: . . . : 08.00.05 / ; . - . .; - . . . .; ., 2010.- 26 . , .. []: . , . 52600- / , ..; . .., .- .: -, 2010.502 . , .. []: , "

993.

2-785665

994.

1-703161

995.

2010/34

996.

2-781557

997.

2-786602

160

" / , .., ..; . ..; . .., ...- .: , 2009.- 272 . 998. 2-786260 , .. []: , " , " " " / ; . ..; - " °".- .: °, 2010.- 476 . , .. []: . , . . 080105- " " 080109" , " / , ...- .: , 2010.- 320 . , . , .. []: , "" / , ..; . ....: : -, 2010.- 256 . , .. - []: / , ..; . .., ..; - " °".- .: °, 2009.- 248 . ,

999.

2-786217

1000.

2-786280

1001.

1-703165

161

. 1002. 2-786232 , .. , []: , " " / , ...- .: : -, 2010.- 256 . , .. []: - / .- .: , 2009.- 384 . , . , . 350 [] / ; . . ...- .: : , 2008.- 388 . - , , . , .. []: / , .., ...- .: -, 2010.240 . - , , , . , .. []: . - .: 08.00.05 / ; - .-. . ., . . .--.- ,2010.- 26 .

1003.

1-703141

1004.

2-785600

1005.

2-786221

1006.

2010/27

162

1007.

2-786788

, .. : , , [] / ; . . . . ..; - .: , 2009.- 173 c. , .. : , , []: / .- .: , 2010.- 208 . , , , , , . , .. []: / , ..; . .., .., .. ; . ...- .: -, 2009.- 448 . , .. []: . - . . : 08.00.10 / ; - . ., . . . .- , 2010.- 28 . , . . []: , " " / ; . ., . ..; . ..- . [ .]: , 2009.- 800 . , .. []: . , ". ", ", ",

1008.

1-703159

1009.

2-785644

1010.

2010/65

1011.

2-786566

1012.

1-703132

163

"", " , " / ; . ...- : , 2008.- 272 . 1013. 2-785620 , .. []: - / ; . ...- .: : -, 2009.- 303 . , .. []: , / , ..; . .., ...- .: : . , 2010.- 703 . , .. []: . . . . : 08.00.05 / ; . - . ..; - . . . .- , 2009.- 42 . , .. []: / ; . .., ..; - " . . -".: , 2007.- 79, [1] . , ; . , .. []: , " " / , ...- .: , 2010.- 270 . , .

1014.

1-702963

1015.

2009/325

1016.

1-703634

1017.

2-786586

164

1018.

2-786194

, .. []: - / , ...- : , 2009.- 350 . []: , , /. .., .., .., ..; . - .- : , 2009.- 144 c. , , " ". , .. []: / ; - " °".- .: °, 2009.- 189 c. , .. [] , 100200- "" / , .., ..; . .., ...- .: , 2010.- 231 . , .. []: , , , , : , , / (.).- .: , 2010.- 368 . , .. []: /..;

1019.

1-703350

1020.

1-703139

1021.

2-786214

1022.

1-703178

1023.

2-786231

165

(-); ; - .- .: , 2009.288 . 1024. 2007/281 , .. ( ) []: . . . : 08.00.13 / ; - . ., . . . -.- , 2007.- 125 . , .. ( ) []: . . . : 08.00.13 / ; - . ., .- , 2008.- 25 . , . []: / ; . . .; . ..- .: , 2009.200 . , 23-24 2006 . Shindlerhof . , .. []: : , . / , ..; . .., . .- .: -, 2009.- 746 . ( ) - , . , .. [] / , ..; -

1025.

2008/30

1026.

2-786274

1027.

2-786205

1028.

2-786220

166

. -.- .: - -, 2008.- 164 . , , . 1029. 1-703172 , .. []: - / , ...- .: , 2009.- 428 . , .. []: : , " " / ; . .., ...- .: . , 2008.608. , .. []: / .- . [ .]: , 2010.- 384 . FOREX. , , . , .. [] / .: , 2008.- 482 c . - []: , "" /.. ( . . . .) [ .].- .: -, 2010.1016 . , .. "" [] / .- .: , 2010.- 288 c.

1030.

1-702951

1031.

2-786242

1032.

2-785671

1033.

2-786304

1034.

1-703140

167

1035.

1-703173

, .. []: - / .- .: , 2010.581 . , , . , . Forex. []: / ; . . ., .; . .; . ..- .: , 2008.- 247 . , .. []: / ; . . ..; - . , " . . - . ".- : , 2009.- 182 c. B . , .. . [] / ; . . ..- . [ .]: , 2009.-192 . , .. []: / .- .: , 2009.- 224 . []: , 080500 "" /.. [ .]; . ..; . .., ...-

1036.

2-786622

1037.

1-703349

1038.

2-785689

1039.

2-785697

1040.

2-786552

168

.: , 2009.- 336 . 1041. 2005/26 9 , .. []: . . . : 08.00.10 / ; - . ., . . . -., 2005.- 29 . , .. [] / ; ., 2009.- 58, [1] . , . , .. - []: . . . : 08.00.13 / ; , - . . ...- , 2006.- 190 . , .. []: . - . . : 08.00.10 / ; - . ., . . . -.- , 2010.- 22 . , .. []: /..; ..: , 2009.- 272 . , .. [] / .- .: , 2010.- 492 . , ,

1042.

1-703722

1043.

2006/199

1044.

26(2)

1045.

1-703154

1046.

2-786548

169

. 1047. 1-703455 , .. : [] /- ; . . ..; . , .- : , 2007.324 . , , () (). , .. []: . - . . : 08.00.05 / ; , - .-, 2010.- 26 . , .. : []: / ; - . .- .: , 2010.316 . , .. Forex: []: "MetaTRADER4" / , ...- .: , 2009.- 536 . , . , . . []: / , ...- -: , 2009.- 256 . , .. - []: . -

1048.

2010/26

1049.

2-786191

1050.

2-786628

1051.

1-703117

1052.

2010/66

170

. . : 08.00.05 / ; - . ., . . . -.- , 2010.- 26 . 1053. 2008/135 , .. []: . - . : 08.00.01 / ; , - .- , 2008.- 330 . , .. []: . . . . : 08.00.05 / ; - . . ., ., . - . ..- , 2009.- 24 . , .. : []: / , .., ...- .: -,2010.15 . , .. []: , " , ", " " " " / , .., ..; . .. [ .]. - --: , 2009.- 311 . , .. []: , " " / , ..; . ..; . .. [ .]. -.: , 2010.- 383 . : "

1054.

2009/307

1055.

1-703107

1056.

1-703177

1057.

2-786244

171

" " ". 1058. 1-703197 , .. - []: 3 : , " " " " / ; . ...- .: . .., 2009. 1: .- 544 . , , . , .. []: / .- .: : , 2009.- 208 . . ( ) []: /.. [ .]; . . . ..; . .., ....: , 2009.- 856 . . , .. ( ) []: / , ..; . . ...- ., 2006.35, [1] . " ",

1059.

1-703298

1060.

1-702937

1061.

2-787728

172

. 1062. 2-786582 , .. [] . , . . . / , ..; . .., .- .: ., 2010.- 448 . [] /, .- -; : , 2009.- XI, 127, [1] . , , . , .. []: " " / ; . .., ...- .: -, 2010.416 . , .. []: / ; . .., .., ..; . . . -.- .: °, 2009.- 724 . . , , , . , .. . 1988-2008 []: / ; . ..; .- .: - ,2009.- 500 . , .. -

1063.

3-105075

1064.

2-786201

1065.

1-703171

1066.

1-703198

1067.

2-786228

173

[]: . . . / , ..; . .., .- .: -, 2010.- 221 . 1068. 2-786192 , .. ( ) []: ., . . " ", " , ", " " / ; . .., .., ..; . - .- .: , 2009.- 416 . . , , . , . []: : . . / ; . .; . ..- .: , 2009.- 280 . "-" , , 1960-- 1970- . [] /. ...-: -, 2010.- 640 . []: , "" /.. ( .) [ .]; . .., ...- .: - -, 2010.528 . , ..

1069.

2-786186

1070.

2-786533

1071.

2-786268

1072.

2-786301

174

[]: , 080502- " -" / , ..; . ..; . .., .., ...- .: , 2009.- 335 . 1073. 1-703319 , .. []: / ; . ..; () , .- .: , 2010.- 206 c. - . , .. []: , " ", " ", " / , ..; . .., ...- .: : -, 2009.- 321 . , . []: : / ; . . .; . . ..- .: , 2009.- 112 . , . , . , .. []: / , .., ...- .: , 2010.- 400 .

1074.

2-785627

1075.

1-703123

1076.

1-703265

175

1077.

2-786263

, .. []: / , ...- . [ .]: : , 2009.- 544 . : []: : + / . ..; . , .- .: , , 2010.- 231 . , .. []: . - . .: 08.00.14 / ; , - .- , 2010.- 21 . []: /. . .; . . ..- .: , 2009.- 278 . , . , .. ( ) []: . . . : 08.00.12 / ; - . ., . . . -.- , 2007.- 182 . , .. (

1078.

1-703173

1079.

2010/31

1080.

3-104719

1081.

2007/273

1082.

2007/273

176

) []: . . . : 08.00.12 / ; - . ., . . -.- , 2008.- 30 . 1083. 2-786219 , .. [] / .- .: , 2010.- 383 . , -, - . , .. [] / , B.A.; . ..; " °".- .: - " °", 2010.- 512 c. () . , .. []: / ; . ..ë.- .: : , 2008.- 192 . , , . , .. []: / , ..; (-); , .- .: , 2010.- 197 c. -

1084.

1-703274

1085.

1-703120

1086.

1-703295

177

. 1087. 2-786250 , .. []: / ..: . , 2008.- 168 . : []: , " ( )" /.. [ .]; . .., .., ..; . ..; . - .- .: , 2010.- 576 . , , , . []: / . ..; . .., .- .: , , 2010.928 . , - , . []: . ., . " . " /.. ( . .) [ .]; .. [ .].- .: , 2010.- 336 . [] / . . ..; . . .. [ ]; . .., .-

1088.

2-786193

1089.

2-781578

1090.

2-785661

1091.

2-785675

178

.: -, 2010.- 528 c. 1092. 2-786558 []: . , . . " ( )": + CD /.. [ .]; . ..; . .., .., ...- . [ .]: , 2009.- 416 . () []: , 08010- "" . /. . .. ( .) [ .]; . ..; . . ...- .: -, 2010.- 256 . , .. [] / ; . . .., ...- : , 2010.- 198 c. A , , . Assessing regional integration in Africa [Text].Ethiopia: Economic Commission for Africa, 2007.278p. Bayindir, A. Ticaret ve Faiz /Abdulaziz Bayindir [Metn].- stanbul: Süleymaniye vakfi yayinlari, 2007.367 s. Building an Effective Financial Intelligence Unit [Text].- Washington: World Bank, 2009.- Workbook 4.83 p.

1093.

2-786281

1094.

2-786737

1095.

I-36945

1096.

-14052

1097.

I-36965

179

1098.

I-36967

Combating the Financing of Terrorism [Text].Washington: World Bank, 2009.- Workbook 6.- 94 p. Compliance Requirements for Financial Initiations [Text].- Washington: World Bank, 2009.- Workbook 3.84 p. Doing business in Azerbaijan 2009 [Text].- Baku: Azpromo, [200?]. - 205 p. Domestic (Inter-Agency) and International Cooperation [Text].- Washington: World Bank, 2009.Workbook 5.- 55 p. Effects on Economic Development and International Standards [Text].- Washington: World Bank, 2009.Workbook 1.- 61 p. Globalization of production and the competitiveness of small and medium-sized enterprises in Asia and the pacific: trends and prospects [Text].- New York: United Nations, 2009.- 105 p. Investigating Money Laundering and Terrorist Financing [Text].- Washington: World Bank, 2009.Workbook 7.- 48 p. Legal Requirements to Meet International Standards [Text].- Washington: World Bank, 2009.- Workbook 2.71 p. McLachlan, K. The neglected garden [Text]: The Politics and Ecology of Agriculture in Iran /Keith McLachlan.- London: I. B. Tauris & C L, 1988.- 303 p. Regulatory and Institutional Requirements for AML/CFT [Text].-Washington: World Bank, 2009.Workbook 3 a.- 96 p.

1099.

I-36964

1100.

I-37026

1101.

I-36966

1102.

I-36961

1103.

I-36955

1104.

I-36968

1105.

I-36962

1106.

I-37015

1107.

I-36963

180

1108.

I-36886

Whitaker, J.K. The correspondence of Alfred marshal, economist [Text] /John K. Whitaker.- New York: Cambridge University Press, 2005.- Volume 3: Towards the close, 1903-1924.- 471 p. i, . Iii ii ka i: , i, []: i /.i, ., ..- i: Ii, 2009.- 164 . i i: i [] /., ., .i, .i.- i: Ii, 2009.- 260 .

1109.

Bd-15201

1110.

Bd-15198

Siyasi nzriyy

1111. 1112. 01 34 01 H63 fndiyev, M.. Siyasi elm [Mtn] /Mcid fndiyev; elmi red. .Abdullayev.- Baki: Siyast, 2010.- 860 s. Hsnov, N.. Sosial institutlarin inkiafinin cmiyytin demokratiklmsind rolu (Politoloji thlil) [Mtn]: siyasi elm. üzr fls. d-ru dr. avt.: 23.00.02 /Nriman Hsnov; Azrb. Resp. Prezidenti yaninda Dövlt darçilik akad.-si.- Baki, 2010.- 23 s. , .. []: : / ; . .., ..; . - .- .: , 2008.- 480 . , .. []: / ; . .., ..; - . .- .: , 2009.- 736 . , , .

1113.

2-786615

1114.

2-786561

181

1115.

2008/126

, .. []: . . . : 23.00.01 / ; - . ., .- , 2008.- 167 . , .. []: . . . : 23.00.01 / ; . . . ., 2008.- 22 . , . [] / ; . . ..- .: , 2009.- 280 . , Newsweek International - , . , .. []: , 030200 - "" / .- .[ .]: , 2009.- 352 . , . , .. a (19171920 .) []: . . . : 07.00.01 / ; - , . . . - . .- ,

1116.

2008/29

1117.

2-786574

1118.

2-786234

1119.

1996/182

182

1996.- 187 . 1120. 2008/139 , .. ( ) []: . . . : 23.00.04 / ; , - .- , 2008.- 156 . , .. []: "" / ; . .., ...- : , 2009.- 400 . , .. ( - ) []: . . . : 23.00.04 / ; . , - .- , 2010.- 30 . , .. []: . . . . : 23.00.02 / .- , 2009.19 . , .. []: - / ; , - .- .: + , 2009.- 440 . , , , , , , , , , , . , .. -

1121.

1-703144

1122.

2010/47

1123.

2009/315

1124.

2-786238

1125.

2007/18

183

6

[]: . . . : 23.00.01 / ; . . . .- , 2007.- 22 . , .. - []: . . . : 23.00.01 / ; . . . ., 2007.- 170 . , .. []: / , .; . ., .; - - , - "" - .- .: : , 2009.- 164 . , . , . [] / ; . . ..- .: : , 2009.- 352 . ?, - ? .

1126.

2007/274

1127.

1-703126

1128.

2-786557

Daxili siyast

1129. 3(2) A99 3(2) A99 Azrbaycan gnclrinin III forumu [Mtn]: 13 oktyabr 2003-ci il /burax. msul .Qarayev.- Baki: OKA Ofset, 2005.- 125, [3] s. Azrbaycan qadini namin [Mtn] /elmi msl. v ön söz mül. H.Hüseynova; burax. msul V.Süleymanov; yaradici heytin rhb. F.Babayev; dilçi-red.

1130.

184

M.Babayeva; super cildin v cildin dizayni C.zizov; Heydr liyev rsini Aradirma mrkzi.- Baki: Heydr liyev rsini Aradirma Mrkzi, 2010.- 373 s. 1131. 3 A99 Azrbaycan Respublikasinin Diasporla üzr Dövlt Komitsi Azrbaycan diasporuna dövlt qayisi [Mtn] /burax. msul, ön söz N.brahimov; trt.: N.Qurbanov, E.Miralm; Azrb. Resp. Diasporla üzr Dövlt komitsi.- Baki: Adilolu, 2009.- 284 s. Azrbaycan Respublikasinin Diasporla üzr Dövlt Komitsi Azrbaycan diasporuna dövlt qayisi [Mtn] /ön söz N.brahimov; trt. Azrb. Resp. Diasporla üzr Dövlt komitsi.- Baki: Çaolu, 2003.- 304 s. Azrbaycan Respublikasinin Diasporla üzr Dövlt Komitsi: Azrbaycan diasporuna dövlt qayisi [Mtn]: Müasir mrhl /buraxilia msul, ön söz N.brahimov; trt.: N.Qurbanov, R.Hüseynov, E.Miralm; foto. AzrTac; Azrb. Resp. Diasporla üzr Dövlt komitsi.- Baki: Çaiolu, 2006.- 172 s. Azrbaycan-Türkiy: bir millt, iki dövlt Vahid diaspor [Mtn] /trt.: N.Qurbanov, R.Hüseynov, E.Miralm; burax. msul, ön söz N.brahimov; Azrbaycan v Türkiy Diaspor Tkilatlari Rhbrlrinin I forumu.- Baki: Çaiolu, 2007.- 120 s. Bairov, E.M. Xzr regionunda Azrbaycanin milli mnafeyinin prioritet istiqamtlri [Mtn]: siyasi elm. nam. dr. dis.: 23.00.02 /Elmir Bairov; Azrb. Resp. Prezidenti yaninda Dövlt darçilik akad.-si.- Baki, 2008.- 147 s. Bdlov, R. Azrbaycanin Avropa seçimi: problemlr, perspektivlr [Mtn]: mqallr toplusu /Rhman Bdlov.- Baki: Qanun, 2010.- 144 s. Çobanov, M. N. Görkmli strategiyaçi [Mtn] /Mdd Çobanov; elmi red. N.Xudiyev; red. .smaylov; Azrb. Resp. "Thsil" mrkzi.- Baki: Borçali NPM, 2010.-

1132.

3 A99

1133.

3 A99

1134.

3 A99

1135.

3(2) B16

1136.

3(2) B57 3(2) Ç67

1137.

185

1138.

3(2A) D13

180 s. Dadaov, T.N. Keçid dövründ Azrbaycan raitind siyasi bloklama v siyasi konsensus problemlri [Mtn]: siyasi elm. nam. dr. dis.: 23.00.01 /Tvkkül Dadaov; Azrb. Resp. Prezidenti yaninda Dövlt darçilik akad.-si.- Baki, 2008.- 150 s. Dadaova, E.X. Azrbaycan Respublikasinda vtnda cmiyytinin formalamasinda demokratik prosesin rolu [Mtn]: siyasi elm. nam. dr. dis.: 23.00.02 /Elmira Dadaova; Azrb. Resp. Prezidenti yaninda Dövlt darçilik akad.- si.- Baki, 2008.- 154 s. hmdova, A. Keçid dövründ hüquqi dövlt v vtnda cmiyytinin formalamasi prosesinin xüsusiyytlri (Azrbaycan Respublikasinin realliqlari timsalinda) [Mtn]: siyasi elm. nam. dr.: 23.00.02 /Arif hmdova; Azrb. Resp. yaninda Dövlt darçilik akad.- si.- Baki, 2006.- 24 s. Himov, D.S. Siyasi thlüksizlik milli thlüksizliyin trkib hisssi kimi (Azrbaycan Respublikasinin materiallari sasinda) [Mtn]: siyasi elm üzr fls. d-ru dr. avt.: 23.00.02 /Davud Himov; Azrb. Resp. Prezidenti yaninda Dövlt darçilik akad.-si.- Baki, 2010.- 21 s. Mmmdcan olu, R. Azrbaycan Respublikasinin ictimai-siyasi v mdni hyatinda gnclrin itiraki (XX srin 80-ci illrinin sonu-90-ci illr) [Mtn]: tarix elm. nam. dr. dis.: 07.00.02 /Haci Rauf Mmmdcan olu; AMEA, A.A.Bakixanov ad. Tarix in-tu.- Baki, 2008.- 159 s. Seyidov, M.H. bdiyyt mbdi [Mtn]: kitab Heydr liyev Fondunun be illiyin hsr olunmudur /Mirkazim Seyidov; trt. M.Seyidov, Q.Kamilolu; red. M.Hsnov.- Baki: Elm v thsil, 2010.- 544 s. Yusifov, M.. Azrbaycançiliq [Mtn] /Mübariz Yusifov; red. .smayilov; YAP, Gnc hr tkilati.-

1139.

3(2A) D13

1140.

3(2) 36

1141.

3(2A) H64

1142.

3 R27

1143.

3 S30

1144.

3 Y92

186

Baki: Elm v Thsil, 2010.- 132 s. 1145. 2-786563 ,.. . 19171991 . [] / ; ; . ; ..; . ; -, o - ""; - .- .: . , 2009.- 408 c. , . . []: / , ..; . ...: , 2010.- 128 . [] /. . .. [ .]; . ...- .: , 2009.- 42 . - . , . , .. [] / .- .: : , 2010.- 239 . , .. . . , . , . [] / .- .: , 2008.- 240 c.

1146.

1-703155

1147.

2-786573

1148.

1-703181

1149.

1-702989

187

1150.

2-785676

, .. ? [] / .- . [ .]: , 2010.- 288 c. Ahmedova, S. Haydar Aliyevin dil siyaseti [Metn] /Salatin Ahmedova; ed. M.Kubat.- Eskiehir: Öz kaitçilik matbaacilik, 2010.- 83 s. Encyclopaedia of Azerbaijan woman [Text].- Baku: Azerbaijan National Encyclopaedia Publishing house, 2002.- 402 p. Ouz Kan: Azerbajdzsan valtozat [Text].- Budapest: Europai Folklor ntezet, 2009.- 82 p. Seyidov, M. The Temple of Immortality [Text] /Mirkazim Seyidov.- 1 chapter.- Baku: Science and Education, 2010.- 540 p. i i 1 i []: .i: Ii, 2009.- 103 . , .. i i ii [] /., ..i: Ii, 2009.- 144 .

1151.

-14042

1152.

I-36977

1153.

Bd-15128

1154.

I-36921

1155.

Bd-15199

1156.

Bd-15200

Xarici siyast. Diplomatiya

1157. 4(2 A99 Azrbaycan bayrai st-River sahilind [Mtn] /msl. A.Nadirov; burax. msul. V.Süleymanov; yaradici heytin rhb. F.Babayev; dilçi-red. M.Babayeva; dizayn E.smayilov; Heydr liyev rsini aradirma mrkzi.Baki: Heydr liyev rsini aradirma mrkzi, 2009.436 s. Brayar, F. Beynlxalq münasibtlr [Mtn] /Filip Brayar, M.R.Clili; trc. N.lgün; red.

1158.

4(0) B84

188

L.Mmmdliyeva; msl. Azrbaycan, 2010.- 126, [2] s. 1159. 4 D12

T.Qurbanov.-

Baki:

Davudi, T..R. Müasir dövrd ran-Azrbaycan münasibtlrinin sas istiqamtlri [Mtn]: siyasi lm. üzr fls. d-ru dr. avt.: 23.00.04 /Tqi .R.Davudi; Azrb. Resp. Thsil nazirlyi, BDU.- Baki, 2010.- 24 s. Hziyeva, S.A. Dünya azrbaycanlilarinin hmryliyi (XX srin sonu XXI srin vvlri) [Mtn]: tarix üzr fls. d-ru. dr.: 07.00.02 /Sbir Hziyeva; AMEA, Naxçivan bölmsi.- Naxçivan, 2010.- 26 s. Xaricd yaayan azrbaycanlilar üçün yadda [Mtn]: mlumat kitabi /burax. ms. N.brahimov; Azrb. Resp. Diasporla üzr Dövlt komitsi.- Baki: Adilolu, 2009.- 440 s. Xarici ölklrd yaayan Azrbaycanlilarla üzr Dövlt Komitsi Azrbaycan diasporu: böyuk yolun balanci [Mtn] /trt.: N.Qurbanov, R.Hüseynov, E.Miralm; burax. msul N.brahimov; Xarici ölklrd yaayan Azrbaycanlilarla üzr Dövlt komitsi.Baki: Çaiolu, 2006.- 208 s. Kitabda Azrbaycan diasporunun tkkül tarixi, dünya azrbaycanlilarinin mskunlama corafiyasi, soydalarimizin tkilatlanmasi prosesinin vziyyti, hmvtnlrimizin yaadiqlari ölklrin ictimai-siyasi hyatinda itirak sviyysi il bali mlumatlar toplanmidir. mamliyeva, Ü.M. Azrbaycanin Avropa urasi il laqlri: siyasi mkdaliin istiqamtlri [Mtn]: siyasi elm. nam. dr. avt.: 23.00.01 /Ülkr mamliyeva; AMEA, Flsf v siyasi-hüquqi tdqiqatlar in-tu.Baki, 2008.- 172 s. Quliyeva, G.M. Azrbaycan yeni geosiyasi münasibtlr sistemind [Mtn]: siyasi elm. üzr fls. dru dr. avt.: 23.00.04 /Gülgün Quliyeva; Azrb. Resp. Thsil nazirlyi; BDU.- Baki, 2010.- 24 s.

1160.

4(2) H68

1161.

4 X32

1162.

4 X32

1163.

4(2A) 41

1164.

4(2) Q86

189

1165.

49 M15

Mahmudov, Y.M. Azrbaycan beynlxalq münasibtlr v diplomatiya tarixi [Mtn]: [dörd cildd] dövltlrarasi müqavillr v digr xarici siyast aktlari: 1639-1828 /Yaqub Mahmudov, K.K.ükürov; AMEA A.A.Bakixanov ad. Tarix in-tu, Regionlarin nkiafi ictimai birliyi.- Baki, 2009.- 511 s. Mmmdov, Q.H. N. Nrimanovun ictimai-siyasi faliyytinin Htrxan dövrü [Mtn]: siyasi elm. üzr fls. d-ru dr. avt.: 23.00.04 /Qurban Mmmdov; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi; BDU.- Baki, 2010.- 22 s. Talibov, R.V. Müasir dövrd Azrbaycan-Yaponiya münasibtlri [Mtn]: siyasi elm. nam. dr. dis.: 23.00.04 /Rza Talibov; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, BDU.- Baki, 2009.- 162 s. []: /. . .. ( .) [ .]; . . ..; ..., ...- .: , 2010.- 295 . - . , . [] / ; . .; . ..- .: , 2010.- 431 . . , "" , . , .. []: /

1166.

4(2) M51

1167.

4 T21

1168.

2-786284

1169.

1-703308

1170.

1-703296

190

; (-) , .- .: , 2010.- 127 c. . 1171. 1-703246 , .. [] / ; . ...- .: , 2008.- 392 c. , .. []: , " " / ; . ...- .: -, 2010.- 32 c. , . . , .. : , , [] / ..: , 2009.- 574 . , - , . , .. []: / ; . . ..- .: : , 2009.- 256 . , . []: / ; . . ., .; . . D.Feingold.- .: -,

1172.

2-786578

1173.

2-786576

1174.

1-703241

1175.

2-780434

191

2010.- 414 . . , , . 1176. 2-786577 []: /. . .; . ..- .: , 2010.- 71 . - " " . , , , , , . , .. []: / .- .: : -, 2010.- 320 . , , , . []: /.. [ .]; . ..; . . .. [ .]; .- . .- .: , 2009. 1: 1918-1945 .- 719 . []: /.. [ .]; . .., .., ...- .: , 2009.- 248 . .

1177.

2-786584

1178.

2-785864

1179.

2-786233

192

1180.

2-786323

. []: / . ..; - .- .: , 2010.- 291 . - . , , , . , . [] / .- .: : ", 2010.- 304 c. 11 2001 . . , . .. 1920 SUB CLAUSUIA 1947 [Text]: Dokumentumok ket bekeszerzodes­Trianon, Parizs tortenetebol.Budapest: Kozlony, 2008.- 1324 . Aliyev, I. Azerbajdzsan es Europa Energiabiztonsaga [Text] /Ilham Aliyev.- Budapest: Azerbajdzsani Köztarsasag Magyarorszagi Nagykövetsege, 2009.- 32s. Azerbaijan in Global Politics: Crafting Foreign Policy [Text] /ed. A.Petersen, F.Ismailzade.- Baku: Azerbaijan Diplomatic Academy, 2009.- 372 p. Azerbaycan-Türkiye: tek millet, iki devlet tek diaspora [Metn] /hz. N.Gurbanov, R.Hüseynov, E.Miralem.Baki: Çaiolu, 2007.- 116 s. Borrie, J. Unacceptable Harm [Text]: A history of how the treaty to Ban Cluster Munitions was won /John Borrie.- New York: United Nations, 2009.- 488 p.

1181.

1-703325

1182.

Bd-15088

1183.

Bd-15140

1184.

I-36925

1185.

-13967

1186.

I-36953

193

1187.

Bd-15097

Janos, H. Tiltott törtenelmünk 1945-1947 [Text] /Horvath Janos.- Budapest: Szazadveg Kiado, 2006.158 p. Karimov, E. Le Relazioni fra l"Azerbaigian e l"Italia [Text] /E.Karimov.- Roma: Ambasciata della Repubblica dell"Azerbaigian nella Repubblica Italiana, 2009.- 199 p. Karimov, E.Z. Le relazioni fra l'Azerbaigian el'Itali [Text] /Emil Karimov; trl. A.Rafiyeva.- Italia: Viala Regina Margherita, 2009.- 200 p. Kovacs, N. Etnikai identitas, politikai lojalitas: Nemzeti es allampolgari kötödesek [Text] /Nora Kovacs, Anna Osvat, Szarka Laszlo.- Budapest: Balassi Kiado, 2005.417 p. Magyar Kulpolitikai Evkonyv 1995. Összeallitotta a Külügyminiszterium 1995 [Text].- Budapest: VADAS, 1995.- 566 s. Mihaly, B. Patrubany Miklos: Gyujtatlan gyulladjek. Gondolatok a 2004. December 5-I nepszavazasi kiserletrol [Text] /Babits Mihaly.- Budapest: Patrubany Miklos, 2005.- 232 s. Mkrtchyan, T. The European Union and the South Caucasus [Text] /T.Mkrtchyan, T.Huseynov, K.Gogolashvili.- Hamburg: Bertelmann Stiftung, 2009.136 p. Olson, R.W. The siege of mosul and ottoman-persian relations 1718-1743 [Text] /Robert Olson; ed. J.R.Krueger.- Bloomington: Indiana University, 1975.237 p. Toman, J. Cultural property in war: Improvement in

1188.

Bd-15177

1189.

Bd-15178

1190.

Bd-15076

1191.

Bd-15116

1192.

Bd-15114

1193.

I-36907

1194.

I-37016

1195.

I-36929

194

protection: Commentary on the 1999 second protocol to the Hague convention of 1954 for the protection of cultural property in the event of armed conflict [Text] /Jiri Toman.- Paris: UNESCO Publishing, 2009.- 892 p. 1196. I-36957 Yudin, Y. Multilateralization of the nuclear fuel cycle [Text]: The need to build trust /Yury Yudin.- New York: United Nations, 2010.- 81 p.

ctimai siyasi tkilatlar

1197. 5(2) S42 Sfrov, H.. Azrbaycan-Rusiya münasibtlrinin sas istiqamtlri v xarakterik xüsusiyytlri [Mtn]: siyasi elm. üzr fls. d-ru elmi dr. avt.: 23.00.02 /Hafiz Sfrov; Azrb. Resp. Prezidenti yaninda Dövlt darçilik akad.-si.- Baki, 2010.- 22 s. Yeni Azrbaycan Partiyasi 2006 [Mtn].- Baki: YAP, Nurlan, 2006.- 28 s. Yeni Azrbaycan Partiyasi 2007 [Mtn].-Baki: ALF group design, 2007.- 60 s. - - []: : /., ., ., ... [ .]: , 2010.- 496 . , .. : []: / , ..; . . ..- : , 2009.- 264 c. , , .

1198. 1199. 1200.

69 Y52 69 Y52 2-785712

1201.

1-703280

195

Hüquq elmlri

1202. X1(2A) A14 Abdullayev, E.. Hüquqi dövlt quruculuunun nzripraktik msllri [Mtn] /Elad Abdullayev; elmi red. L.Hüseynov; msl. Z.sgrov; burax. msul H.hmdov; Heydr liyev ad. Beynlxalq Strateji Aradirmalar v Proqnozladirma mrkzi; Azrb. Beynlxalq un-ti.- Baki: Beynlxalq Universitet, 2009.567, [1] Abdullayeva, T.Z. Azrbaycan dilind icra olunmu latin qrafikali lyazmalarin kriminalistik tdqiqatinin nzri v metodiki saslari [Mtn]: hüquq elm nam. dr. dis.: 12.00.09 /Tran Abdullayeva; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Mhkm Ekspertizasi mrkzi.- Baki, 2008.156 s. Aayev, R. Paytaxt yerli özünüidaretmsi: beynlxalq tcrüb v Baki hri üçün tklif olunan özünüidar sistemi [Mtn] /Rövn Aayev, A.Mehtiyev, .liyev.Baki: qtisadi Tbbüslr Yardim B, 2010.- 71 s. Aslanov, H.A. Narkotik xassli bitkilrin qanunsuz kultivasiyasi, faliyytin qari cinayt-hüquqi v kriminoloji mübariz [Mtn]: hüquq elm. nam. dr. dis.: 12.00.08 /Hzi Aslanov; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, BDU.- Baki, 2008.- 180 s. Aslanov, H.A. Narkotik xassli bitkilrin qanunsuz kultivasiyasi, faliyytin qari cinayt-hüquqi v kriminoloji mübariz [Mtn]: hüquq. elm nam. dr. avt.: 12.00.08 /Hzi Aslanov; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, BDU.- Baki, 2009.- 19 s. Aslanov, Z.N. Azrbaycan Respublikasinda insan hüquqlari üzr müvkkilin faliyytinin konstitusiya hüquqi saslari [Mtn]: hüquq elm üzr fls. d-ru dr. avt.: 12.00.02 /Zamiq Aslanov; "Azrbaycan Hava Yollari" Qapali Shmdar cmiyyti, Milli Aviasiya akad.-si.- Baki, 2010.- 24 s.

1203.

X629 A14

1204.

621.2 A35

1205.

628 A93

1206.

628 A93

1207.

X620 A93

196

1208.

893 A99

Azadliqdan mhrumetm yerlrinin monitorinqi [Mtn]: praktiki soraq kitabi /red. E.Süleymanova, trc. ed. ön söz. T.Boven; Avropada Thlüksizlik v mkdaliq tkilati Baki ofisi.- Baki, 2010.- 311s. Azrbaycan Respublikasi Konstitusiya mhkmsinin cinayt mcllsi il laqdar qrarlari [Mtn]: 19982010-cu illr /burax. msul E.M.fndiyev.- Baki: Hüquq dbiyyati, 2010.- 99, [1] s. Azrbaycan Respublikasi Milli Mclisi iclaslarinin protokollari v stenoqramlari [Mtn]: On üçüncü sessiya. Payiz. 20 noyabr-29 dekabr 2009-cu il.- Baki: Milli Mclisin nri, 2009.- 438 s. Azrbaycan Respublikasi Vergilr Nazirliyi 10 il (2000-2010) [Mtn] /msl. F.Mmmdov; red. Z.Smdzad.- Baki, 2010.- 189, [2] s. Azrbaycan Respublikasinin Ail Mcllsi [Mtn] 20 aprel 2010-cu ildk olan lav v dyiikliklrl /nr msul .Xuduolu.- Baki: Qanun, 2010.- 168 s. Azrbaycan Respublikasinin Ba Prokuroru yaninda korrupsiyaya qari mübariz idarsi [Mtn]: nailiyytlr v vziflr 2005-2010.- Baki, 2010.- 20 s. Azrbaycan Respublikasinin Cinayt-Prosessual Mcllsi [Mtn]: 10 yanvar 2010-cu il qdr olan lav v dyiikliklrl /nr msul .Xuduolu.Baki: Qanun, 2010.- 536 s. Azrbaycan Respublikasinin Hrbi Qanunvericiliyi [Mtn] /trt. v nr msul. .Xuduolu.- Baki: Qanun, 2010.- 1216 s. Azrbaycan Respublikasinin nzibati Xtalar Mcllsi [Mtn]: (15 fevral 2010-cu ildk olan lav dyiikliklrl) /nair .Xuduolu.- Baki: Qanun, 2010.564 s.

1209.

629 A99

1210.

620 A99

1211.

622 A99 624 A99

1212.

1213.

621 A99 629 A99

1214.

1215.

620 A99 621 A99

1216.

197

1217.

623 A99

Azrbaycan Respublikasinin Mnzil Mcllsi qbul edilmidir: 30 iyun 2009-cu ildn qüvvy minir: 1 oktyabr 2009-cu il, rsmi drc edilmidir: "Azrbaycan" qzeti, 2 sentyabr 2009-cu il, 194. [Mtn] /burax. msul B.C.Krimov.- Baki: Digesta, 2009.- 120 s. Azrbaycan Respublikasinin Mülki Mcllsi [Mtn]: 20 yanvar 2010-cu ildk olan lav v dyiikliklrl /.Xuduolu.- Baki: Qanun, 2010.- 744 s. Bayramli, V.B. Mütkkil cinaytkarlia qari beynlxalq hüquqi mübariznin cinayt prosessual aspektlri [Mtn]: hüquq üzr fls. d-ru dr.: 12.00.09 /Baki, 2010.- 25 s. Bayramov, .B. Sosial tminat hüquq münasibtlri [Mtn] /.Bayramov; elmi red. ..smayilov.- Baki: Adilolu, 2009.- 152 s. Bayramova, P. Fövqlad vziyyt raitind insan hüquqlarinin müdafisi [Mtn]: hüquq elm. nam. dr.: 12.00.10 /Prvan Bayramova; Azrb. in-tu.- Baki, 2006.- 27 s. Cavanbxt, L..M. Saxta pul v ya qiymtli kaizlar hazirlama v ya satma mllri il cinayt-hüquqi mübariz (Azrbaycan Respublikasi v ran slam Respublikasinin cinayt qanunvericiliyi üzr) [Mtn]: hüquq üzr fls. d-ru. dr.: 12.00.08 /Cavanbxt Lal li Mhmmd; AMEA, Flsf, sosiologiya v hüquq in-tu.- Baki, 2010.- 26 s. Dövlt idarçilik nzriyysi [Mtn]: drslik /mül. kol., ön söz v ba red. S.Qndilov [v b]; ry.: .Muradov, .Bayramov, Y.Abdullayev; Azrb. Resp. Thsil nazirlyi, Azrb. Resp. Prezidenti yaninda Dövlt darçilik akad.-si.- Baki: Elm v thsil, 2010.- 552 s. Ekstremal raitd Uaq Hüquqlarinin Müdafisi v Milli nsan Hüquqlari nstitutlarinin rolu mövzusunda [Mtn]: Avropa urasinin 60 illiyin, BMT-nin Uaq

1218.

623 A99 627 B32

1219.

1220.

627 B32 91 B32

1221.

1222.

628 C27

1223.

1(2). D83

1224.

911 E29

198

Hüquqlari Konvensiyasinin qbul olunmasinin 20 illiyin v Azrbaycanda "Uaq ili" n hsr olunmu Beynlxalq konfransin materiallari Baki, 25-27 may 2009-cu il /red. E.Süleymanova; red. hey.: Z. liyev [ v b.]; Azrb. Resp. nsan Hüquqlari üzr Müvkkili (Ombudsman).- Baki, 2009.- 160 s. 1225. X620 E98 Eynullayev, T.B. Azrbaycanin hüquq sistemind Azrbaycan Respublikasi Konstitusiya Mhkmsi qrarlarinin yeri(nzri v praktiki msllr) [Mtn]: hüquq elm. üzr fls. d-ru dr. avt.: 12.00.02 /Tai Eynullayev; "Azrbaycan Hava Yollari" Qapali Shmdar cmiyyti, Milli Aviasiya akad.-si.-Baki, 2010.- 26 s. Eyvazov, H.Q. Cinayt mühakim icraatinda ibtidai aradirma sirri (istintaq sirri) [Mtn]: hüquq elm. nam dr. dis.: 12.00.09 /Hikmt Eyvazov; AMEA, Flsf v siyasi-hüquqi tdqiqatlar in-tu.- Baki, 2006.- 178 s. bilov, A. Avropa nsan Hüquqlari Mhkmsi v Azrbaycan [Mtn] /Ataxan bilov; red. N.Abdullayev; Eurasia Foundation.- Baki: Qanun, 2006.- 320 s. hmdov, A.B. xsiyyt leyhin olan cinaytlrd viktimologiya problemi [Mtn]: hüquq lm. nam. dr. dis.: 12.00.08 /Aqin hmdov; AMEA, Flsf v siyasi-hüquqi tdqiqatlar in-tu.- Baki, 2005.- 143 s. liyev, A.C. Hrbi xidmt leyhin tördiln mllrl mübariznin cinayt-hüquqi problemlri [Mtn]: hüquq elm üzr fls. d-ru dr. avt.: 12.00.08 /Aydin liyev; AMEA, Flsf, sosiologiya v hüquq in-tu.- Baki, 2010.- 22 s. liyev, M.N. nsanin yaamaq hüququ v onun sosial müdafi sahsind tminatlari [Mtn]: monoqrafiya /Mayis liyev; elmi red. A.M.Qasimov.- Baki: Tknur, 2009.- 200 s. liyev, N.K. Qabaqcadan lbir olan bir qrup xs

1226.

X629 E96

1227.

891 22 X628 36

1228.

1229.

X628 65

1230.

620 65

1231.

628

199

65

trfindn tördiln talama mllri il cinayt-hüquqi mübariz [Mtn]: hüquq lm. nam. dr. avt.: 12.00.08 /Nazim liyev; BDU.- Baki, 2005.- 22 s. liyev, V.M. Sahibkarliq faliyyti subyektlrinin hüquqlarinin v qanuni mnafelrinin mülki-hüquqi müdafisi [Mtn]: hüquq elm üzr fls. d-ru dr avt.: 12.00.03 /Vasib liyev; AMEA, Flsf, sosiologiya v hüquq in-tu.- Baki, 2010.- 26 s. Hakimlrin etik davrani kodeksi [Mtn]: Azrbaycan Respublikasinin mhkmlrind kargüzarliin aparilmasina dair tlimat /nr msul .Xuduolu.- Baki: Qanun, 2010.- 172 s. Hsnli, A. Dövlt v korrupsiya [Mtn] /Asif Hsnli .- Baki: Nurlan, 2010.- 400 s. Hsnov, .H. Narkotik vasitlrin v psixotrop maddlrin qaçaqmalçilii cinaytlri il mübariznin cinayt-hüquqi v kriminoloji problemlri [Mtn]: hüquq üzr fls. d-ru dr.: 12.00.08 /lkbr Hsnov; AMEA, Flsf, sosiologiya v hüquq in-tu.- Baki, 2010.- 34 s. Hsnzad, S.B. Azrbaycan Respublikasinda lillrin sosial müdafisinin hüquqi tnzimi [Mtn]: hüquq elm. nam. dr. dis.: 12.00.05 /Sid Hsnzad; AMEA, Flsf v siyasi-hüquqi tdqiqatlar in-tu.- Baki, 2007.137 s. Hüseynov, . Avropa nsan Hüquqlari Konvensiyasi v Azrbaycan Respublikasinin hüquq sisetmi [Mtn]: hüquq nam dr.: 12.00.10 /li Hüseynov; BDU.- Baki, 2006.- 29 s. Hüseynov, .H. Azrbaycan Respublikasi Mülki Prosessual Mcllsinin Kommentariyasi [Mtn] /rad Hüseynov, B.C.Krimli.- Baki: Digesta, 2010.- 576 s. Xarici dövltlrin konstitusiyalari [Mtn] /trt. v

1232.

623 65

1233.

X629 H21

1234. 1235.

621 H63 X628.3 H63

1236.

627 H63

1237.

91 H98

1238.

629 H98 801

1239.

200

X32 1240. X91 X49

nr msul. .Xuduolu.- Baki: Qanun, 2010.- 388 s. Xlilov, Q.R. Baki-Tbilisi-Ceyhan sas ixrac boru marrutunda ekoloji thlüksizliyin tmin edilmsinin beynlxalq hüquqi msllri [Mtn]: hüquq fls. d-ru dr.: 12.00.10 /Qdir Xlilov; AMEA, nsan Hüquqlari üzr Elmi-tdqiqat in-tu.- Baki, 2010.- 25 s. nsan hüquqlari [Mtn]: parlament üzvlri üçün vsait /M.Novak, J.Klok, .vartsin; red. E.Süleymanova, trc. BMT-nin nsan Hüquqlari üzr Ali Komissari idarsi; Parlamentarasi birlik; BMT-nin nsan Hüquqlari üzr ali komissarlii.- Baki, 2005.- 232 s. Krimli, B.C. Azrbaycan Respublikasi Mülki Prosessual Mcllsinin Kommentariyasi [Mtn]: 305355-ci maddlr: normativ materiallarla /Bhruz Krimli.- Baki: Digesta, 2010.- 581 s. Krimov, D.F. Ail baçisini itirmy gör mk pensiyasi [Mtn]: hüquq elm üzr fls. d-ru dr. avt.: 12.00.05 /Daxil Krimov; AMEA, Flsf, sosiologiya v hüquq in-tu.- Baki, 2010.- 22 s. Korrupsiya anlayiinin sas xüsusiyytlri v istintaqi [Mtn] /hazirlayan v ön söz K.liyev; Azrb. Resp. Ba prokurorluu.- Baki: Hüquq dbiyyati, 2010.208s. Qasimova, H.A. Azrbaycan Respublikasinin xarici laq orqanlarinin tkili v faliyytinin milli v beynlxalq hüquqi saslari [Mtn]: hüquq elm. nam. dr.: 12.00.10 /Hcr Qasimova; BDU.- Baki, 2006.25s. Quliyev, E.R. Azrbaycan Respublikasi qanunvericiliyinin mcllldirilmsi [Mtn]: hüquq lm üzr fls. d-ru dr. avt.: 12.00.01 /Emin Quliyev; "Azrbaycan Hava Yollari" Qapali Shmdar cmiyyti; Milli Aviasiya akad.-si.- Baki, 2010.- 22 s.

1241.

911 55

1242.

629 K58

1243.

627 K58

1244.

621 K86

1245.

X91 Q25

1246.

1(2)Q8 6

201

1247.

621 M34

Mehdiyev, F. nzibati idaretm hüququ [Mtn]: ali thsil müssislri üçün drs vsaiti /Frhad Mehdiyev; red. S.Süleymanov; dizayn S.Kazimov.- Baki: lay, 2008.- 430 s. Mehdiyev, . Dövlt satinalmalari [Mtn]: monoqrafiya /mran Mehdiyev.- Baki: Çaiolu, 2008.- 708 s. Mhkm-ballistik ekspertizasi üzr xüsusi terminlrin izahli sözlüyü [Mtn] /hazir. C.hmdov; red. F.Cavadov, Y.Rüstmov; Azrb. Resp. dliyy nazirlyi, Mhkm Ekspertizasi mrkzi; AMEA, Terminologiya komissiyasi.- Baki, 2009.- 152 s. Mmmdli, M.M. Müasir beynlxalq münasibtlrd Azrbaycanin milli thlüksizliyi [Mtn]: siyasi lm. üzr fls. d-ru dr. avt.: 23.00.04 /Mtin Mmmdli; Azrb. Resp. Thsil nazirlyi, BDU.- Baki, 2010.- 26 s. Mmmdov, O.C. vaxti v onun hüquqi saslari [Mtn]: hüquq elm. nam. dr. dis.: 12.00.05 /Oruc Mmmdov; Azrb. Resp. Prezidenti yaninda Dövlt darçilik akad.-si.-Baki, 2008.- 186 s. Mühasibat uçotu: qanunlar, qaydalar, tlimatlar [Mtn] /burax. msul E.M.fndiyev.- Baki: Hüquq dbiyyati, 2010.- 456 s. Müller, A. Birlmi Milltlr Tkilatinin sazi orqanlari çrçivsindki prosesd milli insan hüquqlari tsisatlarinin rolu [Mtn]: tdris vsaiti /Amray Müller, F.Zaydentiker; Azrb. Resp. nsan Hüquqlari üzr Müvkkili (Ombudsman); BMT-nin nsan Hüquqlari üzr Ali Komissarlii.- Baki: Almaniya nsan Hüquqlari nstitutu, 2007.- 88 s. Nbiyev, Y.M. Azrbaycan Respublikasinin cinayt qanunverciliynd ümumi qbul olunmu beynlxalq hüquq prinsiplri v normalarinin ks edilmsinin konstitusiya-hüquqi saslari [Mtn]: hüquq elm üzr fls. d-ru dr avt.: 12.00.02; 12.00.08 /Yusif Nbiyev;

1248. 1249.

623 M34 629 M47

1250.

X621 M51

1251.

627 M51

1252.

622 M91 911 M93

1253.

1254.

X620 N49

202

"Azrbaycan Hava Yollari" Qapali Shmdar cmiyyti, Milli Aviasiya akad.-si.- Baki, 2010.- 22 s. 1255. X628 N84 Novruzov, A.T. Hüquq mühafiz orqanlarinin vzifli xslrinin qeyri-qanuni hrktlri nticsind brat qazanmi xslr vurulmu ziyanin ödnilmsi institutunun bzi problemlri [Mtn]: hüquq elm. nam. dr. dis.: 12.00.09 /Anar Novruzov; Azrb. Resp. dliyy nazirlyi, Mhkm Ekspertizasi mrkzi.Baki, 2007.- 131 s. Pnahov, R.M. Azrbaycan Respublikasi Konstitusiya Mhkmsinin tkili v faliyytinin hüquqi saslari [Mtn]: hüquq üzr fls. d-ru dr.: 12.00.02 /"Azrbaycan Hava Yollari" Qapali Shmdar cmiyyti, Milli Aviasiya akad.-si.- Baki, 2010.- 26 s. Seyidov, F.. Qanunverilik texnikasi v Azrbaycan qanunvericiliyinin tkmilldirilmsi [Mtn]: hüquq elm. nam. dr. dis.: 12.00.01 /Frrux Seyidov; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, BDU.- Baki, 2008.- 156 s. Slimov, R.F. Müasir dövrd dövltlrin razi bütövlüyü v srhdlrin toxunulmazlii prinsipinin implementasiya problemlri [Mtn]: hüquq lm üzr fls. d-ru dr. avt.: 12.00.10 /Rüstm Slimov; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, BDU.- Bi, 2010.- 29 s. Zamanov, Q.K. Beynlxalq cinaytlrl (sülh v insanliq leyhin olan cinaytlrl) mübariz v beynlxalq hüquq [Mtn]: hüquq elm üzr fls. d-ru dr. avt.: 12.00.10 /Qabil Zamanov; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, BDU.- Baki, 2010.- 29 s. , .. []: . - . . : 12.00.09 / ; - . ., .- , 2010.- 23.

1256.

X629 P42

1257.

1(2) S37

1258.

91 S46

1259.

91 Z27

1260.

2010/61

203

1261.

2005/27 0

, .. : []: . . . . : 12.00.10 / ; - . ., . . . ., 2005.- 26 . , .. - []: . - . . : 12.00.10 / ; - . ., .- , 2010.- 28 . , .. - []: . - . . : 12.00.10 / ; . . . .- , 2010.- 26 . , .. ERGA OMNES ( ) []: . . . : 12.00.10 / ; , - , .- , 2009.- 129 . , .. []: . - . . : 12.00.08 / ; , - , .- , 2010.- 26 . , .. - []: /..; . ...- .: , 2009.-144 . , .. []: / .- .: , 2010.- 288 .

1262.

2010/67

1263.

2010/73

1264.

2009/6

1265.

2010/63

1266.

1-703129

1267.

2-782129

204

. 1268. 2-786259 , .. []: / .- : , 2010.- 138 . , , , , , . , .. []: / , ..; - , . .- .: , 2010.- 359 . , .. [] / , ...- .: , 2009.- 112 . - . . []: / . ., . -, . ;

1269.

2-786296

1270.

1-702922

1271.

1-703162

205

. .., ..; . ...- .: c . -., 2008.272 . 1272. 1-702982 , . []: : : / ; . ..- .: , 2009.- 352 . - , - . , . . 1600 [] / .- .: , 2009.- 736 . , . 1600 , . , .. []: . , . 021100 (030501) "", . 021100 (030501) "", 032700 (050402)" ( )", 030500 (521400) " ()" /C ; . ...- .: : , 2010.- 416 . , .. : []: - , "" /..; . ..-; . .., . .- .: -, 2009.- 256 . , ..

1273.

2-786303

1274.

1-703150

1275.

2-786254

1276.

1-703388

206

() []: / .- .: , 2010.- 352 . 1277. 2-782768 , .. []: / ; . . ...- .: , 2009.- 176 . , .. []: / , ...: , 2009.- 531 . , , : ad hoc, ; () (), . , .. []: / .- : -, 2009.- 71 c. . , .. []: / ; . .., ...- .: , 2010.- 512 . , .. []: /

1278.

2-786272

1279.

1-703114

1280.

2-786199

1281.

2-786229

207

, .., ...-.: , 2010.- 285 . , . 1282. 1-702954 , .. , [] / .- .: , 2009.- 160 . , .. []: , : / , .., ..; . ...- .: , 2010.- 680 . , . []: : 3 /.. [ .]; . ...- .: -, 2010.- 3.- 800 . , , , . , .. []: , , : : : / ..: , 2010.- 728 .

1283.

2-786921

1284.

2-786599

1285.

2-786553

208

1286.

2010/69

, .. - ( ) []: . . . : 12.00.08; 10.00.09 / ; . . . .- , 2010.- 27 . , .. []: / ; . .., ....: -: , 2009.- 384 . - , . []: /. . . ..; . ..; , "".- .: -, 2010.- 704 . , (" " ) 13 2007 .: " " " " , " " , " " " " - 2007 . , .. [] / , ..; . ..; , . ,

1287.

1-702940

1288.

2-785639

1289.

2-786302

209

. .- .: , 2009.- 214 . 1290. 2-786230 , .. - []: : / ; . ...- .: , 2010.198 . , .. - []: - / ; . .- .: -, 2010.- 480 . , .. : []: / .- .: , 2010.- 658 . , , , . , .. []: , , , , , , , (-), , / .- .: , 2008.- 400 .

1291.

2-786592

1292.

2-786590

1293.

2-786248

210

1294.

2-786287

, .. () - []: / ; - - , , "" - .; . .., ...- .: , 2008.- 440 . , , , , , . , .. [] / .- .: , 2009.- 144 . - . , . . [] / ; . ...- .: , 2009.- 272 . , , . , .. - []: . . . . : 12.00.01 / ; - ., . - . ..- , 2009.- 24

1295.

1-703131

1296.

1-703269

1297.

2009/320

211

1298.

1-703311

, .. [] / .- .: , 2009.- 296 . , .. [] / ; . ..; - , - .- .: , 2009.208 . , - . , .. - , []: . . . : 12.00.02 / ; . . . .- , 2010.27 . , .. []: / , ...- .: , 2009.- 176 . [] /.. [ .]; . ., . ..; . . .., ..; .- .: , 2010.- 704 . ]: / . . .

1299.

2-786569

1300.

F2010/67

1301.

1-703251

1302.

2-786924

1303.

2-786913

212

..; . ..; . .. [ .].- .: , 2010.- 880 . 1304. 1-695697 , .. []: / ( .), .., ...- .: : ., 2009.- 432 . , .. []: : , "" "" / ; . .., ...- .: , 2009.- 496 . , .. []: , 030501 "", 030505 " " 030500 " / , ..; - , . .- .: , 2009.- 672 . , .. XIXX []: / . ..; .-. .., ...- .: , 2009.- 464 . , , . , . , . : - [] / ; . . .. .- .: , 2010.- 555 . : - , - .

1305.

1-703110

1306.

2-78658

1307.

2-786276

1308.

2-786210

213

1309.

1-702935

, .. []: / , ...- .: , 2009.- 640 . , .. []: - / , ...- .: - "", 2009.- 136 . , .. , , : - [] / ; - .- : , 2009.- 384 . , .. []: /H ; . .., ...- .: -, 2010.- 344 . , .. []: . . . : 12.00.09 / ; - . ., .- , 2008.- 21 . , .. []: . . . : 12.00.09 / ; , - - .- , 2007.148 . , .. - 030501 " []: /.., . .., ....: , 2009.- 152 . , .. [] / ; . .., .- .:

1310.

1-703148

1311.

2-786256

1312.

1-703166

1313.

2008/31

1314.

2007/282

1315.

1-703160

1316.

2-786289

214

, 2009.- 510 . 1317. 2-786571 []: / (-), ; .. [ .]; . . ..; . ..- .: : . , 2009.- 1016 . - . []: . , . . 030501 ""; . 12.00.10 " ; "; 12.00.03 ; ; ; " /.., .., .. [ .].- .: -: , 2010.- 456 . , .. []: . - . . : 12.00.10 / ; - . ., .- , 2010.27 . , .. : []: / ; - . .- .: , 2010.- 126 . , .. []: . . . : 12.00.10 / ; . , - .- , 2010.- 26 .

1318.

2-786594

1319.

2010/68

1320.

2-786249

1321.

2010/50

215

1322.

2-786313

[] / . . .; . . .. [ .]; , , .- .: , 2009.- 649 . , .. []: / ; . ..; . -, .- .: . . - - . . , 2009.- 168 . , .. []: / ; . ..; . -, .- .: . . -- . . , 2009.- 168 . [] /. . .; Qanun info.- : Meqabayt, 2010.- 80 . [] /. . .; Qanun info.- : Meqabayt, 2010.- 44 . [].- .: , 2010.304 . 90 . XI-XX []: /. . ..; .-. .., .., ...- .: , 2009. 2.- 352 . , ..

1323.

1-703168

1324.

1-703168

1325.

2010/25

1326.

2010/26

1327.

1-703240

1328.

2-786277

1329.

2-786318

216

[]: - / ; . ...- .: , 2009.- 300 . 1330. 1-703109 , .. [] / .---: , 2009.- 224 . , .. []: , "" / , .. (.), ..; . .., ...- .: , 2008.- 576 . [] /. .., .., .., .; . . ...- .: , 2010.- 1168 . , , , . []: 800 ; 20 ; - - /. .., .., .. [ .]; . . ...- .: , 2009.- 1440 .

1331.

2-786200

1332.

2-786917

1333.

2-786917

217

1334.

2-786914

- []: , : . /. . .., .., .. [ .]; . ..; .- .: , 2007.592 . , , , . , .. []: . . . . : 12.00.09 / ; " ".- , 2009.- 24 . , .. []: . . . : 12.00.10 / ; - . .- , 2009.- 30 . , .. []: . . . : 12.00.10 / ; - . ., ., 2009.- 198 . , .. [] / .- .: , 2009.- 198 . , ,

1335.

2009/317

1336.

2009/19 3

1337.

2009/13

1338.

1-703149

218

, . 1339. 2-780049 , .. []: / ; - , . .- .: , 2009.- 220 . , .. []: / ; . .., ...- .: , 2010.- 189 . []: /.-. ., ..: : , 2010.- 366 . , .. []: . . . : 12.00.08 / ; . . . .,2010.- 28 . , . [] / ; . . ..- .: , 2010.181 . , , - - , , . , .. []: :

1340.

2-786240

1341.

2-786316

1342.

2010/66

1343.

2-786612

1344.

2-786293

219

, / , ..; .- .: -- . , 2009.- 344 . , . , , . 1345. 1-702960 , .. []: XX / .- .: -; --: , 2009.304 . , , 1917 - " " 2008-. , . []: ; ? ?; ?; ?; ? / ; . . ...- .: , 2009.352 . , .. []: / ..: °,2009.- 448 . " " .

1346.

1-702984

1347.

2-770894

220

1348.

2-786299

, . []: ; / ; . . ...- .: -, 2009.- 391 . , .. - []: . . . : 12.00.02 / ; . . . ., 2010.- 30 . [] /.. ( .) [ .].- .: -, 2010.- 248 . , .. , []: / ; . .., .- .: -, 2010.- 180 . , : . . []: . , . . "" /.. [ .]; . .., ..; . .- .: , 2010.- 616 . []: , 080100 "" /.., .., .., ..; . .., ...- .: , 2010.204 . , ..

1349.

2010/35

1350.

1-703247

1351.

1-703268

1352.

2-786611

1353.

1-703174

1354.

2-786187

221

[] / .- .: , 2008.- 240 . 1355. 1-703297 , .. []: / .- .: , 2010.- 176 . , , , . , .. []: , / ; . . .., ...- .: -, 2010.- 435 . []: / . . .., ..; . ..; .- .: , 2010.- 1285 . "Bioethies, human rights and new technologies: legal and ethical aspects of reproductive health and family planning"Reports oft he V11 Baku International Conference of Ombudsmen [Text].- Baku: [s.n.], 2009.212 p. "Child Rights Protection in Emergencies and the Role of the National Human Rights Institutions" [Text]: Reports of the International Conference.- Baku: [s.n.], 2009.- 160 p. "Human Rights in the Globalizing World" Reports of the V1 Baku International Conference of Ombudsmen. [Text].- Baku: [s.n.], 2008.- 120 p.

1356.

2-786581

1357.

2-786291

1358.

I-36988

1359.

I-36981

1360.

I-36987

222

1361.

I-36954

A Common Regulatory Language for trade and Development [Text].- New-York: United Nations, 2009.- 45 p. A romak jogi helyzete Europaban [Text].- Budapest: Europa Tanacs Informacios es Dokumentacios Központ, 2004.- 124 p. Agreed Conclusions of the Commission on the Status of Women on the Critical Areas of Concern of the Beijing Platform for Action 1996-2009 [Text].- NewYork: United Nations, 2010.- 214 p. Dayton, 10 ev utan. A kötet a Magyar Tudomanyos Akademian 2005. December 9-en tartott konferencia elöadasait tartalmazza [Text] /ed. L.Vanda.- Budapest: MTH Jogtudomanyi Intezet, 2006.- 165 s. DECREE of the President oft he Republic of Azerbaijan of 28 December 2006, # 1880 on approval of the National Action Plan on Protection of Human Rights in the Republic of Azerbaijan. [Text].- Baku: [s.n.], 2007.- 31 p. Human rights. Questions and Answers [Text] /by L.Levin, illustrated by Plantu.- Paris: UNESCO, 2009.232 p. Mustafayev, R. March of Death Armenian crimes against the Jewish people [Text] /Rovshan Mustafayev; ed. M.Becker.- Jerusalem: Shahaf Printing House, 2008.- 95 p. Recommendations on the transport of dangerous goods. Manual of Tests and Criteria [Text].- New-York: United Nations, 2009.- 450 p. Reports at the 111 Baku International Conference of

1362.

Bd-15115

1363.

I-37078

1364.

Bd-15103

1365.

-36990

1366.

-36931

1367.

-36833

1368.

-36946

1369.

-36984

223

the Ombudspersons [Text].- Baku: [s. n.], 2004.- 136 p. 1370. I-36983 Reports of the 11 Baku International Conference of Ombudsmen. [Text].- Baku: [s. n.], 2003.- 64 p. Reports of the 1V Baku International Conference of Ombudsman [Text].- Baku: [s. n.], 2006.- 112 p. Reports of the conference dedicated to the results of the second year of implementation of the National Action Plan on protection of human rights in the Republic of Azerbaijan [Text].- Baku, 2009.- 368 p. Reports of the V Baku International conference of Ombudsmen. "Development of Ombudsmans capacities in the promotion and protection of human rights" Baku, 18-19 June, 2007 [Text].- Baku: [s.n.], 2007.- 124 p. Time to reset the code locks Realizing the right to know in Azerbaijan after the Adoption of the 2005 law on the right to obtain information [Text].- London: Science and Education, 2009.- 39 p. Yearbook of the United Nations 2006 [Text] /ed. P.Jackson.- New-York: United Nations, 2009.- Volume 60.- 1795 p.

1371.

-36985

1372.

I-36982

1373.

I-36986

1374.

I-36846

1375.

I-36950

Hrbi elm. Hrbi i

1376. 69 O17 Ocaqov, H.O. Fövqlad hallarda hyat faliyytinin thlüksizliyi [Mtn]: mülki müdafi; mühafiz; ali mktblr üçün drslik /Hbib Ocaqov; ry. K..Bairov, .D.Danyalov, Q.N.Hacimtov.- Baki: Çaiolu, 2010.- 388 s. , . [] : (XX ) / .--: ; : , 2010.- 240 .

1377.

2-786524

224

1378.

2-786530

[]: 1933-1945 . / . ..; . ..; . . ...: , 2010.- 400 . 1933-1945 . , , . , .. []: , 25 - 31 1942 / .- .: , 2010.- 192 . , .. [] / ; . . ..- .: , 2010.- 239 . , . " " [] / ; . . ..- .: ACT: , 2010.- 320 . , " ". - . , . []: 1941-1945 . / ; . ..- .; : : , 2008.- 528 . []: " ", , /. . ..- .: : , 2008.- 480 .

1379.

3-104774

1380.

1-703151

1381.

1-703276

1382.

2-786620

1383.

2-786532

Mdniyyt

1384. 111 A13 Abbasov, N.. Müasir raitd Azrbaycan dövltinin mdniyyt siyasti v mnvi dyrlrin inkiaf amillri [Mtn]: kulturologiya üzr fls. d-ru elmi dr.:

225

24.00.01 /Namiq Abbasov; AMEA Memarliq v incsnt in-tu.- Baki, 2010.- 29 s. 1385. 114 A14 Abdullayev, Ç.. Alman-Azrbaycan mdni laqlri [Mtn]: kulturologiya elm. d-ru dr. dis.: 24.00.01 /Çingiz Abdullayev; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Azrb. Dövl. Mdniyyt v incsnt un-ti.- Baki, 2007.- 253 s. Alman-Azrbaycan cmiyyti [Mtn].- Baki, 2010.63 s. Beynlxalq mdni laqlr [Mtn]: drslik /mül. kol.: M.Manafova [v b.]; elmi red. V..Mmmdova; ry.: N.M.Mehdi, O..fndiyev, F.T.Mmmdov, .M.Mmmdov; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi.- Baki: Sabah, 2009.- 400 s. Cfrzad, Z.N. rq mdniyytlrinin tarixi tipologiyasinin metodoloji problemlri [Mtn]: kulturologiya elm. nam. dr. dis.: 24.00.01 /Zaur Cfrzad; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Azrb. Dövl. Mdniyyt v incsnt un-ti.- Baki, 2008.- 164 s. sdov, A. Azrbaycanin dünya birliyin inteqrasiyasi prosesind milli mdniyytin inkiaf perspektivlri [Mtn]: metodik vsait /Adil sdov; Azrb. Resp. Prezidenti yaninda Qeyri-hökümt tkilatlarina dövlt dstyi urasi; Flsfi maarifçilik assosiasiyasi ictimai birliyi.- Baki: [s.n.], 2009.- 24 s. Haqverdiyev, A.A. Müstqil Azrbaycan mdniyytinin aktual problemlri [Mtn]: kulturologiya elm. nam. dr. dis.: 24.00.01 /Anar Haqverdiyev; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Azrb. Dövlt Mdniyyt v incsnt un-ti.- Baki, 2004.128 s. Kazimova, G.. Cfr Cabbarli irsind mdniyyt problemlri [Mtn]: kulturologiya üzr fls. d-ru dr. avt.: 24.00.01 /Gülçin Kazimova; AMEA, Memarliq v

1386. 1387.

114 A58 114 B34

1388.

111(5)C5 0

1389.

11 91

1390.

11 H22

1391.

111 K32

226

incsnt in-tu.- Baki, 2010.- 27 s. 1392. 114 Ü30 Ülvi, A. Müdriklik iiinda [Mtn]: Azrbaycan 20082009-cu illrd YUNESKO shiflrind /Almaz Ülvi; elmi red. A.lizad; msl. A.Aslanov; red. N.Süleymanov; AMEA, Geologiya in-tu.- Baki: Nurlan, 2009.- 136 s. , .. : [] / .- .: , 2008.- 352 . - , . []: , , , , /. .; . ., ., .; - . .; . . - .: Çinar-Çap, 2009.- 798 c. , , , , , . , .. . . [] / , .., ...- : , 2009.- 207 . ,

1393.

1-703029

1394.

2-786646

1395.

2-787439

227

. 1396. 1-702948 , .. . []: , / .- .: ; .: -, 2010.- 288 . , .. []: / ; - .- : , 2010.- 119 . . Azerbaidschan: Die grosse Reise [Text].- Baku: Minister fur Kultur und Tourismus der Azerbaidschanischen Republik, 2008.- 110 s. Azerbaijan: Grand travel [Text]. - Baku: Avangard MMC, 2008.- 110 p. Education under attack 2007 [Text].- New York: United Nations, 2009.- 71 p. kinci Uluslararasi Kibris Aratirmalari Kongresi [Metn] /hz. .Bozkurt, H.Atein, M.Kansu.- Kibriz: Dou Akdeniz Üniversitesi, 1999.- Cilt V: Türkce Bildiriler Halkbilim-Çeitli Konular.- 551 s. Investing in cultural diversity and intercultural dialogue [Text]: UNESCO World Report.- Paris: United Nations, 2009.- 402 p. Katalin, P. Magyarok a Szovjetunioban 1922-1945 [Text] /Petrak Katalin.- Budapest: Napvilag Kiado, 2000.- 414 p.

1397.

1-703145

1398.

A-31432

1399.

I-36974

1400.

I-36960

1401.

-14039

1402.

I-36959

1403.

Bd-15111

228

1404.

I-36555

Steps of time. Zeitbenossische kunst aus Aserbaidschan [Text].- Dresden: Der Botschaft der Republik Aserbaidschan in Deutschland, 2008.- 64 s. Tanulmanyok a Szellemi Kulturalis Örökseg Megörzeseröl [Text].- Budapest: NKA, 2008.- 134 s. UNESCO World Report: Investing in cultural diversity and intercultural dialogue [Text].- Paris: United Nations, 2009.- 402 p.

1405.

Bd-15105

1406.

I-36959

Elm

1407. 214 A99 Azrbaycan Milli Elmlr Akademiyasinin 2008-ci ildki faliyyti haqqinda hesabat [Mtn] /AMEA.Baki: Elm, 2009.- 308 s. Elmi-tdqiqat, tcrübi-konstruktor ilrinin referativ toplusu [Mtn] /red. hey.: M.K.Krimov [v b.]; nr msul A.D.Hüseynova; AMEA, Elmi nnovasiyalar mrkzi.- Baki: Elm, 2009.- 436 s. Referativ topluya elmi-tdqiqat v tcrübi-konstruktor ilri aparan institutlar, idarlr, ali thsil müssislri v digr tkilatlar trfindn 2009-cu ild EM- thvil verilmi elmi-tdqiqat, tcrübi-konstruktor ilri daxil edilmidir. Xlilov, S.S. Azrbaycanda elm v onun tkilati formalari [Mtn] /Slahddin Xlilov.- Baki: Oskar, 2010.- 182, [2] s. Xlilov, S.S. Elm adamlari elm haqqinda [Mtn] /Slahddin Xlilov; mül.-trt. S.Xlilov.- Baki: Çaiolu, 2010.- 309, [1] s. , . : []: . . / ; . . . ..; . .; . . . " "; Nobel Museum..: , 2009.- 216 .

1408.

215 E42

1409.

214 49 213 49 4-2273

1410.

1411.

229

, . , , . 1412. 2-786525 , .. 200 []: 5800 / .- .: URSS, 2009.- 446 . , - , , , . . . []: /. .; . . ..- .: , 2009.- 294 . , .. []: / ; . ..; - " °".- .: - " °", 2010.- 244 . ( ) , , , . Eötvös Lorand Tudomanyegyetem. Tenykönyv 20072008 [Text].- Budapest: Elte, 2007.- 551 s. Fieldwork in transforming societies: Understanding methodology from experience [Text] /ed. ed. Clark,

1413.

2-786545

1414.

1-703256

1415.

Bd-15108

1416.

-36892

230

Michailova Snejina.- London: Palgrave Macmillan, 2004.- 196 p. 1417. -13941 Nizami`den Yunus Emre`ye K. Ataturkten H. Aliyev"e Uzanan Sevgi ve Bari Yolu Uluslararasi Sempozyumu Bildirileri [Metn] /hz. E.Isgenderzade, H.Ivgin.Ankara: Avrasiya Kurumu, 2009.- 198 s. Reyes, X.A. How the Language and Culture of Scholars Affects their Choice of Subjects and Methods of Research. Investigating the Researcher's Habit of Mind [Text] /Xae Alicia Reyes.- New-York: The Edwin Mellen Press, 2005.- 104 s.

1418.

I-36893

Thsil

1419. 426 13 Abbasov, M.M. Ümumthsil mktblrind kimyanin tdrisinin problemlri v müasirldirmnin zruriliyi [Mtn]: ped. d-ru dr.: 13.00.02 /Mütllim Abbasov; Thsil Problemlri in-tu.- Baki, 2005.- 42 s. Allahverdiyev, B.V. Baki Dövlt Universitetinin nriyyatçiliq faliyyti [Mtn]: monoqrafiya /Bayram Allahverdiyev; red. L.H.Smdova.- Baki: UniPrint, 2010.- 144 s. Allahverdiyev, .. Azrbaycan ziyalilarinin elmipedaqoji düünclri v yaxud kurs dftrindn seçmlr [Mtn] /lverdi Allahverdiyev.- Gnc: ADAU, 2010.- 70 s. "Azrbaycan ziyalilarinin elmi-pedaqoji düünclri" adli tezislr toplusu müllif trfindn 16 fevral-9 aprel 2009-cu il tarixind Azrbaycan Müllimlr nstitutunun ixtisasartirma fakültsind ali mktb müllimlri üçün tkil olunmu ixtisasartirma kursunda keçiriln mühazirlrd qeyd edilmi mlumatlara sasn yazilmidir. Azrbaycan pedaqoji fakültnin 50 illiyin hsr olunmu fakült tlblrinin elmi-praktik konfransinin

1420.

484 50

1421.

484 A50

1422.

484 A99

231

meteriallari [Mtn] /Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, ADPU.- Baki: ADPU-nriyyati, 2009.- 110 s. 1423. 34 A99 Azrbaycan Respublikasinin Dövlt Tsnifati. Milli thsil tsnifati [Mtn]: ikinci variant: AZT 038-2010: Azrbaycan Respublikasi Standartladirma, Metrologiya v Patent üzr Dövlt Komitsinin "06" aprel 2010-cu il tarixli, 064 nömrli mri il tsdiq edilmidir: Azrbaycan Respublikasi Dövlt Statistika Komitsi "17"mart 2010-cu il tarixli, 6/4 nömrli kollegiya qrari il tsdiq edilmidir /tsnifatin rhb. A.M.Vliyev; tsnifati hazir. S.N.lkbrov, A.A.Mmmdov, S.A.Antyuxina [v b.]; Azrb. Resp. Dövlt Statistika komitsi.- Baki: [s. n.], 2010.- 27 s. Azrbaycan Tibb Universitetinin insan anatomiyasi kafedrasinin 90 illik yubileyin hsr olunmu beynlxalq konfransin elmi mqallr toplusu [Mtn] /red. heyti .T.miraslanov [v b.]; Azrb. Resp. Shiyy nazirliyi, ATU.-Baki: ATU, 2009.- 326 s. Babayev, R.Q. Fiziki trbiy fnninin tdrisi prosesind yeniyetmlrin milli-mnvi trbiysi üzr iin imkanlari v yollari [Mtn]: ped. elm. üzr fls. dru dr. avt.: 13.00.01 /Rad Babayev; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, ADPU.- Baki, 2010.- 25 s. Bizim Konstitusiyamiz [Mtn]: ina müsabiqsinin yekunlari /red. G.Nsibov; ön söz. A.Haciyev; Heydr liyev rsinin Aradirma mrkzi.- Baki: Adilolu, 2008.- 41, [1] s. Bizim Qurtulu Günümüz [Mtn]: ina müsabiqsinin yekunlari /red. G.Nsibov; ön söz A.Haciyev; Heydr liyev rsinin Aradirma mrkzi.- Baki, 2008.- 46 s. Budaqov, B.. Bizim Qurban müllim [Mtn]: (Q.M.Bayramov-70) /Budaq Budaqov.- Baki: NaftaPress, 2005.- 31 s. Budaqov, B.. srin yaidi müllimimiz [Mtn]:

1424.

484 A99

1425.

421 B13

1426.

421(2) B69

1427.

421 B69 33 B87 33

1428.

1429.

232

B87

(M.brahimbylinin anadan olmasinin 100 illiyi; 18981973) /Budaq Budaqov; red. R.Krimova; sponsor A.Zeynalov.- Baki: Ouz eli, 2001.- 24s. Budaqov, B.. Pedaqogika elminin görkmli tdqiqatçisi [Mtn]: akademik Hüseyn hmdov-75 /Budaq Budaqov; elmi red. M..lyasov.- Baki: Beynlxalq Universitet, 2001.- 16 s. Cfrova, .. Ümumthsil mktblrind informasiya texnologiyalarindan istifad biliyi möhkmlndirmyin vasitsi kimi [Mtn]: ped. elm. nam. dr. dis.: 13.00.01 /rad Cfrova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Azrb. Resp. Thsil problemlri in-tu.- Baki, 2008.-133 s. kbrova, M.. ah smayil Xtainin pedaqoji ideyalari [Mtn]: ped. elm. nam. dr. dis.: 13.00.01 /Mtant kbrova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Azrb. Resp. Thsil problemlri in-tu.- Baki, 2007.147s. liyev, R.C. Akademik Mehdi Mehdizadnin pedaqoji faliyyti v pedaqoji görülri [Mtn]: ped. elm. nam. dr. dis.: 13.00.01 /Ramiz liyev; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Azrb. Resp. Thsil problemlri in-tu.- Baki, 2006.- 143 s. sgrov, A.. Ümumthsil mktbi agirdlrind ekoloji mdniyytin formaladirilmasinin imkanlari v yollari (Naxçivan Muxtar Respublikasinin tcrübsi sasinda) [Mtn]: ped. elm. nam. dr. dis.: 13.00.01 /Amil sgrov; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Naxçivan Dövlt un-ti.- Naxçivan, 2008.- 146 s. Hidaytova, F.. btidai siniflrin musiqi drslrind agirdlrin vtndaliq trbiysinin imkanlari [Mtn]: ped. elm fls. d-ru dr. avt.: 13.00.02 /Firngiz Hidaytova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Ü.Hacibyli ad. Baki Musiqi akad.-si.- Baki, 2010.- 21 s. lyasov, M.. agirdlrin pe seçmy hazirlanmasi

1430.

33 B87

1431.

421 C50

1432.

33 39

1433.

33 65

1434.

421 92

1435.

421 H72

1436.

421

233

32 31(2) 41

[Mtn]: monoqrafiya /Müseyib lyasov; elmi red. Z.Qaralov.- Baki: Elm, 2009.- 292 s. manova, S.R. Ali mktblrd xarici dillrin tdrisi prosesind tlblrin mnvi trbiysi [Mtn]: pedaqogika üzr fls. d-ru dr.: 13.00.01 /Sevda manova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, ADPU.-Baki, 2010.- 23, [1]s. Kazimov, M.S. Orta pe ixtisas thsilinin mzmununun tkmilldirilmsi istiqamtlri: (pedaqoji tmayüllü orta ixtisas mktblrinin materiallari sasinda) [Mtn]: ped. elm. nam. dr. dis.: 13.00.01 /Mmmd Kazimov; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Azrb. Resp. Thsil problemlri in-tu.- Baki, 2009.148s. Krimov, Y.. Seçilmi srlri [Mtn]: Kütlvi pedaqoji eksperimentlr /Yhya Krimov; trt. ed.: R.liyev, E.Krimova; ön söz E.Krimova, S.Abbasova.- Baki: Kövsr, 2010.- 383, [1] s. Krimova, G.H. Drsdnknar vaxtlarda ibtidai sinif agirdlrinin mksevrlik trbiysi üzr iin sistemi [Mtn]: ped. elm. nam. dr.: 13.00.01 /Gülnar Krimova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi; Thsil problemlri in-tu.- Baki, 2006.- 24, [1] s. Krimova, S.Y. Bxtiyar Vahabzadnin yaradiciliinda trbiy msllri [Mtn]: ped. elm. nam. dr. dis.: 13.00.01 /Sevda Krimova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Naxçivan Dövlt un-ti.- Naxçivan, 2005.143s. Kurt, .Y. Azrbaycan v Türkiy uaq dbiyyatinda mnvi trbiy msllri (1908-1940-ci illr) [Mtn]: ped. üzr fls. d-ru dr.: 13.00.01. /Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, ADPU.- Baki, 2010.- 22 s. Quliyeva, T.A. Azrbaycan dili drslrind fonetik thlildn istifad üzr iin istemi [Mtn]: pedaqoji lm.

1437.

1438.

47 K32

1439.

421 K58

1440.

421 K58

1441.

421 K58

1442.

31(2) K96

1443.

426 Q86

234

nam. dr. avt.: 13.00.02 /Tahir Quliyeva; ADPU.Baki, 2005.- 23 s. 1444. 31(2) M51 Mmmdov, F.M. agirdlrin ilk pe ixtisas thsili keyfiyytinin yüksldilmsind ümumtexniki hazirliin rolu: (mainqayirma pelri üzr) [Mtn]: ped. üzr fls. d-ru elmi dr.: 13.00.01 /Frhad Mmmdov; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, ADPU.- Baki, 2010.- 24s. Murquzov, E.N. Nsirddin Tusinin pedaqoji-psixoloji görülri [Mtn]: ped. elm üzr fls. d-ru dr. avt.: 13.00.01 /Ehtibar Murquzov; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, ADPU.- Baki, 2010.- 21 s. Mürslov, .H. Gnc nslin estetik trbiysind musiqinin yeri v hmiyyti [Mtn]: ped. elm. nam. dr. dis.: 13.00.01 /smayil Mürslov; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Naxçivan Dövlt un-ti.- Naxçivan, 2006.- 141 s. Mürüdlü, M.C. Abdulla aiq Talibzadnin pedaqoji faliyyti v onun "nümun mktbi" nin tlimin yeni mzmunda qurulmasinda rolu [Mtn]: ped. elm üzr fls. d-ru dr. avt.: 13.00.01 /Mlaht Mürüdlü; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Azrb. Resp. Thsil problemlri in-tu.- Baki, 2010.- 30 s. Pedaqoji fakültnin 50 illiyin hsr olunmu elmipraktik konfransin materiallari [Mtn] /elmi red. F.Rüstmov; red. heyti F.A.Rüstmov [v b.]; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, ADPU.- Baki: Elm v thsil, 2010.- 301 s. Rcbova, A.O. Fnnlrarasi laq ibtidai sinif agirdlrinin tlim faliyytini inkiaf etdirn mühüm vasit kimi [Mtn]: ped. elm. nam. dr. dis.: 13.00.01 /Almaz Rcbova; Azrb. Resp. Thsil problemlri intu.- Baki, 2008.- 163 s. Sadiqova, T.B. Uaqlarin mktb tlimin hazirlanmalari prosesind didaktik oyunlardan

1445.

33 M84

1446.

421 M95

1447.

33 M95

1448.

484 P27

1449.

421 R47

1450.

411 S16

235

istifadnin imkan v yollari [Mtn]: ped. elm. nam. dr.: 13.00.01 /Tran Sadiqova; Azrb. Resp. Thsil problemlri in-tu.-Baki, 2006.- 25, [1] s. 1451. 421 V55 Vliyeva, .. Kiçikyali mktblilrin estetik trbiysind tsviri incsnt nümunlrindn istifadnin imkanlari v yollari [Mtn]: ped. elm. nam. dr. dis.: 13.00.01 /ahnis Vliyeva; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Azrb. Resp. Thsil problemlri in-tu.Baki, 2008.- 154 s. , .. []: , "- " / , .., ..; . .. ; . .., ...- .: , 2009.- 208 . , .. []: / .- : , 2008.- 224 c. , .. []: . , " ", " ", "" / , ...- .: , 2010.240 . , .. - ( . ) []: . . - . : 13.00.01; 13.00.02 / ; - ., . , . - . ..- , 2010.- 38, [4] .

1452.

2-786237

1453.

1-703351

1454.

2-786246

1455.

2010/178

236

1456.

1-703175

, .. []: " " , / .- .: ; : , 2010.- 1: .- 574 . , .. []: / .- .: , 2010.- 424 . , . , .. - - []: . . . : 13.00.01 /- ; - . ., - . .- , 2007.- 22 . , .. - - []: . . . : 13.00.01 /- ; - . ., . . . .- , 2007.149 .

1457.

1-703133

1458.

2007/19 1

1459.

2007/287

Bdn trbiysi. dman. Turizm

1460. 2-786317 , .. : []: , 030500 "" 032101 " ", 12.00.03, 12.00.10, 12.00.14, 13.00.04 / ; . .. [ .]; . ..; - , . . .

237

...- .: -, 2010.- 688 . 1461. 2010/119 , . . []: . . : 24.00.03 / ; . - .- ., 2010.- 20 . , .. []: ., . . "- " / ; . .., ...- .: .- " °", 2010.352 . . , , . , .. []: . . : 24.00.02 / ; . - .- , 2010.- 20 . , . 6-8 []: . . : 24.00.03 / ; . - .- , 2010.- 20 . , .

1462.

1-703313

1463.

2010/93

1464.

2010/96

1465.

2010/112

238

[]: . . : 24.00.01 / ; . - .- , 2010.- 23 . 1466. 2010/89 , .. - []: . . . : 24.00.01 / ; . - . .- , 2010.- 22 . , .. []: / , .., ..; . .., ..; (-) .- .: , 2009.- 256 . , , .

1467.

1-702969

Mtbuat

1468. 610 A99 Azrbaycan Media kataloqu [Mtn]: azrb. ing. v rus dillrind /red. V.Tofiqli, N.Zöhrabli; ön söz M.Yaqub; Azadlii Müdafi fondu.- Baki: [s.n.], 2010.- 96 s. Bu mlumat kitabi ölkmizin mediasinin sxemi haqqinda obyektiv mlumatlari çadirmaqla brabr, Azrbaycanin çada dünyanin demokratik, vtnda cmiyytli sistemlrin inteqrasiya istiqamtind götürdüyü kursun da bir göstricisidir. Frzullayev, M. Qlml yazilmi rfli ömür yolu [Mtn] /Mehman Frzullayev; red. H.Q.Piriyev.- Baki: Vtn, 2010.- 44 s.

1469.

612 F52

239

1470.

632 H98

Hüseynova, X.. Azrbaycanda televiziya tnqidi [Mtn]: filol. üzr fls. d-ru dr.: 10.01.10 /Xatir Hüseynova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, BDU.- Baki, 2010.- 26 s. Hüseynova, Q.M. Azrbaycanin müstqilliyi urunda mübariz dövründ Naxçivan Muxtar Respublikasinda demokratik mtbuatin tkkülü v inkiafi [Mtn]: siyasi üzr fls. d-ru dr.: 10.01.10 /Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Naxçivan Dövlt un-ti.- Naxçivan,2010.- 25 s. Hüseynzad, B.. Azrbaycan Respublikasinda demokratik mtbuatin formalamasi (1991-2005) [Mtn]: siyasi elm. nam. dr. dis.: 10.01.10 /Bayram Hüseynzad; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi BDU.- Baki, 2006.- 146 s. Qdimov, . Qurbanli rifzadnin hyati v yaradiciliq yolu [Mtn] /sgr Qdimov; ön sözün mül. .Hbibbyli; elmi red. F.Kazimova.- Baki: Elm v Thsil, 2009.-263 s. Mehdiyev, Q.Q. "Ermni mslsi"n dair tarixi hqiqtlrin akarlanmasinda mtbuatin rolu (Ermni v Türkiy mtbuatinin materiallari sasinda 1890-1920) [Mtn]: siyasi elm üzr fls. d-ru dr. avt.: 10.01.10 /Qafar Mehdiyev; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, BDU.Baki, 2010.- 25 s. Mhrrmli, Q.M. Radio drslri [Mtn]: Tarix. Nzriyy.Tcrüb: drs vsaiti /Qulu Mhrrmli; red. Y.lizad; ry. R.Hüseynov.- Baki: Nurlan, 2007.496 s. Ömrov, .A. Azrbaycan Respublikasinda siyasi proseslrd televiziyanin yeri v rolu [Mtn]: siyasi elm. nam. dr. dis.: 23.00.02 /smayil Ömrov; Azrb. Resp. Prezidenti yaninda Dövlt darçilik akad.-si.Baki, 2009.- 143 s.

1471.

612 H98

1472.

610 H98

1473.

612 Q43

1474.

612 M34

1475.

631 M48

1476.

632 Ö44

240

1477.

612 R96 1-703124

Rüstmov, A.R. Dünya jurnalistika tarixi [Mtn]: drs vsaiti /Akif Rüstmov; elmi red. M.Mahmudov; ry. N.hmdli, M.Mehdiyev.- Baki, 2010.- 196 s. , . [] / ; . . ....: , 2009.- 256 . , , . , .. [ct]: / ; . .. [ .].- --: , 2009.- 352 . []: /.-. ..; . .; , - . .: , 2009.- 2.- 264 c. . , , . , .. []: . , . . " " / ; - .- .: - " °", 2010.- 332 . , , PR-, .

1478.

1479.

1-703180

1480.

3-104818

1481.

1-703312

Kitabxana ii

241

1482.

73 A99

Azrbaycan kitabxanalari XXI srin informasiya mkaninda [Mtn]: Azrbaycan Respublikasi Mdniyyt v Turizm Nazirliyinin kitabxanalari /layihnin rhb. .Qarayev; elmi red. S.Mmmdliyeva; trt. F.Mmmdov; red. v burax. msul K.Tahirov; Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm nazirliyi; M.F.Axundov ad. Azrb. Milli kitabxanasi.2010.- 371 s. Hüseynov, R. Söz mbdi. Nizami Gncvi adina Milli Azrbaycan dbiyyati Muzeyi [zomaterial] /mtnin mül. v trt. Rafael Hüseynov; rssam S.atikov; AMEA, Nizami Gncvi adina Milli Azrb. dbiyyati muzeyi.- Baki: Araz, 2009.- 48 s. Xlfov, A.A. Baki Dövlt Universitetinin Elmi Kitabxanasi 90 il elm v thsilin xidmtind [Mtn]: monoqrafiya /Abuzr Xlfov; red.: K.Aslan, N.Mmmdov.- Baki: Baki Universiteti, 2009.- 209 s. smayilov, X.. Kitabxana-informasiya texnologiyalari [Mtn]: drs vsaiti /Xlil smayilov; red. ..liyev; ry. N..smayilov, E.M.Mmmdov; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, BDU.- Baki: Nurlar, 2009.- 312 s. Quliyeva, S.F. Azrbaycan soraq-mlumat dbiyyati: yaranmasi, müasir vziyyti v inkiaf perspektivlri [Mtn]: filol. elm. nam. dr. dis.: 10.01.09 /Sevda Quliyeva; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, BDU.- Baki, 2006.- 182 s. Rüstmova, A.S. Azrbaycanda elmi-sah kitabxanalarinin yaranmasi v faliyyti (1920-iyun 1941-ci illr) [Mtn]: tarix elm. nam. dr. dis.: 07.00.02 /Aypara Rüstmova; AMEA, A.Bakixanov ad. Tarix intu.- Baki, 2007.- 180 s. Rzayev, S.M. Kitabxana xidmti [Mtn]: drslik /Sahib Rzayev; red. A.A.Xlfov; ry.: K.Aslan, E.hmdov.Baki: Turan evi, 2009.- 337, [1] s.

1483.

774 H98

1484.

734 X48

1485.

73 82

1486.

73 Q86

1487.

73 R96

1488.

735 R99

242

1489.

73 52

rifli, K.K. bdülqni fndi Nuxvi Xalisqarizad kitabxanasinin kataloqu [Mtn] /Kamandar rifli; elmi red. A.Musayeva; AMEA, Mhmmd Füzuli ad. lyazmalar in-tu.- Baki: Nurlan, 2009.- 426 s. []: : /. ..; . . .. ; . . -, . . .- .: , 2009.- 168 . , .. : []: / ; . .., ...- : , 2010.- 144 . []: , , /. . .. [ .]; . ..; . . .. . . .- -, 2008.- 277 . . . , . [] / , ; . . . . ..; . -.- .: , 2008.- 316 . , . Az orszagos idegennyelvü könyvtar evkönyve [Text].Budapest: Szabo Janos, 2006.- 224 p.

1490.

1-702919

1491.

1-703167

1492.

1-703628

1493.

1-702968

1494.

Bd-15091

243

1495.

Bd-15044

Veinberg Koostanud, A. Teenuse kvaliteetraamatukogutöö tulemuslikkuse nataja [Text] /Anne Veinberg; trl. Aavik Kadri; ed. Lauk Siiri.- Tallinn: Raamatutrükikoda, 2009.- 272 p. Muzey ii

1496.

2-786286

, .. []: : . . / ; . .., ...- .: , 2009.- 184 . A textile-es ruhaipari museum evkonyve 7. 1990 [Text].- Budapest: [s. n.], 1990.- 63 s. A textile-es textilruhazatipari museum evkonyve [Text]: yearbook of the Textile Museum (Budapest) 1995.- Budapest: 1995.- 100 s. A textilipari museum evkönyve 3. 1980 [Text].Budapest: Textilipari kutato intezet, 200?.- 121 p. A textilipari museum evkönyve 4. 1981 [Text].Budapest: Textilipari kutato intezet, 200?.- 126 p. Antiquities Museum [Text].- Alexandrina: Bibliotheca Alexandrina, 2003.- 23 p. Informatyka w historii sztuki: Stan i perspektywy rozwoju wspolczesnych metodologii [Text] /ed. A.Seidel-Grzesinskiej, K.Stanickiej-Brzezickiej.Wroclaw: Drukarnia Triada, 2009.- 96 s. Masterpieces of the Egyptian museum in Cairo [Text].- Cairo: Farid Atiya Press, 2004.- 69 p. Rakocziak dicso kora [Text].- Budapest: Vezeto a Magyar Nemzeti Muzeum, 200?.- 83 s.

1497.

Bd-15075

1498.

Bd-15098

1499.

Bd-15077

1500.

Bd-15073

1501. 1502.

I-36902 Bd-15190

1503.

I-36900

1504.

Bd-15080

244

1505.

Bd-15102

Textil-es textilruhazati ipartorteneti museum evkonyve (X1) 2003 [Text].- Budapest: Textilmuzeum Alapitvany, 2003.- 90 s. Textil-es textilruhazati ipartörteneti museum evkönyve (XII) 2004 [Text].- Budapest: Textilmuzeum Alapitvany, 200?.- 72 p.

1506.

Bd-15099

Dilçilik

1507. 163 14 Abdullayeva, G.A. btidai siniflrd agirdlrin nitqinin ifadliliyi üzr iin sistemi [Mtn]: ped. üzr fls. d-ru elmi dr. avt.: 13.00.02 /G.A.Abdullayeva; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, ADPU.- Baki, 2010.- 21s. Abdullayeva, X.A. Cnubi Azrbaycan eirinin dili (mühacir airlrinin dili sasinda) [Mtn]: filol. üzr fls. d-ru dr. avt.:: 10.02.01 /X.A.Abdullayeva; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Baki Slavyan un-ti.- Baki, 2010.27 s. Abdulrhimova, K.E. ngilis dilind "with" sözönülü birlmlr v onlarin Azrbaycan dilind qarilii [Mtn]: filol. elm. nam. dr. dis.: 10.02.04; 10.02.01 /Könül Abdulrhimova; Azrb. Dillr un-ti.- Baki, 2008.- 159 s. Aakiiyeva, .M. dbi dil normalari v üslublari [Mtn]: filol. elm. nam. dr. dis.: 10.02.01 /ükuf Aakiiyeva; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- Baki, 2008.- 136 s. Akademik Afad Qurbanov [Mtn]: monoqrafiya /T.Bünyadov; .Hbibbyli.- Baki: [s.n.], 2005.- 176 s. Allahverdiyeva, F.M. Mürkkb sintaktik bütövün komponentlri arasinda sintaktik laq vasitlri [Mtn]: filol. elm üzr fls. d-ru dr. avt.: 10.02.19 /Frid Allahverdiyeva; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik intu.- Baki, 2010.- 22 s.

1508.

163 14

1509.

143 A14

1510.

163 A35

1511. 1512.

163 A32 10 A50

245

1513.

163 A98 163 A99

Aydin, A.A. Mnyin gör xs adlari lüti [Mtn] /Aydin Abi Aydin; red. R.Thmzolu.- Baki: irvannr, 2010.- 164 s. Azrbaycan dilçiliyi kursu üzr proqram [Mtn]: dövlt universitetlri üçün ixtisas: Azrbaycan dili v dbiyyati /trt. ed. ..Rcbli; msul red. N..liyeva; ry. .V.Qasimov, .N.Abdullayev; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, BDU.- Baki: Elm v thsil, 2010.- 6 s. Bairova, S.N. Rusdilli lütlrd Azrbaycan mnli sözlr [Mtn]: filol. üzr fls. d-ru dr. avt.: 10.02.01 /S.N.Bairova; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- Baki, 2010.- 23 s. Cavadova, Y.H. ngilis dilind kömkçi nitq hisslri v onlarin Azrbaycan dilind ifad vasitlri [Mtn]: filol. üzr fls. d-ru dr. avt.: 10.02.19 /Yegan Cavadova; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- Baki, 2010.- 21 s. Cfrov, A.G. Nbi Xzri srlrinin linqvo-poetik thlili [Mtn]: filol. üzr fls. d-ru dr.: 10.02.01 /Aqil Cfrov; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- Baki, 2010.- 24 s. Cfrova, Z.B. Rsmi-inzibati üslub (Milli Mclisin v Avropa urasinin sndlri sasinda) [Mtn]: filol. elm. nam. dr. dis.: 10.02.01; 10.02.19 /Zeynb Cfrova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, BDU.- Baki, 2008.- 154 s. Dil nzriyysi kursu üzr proqram [Mtn]: dövlt universitetlri üçün ixtisaslar: Azrbaycan dili v dbiyyati, roman-german dillri v dbiyyati, rq dillri v dbiyyati /trt. ed. ..Rcbli; msul red. N..liyeva; ry.: F.S.hmdov, .V.Qasimova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, BDU.- Baki: Elm v thsil, 2010.- 16 s.

1514.

1515.

163 B16

1516.

10 27

1517.

163 50

1518.

163 C50

1519.

10 D58

246

1520.

1 D58

Dilçilik metodlari kursu üzr proqram [Mtn]: dövlt universitetlri üçün ixtisaslar: Azrbaycan dili v dbiyyati, roman-german dillri v dbiyyati, rq dillri v dbiyyati /trt. ed. ..Rcbli; msul red. N..liyeva; ry. .Z.Qasimov, .V.Qasimova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, BDU.- Baki: Elm v thsil, 2010.- 10 s. Magistraturanin dil ixtisasi üzr thsil alan dinlyicilri üçün nzrd tutulan "Dilçilik metodlari" fnnind dilin tdqiqind ttbiq ediln metod v üsullarin öyrnilmsi nzrd tutulur. Dilçilik tarixi kursu üzr proqram [Mtn]: dövlt universitetlri üçün ixtisaslar: Azrbaycan dili v dbiyyati, roman-german dillri v dbiyyati, rq dillri v dbiyyati /trt. ed. ..Rcbli; msul red. N..liyeva; ry. .Z.Qasimov, .V.Qasimova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, BDU.- Baki: Elm v thsil, 2010.- 26 s. Dilçiliy giri fnnindn proqram [Mtn]: bakalavr pillsi üçün /trt. ed. .R.Paayeva; elmi red. ..Rcbli; ry.: M.T.Mmmdov, .H.Clilova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Odlar Yurdu universiteti.Baki: Odlar Yurdu Un-ti, 2009.- 10 s. Dilçiliy giri kursu üzr proqram [Mtn]: dövlt universitetlri üçün ixtisaslar: Azrbaycan dili v dbiyyati, roman-german dillri v dbiyyat, rq dillri v dbiyyat/trt. ed. ..Rcbli; msul red. N..liyeva; ry.: A.M.Babayev, .V.Qasimova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, BDU.- Baki: Elm v thsil, 2010.- 20 s. Dilünasliin müasir problemlri fnnindn proqram [Mtn] /trt. ed. .R.Paayeva; elmi red. O..Musayeva; ry. S.V.Vliyeva, G.M.Sofiyeva, V.S.Abbasova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Odlar Yurdu un-ti, Jurnalistika, dil v dbiyyat kafedrasi.Baki: Odlar Yurdu Un-ti, 2010.- 10, [1] s.

1521.

10 D58

1522.

10 D58

1523.

10 D58

1524.

10 D58

247

1525.

10 E56

Eminli, H.T. Nitqin yaranmasi v inkiafi prosesinin neyrolinqvistik thlili [Mtn]: filol. elm. nam. dr. dis.: 10.02.19 /Heydr Eminli, AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- Baki, 2008.- 153 s. hmdova, S.A. Heydr liyevin dil siyasti [Mtn]: monoqrafiya /Salatin hmdova; red. C.sgndr.Baki: nc, 2010.- 212 s. Kitabda Azrbaycan dövlt dil siyastinin formalamasi tarixindn, Azrbaycan dilinin dövlt dili kimi inkiafi urunda Heydr liyevin mübarizsindn v s. haqqinda trafli mlumat verilir. lkbrli, .Y. Qrbi Azrbaycanin dialektoloji lüti [Mtn]: rvan Çuxuru (Vedibasar, Grnibasar, Zngibasar mahallari v rvan hri) /ziz lkbrli; red. v ön sözün mül. N.Cfrov; AMEA, Folklor intu.- Baki: Nurlan, 2009.- 192 s. lkbrova, K.. XIX srin sonu XX srin vvllrind Azrbaycanin dbi dilind Osmanli türkcsi elementlri [Mtn]: filol. ixtisasi üzr fls. d-ru elmi dr. avt.: 10.02.06 /Kmal lkbrova; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- Baki, 2010.- 23 s. lsgrov, Z.A. Azrbaycan dili terminoloji fondunun znginlmsind müasir mtbuatin rolu (1990-2000-ci illr) [Mtn]: filol. elm üzr fls. d-ru dr. avt.: 10.02.01 /Zakir lsgrov; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.Baki, 2010.- 24 s. liyeva N.Y. Azrbaycan dilinin ahbuz ivlri [Mtn]: filol. elm üzr fls. d-ru avt.: 10.02.01 /Nuray liyeva; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Naxçivan Dövl. un-ti.- Baki, 2010.- 24 s. liyeva, Z. M.. ngilis v Azrbaycan dillrind telekommunikasiya terminlrinin struktur-semantik xüsusiyytlri [Mtn]: filol. elm. nam. dr. dis.:10.02.20 /Zahir liyeva; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Azrb. Dillr un-ti.- Baki, 2007.-157 s.

1526.

163 36

1527.

163 46

1528.

163 46

1529.

163 47

1530.

163 65

1531.

143 65

248

1532.

16 94

skrov, R.B. Mahmud Kaarinin "Divanü Lüat-ittürk" srinin morfologiyasi [Mtn]: filol. elm. d-ru dr. dis.: 10.02.06 /Ramiz skrov; BDU.- Baki, 2008.266s. Haciyeva, .H. Azrbaycanda dil quruculuu [Mtn]: filol. elm. d-ru dr. dis.: 10.02.01 /lham Haciyeva; BDU.- Baki, 2007.- 263 s. Haciyeva, K.B. Leksik tkrarlar mürkkb sintaktik bütövü yaradan faktor kimi (Azrbaycan v ingilis dillrinin materiallari sasinda) [Mtn]: filol. elm üzr fls. d-ru dr. avt.: 10.02.20 /Kifayt Haciyeva; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Baki Slavyan un-ti.- Baki, 2010.22 s. Haciyeva, T.A. "Ouznam"lrd onomastik vahidlrin linqvistik xüsusiyytlri [Mtn]: filol. elm üzr fls.d-ru dr avt.: 10.02.01 /Tamam Haciyeva; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- Baki, 2010.- 22 s. Heydr liyevin dil siyasti [Mtn]: rsmi sndlr /trt. S.hmdova; elmi red. N.Cfrov; nair Q.sabyli.- Baki, 2009.- 136 s. Heyt, C. Türk dili v lhclrinin tarixi [Mtn] /Cavad Heyt; trc. .sdov; msl. .Slimov; red. R.Kbirli.Baki: ms, 2006.- 322 s. Kitab ümumtürk dünyasi bard, onlarin toponimikasi, etnoqrafiyasi, linqvistikasi v s. haqqinda ilkin, bzn d geni anlayi verir. Hsnov, M.S. Seçilmi srlri [Mtn] /Mmmd Hsnov; red. .Abbasov; trt. ed. v ön söz mül. S.Hsnova.- Baki: Elm v Thsil, 2010.- 365, [3] s. Hsnova, N.E. Azrbaycan dilinin Yevlax ivlrinin leksikasi [Mtn]: filol. elm üzr fls.d-ru dr. avt.: 10.02.01 /Nigar Hsnova; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- Baki, 2010.- 30 s.

1533.

163 H14 163 H14

1534.

1535.

163 H14

1536.

163 H47 163H47

1537.

1538.

143 H63 163 H63

1539.

249

1540.

163 H63 163 H63 163 H63

Hsnova, S. Oxu mtnlri [Mtn] /Sevic Hsnova; N.Cfrov; ry.: A.A.Abi, V.liyev, S.Abbasova.Baki: Thsil, 2008.- 128 s. Hsnova, S.M. Azrbaycan dili üzr sistematik kursda felin tdrisi tarixindn [Mtn] /S.M.Hsnova; elmi red. N.msizad.- Baki: Elm, 2006.- 137, [2] s. Hsnova, S.M. Azrbaycan dilinin morfologiyasindan tapiriq v çalimalar [Mtn]: bdii tmayüllü ali mktblrin hazirliq öblrind thsil alan xarici tlblr üçün metodik vsait /Sevic Hsnova; elmi red. N.Cfrov; ry.: A.A.Aydin, V.liyev, .Abbasov.- Baki: Thsil, 2009.- 159, [1] s. Hüseynov, M. Sözün poetikasi [Mtn]: 1960-1980-ci illr Azrbaycan poeziyasinin materillari sasinda /Mhrrm Hüseynov; red. M.Yusifov.- Baki: Elm v Thsil, 2010.- 368 s. Kitabda eirimizin 1960-1980-ci illrdki söziltm tcrübsindn, söz estetik münasibtdn daniilir. Hüseynova, K.R. "Kitabi-Dd Qorqud" eposunda obrazli ifadlrin ingilis dilin trcüm yollari [Mtn]: filol. elm. nam. dr. dis.: 10.02.20 /Könül Hüseynova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Azrb. Dillr un-ti.- Baki, 2007.- 128 s. XX sr dilçilik mktblri ixtisas kursu üzr proqram [Mtn]: dövlt universitetlri üçün ixtisaslar: Azrbaycan dili v dbiyyati, roman-german dillri v dbiyyati, rq dillri v dbiyyati /trt. ed. ..Rcbli; msul red. N..liyeva; ry.: A.M.Babayev, .V.Qasimova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, BDU.- Baki: Elm v thsil, 2010.- 6 s. badov, E.. Dild rng bildirn siftlr (Azrbaycan v ingilis dillrinin materiallari sasinda) [Mtn]: filol. elm. nam. dis.: 10.02.19 /Emil badov; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- Baki, 2009.- 106 s.

1541.

1542.

1543.

163 H98

1544.

163 H98

1545.

10 Y73

1546.

163 14

250

1547.

163 41

manli, A.K. rur v dir oykonimlrinin linqvistik xüsusiyytlri [Mtn]: filol. elm üzr fls.d-ru dr. avt.: 10.02.01 /Akif manli; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Naxçivan Dövlt universiteti.- Naxçivan, 2010.- 53 s. ngilis dilind sift [Mtn]: oçerklr /N.liyeva; elmi red. .Rcbli; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- Baki: Elm v thsil, 2010.- 327, [1] s. smayilov, R.. Bdii mtnin strukturunda subyektivqiymtlndirici modalliq (ingilisdilli nsr numunlri sasinda) [Mtn]: filol. elm. nam. dr. dis.: 10.02.04 /Ruslan smayilov; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Azrb. Dillr un-ti.- Baki, 2007.-143 s. Kazimov, Q.. Seçilmi srlri [Mtn]: 10 cildd /Qznfr Kazimov; cildin red. S.H.Mehdiyeva.- Baki: Nurlan, 2010.- Cild 8.- 546 s. Krimova, F.R. mtünasliq mtnlrinin Azrbaycan dilind üslubi sciyysi v onlarin ingilis dilin trcüm prinsiplri [Mtn]: filol. elm nam. dr. avt.: 10.02.20 /Firuz Krimova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Baki Slavyan un-ti.- Baki, 2008.- 22 s. Krimova, F.R. mtünasliq mtnlrinin Azrbaycan dilind üslubi sciyysi v onlarin ingilis dilin trcüm prinsiplri [Mtn]: filol. elm. nam. dr. dis.: 10.02.20 /Firuz Krimova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Azrb. Dillr un-ti.- Baki, 2008.- 159 s. Qasimli, Ü.A. Azrbaycan dilinin imal v cnub tzahürlri (sosiolinqvistik thlil tcrübsi) [Mtn]: filol. elm üzr fls. d-ru elmi dr. avt.: 10.02.19 /Ülviyy Qasimli; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.Baki, 2010.- 24 s. Quliyev, .E. Qazi Bürhanddin "Divan"inin dilinin sintaktik quruluu [Mtn] /lkin Quliyev; elmi red. Q.Kazimov.- Baki: Elm v Thsil, 2010.- 184 s.

1548.

143 51 143 82

1549.

1550.

163 K32 163 K58

1551.

1552.

163 K58

1553.

10 Q25

1554.

163 Q86

251

1555.

163 Q86

Quliyev, .E. Qazi Bürhanddin dilinin sintaksisi [Mtn]: filol. elm. nam. dr. dis.: 10.02.01 /lkin Quliyev; AMEA, Nsimi ad. Dilçilk in-tu.- Baki, 2008.157 s. Quliyev, . Müasir Azrbaycan v ingilis dillrind felin qayidiliq kateqoriyasi [Mtn]: filol. lm nam. dr. dis.: 10.02.01 /irmmmd Quliyev; Naxçivan Dövlt un-ti.- Naxçivan,2007.- 150 s. Quliyeva, Y.S. Mahmud Kaarinin ouz dünyasi [Mtn] /Yaqut Quliyeva; elmi red. T.Haciyev.- Baki: Adilolu, 2010.- 192 s. Kitab türk dünyasinin ilk nhng abidlrindn biri olan, XI sr aid "Divani lüat-it-türk" srind ouz sözlrinin öyrnilmsin hsr olunmudur. Qurbanov, A.M. Qrbi Azrbaycanin Cuciknd ivsi [Mtn] /Afad Qurbanov.- Baki, 2007.- 112 s. Qurbanov, A.M. Qrbi Azrbaycanin Cuciknd yazili abidlrinin kfi [Mtn] /Afad Qurbanov.- Baki, 2007.96 s. Mehdiyeva, E.Q. Azrbaycan dilind terminoloji alinmalarin assimilyasiyasi [Mtn]: filol. elm nam. avt.: 10.02.20 /Esmira Mehdiyeva; Azrbaycan Dillr un-ti.Baki, 2005.- 20 s. Mmmdova, E.F. "Kitabi-Dd Qorqud"da frazeoloji birlmlrin struktur modellri [Mtn]: filol. elm üzr fls. d-ru dr. avt.: 10.02.06 /Elmira Mmmdova; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- Baki, 2010.- 23 s. Mikayilova, .N. XIX srin ikinci yarisinda Azrbaycan dbi dilinin bdii üslubunun onomastikasi (nsr srlrinin sasinda linqvistik tdqiqat) [Mtn]: filol. elm. d-ru dr. dis.: 10.02.01 /.N.Mikayilova; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- Baki, 2009.- 296 s.

1556.

163 Q86

1557.

163 Q86

1558. 1559.

163 Q89 163 Q89 163 M34

1560.

1561.

163 M51

1562.

163 M61

252

1563.

163 N64

Niftliyeva, K.Q. Müasir Azrbaycan mtbuatinin tipologiyasi [Mtn]: filol. elm. nam. dr. dis.: 10.01.10 /Könül Niftliyeva; Azrb.Resp. Thsil nazirliyi, BDU.Baki, 2008.- 146 s. Nitq mdniyytinin saslari fnnindn proqram [Mtn]: bakalavr pillsi üçün /trt ed. .R.Paayeva; elmi red. O..Musayev; ry. M.V.Vliyeva, .H.Clilova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Odlar Yurdu un-ti.- Baki: Odlar Yurdu Un-ti, 2009.-10, [2] s. Nurliyeva, F.N. ngilis dili sait fonemlrinin ritmikprosodik variativliyi (eksperimental-fonetik tdqiqat) [Mtn]: filol. elm. nam. dr. dis.: 10.02.04 /Frqan Nurliyeva; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Azrb. Dillr un-ti.- Baki, 2008.- 151 s. Paayev, A.M. Nizami Gncvinin poetik adlar almi [Mtn]: poetik antroponimika /Aydin Paayev; red. M.Adilov.- Baki: Mütrcim, 2010.- 208 s. Psixolinqvistika fnnindn proqram [Mtn]: /trt. ed. .R.Paayeva; elmi red. O..Musayeva; ry. S.V.Vliyeva, G.M.Sofiyeva, V.S.Abbasova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Odlar Yurdu un-ti, Jurnalistika, dil v dbiyyat kafedrasi.- Baki: Odlar Yurdu Un-ti, 2010.- 10 [1] s. Rcbli, .. Qdim türk yazisi abidlrinin dili kursu üzr proqram [Mtn]: ixtisas: Azrbaycan dili v dbiyyati /trt. ed. bülfz Rcbli; ry. A.Babayev, F.Xaliqov; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Azrb. Müllimlr in-tu.- Baki: Elm v thsil, 2009.- 18 s. Proqramda bu fnnin tdrisind mqsd türk xalqlarinin n qdim yazili kitablrinin dilini aradirmaq, tlblrd öz xalqlarinin tarixi keçmiin mhbbt yaratmaq, ana dilinin tarixini elmi saslarda, müqayisli-tarixi metodla aradirmaq vrdii yatarmaqdir. Rhimov, M.N. Azrbaycan v ingilis dillrind kimya

1564.

100 N64

1565.

143 N91

1566.

163 P21 100 P11

1567.

1568.

163 R47

1569.

163

253

R52

terminlrinin linqvistik thlili [Mtn]: filol. elm. nam. dr. dis.: 10.02.19 /Mehdi Rhimov; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- Baki, 2008.- 177 s. Seyidliyev, N.F. Azrbaycan dastan v nail dilinin frazeologiyasi [Mtn]: filol. elm. d-ru dr. dis.: 10.02.01 /Nriman Seyidliyev; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik intu.- Baki, 2007.- 273 s. Sosiolinqvistika kursu üzr proqram [Mtn]: dövlt universitetlri üçün ixtisaslar: Azrbaycan dili v dbiyyati, roman-german dillri v dbiyyati, rq dillri v dbiyyati, social elmlr v psixologiya /trt. ed. ..Rcbli; msul red. N..liyeva; ry.: H.H.Baxiyev, .V.Qasimova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, BDU.- Baki: Elm v thsil, 2010.- 14 s. Struktur dilçilik kursu üzr proqram [Mtn]: dövlt universitetlri üçün ixtisaslar: Azrbaycan dili v dbiyyati, roman-german dillri v dbiyyati, rq dillri v dbiyyati /trt. ed. ..Rcbli; msul red. N..liyeva; ry. F.S.hmdov, .V.Qasimova; Azrb.Resp. Thsil nazirliyi, BDU.- Baki: Elm v thsil, 2010.- 16 s. Süleymanov, .M. Azrbaycan dilinin mrasim leksikasi [Mtn]: filol. elm. nam. dr. dis.: 10.02.01 /ahismayil Süleymanov; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Azrb. Dillr un-ti.- Baki, 2008.- 138 s. Süleymanova, K.M. ngilis v Azrbaycan dillrind balayicilarin funksional-semantik xüsusiyytlri [Mtn]: filol. elm üzr fls. d-ru. dr. avt.: 10.02.04; 10.02.01 /Kmal Süleymanova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Azrb. Dillr un-ti.- Baki, 2010.- 21s. Tahirov, .M. Dild temporalliq sahsi (Azrbaycan v ingilis dillrinin materiallari üzr) [Mtn]: filol. elm.dru dr. dis.: 10.02.19 /lham Tahirov; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- Baki, 2008.- 283 s.

1570.

163 S37

1571.

100 S74

1572.

1 S89

1573.

163 S94

1574.

143 S91

1575.

10 T17

254

1576.

163-T93

Türkologiyaya giri fnni üzr proqram [Mtn]: ixtisas: Azrbaycan dili v dbiyyati /trt. ed. ..Rcbli; red.: F.Xaliqov, A.Babayev; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Azrb. Müllimlr in-tu.- Baki: Elm v thsil, 2009.- 19 s. Ümumi dilçilik fnnindn proqram [Mtn]: bakalavr pillsi üçün /trt. ed. .R.Paayeva; elmi red. ..Rcbli; ry.: C.X.Muradov, .H.Clilova Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Odlar Yurdu un-ti.- Baki: Odlar Yurdu Un-ti, 2009.- 6, [1] s. Ümumi dilçilik kursu üzr proqram [Mtn]: dövlt universitetlri üçün ixtisaslar: Azrbaycan dili v dbiyyati, roman-german dillri v dbiyyat, rq dillri v dbiyyatlari proqrami /trt. ed. ..Rcbli; msul red. N..liyeva; ry. A.M.Babayev, .V.Qasimova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, BDU.Baki: Elm v thsil, 2010.- 16 s. Vliyeva, X.X. Bxtiyar Vahabzad poemalarinin dili v üslubu [Mtn]: filol. elm. nam. dr. dis.: 10.02.01 /Xatir Vliyeva; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, BDU.Baki, 2007.- 135 s. Vliyeva, X.X. Bxtiyar Vahabzad poemalarinin dili v üslubu [Mtn]: filol. elm. nam. dr. avt.: 10.02.01 /Vatir Vliyeva; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, BDU.Baki, 2007.- 24 s. Yunusov, A.R. Ouz qrupu türk dillrind qohumluq terminlri [Mtn]: filol. elm. nam. dr. dis.: 10.02.06 /Arif Yunusov; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, BDU.Baki, 2008.- 132 s. Yusifova, K.C. Vilyam ekspir yaradiciliinda janr formalarinin özünmxsusluu ("On iki gec", "Kral Lir" v "Firtina" pyeslri sasinda) [Mtn]: filol. lm. nam. dr. dis.:10.01.03 /Könül Yusifova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi; Azrb. Dillr un-ti.- Baki, 2008.- 120 s.

1577.

10 Ü37

1578.

91 Ü43

1579.

163 V55

1580.

163 V55

1581.

163 Y90

1582.

161 Y92

255

1583.

2008/41

, .. - []: . . . : 13.00.02 / ; - . ., -.- , 2008.- 21 . , .. - []: . . . : 13.00.02 / ; - . ., .-, 2008.- 205 . , .. - []: . . . . : 10.02.20 / ., 2010.- 25 . , .. - []: . . . : 10.02.20 / ; . - . . (: - . ..)., 2010.- 19 . , .. ( ) []: . . . : 10.02.20 / ; . - . . (: - - . ..).- ,2010.- 24 . , .. []: . . . . : 10.02.20 / ; .; . - . ..- ,

1584.

2008/130

1585.

2010/165

1586.

2010/42

1587.

2010/41

1588.

256

2010.- 20, [1] . 1589. 2008/65 , .. ( ) []: . . . 10.02.04; 10.02.19 / ; - . . . - .- , 2008.- 37 . , .. ( ) []: . . . : 10.02.04; 10.02.19 / ; - . ., . - .- , 2008.- 183 . , .. : ( ) []: . - . . : 10.02.19 / ; , - . .- , 2010.- 44 . , .. ( , ) []: . . . : 10.02.20 / ; - . ., -.- , 2008.- 21 . , .. ( , ) []: . . . : 10.02.20 / ; - . ., -.- , 2008.- 137 . , .. []: . .

1590.

2008/128

1591.

2010/86

1592.

2008/19

1593.

2008/145

1594.

2009/11

257

. : 10.02.04 / ; - . ., .- , 2009.- 137. 1595. 2009/311 , .. ( ) []: . . . . : 10.02.20 / ; . - . .; - - . ..).- , 2009.- 26 . , .. . []: / .- .: , 2009.288 . . , .. WORD// , []: . . . : 10.02.20 / ; . , . - .- , 2010.-30 . , .. ( ) []: . . . : 10.02.03; 10.02.01 / ; - . ., -.- , 2008.- 18 . , .. ( ) []: . . . : 10.02.03;10.02.01 / ; - . ., -.- , 2007.- 149 . , .. ,

1596.

1-703170

1597.

2010/129

1598.

2008/34

1599.

2007/285

1600.

2007/270

258

[]: . . . : 09.00.01; 10.02.19 /..; .- , 2007.- 175 . 1601. 2008/27 , .. , []: . . . : 09.00.01; 10.02.19; 09.00.01 / ; - . ., .- , 2008.- 28 . , .. . - ( .. " ") []: . . . : 10.02.03, 10.02.01 / ; - . ., -.- , 2008.- 21 . , .. . - ( .. " ") []: . . . : 10.02.03;10.02.01 / ; - . ., .- , 2008.- 142 . , .. - []: . - . . : 10.02.03 / ; - . ., ., 2010.- 34 . . 1000 []: . /. .., ...- : ; -, 2010.- 165, [2] . , .

1602.

2008/64

1603.

2008/136

1604.

2010/83

1605.

I-36944

259

1606.

2008/24

, .. - []: . . . : 10.02.03, 10.02.01 / ; - . ., -.- , 2008.- 20 . , .. - []: . . . : 10.02.03; 10.02.01 / ; - . ., . .- , 2007.- 155 . , .. []: / ; . . ...- .: . , 2009.- 216 . , .. []: . - . : 10.02.20 / ; - . ., . - , 2007.- 495 . , .. []: / ; . ...- .:, 2010.204 . - , . , .. []: / .- .: : , 2010.- 328 . , ..

1607.

2008/24

1608.

2-786564

1609.

2007/268

1610.

2-786601

1611.

2-786617

1612.

2008/35

260

( ) []: . . . : 10.02.20 / ; - . ., . -., 2008.- 20 . 1613. 2008/148 , .. ( ) []: . . . : 10.02.20 / ; - . ., .- , 2008.- 139 . , .. - [] / ; . . .. (.); , - . .- : , 2010.- 96 . , , , , , , . . , .. []: . . . . : 10.02.20 / ; . - . .; - . ..., 2009.- 26 . , . [] / ; . . ...- .: , 2010.- 288 . , , , .

1614.

1-703367

1615.

2009/313

1616.

2-786535

261

1617.

1-703309

, .. []: / ; . .., ...- .: : , 2010.- 240 . , . , .. [] / ; . . ..; , - .- .: , 2001.- 107 . , .. []: / ; . .., .., ...- .: URSS, 2010.- 272 . , . , .. - []: . - . . : 10.02.04 / ; - . ., . - .- , 2010.- 43 .

1618.

1-703499

1619.

2-786196

1620.

1621.

1-702981

, .. []: ! / .- .:: , 2009.- 222. , .. - []: . . . : 10.02.20 / ., 2010.- 25 . , ..

1622.

2010/52

1623.

2010/141

262

( ..) []: . . . . : 10.02.03 / ; - . . . . .; . - . . .- , 2010.- 24 . 1624. I-36933 Atlas of the World's languages in danger [Text] /ed. Ch. Moseley.- Paris: UNESCO Publishing, 2010.- 216p. Bauer, L. Morphological productivity [Text] /Lauer Bauer.- New York: Cambridge University Press, 2006.245 p. hmdov, Q. Yapon dili üzr müllimsiz drslik [Mtn] /Qabil hmdov.- Baki: Slavyan universitetinin nriyyati, 2001.- 164 s. English [Mtn]: qbul imtahanlarina hazirlaanlar, yuxari sinif agirdlri v müllimlr üçün vsait.- Baki: TQDK, 2010.- 731 s. French, L.M. Phonological working memory and second language acquisition [Text]: A developmental study of Francophone children learning English in Quebec /Leif French.- New York: The Edwin Mellen Press, 2006.- 192 p. Gorrell, P. Syntax and parsing [Text] /Paul Gorrell.New-York: Cambridge University Press, 2006.- 180 p. Grzesiuk, A. Maly slownik Polsko-Mongolski [Text] /Anna Grzesiuk, A.Sokolowska.- Lublin: Univ., Marll Curie-Sklodowskiej, 1992.- 313 s. Haghshenas, A.M. Farhang Moaser one-volume millennium: English-Persian dictionary [Text] /Ali Mohammad Haghshenas, H.Samei, N.Entekhabi.Tehran: Farhang Moaser Publishers, 2008.- 1995 p. JOGI Lexikon [Text].- Budapest: KJK-KERSZOV,

1625.

I-36894

1626.

Bd-15119

1627.

I-36905

1628.

I-36896

1629.

I-36899

1630.

Bd-15184

1631.

I-36927

1632.

Bd-15081

263

2000.- 645 s. 1633. -14023 Krimov, A. Urdu dilinin qrammatikasi [Metn] /Anar Krimov; red. V.Mmmdliyev.- Baki: Adilolu, 2010.- 396 s. Lexikon der gesundheit A-Ermü [Text] /red. dr. M.Hofbeck, U.llig, R. Klahn.- München: Weltbild, 200? Parsayar, M-R. Petit dictionnaire francais-persan [Text] /Mohammad Reza Parsayar.- Tehran: Farhang moaser, 2006.- 780 p. Russian Business Law the current issues [Text] /ed. T.Syrbe.- .: Wolters Kluwer, 2009.- 381 p. Speaking out The female voice in public context [Text] /ed. Baxter Judith.- New York: Palgrave Macmillan, 2006.- 264 p. Syntax and parsing [Text] /Gorrell Paul.- New York: Cambridge University Press, 2006.- 180 p. , . [] /., ..- : , , 2010.- I: -; II: -.- 638 . , .. [Te] /...- .: , 2009.- 198 . A, .. [T] /..A.- .: , 2009.- 145 . , .. [] /..,

1634.

A-31395

1635.

F-18693

1636.

I-36868

1637.

I-36889

1638. 1639.

I-36899 Bd-15223

1640.

-36852

1641.

I-36878

1642.

-31390

264

., 2010.- 320 . 1643. A-31415

..-

.:

,

, . . []: - /..- : , 2009.- 364 . , .. -, [] /., ..- : , 2008.- 672 . , .. In the World of Business = [Text]: /., ..- .: « .», 2009.- 254 p. , .. Insights into Marketing. [Text]: /....: , 2009.- 208 . , .. [Te]: /.., .., ...- .: , 2009.- 205 . , .. , [Te] /.., ., ..- .: , , 2010.- 239 . , .. " - " [] /...: , 1998.- 269 . , . Hot dog too [Te]: / .: , 2009.- 222 . i, .. . i

1644.

Bd-15202

1645.

I-36940

1646.

I-36937

1647.

I-36865

1648.

I-36915

1649.

Bd-15208

1650.

I-36867

1651.

Bd-15181

265

i [] /..i, ..i.- i: , 2009.- 198 . 1652. I-36877 , . LSP English of professional communication = [Te] / .- .: , 2008.- 239 . . 1000 []: /. ., ..- .: -, 2010.168. [Text]: /...- .: , 2010.- 998 p. , .. English grammar reference and practice with separate key volume [T] /.., .., ...- .: , 2009.- 464 . , .. English for students of law [Te] /.., ...- .: , 2008.346. . [T]: , . .- .: , 2009.- 266 . , .. [Te] /...- .: , 2007.- 219 . , .. [] /.., .., ...- .: -, 2009.- 381 . , .. [T] /.., .., . ..- --: , 2009.- 407

1653.

I-36944

1654.

I-36938

1655.

I-36913

1656.

-36876

1657.

-14157

1658.

I-36864

1659.

I-36914

1660.

I-36858

266

. 1661. I-36851 , . Advertising in English [Te]: /., ..- .: , 2008.- 79 . , . 3000 [Te] / .- .: , 2008.- 206 . , .. , PR, [Te] /....: , 2009.- 170 . , .. - - [Te] /...- .: , 2008.- 288 . -, . []: . /. -, ..- .: , 2009.- 249 . , .. [Te] /...- .: , 2009.- 93 . , .. [Te] /...- .: k, 2009.141 . , .. - [T] /...- .: , 2010.- 221 . [].- : , 2002.- 253 . [Te]

1662.

-36861

1663.

I-36859

1664.

I-36883

1665.

Bd-15183

1666.

I-36885

1667.

I-36862

1668.

I-37101

1669. 1670.

Bd-15207 -36882

267

/...- .: , 2008.- 228 . 1671. -31389 , . - -: [] / .- --: , 2009.- 223 . , .. [T] /.., ...--: ; «», 2009.350 . , .. [Te] /...- .: , 2009.- 94 . , .. English grammar guide [Te]: . /...- .: , 2009.- 163 . , .. English grammar practice [Te]: /...- .: , 2009.- 112 . , .. [] /...- .: «», 2009.- 104 . , .. []: /..- .: -, 2009.- 432 .

1672.

I-36939

1673.

I-36884

1674.

I-36854

1675.

I-36855

1676.

I-36863

1677.

-36934

Folklor

1678. 3 A34 Aayev, E.F. Azrbaycan mifologiya elminin inkiaf istiqamtlri: (Mirli Seyidovun yaradicilii sasinda) [Mtn]: filol. elm. nam. dr. dis.: 10.01.09 /Emin Aayev; AMEA, Folklor in-tu.- Baki, 2008.- 171 s. Azrbaycan folkloru antologiyasi [Mtn]: ki folkloru /topl. trt. ed., söylynlr, toplayicilar,

1679.

3 99

268

qaynaqlar haqqinda mlumatin, qeyd v rhlrin mül. H.bdülhlimov; red. H.smayilov; ön söz mül. F.Çlbi; nr msul .lkbrli; AMEA, Filklor intu.- Baki: Nurlan, 2009.- 530, [2] s. 1680. 20 B13 Babayev, R.T. Azrbaycan folklorunun regional xüsusiyytlri (Naxçivan folkloru) [Mtn]: filol. elm. nam. dr. dis.: 10.01.09, 10.01.01 /Rafiq Babayev; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Naxçivan Dövlt un-ti.Naxçivan, 2009.- 167 s. Babayeva, X.. Azrbaycan folklorunda Xizir Nbi (lyas) obrazi [Mtn]: filol. elm. nam. dr. dis.: 10.01.01 /Xalid Babayeva; AMEA, Folklor in-tu.- Baki, 2007.154 s. Bayatilar [Mtn] /trt.-red. R.smayilov; .Rüstmova.- Baki: Altun kitab, 2005.- 111 s. rssam

1681.

20 B13

1682. 1683.

3 B32 20 50

Cfrova, F.. Azrbaycan xalq dastanlarinda qhrman problemi [Mtn]: filol. elm. üzr fls. d-ru dr.: 10.01.09; 10.01.01 /Fxriyy Cfrova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi; Naxçivan Dövlt un-ti.Naxçivan, 2010.- 23 s. Elxan, E.M. Mn Dd Qorqud [Mtn]: Peymbrin camalin görmü milli övliyamizin bu fani dünyaya varib-getmsi /Elçin Elxan Muxtar.- Baki: Sda, 2010.182, [1] s. Elsevr, M. Atalar sözlri, adt-nnlrimiz v müqdds Qurani Krim [Mtn]: tdqiqat ii /Mirvari Elsevr; elmi red. B.Xlilov; ry.: H.Mirzyev [v b.].Baki: ADPU, 2010.- 248, [2] s. liyeva, X.O. Mmmdhüseyn Thmasibin folklorünasliq faliyyti [Mtn] /Xyal liyeva; elmi red. H.smayilov; nrin msul .lkbrli; AMEA, Folklor in-tu.- Baki: Nurlan, 2009.- 156 s. liyeva-Kngrli, A.. Azrbaycan folklor kitabi:

1684.

3 42

1685.

20 49

1686.

20 65

1687.

20

269

65

Qaynaqlari, tkkülü v inkiaf mrhllri [Mtn]: filol. elm d-ru dr. avt.: 10.01.09; 05.25.03 /Aybniz liyeva-Kngrli; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.Baki, 2010.- 62 s. lizad, R.T. Azrbaycan folklorunda tbit kultlari il bali inamlar [Mtn]: filol. elm. nam. dr. dis.: 10.01.09 /Rövn lizad; AMEA, Folklor in-tu.- Baki, 2008.135 s. Hicran, F. Ruhumuzun irmaqlari [Mtn] /Frid Hicran; elmi red., ön söz B.Abdulla; AMEA Nizami adina dbiyyat in-tu.- Baki: Elm v thsil, 2010.- 102, [2] s. brahimova, V.M. Azrbaycan folklorunun ingilisdilli qaynaqlarda tdqiqi v trcüm msllri [Mtn]: /Vfa brahimova; elmi red.: K.Allahyarov, L.liyeva.Baki: ms, 2010.- 186 s. sayeva, S.M. Aiq mirin yaradicilii [Mtn]: filol. üzr fls. d-ru dr.: 10.01.09 /S.M.sayeva; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.- Baki, 2010.- 30 s. Klbcr dünyasi [Mtn]: folklor nümunlri: rvaytlr, fsanlr, hikmtli deyimlr, ltiflr, mzli hvalatlar, bayatilar /msl. Q.mirolu; red. v ön söz mül. M.Nrimanolu; topl., çapa hazir. K.Nemt, M.Nrimanolu.- Baki: Adilolu, 2009.- 448 s. Korolu [Mtn]: (Baki lyazmalari) /red. M.Adilov; nr hazir. .Mmmdbairolu; AMEA, M.Füzuli ad. lyazmalar in-tu.- 88 s. Qasimov, F.. Korolu dastaninda mifoloji model [Mtn]: filol. elm. nam. dr. dis.: 10.01.09 /Frhad Qasimov; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, BDU.- Baki, 2008.- 142 s. Qaymaqli, Aiq Avdi. ncgülü [Mtn] / Aiq Avdi Qaymaqli; elmi red. v ön söz mül. R.Kamal; trt. v

1688.

20 66

1689.

20 71

1690.

20 18

1691.

20 74 3 K51

1692.

1693.

3 K86 20 Q25

1694.

1695.

3 Q29

270

red. R.ncyurd.- Baki: nc Nriyyat Evi, 2009.- 246s. 1696. 20 Q47 Qni, T.S. XIX srin sonu - XX srin birinci yarisi irvan xalq poeziyasinin inkiaf tmayüllri [Mtn]: filol. üzr fls. d-ru dr.: 10.01.09 /Qni Tariyel; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.- Baki, 2010.- 26 s. Müdrik sindftr [Mtn] /topl., trt., trtibçi sözü v elegiyanin mül. H.bdülhlimov; red. H.smayilov; ön sözün mül. F.Çlbi; nr msul. .lkbrli; AMEA, Folklor in-tu.- Baki: Nurlan, 2009.- 92 s. Kitabda mhur folklor bilicisi, söz incilri xzinsi, qaynar söz çemsi kimi taninan Hyat Hüseyn qizi Qafarovanin folklor çlngindn nümunlr verilir, onlarin thlili aparilir. Rzayeva, N.E. Lirik xalq mahnilarinin poetikasi [Mtn]: sntün. nam. dr. dis.: 10.01.09; 17.00.02 /Naib Rzayeva; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi; Baki Musiqi akad.-si.- Baki, 2008.- 126 s. [] /. .; . ..- .: , 2008.- 984. [] /. ...--: , 2009.- 702 . , , , , . []: 100 , 10000 /.-. ..- .: : ; : , 2010.- 592 . [] / ; . .; . .; ..- : , 2009.- 255 . ""-- , .

1697.

3 M87

1698.

20 R99

1699. 1700.

3-104764 -6276

1701.

2-786529

1702.

2-786523

271

1082-1083 . , , , . 1703. 1-703257 , .. --2 [] / ; . . .; . [ .].- .: , 2010.- 207 . [] /. ...- .: , 2009.- 320 . , , , "-" . [] /. .; . . . [ .].- --: , 2009.702 . Ernö, S. Papirfirkak [Text] /Santha Ernö.- Budapest: Keszült a Betaprint, 2003.- 160 p. Ha, .. hy [] /.H.Ha.- : , 2002.176 . I Uluslararasi Yunus Emre sempozyumu bildiri kitabi 08-10 Ekim 2008 [Metn] /ed. N.Salam, Ö.Ouz, N.Uzun.- Aksaray: Yenigün Ofset Matbaa Tesisleri, 2009.- 348 s. Mihaly, H. Magyar tudomanyos academia neprajzi kutatointezete 1967-2007 [Text] /Hoppal Mihaly.Budapest: MTA, 2007.- 317 s.

1704.

1-702973

1705.

-6277

1706.

Bd-15078

1707.

Bd-15203

1708.

-14041

1709.

Bd-15118

272

1710.

-14129

Pirsultanli, S.P. Azerbaycan efsane ve rivayetlerinin edebiyat anitlarimizla karilatirmali tetkiki [Metn] /Sednik Paa Pirsultanli.- Baki: Qismt, 2008.- 252 s. The Book of Dede Korkut [Text]: A turkish epic /ed. F.Sumer, A.E.Uysal, W.S.Walker.- London: University of Texas press, 1992.- 212 p. Türk halk kültüründe milli mücadele [Metn].Erzurum: Mega Ofset Ltd, 2005.- 1: Uluslararasi halk kültürü sempozyumu bildirileri.- 468 s.

1711.

I-37020

1712.

-14033

dbiyyatünasliq

1713. 5 A35 Aamirzyev, .Ç. Postsovet dövründ Azrbaycanda rus dbiyyatinin dyrlndirilm v nr prinsiplri [Mtn]: filol. üzr fls. d-ru dr. avt.: 10.01.03; 10.01.10 /li Aamirzyev; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi; Baki: Slavyan un-ti.- Baki, 2010.- 20, [1] s. Allahverdiyev, C.V. rvanda Azrbaycan dbi mühiti (1920-1950) [Mtn]: filol. elm. nam. dr. dis.: 10.01.01 /Clal Allahverdiyev; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, BDU.- Baki, 2008.- 159 s. Azrbaycan dbiyyati tarixi [Mtn]: alti cildd /red. hey.: T.Krimli (msul red.) [v b.]; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.- Baki: Elm, 2009.- Cild 3.- 736 s. Azrbaycan poemalari v klassik irs (1920-1950-ci illr) [Mtn]: filol. d-ru. dr. avt.: 10.01.01 /Gülbniz Babaxanli; AMEA, Nizami ad. dbbiyyat in-tu.Baki, 2010.- 59 s. Babayeva, E.A. Ncib Fazil Qisaküryin yaradiciliq yolu [Mtn]: filol. üzr fls. d-ru dr. avt.: 10.01.02 /Eqan Babayeva; AMEA, Nizami ad. dbiyyat intu.- Baki, 2010.- 28 s. Bayramov, Q.F. Poeziyanin sirri: çaylar geri axmir

1714.

5 A50

1715.

5 A99 5 A99

1716.

1717.

5 B13

1718.

5

273

B31

dniz can atir v yaxud qlbini nar tkin kaiza sixan air ahmmmdin poeportreti [Mtn] /Qurban Bayramov; red. N.msizad.- Baki: MBM, 2009.104s. Bayramova, L.M. "Min bir gec" rb dbiyyatinin mdni-tarixi abidsi kimi [Mtn]: filol. elm. nam. dr. dis.: 10.01.03 /Lal Bayramova; AMEA, akad. Z.M.Bünyadov ad. rqünasliq in-tu.- Baki, 2006.162 s. Birov, S. Nriman bdülrhmanli: iq adami [Mtn]: dbi portret /Sabir Birov; red. A.Quliyev.Baki: Çinar-Çap, 2010.- 262, [2] s. Birov, S.Yaradiciliq xsiyytl üst-üst dünd... [Mtn] /Sabir Birov.- Baki: Gnclik, 2010.- 168 s. Kitab istedadli air v publisist, respublikanin mkdar jurnalisti Sahib liyevin yaradiciliindan bhs edir. Binntova, A.Ü. Demokratiya v milli müstqillik urunda mübariznin Azrbaycan poeziyasinda ksi [Mtn]: filol. lm. nam. dr. avt.: 10.01.03 /Almaz Binntova; AMEA Nizami ad.dbiyyat in-tu.- Baki, 1995.- 22 s. Cfr Xndan-100 [Mtn] /ön söz A.Haciyev.- Baki: nformasiya Texnologiyalari nriyyati, 2010.- 291 s. Clilli, . Azrbaycan - Türküstan dbi laqlri [Mtn] /rf Clilli; elmi red. V.M.Arzumanli.- Baki: Elm v Thsil, 2009.- 151, [1] s. Dada-zad, A.A. Azrbaycan dbi tnqidind dramaturgiya msllri (1940-1950-ci illr) [Mtn]: filol. elm üzr fls. d-ru dr. avt.: 10.01.08 /Aqin Dada-zad; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.- Baki, 2010.- 24 s. Eyyubqizi, M. .Mmmdxanli v Azrbaycan

1719.

5 B32

1720.

5 B56 5 B56

1721.

1722.

5 B62

1723. 1724.

5 C50 5 C57 401 D13

1725.

1726.

5

274

E96

nsrind lirik-romantik üslub [Mtn] /Mleyk Eyyubqizi; red. v ön söz mül. B.Nbiyev.- Baki: Nurlan, 2002.- 118 s. hmd, . Hsn Küskün köç eyldi dünyadan [Mtn]: airin yaradicilii haqqinda poetik deyimlr, xatirlr v eirlr /nvr hmd; red. .Vfadar.- Baki: Yaziçi, 2009.- 206 s. liyev, A.A. Müasir dbi-bdii tnqid: ideya- estetik prinsiplrin yenidn dyrlndirilmsi problemi (19851994-cü illr) [Mtn]: filol. üzr fls. d-ru dr. avt.: 10.01.08 /Azr liyev; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.- Baki, 2010.- 30 s. liyeva, L.. Yusif Smdolunun yaradicilii [Mtn]: filol. elm. nam. dr. dis.: 10.01.01 /Ltaft liyeva; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, BDU.- Baki, 2008.- 139 s. liyeva, Z.S. Azrbaycan v Fransiz maarifçiliyi: qariliqli laqlr [Mtn] /Zöhr liyeva; elmi red. v ön sözün mül. T.Krimli; AMEA, Flsf, sosiologiya v hüquq institutu.- Baki: Sda, 2010.- 224 s. lizad, A.. Fridddin ttarin "Tzkirtül-övliya" sri farsdilli sufi dbiyyatinin mnbyi kimi [Mtn]: filol. elm. nam. dr. dis.: 10.01.03 /Aygün lizad; AMEA, Z.M.Bünyadov ad. rqünasliq in-tu.- Baki, 2008.- 165 s. sdov, A.Q. Qazi Bürhanddin v folklor [Mtn]: filol. üzr fls. d-ru dr.: 10.01.01; 10.01.09 /Araz sdov; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.- Baki, 2010.- 27 s. sgrli, .B. XX sr Azrbaycan dbi-nzri fikrind milli ideal v xalq taleyi problemi (Xlil Rza Ulutürkün yaradicilii sasinda) [Mtn]: filol. elm d-ru dr. avt.: 10.01.01 /lizad sgrli; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.- Baki, 2010.- 55 s.

1727.

5 36

1728.

401 65

1729.

5 65 5 65

1730.

1731.

5 66

1732.

5 91

1733.

5 92

275

1734.

5 99 5(0)-32

zizov, V.. Sabir satiralarinda müasirlik [Mtn]: filol. lm. nam. dr. dis.: 10.01.01 /Vahid zizov; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, BDU.- Baki, 2005.- 150 s. Haciyev, A. dbi meyllr v cryanlar [Mtn] /Abbas Haciyev; elmi red. M.Allahmanli.- Baki: ADPU nri, 2010.- 289, [1] s. Hbibbyli, .. Clil Mmmdquluzad: mühiti v müasirlri [Mtn]: filol. lm. nam. dr. avt.: 10.01.03 /sa Hbibbyli; AMEA, Nizami adina dbiyyat intu.- Baki, 1996.- 76 s. Hbibbyli, .. dbi-tarixi yadda v müasirlik [Mtn] /sa Hbibbyli; elmi red. Y.Axundlu; red. V.Mmmdov.- Baki: Nurlan, 2007.- 689, [3] s. Hmidov, .Y. Azrbaycan dbiyyati klassiklrinin rb dbiyyatünasliinda öyrnilmsi problemlri [Mtn]: filol. elm. d-ru dr. dis.: 10.01.01; 10.01.03 /mamverdi Hmidov; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.- Baki, 2009.- 243 s. Hsnov, H.. Sözün Zlimxan zirvsi [Mtn] /Hsn Hsnov.- Baki: Pedaqogika, 2010.- 15, [1] s. Hyatin yollari kemke - Fxrddin Meydanli- 55 [Mtn] /topl. .Aahüseynqizi.- Baki: irvannr, 2009.- 176 s. Hüseynova, M.E. XX sr Azrbaycan nsrind lirikpsixoloji üslub v sntkar frdiyyti [Mtn]: monoqrafiya /Mleyk Hüseynova; elmi red. B.Nbiyev; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.- Baki: Elm, 2009.- 292 s. Xndan, C. Seçilmi srlri [Mtn]: 3 cildd /Cfr Xndan; elmi red. A.Xndanolu, A.li qizi.- Baki: Çaiolu, 2010.- Cild II: dbiyyatimizin ah budai.269 s.

1735.

1736.

5 H47

1737.

5 H50 5 H58

1738.

1739. 1740.

5 H63 5 H67 401 H98

1741.

1742.

5 X51

276

1743.

5 X51

Xndan, C. Seçilmi srlri [Mtn]: 3 cildd /Cfr Xndan; elmi red. A. Xndanolu; T.Novruzov.- Baki: Çaiolu, 2010.- Cild III: Sabir yaradiciliinin sntkarliq xüsusiyytlri.- 453, [2] s. Xudiyeva, S.. "Rus nsrind psixologizm v onun Azrbaycan trcümlrind verilmsi problemi (M.Y.Lermontovun "Zmanmizin qhrmani" romani v L.N.Tolstoyun "Kazaklar" v "Haci Murad" povestlrinin trcümlri sasinda) [Mtn]: filol. elm üzr fls. d-ru dr. avt.: 10.01.03; 10.01.01 /Sevinc Xudiyeva; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi; Baki Slavyan un-ti.- Baki, 2010.- 18 s. brahimov, A.V. "Xridt l-caib v fridt l-qraib" trcüm abidsinin tekstoloji tdqiqi [Mtn]: filol. elm üzr fls. d-ru dr. avt.: 10.01.08 /Abbas brahimov; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.- Baki, 2010.- 25 s. Kamal, R. Zlimxan Yaqub - inanc iii [Mtn] /Rüstm Kamal; red. M.Nbiolu.- Baki: rq-Qrb, 2010.- 50, [2] s.

1744.

5 X89

1745.

407 18

1746.

1747.

5 Q24

Qaraova, S.Z. li by Hüseynzadnin yaradiciliinda Qrb dbiyyati [Mtn]: filol. elm. nam. dr. dis.: 10.01.01; 10.01.03 /Sevil Qaraova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, BDU.- Baki, 2007.- 123 s. Quliyeva, A.V. Qabriel Qarsia Markesin yaradiciliinda fantastik realizmin xüsusiyytlri ("Yüz ilin tnhalii" romani sasinda) [Mtn]: filol. üzr fls. d-ru elmi dr. avt.: 10.01.03. /Aynur Quliyeva; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Azrb. Dillr un-ti.- Baki, 2010.20, [1] s. Mcidova, L.Ç. ngilis dbiyyatinda detekiv janrin formalamasi prosesi. (Aqata Kiristinin yaradicilii sasinda) [Mtn]: filol. lm. nam. dr. dis.: 10.01.03 /Lal Mcidova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi; Azrb. Dillr un-ti.- Baki, 2008.- 118 s.

1748.

5 Q86

1749.

5 M44

277

1750.

5 M50 5 M51

Mlikov, H.A. Füzuli divaninin rhi [Mtn]: drslik /Haci Mlikov; red. .Abbasov; trt. S.Krimova.Baki: Adilolu, 2009.- 455 s. Mmmdova, A.C. XIX-XX sr realist dbiyyatinda satirik publisistika v pamfletin tcssümü. (Mark Tven v Clil Mmmdquluzadnin yaradicilii sasinda) [Mtn]: filol. lm. nam. dr. dis.: 10.01.03; 10.01.01 /Aygün Mmmdova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi; Azrb. Dillr un-ti.- Baki, 2008.- 131 s. Mmmdova, .Q. ngilis v Azrbaycan dramaturgiyasinda sosial problemin qoyuluu (Bernard ou v Cfr Cabbarlinin srlri sasinda) [Mtn]: filol. elm. nam. dr. dis.: 10.01.03; 10.01.01 /ziz Mmmdova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Azrb. Dillr un-ti.- Baki, 2008.- 161 s. Mustafayeva, E.. Nriman Hsnzadnin yaradiciliinda tarixilik v müasirlik [Mtn]: filol. lm. d-ru dr. avt.: 10.01.01 /Elmira Mustafayeva; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.- Baki, 2010.- 28 s. Mustafayeva, X.B. Azrbaycan dbi-nzri fikrind v tnqidind uaq dbiyyati msllri [Mtn]: filol. elm üzr fls. d-ru dr. avt.: 10.01.08 /Xanim Mustafayeva; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.Baki, 2010.- 26 s. Nbiolu, S. Bir ovuc hdiyy [Mtn] /Sabir Nbiolu; elmi red. V.Sultanli.- Baki: Nurlan, 2005.- 256 s. Nbiyev, A.M. Azrbaycan xalq dbiyyati [Mtn]: ali mktb tlblri üçün drslik /Azad Nbiyev; elmi red. B.Nbiyev; ry. N.Cfrov, P.fndiyev; red. Ü.Nbiyeva.- Baki: Çiraq, 2009.- 641 s. Novruzliyeva, S.C. Müasir dramaturgiyada janr-üslub problemlri (XX srin son üç onilliklrind rus v Azrbaycan dramaturgiyasi sasinda) [Mtn]: filol. elm. nam. dr. avt.: 10.01.03; 10.01.08 /Sevda

1751.

1752.

5 M51

1753.

5 M85

1754.

401 M85

1755. 1756.

5 N49 5.7 N49

1757.

401 N84

278

Novruzliyeva; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Baki Slavyan un-ti.- Baki, 2008.- 14 s. 1758. 5 O63 Osmanova, M.N. Romantizm estetikasi kontekstind ictimai-siyasi tendensiyalar (H.Hayne v M.Hadi yaradicilii sasinda) [Mtn]: filol. üzr fls. d-ru dr. avt.: 10.01.03; 10.01.01 /Mlaht Osmanova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi; Azrb. Dillr un-ti.- Baki, 2010.21, [1] s. Sadiqzad, N.N. XX sr Naxçivan dbi mühitind dbiyyatünasliq msllri [Mtn]: filol. elm. üzr fls. d-ru dr. avt.: 10.01.01 /Nigar Sadiqzad; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Naxçivan Dövl. un-ti.- Naxçivan, 2010.- 22 s. Salda, . Çtindir bu yurdun airi olmaq [Mtn] /lövst Salda; nair Q.sabyli.- Baki: irvannr, 2009.- 266 s. Salmanova, .S. Türk xalqlari dbiyyatinda sufizm v quran (.Ysvi v Y.mr yaradicilii sasinda) [Mtn]: fls. elm nam. dr. avt.: 09.00.13; 10.01.02 /lal Salmanova; AMEA, akad. Z.V.Bünyadov ad. rqünasliq in-tu.- Baki, 2010.- 29 s. Sntin ks yolu-poeziya [Mtn]: air-dramaturq Elman Hbibin yaradicilii haqqinda /trt. R.Hüseynov; red. A.sabyli; nair Q.sabyli.- Baki: irvannr, 2009.- 243 s. Sultanova, X.R. XIX sr rus yaziçilarinin srlrind rq qadininin bdii obrazi [Mtn]: filol. üzr fls. d-ru dr.: 10.01.01; 10.01.03 /Xanim Sultanova; AMEA, Nizami ad. dbbiyyat in-tu.- Baki, 2010.- 27 s. amilolu, A. Ayriliin gileyi [Mtn]: eirlr /Amin amilolu; red. F.Hüseynov.- Baki: Araz, 2008.- 97 s. Tinayeva, .K. Müasir Azrbaycan nsrind lirikpsixoloji üslub istiqamti (.ylislinin nsri sasinda)

1759.

5 S16

1760.

5 S21 5 S21

1761.

1762.

5 S51

1763.

5 S94

1764. 1765.

5 21 401 T59

279

[Mtn]: filol. nam. dr.: 10.01.08; 10.01.01 /.K.Tinayeva; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.Baki, 2006.- 25 s. 1766. 5 T90 Turan, A. zl-axir dünya türkün dünyasi [Mtn]: Xalq airi Zlimxan Yaqub haqqinda /Azr Turan; ön söz mül. H.Hsnov; red. .bilov; rssam Ö.Qoçulu; dizayner .Krmtov.- Baki: Vtn, 2007.- 209, [3] s. Ulusel, R.S. Ustad Rsul Rza [Mtn]: flsf v poeziya: dünya v Azrbaycan klassikasinda onlarin vhdti: böyük Azrbaycan airi Rsul Rzanin 100 illiyi münasibtil /Rahid Ulusel; elmi red. .Rüstmov, N.Cfrov; red. S.Süleymanli.- Baki: Letterpress Nriyyat Evi, 2010.- 208 s. Vliyev, F.. Smd Vurun v Azrbaycan etnoqrafiyasi.[Mtn] /Fzail Vliyev, R.fndiyev; red. A.Vurunqizi.- Baki: Çinar-Çap, 2006.- 203 s. Yusifli, C. li Krim üslubu, yaxud frdi yaradiciliqdan dbiyyat tarixin baxi [Mtn] /Cavanir Yusifli; red. P.liolu.- Baki: Mütrcim, 2010.- 64 s. Zahid Xlilin snt dünyasi [Mtn] /trt. ed. F.sgrli; elmi red. N.Cfrli.- Baki: ADPU, 2010.- 324 s. Zlimxan Yaqub dbi düüncd [Mtn] /red. M.Nbiolu.- Baki: Vtn, 2009.- 370 s. Zlimxan Yaqubdan yazilanlar [Mtn]: mqallr toplusu /red. A.Bairov.- Baki: Vtn, 2005.- 403 s. Zülfüqarova, F.S. ngilis v Azrbaycan dbiyyatinda insan konsepsiyasi (Virciniya Vulf v Afaq Msudun yaradiciliqlari sasinda) [Mtn]: filol. üzr fls. d-ru dr. avt.: 10.01.03; 10.01.01 /Frqan Zülfüqarova; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.- Baki, 2010.- 25 s. -- -.

1767.

5 U37

1768.

5 V55 5 Y92

1769.

1770. 1771. 1772. 1773.

5 Z16 5 Z49 5 Z49 5 Z94

1774.

2-786738

280

[] /-- -; . . .; . ., . ..; , - . ...- .: , 2006.- 374 c. 5 " " . -- , . 1775. 2010/59 , .. XX ( ., ., . .) []: . - . . : 10.01.03; 10.01.01 /..; - . ., . - .- , 2010.- 39 . , . . [] / .- : , 2009.- 144 . , ( ) , , .. " " -- [] / ; . . .; ., - .- : , , 1998.- 239 c. , .. [] / ; . . .; . . .., .: , 2007.- 352 c.

1776.

-13908

1777.

1-703328

1778.

1-703329

281

, . 1779. 2010/175 , .. - []: . . . . : 10.01.03 / .- , 2010.- 30 . []: , " " /.. [ .]; . . ...- .: , 2009.- 416 . [] /., . .; . ..- .: , 2009.- 544 . . , . , ... [] / ; . ..- : , 2010.- 204 . , .. []: - : / ; . ., ..- : , 1999.- 227, [1] . 70-80- , .. []: / .- : , 1999.- 175, [1] . , .. .. . []:

1780.

2-786264

1781.

3-104811

1782.

2-787611

1783.

1-681105

1784.

1-680174

1785.

2010/84

282

. - . . : 10.01.03;10.01.03 / ; - . ., .- , 2010.- 37 . 1786. 2010/57 , .. . XIX []: . - . . : 10.01.03; 10.01.01 / ; - . ., . - .- , 2010.- 42 . , .. . []: . . . . : 10.01.05 / ; - . , . - . .- , 2010.22 . , .. " " 30-40- : (.., .., ..) []: . - . . : 10.01.03 / ; - . ., . -.- , 2010.- 36. , .. []: / .- .: , 2009.320 c. , .. []: . - . : 10.01.01 / ; . - . .; - . .; .- , 2010.- 50 . , .. "- " []: . - . .: 10.01.03; 10.01.09 / ; , - . ., 2010.- 25 .

1787.

2010/180

1788.

2010/87

1789.

3-104833

1790.

2010/107

1791.

2010/88

283

1792.

2008/20

, .. - ( XX ) []: . . . : 10.01.03; 10.01.08 / ; - . ., . -.- , 2009.- 17. , .. - ( XX ) []: . . . : 10.01.03; 10.01.08 / ; - . ., . -.- , 2008.141 . "- " []: /- , - ..; , - ..; . . .. [ .].: Unique Service, 2006.- 592 c. , 27 2006 . . . . . . . , .. [] / .- .: , 2009.- 2.- 832 c. . " " , . , .. : ( . ) []: . - . . : 10.01.03; 10.01.01 / ; - . ., .- , 2010.- 35 .

1793.

2008/121

1794.

1-703345

1795.

1-702933

1796.

2010/85

284

1797.

2008/63

, .. XX []: . . . : 10.01.03 / ; - . ., . - .- , 2008.- 32 . , .. []: . . . : 10.01.03 / ; - . ., . - .- , 2008.- 120 . , .. []: . . . . : 10.01.03 / .- , 2009.- 26 . Bakurt ecereleri [Metn].- Ankara: Ankamat matbaacilik sanayi limited irketi, 2009.- 186 s. Ezel-ahir dünya türkün dünyasi [Mtn] /yazan A.Turan.- Ankara: Uyum ajans, 2009.- 191 s. Kibatek-Ydü XI. Uluslararasi edebiyyat öleni (23-28 Ekim 2005) Bildiriler [Metn] /hz. .Bozkurt, A.Nesim, .Öznur.- Mersin: Yakin dou üniversitesi basimevi, 2005.- 519 s. Kibris Türk milli mücadelesi ve bu mücadelede TMT'nin yeri [Metn]: Uluslararasi sempozyum 19-25 ekim 2008 Lefkoa, Gazimausa, Girne-KKTC /hz. .Bozkurt, A.Nesim.- [s.i.]: Çala ve Olulari Ltd, 2009.- Cilt I: Bildiriler.- 523 s. Mahmyt Zamanary we gündogaryn ylmy-edebi galkynyy [Text]. - Aqabat: Miras, 2007.- 608 c. Minorsky, V. Tadhkirat Al-Muluk [Text]: A manual of Safavid administration /V.Minorsky.London: W.Heffer & Sons LTD, 1943.- 218 p.

1798.

2008/127

1799.

2009/309

1800.

-13961

1801.

-14139

1802.

-14040

1803.

-14037

1804. 1805.

Bd-15220 I-37019

285

1806.

Bd-15221

Mukaddes ruhnama we dünyanin ruhy giniligi [Text].- Aqabat: "Miras", 2006.- 830 c. ONK, N. Azerbaycan airi: Zelimhan Yagub [Metn] /Nizamettin ONK.- Ankara: [s. n.], 2003.- 179 s. Prof. dr. Saim Sakaoluna armaan [Metn] /hz. A.B.Alptekin.- Konya: Kömen-SOTA Yayinlari, 2006.724 s. Vollanepes and Turkmen mode of life in the XIX-th centiry [Text] /red. B.Baymyradow, .Jumayew, Y.Hemzayew.- Agabat: Ylym, 2010.- 414 p. , . 1 / [].- : , 2008.- 144 . , . [] / .- : , 2008.- 319 .

1807. 1808.

-14136 -14036

1809.

Bd-15226

1810.

Bd-15197

1811.

Bd-15205

Bdii dbiyyat

1812. 6 A13 6 A13 6 A14 6 A14 6 Abbasliolu, F. Dil açan duyularim [Mtn] /Frzali Abbasliolu; red. .lisfaolu.- Baki: Araz, 2010.236 s. Abbasqizi-Taleh, A. Bu sevgi qlbim haqdan glibdi [Mtn] /Azad Taleh-Abbasqizi; red. R.Faxrali.- Baki: Adilolu, 2008.- 182, [2] s. Abdin, T. Dövlt çevrilii [Mtn]: publilsistik povest /Tofiq Abdin.- Baki: Vektor Nirlr Evi, 2010.- 128 s. Abdulla, A. Pa-de-a [Mtn] /Abdulla Azr; red. E.sgndr.- Baki: Vektor, 2010.- 639, [1] s. Abdulla, M. Qarabasiz eirlr [Mtn] /Mahir

1813.

1814. 1815. 1816.

286

A14 1817. 6 A14

Abdulla; red. Nihal.- Baki: Nurlan, 2009.- 145, [3] s. Abdullayev, Ç.A. Etiraflar vadisi [Mtn]: roman /Çingiz Abdullayev; trc. ed. V.smayilov; Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm nazirliyi.- Baki: Mütrcim, 2010.- 48 s. Abdullayev, Ç.A. Göy mlklr [Mtn]: sndli roman /Çingiz Abdullayev; trc. ed. .Cfrov.- Baki: Çiraq, 2009.- 327, [1] s. Aliyev, V. Xalq üçün döyünn ürk [Mtn]: mktublar, xatirlr, müsahiblr... /Vaqif Aliyev; red. .Dalar.Baki: E.L.Nriyyat v Poliqrafiya irkti MMC, 2008.- 256 s. Almanax [Mtn] /layih rhbri O.Muxtarli; red. .Cahangir; dizayner .Mhmmdli; rli dbi mclisi; burax. msul "rli" ctimai birliyi.- Baki: rli, 2010.- 163, [1] s. Arifqizi, G. sirlikd qalan kndim [Mtn]: publisistik sr /Gülbniz. Arifqizi; red. A.hmdova.- Baki: Avropa, 2008.- 144 s. Arzulu, S. Könlümün limaninda [Mtn] /Sevinc Arzulu; red. v ön sözün mül. Q.Ncfzad.- Baki: Araz, 2009.- 143, [1] s. Aiq, R. Könlüm kövsr kuzsidir [Mtn]: eirlr /Rövn Aiq.- Baki:Tural, 2004.- 224 s. Atilmi dalarin nmli xilaskari [Mtn]: nsr v eirlr /elmi v bdii red. Syyah-alim.- Baki: Trqqi, 2007.- 87 s. Azrazr, S.T. srlri [Mtn] /Söhrab AzrAzr; nair v red. Q.sabyli; trt. ed. T.Tahirli.- Baki: irvannr, 2009.- Cild 4: Kitab 1: Ata: poema-epos.- 539 s. Azrazr, S.T. srlri [Mtn] /Söhrab AzrAzr; nair

1818.

6 A14 6 A50

1819.

1820.

6 A58

1821.

6 A86 6 A86 6 A94 6(2=) A95 6(2=) A99 6

1822.

1823. 1824.

1825.

1826.

287

A99 6 A99 6 A99

v red. Q.sabyli; trt. ed. T.Tahirli.- Baki: irvannr, 2009.- Cild 5: Kitab 2: Ata: poema-epos.- 372 s. Azrazr, S.T. srlri [Mtn] /Söhrab AzrAzr; nair v red. Q.sabyli; trt. ed. T.Tahirli.- Baki: irvannr, 2009.- Cild 6: Kitab 3: Ata: poema-epos.- 560 s. Azrazr, S.T. srlri [Mtn]: eirlr v poemalar: 1960-1996 /Söhrab AzrAzr; trt. ed. T.Söhrabolu; nair v red. Q.sabyli.- Baki: irvannr, 2009.- Cild 16.- 448 s. Babullaolu, S. Polkovnik heç kim yazmir [Mtn]: seçm eirlr /Slim Babullaolu; dizayner: M.Qaraxanli, V.hmdova; Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm nazirliyi.- Baki: Mütrcim, 2010.- 56 s. Bahadir, M. Qizili yarpaqlar [Mtn] /Mirhafiz Bahadir; red. E.sgndrzad.- Baki: Vektor Nrlr Evi, 2010.101, [1] s. Bahadurolu, Ç. Zirvy uzanan yol [Mtn] /Çingiz Bahadurolu; red. .Aalarov.- Baki: Azrnr, 2010.192 s. Baxliyeva, G.B. Ölmzliy aparan yol [Mtn]: bülfrc sfahani haqqinda /Gövhr Baxliyeva; red. A.manquliyeva.- Baki: Adilolu, 2009.- 156 s. Kitab 1990-ci ild G. B. Baxliyevanin trcümsind iiq üzü görmü "Bir Mcnun vardi" kitabi sasinda v bir sira yeni lavlrl hazirlanib. Bilalolu, P. Vtn hsrti [Mtn]: eirlr /Polad Bilalolu; red. .liolu; cildin rssami Z.Beksaç (Kosova).- Baki: Vektor Nrlr Evi, 2010.- 137, [1] s. Böyükçöl, K. Çatlami fincan [Mtn]: eirlr /Kramt Böyükçöl; red. S.Hüseynolu.- Baki: Araz, 2009.- 57 s. Buta, S. Bakeçid yaylasi - anam laylasi [Mtn] /Sadt Buta; red. M.Nbiolu.- Baki: Nurlan, 2008.- 200 s.

1827.

1828.

1829.

6 B13

1830.

6 B17 6 B17 6 B18

1831.

1832.

1833.

6 B65 6 B82 6 B93

1834. 1835.

288

1836.

6 B93 6 B94

Buta, S. Hr drdimin, vallah, bai vtndi [Mtn]: eirlr /Sadt Buta; trt. ed. v red. .Akifqizi.- Baki: Pedaqogika, 2006.- 176 s. Buzovnali, A. Seçilmi srlri [Mtn] /Azr Buzovnali; nr hazir.: A.Ramazanov, K.Bairova (ön söz); red. M.Mmmdova; AMEA, M.Füzuli ad. lyazmalar in-tu.- Baki: Nurlan, 2007.- 235, [3] s. Cavadli, M. Bir ovuc vtn torpai [Mtn]: eir v hekaylr /Mahir Cavadli; red. T.Hmid.- Baki: Letterpress, 2010.- 164 s. Cfrli, H.. Tlatüm [Mtn] /Hamlet Cfrli; red. E.sgndrzad; cildin rssami Z.Beksaç (Kosova).Baki: Vektor Nrlr Evi, 2010.- 186, [2] s. Clalolu, E. Mehrali by [Mtn]: dastan-poema /Elbyi Clalolu; red. R.Kamal; R.Nsibolu; rssam M.Dmirçiolu.- Baki: Vtn, 2010.- 290 s. Clilli, . Mbd Mlyi [Mtn] /rf Clilli; red.: B.Vahabzad, N.Hsnzad.- stanbul, 2010.- 269, [3]s. Çrkzqizi, T. Yurd hsrti [Mtn] /Tamaa Çrkzqizi; red. G.K.Hüseynova; nair Q.sabyli.Baki: irvannr, 2010.- 36 s. Çörkçi, V. Ourlanmi tale [Mtn]: sndli povest /Vasif Çörkçi, kitabin nairi v red. Q.sabyli.- Baki: irvannr, 2009.- 108 s. Daksmnli, R. Müqdds Ruhlar... [Mtn]: poema /Rafiq Daksmnli; red. .lyasli.- Baki: DrlyzM., 2010.- 183, [1] s. Dali, G. Xoxan [Mtn] /Günay Dali; red. D.Mustafayev; ön söz D.Gdbyli; trc. O.Hacimusali; rssam C.Heydrov.- Baki: SSPrint, 2009.- 123, [1] s.

1837.

1838.

6 C27 6 C50 6 C48 6 C55 6 Ç50 6 Ç76 6 D12 6 D12

1839.

1840.

1841. 1842.

1843.

1844.

1845.

289

1846.

6 32 6 32 6 34 6 34 6 34 6 34 6 34 6 34 6 34 6 34

dbi Azadliq" müsabiqsi [Mtn]: seçm hekaylr /red. R.Qnbrov; dizayn R.Mmmdli.- Baki: Nurlar, 2010.- 263, [1] s. dbi rvan - 2008" [Mtn]: almanax /top., trt. ed. v red. .Vkil; red.: heyti Hidayt [v b.]; rssami C.Quliyev.- Baki: Nurlan, 2009.- 464 s. fndiqizi, T. Bayatilar [Mtn] /Tinatin fndiqizi; red. A.sabyli; nair Q.sabyli.- Baki: irvannr, 2009.- 92 s. fan, M. Dünya mnim dünyam deyil [Mtn]: eirlr /Mmmd fan; red. V.Xramçayli; rssam B.Qasimov.- Baki: Nurlan, 2002.- 367, [1] s. fan, M. Haqq divani [Mtn]: povest /Mmmd fan; red. P.Qasimov.- Baki : Sda, 2010.- 103, [1] s. fan, M. Kiiliyi yaadan kii [Mtn]: bdii, sndli, publisist sr /Mmmd fan; red. A.Nbiyev.- Baki: Ozan, 2007.- 403, [1] s. fan, M. Mn görn kiilr [Mtn] /Mmmd fan; red. N.Cfrov; msl. A.Nbiyev.- Baki: Nurlan, 2004.741, [5] s. fan, M. Ömür karvani [Mtn]: sndli roman /Mmmd fan; red. .Qoca.- Baki: Nurlan, 2008.565, [2] s. fan, M. Özüm v sözüm [Mtn]: sndli roman /Mmmd fan; red. .Qurbanov.- Baki: Azrnr, 2009.- 431, [1] s. far, S. eirlr [Mtn]: transfoneliterasiya v fotofaksimile /Sadiq far; red. A.Ramazanov; nr hazir. P.Krimov; AMEA, M.Füzuli ad. lyazmalar intu.- Baki: Elm v Thsil, 2010.- 102 s. hdov, E.. Böyük hyat yolu [Mtn]: sndli povest

1847.

1848.

1849.

1850. 1851.

1852.

1853.

1854.

1855.

1856.

636

290

/Etibar hdov; red. M.Talili.- Baki: Adilolu, 2010.384 s. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 6 36 6 36 6 65 6 65 6 91 6 91 6 91 6 99 6 F45 6 F52 6 G48 6 G85 hmd, M. Zfrlr yolu [Mtn] /Mahmud hmd; red. O.Rza.- Baki: Araz, 2010.- 139, [2] s. hmd, V. Nmli dünyam [Mtn] /Vüqar hmd; red. .lisfaolu.- Baki: Araz, 2004.- 143, [1]s. liyev, . slim v nslim [Mtn] /dil liyev.- Baki: Digital Age, 2010.- 240 s. liyev, Q.M. Üryimin dünya drdi [Mtn] /Qhrman liyev; red. .ükürlü.- Baki: Adilolu, 2009.- 168 s. sdov, . air v zaman [Mtn] /sa sdov.- Tbriz: [s.n.], 2009.- 199 s. sdov, . air v zaman [Mtn] /sa sdov; red. H.Mirzyev.- Baki: Nurlan, 2007.- 370 s. sn, Y. Unudulmaa doru [Mtn]: eirlr /Yaar sn; çapa hazir. R.Qaraca.- Baki:Qanun, 2007.- 63 s. zizqizi, . Üryimdn gln var! [Mtn] /hla zizqizi; red. V.Xramçayli.- Baki: Araz, 2007.- 101 s. Fhmi, . "Yen d" qzllr [Mtn]: 1999 - 2003 /lqar Fhmi; Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm nazirliyi.Baki: Mütrcim, 2010.- 52 s. Frcov, R. A.irvannam [Mtn] /Rid Frcov; red. A.sabyli; nair Q.sabyli.- Baki: irvannr, 2009.432 s. Gnzli, R. Qiyamt qopanda [Mtn]: roman /Rasim Gnzli; red. G.Hsnli.- Baki: Vektor, 2010.- 254 s. Göydrli, N. Mn bir payiz mahnisiyam [Mtn] /N.Göydrli; red. B.Krimli.- Baki: Sabah, 2003.213s.

1866.

1867. 1868.

291

1869.

6 H14

Hacibyli, Ü. Nrlrd knara qoyulmu, ixtisar v "redakt" edilmi srlri [Mtn]: Ü.Hacibylinin anadan olmasinin 125 illiyin hsr edilir /Üzeyir Hacibyli; ön söz. mül., top. rb. lif. latin qraf. çevirn .Hüseynov, red. .Vliyev.- Baki: Elm, 2010.233, [2] s. Haciheydrli, N.. Söz snindir... [Mtn]: eirlr /Namiq Haciheydrli; red. E.sgndrzad; cildin rssami F.Suka; "Vektor" Beynlxalq Elm mrkzi.Baki: Vektor, 2010.- 128 s. Hacimusali, O. Oktaydan vvl [Mtn] /O.Hacimusali.Baki: SSPrint, 2009.- 131, [1] s. Hacizad, .Q. Mnim yaziq üryim [Mtn]: eirlr /libala Hacizad; trt. ed. R.Sultan.- Baki: NaftaPress, 2007.- 146 s. Hacizad, M. Qaçqin qiz [Mtn]: eirlr /Mmmd Hacizad; red. v ön sözün mül. D.Sevgin.- Baki: ms, 2005.- 128 s. Haqverdiyeva, S. Gözüm qaldi gözünd [Mtn]: eirlr /Sid Haqverdiyeva; red. A.ahverdiyev.- Baki, 2003.54, [4] s. Hsnli, A. Neft sltnti v kabuslar [Mtn]: elmipublisistik srlr /Asif Hsnli; red. V.Ziyadxanolu.Baki: MBM, 2008.- 213, [1] s. Hsnli, S.H. Ana arzusu [Mtn]: eirlr /Sura Hsnli; red. v ön söz G.Smdli.- Baki: MBM, 2010.- 303 s. Hsnli, S.H. Köçün blasi [Mtn]: povest /Sura Hsnli.- Baki: Tfkkür, 2005.- 211, [1] s. Hsrt, K. Snsiz [Mtn] /Kmal Hsrt; red. Q.lqar.Baki: Nrgiz, 2006.- 131, [1] s.

1870.

6 H14

1871. 1872.

6 H14 6 H14 6 H14 6 H22 6-49 H63 6 H63 6 H63 6 H62

1873.

1874.

1875.

1876. 1877. 1878.

292

1879. 1880.

6 H98 6 H98 6 X21 6 X26 6 X48 6 X51

Hüseynov, M. Taleyimin qismti [Mtn] /Mhrrm Hüseynov; red. .Ülvi.- Baki: irvannr, 2009.- 72 s. Hüseynov, R. rvan qalasi [Mtn]: iki hissli, iyirmi killi tarixi faci: pyes /Ramazan Hüseynov, A.Qaradrli; red. M.Elli.- Baki: irvannr, 2009.- 92s. Xalid M. Ovcumda açilan sabah [Mtn]: eirlr /Mahmud Xalid.; red. v ön söz mül. X.sgndrli.Baki: Qanun, 2009.- 123 s. Xanhmdolu, A. Eldn gedn oul [Mtn] /Abdulziz Xanhmdolu; red. Y.Bahadurqizi; nair Q.sabyli.- Baki: irvannr, 2009.- 148 s. Xlilzad, D. kimizin yuxusuymu bu dünya [Mtn] /Dilbr Xlilzad; red. N.Hsnzad; nair Q.sabyli.Baki: irvannr, 2009.- 108 s. Xndan, C. Seçilmi srlri [Mtn]: 3 cildd /Cfr Xndan; elmi red.: A.Xndanolu, F.Aayeva.- Baki: Çaiolu, 2010.- Cild I: eirlr, poemalar, dbi-tnqidi mqallr.- 349, [2] s. brahimqizi, S. Yaayaq bu ömrü saf mhbbtl [Mtn]: eirlr /Sevil brahimqizi; red. M.Mirzliyeva.Baki: MBM-R, 2010.- 136 s. brahimolu, V.. Amma v lakin... [Mtn] /Vaqif brahimolu; trt. ed. K.liyeva; red. E.Cfrov; üz qabiinin dizayni R.Mehdi; foto. C.Abdulla; son söz Z.Mmmdli.- Baki: Qanun, 2009.- 360 s. brahimolu, V.. eirlr, qzllr, tmsillr, saliq eirlri [Mtn] /Vaqif brahimolu.- Baki: irvannr, 2009.- 244 s. lyas, P. Dünya snin qm yükünü daidim [Mtn]: eirlr /Polad lyas; red. .Tapdiq.- Baki: Nurlan, 2010.358 s.

1881.

1882.

1883.

1884.

1885.

6 18 6-49 18

1886.

1887.

6 18 6 32

1888.

293

1889.

6 49 6 49 6 49 6 49 6 74 6 76 6 81 6-49 82 6 K53 6 K56 6 K58

ncli, . Babam buyurdu: qoru bu yurdu [Mtn] /.ncli; red. S.Osmanova; elmi red. B.liyev.- Baki: Nurlar, 2009.- 165, [3] s. ncli, . Ömür yollari [Mtn]: eirlr, mahnilar /lddin ncli; red. B.Vüsal; foto. .Frhli.- Baki: "Min bir mahni" MMC, 2004.- 199, [1] s. ncli, . Söz incilrim [Mtn]: eirlr /lddin ncli; red. B.Vüsal; tex. red. v rssam S.Mustafaolu.- Baki: UniPrint, 2010.- 276 s. ncli, . Yetidim 80-, Vtn! [Mtn] /lddin ncli; red. C.Vlizad.- Baki: UniPrint, 2010.- 104 s. sayev, A.S. Atilmi qarda [Mtn]: roman /Aaheydr sayev.- Baki: Trqqi, 2010.- 131 s. sgndrolu, N. Gözlliyi göz gldi kndimin [Mtn]: eirlr /Nazim sgndrolu; red. M.Zamanli.Baki: Adilolu, 2009.- 148 s. slam, Z. Haqq yerinddi [Mtn] /Zki slam; nair .Xuduolu; red. v trt. ed. Q.Zimistanolu.- Baki: Qanun, 2009.- 376 s. smayilov, K.A. Mnviyyat körpüsü [Mtn] /Kamal smayilov; red. A.Murovdali.- Baki: Vektor, 2010.210, [2] s. Kmrli, D. Mn dünyadan yarimadim [Mtn] /Dadmir Kmrli; red. Q.sabyli.- Baki: irvannr, 2009.- 100 s. Knan, R. Hardasa smmi külk yatir [Mtn]: eirlr /Reyhan Knan; red. Q.Ncfzad.-Baki: Araz, 2009.101, [1] s. Krm, R. Bütün sevdiklrim, unutduqlarim [Mtn] /Ramiz Krm; red. X.Göyyalli.- Baki: Avropa, 2007.208 s.

1890.

1891.

1892. 1893. 1894.

1895.

1896.

1897.

1898.

1899.

294

1900.

6 K58 6 K92 6 K98 6 Q13

Krimli, D.S. Toxunmayin daha haqqa [Mtn]: eirlr /Damt Krimli; red. V.Xramçayli.- Baki: Mütrcim, 2010.- 206 s. Köçkün, V. Kirvlr [Mtn] /Vaqif Köçkün; red. A.sabyli.- Baki: irvannr, 2009.- 40 s. Kürkçayli, C.. Göyçayin tarix yaddai [Mtn]: eirlr /Cmil Kürkçayli; red. E.Mövsumov.- Baki: irvannr, 2009.- 85 s. Qabusnam [Mtn] /fars. trc., qeyd v rh. R.Sultanov; red. .Cfr; ön söz V.Mmmdova; rssam E.Cabbarov; dizayn R.smayilov.- Baki: Altun Kitab, 2006.- 224 s. Qamarra, P. Caniy Qonkur mükafati [Mtn]: roman /Piyer Qamarra; trc. N.lgün; red. L.Mmmdliyeva.Baki: Azrbaycan, 2010.- 214, [2] s. Qaraçöplü, V.C. Mn haqqin yolunu tutdum... [Mtn]: eirlr /Vli Qaraçöplü; trt. ed. v nr hazirlayan. N.bdülrhmanli; red. .lkin; ön söz F.Xubanli.- Baki: Qanun, 2009.- 149, [2] s. Qaradrli, A. Zngzur qazisi Bhlul Behct [Mtn] /Azad Qaradrli; elmi red. R.Hüseynov; ön söz .Xlfli.- Baki: irvannr, 2009.- 80 s. Qhrmanolu, B. ki nslin dastani [Mtn]: sndli publisistika /Bhmn Qhrmanolu; red. v ön söz mül. M.Nrimanolu.- Baki: Adilolu, 2008.- 440 s. Qizilqulaqolu, .H. Allah olub kömyim [Mtn]: eirlr /li Qizilqulaqolu; red. M..Mchul.- Baki: irvannr, 2009.- 191 s. Qobustanli, F. Yadigar saxla eqimi [Mtn] /F.Qobustanli; red. N.Mirzxanli; ön söz .Hacizad.Baki: Nrgiz, 2007.- 110 s.

1901. 1902.

1903.

1904.

6 G20 6 24

1905.

1906.

6 Q24 6 Q41 6 Q54 6 Q61

1907.

1908.

1909.

295

1910. 1911.

6 Q81 6 Q86 6 L14 6 M26

Qubadli, Ç. Qubadlim mnim [Mtn]: eirlr /Çrkz Qubadli; red. T.Cahangir.- Baki: Nurlan, 2010.- 107 s. Quliyev, Q.S. Eidib-gördüklrimdn... Biz kimik? [Mtn] /Qiyas Quliyev; nair Q.smayilolu.- Baki: Çinar-Çap, 2008.- 176 s. Laçin. Amansiz tale [Mtn] /Laçin; red. X.smayilova.Baki: Nrgiz, 2010.- 48 s. Maraali, M.E. Xeyrati-hesan [Mtn]: (Gözllr srvti) /Mhmmdhsn Maraali; fars dilindn trc. ed., ön sözun mül., gostricilrin v qeydlrin trt. T.Hsnzad; elmi red. N.Vlixanli; red. T.Axundova; AMEA, Mhmmd Füzuli ad. lyazmalar in-tu.- Baki: Nurlan, 2009.- 152 s. Mehdi, Q. ç-iç üç povest [Mtn]: trilogiya /Qrib Mehdi; red. F.drisqizi.- Baki: Vektor, 2010.- 224, [2] s. Meydanli, F. Sevnlr qocalmir [Mtn]: eirlr /Fxrddin Meydanli; red.: v ön söz .Tapdiq.- Baki: irvannr, 2009.- 228 s. Mcidolu, M. Mni qinamayin sevirm dey [Mtn] /Mmmd Mcidolu; red. R.Dali, .Zirli.- Baki: Azr, 2007.- 240 s. Mddli, A. Mavi dniz [Mtn] /Aysel Mddli; nair v red. M.Borçali.- Baki: Borçali, 2009.- 160 s. Mhmmdolu, Y. Ömrün otuz yarpai [Mtn] /Yusif Mhmmdolu; red. E.Mmmdli; trt., dizayn S.Mustafaolu; msl. R.Tai.- Baki: Ünsiyyt, 2010.44 s. Mlikzad, H. Bir qara kölgdi ruhum canimda [Mtn]: eirlr v poema /H.Mlikzad; red N.lkin; nair M.Borçali.- Baki: Thsil, 2006.- 96 s.

1912. 1913.

1914. 1915.

6 M34 6 M41 6 M44 6 M45 6 M48

1916.

1917. 1918.

1919.

6 M50

296

1920.

6 M51 6 M51 6 M51 6 M51 6 M53 6 M53 6 M80 6 M84 6 M84 6 M84

Mmmdov, R.R. Hyat eqi [Mtn]: eirlr /Rahib Mmmdov; red. v ön söz mül. S.Gülliqizi.- Baki: MBM, 2009.- 100 s. Mmmdov, V.C. Sni kim unudar [Mtn] /Vaqif Mmmdov; red. A.sabyli; nair Q.sabyli.- Baki: irvannr, 2009.- 148 s. Mmmdova, E. Yetimin dastani [Mtn] /Elmira Mmmdova; red. A.Qaradrli; nair Q.sabyli.Baki: irvannr, 2009.- 68s. Mmmdzad, N.Z. Ata [Mtn] /Nizami Mmmdzad; red. .Abbas.- Tbilisi, 2007.- 58 s. Mrzili, M. Qarabasiz döyünn ürk [Mtn]: eirlr /Mmmd Mrzili; red. H.Haciyev.- Baki, 2010.- 133 s. Mrzili, M. Vtn uzanan qollar [Mtn]: eirlr /Mmmd Mrzili; red. H.Haciyev.- Baki: ADPU, 2008.- 135, [1] s. Muanli, M. Vaxtindan qabaq töküln yarpaqlar [Mtn] /M.Muanli; elmi red. B.Budaqov; red. B.Xlilov.- Baki : Azrnr, 2010.- 261, [3] s. Murad, G. Anasizliq fryadi [Mtn] /Gülmail Murad; red. D.Zamanli.- Baki: Qanun, 2010.- 120 s. Murad, X. Bulaq üst bitn susuz lalym [Mtn]: mnsur eirlr /Xdic Murad; red. S.Tahir; msl. D.jdrolu.- Baki: Ozan, 2009.- 106, [6] s. Murtuzayev, S.N. Fzilt iiinda [Mtn] /Sadiq Murtuzayev; red. A.drisolu.- Baki: Nurlan, 2007.288s. Uzun müddt respublikamizda msul rhbr vziflrd çalimi Sadiq Murtuzayevin bu kitabinda hyatinin müxtlif dövrlrini ks etdirn olduqca maraqli xatirlri öz ksini tapmidir.

1921.

1922.

1923. 1924. 1925.

1926.

1927. 1928.

1929.

297

1930.

6 N14

Nadirli, H.E. Hqiqt qapisi [Mtn] /Habil Nadirli; msl. V.Mmmdliyev; trt., red. v ön söz .fa.Baki: Thsil,2007.- 196 s. Kitabda quran aylrinin tfsirlri, islamin mziyytlri öz ksini tapmidir. Namiqqizi, P. Adamda görürik [Mtn]: eirlr /Prvan Namiqqizi; red. E.sgndrzad; ön sözün mül. A.Abbas.- Baki: Vektor, 2005.- 78, [2] s. Nazimqizi, R. Sn qdr [Mtn] /Rbiq Nazimqizi; red. A.Arifqizi.- Baki: Yurd, 2008.- 63, [1] s. Nehrmli, H.N. Seçilmi srlri [Mtn] /Naci Nehrmli; nair Q.sabyli.- Baki: irvannr, 2009.592 s. Nbiyeva, B.Yoxluunu bil-bil [Mtn] /Btur Nbiyeva, L.Abdullayeva; red. G.Xlilova; ön söz V.Smdolu; nair Q.sabyli.- Baki:irvannr, 2009.- 95 s. Nsib, S. Mn kasib demyin... [Mtn] /Süryya Nsib; red. .Ülvi.- Baki: irvannr, 2009.- 72 s. Nsir, M.Q. Drgaha açilan qollar [Mtn]: qzllr /Mhmmd Nsir; red., ön söz B.Cfrli; nair R.X.Sayadolu.- Baki: MBM, 2010.- 398, [2] s. Nsir, M.Q. Könül siziltisi [Mtn] /Mhmmd Nsir; nair R.X.Sayadolu; red. B.Cfrli.- Baki: MBM, 2010.- 83, [1] s. Nsir, M.Q. Qzllr [Mtn] /Mhmmd Nsir; nair R.X.Sayadolu.- Baki: MBM, 2009.- 463, [1] s. Nsir, M.Q. Qzllr [Mtn]: divan /Nsir Mhmmd; msul red. K.sayeva; red. B.Cfrli; nair R.X.Sayadolu.- Baki: MBM, 2008.- 415, [1] s. Nsir, M.Q. Qzllr v eirlr [Mtn] /Nsir

1931.

6 N21 6 N29 6 N35 6 N49

1932. 1933.

1934.

1935. 1936.

6 N59 6 N59 6 N59 6 N59 6 N59 6

1937.

1938. 1939.

1940.

298

N59 6 N59

Mhmmd; red. Z.Xlil.- Baki: 580 s.

Mütrcim,

2006.-

1941.

Nsir, M.Q. Müqdds kdrin içindn sevgi, eirlr v qzllr [Mtn] /Mhmmd Nsir; red. R.Hüseynov; ön söz M.A.Baiyeva; nair R.X.Sayadolu.- Baki: MBM, 2009.- 488 s. Nsir, M.Q. Ruhun nmsi [Mtn]: qzllr /Mhmmd Nsir; red., ön söz B.Cfrli; dizayn C.liyev; nair R.X.Sayadolu.- Baki: MBM, 2010.414 s. Nsir, M.Q. eirlr v qzllr [Mtn] /Mhmmd Nsir; red. R.Hüseynov; nair R.X.Sayadolu.- Baki: MBM, 2009.- 459, [1] s. Nsir, V. airlr vaxtsiz qocalir [Mtn] /Vaqif Nsir; red. A.liyev; nair M.Borçali.- Baki: Thsil, 2010.144 s. Nsirov, F.F. Mn sual verm [Mtn] /Frdin Nsirov.- Baki: ua, 2007.- 93, [3] s. Niftiyev, .N. Ömür yolu, nur yolu- 65 [Mtn]: yaradiciliq, xatirlr v düünclr /lirf Niftiyev; red. V.Yusifli.- Baki: Elm v thsil, 2010.- 271, [1] s. Novruzov, R. Mnim xatirlrim [Mtn] /Ramazan Novruzov; nair Q.sabyli.- Baki: irvannr, 2009.52 s. Nursuz, N. Dadima yet ay Allah [Mtn] /Nuran Nursuz; red. Haci xanim Azad-Taleh Abbasqizi; ön söz X.Murad.- Baki: Adilolu, 2008.- 23, [1] s. Nursuz, N. Körp ömrüm sninl bir qocali [Mtn] /Nuran Nursuz; red. v ön söz mül. Haci Azad-Taleh Abbasqizi; red. X.Rhmanqizi.- Baki: Mütrcim, 2009.24 s.

1942.

6 N59

1943.

6 N59 6 N59 6 N59 6 N64 6 N84 6 N91 6 N91

1944.

1945. 1946.

1947.

1948.

1949.

299

1950.

6 O49

Ordubadi, S.M. "Gülni-vhdt" divan [Mtn]: 2 cildd /Salik Ordubadi; trt. v çapa hazir., ön sözün mül. .Qdimov; elmi red. M.Naisoylu.- Naxçivan: cmi, 2010.- Cild.1.- 248 s. Oxuculara tqdim olunan bu divanda Salik Ordubadinin yalniz Azrbaycan türkcsind qlm aldii srlri verilmidir. Osmanli, D.O. lk v son [Mtn] /Dyant Osmanli; red. Shr; ön sözün mül. N.Cfrov.- Baki: Çaiolu, 2009.- 167, [1] s. Petrovski, T. (Makedoniya) Ölüm v yuxu [Mtn]: eirlr /Trayan Petrovski; Azrb. türkcsind axtaranlar E.sgndrzad, T.Musayeva; red. E.sgndrzad; cildin rssami Z.Beksaç (Kosova).- Baki: Vektor Nrlr Evi, 2010.- 78, [2] s. Rüstmov, R.M. Söz var glr keçr, söz var dlr keçr [Mtn] /Rüstm Rüstmov; red. B.Sadiqov.- Baki: rgün, 2010.- 168 s. Rza, X.U. Dünyaya pncr [Mtn] /Xlil Rza Ulutürk; trt. ed. F.Ulutürk; red. .sgrli; ön sözün mül.: .sgrli, N.Taisoy.- Baki: Çinar-Çap, 2010.- 1152 s. Rza, R. Seçilmi srlr [Mtn] /Rsul Rza.- Baki: Letterpress, 2010.- Cild 1.- 420 s. Rza, R. Seçilmi srlr [Mtn] /Rsul Rza.- Baki: Letterpress, 2010.- Cild 2.- 420 s. Rza, R. Seçilmi srlr [Mtn] /Rsul Rza.- Baki: Letterpress, 2010.- Cild 3. -432 s. Rzayev, F.H. Qdim rur oykonimlrinin mnyi [Mtn] /F.Rzayev; elmi msl. v ön söz mül. .Haciyev; elmi red. A.Babayev; red.: .A.Quliyev, R.Babayev; sponsor M..Vliyev; AMEA, Naxçivan bölmsi ncsnt, dil v dbiyyat in-tu.- Baki: Kitab almi, 2006.- 225, [3] s.

1951.

6 O63 6 P34

1952.

1953.

6 R96 6 R99 6 R99 6 R99 6 R99 6 R99

1954.

1955. 1956. 1957. 1958.

300

1959. 1960.

6 S16 6 S16

Sadiq, B. Allahin unutduu adam [Mtn] /Balayar Sadiq; red. S.Babullaolu.- Baki: Yaziçi, 2010.- 201 s. Sadiq, F. Ks sözlr [Mtn]: miniatür eirlr /Fikrt Sadiq; dizayn M.Qaraxanli, V.hmdova; Azrb.Resp. Mdniyyt v Turizm nazirliyi.- Baki: Mütrcim, 2010.- 48 s. Salamolu, A. dil xan [Mtn]: roman, hekaylr, eirlr /Akif Salamolu; red. Leyla Rizvanova.- Baki, 2008.- 288 s. Seyidov, M.H. Ömrümü xalqima bailayiram [Mtn]: ikiprdli dram /Mirkazim Seyidov; red. red. G.Mirkzimqizi.- Baki: Elm v thsil, 2010.- 432 s. Sdrk nmlri [Mtn]: almanax /trt.-red. .Ülvi; nair Q.sabyli.- Baki: irvannr, 2009.- 68 s. Sfa, A. Seyid zim irvaninin nvsi Sadt xanimin ali-qarali günlri [Mtn] /Arif Sfa.- Baki: irvannr, 2009.- 130 s. Sfrli, E.M. Shr tlsn qatar [Mtn]: eirlr v poemalar /Elad Sfrli.- Baki: Gnclik, 2009.- 195 s. Sfvi, A. Narahat ürk [Mtn] /Alim Sfvi; red. T.lizad.- Baki: irvannr, 2009.- 154 s. Slahddin, M. Bir ovuc torpaq [Mtn] /Mrziyy Slahddin; red. Ü.Rhimova.- Baki: Ozan, 2002.119s. Süleyman, T. Keçk yurdun arisindan [Mtn] /Tapdiq Süleyman; red. A.sabyli; nair Q.sabyli.- Baki: irvannr, 2009.- 104 s. Süleymanli, B.. bdiyaarlar [Mtn]: publisistik xatirlr /Bxtiyar Süleymanli; red. R.ncyurd; ideya rh. A.Süleymanli.- Baki: Azrnr, 2010.- 263 s.

1961.

6 S21 6 S37 6 S41 6 S42 6 S42 6 S42 6 S45 6 S94 6 S99

1962.

1963. 1964.

1965. 1966. 1967.

1968.

1969.

301

1970.

6 29

eir çlngi [Mtn]: Türk dünyasi (yeni nsil) eir antologiyasi /layih rhb. Q.kbr; trt. R.Sabir; red. E.sgndrzad; msl. .smayilov; cildin rssami F.Suka (Yunanistan); eirlri Azrbaycan dilin uyunladiranlar: .Qoali, R.Sabir, E.sgndrzad [v b.]; Dünya Gnc Türk Yazarlar birliyi (DGTYB).- Baki: Vektor Nrlr Evi, 2010.- 180 s. ekspir, V. Seçilmi srlri [Mtn]: 2 cildd /Vilyam ekspir, ingilis dilindn trcüm ed. S.Mustafa; ön sözün mül. .Rhimov.- Baki: Öndr, 2004.- Cild.1.736 s. Bu cildd dahi dramaturqun be n mhur facisi daxil edilmidir. "Romeo v Cülyetta"da tmiz mhbbt, "Otello"da flakt dümü böyük inam, "Kral Lir"d ülvi ata sevgisi, "Hamlet" v "Maqbet" srlrind is hakimiyyt ehtirasi ön plana çkilir. faht, Q. Mn ürk verin [Mtn]: eirlr /Qalib faht; red. M.lkbrli.- Baki: ur, 2010.- 111, [1] s. krli, S.. Ömrün yorun kölgsi [Mtn] /Saday krli; red. O.jdr.- Baki: Elm v Thsil, 2009.- 328, [2] s. ms, S. Asiman qu dilinddi [Mtn]: seçilmi srlr /Solmaz ms; red. S.brahimli.- Gnc: Gnc Poliqrafiya, 2009.- 306 s. nlik-mrasim nmlri [Mtn] /elmi red. .Hbibbyli, .Haciyev; trt. ed. v ön söz mül. .Quliyev.- Naxçivan: cmi, 2010.- 191, [1] s. rifli, B.M. Tövb meydani [Mtn]: povestlr v hekaylr /Bir rifli; red. K.Mikayilzad.- Baki: Qanun, 2010.- 136 s. irvanli, K. Küsmüm dünya [Mtn] /Könül irvanli; red. A.Musa; ön söz R.Afrolu.- Baki: Araz, 2005.73, [1] s.

1971.

6 32

1972. 1973.

6 42 6 47 6 50 6 48 6 52 6 66

1974.

1975.

1976.

1977.

302

1978. 1979.

6 66 6 86

irvanli, N. Hzrti Cavid [Mtn] /Nangül irvanli.Baki: irvannr, 2009.- 95 s. ükürlü, Q.M. Qan qohumlarinizi taniyirsinizmi [Mtn] /Qhrman ükürlü; red. A.sabyli; red. A.sabyli; msl. A.Haciyev; nair Q.sabyli.- Baki: irvannr, 2009.- 80 s. ükürlü, Q.M. Qaytar mnim gncliyimi [Mtn]: roman /Qhrman ükürlü; nair Q.sabyli; red. T.Qurban.- Baki: irvannr, 2010.- 292 s. Talili, M. Xatirmd yaayanlar [Mtn] /Mirhaim Talili; red. H.E.hdov.- Baki: Adilolu, 2010.- 464 s. Tapdiqolu, N. Qaçaq Xanali [Mtn]: roman /Nazim Tapdiqolu.- Baki: Thsil, 2008.- 282 s. Tnha, T.. Xocali harayi [Mtn] poema /Thmza mkirli; red. .Slimbyli.- Baki: Avropa, 2010.128s. Ülvi, . Vaxt vardi "canimsan" deyrdin mn [Mtn] /bülfz Ülvi; nair Q.sabyli.- Baki: irvannr, 2009.- 132 s. Ülvi, . hidlik ölmk deyil [Mtn] /bülfz Ülvi; red. A.sabyli; nair Q.sabyli.- Baki: irvannr, 2009.- 132 s. Ülvi, . Qzllr [Mtn] /bülfz Ülvi; red. A.Zeynalova; nair Q.sabyli.- Baki: irvannr, 2009.- 60 s. Ümman, R. Baila mni [Mtn]: eirlr /Rahib Ümman; red. V.Rüstmzad.- Baki: Dünya, 1999.- 38, [2] s. Vedili, Z. Durnalar glnd qayidacaam [Mtn]: eirlr v poemalar /Zaur Vedili; red. V.Mmmdov;

1980.

6 99 6 T21 6 T25 6 T46 6 Ü33 6 Ü33 6 Ü33 6 Ü41 6 V34

1981. 1982. 1983.

1984.

1985.

1986.

1987.

1988.

303

trt. .sdolu.- Baki: irvannr, 2009.- 160 s. 1989. 1990. 6 V49 6 V49 6 V53 6 V71 6 V71 6 V71 6 V71 6 M47 6 Y24 Vfadali, A. Gözlri hsrtli, nalli Göyç [Mtn] /Abbas Vfadali.- Baki: Maarif, 2009.- 384 s. Vfadar, . Mnim dünyam [Mtn]: ilk müjd /rqiyy Vfadar; red. T.Kövrk.- Baki: Nurlan, 2010.160 s. Vkil, . Narahat ürk [Mtn]: poetik dastan-poema /li Vkil; red. N.Mmmdli.- Baki: Nurlan, 2008.228s. Vilsoy, A. 25 "Nar çubuu" [Mtn]: eirlr /Aft Vilsoy; red. A.mirova; ön söz mül. K.Aslan.- Baki: Qartal, 2010.- 88 s. Vilsoy, A. Çiçk nmsi [Mtn] /Aft Vilsoy; red. Qara Namazov; ön söz F.Haciyeva.- Baki: Baki Universiteti, 2006.- 64 s. Vilsoy, A. Könül piçiltisi [Mtn] /Aft Abuova; red. A.Laçinli.- Baki: Baki Universiteti nriyyati, 2004.33s. Vilsoy, A. Salam, tanrim [Mtn]: eirlr /Aft Vilsoy; red. .Eyvazqizi.- Baki: Zrdabi LTD, 2008.97 s. Vüqar, Z. Mhbbtin bsimdi [Mtn] /Zeyqm Vüqar; nair Q.sabyli.- Baki: irvannr, 2009.- 264 s. Yaqub, Z.Y. Gözlrimin nurudu doulduum bu torpaq [Mtn]: eirlr /Zlimxan Yaqub; trt. ed. v red. .Akifqizi; ön söz N.Cfrov.- Baki: Pedaqogika, 2005.206, [2] s. Yaqub, Z.Y. Qayidaq vvlki xatirlr [Mtn]: eirlr /Zlimxan Yaqub; red. M.Çmnli.- Baki: Gnclik, 2004.- 181, [1] s. Yaqub, Z.Y. Mn bir da çayiyam [Mtn] /Zlimxan

1991. 1992.

1993.

1994.

1995.

1996. 1997.

1998.

6 Y24 6

1999.

304

Y24 6 Y24 6 Y24 6 Y24 6 Y24 6 Y24 6 Y92 6 Z49

Yaqub; köçürn M..Qaraxanli.- Tbriz: xtr, 2006.168 s. Yaqub, Z.Y. Mn bir da çayiyam... [Mtn]: eirlr /Zlimxan Yaqub.- Baki: Pedaqogika, 2006.- 335, [1] s. Yaqub, Z.Y. Özün basdirdiin aaca söykn [Mtn]: iki cildd /Zlimxan Yaqub; red. M.Nbiolu.- Baki: rq-Qrb, 2010.- Cild 1.-296 s. Yaqub, Z.Y. Özün basdirdiin aaca söykn [Mtn]: iki cildd /Zlimxan Yaqub; red. M.Nbiolu.- Baki: rq-Qrb, 2010.- Cild 2.- 284 s. Yaqub, Z.Y. Sürgün [Mtn]: poema v publisistik yazilar /Yaqub Zlimxan; mül. v çapa hazir. R.Mdihsnli, H.Xlilova.- Almati, 2010.- 144 s. Yaqub, Z.Y. airin taleyi [Mtn]: seçilmi eirlr /Zlimxan Yaqub; red. R.Cabbarli.- Baki: Azrbaycan, 1998.- 78, [1] s. Yusifqizi, N. Misralar...[Mtn]: eirlr /Nail Yusifqizi; red. E.sgndrzad; ingilis dilin trc. ed. S.Gültn.Baki: Vektor Nrlr Evi, 2010.- 108, [2] s. Zlimxanin hikmt dünyasi [Mtn] /trt. ed. V.Ömrolu; ön söz G.Quliyeva, X.Krimova, E.Xudanolu; red. A.Tapdiqov.- Baki: Sda, 2009.118, [1] s. Zöhramli, S. Mni drd air eldi [Mtn] /Sabir Zöhramli; red. .Quliyev.- Baki: ms, 2009.- 64, [1] s. , . "" []: , , / ; . ..: [..], 2010.- 121 . , .. []: / .- : , 2010.- 314 .

2000. 2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007. 2008.

6 Z78 1-703196

2009.

1-703585

305

2010.

1-703584

, .. []: / .- : , 2010.- 314, [1] . , .. []: / .: , 2009.- 314, [1] . , .. []: / .- : , 2010.- 317, [1] . , . : [] /. ; . . ..- .: , 2009.- 384 . XIII , , . , . : []: / ; . . ...: , 2009.- 387 . , . []: / .- : , 2010.- 87, [1] . " " - , , , . , . 13 [] / ; . . -.- : , 2006.- 158, [2]. , .. []:

2011.

1-703588

2012.

1-703586

2013.

1-703259

2014.

1-703258

2015.

-13911

2016.

1-703605

2017.

1-703619

306

/ ; ., . . . . ..; -.- .: -, 2007.- 1: ; ; .- 348, [11] . 2018. 1-703620 , .. []: / ; ., . . . . ..; -.- .: -, 2007.- 2: ?; .- 598, [9] . , .. []: / ; . . ., ., . . ..; - -.- .: , 2007.- 3: ; .456, [23] . , . []: / ; . . ..- .: , 2009.- 608 . , .. []: / .- : , 2010.- 200 . , . []: / ; . . . ..: , 2009.- 174, [2] . , . ... []: /C ; . ..- : , 2000.- 54 . , . [] / .- : , 2010.- 231, [1] . , . []: / ; . ...: , 2010.- 219, [1] .

2019.

1-703621

2020.

2-786556

2021. 2022.

2-787612 2009/18 3 2000/15

2023.

2024. 2025.

2-787448 2-787771

307

2026.

1-703749

, . []: / ; . ..- : , 2003.- 208 . , . ... []: / ; . . .- : , 1999.- 158, [2] . , . []: / ; . ...- : , 2006.- 175, [1] . , .. []: / ; . . .; . . ..; . . ...- .: , 2008.- 192 . Aytan, H. Nutki. Melodious reveries [Text] /Hamid Aytan.- Islamabad: Agha Jee Printers, 2004.- 176 p. Azuchi, S. Supermarket [Text] /Satoshi Azuchi; trl. P.Warham.- New York: ST.Martin's Press, 2009.329p. Binatli, .B. Benim için de ala [Metn] /smet Bora Binatli.- Ankara: Omay Ofset, 2008.- 177 s. Böll, H. Billard um halb zehn [Text]: roman /Heinrich Böll.- Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2009.- 307 s. Böll, H. Das Brot der fruhen Jahre: Erzahlung [Text] /Heinrich Böll.- Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2003.121 s. Böll, H. Die verlorene Ehre der Katharina Blum [Text] /Heinrich Böll.- Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2002.145 s. Böll, H. Doktor Murkes gesammeltes Schweigen:

2027.

1-703748

2028.

2-787772

2029.

2-786325

2030.

I-36924

2031.

I-36909

2032. 2033.

-14057 A-31449

2034.

A-31450

2035.

A-31446

2036.

A-31452

308

andere Satiren [Text] /Heinrich Kiepenheuer & Witsch, 2000.- 111 s. 2037. 2038. A-31448 A-31451

Böll.-

Köln:

Böll, H. Erzahlungen [Text] /H.Böll.Kiepenheuer & Witsch, 2007.- 560 s.

Köln:

Böll, H. Irisches Tagebuch [Text] /Heinrich Böll.Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2000.- 143 s. Cybulska, A. Ktos pana uwielbia Quelqu"un vous adore [Text] /Anna Cybulska.- [s. i.]: DIX, 200?.- 35 s. Furui, Y. Les cheveux blancs [Text] /Yoshikichi Furui.- Paris: Editions du seuil, 2008.- 356 p. Goto M. Shot by both sides [Text] /MeiseiGoto; trl. T.Gill.- Tokyo: Berkeley, 2008.- 215 p. Grass, G. Aus dem Tagebuch einer Schnecke [Text] /Günter Grass.- Göttingen: Steidl, 2007.- 324 s. Grass, G. Beim Hauten der Zwiebel [Text] /Günter Grass.- Göttingen: Steidl, 2006.- 478 s. Grass, G. Die Blechtrommel [Text] /Günter Grass.Göttingen: Steidl, 2009.- 778 s. Grass, G. Die Box. Dunkelkammergeschichten [Text] /Günter Grass.- Göttingen: Steidl, 2008.- 210 s. Grass, G. Ein weites Feld [Text]: roman /Günter Grass.- Göttingen: Steidl, 2007.- 775 s. Grass, G. Im Krebsgang [Text]: eine novelle /Günter Grass. Göttingen: Steidl, 2007.- 204 s. Grass, G. Katz und Maus [Text] /Günter Grass.Göttingen: Steidl, 2007.- 150 s.

2039.

Bd-15185

2040.

F-18692

2041.

I-36911

2042. 2043. 2044. 2045.

A-31434 A-31455 A-31453 A-31456

2046. 2047.

A-31436 A-31458

2048.

A-31447

309

2049.

I-36943

Hailey, A. Airport [Text]: roman /Arthur Hailey.- M.: -, 2009.- 318 p. Hesse, H. Ausgewahlte Werke [Text] /Hermann Hesse.Frankfurt: Suhrkamp, 1994.- Band 4.- 660 s. Hesse, H. Die Gedichte [Text] /Hermann Hesse.Berlin: Suhrkamp, 1992.- 847 s. Hyakken, U. Aus dem Schattenreich [Text] /Uchida Hyakken.- München: Deutsche Verlags-Anstalt, 2009.169 s. Isgenderzade, E. Lander... Menschen... Leidenschaften... Gedichte [Text] /Elcin Isgenderzade.Wurzburg: [s.n.], 2009.- 189 s. Jelinek, E. Bambiland. Zwei Theatertexte [Text] /Elfriede Jelinek.- Hamburg: Rowohlt, 2004.- 270 s. Jelinek, E. Gier [Text] /Elfriede Jelinek.- Hamburg: Rowohlt, 2000.- 461 s. Krall, H. Krol kier znow na wylocie [Text] /Hanna Krall; red. Bogumila Widla.- Warszawa: Swiat Ksiazki, 2006.- 157 p. Lawrence, D. H. Lady Chatterley`s Lower [Text] /D.H. Lawrence.- M.: -, 2009.- 157 . Mihaly, R Varosvedobeszedek [Text] /Raday Mihaly.Budapest: Szechenyi Konyvkiado, 1988.- 425 s. Müller, H. Atemschaukel [Text]: roman /Herta Müller.München: Carl Hanser, 2009.- 299 s. Müller, H. Das Konig verneigt sich und totet [Text] /Herta Müller.- München: Carl Hanser, 2003.- 203 s.

2050.

A-31469

2051.

A-31467

2052.

A-31430

2053.

A-31476

2054.

A-31465

2055.

A-31438

2056.

Bd-15194

2057. 2058. 2059.

I-36941 Bd-15066 A-31461

2060.

A-31462

310

2061.

A-31459

Müller, H. Der Fuchs war damals schon der Jager [Text] /Herta Müller.- München: Carl Hanser, 2009.286 s. Müller, H. Der Mensch ist ein grosser Fasan auf der Welt: eine Erzahlung /Herta Müller [Text].- München: Carl Hanser, 2009.- 110 s. Müller, H. Die Blassen Herren mit den Mokkatassen [Text] /Herta Müller.- München: Carl Hanser, 2005.50s. Müller, H. Herztier [Text] /Herta Müller.- München: Carl Hanser, 2007.- 251 s. Müller, H. Heute war ich mir lieber nicht begegnet [Text]: roman /Herta Müller.- München: Carl Hanser, 2009.- 236 s. Nutki, A.H. Melodious reveries [Text] /Aytan Hamid Nutki.- Islamabad: Agha Jee Printers, 2004.- 176 p. Öksüzolu, E.S. Düler sokai [Metn] /Emine Sevinç Öksüzolu.- Ankara: Omay Ofset, 2008.- 110 s. Özakman, M. ki devlet, bir millet [Metn] /Mukadder Özakman.- Baki: Vektor, 2010.- 82 s. Racconti neri [Text]: /c. ., ..- .: -, 2007.- 320 . Rizzi, A. `O.O.P.'(Opera Omnia Poetica) [Text] /Alberto Rizzi.- [s.i.]: [s.n.], 2009.- Vol. 11: Ultimo cerchio.- 156 s. Sahibli, . Tenha kuu-iir kitabi [Metn] /afak Sahibli; ed. F.Gedikli.- stanbul: Bilgeouz, 2010.128s.

2062.

A-31468

2063.

A-31460

2064.

A-31443

2065.

A-31441

2066.

I-36924

2067.

-14132

2068. 2069.

-14134 Bd-15195

2070.

Bd-15176

2071.

-14131

311

2072.

Bd-15186

Sen Mendoga [Text]: Antologia literatury litewskiej lat dziewiecdziesiatych.- Warszawa: Ksiazka i Wiedza, 2001.- 304 s. Shakespeare, W. Romeo and Juliet [Text] /William Shakespeare.- .: -, 2009.- 285 . The apprenticeship of big tvep [Text]: A novel by Rieko Matsuura /trl. M.Emmerich.- Tokyo: Kodansha international, 2009.- 447 p. The word book Mieko Kanai [Text] /trl. Paul McCarthy.- Tokyo: Dalkey Archive Press, 2009.- 148 p. Trommelwirbel: Funfzig Jahre "Die Blechtrommel" [Text] /hg. U.Neumann.- Göttingen: Steidl, 2009.- 128s. Yakub, Z. Seni Sevmek için Geldim Dünyaya [Metn] /Zelimhan Yagub.- stanbul: KUM Saati Yayinlari, 2003.- 231 s. Yakub, Z. Dünya türkün dünyasi [Metn] /Zelimhan Yakup.- Bakü: Qismet, 2009.- 284 s. Yamada, A. Nachte mit Spoon [Text] /Amy Yamada.Zurich: Ammann, 2008.- 109 s. Yusifqizi, N. Misralar [Text] /Nail Yusifqizi.- Baku: Vektor, 2010.- 108 p. Zöhrabi N. Fatih [Metn] /Nizami Zöhrabi; hz. F.Gedikli.- Baki: Yom yayinlari, 2007.- 203 s. h hm [].- : , 2004.- 372 . , .. , , i, i,

2073.

I-36935

2074.

I-36910

2075.

I-36908

2076.

A-31454

2077.

-14137

2078.

-14138

2079. 2080. 2081.

A-31431 I-37035 -14125

2082.

Bd-15214

2083.

Bd-15179

312

«i i i» [] /..i: ii ii i, 2008.- 1152 . 2084. Bd-15210 , . []: / .- : , 2001.- 239 . [] /., ..- : , 2007.224 . , 2008.- 471 . [].:

2085.

Bd-15211

2086.

Bd-15206

2087. 2088.

Bd-15217 Bd-15218

, . / [].: «», 2008.- 69 , . / [].- : , 2008.110 . , . : [] / .- : «», 2008.- 192 c. , . [] / .- : , 2002.- 334 . -, . ...[]: / -.: , 2009.- 252 . -, . []: / -.: , 2008.- 1 .- 280 . , , , !. : , 2008.- 120 . [].-

2089.

Bd-15215

2090.

d-15212

2091.

Bd-15213

2092.

Bd-15209

2093.

Bd-15216

313

Natiqlik snti 2094. 2-786593 , .. . -- []: / .- .: . (), 2009.- 320 . , -, , , , . , .. []: , " " / ; . ..; (-) .- .: , 2009.- 32 .

2095.

2-786315

Uaq dbiyyati

2096. 9 B22 9 B93 9 D58 9 65 80 65 Balalara sovqat [Mtn]: uaqlar üçün dbi toplu: almanax /trt. Y.Dirili, S.irvan; red. Q.Ncfzad; Dirili Qurbani Mclisi.- Baki: Nrgiz, 2010.- 104, [4] s. Buta, S. Mnim körpm - mnim dünyam [Mtn] /Sadt Buta; red. M.Nbiolu.- Baki: Nurlan, 2010.64 s. Dilotu [Mtn]: eirlr /.Quluzad; red. A.Rüstmli; rssam S.Mmmdov.- Baki: Ozan, 2009.- 81 s. liolu, B. hid yuxusu [Mtn] /Bulud liolu; red. R.liyeva; rssam B.Qasimov.- Baki: Adilolu, 2007.118, [2] s. liyeva, T.S. Teymur Elçin v uaq dbiyyati [Mtn]: filol. elm. nam. dr. dis.: 10.01.01 /Tnzil liyeva; AMEA; ADPU.- Baki, 2008.- 160 s.

2097.

2098. 2099.

2100.

314

2101.

80 92

sgrli, F.F. Bdii trcüm prinsiplri [Mtn]: monoqrafiya /Füzuli sgrli; elmi red. Z.Xlil.- Baki: ADPU, 2009.- 226 s. Monoqrafiyada dünya v Azrbaycan uaq dbiyyatinin qariliqli dbi lqlri, trcüm prinsiplri v s. haqqida geni v etrafli mlumat verilir. sgrli, F.F. Uaq dbiyyati: qariliqli yaradiciliq qaynaqlari [Mtn] /Füzuli sgrli; elmi red. Z.Xlil.Baki: ADPU-nun nriyyati, 2010.- 415 s. brahimli, S. Seçilmi srlri [Mtn] /Sahib brahimli; red. L.Quliyeva.- Gnc, 2009.- Cild.1: Göydn üç alma düdü.- 485 s. Köçkün, V. Nnnin gül balasi [Mtn] /Vaqif Köçkün; red. A.sabyli; nair Q.sabyli.- Baki: irvannr, 2009.- 48 s. Mmmdova, R. Bizim ba [Mtn] /Rfiq Mmmdova; nair Q.sabyli.- Baki: irvannr, 2009.-44 s. Rzayeva, E. Mnim körp dnizim [Mtn] /Elmira Rzayeva; red. .Yusifolu; nair Q.sabyli.- Baki: irvannr, 2009.- 40 s.

2102.

80 92 9 18 9 K92 9 M51 9 R99

2103.

2104.

2105.

2106.

ncsnt tarixi

2107. 0 A99 Azrbaycan incsnti. Tsviri snt, dekorativ-tdbiqi snt, memarliq [Mtn] /trt. Z.liyev, A.Xlilov; layihnin rhb. N.Mehdiyev; red. hey. Z.liyev [v b.]; Azrb. Resp.Gnclr v dman nazirliyi, "Bizim Nsil Gnclrin Regional inkiaf Assosiasiyasi ctimai Birliyi.- Baki: Letterpress n-t evi, 2010.- 81, [3] s. Abdullayeva, .V. Akademik Rasim fndinin Azrbaycan sntünasliinin inkiafinda rolu v mövqeyi [Mtn]: fls. elm.d-ru dr.: 17.00.09 /smr Abdullayeva; AMEA, Memarliq v incsnt in-tu.Baki, 2010.- 26 s.

2108.

03(2) A14

315

2109.

03(2) 65

libyli, B. Sönmyn ulduzlar [Mtn] /Bsti libyli; red. K.Abdulla; Azrb. Resp. Prezidenti yaninda QeyriHökumt tkilatlarina dövlt dstyi urasi; Azrb. Yaradiciliq fondu.- Baki: "XXI" YNE, 2009.- 152 s. Kitabda tqdim ediln oçerklrd ömrünü Azrbaycan mdniyyt v incsntinin inkiafina hsr etmi bir qrup taninmi yaradici insanlarin hyat v faliyytindn bhs edilir. , .. . . . []: / ; . . ..; . ..; . ..- . : , 2010.- 848 . . 25th anniversiry of the Budapest spring festival [Text] /ed. Andrea Koch.- Budapest: Szekely Grafikai Studio, 200?.- 183 p. ARS in artibus: Recepcja sztuk plastycznych w literaturze, muzyce i filmie [Text] /red. A.Jezierskiej, D.Maciejewskiej.- Warszawa: Biblioteka Narodowa Warszawa, 2008.- 266 p. György, M. Matyas Istvan "Mundruc" [Text] /Martin György.- Budapest: Planetas, 2004.- 710 p. Herford, M. Hier und anderswo-owl 2 [Text] /Marta Herford.- Bonn: Kerber Verlag, 2009.- 104 s. Witkiewicz, J. S. Leksykon operowy [Text] /Jan Stanislaw Witkiewicz.- Warszawa: ISKRY, 2000.554s.

2110.

3-104801

2111.

Bd-15071

2112.

Bd-15191

2113.

Bd-15085

2114.

A-31421

2115.

Bd-15192

Tsviri incsnt

316

2116.

10 S16

Sadixbyova, S.R. Azrbaycan opera v balet teatri rssamlarinin teatr-dekorasiya snti [Mtn]: tsviri v dekorativ-ttbiqi sntlr ixtisasi üzr fls. d-ru dr. avt.: 17.00.04 /Sevda Sadixbyova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Azrb. Döv. Mdniyyt v incsnt un-ti.Baki, 2010.- 22 s.

Arxitektura

2117. 11(2) 65 liyev, Q. Memar cmi Naxçivani yaradiciliinda ahngdarliq [Mtn] /Qadir liyev; elmi red. v ön söz mül. C.Qiyasi.- Baki: rq-Qrb, 2007.- 159, [2] s.

Dekorativ incsnt

2118. 126 S48 2-787440 Snt almi: Luiza Haciyeva-Daistanli [Mtn] /trt. ed.: L.Daistanli, Y.Cfrov, A.Rüstmzad.- Baki: Aberon nr, 2010.- 59, [1]s. , .. XVII-XVIII []: / ; - "" .-. . .- -., 2002.- 238, [2] . - XVII-XVIII , , . [] /. ., ..- : , 2002.360 . Heykltraliq 2121. A-31419 Kulturstiftung der lander der beauftragte der bundesregierung für angelegenheiten der kultur und der medien bayerische landesstiftunf landesstelle für die nichtstaatlichen museen sowie zarlreiche institutionen,

2119.

2120.

Bd-15204

317

firmen und privatpersonen. [Text].- Berlin: Christian Ahlers, 2004.- 68 s. 2122. 2123. A-31422 A-31418 Lumpp, K.. Steine als Figuren skulpturen 1967-2003 [Text] /Karl-Heinrich Lumpp.- Bonn: VG BILD, 2003.79 s. Scherer, H. Das kleine Madchen. KulturStiftung der Lander Stiftung Rheinland-Pfalz fur Kultur Ministerium fur Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur Volksbank Kaiserslautern [Text] /Hermann Scherer.Bonn: VG Bild-Kunst, 2004.- 61 s.

Rsm

2124. 14 H63 Bd-15030 Hsnzad, C. Kamil Ncfzad [Mtn] /Cmil Hsnzad, C.Smdov; Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm nazirliyi.- Baki: Thsil, 2009.- 128 s. , .. [] /...- : , 2006.- 304 . Qrafika 2126. 156 K58 Krimov, K.M. Hiddt v nifrt [Mtn]: kitab-albom: siyasi-karikaturalar /rim Krimov; ba red. N.Cfrov.- Baki, 2008.- 256 s. Kitabda müllifin 150 rsm sri cmlnmidir. Kitab haqq, dalt, bütün dünyada terrorizm, separatizm v ekstremizm qari mübarizy hsr olunur. Fotokil. Bdii foto 2127. A-31426 Arbeiten [Text].- Wien: Falter Verlag Gmbh, 2007.312 p. Lup, M. Genius loci [Text] /Mieczyslaw Lup.Rzeszow: RS Druk, 2009.- 208 s. Photography, made in Zurich [Text] /ed. T.Weski.Altenburg: Scheidegger and Spiess, 2007.- 287 s.

2125.

2128.

Bd-15189

2129.

A-31416

318

Musiqi

2130. 31(2)A 35 Aali qizi, . Azrbaycan musiqisi - zövq mnbyidir [Mtn]: metodik göstrilr /rad Aali qizi; elmi red. Y.Krimov; red. V.Gövhr; ry. A.Abbasov, O.Rcbov, R.fq.- Baki: Tfkkür, 2005.- 147, [1] s. Ali musiqi mktblrinin fortepiano fakültlri üçün "Fortepiano" ixtisasi üzr proqram [Mtn]: XX sr bstkarlarinin seçilmi fortepiano srlrindn ibart tdris repertuari: (ixtisas drcsi-bakalavr) /trt. ed. Z.M.fiyeva; elmi red. O.H.Abasquliyev; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Azrb. Resp. Thsil problemlri in-tu; Üzeyir Hacibyli ad. Baki Musiqi akad.- si.-Baki, 2010.- 40 s. Altinköprü, H. Hasan Ferid Alnarin yaradicilii "Türk belri" kontekstind [Mtn]: sntün. nam. dr.: 17.00.02 /Halil Altinköprü; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Ü.Hacibyli ad. Baki Musiqi akad.-si.- Baki, 2009.- 30 s. Altinkörpü, H. Hasan Ferid Alnarin yaradicilii "Türk belri" kontekstind [Mtn]: sntün. nam. dr. dis.: 17.00.02 /Halil Altinkörpü; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Ü.Hacibyli ad. Baki Musiqi akad.-si.- Baki, 2009.- 167 s. Azrbaycan xalq musiqisinin saslari [Mtn] kursu üzr bakalavr drcsi alanlar üçün proqram /trt. ed. S.A.Abdullayeva; elmi red. R.F.Zöhrabov; ry. C..Hsnova, C.E.Mahmudova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Ü.Hacibyli ad. Baki Musiqi akad.-si.- Baki, 2010.- 11, [1] s. Baki musiqi akademiyasinin bakalavr v magistr pilllrind thsil alan tlblr üçün faqot üzr proqram [Mtn] /trt.ed. .P.Paayev; red. M.Aamalizad; Azrb. Resp.Thsil nazirliyi, Azrb.

2131.

31(2) A57

2132.

31 A64

2133.

31 A64

2134.

31 A99

2135.

315 B20

319

Resp. Thsil problemlri in-tu; Ü.Hacibyli ad. Baki Musiqi akad.- si.- Baki, 2010.- 7 s. 2136. 325 D13 Dadaova, E.R. Azrbaycan xalq rqslrind melodik yönlm v modulyasiyalar [Mtn]: sntün. nam. dr. dis.: 17.00.02 /Elnara Dadaova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Ü.Hacibyli ad. Baki Musiqi akad.-si.-Baki, 2008.- 154 s. Hüseynova, Q.T. Arfa v onun Azrbaycan professional musiqisinin inkiafinda yeri v rolu [Mtn]: sntün. lm. nam. dr.: 17.00.02 /Qnir Hüseynova; Baki Musiqi akad.- si.- Baki, 2005.- 27 s. Xarici musiqi terminlr lüti [Mtn] /trt ed. A.lizad.- Baki: Elm, 2010.- 128 s. Xlfov, A.Z. Uaq xor sntinin Azrbaycan musiqi mdniyytinin inkiafinda yeri v rolu [Mtn]: fls. dru dr. avt.: 17.00.02 /Allahverdi Xlfov; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Ü.Hacibyli ad. Baki Musiqi akad.-si.Baki, 2010.- 26 s. brahimova, N.A. ifahi nnli Azrbaycan professional musiqi mdniyytinin inkiafinda Qurban Pirimovun rolu [Mtn]: sntünasliq elm. nam. dr. dis.: 17.00.02 /Nrmin brahimova; Azrb.Resp. Thsil nazirliyi, Baki Musiqi akad.- si.- Baki, 2008.- 152 s. Kamilova, N.M. "Vokal" v onun tdrisi metodikasi [Mtn]: drslik /Nrmin Kamilova; elmi red. J.H.Qdimova; ry. L.A.Yusifova, T.N.Rhimova, P..Babayeva, Q.N.Qhrmanova.- Baki, 2010.- 180 s. Kasimi, S.. Azrbaycan musiqisinin inkiafinda incsntin qariliqli laqlrinin rolu [Mtn]: sntün. nam. dr. dis.: 17.00.02 /Sehran Kasimi; AMEA, Memarliq v incsnt in-tu.- Baki, 2007.- 148 s. Krim, M.T. Orta sr Azrbaycan musiqi altlri (tarixi, orqonoloji tdqiqat) [Mtn]: sntün. d-ru dr.

2137.

31 H98

2138. 2139.

31 X32 318 X48

2140.

313 18

2141.

314 K 23

2142.

31 K27

2143.

315 K58

320

dis.: 17.00.02 /Mcun Krim; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Ü.Hacibyli ad. Baki Musiqi akad.-si.- Baki, 2009.- 271 s. 2144. 31 Q25 31 Q25 Qasimova, S. Azrbaycan musiqi dbiyyati [Mtn]. drslik /Solmaz Qasimova.- Baki: Adilolu, 2009.Hiss I.- 248s. Qasimova, S.C. Azrbaycan musiqi dbiyyati [Mtn] drslik /Solmaz Qasimova; red. G.Abdullazad; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Ü.Hacibyli ad. Baki Musiqi akad.- si.- Baki: Adilolu, 2009.- 247s. Qulamova, J.E. Naxçivan Muxtar Respublikasi Bstkarlar Tkilatinin 30 ild keçdiyi yaradiciliq yolu [Mtn]: monoqrafiya /Jal Qulamova; red. R.Zöhrabov.- Baki: Mars-Print, 2010.- 135 s. Quliyeva, L.Z. Cahangir Cahangirov musiqisind üslub xüsusiyytlri [Mtn]: sntün. nam. dr. dis.: 17.00.02 /Leyla Quliyeva; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi; Ü.Hacibyli ad. Baki Musiqi akad.- si.-Baki, 2008.- 157 s. Musiqi kolleci tlblri üçün faqot üzr proqram [Mtn] /trt. ed. .P.Paayev; red. M.Aamalizad; Azrb. Resp.Thsil nazirliyi; Azrb. Resp. Thsil problemlri in-tu; Ü.Hacibyli ad. Baki Musiqi akad.si.- Baki, 2010.- 7 s. Nuri M. 12 Uyur mukamlarinin Azrbaycan muamlari v Türkiy mqamlari il müqayisli thlili [Mtn]: sntün. nam. dr.: 17.00.02 /Nuri Mahmut; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Ü.Hacibyli ad. Baki Musiqi akad.- si.- Baki, 2009.- 28 s. Nuri, M.12 uyur mukaminin Türkiy v Azrbaycan mqamlari il müqayisli thlili [Mtn]: sntün. nam. dr. dis.: 17.00.02 /Mahmut Nuri; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Ü.Hacibyli ad. Baki Musiqi akad.-si.- Baki, 2009.- 125 s.

2145.

2146.

313 Q86

2147.

31 Q86

2148.

315 M85

2149.

312 N91

2150.

312 N91

321

2151.

315 O57

Orta mktb agirdlri üçün faqot üzr proqram [Mtn] /trt.ed. .P.Paayev; red. M.Aamalizad; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Azrb. Resp. Thsil problemlri in-tu; Ü.Hacibyli ad. Baki Musiqi akad.si.- Baki, 2010.- 12 s. Rast muami [Mtn]: muam fnni üzr metodik vsait /trt. Z.Mirzyev; red. V.M.Mmmdliyev; ry.: T..Bakixanov, G.Abdullazad, M.C.Manafova, G.Zeynalov; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Azrb. Dövlt Mdniyyt v incsnt un-ti.- Baki: Mütrcim, 2010.- 36 s. Rcbov, O.M. Pedaqoji tmayüllü orta ixtisas v ali mktblrd musiqi tdrisinin metodikasi [Mtn] /Oqtay Rcbov, G..Mmmdova; red. .Hsnova.- Baki: irvannr, 2009.- 203 s. Seçilmi mqallr [Mtn] /tr. ed. ön söz v elmi red. Z.Abdullayeva.- Baki: Elm v thsil, 2010.- 248 s. Süleymanova, R.A. Azrbaycan dram srlrinin dramaturji inkiafinda musiqinin rolu: (1970-2000-ci illr) [Mtn]: sntün. nam. dr. dis.: 17.00.02 /Ruqiyy Süleymanova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Baki Musiqi akad.- si.-Baki, 2008.- 114 s. Yusifova, H.S. Sevda brahimovanin kamerainstrumental srlrinin ifaçiliq xüsusiyytlri [Mtn]: sntün. nam. dr. dis.: 17.00.02 /Hqiqt Yusifova; Baki Musiqi akad.- si.-Baki, 2008.- 137 s. , .. []: / (.); . . ..-; . .. [ .]; - . ., . . ..- , 2010.- 64 .

2152.

312 R25

2153.

31 R47

2154. 2155.

31 S32 31 S94

2156.

315 Y92

2157.

1-703776

322

"" 35 . , . 2158. 1-703780 , .. []: / (.); . . ..-; . .. [ .]; . .. , .- , 2010.- 84 . , .. []: .. . .: 17.00.02 / ; - . ., . ., 2007.- 28 . , .. []: . . .: 17.00.02 / ; - . ., . .- , 2007.- 230 . , .. [] / ; . . ..-; . ...- : , 1980.- 212, [4] . , , . , . [] / ; .; . . ., .; .; . ..- : lkin Production, 2009.- 2 CD

2159.

2007/19 6

2160.

2007/235

2161.

2-518677

2162.

CD ROM361

323

2163.

3-103625

[]: , , , , /.-. ., .; -. ..- .: , 2010.- 543 . .. - " " []: (, , ) /. ..; . ..; . .. [ .]; - . ., . . . . .;.- : [..], 2010.- 20 . " " ( . 4, 5, 6) []: . . . . . " " /. ..; . . ..; . .. [ .]; - . ., - ; . . ..- , 2010.- 23 . .. " " - . .. [] /. .., ..; ....: , 2009.- 768 . . [] / ;

2164.

1-703092

2165.

2-787824

2166.

2-786508

2167.

2-786506

324

. ..; .- : , 2003.- 71 . , . 26 200 . 2168. CD ROM379 [ ]: 12 / & . ; . Burmester bautique; .- : "", 2010.- 1 . . CDROM , .. []: : . . . /. ..; . . ..; . .. [ .]; . ., . . . ;.- , 2010.- 24 . -DUR 60 [] /. ..; . . ..; . .. [ .]; - . ., - . ., . . . ..- : [..], 2010.- 20 . , .. [] / ; . ., .; . ., ., ..- : , 2010.- 295, [1] .

2169.

1-703778

2170.

1-703229

2171.

-13910

325

2172.

2010/29

, .. - []: . - .: 17.00.02 / ; - . ., . . . ..- , 2010.28 . , .. ]: . . .: 17.00.02 / ; . ., . .- , 2007.- 26 . , .. []: . . .: 17.00.02. / ; - . ., . ., 2007.- 147 . "" -DUR . 17 [] /. ..; . . ..; . .. [ .]; - . ., - . ., . . .. ;.- : [..], 2010.- 24 . , .. []: . . . .: 17.00.02 / ; . . . . ..- , 2008.- 22 . , .. []: . . .: 17.00.02 / ; - . ., . . . . .- , 2008.- 147 .

2173.

2007/19 2

2174.

2007/284

2175.

1-703228

2176.

2008/42

2177.

2008/134

326

2178.

1-703751

[]: /. .; . . ..; . .. [ .]; - . ., . . .;.- , 2010.- 23, [1] . Jackowski, J.P. Lowickie a Rawskie-muzyczne subregiony Mazowsza. [Text] /Jacek Piotr Jackowski.Warszawa: ADAM, 2007.- 400 s. Ludzie Swiata muzyki. Moie woperowstapienie: Rozmowyz Jadwiga Romanska [Text] /ed. W.Krupinski.- Poland: PWM, 2009.- 163 s. Speaking out the female voice in public context [Text] /ed. Baxter Judith.- New-York: Palgrave Macmillan, 2006.- 264 p.

2179.

Bd-15188

2180.

Bd-15187

2181.

I-36889

Teatr

2182. 33 A95 Atakiiyeva, F. Aktyor yaradiciliinin formalamasinda shn daniiinin hmiyyti [Mtn]: sntün. nam. dr. avt.: 17.00.01 /Frhun Atakiiyeva; Azrb. Dövl. Mdniyyt v incsnt un-ti.- Baki, 2007.- 22 s. Clilova, F.M. "Yu" teatrinin poetikasinin konseptual sciyylri [Mtn]: fls. d-ru dr. avt.: 17.00.01 /Frid Clilova; AMEA, Memarliq v incsnt in-tu.- Baki, 2010.- 26 s. Hüseynova, G. Anar darmaturgiyasinin shn tcssümü [Mtn]: sntün. nam. dr.: 17.00.01 /Gülnar Hüseynova; Azrb. Dövlt Mdniyyt v incsnt un-ti.- Baki, 2007.- 23 s.

2183.

33 C57

2184.

33 H98

327

2185. 2186.

33 82 33 M81 33 R52

smayil, L. Mn aktyoram-smayil Daistanli [Mtn] /Lamiy smayil.- Baki: Hüquq dbiyyati, 2006.- 83 s. Muxtar Avarov [Mtn]: sntd, hyatda, xatirlrd /trt. ed. R.Avar; red. S.Nzrli; rs A.Hüseynov.Baki, 2009.- 104 s. Rhimli, .. Azrbaycanda Milli Teatrin poetikasi [Mtn]: sntünasliq d-ru dr. dis.: 17.00.01 /lham Rhimli; AMEA, Memarliq v incsnt in-tu.- Baki, 1996.- 79 s. Rhimli, R.S. Teatr kraliçasi. 40 il shnd [Mtn] /Rafiq Rhimli; red. N.Hüseynli.- Baki: Adilolu, 2004.- 352 s. Rhimov, .R. XX srin II yarisinda irvan aiq mühitind ifaçiliq sntkarlii [Mtn]: sntün. üzr fls. d-ru elmi dr.: 17.00.01 /hliman Rhimov; AMEA, Memarliq v incsnt in-tu.- Baki, 2010.- 30 s. Rzayev, .R. Azrbaycan milli teatrinin bdii-estetik mündricsind rqs faktorunun yeri v mahiyyti [Mtn]: sntün. nam. dr. dis.: 17.00.01 /sd Rzayev; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Azrb. Dövl. Mdniyyt v incsnt un-ti.- Baki, 2008.- 130 s. Rzayev, .R. Azrbaycan Milli Teatrinin bdii-estetik mündricsind rqs faktorunun yeri v mahiyyti (1945-1990-ci illrin teatr tcrübsi sasinda) [Mtn]: sntün. nam. dr. avt.: 17.00.01 /sd Rzayev; Azrb. Dövlt Mdniyyt v incsnt un-ti.- Baki, 2008.25s. , .. []: , , / ; . . ...: , 2007.- 371, [2] . " ",

2187.

2188.

33 R52 33 R52

2189.

2190.

33 R99

2191.

33 R99

2192.

2-787436

328

, . 2193. Bd-15193 Sztaudynger, J. Chwalipieta czyli rozmowy z Tata [Text] /J.Sztaudynger, A.SztaudyngerKaliszewiczowa.Bielsko-Biala: Wydawnictwo KLEKS, 2000.- 421 s.

Sirk. Estrada

2194. 1-703275 , . (1958-2009). / ; . . ...- .: , 2009.- 512 .

Kino

2195. 373 F54 Ftliyeva, S.F. Azrbaycan, türk v hind kino sntind komediya janrinin inkiaf yollari [Mtn]: rqünasliq üzr fls. d-ru dr. avt.: 17.00.03 /Sevinc Ftliyeva; AMEA, Memarliq v incsnt in-tu.- Baki, 2010.- 26 s. smayilova, Z.E. Anarin bdii srlrinin ekran tcssümü [Mtn]: sntün. nam. dr. avt.: 17.00.03 /Zülfiyy smayilova; Azrb. Resp. Thsil nazirlyi, Azrb. Dövl. Mdniyyt v incsnt un-ti.- Baki, 2008.- 25 s. smayilova, Z.E. Anarin bdii srlrinin ekran tcssümü [Mtn]: sntün. nam. dr. dis.: 17.00.03 /Zülfiyy smayilova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Azrb. Dövlt Mdniyyt v incsnt un-ti.- Baki, 2008.- 116 s. Kazimzad, A.. Azrbaycan kinematoqrafçilari [Mtn]: portretlr /Aydin Kazimzad; burax. msul C.Quliyev; red. .Bürcliyeva; Azrb. Mdniyyt v Turizm nazirliyi, Azrb. Dövl. Film fondu.- Baki: Trqqi, 2010.- 156, [1] s.

2196.

374 82

2197.

374 82

2198.

374 K32

329

2199.

Bd-15092

Istvan, N. Tanodatol-egyetemig. Az intezmenyes Magyar szinhaz es filmmuveszkepzes szaznegyven eve [Text] /Nanay Istvan.- Budapest: Nemzeti kulturalis Orokseg Miniszteriuma, 2005.- 350 s.

Notlar

2200. 9 A99 Azrbaycan bstkarlarinin simfonik srlrindn orkestr çtinliklri [Not]: qoboy üçün /trt. V.Babayev; elmi red. M.Aamalizad; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Ü.Hacibyli ad. Baki Musiqi akad.- si.-Baki, 2010.- 50, [2] s. Azrbaycan bstkarlarinin simfonik srlrindn orkestr çtinliklri [Not]: fleyta üçün /trt. M.Aamalizad; elmi red. G.Abdullazad; Azrb. Resp. Thsil nazirlyi, Ü.Hacibyli ad. Baki Musiqi akad.-si.Baki: [s.n.], 2010.- Hiss I.- 47 s. Bairov, N.H. ki ve üç sesli solfejler [Not] /Nazim Bairov.- Trabzon, 2009.- 84s. Dadaov, A.. Fortepiano Dadaov.- Baki, 2009.- 112 s. Dadaov, A.. Fortepiano Dadaov.- Baki, 2009.- 16 s. srlri srlri [Not] [Not] /Azr /Azr

2201.

9 A99

2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207.

9 B16 9 D13 9 D13 9(2) D97 9 83 9 83

Dünya durdukca yaa [Not] /musiqi T.Bakixanov; söz. N.Zöhrabi.- Baki: Qismt, 2010.- 15 s. rtogrol, C. 90 Mahnilar [Not] /rtogrol Cavid; Rid fq; red. Turan Cavid.- Baki, 2009.- 6 s. rtogrol, C. Balaca pianoçunun musiqi albomu [Not] 90 illiyi /rtogrol Cavid; Rid fq trt. v red Bdlbyli, Frhad (frasiyab olu) SSR v Azrbaycan Xalq artisti, prof.- Baki, 2009.- 10 s.

330

2208. 2209.

9 83 9 91 9 99 9 H14 9 R47 9 R47 9 R55 9 R56

rtogrol, C. Sninl olaydim [Not] /Cavid rtorol; red. R.fq.- Baki, 2009.- 16s. sdullayev, A.M. nstrumental muamlar [Not] /Arif sdullayev; elmi red. R.Zöhrabov; red. .Eyvazova; ön söz A.Mlikov [v b.].- Baki: Adilolu, 2009.- 169 s. zimli, F.N. Tar üçün qamma v arpeciolar [Not] /Fuad zimli; red. v msl. S.lsgrov.- Baki: R.N.Novruzov-94, 2009.- 99 s. Hacibyov, Ü. Leyli v Mcnun [Not]: 5 prdli,6 killi opera. Klavir /Üzeyir Hacibyov; Mhmmd Füzuli; red. S.Frcov.- Baki: Çinar-çap, 2008.- 224 s. Rcbov, O.M. Azrbaycan xalq mahnilari [Not] /Oqtay Rcbov 2.- Baki: Çiraq, 2006.- 43 s. Rcbov, O.M. Azrbaycan xalq mahnilari [Not] /Oqtay Rcbov.- Baki: Çiraq, 2005.- 28 s. Rsulov, N. Qarmon mktbi [Not]: drslik /Natiq Rsulov; red. C.Qmrlinski; ry. A.srafilov, F.Sadixov, O.Rcbov.- Baki: Çaiolu, 1999.- 102 s. Rid . Qiz mktbind. [Not]: Ballada-duet fortepiano il oxumaq üçün /Rid fq; red. F.Qsimova SSR v Azrbaycan Xalq artisti, professor.Baki, 2010.- 15 s.

2210.

2211.

2212. 2213. 2214.

2215.

Din

2216. 38-12 B87 38 65 Budaqov, B.. Elm Hzrti Mhmmd (.s) qayisi [Mtn] /Budaq Budaqov.- Baki: Nafta-Press, 2007.40s. limuradov, .. IX-X srlr Azrbaycan alimi hmd ibn Harun l-Brdicinin hdis faliyyti [Mtn]: fls. üzr fls. d-ru dr.: 09.00.13 /lkin limuradov; AMEA, Mhmmd Füzuli ad.

2217.

331

lyazmalar in-tu.-Baki, 2010.- 22 s. 2218. 38,1 65 38-3 H98 38-3 H98 38-3 H98 391.2X24 liyev, O.B. Seyid rf müqddsliyi [Mtn] /Oqtay liyev; red. .Mirzyev, M.Mhmmd.- Baki: rgün, 2006.- 95, [1] s. Hüseynov, S.P. drakda gizlnn drketm [Mtn] /Srdar Hüseynov; red. .Slimbyli.- Baki: Avropa, 2004.- 527, [1] s. Hüseynov, S.P. drakdan knar drketm [Mtn] /Srdar Hüseynov; red. M.Mmmdov.- Baki: SSPrint, 2008.- 484, [2] s. Hüseynov, S.P. drakdan knar drketm [Mtn] /Srdar Hüseynov; red. M.Mmmdov.- Baki: SSPrint, 2008.- 526, [2] s. Xalid b. li l-nbri doktor. Yuxuyozma, Quran v sünn sasinda [Mtn] /dokt. Xalid b. li l-nbri; türk dil. trcüm v sözlüyün trtibati Frahim Slfi Qurban; red. Haci liaa Cfrli.- Baki: Çiraq, 2009.576 s. Mehman, V. Dalar insafa gldi [Mtn] /Vaqif Mehman; msl. S.Sadiqova; ön sözün mül. v red. Z.Bhmnli.- Baki: Nrgiz nriyyati, 2010.- 96 s. Nuh peymbr dünya tufani v Naxçivan [Mtn]: 2425 aprel 2009-cu ild keçirilmi beynlxalq simpoziumun materiallari /ba msl. V.Talibov; red. heyti. .Haciyev [v b.]; AMEA, Naxçivan bölmsi A.A.Bakixanov ad. Tarix in-tu; Naxçivan Dövlt un-ti.Naxçivan: cmi, 2010.- 299, [1] s. Ocaqli, H.V. Mnim hcc ziyartim [Mtn] /Haci Ocaqli; red. E.Vaqif.- Baki: Adilolu, 2006.- 128 s. Rhimov, E.R. Müasir islamda mzhblrarasi yaxinlama konsepsiyalari [Mtn]: fls. elm üzr fls. dru dr. avt.: 09.00.13 /Emil Rhimov; AMEA, akad.

2219.

2220.

2221.

2222.

2223.

38,1 M34 38,1 N87

2224.

2225. 2226.

38,1 O17 38 R52

332

Z.V.Bünyadov ad. rqünasliq in-tu.- Baki, 2010.- 28s. 2227. 38 S16 Sadiksoy, A.. Nemtullah bin Mahmud Naxçivaninin tfsir metodu [Mtn]: ilahiyyat lm. nam. dr. avt.: 09.00.06 /Abdullah Sadiksoy; , Nizami ad. dbiyyat in-tu.- Baki, 2005.- 33 s. rifov, .. eyxülislam Mhmmdhsn Mövlazad kvi v onun "Kitabül-byan Fi tfsirli Quran" sri [Mtn]: ilahiyyat elm. nam. dr. dis.: 21.00.01 /ahlar rifov; AMEA, Mhmmd Füzuli ad. lyazmalar intu.- Baki, 2008.- 122 s. Yaqub, P.A. Dorulan ümidlr [Mtn] /Paa Yaqub; red. H.Xalid.- Baki: Zrdabi LTD MMC , 2009.- 160 s. Yaqub, P.A. ix Eyyub Baba [Mtn] /Paa. Yaqub; red. H.M.Seyidzad.- Baki: Zrdabi LTD,2010.- 96 s. Yusuf, Mühmmd rrab. Birlmi rb mirliklrind islam tsisatlari v ailnin sosial trqqisind onlarin rolu [Mtn]: ilahiyyat lm. nam. dr. avt.: 09.00.06 /Yusuf, Mühmmd rrab; AMEA, rqünasliq in-tu.- Baki, 1995.- 18 s. Zeynalova, T.. Axirtin bldçilri [Mtn] /Tahir Zeynalova; top. v trt. ed. T.Zeynalova; red. .Slimbyli.- Baki: Avropa, 2007.- 352 s. . [] / ; . .- -: , 2005.-194 c. , , . , .. - []: . - . : 09.00.13 / ; -

2228.

38 52

2229. 2230. 2231.

38,1 Y24 38,1 Y24 38 Y-93

2232.

38 Z43 2-786790

2233.

2234.

2008/122

333

. ., .- , 2008.- 241 . 2235. 2-786623 , .. []: / .- .; : : Muslim Media Press, 2010.- 494 . : ( ), -, , ( ) (). , . []: 4000 , : . . / ; ..- .: - (), 2010.- 503 . - 2010 []: - , ! / . ..- .: , 2009.- 160 . - 2010 []: - , ! / . ..- .: , 2009.-160 . - 2010 []: , ! / . ..- .: , 2009.- 160 c. - 2010 []: - , ! / . ..- .: , 2009.- 160 c. - 2010 []: - , ! / . ..- .: , 2009.- 160 . , .. []: / .- .: , 2009.- 496 . , .. []

2236.

2-786609

2237.

1-703317

2238.

1-703316

2239.

1-703255

2240.

1-703254

2241.

1-703253

2242.

2-786534

2243.

2-786526

334

/ , ..; . . () , - - .- .: , 2009.- 463 . - - , . 2244. 2-785597 , . [] / .- .: ; , 2009.- 701 . . , . , .. , , , , . , . []: / ; .; . ..- .: , 2008.- 416 . [] /. ..; . . . [ .].- --: , 2009.- 704 . , , . , .. []: - / .- .: ; .: , 2009.- 344 . . -, , . - ... " " . , , .

2245.

3-104766

2246.

-6278

2247.

2-786227

335

2248.

1-703305

, . [] / ; . . ...- : : , 2010.- 384 . , , , . Alevi identity: Cultural, religious and social perspectives [Text] /ed. T.Olsson.- Istanbul: Numune Matbaasi, 1998.- 210 p. Bayindir, A. Din ve devlet ilikileri: Teokrasi ve laiklik [Metn] /Abdülaziz Bayindir.- stanbul: Süleymaniye Vakfi, 1999.- 124 s. Bayindir, A. Kur'an iiinda aracilik ve irk /Abdulaziz Bayindir [Metn].- stanbul: Süleymaniye vakfi yayinlari, 2005.- 193 s. Bayindir, A. Kur'an iiinda tarikatçilia baki [Metn] /Abdulaziz Bayindir.- stanbul: Süleymaniye vakfi yayinlari, 2010.- 184 s. Car bölgesinde alevi bektai yerlemeleri ve anliurfa Kültür mozayiginda kisas [Metn]: Uluslararasi sempozyum.- stanbul: CEM Vakfi, 2007.- 247 s. Islamic and Middle Eastern Societies. A Festchrift in Honor of Professor Wadie Jwaideh [Text] /ed. R.Olson.- Brattleboro: Amana books, 1987.- 217 p. Jafri, S. H. M. Origins and Early Development of Shia Islam [Text] /S.H.M.Jafri.- Qum: Safiyah Avenue, [200?].- 332 p. Journal [Text] /ed. S.Z.Abedin.- London: Institute of Muslim Minority Affairs, 1991.- Vol. X11, No.1.284p.

2249.

I-37023

2250.

-14044

2251.

-14046

2252.

-14049

2253.

-14035

2254.

I-36999

2255.

I-36998

2256.

I-37008

336

2257.

I-37009

Lewis, B. The Crisis of Islam: Holy War and Unholy Terror [Text] /Bernard Lewis.- London: Weidenfeld & Nicolson, 2003.- 144 p. Prophetic Guidance On The Path [Text] /by Dr. AsSayed Muhammad Nuh.- Ghana: Africaw for publishing & Distribution, 200?.- 560 p. Religions in one thousand years of Hungarian history [Text]: Ecclesiastic treasures.- Budapest: Helikon Kastelymuzeum, 2004.- 83 p.

2258.

I-36926

2259.

Bd-15079

Flsf

2260. 3 A93 Asif Ata. Kutsal öyrti [Mtn]: Müqdds tlim: (Trtib) /Asif Ata; trt. ed. v ön söz Safruh; Türk Ulusunun Ruhaniyyat Ocai-nam Atanin Mütlq nam Ocai.- Baki: Adilolu, 2010.- 111, [1] s. sdov, A.. Anqlo-Amerikan flsfdn etüdlr: anqlo-amerikan flsfd idealin v realliin münasibtlrin dair [Mtn] /Adil sdov; elmi red. .Mmmdzad; AMEA, Flsf v siyasi-hüquqi tdqiqatlar in-tu.- Baki:Tknur, 2008.- 52 s. sdov, A.. Gözlliyin flsfsi: mahiyyt v onun cismani tcssümü spiritualist aristokratizm iiinda [Mtn] /Adil sdov; elmi red. F.Köçrli; ön söz K.Talibzad; AMEA, Flsf v siyasi-hüquqi tdqiqatlar in-tu.- Baki: Nurlan, 2005.- 500 s. sdov, A.. deal v realliq arasinda [Mtn]: estetik v ontoloji prinsiplrd uyunsuzluq v müvazint mqamalarina dair flsfi dialoq /Adil sdov; elmi red. F.Qasimzad; AMEA, Flsf v siyasi-hüquqi tdqiqatlar in-tu.- Baki: Elm, 2006.- 226 s. sdov, A.. Yunan flsfsindn etüdlr: yunan flsfsind idealin v realliin münasibtlrin dair

2261.

3 A91

2262.

811 91

2263.

811 91

2264.

3 91

337

[Mtn] /Adil sdov; elmi red. .Mmmdzad; AMEA, Flsf v siyasi-hüquqi tdqiqatlar in-tu.Baki: Tknur, 2008.- 92 s. 2265. 3 F54 Fttayev, F.Q. Müasir qrb hakimiyyt konsepsiyalari: tvkkülü v inkiafi [Mtn]: fls. elm. nam. dr. dis.: 09.00.03 /Frhad Fttayev; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, BDU.- Baki, 2007.- 121 s. Xlilov, S.S. Baxi bucai [Mtn]: flsfi publisistika /Slahddin Xlilov.- Baki: Elm v thsil, 2010.- 256 s. Xlilov, S.S. Sivilizasiyalararasi dialoq [Mtn] /Slahddin Xlilov.- Baki: Adilolu, 2009.- 256 s. Krimov, .M. Tibbi etikanin v bioetikanin qariliqli münasibtlrinin thlili [Mtn]: fls. üzr fls. d-ru dr.: 09.00.05 /smayil Krimov; AMEA, Flsf, sosiologiya v hüquq in-tu.- Baki, 2010.- 22, [1] s. Qaralov, Z.. Mhmmd Nsirddin Tusi: elm, saf xlaq dünyasina açilan qapi [Mtn] /Zahid Qaralov; msul red. A.A.Abbaszad, G.Qaralova.- Baki: Hüquq dbiyyati, 2010.- Cild I.- 392 s. Qaralov, Z.. Mhmmd Nsirddin Tusi: elm, saf xlaq dünyasina açilan qapi [Mtn]: /Zahid Qaralov; msul red. A.A.Abbaszad, G.Qaralova.- Baki: Hüquq dbiyyati, 2010.- Cild II.- 572 s. Mehdi, N.M. Flsf tarixind flsf [Mtn] n v nec deyilnlr haqqinda kitab: flsf üzr drs vsaiti /Niyazi Mehdi, D.Mehdi; ry.: R.Bdlov, .Mmmdov, .Abbasov; elmi red. A.Talibzad.Baki: Qanun, 2010.- 276 s. Mehdiyev, R.. Flsf [Mtn]: ali mktblr üçün drs vsaiti /Ramiz Mehdiyev; layihnin rhb. A.Aslanov; elmi red. B.liyev; red. D.smayilov; trc. red. O.Mmmdov; ry. Azrb. Resp. Prezidenti yaninda Dövlt idarçilik akad.- si.- Baki: rq-Qrb,

2266. 2267. 2268.

212 X49 3(0)X49 715 K58

2269.

3 Q24

2270.

3 Q24

2271.

3 M34

2272.

3 M34

338

2010.- 359 s. 2273. 22 M51 Mmmdov, F.. Fiziki idrakda uyunluq prinsipi [Mtn]: fls. üzr fls. d-ru dr. avt.: 09.00.01 /Fuad Mmmdov; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, BDU.- Baki, 2010.- 27 s. Mmmdzad, . Qloballama v müasirlm raitind flsfnin aktuallii haqqinda [Mtn] /lham Mmmdzad; elmi red. R.Mirzzad; AMEA, Flsf, sosiologiya v hüquq in-tu.- Baki: Tknur, 2009.- 221 s. Mustafayev, R.H. Orta srlr müslman rqind insanin sosial v hüquqi brabrliyi problemi [Mtn]: fls. elm. nam. dr. dis.: 09.00.03 /Radif Mustafayev; AMEA, Flsf v siyasi-hüquqi tdqiqatlar in-tu.Baki, 2008.- 153 s. Taiyev, . Qloballama v millilik flsfi-siyasi realliqlar kontekstind [Mtn] /likram Taiyev; red. A.X.Mustafayev.- Baki: Tknur, 2010.- 147 s. , . [] / .- .: , 2010.- 160 . , . , .. []: . - . . : 09.00.05 / ; , - , .- , 2010.- 25 . , ... []: , , , , : / .- : , 2000.- 100 . -

2274.

251 M51

2275.

3 M85

2276.

251 T16 1-703157

2277.

2278.

2010/62

2279.

1-679868

339

, . , XVIII-XIX . 2280. 2-786591 , .. []: , "" / ; . .., ...- .: -, 2009.- 415 . , . []: , / ; . ., .; . . ., ., .; . . ..- : , 2009.157, [3]. , , " ", . , .. - []: . . . : 09.00.03 / ; . - . - ., 2010.- 26 . , . []: . / .- .: ; .: , 2007.-1119 . ., " ". , .. []: / ; . .., ...- .: ; . , 2009.623 .

2281.

1-703625

2282.

2010/99

2283.

2-786198

2284.

2-786261

340

, - , , . 2285. 2-786265 , .. []: / .- .: , 2008.- 357 . . , .. [] / ; , - .- .: + "", 2010.- 616 . , . , .. . [] / .- .: , 2009.- 409 . , . . , .. []: / ; . . . . .- : rq-Qrb, 2009.- 375, [1] . , , , , , . []:

2286.

2-786559

2287.

2-786605

2288.

2-787769

2289.

1-703321

341

/.., .., .., ..; . . ..; . .., ...- --: , 2010.320 . 2290. 2008/56 , .. : []: . . .: 09.00.04 / ; - . ., .- , 2008.- 32 . , .. : []: . . . .: 09.00.04 / ; , - - .- , 2008.- 132 . , .. []: / ; . . ..; . . ...- ., 2009.- 384 c. , , , ., , "" , , . . , .. - []: . . . . : 09.00.04 / ; - . . . . .; . . . ; - . . ., . .- , 2010.- 30 . , . [] / ; . . .., ..; . . ...- .:

2291.

2008/153

2292.

2-785604

2293.

2010/143

2294.

2-786188

342

URSS, 2009.- 326 . , . 2295. 2-785688 , .. []: . / ; . .., ...- .: , 2009.- 288 . , , , . , . [] / .- .:, 2010.- 112 . . , . 9 , . , . [] / ; . . ..: -; .: , 2009.- 799 . : , "" , . , .. []: 270301 "", 270100 "" / ; . . ., ..; - , " . . -.- : - , 2007.- 103, [2] .

2296.

2-786621

2297.

1-703326

2298.

1-703617

343

2299.

1-703138

.. [] / ; . ...- .: , 2009.- 224 . [] /. ...- .: , 2009.- 320 . p , .., .., .., .., .., ... , . - []: ; ; / ; .; . .., ..; ...- : , 2007.- 607 . , .. , [] / .- .: -, 2009.- 159 . Mukaddes ruhnama-taze munyyllygyn [Text].- Aqabat: Miras, 2007.- 694 c. pelsepesi

2300.

1-703147

2301.

1-703009

2302.

1-703153

2303.

Bd-15222

Psixologiya

2304. 984 74 sayeva, A.M. Mktb psixoloqunun pedaqoji kollektivd müsbt psixoloji iqlim raitinin yaradilmasinda rolu [Mtn]: psixologiya elm üzr fls. d-ru dr. avt.: 19.00.07 /Amaliya sayeva; BDU.- Baki, 2010.- 21 s. Qarayeva, R.M. Yeniyetm qizlarin xsiyytinin etnopsixoloji xüsusiyytlri [Mtn]: psixol. üzr fls. dru elmi dr. avt.: 19.00.05 /Ruhngiz Qarayeva; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi; BDU.- Baki, 2010.- 26 s.

2305.

95 Q24

344

2306.

940 Q89

Qurbanova, L. Tlb gnclrin xsiyytlrinin strukturunda cins frqlrin xüsusiyytlri [Mtn]: psixol. elm. nam. dr. avt.: 19.00.07 /Lamiy Qurbanova; Azrb. Resp.Thsil nazirliyi; BDU.- Baki, 2006.- 18 s. Mamayeva, N.. Siyasi lider xsiyytinin formalamasinin sosial-psixoloji xüsusiyytlri [Mtn]: psixol. elm. nam. dr. avt.: 19.00.05. /Nail Mamayeva; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, BDU.- Baki,2008.- 18 s. Muradzad, V.A. Tlblrd yaradici txyyülün inkiaf xüsusiyytlri [Mtn]: psixol. elm. nam. dr. dis.: 19.00.01 /Vasif Muradzad; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, Azrb. Dövlt Mdniyyt v incsnt un-ti.Baki, 2006.- 144 s. Rüstmov, R.. nsan qlbinin anatomiyasi [Mtn] /Rüstm Rüstmov; red. Q.Abbas olu.- Baki: Ayparaz, 2009.- 205 s. Salamova, K.B. Tlblrin birg faliyyt prosesind ünsiyytin psixoloji xüsusiyytlri [Mtn]: psixol. üzr fls. d-ru elmi dr. avt.: 19.00.07 /Kmal Salamova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi; BDU.- Baki, 2010.- 22 s. Slimova, N. Kiçik mktb ya dövründ cinsi frqlrin psixoloji xüsusiyytlri [Mtn]: psixol. elm. nam. dr. avt.: 19.00.07 /Nzakt Slimova; Azrb. Resp. Thsil problemlri in-tu.-Baki, 2005.- 21, [1] s. Sousan, A.A. ran slam Respublikasinda gnclrin ail hyatina hazirlanmasinin sosial-psixoloji problemlri [Mtn]: psixol. üzr fls. d-ru dr. avt.: 19.00.05 /Aacanbeqlo Sousan; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, BDU.- Baki, 2010.- 21 s. , .. []: : / , ...- .: , 2009.- 512 .

2307.

95 M22

2308.

940 M84

2309.

948 R96 940 S21

2310.

2311.

984 S46

2312.

95 S67

2313.

2-786624

345

2314.

3-104613

, . . , []: / , ., .; . . [ .]; . . ...: , 2008.- 560 . , .. . []: / .- .: , 2009.- 132 . , - , - . , . []: / ; . . ...- .: : , 2009.- 224 c. . , .. 10 [] / .- --: , 2009.- 320 . , .. [] / ; . . ..- . [ .]: , 2009.- 800 . . , , . , .. -

2315.

2-786276

2316.

1-702931

2317.

1-702964

2318.

2-762609

2319.

2008/59

346

[]: . . : 19.00.05 / ; - . ., .- , 2008.- 18 . 2320. 2007/290 , .. - []: . . . : 19.00.05 / ; , - - ., 2007.- 130 . , . []: . . / .- .: "", 2007.- 304 c. , .. []: . . . : 19.00.01 / ; - . ., .- , 2008.- 22 . , .. []: . . . : 19.00.01 / ; .- , 2007.- 170 . , .. []: 3- / .- .: , 2008.- 1: : . . .- 688 . , .. []: / , ..; . .., ...--: , 2009.- 576 . : , ,

2321.

1-703261

2322.

2008/28

2323.

2007/269

2324.

2-785839

2325.

1-702922

347

, , , .

Biblioqrafik göstricilr

2326. 19 A32 Afad Mhmmd olu Qurbanov [Mtn]: biblioqrafiya /AEA, Mrkzi elmi kitabxana.- Baki: Elm, 2006.216 s. Aida Nsir qizi manquliyeva [Mtn]: biblioqrafiya /trt.-mül. A.liyeva-Kngrli, .Sfrov; red. V.Mmmdliyev; AMEA, Mrkzi elmi Kitabxana.Baki: Elm, 2009.- 248 s. Azrbaycan aviatorlari Böyük Vtn müharibsind [Mtn]: biblioqrafiya /trt. ed. N.Naiyeva; burax. msul. v ixtisas red. K.Tahirov; red. M.Vliyeva; Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azrb. Milli kitabxanasi.- Baki, 2010.- 82 s. Cfr Xndan [Mtn]: biblioqrafiya /trt. A.C.Haciyev; sözün mül. A.Mhrrmov; elmi red. F.A.irinov; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi, BDU.- Baki: Baki Un-ti, 2010.- 31 s. Mdniyyt, incsnt v turizm haqqinda yeni dbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstricisi [Mtn]: Aprel-2010 /Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azrb. Milli Kitabxanasi; ön söz Analitik elektron mlumat bazasinin tkili öbsi.- Baki, 2010.- 72 s. Mdniyyt, incsnt v Mdniyyt, incsnt v turizm haqqinda yeni dbiyyat: [Mtn] cari biblioqrafik informasiya göstricisi: May-2010 /Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm nazirliyi, M.F.Axundov

2327.

19 A11

2328.

19 A99

2329.

19 5

2330.

19: M45

2331.

19: M45

348

ad. Azrb. Milli Kitabxanasi; trt. ed. v ön söz Analitik Elektron mlumat bazasinin tkili öbsi.- Baki, 2010.76 s. 2332. 19:M4 5 Mdniyyt, incsnt v Mdniyyt, incsnt v turizm haqqinda yeni dbiyyat [Mtn]: cari biblioqrafik informasiya göstricisi: Mart-2010 [Mtn] /Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azrb. Milli kitabxanasi; ön söz Analitik elektron mlumat bazasinin tkili öbsi.Baki, 2010.- 48 s. Mmmdaa Sultanov (1910-1991) [Mtn]: biblioqrafiya /trt. ed.: A.C.Xlilov, L..liyeva; red. :M.M.Adilov; AMEA, M.Füzuli ad. lyazmalar in-tu.Baki: Nurlan, 2005.- 84, [2] s. Midht Teymur olu Abasov [Mtn]: bibliografiya /trt. ed.: D.R.Mirzyeva, A.A.srafilova; red. Z.A.Krimov, T..Kazimova; AMEA, Geol. in-tu.Baki: Nafta-Press, 2006.- 221 s. Vaqif Mcid olu Frzliyev [Mtn]: biblioqrafiya /AMEA, akad. .M.Quliyev ad. Aqarlar kimyasi in-tu; Mrkzi elmi kitabxana.- Baki: Elm, 2009.- 364 s. Yeni kitablar [Mtn]: annotasiyali biblioqrafik göstrici. 2009-cu ilin birinci rübünd M.F.Axundov adina Milli Kitabxanaya daxil olan yeni kitablarin annotasiyali biblioqrafik göstricisi /trt. ed.: L.Talibova, N.Rzaquliyeva; ba red. KTahirov; red. T.Aamirova Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azrb. Milli kitabxanasi.Baki, 2009.- 235s. Qarayev Abdulla smayil olu [Mtn]: bibliografiya: Azrbaycanin elm v mdniyyt xadimlri.- Baki: Elm, 2009.- 292 s. Vaqif adlinski [Metn]: biografi-bibliyografya /hz. prof. E.sgenderzade; dr. M.Allahverdiyev; ed. Prof.

2333.

19 M51

2334.

19 M59

2335.

19 V17 19: Y52

2336.

2337.

I-36979

2338.

-14123

349

H.vgin.- Ankara: Türk dünyasi aratirmalari uluslararasi ilimler akademisi, 2010.- 168 s.

Ensiklopediyalar

2339. Bd-15041 , . [T] / .: , 1997.- 653 . []: 20 - .: ; , 2010.- 5: .- 800 . []: 20 .- .: ; , 2010.- 3: .- 800 . , .. . 1924-1953 []: / .- .: , 2009.- 752 . , . . . , , , , , -, . []: 13 000 , 6000 .- .: ; , 2008.- 1008 . 13000 , , .

2340.

2-786537

2341.

2-786536

2342.

3-104771

2343.

3-104765

Dövrü v davam edn nrlr

2344. 52 Paayev, A.. "Molla Nsrddin": dostlari, dümnlri

350

P21 2345. 51 V34

[Mtn] /Ataxan Paayev.- Baki: Çaiolu, 2010.- 148 s. Vedibasar [Mtn]: müstqil qzet /tsisçi v ba red. S.slamolu; msl. A.adlinski; red. N.srafilqizi; xüsusi müxbirlr T.Smimi [v b.].- Baki: Araz, 2009.Cild III: 2005-ci il (44-67-ci saylar).- 659 s. Vedibasar [Mtn]: müstqil qzet /tsisçi v ba red. S.slamolu; msl. A.adlinski; red. N.srafilqizi; xüsusi müxbirlr T.Smimi [v b.].- Baki: Araz, 2009.Cild IV: 2006-ci il (68-91-ci saylar).- 710 s. Vedibasar [Mtn]: müstqil qzet /tsisçi v ba red. S.slamolu; msl. A.adlinski; red. N.srafilqizi; xüsusi müxbirlr T.Smimi [v b.].- Baki: Araz, 2009.Cild V: 2007-ci il (92-115-ci saylar).- 734 s.

2346.

51 V34

2347.

51 V34

351

Mülliflrin lifba göstricisi

Azrbaycan dilind

Abasova, X.T. Abbasliolu, F. Abbasqizi-Taleh, A. Abbasov, A.H. Abbasov, M.M. Abbasov, N.. Abbasov, Y.M. Abbasov, Z. Abbasova, A.A. Abbasova, M.. Abdin, T. Abdulla, A. Abdulla, M.

420 1812 1813 909,910 1419 1384 620 664 459 155 1814 1815 1816

Abdullayev, K.N. Abdullayev, V.E. Abdullayeva, E. Abdullayeva, .V. Abdullayeva, G.A. Abdullayeva, X.A. Abdullayeva, T.Z. Abdullayeva, Z. Abdulova, G.S. Abdulrhimova, K.E. Adilov, M. Aali qizi, . Aakiiyeva, .M. Aamirzyev, .Ç. Aammdova, S.. Aasiyev, .K. 352

911 621 346 2108 1507 1508 1203 256 882 1509 665 2130 1510 1713 331 666

Abdullayev, Ç.A.1817, 1818 Abdullayev, Ç.. Abdullayev, E.. 1385 1202

Aayev, E.F. Aayev, M.M. Aayev, R. Aayev, R.. Aayeva, S.A. Aayeva, T.S. Axundov, .A. Axundov, .. Axundova, . Aliyev, R.B. Aliyev, V. Allahverdiyev, B.V. Allahverdiyev, C.V. Allahverdiyev, .. Allahverdiyeva, F.M.

1678 460 1204 667 171 461 462 257 48 2 1819 1420 1714 1421 1512

Arzulu, S. Asif Ata Aslanov, H.A. Aslanov, H.. Aslanov, Z.N. Aslanova, R.A. Aiq, R. Atakiiyeva, F. Aydin, A.A. Azrazr, S.T. Bababyli, N. Babayev, M.. Babayev, R.Q. Babayev, R.T. Babayeva, E.A. Babayeva, X.. Babayeva, .T. Babayi, R.M. Babullaolu, S. 353

1822 2260 1205,1206 421 1207 912 1823 2182 1513 1825-1828 174 423 1425 1680 1717 1681 175 347 1829

Allahverdiyeva, M.H. 464 Almmmdov, X.. 883

Altinköprü, H. 2132, 2133 Arifqizi, G. 1821

Bairov, A.M.

Bairov, E.M.

913

1135

Bdlov, R. Birov, S. Bilalolu, P. Binntova, A.Ü. Bjezinski, Z. Böyükçöl, K. Brayar, F. Budaqov, B..

1136 1720,1721 1833 1722 675 1834 1158 424

Bairov, N.H. Bairova, S.N. Bahadir, M. Bahadurolu, Ç. Baxiov, M.. Baxliyev, A.Y. Baxliyeva, G.B. Balakiiyev, K.. Bayramli, V.B. Bayramov, B.M. Bayramov, Q.F. Bayramov, .B. Bayramova, A.Q. Bayramova, L.M. Bayramova, N. Bayramova, P. Behbudzad, H.X.

2202 1515 1830 1831 672 176 1832 177 1219 178 1718 1220 466 1719 674 1221 914 354

Budaqov, B.. 1428-1430, 2216 Buta, S. Buta, S. Buzovnali, A. Cahangirolu, E. Cavadli, M. Cavadov, S.S. Cavadova, Y.H. Cavanbxt, L..M. Cbrayilov, M.M. 1835,1836 2097 1837 180 1838 467 1516 1222 915

Cfrli, E.Y. Cfrli, H.. Cfrov, A.G. Cfrov, F.T. Cfrov, O.C. Cfrov, R.M. Cfrova, F.. Cfrova, .. Cfrova, Z.B. Cfrzad, Z.N. Clalolu, E. Clilli, . Clilova, F.M. Çrkzqizi, T. Çobanov, M.N. Çörkçi, V.

676 1839 1517 425 3 426 1683 1431 1518 1388 1840 1724, 1841 2183 1842 677,1137 1843

Dadaova, E.X. Dadaova, E.R. Dadaova, F.S. Dada-zad, A.A. Daksmnli, R. Dali, G. Davudi, T..R. Davudova, R.. Dayiyev, R.H. Elxan, E.M. Elsevr, M. Eminli, C.T. Eminli, H.T. Eminov, A.N. Eqi, R.. Eybatov, T.M. Eynollahi, G.M. Eynullayev, T.B. Eyvazov, F.D. 355

1139 2136 348 1725 1844 1845 1159 4 916 1684 1685 884 1525 917 182 183 128 1225 918

Dadaov, A.. 2203,2204 Dadaov, .S. Dadaov, T.N. 82 1138

Eyvazov, H.Q. Eyvazov, S.M. Eyvazova, .M. Eyyubqizi, M. bilov, A. bilov, .R. biyev, Q.. fndi, E.N. fndiqizi, T. fndiyev, M.. fan, M. far, S. hdov, E.. hdov, K.M. hmd, . hmd, M. hmdolu, F. hmdov, A.B.

1226 919 88 1726 1227 427 184 920 1848 1111 1849-1854 1855 1856 468 1727 1857,1858 679 1228

hmdov, R.Y. hmdov, S.F. hmdov, S.M. hmdov, T.M. hmdova, A. hmdova, A.C. hmdova, N.. hmdova, S.A. kbrova, M.. lkbrli, .Y. lkbrov, .. lkbrov, F.. lkbrova, K.. lsgrov, M.M. lsgrov, Z.A. lsgrova, G.. libyli, B. libyli, S.B. lixanova, Z.A. 356

351 309 885 58 1140 469 680 1526 1432 1527 921 428 1528 185 1529 622 2109 377 89

hmdov, .-C. . 349,350

limirzyeva, Z.X. limuradov, .. lirzayev, .Q. liolu, B. liyev, A.A. liyev, A.C. liyev, A.M. liyev, E.Q. liyev, . liyev, .V. liyev, .N. liyev, Q. liyev, Q.Q. liyev, Q.M. liyev, Q.S. liyev, M.N. liyev, N.. liyev, N.K. liyev, O.B.

470 2217 623 2099 1728 1229 875 158 1859 471 681 2117 59 1860 186 1230 624 1231 2218 357

liyev, R.C. liyev, R.Q. liyev, R.T. liyev, S.R. liyev, V.M. liyeva N.Y. liyeva, H.L. liyeva, X.O. liyeva, L.. liyeva, S.A. liyeva, T.S. liyeva, Y.M. liyeva, Z.M.. liyeva, Z.S.

1433 922 923 924 1232 1530 310 1686 1729 187 2100 49 1531 1730

liyeva-Kngrli, A.. 1687 lizad, A.. lizad, R.T. mnzad, R.B. mirliyev, .Q. 1731 1688 382 682

mirov, M.M. mrahov, M.. rtogrol, C. sdi, Y.M. sdov, A. sdov, A.. sdov, A.Q. sdov, . sdov, N.C. sdova, .A. sdullayev, A.M. sn, Y. sgrli, .B. sgrli, F.F. sgrli, .. sgrov, A.B.

sgrov, A..

619 684,685 2206-2208 473 1389 2261-2264 1732 1861,1862 686 886 2209 1863 1733 2101,2102 311 90

1434

yyubova, L.C. zimli, D.M. zimli, F.N. zizqizi, . zizov, V.. Fhmi, . Frcov, R.A. Frhadi, P.O. Frzullayev, M. Ftliyeva, S.F. Fttayev, F.Q. Gnzli, R. Göydrli, N. Göyüov, A.R. Göyüova, T.N. Hacibyli, Ü. Hacibyov, Ü. Haciheydrli, N.. Hacimusali, O. 358

159 687 2210 1864 1734 1865 1866 925 1469 2195 2265 1867 1868 688 876 1869 2211 1870 1871

sgrova, R.A. skrov, R.B.

6 1532

Haciyev, A. Haciyev, K.. Haciyev, R.X. Haciyev, S.S. Haciyeva, A.F. Haciyeva, .H. Haciyeva, K.B. Haciyeva, M.R. Haciyeva, S.A. Haciyeva, S.K. Haciyeva, T.A. Hacizad, .Q. Hacizad, M. Haqverdiyev, A.A. Haqverdiyeva, S. Heydrov, Q.M. Heydrova, R.X. Heyt, C.

1735 474 926,927 7 188 1533 1534 475 887 429 1535 1872 1873 1390 1874 60 430 1537

Hmidov, .Y. Hsnli, A. Hsnli, S.H. Hsnov, B.N. Hsnov, .H. Hsnov, H.. Hsnov, H.. Hsnov, M.S. Hsnov, N.. Hsnov, R.A. Hsnov, S.H. Hsnov, V.M. Hsnov, V.S. Hsnova, N.E. Hsnova, S. Hsnova, S.M.

1738 1234, 1875 1876,1877 928 1235 1739 692 1538 1112 929 693 476 694 1539 1540 251

Hsnova, S.M. 1541,1542 Hsnzad, C. Hsnzad, S.B. 359 2124 1236

Hbibbyli, .. 1736,1737

Hsrt, K. Himov, D.S. Hziyeva, A.. Hziyeva, S.A. Hicran, F. Hidaytova, F.. Hümbtov, Y.. Hümmtov, A.F. Hüseyinli, T.A. Hüseyn, R. Hüseynov, A.R. Hüseynov, . Hüseynov, .H. Hüseynov, . Hüseynov, .. Hüseynov, M. Hüseynov, M.

1878 1141 189 1160 1689 1435 930, 931 477 932 933 431 1237 1238 934 352 1543 1879

Hüseynov, S.S. Hüseynova, A.M. Hüseynova, G. Hüseynova, X.. Hüseynova, K.R. Hüseynova, Q.M. Hüseynova, Q.T. Hüseynova, M.E. Hüseynzad, B..

252 652 2184 1470 1544 1471 2137 1741 1472

Xalid b. li l-nbri 2222 Xalid M. Xanhmdolu, A. Xlfov, A.A. Xlfov, A.Z. Xlilov, F.C. Xlilov, . S. Xlilov, Q.R. Xlilov, S.S. 1881 1882 1484 2139 432 695 1240 1409,1410, 2266,2267 360

Hüseynov, R. 1483, 1880 Hüseynov, S.P. 2219-2221

Xlilova, M.. Xlilzad, D.

888 1883

brahimova, V.M. ftixari, A.H. lyas, P. lyasov, M.. mamliyeva, Ü.M. manli, A.K. manov, E.. manova, M.T. manova, S.R. ncli, . sayev, A.S.

sayeva, A.M.

1690 696 1888 1436 1163 1547 481 937 1437

Xndan, C. 1742,1743, 1884 Xubanov, C. Xudiyeva, S.. badov, E.. brahimqizi, S. brahimli, S. 935 1744 1546 1885 2103

brahimolu, V.. 1886,1887 brahimov, A.V. brahimov, F.. brahimov, H.C. brahimov, H.Q. brahimov, X.M. brahimov, M.C. brahimov, T.O. brahimov, V.R. brahimova, .E. brahimova, N.A. 1745 479 353 625 312 936 190 8 480 2140 361

1889-1892 938,1893

2304

sayeva, K.X. sayeva, S.M. sgndrolu, N. slam, Z. smayil, L. smayilov, A.Z. smayilov, F..

191 1691 1894 1895 2185 700 939

smayilov, X.. smayilov, .M. smayilov, K.A. smayilov, R.A. smayilov, R.. smayilov, S.Q. smayilov, V.C. smayilova, A. smayilova, S.A.

1485 9 1896 626 1549 433 701 192 702

Kazimzad, A.. Kazimzad, Z.. Kmrli, D. Knan, R. Krm, R. Krim, M.T. Krimli, B.C. Krimli, D.S. Krimov, D.F. Krimov, .M. Krimov, K.M. Krimov, Q.M. Krimov, V.N. Krimov, Y.. Krimova, E.E. Krimova, F.R. Krimova, F.R. Krimova, G.H. Krimova, N.. 362

2198 259 1897 1898 1899 2143 1242 1900 1243 2268 2126 61 483 1439 484 1551 1552 1440 627

smayilova, Z.E. 2196,2197 srafilov, D.M. Kamal, R. Kamilova, N.M. Kasimi, S.. Kazimov, E.A. Kazimov, K.. Kazimov, Q.. Kazimov, M.S. Kazimova, G.. 10 1746 2141 2142 313 482 1550 1438 1391

Krimova, S.Y. Korjakov, A. Köçkün, V. Kurt, .Y. Kürkçayli, C.. Qacar, Ç. Qamarra, P. Qaraçöplü, V.C. Qarada, R.S. Qaradrli, A. Qaragözov, E.. Qaralov, Z.. Qaraova, S.Z. Qarayev, E.T. Qarayev, .

Qarayeva, R.M.

1441 703 1901, 2104 1442 1902 253 1904 1905 940 1906 147 2269,2270 1747 706 707

2305

Qasimova, H.A.

1245

Qasimova, S.. 2144,2145 Qaymaqli, Aiq Avdi Qdimov, . Qhrmanolu, B. Qni, T.S. Qizilqulaqolu, .H. Qobustanli, F. Qocayeva, A.M. Qubadli, Ç. Qulamova, J.E. Quliyev, D.Q. Quliyev, E.A. Quliyev, E.R. Quliyev, .E. Quliyev, Q.S. Quliyev, M.N. Quliyev, S.. Quliyev, . 363 1695 1473 1907 1696 1908 1909 485 1910 2146 942 943 1246 1554,1555 1911 708 50 1556

Qasimli, Ü.A. Qasimov, F.. Qasimov, S.M.

1553 1694 941

Quliyeva, A.V. Quliyeva, G.M. Quliyeva, L.Z. Quliyeva, N.T. Quliyeva, S.F. Quliyeva, T.A. Quliyeva, Y.S.

1748 1164 2147 944 1486 1443 1557

Maraali, M.E. Mehbaliyeva, E.C. Mehdi, Q. Mehdi, N.M. Mehdiyev, E.S. Mehdiyev, F. Mehdiyev, . Mehdiyev, .. Mehdiyev, Q.Q. Mehdiyev, R.. Mehdiyeva, E.Q. Mehdizad, N.F. Mehman, V. Mehrliyev, E.Q. Mehrliyev, .. Meydanli, F. Mcidolu, M. Mcidov, M.K. Mcidova, A.. 364

1913 194 1914 2271 488 1247 1248 947 1474 2272 1560 489 2223 683 948 1915 1916 949 11,12

Qurbanov, A.M. 1558,1559

Qurbanova, L. 2306

Qurbanpur, M.B. Laçin Mahmudov, C.C. Mahmudov, .. Mahmudov, F.R. Mahmudov, V.N.

945 1912 889 946 486 487

Mahmudov, Y.M. 709,1165 Mahmudova, T.. Maksakovski, V.P.

Mamayeva, N..

193 156

2307

Mcidova, L.Ç. Mddli, A. Mddzad, K.M. Mhmmdqizi, A. Mhmmdolu, Y. Mhrrmli, Q.M. Mhrrmov, A.M. Mlikov, H.A. Mlikov, Z.. Mlikova, .H. Mlikzad, H. Mmmd, Z.F.

1749 1917 628 710 1918 1475 95-97 1750 950 91 1919 951

Mmmdov, C.. Mmmdov, D.C. Mmmdov, F.. Mmmdov, F.M. Mmmdov, Q.H. Mmmdov, Q.. Mmmdov, M.A. Mmmdov, N.R. Mmmdov, O.C. Mmmdov, R.R. Mmmdov, .Ç. Mmmdov, V.C. Mmmdov, Z.R. Mmmdova, A.C. Mmmdova, E. Mmmdova, E.F. Mmmdova, .Q. Mmmdova, G.. Mmmdova, .G. 365

354 890 2273 1444 1166 434 952 712 1251 1920 953 1921 197 1751 1922 1561 1752 198 891

Mmmdcan olu, R. 1142 Mmmdli, M.M. Mmmdli, R.. Mmmdli, S.M. Mmmdli, .R. Mmmdov, A.M. Mmmdov, A.T. 1250 383 490 711 195 196

Mmmdova, R. Mmmdova, .S. Mmmdzad, A.N. Mmmdzad, . Mmmdzad, N.Z. Mnkyu, Q. Mrdanova, V.. Mrzili, M. Msimolu, . Mikayilov, X.M. Mikayilova, .N. Mikayilova, H.H. Mikayilova, S.M. Mikayilova, .X. Mirzyeva, G.S. Mirzyeva, M.. Mirzyeva, T.N. Mövsümzad, S.K. Muanli, M.

2105 954 491 2274 1923 955 92

Muxtarova, P.E. Murad, G. Murad, X. Muradzad, V.A. Murquzov, E.N. Murtuzayev, S.N. Musayev, V.Y. Musayeva, E.M. Musayeva, S.B. Mustafayev, B.N. Mustafayev, Q.X. Mustafayev, R.H. Mustafayev, T.. Mustafayeva, E.. Mustafayeva, H.T. Mustafayeva, X.B. Mustafazad, T.T. Müller, A. Mürslov, .H. 366

957 1927 1928 2308 1445 1929 13 495 958 160 713 2275 959 1753 629 1754 714 1253 1446

1924,1925 892 83 1562 409 956 493 384 93 494 199 1926

Mürslov, M.M. Mürslova, S.. Mürslova, Z.. Mürüdlü, M.C. Nadirli, H.E. Namiqqizi, P. Nazimqizi, R. Naziyev, Y.M. Nehrmli, H.N. Nbiolu, S. Nbiyev, A.M. Nbiyev, Y.M. Nbiyeva, B. Ncf, .N. Ncfquliyeva, P.H. Ncfova, A.B. Nsib, S. Nsir, M.Q. Nsirov, F.F.

496 497 498 1447 1930 1931 1932 260 1933 1755 1756 1254 1934 715 499 435 1935 1936-1944 1945 367

Nsirova, S.R. Nsrullayeva, G.M.

500 961

Nsrullayeva, X.F. 962,963 Nzrov, .Q. Nzrova, M.K. Niftliyeva, K.Q. Niftiyev, .N. Novruzliyeva, S.C. Novruzov, A.T. Novruzov, R. Novruzov, R.M. Novruzova, L.M. Novruzova, M.S. Nurliyeva, F.N. Nuri M. Nuriyev, C.Q. Nuriyev, E.A. Nursuz, N. 355 356 1563 1946 1757 1255 1947 501 964 200 1565 2149,2150 385 332 1948,1949 357

Nurullayev, V.X.

Ocaqli, H.V. Ocaqov, H.O. Ordubadi, S.M. Orucova, C.R. Osmanli, D.O. Osmanova, M.N. Ömrov, .A. Ömrova, M.N. Paacanov, A.A.

Paayev, A..

2225 1376 1950 201 1951 1758 1476 14 965

2344

Rcbova, A.O. Rhimli, .. Rhimli, R.S. Rhimov, E.. Rhimov, E.R. Rhimov, .R. Rhimov, M.N. Rsulov, N. Rid . Rüstmov, A.R. Rüstmov, F.V. Rüstmov, R.M. Rüstmov, R.. Rüstmova, A.B. Rüstmova, A.N. Rüstmova, A.S. Rüstmova, T.V. Rza, X.U. Rza, R. 368

1449 2187 2188 967 2226 2189 1569 2214 2215 1477 968 1953 2309 630 969 1487 202,203 1954 1955-1957

Paayev, A.M. Paayev, N.. Petrovski, T. Pnahov, R.M. Pnahova, G.M. Poluxova, .M. Ramazanli, H.X. Rcbli, ..

1566 157 1952 1256 966 502 893 1568

Rcbov, O.M. 2153,2212, 2213

Rzayev, E.. Rzayev, .R. Rzayev, F.H. Rzayev, M.H. Rzayev, S.M. Rzayev, V.R. Rzayeva, E. Rzayeva, N.E. Sadixbyova, S.R. Sadixov, A.R. Sadiksoy, A.. Sadiq, B. Sadiq, F. Sadiqov, F.. Sadiqova, .A. Sadiqova, T.B. Sadiqzad, N.N. Salamolu, A. Salamova, K.B.

503 2190,2191 1958 631 1488 970 2106 1698 2116 971 2227 1959 1960 436,437 972,973 1450 1759 1961 2310 369

Salamova, N.V. Salda, . Salmanova, .S. Seyfullayev, F.. Seyidliyev, N.F. Seyidov, A.Q. Seyidov, F.. Seyidov, M.H. Seyidov, Y.M. Sfa, A. Sfrli, E.M. Sfrov, C.X. Sfrov, H.. Sfrov, H.M. Sfvi, A. Slahddin, M. Slimov, R.F. Slimova, N. Srdarova, S.Y.

358 1760 1761 51 1570 894 1257 1143, 1962 717 1964 1965 438 1197 204 1966 1967 1258 2311 974

Sousan, A.A. Sultanov, B.. Sultanov, E.F. Sultanova, X.R. Sultanova, K.D. Süleyman, T. Süleymanli, B.. Süleymanov, .A. Süleymanov, .M. Süleymanova, K.M. Süleymanova, R.A.

2312 718 359 1763 94 1968 1969 315 1573 1574 2155

rifli, K.K. rifov, .. irvanli, K. irvanli, N. ükürlü, Q.M. ükürova, G.D. Taiyev, . Taiyeva, M.K. Tahirov, .S. Talibli, S.. Talibov, .A. Talibov, R.V. Talibova, A. Talili, M. Tapdiqolu, N. Tarverdiyev, M.N. Tatarova, Q.Q. Tnha, T..

Tinayeva, .K.

1489 2228 1977 1978 1979,1980 15 2276 975 213 720 439 1167 721 1981 1982 505 632 1983

1765

adlinski, V.B. 205-212,504 amilolu, A. ekspir, V. faht, Q. fiyev, V.M. krli, S.. ms, S. rifli, B.M. 1764 1971 1972 360 1973 1974 1976 370

Turan, A.

1766

Türkman, .M. Ulusel, R.S. Ülvi, A.

723 1767

Yunusov, A.R. Yusifqizi, N. Yusifli, C. Yusifov, M.. Yusifov, Y.X. Yusifova, H.S. Yusifova, K.C. Yusifzad, R.. Zahidova, H.. Zamanov, Q.K. Zamanova, A.V. Zeynalov, V.Z. Zeynalova, T.. Zeyniyev, L.O. Zhtabi, M.T. Zöhramli, S. Zülfüqarova, F.S.

1581 2005 1769 1144 979 2156 1582 16 895 1259 98 980 2232 506 725 2007 1773

1392, 1984-1986 1987 62 1988 1989 1990 1991 977,978 1768 579,1580 1451 1992-1995 1996 2229,2230 1997-2004 161

Ümman, R. Vahabova, M.R. Vedili, Z. Vfadali, A. Vfadar, . Vkil, . Vliyev, D.. Vliyev, F.. Vliyeva, X.X. Vliyeva, .. Vilsoy, A. Vüqar, Z. Yaqub, P.A. Yaqub, Z.Y. Yetirmili, Q.C.

371

Rus dilind

, . 2157,2158 , . , .. 2008 1260

, .. -- , .. , .. , .. , . , .. , .. , .. , .. , ..

509 1774 1586 129 214 2013,2014 1587 1113 510 215 981

, .. 1583,1584 , .. , .. , .. , .. 727 99 507 1585

, ..17,18 , .. , .. 1261 63

, ..2009-2012 , ..263,264 , .. 265

, .. 511,512 , .. , .. , .. , .. , .. 372 982 1460 513 19 2234

2233 , .. 508 , . 1478

, .. 729,730,983 , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. -, .. 984,985 986 162 267 1263 1262 1775 148 514,515

, .. , .. , . , .. , .. , .. , . , . , .. , .. , ..

1452 2094 2277 2313 987 516 2236 2314 635 517 217, 361

, ..633,634 , .. 2159, 2160 , . 731

, . 1776, 2015 , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. 373 518 2161 988 733 989 1479 519

316 , .. , .. , .. , . . 1588 2235 386 1461

, .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. - .. , .. , .. , .. , ..

520 20 52 64 1264 218 53 387 2315 521 522 219

, .. , .. , . , .. , .. , .. , .. , .. , ..

523 1591 2162 1266 990 440 270 994 1462

, ..1777,1778 , ..1592,1593 , .. , . , .. , .. , .. , .. 1594 734 1267 1268 995 21

, ..1589,1590 , .. , .. , .. , .. , .. , .. 636 1265 220,221 268 269 54 374

, .. 412 , .. 1595

, .. , ..

1269 1270

, .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , . , .. , .. , .. , .. , .. , . , .. , .. , .. 375

1276 100 101 130 1277 55 999 2192 413 736 1000 1454 1779 24,1001 737 660 25 1002 1003

, .. 524 , .. , .. , .. , .. , .. , . , . , . , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. 735 222 223 22 2119 1272 2316 1273 1596 996 997 1274 998 1453 1275 23

, .. , .. , .. , .. , .. , .. , . , .. , ... , .. , .. , .. , .. , .. , . , ..

1278 1279 362 525 637 65 1004 317 1782 2278 738,739 1280 1005, 1281 1597 271 272

, ..1598,1599 , .. , .. , .. , .. , .. , .. 102 389 526 527,528 1785 1600, 1601 , .. , .. , .. , .. 740 1786 103 2280

, .. 1787 , .. , .. , .. , .. , .. , .. 376 224 2110 1006 66 1282 1007

, .. 318,319 , .. 1783,1784 , .. 2279

, .. 741 , .. ,.. , . , .. , .. , .. , . , .. 1283 1145 379 1008 1114 742 743 333

, .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , . , .. , .. , .. , .. , ..

1009 1010 662 67 1604 226 68 2281 320,321 1285 163 1011 1012

, .. 1115,1116 , .. , .. , .. , . , .. , .. , .. , .. , .. 363 441 1602,1603 149 530 225 531 2242 131 377

-, . 746 , .. 364, 365 , .. , .. , .. , .. 26 532 1286 533

, ..534,535 , ..536,537 , . , .. , . . , .. , .. 747 132 748 1491 322

, .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , . , .. , .. , .. , .. , .. 378

1014 334 1289 27 274 2282 105 1290 1291 750 539 751 1117 1015 2342 540 275 335 1292

.. 442 , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , . , .. , .. 104 2095 1287 538 133 1463 227 273 749 1013 1146

, .. , .. , .. , . , .. , ..

2243 1293 228, 443 896 1016 639

, .. , .. , .. , .. , ..

56 1297 542,543 390 444

, .. 544,545 , . , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. 379 2016 276 546 277 547 754 69 2317 548 323 1298 391 1020

, ..640,641 , .. , .. , .. , .. , . . , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. 1294 28 29 1295 1296 1017 336 752 30 1788 1018 106

, . , .. , .. , . , .. , .. , .. , .. , .. , .. , . , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , ..

229 31 1299 2283 759 107 657 337 1021 230 1169 108 1022 1023 549 278,279 338 877 550 380

, ..

134

, .. 1024,1025 , .. , .. 231, 445 551,552

, .. 642 , .. , . , .. , .. , .. , .. , .. , . , .. , .. , .. , .. , .. , .. 414 760 70 109 1300 553 1789 1026 280 324 339 1393 1027 1170

, .. , .. , .. , .. , .. , . , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , ..

1703 1301 446 1028 1029 1464 340 643 135 2284 554 282 1304 1030 1305

, .. , .. , .. , .. , .. .. , .. , .. , .. , .. , . , .. , .. , . , . , .. , .. , .. , . 381

1031 32 1032 232 110 555 447 393 233 1306 556 644 1307 255 394 557 366 558 2244

-, .. 392 , .. 136

, .. 1606,1607

, .. , . , .. , .. , .. , . , . , .. , . , .. , .. , .. , . , .. , . . . , .. , .. , .. , .

1118 1411 283,284 395 1034 1308 761 1608 2245 234 1035 33 1036 1309 762 1037 560 1412 763 382

, .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. .. , .. , .. , .. , .. , . , .. .. , .. , ..

1310 1038 1311 2285 1039 2167 71 645 367 111 2286 2318 1312 561 764 562 72 73 34

, .. 151 -, .. , .. , . 150 2287 1377

, .. , .. , .. , .. , ..

1119 566,567 1044 326 1171

, .. 2319,2320 , .. , .. -, .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. 285 563 325 564 1041 286,287 1042 765 1609 1043 84

, .. 1045 , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. 383 1172 1315 1316 1610 288 415 137 125 1395 1046 766 1047 1048

, .. 1313,1314 , .. , .. 74 565

, .. , .. , .. , . , .. , ..

1120 568 1121 2321 57 2288

, .. , .. , . . , ..

289 1122 1051 1455

, .. 1790 , .. 2322, 2323 , .. , . , .. , .. , .. , .. 1052 572 76 573 574 112

-, ..164 , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , . , .. , .. , .. 569 1319 36 570 1320

769,1173 571 1049 770 75 1050 1379 384

, ..448,449 , .. , .. , .. , .. , .. 1053 113 575 37 1321

, .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , . , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , . , .. , .. , ..

1174 1380 290 397 576 577 398,399 400 114 1791 368 38,39 450 578 40 153 1054 1055 1056 385

, ..

2324

, .. 2017-2019 , ..235,236, 772 , .. , .. , .. , .. , .. , .. 237 327 2247 579 1057 451

, .. 1792, 1793 , .. , .. 773 897

, .. 774-779 , .. , . , .. , .. 1123 1175 341 1124

, .. , . , .. , .. , . , .. , .. , . , .. , .. , .. , .. , ..

401 292 1058

, .. , .. , ..

1059 782 402

580,581 152 780 293 2020 1329 582 41 1330 781

, ..1456,1457 , .. , . , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , . , .. 783 1493 138 295 1331 2292 139 1061 126 43 296 1335 297 1611

, .. 2290,2291 , .. , . , .. , .. , .. 85 1465 452 294 42 386

, .. 1336, 1337

, .. , .. , ..

2171 238 1338

, .. , .. , .. , ..

45 77 1148 78 115 658 116 239 298 2172 584 329 585 586 1064 1065 587,588 899 370

328

, .. , .. , . , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. 387

, ..1458,1459 , .. , .. , .. , . , .. , .. , .. , .. , .. , . , .. , .. , .. 1339 785 2293 2294 787 583 1612,1613 898 1062 788 2295 1340 44

, .. , .. , .. , .. , ..

1177 117 1342 1795 589

, .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , . , .. , .. , .. , .. , . , .. , .. , ..

1066 1127 793 453 2021 1396 140 299 2297 1067 1397 592 1068 1069 1466 1345 794,795 46 344

, ..1125,1126 , .. , .. , .. , . , .. , . , .. , .. , .. , .. -,.. , . , .. 789 240 342 2296 118 1149 790 791,792 590,591 343 167 1343 1344 388

, .. , ..

, .. , . , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , . , . , .. , . , .. , .. , .. , .. , ..

646 1346 141 1150 168 1072 2325 1467 1073 601 1381 2022 1201 2023 241 1347 798 120 1614 389

, .. , . , . , .. , .. , .. , . , .. , .. , .. , .. , .. , . , . , .. , .. , .. , .. , ..

1796 2194 1348 799 1349 242 800 47 372 2298 1074 1351 2024 1075 1076 1077 243 602 801

, .. , .. , . , .. , .. -, . , .. , .. , .. , . , .. , .. .. , .. , .. , .. , .. , .

603 1615 121 604 454 802 300 79 1354 1616 373 1079 2299 244 1617 605 803 2301

, .. , .

80 2248

, .. 1797,1798 , .. 606,607 , .. 1081,1082 , .. 2173,2174 , .. , .. , .. , . , .. , . , . , .. , .. , .. , .. , .. , .. 390 804 301 608 805 403 87 81 245 1618 122 1799 609 302

.. 806

, .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , . , .. , .. , .. , .. , .

303 1355 304 246 1619 1356 610 611 1181 1083 1084 1481 1620

, ..

2302

, .. 808-810 , .. , .. , .. , .. , .. , . , . 1085 1414 1496 1086 154 811 404

305 , .. , .. , . 1087 1622 1128

2025-2028 612 1382 807 247 1621 391

, .. , . , .. , .. , ..

, .. 2176,2177 , .. , .. , .. , . 1623 345 405 812

, .. 455,456

, .. , .. , .

613 1094 306

, ..

2029

ngilis dilind

Ahmedova, S. Aliyev, I. Amin, S.H. Aytan, H. Azuchi, S. Barber, E.W. Bauer, L. Bayindir, A. Bhanu, B. Borrie, J. Bullard, R. Davison, H.R. Ellen, R.

1151 1183 818 2030 2031 878 1625 2250-2252 248 1186 824 825 249

Frye, R.N. Gorrell, P. Goto M. Goyehayli, S. Haghshenas, A.M. Hailey, A. Jafri, S. H. M. Kaberry, P.M. Kegan, R.

827 1629 2041 250 1631 2049 2255 902 835

Kerimov, K.M. 143,144, 330 Lambton A.K.S. Lawrence, D. H. Lewis, B. Lewy, G. 838 2057 2257 840

French, L.M.

1628 392

Mahmudlu Y. McLachlan, K. Minorsky, V. Miralamov, H. Mkrtchyan, T. Mustafayev, R. Nrimanolu, M. Nutki, A.H. Olson, R.W. Orujova, E. Quirk, J. Reyes, X.A. Sakhai E. Serageldin, I. Seyidov, M. Shaikh, C.M.A. Shakespeare, W. Suleymanli, N. Suny, R G. Swietochowski, T. Taheri, A.

842, 843 1106 1805 845 1193 1367 849 2066 1194 851 650 1418 380 408 1154 857 2073 858 859 860 862

Toman, J. Whitaker, J.K. Yudin, Y. Yusifqizi, N. Zabih, S.

1195 1108 1196 2080 873

, .. 1640,1641 , .. , .. , .. , . , . , .. , .. , .. , .. , .. , . 1645 1646,1647 1648 1650 1652 1655 1656 1658 1659 1660 1661

, .

, .. , ..

1662

1663 1664

393

, .. , .. , .. , ..

1666 1667 1672 1673

, .. , .. , ..

1674,1675 1676 1677

Alman dilind

Böll, H. Ebner, M. Grass, G. Herford, M. Hesse, H. Hyakken, U. Isgenderzade, E. Jelinek, E. Johne, S. Kaiser, W. Kruger, H. Langner, H.

2033-2038 307 2042-2048 2114 2050,2051 2052 2053 2054, 2055 833 417 837 839

Lehmkuhl, U. Lumpp, K.. Müller, H. Schafer, M. Scherer, H. Schomann H. Wolfersdorf M. Yamada, A. Zabern von, P. , .. , . , .

617 2122 2059-2065 618 2123 418,419 458 2079 907,908 1642 1643 1671

394

Fransiz dilind

Furui, Y. 2040 Parsayar, M-R.

1635

rq dillrind

Ahmed, C.

Airli, A. Bayindir, A. Binatli, .B. Krimov, A. Mehmetzade, M.B. ONK, N. Öksüzolu, E.S.

817

819 1096 2032 1633 844 1807 2067

Özakman, M. Pirsultanli, S.P. Sahibli, . Togan, Z.V.A. Vatanda, C. Yakub, Z. Zöhrabi N.

2068 1710 2071 866 868 2077, 2078 2081

Baqa dillrd

Boglarka, B. Csajaghy, G.

823 900

Cybulska, A. hmdov, Q.

2039 1626

395

Ernö, S. Gödöllö, E. Grzesiuk, A. György, C. György, M. Hashimi, A.A. Ha, .. Istvan, N. Jackowski, J.P. Janos, H. Jozsef, C. Karimov, E. Karimov, E.Z. Katalin, P. Kovacs, N. Krall, H. Laszlo, C. Lup, M. Mihaly, B. Mihaly, H.

1706 170 1630 901 2113 828 1707 2199 2179 1187 834 1188 1189 1403 1190 2056 880 2128 1192 1709

Mihaly, R.

Pahlavi, F. Rizzi, A. Sztaudynger, J.

2058

852,853 2070 2193

Veinberg Koostanud, A. 1495 Witkiewicz, J. S. , . , . , . , .. , .. , .. i, . i, .. , . , .. , . 2115 1639 1810 2239 2083 1644 1649 1109 1651 1657 874 2084

-, . 1665 , . 1811

396

, .. , . , .. , .

1156 2087-2089 1668 2090

, .. -, . -, .

2125 2091 2092

Srlövhnin lifba göstricisi

Azrbaycan dilind

Afad Mhmmd olu Qurbanov Aida Nsir qizi manquliyeva Akademik Abdulla Qarayevin 100 illik yubileyin.... Akademik Afad Qurbanov 2326 2327 463 1511

Ali musiqi mktblrinin fortepiano fakültlri üçün... 2131 Almanax Alman-Azrbaycan cmiyyti 1820 1386

AMEA-nin 2008-ci ildki faliyyti haqqinda hesabat 1407 Anatomik terminologiya Anatomiya muzeyi - dünni, bugünü, sabahi Atilmi dalarin nmli xilaskari Azadliqdan mhrumetm yerlrinin monitorinqi 397 172 173 1824 1208

Azrbaycan aviatorlari Böyük Vtn müharibsind

2328

Azrbaycan bayrai st-River sahilind

1157

Azrbaycan bstkarlarinin simfonik srlrindn... 200,2201 Azrbaycan dilçiliyi kursu üzr proqram Azrbaycan dbiyyati tarixi Azrbaycan folkloru antologiyasi Azrbaycan gnclrinin III forumu Azrbaycan xalq musiqisinin saslari Azrbaycan xalqina qari 1918-ci il mart soyqirimi Azrbaycan incsnti Azrbaycan kitabxanalari XXI srin informasiya... Azrbaycan qadini namin Azrbaycan Media kataloqu Azrbaycan minerallari Azrbaycan pedaqoji fakültnin 50 illiyin Azrbaycan poemalari v klassik irs 1514 1715 1679 1129 2134 668 2107 1482 1130 1468 146 1422 1716

Azrbaycan Respublikasi Konstitusiya mhkmsinin... 1209 Azrbaycan Respublikasi Milli Mclisi iclaslarinin... Azrbaycan Respublikasi Vergilr Nazirliyi 10 il 398 1210 1211

Azrbaycan Respublikasinin Ail Mcllsi

1212

Azrbaycan Respublikasinin Ba Prokuroru yaninda... 1213 Azrbaycan Respublikasinin Cinayt-Prosessual... 1214

Azrbaycan Respublikasinin Diasporla üzr... 1131-1133 Azrbaycan Respublikasinin Dövlt Tsnifati Azrbaycan Respublikasinin Hrbi Qanunvericiliyi 1423 1215

Azrbaycan Respublikasinin nzibati Xtalar Mcllsi 1216 Azrbaycan Respublikasinin Mnzil Mcllsi Azrbaycan Respublikasinin Mülki Mcllsi Azrbaycan tarixi 1217 1218 669-671

Azrbaycan Tibb Universitetinin insan anatomiyasi... 1424 Azrbaycan Torpaqünaslar Cmiyytinin srlr Toplusu 422 Azrbaycanda anatomiya mktbinin banisi mkdar elm...465 Azrbaycanin kitab abidlri Azrbaycan-Türkiy: bir millt, iki dövlt Baki musiqi akademiyasinin bakalavr v... Bakixanovlar dbi - mdni, elmi fikir tarixind Balalara sovqat Bayatilar 399 258 1134 .2135 673 2096 1682

Beynlxalq mdni laqlr Bizim Konstitusiyamiz Bizim Qurtulu Günümüz

1387 1426 1427

Botanika fnnindn çöl tdris tcrübsin aid ümumi... 179 Cfr Xndan Cfr Xndan-100 Dil nzriyysi kursu üzr proqram Dilçilik metodlari kursu üzr proqram Dilçilik tarixi kursu üzr proqram Dilçiliy giri fnnindn proqram Dilçiliy giri kursu üzr proqram Dilotu Dilünasliin müasir problemlri fnnindn proqram Dövlt idarçilik nzriyysi Dünya durdukca yaa 2329 1723 1519 1520 1521 1522 1523 2098 1524 1223 2205

Ehtimal nzriyysi v riyazi statistika ensiklopediyasi 5 Ekstremal raitd Uaq Hüquqlarinin Müdafisi Elin böyük olu Elmi-tdqiqat, tcrübi-konstruktor ilrinin... toplusu 400 1224 181 1408

"dbi Azadliq" müsabiqsi "dbi rvan - 2008"

1846 1847

mkdar elm xadimi, professor Rafiq rf olu sgrovun..472 Hakimlrin etik davrani kodeksi Heydr liyev dövltçilik haqqinda Heydr liyev v Brd Heydr liyev v qanunçuluq Heydr liyevin dil siyasti Hyatin yollari kemke- Fxrddin Meydanli- 55 Xaricd yaayan azrbaycanlilar üçün yadda Xarici dövltlrin konstitusiyalari Xarici musiqi terminlr lüti Xarici ölklrd yaayan Azrbaycanlilarla üzr ... XX sr dilçilik mktblri ixtisas kursu Xüsusi histologiya ngilis dilind sift nsan hüquqlari rvan yaltinin icmal dftri rvan yaltinin müfssl dftri 401 1233 689 690 691 1536 1740 1161 1239 2138 1162 1545 478 1548 1241 697 698

rvan xanlii Klbcr dünyasi Korolu Korrupsiya anlayiinin sas xüsusiyytlri Qabusnam Qaraba dünn, bu gün v sabah Qaraba Qazmada nanotexnologiya Mdniyyt, incsnt v turizm haqqinda... Mhkm-ballistik ekspertizasi üzr... Mmmdaa Sultanov (1910-1991) Mnsur ibn Mhmmd ibn Yusif ibn lyas... Midht Teymur olu Abasov Muxtar Avarov Musiqi kolleci tlblri üçün faqot üzr proqram Müdrik sindftr Mühasibat uçotu Mühasibat uçotu: qanunlar... Nitq mdniyytinin saslari 402

699 1692 1693 1244 1903 704 705 314 2330-2332 1249 2333 492 2334 2186 2148 1697 960 1252 1564

Nuh peymbr dünya tufani v Naxçivan Orta mktb agirdlri üçün faqot üzr proqram Ömrün qizil payizi Pedaqoji fakültnin 50 illiyin hsr olunmu... Psixolinqvistika fnnindn proqram Rast muami Sabaha doru Seçilmi mqallr Sdrk nmlri Snt almi Sntin ks yolu-poeziya Srniin qatari risinin vzif tlimati Sosiolinqvistika kursu üzr proqram Struktur dilçilik kursu üzr proqram abran: dünndn bu gün eir çlngi eirlr, mahnilar nlik-mrasim nmlri Türk dövlt v cmiyytlrinin XI dostluq...qurultayi 403

2224 2151 410 1448 1567 2152 716 2154 1963 2118 1762 411 1571 1572 719 1970 261 1975 722

Türkologiyaya giri fnni üzr proqram Ümumi dilçilik fnnindn proqram Ümumi dilçilik kursu üzr proqram

1576 1577 1578

Ümummilli lider Heydr lirza olu liyevin irsi v milli...724 Ümummilli lider Heydr lirza olu liyevin xatirsin... 976 Vaqif Mcid olu Frzliyev Vedibasar "Vektor" Nrlr evi Yeni Azrbaycan Partiyasi 2006 Yeni Azrbaycan Partiyasi 2007 Yeni kitablar Yusuf, Mühmmd rrab Zahid Xlilin snt dünyasi Zlimxan Yaqub dbi düüncd Zlimxan Yaqubdan yazilanlar Zlimxanin hikmt dünyasi 2335 2345-2347 262 1198 1199 2336 2231 1770 1771 1772 2006

Rus dilind

404 728 266

e ... - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 405

216 732 1699 123,124 1700 991 992 993 1271 1490 378 2340,2341 2237 2238 2239 2240 2241 1780 1701

388 1781 2163 1702 661

529 638 . , , . .. - ... 1284 744 1605 745 1288 2164

254 "... ... . 406 2165 1168 541 753 1019

.

1490 755 756

...757,758 1480 1302,1303

..281 - .. "" 1394 1033 2166 559 1040 396 1317,1318

35 407 767 768 1378 2246

2168 1704 1705 1322

- ... 771 . . . : ... ... XI-XX ... - ­ 408 291 1413 165,166 325,1326 1176 1147 1327 653 2289 1328 2169 1200 1060 784

...1332,1333 -... 1334 "- " .. ... ... 409 1794 2170 786 369 1063 1341 1178 2343 1070 86 1179 647 648 593 594 119 595,596

: ... 100 XX . ... "" -DUR . 17 410

597,598 599 600 796 371 1071 726 797 169 1350 1352 1353 649 1078 2300 63 1080 1180 2175

... .

1 1088 1089 1090 1091 1092 1093 2178 374 1357 375 1383

ngilis dilind

A Common Regulatory Language Agreed Conclusions of the Commission on the Status of ... Alevi identity Annuaire des statistiques de l`energie Antiquities Museum Asean-oshnet+3 policy dialogue... Assessing regional integration in Africa 1361

1363

2249 654 1501 615 1095

411

Atlas of the World's languages in danger Azerbaijan democratic republic Azerbaijan in Global Politics Azerbaijan Truths (In Armenian literary sources) Azerbaijan: Grand travel Bioethies, human rights and new technologies Building an Effective Financial Intelligence Unit CEVNI European for Inland waterways

1624 820 1184 821 1399 1358 1097 416

Child Rights Protection in Emergencies

Climate Change and arctic Sustainable Development Combating the Financing of Terrorism Compliance Requirements for Financial Initiations DECREE of the President oft he Republic ... Dimitrie Cantemir: Extracts from "The History of ... Doing business in Azerbaijan 2009 Domestic (Inter-Agency) and International Economics of sustainable agriculture Education under attack 2007... Effects on Economic Development and International Encyclopaedia of Azerbaijan woman

1359

142 1098 1099 1365 826 1100 1101 457 1400 1102 1152

412

English Fieldwork in transforming societies Globalization of production and the competitiveness Historical facts of Armenia's actions Human Rights in the Globalizing World Human rights. Questions and Answers ... International trade statics yearbook... Investigating Money Laundering and Terrorist Investing in cultural diversity... Iran after the revolution Iran: essays on a revolution in the making Iraq a country study Islamic and Middle Eastern Societies... Journal Legal Requirements to Meet International Standards Masterpieces of the Egyptian museum in Cairo Monuments of Azerbaijan Mountain Jews: Museums and theatres of Baku Population bulletin of the United Nations... Proceedings of he fourth international congress

1625 1416 1103 829 1360 1366 655 1104 1402 830 831 832 2254 2256 1105 1503 881 904 847,848 659 854

413

Proceedings of the second european conference... Proceedings of the third International congress Prophetic Guidance On The Path Qajar Iran Qarayev Abdulla smayil olu Recommendations on the transport ... Regulatory and Institutional Requirements for ...

905 855 2258 856 2337 1368 1107

Reports at the 111 Baku International Conference ... 369-1371,1373 Reports of the conference dedicated to the results... Russian Business Law Skilled Visions : Between Apprenticeship and Standards Speaking out The female Speaking out the female voice Steps of time. Zeitbenossische kunst ... Syntax and parsing The apprenticeship of big tvep The Book of Dede Korkut The Dokdo/Takeshima Controversy 1372 1636 651 1637 2181 1404 1638 2074 1711 863

The great silk road & Azerbaijan

864

The Ottoman Empire in the Reigh of Suleyman the Magnificent 865

414

The textile and clothing... The word book Mieko Kanai Time to reset the code locks Realizing Trade and environment review Turkey meat carcasses and parts UNESCO World Report Vandalism: genocide against Who is who in Azerbaijan World economic and social survey 2009 World History Yearbook Annuaire des statistiques ... Yearbook of the United Nations 2006 .

381 2075 1374 308 376 1406 867 871 145 872 656 1375 1653 1654 1670

Alman dilind

Arbeiten Architektur NRW 2007

2127 406

415

Arthrose heilen -Wunsch oder Wahrheit? Azerbaidschan: Die grosse Reise Denkmalpflege in Regensburg. Denkmalpflege in Sachsen-anhalt Gesundheit fordern-Krankenheit heilen... Kulturstiftung der lander der beauftragte Lexikon der gesundheit A-Ermü Photography, made in Zurich Trommelwirbel: Funfzig Jahre Volkermord von Chodschali

614 1398 407 879 616 2121 1634 2129 2076 870

Fransiz dilind

Musees et theatres de Bakou 846

rq dillrind

Azerbaycan-Türkiye: tek millet, iki devlet Bakurt ecereler Car bölgesinde alevi bektai Ezel-ahir dünya türkün dünyasi I Uluslararasi Yunus Emre

1185 1800 2253 1801 1708

416

kinci Uluslararasi Kibris Aratirmalari Kongresi Kibatek-Ydü XI Kibris Türk milli mücadelesi Kibriz Türk Milli Mücadelesi 1916-1918 rus hesabatlarinda Trabzon Nizami`den Yunus Emre`ye K. Ataturkten Prof. dr. Saim Sakaoluna armaan Türk halk kültüründe milli mücadele Vaqif adlinski: biografi-bibliyografya

1401 1802 1803 836 814 1417 1808 1712 2338

Baqa dillrd

A romak jogi helyzete Europaban A textile-es ruhaipari A textile-es textilruhazatipari A textilipari museum evkönyve A textilipari museum evkönyve Abusagyt Abylhayyr-gündogaryn beyik akyldary ARS in artibus Az orszagos idegennyelvü Azerbajdzsani Köztarsasag.

1362 1497 1498 1499 1500 816 2112 1494 822

417

Budapest Ortofotok Dayton, 10 ev utan. Eötvös Lorand Tudomanyegyetem Informatyka w historii « Karabah tenyei es valosaga» sorozat JOGI Lexikon Ludzie Swiata muzyki Magyar Kulpolitikai Evkonyv 1995. Magyar ujsagirok Azerbajdzsanrol Mahmyt Zamanary we gündogaryn ... Mives vadaszfegyverek a 15 Mukaddes ruhnama we dünyanin ... Mukaddes ruhnama-taze munyyllygyn pelsepesi Ouz Kan: Azerbajdzsan valtozat 1920 SUB CLAUSUIA 1947 1989 year of miracles in Hungary and Europe Ormos mre 1903-1979 Racconti neri Rakocziak dicso kora Religions in one thousand years of Hungarian history Sen Mendoga

127 1364 1414 1502 813 1632 2180 1191 841 1804 903 1806 2303 1153 1182 815 850 2069 1504 2259 2072

418

Szarvasi kisterseg. Szivünle hungarikumai Tanulmanyok a Szellemi Kulturalis Örökseg Textil-es textilruhazati Textil-es textilruhazati ipartörteneti 25th anniversiry of the Budapest spring Visegrad 1335 Vollanepes and Turkmen mode of life... h... i i... i i , , , !.

861 906 1405 1505 1506 2111 869 1809 2120 2082 2085 2086 1155 1669 1110 2093

419

Mündricat

Tbit elmlri.............................................................................. Riyaziyyat................................................................ ............. Mexanika........................................................................................ Fizika............................................................................... Astronomiya................................................................................ Kimya elmlri......................................................................... Ceodeziya............................................................................... Ceofizika..................................................................................... Geologiya............................................................................... Corafiya ............................................................................... Biologiya elmlri..................................................................... Ümumi texnika............................................................................... Energetika. Radioelektronika...................................... Da - mdn ilri. Neft. Qaz..................................... Mainqayirma ....................................................................... Kimya texnologiyasi. Yeyinti snayesi.......................... l ilri. Evdarliq................................................................ Tikinti.....................................................................................

4 4 11 13 17 18 24 24 27 29 32 44 45 54 58 61 66 66

420

Nqliyyat.................................................................. Knd tsrrüfati...................................................... Tibb elmlri................... .......................................... Sosiologiya. Sosial flsf.................................................... Statistika................................................................................. Demoqrafiya.......................................................................... Tarixi elmlri.................................................... Tarix ..................................................................................... Arxeologiya............................................................................ Etnoqrafiya............................................................................. qtisadiyyat elmlri................................................................ Siyasi nzriyy ....................................................... Daxili siyast.............................................................. Xarici siyast. Diplomatiya................................................... ctimai siyasi tkilatlar..................................................... Hüquq elmlri.............................................................. Hrbi elm............................................................................... Mdniyyt............................................................. Elm......................................................................................... Thsil...................................................................................... Bdn trbiysi. dman. Turizm...................................

71 72 79 106 111 112 112 113 143 143 147 181 184 188 195 196 224 225 229 231

421

237 Mtbuat............................................................................ 239 Kitabxana ii............................................................................ Muzey ii................................................................................... Dilçilik................................................................................... Folklor.......................................................................... dbiyyatünasliq.............................................................. Bdii dbiyyat................................................................... Natiqlik snti........................................................................ Uaq dbiyyati..................................................................... ncsnt. ncsntin tarixi................................................... Tsviri incsnt..................................................................... Arxitektura................................................................. Dekorativ incsnt................................................................ Heykltraliq...................................................................... Rsm. ..................................................................................... Qrafika............................................................ Fotoçkil. Bdii foto............................................. Musiqi.................................................................................... Teatr....................................................................................... Sirk. Estrada...................................................................... 241 244 245 268 273 286 313 314 315 316 317 317 317 318 318 318 319 327

422

Kino snti................................................................................. Notlar..................................................................... Din.......................................................................................... Flsf.................................................................................... Psixologiya............................................................................. Biblioqrafik göstricilr......................................................... Ensiklopediyalar..................................................................... Dövrü v davam edn nrlr................................ Mülliflrin lifba göstricisi. Azrbaycan dilind............... Rus dilind............................................................................ ngilis dilind..................................................................... Alman dilind...................................................................... Fransiz dilind...................................................................... rq dillrind ................................................... Baqa dillrd................................................................... Srlövhlrin lifba göstricisi. Azrbaycan dilind.................... Rus dilind .......................................................................... ngilis dilind .................................................................. Alman dilind .................................................................... Fransiz dilind ......................................................................

329 329 330 331 337 344 348 350 351 352 365 378 379 380 380 380 381 386 391 393 394 394

423

rq dillrind .................................................................. Baqa dillrd ................................................................... Mündricat....................................................................................

395 396 399

.

424

YEN KTABLAR Annotasiyali biblioqrafik göstrici 2010 Buraxili II Korrektor: T.Aamirova

M.F.Axundov ad. Milli Kitabxananin mtbsind ofset üsulu il çap olunmudur. Çapa imzalanib 28.10.10. Sifari 27 Tiraj 150 nüsx

Information

Microsoft Word - titul.doc

425 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

601993