Read Microsoft Word - ykitab2009_3.doc text version

AZRBAYCAN RESPUBLKASI MDNYYT V TURZM NAZRLY M.F.AXUNDOV ADINA AZRBAYCAN MLL KTABXANASI

YEN KTABLAR Annotasiyali biblioqrafik göstrici 2009 Buraxili III

B A K I ­ 2009

0

AZRBAYCAN RESPUBLKASI MDNYYT V TURZM NAZRLY M.F.AXUNDOV ADINA AZRBAYCAN MLL KTABXANASI

YEN KTABLAR 2009-cu ilin üçüncü rübünd M.F.Axundov adina Milli Kitabxanaya daxil olan yeni kitablarin annotasiyali biblioqrafik göstricisi Buraxili III

BAKI - 2009

1

Trtibçilr: Ba redaktor: Redaktor:

L.Talibova N.Rzaquliyeva K.Tahirov T.Aamirova

Yeni kitablar: biblioqrafik göstrici /trtib ednlr L.Talibova [v b.]; ba red. K.Tahirov; red. T.Aamirova; M.F.Axundov adina Azrbyc Milli Kitabxanasi.- B., 2009.Buraxili III. - 234 s.

© M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2009

2

Göstrici haqqinda M.F.Axundov adina Azrbaycan Milli Kitabxanasi 2006-ci ildn "Yeni kitablar" adli annotasiyali biblioqrafik göstrici nr etmy balamidir. Vsaiti hazirlamaqda mqsd oxucu v mütxssislri Milli Kitabxanaya daxil olan yeni dbiyyatla tani etmkdir. 2007-ci ildn etibarn bu biblioqrafik vsait rüblük hazirlanir. Milli Kitabxananin hazirladii "Yeni kitablar" annotasiyali biblioqrafik göstricinin bu buraxiliinda 2009-cu ilin iyul ayindan sentyabr ayinadk kitabxanaya daxil olmu 1140 adda dbiyyat öz ksini tapmidir. Materiallar bölmlrin daxilind vvlc Azrbaycan dilind, sonra rus v xarici dillrd lifba sirasi il düzülmüdür. Göstricidn istifadni asanladirmaq mqsdi il mülliflrin v srlövhlrin lifba göstricisi d verilmidir. Nrl bali arzu v rylrini Milli Kitabxanaya bildirn mütxssislr vvlcdn öz tkkürümüzü bildiririk. ünvan: AZ-1000 Baki ., Xaqani küç. 29. email: [email protected] veb: www.anl.az

3

Tbit elmlri

1. . H58 Hmzyev, G.. Tbit elmlri tdrisinin trbiy funksiyasi [Mtn]: etodik vsait /G..Hmzyev; elmi red. Q.drisov; ry. N.Mikayilov, .Abbasov, .smayilov; Azrb. Resp. TN, Azrb. Resp. Thsil problemlri in-tu, Azrb. Müllimlr in-nun Quba filiali.- Baki: [s.n.], 2009.- 82, [1.] s. Kitabda tbit elmlri v onlarin tdrisi prosesindn daniilir. Vsaitd tarixn cmiyytin sas funksiyalarindan biri kimi hmi aktual olmu v bu gün d aktual olan trbiy prosesinin hmiyyti v ona tsir edn amillr aradirilir, estetik v ekoloji trbiy msllri aydinladirilir, insan- tbit münasibtlri thlil edilir v bzi metodik tövsiylr verilir.

Riyaziyyat

2. 1. M15 Baxliyev, Y.R. Universitetlrin riyaziyyat fakültlrind riyaziyyatin nzri msllrinin cbri strukturlar sasinda tlimi [Mtn]: ped. elm. nam. dr.: 13.00.02 /Yasf Baxliyev; Azrb. Resp. TN, ADPU.- Baki, 2009.- 41 s. Bernulli, Y. Böyük ddlr qanunu haqqinda [Mtn]: drs vsaiti /Yakob Bernulli; latin dil. rus dilin red. v ön söz A.A.Markov; ümumi red. Y.V.Proxorov; trc. Y.V.Uspenski, H.M.hmdov; ön söz A.N.Kolmoqorov, A.H.Haciyev.- Baki: rqQrb, 2009.- 187, [5] s. Kitabda Yakob Bernulliy mxsus olan "Böyük ddlr qanunu"-nun trcümsi verilmidir. Cbr v analizin balanici [Mtn]: ümumthsil mktblrinin 11-ci sinfi üçün drslik /M.C.Mrdanov, M.H.Yaqubov, S.S.Mirzyev (ümumi red.) [v b.]; ry. R.M.liyev, T..Talibov, F.S.Mustafayeva.- Baki: Çaiolu, 2007.- 208 s. Drslikd törm v onun ttbiqlri, ibtidai

3.

171.4 B50

4.

B14.72 C48

4

funksiya v inteqral, birlmlr nzriyysi v s. verilmidir. 5. 14.72 C48 Cbr v analizin balanici [Mtn]: ümumthsil mktblrinin 10-cu sinfi üçün drslik /M.C.Mrdanov, M.H.Yaqubov, S.S.Mirzyev [v b.]; ümumi red. S.S.Mirzyev; ry. R.M.liyev, T..Talibov, .M. Sadiqov.- Baki: Çaiolu, 2007.208 s. Drslikd funksiyanin sas xasslri, ddi arqumentin triqonometrik funksiyalari, triqonometrik tnliklr v brabrsizliklr v s. haqqinda mlumat verilmidir. Cbr 9 [Mtn]: ümumthsil mktblrinin 9-cu sinfi üçün drslik /M.C.Mrdanov [v b.]; ümuni red. S.S.Mirzyev; ry. R.M.liyev, T..Talibov, N.M.Sultanova.- Baki: Çaiolu, 2007.- 255, [1] s. Drslikd kvadratik funksiya, funksiya v onun xasslri, birdyinli tnliklr, ikidyinli tnliklr, ardicilliq, mhdud ardicilliqlar v s. materiallar verilmidir. liyev, A.R. Hilbert fzasinda bzi sinif operatordifferensial tnliklrin hll olunma msllri [Mtn]: fiz.-riyaz. elm. nam. dr.: 01.01.01 /Araz liyev; AMEA, Riyaziyyat v mexaika in-tu.- Baki, 2009.- 32 s. Hüseynova, E.S. Petrovskiy gör korrekt tnlik üçün Koi mslsi v qariiq msllrin hllrinin zamanin böyük qiymtlrind özünü aparmasi [Mtn]: fiz.-riyaz. elm. nam. dr.: 01.02.02 /Elnar Hüseynova; AMEA, Riyaziyyat v mexanika in-tu.Baki, 2009.- 20 s. Quliyev, .A. Riyaziyyatin tdrisind ümumildirm [Mtn] /sab Quliyev; elmi red. V.B.ahmurov.- Baki: Elm, 2009.- 452, [3] s. Kitabda agirdlrd riyazi-anlayilarin formaladirilmasi, uyun nzri v praktik materialin

6.

B14.72 C48

7.

162 65

8.

B161 H98

9.

1. Q-86

5

daha yüksk sviyyd mnimsnilmsi fikri thlil edilir. 10. 1. M15 Mahmudov, M.C. Ali texniki mktblrd riyaziyyat kursunun nzri v praktiki istiqamtlrd tdrisinin tkmilldirilmsi yollari v vasitlri [Mtn]: ped. elm. d-ru: 13.00.02 /Müdafi Mahmudov; Azrb. Resp. TN, ADPU.- Baki, 2009.44 s. Mrdanov, M.C. Hnds 8 [Mtn]: ümumthsil mktblrinin 8-ci sinfi üçün drslik /Misir Mrdanov, S.Mirzyev, .Sadiqov; ümumi red. S.S.Mirzyev; ry. H.Aslanov, .Hüseynov, C.Abdullayeva.- Baki: Çaiolu, 2007.- 160 s. Kitabda dördbucaqlilar, Pifaqor teoremi, ücbucaqlarin oxarlii v s. haqqinda trafli mlumat verilir. Mrdanov, M.C. Hnds 9 [Mtn]: ümumthsil mktblrinin 9-cu sinfi üçün drslik /Misir Mrdanov, S.S.Mirzyev (ümumi red.), .M.Sadiqov; ry. H.Aslanov, .Hüseynov, N.Sultanova.- Baki: Çaiolu, 2007.- 159, [1] s. Drslikd müstvi üzrind düzbucaqli koordinat sistemi, üçbucaqlarin hlli, iki vektorun skalyar hasili, hndsi çevirmlr v s. materiallar verilmidir. Nbiyev, A.K. Riyazi isbat ümumthsil mktblrind agirdlrin mntiqi tfkkürünün inkiaf etdirilmsi vasitsi kimi [Mtn]: ped. elm. nam. dr.: 13.00.02 /Asif Nbiyev; Azrb. Resp. TN, ADPU.- Baki, 2007.- 25, [1] s. Ömrova, K.K. Srhdli semimarkov proseslrinin tdqiqi [Mtn]: fiz.-riy. elm. nam. dr.: 01.01.05 /Könül Ömrova; AMEA, Riyaziyyat v mexanika in-tu.- Baki, 2009.- 19 s. Seyidov, A. Orta srlrd Azrbaycan-müslman

11.

151.72 M53

12.

151.72 M53

13.

1. N49

14.

171 Ö-44

15.

1.

6

S37

riyaziyyatçilari v astronomlari [Mtn] /Azr Seyidov; red. D.Osmanli.- Baki: Nurlan, 2009.147s. Kitab orta srlrd Azrbaycaninin riyaziyyatçi v astronomlarina hsr edilir. , .. .. , []: . . .-. : 01.01.02 / ; .- , 1997.- 125 . , .. []: . . . .. : 01.01.02 / ; .; - .- , 2008.- 18 .

16.

-1102

17.

2008/382

Mexanika

18. B251 D47 Dmirov, A.H. Asfaltbetondan olan tbq çökmsinin müyyn edilmsi üçün bzi msllr [Mtn]: texnika lm. nam. dr. 01.02.04 /Allahverdi Dmirov; AzTU.- Baki, 2004.- 151 s. hmdov, N.Q. Qeyri-bircins örtüklr üçün elastikliyyt nzriyysinin bzi üçölçülü msllrinin asimptotik thlili [Mtn]: fiz.-riyaz. elm. d-ru: 01.02.04 /Natiq hmdov; AMEA, Riyaziyyat v mexanika in-tu.- Baki, 2009.- 37 s. liyeva, H.H. Perforasiya olunmu lövhlrin yilmsi v dailmasi [Mtn]: fiz.-riyaz. elm. nam. dr.: 01.02.04 /Hicran liyeva; AMEA, Riyaziyyat v mexanika in-tu.- Baki, 2009.- 18 s.

19.

251 36

20.

251.16 65

Fizika

21. 313.7 hmdova, H.M. Ehtimal nzriyysi v riyazi

7

36

statistika müntxbati. Ehtimal nzriyysinin saslarinin v onun ttbiqinin populyar rhi [Mtn]: ali mktblr üçün drs vsaiti /rus dil. trc. Hqiqt hmdova; ön söz. C.E.Allahverdiyev, A.H.Haciyev.- Baki: rq-Qrb, 2009.- 494 s. Bu sr oxuculari ehtimal nzriyysinin yaranmasi v tkkülünd (XV - XX srlrd) P.Laplas, V.Y.Bunyakovski, S.N.Bernteyn v A.N.Kolmoqorov kimi görkmli mütfkkirlrin ehtimal nzriyysi v riyazi statistikaya flsfi baxilari v rhlri il tani edckdir. , .. []: . . . .. : 01.04.04 / ; . , - . ...- , 2009.- 22 . , .. []: / ; ; . ...- : , 2009.- 325 . . , .. []: . . - .-. : 01.04.16 / ; - ., 2008.- 35 . - - []: /.., .., .. [ .].- : , 2005.- 640 .

22.

2009/117

23.

2-782818

24.

2008/384

25.

2-782836

8

. 26. 2008/374 , .. 1 Z 6 []: . . - .-. : 01.04.16 / ; - .- , 2008.- 32 . , .. []: . . . .-. : 01.04.07 / ; - ., 2008.- 47 . , .. []: . . . .-. : 01.04.07 / ; - .- , 2008.- 28 . , .. []: / ; . . ..; , - ; . - .: , 2009.- 140 . , . , .. - - []: . . . .-. : 01.04.04 / ; . , -

27.

2008/399

28.

2008/392

29.

2-782779

30.

2009/160

9

. ...- , 2009.23, [1] . 31. 2008/396 , .. []: . . . .-. : 01.04.07 / ; - .- , 2008.- 20 . , . 252 Cf []: . . - .-. : 01.04.16 / ; - .- , 2008.- 48 .

32.

2008/383

Astronomiya

33. 65 Q-24 Qarammmdli, N. Quran v astronomiya iiinda Smavi Tfkkür [Mtn] /Nazim Qarammmdli, L.Helvaci; elmi red. S.Zeynalov; nr hazir. S.Z.Meriç; dizayn S.sgndrov.- Baki: pk Yolu, 2009.- 128 s. Kitabda Qurani Krimin astronomiya il bali hisslrinin rhi verilmidir.

Kimya

34. 12 99 zizova, .N. kivalentli platinin tetrametiletilendiamin v kükürd, azot-trkibli bioliqandlarla qariiq liqandli komplekslrinin sintezi v tdqiqi [Mtn]: kimya elm. nam. dr.: 02.00.01 /smt zizova; AMEA, akad. M.F.Naiyev ad. Kimya problemlri in-tu.- Baki, 2009.- 26 s. Hüseynov, Q.M. TI-S-Halogen sistemlrind faza tarazliqlari v araliq fazalarin fiziki-kimyvi xasslrinin tdqiqi [Mtn]: kimya elm. nam. dr.:

35.

533 H98

10

02.00.04 /Qorxmaz Hüseynov; Azrb. Resp. TN, BDU.- Baki, 2009.- 25 s. 36. 1.73 Q-89 Qurbanov, H.R. Qeyri-üzvi kimya. "s" v "p" elementlrin xarakteristikasi. Msllr. Çalimalar. Testlr [Mtn]: ali mktblr ücün drs vsaiti /Hüseyn Qurbanov; elmi red. Ö.M.liyev; ry. M.B.Babanli, ..liyev.- Baki: [s. n.], 2008.- 320 s. Tqdim olunan drs vsaitind "s" v "p" elementlrinin ümumi xarakteristikasi, sas yarimqrup elementlrin qisa xarakteristikasi, tbii birlmlri, ml gtirdiklri turular haqqinda mlumatlar verilir. Qurbanova, M.M. Funksional vzli karbamid v tiokarbamidlrin sintezi v hetrotsikllmsi [Mtn]: kimya elm. d-ru. dr.: 02.00.03 /Mlaht Qurbanova; Azrb. Resp. TN, BDU.- Baki,2009.- 44 s. Yusif Heydr olu Mmmdliyev [Mtn]: biblioqrafiya /trt. A.Kazimov; red. .liyevaKngrli, K.Tahirov; Azrb. Milli Kitabxanasi; AMEA, Mrkzi Elmi Kitabxana.- Baki: Elm, 2009.307, [1] s. Akademik Y.Mmmdliyevin srlrinin biblioqrafiyasi Azrbaycan, rus v xarici dillrd çap edilmi kitablarini, monoqrafiyalarini v mtbuatda drc olunmu mqallrini hat edir. , .. VIII B []: . . . . : 02.00.01 / .- , 2009.- 16, [6] . , .. []: . . - . : 02.00.02 / ; . ., .- , 2009.- 54 .

37.

221 Q-89

38.

(2). M51

39.

2009/162

40.

2009/82

11

41.

2009/161

, .. , - []: . . . . : 02.00.06 / .- , 2009.- 16, [4] . , .. , , []: . . - . : 02.00.04 / .- , 2009.32, [4] . , .. (, ) []: . . - . : 02.00.06 / ; . , - .- , 2009.- 46 . , .. , [] / ; . ..; , - .- : - , 1961.- 368 . , , . . , .. []: / ; . . ..; , - . . . .., - . ...: , 2001.- 403 . , .

42.

2009/118

43.

2009/154

44.

3-103871

45.

1-701972

12

. 46. 2-783206 , .. []: / ; . . ..; , , - . . . .- : , 1989.- 215,[1] . , . . , .. 5-HT 1A . QSAR []: . . . . : 02.00.10 / ; , - - . ...- , 2008.- 23, [1] . , .. - []: . . . . : 02.00.04 / ; - . . . . , . - . .- , 2009.- 23, [1] . , .. - []: . . - . : 02.00.04; 02.00.01 / ; , - . . ...- , 2009.- 52 .

47.

2008/390

48.

2009/146

49.

2009/84

13

Geofizika

50. 217. H58 Hmzyev, G.. Tbii flaktlr [Mtn]: metodik vsait /G..Hmzyev, G.G.Hmzyeva; elmi red. R.Babayev; ry. M.Mirzyev, Y.Qribov; Azrb. Resp. TN, Azrb. Resp. Thsil problemlri in-tu, Müllimlr in-nun Quba filiali.- Baki, 2008.- 67 s. Kitab tbit v cmiyyt xüsusi hmiyyt ksb edn tbii hadislrin - zlzl, vulkan, meteorit toqqumalari v qasiralarin öyrnilmsin hsr edilmidir. , .. , - []: . . . .-. : 04.00.22 / ; - ., 2008.- 20 . , .. []: , , : / ; . ..; .- , 2009.- 226 . , , . , .. , []: . . - . : 25.00.27 / ; , - . . ...- , 2009.- 50 .

51.

-1169

52.

1-701813

53.

2009/86

14

54.

3-103840

, .. [] / , ...: , 1984.- 201, [6] . , , . , .. - - - []: . . . .-. : 25.00.10 / ; , - ., 2009.- 24 . , .. []: . . . .-. : 04.00.22 / ; - ., 2008.- 20 .

55.

2009/80

56.

2008/395

Geologiya

57. 46 D19 Darei, M.. Tbriz düznliyinin hidrogeoloji raiti v yeralti sulardan istifad perspektivi [Mtn]: geol.mineral. elm. nam. dr.: 04.00.06 /Mhmmd Darei; AEA Geol. n-tu.- Baki, 1995.- 208 s. Heydr fndiyev haqqinda xatirlr [Mtn] /trt. Z.Abdullayev, N.Novruzov; AMEA.- Baki: Elm, 2008.- 307, [1] s. Kitabda respublikamizda geokimya elminin yaradicilarindan biri, görkmli alim v pedaqoq, ictimai xadim professor H.X.fndiyevin biblioqrafiyasi, srlrindn seçmlr v onun haqqinda hmkarlarinin, tlblrinin xatirlri

58.

3(2). 34

15

verilmidir. 59. 2009/125 , .. - - []: . . . . : 25.00.36 / ; ., - . ..- , 2009. 22 . , .. []: . . . .-. : 04.00.17 / ; . "", " ".- , 2009.- 26 . , .. []: . . . .-. : 04.00.17 / ; . "" "- ".- , 2009.- 27 . []: /.. [ .]; , . . - . ...- : , 2009.- 304 . , . -

60.

2009/138

61.

2009/110

62.

3-103835

16

. 63. 2009/128 , . []: . . . . : 25.00.36 / ; ., - . ..- , 2009.- 26 .

Corafiya

64. 8.73 E45 Eldarov, N.. Corafiyanin tdrisi metodikasi [Mtn]: ali mktblrin bakalavr pillsi ücün drs vsaiti /Nzr Eldarov; elmi red. B.C.lsgrov; red. R.N.Nuriyev; ry. T.D.Aayev, S..Allahverdiyeva.- Baki: Qanun, 2008.- 190, [2] s. Vsaitd corafiya tdrisi metodikasinin ümumi msllri: corafiyanin tlimi metodikasi bir elm kimi, mktb corafiyasinin strukturu v mzmunu, ümumithsil vziflri, tlim metodlari v s. sinifdnxaric ilr verilmidir. Hüseynli, N.. Aberon yarimadasinin müasir landaftlari v ekoloji problemlri [Mtn]: co. elm. nam. dr.: 25.00.23 /Nriman Hüseynli; AMEA; akad. H..liyev ad. Corafiya in-tu.- Baki, 2009.22 s. Paa, N.H. amaxi-smayilli seysmoaktiv zonasinda seysmik thlük v güclü zlzllr nticsind dyn zrrin qiymtlndirilmsi [Mtn]: geol.miner. elm. nam. dr.: 25.00.10 /Natiq Paa; AMEA, Geologiya in-tu; Resp. Seysmoloji xidmt mrkzi.Baki, 2007.- 155 s. Verdiyeva, T.Y. Kiçik Qafqazin imal-rq hisssi landaftlarinin tbii-rekreasiya potensiali v onun qiymtlndirilmsi [Mtn]: co. elm. nam. dr.:

65.

9(2)82 H98

66.

9 P21

67.

9(2)82 V-40

17

25.00.23 /Tahir Verdiyeva; AMEA, akad. H..liyev ad. Corafiya in-tu.- Baki, 2009.- 23 s. 68. 69. 70. Bd-14966 Bd-14950 -13511 Latvijas ainavas dabas stasti pieaugusajiem [Text].Riga: Latvijas Vides, 2008.- 173 p. Regio eesti atlas 1: 150000 [Text].- Tallinn: [s.n.], 2008.- 328 c. Ülkekul, C. Tarihi kabartma haritalarimiz [Mtn] /Cevat Ülkekul.- stanbul: Tarihi aratirmalar vakfi, 1998.- 159 s.

Biologiya elmlri

71. 693 A99 Azrbaycanin qular almi [Mtn]: ensiklopedik mlumat kitabi /layihnin mül. v trt. E.liqizi; red. T.Qasimova; dizayn T.Gncliyev, F.Rhimov; fotolar M.Yaqub [v b.].- B.: Letterpress Nriyyat Evi, 2009.- 503, [1] s. + [1] elektron optik disk (CD). Bu kitabda qularin mnyi, respublikamizin razisind qeyd alinan hr bir növün ekoloji xüsusiyyti - ölçüsü, tsviri, miqrasiyasi, mühafiz statusu v s. haqqinda mlumat verilmidir. lkbrova, .. Xzrin Samur-Aberon elfind neft mnli karbohidrogenlrin mikrobioloji biodeqradasiyasi [Mtn]: biol. elm. nam. dr.: 03.00.07 /lham lkbrova; AMEA, Botanika intu.- Baki, 2009.- 22 s. liyev, .H. nsan v heyvan fiziologiyasi [Mtn]: bakalavr hazirlii ücün drslik /li liyev, F..liyeva, V.M.Mdtova; red. .N.Frcov, .M.Haciyev; ry. M.S.Babayev [v b.].-Baki Universiteti, 2008.- 600 s. Drslikd insan v heyvan fiziologiyasi haqqinda müasir mlumatlar verilmidir. liyev, T.X. Ölümönü canlanmanin v almd müxtlifliyin sirrinin açilmasi [Mtn]: monoqrafiya

72.

48 46

73.

903.7 65

74.

903.2 65

18

/Telman liyev; elmi red. Y..Rüstmov.- Baki: Elm, 2009.- 275, [1] s. Monoqrafiya müllifin iki kfi sasinda yazilmidir. Kflrdn biri "Tbitin qadaan qanunlari v ölümqabai gümrahlamanin sirri", o biri is "Canlilarda müxtliflik (diversifikasiya) hadissi v onun sirrinin açilmasi" adlanir. 75. E081 X49 Xlilov, T.A. Ekologiya v traf mühitin mühafizsinin saslari [Mtn]: ali mktblr üçün drslik /Telman Xlilov; elmi red. .Y.Göyçayli; ry. N.K.Mikayilov, A.B.Dolxanov.- Baki: MBM-R, 2009.- 231, [1] s. Drslikd traf mühit haqqinda, hmçinin ekologiyanin bzi müddalari, bu elmin yaranma tarixindn, onun mqsd v vziflri, elmlr arasinda tutduu yer, drsliyin elmi v praktiki hmiyytindn bhs olunur. brahimova, J.M. Qeyri-istilik intensivlikli desimetr elektromaqnit üalanmasinin göz billurunda oksidativ stres vziyytin tsiri v onun korreksiyasi imkaninin tdqiqi [Mtn]: Biol. elm. nam. dr.: 03.00.04 /Jal brahimova; AMEA A..Qarayev ad. Fiziologiya in-tu.- Baki, 2009.- 20 s. sayeva, E.B. Postanatal ontogenezd ionladirici üalanma raitind fiziki iin müxtlif toxumalarda kr mübadilsin tsiri [Mtn]: biol. elm. nam. dr.: 03.00.13 /Elnar sayeva; AMEA, A..Qarayev ad. Fiziologiya in-tu.- Baki, 2009.- 22 s. Quliyeva, F.E. Xronik böyrk çatimazlii olan xstlrd biokimyvi v bzi immunoloji göstricilrin dyiikliklri arasinda laq [Mtn]: biol. elm. nm. dr.: 03.00.04 /Firngiz Quliyeva; AMEA, A..Qarayev ad. Fiziologiya in-tu.- Baki, 2009.- 22 s. Mövsümov, E.M. traf mühitin kimyasi [Mtn]: ali mktblr üçün drslik /Elman Mövsümov,

76.

69 18

77.

69 74

78.

902.51 Q-86

79.

081.73 M79

19

R.Mustafayev, L.Quliyeva; ry. F.Y.liyev, V..Quliyev; Azrb. Resp. TN, Azrb. Knd tsrrüfati akad-si.- Baki: Mütrcim, 2009.- 191 s. Drslikd ekologiya elmi v onun inkiaf tarixi, yer planeti v canli alm, istilik energetikasi, kimya snayesi v s. mövzular verilmidir. 80. 581 M85 Musayev, M.Q. hövzlrinin flora vziyyti [Mtn]: /Murad Musayev; 2009.- 19 s. Kür-Araz ovaliinda irin su v bitkiliyinin müasir ekoloji biol. elm. nam. dr.: 03.00.05 AMEA, Botanika in-tu.- Baki,

81.

072.4 21

amilov, E.N. Bzi bitki ekstraktlari v dmir komplekslrinin radiooprotektor xasslrinin öyrnilmsi [Mtn]: biol. lm. nm. dr.: 03.00.16 /Eln amilov; AMEA, Radiasiya problemlri institutu.- Baki, 2007.- 166 s. irliyeva, G.. Naxçivan Muxtar Respublikasi florasinda qirxbuumkimilr (Polygonaceae juss.) fsilsinin bioekoloji xüsusiyytlri, ehtiyati v istifad yollarinin elmi saslari [Mtn]: biol. elm. nam. dr.: 03.00.05 /Gülnar irliyeva; AMEA, Botanika in-tu.- Baki, 2009.- 22 s. , .. []: . . . : 03.00.04 / ; , - . ...- , 2009.- 22 . , .. - []: . . . . : 03.00.19 / ; , - .- , 2009.19, [3] .

82.

59 66

83.

2009/79

84.

2009/81

20

85.

2009/111

, .. - []: . . . . : 02.00.04 / ., 2009.- 16, [5] .

Ümumi texnika

86. 121. H14 Haciyeva, R.. Materiallar müqavimtindn laboratoriya ilri [Mtn]: metodik göstri /trt.ed. Rhil Haciyeva; elmi red. R.N.hmdov; ry. V.M.Mirslimov, M.M.zimov; Azrb. Resp. TN, AzTU.- Baki, 2006.- 53, [1] s. Metodik göstrid "Materiallar müqavimti"nin sas bölmlri nzr alinmidir. Musayev, Y.. Elevatorlarin layihlndirilmsi [Mtn]: drs vsaiti /Yusif Musayev, ..Xlilov, B.B.hmdov; elmi red. A.H.Abdullayev; ry. R.K.Mmmdov, R.H.hmdov.- B.: Çaiolu, 2002.- 93, [1] s. Drs vsaitind elevatorlarin hesablanmasi v layih edilmsi, sas parametlrindn, ümumi quruluundan v s. geni mlumat verilir. , .. []: / ; . . ..; . .., ..; - , .- : [..], 2006.- 61 . 8 , . , , . . []: /. . . . ..;

87.

2.7 M85

88.

1-701744

89.

2-782763

21

. . ...- : , 2008.- 296 . , 200 . , , , , .

Energetika. Radioelektronika

90. 973.26.0 E42 Elm v thsild informasiya-kommunikasiya texnologiyalarinin ttbiqi. II beynlxalq konfrans: Baki, 01-03 Noyabr, 2007 [Mtn]: materiallar /ARTN; ARRTN; Ça öyrtim iltmlri Qafqaz un-ti; BDU; ATU; Türkiy Resp. Telekommunikasiya qurumu; Türkiy Resp. Ba nazirliyi; Türk mkdaliq v inkiaf idarsi baqanlii; TKA; dizayn S.Kazimov.- Baki: Qafqaz Un-ti, 2007.- IX, 331-836, [2] s. Kitabda II beynlxalq konfransin materiallari verilmidir. liyev, R.Y. Energetik qurgularin ilanvari borularinda qaynama prosesind istilikverm [Mtn]: texnika elm. nam. dr.: 05.14.05 /Ruslan liyev; AzTU.- Baki, 2009.- 22 s. Hsnov, G. Turbo Pascal v Delphid proqramladirma [Mtn] /Gülxan Hsnov; red. N.S.Rüstmov.- Baki: ADNA, 2008.- 222, [1] s. Tqdim olunan kitabda Turbo Pascal v Delphid proqramladirmanin nzri v praktiki saslari ardicil kild rh olunmudur. nformatika 6-ci sinif [Mtn]: ümumthsil mktblri üçün drslik /M.C.Mrdanov; R..Mahmudzad, [v b.]; ry. T.liyev, R.liquliyev, .liyev.- Baki, 2006.- 128 s.

91.

31 65

92.

973.26 H63

93.

973 50

22

Drslikd Microsoft Office paketi v onun sas proqramlari, yeni sndin yaradilmasi, sndlrl i, sndlrin redaktsi, cdvllrl i, rsmlr v killrl i v s. verilmidir. 94. 97.73 K58 Krimov, S.Q. nformatika [Mtn]: ali mktblr üçün drslik /Sabit Krimov, S.B.Hbibullayev, T..brahimzad; ry. T.A.liyev, ..liyev.Baki: Thsil, 2009.- 435 s. Tqdim olunan drslikd informatikanin sas anlayilari, müasir kompyuter texnikasinin saslari, frdi kompyuterlr, alqoritmldirm v proqramladirmanin saslari v s. verilir. Mmmdova, G.V. nduksion levitasiya elementli elektromexaniki çeviricilrin hesabi v layihlndirilmsi metodlarinin ilnmsi [Mtn]: texnika elm. nam. dr.: 05.09.03 /Gülay Mmmdova; ADNA.- Baki, 2007.- 187, [3] s. , .. []: . . . . : 05.09.05 / ; - . , . . - . .- , 2008.- 22 . , .. [] / , ., ..; , . - - .- : - . - . .., 2009.323 . , .

95.

2 M51

96.

2008/385

97.

2-783097

23

98.

2009/134

, .. []: . . . . : 05.05.14 / ; , . . ., 2009.- 20, [1] . , .. []: . . . . : 05.13.01 / ; , - .- , 2009.- 18, [1] . , . []: . . . . : 05.13.05 / ; . , " . . -".- , 2008.- 18, [1] . , .. []: . . . : 05.14.05 / ; . .; .- ., 1997.- 152, [1] . , .. []: . . . . : 05.13.06 / ; . -.- , 2009.- 22, [1] . , .. ]: . . . . : 05.13.07 / ; . . -.- ,

99.

2009/60

100.

2008/381

101.

1997/153

102.

2009/143

103.

2009/148

24

2009.- 20 .

Da-mdn ilri. Neft. Qaz

104. 361 N34 Neft yiilan, nql edn mühndis qurulari v avadanliqlari [Mtn]: drslik /K.Mmmdov, Z.Musayev, A.Mürslov, V.Mmmdova; elmi red. M.S.Zrbliyev, T.M.Haciyev, L.F.Aslanov.- Baki: Thsil, 2009.- 211, [1] s. Drslikd neftyiilan v neftsaxlayan terminallarin növlri, onlarin hidravliki v statiki hesablanmasi, neft boru kmrlrinin layihlndirilmsi verilmidir. Nuriyev, N.B. Qaz-lift üsulu il neft-qazçixarmada ba vern mürkkblmlrl mübariz [Mtn]: drs vsaiti /Nuru Nuruyev; elmi red. F..Nurmmmdli; ry. R.S.Qurbanov [v b.].- B., 2006.-192 s. Müllif 50 illik mdn tcrübsi nticsind toplanmi praktiki materiallara istinad edrk, qariya çixan problemlrin aradan qaldirilmasi, xüsusil d qaz-lift üsulunda mürkkblmlr qari mübariz yollarinin axtarib tapilmasi v s. haqqinda öz tövsiylrini vermidir. , .. [] / , .., ...- : Nafta-Press, 2009.- 255 . . , . ( ) .

105.

361 N91

106.

2009/83

25

Mainqayirma

107. K44 H63 Hsnov, .R. Quyuazi avadanliqlari birlmlrinin yüksk yükgötürm qabiliyytli yeni konstruksiyalarinin yaradilmasi v tdqiqi [Mtn]: tex. elm. nam. dr.: 05.02.13 /li Hsnov; ADNA, Neftin, qazin geotexnoloji problemlri v kimya Elmi-tdqiqat in-tu.- Baki, 2007.- 23 s. Hüseynov, H.R. Daxili dilrd yeni sürtli isknlm prosesinin tdqiqi [Mtn]: texn. elm. nam. dr.: 05.02.08 /Hümbt Hüseynov; Azrb. Resp. TN, AzTU.- Baki, 2004.- 21, [1] s. Xlilov, .. Mainlarin etibarlii [Mtn]: ali texniki mktb tlblri üçün drs vsaiti /sa Xlilov, .Hüseynov, .Yusubov; elmi red. A.H.Abdullayev; ry. A.R.rifov, .M.Xlilov; Azrb. Resp. TN, AzTU.- Baki: AzTU, 2009.- 190 s. Tqdim olunan drs vsaitind mainlarin istismar proseslrindn v s. trafli mlumat verilir. Xlilov, .. Mainlarin yaradilmasinin texniki saslari [Mtn]: ali texniki mktb tlblri ücün drs vsaiti /sa Xlilov; elmi red. A.H.Abdullayev; ry. M.H.Qribov, .A.Cfrov.- Baki: Çaiolu, 2002.- 175, [1] s. Kitabda müllif mainlarin yaradilmasi prosesind mühndis-konstruktorlarin v mühndisdizaynerlrin qarisina çixa bilck bütün sas suallara toxunmudur. -, .. , , []: . . . : 05.02.01 / -; . ., .- , 1997.- 138 . , ..

108.

K5 H98

109.

414 X-49

110.

42 X-49

111.

-1096

112.

2009/149

26

[]: . . - . : 05.16.02 / ; , .-. - .- , 2009.- 39, [1] . 113. 2009/135 , .. []: . . - . : 05.03.05 / ; . " . . -".- , 2009.- 35, [1] . , .. []: . . . : 05.02.02 / ; .- , 1997.- 145 . , .. - []: . . . . : 05.03.05 / ; . .- , 2008.- 20 .

114.

-1146

115.

2008/386

Kimya texnologiyasi. Yeyinti snayesi

116. 54 H98 Hüseynov, E.Y. Neft tullantilarinin sorbsiya, emal v utilizasiya proseslrinin tdqiqi [Mtn]: texn. elm. nam. dr.: 02.00.13 /Elnur Hüseynov; AMEA, akad. Y.H.Mmmdliyev ad. Neft kimya proseslri in-tu.Baki, 2009.- 23 s. fiyev, V.M. Poliaminlrin amidlrinin v tsiklik birlmlrinin sintezi v inhibitor-bakteridis xasslrinin tdqiqi [Mtn]: kimya elm. nam. dr.: 02.00.13 /Vüsal fiyev; AMEA, akad. Y.H.Mmmdliyev ad. Neft kimya proseslri in-tu.B., 2009.- 23 s.

117.

54 42

27

118.

2009/113

, .. []: . . . . : 05.18.07 / ; - . . . . , .-. -., 2009.- 28 . , .. []: . . . . : 05.18.06 / ; - . . . . , - -.- , 2009.22, [1] . , .. []: . . . . : 02.00.13 / ; , - . . ...- , 2009.- 22 . , . . [] / .- : , 2008.- 78 . ­ . , , . . , .. d ( )

119.

2009/112

120.

2009/85

121.

Bd-14909

122.

2009/101

28

[]: . . - . : 05.17.06 / .- , 2009.- 50, [1] .

Tikinti

123. 112.73 Ç50 Çrksov, .B. naat mexanikasi v kranlarin metal konstruksiyasi [Mtn]: drs vsaiti /ahin Çrksov, .Yusubov; elmi red. A.H.Abdullayev; ry. F.N.Yusubov, .S.Hüseynov; Azrb. Resp. TN, AzTU.- Baki: Thsil, 2008.- 122, [2] s. Trtib edilmi bu vsaitd kran metal konstruksiyalarinin inaat mexanikasinin saslari v bu tip konstruksiyalarin layihlndirm üsullari trafli izah edilmidir. Poluxov, .X. Balangic grginlikli hallari nzr almaqla yatiq dmirbeton qabiqlarin statika v dinamika msllri [Mtn]: texn elm. nam. dr.: 05.23.01 /lham Poluxov; Azrb. Resp. TN, Azrb. Memarliq v inaat un-ti.- Baki, 2009.- 19 s. Yinanç A.A. Faliyytd olan böyük uzunluqlu çirkli su aparan kanallarda öz-özünü tmizlm prosesinin intensivldirilmsi msllrinin tdqiqi [Mtn]: texn. elm. nam. dr.: 05.23.04 /Abdullah Yinanç; Azrb. Memarliq v inaat un-ti.- Baki, 2009.- 19 s. , .. []: . . . . : 05.23.01 / ; . . .- , 2009.- 17 . , .. []: . . - . : 05.23.05 / ; . .

124.

53 P53

125.

H776 Y-71

126.

2009/141

127.

2009/100

29

.- , 2009.- 39, [1] . 128. Bd-14923 : [].- : . , 2004.- 270 c. ­ , . , .. []: . . . . : 05.15.02 / ; . . . " . . -".- , 2009.- 20 . , .. []: . . - . : 05.23.01 / ; " ", - ., 2008.- 36, [1] . Castle of light. Gunnar birkerts [Text].- Riga: [s.n.], 2002.- 197 p. Necipolu, G. 15. ve 16. yüzyilda Topkapi sarayi mimari, tören ve iktidar [Mtn] /Gülru Nevcipolu; çev. R.Sezer.- stanbul: YKY, 2007.- 398 s.

129.

2009/137

130.

2008/389

131. 132.

I-36431 -13510

Nqliyyat

133. O33 D21 Dadmirov, F.S. hr marrutlarinda avtobuslarin hrkt parametrlrinin kompleks tdqiqi [Mtn]: texn. elm. nam. dr.: 05.05.03 /Fuad Dadmirov; Azrb. Dövlt Aqrar un-ti.- Gnc, 2009.- 22 s. Qaraisayev, N.M. Yola mhbbtl [Mtn] /Nizami Qaraisayev, Y.M.Piriyev.- Baki: Thsil NPM, 2009.-

134.

311 Q24

30

403, [1] s. Kitabda respublikanin avtomobil yollari tsrrüfatinin mövcud v glck perspektiv vziyytini ks etdirn bir sira aktual problemlr rh edilmi v onlarin hlli yollari göstrilmidir. 135. 31 N54 "Nqliyyat problemlri, yeni texnologiyalar" mövzusunda respublika konfransinin materiallari [Mtn]: 16-17 aprel 2009 /Azrb. Resp. TN, AzTU; Azrb. DN BDYP; TRACECA Milli katibliyi.Baki, 2009.- 226, [4] s. Kitaba respublika iqtisadiyyatinda nqliyyatin rolu, yol-nqliyyat mdniyyti v s. bu kimi problemlrin hllin dair keçiriln konfrans itirakçilarinin çixilari daxil edilmidir. Piriyev, Y.M. Avtomobil yollarinin nqliyyatistismar göstricilrinin yüksldilmsi [Mtn]: ali texniki mktblr üçün drs vsaiti /Yaqub Piriyev, .H.Hsnov, N.M.Qaraisayev; elmi red. S.K.Gözlov; ry. F.M.Cfrov, X..Kazimov.- Baki: Thsil, 2009.- 359, [1] s. Kitabda avtomobil yollarinin nqliyyat-istismar göstricilrinin sas xüsusiyytlri, avtomobil il avtomobil yolu arasinda qariliqli laqnin xüsusiyytlri, yol örtüyünün keyfiyytin olan tlblr öz ksini tapmidir.

136.

311-.73 P52

Knd tsrrüfati

137. 527 A14 Abdullayeva, G.M. Antenatal inkiaf zamani elektromaqnit üalanmaya mruz qalmi dovan balalarinda erkn postnatal ontogenezd ba beyin görm qabiinin ümumi aktivliyinin dinamikasi [Mtn]: biol. elm. nm. dr.: 03.00.13 /Gülsüm Abdullayeva; AMEA, A..Qarayev ad. Fiziologiya in-tu.- Baki, 2009.- 23 s. Babayev, M.. Azrbaycanin yerli arpa sort nümunlrinin aqrobioloji xüsusiyytlri v onlarin seleksiyada hmiyyti [Mtn]: knd tsrrüfati elm.

138.

136 B13

31

nam. dr.: 06.01.05 /Mehman Babayev; Azrb. Resp. Knd tsrrüfati nazirliyi, Aqrar elm mrkzi, Azrb. Elmi- tdqiqat kinçilik in-tu.- Baki, 2009.- 20 s. 139. (2). B82 Böhtandan da dhtli silah [Mtn]: Clal liyevin elmi yaradicilii, elmin saflii v hqiqtin tntnsi prinsiplri namin siyasi mübarizlrin v facivi hadislrin qizidii bir dövrd keçdiyi çtin v rfli mübariz yolu /trt. .M.Hüseynova, G..hmdov, C..liyev.- Baki: Tknur, 2009.414, [2] s., [32] v. fotok. Kitabda Clal liyevin elmi yaradicilii v facivi hadislrin qizidii bir dövrd keçdiyi çtin v rfli mübariz yolu verilmidir. Cavadzad, E.B. Aberon raitind fermer tsrrüfatlari üçün mikrosuvarmanin yeni texnika v texnologiyasinin ilnib hazirlanmasi [Mtn]: texnika lm. nm. dr.: 06.01.02 /Elad Cavadzad; AMEA, Torpaqünasliq v aqrokimya institutu.Baki, 2009.- 21 s. Cfrov, R.M. Buzovlarin neoaskaridozuna qari yeni anthelmint preparatlar v drman bitkilrinin müqayisli smrliliyinin öyrnilmsi v ttbiqi [Mtn]: baytarliq elm. nam. dr.: 03.00.19 /Ruslan Cfrov; AMEA, Zoologiya in-tu.- Baki, 2009.- 22 s. Clilova, L.Z. irvan düzünün sulfatli tip orlamaya mruz qalmi torpaqlarinda duzliqla knd tsrrüfati bitkilrinin mhsuldarlii arasinda laq [Mtn]: knd tsr. elm. nam. dr.: 03.00.27 /Leyla Clilova; AMEA, Torpaqünasliq v aqrokimya intu.- Baki, 2009.- 19 s. Gncbasarin yabani trvz bitkilri [Mtn]: elmi monoqrafiya /.A.liyev [v b.]; elmi red. .R.liyev; ry V.F.Mmmdova.- Gnc: Elm, 2007.- 205, [1] s. Monoqrafiyada Gncbasar razisind yayilmi yabani trvz bitkilrinin akara çixarilmasi, xalq

140.

062 C27

141.

873 C50

142.

034 C57

143.

18 G48

32

tsrrüfati hmiyyti, istifad qaydalari, bioekoloji v tsrrüfat-boiloji xüsusiyytlrinin öyrnilmsi v s. qisa kild rh edilir. 144. 07 H98 Hüseyn, A.S. Mrkzldirilmi yem sexi üçün tamrasionlu yem qariii texnoloji xttinin tkmilldirilmsi [Mtn]: texnika elm. nam. dr.: 05.20.01 /Azr Hüseyn; Azrb. Dövlt Aqrar un-ti.Gnc, 2009.- 22 s. sgndrov, .. axlnmi suvarma sistemlrind su götürülmsi v paylanmasinin optimal idar olunmasi [Mtn]: texn. lm. d-ru dr.: 05.13.06 /lsgr sgndrov; AMEA, A..Hüseynov ad. Kibernetika in-tu.- Baki, 2009.- 38, [1] s. Quliyev, E.. Qoyunlarin fassiolyozuna qari preparatlarin yeni drman formalarinin smrliliyinin müqayisli öyrnilmsi v ttbiqi [Mtn]: baytarliq elm. nam. dr.: 03.00.19 /Eldniz Quliyev; AMEA, Zoologiya in-tu.- Baki, 2009.- 20, [1] s. Ncfova, A.B. Aberonun aborigen v introduksiya olunmu süfr üzüm sortlarinin ampeloqrafiki, aqrobioloji v texnoloji xüsusiyytlrinin öyrnilmsi [Mtn]: knd tsr. elm. nam. dr.: 06.01.09 /Aida Ncfova; Azrb. Resp. Knd tsr. nazirliyi, Aqrar elm mrkzi, Azrb. Elmi-tdqiqat kinçilik in-tu.- Baki, 2009.- 19 s. kuri, B.Q. Böyük Qafqazin imal-rq yamaci torpaqlarinda humusmlglm prosesinin sas parametrlrin v münbitlik potensiyalina eroziya prosesinin tsiri [Mtn]: bu kitab eroziyaünasliq elminin banisi K..lkbrovun ziz xatirsin ithaf olunur /Bhruz kuri; red. H..Qiyasi; ön söz B.Q.kuri.- Baki: MBM, 2009.- 127, [1] s. Tqdim ediln monoqrafiya Böyük Qafqazin imalrq hisssind eroziya prosesinin torpaqlarin münbitlik potensialina tsiri, yaratdii fsadlar haqda

145.

062.3 76

146.

873 Q-86

147.

26 N50

148.

064 47

33

kifayt qdr mlumat verir. 149. (2). A99 ikar Azrtürk 70 [Mtn]: prof., air, yaziçi, publisist liyev ikar Abbas olu /trt. ed. Q..Hüseynov, V.Q.Qasimov, S.M.lizad, M.M.Mmmdova; red. .Mmmdova.- Gnc: sgrolu, 2006.- 68 s. Kitabda .A.liyevin elmi-pedaqoji v bdii yaradicilii haqqinda çox qisa mlumatlar verilir. , .. []: / , .., ..; . . . . ..; . ..; - . ., . .- : , 2009.- 259, [1] . . - . []: /- . , ; . . .; , , .- : , 2008.- 79 . , , .

150.

2-782756

151.

2-782803

34

. 152. -13685

-- [] /.., .., .; , .- : lm, 2007.- 216, [1] . , .. []: . . . .-. : 06.01.09 / ; - - ., .- , 2009.- 25, [1] . , .. [] / ; . . ..; . ...- : , 2009.- 55, [1] . , .

153.

2009/106

154.

1-701745

Tibb elmlri

155. 457 A13 Abbasov, P.A. Qaraciyr exinokokkozunun müalic v residivlrin profilaktika üsullarinin yaxiladirilmasi [Mtn]: tibb elm. nam. dr.: 14.00.27 /Prviz Abbasov; Azrb. Resp. SN, akad. M.A.Topçubaov ad. Elmi crrahiyy mrkzi.Baki, 2008.- 20 s. Alimetov, S.N. Klinik haiylr v laborator meyarlar [Mtn] /Srvr N.Alimetov, X.Qurbanova; red. .Slimbyli; ry. A..Axundbyli, A.M.fndiyev.- Baki: Avropa, 2006.- 232 s. Kitabda müxtlif klinik haiylr, laborator müayinlrin normal v patoloji göstricilri, müasir dünya dbiyyatinda qbul olunmu tsnifat v sistemlr uyun kild, praktik i yararli üslubda

156.

345 A57

35

verilmidir. 157. 281 A88 Ari qanadlarinda salamliq [Mtn]: salamladirici apifito mhsullar /ön sözün mül. V.N.Kim; nair Q.sabyli;.- Baki: irvannr, 2009.- 128 s. Bu kitabda ariçiliq mhsullarindan hazirlanan v insan salamlii üçün lazim olan reseptlrdn geni mlumat verilir. Baxliyev, A.B. Ürk-qan damar sistemi xstliklri [Mtn]: drslik /Adil Baxliyev, S.N.Alimetov; ry. A..Axundbyli, V..zizov.Baki: Elm v Thsil, 2009.- 415, [1] s. Drslikd ürk-qan damar sistemi xstliklri üzr indiy qdr ld olunmu nzriyy v tcrüby saslanaraq, proqramladirilmi kild on üç fsil hcmind kardioloji xstliklr v bzn is ayri-ayri sindromlar haqqinda müasir, slis v yicam mlumatlar verilmidir. Cavadov, S.S. Limfoblastik leykemiyali xst uaqlarda sistem xaraktreli kandidozun etiopatogenetik xüsusiyytlri [Mtn]: tibb elm. nam. dr.: 03.00.07 /Samir Cavadov; Azrb. Resp. SN, ATU.- Baki, 2009.- 22 s. kbrov, .B. Aagi traf sümüklrinin çoxsayli siniqlari zamani xarici fiksasiya aparatlari il müalic üsullarinin optimalladirilmasi [Mtn]: tibb elm. nam. dr.: 14.00.22 /ahin kbrov; ATU.Baki, 2009.- 22 s. liyev, Q.X. Brüsellyozlu xstlrd paradontun iltihabi xstliklrinin konservativ müalic v profilaktikasi üsullarinin optimalladirilmasi [Mtn]: tibb elm. nam. dr.: 14.00.21 /Qlndr liyev; Azrb. Resp. SN; ATU.- Baki, 2009.- 21, [1] s. sgrova H.E. Peritoniz zamani qan v limfanin laxtalanmasinin pozulmasinda qarin boluu

158.

P410 B18

159.

264.9 C27

160.

458 39

161.

661.21 65

162.

252 92

36

möhtviyyatinin lipid peroksidlmsi mhlullarinin rolu [Mtn]: tibb elm. nam. dr.: 14.00.16 /Hicran sgrova; ATU.- Baki, 2009.- 20 s. 163. 661.2 H63 Hsnov, V.M. Dniz neftçilrind stomatoloji xstliklrin yayilmasi v optimal müalicprofilaktika tdbirlrinin ilnib hazirlanmasi [Mtn]: tibb lm. nam. dr. 14.00.21 /Vaqif Hsnov, Azrb. Resp. SN; ATU.- Baki, 2009.- 22 s. Hsnova, Z.M. Qirtlaq-udlaq xrçngi olan xstlrd sürtlndirilmi hiperfraksiya rejimind qamma-üalanmasinin ayriliqda v 5-ftorurasil v sisplatin il birlikd üa müalicsinin nticlri [Mtn]: tibb elm. nam. dr. 14.00.19 /Zemfira Hsnova; Azrb. Resp. SN, Milli Onkologiya mrkzi.- Baki, 2009.- 19 s. Hüseynova, N.A. Müxtlif perinatal patologiyasi olan yenidogulmularda bairsaq disfunksiyalari zamani probiotiklrin yüksk dozada ttbiqinin smrliliyinin qiymtlndirilmsi [Mtn]: tibb elm. nam. dr.: 14.00.09 /Nigar Hüseynova; Azrb. Resp. SN, ATU.- Baki, 2009.- 22 s. nfeksion xstliklr haqqinda nyi bilmk lazimdir [Mtn] /trt. ed. M.S.Qasimov (nrin ümumi rhbri) [v b.]; Azrb. Resp. SN, S.mamliyev ad. Resp. Taun leyhin stansiya.Baki: Azrb. Milli Ensiklopediyasi, 2001.- 55, [1] s. Bu vsaitd bzi infeksion xstliklr haqqinda qisa mlumat, onlarin siyahisi, onlara nzart, "Azrbaycan Respublikasi razisin karantin v xüsusi thlükli infeksiyalarin gtirilmsi v yayilmasinin qarisinin alinmasina aid sanitar qaydalari" daxil edilmidir. smayilov, M.U. Uaqlarda kriptorxizmin crrahi müalicsinin yaxin v uzaq nticlri [Mtn]: tibb elm. nam. dr.: 14.00.35 /Mahmud smayilov; Azrb. Resp. SN, ATU.- Baki, 2007.- 18, [2] s.

164.

P569.68-5 H63

165.

732 H98

166.

514 -49

167.

733.45 82

37

168.

67. K58

Krimov, K. Akademik Zrif xanim liyeva v milli oftalmologiyamiz [Mtn] /Krm Krimov; red. A.Bayramova, .Hüseynova.- Baki: Parni iz Baku NE, 2009.- 104 s. Kitabda Azrbaycanin oftalmologiya sahsind v ictimai-siyasi hyatinda vzsiz xidmtlr göstrmi akademik Zrif xanim liyevanin ömür yolu, elmi nailiyytlri bard geni mlumatlar verilir, elc d Azrbaycan v Rusiyanin tibb alimlrinin, görkmli xsiyytlrin fikirlri v xatirlri ks olunmudur. Laborator müayinlrin normal v patoloji göstricilri [Mtn]: qan v sidik mikroskopiyasinin atlasi /V..zizov, .S.brahimova, X..Qurbanova [v b.]; red. .Slimbyli; elmi red. S.N.Alimetov; ry. A..Axundbyli, A.M.fndiyev.- Baki: Avropa, 2005.- 214, [2] s. Kitabda laborator müayinlrin normal v patoloji göstricilri, müasir dünya dbiyyatinda qbul olunmu tsnifat v sistemlr uyun kild, praktik i yararli üslubda verilmidir. Sadiqova, T.A. Endokrin terapiya alan süd vzisinin xrçngi il xstlrd ürk-damar sisteminin funksional vziyytinin dyiikliklrinin xüsusiyytlri [Mtn]: tibb elm. nam. dr.: 14.00.14; 14.00.05 /Tör Sadiqova; Azrb. Resp. SN, Milli Onkologiya mrkzi.- Baki, 2009.- 21 s. Salahov, Z.. Azrbaycanca-ingilisc-rbc praktik tibbi daniiq kitabi [Mtn] /Zahir Salahov; trc. ed. M.Davara, Y.Adam, M.Salah, H.ltaibin.Baki: Nurlan, 2007/1428.- 175, [1] s. Bu kitab xaricd ilyn, yaxud xaricd ilmyi planladiran hkimlr v orta tibb içilri ücün nzrd tutulmudur. Kitabda hkimlrin gündlik praktikasinda daha çox ilniln 5300- qdr daniiq formalari verilmidir. Salahova, S.. Atipik v airlami appendisitlrd

169.

345 L13

170.

569.1 S16

171.

.21 S21

172.

457

38

S21

laparoskopik appendektomiya [Mtn]: tibb elm. nam. dr.: 14.00.27 /Sevinc Salahova; Azrb. Resp. Shiyy nazirliyi, ATU.- Baki, 2009.- 20 s. adlinskaya, S.V. Normada, kontralateral aplaziya v boru hamilliyi zamani uaqliq borusunun limfoid aparatinin funksional morfologiyasi [Mtn]: tibb elm. nam. dr.: 14.00.02; 14.00.01 /Sbin adlinskaya; Azrb. Resp. SN, ATU.- Baki, 2009.21 s. ahmmmdov, N.S. Süd vzisi xrçnginin erkn diaqnostikasinda mammoqrafiya, termoqrafiya v ultrass müayinsinin rolu [Mtn]: tibb elm. nam. dr.: 14.00.19 /Nuru ahmmmdov; Azrb. Resp. SN, Milli Onkologiya mrkzi.- Baki, 2009.- 22 s. Tarverdiyev, M.N. Peritonitlrin kompleks müalicsi zamani ozonlu mhlullarla peritondaxili v enteralsanasiya [Mtn]: tibb elm. nam. dr.: 14.00.27 /Mhrrm Tarverdiyev; Azrb. Resp. SN, akad. M.A.Topçubaov ad. Elmi crrahiyy mrkzi.Baki, 2009.- 21, [1] s. Yusifov, D.H. Endokrin sistemi xstliklrinin differensial diaqnostikasi [Mtn]: drs vsaiti /Dilavr Yusifov, S.N.Alimetov.- Baki: ua, 2008.192 s. Kitabda endokrin sistemi xstliklrinin differensial diaqnostikasi haqqinda trafli mlumat verilmidir. Yusifov, .A. Qarinin parenximatoz üzvlrinin v kll-beyinin air, mütrk travmalarinin diaqnostikasi v müalicsi [Mtn]: tibb elm. nam. dr.: 14.00.27; 14.00.22 /mirli Yusifov; Azrb. Resp. SN, ATU.- Baki, 2007.- 20 s. Zeyniyev, L.O. Uaqlarda hirprunq xstliyinin crrahi müalicsinin nticlrinin yaxiladirma yollari [Mtn]: tibb elm. nam. dr.: 14.00.35 /Ltif

173.

716.21 14

174.

P365 16

175.

457.465.1 T26

176.

415 Y92

177.

457 Y92

178.

733 Z43

39

Zeyniyev; Azrb. Resp. SN, ATU.- Baki, 2009.- 22s. 179. 2009/65 , .. []: . . . . : 14.00.27 / ; . ., .- , 2009.- 22 . -- -. []: /-- -; , . ., . ., . . ...: , 1983.- 283, [1], .+ [333] c. - ( - I .), , , , . , .. - []: . . . . : 14.00.19; 14.00.14 / ; . ., . .- , 2009.- 19, [2] . ,.. 1 2 - []: . . . . : 14.00.24 / ; . , . .- , 2008.- 24, [1] . , .. ( ) []: . . . . : 14.00.51 / ; . ., . .

180.

2-782798

181.

2009/68

182.

2008/387

183.

2009/83

40

.- , 2009.- 24 . 184. 2008/391 , .. []: . . . . : 02.00.10 / ; , - - . ..., 2008.- 18, [1] . , .. []: . . . . : 14.00.34 / ; . , . .-, 2009.- 21, [1] . , .. , []: .. . .: 14.00.43; 14.00.34 / ; . .; - .- , 1997.- 185 . , .. [] / ; . . ..; . ...- : . .., 2009.- 174, [2] . . - . , .. , []: . . . . :

185.

2009/152

186.

1997/166

187.

2-782809

188.

2009/64

41

14.00.06 / ; . ., .- , 2009.- 22 . 189. 2009/67 , .. 2 []: . ... : 14.00.06 / ; . ., .- , 2009.- 21, [1] . , .. , Helicobacter pylori, []: . . . . : 14.00.05 / ; ., . . . .- , 2009.- 22 . , .. : -, []: . ...: 14.00.18 / ; . ., .- , 2009.- 35, [3] . , .. []: . . . . : 14.00.01 / .- , 2008.- 25, [4] . , .. . []: . . . . : 14.00.07 / ; ., .-. " ", -

190.

2009/131

191.

2009/66

192.

2008/398

193.

2009/151

42

., . - .- , 2009.- 26 . 194. 2-783101 , .. []: / .- : , 2009.- 690 . - , , . , .. ( ) []: . . . . : 14.00.30 / ; ., " "; ., . - .- , 2009.- 22 . -., .. []: /. ., .; . . .. [ .].- : , 2006. 1.- 389, [1] . ; ; . , . -., .. []: /. -., ..; . ., . . .., .. [ .].- : , 2006.- 2.- 357, [1] .

195.

2009/121

196.

3-103748

197.

3-103751

43

, , , - . 198. 3-103753 -., .. []: /. -., ..; . ., . . .., .. [ .].: , 2006.- 3.- 296 . 17 . , . , .. []: . . . . : 14.00.01 / .- , 2008.-30 . , .. , , - B2- []: . . -. . : 14.00.06 / ; ., . . . ., 2009.- 45, [1] . , .. - []: . . - . : 14.00.01 / .- , 2008.- 39 .

199.

2008/393

200.

2009/132

201.

2008/379

44

202.

2009/142

, .. []: . . . . : 14.00.01 / .- , 2009.- 23, [4] . , .. []: . . . . : 14.00.28 / ; . ". .-. ".- , 2009.- 20, [1] . , .. "--" , []: . . - . : 14.00.01 / .- , 2008.34, [4] . , .. []: . . - . : 14.00.30 / ; . ; , ., 2008.- 41, [1] . , .. []: . . . . : 14.00.01 / ; . ; . ., 2009.- 20, [1] . , .. - []: . . . . : 14.00.01 / ; ., . ., 2009.- 24 .

203.

2009/145

204.

2008/376

205.

2008/400

206.

2009/103

207.

2009/126

45

208.

2009/139

, .. : , []: . . . . : 14.00.01 / ; ., . ., 2009.- 24 . Nasirov, M.Y. Surgical diseases [Text] /M.Y.Nasirov, E.Y.Sharifov.- Baku: Elm v Thsil, 2009.- 227 p.

209.

I-36419

Sosiologiya. Sosial flsf

210. 55 82 smayilov, R.A. Qloballama prosesind Azrbaycanin inkiafinin bzi sosioloji aspektlri [Mtn]: sosiologiya elm. nam. dr.: 22.00.01 /Radik smayilov; Azrb. Resp. TN, BDU.- Baki, 2009.28s. Qasimova, K.Q. Müasir sosial-siyasi proseslr v mdniyytlrin dialoqu: nzri-metodoloji problemlr [Mtn]: flsf elm.nam.dr.: 09.00.11 /Kamil Qasimova; Azrb. Resp. TN, BDU.- Baki, 2009.- 25, [1] s. Mmmdova, S.D. Sosial proqnozladirma v layihldirm [Mtn]: drs vsaiti /Sadt Mmmdova; elmi red. .Rüstmov; ry. C.hmdli, T.Aayev, Y.liyeva.- Baki: Elm, 2009.- 291, [1] s. Tqdim olunan drs vsaitind sosial proqnozladirma v sosial layihldirm, Azrbaycanda glck haqqinda ideyalarin inkiaf tarixi, müasir dövrd respublikamizda sosial dyiikliklr prosesinin proqnozladirilmasi v s. haqqinda mlumat verilir. Sosial-ictimai sahlr, flsf, hüquq v iqtisadiyyat [Mtn]: mövzu sözlüyü: layih /red. A..hmdzad, E.Ö.Krimov, G..Haciyeva Azrb. Milli Ensiklopediyasi elmi mrkzi.- Baki: Azrbaycan Milli Ensiklopediyasi elmi mrkzi,

211.

50 Q-25

212.

55 M51

213.

55.21 S74

46

2004.- 283 s. Azrbaycan Milli Ensiklopediyasi Müstqil Azrbaycanin ilk çoxcildli universal nridir. Mövzu sözlüklrind terminlr lifba sirasi il düzülmü v yicam izahatla müayit olunmudur. 214. 2009/74 , . []: . . - . : 09.00.11. / ; . ., .- , 2009.- 57 . -, .. [] / -.- : , 2008.702, [1] . . , , . , .. []: . . . . : 09.00.11 / ; . ., .- ., 2009.- 22 . []: . 10-11 . /.., .., .., ..; . ...: , 2005.- 255 ., [8] . . . , . , .. []: , "

215.

2-783207

216.

2009/76

217.

2-783187

218.

2-782793

47

", " ", "" / , ..; . ..; . .., ...- : [ .], 2007.- 527, [1] . , , , . XXI . 219. 2-782770 []: /. . .. [ .], . . .., ..; . .., ..; - , . ; . - , . - .- : -, 2005.- 477, [3] . - . . I [] /. . . .., ..; . " ", . . -.- -: . . -, 2006.- 640 . : , , , , , . , ..

220.

2-782771

221.

2-782777

48

[] /...- : , 2006.-50, [2] . .

Statistika

222. 62: A99 Azrbaycanda cinaytkarliq v hüquqpozmalar 2008 [Mtn] /mcmunin ümumi rhb. A.Vliyev; hazir. msul H.Bairov, A.Mmmdov, S.Antyuxina; ingilis dilin trc. G.Xlilova; Azrb. Resp. Dövlt Statistika komitsi.- Baki: Sda, 2008.94, [2] s. Statistik mcmu ölkd hüquqi statistikanin ümumildirilmi mlumatlarini özünd ks etdirir. Mcmu sas makro-iqtisadi göstricilri, qeyd alinmi cinaytlri, cinayt törtmi xslri, mhkum olunanlari, prokurorluq orqanlarinin iini, narkotik maddlrl bali, iqtisadi sahd, yetkinlik yaina çatmayanlar arasinda cinaytkarlii, elc d digr mlumatlari xarakteriz edn bir sira göstricilri özünd cmlyir. Azrbaycanda traf mühit 2008 [Mtn]: statistik mcmu /mcmunin ümumi rhb. A.Vliyev; hazir. msul H.Bairov, A.Mmmdov, R.Lazimova; ingilis dilin trc. G.Xlilova; Azrb. Resp. Dövlt Statistika komitsi.- Baki: Sda, 2008.- 262, [2] s. Statistik mcmud traf mühitin vziyytini, tbii resurslarin mövcudluunu v onlardan istifadni sciyylndirn informasiya verilmidir. Mcmud atmosfer havasinin, su obyektlrinin, torpaq v me resurslarinin qorunmasi, qoruq ii, thlükli tullantilarin mövcudluu v onlardan istifad edilmsi, ayri-ayri faydali qazintilarin hasilati, traf mühitin qorunmasina çkiln xrclr haqqinda mlumatlar göstrilmidir. Azrbaycanda informasiya cmiyyti informasiya

223.

62:08 A99

224.

6(2).4

49

6 A99

v kommunikasiya texnologiyalari 2009 [Mtn]: statistik mcmu /mcmunin ümumi rhb. A.Vliyev; burax. msul Y.Yusifov; Azrb. Resp. Dövlt Statistika komitsi.- Baki., 2009.- 147, [5] s. Tqdim olunan statistik mcmud ölkmizd KT avadanliqlarinin sayi, il rzind müssislrd olan kompyuterlrin sayi, nternet qoulmu müssislrin sayi v s. haqqinda mlumat verilir. Azrbaycanda kiçik sahibkarliq-2009 [Mtn]: statistik mcmu /mcmunin rhb. A.Vliyev; burax. msul Y.Yusifov; Azrb. Resp. Dövlt Statistika komitsi.- Baki, 2009.- 342, [4] s. Mcmud kiçik sahibkarliq subyektlrinin sas makro göstricilri, ölk iqtisadiyyatinda payi, onlarin regionlar v faliyyt növlri üzr sayi, içilrin sayi v mk haqqi fondu, investisiya qoyuluu, maliyy göstricilri haqqinda mlumatlar hat olunmudur. Azrbaycanda shiyy 2008 [Mtn]: statistik mcmu /mcmunin ümumi rhbri A.Vliyev; hazir. msul H.Bairov, A.Mmmdov, R.Lazimova; ingilis dilin trc. G.Xlilova; Azrb. Resp. Dövlt Statistika komitsi.- Baki: Sda, 2008.- 354, [2] s. Statistik mcmud Azrbaycan Respublikasinda shiyynin v sosial tminatin vziyyti haqqinda mlumatlar ks olunub, hmçinin halinin sayi, doum, ölüm v tbii artim haqqinda mlumatlar göstrilmidir. Azrbaycanda sosial tminat 2009 [Mtn]: statistik mcmu /mcmunin ümumi rhbri A.Vliyev; msul xs. H.Bairov, A.mmdov, R.Lazimova; ingilis dilin trc. G.Xlilova; Azrb. Resp. Dövlt Statistika komitsi.- Baki, 2009.- 224 s. Statistik mcmud Azrbaycan Respublikasinda qocalar v lillr ücün internat evlrinin faliyyti, ilkin lillik, istehsalatda zdlnm, pensiya tminati, sosial müavintlr, tqaüdlr, aztminatli aillr ünvanli dövlt sosial yardimi, hmçinin

225.

C62: A99

226.

62: A99

227.

62: A99

50

halinin sayi, doum, ölüm v tbii artim haqqinda mlumatlar ks etdirilmidir. 228. 62:882 A99 Azrbaycanda telekommunikasiya v poçt [Mtn]: statistik mcmu 2009 /mcmunin ümumi rhb. A.Vliyev; burax. msul Y.Yusifov; Azrb. Resp. Dövlt Statistika komitsi.- Baki, 2009.- 358, [2] s. Statistika mcmusind ölk rabitsinin vziyytini, onun inkiaf dinamikasini izlmy imkan vern statistika mlumatlati verilmidir. Azrbaycanda thsil, elm v mdniyyt 2008 [Mtn]: statistik mcmu /mcmunin ümumi rhb. A.Vliyev; hazir. msul xs H.Bairov, A.Mmmdov, S.Antyuxina; ingilis dilin trc. G.Xlilova; Azrb. Resp. Dövlt Statistika komitsi.Baki: Sda, 2008.- 517, [3] s. Statistik mcmud 2000-2007-ci illrd Azrbaycan Respublikasinda thsilin, elmin, mdniyytin vziyytini v inkiaf sviyysini ks etdirn sas göstricilr verilmidir. Azrbaycanin regionlari 2008 [Mtn] /mcmunin ümumi rhbri A.Vliyev; hazir. msul M.mirova; Azrb. Resp. Dövlt Statistika komitsi.- Baki: Sda, 2008.- 711, [2] s. Bu mcmud ölknin rayonlari üzr statistik göstricilr Azrbaycan Respublikasinin siyahiya alinmasi v sosial-iqtisadi vziyytini hat edir. Baki hrinin qsblrinin sosial-iqtisadi inkiafi (2006-2007-ci illr) [Mtn]: statistik mcmu /mcmunin ümumi rhb. A.Vliyev; hazir. msul A.Abbasliyev; nr hazir. E.zimov, A.Mmmdova; Azrb. Resp. Dövlt Statistika komitsi.- Baki: Sda, 2008.-184, [4] s. Kitabda 2006-2007-ci illr rzind Baki hrinin qsblrinin sosial-iqtisadi inkiafinin göstricilri verilmidir. Mallarin idxal v ixracina dair göstricilr [Mtn]:

229.

62: A99

230.

6(2) 99

231.

C62:C55 B20

232.

62:

51

A99

ölklr üzr, mliyyat növlri üzr, bölmlr v mal qruplari üzr, mallar üzr. 2008 yanvar-sentyabr: bülleten /Azrb. Resp. Dövlt Statistika komitsi.Baki, 2008.- 729, [2] s. Bülleten Azrbaycan Respublikasinin Dövlt Gömrük Komitsinin tqdim etdiyi gömrük yük byannamlri sasinda Dövlt Statistika Komitsi trfindn ilnib hazirlanmidir. Göstriln mlumatlar ilin vvlindn artan yekunla natura v dyr ifadsind verilmidir. Mallarin idxal v ixracina dair göstricilr [Mtn]: ölklr üzr, mliyyat növlri üzr, bölmlr v mal qruplari üzr, mallar üzr. 2008 yanvar-oktyabr: bülleten /Azrb. Resp. Dövlt Statistika komitsi.Baki, 2008.- 765, [2] s. Bülleten Azrbaycan Respublikasinin Dövlt Gömrük Komitsinin tqdim etdiyi gömrük yük byannamlri sasinda Dövlt Statistika Komitsi trfindn ilnib hazirlanmidir. Göstriln mlumatlar ilin vvlindn artan yekunla natura v dyr ifadsind verilmidir. Regionlarin sosial-iqtisadi inkiafi 2004-2008-ci illr [Mtn]: oktyabr 2008-ci il: statistik mcmu /mcmunin ümumi rhb. A.Vliyev; nr hazir. E.zimov, A.Mmmdova; Azrb. Resp. Dövlt Statistika komitsi.- Baki: Sda, 2008.- 634, [2] s. Dövlt Statistika Komitsi Dövlt Proqraminin icrasinin izlnmsi, elc d regionlarin makroiqtisadi göstricilrd müahid edilmsi mqsdil müxtlif istiqamtlr üzr buraxdii nrlri proqramdaki iqtisadi rayonlama prinsipin uyunladirilmi v bu kimi sndlrin çeidini çoxaltmidir. Sosial, iqtisadi inkiaf [Mtn]: yanvar-oktyabr 10 /Azrb. Resp. Dövlt Statistika komitsi.- Baki., 2008.- 220, [1] s. Kitabda 2008-ci il yanvar ayindan oktyabr ayina qdr Azrbaycan Respublikasinda olan sosial-

233.

62: A99

234.

62:55 R33

235.

62:55 S74

52

iqtisadi inkiaf göstricilri verilmidir. 236. C62: Y-52 Yeni i yerlri. Oktyabr 2008 [Mtn]: statistik mcmu /mcmunin ümumi rhb. A.Vliyev; msul xs A.Abbasliyev; nr hazir. E.zimov, A.Mmmdova; Azrb. Resp. Dövlt Statistika komitsi.- Baki: Sda, 2008.- 313, [3] s. Kitabda 2008-ci ild Azrbaycanda yeni açilan i yerlrinin göstricilri verilmidir.

Demoqrafiya

237. 72 A99 Azrbaycanda aillr 2008 [Mtn]: statistik mcmu /mcmunin ümumi rhb. A.Vliyev; hazir. msul H.Bairov, A.Mmmdov [v b.]; Azrb. Resp. Dövlt Statistika komitsi.- Baki: Sda, 2008.381, [3] s. Mcmud Azrbaycan aillrinin demoqrafik xüsusiyytlri, salamliin qorunmasi, mulluq v isizlik, halinin hyat sviyysi, ev tsrrüfatlarinin büdcsi, halinin mnzil raiti, thsil v mdniyyt, hüquqpozmalar haqqinda sas statistik göstricilr verilmidir. Azrbaycanda qadinlar v kiilr 2008 [Mtn] /Azrb. Resp. Dövlt Statistika komitsi.- Baki., 2008.- 309 s. "Azrbaycan Respublikasinda Dövlt Qadin Siyastinin hyata keçirilmsi haqqinda" Azrbaycan Respublikasi Prezidentinin 2000-ci il 6 mart tarixli 289 nömrli Frmanina uyun olaraq Azrbaycan Respublikasinin Dövlt Statistika Komitsi mütmadi olaraq "Azrbaycanda qadinlar v kiilr" adli illik statistik mcmu hazirlayir v nr edir. Azrbaycanda uaqlar 2008 [Mtn]: statistik mcmu /mcmunin ümumi rhb. A.Vliyev; hazir. msul H.Bairov, A.Mmmdov; ingilis dilin trc. G.Xlilova; Azrb. Resp. Dövlt Statistika komitsi.Baki: Sda, 2008.- 152, [2] s. Statistik mcmud Azrbaycan Respublikasinda

238.

C72(2A) A99

239.

72(2A) A99

53

nslin dyimsi prosesini sciyylndirn demoqrafik göstricilr, hmçinin mktbqdr trbiynin v thsilin sviyysin, müalicvi profilaktik yardimlarin vziyytin, yetkinlik yaina çatmayanlarin xlaqina bilavasit tsir edn halinin sosial-iqtisadi raiti haqqinda bzi mlumatlar verilmidir. 240. 72(2) A99 Azrbaycanin demoqrafik göstriclri 2008 [Mtn]: statistik mcmu /mcmunin ümumi rhb. A.Vliyev; hazir. msul H.Bairov [v b.]; Azrb. Resp. Dövlt Statistika komitsi.- Baki: Sda, 2008.431 s. Statistik mcmunin bu buraxiliinda Azrbaycan Respublikasinda halinin sayinin dyiilmsi, elc d 2008-ci ild ölkd demoqrafik proseslri ötn illrl müqayisli kild xarakteriz edn sas göstricilr nr edilmidir.

Tarix elmlri

241. 3 A13 Abbasova, A.A. XVIII srd Rusiyanin Cnubi Qafqaza qari ialçiliq siyastind dini-etnik amillr [Mtn]: tarix elm. nam. dr.: 07.00.02 /Aygün Abbasova; AMEA, A.A.Bakixanov ad. Tarix in-tu.Baki, 2009.- 24 s. Abdullayev, .. Azrbaycanlilarin mart soyqirimi unudulmamalidir [Mtn]: monoqrafiya: sr 1918-ci ild tördilmi mart facisinin 90 illiyin hsr edilmidir /sgr Abdullayev; elmi red. v ön söz. mül. M.Clilov.- Baki: qtisad Universiteti, 2008.108 s. Müllifin 1918-ci il 31 mart soyqirimimin 90 illiyin hsr edilmi bu yeni sri ermnilrin azrbaycanlilara qari törtdiyi soyqiriminin unudulmasi v xalqin vtnprvrlik ruhunun daha da oyanmasinda öz hmiyytli rolunu oynayacaqdir. Azrbaycan tarixi: Yeddi cildd [Mtn] /msul red. .liyev; AMEA, A.Bakixanov ad. Tarix institutu.-

242.

3(2)7. 9 A14

243.

T3 A99

54

Baki: Elm, 2007.- Cild I: n qdimdn bizim eranin III sri.- 519, [1] s., + [40] s. k. Yeddicildlik "Azrbaycan tarixi"nin I cildi Azrbaycan tarixinin n qdim zamanlardan balayaraq eramizin III srinin birinci rübü il baa çatan böyük bir dövrünü hat edir. 244. 3(2)2. 73 D13 Dadaov, .N. Azrbaycan razisind paleometal dövrü cmiyytlrinin kinçilik-maldarliq iqtisadiyyati [Mtn]: magistratura pillsi ücün drs vsaiti /mrah Dadaov; elmi red. Q.S.smayilzad; ry. V.H.liyev, M.N.Rhimova; trc. ed. Y.H. Gözlova.- Baki: Baki, Unirevsiteti, 2009.- 334 s. Tqdim olunan drs vsaitind Azrbaycan razisind paleometal dövrü erkn kinçilikmaldarliq cmiyytlrinin iqtisadi strukturu msllri aradirilir. liyeva, E.K. XVIII srin ikinci yarisi-XIX srin vvllrind imali Azrbaycanda kinçilik v suvarma sistemi [Mtn]: tarix elm. nam. dr.: 07.00.02 /Elmira liyeva; AMEA, A.A.Bakixanov ad. Tarix in-tu.- Baki, 2009.- 26 s. liyeva, H. Naxçivan nec döyüdü, nec müdafi olundu [Mtn] /Hafiz liyeva; red. .Quliyev; nair Q.sabyli.- Baki: irvannr, 2009.- 167 s. Kitabda Naxçivanin ermni tcavüzü üzündn 1989-1992-ci illrd düçar olduu air, grgin yaantilari, mkrli dümnin hücumlarinin df edilmsi, Naxçivanin nec müdafi olunmasi mhz hmin döyülrin itirakçilarinin dili il oxucuya çatdirilir. mirov, M.M. Orta mktbd tarix tdrisinin aktual problemlri [Mtn]: metodik vsait /Mübariz mirov; red. .H.Cbrayilov; ry. V.H.liyev, S.A.Mmmdov; Azrb. Resp. TN; ADPU.- Baki, 2009.- 158, [1] s. Metodik vsaitd tarix tlimind fnnlrarasi laqdn istifadnin imkanlari v yollari, tarix

245.

3 65

246.

3 65

247.

3(2). 73

55

tlimind anlayilarin formaladirilmasi, elc d tarix tlimind mtnl iin tkili msllri iiqlandirilmidir. 248. 3 86 roul, . Qazanxan yurdu - Qazanzmi [Mtn]: elmi-publisistik, bdii tdqiqat sri /lisahib roul; trt. ed., red., .Mmmdolu.- Baki: Tknur, 2009.- 260, [2] s. Bu kitabda yaziçi Cbrayil rayonunun Qazanzmi kndi il bali çoxsahli aradirmalarin v apardii tdqiqatlarini oxuculara tqdim edir. Haciolu, M. Oruzmanda kim n dedi... [Mtn] /Mülkdar Haciolu; red. M.Nbiolu.- Baki: Nurlan, 2009.- 271, [1] s. Müllif bu kitabda tarixi faktlarla, arxiv materiallarina saslanaraq Borçalinin Bakeçid (Dmanisi) rayonundaki Yuxari Oruzman kndinin tarixi keçmiin ayna tutmaa çalimidir. Kitabda hmçinin bölgd bu gün d yaamaqda olan milli adt-nnlrimiz dair mlumatlar, ilk df toplanaraq yaziya alinan folklor nümunlri d yer almidir. Hüseynov, X.A. Naxçivan Muxtar Respublikasinda snayenin inkiafi: (1950-2004-cü ill) [Mtn]: tarix elm. nam. dr.: 07.00.02 /Xzr Hüseynov; Naxçivan Dövlt un-ti.- Naxçivan, 2006.- 26 s. brahimov, E.R. rqin qapisinda möcüzlr [Mtn] /Eldniz brahimov; red. A.Ridova; dizayner F.Mmmdova; foto A.Ridova, E.brahimov, M.Abbasov; nair M.Quliyev [v b.].- Baki: Letterpress Nriyyat Evi, 2009.- 59, [1] s. Kitabda Azrbaycanin müxtlif unikal bölglrindn - ki - Zaqatala bard maraqli materiallar yerldirilmidir. Krimzad, P. Asiya v Afrika ölklrinin müasir tarixi (1918-1945) [Mtn] /Prvin Krimzad; red. S.Mirzyev; Azrb. Resp. TN, Gnc Dövl. un-ti.-

249.

3 H14

250.

T3(Hax) H98

251.

T3 18

252.

3(5) K58

56

Baki: Nurlan, 2008.- 246, [2] s. Asiya v Afrika ölklrind milli-azadliq hrkatinin yükslii, müstmlkçiliy qari mübariznin fallamasi il xarakteriz olunan 19181945-ci illr arasindaki dövr bu ölklrin müasir tarixinin birinci mrhlsini hat edir. 253. 3(2) Q-24 Ermni iddialarinin Sovet dovrü [Mtn] /red. hey. Akif Nai [v b.]; Qaraba Azadliq tkilati.- Baki, 2009.- 50, [2] s. Kitabda ermnilrin "Sovet dovrü"ndn söhbt açilir. Ermni ialinin nticlri [Mtn] /red. hey. Akif Nai [v b.]; Qaraba Azadliq tkilati.- Baki: [s.n.], 2009.- 54, [2] s. Kitabda ermni ialinin nticlri, ermni iali altinda olan bzi iri yaayi mntqlri haqqinda qisa mlumat v ermni iallarinin qisa xronologiyasi verilmidir. Ermni vhiliklri (1905-1906) - (1918-1920) [Mtn] /red. hey. Akif Nai [v b.]; Qaraba Azadliq tkilati.- Baki: [s.n.], 2009.- 46, [2] s. Kitabda 1905-1906 v 1918-1920-ci illrd ba vermi ermni vhiliklri v ermnilrin azrbaycanlilara qari nifrtini v vhiliklrini ks etdirn çoxsayli faktlardan yalniz bir neçsi haqqinda söhbt açilir. Xocali soyqirimi [Mtn] /red. hey. Akif Nai [v b.]; Qaraba Azadliq tkilati.- Baki: [s.n.], 2009.55 s. Qaraba haqqinda tarixi faktlar [Mtn] /red. hey. Akif Nai [v b.]; Qaraba Azadliq tkilati.- Baki: [s.n.], 2009.- 54, [2] s. Qaraba müharibsi nec balandi [Mtn] /red. hey. Akif Nai [v b.]; Qaraba Azadliq tkilati.Baki: [s.n.], 2009.- 62, [2] s.

254.

3(2) Q-24

255.

3(2) Q-24

256.

3(2) Q-24 3(2) Q-24 3(2) Q-24

257.

258.

57

259.

3 Q-44

Qhrmanov, N.N. I Dünya müharibsind Qafqaz cbhsind ermni amili [Mtn] /Nazim Qhrmanov; elmi red. .Bairova; Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm Nazirliyi.- Baki: E.L., 2008.296 s. Kitabda ötn srin vvllrind Azrbaycan torpaqlari urunda gedn dövltlrarasi mübariz v onlarin nticlri, dümn dövltlrin mkrli siyasti v bu siyastin hyata keçirilmsind ermnilrin oynadiqlari mnfi rol aydin kild göstrilmidir. Mcidzad, A.F. Heydr zirvsindn balanan yol [Mtn] /Anar Mcidzad; ön söz. D.Gdbyli; sponsor E.M.Çrkzov; nair Q.sabyli; red. A.sabyli.- Baki: irvannr, 2009.- 147, [1] s. Kitab ümummilli lider Heydr liyev hsr olunmudur. Mustafayeva, S.M. Avropa v Amerika ölklrinin n yeni tarixi: 1918-1945-ci illr [Mtn]: ali mktblr üçün drslik /Smay Mustafayeva; ry. M.S.Hsnov, .C.Nuruzad, M.Ftliyev; ARTN, ADPU.- Baki: ADPU, 2007.- 364 s. Mustafayeva, S.M. SSR-d totalitar rejimin formalamasi [Mtn]: mühazir mtni /Smay Mustafayeva; elmi red. V.liyev.- Baki: [s.n.], 2004.- 37, [1] s. Mühazir mtnind SSR-d totalitar rejimin yarandii konkret tarixi rait, onu tördn amillr, onun formalamasi v tzahür formalari haqqinda trafli daniilir. Naiyev, Z.. Adamin bir kndi Zngiali v onun yetirmlri [Mtn] /Zahid Naiyev; red. .Slimbyli.- Baki: Avropa, 2009.- 216 s. Nzirli, .. 1920-ci ild Qaraba döyülri [Mtn] /mistan Nzirli; elmi msl. K.Vliyev; red. M.Süleymanov.- Baki: [s. n.], 2009.- 432 s.

260.

3 M44

261.

3(4).73 M85

262.

3 M85

263.

3(2). N15 3(2) N62

264.

58

Yaziçi-publisist mistan Nzrlinin yeni kitabinda Azrbaycan srkrdlrinin Port-Artur, Birinci Dünya müharibsi v 20-ci ilin mart ayinda danaq ermnilrin qari aparilan ölüm-dirim döyülri taxiri faktlar sasinda qlm alinmidir. 265. 3 93 ua - qdim Azrbaycan diyari [Mtn] /layih rhbri. D.Musayev; red. hey. N.Abdullayev [v b.].Baki: [s.n.], 2009.- 66 s. Kitabda Azrbaycanin n gözl gulrindn biri ua hrindn, onun tarixi v memarliq abidlrindn, görkmli xsiyytlrindn bhs olunur. , .. 1918 [] / ; . .., ...: , 2009.- 55, [1] . , . , .. - (1991-2008 .) []: . . . . : 07.00.02 / .- , 2009.22. , .. []: / ; . [ .]; . .; ..-: , 2005.- 295, [1] . , .

266.

1-701785

267.

2009/122

268.

3-103864

59

269.

2-782764

, .. . [] / ; . ...- : , 2005.- 339 . , , , , , , , . , .. "" 1954-1959 [] / ; . . ...- : , 2009.- 664 . 1954-1959 , , , . , .. []: " " / .- : -, 2008.- 426, [1] . . . , XII . , .. . [] / ; . . , . . ...- : , 2002.- 399, [1] . . , .., .., . , "",

270.

2-782835

271.

2-783218

272.

2-783176

60

. , . .. . . 273. 1-701956 , .. : []: / . : , 2008.- 283 . , , , . , .. - []: / .- : , 2009.- 312 . - . - , 1917 . , .. ... []: : 3- / .: , 2009.- .3.-513 . , , . , .. ... []: 3- / .- :

274.

2-783084

275.

2-782837

276.

2-783083

61

, 2009.-.1.- 376 . , , . 277. 2-783099 , .. . [] / .: , 2009.- 448 . 1920-1926 . , .. : []: 6 1877 - 28 1877: / .: , 2009.- 216 . " : " , . , .. (1991-2008 .) []: . . . . : 07.00.02 / .- , 2009.- 22 . . XX - XXI []: 11 /.. (. .), .., .., ...: , 2009.- 479, [1] ., [16] . . .

278.

2-783082

279.

2009/116

280.

2-783162

62

, - I . , . 281. 2-783175 , . [] / ; . .; . . ..- : Atena, 2006.- 372, [4] .+ [8] . . ­ (1997-2002) , , . , . (1917-1941 ) []: . . . . : 07.00.01 / ; . ; - , .- , 2009.- 22 . , . - [] / ; . .; . ..- : Astlandia: Grenader, 2006.- 62, [2] . , , . , .. [] / ; . ..- : , 2006.- 379, [5] . , , , , . -

282.

2009/99

283.

3-103865

284.

2-782778

63

, - , . , . 285. 2-783172 []: / .; . . . ..- []: [Neoprint plus, spol. sr. o.], 2006.- 21 . . "... " []: / .; .; ..- : , 2009.-191, [2] . . . []: / .; . .; ..- : Madris, [200?].- 54, [2] . "" . [] /. .; ., ., .; . .; . ..- [..]: [..], 2007.- 46 . . . . , .. [] / , ..; . . ..; . . .., .., ..; .

286.

1-701958

287.

2-783182

288.

2-783173

289.

2-783164

64

..- : . . -, 2005.191 . XVIII - . , , -, . 290. 4-2278 [] /. [ .]; . .; . .; . . . [ .].: , 1994.- 344 . , . [] / . .: [..], 2007.- 16 . , , , , . []: "19912008" /. .., .., ..; . . .., .., .., ..; . .., ...- : . . i .i, 2008.- 558, [2] . 2008 . , , , . Tallinn [] / .; . . .; . ..-

291.

3-103868

292.

3-103747

293.

2-783160

65

: , 2009.- 192 . . . , . , , , , ... 294. 2-783183 [] /.-. .; . ..- : , 2006.- 47, [1] . , . , .. ( ) []: . . . . : 08.00.05 / ; ., . -., 2009.- 22 . -, .. []: : (1818-1917): 190 / -.- : , 2008.- 178, [2] ., [14] . . . , - , .

295.

2009/114

296.

2-782894

66

297.

3-103836

[]: : - /. . . ; . . . "".: -, 2008.-184 . - , , - . , .. [] / .- : - , 2007.- 190, [2] . . Ajalookirjutaja aeg aetas historicorum [Text].Tallinn: Trükitud, 2008.- 247 p. Armenian mythomania. Mithomania a compullsion to embroider the truth exaggerate or to telllies [Text] /an illistrated E.Feigl.- Salzburg: [s.n.], 2007.-167 p. Armenians in Ottomon documents (1915-1920) [Mtn].- Ankara: The Turkish republic prime ministry, 1995.- 641 p. Aus der reihe "Karabagh-Realien". Anfang des Karabagh-konflikts [Text].- Baku: Haidar AlijevStiftung, 2006.- 14 p. Aus der reihe "Karabagh-Realien". ChodschalyGenozid [Text].- Baku: Haidar Alijev-Stiftung, 2006.- 14 p.

298.

2-783217

299. 300.

Bd-14951 I-36412

301.

-13524

302.

A-31349

303.

A-31348

67

304.

A-31346

Aus der reihe "Karabagh-Realien". Die aktionen der Armenischen terrororganisationen gegen Aserbaidschan [Text].- Baku: Haidar AlijevStiftung, 2006.- 14 p. Aus der reihe "Karabagh-Realien". Kurze information über Karabagh-Geschichte. [Text].Baku: Haidar Alijev-Stiftung, 2006.- 14 p. Aus der reihe "Karabagh-Realien". Resultate der Armenischen agression gegen Aserbaidschan [Text].- Baku: Haidar Alijev Stiftung, 2006.- 14 p. Azerbaycan belgelerinde Ermeni sorunu (19181920) [Mtn].- Ankara: T.C. Babakanlik devlet arivleri, 2001.- 682 s. Barta, V. Slovensko Slovakia [Text] /Vladimir Barta.- Martin:Artpress, 1993.- 70 p. Discovering Latvia [Text] /compiled Inara, Thomas Fletcher.- Riga: Zaiga Jansone, 2006.- 263p. Eesti rahva roiva ilu. Kuda rahvas, nonda roovas. (The beauty of Estonia folk costume) [Text].- Tallin: Varrak, 2004.- 106 p. Gürün, K. The Armenian file the myth of innocence exposed [Text] /Kamuran Gürün.- Istanbul: Rustem, 2001.- 328 p. Hasanoglu, A. Armenian syndrome [Text] /Aygun Hasanoglu, trans. P.Fetullayeva.- Baku: Adiloglu, 2009.- 439 p. History of Latvia the 20 century [Text] /D.Bleiere, I.Butulis, I.Feldmanis, A.Stranga, A.Zunda.- Riga: Jumava, 2006.- 558 p. Hronsky, M. Martinska deklaracia /Marina Hronsky, M.Peknik [Text].- Bratislava: VEDA,

305.

A-31347

306.

A-31350

307.

-13517

308. 309. 310.

Bd-15001 I-36437 Bd-14970

311.

I-36411

312.

I-36417

313.

I-36432

314.

Bd-14934

68

2008.- 383 p. 315. Bd-14900 "Karabah tenyei es valosaga" sorozat. A hodzsaliban törtent nepirtas [Text].- Baku: A Hejdar Alijev Alapitvanya, 2006.- 14 p. "Karabah tenyei es valosaga" sorozat. A Karabahi konfliktus kezdete [Text].- Baku: A Hejdar Alijev Alapitvanya, 2006.-14 p. "Karabah tenyei es valosaga" sorozat. Örmeny terrorista szervezetek Azerbajdzsan ellenes tevekenysege [Text].- Baku: A Hejdar Alijev Alapitvanya, 2006.- 14 p. "Karabah tenyei es valosaga" sorozat. Örmenyorszag Azerbajdzsan elleni agressziojanak következmenyei [Text].- Baku: A Hejdar Alijev Alapitvanya, 2006.-14 p. "Karabah tenyei es valosaga" sorozat. Rövid attekintes Karabah törteneterol [Text].- Baku: A Hejdar Alijev Alapitvanya, 2006.- 14 p. Kovac, D. Obrazopis sveta. Objektivom Milana rastislava stefanika [Text] /Dusan Kovac, E.Kralikova, M.Pauer.- Martin: Vydavatelstvo Osveta, 2004.- 135 p. Latvija [].- Riga: SA"LKS", 2008.- 183 s. Matovcik, A. Slovnik slovenskych spisovatelov 20 storocia [Text] /Augustin Matovcik, P.Cabadaj, P.Parenicka.- Bratislave: Slovenska Narodna Kniznica, 2008.- 576 p. Öztuna, Y. Devletler ve hanedanlar. Avrupa devletleri [Mtn] /Yilmaz Öztuna.- Ankara: Kültür ve turizm bakanlii, 2005.- Cilt 4.- 908 s. Öztuna, Y. Devletler ve hanedanlar. lik Ça ve

316.

Bd-14903

317.

Bd-14902

318.

Bd-14901

319.

Bd-14899

320.

Bd-14967

321. 322.

Bd-14944 Bd-14935

323.

-13502

324.

-13501

69

Assya-Afrika [Mtn] /Yilmaz Öztuna.- Ankara: Kültür ve turizm bakanlii, 2005.- Cilt 3.- 650 s. 325. -13499 Öztuna, Y. Devletler ve hanedanlar. slam devletleri [Mtn] /Yilmaz Öztuna.- Ankara: Kültür ve turizm bakanlii, 2005.- Cilt 1.- 1060 s. Öztuna, Y. Devletler ve hanedanlar. Latin AvrupaAmerika [Mtn] /Yilmaz Öztuna.- Ankara: Kültür ve turizm bakanlii, 2005.- Cilt 5.- 976 s. Öztuna, Y. Devletler ve hanedanlar. Türkiye (10741990) [Mtn] /Yilmaz Öztuna.- Ankara: Kültür ve turizm bakanlii, 2005.- Cilt 2.- 1300 s. Pages from the Memory Book [Text].- Baku: Heydar Aliyev Foundation, 2006.- 67 p. Parenica, P. J.M.Hurban a maticni vytegnici [Text] /Pavol Parenica, A. Matovcik.- Martin: Slovenska narodna stredisko, 2008.- 108 p. Qajar, Ch. Old Baku [Text] /Chingiz Qajar.- Baku: OKA, 2009.- 204 p. Riga [Text].- Riga: Jana Rozes apgads, 2007.- 143p. Roads of ancient anatolia [Text] /ed. T.Horada, F.Cimok.- Istanbul: A turizm yayinlari, 2008.Volume 1.- 236 p. Roads of ancient anatolia [Text] /ed. T.Horada, F.Cimok.- Istanbul: A turizm yayinlari, 2008.Volume 2.- 223 p. Rohtmets, I. A cultural guide to Estonia [Text] /Indrek Rohtmets, trl. M.Liivamagi, T.Randviir.Tallinn: Varrak, 200?.- 362 p. Salahov, Z.A. Situational questions about cunshot wounds (Circumstantial questionare abut fire arm

326.

-13503

327.

-13500

328. 329.

I-36400 Bd-15000

330. 331. 332.

I-36393 Bd-14946 -36414

333.

I-36415

334.

I-36428

335.

-36384

70

injuries of the Garabakh war) [Text] /Zahir Salahov.Baku: Nurlan, 2008.- 135 p. 336. F-18669 Serie "Realites sur le Karabagh". Activite des organisations terroristes armeniennes contre L`Azerbaidjan [Text].- Bakou: Fondation Heidar Aliyev, 2006.- 12 p. Serie "Realites sur le Karabagh". Breve information sur l`histoire du Karabagh. [Text].-Bakou: Fondation Heidar Aliyev, 2006.-12 p. Serie "Realites sur le Karabagh". Genocide De Khodjaly [Text].- Bakou: Fondation Heidar Aliyev, 2006.- 12 p. Serie "Realites sur le Karabagh". Le commencement du conflit du Karabagh [Text].Bakou: Fondation Heidar Aliyev, 2006.- 12 p. Serie "Realites sur le Karabagh". Les consequences de l`agression Armenienne contre L`Azerbaidjan. [Text].- Bakou: Fondation Heidar Aliyev, 2006.-12p. Silamikelis, V. With the baltic flag [Text] /Valentins Silamikelis.- Riga: Jumava, 2005.- 316p. Stranme Janis Latvia [Text] /J.Stranme.- Riga: Nacianalais apgads, 2005.- 95 p. Sultanov, Ç. mparatorluun s on darbesi. Bakü, 20 Ocak 1990 [Mtn] /Çapay Sultanov, çev. A.E.Aliyev.- Bakü: Kismet, 2008.- 504 s. Sultanov, Ch. The last blow from the empire. Baku, 20 January, 1990 [Text] /Chapay Sultanov.- Baku: Qismet, 2008.- 454 p. Sultanov, Ch. Would the alies have won without Baku oil? [Text] /Chapay Sultanov.- Baki: Nurlar, 2008.- 405 p.

337.

F-18665

338.

F-18668

339.

F-18667

340.

F-18666

341. 342. 343.

I-36440 I-36438 -13435

344.

I-36381

345.

I-36380

71

346. 347. 348.

I-36427 I-36401 I-36405

Tallinn [Text].- Tallinn: Kolibri, 2009.- 192 p. The life and activities of Heydar Aliyev [Text].Baku: Heydar Aliyev Foundation, 2006.- 129 p. The series of "The true facts about Garabagh". Activity of Armenian terrorist organizations against Azerbaijan [Text].- Baku: Heydar Aliyev Foundation, 2006.- 12 p. The series of "The true facts about Garabagh". Brief information of the history of Garabagh [Text].Baku: Heydar Aliyev Foundation, 2006.- 12 p. The series of "The true facts about Garabagh". Consequences of Armenian aggression against Azerbaijan [Text].- Baku: Heydar Aliyev Foundation, 2006.- 12 p. The series of "The true facts about Garabagh". The beginning of the Garabagh conflict [Text].- Baku: Heydar Aliyev Foundation, 2006.- 12 p. The series of "The true facts about Garabagh".The Khojaly genocide [Text].- Baku: Heydar Aliyev Foundation, 2006.- 12 p. Türkay, C. Osmanli imperatorluunda oymak airet ve cemaatlari [Mtn] /Cevdet Türkay.- stanbul: aret, 2001.- 832 s. Unfounded Armenian allegatios and the atrocities that had been perpetrated towards the Turks by the Armenians [Text] /trans. B.Bureau.- Ankara: Ankara Chamber of commerce, 2002.- 331 p. Yücel, E. slam öncesi türk sanati [Mtn] /Erdem Yücel.- stanbul: Arkeloji ve sanat yayinlari, 2000.156 s.

349.

I-36404

350.

I-36406

351.

I-36402

352.

I-36403

353.

-13504

354.

I-36413

355.

-13521

72

356.

Bd-14993

, . [Text] / .- : , 2006.- 204 . . = [] / .- : , 2005.- 159 . , .. [] /...: , 2006.- 173 . , .. [] /...-: , 2008.- 174 .

357.

Bd-14982

358. 359.

Bd-15011 Bd-15010

Etnoqrafiya

360. 5 A14 Abdulla, R.Q. Azrbaycan hrlrind müasir etnososial proseslr: Baki materiallari sasinda [Mtn]: tarix elm. nam. dr.: 07.00.07 /Rad Abdulla; AMEA, Arxeologiya v etnoqrafiya in-tu.Baki, 2009.- 24 s. hmd, .S. XII-XIV srlrd Azrbaycan xalqinin mnvi mdniyyti (tarixi-etnoqrafik tdqiqat) [Mtn]: tarix elm. nam. dr.: 07.00.07 /sgr hmd; AMEA, Arxeologiya v etnoqrafiya in-tu.Baki, 2009.- 22 s. hmdova, V.. Azrbaycan xalq tbabti (etnoqrafik aspekt) [Mtn]: tarix elm. nam. dr.: 07.00.07 /Vfa hmdova; AMEA, Arxeologiya v etnoqrafiya in-tu.- Baki, 2009.- 21 s. , .. [] / .- : , 2007.- 318, [2] . , , ,

361.

5 36

362.

5 36

363.

2-783213

73

, . 364. 2-783197 , []: , , , : - /. . .. (.), .., .., ..; . .., ...- : , 2005.- [8], 479, [1] ., [8] . . -, - , , . . . []: / .; . .; ..- : Grenader, 2008.- 64 . : , , , , , , , , , , , , , Atasoy, N. Dervi çeyizi: Türkiyede tarikat giyim kuam tarihi [Mtn] /Nurhan Atasoy.- Ankara: Kültür ve turizm bakanlii, 2005.- 311 s. Belgelerle Mustafa Kemal Atatürk (1916-1922) [Mtn] /ter. E.O.Çiraan.- Ankara: T.C.Devlet Arivleri genel müdürlüü, 2003.- 670 s. Belli, O. Trabzonda türk bakircilik sanatinin tarihsel geliimi [Mtn] /Oktay Belli, Günda Kayaolu.stanbul: Arkeoloji ve sanat yayinlari, 2002.- 88 s. Efendi, M.H. 1720 ehzadelerin sünnet dügünü Suri Hümayun [Mtn] /Mehmed Hafiz Efendi.- stanbul: Kitapyayinevi, 2008.- 268 s.

365.

3-103861

366.

-13512

367.

-13506

368.

-13514

369.

-13467

74

qtisadiyyat

370. 9(2)32 A14 Abdulzimov, E.S. Aqrar sahnin dayaniqli inkiafinin tmin edilmsinin prioritetlri [Mtn]: iqt. elm. nam. dr.: 08.00.05 /Eln Abdulzimov; Azrb. Resp. Knd tsr. nazirliyi, Azrb. Elmitdqiqat knd tsr. iqt-ti v tkili in-tu.- Baki, 2007.- 25 s. Aayev, A.Q. Azrbaycan Respublikasinda dövlt borcunun idar edilmsi mexanizminin tkmilldirilmsi [Mtn]: iqt. elm. nam. dr.: 08.00.10 /Aanemt Aayev; Azrb. Resp. TN, ADU.- Baki, 2009.- 26 s. Ataov, B.X. Müssislrin maliyysi [Mtn]: drslik /Byali Ataov, N.Novruzov, E.brahimov; elmi red. .Nuriyev; ry. M.Sadiqov, M.Hsnli, X.Hüseynov.- Baki: Kooperasiya, 2009.- 336 s. Drslikd ölkmizin kiçik biznes, sasli tikinti, knd tsrrüfati, nqliyyat v kooperasiya sistemind faliyyt göstrn müssis v tkilatlarda maliyy iinin tkilinin sah xüsusiyytlri rh edilmidir. "Azrbaycan-müstqillikdn sonra" Beynlxalq konfransin materiallari [Mtn]: Baki, 3-4 Mart 2003 /Azrb. Resp. TN, Qafqaz un-ti.- Baki: [s.n.], 2003.309, [1] s. Azrbaycan Respublikasinin sosial-iqtisadi inkiaf istiqamtlri [Mtn]: kollektiv monoqrafiya /mül. A.N.Muradov [v b.]; trt. R.S.Abdullayeva; elmi red. .M.Muradov; AMEA, qt-t institutunun gnc alimlr urasi.- Baki: Elm, 2008.- 279, [1] s. Kitab Azrbaycan Respublikasinin sosial-iqtisadi inkiafinin sas istiqamtlrin hsr olunmudur. Monoqrafiyada Azrbaycanin iqtisadi inkiafinda elmi biliklrin v elmin rolunun artirilmasi, ixracin genilndirilmsi, kooperativ idaretm, ölkd yoxsulluq sviyysinin azaldilmasi, sahibkarliin inkiaf etdirilmsi v s. msllr baxilmidir.

371.

9 A35

372.

9 A95

373.

9 A99

374.

9 A99

75

375.

051 A99

Azrbaycanin rzaq balanslari [Mtn]: statistik mcmu /Azrbaycan Respublikasinin Dövlt Statistika komitsi.- Baki, 2009.- 488, [2] s. Statistik mcmud Azrbaycanin rzaq balanslarinin ilnmsi bard mlumat verilir. Azrbaycanin snayesi [Mtn]: statistik mcmu /mcmunin rhb. A.Vliyev; mcmunin hazir. msul xs Y.Yusifov; Azrbaycan Respublikasinin Dövlt Statistika komitsi.- Baki, 2009.- 580 s. Statistik mcmuy son illrd Azrbaycan Respublikasi snayesinin iini xarakteriz edn sas statistik mlumatlar daxil edilmidir. Mcmud snaye sektoru - "mdnçixarma snayesi", "emal snayesi" v "elektrik enerjisi, qaz v suyun istehsali v bölüdürülmsi" kimi faliyyt növlri hat olunur. Babayev, N.Q. Müasir raitd tikintinin idar edilmsinin bazar modelinin formaladirilmasi [Mtn]: iqt. elm. nam. dr.: 08.00.05 /Nizami Babayev; Azrb. Resp. TN, Azrb. Memarliq v inaat un-ti.- Baki, 2009.- 21 s. Cabbarov, A.S. Azrbaycan neft mainqayirma müssislrinin rqabt qabiliyytliliyinin formalamasi v inkiaf istiqamtlri [Mtn]: iqt. elm. nam. dr.: 08.00.05 /Aytulla Cabbarov; AMEA, qt. in-tu.- Baki, 2009.- 24, [2] s. Cfrov, A.M. Knd tsrrüfatinda marketinqin tkilinin iqtisadi smrliliyinin yüksldilmsi istiqamtlri [Mtn]: iqt. elm. nam. dr.: 08.00.05 /Aslan Cfrov; Azrb. Resp. Knd tsrrüfati nazirliyi, Azrb. Elmi-tdqiqat knd tsrrüfatinin iqtisadiyyati v tkili in-tu.- Baki, 2009.- 22 s. liyev, E.M. Azrbaycanda smrli aqrar bazarin v aqromarketinq xidmtlrinin formaladirilmasi [Mtn]: iqt. elm. nam. dr.: 08.00.05 /Etibar liyev;

376.

051 A99

377.

9(2)31 B13

378.

9 C13

379.

9 C50

380.

9(2A)32 65

76

Azrb. Resp. Knd tsr. nazirliyi, Azrb. Elmitdqiqat knd tsr. iqt-ti v tkili in-tu.- Baki, 2007.- 28 s. 381. 051 89 rzaq mhsullari üzr balanslarin ilnmsinin metodoloji saslari [Mtn] /hazir. A.Vliyev, .Zeynalli, N.Qarayeva [v b.]; Azrb. Resp. Döv. Statistika komitsi.-Baki: [s.n.], 2009.- 278, [2] s. Kitabda "rzaq mhsullari üzr balanslarin ilnmsi, onlarin trtib edilmsi üçün mlumatlarin hazirlanmasi, statistik hesabat formalari v metodoloji izahatlarin tsdiq edilmsi haqqinda" Azrbaycan Respublikasinin Dövlt Statistika Komitsinin srncami, rzaq mhsullari üzr balanslarin trtib edilmsi üçün metodoloji izahlar, rzaq tyinatli knd tsrrüfati mhsullarinin tsnifati üzr izahlar v s. verilmidir. Frcov, .S. Rqabt qabiliyytli kadrlarin hazirlanmasinda mk v pe thsili xidmtlri bazarlarinin qariliqli laqsinin qiymtlndirilmsi v modelldirilmsi [Mtn]: iqt. elm. nam. dr.: 08.00.13 /dalt Frcov; Azrb. Resp. TN, BDU.Baki, 2009.- 18 s. Frhadi, P.O. Meyv-trvz yarimkompleksind inteqrasiya münasibtlrinin tkmilldirlmsi (Azrbaycan Respublikasinin materiallari sasinda) [Mtn]: iqt. elm. nam. dr.: 08.00.05 /Püst Frhadi; Azrb. Resp. Knd tsrrüfati nazirliyi, Azrb. Elmitdqiqat knd tsrrüfatinin iqtisadiyyati v tkili in-tu.- Baki, 2009.- 32, [2] s. Hmidov, V.V. Azrbaycan Respublikasinda siyasicorafi problemlrin hlli istiqamtlri [Mtn]: co. elm. nam. dr.: 25.00.24 /Vahid Hmidov; AMEA, akad. H..liyev ad. Corafiya in-tu.- Baki, 2007.21 s. Hümbtov, N.M. Azrbaycan Respublikasinin xarici ticart laqlrinin dövlt tnzimlnmsi sistemi v

382.

9 F52

383.

9 F52

384.

049(2) H58

385.

9 H96

77

onun tkmilldirilmsi istiqamtlri [Mtn]: iqt. elm. nam. dr.: 08.00.14 /Namiq Hümbtov; Azrb. Resp. TN, ADU.- Baki, 2009.- 30 s. 386. 9 -14 badolu, Q.B. Vtndain büdc bldçisi - 2009 [Mtn] /Qubad badolu, A.Mehtiyev, R.Aayev; Milli büdc qrupu; qtisadi tdqiqatlar mrkzi.Baki: [s.n.], 2009.- 79 s. Kitabda dövlt büdcsinin glir v xrc istiqamtlri haqqinda geni v izahli mlumat verilir. brahimli, Ç.A. Snaye müssislrind kommersiya faliyytinin tkilinin tkmilldirilmsi msllri: Azrbaycanin yüngül snaye müssislrinin timsalinda [Mtn]: iqt. elm. nam. dr.: 08.00.05 /Çingiz brahimli; AMEA, qtisadiyyat in-tu.- Baki, 2009.- 26 s. mirhsnli, T.F. Mühasibat uçotu [Mtn]: drs vsaiti: mühasiblr üçün srfli vsait /Tacddin mirhsnli, R.Qasimov; elmi red., ön söz v ry. .Abbasov.- Baki: Qanun, 2009.- 182, [2] s. Kitabda mühasibat uçotunun müasir vziyyti, uçotu v maliyy hesabati üzr standartlarin ttbiqi imkanlari göstrilir. sgndrov, R.. Müssisnin maliyysi [Mtn]: drslik /Rafiq sgndrov; elmi red. .Abbasov; red. v ry. .Bdlov; rsmi ry. A.krliyev, M.Hsnli, S.Yaqubov.- Baki: AzTU, 2007.- 458 s. Tqdim olunan drslikd maliyy-kredit faliyytinin saslari, onun funksiyalari, tkil xüsusiyytlri v prinsiplri haqqinda trafli mlumat verilmidir. Qasimov, S.M. Neft v qazçixarma snayesind idaretm uçotu v iqtisadi thlil problemlri [Mtn]: iqt. elm.d-ru. dr.: 08.00.12 /Süleyman Qasimov; Azrb. Resp. TN, Azrb. Memarliq v inaat un-ti.Baki, 2009.- 49, [1] s.

387.

9 18

388.

052.920. 7 43

389.

9 76

390.

052 Q-25

78

391.

9(2)32 Q-86

Quliyev, E.A. Knd tsrrüfati mhsullarinin topdansati bazarlarinin formaladirilmasi problemlri [Mtn]: iqt. elm. nam. dr.: 08.00.05 /Eldar Quliyev; Azrb. Resp. Knd tsr. nazirliyi, Azrb. Elmi-tdqiqat knd tsr. iqt-ti v tkili intu.- Baki, 2009.- 25, [1] s. Quliyev, F.M. daretmnin informasiya texnologiyalari [Mtn]: ali mktblr üçün drs vsaiti /Fxri Quliyev; elmi red. .H.smayilov; ry. S.H.Pünhani [v b.]; Azrb. Resp. TN, "Azrbaycan Hava Yollari" Qapali shmdar cmiyyti, Milli aviasiya akad.-si.- Baki: [s.n.], 2009.- 301, [1] s. Drs vsaitind makroiqtisadiyyatin sas perspektiv v istiqamtlrini müyyn edn bank v tkilatlararasi münasibt, faliyytinin idar edilmsind texniki v proqram tminatina cavab vern müasir informasiya texnologiyalarinin ttbiq edilmsin diqqt yetirilmidir. Qurbanov, F.. Azrbaycanda turizmin inkiaf problemlri [Mtn] /Firudin Qurbanov; elmi red. .M.Muradov; elmi msl. R.R.Quliyev; AMEA, qtisadiyyat institutu.- Baki: Adilolu, 2007.- 343 s. Monoqrafiyada turizmin nzri-metodoloji saslari, bu mühüm iqtisadi-mdni sektorun formalamasi, qanunauyunluqlari, forma v növlri, turizm snayesinin elmi, beynlxalq iqtisadi saslari nzrdn keçirilmidir. Mmmdov, M.A. Keçid iqtisadiyyatinda proqrammqsdli idaretmnin tkmilldirilmsi problemlri [Mtn]: iqt. elm. d-ru dr. 08.00.05 /Mhbbt Mmmdov; Azrb. Resp. TN, Azrb. Memarliq v inaat un-ti.- Baki, 2009.- 48 s. Mmmdov, .Ç. Türkiynin bank sistemi [Mtn]: iqt. elm. nam. dr.: 08.00.14 /ahin Mmmdov; AMEA, qtisadiyyat in-tu.- Baki, 2009.- 42 s.

392.

9.73 Q-86

393.

9 Q-89

394.

9 M51

395.

9(5) M51

79

396.

9 M51

Mmmdov, Z.F. Pul. Kredit. Banklar: mlumat kitabi [Mtn]: imtahan suallarina cavab /Zahid Mmmdov, Z.brahimov; ADU.- Baki: Qanun, 2009.- 220 s. "Pul, kredit v banklar" fnni üzr imtahan verck olan tlblr v glckd maliyy-bank sahsind ilmk mqsdil imtahanlara hazirlaan mzunlar ücün faydali mlumat mnbyidir. Mirzliyev, .A. Azrbaycanin istilik tchizati sisteminin inkiafinin modelldirilmsi [Mtn]: iqt. elm. nam. dr.: 08.00.13 /lham Mirzliyev; Azrb. Resp. TN, BDU.- Baki, 2009.- 20 s. Mirzyeva, H.. Qloballama raitind knd tsrrüfati istehsalinin inkiafi v tnzimlnmsi istiqamtlri (Azrbaycan Respublikasinin materiallari sasinda) [Mtn]: iqt. elm. nam. dr.: 08.00.05 /Hicran Mirzyeva; Azrb. Resp. Knd tsrrüfati nazirliyi, Azrb. Elmi tdqiqat knd tsrrüfatinin iqtisadiyyati v tkili in-tu.- Baki, 2009.- 25 s. Modernlm v sosial-iqtisadi inkiafin regional problemlri mövzusunda beynlxalq elmi-praktiki konfransin materiallari [Mtn]: mqallr v tezislr /elmi red. .H.Aliyev, A.N.Muradov; AMEA, qtisadiyyat in-tu; AMEA, Gnc regional elmi mrkzi; Azrb. Dövlt Aqrar un-ti.- Baki: qtisadiyyat n-tu, 2009.- 492, [1] s. Musayev, Z.S. Su ehtiyatlarinin inteqrasiyali idar olunmasi [Mtn]: drslik /Zakir Musayev, K.M.Mmmdov, M.S.Zrbliyev; elmi red. M.S.Mansirov; ry. E.P.Paayev, E.M.Eyvazov, Y.V.Qhrmanli.- Baki: Thsil NPM, 2009.- 373 s. Drslikd su ehtiyatlari v onun keyfiyyti bard geni mlumat vermkl su ehtiyatlarindan kompleks istifad olunmasi, inteqrasiyali idar edilmsi v mühafizsi bard müfssl izahatlar verilmidir.

397.

9 M67

398.

9(2)32 M67

399.

9 M72

400.

9 M85

80

401.

9 N34

Neft - Qaz hasilati v Azrbaycanin davamli inkiafi [Mtn]: gnc alim v tlblrin elmi tdqiqat ilri /ba red. M.Mrdanov; layihnin mül. Q.Rhimli; Azrb. Resp. TN; AMEA; Azrb. Beynlxalq mliyyat irkti.- Baki: [s. n.], 2001.103, [1] s. Kitabda 1997-ci ild neft mövzusunda keçirilirmi gnc alimlrin v tlblrin bu mövzuya aid olan elmi-tdqiqat ilri toplanmidir. Süleymanov, V.E. Dövltin investisiya faliyytinin smrliyinin yüksldilmsi msllri [Mtn]: iqt. elm. nam. dr.: 08.00.05 /Vurun Süleymanov; Azrb. Resp. TN, ADU.- Baki, 2009.- 25, [1] s. ixliyev, V.R. Davamli inkiaf mrhlsind mnft vergi tutmasinin modelldirilmsi [Mtn]: iqt. elm. nam. dr.: 08.00.13 /Vüsal ixliyev; Azrb. Resp. TN, BDU.- Baki, 2009.- 19 s. , .. ( ) []: . . . . : 08.00.05 / ; , - .- , 2009.26 . , .. []: . . . . : 08.00.05 / ; ., . -., 2009.- 28 . , . []: . . -. . : 08.00.05 / ; . . . . . .; . - . ..-

402.

9 S99

403.

9 57

404.

2009/72

405.

2009/109

406.

2009/124

81

, 2009.- 43 . 407. 2008/380 , .. []: . . . . : 08.00.09 / ; . , - .- , 2008.- 26 . , .. []: , / .- : , 1996.- 623, [1] . ; , , , . , .. - [] / ; . . .., ...- : - , 2000.-392, [2] . - . . , , []: 90- : /. . .. (.) [ .]; . ..; . .- : , 2008.558, [2] .

408.

3-103841

409.

1-701798

410.

2-782814

82

, , , . 411. 2009/130 , .. ( ) []: . . - . : 08.00.05 / ; ., . -., 2009.- 46 . , . ( ) []: . . . . : 08.00.05 / ; ., . .- , 2009.- 22. , .. []: . . - . : 08.00.14 / ; . ., .- , 2009.- 50 . , . : []: / , ., .; , .- : Nurlar, 2009.- 1.- 293, [3] . : ; . . , .. [] / , ..; . ..; - .- : , 2008.- 224, [2] .

412.

2009/140

413.

2009/78

414.

2-782631

415.

1-701770

83

. , . 416. 2009/115 , .. ( ) []: . . . . : 08.00.05 / ; ., . -., 2009.- 28 . . []: : 2008 /. .; .; . [ .]; . - : [..], 2008.- 80 . . 1-701771 , . []: / , . .; . .., ...-: , 2008.287, [1] . . , .. []: . . . . : 08.00.05 / ; . , - .- , 2008.- 22 .

417.

418.

419.

2008/397

Daxili siyast

420. 3(2) A14 Abdullayev, F. Müasir Azrbaycan dövltinin miqrasiya siyasti v beynlxalq mkdaliq [Mtn]

84

/Ftli Abdullayev; elmi red. H.Hüseynova.- Baki: Elm v Thsil, 2009.- 328 s. Müasir Azrbaycan dövltinin milli miqrasiya siyastinin sas prinsiplri, bu sahd dünya tcrübsi v beynlxalq mkdaliin aktual msllrin hsr olunmu kitabda miqrasiya proseslri, onlarin mahiyyti il brabr, hmin suallarin da cavablandirilmasina chd edilmidir. 421. 3(2) A99 Azrbaycan Milli Qeyri-Hökumt Tkilatlari Forumu: vtnda cmiyyti quruculuunda 10 il [Mtn] /red. A.Quliyev; msul red. S.Aliarli; trt. F.Qurbanov.- Baki: Avrasiya Press, 2008.- 444 s. Azrbaycan Milli Qeyri-Hökumt Tkilatlari Forumunun 10 illik çtin v mqsdyönlü faliytinin mühüm shiflrini ks etdiln bu kitab ölkmizd müasir vtanda cmiyyti quruculuu prosesinin nec balandiinin v hansi mrhllrdn keçdiyinin bariz göstricisidir. lkbrov, A.S. Heydr liyev Fondunun timsalinda Azrbaycanda xeyriyy fond siyasti [Mtn]: siyasi elm. nam. dr.: 23.00.02 /Anar lkbrov; AMEA, nsan hüquqlari üzr elmitdqiqat in-tu.- Baki, 2009.- 18 s. liyev, .H. nkiaf mqsdimizdir [Mtn]: Çixilar. Nitqlr. Byanatlar. Müsahiblr. Mktublar. Mruzlr. Müracitlr. Frmanlar /lham liyev; burax. msul R.Mehdiyev.- Baki: Azrnr, 2009.432 s. Azrbaycan Respublikasinin Prezidenti lham liyevin oxuculara tqdim olunan çoxcildliyinin 2-ci cildind Azrbaycan dövltinin möhkmlndirilib daha da inkiaf etdirilmsin, respublikamizin sürtli iqtisadi trqqisi v yükslii, sosial sahlrd aparilan islahatlara hsr olunmu materiallar öz ksini tapmidir. Mehdiyev, R. Yeni siyast: inkiafa doru [Mtn] /Ramiz Mehdiyev; ön söz mül. R.Aslanova; burax.

422.

3 46

423.

3 65

424.

3 M34

85

msul v trt. ed. B.Sadiqov.- Baki, 2008.- 581, [1] s. srd ölkmizdki sosial-iqtisadi trqqi, ba vern mütrqqi siyasi dyiikliklr, aparilan hüquqidemokratik islahatlar konseptual rh edilmi, Heydr liyev irsinin milli inkiaf strategiyasina çevrilmsi v bu siyasi xttin Prezident lham liyev trfindn layiqinc davam etdirilmsi saslandirilmidir. 425. 3 M34 Mehdiyev, R. Yeni siyast: inkiafa doru [Mtn] /Ramiz Mehdiyev; burax. msul v trt. B.Sadiqov.Baki: [s.n.], 2008.- 344 s. Kitabda Azrbaycan raitind iqtisadiyyatdan demokratiyaya, sabitlikdn modernlmy doru tranzitin xüsusiyytlrindn bhs edilir, güclü dövlt, modernlmi iqtisadiyyat v azad vtnda cmiyyti quruculuu yolunda Prezident lham liyevin qaridaki dövr üçün faliyytinin gündliyinin ümumi mnzrsi verilir. Ümummilli lider Heydr liyevin anadan olmasinin 85 illiyin hsr olunmu "Heydr liyev v Azrbaycanda dövlt qadin siyasti" ümumrespublika konfransinin materiallari [Mtn] /ön söz S.Sadiq; dizayn S.Kazimov; Azrb. Resp. TN, Ça öyrtim iltmlri qafqaz un-ti, Azrb. Resp. Ail, qadin v uaq problemlri üzr dövlt komitsi.- Baki: [s.n.], 2008.- 208 s., [6] v. fotok. , .. []: . . . . : 23.00.02 / ; . . . .- , 2009.- 20 [1] . , .. []: / , .; . - ; .- : : , 2009.- 361, [1] .

426.

3 65

427.

2009/70

428.

1-701933

86

- XXI . 429. 2-782766 : [] /. . ..- Sapporo: Slavic research center Hokkaido university, 2009.- 3: .- 256, [2] . , . , .

Xarici siyast. Diplomatiya

430. 4.45 A99 Azrbaycan Xalq Cümhuriyytinin xarici siyasti [Mtn]: sndlr mcmusi /red. kol. sdri E.Mmmdyarov; Azrb. Resp. XN.- Baki: "Garisma" MMC, 2009.- 343, [1] s. Mcmunin ilk buraxilii Azrbaycan Respublikasinin diplomatik xidmtinin 90 illiyin hsr olunmudur. Azrbaycanin xarici siyasti [Mtn]: sndlr mcmusi 2005 /red. kol. sdri E.Mmmdyarov; Azrb. Resp. XN.- Baki: "Garisma" MMC, 2009.687, [1] s. Mcmunin V buraxilii 2005-ci ild Azrbaycan diplomatiyasi v xarici siyastinin n vacib sndlrini hat edir. Buraxiliin böyük hisssini AzrTac v digr mnblrd nr edilmi rsmi snd v materiallar tkil edir. Azrbaycanin xarici siyasti [Mtn]: sndlr mcmusi 2006 /red. kol. sdri E.Mmmdyarov; Azrb. Resp. XN.- Baki: "Garisma" MMC, 2009.439, [1] s. Mcmunin VI buraxilii 2006-ci ild Azrbaycan diplomatiyasi v xarici siyastinin n vacib sndlrini hat edir.

431.

4 A99

432.

4(2) A99

87

433.

4(2) A99

Azrbaycanin xarici siyasti [Mtn]: sndlr mcmusi 2007 /red. kol. sdri E.Mmmdyarov; Azrb. Resp. XN.- Baki: "Garisma" MMC, 2009.1038, [1] s. Mcmunin VII buraxilii 2007-ci ild Azrbaycan diplomatiyasi v xarici siyastinin n vacib sndlrini hat edir. Heydr liyev: "Biz Azrbaycan razisind ikinci bir ermni dövltinin yaradilmasina yol ver bilmrik" [Mtn] /elmi msl. A.Nadirov; burax. msul V.Süleymanov; red. heyti F.Babayev [v b.]; Heydr liyev irsi beynlxalq elektron kitabxana.Baki: bilov, Zeynalov v oullari, 2006.- 410 s., [29] v. fotok. Bu nr ATT-in 1994-cü ild Budapetd, 1996-ci ild Lissabonda v 1999-cu ild stanbulda keçirilmi zirv toplantilarinin bzi materiallari daxil edilmidir. , .. []: / ; . - , . . . , . .: , 2005.- 196, [1] . -I . , . [] / ; . . ..; . .., . 824-828; . . ...: .-. "": "", [..].- 847, [1] . ., , , .

434.

4 65

435.

1-701933

436.

2-782791

88

437.

2009/69

, .. []: . . . .: 23.00.04 / ; . . . .- , 2009.- 21 . , .. []: , / ; . . . .; . .- : [..], 2009.- 354, [2] . , . 1992-2006 , , . []: 2 /. ..; . . .. [ .]; . . .. [ .]; . .- : , 2006.- 1: 1918-1945 .- 479 . . , , , .

438.

2-782783

439.

2-782773

89

440.

2-782772

[]: 2- / . ..; . . .. [ .]; . . .. [ .]; . .- : , 2006.- 2: 1945-2003 .- 719 . XXI . , " " 1962-1991 ., . ­ , , , .

ctimai siyasi tkilatlar

441. 1-701965 , . [] / , ..: [..], 2005.- 120 . o , , - .

Hüquq elmlri

442. 620 A99 Azrbaycan Respublikasi Milli Mclisi iclaslarinin protokollari v stenoqramlari [Mtn]: On birinci sessiya.Yaz. 2 fevral-17 mart 2009-cu il /burax. msul H.Babayev.- Baki: Milli Mclisin nri, 2009.585, [2] s. Azrbaycan Republikasinin Cinayt Mcllsi [Mtn]: 1999-cu il 30 dekabr tarixli Qanunla tsdiq edilmi 2000-ci il sentyabrin 1-dn qüvvy

443.

628 A99

90

minmidir (2009-cu il yanvarin 15-dk olan dyiiklik v lavlrl) /burax. msul E.fndiyev.Baki: Hüquq dbiyyati, 2009.- 271 s. 444. X628 A99 Azrbaycan Respublikasinin Cinayt Mcllsi [Mtn]: 5 avqust 2009-cu ildk olan lav v dyiikliklrl /nr msul. .Xuduolu.- Baki: Qanun, 2009.- 355, [1] s. Kitaba Azrbaycan Respublikasinin Cinayt Mcllsinin 5 avqust 2009-cu ildk olan lav v dyiikliklrin siyahisi daxil edilmidir. Azrbaycan Respublikasinin mk Mcllsi [Mtn]: 2009-cu ilin 1 iyununa qdr olan lav v dyiikliklrl /nr msul .Xuduolu.- Baki: Qanun, 2009.- 287, [1] s. Kitabda Azrbaycan Respublikasinin mk Mcllsi 01. 06. 2009-cu il qdr olan lav v dyiiklrl drc olunmudur. Azrbaycan Respublikasinin Gömrük Mcllsi [Mtn]: 2009-cu ilin mayina qdr olan lav v dyiikliklrl /nr msul. .Xuduolu.- Baki: Qanun, 2009.- 311, [1] s. Kitabda Azrbaycan Respublikasinin Gömrük Mcllsinin 2009-cu ilin mayina qdr olan lav v dyiikliklrin siyahisi daxil edilmidir. Azrbaycan Respublikasinin Konstitusiyasi [Mtn]: 24 avqust 2002-ci il v 18 mart 2009- cu il tarixli ümumxalq ssvermsi (referendum) il edilmi lav v dyiikliklrl /burax. msul E.M.fndiyev.- Baki: Hüquq dbiyyati, 2009.96s. Kitaba 2002-ci il avqustun 24-d v 2009-cu il martin 18-d referendum keçirilmi v Konstitusiyanin bir çox maddlrin lav v dyiikliklr edilmidir. Azrbaycan Respublikasinin Mülki Prosessual Mcllsi [Mtn]: 2009-cu ilin iyulun 15-dk olan

445.

627 A99

446.

622 A99

447.

620 A99

448.

629 A99

91

lav v dyiikliklrl /nr msul .Xuduolu.Baki: Qanun, 2009.- 260 s. Kitaba Azrbaycan Respublikasi Mülki Mcllsinin tsdiq edilmsi, qüvvy minmsi v bununla bali hüquqi tnzimlm msllri haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu daxil edilmidir. 449. 622 A99 Azrbaycan Respublikasinin Vergi Mcllsi [Mtn]: 15 avqust 2009-cu il qdr olan lav v dyiikliklrl tkrar nr /nr msul. .Xuduolu.Baki: Qanun, 2009.- 399, [1] s. Kitabda Azrbaycan Respublikasinin Vergi Mcllsi verilmidir. Vergi Mcllsin edilmi lav v dyiikliklr kitabin sonunda, ayrica baliq altinda, tam mtnd verilmkl yanai Mclly d daxil edilmidir. Azrbaycanda faliyyt göstrn qeyri-hökumt lil tkilatlarinin kataloqu [Mtn] /LOTOS lil tkilatlari birliyi; Novib/Oxfam GB.- Baki: [s. n.], 2001.- 72, [2] s. Banklar haqqinda normativ-hüquqi aktlar toplusu [Mtn] /trt. R.M.Rzayev [v b.]; elmi red. v msl. Z.F.Mmmdov.- Baki: Qanun, 2009.- 1091, [1] s. Bu kitab 1994-cü ildn bu gün qdr dövlt baçisi trfindn tsdiqlnmi qanunlari, onlarin ttbiq edilmsi haqqinda Azrbaycan Respublikasi Prezidentinin frmanlarini v srncamlarini, göstriln aktlara müvafiq olaraq qbul ediln Azrbaycan Respublikasi Nazirlr Kabinetinin qrarlarini, Azrbaycan Respublikasi Mrkzi (keçmi Milli) Bankinin normativ xarakterli aktlarini, htta korporativ idaretm standartlarini özünd cmldirir. Cavadova, .A. BMT- nin müqavil orqanlarina frdi ikaytlrin verilm qaydalari [Mtn]: hüquqünaslar v QHT fallari ücün mlumat kitabi /rad Cavadova, F.Namazli; trc. K.Abbasov; trt.

450.

620 A40

451.

622 B24

452.

915 C27

92

S.Krimova.- Baki: Adilolu, 2008.- 302, [2] s. Oxuculara tqdim olunan bu kitabda nsan Hüquqlarina dair Beynlxalq müqavillr sasn ikaytlrin verilmsi v baxilmasi, qadinlara qari ayri-seçkiliyin lvi haqqinda beynlxalq konvensiya üzr prosedur v s. ks olunub. 453. 891 C50 Cfrov, .R. nsan hüquqlarinin pozulmasina gör zrrin ödnilmsi: Avropa insan hüquqlari mhkmsinin tcrübsi [Mtn]: hüquq elm. nam. dr.: 12.00.10 /smayil Cfrov; Azrb. Resp. Prezidenti yaninda dövlt idarçilik akademiyasi.Baki, 2009.- 22 s. fndiyev, E.M. Azrbaycan Respublikasinin Cinayt Mcllsi [Mtn]: Mnbyi, rhi, ttbiqi: be cildd: drs vsaiti /Eldar fndiyev; F.Y.Smndarov, Y.A.Krasikov.- Baki: Hüquq dbiyyati, 2006.- Cild I.- 855, [1] s. Tqdim olunan kitabda Azrbaycan Respublikasi Cinayt Mcllsinin ümumi v xüsusi hisslrinin hr bir normasinin mnbyi Konstitusiyanin maddlrindn çixilar formasinda verilir. fndiyev, E.M. Azrbaycan Respublikasinin Cinayt Mcllsi [Mtn]: Mnbyi, rhi, ttbiqi: be cildd: drs vsaiti /Eldar fndiyev; F.Y.Smndarov, Y.A.Krasikov.- Baki: Hüquq dbiyyati, 2006.- Cild II.- 854, [2] s. Tqdim olunan kitabda Azrbaycan Respublikasi Cinayt Mcllsinin ümumi v xüsusi hisslrinin hr bir normasinin mnbyi Konstitusiyanin maddlrindn çixilar formasinda verilir. fndiyev, E.M. Azrbaycan Respublikasinin Cinayt Mcllsi [Mtn]: Mnbyi, rhi, ttbiqi: be cildd: drs vsaiti /Eldar fndiyev; F.Y.Smndrov, Y.A.Krasikov.- Baki: Hüquq dbiyyati, 2006.- Cild III.- 856 s. Kitabda Azrbaycan Respublikasi Cinayt Mcllsin lav olunan yeni normanin mnbyi,

454.

628 34

455.

628 34

456.

628 34

93

rhi v ttbiqi haqqinda mlumat verilir. 457. 628 34 fndiyev, E.M. Azrbaycan Respublikasinin Cinayt Mcllsi [Mtn]: Mnbyi, rhi, ttbiqi: be cildd: drs vsaiti /Eldar fndiyev; F.Y.Smndrov, Y.A.Krasikov.- Baki: Hüquq dbiyyati, 2006.- Cild IV.- 855, [1] s. Tqdim olunan kitabda Azrbaycan Respublikasi Cinayt Mcllsinin Ümumi v Xüsusi hisslrinin hr bir normasinin mnbyi Konstitusiyanin maddlrindn çixilar formasinda verilir. fndiyev, E.M. Azrbaycan Respublikasinin Cinayt Mcllsi [Mtn]: Mnbyi, rhi, ttbiqi: be cildd: drs vsaiti /Eldar fndiyev; F.Y.Smndrov, Y.A.Krasikov.- Baki: Hüquq dbiyyati, 2006.- Cild V.- 855, [1] s. lillik etiketi [Mtn] /LOTOS lil tkilatlari birliyi.- Baki: [s.n.], 2001.- 6 +7, [5] s. Kitabda lillik etiketi haqqinda sas müddalar verilmidir. sgrov, .Q. Azrbaycan Respublikasi Mülki Mcllsinin kommentariyasi [Mtn]: 2009-ci ilin 7 aprelindk olan lav v dyiikliklrl /dris sgrov; red. R..Bayramov; nair .Xuduolu.Baki: Qanun, 2009.-784 s. Kommentariyanin bu cildin Mülki Mcllnin ümumi hisssini tkil edn 1-566-ci maddlrind nzrd tutulmu mülki hüquq münasibtlrinin aparici sahlri olan ya-hüquq münasibtlrini v öhdlik hüquq münasibtlrini tmzimlyn hüquqi normalarin elmi-praktiki rhlri daxil edilmidir. Hüseynov, E.M. stehlakçi biliklrin saslari [Mtn]: drs vsaiti /E.M.Hüseynov, F.H.Haciyev; elmi red. N.Böyükkii; red. A.Mir-Hsnli, C.Quliyev; European Union, Consumers nternational, Azad istehlakçilar birliyi.- Baki: Yegan, 2009.- 284 s.

458.

628 34

459.

627 57

460.

X623 92

461.

621 H98

94

Kitabda istehlakçi hüquqlari bard trafli mlumat verilmidir. lavlrd BMT-nin v Azrbaycan Respublikasinin istehlakçi hüquqlari bard qbul etdiklri rsmi sndlr v istehlak bazarina aid faktiki materiallar öz ksini tapmidir. 462. 621 H98 Hüseynova, N.. Dövlt qulluu: müasir vziyyti v inkiaf perspektivlri [Mtn]: drs vsaiti /Naznin Hüseynova; elmi red. E..Abdullayev [v b.]; ry. A.F.Abdullayev; Azrb. Resp. TN, Azrb. Beynlxalq un-ti.- Baki: Maarif, 2008.- 478, [1] s. Tqdim olunan bu drs vsaitind dövlt qulluunun hüquqi tbiti, mzmunu, tarixi, hüquqi tnziminin xüsusiyytlri aradirilir v bu sahnin glck inkiaf perspektivlrini müyynldirmk üçün elmi tkliflr irli sürülür. Xlilov, Y.F. Azrbaycan Respublikasi Konstitusiyasina dair suallar, test nümunlri, msllr v kazuslar [Mtn] /Yunis Xlilov; nr msul .Xuduolu; elmi red. F.Naiyev.- Baki: Qanun, 2009.- 143, [1] s. Kitabda Azrbaycan Respublikasinin Konstitusiyasina dair 600-dn çox suala cavab, 101 test nümunsi v cavabi, 30 msl öz ksini tapmidir. smayil olu, . Ölmzlr [Mtn] /lham smayil olu; red. .hmdov; Respublika Xatir Kitabi redaksiyasi.- Baki: Azrbaycan, 2009.- 455, [1] s. Kitabda Qaraba urunda gedn hid olmu v itkin dümü radtli polis mkdalarindan trafli mlumat verilir. Mmmdov, A.S. Texniki nzart vasitlri v onlardan istifad qaydalari [Mtn] /Asf Mmmdov; red. heyti C..Zeynalov, H.M.Abdullayev, B.Q.Mmmdov.Baki: Azrbaycan, 2009.- 303 s. Tqdim olunan kitabda gomrük nzartind texniki nzart vasitlri v onlarin istifad qaydalarindan

463.

620 X-49

464.

621 -82

465.

622 M51

95

geni mlumat verilir. 466. 627 M51 Mmmdov, O.C. vaxti v onun hüquqi saslari [Mtn]: hüquq elm. nam. dr.: 12.00.05 /Oruc Mmmdov; "Azrbaycan Hava Yollari" qapali shmdar cmiyyti; Milli Aviasiya akad-si.- Baki, 2009.- 30 s. Naiyev, N.T. Azrbaycan Respublikasinda sosial tminatin konstitusion v hüquqi saslari [Mtn]: hüquq elm. nam. dr.: 12.00.02 /Nazim Naiyev; "Azrb. Hava Yollari" qapali shmdar cmiyyti; Milli Aviasiya akad-si.- Baki, 2009.- 23 s. Nuriyev, C.Q. Torpaq hüququ [Mtn]: drs vsaiti /Cümüd Nuriyev, M.S.Atakiiyev, .T.sgrov.Baki: Apostrof, 2009.- 283, [1] s. Kitabda torpaq hüququ normalari il tnzimlnn torpain xüsusiyytlri torpaq ictimai münasibtlrinin obyekti kimi aradirilmi, torpaq qanunverciliyinin mnblri v sistemi v s. mövzular izah edilmidir. Rhimli, R.Z. Azrbaycan Respublikasinin idaretm sistemind yerli özünüidarlr [Mtn]: monoqrafiya /Rcb Rhimli; elmi red. .Haciyev.Baki: Elm, 2009.- 168, [3] s. Monoqrafiyada yerli özünüidaretm sisteminin yaranmasi v inkifi prosesi siyasi aspektdn tdqiq edilmi, Azrbaycan Respublikasinda demokratik prinsiplr saslanan yerli özünüidarçilik institutunun formalamasi istiqamtind ortaya çixan problemlr v onlarin hlli yollari haqqinda mlumat verilmidir. Seyidov, .C. Heydr liyev v Azrbaycan Respublikasinin Konstitusiyasi [Mtn]: drs vsaiti /nvr Seyidov; ry. Z..Smdzad [v b.]; ön söz mül. A.N.Qasimov; ba red. H.S.Qurbanov; red. Z.S.Naiyev.- Baki: UniPrint, 2009.- 255 s. Tqdim olunan drs vsaitind xalqimizin dahi

467.

X627 N15

468.

625 N91

469.

623 R52

470.

620 S37

96

olu, dünya öhrtli siyastçi Heydr liyevin hakimiyytd olduu illrd göstrdiyi faliyytindn v Azrbaycan Konstitusiyasinin tarixi haqqinda geni mlumat verilir. 471. 1 Z47 Zhiri, B.M. Prezidentin konstitusion statusunun müqayisli hüquqi thlili (Azrbaycan, ran v Rusiya tcrübsind) hüquq elm. nam. dr.: 12.00.02 /Behzad Zhiri; "Azrbaycan Hava Yollari" Qapali shmdar cmiyyti; Milli Aviasiya akademiyasi.Baki, 2009.- 23, [1] s. , . []: : 2200- / .: , 2003.- 255, [1] . , , . , .. [] / ; . .-, .; . ., .-.: Ewhan, 2009.- 307, [4] . . , .. []: 1 1910 . - 1 1914 . / ; . . ...- : , 2009.- 79, [1] . 1910-1914 . , - , . , .. - []:

472.

1-701964

473.

2-782802

474.

1-701746

475.

2009/75

97

. . . . : 12.00.10 / ; . . . .- , 2009.- 22 . 476. 1-701888 - []: 30 2009 : /. . ..- : Qanun, 2009.- 216 . , 28 1999 . 50 , 477 . , .. - []: . . . . : 12.00.14 / ; . . . .- , 2009.28 . , .. - []: . . - . : 12.00.08 / ; - -., 2009.- 49, [1] . , .. []: . . . . : 12.00.01 / ; ., . - . ..- , 2009.- 26, [1] . , ..

477.

2009/123

478.

2009/129

479.

2009/156

480.

2-782762

98

[]: : 01.01.2007 31.12.2007 /...- : , 2008.- 318, [2] 2007 , .. , , 2007 , . 481. 2-783188 , .. . []: 10-11 . / .- : , 2009.- 222, [2] . , , . , .. []: . . . . : 12.00.02 / ; . . . .- , 2009.29 . , .. , , []: . . . . : 12.00.08 / ; . . . .- , 2009.- 27 . , .. []:

482.

2009/159

483.

2009/127

484.

2008/375

99

. . . . : 12.00.14 / .- ., 2008.- 34 . 485. 1-701774 , .. []: / ; . .., ..; , -. : , 2006.- 226, [1] . . , .. []: . . . . : 12.00.08 / ; - -.- , 2009.- 22, [1] . , .. []: . . . . : 12.00.03 / ; ., . - . ..- , 2009.- 28, [1] . , . : [] / ; UNESCO.- : UNESCO, 2005.- 128 . : , ; ; . - []:

486.

2009/147

487.

2009/120

488.

2-783171

489.

2-783204

100

14 2000 , 1 2000 : 30 2007 /. . ...: , 2009.- 549, [1] . 490. 2009/98 , .. []: . . . . : 12.00.01 / ; ., . - . .., 2009.- 26 . , .. ( ) []: . . - . : 12.00.10 / ; . . . .- ,2009.- 46 . ii [Te].- i: , 2004.- 66 . 1994

491.

2009/73

492.

Bd-14941

Hrbi elm. Hrbi i

493. 35 99 Azrbaycan Respublikasi Xatir Kitabi [Mtn]: yirmi cildd /ba red. N.R.Hacizad; burax. msul K.smayilov, N. mmdova; AMEA.- Baki: Azrbaycan Respublikasi Xatir Kitabi, 2008.- Cild VIII: Q-L.- 560, [2] s. + [80] s. Kitabda Q hrfindn L hrfin qdr kinci Dünya Müharibsind, hrbi münaqilrd, Çexoslovakiya, Macaristan, fqanistan hadislrind, 20 yanvar 1990-ci il qirininda, torpaqlarimizin bütövlüyü urunda gedn döyülrd, Qaraba müharibsind hlak olmu, itkin dümü, aldii yaralardan vfat etmi vtn övladlarinin - Azrbaycanin anli oul v qizlarinin avtobioqrafiyalari verilmidir. liyev, N.A. Azrbaycan Ali Hrbi Dnizçilik mktbinin tarixi xronologiyasi [Mtn]: n mühüm

494.

4.6 65

101

hadislrin tarixi xronoloji xülassi 1939-2009 /Nurulla liyev; elmi red. P.Q.Darabadi; ry. ..Sultanov; Azrb. Ali hrbi dnizçilik mktbi.Baki: AAHDM, 2009.- 94 s.

Mdniyyt

495. 114 A99 Azrbaycanin dünya birliyin inteqrasiyasi: Mdniyytlrin pk Yolu [Mtn]: konfrans materiallari /elmi red. N.Cfrov; red. S.Süleymanli; burax. msul R.S.Ulusel (Xlilov); Qlobalistika v sivilizoologiya elmi aradirmalar ictimai birliyi.Baki: Sabah, 2009.- 160 s. Kitab-topluya Azrbaycan Respublikasi Prezidenti yaninda Qeyri-Hökumt Tkilatlarina Dövlt Dstyi urasinin maliyy yardimi, "Qlobalistika v Sivilizoologiya" Elmi Aradirmalar ctimai Birliyinin tkilatçilii il 2009-cu ilin 30 mayinda Azrbaycanda Atatürk Mrkzind keçirilmi konfransin materiallari daxil edilmidir. Biz v Dünya [Mtn]: kitab-toplu /elmi red. N.Cfrov; burax. msul R.S.Ulusel; red. S.Süleymanli; "Qlobalistika v Sivilizoologiya" Elmi Aradirmalar ctimai birliyi.- Baki: Sabah, 2009.160s. Kitab-topluya Azrbaycan v dünya mdniyytin dair müqayisli aradirmalar, Azrbaycan cmiyyti üçün aktual olan bir sira klassik örnklrdn trcümlr daxil edilmidir. liyeva, Y.A. Azrbaycanda kulturoloji fikrin tarixi inkiaf mrhllri [Mtn]: kulturologiya nam. dr. 24.00.01 /Yegan liyeva; Azrb. Resp. TN, Azrb. Dövl. Mdniyyt v incsnt un-ti.- Baki, 2007.160 s. "Gldim, gördüm, mnimsdim" [Mtn]: Azrbaycan mdni nnlrinin "mnimsnilmsi" ermni nnsi haqqinda /Azrb. Resp. Müllif hüquqlari agentliyi.- Baki: [s.n.], 2009.- 38 s.

496.

11 B69

497.

11 99

498.

11(2)3 G46

102

499.

1-701772

[]: 06: /. . . - . ..; . [ .]; . . .., ...- : , 2006.- 169, [3] . , . , .. - [] / ; . ..- : , 2008.- 131, [1] . , .. 2005 . []: /. . ..; . . .. [ .]; . .., ..; - , . , . - , . - .- : , 2005.- 492, [4] . , , - , .

500.

2-783195

501.

2-782768

Elm

502. 215 Hüseynzad, R.L. Magistr dissertasiyasi [Mtn]:

103

H98

metodik vsait: yazili qaydasi, metodikasi, trtibi, müdafisi /Rüft Hüseynzad; elmi red. A.H.Naxçivanli; ry. .Qasimli, B.Babayev; Azrb. Resp. TN, Azrb. Müllimlr in-tu.- Baki: Nurlan, 2009.- 101 s. Metodik vsaitd iki pillli ali thsil sisteminin magistratura pillsind magistr dissertasiyasinin mahiyyti, mqsdi, onun yazili qaydalari, metodikasi, trtibi, müdafi prosesi haqqinda trafli mlumat verilir. liquliyev, R. nformasiya asililii problemlri v onlarla mübariz yollari [Mtn] /Rasim liquliyev, R.Mahmudov; elmi red. R.Q.lkbrov; AMEA, nformasiya texnologiyalari institutu.- Baki: nformasiya Texnologiyalari, 2009.- 62, [2] s. Ekspress - informasiyada informasiya cmiyyti raitind xüsusi aktualliq ksb edn informasiya asililii problemi aradirilir. Musa, A.M. Elm insanlarin yegan ümid yeridir [Mtn] /Abbas Musa.- Baki: Mütrcim, 2009.- 315 s. Kitabda "Yenidnqurma"dan vvlki dövrlrd ölkmizd elmi faliyytin tkilinin vziyytin diqqt yetirilir; dünyanin inkiaf etmi ölklrinin elm münasibtlri aradirilir. , .. []: / (. .), .., ..; . . . . .- : . . . , 2002.- 544, [3] . , .

503.

231.21 57

504.

214(2) M85

505.

2-783177

104

( 870). 506. 2-783194 , .. [] / .- : , 2002.543. , , .

Thsil

507. 426 A13 Abbasov, N.R. Riyaziyyatin ibtidai kursunun tlimi prosesind agirdlrin ümumi inkiaf sviyysinin yüksldilmsi [Mtn]: pedaqoji elm. nam. dr.: 13.00.02 /Nazim Abbasov; Azrb. Resp. Thsil problemlri institutu.- Baki, 2004.- 158 s. Aamaliyev, K.Q. Azrbaycanda müasir pe thsili: kadr hazirlii v idaretm [Mtn]: texniki pe thsili üçün drs vsaiti /Kamil Aamaliyev, Z.H.Orucov; red. A.O.Mehrabov; ry. A.O.Mehrabov, .M.Quliyev; Azrb. Resp. TN, Azrb. Müllimlr in-tu.- Baki: Mütrcim, 2009.240, [3] s. Drs vsaitind ölkmizd pe thsilinin keçdiyi yol, müasir iqtisadi raitd pe mktbi v liseylrinin mzunlarina qoyulan tlblr, kadr hazirlii il bali mk bazarinin öyrnilmsi, pe thsilinin prinsiplri, onun mzmununun formaladirilmasina aid materiallar verilmidir. Aarzaolu, M. Fdailr [Mtn]: Qobunun Böyük Vtn müharibsind hlak olmu müllimlri haqqinda /Mmmdaa Aarzaolu; red. N.Sfiyev.Baki: Kooperasiya, 2009.- 64 s. Müllif Qobu kndinin ilk müllimlrindn v Böyük Vtn müharibsi cbhlrind sülh yolunda hlak olan pedaqoji içilrindn söhbt açir.

508.

464 A35

509.

421 A35

105

510.

421 A35

Aarzaolu, M. Qlbimiz yen d mktbddir [Mtn]: "Qobunun thsil tarixi" silsilsindn /Mmmdaa Aarzaolu; red. .Hüseynov; üz qabiindaki mktb killri M.lkbrov.- Baki: Kooperasiya, 2009.- 56 s. Müllifin "Fdailr" kitabinin davami kimi sciyylnn bu nrd Qobu qsbsinin hazirda tqaüdd olan müllimlrinin hyat v pedaqoji faliyytindn söhbt açilsa da, toplu bütövlükd bir yurdun mktb ii tarixinin iiqlandirilmasi mqsdil qlm alinmidir. Amanova, S.B. rs [Mtn]: 1-2 sinif müllimlri üçün vsait /Solmaz Amanova; elmi red. E.Krimova; msl. S.Yunusova, T.Hüseynova; trc., eir mtni S.N.manova; rssam T.Mmiova.- Baki: [s.n.], 2008.- 116 s. + [1] elektron optik disk (CDROM). Vsaitd irsimiz aid toplanmi materiallar I-II siniflrd sinifdnxaric oxu drsind istifad edil bilr. Vsaitd Azrbaycanin tarixi, keçmii v bu günü, incsnti v mdniyyti, adt-nnlri, xlaqi-mnvi keyfiyytlri haqqinda zngin mlumat verilir. Amanova, S.B. rs [Mtn]: i dftri - 2 /Solmaz Amanova; elmi red. E.Krimova; msl. S.Yunusova, T.Hüseynova; trc., eir mtni S.N.manova; rssam T.Mmiova.- Baki: [s.n.], 2008.- 44 s. Aslanova, .. na yazilar. agirdlrd yaradici tfkkürün formaladirilmasi [Mtn]: metodik tövsiy /övkt Aslanova; red. M.Baharli; nair M.Borçali; ry. O.Abbasov.- Baki: Thsil, 2009.44s. Bu metodik tövsiyd rabitli nitqin v yaradici tfkkürün inkiafina kömklik göstrn inalarin tkilindn bhs edilir v trbiyvi hmiyyt malik yazi nümunlri tqdim olunur.

511.

421 A67

512.

421 A67

513.

421 A93

106

514.

484 A99

Azrbaycan Respublikasi Thsil Nazirliyi. Pedaqoji kadrlarin ixtisasartirma thsilind hyata keçiriln islahatlarin gedii, ld olunan nticlr v perspektiv inkiaf bard [Mtn]: kollegiya materiallari /Azrb. Resp. TN.- Baki: Azrb. Müllimlr n-tu, 2003.- 185, [1] s. Kitabda Azrbaycan Respublikasi Thsil Nazirliyi kollegiyasinin qrari, ixtisasartirma v yenidn hazirlanma thsili üzr faliyyt mrhllri, ixtisasartirma thsilind yeni mexanizmlrin ttbiqi il laqdar növbti 1il üçün faliyyt proqrami v s. verilmidir. Gnclrd milli-mnvi dyrlrin formaladirilmasi imkanlari v yollari [Mtn]: metodik tövsiy /trt. Q.Taiyeva; red. L.Qasimova; ry. S.Quliyev, S.Allahverdiyeva; Azrb. Resp. TN, Azrb. Resp. Thsil problemlri in-tu, BDU.- Baki: Mütrcim, 2009.- 47, [1] s. Metodik tövsiyd gnclrd milli mnviyyat üurunun formaladirilmasi imkanlari, gnclrd milli-mnvi yetkinliyin tkkül istiqamtlri v s. mövzular verilmidir. Kazimov, N.M. Mktb pedaqogikasi [Mtn]: drslik /Nurddin Kazimov; elmi red. Z.Qaralov; ry. F.Sadiqov [v b.].- Baki: OKA Ofset, 2008.- 438 s Kitabda metodoloji prinsiplr, milli pedaqogika saslari, pedaqoji nzriyysi v s. mövzular haqqinda trafli mlumat verilir. Krimova, G.H. Drsdnknar vaxtlarda ibtidai sinif agirdlrinin mksevrlik trbiysi üzr iin sistemi [Mtn]: ped. elm. nam. dr.: 13.00.01 /Gülar Krimova; Azrb. Resp. TN, Thsil problemlri intu.- Baki, 2006.- 157 s. Qafqaz Universiteti. Elm-dövlt xadimlri v i adamlarinin çixilarindan 2007 [Mtn] /tsisçi A.Saniç; ba red. .Durmaz; red. .Qasimov; dizayn S.Kazimov, F.Rhimov; Azrb. Resp. TN, Ça

515.

481 G48

516.

33 K32

517.

421(2). 351

518.

484 Q16

107

öyrtim iltmlri.- Baki: Qafqaz Universiteti, 2008.- 148 s. Kitabda Qafqaz Universiteti il bali elm-dövlt xadimlri v i adamlarinin çixilari toplanmidir. 519. 421 Q-86 Quliyeva, A. fad mtnlri [Mtn]: orta ümumthsil mktblrinin V-IX siniflri üçün metodik vsait /Aida Quliyeva, M.Soltanov; elmi red. A.Qurbanov; ry. .Tanriverdiyev, A.Paayev; Azrb. Resp. TN, Thsil Problemlri in-tu.- Baki: [s.n.], 2009.- 131 s. Metodik vsaitd mtnlr, sasn, Xalid Hasilovanin, Qilman lkinin, mran Qasimovun, Hsn Seyidbylinin, Mirz brahimovun, Mahmud smayilovun v b. dbi yaradiciliindan, ifahi xalq irsimizdn seçilmidir. Quliyeva, A. Srbst v dbi srlr üzr ina [Mtn]: orta mktbin V-XI sinif agirdlri üçün metodik vsait /Aida Quliyeva, M.Soltanov; elmi red. A.Qurbanov; ry. .Tanriverdiyev, A.Paayev.Baki, 2009.- 192 s. Vsaitd orta mktbin Azrbaycan dili proqrami üzr ksr srbst ina mövzulari v IX siniflr üçün ana dilindn yazili imtahana dü bilck mövzular, elc d dbiyyat proqrami üzr ina mövzulari öz ksini tapmi, bütün mövzular müasir hyatla laqli kild verilmidir. Mmmdov, .A. amaxi - thsil tarixi [Mtn]: monoqrafiya /dalt Mmmdov, V.liyev; elmi red. .Xlilov.- Baki: Zrdabi LTD, 2009.- 528 s. Tqdim olunan monoqrafiya qdim mdniyyt mrkzi olan amaxiya v onun thsil tarixin hsr olunur. Burada amaxinin thsil tarixinin mnblri v qaynaqlari açiqlanir. Naiyev, Z.. Thsil içilrinin hüquqi msllri üçün mlumat kitabi [Mtn] /Zahid Naiyev; red. .Q.Quliyev.- Baki: Thsil, 1999.- 135 s. Kitabda respublika halisinin txminn 30 faiz qdrinin faliyyt dairsini özünd birldirn

520.

421 Q 86

521.

33 M51

522.

34 N14

108

thsil, tlim-trbiy müssislrind uaq, agird, tlb v thsil içilrinin hüquqi, iqtisadi v digr msllrindn daniilir. 523. 34 P27 Pedaqoji elmlr thsilin xidmtind [Mtn]: 2008ci ild yerin yetirilmi tdqiqat ilrin hsr olunmu elmi konfransin materiallari /trt. v red. Y.Krimov; Azrb. Resp. TN, Azrb. Resp. Thsil problemlri in-tu.- Baki: ARTP, 2009.- 335, [1] s. Keçiriln konfransda 2009-2011-ci illr üzr elmitdqiqat ilri planladirilarkn ilkin pe thsili, thsilin sosioloji problemlri üzr tdqiqatlar da nzrd tutulmudur. Mqsd thsilin bütün sahlrind faliyytin elmi saslar üzr tkilini tmin etmkdir. Sfur, S. Biz incilrik [Mtn] /Sara Sfur; red. .lirzaqizi.- Baki: Araz, 2004.- 42 s. Sfur, S. srin böyük uaqlari [Mtn] /Sara Sfur; red. .Sayilov.- Baki: Araz, 2006.- 76 s. Kitabda mktblilrin thsil sviyysindn bhs olunur. , .. []: 10-11 . : / , ...- : , 2006.- I.- 318, [2] . X - XIX . , , . , .. []: : 10-11 . / , ...- : , 2007.- II.- 278, [1] .

524. 525.

421 S42 421 S42

526.

2-783189

527.

2-783190

109

XX - XXI . 1 . 528. 2-783165 , .. / .- : , 2006.- 174, [2] . . , .. [] / - : , 2007.182, [2] . -, . , , . , .. [] / .- : , 2007.- 142, [2] . , . , .. [] / , .., ...- : , 2008.- 69 ., 16 . . .

529.

2-783165

530.

2-783191

531.

2-783166

110

. , , , . 532. 2008/388 , .. - 3-7 ( ) []: . . . . : 13.00.07 / ; . , . ..-.- , 2008.- 26 . , .. [] / .- : , 2008.239, [1] . - , , . , .. []: . . . . : 13.00.01 / ; ., . ; . - . ..- , 2009.- 19, [3] .

533.

1-701773

534.

2009/119

Bdn trbiysi. dman. Turizm

535. 2009/144 , .. []: .

111

. . . : 24.00.01 / ; . - . .- , 2009.- 23 . 536. 2008/401 , .. []: . . . . : 24.00.01 / ; . - . .- , 2008.- 20 . , .. []: . . . . : 13.00.04 / ; - . , . - .- , 2009.- 23, [1] . , .. , ... [] / .- : Elm v thsil, 2009.- 477 . , . 70- , , .

537.

2009/157

538.

-13644

Mtbuat

539. 617 A37 Axundov, B.H. Nriyyat-poliqrafiya v jurnalistika terminlrinin izahli lüti [Mtn]: drs vsaiti /Bhruz Axundov, R.mamliyev, M.Mahmudov; elmi red. F.ahbazli, G.liyeva; ry. Q.Mhrrmli, .Vliyev, K.Rhimov.- Baki: Aspoliqraf, 2009.189, [3] s.

112

Terminoloji lütd jurnalistika, nriyyatpoliqrafiya, yayim, yayim texnologiyasi il yanai, bu sahd ilnn sas xammal v materiallar, o cümldn kaiz-boya, üzlük materiallari, yapiqan v s., elc d etiket, qabladirma, boya-kimya snayesinin nailiyytlri d öz ksini tapmidir. 540. 612 G93 Gülgün, R. Xbrin rngi [Mtn]: Milli mtbuatin Nsir manquliyev fenomeni: publisistik aradirma /Rhil Gülgün; red. R.Mcid; nair Q.smayilolu; Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm Nazirliyi.- Baki: Kür-Araz, 2009.- 219, [5] s. Bu kitab XX sr Azrbaycan mtbuati v ictimai fikir tarixind görkmli yer tutan, 30 il müddtind ölknin n populyar qzetlrin - "Baki" v "Baku" axam qzetlrin rhbrlik edn, milli jurnalistikamizi idaretm v yaradiciliq istiqamtlrind znginldirn dövlt xadimi, ustad redaktor Nsir manquliyevin hyatindan, yaradici myindn, eyni zamanda onun çada mtbuatimiza örnk ola biln mtbuat meyarlarindan bhs edir. Haciyev, H.. Gnc jurnalistlr xitab [Mtn] /Haci Haciyev; trt. ed. R.skr; red. .Babayev; ön söz mül. Y.lizad.- Baki: [s.n.], 2005.- 135, [1] s. Kitabda Azrbaycan Jurnalistlr Birliyinin sdri Haci Haciyevin gnc jurnalistlr oxuduu mühazirlr v mtbuatimizin bzi problemlri il bali yazilar toplanmidir. Krimova, A.N. Azrbaycan televiziyasinin beynlxalq laqlri: bu günü v perspektivi [Mtn]: filol. elm. nam. dr.: 10.01.10 /Aynur Krimova; Azrb. Resp. TN, BDU.- Baki,, 2008.- 23 s. Mmmdli, P.H. Cnubi Azrbaycan mtbuati tarixi [Mtn]: drslik /Prvan Mmmdli; elmi red. .Vliyev; ry. S.Rüstmova, M.Mehdiyev, N.Yaqublu.- Baki: Elm, 2009.- 199, [1] s. Bu kitabda XIX srin birinci yarisindan müasir dövrümüzdk randa v ondan qiraqda yaayan

541.

612 H14

542.

632 K58

543.

610 M51

113

azrbaycanli ziyalilarin dbi-ictimai faliyytindn, onlarin nr etdiklri çeidli mtbuat orqanlarindan geni bhs olunur. 544. 632 Ö-44 Ömrov, .A. Azrbaycan Respublikasinda siyasi proseslrd televiziyanin yeri v rolu [Mtn]: siyasi elm. nam. dr.: 23.00.02 /smayil Ömrov; Azrb. Resp. Prezidenti yaninda Dövlt idarçilik akad-si.Baki, 2009.- 21, [1] s. , .. []: . . . . : 10.01.10 / .- , 2009.- 22 . [] /.., .., .., ..; .- : [Surat tecnology], 2007.- 120 . : ; . . , . . [] /.-. ..; ..; . ..; . .- : , 1983.- 154 . , ; . , .. ii i XX [] /...-i: , 2007.- 239 .

545.

2009/136

546.

1-701963

547.

2-782811

548.

Bd-14940

114

549.

Bd-14969

Elias, M. Zlata kniha matice Slovenskej /Michal Elias, S.Haviar [Text].- Martin: Matica Slovenska, 2008.- 105 p. Cesty Slovenskej knihy [Text].- Martin: Slovenka narodna kniznica, 2008.- 70 p. Omanikumargid vanaraamatus [Text].- Tallinn: NLE, 2008.- 178 p.

550. 551.

Bd-14968 Bd-14952

Kitabxana ii

552. 735 A35 Aayeva, X.T. Azrbaycanda pedaqoji elmlrin biblioqrafik informasiya tminati (Tarixi, müasir vziyyti v tkmilldirilmsi yollari) [Mtn]: ped. elm. nam. dr: 05.25.03 /Xuraman Aayeva; Azrb. Resp. TN, BDU.- Baki, 2009.- 28 s. nvrqizi, K. Kitabxanalarda marketinq v fandreyzinq faliyyti [Mtn]: metodik vsait /Kmal nvrqizi; elmi red. .liyeva- Kngrli; AMEA, Mrkzi Elmi Kitabxana.- Baki: NaftaPress, 2009.- 140 s. Tqdim olunan vsaitd kitabxanalarda marketinq v fandreyzinq faliyytinin tdqiqin v ttbiqin dair metodik materiallar verilmidir. Tahirov, K.M. M.F.Axundov adina Azrbaycan Milli Kitabxanasinin yaranmasi v inkiafi (19231959-cu illr) [Mtn]: tarix elm. nam. dr.: 05.25.03 /Krim Tahirov; Azrb. Resp. TN, BDU.- Baki, 2009.- 26 s. " , , " []: : 2007 : , : :

553.

734 81

554.

733 T17

555.

1-701781

115

" 2007": ( ) , , , ( ); , 9-17 2007 .: [..], 2007.- 160 . 1618 " 2007" 21 2007 . 556. 2-783180 []: : /. .. [ .]; . . ..; . . ..; . , " " . .- : [..], 2008.- 487 . -, , - . []: - , 23-27 2008 /. . .., ..; - , . , . . .., .- : .., 2008.- 128 . - " ",

557.

2-782829

116

, , . . 558. I-36429 Katuscak, D. The Slovak national library /Dusan Katuscak [Text].- Martin: Slovenska narodna kniznica, 2009.- 30 p. ii i [].- i: , 2009.- 298 .

559.

Bd-14937

Muzey ii

560. 2-782769 []: /. . ..; . . .. [ .]; . .., ..; - , . , . - , . - .: , 2005.- 501, [3] . .

Dilçilik

561. 163 A37 Axundova, .F. Azrbaycan dilçiliyind qrammatika konsepsiyasinin formalamasi tarixi: Fel [Mtn]: filol. elm. nam. dr. 10.02.01 /qid Axundova; Azrb. Resp. TN, Naxçivan Dövlt unti.- Naxçivan, 2009.- 26 s. Aslanov, F.. Müasir alman v azrbaycan dillrind sintaqm problemi v onun eksperimentalfonetik tdqiqi [Mtn]: filol. elm. nam. dr.: 10.01.01 /Fikrt Aslanov; Azrb. Resp. TN, Azrb. Dillr unti.- Baki, 2009.- 39, [2] s. hmdov, .. rb lifbasi [Mtn] /hmdaa hmdov; red. v nair K.Novruz.- Baki: [s.n.], 2006.- 112 s.

562.

143 A93

563.

161 96

117

Kitabda rb lifbasi, onun yazi texnikasi, müxtlif trtiblri, "bcd" hesabi v ondan müxtlif mqsdlr üçün istifad qaydalari, bzi rmzi yazi üsullari v orijinal "Baharnam" eirinin bdii chtdn thlili verilmidir. 564. 152 96 hmdov, .. Krimiyy [Mtn]: farscaAzrbaycanca mnzum lüt /hmdaa hmdov; red. v nair K.Novruz.- [Yersiz]: [s. n.], 2009.- 38 s. Bu lüt fars sözlrinin az bir hisssini hat edir. airdlr bu dil il bir qdr tani olduqdan sonra fars mtnlrini oxuya bilrlr. sgrov, R.B. Mahmud Kaarinin "Divanü lütiit-türk" srinin morfologiyasi [Mtn]: filol. elm. dru dr. 10.02.06 /Ramiz sgrov; BDU.- Baki, 2009.- 47 s. Frzliyev, .. "Kitabi-Dd Qorqud" dastaninin dilinin onomastik sistemi [Mtn]: filol. elm. nam. dr. 10.02.01 /jdr Frzliyev; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- Baki, 2006.- 150 s. Haciyeva, M.H. Azrbaycan dilind hüquq terminlrinin linqvistik thlili [Mtn]: filol. elm. nam. dr.: 10.02.01 /Mtant Haciyeva; AMEA, .Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- Baki, 2008.- 22 s. Haciyeva, S.M. Sdi irazinin "Gülüstan" srind tabesiz mürkkb cümllr [Mtn]: filol. elm. nam. dr.: 10.02.08 /Syyar Haciyeva; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- Baki, 2009.- 27, [3] s. Hsnova, G.S. Fel zamanlarinin müqayisli tipologiyasi (Azrbaycan v rus dillrinin materiallari sasinda) [Mtn]: filol. elm. nam. dr.: 10.02.19 /Gülrux Hsnova; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- Baki, 2009.- 22 s. Hüseynov, M.A. Poeziya dilinin milli qaynaqlari [Mtn]: 1960-1980- ci illr Azrbaycan eirinin

565.

163 94

566.

163 F52

567.

163 H14

568.

152 H14

569.

163 H63

570.

163 H98

118

materiallari sasinda /Mhrrm Hüseynov; red. M.Yusifov.- Baki: Elm v Thsil, 2009.- 290, [2] s. Kitabda 1960-1980-ci illr Azrbaycan poeziyasinda gedn dil v üslub proseslri, onun inkiaf meyllri thlil edilir. 571. 163 14 badov, E.. Dild rng bildirn siftlr (Azrbaycan v ingilis dillrinin materiallari sasinda) [Mtn]: filol. elm. nam. dr.: 10.02.19 /Emil badov; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- Baki, 2009.- 20, [2] s. Kazimolu, S. Türkc xs adlarimiz [Mtn] /Seyran Kazimolu; red. A.Mdtolu.- Baki: Elm, 2009.86, [2] s. Yazar bu kitabçada tarixi qaynaqlar, bdii srlr v mtbuatdan, elc d baxdii filmlrdn topladii türkc 1458 olan, 441 qiz adini vermidir. Kazimov, A.S. Duru iarlrinin ilnilmsi qaydalari [Mtn]: orta mktb müllimlri v abituriyentlr üçün drs vsaiti /Arif Kazimov; elmi red. B.Xlilov; Azrb. Resp. TN.- Baki: ADPU, 2009.- 67, [2] s. Drs vsaitind duru iarlrinin ilnilmsi haqqinda qaydalar, metodik tövsiylr, izahli rhlr v testlr verilmidir. Qasimova, X.A. Müstqillik illrind Azrbaycan dilind termin yaradiciliinin sas istiqamtlri [Mtn]: monoqrafiya /Xanim Qasimova; red. v ön söz mül. S.A.Sadiqova.- Baki: Elm, 2009.- 127 s. Kitabda Azrbaycan dilind meydana gln terminlrin yaranmasinin üsul v meyllri, alinmalar, onlarin unifikasiyasi msllri öz ksini tapmidir. Quliyeva, A. Mktblinin izahli lüti [Mtn] /Aida Quliyeva, M.Soltanov; elmi red. A.Qurbanov.- Baki: [s.n.], 2009.- 308 s. Bu lütd izahlarin anlaiqli olmasina daha çox fikir verilmi, sözlrin daxili mzmunu sad bir dill rh edilmidir. Lütd bütövlükd on min yaxin

572.

163 K32

573.

163 K32

574.

163 Q-25

575.

163 Q86

119

söz daxil edilmi, burada son dövrlrin min yaxin yeni sözü d öz izahli rhini tapmidir. 576. 163 M61 Mikayilova, .N. XIX srin ikinci yarisinda Azrbaycan dbi dilinin bdii üslubunun onomastikasi (nsr srlrinin sasinda linqvistik tdqiqat) [Mtn]: filol. elm. nam. dr.: 10.02.01 /ziz Mikayilova; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik intu.- Baki, 2009.- 38 s. Nrimanolu, K.V. Azrbaycan eposunun poetik sintaksisi [Mtn]: monoqrafiya /Kamil Vli Nrimanolu; elmi red. V.Aslanov.- Baki: Oskar, 2009.- 316, [1] s. Monoqrafiya Azrbaycan qhrmanliq dastanlarinin poetik sintaksisin hsr olunmudur. Müllif "KitabiDd Qorqud", "Korolu" v baqa türk dastanlarinin dil materiallari sasinda linqvistik poetika thlili aparmi, dastanlarin dilindki üslubipoetik özlliklri sistemldirmidir. Rcbli, .. Qdim türk yazisi abidlri [Mtn]: 4 cildd /bülfz Rcbli; elmi red. N.liyeva.- Baki: Nurlan, 2009.- Cild I, hiss I: Göytürk yazisi abidlri.- 567 s. Kitabda Orxon çayi vadisind v rqi Türküstanda (Turfanda) tapilmi göytürk lifbasi il yazilmi kitablr toplanmidir. Taiyev, C.V. Tlimi rus dilind olan orta ümumthsil mktblrind Azrbaycan dilinin tdrisi msllri [Mtn]: müllimlr v yuxari sinif agirdlri ücün vsait /Cmil Taiyev, A.Y.Süleymanli; elmi red. A.Paayev.- Baki: Mütrcim, 2009.- 224 s. Kitab tlimi rus dilind olan mktblrd Azrbaycan dilinin tdrisi msllrin hsr olunmudur. Vsaitd ali mktblr qbul zamani adirdlr lazim olan fonetik, leksik v qrammatik qayda v mövzulara aid zngin nzri v tcrübi nümunlr geni yer vermidir.

577.

163 N58

578.

163-0 R47

579.

163 T16

120

580.

163 T24

Tanriverdi, .V. Qdim türk mnblrind yaayan xs adlari [Mtn]: Orxon-Yenisey abidlri, Dd Qorqud kitabi", "Manas", Mahmud Kaari "Divanü lüati-it-türk", Balasaunlu Yusif Xas Hacib "Qutadu Bilig", "Alpami", "Dftri-müfssliyalti-Tiflis": monoqrafiya /zizxan Tanriverdi; red. A.Qurbanov.- Baki: Nurlan, 2009.- 441, [1] s. Monoqrafiyada qdim türk mnblrindki xs adlari tarixi-linqvistik müstvid tdqiq edilir. Tapdiqov, A.S. Mifoloji toponimlr [Mtn]: filol. elm. nam. dr.: 10.02.19 /Adil Tapdiqov; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- Baki, 2009.- 22 s. Tdqiqlr [Mtn]: mqallr toplusu: 4 kitabda /red. M.Mirzliyeva [v b.]; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- Baki: Nurlan, 2008.- Kitab I.- 310, [2] s. Kitabda Azrbaycan dili v onun terminologiyasi, dialektologiyasi, dil laqlri v s. haqqinda geni mlumat verilir. Tdqiqlr [Mtn]: mqallr toplusu: 4 kitabda /red. M.Mirzliyeva [v b.]; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- Baki: Nurlan, 2008.- Kitab II.- 159, [1] s. Topluda Azrbaycanin görkmli dilçilrindn, dilçilikd gedn proseslrdn, elmi axtarilardan mqallr v tbriklr verilmidir. Tdqiqlr [Mtn]: mqallr toplusu: 4 kitabda /red. M.Mirzliyeva [v b.]; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- Baki: Nurlan, 2008.- Kitab 3-4.- 294, [2] s. Topluda minillik yubileyi YUNESKO xtti il dünya miqyasinda qeyd olunan Mahmud Kaarlinin "Divanü lügati-it-Türk" sri ümumtürk dbiyyati v mdniyytinin möhtm abidsi haqqinda mqallr toplusu verilmidir. Yunusov, D.N. Müxtlif sistemli dillrd mürkkb sintaktik vahidlrin variativliyi [Mtn]: filol. elm. dru dr.: 10.02.04; 10.02.01 /Dünyamin Yunusov;

581.

163 T25 163 T41

582.

583.

163 T41

584.

163.11 T41

585.

143.21 Y90

121

Azrb. Dillr un-ti.- Baki, 2007.- 330 s. 586. 2009/82 - XII -- (-) " -" [] /., , . ..; . . ..; , - . . ...- : , 2009.- 99 . -- - , , , . , .. ( ) []: . . . . : 10.02.20 / ; . - . .; - . ..., 2009.- 22, [1] . , . 2000 , 2000 , [T]: / ; . ...- : , 2009.- 299, [5] . 2000 , , . , ..

587.

2009/107

588.

-36319

589.

2009/71

122

[]: . . . . : 13.00.02 / ; . ., .- , 2009.- 31, [1] . 590. 2009/108 , .. - []: . . . . : 10.02.20 / ; . - . .; - - . ...- , 2009.- 22 . , .. - []: . . . . : 10.02.20 / ., 2009.- 24, [1] . , .. [] / .: -, 2008.-350, [2] . . 2500 : , , . , .. []: : 1500 / ; . ..: : : , 2006.- 350 . - " " ... , , , , . , .. / .: -, 2008.- 492, [1] .

591.

2009/153

592.

2-783215

593.

3-103842

594.

Bd-14885

123

, , . 595. 2-783163 " " []: : - 20092010.- : [..], 2009.- 112 . , , , , , , , , . . : [] /- ; . . ...: , 2007.- 360 . , : " " . []: /. . .., ...- : , 2008.- 379, [1] . , . , .. ( , ) []: . . . . : 10.02.20 / ; . - . .; - . ..., 2009.- 20 . , .. /

596.

2-783216

597.

2-783212

598.

2009/133

599.

2-783208

124

[]: / , ...- : , 2005.- 320 . , / . . 600. -36300 , .. []: / ; . ...- --: , 2008.- 444, [4] . , , . , .. - []: . . - . : 10.02.04 / ; . - . ...- , 2008.- 20 . , .. English-Speaking Coursebook for Adults []: , 540300 (050300) / .- : , 2008.- 349,[3] . "English-Speaking Coursebook for Adults" , . , .. []: . . . , , , . . () / .- :

601.

2008/378

602.

-36302

603.

2-783159

125

"", 1997.- 598 . , . 604. . -36306 , .. []: , , / , ...- : : , 2009.- 383, [1] . - , . , . []: . / .- : , 2006.- 509, [1] . , " ". , .. []: . . . . : 10.02.04 / ; - . . . . , . - .- , 2009.26 . , .. Deutsch [T] / .: ; : , 2008.- 398,[2] . , , . , .

605.

2-783210

606.

2009/155

607.

A-31318

608.

2-782825

126

- []: / ; . . ..- : , 2009.- 340 . , . 609. 2-782826 , . - []: / ; . . ..- : , 2009.- 292 . () . , .. []: . . . . : 13.00.02 / ; . ., .- , 2009.- 18. - [] /. ..- : , 2008.255, [1] . - , , . , .. []: . . . . : 10.02.20 / ; . - . .; - . ...-

610.

2009/77

611.

-36269

612.

2009/150

127

, 2009.- 22 . 613. -1135 , .. - []: . . . : 10.02.19 / ; . . - .- , 1997.- 163 . , .. ( ) []: . . . . : 10.02.20 / ; . - . .; - . ..., 2009.- 18 . , .. - [] / ; . . .; . , . . .: [..], 2009.- 26, [2] . . , , . , .. []: . . . . : 10.02.20 / ; . - . .; - . ..., 2009.- 20, [3] . , .. [] / .: URSS, 2007.- 237, [3] .

614.

2009/158

615.

2-783100

616.

2009/105

617.

2-783220

128

. 618. -36307

-

, .. English for students of economics [Te]: / ; . .., ..; ....- : , 2009.- 382,[2] . - . , .. .. []: . . . . : 10.02.03 / ; - . . . . , . - . .- , 2009.- 24, [1] . , .. - []: . . . . : 10.02.20 / ; . - . .; - - . ...- , 2009.- 20, [3] . , .. [] / .- : , 2003.-352 . , "". "" . Bayat, F. Türk boy adlarinin etimolojisi. Ay kültünün dini- mitolojik sisteminde [Mtn] /Fuzili Bayat.- Ankara: Zok yayincilik, 2005.- 176 s.

619.

2009/102

620.

2009/104

621.

2-783158

622.

-13443

129

623.

-13451

Bayat, F. Türk dili tarihi. Balangibtan günümüze kadar türk dili [Mtn] /Fuzuli Bayat.- Ankara: KaraM Çorum, 2006.- 323 s. Nasirov, M. Azerbaijan-English-Russian-Arabic medical conversational book [Text] /M.Nasirov, C.Heyyat, Z.Salahov.- Baki: Nurlan, 2009.- 249 p. Salahov, Z.A. Azerbaijan-English-Arabic practical medical conversational book /Zahir Salahov [Text].Baku: Nurlan, 2008.- 175 p. Tan, N. Kuruluunun 70 yil dönümünde Türk dil kurumu [Mtn] /Nail Tan.- Ankara: Türk dil kurumu, 2001.- 292 s.

624.

-36418

625.

-36382

626.

-13505

Folklor

627. 20 A14 Abdulla, K. Mifdn yaziya v yaxud gizli Dd Qorqud [Mtn] /Kamal Abdulla; elmi red. v ön söz mül. R.Bdlov; red. .Mirzalli.- Baki: Mütrcim, 2009.- 375, [1] s. "Mifdn yaziya v yaxud gizli Dd Qorqud" adi il oxucuya tqdim ediln hazirki tdqiqat bu istiqamtdki çalimalarin tbii v layiqli davami kimi, qdim dastanimizin gizli, drin dünyasina bir daha ba vurmaq ehtiyacindan yaranmidir. Bu nr eyni zamanda elmi aparat v müyyn lavlrl znginlmidir. Albaliyev, .. Azrbaycan mit naillarinda ah obrazi [Mtn] /akir Albaliyev; elmi red. v ön sözün mül. A.M.Nbiyev; AMEA, Folklor in-tu.Baki: Tknur, 2008.- 151, [1] s. Monoqrafiya Azrbaycan naillarinin obrazlar sistemind xüsusi yeri v çkisi olan ah obrazinin hrtrfli tdqiqin hsr olunmudur. Azrbaycan naillari. Sehrli naillar [Mtn] /rssam N.Süleymanolu; trt. T.Qorçu; red. M.Qasimli, .Rhimli, Z.Mmmdli.- Baki: Tutu,

628.

20 A51

629.

3 A99

130

2004.- 247 s. Elçin Mmmdova hsr olunan bu kitaba Azrbaycan folklorundan bir sira sehrli naillar daxil edilmidir. 630. 20 B13 Babayev, R.T. Azrbaycan folklorunun regional xüsusiyytlri (Naxçivan folkloru) [Mtn]: filol. elm. nam. dr.: 10.01.09; 10.01.01 /Rafiq Babayev; Azrb. Resp. TN, Naxçivan Dövlt un-ti.- Naxçivan, 2009.- 23, [3] s. Qniyev, S.H. irvannam - mn Aiq Balabani [Mtn] /Seyfddin Qniyev; elmi red. F.Sadiqov; red. T.Qni; AMEA, Folklor in-tu.- Baki: Nurlan, 2009.- 159, [1] s., [6] v. fotok. Kitabda XIX-XX srd Azrbaycanimizin qdim irvan bölgsind yaayib-yaratmi, balaban-zurna sahsind faliyyt göstrmi ustadlarin ömür yolundan daniilir. Müllif bu sr ilk df olaraq yüz nfrdn artiq sntkar haqqinda oçerklr daxil etmidir. Manafli, X.F. 1960-1970-ci illr Azrbaycan nsrind folklorizm (Anar, Elçin v .Mustafayevin yaradicilii sasinda) [Mtn]: filol. elm. nam. dr.: 10.01.09 /Xanimana Manafli; Azrb. Resp. TN, BDU.- Baki, 2007.- 159 s. Rsulov, R.K. "Kitabi-Dd Qorqud"un poetikasi (metaforik arxotiplr) [Mtn]: filol. elm. nam. dr.: 10.01.09, 10.01.08 /Rüstm Rsulov; AEA Nizami ad. dbiyyat in-tu.- Baki, 1995.- 123 s. Sayilov, Q.H.. XX sr irvan aiqlari [Mtn] /Qalib Sayilov; elmi red. A.Xlil; AMEA, Folklor institutu.- Baki: Araz, 2007.-180 s. Kitab XX sr irvan aiq sntindn, onun nümayndlrinin hyat v yaradiciliindan bhs edir. []:

631.

3 Q-47

632.

20 M24

633.

20 R51

634.

3 S28

635.

2-783095

131

/. ., .; . .; . . .; . ., ., . [ .]; . . [ .].- : , 2009.- 638, [2] . , , . 636. 2-783098 []: /. ..; . .., ..; . , ., .; . ., ..: , 2009.- 614, [2] . , . []: /., . , . .., .., ..; . ..; . ..- : , 2009.- 709, [3] . , , , , . ... []: /. .; . . .., ..; . ., ., . ; . ., ..- :

637.

2-783096

638.

2-783094

132

, 2009.- 654, [2] . " " , . , , . 639. -13447 Bayat, F. Ouz destan dünyasi. Ouznamelerin tarihi, mitolojik kökenleri ve teekkülü [Mtn] /Fuzuli Bayat.- stanbul: Ötüken, 2006.- 328 s. Fevziolu, B. Kibris Türk halk edebiyyatinda destanlar ve aitlar üzerine bilgiler-belgelertaratirmalar [Mtn] /Bülent Fevziolu, S.Atun.Ankara: Samtay Vakfi yayinlari:3, 2001.- 308 s.

640.

-13335

dbiyyatünasliq

641. 5() A13 Abaza, N. Müasir rb mirliklri poeziyasinda sas cryanlar [Mtn]: filol. elm. nam. dr.: 10.01.16 /Nizar Abaza; AEA, rqünasliq in-tu.Baki, 1994.- 178 s. Abbaszad, H.A. Nurdan yorulmular [Mtn] /Hüseyn Abbaszad; topl. v trt. ed. .Hüseynqizi; red. U.Rhimolu; Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm Nazirliyi.- Baki: Avrasiya press, 2008.- 549, [2] s., [8] v. fotok. Müllifin bu kitabina xalqimizin görkmli dbiyyat v incsnt xadimlrinin bir qismi haqqinda xatirlri daxil edilmidir. Azrbaycan uaq dbiyyatindaki mnvi dyrlrdn kiçik yali mktblilrin xlaq trbiysind istifad [Mtn] /A.Hsnov; elmi red.Y.Krimov.- Baki: iq, 1997.- 238, [1] s. Kitabda Vtn sdaqt v Milli Orduya mhbbt, Milli hmrylik v sülhsevrlik v s. kimi xlaqi keyfiyytlr ruhunda kiçik yali mktblilrin trbiy olunmasindan bhs olunur.

642.

5 A13

643.

80 H59

133

644.

5() B22

Balayeva, A.. ngilis maaarifçi realizminin xüsusiyytlri [Mtn]: D.Defonun v H.Fildinqin yaradicilii sasinda /Altuntac Balayeva; elmi red. Q.Quliyev, V.Arzumanli.- Baki: Nurlan, 2008.-112s. Kitabda ngiltrd burjua sosial münasibtlrinin dbiyyata tsiri, maarifçi dbiyyatin yaranmasi rtlri v flsfi-estetik saslari rh olunmaqla ingilis maarifçi realizminin xüsusiyytlri D.Defonun v H.Fildinqin yaradicilii sasinda tdqiq edilmidir. Brdli, B. Bala Azrolunun yaradiciliq yolu [Mtn] /Bahar Brdli; elmi red. S.mirov; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.- Baki: Nurlan, 2007.175, [1] s. Monoqrafiyada Bala Azrolunun hyati, dbi mühiti v poeziyasi aradirilmidir. Cavidünasliq [Mtn]: aradirmalar toplusu /toplama, transliterasiya, trt., lügt, on söz mül. G.Babaxanli; red. T.Krimli; nr msul F.brahimova; AMEA, H.Cavidin ev-muzeyi.- Baki: Elm, 2009.- 176, [4] s. Toplunun IV sayinda Hüseyn Cavid haqqinda 1914-1936-ci illrd çap olunmu mqal, resenziya, mlumat, mühakim v müzakir mtnlri, eirlri, v s. daxil edilmidir. Çingiz Aytmatov: Mn Manas oluyam [Mtn]: Ç.Aytmatov haqqinda sndlr, mqallr, xatirlr, müsahiblr, fotokillr /trt. ed., ön sözün mül. S.Srvi; red. A.Mmmdov.- Baki: Nurlan, 2009.279, [1] s., [14] v. fotok. Kitabda Ç.Aytmatov haqqinda sndlr, mqallr, xatirlr, müsahiblr, fotokillr toplanmidir. hmdov, . (. Sadiq). Qafiytül-kafiy [Mtn]: eirlr /hmdaa hmdov; nair v ön söz mül. K.Novruz.- Baki: [s.n], 2007.- 110, [2] s.

645.

5 B60

646.

5 C27

647.

5() A98

648.

5 36

134

649.

5 36

hmdov, R.M. Snt v hyat [Mtn]: mqallr /Ramin hmdov; elmi red. B.Nbiyev.- Baki: Araz, 2005.- 499, [1] s. Oxucu burada hm filologiyanin müxtlif elmi v metodiki msllri bard müllifin nzri fikirlri il, hm d onun haqqinda hmkarlarinin rylri il tani olacaq. lsgrov, B. Nizami Cfrov-50 [Mtn] /Bybala lsgrov; red. Z.Mehdiyeva.- Baki: Nurlan, 2009.127, [1] s. Kitabda görkmli alimin nr olunmu kitablari haqqinda biblioqrafik mlumatlarla yanai, N.Cfrov haqqinda taninmi elm v mdniyyt xadimlrinin fikirlri d toplanmidir. liyeva, G.T. Azrbaycan füzuliünasliinin tarixi inkiaf mrhllri [Mtn]: filol. elm. d-ru dr.: 10.01.01 /Güln liyeva; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.- Baki, 2009.- 58 s. Göyüov, N.G. Füzulinin snt v mrift dünyasi [Mtn]: filol. elm. d-ru dr.: 10.01.01 /Nsib Göyüov; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.Baki, 2009.- 52 [1] s. Hbibbyli, Ü.Y. Tomas Murun yaradiciliinda rq mövzusu [Mtn]: filol. elm. nam. dr.: 10.01.03 /Üzeyir Hbibbyli; Azrb. Resp. TN, Naxçivan Dövlt un-ti.- Naxçivan, 2009.- 22 s. Hmidov, .Y. Azrbaycan dbiyyati klassiklrinin rb dbiyyatünasliinda öyrnilmsi problemlri [Mtn]: filol. elm. d-ru dr. 10.01.01 /mamverdi Hmidov; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.Baki, 2009.- 57 s. Hmzyeva, S.S. Azrbaycan-ingilis dbi laqlrinin inkiafinda bdii trcümnin rolu [Mtn]: filol. elm. nam. dr.: 10.01.01 /Sevinc Hmzyeva; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.-

650.

5 47

651.

5 65

652.

5 65

653.

5() H50

654.

5 H58

655.

407 H58

135

Baki, 2009.- 28, [1] s. 656. 5() K32 Kazimolu, S. C.X.Cübranin mnsur eirlri [Mtn] /Seyran Kazimolu; red. M.Qmbrli.- Baki: Elm, 2008.- 111, [1] s. Kitabçada XX sr rb dbiyyatinin, özllikl "Köçkünlr dbiyyati"nin görkmli nümayndlrindn biri, hm d mahir rssam kimi taninan, epik, lirik, dramatik srlri, tnqidi mqallri, publisistik yazilari il milli azadliq duyulari ailayan air, yaziçi, dramaturq, "Suriyaamerikan yaziçilarinin baçisi", onlarin dbi qurumu olan "Qlmlr birliyi"nin yaradicisi Cübran (1883-1931) mnsur eirlri aradirilir. Qdimov, .N. li Mhbus v srlri [Mtn] /sgr Qdimov; elmi red. K.liyev.- Baki: Nurlan, 2009.- 118, [2] s. Kitabda görkmli mollansrddinçi air li Mhbus (lidan) Babayevin hyat v yaradiçilii tam geniliyi il thlil olunur. Qurbanov, R.N. Hüseyn Cavidin estetik ideali [Mtn] /Rasim Qurbanov; elmi red. .srafilov.- Baki: Nurlan, 2009.- 159, [1] s. Kitabda estetik ideal kateqoriyasi iiinda Hüseyn Cavid yaradiciliinin tdqiqinin tarixi v mövcud elmi-nzri ilnm sviyysi, H.Cavid sntinin sas bdii-flsfi anlayilari, sas sosial-etik problemlri verilmidir. Mmmdli, .M. XX sr Klbcr dbi mühiti [Mtn]: filol. elm. nam. dr.: 10.01.01 /lham Mmmdli; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.Baki, 2009.- 26 s. Mustafayeva, N.S. Rfiq Zka yaradiciliinda türkçülük v Türkiy [Mtn]: Rfiq Zka Xndanin anadan olmasinin 70 illiyi münasibtil /Natvan Mustafayeva; elmi red. B..Nbiyev, R.B.Hüseynov; ön söz B..Nbiyev.- Baki: Avropa,

657.

5 Q-43

658.

5 Q-89

659.

5 M51

660.

5 M85

136

2009.- 180 s. Monoqrafiyada XX sr Azrbaycan dbiyyatinin görkmli nümayndlrindn biri olan Rfiq Zka Xndanin türkçülük görülri, milli istiqlal mübarizsi, milli mnlik üuru il bali poetik, elmipublisistik yaradicilii geni thlil olunur. 661.

80 N59

5(2=) P21

Nsirova, .N. Mirvarid Dilbazi v uaq dbiyyati [Mtn]: filol. elm. nam. dr 10.01.01 /öhrt Nsirova; Azrb. Resp. TN, BDU.- Baki, 2009.- 20s. Paayeva, A.A. fshddin Hidayt "Divan"inin tekstoloji-filoloji tdqiqi [Mtn]: filol. elm. nam. dr.: 10.01.02 /Aid Paayeva; AMEA, akad. Z.M.Bünyadov ad. rqünasliq in-tu.- Baki, 2009.39 s. Slimova, R.A. 1980-1990-ci illr Azrbaycan dramaturgiyasinda konflikt v xarakter (Anarin dramaturgiyasi sasinda) [Mtn]: filol. elm. nam. dr.: 10.01.01 /Rövan Slimova; Azrb. Resp. TN, BDU.- Baki, 2009.- 28 s. Sntin Firuzsi [Mtn] /trt. ed. B.Cfrolu.Baki: [s.n.], 2008.- 223, [1] s., [4] v. fotok. Kitabda dyrli airmiz F.Mmmdlinin hyat v yaradicilii haqqinda mtbuat shiflrind drc olunmu jurnal v qzet mqallri toplanmidir. amiolu, . "Qizil dövr"dn sonraki dbiyyat [Mtn]: monoqrafiya /ahbaz amiolu; elmi red. V.Arzumanli; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.Baki: Elm v thsil, 2009.- 110, [2] s. Monoqrafiyada Borçali dbi mühitinin 19502000-ci illr mrhlsi tdqiq olunmudur. "Türk xalqlari dbiyyati" (II) Beynlxalq uaq dbiyyati konqresi [Mtn]: materiallar: Baki, 13-15 noyabr 2008 /red. Dr.M.Kaplan; dizayn S.Kazimov; Ça öyrtim iltmlri qafqaz un-ti; Azrb. Yaziçilar birliyi; Türkiye Yazarlar birligi; Türksoy-

662.

663.

5 S46

664.

5 S48

665.

5 21

666.

80 T97

137

Türk kültür v sanatlari ortak yönetimi; sponsorlar Texnikabank, Kaynak kültür yayin grubu, Azersun holdinq.- Baki: Qafqaz Universiteti, 2008.- XIII, 610-1022 s. Kitabda Türk xalqlari dbiyyati (II) Beynlxalq uaq dbiyyati konqresinin yekun byanati verilmidir. 667. 80 T97 "Türk xalqlari dbiyyati" (II) Beynlxalq uaq dbiyyati konqresi [Mtn]: materiallar: Baki, 13-15 noyabr 2008 /dizayn S.Kazimov; Ça öyrtim iltmlri qafqaz un-ti; Azrb. Yaziçilar birliyi; Türkiye Yazarlar birligi; Türksoy-Türk kültür v sanatlari ortak yönetimi; sponsorlar Texnikabank, Kaynak kültür yayin grubu, Azersun Holdinq.- Baki: Qafqaz Universiteti, 2008.- XX, 609, [1] s. Kitabda Türk xalqlari dbiyyati Beynlxalq uaq dbiyyati konqresinin materiallari verilmidir. Vhdtniya, D.M. Mrut hrkati dövrü Azrbaycan tarixi [Mtn]: filol. elm. nam. dr.: 10.01.01 /Davud Vhdtniya; Azrb. Resp. TN, Naxçivan Dövlt un-ti.- Naxçivan, 2009.- 22 s. , .. - " " []: . . . . : 10.01.03 / ; . ., . -.- , 2009.- 22 . , .. - []: . . . . : 10.01.03 / ; . ., - .- , 2009.- 35 [1] . []: /. .; . .; . ., ..: -, 2007.- 400 .

668.

5 V-51

669.

2009/63

670.

2009/62

671.

3-103762

138

. 672. -13661 , .. []: " " / ; , - . .- : , 2009.194, [2] + [16] . . , , " " . , .. [] / ; , - . .- : , 2003.- 118, [2] + [8] . . . - . , .. .. "" []: , , / ; . ..- : , 2009.- 153 . ... , ; , ; , . .

673.

-13663

674.

1-701819

139

675.

2-783201

, .. .. []: . , , / .- : . , 2009.- 125, [3] . , . . , .. []: / ; . ..- : -, 2000.- 207 . , -, 20- 40- . -, .. : []: . . . : / ; . . .- : , 2007.- 211, [3] . . : [] /. .., ..; . -, - . . . .., - . .- : , 2007.- 419. , .., , , , ,

676.

2-783196

677.

2-783214

678.

2-783219

140

, , . 679. 2-783211 , .. []: / ; . .. ..; , - , - ; . ..; - .- : , 2005.- 314, [6] . , , " " " ", "", " " "". XVIII-XX ., , . , .. - XX []: / ; . . ..- : , 2008.- 294, [2] . , - , XIX - XX . , .. . []: , , / .- : , 2008.110, [2] . . , , .. .. []: ,

680.

2-783199

681.

2-783179

682.

2-783167

141

, / .: , 2008.- 156, [4] . , . . 683. 2-783184 , .. .. []: , , / .: , 2008.- 129, [8] . , . , .. : - " " []: / ; . . ..; , - . .- : , 2009.- 207, [1] . , XIX- - " ". []: /.-. ..; . . ...: : : , 2007.- 448 . , . []: /. ..-.: , 2007.- 207 . Bayat, F. Türk destanlcilik tarihi balaminda Körolu destani (Türk dünyasinin Körolu

684.

1-701788

685.

2-783156

686.

Bd-14981

687.

-13449

142

fenomenolojisi) [Mtn] /Fuzuli Bayat.- stanbul: Ötüken, 2009.- 204 s. 688. 689. -13444 Bd-15014 Fuzuli Bayat armaani 50 yil [Mtn] /Der. Yrd. Dr. Ay Eyyüp.- Ankara: Ofset matbaa, 2008.- 328 s. , .. [] /...-: , 2007.- 399 . Önder Mehmet Mevlana and the Mevlana museum [Text] /M.Önder.- Istanbul: Akir, 2000.- 96p.

690.

-36416

Bdii dbiyyat

691. 6 A14 Abdullayev, Ç.A. Centlmen sövdlmsi [Mtn]: detektiv roman /Çingiz Abdullayev; red. B.Hidaytolu; trc. R.Zahidov.- Baki: Çiraq, 2009.353 s. Abdullayev, Ç.A. Etiraflar vadisi [Mtn]: detektiv roman /Çingiz Abdullayev; trc. ed. V.B.smayilov.Baki: Çiraq, 2009.- 279, [1] s. Abdullayev, Ç.A. Qisasin ölçüsü [Mtn]: detektiv roman /Çingiz Abdullayev; red. B.Sadiqov; trc. ed. R.Zahidov.- Baki: Çiraq, 2008.- 319, [1] s. Abdullayev, Ç.A. Mhbbt v nifrtin zirvsi [Mtn]: detektiv roman /Çingiz Abdullayev; red. F.Namazova; trc. ed. .Salamov.- Baki: Çiraq, 2009.- 239, [1] s. Aranli, M. Bylr snli günlrimin tnsiym mn [Mtn] /Mhmmd Aranli; red. O.Rza.- Baki: Tural NPM, 2004.- 207, [1] s. Aranli, M.B. Külk döyür qapimi [Mtn] /Mhmmd Aranli; red. O.Rza.- Baki: ADPU-nun nriyyati, 2008.- 72 s.

692.

6 A14 6 A14 6 A14

693.

694.

695.

6 A86 6 A86

696.

143

697.

6 A88 6 A92

Arili, M. rfli sgr yolu [Mtn] /nsur Arili; red. Z.bülftolu; nair Q.sabyli.- Baki: irvannr, 2009.- 172 s. Arslan, A. Vfasizlar oxumasin! [Mtn] /Aydin Arslan; red. K.Aayeva; msl. E.Taiyev, Q.Kamilolu, R.lixanli, E.Taiyev.- Baki: Araz, 2005.- 199, [1] s. Atali, E. Milli monoloq [Mtn]: hekay, esse, povest /Eluca Atali; red. M.Süleymanli; trt. B.Azri, B.Atali; rssam Sultan.- Baki: Tfkkür, 2009.- 104s. Kitabda müllifin müxtlif illrd yazdii hekay, esse, povest janrinda bdii srlri toplanmidir. Aydinqizi, N. Krbla ssi [Mtn]: eirlr /Nüran Aydinqizi.- Baki: ua, 2004.- 71, [1] s. Azrtürk, . Gnclrimiz mktub [Mtn]: publisist srlr v eirlr /ikar Azrtürk; red. .Qznfrli; ön söz mül. Q.Mehdi.- Gnc: sgrolu, 2008.145 s. Azrtürk, . Seçilmi hekaylr [Mtn] /ikar. Azrtürk; red. .Qznfrli; ön söz mül. Q.Mehdi.Gnc: sgrolu, 2008.- 219, [1] s. Kitabda ikar Azrtürkün ayri-ayri dövrlrd yazdii hekaylrdn 59-u daxil edilmidir. Azrtürk, . Üryim [Mtn]: eirlr /ikar Azrtürk; red. .Qznfrli.- Gnc: sgrolu MMC, 2008.209, [1] s. Baqriana, A. ki qum dnsi... [Mtn]: eirlr /Anna Baqriana; trc. ed. E.sgndrzad red., A.Hüseynova; rssam. .Nadirolu.- Baki: Vektor, 2009.- 71, [1] s. Bayramli, A. Payiz dumani [Mtn]: eirlr /Ataby Bayramli; red. .Mirzalli.- Baki: Mütrcim, 2009.90, [1] s.

698.

699.

6 A95

700. 701.

6 A98 6 A99

702.

6 A99

703.

6 A99 6(2=) B21

704.

705.

6 B32

144

706.

6 B60

Brgüadli, S.M. Didrginlr, doma yurdda çevrilmyk qonaa [Mtn] /Seyid Miri Brgüadli; red. H.M.Hadi; ön söz. M.hmdov.- Baki: Nrgiz, 2009.- 252 s. Bimar,Y. Yaadar bu ellr mni [Mtn]: eirlr, hekay v pyeslr /Yamar Bimar.- Mingçevir: Mingçevir iiqlari, 2009.- 196 s. Kitabda mrhum el airi Yanar Bimarin (Cumar Osmanov) yaradiciliindan nümunlr toplanmidir. Bünyadzad, Ü.Y. Ömür yolu [Mtn]: poema: Azrb., ingilis, türk, rus v gürcü dillrind /Ülvi Bünyadzad; ba red. S.Babullaolu; trc. ed. S.Mmmdzad, S.Gültn, .Avar, O.Kazimov; Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm Nazirliyi.- Baki: Mütrcim, 2009.- 99, [1] s. Bünyadzad, Ü.Y. Ömür yolu [Mtn]: poema /Ülvi Bünyadzad; red. .atavili; trc. O.Kazimov; üz qabiinin dizayni K.Sulaberidze, A.Silaberidze.- [s. l.]: Qafqaz evi, 2009.- 67, [1] s. Cahangir, T. Ail drmani [Mtn] Cahangir.- Baki: Nurlan, 2009.- 452 s. /Tariyel

707.

6 B65

708.

6 B97

709.

6 B97

710. 711.

6 C16 6 C21 6 C21

Camal, S. Sndn gözl gül ha yoxdur [Mtn]: eirlr /Sahib Camal; red. .Sadiq; ön sözün mül. .Tapdiq, .Sadiq.- Baki: Azrnr, 2009.- 200 s. Camalzad, Q. Qizil xotu [Mtn]: roman v hekaylr /Qni Camalzad; red. M.Zaman; trt.dizayner A.Abdal-Gülabli; ön söz. M.Oruc.- Baki: Maarif, 2007.- 376 s. Camalzad, Q. Qohumlarin siri [Mtn]: satirik hekaylr /Qni Camalzad; red. .Xanmmmdli; rssam Elvin.- Baki: bilov Zeynalov v oullari, 2002.- 192, [3] s. Müllif inc yumor il real hyat hqiqtlrini

712.

713.

6 C21

145

tsvir edir. 714. 6 -20 Camalzad, Q. Sonuncu yezn [Mtn]: satirik hekylr /Qni Camalzad; red. S.Hüseyn.- Baki, 1998.- 134, [2] s. Kitabdaki hekylr müasirlrimizin hyatda rast gldiklri çtinliklrdn, onlarin dövr-zaman haqqinda düüncülrindn bhs edir. Çörkçi, V. sirin dediklri [Mtn] /Vasif Çörkçi; red. v kitabin nairi Q.sabyli.- Baki: irvannr, 2009.- 84 s. Dadaov, .Q. Muq mktbi [Mtn] /lham Dadaov, bdii red. F.F.Mirzyeva.- Baki: ÜlviHyat, 2009.- 206, [2] s. Dadaov, .Q. Okeandan-okeana [Mtn]: Robert Köçryana: eirlr v hvalatlar /lham Dadaov; red. R.S.Haciyev.- Baki: Sda, 2007.- 180 s. Dadaov, .Q. Soçi macralari [Mtn]: Ermnilrin qondarma "genosit" iddialarina v Robert Köçryanin Avropa ttifaqindaki "Mn Qarabai ial etmyiml fxr edirm!"- çixiina cavab /lham Dadaov; red. R.Ülvi.- Baki: Zrdabi LTD, 2006.138, [1] s. Davudqizi, R. Yen d qar yair snsiz hr... [Mtn]: eirlr /Rsmiyy Davudqizi; red. .lisfaolu; ön söz. .Phlvan.- Baki: Araz, 2006.- 201 s. Dünyamali, K. srlrdn gln sslr. Nsillrdn qalan izlr [Mtn]: tarixi-sndli publisistik sr /Krim Dünyamali; red. T.Vlixanli.- Baki: Mütrcim, 2009.- 163, [1] s. Müllifin bu kitabi xalqimiza dümn ksilmi, torpaqlarimiza, saysiz-hesabsiz maddi v mnvi srvtlrimiz göz dikmi ermnilrin tarix boyu soydalarimiza qari yönlmi azinliqlarindan,

715.

6 Ç76 6 D13 6 D13 6 D13

716.

717.

718.

719.

6 D23

720.

6 D97

146

respublikamizin imal bölgsind onlarin törtdiklri qirinlardan bhs edir. 721. 6 E44 6 26 Elçin, R. srlri [Mtn]: alti cildd /Rhil Elçin; red. R.Oday.- Baki: Nurlan, 2009.- Cild I: Sndn sonra.- 607, [1] s. bülftqizi, . Türkiy-Azrbaycan-bir ürkd iki can [Mtn]: publisistik mqallr /rqiyy bülftqizi; red. H.Mlikzad.- Baki: Araz, 2006.294 s. Kitabda publisistik mqallr verilmidir. hmd, F. Qlbimin kövrk ssi [Mtn]: eirlr /Fxri hmd; red. T.hmdqizi; nair M.Borçali;.Baki: Borçali, 2008.- 160 s. hmdolu, M. tirilmi ömür [Mtn]: hekaylr /Malik hmdolu; red. Y.Dirili; ön söz .rorul.Baki: Müllim, 2009.- 102, [2] s. Kitabda müllifin be hekaydn ibart nsr nümunlri toplanmidir. hmdov, . (. Sadiq). riztül-üruz [Mtn]: eirlr /hmdaa hmdov; ön söz mül. v nair K.Novruz.- Baki: CBS, 2007.- 254, [1] s. liyev, .A. Aa [Mtn]: Molla Mirsttar aanin ömür yoluna baxi /Haci nvr liyev; red. .Tahirzad; nair T.Vlixanli.- Baki: Mütrcim, 2001.- 70, [2] s. Kitab irvanin görkmli ziyalilarindan biri, dövrünün taninmi din xadimi v xalq tbabtinin mahir bilicisi, el asaqqali, haminin "Aa", "Aa baba" çairdii Molla Mirsttar aa Seyidli olu Seyidhsnovun ömür yoluna, nsil facisin hsr edilib. rblinski, E.B. Xaliq [Mtn] /Elman rblinski, red.: F.Q.Krimov.- Baki: Nasir, 2009.- 437, [1] s. Müllif kitabda Allahin bütün kainatin yaradicisi

722.

723.

6 36 6 36

724.

725.

6 36 6 64

726.

727.

6 84

147

kimi tüknmz slahiyyt v nüfuz sahibi olduunu özün mxsus incliklrl tsdiqlyir. 728. 6 99 6 G85 6 G93 6 G93 6 H14 6 H14 ziz, F. Payiz leysani [Mtn]: eirlr /Fxrddin ziz; red. .manzad; dizayner v trt. Sbuhi; rssam dalt.- Baki: ua, 2009.- 303 s. Göyçli, M. Ocaqyali [Mtn]: poema /Mcnun Göyçli; red. v ön söz mül. V.Yusifli.- Baki: Nurlan, 2009.- 456 s. Gülgz-Cahan, G. A çiçk [Mtn]: eirlr /Gülnar Gülgz-Cahan; red. E.irinova.- Baki: Adilolu, 2006.- 48 s. Gülgz-Cahan, G. Yol gedirm [Mtn]: eirlr /Gülnar Gülgz-Cahan; red. D.Mmmdova.- Baki: AT print, 2009.- 82 s. Haci Knan. Özündn qaçmaq olmur [Mtn]: eirlr /Haci Knan; red. .Haciyeva.- Baki: Qanun, 2009.118, [2] s. Haciyev, M.H. Eq bir sultandir...[Mtn]: eirlr /Mmmdah Haciyev; red. S.Abbasliqizi.- Baki: Araz, 2007.- 127, [1] s. Müllifin eirlrind günümüzün aktuallii, ariaci dolu mqamlarin sinkretikliyi, vacib tendensiya kimi qbul etdiyimiz problemlrin emosional tsir gücü öz ksini tapir. Heydrli, . Qalx ayaa, Azrbaycan [Mtn]: eirlr v poemalar /nvr Heydrli.- Baki: Gün, 2007.194 s. Hmiçalli, A. El arxalaniram [Mtn]: eirlr v mqallr /Akif Hmiçalli; red. K.Klntrli.Baki: Azrnr, 2005.- 108 s. "El arxalaniram" kitabina airin iiq üzü görmmi n son eirlri toplanib.

729.

730.

731.

732.

733.

734.

6 H47

735.

6 H58

148

736.

6 H63

Hsnzad, S.K. Vtn hsrtli barit qoxulu stirlr [Mtn] /Sftr Hsnzad; topl. v trt. ed. N.Taisoy; red. A.Bdlzad.- Baki: Mütrcim, 2009.- 76 s. Kitabda Sftr Hsnzadnin kinci Cahan Savai dövründ sngrlrd qlm aldii Vtn hsrtli, qlb ruhlu eirlrindn nümunlr verilmidir. Hüseynbyli, E. ah Abbas [Mtn]: roman-xronika: proza /Elçin Hüseynbyli; red. D.Hüseynova.- Baki: Adilolu, 2008.- 369 s. Hüseynov, T.. Yaniq Abdullanin yuxulari [Mtn]: povestlr /Tahir Hüseynov; nair R.Xan-Sayadolu; red. M.Mayilolu.- Baki: MBM-R, 2009.- 319, [1] s. brahimov, S. Pyeslr [Mtn] /S.brahimov; red. S.Tahir.- Baki, 2009.- 95, [1] s. Kitaba "Zrblinin heykli" v "Hyat flsfsi" adli pyeslri daxil edilmidir. lyazolu, . mant [Mtn]: hekaylr /saxan lyazolu; red. .Nsirli.- Baki: Nrgiz, 2009.- 91 s. smayil, N. Arzular sorainda [Mtn]: xatir-povest /Nriman smayil; red. M.lkbrli.- Baki,: ur, 2009.- 292, [4] s. smayil, N. Canavarla lbyaxa [Mtn]: hekaylr v povestlr /Nriman smayil; red. M.lkbrli.- Baki: ur, 2008.- 215, [1] s. Kitaba müllifin povest v hekaylri daxil edilmidir. Bu srlrd llinci illrd Qrbi Azrbaycandan deportasiya olunmu azrbaycanlilarin çkdiklri mqqtlr, sonsuz ari-acilari, uaqlii müharib dövrün dümü yaziçinin o illrd yaadii iztirablar, gördüyü haqsizliqlar son drc inandirici v real boyalarla tsvir olunmudur. smayil, N. Üryiml söhbt [Mtn]: eirlr

737.

6 H98 6 H98 6 18

738.

739.

740. 741.

6 -39 6 -82 6 -82

742.

743.

6

149

82 6 -82 6 82 6 K51 6 Q-30 6 Q-89 6 Q-89

/Nriman smayil; red. M.lkbrli.- Baki: ur, 2008.- 231 s. smayil, N. Yarali qartal [Mtn]: eirlr /Nriman smayil; red. .Mhrrmov.- Baki: Ünsiyyt, 2009.242 s. smayilqizi, K. Uzaqliq [Mtn]: eirlr /Kifayt smayilqizi; red. T.Qaraqaya.- Baki: Avrasiya-Press, 2009.- 159 s. Klamipur, V. Qlbin hzin nalsi [Mtn]: nöh v mrsiylr /Vliyullah Klamipur.- [Yersiz]: [s. n.], 2008.- 128 s. Qazançili, P. Özünü tani [Mtn]: Polad Qazançili-70 /P.Qazançili; red. T.Çlbi, T.Rsulzad, .Naxçivanli.- [s. l.]: Nrgiz, 2008.- 40 s. Qurban qizi, G. Mnim yurdum mkanim [Mtn] eirlr /Gülnigar Qurban qizi; trt. S.Krimova.Baki: Adilolu, 2009.- 114, [2] s. Qurbani ocai [Mtn]: elmi, dbi-bdii toplu: almanax /trt. Y.Dirili, S.irvan; red. .Aayev; msl. E.Atali.- Baki: Nrgiz, 2009.- 352, [4] s. "Qurbani ocai"-Dirili Qurbani Mclisinin yaranmasinin beilliyin hsr olunmu sayca üçüncü elmi, dbi-bdii topludur. vvlki toplularda olduu kimi mclisin budfki nrind d trtibçilr DQM üzvlrinin yaradiciliq nümunlrini "Poeziya", "Nsr", "Elm" v "Aiq" bölmlri üzr ilmilr. Laçin, T. Vtn oul istyir [Mtn] eirlr /Tahir Laçin; red. A.liyev.- Baki: Araz, 2006.- 148 s. Mchul, M.. Seçilmi srlri [Mtn]: iki cildd /Müzffr Mchul; red. .Sadiq.- Baki: Azrnr, 2009.- Cild I.- 681 s. Taninmi Azrbaycan airi Müzffr ükür Mchulun ikicildlik "Seçilmi srlri"nin birinci

744.

745.

746.

747.

748.

749.

750. 751.

6 L14 6 M44

150

cildind onun "Yelknlr açilir", "Bu torpain nmlri", "Gzdiyim yerlr", "Yen yaz glr", "Kiilr arxalanin", "Araz dalalari" v s. kitablarindan seçilmi seirlr toplanmidir. 752. 6 M48 Mhrrmov, V.M. Ermni sirliyindn dönnlr [Mtn] /Vahid Mhrrmov; ön söz Q.Çaxmaqli.Baki: Hrbi nriyyat, 2009.- 135, [1] s. Kitabda Qaraba müharibsi zamani müxtlif illrd, ayri-ayri bölglrd qanli döyülr zamani ermni ialçilari trfindn sir götürülmü vtndalarimizdan bhs olunur. Mmmdli, F. Seçilmi srlri [Mtn] eirlr /Firuz Mmmdli; red. V.Yusifli.- Baki: Nurlan, 2009.- 412, [3] s. Mmmdov, V.C. Zirvdn baxanda [Mtn]: eirlr /Vaqif Mmmdov; trt. v trc. ed. .Zaman; red. R.Cabbarli.- Naxçivan: Qeyrt, 2007.- 33 s. Mnim ulu dilim, nmkar dilim [Mtn]: eirlr /trt. ed. E.kbr; red. F.brahimli.- Baki: Araz, 2009.- 264 s. Musayev, V.A. Acili-irinli ömür yolum [Mtn]: eirlr /Vli Musayev; trt. v red. X.smayilova.Baki: Nrgiz, 2009.- 119, [1]s. Müfiq, . Muam dstgahi [Mtn]: qzllr, eirlr: Beynlxalq "Muam Festivali" lamtdar hadis münasibtil /rf Müfiq; red. T.Çlbi; topl. .Qurbanli.- Baki: Ünsiyyt, 2009.- 80 s. Naiyev, V. Hyat haqqinda düünclr [Mtn]: eirlr /Vli Naiyev; red. S.Klbixanli.-Baki: Mütrcim, 2009.- 177, [2] s. Nehrmli, . Qizil üzn [Mtn]: eirlr /lsgr Nehrmli; red. A.Yadigar.- Naxçivan: Qizil da, 2007.- 186 s.

753.

6 M51 6 M51 6 M52 6 M85 6 M97

754.

755.

756.

757.

758.

6 N15 6 N35

759.

151

760.

6 N-35 6 N35 6 N-35 6 N49 6 O37 6 P21

Nehrmli, . Od oullari [Mtn]: eirlr v poemalar /lsgr Nehrmli; red. A.Yadigar.Naxçivan: Qizil da, 2007.- 154, [6] s. Nehrmli, . Poeziya incilri [Mtn]: eirlr /lsgr Nehrmli; red. A.Yadigar.- Naxçivan: Qizil Da, 2009.- 82, [2] s. Nehrmli, . Sevgi yailari [Mtn]: eirlr /lsgr Nehrmli; red. A.Yadigar.- Naxçivan: Qizil da, 2008.- 131, [5] s. Nsibolu, B. Vtn harayi [Mtn]: eirlr /Bylr Nsibolu.- Baki: Nur-MMC, 2009.- 167, [1] s. Ol, . Qrafoman [Mtn]: hekay-portret /jdr Ol; dizayner M.Qaraxanli.- Baki: Mütrcim, 2009.- 52 s. Paa, T. Sava [Mtn]: romanlar v povest /Tahir Paa; red. V.saqolu.- Baki: MBM, 2009.- 223 s. Kitaba dibin birinci Qaraba müharibsindn bhs edn "Sava", ötn srin kommunist rejiminin siyasi tzadli v fsadli illrindn bhs edn "Partiyaya qbul" romanlari v "Moskva antennasi" povesti daxil edilmidir. Pnah, G. Qaraba drdi [Mtn]: eirlr /Gülxani Pnah; ön sözün mül. F.Mmmdli, Frid; red. A.Arif qizi; trt. ed. Tural.- Baki: Çinar-Çap, 2005.400 s. Pilçayli, T. zabli yollarla [Mtn]: eirlr /Tai Pilçayli; red. K.Qmbrova.- Baki: Nurlan, 2009.390, [2] s. Rafiqolu, R. Öl v diril [Mtn]: roman /Rhman Rafiqolu; trc. ed. X.Z.liyeva.- Baki: Mütrcim, 2009.- 230, [2] s. Rhimli, A. hli-beyt (. s.), dünyanin,

761.

762.

763. 764. 765.

766.

6 P42

767.

6 P50 6 R16 6

768.

769.

152

R55

Azrbaycanin alim v airlrinin hikmtli sözlri [Mtn] /Aqil Rhimli; red. S.Bairov.- [Yersiz]: Frci Quran, 2007.- 176 s. Bu kitaba dahi airlrin, alimlrin v dünya görmü xslrin trbiyvi-ibrtli sözlri daxil olmudur. Rhimolu, A. Qlbimdn gln sslr [Mtn]: /Ali Rhimolu; red. P.Azri (Quliyev).- Baki: MBM-R, 2009.- 216 s. Taninmi pedaqoq, publisist A.Rhimolunun bu kitabinda dibin oçerklri, mqallri, hekay v ssenarilri, bir sira maraqli hvalatlar cmlnmidir. Rhmanli, N. Hqiqt yolu [Mtn] /Nizami Rhmanli, S.Hüseynov; red. .Krimli.- Baki: MBM, 2007.- 272 s. Kitab yurdumuzun taninmi oullarindan biri, uzun illrdn bri Rusiya Federasiyasinda xalqimizi lyaqtl tmsil edn, adli-sanli istehsalat komandiri, Ümumrusiya Azrbaycan Konqresinin vitse prezidenti v bu qurumun Volqoqrad vilayti razi tkilatinin sdri, öz myi, istedadi v igüzarlii il bir çox yüksk mükafatlara layiq görülmü Sakit Allahverdiyevdn bhs edir. Sabir, R. Hbs olunmu sükut [Mtn]: eirlr /Rsmiyy Sabir; red. E.skndrzad, M.Msimolu.- Baki: Vektor, 2003.- 125, [3] s. Sabir, R. Unutdun mni [Mtn]: eirlr /Rsmiyy Sabir; red. M.Yusifqizi.- Baki: Avropa, 2009.- 252 s. Sadiq, B. Müdrikliyin zirvsi [Mtn]: poema /Sadiq Balayar; red. .mnullayev.- Baki: bilov, Zeynalov v oullari, 2007.- 95, [1] s. Kitab müstqil dövltimizin memari, müdrik dövlt xadimi, xalqimizin ümummilli lideri Heydr liyevin böyük dühasina tüknmz sevgi il qlm alinmidir. Sadiq, . Bir gözüm Bakidi, bir gözüm Tbriz

770.

6 R52

771.

6 R53

772.

6 S13 6 S13 6 S16

773. 774.

775.

6

153

S16 776. 6 S16

[Mtn]: eirlr /slam Sadiq.- Baki, 2009.- 110, [2] s. Sadiqov, B.Y. Ömrün söz yadigari [Mtn] /Bxtiyar Sadiqov; red. A.Sadiqova; burax. msul .Hüseynli.Baki: [s.n.], 2009.- 470 s. Kitabda müllifin müxtlif illrd "Azrbaycan" qzetind yazdii mqallrin bir qismi toplanmidir. Salahzad, .B. M.Müfiqin monoloqu [Mtn]: eirlr, esselr v poema /lkbr Salahzad.- Baki: Nrgiz nriyyati, 2008.- 55, [1] s. Saleh, T. srin havasi [Mtn]: eirlr /Tofiq Saleh; red. .lisfaolu.- Baki: Araz, 2005.- 253, [1] s. Sevil, X. Da [Mtn]: eirlr /Xyal Sevil; red. Q.Ncfzad.- Baki: Araz, 2009.- 49, [1] s. Seyidov, .C. Gürz [Mtn]: roman /nvr Seyidov; red. K.Haqverdiyeva, Z.hmdova.- Baki: UniPrint, 2009.- 428 s. Romanda namuslu bir gnc olan Hsnaanin v onun valideynlrinin baina gln facilrdn bhs olunur. Sfrli, M.S. Ana fryadi [Mtn]: eirlr /Minar Sfrli; red. N.Nbiyeva.- Baki: Mütrcim, 2009.115, [1] s. Sfrli, N. Qarqar laylasi [Mtn]: eirlr /Niyazxan Sfrli; red. v ön söz. mül. H.Musabyli.- Baki: Nrgiz, 2008.- 144 s. Sfrov, M.T. Vtnda olmaa borcluyuq [Mtn]: mlumatlar, faktlar, eirlr /Mahmud Sfrov; red. T.Çlbi, P.Qazançili, .Naxçivanli.- Baki: [s.n.], 2009.- 47, [1] s. Sultan, T. Sndn uzaq hrlrd [Mtn]: eirlr /Tahir Sultan; red. Z.Mmmdiyy olu.- Baki: Nurlan, 2009.- 134, [4] s.

777.

6 S21 6 S21 6 S36 6 S37

778. 779. 780.

781.

6 S42 6 S42 6 S42

782.

783.

784.

6 S94

154

785.

6 S99 6 66 6 16 6 T17

Süleymanolu, . Hicran drdi [Mtn]: eirlr /vz Süleymanolu; red. .Sadiq.- Baki: Azrnr, 2009.- 218, [2] s. irinov, B. Sirab suyu [Mtn]: eirlr /Bayram irinov.- Baki: Araz, 2007.- 64 s. Taizad, R. Qaraba rüzgarlari [Mtn]: eirlr v poemalar /Rfail Taizad; red. A.Mirseyid.- Baki: Adilolu, 2009.- 160 s. Tahirli, .Y. Seçilmi srlri [Mtn]: eirlr /rif Tahirli; trt., red. v nair .Tahirzad.- Baki: Lman NP MMC, 2009.- 327, [1] s. Vaqifqizi, X. Mn payiza oxayiram, ay ana [Mtn] eirlr /Xatir Vaqif; ön söz Haci lmdar Mahir.Baki: Mütrcim, 2008.- 160 s. Yaqub, Z.Y. Peymbr [Mtn]: poema /Zlimxan Yaqub; red. M.Seyidzad, A.Turan.- Baki: Pedaqogika, 2009.- 319, [1] s. Xalq airi Zlimxan Yaqubun "Peymbr" poemasinda Allahin sonuncu elçisi Hz. Mhmmdin örnk hyati, islam dininin yer üzünd brqrar olmasi urunda öz trfdarlari il birlikd apardii mübariz, bu yolda çkdiyi mqqtlr v qazandii uurlar lvan poetik boyalarla tsvir olunmudur. Zeynalolu, H. Qocalar tk qalanda [Mtn]: hekaylr v povest /Heydr Zeynalolu; red. .Rhimli.- Baki: Çaiolu, 2005.- 166, [2] s. Zkiyev, .. Heyrt douran qeyrt [Mtn]: poema /mamddin Zkiyev; red. M.Aalar, M.Haciyev.Baki: Nurlan, 2008.- 130, [2] s., [2] v. fotok. Ziyali, S. Sona bulai [Mtn]: povest v hekaylr /Seyfddin Ziyali; red. K.Aslan.- Baki: Mütrcim,

786. 787.

788.

789.

6 V-17 6 Y-24

790.

791.

6 Z43 6 Z48 6 Z62

792.

793.

155

2009.- 220 s. 794. 1-701931 , . [] / ; ..- : Altun kitab, 2009.-225 . , . [] / ; . ..; . .; . ..- : [..], 2009.174 . ( ) , 1936 . .. . , .. []: / .: , 2007.- 237, [3] . , . , . ... []: / ; . ..- : , 2009.- 133, [2] . , . []: / ; . ..., 2007.- 139, [3] . :., .,15 . , .. []: , / .: , 2007.- 360 . , . , . []:

795.

2-782828

796.

2-782725

797.

1-701818

798.

1-701960

799.

2-783193

800.

156

/ .- : "", 1996.- 215, [1] . 801. 1-701961 , . []: : . / ; . ., .; . ..- : -, 2006.- 317, [2] . , .. []: / ; . . . . .; Medical Centre Nazaraliev (MCN).- : , 1999.- 77, [3] ., [4] . . , .. []: / .: , 2008.- 111, [1] . - .., , , . [] / ""; . . ..- : Mütrcim, 2009.- 263 . " -2009", "" "" , 210- ... -, .. []: / -.: , 2008.- 133, [3] .

802.

1-701967

803.

2-783185

804.

1-701817

805.

2-783186

157

. 806. 2-783203 []: /. ., ..- : . -, 2008.479, [1] . . . []: . /. ., .; . . . [ .].- : . . , 2007.- 668, [3] . . , .. , [] / .- : , 2006.- 302, [2] ., [16] . . . , ; , , , . , .. []: - , , , / .: , 2009.- 347, [1] . , . []: : [. .] / ; . ., ..- : -, 2006.- 191, [1] . , .. []:

807.

2-783202

808.

2-782775

809.

1-701821

810.

3-103866

811.

1-701820

158

, , , / .- : , 2008.170, [1] . 812. 2-782765 , . [] / ; . : ..- : [..], 2008.- 400, [6] . ­ ­ , , . , .. ! []: , , / ; . ...- : , 2009.- 237, [3] . . , .. [] / ; . ..- : Cüm, 2008.- 198, [1] . ­ , , . Balangicindan günümüze kadar Türkiye diindaki türk edebiyatlari antalojisi. [Mtn].- Ankara: Kültür bakanlii, 1993.- Cilt 1: Azerbaycan türk edebiyyati.- 430 s. Balangicindan günümüze kadar Türkiye diindaki türk edebiyatlari antalojisi (Nesir-Nazm) [Mtn].Ankara: Kültür bakanlii, 1993.- Cilt 2: Azerbaycan türk edebiyyati.- 427 s. Balangicindan günümüze kadar Türkiye diindaki türk edebiyatlari antalojisi (Nesir-Nazm) [Mtn].Ankara: Kültür bakanlii, 1993.- Cilt 4: Azerbaycan

813.

1-701795

814.

2-782817

815.

-13468

816.

-13469

817.

-13470

159

XIX-XX yy türk edebiyyati (1920yilina kadar devami ve sonrasi).- 418 s. 818. -13471 Balangicindan günümüze kadar Türkiye diindaki türk edebiyatlari antalojisi (Nesir-Nazm) [Mtn].Ankara: Kültür bakanlii, 1997.- Cilt 5: Azerbaycan türk edebiyyati.- 464 s. Balangicindan günümüze kadar Türkiye diindaki türk edebiyatlari antalojisi (Nesir-Nazm) [Mtn].Ankara: Kültür bakanlii, 1997.- Cilt 6: Azerbaycan XX. Yy. Yakin dönem türk edebiyyati ve rak (Kerkük) türk edebiyyati.- 485 s. Balangicindan günümüze kadar Türkiye diindaki türk edebiyatlari antalojisi (Nesir-Nazm) [Mtn].Ankara: Kültür bakanlii, 1997.- Cilt 7: Makedonya türk edebiyyati ve Yugoslavya (Kosova) türk edebiyyati.- 461 s. Balangicindan günümüze kadar Türkiye diindaki türk edebiyatlari antalojisi (Nesir-Nazm) [Mtn].Ankara: Kültür bakanlii, 1997.- Cilt 8: Bulgaristan türk edebiyyati.- 446 s. Balangicindan günümüze kadar Türkiye diindaki türk edebiyatlari antalojisi (Nesir-Nazm) [Mtn].Ankara: Kültür bakanlii, 1997.- Cilt 9: Bati Trakya ve Kibris türk edebiyati.- 464 s. Balangicindan günümüze kadar Türkiye diindaki türk edebiyatlari antalojisi (Nesir-Nazm) [Mtn].Ankara: Kültür bakanlii, 1998.- Cilt 10: Türkmenistan türk edebiyati- 1.- 552 s. Balangicindan günümüze kadar Türkiye diindaki türk edebiyatlari antalojisi (Nesir-Nazm) [Mtn].Ankara: Kültür bakanlii, 1998.- Cilt 11: Türkmenistan türk edebiyati- 2.- 550 s.

819.

-13472

820.

-13473

821.

-13474

822.

-13475

823.

-13476

824.

-13477

160

825.

-13478

Balangicindan günümüze kadar Türkiye diindaki türk edebiyatlari antalojisi (Nesir-Nazm) [Mtn].Ankara: Kültür bakanlii, 1999.- Cilt 12: Romanya ve Gagavuz türk edebiyati.- 448 s. Balangicindan günümüze kadar Türkiye diindaki türk edebiyatlari antalojisi (Nesir-Nazm) [Mtn].Ankara: Kültür bakanlii, 1999.- Cilt 13: Kirim türktatar edebiyyati.- 600 s. Balangicindan günümüze kadar Türkiye diindaki türk edebiyatlari antalojisi (Nesir-Nazm) [Mtn].Ankara: Kültür bakanlii, 2000.- Cilt 14: Özbek edebiyati- 1.- 447 s. Balangicindan günümüze kadar Türkiye diindaki türk edebiyatlari antalojisi (Nesir-Nazm) [Mtn].Ankara: Kültür bakanlii, 2000.- Cilt 15: Özbek edebiyati- 2.- 448 s. Balangicindan günümüze kadar Türkiye diindaki türk edebiyatlari antalojisi (Nesir-Nazm) [Mtn].Ankara: Kültür bakanlii, 2000.- Cilt 16: Özbek edebiyati- 3.- 464 s. Balangicindan günümüze kadar Türkiye diindaki türk edebiyatlari antalojisi (Nesir-Nazm) [Mtn].Ankara: Kültür bakanlii, 2001.- Cilt 17: Tatar edebiyati- 1.- 479 s. Balangicindan günümüze kadar Türkiye diindaki türk edebiyatlari antalojisi (Nesir-Nazm) [Mtn].Ankara: Kültür bakanlii, 2001.- Cilt 19: Tatar edebiyati- 3.- 478 s. Balangicindan günümüze kadar Türkiye diindaki türk edebiyatlari antalojisi (Nesir-Nazm) [Mtn].Ankara: Kültür bakanlii, 2002.- Cilt 20: Kumuk edebiyati.- 462 s.

826.

-13479

827.

-13480

828.

-13481

829.

-13482

830.

-13483

831.

-13485

832.

-13486

161

833.

-13487

Balangicindan günümüze kadar Türkiye diindaki türk edebiyatlari antalojisi (Nesir-Nazm) [Mtn].Ankara: Kültür bakanlii, 2002.- Cilt 21: Nogay edebiyati.- 448 s. Balangicindan günümüze kadar Türkiye diindaki türk edebiyatlari antalojisi (Nesir-Nazm) [Mtn].Ankara: Kültür bakanlii, 2002.- Cilt 22: KaraçayMalkar edebiyyati.- 415 s. Balangicindan günümüze kadar Türkiye diindaki türk edebiyatlari antalojisi (Nesir-Nazm) [Mtn].Ankara: Kültür bakanlii, 2003.- Cilt 23: Karakalpak edebiyyati.- 432 s. Balangicindan günümüze kadar Türkiye diindaki türk edebiyatlari antalojisi (Nesir-Nazm) [Mtn].Ankara: Kültür bakanlii, 2003.- Cilt 24: Altay edebiyyati.- 415 s. Balangicindan günümüze kadar Türkiye diindaki türk edebiyatlari antalojisi (Nesir-Nazm) [Mtn].Ankara: Kültür bakanlii, 2003.- Cilt 25: Hakas edebiyyati.- 424 s. Balangicindan günümüze kadar Türkiye diindaki türk edebiyatlari antalojisi (Nesir-Nazm) [Mtn].Ankara: Kültür bakanlii, 2003.- Cilt 26: Çuva edebiyyati.- 503 s. Balangicindan günümüze kadar Türkiye diindaki türk edebiyatlari antalojisi (Nesir-Nazm) [Mtn].Ankara: Kültür bakanlii, 2004.- Cilt 27: Kazak edebiyyati- 1.- 511 s. Balangicindan günümüze kadar Türkiye diindaki türk edebiyatlari antalojisi (Nesir-Nazm) [Mtn].Ankara: Kültür bakanlii, 2004.- Cilt 28: Kazak edebiyyati- 2.- 512 s.

834.

-13488

835.

-13489

836.

-13490

837.

-13491

838.

-13492

839.

-13493

840.

-13494

162

841.

-13495

Balangicindan günümüze kadar Türkiye diindaki türk edebiyatlari antalojisi (Nesir-Nazm) [Mtn].Ankara: Kültür bakanlii, 2004.- Cilt 29: Bakurt edebiyyati- 1.- 408 s. Balangicindan günümüze kadar Türkiye diindaki türk edebiyatlari antalojisi (Nesir-Nazm) [Mtn].Ankara: Kültür bakanlii, 2005.- Cilt 30: Bakurt edebiyati- 2.- 640 s. Balangicindan günümüze kadar Türkiye diindaki türk edebiyatlari antalojisi (Nesir-Nazm) [Mtn].Ankara: Kültür bakanlii, 2005.- Cilt 31: Kirgiz edebiyati- 1.- 591 s. Balangicindan günümüze kadar Türkiye diindaki türk edebiyatlari antalojisi (Nesir-Nazm) [Mtn].Ankara: Kültür bakanlii, 2005.- Cilt 32: Kirqiz edebiyyati.- 583 s. , . / .- : , 2001.- 655 . Kudret, C. Karagöz [Mtn] /Cevdet Kudret.stanbul: YKY, 2004.- Cilt 1.- 388 s. Kudret, C. Karagöz [Mtn] /Cevdet Kudret.stanbul: YKY, 2004.- Cilt 2.- 848 s. Kudret, C. Karagöz [Mtn] /Cevdet Kudret.stanbul: YKY, 2004.- Cilt 3.- 1339 s. Mevlana Divan-i Kebir [Mtn] /çev. A.Gölpinarli.stanbul: Türkiye i bankasi, 2007.- Cilt I.- 561 s. Mevlana Divan-i Kebir [Mtn] /çev. A.Gölpinarli.stanbul: Türkiye i bankasi, 2007.- Cilt II.- 542 s. Mevlana Divan-i Kebir [Mtn] /çev. A.Gölpinarli.stanbul: Türkiye i bankasi, 2007.- Cilt III.- 587 s.

842.

-13496

843.

-13497

844.

-13498

845.

Bd-14949

846. 847.

-13464 -13465

848. 849.

-13466 -13456

850. 851.

-13457 -13458

163

852. 853.

-13459 -13460

Mevlana Divan-i Kebir [Mtn] /çev. A.Gölpinarli.stanbul: Türkiye i bankasi, 2007.- Cilt IV.- 529 s. Mevlana Divan-i Kebir [Mtn] /çev. A.Gölpinarli.stanbul: Türkiye i bankasi, 2007.- Cilt V.- 776 s. Mevlana Divan-i Kebir [Mtn] /çev. A.Gölpinarli.stanbul: Türkiye i bankasi, 2007.- Cilt VI.- 534 s. Mevlana Divan-i Kebir [Mtn] /çev. A.Gölpinarli.stanbul: Türkiye i bankasi, 2007.- Cilt VII.- 70 s. Mevlana Divan-i Kebir [Mtn] /çev. A.Gölpinarli.stanbul: Türkiye i bankasi, 2007.- Cilt VII-2.- 525s. Miraç, Y. 1001 iir [Mtn] /Yaar Miraç.- stanbul: Bilim sanat galerisi, 2002.- 823 s. Tallinn in legends [Text].- Tallinn, Photo tour, 2006.- 47 p. Türk dünyasi dil ve edebiyyat dergisi [Mtn].Ankara: Bahay, 1996.- 275 s. [].- : . , 2006.- 270 c. , . [] / .- : . ., 2008.- 208 . . /.- : , 1999.-416 . [Text]

854. 855.

-13461 -13462

856. 857.

-13463 -13520

858. 859.

I-36426 -13515

860. 861.

Bd-14924 Bd-15020

862. 863.

Bd-14948 Bd-14943

, . / [].- i: i, 2006.573c. . [Te]

864.

Bd-14925

164

/ .- : Mega media, 2008.- 205 c. 865. Bd-14983 , . [] / .: , 2006.- 60 . : [] /. ..- : . ., 2006.- 222 . , . [Text] / .- : , 2003.- 608 . , .. ... [] /...- : . ., 2008.176 .

866.

Bd-15021

867.

Bd-14947

868.

Bd-15022

Uaq dbiyyati

869. 9 A67 9 A67 Amanova, S.B. eir, nail, tamaa [Mtn]: 2-ci sinif /Solmaz Amanova; trc. S.N.manova.- Baki: [s.n.], 2009.- 32 s. Amanova, S.B. Turac [Mtn]: 2-ci sinif sinifdnxaric oxu üçün nzrd tutulub /Solmaz Amanova; trc. S.Nuru qizi; rssam R.Taiyeva, S.Mmmdov.- Baki, 2009.- 20 s. Brdli, B. Çrnb tonqali [Mtn]: eirlr /Bahar Brdli; nair Q. sabyli.- Baki: irvannr, 2000.38, [2] s. Dilsuz. Surxay qalasi [Mtn] /Dilsuz; layihnin rhb. Qaraqoyunlu; msl. M.Qasimli; msul red. A.Dnzizad; rssamlar .Mehdiyev, Y.Ktanov; dizayn P.Hüseynov.- Baki: Beik, 2008.- 15 s. Dilsuz. ki xan sarayi [Mtn] /Dilsuz; layihnin rhb. Qaraqoyunlu; msl. V.Mehdiyev, Y.Ktanov; dizayn A.Abdullayev.- Baki: Beik, 2008.- 10 s. Dilsuz. Atatürkün imzasi [Mtn] /Dilsuz; layihnin

870.

871.

92 B60 9 D58

872.

873.

9 D58 9

874.

165

D58

rhb. Qaraqoyunlu; msul red. A.Dnzizad; rssam .Mehdiyev, A.Abdullayev; layihnin msl. Elçin.Baki: Beik, 2008.- 19 s. Dilsuz. Azrbaycan bayrai [Mtn] /Dilsuz; layihnin rhb. Qaraqoyunlu; msl. .sayev; rssam .Mehdiyev, L.Vliyeva; dizayn A.Abdullayev; layihnin msl. Elçin.- Baki: Beik, 2008.- 18 s. Dilsuz. Çariqda [Mtn] /Dilsuz; layihnin rhb. Qaraqoyunlu; msl. .sayev; msul. red. A.Dnzizad; rssamlar .Mehdiyev, Y.Ktanov; dizayn P.Hüseynov.- Baki: Beik, 2008.- 14, [1] s. Dilsuz. Çiraqqala [Mtn] /Dilsuz; layihnin rhb. Qaraqoyunlu; msl. .sayev; msul. red. A.Dnzizad; rssamlar .Mehdiyev, L.Vliyeva; dizayn A.Abdullayev.- Baki: Beik, 2008.- 14 s. Dilsuz. Duz dai [Mtn] /Dilsuz; layihnin rhb. Qaraqoyunlu; msl. M.Qasimli; msul. red. A.Dnzizad; rssamlar .Mehdiyev, Y.Ktanov; dizayn P.Hüseynov.- Baki: Beik, 2008.- 18 s. Dilsuz. rgnkon bayrami [Mtn] /Dilsuz; layihnin rhb. Qaraqoyunlu; msl. B.Nbiyev; msul red. A.Dnzizad; rssam .Mehdiyev, Y.Ktanov; dizayn A.Abdullayev.- Baki: Beik, 2008.- 14 s. Dilsuz. Gavur quyusu [Mtn] /Dilsuz; layihnin rhb. Qaraqoyunlu; msl. V.liyev; msul red. A.Dnzizad; rssamlar .Mehdiyev, Y.Ktanov; dizayn A.Abdullayev.- Baki: Beik, 2008.- 14 s. Dilsuz. Hüseynqulu xan [Mtn] /Dilsuz; layihnin rhb. Qaraqoyunlu; msl. M.Qasimli; msul red. A.Dnzizad; rssamlar .Mehdiyev, Y.Ktanov; dizayn P.Hüseynov.- Baki: Beik, 2008.- 14 s. Dilsuz. Xzrgeysun v Qirxsaçli qiz [Mtn] /Dilsuz;

875.

9 D58

876.

9 D58

877.

9 D58

878.

9 D58

879.

9 D58

880.

9 D58

881.

9 D58

882.

9

166

D58

layihnin rhb. Qaraqoyunlu; msl. V.Hüseynov; msul red. A.Dnzizad; rssamlar .Mehdiyev, Y.Ktanov; dizayn A.Abdullayev.- Baki: Beik, 2008.- 18 s. Dilsuz. Xürrmilr [Mtn] /Dilsuz; layihnin rhb. Qaraqoyunlu; msl. B.Nbiyev; msul red. A.Dnzizad; rssamlar .Mehdiyev, Y.Ktanov; dizayn A.Abdullayev.- Baki: Beik, 2008.- 14 s. Dilsuz. stanbulun fthi [Mtn] /[Dilsuz; layihnin rhb. Qaraqoyunlu; msl. M.Qasimli; msul red. A.Dnzizad; red. Ü.Bylrqizi; rssamlar .Mehdiyev, Y.Ktanov; dizayn A.Abdullayev.Baki: Beik nriyyati, 2008.- 15 s. Dilsuz. Qari dai [Mtn]: lyas fndiyev eyniadli hekaysinin motivlri sasinda /Dilsuz; layihnin rhb. Qaraqoyunlu; msl. V.Hüseynov; msul red. A.Dnzizad; rssamlar .Mehdiyev, Y.Ktanov; dizayn A.Abdullayev.- Baki: Beik, 2008.- 15 s. Dilsuz. Qari körpüsü [Mtn] /Dilsuz; layihnin rhb. Qaraqoyunlu; msl. B.Nbiyev; msul red. A.Dnzizad; rssamlar .Mehdiyev, Y.Ktanov; dizayn A.Abdullayev.- Baki: Beik, 2008.- 14 s. Dilsuz. Qavalda [Mtn] /Dilsuz; layihnin rhb. Qaraqoyunlu; msl. B.Nbiyev; msul red. A.Dnzizad; rssamlar .Mehdiyev, Y.Ktanov; dizayn A.Abdullayev.- Baki: Beik, 2008.- 18 s. Dilsuz. Mt xan [Mtn] /Dilsuz; layihnin rhb. Qaraqoyunlu; msl. V.liyev; msul red. A.Dnzizad; rssamlar .Mehdiyev, Y.Ktanov; dizayn A.Abdullayev.- Baki: Beik, 2008.- 18 s. Dilsuz. Naxçivan [Mtn] /Dilsuz; layihnin rhb. Qaraqoyunlu; msl. B.Nbiyev; msul red. A.Dnzizad; rssamlar .Mehdiyev, Y.Ktanov; dizayn A.Abdullayev.- Baki: Beik, 2008.- 14, [1] s.

883.

9 D58

884.

9 D58

885.

9 D58

886.

9 D58

887.

9 D58

888.

9 D58

889.

9 D58

167

890.

9 D58

Dilsuz. Osmanli tplri [Mtn] /Dilsuz; layihnin rhb. Qaraqoyunlu; msl. M.Qasimli; msul red. A.Dnzizad; rssam .Mehdiyev, Y.Ktanov; dizayn P.Hüseynov.- Baki: Beik, 2008.- 14 s. Dilsuz. eyx amil [Mtn] /Dilsuz; layihnin rhb. Qaraqoyunlu; msl. M.Qasimli; msul red. A.Dnzizad; rssam. .Mehdiyev, Y.Ktanov; dizayn P.Hüseynov.- Baki: Beik, 2008.- 14 s. Dilsuz. eyx amil v anasi [Mtn] /Dilsuz; layihnin rhb. Qaraqoyunlu; msl. M.Qasimli; red. Ü.Bylrqizi; msul red. A.Dnzizad; rssamlar .Mehdiyev, Y.Ktanov; dizayn P.Hüseynov.- Baki: Beik, 2008.- 18 s. Dilsuz. ua [Mtn] /Dilsuz; layihnin rhb. Qaraqoyunlu; msl. B.Nbiyev; msul red. A.Dnzizad; rssamlar .Mehdiyev, Y.Ktanov; dizayn A.Abdullayev.- Baki: Beik, 2008.- 14 s. Dilsuz. Tomris ana [Mtn] /Dilsuz; layihnin rhb. Qaraqoyunlu; msl. V.liyev; msul red. A.Dnzizad; rssam .Mehdiyev, Y.Ktanov; dizayn A.Abdullayev.- Baki: Beik, 2008.- 14 s. Dilsuz. Yeddi glin dai [Mtn] /Dilsuz; layihnin rhb. Qaraqoyunlu; msl. V.Hüseynov; msul red. A.Dnzizad; rssamlar .Mehdiyev, Y.Ktanov; dizayn A.Abdullayev.- Baki: Beik, 2008.- 10, [1] s. Dilsuz. Zrdüt [Mtn] /[Dilsuz; layihnin rhb. Qaraqoyunlu; msl. B.Nbiyev; msul red. A.Dnzizad; rssamlar .Mehdiyev, Y.Ktanov; dizayn A.Abdullayev.- Baki: Beik, 2008.- 18 s. Gncli, S. 777 sual... [Mtn]: düündürücü, ylncli ensiklopedik toplu /Sabir Gncli; foto R.Sadiqov.- Baki: Azrbaycan, 2008.- 232 s. Bu geni hcmli, zngin, rngarng ensiklopedik

891.

9 D58

892.

9 D58

893.

9 D58

894.

9 D58

895.

9 D58

896.

9 D58

897.

9:20 G48

168

toplu elm, mdniyyt, incsnt, kainat, tarix, corafiya, tbit, heyvanlar v qular almi, idman, dünyanin möcüzlri, fsan v rvaytlr, qrib v ibrtamiz tarixi hadislr, dünya dniz syyahlarinin sfrlri, kflr v s. haqqinda düündürücü, ylncli mlumatlar verilir. 898. 9 G93 9:38 K24 Gülgz-Cahan, G. Sn bu sari piiy bax [Mtn]: sinifdnxaric oxu ücün /Gülnar Gülgz-Cahan; red. L.Hsnova.- Baki: Xzr Universitsi, 2007.- 64 s. Kandemir, Y.M. Uaqlar üçün dini hekaylr [Mtn] /Yaar Kandemir; Anadolu türkcsindn Azrbaycan türkcsin uyunladiran Mir Rid Kazimi; elmi red. N.Mmmdzad; nr hazir. S.Z.Meriç; dizayn Ö.Mmmdov, Ü.Mmmdov.Baki: pkyolu, 2009.- 260, [1] s. Qarayev, . Çinar [Mtn] /smayil Qarayev; layihnin rhb. Qaraqoyunlu; msl. Dilsuz; msul red. A.Dnzizad; rssamlar .Mehdiyev, Y.Ktanov; dizayn P.Hüseynov.- Baki: Beik, 2008.- 19 s. Qaziliq olu Yeynyin hvalati [Mtn] /ildi Y.Mehdiyeva; layihnin rhb. Qaraqoyunlu; rssamlar .Qafarov, L.Vliyeva; dizayn R.Hüseynov.- Baki: Beik, 2009.- 22 s. Rhimov, N. Quran hvalatlarli [Mtn]: uaqlar üçün oxu kitabi /Natiq Rhimov.- Baki: [DarulHunda], 2005.- 144 s. "Quran hvalatlari" kitabi müqdds QuraniKrimd hyat v faliyytlri iiqlandirilmi peymbrlrin baina gln sas hadislrin tsvirini hat edir. Salahzad, . tn karandalarin naili [Mtn] /lkbr Salahzad; layihnin rhbri Qaraqoyunlu; red. Ü.Bylrqizi; rssam A.Mehdiyeva, Y.Ktanov; dizayn G.Axundova; layihnin msl. Elçin.- Baki: Beik, 2008.- 34 s.

899.

900.

9 Q-24

901.

9 Q-30

902.

9:38 R52

903.

9 S21

169

Kitabda oxuyacain nail cansiz bildiyin karandalara hsr olunub. Snin yaidinin incitdiyi v itirdiyi rngli karandalarin baina gln macra il buyur, tani ol! 904. 9 S21 Salahzad, . Taladaki tnha aacin naili [Mtn] /lkbr Salahzad; layihnin rhbri Qaraqoyunlu; rssamlar A.Mehdiyeva, L.Vliyeva; dizayner R.Hüseynov; layihnin msl. Elçin.- Baki: Beik, 2009.- 34 s. Tbib, M. Uaqlar, ay uaqlar, hmsöhbtim sizsiniz [Mtn] /Mirfsl Tbib; red. .Mirzalli.- Baki: Mütrcim, 2009.- 223, [1] s. Uaqlar üçün ensiklopediya. nformatika [Mtn] /Azrb. nri üzrind ilynlr .Abbasov, R.liquliyev, .liyev.- Baki: rq-Qrb, 2008.615, [1] s. Uaqlar üçün ensiklopediya. Kimya [Mtn] /Azrb. nri üzrind ilynlr E.Mmmdov, N.Abiov, R.Süleymanov, E.Allahyarov.- Baki: rq-Qrb, 2008.- 638, [2] s. Kitabda materiya, maddlrin quruluu, metamorfozozlari, yerin kimyasi, bütün canlilarin kimyasi v b. mövzular geni kild izah olunmudur. Uun olu Syryin hvalati [Mtn] /layihnin rhb. Qaraqoyunlu; rssamlar .Qafarov, R.Hüseynov; dizayn R.Hüseynov; layihnin msl. Elçin.- Baki: Beik, 2009.- 18, [1] s. , . [] / ; . c . .; . ..- : [..], 2005.- 77, [3] . , , , .

905.

9 T39 9 U74

906.

907.

9 U74

908.

9 U79

909.

2-783174

170

910. 911.

Bd-14975 Bd-15007

Tatar [Text] /. .- : , 2007.- 116. , .. : [] /...- : ., 2008.- 64 .

ncsnt tarixi

912. 913. -13519 -13516 11 fotoraf yarimasi sergisi [Mtn].- Ankara: T.C. Kültür ve turizm bakanlii, 2004.- 75 s. Ekrem, K. Aradiin yerlerde deilim artik [Mtn] /Kahraman Ekrem.- stanbul: Bilim sanat galerisi, 2000.- 489 s. Günay, V. Bir yaprakta bütün dünya [Mtn] /Veysel Günay.- stanbul: Bilim sanat galerisi, 2000.- 239 s. nci, A. Zahit büyükileyen gökle yer arasinda [Mtn] /Aral nci.- stanbul: Bilim sanat galerisi, 2000.- 247 s. Ural, M. Habib Aydodu [Mtn] /Murat Ural.stanbul: Bilim sanat galerisi, 2002.- 287 s. Ünver, S.A. Türk süsleme sanatçilari-müzehhipler [Mtn] /Süheyl Ünver.- stanbul: aret, 2007.- Cilt 1.- 685 s. Visur tie mali. Clay everywhere [Text].- Riga: Neputns, 2006.- 70 p. i, . i . / i [].- i: i, 2008.- 253 .

914. 915.

-13522 -13508

916. 917.

-13513 -13518

918. 919.

Bd-14984 Bd-14938

Tsviri incsnt

920. 2009/61 , ..

171

[]: . . . : 17.00.09 / ; . ., . . .- , 2009.- 25 .

Arxitektura

921. 3-103863 , .. [] / ; . ., . ...- : , 2007.- 238, [2] . .. , .

Dekorativ incsnt

922. 136 N84 Novruzova, M.Q. XIX srin sonu - XX srin vvllrind Baki memarliinda dekorativ heykltaraliq [Mtn]: sntün. nm. dr.: 17.00.04 /Mehriban Novruzova; Azrb. Resp. TN, Azrb. Dövlt Mdniyyt v incsnt un-ti.- Baki, 2007.120 s. , .. i /.. [].- i: i .i, 2009.- 224 c.

923.

Bd-14939

Rsm

924. 14 B81 Boyalarda yaayan ömür [Mtn]: Sttar Bhlulzad-100 /trt. ed. B.lsgrov; Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm Nazirliyi; M.F.Axundov ad. Azrb. Milli Kitabxanasi.- Baki, 2009.- 27, [1] s. Vsaitd respublikamizin görkmli xalq rssami Sttar Bhlulzadnin hyatindan, yaradiciliindan trafli mlumat verilir. Yusif Hüseynov [zomaterial]: akvarel: rngkarliq:

925.

14

172

H98

qrafika /mtnin mül., trt. v dizayn A.Hüseynov; red. S.Mir Cfrova; ön söz T.Salahov, V.Siqal, A.Hüseynov.- Baki: Letterpress Nriyyat Evi, 2008.- 164 s. Kitabda Xalq rssami, professor Yusif Hüseynovun yaradiciliindan bhs olunur. []: . . [] /. .. [ .].- : : -, 2007.- 988, [1] . , , , , - ... , .. . : []: / .- : , 2008.- 334, [2] . , , , . Oktay, A. Cihat Özegemen [Mtn] /Ahmet Oktay.stanbul: Bilim sanat galerisi, 2001.- 95 s.

926.

2-783093

927.

4-2277

928.

-13507

Musiqi

929. 31 A13 Abbasova, .K. Bstkar Zakir Bairovun hyat v yaradiciliq yolu [Mtn]: monoqrafiya /rad Abbasova; elmi red. G.Abdullazad.- Baki: [s. n.], 2009.- 291, [14] s. Tqdim olunan kitabda taninmi bstkar Z.Bairovun hyat v yaradiciligi haqqinda trafli

173

mlumatlar verilir. 930. 313 A99 Azrbaycan musiqi tarixi kursuna dair metodik tövsiylr [Mtn]: qdim v orta srlr /trt. ed. F..liyeva; elmi red. A.Taizad; ry. Ü..manova, .H.Mahmudova; Azrb. Resp. TN, Azrb. Resp. Thsil problemlri in-tu, Ü.Hacibyli ad. Baki musiqi akad-si.- Baki, 2009.- 28 s. Metodik tövsiyd VII-X srlrd Azrbaycan musiqi tarixi il bali mövzular hat olunur. Çmnli, M. "Leyli v Mcnun" 100 il shnd [Mtn] /Mustafa Çmnli; elmi red. R.Zöhrabov; Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm Nazirliyi.- Baki: E.L., 2008.- 429, [3] s. Kitabda shny qoyulduu ilk gündn balayaraq dövrümüz qdr "Leyli v Mcnun" tamaasinda itirak etmi münnilr, bu möhtm sri müxtlif qurulularda shny qoyan qurulucu rejissorlar, dirijorlar, xormeysterlr, rssamlar, baletmeysterlr, konsertmeysterlr haqqinda ensiklopedik mlumatlar, bdii oçerklr toplanmidir. lsgrli, K.V. Rhil Teymur Hsnovanin musiqi dünyasi [Mtn]: monoqrafiya /Kmal lsgrli.Baki: Tknur, 2009.- 228, [1] s. Monoqrafiyada taninmi bstkar Rhil Teymur Hsnovanin simfonik, fortepiano v kamerainstrumental srlrindn geni v trafli mlumat verilir. liyeva, D.H. Elnar Dadaovanin "6 prelüd" silsilsin ifaçiliq thlili [Mtn]: metodik göstrilr: "Ümumi fortepiano" fnni üzr bakalavr v magistr pillsind thsil alan tlblr ücün /trt. D.H.liyeva; M.Dilbazi; ry. E.Musayeva, A.Hsnova; Azrb. Resp. TN, Azrb. Resp. Thsil problemlri in-tu, Ü.Hacibyli ad. Baki, Musiqi akad-si.- Baki: [s. n.], 2009.- 19, [1] s. Hüseynova, E.. Azrbaycan xalq musiqisi rus

931.

317 Ç48

932.

31 47

933.

31 65

934.

313

174

H98

musiqi xadimlrinin tdqiqatlarinda [Mtn]: monoqrafiya /Ellada Hüseynova; elmi red. R.Zöhradov; ry. R.Mmmdova [v b.].- Baki: Elm, 2009.- 133 s. Monoqrafiyada müllif müracit etdiyi mövzunu Qrb v rq mdniyytinin qariliqli laqsi aspektindn rh edir. Xyyam Mirzzadnin yaradiciliinda polifonik prinsiplrin hmiyyti [Mtn]: ali v orta ixtisas musiqi mktblrinin müllim v tlblri üçün nzrd tutulmu metodik tövsiylr /trt. ed. K.V.lsgrli; red. Ü.manova; ry. G.Abdullazad, S.Qasimova; Azrb. Resp. TN, Azrb. Resp. Thsil problemlri in-tu, Ü.Hacibyli ad. Baki Musiqi akad.-si.- Baki, 2009.- 27, [1] s. Metodik tövsiyd Xyyam Mirzzadnin üslubunda polifonik yazi geni thlil clb olunmudur. dris Zeynalovun fortepiano üçün "12 prelüd" silsilsin ifaçiliq thlili [Mtn]: metodik tövsiylr: "ümumi fortepiano" fnni üzr bakalavr v magistr pillsind thsil alan tlblr üçün /trt. D.liyeva; red. M.Dilbazi; ry. E.Musayeva, A.Hsnova; Azrb. Resp. TN, Azrb. Resp. Thsil problemlri in-tu, Ü.Hacibyli ad. Baki Musiqi akad.-si.- Baki, 2009.- 20 s. Ümumi fortepiano kursunda tlblrin ifa vrdilrinin, ifa imkanlarinin inkiafi il yanai, onlarin musiqi zövqünün v musiqi mdniyytinin trbiy edilmsi d ön planda durur. smayilova, G. Robert umanin yaradiciiinda fortepianonun rolu [Mtn]: metodik tövsiylr /Gülnaz smayilova; elmi red. N.Quliyeva; ry. O.Abasquliyev, A.liyev; Azrb. Resp. TN, Azrb. Resp. Thsil problemlri in-tu, Ü.Hacibyov ad. Baki, musiqi akad.-si.- Baki, 2009.- 15 s. Tqdim olunan metodik tövsiylr böyük alman bstkari Robert umanin fortepiano v vokal

935.

31 M67

936.

31 Z43

937.

31 82

175

yaradiciliinin öyrnilmsin, onun musiqi irsin fortepiano altinin rolunun üz cixarilmasina hsr olunmudur. 938. 310 K58 Krimov, M.T. Müasir elektron musiqi texnikasinin v kompyuter texnologiyalarinin saslari. Musiqi akustikasi [Mtn]: ali v orta ixtisas mktblri üçün drs vsaiti /Mcnun Krimov, Z.F.sayev; elmi red. G.A.Abdullazad, .M.Abdullayev, R.H.bdülrhimov, A.V.liyev; ry. N.R.Allahverdiyeva, E.Mirzyev.- Baki: [Letterpress], 2009.- 360 s. Drs vsaitind sasn akustik proseslr v müasir musiqid istifad olunan rqmli qurular v texnologiyalar haqqinda mlumatlarla yanai, müsiqiy kompyuter texnologiyalarinin ttbiq olunmasi üçün zruri olan nzri biliklr d öz ksini tapmidir. Menecmentd kompyuter musiqisi fnni üzr bakalavr drcsi alan tlblr ücün tdris proqrami [Mtn]: frdi 120 saat /trt. ed. R.T.Hsnova; red. T.M.Haciyev; ry. Y..Axundava, X.S.hmdova; Azrb. Resp. TN, Azrb. Resp. Thsil problemlri in-tu, Ü.Hacibyli ad. Baki, Musiqi akad.-si, Musiqi menecmenti v müasir musiqi texnologiyalari kafedrasi.- Baki: [s. n.], 2009.- 36 s. Tqdim olunan tdris proqraminda çox geni müasir musiqi texnologiyalarindan, müsiqi informatikasindan, musiqili kompyuter üslub axtarilarindan trafli informasiya verilir. , .. - "" []: ( ) / (.); . . ..; . ., .; . ., - , . ..- : [..], 2009.- 24. "" . - ,

939.

31 M37

940.

1-701750

176

. , - , , . 941. 1-701822 , .. : []: / ; . .., ...: , 2009.- 106, [1] . , .. 13 ...(. 32) []: / (.); . . ..; . .., ..; . ., - , . ..- : [..], 2009.- 23, [1] . 13 ... , .. . 4 23 []: / (.); . . ..; . .., ..; . ., - , . . .- : [..], 2009.- 27, [1] . 4 23 . , .. [] / .- .: , 2009.- 284 . , , .

942.

1-701753

943.

1-701752

944.

2-783090

177

945.

-13659

, .. []: , /. ; . . ..; . .., ..; . ., - , . ., " ".- : [..], 2009.- 36 . . , .. []: , " " /.. (.); . ..; . .., ..; . ., - , . ..- : [..], 2009.- 19, [1] . . , , . , .. []: . . / (.); . ..; . .., ..; . ., -

946.

1-701754

947.

2-782760

178

, . ..- : [..], 2009.- 23, [1] . . 948. 1-701793 []: /. ..; . . ..; . .., .. . ., - ; . .- : [. .], 2009.- 23, [1] . . , .. .. []: / (.); . . ..; . .., ..; . ., - , . ..- : [..], 2009.- 15, [1] . ... , .. . .. [] / .- : , 2009.- 31, [1] . + [1] . . . (CD-ROM). .., , . , , , . , ..

949.

1-701760

950.

1-701959

951.

1-701762

179

8 30 []: / (.); . . ..; . .., ..; . ., - , . . .- : [..], 2009.- 32 . 10 . 952. 2-782815 , .. : -dur []: / (.); . . ..; . .., ..; . ., - , . . .- : [..], 2009.- 20 . . . " " []: /. ..; . . ..; . .. [ .]; . ., - ; . . ..- , 2009.- 16 . , , , , . Capella "Yar gülr" "Bülbül oxur" []: /. ..; . . ..; . .. [ .]; . ., - . .; . . . ..- : [s.n.], 2009.24 .

953.

1-701809

954.

1-701807

180

2 . 955. 1-701755 , .. ..: , - []: / (.); . ..; . .., ..; . ., - , . . .- : [..], 2009.- 36 . .., , . Bazilija Plinija slavas dziesma Rigai 1595 [Text].Riga: Latvijas Kulturas fonds, 1997.- 428 s. Vansa, L. Piesne Sokolov tatranskych [Text] /Vudovit Ludovit.- Martin: Matica slovenska, 1990.40 p. , .. [] /...- : . ., 2008.122 . , . [] /., ..- : i, 2007. 1.- 247 c. , .. [Text]: /...- : ., 2006.152 c.

956. 957.

Bd-14945 Bd-14974

958.

Bd-14913

959.

Bd-14973

960.

Bd-14972

Teatr

961. 33 lizad, M.. Dördüncü ölçünün rnglri [Mtn]

181

66

/Mrym lizad; elmi red. .Rhimli; bdii trt., dizayn. R.Mehdi; Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm Nazirliyi.- Baki: E.L., 2008.- 447, [5] s. Müllifin bu kitabi Azrbaycan milli teatr sntinin parlaq simalarindan olan Tofiq Kazimovun rejissor yaradiciliini milli teatr prosesinin zaman kontekstind aradiraraq, yaradici xsin inkiaf problemlrini teatr sntinin ümumi, fundamental msllri il üzvi kild sintezldirmy yönlir. Qafarov, V.R. Azrbaycan teatrinin janr xüsusiyytlri: Tkkül dövrü [Mtn]: sntün. nam. dr.: 17.00.01 /Vidadi Qafarov; AMEA, Memarliq v incsnt in-tu.- Baki, 2009.- 21, [1] s. Rhimli, R.S. Shn-sadtimdir [Mtn] /Rafiq Rhimli; red. V.liyev; Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm Nazirliyi.- Baki: E.L., 2008.- 282, [2] s. Kitab Rafiq zimovun teatr v kino shnsindki xidmtlrin, yaratdii obrazlarin thlilin hsr olunmudur. Kitabda hm d maraqli teatr xatirlri öz ksini tapmidir. , .. []: - , /.-. ; . . ..; . .., ..; . ., . ..- : [. .], 2009.- 47, [1] . . , .. - []: - / , .; . .; . ., .-, ..- : - , 2008.- 355 . ,

962.

33 Q16

963.

33 R52

964.

1-701792

965.

3-103755

182

-. 966. 2-782799 , .. []: 3 / ; -. ..; . . .; . ..; . .- : , 2004.- 1, 2: . .- 416, [8] ., [16] c. . , .., ... , .. []: 3 / ; -. ..; . . .; . ..; . .- : , 2004.- 2, 3: .559 ., [16] . . " ", , ... - . . []: / . ., - ; . . . . ; . ..; . ..; . ...- : [. .], 2009.- 28 . . . ... []:

967.

2-782800

968.

1-701808

969.

2-783181

183

, , /. ..: i, 2006.- 254, [2] . , , . 970. 3-103869 , .. []: : / ; . .; . .; ., ..- : . -, 2008.- 118, [2] . . , , , , . , , , . , .. [] / .- : , 2006.- 208 . , , . ­ « » ­ , , , .

971.

2-783200

Kino

972. 37 B87 Bunyatova, K.N. lyas fndiyevin srlrinin ekran tcssümü [Mtn]: sntün. nam. dr.: 17.00.03 /Kifayt Bünyatova; Azrb. Resp. TN, Azrb. Dövl. Mdniyyt v incsnt un-ti.- Baki, 2008.- 22 s.

184

973.

370 H98

Hüseynov, .M. Tani mövzuda variasiyalar [Mtn] /lisftr Hüseynov; elmi red. A.Dadaov.- Baki: Hrbi nriyyat, 2009.- 127, [1] s. Kitabda müllifin kinonun digr snt sahlri, xüsusil poeziya il laqlrinin müxtlif aspektlri, ekran dilinin poetikasi, semantik v sintaktik özlliklri mövzusunda qlm aldii tnqidi mqallr, habel son illrin n uurlu Azrbaycan filmlrinin thlilin hsr etdiyi resenziyalar toplanmidir. manova, S.N. Elçinin srlrinin ekran tcssümü [Mtn]: sntün. nam. dr.: 17.00.03 /Sevda manova; Azrb. Resp. TN, Azrb. Dövlt Mdniyyt v incsnt un-ti.- Baki, 2007.- 21 s. Pamuk, O. Gizli üz [Mtn]: kinossenari v Nobel nitqi /Orxan Pamuk; trc. ed. A.mraholu, P.liolu, S.Babullaolu; dizayner M.Qaraxanli.Baki: Qanun, 2009.- 68 s.

974.

37 41

975.

374() P17

Notlar

976. 9 A99 Azrbaycan bstkarlarinin 2 fortepiano üçün srlri [Mtn]: müntxabat: fortepiano kursu üzr drs vsaiti /trt. A.Hsnova; ry. F.liyeva, N.Quliyeva, K.Dadazad; Azrbaycan Resp. TN, Azrb. Dövl. Mdniyyt v incsnt un-ti.- Baki: [s.n.], 2008.- 88 s. Azrbaycan bstkarlarinin srlri [Notlar]: tar il fortepiano üçün /ilyni v köçürni R.Quliyev .Baki: [s.n.], 1998.- Kitab 2.- 220 s. Azrbaycan bstkarlarinin kiçik hcmli fortepiano srlri [Notlar]: müntxabat: fortepiano kursu üzr drs vsaiti /trt. A.Hsnova; ry. F.liyeva, N.Quliyeva, K.Dadazad; Azrb. Resp. TN, Azrb. Dövl. Mdniyyt v incsnt un-ti.Baki: [s.n.], 2008.- 66 s. Topluya Azrbaycan bstkarlarinin sasn drc

977.

9 A99 9 A99

978.

185

olunmami musiqi srlri daxil edilmidir. Toplu 2 hissdn ibartdir.: I hissy- Azrbaycan bstkarlarinin pyeslri daxil edilmidir. II hissxalq musiqisinin fortepiano üçün ilmlrindn ibartdir. 979. 9 A99 Azrbaycan klassik aiq havalari [Not] /not yazilarinin, ön söz, rhlrin mül. v CD-diskin trt. T.Mmmdov; elmi red. C.Hsnova; Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm Nazirliyi; Azrb. Musiqi xadimlri ittifaqi=Classic ashig songs of Azerbaijan= .- Baki: bilov, Zeynalov v oullari, 2009.- 471, [1] s. + [1] elektron optik disk (CDROM). Kitab Azrbaycanin ifahi nnli mdniyytinin n qdim v böyük musiqi xzinsin - aiq yaradiciliina hsr olunmudur. lk df olaraq, burada görkmli saz-söz ustadlarinin ifasindan yaziya alinmi 80 klassik aiq havalari toplanmidir. Bakixanov, T.. "Rahab" simfonik muami [Not]: partitura: simfonik orkestr üçün /Tofiq Bakixanov; red. R.Zöhrabov; Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm Nazirliyi.- Baki: E.L. Nriyyat v Poliqrafiya irkti MMC, 2009.- 102, [2] s. Bstkarin "Rahab" simfonik muami "Nva"dan frqli olaraq rnglrl znginldirilmidir. Müllif muamlarin bütün qurulu v lad düzülüü xüsusiyytlrini saxlayaraq rapsodik trzd kompozisiya yaratmidir. Bakixanov, T.. Türk rapsodiyasi [Not]: skripka v fortepiano üçün /Tofiq Bakixanov; skripka parçasinin red. M.hdzad; piano partiyasinin red. F.hmdbyova; bdii red. N.Zöhrabi; ön söz. F.Xaliqzad.- Baki: Mütrcim, 2009.- 39 s. Tofiq Bakixanovun "Türk rapsodiyasi" sri türk xalq musiqisi sasinda 1997-ci ild yazilmidir.. srin kömkçi mövzusu vals tempind yazilmidir. Bu vals Türkiyd n populyar "Rast rqi" adi il

980.

9 B20

981.

9 B20

186

balidir. "Yen bir gül mihal aldi bu könlümü" adi il oxunur. 982. 9 29 Bdlbyli, F. ki fortepiano üçün ansambllar, müntxbat [Notlar] /trt. Frhad Bdlbyli, O.Rcbov, F.hmdbyova: elmi red. O.Abbasquliyev.- Baki: Çiraq, 2009.- 168 s. Hacibyov, Ü.. Leyli v Mcnun [Not]: 5 prdli, 6 killi opera: Librettosu Üzeyir Hacibyovundur. Mhmmd Füzulinin eyni adli poemasi sasinda: klavir /Üzeyir Hacibyov; red. S.Frcov; Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm Nazirliyi.- Baki: ÇinarÇap, 2008.- 222, [2] s. brahimova, .. Fikrt mirov. Simfonik rqslr [Notlar]: metodik tövsiylr: ali v orta ixtisas musiqi mktblrinin tlblri ücün nzrd tutulmu / trt. ed. hla brahimova; elmi red. N.M.Abbaszad; ry. M.Musayev, Z.Quliyeva; Azrb. Resp. TN, Azrb. Resp. Thsil problemlr intu, Ü.Hacibyli ad. Baki, Musiqi akademiyasi.- Baki: [s. n.], 2009.- 25, [1] s. Tqdim olunan metodik vsaitin mqsdi skripka ixtisasi üzr tdris proqramini Azrbaycan xalq mahnilarindan bhrlnmi klassik musiqi il znginldirmkdir. Qarayev, Q.. Fortepiano srlri [Not] /Qara Qarayev; red. v komp. not qrafikasi F.Qarayev, X.Novruzov; dizayn M.Qarayeva.Baki: E.L.Nriyyat v Poliqrafiya irkti MMC, 2008. 116 s. Qarayev, Q.. Kvartet [Not]: iki violino, viola v violonçel üçün partitura /Qara Qarayev; red. v komp.not qrafikasi F.Qarayev, X.Novruzov; dizayn M.Qarayeva; Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm Nazirliyi.- Baki: E.L. Nriyyat v Poliqrafiya irkti MMC, 2008.- 44 s.

983.

9 H14

984.

9 73

985.

9 Q-24

986.

9 Q-24

187

987.

9 Q-24

Qarayev, Q.. Sonata [Not]: violino v piano üçün /Qara Qarayev; red. v komp. not qrafikasi F.Qarayev, X.Novruzov; dizayn M.Qarayeva.- Baki: E.L. Nriyyat v Poliqrafiya irkti MMC, 2008.30, [2] s. Vliyeva, A. Uaq baçalarinda musiqi. Proqram v müntxabat [Notlar]: kiçik, orta, böyük v mktbhazirliq qruplari ücün /trt. ed. Anna Vliyeva, Z.Mayilova, N.liyeva; bdii red. L.Quliyeva; ön söz mül. Y.Krimov; Azrb. Resp.TN, Azrb. Resp.Thsil problemlri in-tu.Baki: Adilolu, 2006.- 347 s.

988.

98 U74

Din

989. 38 A29 Aayi, P.S. Qeyb dövrünün tarixi. On ikinci imamin (.) qeyb dövrün analitik bir baxi [Mtn] /Pur Seyyid Aayi; trc. ed. A.Turan.- Qum: Moce-elm, 2005.- 208 s Kitabda Hzrt mam Mehdi () il bali mlumatlar tdqiq olunmudur. Ali-Yasin, .R. mam Hsnin sülhü [Mtn] /eyx Razi Ali-Yasin; red. M.Hüseynova.- [Yersiz]: [s.n.], 2008.- 240 s. Bu kitablarin bölümlrind slam tarixinin n hmiyytli dövrlrindn biri olan dövr-mam Hsnin xilaft dövründn bhs olunur. Allaha edin övqü [Mtn] /trt. Haciby.- Baki: Nrgiz, 2008.- 119, [1] s. Tqdim olunan kitabda insan ücün nfsin tmizlnmsi, ruhun safladirilmasi, tlim-trbiy mslsi v s. bard hikmtli sözlr verilmidir. Allahsizla mübahis [Mtn] /trt. ed. Haciby.[Yersiz]: [s.n.], 2009.- 106 s. Tqdim olunan kitabda Allahin mövcudluu v bunu sübut etmk üçün mntiq saslanma v s. verilmidir.

990.

38 A57

991.

38 A57

992.

38 A57

188

993.

38 A98

Aydinqizi, N. Behit reyhani [Mtn] /Nüran Aydinqizi; ön söz mül. S..Hüseyni.- Qum: slamiyy, 2004.- 107, [1] s. Kitabda nöh v mrsiy janrinda dini eirlr tqdim olunur. Bzrfan, M. Tövhid yeniyetmlr v gnclr ücün [Mtn] /Mürtz Bzrfan; mütrcim M.ahmrdanli.- Baki: Nurlar, 2009.- 127, [1] s. Cfri, M. Surlr gülüstani [Mtn]: drslik /Mhmmdhüseyn Cfri; trc. ed. M.Azri.[Yersiz]: [Faiz], 2006.- 272 s. Tqdim olunan bu kitab 23 drsdn ibartdir. Drslrd surlr bir-bir nzrdn keçirilir, surlr adi il bali mtnlrdki mövzular tkil edilir, mövzularla laqli tapiriqlar v suallar verilir. Çelik, Ö. Qulluqda-xlaqda-dbd n Gözl nsan-1 Üsveyi-Hsn-sllallahu leyhi v sllm [Mtn] /Ömer Çelik, M.Öztürk, M.Kaya; Anadolu türkcsindn Azrbaycan türkcsin uyunladiran T.Frcullayev; elmi red. E.Salmanov; nr hazir. S.Z.Meriç; dizayn S.sgndrov; ön söz. O.N.Topba.- Baki: pkYolu, 2009.- 512 s. Kitab Allah Rsulu-sllallahu leyhi v sllm-in ibadt dünyasina, xlaqi hyatina v insanlarla münasibtin dair gözlliklri ehtiva edir. Çelik, Ö. Tblid-Trbiyd-Davranida n Gözl nsan-2 Üsveyi-Hsn-sllallahu leyhi v sllm[Mtn] /Ömer Çelik, M.Öztürk, M.Kaya; Anadolu türkcsindn Azrbaycan türkcsin uyunladiran E.Salmanov; elmi red. E.Rzayev; nr hazir. S.Z.Meriç; dizayn S.sgndrov.- Baki: pkYolu, 2009.- 576 s. srd Allah Rsulunun tblidki üslub v metodu, tlim v trbiydki metodu, bada ail hyati olmaqla cmiyytin müxtlif tbqlrin, htta heyvanlara qari davranii kimi günümüz iiq

994.

38 B60 38 C50

995.

996.

38 Ç35

997.

38 Ç35

189

saçan mövzular qeyd olunmudur. 998. 38 D27 Dehqan, . Qirx mclis, min hdis [Mtn]: aylr, rvaytlr v maraqli hvalatlar. On dörd msum v Krbla hidlrinin müsibtlri. Hr msumdan qirx hdis /hmd Dehqan; trc. ed. R.zimov; red. Q.Elxanolu.- [Yersiz]: [sr-rhayi], 2008.- 352 s. Kitabda aylr, rvaytlr, maraqli hvalatlar, coxlu seçilmi hdislr v s. oxunaqli kild verilmidir. Duayi mam Mhdi [Elektron resurs].- [Yersiz]: [Al-Huda], [2009].- 1 elektron opt. disk (CD ROM): Audio CD. Disk rb dilind dualar daxil edilmidir. Eri, M. Qirx shab. Sadt Çaindan Simalar - 1 [Mtn] /Mustafa Eri; Anadolu türkcsindn Azrbaycan türkcsin uyunladiran M.Mmmdzad; nr hazir. S.Z.Meriç; dizayn E.Rzayev.- Baki: pk yolu, 2008.- 223 s. "Sadt çaindan simalar" adiil nr olunan bu kitabda o ulduz insanlarin hyatlarindan nümunlr tqdim olunur, onlarin gözl xlaqlarindan, comrdlik, ücat v qhrmanliqlarindan örnklr verilir. Ersan, O.Gözümün Nuru Namaz [Mtn] /Osman Ersan; Anadolu türkcsindn Azrbaycan türkcsin uyunladiran. M.Mmmdzad; red. E.Salmanov; nr hazir. S.Z.Meriç; dizayn S.sgndrov.- Baki: pk yolu nriyyati, 2008.- 318 s. Bu sr iki bölmdn ibartdir. Birinci bölmd tmizlikdn bhs olunmu, ikinci bölmd is namaz haqqinda daniilir. sdli, G.H. lahi nurunda [Mtn] /Gülnar sdli; red., ön söz Haci Araz.- Baki: Mütrcim, 2009.- 75s. Yaziçi-jurnalist Gülnar sdlinin 7-ci kitabinda müqdds ziyartgahlar-Krblada, Ncfi-rfd, Kufd, Mhdd keçirdiyi ncib duyular qlm

999.

CD ROM297

1000. 38 E72

1001. 38 E76

1002. 38, 1 91

190

alinib. 1003. 38 38 zizi, A. Fatimeyi-Zhra () zikrinin v salavatinin savabi [Mtn] /Abbas zizi; mütrcim bdülfur; red. D.liyeva.- [Yersiz]: [sre rhayi], 2007.- 96 s. Kitabda salavatin fzilti, kamil salavat, Hzrt Fatimeyi-Zhra (.s.) zikrinin hmiyytindn daniilir. zizi, A. Namaz (hdis güzgüsünd) [Mtn] /Abbas zizi; mütrcim .smayilov; red. M.lizad.[Yersiz]: [Frci Quran], 2007.- 78, [1] s. Kitabda namazin hmiyyti bard din rhbrlrinin sözlrindn ibart 245 hdis verilmidir. Gncliyin yeddi smasi [Mtn]: (Zruri dini biliklri) /trc. ed. M.Turan.- [Yersiz]: [Barqe shaqayed], 2005.- 63 s. Tqdim olunan kitab insanin gnclikd nfsinin trbiy v gözlldirmsin, Qurandan faydalanmasina v s. hsr olunur. Göz yalari [Elektron resurs].- [Yersiz]: [Al-Hoda], [2009].- 1 elektron opt. disk (CD ROM). Haciyeva, M.Q. man dünyasina açilan pncr [Mtn] /Mfkur Haciyeva; red. M.Haciyev.- Baki: Mütrcim, 2009.- 147, [1] s. Müllifin bu kitabinda slam mnvi dyrlri yüksk ruhda tbli edilir. Haimi, S.A. Quran aynasinda cnnt v chnnm hli [Mtn] /Seyid Asif Haimi; mütrcim G.Cmalddin; red. M.Hüseynova.- Baki: Azrb. Resp. Dini Qurumlarla üzr Dövlt Komitsi, 2008.- 431 s. Görsn Cnnt v Chnnm hli kimlrdir? Kimlr Cnnt daxil olacaq v kimlr Chnnm atilacaq? Baqa sözl, cnnt v chnnm hlini hansi nianlrl tanimaq olar. Kitab bu iki dstni

1004. 38 38

1005. 38 G48

1006. CD ROM295 1007. 38,1 H14

1008. 38 H32

191

Quran aynasinda tanimaa kömk edir. 1009. CD ROM302 1010. 38 H71 Hbibi, . Aura nmlri [Elektron resurs] /hruz Hbibi.- [Yersiz]: [Al-Huda], [2009].- 1 elektron opt. disk (Audio CD). Hicrani, . Hcc sfrind dualariniz [Mtn] /li Hicrani.- [Yersiz]: [s.n.], 2006.- 39, [1] s. Kitabda müllif hcc sfri ücün n lazimli dualari tqdim edir. Hicrani, . Hccin tarixi, hkami v mnvi dyrlri [Mtn] /li Tbrizi Hicrani.- [Yersiz]: [Mhdiyar], 2006.- 175 s. Kitaba: Hccin vacib olmasinin sbbi, birinci mcsid hansidir?, Mkk hrind yerln müqdds mkanlar v s. verilmidir. Hicrani, .T. mam li leyhisslamin tcavüskarlar, müharibdn qaçanlar v beytul-mali nahaq yeynlr il rftari [Mtn] /li Tbrizi Hicrani; trc. F.Aayev.- [Yersiz]: [Mhdiyar], 2006.- 144 s. Bu kitabda mam li ()in tcavüzkarlarla rftari il laqdar yeni v unikal bir srdir. Bel ki, bu srd li ()-in simasinda bir çox ictimai münasibtlr aydinladirilib. Hicrani, .T. slamin gizli qalmi hqiqtlri [Mtn] /li Tbrizi Hicrani.- [Yersiz]: [s. n.], 2008.184 s. Müllif bu kitabda Peymbrin vfatindan sonra ba vern hadis v mübahislr, daniiqlar v s. haqqinda mlumat verir. Hicrani, .T. Orucun tarixi v mnvi dyrlri [Mtn]: ramazan ayinin gözl dualari /li Tbrizi Hicrani.- [Yersiz]: [Mhdiyar], 2005.- 141 s. Müllif bu kitabda orucun tarixindn, Ramazan ayinin dualarindan v s. haqqinda mlumat verir.

1011. 38 H78

1012. 38 H78

1013. 38 H78

1014. 38 H78

192

1015. 38 H95

Hüseyni, S.M. Orucun hökmlri (200 sual-cavab) [Mtn] /Seyyid Mhmmd Hüseyni; trc. ed. R.Kamal.- [Yersiz]: [Faiz], 2006.- 96 s. Kitaba: orucun flsfsi, haram oruclar, mkruh oruclar, ramazan ayinin niyyti v s. daxildir. mam Zaman (.f.)-in duasi [Elektron resurs].[Yersiz]: [Alhoda], [2009?].- 1 elektron opt. disk (CD ROM). slam maarifi il qisa taniliq [Mtn]: gnclr üçün 100 drs /trt. ed. M.Azri.- [Yersiz]: [Dinin fxri], 2009.- 144 s. Kitabda elm ndir?, nfs nzart v s. haqqinda mlumatlar verilmidir. smayilzad, . slam Ümmtinin msumlari [Mtn]: "Tthir" aysinin tfsiri /lqar. smayilzad.- Qum: Beynlxalq slam Elmlri Akad-si, 2005.- 157, [2] s. Kitab Beynlxalq slam Elmlri Akademiyasinin tdqiqatçi mzunlarindan sayilan ilahiyyt elmlri namizdi .smayilzadnin namizdlik elmi drcsi almaq üçün müdafi etdiyi elmi iin ixtisar olunmu formasidir. srd "Tthir" (hzab/33) aysi indiydk ilk df olaraq hli-beyt () v hli-sünn mzhblri baximindan hrtrfli aradirilir v uyun ay bard irli sürülmü sual v übhlr tutarli kild cavablandirilir. tihardi, M. brahim v Lut (leyhimssalam) [Mtn] /Mhmmd tihardi; mütrcim M.S..Haimov; red. .Mmmdov.- [y~Ersiz]: [Drrahi hqq], 2006.- 166 s. Qarinizdaki kitab Hzrt brahim v Lut (.s.) kimi iki böyük v zmtli peyimbrlrin hyatina yeni bir baxidir. tihardi, M.M. slamda qhrman qadinlar [Mtn] /Mhmmd tihardi; trc. ed. M.Xlilov.- [Yersiz]: [hriyar], 2006.- 160 s. Kitabda islamdaki qhrman qadinlardan geni

1016. CD ROM289 1017. 38 77

1018. 38 82

1019. 38 98

1020. 38 88

193

mlumat verilir. 1021. CD ROM291 Kövsr hovuzundan incilr [Elektron resurs]: Mehdinin intizarinda.- [Yersiz]: [s.n.], [2009].- 1 elektron opt. disk (CD ROM): MP3. Disk dualar daxil edilmidir. Kumel duasi [Elektron resurs].- [Yersiz]: [AlHuda], [2009].- 1 elektron opt. disk (CD ROM): MP3. Disk rb dilind dualar daxil edilmidir. Kurani, . Zühur sri [Mtn]: Hzrt Höcct bnilHsn Mhdi (.t.f..)-in zühuru zamani ba verck hadislrin byani /li Kurani; mütrcim M.lizad; red. .Mhmmdov.- [Yersiz]: [Dinin fxri], 2009.352 s. Bu kitabin sas mqsdi mam Mhdi (.f.)-in zühurunun zamani il laqdar olan ümumi bir tsvvürü tqdim etmkdir. Qdir-Xum [Qeyri musiqili ssyazma] /Halal Dini Tbliat Studiyasi.- Baki: Halal Dini Tbliat Studiyasi, 2003.- 1 Adio kasset,11 x 6 sm. Kasetd mam li ()-in rhbr seçilmsi, caniin tyin edilmsi v o Hzrtin fziltlrin aid slam alimlrinin qeyd etdiklri hdislr toplanmidir. Qzali, . Ey oul [Mtn]: risal /mam Qzali; Azrb. dilin trc. ed. E.Sadayolu; nr hazir. S.Z.Meriç.- Baki: pk yolu, 2007.- 48 s. Kitabda mam Qzalinin skkiz öyüdü, edilmsi xo görüln dörd nsihti, nfs trbiysi, faydasiz elmin zrrlri, Hatmin eyxindn öyrndiklri v s. haqqinda mlumat verilir. Qzvini, .X. Çtinliklrin hllinin açari [Mtn] /li Xmseyi Qzvini; trc. ed. M.Müctba, .Rüstmov, "Azad fikir" TM; red. .Nur.- [Yersiz]: [s.n.], 2009.104 s. Kitabda salavat nsihtlri, salavati yazmaq,

1022. CD ROM292

1023. 38 K95

1024. KS Azf 25

1025. 38 Q-53

1026. 38 Q44

194

günahlarin salavatla bailanmasi v s. verilmidir. 1027. 38 Q-53 Qzvini, S.M.K. hli Beyt () [Mtn]: nicat gmisi /Seyyid Muhmmd Kazim Qzvini; trc. ed. M.C.lkbrov, M.H.liyev; red. M.Abbasov.[Yersiz]: [s.n.], 2007.- 48 s. Kitabda müllif hli-Beytin () uca mqamina münasib olan bzi hdislri oxucunun diqqtin çatdirir. Qulammirz olu, Y. Allahin elçisi [Mtn]: poema /Yusif Qulammirz olu; red. N.F.Rzayev; ön söz mül. .Xudayi.- Baki: [s. n.], 2000.- 243 s. Poemada slamin zühurundan Mühmmd peymbrin vfatina qdr olan dövrd ba vermi bütün mühüm hadislr dqiqliyi il hat olunmudur. Quliyev, .Q. Hicab qadina niy vacib olub? [Mtn] /sd Quliyev; red. N.lkbrli.- Baki: Baki Universiteti, 2001.- 212 s. Kitab bu günki cmiyytin arili problemlrindn biri olan qadinin hyatdaki mövqeyi v slamin ona bx etdiyi üstünlüklr baximindan bunun nec qiymtlndirilmsin hsr olunmu aktual bir mövzunu hat edir. Qumi, A. mirlmöminin [Mtn]: birinci mamHzrt li leyhisslamin hyati /eyx Abbas Qumi; trc. ed. H.Quliyev.- [Yersiz]: [ndieye-Hadi], 2005.- 188 s. Kitabda mirlmöminin li leyhisslamin tvllüdü, fziltlri, li ()-nin hid olmasiinin sbbi, vsiyytlri v s. haqqinda mlumat verilmidir. Qumi, A. mam Mhmmd Tqi leyhisslamin hyati [Mtn] /eyx Abbas Qumi; trc. ed. Q.Dadali; çapa hazir. H.Quliyev.- [Yersiz]: [s.n.], 1999.- 144 s. Kitabda mam Mhmmd Tqi leyhisslamin

1028. 38 Q82

1029. 38 Q82

1030. 38 Q83

1031. 38 Q83

195

hyati haqqinda trafli mlumat verilmidir. 1032. 38 Q83 Qummi, A. Rsulallah [Mtn] /eyx Abbas Qummi; trc. ed. M..Himov.- [Yersiz]: [ndieye-Hadi], 2004.- 240 s. Kitab Hzrt Mhmmd Mustafa (s. . v. v.)in hyati haqqindadir. Qummi, A. Sahibzzaman [Mtn]: on ikinci mamHzrt Mehdi()in hyati /eyx Abbas Qummi; trc. ed. H.Quliyev.- [Yersiz]: Mübahil, 2007.239s. Bu kitabda Hzrtin hyati, qeyb çkilmsi v zühur lamtlri haqqinda mlumatlar verilmidir. Qurani Krim. Dünyanin mhur qarilri [Elektron resurs].- [Yersiz]: Al-Huda, 2009.- 1 elektron opt. disk (CD ROM). Disk dünyanin mhur qarilrinin ifasinda Qurani Krimin rb dilind surlri, aylri daxil edilmidir. Quranin müxtlif tfsirlri [Elektron resurs].[Yersiz]: [s.n.], 2009.- 1 elektron opt. disk (CD ROM). Disk Quranin müxtlif tfsirlri daxil edilmidir. Lnkrani, M.F. Hzrt linin () Malik tr mktubunun rhi [Mtn]: mam linin () dövltçilik ayinlrin baxii /Mhmmd Fazil Lnkrani; trc. ed. .Nur.- [Yersiz]: Moce elm, 2007.- 128 s. Bu kitab slam inqilabinin vvlrind o hzrtin Malik tr hdnamsi üzrind müllifin keçirdiyi izahli drslrdir. Mazardani, H.S. Böyük dini rhbrin hyat v faliyyti [Mtn]: Hzrt Zhranin (s) sülalsin mnsub olan Aytullah Xameneyinin trcümeyi-hali /Hsn Sdri Mazardani; trc. ed. S..Behbudlu.Baki: Nurlan, 2009.- 219, [1] s.

1033. 38 Q83

1034. CD ROM293

1035. CD ROM301

1036. 38 L58

1037. 38 M31

196

Kitabda Hzrt Aytullah Seyid li Xameneyinin trcümeyi-hali, hakimiyyt glii v s. verilir. Kitab alti fsildn ibartdir. 1038. KS Azf 26 Mhmmdhüseyn hriyar [Qeyri musiqili ssyazma]: eirlr /M.H.hriyar; Tbriz Universiteti.- [Yersiz]: Al-Huda, 2009.- 1 Adio kasset, 11 x 6 sm. Kasetd hriyarin ifasinda eirlr sslndirilmidir. Msumlarin nurlu klamlarindan 500 hdis [Mtn] /topl .Hmdani; trc. ed. Miqdad.[Yersiz]: Faiz, 2006.- 78 s. Kitabda ibrtli hdislr verilmidir. Mzahiri, H. On dörd msum [Mtn]: msumlarin ilahi-mnvi mqamlari il taniliq /Hüseyn Mzahiri; trc. ed. F.sgrov.- [Yersiz]: [Sadt Rzvi], 2007.- 204 s. Kitabda msumlarin ilahi-mqamlari il qisa taniliq verilmidir. Mirz Mhmmd Eynullahi. Cdd [Elektron resurs].- Baki: [s.n.], 2009.- 1 elektron opt. disk (CD ROM): Audio CD. Munacat li () [Elektron resurs].- [Yersiz]: AlHuda, 2009.- 1 elektron opt. disk (CD ROM). Disk rb dilind dualar daxil edilmidir. Muthhri, M. lahi dalt [Mtn] /Mürtza Müthhri; trc. ed. A.Mehdiyev.- [Yersiz]: hriyar, 2005.- 286 s. Bu kitaba: Allah v axirt inam, zrr-ziyana urama, müslmanlarin günahlari v s. daxil edilmidir. Müzzinzad, S. Bai mam Sdcad [Elektron resurs] /Slim Müzzinzad.- [Yersiz]: [s.n.], 2009.1 elektron opt. disk (CD ROM).

1039. 38 M54

1040. 38 M48

1041. CD ROM299 1042. CD ROM294 1043. 38 M94

1044. CD ROM296

197

1045. 38 M91

Mühddisi, C. mmar Yasir[Mtn] /Cvad Mühddisi; trc. ed. M.Turan.- [Yersiz]: Faiz, 2005.55 s. Kitabda müllif böyük islam xsiyytlrindnmmar Yasirin hyatinin müxtlif mrhllrindn trafli mlumatlar verir. Mühddisi, C. Hbib ibn Mzahir [Mtn] /Cvad Mühddisi; trc. ed. M.Turan.- [Yersiz]: Faiz, 2005.40 s. Kitabda müllif böyük islam xsiyytlrindnHbib ibn Mzahirin hyatindan, qhrmanliindan v s. trafli v geni mlumat verir. Mühddisi, C. Hücr ibn di [Mtn] /Cvad Mühddisi; trc. ed. M.Turan.- [Yersiz]: Faiz, 2005.62 s. Kitabda müllif böyük islam xsiyytlrindnHücr ibn dinin hyatindan, qhrmanliindan v s. trafli v geni mlumat verir. Mühddisi, C. Meysm Tmmar [Mtn] /Cvad Mühddisi; trc. ed. M.Turan.- [Yersiz]: Faiz, 2005.39 s. Kitabda müllif böyük islam xsiyytlrindnMeysm Tmmarin hyatindan, qhrmanliindan v s. trafli v geni mlumat verir. Mühddisi, C. Müslim ibn qil [Mtn] /Cvad Mühddisi; trc. ed. M.Turan.- [Yersiz]: Faiz, 2005.62 s. Kitabda müllif böyük islam xsiyytlrindnMüslim ibn qilin hyatindan, qhrmanliindan v s. trafli v geni mlumat verir. Mühddisi, C. Seyyidü-ühda Hmz [Mtn] /Cvad Mühddisi; trc. ed. M.Turan.- [Yersiz]: Faiz, 2005.- 56 s. Kitabda müllif böyük islam xsiyytlrindnSeyyidü-ühda Hmznin hyatindan,

1046. 38 M91

1047. 38 M91

1048. 38 M91

1049. 38 M91

1050. 38 M91

198

qhrmanliindan v s. trafli v geni mlumat verir. 1051. 38 M97 Müthhri, U.M.A. mam Hüseynin () qiyamina analitik bir baxi [Mtn] /Ustad hid Mürtza Müthhri; trc. ed. hli-beyt Cmiyytinin mdniyyt öbsi.- [Yersiz]: [s.n.], 2006.- 127 s. Müllif kitabinda mam Hüseyn ()in qanli inqilabinda tsirli olan müxtlif sbblr barsind geni tdqiqatlar aparmidir. Namaz [Mtn] /trt. ed. Z.Bairov.- [Yersiz]: Mübahil, 2008.- 48 s. Kitabda namaz qilmaq qaydalari, dstmazin rtlri v s. verilmidir. Namaz öyrnmk üçün [Elektron resurs].- [Yersiz]: Al-Huda, [2009?].- 1 elektron opt. disk (Video CD). Diskd Namaz öyrnmk üçün video material verilmidir. Namazi bel qilaq [Mtn].- [s.l]: hriyar, 2007.46, [1] s. Bu kitabin mqsdi namaz qilmaq qaydalari, dstmaz almaq qaydalari v s. öyrtmkdir. Namazi öyrnk [Mtn]: bu kitab Aytullah Uzma Seyyid Mhmmd Sid Tbatbai Hkimin ftvalarina uyun olan "Tlimus-salat" kitabinin rb dilindn Azrbaycan dilin trcümsidir /Aytullah Uzma Seyyid Mhmmd Sid Tbatbai Hkim.[Yersiz], 2009.- 44 s. Kitabda namaz qilmaq qaydalari, dstmaz, tymmümün rtlri v s. verilmidir. Namazin hkami [Mtn] /trt. ed. Beytul-Hikmt TM.- [Yersiz]: [s. n.], 2000.- 96 s. Kitabda namaz qilmaq, dstmaz rtlri, batil edn ilr, namazda bdnin örtülmsi v s. qaydalari haqqinda trafli mlumat verilir.

1052. 38 N21

1053. CD ROM287

1054. 38 N20

1055. 38 N21

1056. 38 N20

199

1057. 38 N36

Nejad, S..O. Qurani-Krimd xitablar [Mtn] /Seyyid likbr Ocaq Nejad; red. S..Behbudlu; hazr. S.Frzliyev.- Baki: Qlm, 2008.- 271 s. Kitaba insanin tfsiri v trifi, tövbnin rtlri, nfsin tzkiysi v s. daxildir. Nejad, S..O. Qurani-Krimd xitablar [Mtn] /Seyyid likbr Ocaq Nejad; red. S..Behbudlu; hazir. S.Frzliyev.- Baki: Qlm, 2008.- 255, [1] s. Kitaba quranin fziltlri, xitabin növlri v s. daxildir. Nbi, S. Mhmmd Peymbrin hyati [Mtn] /Siyri Nbi; red. .Elcan.- Baki: Elm v Thsil, 2009.- 272 s. Ncfi, S.M. Son imam Sahibzzaman [Mtn] /Seyyid Mhmmd Ncfi (Yzdi); mütrcim M.ahmrdanli.- Baki: Ülvi-hyat, 2008.- 113 s. Kitabda mam Mehdi Sahibzzaman (.f.) trcümeyi-hali, Hzrt Mehdi hcc mrasimind v s. mlumatlar verilmidir. Nrimanolu, R. Müsthb zikirlr [Mtn] /Rhman Nrimanolu, M.Xlilov.- [Yersiz]: [s. n.], 2009.177 s. Kitabda müsthb zikirlr toplusu verilmidir. Niyazov, . Müxtsr elmihal [Mtn] /hmd Niyazov; elmi red. .Erol; nr hazir. S.Z.Meriç; dizayn S.sgndrov.- Baki: pk yolu, 2008.- 204 s. Mömin insanin n sasi Rbbin, sonra özün, ailsin v içind yaadii cmiyyt qari vziflri çoxdur. Möminin bu müqdds iind ona kömk etmk, qt edcyi yolda ona bldçilik etmk bir baxima bizim ona qari vzif v msuliyytimizdir. Ona gör d, "yaayan elm" mnasinda ilnn elmihal kimi qaydalar toplusu hazirlayib tqdim etmk, hiss ediln ehtiyacin mhsulu oldu. Nizami. Mxznül-srar [Mtn] /Nizami Gncvi;

1058. 38 N36

1059. 38 N49 1060. 38 N50

1061. 38 N56

1062. 38 N74

1063. 6

200

N75

trc. ed. M.Zkiyev; red. .hmdov; nair H.K.Novruz; mütrcim M.Zkiyev.- Baki, 2008.327, [4] s. Öüt, M.C. Fatimatüz-Zehra. Gülün Gülü [Mtn] /Haci Mahir Cemal Öüt; Azrbaycan türkcsin uyunladiran T.Frcullayev; elmi red. E.Salmanov; nr hazir. S.Z.Meriç; dizayn E.Rzayev.- Baki: pk yolu, 2007.- 236 s. Peymbrin manti [Qeyri musiqili ssyazma] /Sslndirn. Z.Mikayilov.- [Yersiz]: [s.n.], [2009].1 elekrton optik disk (CD-ROM); MP3. Prpnci, S.K. Üsulid-din [Mtn] /Seyid Kazim Prpnci; red. M.C.yyubzad; nair H.M.H.Ncfov.- Baki: [s.n.], 2008.- 199 s. Kitaba daxildir: Din n demkdir?, mnvi kimlik yolu, kiçik v böyük hicrtlr v s. Pivayi, M. mam Rza (), mam Mhdi (.c.) v Hzrt Msum () haqqinda qisa mlumat [Mtn] /Mehdi Pivari; trc. ed. Z.Hüseynzad.- [Yersiz]: [Cmkran], 2005.- 96 s. Kitabda mam Rza (), mam Mhdi (.c.) v Hzrt Msum () haqqinda qisa mlumatlar verilmidir. Pivayi, M. mam Rza leyhisslamin hyati [Mtn] /Mehdi Pivari.- [Yersiz]: Faiz, 2005.- 79 s. Kitabda Hzrt mam Rza () il bali mlumatlar tdqiq olunmudur. Rhimli, A. Hikmtli nsihtlr [Mtn] /Aqil Rhimli; red. S. Bairov.- [Yersiz]: [Fcri Quran], 2007, 1385.- 176 s. Bu kitaba imamlarin hikmtli nsihtlri, klamlari daxil edilmidir. Ridi, H. Quran v hdislrd hicab [Mtn] /Hüseyn Ridi; trc. ed. R.ükürbyli.- [Yersiz]:

1064. 38 Ö-32

1065. CD ROM286 1066. 38 P43

1067. 38 P54

1068. 38 P54

1069. 38 R55

1070. 38 R58

201

[Sadat Rzvi], 2007.- 127 s. Tqdim olunan kitabda müllif slam dinind qadinin müqdds hmiyytindn v qadin örtüyü olan hicabdan geni v trafli mlumat verir. 1071. 38 R61 Rizvani, C. Aytul-kürsü-nün tsir v brktlri [Mtn]: mam Zaman (ççlllahu tala frçhurif)- riz v mktub yazmaq qaydasi il birg /Çabir Rizvani; M.hmdov; red. Elxanolu.[Yersiz]:[Fçri Quran], 2007.- 80 s. Tqdim olunan bu kitabda "Aytul-kürsü"nün fzilt v tsirlri haqqinda islam peymbri Hzrt Mhmmd (s..s.) v Msum (.s.) imamlar trfindn nql olunan hdislr müxtlif mnblrdn toplanmidir. Rizvani, .. O lck! [Mtn]: Hzrt Mhdidn (.c.) nql olunan 40 hdis v onun rhi /li sgr Rizvani; trc. ed. S.H.Musvi.- [Yersiz]: [Dinin fxri], 2005.- 64 s. Müllif bu kitabda Hzrt Mhdidn nqd olunan 40 hdislri v onlarin rhlrini vermidir. Seyyidzad, M.Q.H. Allahimi bel tanidim [Mtn] /Qazi Haci irziz Seyyidzad; elmi red. M.B.Hüseynbalaolu; red. H.V.Smdov.- Baki: bilov, Zeynalov v oullari, 1998.- 141, [2] s. lk df Azrbaycan dilind qlm alinmi kitabda insanin Allahi tanimaq yollari, "14 Mcum" hzrtlrinin, dünyanin görkmli adamlarinin Allahi tanimaq haqqindaki moiz v fikirlri oxunaqli kild yazilmidir. Slim Müzzinzad [Elektron resurs].- [yersiz]: [s.n.], [2009].- 1 elektron opt. disk (CD ROM): Audio CD: Video CD: Mp3 CD. Sistani, H.S.. zahli rit msllri [Mtn] /Hüseyni Seyyid li Sistani; red. .M..Mosuli.Qum: [s.n.], 2005.- 480 s. Qarinizda olan "Tovzihul msail" Aytullah

1072. 38 R61

1073. 38 S30

1074. CD ROM290 1075. 38 S55

202

Sistaninin bütün ftvalarini tam hat etms d, n mühüm msllr cavab vern mükmml bir kitabdir. 1076. VCD-2 1077. VCD-3 1078. 38 56 eyda [Elektron resurs] 1.- [Yersiz]: [s.n.], [2009].2 elektron opt. disk (VCD) futlyarda. eyda [Elektron resurs] 2.- [yersiz] : [s.n.], [2009].2 elektron opt. disk (VCD) futlyarda. riti, . Ey ata, ey ana, biz mütthimik! [Mtn] /li riti; trc. ed. M.Azri.- [Yersiz]: [Daneshehamedun], 2004.- 77, [2] s. Kitabda iki böyük v mhur shv, hcc v s. haqqinda mlumatlar verilmidir. irazi, N.M. On mühüm msl barsind islam alimlrinin nzri [Mtn] /Aytullah l-Üzma Nasir Mkarim irazi; mütrcim M.lizad.- [Yersiz]: [Fcri Quran], 2007.- 192 s. Bu kitab n mühüm qidvi v ri suallara dolun, qnatbx cavablar verir v hqiqtin akar olunmasinda yardim edir. irazi, R. Mdindn Krblaya [Mtn]: mam Hüseyn ()-in srgüzti /Rza irazi.- Tehran: slami Tbliat Tkilati, 1993.- 93 s. Kitabda mam Hüseyn ()-in srgüztlrindn trafli mlumatlar verilir. irazi, S.M. Aura örnklri [Mtn] /Hzrt Aytullahil-Üzma Haci Seyid Mhmmd Hüseyn irazi; trc. M.ahbazov.- [Qum]: [Silsila], 2003.48, [12] s. Aura hadissi slami qoruyub, Qurani yenidn yaatmidir. mam Hüseynin () qiyami v hadti v s. hadislr kitabda iiqlanir. irazi, U.N.M. Üsuliddin haqqinda lli drs [Mtn] /Uzma Nasir Mkarim irazi; mütrcim Y.brahimova.- Baki: Azrb. Respublikasinin Dini

1079. 38 67

1080. 38 68

1081. 38 66

1082. 38 66

203

Qurumlarla i üzr Dövlt Komitsi, 2008.- 223 s. Kitaba daxildir: Allahi tanima haqqinda on drs, dalt ndir?, peymbrin sonuncu olmasina dlil. 1083. 38 66 irinov, R. Gülüstandan gül dstsi [Mtn]: seçm hdislr /Rüft irinov; nr hazir. Salih Zeki Meriç; dizayn E.Rzayev.- Baki: pk Yolu, 2008.309, [3] s. sr 250 hdisdn ibartdir. Hdislr alimlr trfindn shih olaraq qbul ediln Kütübi-sittdn (alti shih kitabdan) seçilmidir. Hr hdisdn sonra o hdisl laqli hikmtlr qeyd edilmidir. Hdislrin gündlik hyatla laqli olmasina diqqt edilmidir. übbr, S.A. "Cami-Kbir" ziyartinin rhi. Hidayt ulduzlari kitabinin trcümsi [Mtn] /Seyyid Abdullah übbr.- [Yersiz]: [s. n.], 2009.- 172 s. Kitabda ziyartin faydalarindan trafli mlumat verilir. Tbatbai, .M.H. Brzx hyati v ruhun mücrrdliyi [Mtn] /llm Mhmmd Hüseyn Tbatbai; trc. ed. Beytul-hikmt TM.- [Yersiz]: [Entisharate-daneshe-Hamidoon], 2004.- 80 s. Kitab Qurani-Krimin brzx hyati v ruhun mücrrdliyi il laqdar olan "Bqr" sursinin 154-157 aylrinin tfsirini hat edir. Tbatbai, .M.H. Möcüz v onun mahiyyti [Mtn] /Mhmmd Hüseyn llam Tbatbai; trc. ed. Beytül-hikmt trcüm mrkzi; red. C.kbrzad.- [Yersiz]: [Fcri-Quran], 2000.- 80 s. Kitaba Quranin möcüz olmasi, Quran möcüzni mlubedilmz bir sbb istinad verir v s. daxildir. Tbrizi, .H. slamda müvqqti nikah (Si) [Mtn] /li Hicrani Tbrizi [Yersiz]: [s.n.], 2008.196 s. Kitabda islamdaki müvqqti nikahin (sinin) qaydalarindan geni mlumat verilir.

1084. 38 89

1085. 38 T39

1086. 38 T40

1087. 38 T40

204

1088. 38 T39

Tbrizi, M.C. Auranin thlili [Mtn] /llam Mhmmdtqi Cfri Tbrizi; trc ed. Beytülhikmt TM.- [yersiz]: [Entisharate-DanesheHamidoon], 2004.- 80 s. Tbrizi, M.C.M. Namazin sirlri [Mtn] /Mirz Cavad Mlki Tbrizi; mütrcim M.Hüseynov; red. B.Yusifzad.- Baki: Azrb. Respublikasi Dini Qurumlarla i üzr Dövlt komitsi, 2008.- 144 s. Kitabda namazin sirlri, namazin sütunu, gec namazi v s. haqqinda söhbt açilir. Topba, O.N. mandan ehsana tsvvüf [Mtn] /Osman Nuri Topba; msl. V.Mmmdliyev; Anadolu türkcsindn Azrbaycan türkcsin uyunladiran Siracddin Haci; elmi red. L.Helvaci, A.Bakirkaya; nr hazir. S.Z.Meriç; dizayn. Ö.Mmmdov, S.sgndrov.- Baki: pk yolu, 2009.- 576 s. Osman Nuri Topba alti bölümdn ibart olan bu iri hcmli srind tsvvüfün mahiyytini açiqlami, tsvvüfl bali bir çox msllri bacariqla izah etmidir. Topba, O.N. Könül baçasindan sadt damlalari [Mtn] /Osman Nuri Topba; msl. A.Tecim; Anadolu türkcsindn Azrbaycan türkcsin uyunladiran. Dr..hmdolu; nr hazir. S.Z.Meriç.- Baki: pk Yolu, 2007.- 421 s. Kitabda "Peymbr xlaqi il xlaqlanmaq", "Qurani-Krim mhbbt v xidmt", "Nslin qorunmasi", "Övlad msuliyyti" v s. mövzular verilmidir. Topba, O.N. Qurani-Krim iinda Nbilr Silsilsi Hzrt Mhmmd Mustafa -sllallahu leyhi v sllm- [Mtn] /Osman Nuri Topba; msl. A.Tecim; Anadolu türkcsindn Azrbaycan türkcsin uyunladiran Siracddin Haci; nr hazir. S.Z.Meriç; dizayn Ü.Mmmdov.- Baki: pk

1089. 38 T39

1090. 38 T74

1091. 38 T74

1092. 38 T74

205

Yolu, 2007.- 591 s. Kitabda Hzrt Mhmmd Mustafa sllallahu leyhi v sllm haqqinda bhs olunur. 1093. 38 T74 Topba, O.N. Vqf. nfaq. Xidmt [Mtn] /Osman Nuri Topba; mslhtçi A.Tecim; Anadolu türkcsindn Azrbaycan türkcsin uyunladiran Siracddin Haci; red. Dr. A.Kahraman; nr hazir. Salih Zeki Meriç.- Baki: pk yolu, 2007.- 302, [1] s. Kitab insan üçün önmli olan zahir v batin, ail v könül, dünya v axirt kimi maddi, mnvi sahy aid olan ikitrfli kamilliyi hat edilr. Tövb [Mtn] /Beytül-hikmt trcüm mrkzi.[Yersiz]: [s. n.], 2009.- 112 s. Kitaba tövb, tövbnin hökmlri, tövbnin rtlri, tzkkür, dua ndir? v s. daxildir. Tustri, M. mirl-möminin liyyibni bitalib (leyhisslam)-in qzavtlri [Mtn] /Mhmmdtqi Tustri; mütrcim M.lizad; red. .Mhmmdov.[Yersiz]: [Dinin fxri], 2009.- 256 s. Kitabda Hzrti Peymbr (s..s.)in saliindaki qzavtlri, üç xlifdn hr birinin dövründki qzavtlri v s. verilmidir. Ustad lv [Elektron resurs].- [Yersiz]: [AlHoda], [2009].- 1 elektron opt. disk (Video CD). Ustad, .A. Quran mclisi [Elektron resurs] /bdul Al Ustad.- [Yersiz]: [s.n.], [2009].- 1 elektron opt. disk (Video CD). Üç mscid [Elektron resurs].- [yersiz]: [s.n.], [2009].- 1 elektron opt. disk (CD ROM). Üsuliddindn drslr [Mtn] /trc. ed. K.Ncfov; red. M.Aaverdiyev; Haqq yolunda müssisnin yaziçilar heyti.- Baki: Qlm, 2004.- 152, [1] s. Kitabda "Dünyanin nzm-intizami", "Tbit sirrlri", "nsanin hr an Allaha ehtiyaci", "Allahin

1094. 38 T81

1095. 38 T91

1096. CD ROM288 1097. CD ROM300 1098. CD ROM298 1099. 38 Ü78

206

dalti" v s. mövzularda geni v maraqli materiallar verilmidir. 1100. 38. V49 Vliolu, F. Azrbaycanin görkmli islam alimlri [Mtn] /Faiq Vliolu; red. M.Süleymanov.[Yersiz]: [hli-beyt ()], 2009.- 221 s. Bu kitabdaki azrbaycanli islam alimlrinin hyati qisa aradirilir v imkan daxilind onlarin hyatinin müxtlif bölmlri haqqinda bhslr olunur. Yasin. Mücir duasi. Mövludnam [Mtn] /trt. ed. Haciby.- [Yersiz]: [s. n.], 2009.- 64 s. Kitabda yasin v digr dualar tqdim olunmudur. Ziyartnamlr. Müqdds ziyartgahlar [Mtn]: Badad, Kazimey, Samirra, Ncf, Kuf, Krbala /hazir. S.H.Müsvi; ön söz mül. S..O.Nejad; Rnin Mdniyyt Mrkzi.- Baki: [Lisanus-sidq], 2005.- 317, [1] s. Kitabda müqqds ziyartgahlara v mkanlara sfr v ziyart etmyin hökmlri, ziyartin flsfsi, raqda dfn olunmu imamlarin hyatindan qisa mlumatlar, ziyartnamlr v s. mövzularda geni v maraqli materiallar drc olunmudur. , .. [] / ; . . ...- : , 2004.- 246, [1] . , , , . [] /. ..- : [s.n.], 2007.- 604 . [] /. . . ..- : , 2009.- 600 .

1101. 38 Y30 1102. 38 Z62

1103. 2-782774

1104. -13523 1105. 3-103763

207

1106. 3-103862

. [] / ().- : , 2007.- 284, [4] . , , . , , , . Bayat, F. Türk mitolojik sistemi [Mtn] /prof. Dr. Fuzuli Bayat.- stanbul: Ötüken, 2007.- Cilt I: Ontolojik ve Epistemolojik balamada türk mitolojisi.- 380 s. Bayat, F. Türk mitolojik sistemi [Mtn] /Fuzuli Bayat.- Istanbul: Ötüken, 2007.- Cilt II: Kutsal diimitolojik Ana, Umay Paradigmasinda ilkel mitolojik kategorler-iyeler ve demonoloji.- 368 s. htiyar, Z. Bir Hüsan-i hat sergisi Bursa Ulu cami [Mtn] /Zafer htiyar.- stanbul: kaynak, 2006.- 160s.

1107. -13440

1108. -13453

1109. -13509

Flsf

1110. 22 A13 1111. 3( .) T16 Abbasov, F.. Flsf hqiqtin meyari problemi [Mtn]: flsf elm. nam. dr.: 09.00.01 /Fuad Abbasov; Azrb. Resp. TN, BDU.- Baki, 2009.- 21 s. Taiyev, .M. lk hqiqi liberal v müasir siyasi flsfnin atasi: Con Lokk [Mtn]: monoqrafiya /likram Taiyev, D.smayilov; elmi red. .S.Abasov.- Baki: [s.n.], 2009.- 143, [1] s. Monoqrafiyada dahi inglis filosofu Con Lokkun dünya flsfi v siyasi fikir tarixind, o cümldn liberalizm ideologiyasinin inkiafinda oynadii roldan bhs olunur.

208

1112. 2-782830

, .. []: - : [ ] / ; . . ..; , - ; , - , .: , 2009.- 287 . , . , . , .. []: ..: : / ; . .., ..; . ...: , 2008.- 260, [3] . . . .., . . []: /.- : , 2007.- 462, [1] . "", , . , . , .. []: / ; . . .; . .; . .-. -.- : , 2006.- 239, [1] .

1113. 1-701775

1114. 1-697511

1115. 1-701784

209

" " , , , , , . 1116. -1104 , .. : []: . . . : 09.00.05 / ; , - .- , 1997.- 132, [1] . , .. []: / .- : , 2006.- 287, [1] . .. . , , . Bayat, F. Ana hatlariyla türk amanlii [Mtn] /Fuzuli Bayat.- stanbul: Ötüken, 2009.- 298 s. Gasparovic, I. Myslim narodne citim socialne /Ivan Gasparovic [Text].- Martin: Vydavatelstvo Matice slovenskej, 2006.- 197 p.

1117. 2-782776

1118. -13455 1119. Bd-14992

Psixologiya

1120. 943 65 liyev, K.O. dmançinin qlb psixologiyasi [Mtn] /Kazim liyev; elmi red. T.smayilov; msl.red. B.Frcbyli.- Baki: Ozan, 2008.- 199, [1] s.

210

Kitab idman mübarizsind psixologiyanin aparici v vzsiz rolunu göstrir v onun idar olunmasinin yollarini açiqlayir, yeni psixoloji tlim üsullari tklif edir. 1121. 95 H63 Hsnova, M.A. Cfr Cabbarlinin sosial-psixoloji thlili v onlarin agird xsiyytinin formalamasinda rolu [Mtn]: psixol. elm. nam. dr.: 19.00.05 /Mhbbt Hsnova; Azrb. Resp. TN, BDU.- Baki, 2009.- 18 s. Qurbanova, L.M. Psixodiaqnostikanin saslari [Mtn]: elmi-metodik vsait /Lamiy Qurbanova; elmi red. R..liyev; ry. N.T.Rzayeva, U.M.iriyeva, P.F.Qhrmanov; Azrb. Resp. TN, Azrb. Resp. Thsil problemlri in-tu, Azrb. Müllimlr in-tu.- Baki: [s.n.], 2009.- 88 s. Vsaitd psixodiaqnostika il bali müxtlif psixoloji dbiyyat aradirmalarindan ld edilmi mlumatlarin sintezi öz ksini tapmidir. Hm d mürkkb riyazi-statistik thlili metodlari, inkiafin psixodiaqnostikasi, test blanklarin trtibi qaydalari v s. haqqinda mlumatlar da verilmidir. Salk, L. Ka valideynlrim bilydi! [Mtn]: valideynlr ücün /Li Salk; trc. ed. M.Turan.[Yersiz]: [Barqe shaqayed], 2005.- 118, [2] s. Bu kitab övladlarinin psixoloji durumundaki problemlri hll etmkd çtinlik çkn valideynlr kömk ücün onlari psixologiyanin n son naiyytlri il tani edir. , .. []: / ; . . .., ..; . . . ...- : , 2008.847, [1] . . , .

1122. 937 Q-89

1123. 956 S19

1124. 2-782767

211

Biblioqrafik göstricilr

1125. 19: A37 Azrbaycan-Qazaxistan [Mtn]: tövsiy dbiyyat siyahisi /trt. ed. S.Mehrliyeva; Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azrb. Milli Kitabxanasi.- Baki: [s.n.], 2009.- 23 s. Azrbaycan-Tacikistan [Mtn]: tövsiy dbiyyat göstricisi /trt. ed. T.Qarayeva; red. G.Sfrliyeva; Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azrb. Milli Kitabxanasi.- Baki: [s.n.], 2009.- 10, [2] s. Kitabçaya Azrbaycan-Tacikistan münasibtlrinin siyasi laqlri, iqtisadi laqlri, mdni laqlri haqqinda tövsiy dbiyyat göstricisi daxil edilmidir. Baki v traf qsblrin sosial-iqtisadi inkiafi [Mtn]: biblioqrafik göstrici /trt. ed. A.Babayeva; red. M.Vliyeva; Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm Nazirliyi; M.F.Axundov ad. Azrb. Milli Kitabxanasi.- Baki: [s. n.], 2009.- 90 s. Tqdim olunan biblioqrafik göstricid Baki v traf qsblrin sosial-iqtisadi inkiafi il bali drc olunan materiallar toplanib. Göstrici III fsildn ibartdir. Birillik Azrbaycan kitabiyyati-2002 [Mtn] /trt. L.Talibova, N.Rzaquliyeva; ba red. K.M.Tahirov; elmi red. X..smayilov; red. T.Aamirova; Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azrb. Milli Kitabxanasi.- Baki, 2009.- 288, [1] s. Kitabiyyata 2002-ci ild Azrbaycan Respublikasinin razisind nr edilmi 1805 kitab v kitabça barsind biblioqrafik informasiyalar daxil edilmidir. Fikrt mirov [Mtn]: biblioqrafiya /trt. ed. T.Mmmdova, A.Novruzova; elmi red.

1126. 19: A37

1127. 19:55 A37

1128. 24 B66

1129. 19:31 73

212

Z.Abdullayeva; burax. msul v ixt. red. K.Tahirov; red. G.Sfrliyeva; Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm Nazirliyi; M.F.Axundov ad. Azrb. Milli Kitabxanasi.- Baki: Çinar-çap, 2009.- 271, [1] s. Azrb. v rus dillrind trtib olunmu biblioqrafik göstricid F.mirovun hyat v faliyytinin sas tarixlri, görkmli incsnt xadimlrinin onun haqqinda smimi ürk sözlri, srlrinin boblioqrafik siyahisi, bstkar haqqinda çap olunmu materiallar xronoloji qaydada ilnmidir. 1130. 19: M45 Mdniyyt, incsnt v turizm haqqinda yeni dbiyyat [Mtn]: cari biblioqrafik informasiya göstricisi. May - 2009 /Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm Nazirliyi; M.F.Axundov ad. Azrb. Milli Kitabxanasi, Analitik elektron mlumat bazasinin tkili öbsi.- Baki: [s.n.], 2009.- 76 s. Bu vsaiti nr etmkd mqsd Mdniyyt v Turizm Nazirliyinin rhbr içilrin v aparici mütxssislrin müvafiq mövzu üzr Azrbaycan v rus dillrind kitabxanaya daxil olan yeni kitablar, bzi jurnal v qzet shiflrind drc ediln mqallr haqqinda operativ mlumat vermkdir. Vsaitd kitabxananin fonduna daxil olan mövzu üzr kitablarin ifrlri verilmidir. Mdniyyt, incsnt v turizm haqqinda yeni dbiyyat [Mtn]: cari biblioqrafik informasiya göstricisi yun - 2009 /Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm Nazirliyi; M.F.Axundov ad. Azrb. Milli Kitabxanasi, Analitik elektron mlumat bazasinin tkili öbsi.- Baki: [s.n.], 2009.- 74, [1] s. Bu vsaiti nr etmkd mqsd Mdniyyt v Turizm Nazirliyinin rhbr içilrin v aparici mütxssislrin müvafiq mövzu üzr Azrbaycan v rus dillrind kitabxanaya daxil olan yeni kitablar, bzi jurnal v qzet shiflrind drc ediln mqallr haqqinda operativ mlumat vermkdir. Vsaitd kitabxananin fonduna daxil olan mövzu üzr kitablarin ifrlri verilmidir.

1131. 19: M45

213

1132. 19:3 A37

Tarixin da yaddai [Mtn]: Respublikanin kütlvi, uaq, Mrkzldirilmi Kitabxana Sistemlri üçün metodik vsait / trt. G.Sfrliyeva; red. K.Tahirov; Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm Nazirliyi; M.F.Axundov ad. Azrb. Milli Kitabxanasi.- Baki: [s. n.], 2009.- 55 s. Bu metodik vsaitd xalqimizin tarix v mdniyyt abidlri haqqinda mlumat verilir. , . " " (1931- 2007 .) [] / ; . . ..- : , 2008.273 . "" " ", , . []: : /. .., ., .. [ . ]; . . ..; . .: , 2002.- 280 . , . The Pakistan national bibliography 2007 [Text] /ed. M.Irshad Ali Khan.- Islamabad: The

1133. 2-782821

1134. 1-701962

1135. I-36430

214

Department, 2008.- 350 p.

Ensiklopediyalar

1136. 51 A99 "Azrbaycan" 90 [Mtn] /trt. .Hüseynli; burax. msul, ön söz. B.Sadiqov; foto F.Bairov, A.Mmmdov, S.Rasim.- Baki: Oskar, 2008.- 277 s. Kitabda Azrbaycan qzetinin yarandii dövrdn cümhuriyyt dövründn indiki dövr qdr keçdiyi yoldan bhs edir. Kitaba hmçinin foto xatirlr d daxil edilmidir. [] /. . .; . . .; . ., ., ..; . .; ..- : Nacionlais apgds, 2003.- 128 . , . []: : 6 /. .. (. .) [ .].: , 2005.- I.1039 . 1- . , , , , - , , , . 1015 , .. 20 , 55 . , .. [] / .- : , 2009.- 472 . , .

1137. 4-2279

1138. 3-103867

1139. 2-783157

215

1140. 2-783161

[]: /. . . .; . . .; . . . [ .].- : - ., 2008.- 766 . , . - .

216

Mülliflrin lifba göstricisi

Azrbaycan dilind Abaza, N. 641 Abbasov, F.. 1110 Abbasov, N.R. 507 Abbasov, P.A. 156 Abbasova, A.A. 242 Abbasova, .K. 929 Abbaszad, H.A. 642 Abdulzimov, E.S. 370 Abdulla, K. 627 Abdulla, R.Q. 360 Abdullayev, Ç.A. 691-694 Abdullayev, .. 243 Abdullayev, F. 420 Abdullayeva, G.M. 138 Aamaliyev, K.Q. 508 Aarzaolu, M. 509,510 Aayev, A.Q. 371 Aayeva, X.T. 552 Aayi, P.S. 989 Axundov, B.H. 539 Axundova, .F. 561 Albaliyev, .. 628 Alimetov, S.N. 157 Ali-Yasin, .R. 990 Amanova, S.B. 511,512, 869, 870 Aranli, M. 695, 797 Arslan, A. 698 Aslanov, F.. 562 Aslanova, .. 513 Atali, E. 699 Ataov, B.X. 372 Aydinqizi, N. 700, 993 Azrtürk, . 701-703 Babayev, M.. 139 Babayev, N.Q. 377 Babayev, R.T. 630 Baxliyev, A.B. 159 Baxliyev, Y.R. 2 Bakixanov, T.. 980,981 Baqriana, A. 704 Balayeva, A.. 644 Bayat, F. 1111,1112 Bayramli, A. 705 Bernulli, Y. 3 Bdlbyli, F. 982 Brdli, B. 645, 871 Brgüadli, S.M. 706 Bzrfan, M. 994 Bimar,Y. 707 Bunyatova, K.N. 972 Bünyadzad, Ü.Y. 708,709 Cabbarov, A.S. 378 Cahangir, T. 710 Camal, S. 711 Camalzad, Q. 712-714 Cavadov, S.S. 160 Cavadova, .A. 452 Cavadzad, E.B. 141 Cfri, M. 995 Cfrov, A.M. 379 Cfrov, .R. 453 Cfrov, R.M. 142 Clilova, L.Z. 143 Çelik, Ö. 996,997 Çmnli, M. 931 Çrksov, .B. 123 Çörkçi, V. 715 Dadaov, .N. 245 Dadaov, .Q. 715-728 Darei, M.. 57 Dadmirov, F.S. 134 Davudqizi, R. 719 Dehqan, . 998

217

Dmirov, A.H. Dilsuz Dünyamali, K. Elçin, R. Eldarov, N.. Eri, M. Ersan, O. bülftqizi, . fndiyev, E.M. hmd, .S. hmd, F. hmdolu, M. hmdov, . hmdov, .. hmdov, N.Q. hmdov, R.M. hmdova, H.M. hmdova, V.. kbrov, .B. lkbrov, A.S. lkbrova, .. lsgrli, K.V. lsgrov, B. liquliyev, R. liyev, A.R. liyev, E.M. liyev, .A. liyev, .H. liyev, .H. liyev, K.O. liyev, Q.X. liyev, N.A. liyev, R.Y. liyev, T.X. liyeva, D.H. liyeva, E.K. liyeva, G.T. liyeva, H. liyeva, H.H. liyeva, Y.A. lizad, M..

18 872-896 720 721 64 1000 1001 722 454-458 361 723 724 648, 725 563,564 19 649 21 362 161 422 72 932 650 503 7 380 726 73 423 1120 162 494 91 74 933 246 651 247 20 497 961

mirov, M.M. 248 nvrqizi, K. 553 rblinski, E.B. 727 roul, . 249 sdli, G.H. 1002 sgrov, .Q. 460 sgrov, R.B. 565 sgrova H.E. 163 ziz, F. 728 zizi, A. 1003,1004 zizova, .N. 34 Frcov, .S. 382 Frhadi, P.O. 383 Frzliyev, .. 566 Gncli, S. 897 Göyçli, M. 729 Göyüov, N.G. 652 Gülgz-Cahan, G. 730,731, 898 Gülgün, R. 540 Haci Knan. 732 Hacibyov, Ü.. 983 Haciolu, M. 250 Haciyev, H.. 541 Haciyev, M.H. 567,733 Haciyeva, M.Q. 1007 Haciyeva, R.. 86 Haciyeva, S.M. 568 Haimi, S.A. 1008 Heydrli, . 734 Hbibbyli, Ü.Y. 653 Hbibi, . 1009 Hmidov, .Y. 654 Hmidov, V.V. 384 Hmiçalli, A. 735 Hmzyev, G.. 1, 50 Hmzyeva, S.S. 655 Hsnov, .R. 107 Hsnov, G. 92 Hsnov, V.M. 164 Hsnova, G.S. 569 Hsnova, M.A. 1121

218

Hsnova, Z.M. 165 Hsnzad, S.K. 736 Hicrani, . 1010-1014 Hümbtov, N.M. 385 Hüseyn, A.S. 145 Hüseynbyli, E. 737 Hüseyni, S.M. 1015 Hüseynli, N.. 65 Hüseynov, E.M. 461 Hüseynov, E.Y. 116 Hüseynov, .M. 973 Hüseynov, H.R. 108 Hüseynov, X.A. 251 Hüseynov, Q.M. 35 Hüseynov, M.A. 570 Hüseynov, T.. 739 Hüseynova, E.. 934 Hüseynova, E.S. 8 Hüseynova, N.A. 166 Hüseynova, N.. 462 Hüseynzad, R.L. 502 Xlilov, .. 109,110 Xlilov, T.A. 75 Xlilov, Y.F. 463 badolu, Q.B. 386 badov, E.. 571 brahimli, Ç.A. 387 brahimov, E.R. 252 brahimov, S. 739 brahimova, J.M. 76 brahimova, .. 984 lyazolu, . 740 manova, S.N. 974 mirhsnli, T.F. 388 sayeva, E.B. 77 sgndrov, .. 146 sgndrov, R.. 389 smayil olu, . 464 smayil, N. 741-744 smayilqizi, K. 745 smayilov, M.U. 168

smayilov, R.A. 211 smayilova, G. 937 smayilzad, . 1018 tihardi, M. 1019,1020 Kandemir, Y.M. 899 Kazimolu, S. 572,656 Kazimov, A.S. 573 Kazimov, N.M. 516 Klamipur, V. 746 Krimov, K. 169 Krimov, M.T. 938 Krimov, S.Q. 94 Krimova, A.N. 542 Krimova, G.H. 517 Krimzad, P. 253 Kurani, . 1023 Qafarov, V.R. 962 Qaraisayev, N.M. 135 Qarammmdli, N. 33 Qarayev, . 900 Qarayev, Q.. 985-987 Qasimov, S.M. 390 Qasimova, X.A. 574 Qasimova, K.Q. 212 Qazançili, P. 747 Qdimov, .N. 657 Qhrmanov, N.N. 260 Qniyev, S.H. 631 Qzali, . 1025 Qzvini, .X. 1026 Qzvini, S.M.K. 1027 Qulammirz olu, Y. 1028 Quliyev, E.A. 391 Quliyev, E.. 147 Quliyev, .A. 9 Quliyev, .Q. 1029 Quliyev, F.M. 392 Quliyeva, A. 519,520 Quliyeva, A. 575 Quliyeva, F.E. 78 Qumi, A. 1030-1033

219

Qurban qizi, G. 748 Qurbanov, F.. 393 Qurbanov, H.R. 36 Qurbanov, R.N. 658 Qurbanova, L.M. 1122 Qurbanova, M.M. 37 Laçin, T. 750 Lnkrani, M.F. 1036 Mahmudov, M.C. 10 Manafli, X.F. 632 Mazardani, H.S. 1037 Mehdiyev, R. 424,425 Mchul, M.. 751 Mcidzad, A.F. 261 Mhrrmov, V.M. 752 Mmmdli, F. 753 Mmmdli, .M. 659 Mmmdli, P.H. 543 Mmmdov, A.S. 465 Mmmdov, .A. 521 Mmmdov, M.A. 394 Mmmdov, O.C. 466 Mmmdov, .Ç. 395 Mmmdov, V.C. 754 Mmmdov, Z.F. 396 Mmmdova, G.V. 95 Mmmdova, S.D. 213 Mrdanov, M.C. 11,12 Mzahiri, H. 1040 Mikayilova, .N. 575 Mirzliyev, .A. 397 Mirzyeva, H.. 398 Mövsümov, E.M. 79 Musa, A.M. 504 Musayev, M.Q. 80 Musayev, V.A. 756 Musayev, Y.. 87 Musayev, Z.S. 400 Mustafayeva, N.S. 660 Mustafayeva, S.M. 262,263 Muthhri, M. 1043

Müzzinzad, S. 1044 Mühddisi, C. 1045-1050 Müfiq, . 757 Müthhri, U.M.A. 1051 Naiyev, N.T. 467 Naiyev, V. 758 Naiyev, Z.. 264, 522 Necipolu, G. 133 Nehrmli, . 759-762 Nejad, S..O. 1057,1058 Nbi, S. 1059 Nbiyev, A.K. 13 Ncfi, S.M. 1060 Ncfova, A.B. 148 Nrimanolu, K.V. 577 Nrimanolu, R. 1061 Nsibolu, B. 763 Nsirova, .N. 661 Nzirli, .. 265 Niyazov, . 1062 Nizami 1063 Novruzova, M.Q. 922 Nuriyev, C.Q. 468 Nuriyev, N.B. 105 Ol, . 764 Öüt, M.C. 1064 Ömrov, .A. 544 Ömrova, K.K. 14 Pamuk, O. 975 Paa, N.H. 66 Paa, T. 765 Paayeva, A.A. 662 Pnah, G. 766 Prpnci, S.K. 1066 Pilçayli, T. 767 Piriyev, Y.M. 137 Pivayi, M. 1067,1068 Poluxov, .X. 124 Rafiqolu, R. 768 Rcbli, .. 578 Rhimli, A. 769,1069

220

Rhimli, R.S. 963 Rhimli, R.Z. 469 Rhimolu, A. 770 Rhimov, N. 771,902 Rsulov, R.K. 633 Ridi, H. 1070 Rizvani, C. 1071 Rizvani, .. 1072 Sabir, R. 772,773 Sadiq, B. 774 Sadiq, . 775 Sadiqov, B.Y. 776 Sadiqova, T.A. 171 Salahov, Z.. 172 Salahova, S.. 173 Salahzad, . 903,904 Salahzad, .B. 777 Saleh, T. 778 Salk, L. 1123 Sayilov, Q.H.. 634 Sevil, X. 783 Seyidov, A. 15 Seyidov, .C. 470, 780 Seyyidzad, M.Q.H. 1073 Sfrli, M.S. 781 Sfrli, N. 782 Sfrov, M.T. 783 Sfur, S. 524,525 Slimova, R.A. 663 Sistani, H.S.. 1075 Sultan, T. 784 Süleymanolu, . 785 Süleymanov, V.E. 402 adlinskaya, S.V. 174 ahmmmdov, N.S. 175 amilov, E.N. 81 amiolu, . 665 fiyev, V.M. 117 kuri, B.Q. 149 riti, . 1078 ixliyev, V.R. 403

irazi, N.M. 1079 irazi, R. 1080 irazi, S.M. 1081 irazi, U.N.M. 1082 irliyeva, G.. 82 irinov, B. 786 irinov, R. 1083 übbr, S.A. 1084 Taiyev, C.V. 570 Taiyev, .M. 1111 Taizad, R. 787 Tahirli, .Y. 788 Tahirov, K.M. 554 Tanriverdi, .V. 580 Tapdiqov, A.S. 581 Tarverdiyev, M.N. 176 Tbatbai, .M.H. 1085,1086. Tbib, M. 905 Tbrizi, .H. 1087 Tbrizi, M.C. 1088 Tbrizi, M.C.M. 1089 Topba, O.N. 1090-1093 Tustri, M. 1095 Ustad, .A. 1197 Ülkekul, C. 70 Vaqifqizi, X. 789 Verdiyeva, T.Y. 67 Vhdtniya, D.M. 668 Vliolu, F. 1100 Vliyeva, A. 988 Yaqub, Z.Y. 790 Yinanç A.A. 125 Yunusov, D.N. 585 Yusifov, D.H. 177 Yusifov, .A. 178 Zeynalolu, H. 791 Zeyniyev, L.O. 179 Zhiri, B.M. 471 Zkiyev, .. 792 Ziyali, S. 793

221

Rus dilind , .. 106 , .. 404 , .. 180 , .. 22 , .. 118 , .. 39 , . 472 , .. 59 , .. 363 -- 181 - 180 -, .. 111 , . 669,1133 , .. 119 , . 794 , .. 60 , .. 51 , .. 670 , .. 23 , .. 940 , .. 40 , .. 182 , .. 941 , .. 96 , .. 587 , . 588 , .. 589 , . 795 , .. 405 , .. 505 , . 406 , .. 16 ,.. 183 , .. 215 , .. 942 , .. 920 , .. 407 , .. 52 , .. 427 , .. 943 , .. 184 , .. 473 , .. 267 , .. 97 , . 909 , .. 548 , .. 964 , .. 268 , . 441 , .. 590 , .. 17 , .. 127 , .. 526,527 , .. 408 , .. 474 , .. 61 , .. 185 , .. 269 , .. 591 , .. 672,673 , .. 270 , .. 186 , .. 475 , .. 88 , .. 187 , .. 271 , .. 188 , .. 189 , .. 965 , .. 944,945 , .. 1112 , .. 506 , .. 592 , .. 435 , .. 272 , .. 428

222

, .. 409 , .. 190 , .. 946 , .. 593 , .. 24 , .. 535 , ..477 , .. 273 , .. 547 , .. 966,967 , .. 674 , .. 947 , .. 478 , .. 191 , .. 528-530 , .. 594 , .. 1103 , .. 98 , .. 675 , .. 274 , .. 411 , .. 536 , . 412 , .. 128 , .. 921 , .. 479 , .. 83 , .. 676 , .. 274-278 , .. 279 , .. 796 , .. 41 , .. 192 , .. 547 , .. 531 , . 797 , .. 598 , . 281 , .. 26 , .. 1113 , . 282

-, .. 216 , .. 599 , .. 42 , .. 193 , .. 413 , .. 217 , .. 480 , .. 53 , .. 99 , . 436 , .. 600 , . 798 , .. 481 , . 283 , .. 482 , .. 437 1114 , .. 194 , .. 927 -, ..677 , .. 799 , . 414 , . 100 , .. 284 , . 800 , .. 483 , .. 1124 , .. 601 , .. 949 , .. 151 , .. 84 , .. 950 , .. 112 , .. 120 , .. 195 , . 801 ,.. 602 , .. 603 , .. 196 -., .. 197-199

223

, .. 604 , . 605 , .. 43 , . 63 , .. 484 , .. 44 , .. 45,46 , .. 802 , .. 219 , .. 606 , .. 951,952 , .. 27 , .. 415 , .. 1115 , .. 607 , .. 200 , .. 500 , .. 416 , .. 803 , .. 438 , .. 679 , .. 47 , .. 201 , .. 970 , .. 537 , . 608,609 , .. 202 , .. 610 , .. 485 , .. 612 , .. 613 , .. 48 , .. 49 , .. 289 , .. 203 ,.. 614 , .. 1116 , .. 680 , . 121 -,.. 805

, .. 28 , .. 486 , .. 113 , .. 1117 , .. 681 , .. 487 , .. 29 , .. 85 , .. 538 , . 488 , .. 101 , .. 204 , .. 808 , .. 154 1106 , .. 295 , .. 809 , . 810 , .. 205 , .. 616 , .. 490 , .. 206 , .. 30 , .. 616 , .. 54 ,.. 617 , .. 130 , . 418 , .. 31 , .. 811 , .. 618 , .. 55 , .. 419 , .. 207 , .. 102 , .. 1139 , .. 619 , .. 532 , .. 114 , .. 682,683 , .. 955

224

, .. , .. -, .. , .. , .. 620 , .. , .. , .. 533 , . , .. , . , ..

222 208 296 115 155 684 812 298 32 621

, .. 534 , .. 103 , .. 56 , .. 131 , .. 491 , .. 971 , .. 122 , .. 813,814 , .. 209

Xarici dillrd

Fransiz dilind Serie "Realites sur le Karabagh". ngilis dilind Gürün, K. Hasanoglu, A. Katuscak, D. Nasirov, M. Nasirov, M.Y. Qajar, Ch. 311 312 558 624 209 330 Rohtmets, I. Salahov, Z.A. Salahov, Z.A. Silamikelis, V. Sultanov, Ch. rq dillrd Atasoy, N. 366 Bayat, F. 622,623,639,687,1107, 1108,1118 Belli, O. 368 Efendi, M.H. 369 Ekrem, K. 913 Fevziolu, B. 640 Günay, V. 914 htiyar, Z. 1109 nci, A. 915 Kudret, C. 846-848 Miraç, Y. Necipolu, G. Oktay, A. Öztuna, Y. Sultanov, Ç. Tan, N. Türkay, C. Ural, M. Ülkekul, C. Ünver, S.A. Yücel, E. 857 132 928 323-327 343 626 353 916 70 917 355 334 335 625 341 344,345 336-340

225

Baqa dillrd Barta, V. Elias, M. , . Gasparovic, I. Hronsky, M. Kovac, D. Matovcik, A. Parenica, P. J Vansa, L. , . . , .. , .. , . 308 549 845 1119 314 320 322 329 957 356 357 548 958 861 , .. , . , .. , . , .. , .. , . , . , .. , .. , .. i, . 358 959 862 923 863 689 864 960 865 867 911 359 868 919

Srlövhlrin lifba göstricisi

Azrbaycan dilind Allaha edin övqü Allahsizla mübahis Ari qanadlarinda salamliq "Azrbaycan" 90 Azrbaycan bstkarlarinin 2 fortepiano üçün srlri Azrbaycan bstkarlarinin srlri Azrbaycan bstkarlarinin kiçik hcmli fortepiano srlri Azrbaycan Xalq Cümhuriyytinin xarici siyasti Azrbaycan klassik aiq havalari Azrbaycan Milli Qeyri-Hökumt Tkilatlari Forumu Azrbaycan musiqi tarixi "Azrbaycan-müstqillikdn sonra" Beynlxalq ... Azrbaycan naillari. Sehrli naillar Azrbaycan Republikasinin Cinayt Mcllsi Azrbaycan Respublikasi Xatir Kitabi 991 992 157 1136 976 977 978 430 979 421 930 373 629 443,444 493

226

Azrbaycan Respublikasi Milli Mclisi iclaslarinin protokollari... 442 Azrbaycan Respublikasi Thsil Nazirliyi 514 Azrbaycan Respublikasinin mk Mcllsi 445 Azrbaycan Respublikasinin Gömrük Mcllsi 446 Azrbaycan Respublikasinin Konstitusiyasi 447 Azrbaycan Respublikasinin Mülki Prosessual Mcllsi 448 Azrbaycan Respublikasinin sosial-iqtisadi inkiaf... 374 Azrbaycan Respublikasinin Vergi Mcllsi 449 Azrbaycan tarixi 243 Azrbaycan uaq dbiyyatindaki mnvi dyrlrdn kiçik yali... 643 Azrbaycanda aillr 237 Azrbaycanda cinaytkarliq v hüquqpozmalar 222 Azrbaycanda traf mühit 2008 223 Azrbaycanda faliyyt göstrn qeyri-hökumt lil tkilatlarinin... 450 Azrbaycanda informasiya cmiyyti informasiya v... 224 Azrbaycanda kiçik sahibkarliq 225 Azrbaycanda qadinlar v kiilr 238 Azrbaycanda shiyy 226 Azrbaycanda sosial tminat 227 Azrbaycanda telekommunikasiya v poçt 228 Azrbaycanda thsil, elm v mdniyyt 229 Azrbaycanda uaqlar 239 Azrbaycanin demoqrafik göstriclri 240 Azrbaycanin dünya birliyin inteqrasiyasi 495 Azrbaycanin rzaq balanslari 375 Azrbaycanin xarici siyasti 431-433 Azrbaycanin qular almi 71 Azrbaycanin regionlari 2008 230 Azrbaycanin snayesi 376 Azrbaycan-Qazaxistan 1125 Azrbaycan-Tacikistan 1126 Baki hrinin qsblrinin sosial-iqtisadi inkiafi 231 Baki v traf qsblrin sosial-iqtisadi inkiafi 1127 Banklar haqqinda normativ-hüquqi aktlar toplusu 451 Birillik Azrbaycan kitabiyyati-2002 1128 Biz v Dünya 496 Boyalarda yaayan ömür 924 Böhtandan da dhtli silah 139 Cavidünasliq 646 Cbr 9 6 Cbr v analizin balanici 4,5

227

Duayi mam Mhdi 999 Elm v thsild informasiya-kommunikasiya ... 90 Ermni iddialarinin Sovet dovrü 253 Ermni ialinin nticlri 254 Ermni vhiliklri 255 lillik etiketi 459 rzaq mhsullari üzr balanslarin ilnmsinin... 381 Fikrt mirov 1129 Gldim, gördüm, mnimsdim 498 Gncbasarin yabani trvz bitkilri 143 Gnclrd milli-mnvi dyrlrin formaladirilmasi.. .515 Gncliyin yeddi smasi 1005 Göz yalari 1006 Heydr fndiyev haqqinda xatirlr 58 Heydr liyev: "Biz Azrbaycan razisind ikinci bir ermni... 434 Xyyam Mirzzadnin yaradiciliinda 935 Xocali soyqirimi 256 dris Zeynalovun fortepiano üçün "12 prelüd" 936 mam Zaman (.f.)-in duasi 1016 nfeksion xstliklr haqqinda nyi bilmk lazimdir 166 nformatika 6-ci sinif 93 slam maarifi il qisa taniliq 1017 Kövsr hovuzundan incilr 1021 Kumel duasi 1022 Qafqaz Universiteti 518 Qaraba haqqinda tarixi faktlar 257 Qaraba müharibsi nec balandi 258 Qaziliq olu Yeynyin hvalati 901 Qdir-Xum 1024 Qurani Krim 1034 Quranin müxtlif tfsirlri 1035 Qurbani ocai 749 Laborator müayinlrin normal v patoloji göstricilri 169 Mallarin idxal v ixracina dair göstricilr 232 Mallarin idxal v ixracina dair göstricilr 233 Menecmentd kompyuter musiqisi fnni üzr bakalavr... 939 Mdniyyt, incsnt v turizm haqqinda yeni dbiyyat 1130,1131 Mhmmdhüseyn hriyar 1038 Mnim ulu dilim, nmkar dilim 755 Msumlarin nurlu klamlarindan 500 hdis 1039 Mirz Mhmmd Eynullahi. Cdd 1041

228

Modernlm v sosial-iqtisadi inkiafin regional... 399 Munacat li () 1042 Namaz öyrnmk üçün 1053 Namaz 1052 Namazi bel qilaq 1054 Namazi öyrnk 1055 Namazin hkami 1056 Neft - Qaz hasilati v Azrbaycanin davamli inkiafi 401 Neft yiilan, nql edn mühndis qurulari v... 104 Nqliyyat problemlri, yeni texnologiyalar" mövzusunda.. 135 Pedaqoji elmlr thsilin xidmtind 523 Peymbrin manti 1065 Regionlarin sosial-iqtisadi inkiafi 234 Slim Müzzinzad 1074 Sntin Firuzsi 664 Sosial, iqtisadi inkiaf 235 Sosial-ictimai sahlr, flsf, hüquq v iqtisadiyyat 213 eyda 1076,1077 ikar Azrtürk 70 149 ua - qdim Azrbaycan diyari 265 Tarixin da yaddai 1132 Tdqiqlr 582-584 Tövb 1094 "Türk xalqlari dbiyyati" 666,667 Ustad lv 1096 Uaqlar üçün ensiklopediya. 906,907 Uun olu Syryin hvalati 908 Üç mscid 1098 Ümummilli lider Heydr liyevin anadan olmasinin 85 illiyin... .426 Üsuliddindn drslr 1099 Yasin. Mücir duasi. Mövludnam 1101 Yeni i yerlri 236 Yusif Heydr olu Mmmdliyev 38 Yusif Hüseynov 925 Ziyartnamlr. Müqdds ziyartgahlar 1102 Rus dilind - XII --.. .586 .. .555

229

: 671 635 1137 - ... 476 , , 410 926 636 .. .948 ­ ... 968 " " 595 1134 : 596 546 - - ... 25 597 . XX - XXI 280 556 128 , 364 . 89 : 678 217 ... 62 499 .. 151 "... " 286 . ... 969 501 560 557 1105 : 429 1138 . 287 288 - 611 -- ...152 804 439,440 290 637

230

... , . Tallinn - ... I . " " . Capella "Yar gülr" "Bülbül oxur" 1140 . . Xarici dillrd Alman dilind Aus der reihe "Karabagh-Realien". ngilis dilind Armenian mythomania Castle of light. Gunnar birkerts Discovering Latvia History of Latvia the 20 century Önder Mehmet Mevlana and the Mevlana museum Pages from the Memory Book Roads of ancient anatolia Stranme Janis Latvia Tallinn in legends Tallinn The life and activities of Heydar Aliyev The Pakistan national bibliography 2007 The series of "The true facts about Garabagh". Unfounded Armenian allegatios and the atrocities.. rq dillrd

806 807 219 638 291 292 293 294 489 220 953 417 954 297 365

302-306

300 131 309 313 690 328 332,333 342 858 346 347 1135 348-352 .354

231

Armenians in Ottomon documents (1915-1920) Azerbaycan belgelerinde Ermeni sorunu (1918-1920) Balangicindan günümüze kadar Türkiye diindaki türk... Belgelerle Mustafa Kemal Atatürk (1916-1922) Fuzuli Bayat armaani 50 yil Mevlana Divan-i Kebir 11 fotoraf yarimasi sergisi Türk dünyasi dil ve edebiyyat dergisi Baqa dillrd "Karabah tenyei es valosaga" sorozat Ajalookirjutaja aeg aetas historicorum Bazilija Plinija slavas dziesma Rigai 1595 Cesty Slovenskej knihy Eesti rahva roiva ilu. Kuda rahvas, nonda roovas. Latvija Latvijas ainavas dabas stasti pieaugusajiem Omanikumargid vanaraamatus Regio eesti atlas 1: 150000 Riga Tatar Visur tie mali. Clay everywhere ii 1994 ii i :

301 307 815-844 367 688 849-856 912 859 1104

315-319 299 956 550 310 321 68 551 69 331 910 918 860 686 492 559 866

232

Mündricat Tbit elmlri............................................................................... Riyaziyyat................................................................ ............. Mexanika........................................................................................ Fizika............................................................................... Astronomiya................................................................................ Kimya elmlri......................................................................... Geofizica....................................................................................... Geologiya............................................................................... Corafiya ............................................................................... Biologiya elmlri................................................................... Ümumi texnika............................................................................... Energetika. Radioelektronika...................................... Da - mdn ilri. Neft. Qaz..................................... Mainqayirma ....................................................................... Kimya texnologiyasi. Yeyinti snayesi.......................... Tikinti..................................................................................... Nqliyyat.................................................................. Knd tsrrüfati...................................................... Tibb elmlri................... .......................................... Sosiologiya. Sosial f ls f .................................................... Statistika................................................................................. Demoqrafiya.......................................................................... Tarix ..................................................................................... Etnoqrafiya............................................................................. qtisadiyyat elmlri................................................................ Daxili siyast.............................................................. Xarici siyast. Diplomatiya................................................... ctimai siyasi tkilatlar.................................... Hüquq elmlri.................................................................... Hrbi elm............................................................................... Mdniyyt............................................................. Elm......................................................................................... Thsil...................................................................................... Bdn trbiysi. dman. Turizm................................... Mtbuat............................................................................ Kitabxana ii. Kitabünasliq................................................... Muzey ii.................................................................................... Dilçilik................................................................................... Folklor.......................................................................... 4 4 7 7 10 10 14 15 17 18 21 22 25 26 27 29 30 31 35 46 49 53 54 73 75 84 87 90 90 101 102 103 105 111 112 115 117 117 130

233

dbiyyatünasliq.............................................................. Bdii dbiyyat................................................................... Uaq dbiyyati...................................................................... ncsnt. ncsntin tarixi................................................... Tsviri incsnt..................................................................... Arxitektura............................................................................ Dekorativ incsnt................................................................ Rsm. ..................................................................................... Musiqi.................................................................................... Teatr....................................................................................... Kino snti.................................................................... Notlar............................................................ Din.......................................................................................... Flsf.................................................................................... Psixologiya............................................................................. Biblioqrafik göstricilr......................................................... Ensiklopediyalar..................................................................... Mülliflrin lifba göstricisi................................................ Azrbaycan dilind................................................................. Rus dilind............................................................................ Fransiz dilind ...................................................... ngilis dilind........................................................................ rq dillrind ................................................... Baqa dillrd................................................................... Srlövhlrin lifba göstricisi............................................. Azrbaycan dilind.................................................................. Rus dilind .......................................................................... Alman dilind ................................................................... ngilis dilind ...................................................................... rq dillrind .................................................................. Baqa dillrd ................................................................... Mündricat......................................................................................

133 143 165 171 172 172 172 172 173 182 184 185 188 208 211 212 215 217 217 222 225 225 225 226 226 226 230 231 231 232 232 233

234

YEN KTABLAR Annotasiyali biblioqrafik göstrici 2009 Buraxili III

Korrektor:

T.Aamirova

M.F.Axundov ad. Milli Kitabxananin mtbsind ofset üsulu il çap olunmudur. Sifari Tiraj 150 nüsx

235

Information

Microsoft Word - ykitab2009_3.doc

236 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

249449