Read Tablica - Kategorije ugrozenosti od pozara.doc text version

KATEGORIZACIJA [email protected] OD [email protected]

(Uredba o osnovnim merilima i uslovima za razvrstavawe organizacija u odgovaraju}u kagoriju ugro`enosti od po`ara ("Slu`beni glasnik SRS" broj 4/90, ~lan 20.)

Kategorija ugro`enosti

U ovu kategoriju spadaju spadaju slede}i tehnolo{ki procesi : 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. prerada materijala ako se u wima koriste zapaqive te~nosti ili zapaqivi gasovi, uz prisustvo izvora opasnosti, tako da eksplozivna sme{a pre|e vrednost od 10% DGE; proizvodni pogoni eksplozivnih materija zbog postojawa stalne opasnosti od inicirawa eksplozivnih sredstava, prisustva eksplozivne pra{ine i mogu}ih gre{aka u radu; proizvodni pogoni zapaqivih boja i lakova; proizvodni pogoni za preradu materijala u kojima se razvijaju ve}e koli~ine pra{ine sa temperaturom tiwawa do 350oS ili temperature paqewa uskovitlane pra{ine do 450oS; proizvodni pogon za zapaqive tehni~ke gasove; proizvodni pogon za obradu i preradu drveta, a nije instaliran sistem otpra{ivawa; farbare, lakirnice ili konzervirnice u kojima se koriste zapaqive boje i lakovi; proizvodni pogon za obradu i preradu tekstila, a nije instaliran sistem otpra{ivawa; pogon za puwewe boca i prenosnih rezervoara sa zapaqivim tehni~kim gasovima; objekat butan-propan stanice sa ispariva~em; topionice, ~eli~ane, livnice, ciglane, proizvodwa porculana i stakla; objekti za sitwewe, seckawe, mlevewe, sabijawe, prosejavawe ili presipawe zapaqivih materijala (fina metalna pra{ina magnezijuma, aluminijuma, cinka, mangana ili sl.); skladi{ta zapaqivih te~nosti sa temperaturom zapaqivosti ispod 60oS; skladi{ta zapaqivih gasova u bocama ako sadr`i vi{e od 24 boce; proizvodwa prirodnih uqa zbog kori{}ewa zapaqivih rastvara~a pri ekstrakciji; benzinske stanice sa vi{e od 5 automata za istakawe goriva; glavna merno-regulaciona stanica na gasovodu; skladi{ta eksplozivnih materija; auto-pretakali{te ili vagon pretakali{te; proizvodni procesi gde se koriste jaki oksidacioni agensi, neorganski i organski peroksidi, hlorati, perhlorati, persulfati, jodati, perjodati, bromati, perbromati, hromati, bihromati i sl. jer u dodiru sa zapaqivim te~nostima, ~esticama pra{ine, aktivnim ugqem, sumporom, metalnim pra{inama koje reaguju plamenom ili eksplozijom; skladi{te jakih oksidacionih agenasa; proizvodni objektu u HE i TE sa generatorima koji se hlade vodonikom; trafo-stanice i razvodna postrojewa 400/220, 220/110, 110/35 i 110/10 KV (zapaqivo uqa); pogoni za proizvodwu energije ­ toplane na gas ili zapaqive te~nosti; akumulatorske stanice 110 i 220 V jednosmerne struje; postrojewa za proizvodwu motornih uqa i za podmazivawe, eksploataciju,preradu nafte; objekti gde se koriste alkalni metali, kalcijum legure i amalgami ovih metala, hidridi, nitriti, suflidi, karbidi, teluridi, arsenici, fosfidi, natrijum-bisulfat, organska jediwewa aluminijuma i sl. jer hemijski reaguju sa vodom (izdvajawe vodonika i toplote); skladi{ta materijala osetqivih na dejstvo vode; objekti u kojima se u procesu proizvodwe koriste samozapaqive materije (beli fosfor); objekti u kojima se skladi{te samozapaqive materije (beli fosfor, `itarice, ugaq ...); pogoni za preradu i obradu drveta i vlaknastih materija; pogoni za preradu i obradu zapaqivih materijala, plasti~nih masa i proizvoda, gume, bitumena, ve{ta~kih |ubriva, gra|evinske stolarije, ambala`e, papira i kartona, kwigoveznice, fabrike duvana, cigareta, ko`e i sl; pogoni {tamparije; pr`ionice ili su{ionice zapaqivog materijala, zbog pove}ane temperature, mernoregulacione opreme i mogu}ih kvarova na opremi; proizvodni objektu u HE i TE sa generatorima zbog zna~aja; proizvodni pogoni toplana na ugaq; skladi{ta zapaqivih te~nosti sa temperaturom zapaqivosti od 60oS do 100 oS;

I kat.

1.21. 1.22. 1.23. 1.24. 1.25. 1.26. 1.27. 1.28. 1.29. 1.30.

II kat.

2.1. 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22

proizvodni pogoni za monta`u sklopova raznih vrsta od zapaqivog materijala sa kori{}ewem malih koli~ina odma{}iva~a i sredstava za podmazivawe; propan-bitan stanice bez ispariva~a; objekat ­ podzemni ili nadzemni rezervoar zapaqivih te~nosti ili gasova; ve}e skladi{te zapaqivih i nezapaqivih materija u zapaqivoj ambala`i preko 3000 m2; benzinske stanice sa mawe od 5 automata za istakawe goriva; glavna merno-regulaciona stanica na gasovodu u krugu preduze}a; skladi{te pra{kastih ili zrnastih zapaqivih materija; stambeni, poslovni ili stambeno-poslovni objekti koji ima visinu ve}u od 22 m od kote terena do kote poda najvi{eg sprata i boravi ve}i broj qudi; hoteli, bioskopi, pozori{ta, muzeji, sportske ili koncertne dvorane, biblioteke i sl.; bolnice, klinike i domovi zdravqa; objekti u kojima se skladi{te ili koriste toksi~ne,agresivni i radioaktivne materije; klanice u kojima se radi sa otvorenim lo`i{tem ili otvorenim plamenom; trafo-stanice i razvodna postrojewa 35/10 KV i 35/6 KV; objekti za koje je iskustvo pokazalo da predstavqaju opasnost po izbijawe po`ara; auto-servisi povr{ine ve}e od 500 m2; obi~ni pogoni za preradu i obradu metala (osim pod 1.1, 1.4 ili 1.12); topionice, ~eli~ane, livnice, ciglane, proizvodwa porculana i stakla (osim pod 1.1.); pogoni za preradu mesa, konzervi, keksa i ~okolade, alkoholnih i bezalkoholnih pi}a; stambeni, poslovni ili stambeno-poslovni objekti u kojima se nalaze kotlarnice, robne ku}e, tr`ni centri i prodavnice boja i lakova i sl.; proizvodni pogoni u poqiprivredi (`ivinarnici, tovili{ta stoke, staklenik i sl.); objekti za proizvodwu, kori{}ewe i skladi{tewe vodorastvorqivih boja; trafo-stanice 10/0,4 KV; proizvodni pogoni na otvorenom gde se koriste zapaqive te~nosti ili gasovi; sredwe skladi{te zapaqivih ili nezapaqivih mat. u zapaqivoj ambala`i 1.000 - 3.000 m2; proizvodni pogoni za monta`u sklopova raznih vrsta od nezapaqivog materijala sa kori{}ewem malih koli~ina odma{}iva~a i sredstava za podmazivawe; skladi{ta zapaqivih gasova u bocama ako sadr`i do 24 boce; skladi{te zapaqivih te~nosti sa temperaturom paqewa preko 100 oS; objekti za remont saobra}ajnih i drugih sredstava i opreme; auto-servsi povr{ine od 200 ­ 500 m2; gara`e sa jednim ili vi{e spratova za sme{taj putni~kih automobila, autobusa, kamiona, aviona, helikoptera i sl; ra~unski centri, centri za daqinsko upravqawe i kontrolu, telefonske centrale i sl. protiv-gradne stanice 1. reda; {kole, radni~ki univerziteti, fakulteti, instituti, zavodi i sl; upravne zgrade, stanice za drumski, `elezni~ki i brodski prevoz; crpne stanice za vodu, reni-bunari, nadzemni rezervoari za vodu, hem.priprema vode i sl.; mala skladi{ta zapaqivih ili nezapaqivih materija u zapaqivoj ambala`i do 1.000m2 ; auto-servsi povr{ine do 200 m2 povr{ine u osnovi; stambeni, poslovni ili stambeno-poslovni objekti (koji nisu u ta~ki 3.4.); ugostiteqske radwe (koje nisu u 2.16.), fotografse i zanatke radwe, servisi (koji nisu u 3.14 i 4.2), prodavnice razne robe, robne ku}e i samoposluge (koje nisu u 2.16); vatrogasne stanice i vatrogasni domovi; objekti tehnolo{ke kanalizacije (koji nisu u 1.1, 1.13 i 1.18); protiv-gradne stanice 2. reda; meteorolo{ke stanice, opservatorije, seizmolo{ke i hidrolo{ke stanice; objekti sportskih klubova i dru{tava, odmarali{ta, motela i turisti~ki i planinarski domovi, kampovi i sl. (ako nije u 2.16); portirnice, stra`arske ku}ice, putarske ku}ice, sanitarni ~vorovi i sl; igrali{ta, stadioni, hipodromi, streli{ta, autodromi i sl; {upe, barake, ostave za alat, stare delove i prizemne gara`e za nekoliko vozila i sl.

III kat.

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.16. 3.17. 3.18. 3.19. 3.20.

IV kat.

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12.

Information

Tablica - Kategorije ugrozenosti od pozara.doc

2 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

485395


You might also be interested in

BETA
Tablica - Kategorije ugrozenosti od pozara.doc