Read Microsoft Word - Nodros_spec_vajadz_MK_579 text version

Publicts: Vstnesis , 29.10.2003, nr. 151 Spk no 30.10.2003 Publicts: ZIOTJS , 12.02.2004, nr. 3 Spk esoss LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS 21.10.2003 Noteikumi nr. 579 Rg Noteikumi par visprjs pamatizgltbas un visprjs vidjs izgltbas iestzu nodrosinjumu atbilstosi specilm vajadzbm

(prot. Nr.55 15.§) Izdoti saska ar Visprjs izgltbas likuma 53.pantu 1. Noteikumi nosaka visprjs pamatizgltbas un visprjs vidjs izgltbas iestzu (turpmk ­ izgltbas iestde) nodrosinjumu, kds nepieciesams, lai integrtu tajs izgltojamos ar specilm vajadzbm (turpmk ­ izgltojamie). Izgltbas iestdes nodrosinjumu nosaka atbilstosi licenctai specils izgltbas programmai, veidam, kd izgltojamos integr izgltbas iestd, un integrcijas nosacjumiem. 2. Izgltojamo var integrt izgltbas iestd, kura steno licenctu specils izgltbas programmu. Izgltojamo integr: 2.1. visprjs izgltbas klas; 2.2. atverot atsevisu klasi tikai izgltojamiem ar specilm vajadzbm (specils izgltbas klasi). 3. Izgltbas iestde, atverot specils izgltbas klasi, nodrosina: 3.1. licenctas specils izgltbas programmas apguvi atbilstosas profesionls kvalifikcijas pedagogu vadb; 3.2. rehabilitciju, kuru sniedz rstniecbas iestde, pamatojoties uz lgumu, kas noslgts ar izgltbas iestdes dibintju, vai sertificts izgltbas iestdes medicniskais personls. 4. Izgltojamiem nepieciesams rehabilitcijas pieejambu var nodrosint vecki (aizbildi), par to rakstiski paziojot izgltbas iestdes vadtjam. 5. Visprjs izgltbas klas un specils izgltbas klas stenojams specils izgltbas programmas, tm atbilstosi klasifikcijas kodi, diagnozes un nodrosinjums noteikts so noteikumu 1. un 2.pielikum. 6. Noteikumu izpildi steno likum par valsts budzetu krtjam gadam piesirto ldzeku ietvaros.

Ministru prezidents Izgltbas un zintnes ministrs

E.Repse K.Sadurskis

1.pielikums Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.579 Visprjs izgltbas iestdes specils izgltbas klas stenojams specils izgltbas programmas, tm atbilstosie kodi, diagnozes un nodrosinjums Nodrosinjums Nr. p.k. Diagnoze (kritriji diagnozes noteiksanai) mcbu un citu izgltbas iestdes telpu (teritorijas) aprkojums 3 papildu rehabilitcijas paskumi 4 papildu pedagoiskais personls un palgpersonls 5

1

2

Izgltojamie ar redzes traucjumiem: 21015111*, 21015121, 31015111, 1. 21015113, 31015113 1.1. neredzgie izgltojamie (redzes asums ar briu korekciju labk redzosaj ac robezs no 0 ldz 0,2, emot vr ar citu redzes funkciju stvokli) Mcbu telpa 7­10 Papildu izgltojamiem. korekcijas un CCTV­televideo rehabilitcijas palielintji, lupas, nodarbbas dazdu veidu tiflopedagoga palielintji. vadb Grifeles, Braila (orientsans un tfeles un Braila mobilitte, redzes 1.2. vjredzgie rakstmmasnas, iespju izgltojamie (redzes Braila displejs un optimizsanas asums augstks par 0,2, printeris. tehnikas apguve, ja ir progresjosas acu Audioieraksti un Braila raksta slimbas un vrojamas nepieciesamie apguve, sadzves astniskas pardbas, tehniskie ldzeki, lai un socilo iemau lasot tuvum vai nodrosintu iespju veidosana) rakstot) rakstu darbus aizstt ar verbliem uzdevumiem (klausties un atbildt). Tiflopedagogs. Palgskolotjs (atkarb no izgltojam veselbas stvoka un attstbas lmea)

Individuls darba vietas apgaismojums. Izgltbas iestdes telps elektrosldzu un kontaktligzdu vietu kontrastains apzmjums, kpu pirm un pdj pakpiena krsojums dzelten krs, durvju aplodu krsojums kontrastaini atsirgs no sienu krsojuma. Mcbu grmatas un mcbu ldzeki atbilstosi specils izgltbas programmai 2. Izgltojamie ar dzirdes traucjumiem: 21015211, 21015221, 21015212, 21015222, 31015213 Papildu korekcijas un rehabilitcijas nodarbbas surdopedagoga vadb (individula dzirdes atlieku vingrinsana un valodas attstsana). Individuli dzirdes aparti. Izgltbas iestdes paskumu tulkosana zmju valod. Specilista paldzba dzirdes apartu noregulsan un sku tehnisku kmju novrsan Surdopedagogs (vai nedzirdgo tulks katr stund). Palgskolotjs (atkarb no izgltojam veselbas stvoka un attstbas lmea)

2.1. nedzirdgie Mcbu telpa 7­10 izgltojamie (izteikti izgltojamiem. smagas pakpes sensori Vizulie indikatori neirla vjdzirdba skau izrunas (5.pakpes vjdzirdba), fikssanai, smagas pakpes sensori indukcijas spoles, neirla vjdzirdba kolektvs skaas (4.pakpes vjdzirdba), pastiprinsanas vidji smagas pakpes iekrtas, skau sensori neirla raidtji­uztvrji vjdzirdba (3.pakpes FM sistm vjdzirdba)) 2.2. vjdzirdgie izgltojamie (viegla dzirdes zuduma pakpe, kas radjusi valodas traucjumus, vidja dzirdes zuduma pakpe, kas radjusi valodas traucjumus, vidji smaga dzirdes zuduma pakpe, kas radjusi valodas traucjumus, smaga dzirdes zuduma pakpe, ja ir valodas attstbas

prieksnoteikumi, oti smaga dzirdes zuduma pakpe, ja ir valodas attstbas prieksnoteikumi) 3. Izgltojamie ar gargs attstbas traucjumiem: 21015111, 21015121 Sistemtiska Specilais izgltojamo pedagogs. pedagoiski Palgskolotjs psiholoiska un (viss vai medicniska atseviss stunizpte, rezulttu ds atkarb no analze un izgltojam apspriesana, lai veselbas rastu optimlu stvoka un variantu katra attstbas izgltojam lmea) izgltosanai, korekcijas darbam un vispusgai attstbai. Individulas programmas katram izgltojamam (F 71, F 72) 3.1. viegla garga atpalicba Mcbu telpa 8­12 (viegla garga atpalicba izgltojamiem (F 70), iekaujot vieglu (F 70). psihisku atpalicbu, Mcbu telpa ne vieglu psihisku vairk k 6 izgltosubnormalitti, jamiem (F 71, F 72 neprecizta garg vai ar vairkiem atpalicba (F 79), smagiem attstbas pervazvi attstbas traucjumiem). traucjumi (F 84, Materil bze traucjumu grupa, kam praktisku darbu raksturga kvalitatva iemau veidosanai patoloija), sizofrnija atbilstosi specils izgltbas brna vecum ar izteiktiem specifiskiem programmai intelekta traucjumiem (F 20), epilepsijas izraista demence (F 02.8 + G 40), epilepsijas izraisti organiski personbas, uzvedbas un intelekta traucjumi (F 07.0 + G 40), uzvedbas un intelekta traucjumi smadzeu slimbu, bojjumu vai disfunkcijas d (F 07.0, 1, 2, 8, 9 + G 40)) 3.2. vidji smaga garga atpalicba (vidji smaga garga atpalicba (F 71), iekaujot vidji smagu subnormalitti, un smaga garga atpalicba (F 72), iekaujot smagu subnormalitti, autisms, atipisks autisms, neprecizta garga atpalicba (F 79), pervazvi attstbas traucjumi (F 84,

traucjumu grupa, kam raksturga kvalitatva patoloija), sizofrnija brna vecum ar izteiktiem intelekta traucjumiem (F 20), epilepsijas izraista demence (F 02.8 + G 40), epilepsijas izraisti organiski personbas, uzvedbas un intelekta traucjumi, uzvedbas un intelekta traucjumi (F 07.0 + G 40), uzvedbas un intelekta traucjumi smadzeu slimbu, bojjumu vai disfunkcijas d (F 07.0, 1, 2, 8,9 + G 40)) 4. Izgltojamie ar fizisks attstbas traucjumiem: 21015311, 21015321 Specils izgltbas pedagogs. Palgskolotjs vai socilais aprptjs (atkarb no izgltojam veselbas stvoka un attstbas lmea) 4.1. kustbu un balsta Mcbu telpa 7­10 Papildu traucjumi (brnu izgltojamiem. korekcijas, spastisk trieka Inzeniertehnisk rehabilitcijas un (spastisk diplija, piemrotba: rstniecisks hemiparze, uzbrauktuves, lifti, nodarbbas hiperkinzes), pielgotas durvis, osteohondroptija, tualetes, dusas telpas progresv muskuu izgltojamiem distrofija, stvoklis pc invaldu ratios. amputcijm, stvoklis Braucamie ratii un pc osteomielta, citas prvietosans iedzimtas apaksstilbu palgierces. un pdu deformcijas Palgierces un (varus, valgus), specili mugurkaula rakstmpiederumi un deformcija (skolioze rki skolnu un kifoze), izteiktas dinsanai. ortopdisks Individuls tfeles, saslimsanas, iedzimti kas piestiprinmas vai iegti balsta kustbu braucamiem ratiiem aparta traucjumi)

4.2. skolioze (visu veidu Mcbu telpa 10­16 iedzimtas vai iegtas izgltojamiem. skoliozes (I­IV Rehabilitcijas un pakpe), Seiermaa rstniecisko slimba (juvenila procedru veiksanai kifoze), nepieciesamais osteohondroptija, Erba aprkojums. Kusetes parze, hemiparze, klas. rstniecisks paraparze, tetraparze, vingrosanas sekas pc mugurkaula inventrs traumm, disku trces, osteomielta sekas, krsu kurvja deformcija, Sprenea slimba, Hagluna slimba, Pertesa slimba, gzas loctavu mezjumi, kjas sasinjums (hipoplzija), muskulr distonija (pazemints muskuu tonuss)) Slatera slimba, torticollis (sbais kakls), X kjas, O kjas, plakan pda 5. Izgltojamie ar somatiskm saslimsanm: 21015411, 21015421 Mcbu telpa 12­20 izgltojamiem. Regulra telpu mitr uzkopsana un telpu vdinsana 5.1. neirotiski izgltojamie ar bronhilo astmu un citm nespecifiskm plausu saslimsanm (bronhil astma, astmatisks bronhts, recidivjoss bronhts, hronisks bronhts un stvoklis pc plausu opercijm, polinoze) Specils Papildu izgltbas korekcijas, rehabilitcijas un pedagogs. Vlama ditas rstniecisks msa nodarbbas. Saudzjosa rezma nodrosinsana mcbu un audzinsanas proces. 5.2. gremosanas traucjumi Mcbu telpa 12­20 Atbilstosa dinsana, rstu un 1.tipa cukura diabts izgltojamiem uzraudzba, (kua gotdas regulras prolapss barbas vad, medikamentu refluksa ezofagts, lietosanas aizkua dziedzera nodrosinsana. eksokrna disfunkcija, Sistemtiska hroniski aizcietjumi, izgltojamo erozvs duodents, pedagoiski erozvs gastrts,

duodents, gastrts, gastroduodents, celiakija, 1.tipa cukura diabts)

psiholoiska un medicniska izpte, rezulttu analze un apspriesana, lai stenotu veselbas stvoklim atbilstosu pedagoisko procesu Mcbu telpa 8­12 Sistemtiska Mcbu izgltojamiem. izgltojamo prieksmetu Mcbu telp pedagoiski skolotji ar otru pieejams dzeramais psiholoiska un specialitti ­ dens un izlietne. medicniska logopds, lai Logopdijas kabinets izpte, rezulttu visa grupu un analze un pedagoisk individulm apspriesana, lai procesa laik nodarbbm rastu optimlu mctu, variantu katra preciztu un izgltojam automatiztu vispusgai valodas skau izrunu. attstbai Vlams psihologs Specils Mcbu telpa 9­14 Papildu korekcijas, izgltbas izgltojamiem. Relakscijas telpa, ja rehabilitcijas un pedagogs. rstniecisks Psihologs. nepieciesams, nodarbbas. Brnu psihiatrs nodrosinot dezrskolotja vai Saudzjosa rezma psihologa kltbtni. nodrosinsana Veselbas stvoka mcbu un audzinsanas d katram izglproces. tojamam Sistemtiska nepieciesama atsevisa darba vieta izgltojamo pedagoiski (vienvietgs sols) psiholoiska un medicniska izpte, rezulttu analze un apspriesana, lai rastu optimlu variantu katra izgltojam

6.

Izgltojamie ar valodas traucjumiem: 21015511, 21015521

6.1. valodas sistmas nepietiekama attstba I­II pakp, allija, afzija, dizartrija, rinollija, izteikta disllija, izteikti ekspresvs valodas traucjumi (F 80.1), receptvs valodas traucjumi (F 80.2), izteikta disleksija, disgrfija, izteikta logoneiroze (F 98.5) 7.

Izgltojamie ar psihoneiroloiskm saslimsanm: 21015711, 21015721

7.1. novjinta nervu sistma, organiski un emocionli traucjumi, kognitvi vai somatoformi traucjumi, dazdu veidu attstbas traucjumi un citi psihiski traucjumi, kuriem raksturgs skums brnb vai pusaudza gados, ievrojot izgltojam socili psiholoiskos apstkus un socils adaptcijas traucjumus, hiperaktvi uzvedbas traucjumi

izgltosanai 8. Izgltojamie ar psihisks attstbas aizturi un mcsans grtbm: 21015611, 21015621 Saudzjosa Specils rezma izgltbas nodrosinsana pedagogs. mcbu un Psihologs. audzinsanas Brnu psihiatrs proces. Specils mcbu stundu plns, kas nodrosina individulu korekcijas darbu. Dezrskolotja vai psihologa kltbtne laik, kad izgltojamie atrodas relakscijas telp. Sistemtiska izgltojamo pedagoiski psiholoiska un medicniska izpte, rezulttu analze un apspriesana, lai rastu optimlu variantu katra izgltojam izgltosanai

8.1. specifiski mcsans Mcbu telpa 10­16 iemau attstbas izgltojamiem. traucjumi (F 81), Relakscijas telpa. psihisks attstbas Uzmanbas aizture, hiperaktivitte, traucjumu d uzmanbas deficta katram izgltojamam sindroms, afektvi nepieciesama atsetraucjumi (F 06.4 ­ F visa darba vieta 06.9), izteiktas (vienvietgs sols). encefaloastniskas Dazdi uzskates, reakcijas ar dazdu izdales ldzeki un etioloiju (F 48), pielgojumi neirozes, neirozm (atgdnes, datorproldzgi ar stresu saistti grammas u.c.) traucjumi (F 41, F 42, F 44), somatoformi traucjumi (F 45), personbas un uzvedbas traucjumi (F 60, F 61, F 62, F 68, F 90 ­ F 95, F 98, F 99)

Piezme. * Izgltbas programmas kods atbilstosi Izgltbas un zintnes ministrijas apstiprintajam izgltbas programmu klasifikatoram.

Izgltbas un zintnes ministrs

K.Sadurskis

2.pielikums Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.579 Visprjs izgltbas iestdes visprjs izgltbas klas integrti stenojams specils izgltbas programmas, tm atbilstosie kodi, diagnozes un nodrosinjums Nodrosinjums Nr. Diagnoze p.k. (kritriji diagnozes mcbu un citu noteiksanai) izgltbas iestdes telpu (teritorijas) aprkojums 1 2 3 papildu rehabilitcijas paskumi 4 papildu pedagoiskais personls un palgpersonls 5

Izgltojamie ar redzes traucjumiem: 21015111*, 21015121, 31015111, 21015113, 1. 31015113 1.1. vjredzgie izgltojamie (redzes asums augstks par 0,2, ja ir progresjosas acu slimbas un vrojamas astniskas pardbas, lasot tuvum vai rakstot) Mcbu telpa ne vairk Papildu k 20 izgltojamiem. korekcijas un Personlie datori, rehabilitcijas lupas, dazdu veidu nodarbbas palielintji. Atkarb tiflopedagoga no izgltojam redzes vadb stvoka ­ grifeles, (orientsans un Braila tfeles un Braila mobilitte, redzes rakstmmasnas, Braila iespju displejs un printeris. optimizsanas Audioieraksti un tehnikas apguve, ja nepieciesams, nepieciesamie tehniskie ldzeki, lai, Braila raksta apguve, sadzves ja nepieciesams, un socilo iemau nodrosintu iespju rakstu darbus aizstt ar veidosana) verbliem uzdevumiem (klausties un atbildt). Individuls darba vietas apgaismojums. Izgltbas iestdes telps elektrosldzu un kontaktligzdu vietu kontrastains apzmjums, kpu pirm un pdj pakpiena krsojums dzelten krs, durvju aplodu krsojums Tiflopedagogs. Palgskolotjs (atkarb no izgltojam veselbas stvoka un attstbas lmea)

kontrastaini atsirgs no sienu krsojuma. Mcbu grmatas un mcbu ldzeki atbilstosi specils izgltbas programmai 2. Izgltojamie ar dzirdes traucjumiem: 21015211, 21015221, 31015211, 31015221 Mcbu telpa ne vairk Papildu Surdopedagogs (vai k 20 izgltojamiem. korekcijas un nedzirdgo tulks Vlams ­ vizulie katr stund). rehabilitcijas indikatori skau Palgskolotjs (atkanodarbbas izrunas fikssanai, rb no izgltojam surdopedagoga indukcijas spoles, veselbas stvoka un vadb kolektvs skaas attstbas lmea) (individula pastiprinsanas dzirdes atlieku iekrtas, skau vingrinsana un raidtji­uztvrji FM valodas sistm attstsana). Individuli dzirdes aparti. Nodrosinta iespja, ja nepieciesams, mutisks atbildes aizstt ar rakstiskm atbildm vai nodrosint tulkojumu zmju valod. Izgltbas iestdes paskumu tulkosana zmju valod. Specilista paldzba dzirdes apartu noregulsan, sku tehnisku kmju novrsan Mcbu telpa ne vairk Sistemtiska k 20 izgltojamiem. izgltojamo Materil bze pedagoiski praktisku darbu iemau psiholoiska un veidosanai medicniska izpte, rezulttu analze un apspriesana, lai rastu optimlu Specilais pedagogs. Palgskolotjs (atseviss stunds atkarb no izgltojam veselbas stvoka un attstbas lmea) 2.1. vjdzirdgie izgltojamie (viegla dzirdes zuduma pakpe, kas radjusi valodas traucjumus, vidja dzirdes zuduma pakpe, kas radjusi valodas traucjumus, vidji smaga dzirdes zuduma pakpe, kas radjusi valodas traucjumus, smaga dzirdes zuduma pakpe, ja ir valodas attstbas prieksnoteikumi, oti smaga dzirdes zuduma pakpe, ja ir valodas attstbas prieksnoteikumi)

3.

Izgltojamie ar gargs attstbas traucjumiem: 21015111, 21015121

3.1. viegla garga atpalicba (viegla garga atpalicba (F 70), iekaujot vieglu psihisku atpalicbu, vieglu psihisku subnormalitti, neprecizta garg atpalicba (F 79),

pervazvi attstbas traucjumi (F 84, traucjumu grupa, kam raksturga kvalitatva patoloija), sizofrnija brna vecum ar izteiktiem specifiskiem intelekta traucjumiem (F 20), epilepsijas izraista demence (F 02.8 + G 40), epilepsijas izraisti organiski personbas, uzvedbas un intelekta traucjumi (F 07.0 + G 40), uzvedbas un intelekta traucjumi smadzeu slimbu, bojjumu vai disfunkcijas d (F 07.0, 1, 2, 8, 9 + G 40)) 4.

variantu katra izgltojam izgltosanai, korekcijas darbam un vispusgai attstbai. Palgskolotjs (specilais pedagogs) individuli paldz klas vai cit telp dzimts valodas, matemtikas, svesvalodas, vstures, eogrfijas un bioloijas stunds. mijas un fizikas stundas aizstj amatu mcbas un mjturbas, arodizgltbas un dzves mcbas stundas

Izgltojamie ar fizisks attstbas traucjumiem: 21015311, 21015321, 31015311 Specils izgltbas pedagogs. Palgskolotjs vai socilais aprptjs (atkarb no izgltojam veselbas stvoka un attstbas lmea)

4.1. kustbu un balsta Mcbu telpa ne vairk Papildu traucjumi (brnu k 20 izgltojamiem. korekcijas, spastisk trieka Inzeniertehnisk rehabilitcijas un (spastisk diplija, piemrotba: rstniecisks hemiparze, uzbrauktuves, lifti, nodarbbas hiperkinzes), pielgotas durvis, osteohondroptija, tualetes, dusas telpas progresv muskuu izgltojamiem invaldu distrofija, stvoklis ratios. Braucamie pc amputcijm, ratii un citas stvoklis pc prvietosans osteomielta, palgierces iedzimtas apaksstilbu Palgierces un specili un pdu deformcijas rakstmpiederumi un (varus, valgus), rki skolnu dinsanai. mugurkaula Individuls tfeles, deformcija kas piestiprinmas (skolioze un kifoze), braucamiem ratiiem. izteiktas ortopdisks Rehabilitcijas un saslimsanas, iedzimti rstniecisko procedru vai iegti balsta veiksanai kustbu aparta nepieciesamais

traucjumi) 4.2. skolioze (visu veidu iedzimtas vai iegtas skoliozes (I­IV pakpe), Seiermaa slimba (juvenila kifoze), osteohondroptija, Erba parze, hemiparze, paraparze, tetraparze, sekas pc mugurkaula traumm, disku trces, osteomielta sekas, krsu kurvja deformcija, Sprenea slimba, Hagluna slimba, Pertesa slimba, gzas loctavu mezjumi, kjas sasinjums (hipoplzija), muskulr distonija (pazemints muskuu tonuss), Slatera slimba, torticollis (sbais kakls), X kjas, O kjas, plakan pda) 5.

aprkojums

Izgltojamie ar somatiskm saslimsanm: 21015411, 21015421

5.1. neirotiski Mcbu telpa ne vairk Papildu Specils izgltbas izgltojamie ar k 20 izgltojamiem. korekcijas, pedagogs bronhilo astmu un Regulra telpu mitr rehabilitcijas un citm nespecifiskm uzkopsana un telpu rstniecisks plausu saslimsanm vdinsana nodarbbas. (bronhil astma, Saudzjosa rezma astmatisks bronhts, nodrosinsana recidivjoss bronhts, mcbu un hronisks bronhts un audzinsanas stvoklis pc plausu proces. opercijm, Atbilstosa polinoze) dinsana, rstu uzraudzba, 5.2. izgltojamie ar Mcbu telpa ne vairk regulras gremosanas k 20 izgltojamiem medikamentu traucjumiem (kua

gotdas prolapss barbas vad, refluksa ezofagts, aizkua dziedzera eksokrna disfunkcija, hroniski aizcietjumi, erozvs duodents, erozvs gastrts, duodents, gastrts, gastroduodents, celiakija, 1.tipa cukura diabts)

lietosanas nodrosinsana. Sistemtiska izgltojamo pedagoiski psiholoiska un medicniska izpte, rezulttu analze un apspriesana, lai realiztu veselbas stvoklim atbilstosu pedagoisko procesu Mcbu telpa ne vairk k 20 izgltojamiem. Logopdijas kabinets grupu un individulm nodarbbm Sistemtiska Logopds. izgltojamo Vlams psihologs pedagoiski psiholoiska un medicniska izpte, rezulttu analze un apspriesana, lai rastu optimlu variantu katra izgltojam vispusgai valodas attstbai

6.

Izgltojamie ar valodas traucjumiem: 21015511, 21015521

6.1. valodas sistmas nepietiekama attstba I­II pakp, allija, afzija, dizartrija, rinollija, izteikta disllija, izteikti ekspresvs valodas traucjumi (F 80.1), receptvs valodas traucjumi (F 80.2), izteikta disleksija, disgrfija, izteikta logoneiroze (F 98.5) 7. 7.1. novjinta nervu sistma, organiski un emocionli traucjumi, kognitvi vai somatoformi traucjumi, dazdu veidu attstbas traucjumi un citi psihiski traucjumi, kuriem raksturgs skums brnb vai pusaudza gados, ievrojot izgltojam socili psiholoiskos apstkus un socils adaptcijas traucjumus,

Izgltojamie ar psihoneiroloiskm saslimsanm: 21015711, 21015721 Mcbu telpa ne vairk Papildu k 20 izgltojamiem. korekcijas, Vlama relakscijas telpa rehabilitcijas (ja nepieciesams, un rstniecisks nodrosinot nodarbbas. dezrskolotja vai Saudzjosa psihologa kltbtni). rezma Veselbas stvoka d nodrosinsana katram izgltojamam mcbu un nepieciesama atsevisa audzinsanas darba vieta (vienvietgs proces. sols) Sistemtiska izgltojamo pedagoiski psiholoiska un medicniska izpte, rezulttu Specils izgltbas pedagogs. Vlams psihologs. Vlamas brnu psihiatra konsultcijas

hiperaktvi uzvedbas traucjumi

analze un apspriesana, lai rastu optimlu variantu katra izgltojam izgltosanai

8.

Izgltojamie ar psihisks attstbas aizturi un mcsans grtbm: 21015611, 21015621 Saudzjosa rezma nodrosinsana mcbu un audzinsanas proces. Specils mcbu stundu plns, kas nodrosina individulu korekcijas darbu. Sistemtiska izgltojamo pedagoiski psiholoiska un medicniska izpte, rezulttu analze un apspriesana, lai rastu optimlu variantu katra izgltojam izgltosanai Specils izgltbas pedagogs. Vlams psihologs. Vlamas brnu psihiatra konsultcijas

8.1. specifiski mcsans Mcbu telpa ne vairk iemau attstbas k 20 izgltojamiem. traucjumi (F 81), Vlama relakscijas psihisks attstbas telpa. aizture, hiperUzmanbas traucjumu aktivitte, uzmanbas d katram deficta sindroms, izgltojamajam afektvi traucjumi nepieciesama atsevisa (F 06.4, F 06.5, F darba vieta (vienvietgs 06.6, F 06.7, F 06.8, sols). Dazdi uzskates, F 06.9), izteiktas izdales ldzeki un encefaloastniskas pielgojumi (atgdnes, reakcijas ar dazdu datorprogrammas u.c.) etioloiju (F 48), neirozes, neirozm ldzgie ar stresu saisttie traucjumi (F 41, F 42, F 44), somatoformi traucjumi (F 45), personbas un uzvedbas traucjumi (F 60, F 61, F 62, F 68, F 90, F 91, F 92, F 93, F 94, F 95, F 98, F 99)

Piezme. * Izgltbas programmas kods atbilstosi Izgltbas un zintnes ministrijas apstiprintajam izgltbas programmu klasifikatoram.

Izgltbas un zintnes ministrs

K.Sadurskis

Redakcijas: Atsauces: Izraisosais: 10.06.1999, likums , Visprjs izgltbas likums Saisttais: 28.02.2003, likums , Par valsts budzetu 2003.gadam

Information

Microsoft Word - Nodros_spec_vajadz_MK_579

15 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

874713


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - Nodros_spec_vajadz_MK_579