Read Microsoft Word - CHUONG TRINH TAP HUAN THUY SAN - DHCT _NXPowerLite_.doc text version

Khoa Thy Sn ­ Trng i h c Cn Th

Training on intensive farming of Pangasius catfish

Mc tiêu Nhm giúp hc viên nm vng k thut cn bn và thc t nuôi cá tra thâm canh có th áp dng thành công vào thc t sn xut. Chng trình

Tp hun k thut nuôi cá tra thâm canh

Lý thuyt (2 ngày) - c im sinh hc ca cá tra - Chn a im, thit k và chun b ao nuôi - Chn ging và th ging - Dinh dng và qun lý thc n nuôi cá - Qun lý cht lng nc ao nuôi - Bnh cá và cách phòng tr - Vn v qui hach và phát trin bn vng ngh nuôi cá tra Tham quan (1 ngày) - Tham quan các mô hình nuôi cá tra thâm canh Cn Th

Cán b ging dy Ts Dng Nht Long Ts Nguyn Thanh Phng Ts Trn Th Thanh Hin Ts Trng Quc Phú Ts Bùi Minh Tâm Ths T Thanh Dung Ks Nguyn Thanh Hiu Ks Nguyn Hoàng Thanh

S lng: 10 ­ 30 ngi / khóa Hc viên: Nông dân tiên tin, k thut viên các tri thy sn, cán b a phng Thi gian: Tháng 3-9 hng nm hay theo nhu cu

Information

Microsoft Word - CHUONG TRINH TAP HUAN THUY SAN - DHCT _NXPowerLite_.doc

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

239373