Read 285_2597078.pdf text version

NOBETEC PULVER

Side 1 av 5

SIKKERHETSDATABLAD NOBETEC PULVER

1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket

Utgitt dato Kjemikaliets navn Kjemikaliets bruksområde 01.10.2010 NOBETEC PULVER Midlertidig fylling Jacobsen-Dental AS Alfaset 1.Industrivei 4, Alnabru N-0668 OSLO Norway +47 22792020 +47 22792021 [email protected] www.jacobsen-dental.no -

Importør

Firmanavn Postadresse Postnr. Poststed Land Telefon Telefaks E-post Hjemmeside

Utarbeidet av

Nødtelefon

HMS-databladet er utarbeidet/ revidert av ApplySorco AS. Koppholen 6. Postboks 8040, N-4068 Stavanger. tlf. +47 51 63 90 00 webside: www.ApplySorco.no Giftinformasjonssentralen:22591300

2. Fareidentifikasjon

Klassifisering Klassifisering CLP Farebeskrivelse Andre farer Xi, N; R43, R50/53 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 1; H410 Kan gi allergi ved hudkontakt. Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Kan irritere øynene. Giftige nedbrytningsprodukter ved oppvarming

3. Sammensetning /opplysning om innholdsstoffer

Komponentnavn Kolofonium Identifikasjon Klassifisering Innhold CAS-nr.: 8050-09-7 Xi; R43 30 - 70 % EC-nr.: 232-475-7 Indeksnr.: 650-015-00-7 CAS-nr.: 1314-13-2 N; R50/53 30 - 70 % EC-nr.: 215-222-5 Indeksnr.: 030-013-00-7 CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol,

Sinkoksid

Kolonneforklaring

Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline)

NOBETEC PULVER

FH/FB/FM

Side 2 av 5

mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol% T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. Inneholder flere komponenter som ikke er merkepliktige

Komponentkommentarer

4. Førstehjelpstiltak

Generelt Innånding Hudkontakt Flytt den skadde fra forurensningskilden. Sørg for ro, varme og frisk luft. Frisk luft og hvile. Gå ut i frisk luft, og forbli i ro. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Vask huden grundig med såpe og vann. Ta av tilsølte klær. Klær vaskes før gjenbruk. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Vær oppmerksom på allergiske reaksjoner i huden. Skyll straks med rikelige mengder vann eller øyeskyllevann i inntil 10 minutter. Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Drikk et par glass vann eller melk. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Ikke gi noe å drikke hvis personen er bevisstløs.

Øyekontakt

Svelging

5. Tiltak ved brannslukning

Passende brannslukningsmiddel Brann- og eksplosjonsfarer Personlig verneutstyr Treet som er utsatt for varme, avkjøles med vann og fjernes fra brannstedet dersom dette kan skje uten fare. Vannspray, pulver eller karbondioksid. Ikke brannfarlig. Ved oppvarming og brann kan det dannes irriterende damper/gasser. Karbondioksid (CO2). Karbonmonoksid (CO). Sink Brannslukkere bør benyttet frisklufttilført åndedrettsvern Brannmannskaper skal bruke beskyttelsesklær.

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Metoder til opprydding og rengjøring Unngå støvdannelse. Unngå innånding av støv. Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk verneklær som beskrevet i punkt 8 i dette sikkerhetsdatabladet. Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn er forbudt. Ved større utslipp til avløp/vannmiljø informeres lokale myndigheter. Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Farlig avfall. Innleveres til spesialmottak.

7. Håndtering og lagring

Håndtering Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå innånding av støv. Unngå utvikling av støv. Bruk personlig verneutstyr se pk 8 Personer som lett får allergiske reaksjoner bør ikke håndtere produktet. Tørt og kjølig. Lagres i ventilert sone. Lagringstemperatur: < 25 C Beskyttes mot varme. Lagres adskilt fra antennelseskilder, røyking forbudt.

Oppbevaring

8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

Administrative normer

Komponentnavn Kolofonium Identifikasjon CAS-nr.: 8050-09-7 EC-nr.: 232-475-7 Indeksnr.: 650-015-00-7 CAS-nr.: 1314-13-2 EC-nr.: 215-222-5 Indeksnr.: 030-013-00-7 Verdi Norm år

Sinkoksid

8 t.: 5 mg/m3

2007

Eksponeringskontroll

Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline)

NOBETEC PULVER

Anbefalte overvåkingsprosedyrer Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Åndedrettsvern Håndvern Øyevern Annet hudvern enn håndvern Annen informasjon

Side 3 av 5

Det bør gjennomføres målinger av: Støv ogmetaller i arbeidsatmosfære. Målersultatene bør underskride adm. norm med god margin. Øyeskylleflaske skal være tilgjengelig på arbeidsplassen. Mekanisk ventilasjon kan være påkrevet. Risken for innånding av støv skal gjøres minst mulig. Røykere bør røykeavvennes. Bruk egnet åndedrettsvern med partikkelfilter, type P2. Bruk vernehansker av: Butylgummi. Gjennomtrengningstid > 8 timer. Bruk støvtette vernebriller dersom det er fare for kontakt med øynene. Bruk egnede verneklær for å beskytte mot enhver mulighet for hudkontakt. Spising, røyking og drikkefontener er ikke tillatt nær arbeidsstedet. Ta av tilsølte klær, og vask huden grundig med såpe og vann når arbeidet er ferdig. Vask tilsølte arbeidsklær før de brukes igjen.

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform Farge Løselighet i vann Pulver, støv Gulhvit Uløslig.

10. Stabilitet og reaktivitet

Forhold som skal unngås Materialer som skal unngås Farlige spaltningsprodukter Stabilitet Oppvarming. Oksidasjonsmidler Alkali-jordmetaller. magnesium Ved brann dannes giftige gasser (CO, CO2). Sink. Stabil under de foreskrevne oppbevaringsforholdene.

11. Toksikologisk informasjon

Toksikologisk informasjon

LD50 oral Verdi: 5000 mg/kg Forsøksdyreart: rotte Kommentarer: Sinkoksid Verdi: 500 mg/kg Forsøksdyreart: Mennesket Kommentarer: Sinkoksid Verdi: 5 mg/m3 Forsøksdyreart: rotte Varighet: 3 timer Kommentarer: Sinkoksid

LD50 oral

LC50 innånding

Toksikologiske data fra komponenter Øvrige helsefareopplysninger

Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Allergi Støv irriterer luftveiene og kan forårsake hoste og pustevansker. Innånding av pulver kan gi metallrøykfeber. Kan gi allergi ved hudkontakt. Direkte kontakt kan medføre irritasjon. Virker irriterende. Kan forårsake kvalme, magesmerter og brekninger. Kan gi allergi ved gjentatt og lanvarig eksponering ved hudkontakt

12. Miljøopplysninger

Toksikologiske data fra komponenter Øvrige miljøopplysninger

Økotoksisitet Mobilitet Meget giftig for vannlevende organismer. ,kan gi uønskede langtidsvirkninger i vanndig miljø. Produktet er oppløselig i vann.

Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline)

NOBETEC PULVER

Persistens og nedbrytbarhet Bioakkumulasjonspotensial Produktet er tungt bionedbrytbart. Produktet inneholder potensielt bioakkumulerbare stoffer.

Side 4 av 5

13. Fjerning av kjemikalieavfall

Avfallskode EAL Produktet er klassifisert som farlig avfall Emballasjen er klassifisert som farlig avfall Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet EAL: 160508 kasserte organiske kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer, Norsas: 7151 Ja Nei Absorber i vermikulitt eller tørr sand for senere deponering på godkjent fyllplass for spesialavfall.

14.Transportinformasjon

Proper Shipping Name Varenavn (nasjonalt) Farlig gods ADR Enviromentally substance, solid n.o.s. MILJØSKADELIG STOFF, I FAST FORM, N.O.S. Status: Ja UN-nr.: 3077 Klasse: 9 Fare nr.: 90 Emballasjegruppe: III Varenavn: MILJØSKADELIG STOFF, I FAST FORM, N.O.S. Status: Ja UN-nr.: 3077 Klasse: 9 Emballasjegruppe: III Varenavn: MILJØSKADELIG STOFF, I FAST FORM, N.O.S. Status: Ja UN-nr.: 3077 Klasse: 9 Emballasjegruppe: III Marin forurensning: Ja EmS: F-A, S-F Varenavn: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. Status: Ja UN-nr.: 3077 Klasse: 9 Emballasjegruppe: III Varenavn: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

Farlig gods RID

Farlig gods IMDG

Farlig gods ICAO/IATA

15. Opplysninger om lover og forskrifter

Faresymbol

Sammensetning på merkeetiketten EC-etikett R-setninger S-setninger

Kolofonium: 30 - 70 %, Sinkoksid: 30 - 70 % Ja R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene. S26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S28 Får man

Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline)

NOBETEC PULVER

Side 5 av 5

stoff på huden, vask straks med store mengder . S37/39 Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. S51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder. S22 Unngå innånding av støv. S60 Dette kjemikaliet og dets emballasje skal behandles som farlig avfall. S61 Unngå utslipp til miljøet. Se Sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

FAREPIKTOGRAMMER (CLP)

Signalord Faresetninger Sikkerhetssetninger

Referanser (Lover/Forskrifter)

Advarsel H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H410 Meget giftig med langtidsvirkninger for vannlevende organismer. P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/spray. P272 Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. P333 + P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. P363 Vask tilsølte klær før de brukes på nytt. P273 Unngå utslipp til miljøet. HMS-databladet er utarbeidet/revidert etter 29 ATP. Administrative normer om forurensninger i arbeidsatmosfære. Transport om farlig gods:ADR/RID,IMDG, IATA. HMS-databladet er utarbeidet/revidert etter 1 ATP til CLP. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 1.6 2004 nr. 930. Administrative normer om forurensninger i arbeidsatmosfære. Forskrifter om helsefare-.brannfare-,eksplosjonsfare-,miljøfaremerking med veiledning. Norsk Stoffliste (SFT,Arbeidstilsynet,DSB,Petroleumstilsynet).

16. Andre opplysninger

Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Leverandørens anmerkninger R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Utarbeidet/ revidert av SØRCO AS. Koppholen 6. Postboks 8040, 4068 Stavanger. tlf. 51639000 webside: www.Sorco.no SØRCO har ikke ansvar for feil eller mangler i opplysninger fra produsent/leverandør. Produsent/leverandør av det kjemiske produktet, oppgitt i seksjon 1 i HMS-datablader er juridisk ansvarlig for databladets innhold. Kvalitetssikret av ApplySørco AS etter 1 ATP til CLP. Sørco AS

Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad

Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline)

Information

5 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

703219