Read Doelstellingen vorige periode / jaarplan text version

OP WEG NAAR EEN GOEDE VERZUIMREGISTRATIE INFORMATIEVOORZIENING WET VERBETERING POORTWACHTER VOOR SW-BEDRIJVEN

1. ACHTERGROND Ziekteverzuim staat momenteel in de schijnwerpers. Niet alleen vinden veel SW-bedrijven zelf dat het verzuim in hun organisatie te hoog is, ook de wetgever vindt dat bedrijven meer `bovenop' het verzuim moeten gaan zitten. De Wet Verbetering Poortwachter die per 1 april is ingegaan stelt concrete nieuwe eisen aan medewerkers, direct leidinggevenden, aan P&O en aan de Arbo-dienst. De meeste SW-bedrijven houden een verzuimregistratie bij. Deze verzuimregistratie wordt, zo is gebleken uit regionale bijeenkomsten die in 2001 door de sociale partners zijn georganiseerd, voor verschillende doelstellingen gebruikt: · · · · · · · · · · · · · Managementinformatie (het management kan zien waar en bij welke groep mensen het verzuim hoog is en wat de mogelijke oorzaken daarvan zijn). Het maken van afspraken met de Arbo-dienst. Het overleg in het Sociaal Medische Team. Het aansturen van leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor het verzuim op hun afdeling. Medewerkers worden in het werkoverleg geconfronteerd met de hoogte van het verzuim in het kader van bewustwording. Overleg met de medewerkers van de woonvoorziening van verstandelijk gehandicapten; Arbeidsongevallen op de weg naar het werk worden geregistreerd ten behoeve van het toepassen van claimrecht. Kostencommunicatie. Informeren van de ondernemingsraad. Voor herindicatieverzoeken. Voor de uitvoering van RIE's. Voor het opstellen van reïntegratierapportages. Voor informatievoorziening aan de ondernemingsraden.

Het is dus van belang om op verschillende niveaus binnen uw organisatie zicht te hebben op het ziekteverzuim: organisatiebreed, op afdelingsniveau en soms kan ook informatie op individueel niveau noodzakelijk zijn. Het instrument, de Poortwachter planning en control cyclus, bestaat uit drie deelinstrumenten: 1. De eenduidige registratiemethodiek voor de SW-sector. Hiermee kunt u uw ziekteverzuimcijfers generen en deelnemen aan de jaarlijks verzuimmonitor van de SW-sector. U kunt vervolgens de gegevens van uw bedrijf (laten) afzetten tegen de cijfers van vergelijkbare bedrijven, 2. Het VerzuimAanpakPlan (VAP): een formulier waarmee de direct leidinggevenden (werkleider / productiemanager) voor elk ziektegeval de ontwikkelingen rondom het verzuim volgen. In het formulier kunnen feiten, afspraken en actiepunten worden geregistreerd. Het VAP kan worden gebruikt in verzuimgesprekken met medewerkers, in terugkeergesprekken en/ of in reïntegratiegesprekken. Ook zal aan de hand van de ingevulde VAP's door de leidinggevenden worden gerapporteerd aan het management.

3. Een kwartaalrapportage (KWARAP): een formulier dat in feite een verzamelstaat is van alle ingevulde VAPPEN en aan de hand waarvan per kwartaal kan worden gerapporteerd aan het management.

1. Eenduidige verzuimregistratie Aan de basis van een goed werkende verzuimregistratie die ook voor analyse geschikt is, liggen eenduidige definities. Er bestaan verschillende methodes om ziekteverzuimgegevens om te zetten in ziekteverzuiminformatie. Verschillen tussen deze methodes zitten vaak in: · · Berekening in personen of FTE's. Berekening in kalenderdagen of in werkdagen.

De meest eenvoudige methode is de kalenderdagenmethode. Hierbij wordt uitgaan van het totaal aantal kalenderdagen en het totaal aantal zieke kalenderdagen. De berekening geschiedt op basis van werkzame personen in een organisatie en niet op basis van FTE. Dit impliceert dat er geen rekening gehouden hoeft te worden met het onderscheid tussen mensen die voltijd werken en mensen die in deeltijd werken. Deeltijdwerkers die het gehele jaar in dienst waren dragen 365 beschikbare kalenderdagen bij aan de noemer van de formule die wordt gehanteerd voor het berekenen van het verzuimpercentage. Omdat ook hun eventuele ziektedagen per kalenderdag worden geteld, ongeacht of zij op die dag al dan niet geacht werden te werken leidt dit niet tot vertekeningen. De systematiek is eenvoudig en beperkt de kans op fouten. Er hoeft geen extra moeite te worden gedaan om vast te stellen hoeveel werkdagen een deeltijdwerker gedurende de ziekteperiode heeft verzuim. Opmerking: in de praktijk blijken eventuele verschillen tussen verschillende maar consequent gehanteerde methoden overigens gering: ten hoogste 0,5%. De nu volgende definities zijn van belang. Kalenderdagen: Meetjaar: Deeltijdwerkers: meten op basis van kalenderdagen (niet op basis van werkdagen). het jaar waarover de betreffende verzuimcijfers worden berekend. er behoeft geen onderscheid te worden gemaakt naar voltijd- en deeltijdwerknemers. Een deeltijder die geheel 2000 in dienst was van uw bedrijf levert 365 beschikbare kalenderdagen op. gedeeltelijk zieken dienen naar rato van het aantal uren dat men ziek is te worden vermeld. Een werknemer die bijvoorbeeld 50 procent ziek is en 50 procent werkt, wordt dus voor 50 procent meegeteld bij de berekening van het aantal verzuimde dagen. personeelsleden, die in het kader van arbeidstherapie werkzaam zijn, worden als 100 procent arbeidsongeschikt beschouwd.

Gedeeltelijk ziek:

Arbeidstherapie:

Beschikbare kalenderdagen: Het totaal aantal beschikbare kalenderdagen is de som van het aantal kalenderdagen, dat elk personeelslid bij het bedrijf in dienst is in het meetjaar. Een personeelslid dat gedurende een heel jaar in dienst was van het bedrijf levert 365 beschikbare kalenderdagen op. Een personeelslid dat op 1 februari 2000 in dienst is gekomen, telt voor 333 beschikbare kalenderdagen (365 minus 31).

Gemiddeld aantal personeelsleden: Is het totaal van het aantal personeelsleden op de 1e van elke maand in het meetjaar, gedeeld door twaalf. Ziekteverzuimpercentage Het ziekteverzuimpercentage geeft inzicht in de vraag wat de omvang van het ziekteverzuim in uw bedrijf is. Het ziekteverzuimpercentage exclusief zwangerschap- en bevallingsverlof, heeft de voorkeur. Het ziekteverzuimpercentage wordt door middel van de volgende formule berekend:

totaal aantal verzuimde kalenderdagen in meetjaar ziekteverzuimpercentage = -------------------------------------------------------------------totaal aantal beschikbare kalenderdagen in meetjaar X 100%

Het volgende is bij het berekenen van het ziekteverzuimpercentage van belang: · Het totaal aantal verzuimde kalenderdagen is de som van het aantal kalenderdagen dat elk personeelslid ziek is geweest in een bepaald jaar (meetjaar). Bij de vaststelling van het ziekteverzuimpercentage doet het niet ter zake of een verzuimgeval op 31 december van het meetjaar al afgesloten is. Het gaat hier uitsluitend en alleen om het verzuimde aantal dagen in het meetjaar. Eveneens geldt dat verzuimdagen uit het voorafgaande jaar, van verzuimgevallen die in het meetjaar worden afgesloten, niet mee tellen bij de berekening van het verzuimpercentage. Oftewel, voor de berekening van het verzuimpercentage van een verzuimgeval dat op 20 december 1999 begon en op 7 januari 2000 werd beëindigd, worden slechts 6 dagen meegeteld (1 tot en met 6 januari 2000). De berekening op basis van werkzame personen en niet op basis van FTE's impliceert dat geen onderscheid behoeft te worden gemaakt naar voltijd- en deeltijdwerknemers. Dit betekent dat deeltijdwerknemers die het gehele jaar in dienst waren 365 beschikbare kalenderdagen bijdragen aan de noemer van de formule die wordt gehanteerd voor de berekening van het verzuimpercentage. Omdat ook hun eventuele ziektedagen per kalenderdag worden geteld, ongeacht of zij op die dag al dan niet werden geacht te werken, leidt dit niet tot vertekeningen. Deze telling komt de eenvoud ten goede. Er hoeft geen extra moeite te worden gedaan om vast te stellen hoeveel werkdagen een deeltijdwerker gedurende zijn of haar ziekteperiode heeft verzuimd. Aannemelijke uitkomsten voor een verzuimpercentage lopen uiteen van 0% tot 20%. Het ziekteverzuimpercentage inclusief zwangerschap- en bevallingsverlof is altijd hoger dan het ziekteverzuimpercentage exclusief zwangerschap- en bevallingsverlof, tenzij van dit verlof in 2000 geen gebruik is gemaakt. (Indien er toch gebruik gemaakt worden van ziekteverzuimpercentages inclusief zwangerschap- en bevallingsverlof). In verband met de nieuwe poortwachterfunctie wordt het onderscheid tussen ziekteverzuim korter en ziekteverzuim langer dan een jaar van belang. Het totale ziekteverzuimpercentage is een optelsom van het ziekteverzuimpercentage langer dan een jaar en het ziekteverzuimpercentage korter dan een jaar.

·

·

·

Meldingsfrequentie De gemiddelde meldingsfrequentie geeft inzicht in de vraag hoe vaak verzuim in uw bedrijf voorkomt. De gemiddelde meldingsfrequentie exclusief zwangerschap- en bevallingsverlof heeft de voorkeur. De meldingsfrequentie wordt door middel van de volgende formule berekend:

totaal aantal ziekmeldingen in meetjaar gemiddelde meldingsfrequentie = -----------------------------------------------------------gemiddeld aantal personeelsleden in meetjaar

Bij deze vraag dienen alleen de meldingen die in het meetjaar hebben plaatsgevonden bij de berekening te worden meegenomen. Voorbeeld: bij een verzuimgeval van 20 december 1999 tot 7 januari 2000 dient de ziekmelding niet te worden meegenomen ten behoeve van de vaststelling van de meldingsfrequentie over 2000: deze melding vond immers niet plaats in 2000 maar in 1999. Een verzuimgeval dat begint in 1999 en eindigt in 2000 of later dient wél te worden meegerekend. Een uitkomst groter dan 5 is heel onaannemelijk. Dit zou namelijk betekenen dat iedere medewerker in uw bedrijf zich jaarlijks vijf keer ziek heeft gemeld. Gemiddelde verzuimduur De gemiddelde verzuimduur geeft inzicht in de vraag wat de ernst van het verzuim in uw bedrijf is. De voorkeur gaat ook hier uit naar cijfers exclusief zwangerschap- en bevallingsverlof. De gemiddelde verzuimduur wordt door middel van de volgende formule berekend:

totaal aantal verzuimde kalenderdagen van in meetjaar afgesloten verzuimgevallen gemiddelde verzuimduur = -----------------------------------------------------------totaal aantal verzuimgevallen die in meetjaar zijn beëindigd

Bij deze formule van de gemiddelde verzuimduur staat expliciet vermeld dat het moet gaan om afgesloten verzuimgevallen. Eerst dan kan de gemiddelde verzuimduur van verzuimgevallen worden berekend. Voor die gemiddelde verzuimduur dienen eventuele verzuimde kalenderdagen uit eerdere jaren daarom meegeteld worden. Dit betekent dat: · · verzuimgevallen die in het meetjaar zijn begonnen, maar pas het jaar erop zijn beëindigd, niet meetellen voor de berekening Verzuimgevallen die voor het meetjaar zijn begonnen en in het meetjaar zijn afgesloten, wel meetellen voor de berekening van de gemiddelde verzuimduur in het meetjaar. De verzuimde kalenderdagen in het meetjaar (en eventuele eerdere jaren) van een verzuimgeval dat in het meetjaar wordt afgesloten, tellen dus mee in de berekening voor de gemiddelde verzuimduur.

Voorbeeld: een verzuimgeval van 12 december 1999 tot 7 januari 2000 dient te worden meegenomen als één verzuimgeval bij de berekening van de gemiddelde verzuimduur in 2000 (en wel voor 26 dagen); een verzuimgeval van 20 december 2000 tot 6 januari 2001 niet omdat dit verzuimgeval niet is afgesloten in 2000. Uit eerdere jaren blijkt dat de gemiddelde verzuimduur zich vaak tussen de 10 à 20 dagen bevindt. Een berekening die leidt tot een gemiddelde verzuimduur langer dan 20 dagen, hoeft zeker niet fout te zijn. Zeker als sprake is van een aantal zeer langdurige verzuimgevallen kan dit leiden tot een relatief tot hoge gemiddelde verzuimduur. Categoriseren van verzuimduur Bij het categoriseren van de verzuimduur worden het totaal aantal verzuimgevallen van alle personeelsleden per categorie verzuimduur aan gegeven. Het gaat dan alleen om de verzuimgevallen die in het meetjaar zijn beëindigd. Ook hier is er voorkeur voor verzuimduur exclusief zwangerschap- en bevallingsverlof. De volgende gehanteerde klassen zijn algemeen gebruikelijk: · · · · 1 tot en met 7 dagen 8 tot en met 42 dagen 43 tot en met 365 dagen meer dan 365 dagen

Verzuimmeldingen per persoon Op individueel niveau kan geregistreerd worden hoe vaak een werknemer zich in het meetjaar heeft ziek gemeld. De volgende categorie indeling is algemeen gebruikelijk: · · · · · 0 maal ziek gemeld 1 - 3 maal ziek gemeld 4 - 6 maal ziek gemeld 7 - 9 maal ziek gemeld > 9 maal ziek gemeld

2. VERZUIMAANPAKPLAN (VAP-formulier) Het VerzuimAanpakPlan (VAP) wordt door de leidinggevende per ziektegeval ingevuld. Dit gebeurt bij het eerste contact van de consulent met de werknemer na de ziekmelding. Gedurende de periode van ziekte kan het VAP worden bijgehouden en bijgesteld door de leidinggevende. Het VAP dient te worden opgenomen in het (werknemers)dossier. Periodiek zal elke leidinggevende op basis van ingevuld VAP's bij het management verantwoording afleggen voor de acties die zijn ondernomen om het ziekteverzuim onder de eigen SWwerknemers te beperken. Tevens kan de leidinggevende op deze manier de gemaakte afspraken bijhouden. 1. Medewerkernummer

2. Naam

3. Geboortedatum

Koppelen aan werknemersbestand (handicapcode/eventueel profielensysteem). 4. Naam direct leidinggevende (DL)

5. Afdeling

6. Wat is de datum van ziekmelding?

7. Aantal keren ziek sinds 1 januari

Eerste dag: begin van het ziekteverzuim Het eerste ziektejaar begint op het moment waarop de werknemer zich "ziek meldt" bij de werkgever. De werkgever heeft de wettelijke verplichting om vast te (laten) stellen of de werknemer recht heeft op loondoorbetaling en of er mogelijkheden zijn om de werknemer passend werk aan te bieden (BW deel 7 art, 629). De werkgever moet de `ziekmelding' op de dag van de ziekmelding doorgeven aan de Arbo-dienst. 8. Totale verzuimduur in kalenderdagen tussen 1 januari en < datum ziekmelding >

9. Is er op de eerste dag van ziekmelding telefonisch contact geweest tussen direct leidinggevende DL en medewerker?

G G

Ja, ga door met vraag 12 Nee, ga door met vraag 10

10. Wat is de reden dat op de dag van ziekmelding geen contact is geweest met de zieke werknemer?

G G G

De werknemer was niet bereikbaar; Afwezigheid DL Anders, reden:............................................................................................................ .................

11. Wanneer is er voor de eerste maal contact geweest tussen DL en zieke werknemer?

G G G G

Op de dag van ziekmelding Na twee dagen Tussen twee dagen en 1 week Na meer dan 1 week

12. Inschatting oorzaak van ziekte (meerdere antwoorden mogelijk)

G G G G G G

De ziekte is arbeidsgerelateerd (van fysieke aard) De ziekte is arbeidsgerelateerd (van psychische aard) Ziekte als gevolg van een bedrijfsongeval Problemen in de privé-situatie (financiële problemen, zorg voor kinderen, etc.) Klachten gerelateerd aan zwangerschap Anders

13. Wat is de verwachte duur van de ziekte op basis van de door de werknemer verstrekte informatie?

G G G G

Korter dan 7 kalenderdagen Tussen de 7 en 21 kalenderdagen Tussen de 21 en de 42 kalenderdagen Langer dan 42 dagen

14. Is er een arts geraadpleegd?

G G G

Ja Raadpleging vindt plaats op Niet van toepassing

__/__/__

15. Datum advies van Arbo-dienst __/__/__

(vul hier de datum in)

Zesde week: oordeel van de Arbo-dienst bij dreigend langdurige arbeidsongeschiktheid De Arbo-dienst moet een oordeel geven over de kans dat een werknemer langdurig arbeidsongeschikt zal blijven. Voor dit oordeel moet de Arbo-dienst van de werkgever vóór de 6e week van ziekteverlof een probleemanalyse hebben gemaakt van de ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van arbeid wegens ziekte van de werknemer en van zijn arbeidssituatie. Op basis van deze analyse maakt de Arbo-dienst voor de werkgever een reïntegratieadvies wat gericht moet zijn op werkhervatting en herstel van de werknemer. Daarbij moet de Arbo-dienst aangeven of zij werkhervatting mogelijk acht in de eigen functie of met aangepaste werkzaamheden en of dat bij de eigen werkgever mogelijk is of elders gezocht moet worden. Als er geen herstel- of reïntegratiemogelijkheden zijn kan volstaan worden met een summier oordeel op basis van een beperkte analyse en advies. 16. Datum opstellen van plan van aanpak __/__/__

(vul hier de datum in)

Achtste week: plan van aanpak Het reïntegratieadvies van de Arbo-dienst wordt besproken door de werkgever en de werknemer. In dit overleg worden door de werkgever en de werknemer gezamenlijk concrete voorstellen en reïntegratieactiviteiten geformuleerd, gericht op het herstel en de terugkeer van de werknemer naar zijn eigen of ander werk. Dit resulteert in een schriftelijk plan van aanpak dat binnen 8 weken na de eerste ziekteverlofdag in overeenstemming tussen werkgever en werknemer is vastgesteld. In dit plan van aanpak staan in ieder geval de volgende zaken: · · · · · De activiteiten die de werkgever en de werknemer moeten verrichten om terugkeer naar werk te bespoedigen. De te bereiken doelstellingen en de daarbij behorende termijnen. Wie de reïntegratie gaat begeleiden en dus ook het contact verzorgt tussen de werknemer, werkgever en de Arbo-dienst. Wanneer de verrichtingen geëvalueerd worden. Wanneer er contact dient te zijn tussen de Arbo-dienst en de werknemer.

De werknemer en de Arbo-dienst ontvangen beiden zo spoedig mogelijk een afschrift van het plan van aanpak. Het plan van aanpak kan in de loop der tijd moeten worden aangepast aan de veranderende situatie. De werkgever geeft zijn Arbo-dienst opdracht hem te adviseren om het plan van aanpak aan te passen zodra zij vindt dat daar aanleiding toe is. Let op: er hoeft geen plan van aanpak te worden opgesteld als zich de uitzonderingssituatie voordoet dat vanaf het begin van de ziekteperiode al duidelijk is dat de zieke werknemer niet meer terug kan keren bij de eigen en/of andere werkgever. 17. Datum 13e weekmelding aan UWV __/__/__

(vul hier de datum in)

13e week: melding Als de ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van arbeid wegens ziekte langer dan 13 weken duurt moet het UWV hiervan bericht hebben. Op basis van deze melding berekent het UWV de einddatum (52e week) van de wettelijke loondoorbetalingperiode. De werkgever is verantwoordelijk voor een tijdige ziekmelding aan het UWV. Dit kan door de Arbo-dienst als extra service worden uitgevoerd. 18. Datum reïntegratieverslag __/__/__ 37e week: reïntegratieverslag Als de werknemer langer dan 37 weken ziek gemeld is, kan hij de WAO-beoordeling aanvragen bij het UWV. De werknemer is dan verplicht om een reïntegratieverslag in te dienen. Het reïntegratieverslag dient dus als onderbouwing voor de WAO-aanvraag. In het reïntegratieverslag wordt door de werkgever en de werknemer verantwoording afgelegd over de uitgevoerde activiteiten gericht op herstel en werkhervatting in het eerste ziektejaar. In het reïntegratieverslag komen tenminste de volgende zaken aan de orde: · · · · · · · · · · · · De noodzakelijke administratieve gegevens van de werknemer, werkgever en Arbodienst. Gegevens omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever. Gegevens omtrent de functie van de werknemer. Gegevens omtrent de bekwaamheden van de werknemer. Vermelding van de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte. Het door de werkgever en werknemer overeengekomen plan van aanpak. Evaluatie plan van aanpak door werkgever, werknemer en Arbo-dienst. Oordeel over de kwaliteit van de arbeidsrelatie door werkgever, werknemer en Arbodienst. Oordeel van de Arbo-dienst over de functionele beperkingen van de werknemer en de mogelijkheden van de werknemer tot het verrichten van de eigen arbeid. Oordeel van de Arbo-dienst over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever. Oordeel van de werknemer over het totale reïntegratieplan. Uitkomsten van de eventuele second opinion.

(vul hier de datum in)

De werkgever zorgt ervoor dat de werknemer (een samenvatting van) het reïntegratieverslag op tijd, dus uiterlijk in de 37e week krijgt. De werknemer is verplicht om in het reïntegratieverslag zijn visie te geven op het achterliggende reïntegratietraject en de inspanningen van zijn werkgever en de Arbo-dienst in het eerst ziektejaar. Het reïntegratieverslag bevat ook medische en arbeidskundige gegevens die het UWV nodig heeft voor de inhoudelijke WAO-beoordeling. De Arbo-dienst zorgt - in opdracht van de werkgever - voor het medische deel van het reïntegratieverslag.

19. WAO-beschikking

G G

Geen WAO-beschikking afgegeven (ga door naar vraag 20) Percentage arbeidsongeschikt: _ _% (ga door naar vraag 21)

20. Loondoorbetaling (indien nog geen beschikking is afgegeven)

G G

Ja, loondoorbetaling Nee, geen loondoorbetaling

De werkgever stelt vast of een medewerker die een aanvraag doet voor ziekteverlof ook recht heeft op loondoorbetaling. Als de werkgever van mening is dat de werknemer niet ongeschikt is tot het verrichten van (aangepaste) arbeid, dan kan hij de medewerker sommeren weer te gaan werken. Doet de medewerker dit zonder goede redenen niet, dan kan de werkgever de loondoorbetaling stopzetten of zelfs toestemming vragen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen bij het CWI. Het CWI is dan wel verplicht om van het UWV een deskundigenoordeel te vragen. Verder kan de werkgever na het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid het CWI verzoeken tot beëindiging van het dienstverband, waarmee ook de verplichting tot reïntegratie vervalt. 21. Datum laatste gespreksverslag __/__/__ 22. Datum laatste Sociaal Medisch Team __/__/__ 23. Interventie (Dit is een vrije-tekst-ruimte. Maak duidelijk wat de aanpak is. Geef alleen recente informatie. (sinds de vorige rapportage)). Datum 1:

(vul hier de datum in)

(vul hier de datum in)

Datum 2:

Datum 3: Reïntegratie spoor 1 (intern) Reïntegratie spoor 2 (extern)

24. Datum herstelmelding (eventueel: verwachte hersteldatum) __/__/__

(vul hier de datum in)

3. KWARTAALRAPPORTAGE ZIEKTEVERZUIM Afdeling Direct leidinggevende Periode Naam: Naam Kwartaal

Doelstellingen vorige periode / jaarplan Geef een korte omschrijving

Analyse van ziekteverzuim per afdeling Totaal aantal nieuwe ziekmeldingen Totaal aantal herstelmeldingen Totaal aantal zieke werknemers op de afdeling (exclusief zwangerschap) Aantal zieken < 7 dagen Aantal zieken < 21 dagen Aantal zieken > 21 dagen Aantal malen contact van DL met zieke op de eerste dag % verzuim werkgerelateerd / psychisch / fysiek % verzuim medische oorzaak Aantal adviezen van Arbo-dienst Aantal opgesteld plannen van aanpak Aantal 13e weekmeldingen Aantal reintegratieverslagen Aantal WAO-beschikkingen Aantal loondoorbetalingen Analyse van het verzuim in deze periode ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... Nieuwe doelstellingen ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ....................................................................................................................

Information

Doelstellingen vorige periode / jaarplan

14 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

687025