Read EH.pdf text version

Load

9.1.

9.1.3.

9.1.3. Ehitise kasutusluba

Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle ehitise osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise kasutusluba otstarve märgitakse kasutusloale. Erandlikult ei pea kasutusluba olema: riigisaladusega seotud ehitisel riigikaitselisel ehitisel väikeehitisel, välja arvatud elamiseks kasutataval väikeehitisel enne planeerimis- ja ehitusseaduse jõustumist, st enne 1995. aasta 22. juulit õiguslikul alusel ehitatud ehitisel. Õiguslikud alused on maakasutusõigus ja ehitusluba. Õiguslikul alusel oleva ehitusloana käsitletakse ka enne 1991. aasta 1. novembrit koostatud ja kehtinud korras kinnitatud maa ostueesõigusega erastamist taotleva isiku: elamu tüüp- või ehitusprojekti suvila tüüp- või ehitusprojekti aiamaja tüüp- või ehitusprojekti. Enne planeerimis- ja ehitusseaduse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitist võib kasutada ainult ehitisele ettenähtud kasutamise otstarbe kohaselt (vt ptk 3 lisa 1). Seega on ehitise osa kasutusotstarbe muutmisel kindlasti vaja taotleda kasutusluba.

Ehitise kasutusluba on ehitusloa andja nõusolek, et valminud ehitis või selle osa on ehitisele ettenähtud nõuete kohane ja seda võib kasutada kavandatud otstarbe kohaselt.

1

märts 2011

9.1.

Load Kasutusloaga annab loa andja nõusoleku, et valminud ehitis või selle osa on ehitusloa või kirjaliku nõusoleku taotlemisel esitatud ehitusprojekti kohane. Kasutusluba ei saa väljastada ehitisele, mis ei ole ehitusloa taotlemisel esitatava ehitusprojektiga kooskõlas.

kasutusloa väljastamine

Kasutusluba väljastatakse valminud ehitisele kui tervikule. Kasutusloa võib ehitise püstitamisel väljastada ka ehitise osale, kui osa saab kasutada funktsionaalselt ja ohutult. Ehitise osale väljastatud kasutusluba kehtib kuni ehitisele kui tervikule väljastatud kasutusloa väljastamiseni. Ehitisele kasutusloa väljastamisel võetakse arvesse ehitise osale varem väljastatud kasutusluba ja selle loa väljastamiseks esitatud dokumente. Ehitusjärelevalve kohaliku omavalitsuse territooriumil on kohaliku omavalitsuse pädevuses. Ehitusjärelevalve osa on ehituslubade ja kasutuslubade väljastamine. Lisaks oma haldusterritooriumile teeb kohalik omavalitsus ehitusjärelevalvet ka avalikus veekogus (vt ptk 7.6) ehitiste üle, mis on kaldaga püsivalt ühendatud. Tehnilise järelevalve amet teeb ehitusjärelevalvet avaliku veekogu ehitiste üle, mis ei ole kaldaga püsivalt ühendatud. Kohalik omavalitsus peab kasutusloa väljastamisel kaalutlema ehitise ohutuse asjaolusid ning otsustama, kas kasutusloa taotluses ja ehitusprojektis või ehitise mõõdistusprojektis esitatud parameetritega ehitist tohib kasutada ehitise omaniku soovitud otstarbel. Ehitusloa käsituse muudatus riigikohtu otsuse kohaselt 30. novembril 2010 muudeti riigikohtu otsusega kohtuasjas nr 3-3-1-63-10 ehitusloa käsitust. Kuni 30. novembrini 2010 käsitati ehitusluba kui tähtajatut luba, mis ei kaota kehtivust. Erand oli vaid asjaolu, kui kahe aasta jooksul ehitusloa andmisest arvates ei olnud

Ehituskäsiraamat

2

märts 2011

Load ehitusloa kohaselt ehitamist alustatud, sest siis kaotas ehitusluba kehtivuse. Riigikohus leidis, et õigusvastaselt ehitatud ehitise lammutamiseks tuleb tühistada ehitise kasutusluba. Riigikohtu põhjendused Ehitusseaduse § 32 lõike 2 kohaselt peab ehitise kasutamiseks olema kasutusluba, välja arvatud riigisaladusega või salastatud välisteabega seotud ehitise, riigi kaitselise ehitise ja elamiseks mittekasutatava väikeehitise kasutamiseks. Ehitusseaduse § 32 lõike 1 järgi on ehitise kasutusluba kohaliku omavalitsuse või riigi nõusolek, et valminud ehitis või selle osa on ehitisele ettenähtud nõuete kohane ja seda võib kasutada kooskõlas kavandatud kasutamise otstarbega. Kasutusloaga antakse ka nõusolek, et valminud ehitis või selle osa on ehitusloa või kirjaliku nõusoleku taotlemisel esitatud ehitusprojekti kohane (EhS § 32 lõige 11). Kasutusluba väljastatakse, kui ehitis on kooskõlas õigusaktide nõuetega (EhS § 33 lõige 3). Valminud ehitise kohasuse ehitise nõuetega kinnitab ehitise kasutusluba. Ehitise valmimise kui juriidilise fakti fikseerib enamasti kasutusluba. Seetõttu ammendub ehitusloa õiguslik toime ehitisele kasutusloa väljastamisega. Ehitisele antud ehitusluba kehtib kuni ehitisele kasutusloa andmiseni, pärast kasutusloa andmist kaotab ehitusluba kehtivuse. Pärast ehitisele kasutusloa andmist ei saa ehitise nõuetekohasuse vaidlustamiseks esitada protesti või tühistamiskaebust. Haldusasutus ei saa ka ehitusluba kehtetuks tunnistada. Asjaomase põhjendatud huvi korral on võimalik taotleda ehitusloa õigusvastasuse tuvastamist. Kolleegium selgitab, et kasutusloa andmisel kontrollib haldusasutus nii ehitise kooskõla ehitusprojektiga kui ka ehitise nõuetekohasust laiemalt. Haldusasutus

3

9.1.

9.1.3.

märts 2011

9.1.

Load peab kaaluma ehitusloa kehtetuks tunnistamise või muutmise vajadust, kui kasutusloa menetluses ilmneb, et ehitusluba on välja antud õigusvastaselt. Õigusvastasele ehitisele saab kasutusloa anda õiguspäraselt, kui ehitusloa muutmine või kehtetuks tunnistamine ei ole võimalik (nt kui ehitusloa adressaadi usalduse kaitse kaalub üles avaliku või kolmandate isikute huvi). Valminud ja kasutusloaga ehitise õiguspärasuse vaidlustamiseks halduskohtus tuleb esitada kaebus ehitise kasutusloa tühistamiseks. Õigusvastasele ehitisele antud kasutusloa võib tunnistada kehtetuks ka haldusasutus (vt ka EhS § 38 lõige 1 ja § 61 lõige 4). Kasutusloa väljastajal on õigus kasutusluba kehtetuks tunnistada, kui ehitis on ohtlik inimese elule, tervisele, varale või ehitise omanik ei täida ettekirjutust muuta ehitis nõuetekohaseks või teha ehitise kasutamise õiguspäraseks jätkamiseks vajalikke toiminguid. Kasutusloa tühistamise korral tuleb haldusasutusel teha isikule ettekirjutus õiguspärase olukorra saavutamiseks, mis võib tähendada ka ehitise ümberehitamist või lammutamist. Kohaldada saab ehitusseaduse § 40 lõiget 1, mille kohaselt inimese elule, tervisele, varale või keskkonnale ohtliku ehitise omanik peab ehitise muutma ehitisele esitatavate nõuete kohaseks või lammutama kohaliku omavalitsuse korraldusega määratud päevaks, viisil ja tingimustel. Ehitusseaduse § 40 lõiget 2, mis reguleerib õigusliku aluseta ehitatud ehitise lammutamist, saab kohaldada üksnes juhul, kui ehitatud on ehitusloata või ehitusluba on selle kehtivusajal tühistatud. Kolleegiumi praktika kohaselt peab kohus haldusakti tühistamiseks esitatud protesti läbivaatamisel arvestama õiguspärase ootuse põhimõttega, sest protesti esitamiseks ei näe seadus ette tähtaega (14. mai 2002. aasta otsus haldusasjas nr 3-3-1-25-02, p 24).

Ehituskäsiraamat

4

märts 2011

Load Lisaks käsitles riigikohus ka isikule tekkivat usalduse kaitse küsimust ning leidis, et õigusvastase ehitise omanik ei saa tugineda eeldusele, et õigusvastaselt välja antud ehitusloa alusel ehitatud ehitist saab ka kasutada. Riigikohus põhjendas oma seisukohta allpool järgnevalt. Ringkonnakohus asus seisukohale, et äriühing X ei saa tugineda usalduse kaitsele, sest pidi nõutava hoolsuse korral mõistma ehituskeeluvööndisse ehitamist lubava ehitusloa õigusvastasust. Kohaldada tuleb haldusmenetluse seaduse § 67 lõike 4 punktis 5 sätestatud usalduse kaitse välistamise alust ("Isik ei saa haldusakti kehtetuks tunnistamisel tugineda usaldusele, kui isik oli haldusakti õigusvastasusest teadlik või ei olnud sellest oma süü tõttu teadlik"). Kolleegium nõustub ringkonnakohtuga, et äriühing X ei saa kasutusloa tühistamisel haldusmenetluse seaduse § 67 lõike 4 punktist 5 tulenevalt tugineda usalduse kaitsele. Kehtiv detailplaneering nägi ette paadikuuri püstitamise. Ehitusprojekti ja kasutusloa andmetest pidi äriühing X mõistma, et ehitus- ja kasutusluba ei antud mitte paadikuuri, vaid enamasti muuks otstarbeks kasutatava hoone rajamiseks. Äriühing X oli ka teadlik detailplaneeringuga kavandatud tiigi õigusvastasest paiknemisest ehituskeeluvööndis, sest see oli selgelt välja toodud detailplaneeringu tekstis (toimiku I kd, leht 43: "Ehituskeeluvööndisse jääb ka elamu lõunapoolsele küljele kavandatud tehistiik"). Kolleegium märgib vastuseks kassatsioonikaebuse väidetele, et kui isik ei saa tugineda usalduse kaitsele, ei ole ehitusloa kehtestamise ning protesti esitamise vahele jääval ajal tähtsust. Ka ringkonnakohus märkis, et sellises olukorras pole vaja välja tuua avalikku või kolmandate isikute huvi loa tühistamiseks.

9.1.

9.1.3.

5

märts 2011

Information

5 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

805917