Read BT_Sr_List.xls text version

BT Assistant Seniority List for TRB in ARIYALUR District as on 19/03/2012

REG. NO 1998F04543 2007F09543 2004F04183 2001F04069 2008F09233 NCO Seniority From NAME JAYA R USHARANI.M S.THAMILSELVI AKILANDESWARI J D.DURGADEVI SEX DOB RELIGION COMM QUALIFICATION BSC.,B.ED., BSC.,B.ED., BSC.,B.ED., BSC.,B.ED., BSC.,B.ED., SUBJECT MEDIUM PRIORITY

15110 15110 15110 15110 15110

5/19/1997 8/7/2007 8/9/2007 9/10/2008 9/16/2008

F F F F F

4/20/1967 11/17/1984 4/6/1984 11/28/1980 7/27/1982

HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU

B.C.O B.C.O B.C.O B.C.O B.C.O

BOTANY BOTANY BOTANY BOTANY BOTANY

TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL

2003F03734 2003F00714 1998F16781 2009M11844 2001F00207 2002M01645 2002F04652 1998F12969 2000F00800 2005F04760 2003F02087 2007F09808 2004F00835 2004F00046 2008F10376 2000F02946 1999M07892 1998M20823 1998M21162 2001F04657 1998M40147 2000F00468 2000M07460 2003M04768 2000M08165 2005F04374 2006M00609 2003M05166 2006F06629 1999F04553

15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110

9/8/2008 9/27/2010 4/22/1996 3/3/2009 9/15/2009 9/11/2008 5/24/1994 3/6/1998 5/29/2000 8/22/2005 8/2/2007 8/18/2008 9/10/2008 9/19/2008 10/20/2008 3/30/2009 4/23/1992 10/18/1993 2/17/1994 5/22/1996 8/8/1996 3/27/2000 8/24/2000 9/15/2003 7/11/2005 8/8/2005 3/17/2006 8/14/2006 8/28/2006 9/7/2006

HEMALATHA.N S.RANI S.INDRA A.ELANGOVAN SHANTHI M MANIVEL.R ELANJIYAM K JAYALAKSHMI.S C KALAISELVI PUVANESHWARI D SARALA M M.P.ABIRAMI M.SELVARANI POONKODI A SUBHA.M PRIYA V AUSTIN DAVID D D.ANTONIGEORGE C.RAJENDIRAN BHUVANESWARI.S. RAVI AROCKIARAJ L ROSELINE BELINDA.C. BALASUBRAMANIAN V BALAMURUGAN K ANBARASAN C M NANCY D P.THERASANATHAN JOHNPETER A. MARY MAHIZHA.H T.RASIYA

F F F M F M F F F F F F F F F F M M M F M F M M M F M M F F

7/4/1983 8/20/1984 12/8/1971 7/21/1967 2/28/1983 6/3/1985 6/19/1968 6/10/1970 6/16/1978 5/2/1974 6/15/1985 10/25/1981 5/10/1985 12/23/1977 6/18/1984 3/12/1985 6/23/1965 4/25/1963 8/6/1963 6/3/1968 12/15/1970 12/22/1975 10/3/1963 9/21/1979 6/10/1962 5/28/1982 6/4/1966 5/3/1982 4/13/1985 5/25/1978

HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU XIAN XIAN HINDU HINDU XIAN XIAN HINDU HINDU HINDU XIAN XIAN XIAN XIAN HINDU

B.C.O B.C.O M.B.C M.B.C M.B.C M.B.C S.C S.C S.C S.C S.C S.C S.C S.C S.C S.C B.C.O B.C.O B.C.O B.C.O B.C.O B.C.O B.C.O B.C.O B.C.O B.C.O B.C.O B.C.O B.C.O B.C.O

B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED.,

ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH

ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH

I.C.M I.C.M DEPN EX/SP /FF/TS or XS DEPN EX/SP /FF/TS or XS DEPN EX/SP /FF/TS or XS Land Acquired

BT Assistant Seniority List for TRB in ARIYALUR District as on 19/03/2012

REG. NO 2006M08761 2007F03127 2003M04647 2007F09308 2007F01964 2008F00447 2008F00751 2007M09361 2000F01135 2004F01335 2004F01478 2004F01516 2008M10475 2008F10191 2008M10500 2008F10209 2008M10538 2008F10221 2008F10253 2004F02449 NCO Seniority From NAME P.JOSEPH I.GEORGEMARY SARAVANAN R. N.BHUVANESHWARI A.S.PIRIYADHARSHINI S.VASANTHI MEERA DEVI.T R.JEBAKARUNYARAJ GANDHIMATHI P ARUNA.N KOKILA R POONGODI.P J.DEEPAK S.ARULJEEVA L.AROCKIARAJ DEEPALAKSHMI.K JOSEPH ANANDARAJ.M PRINCY VADHANA.S S.KAVITHAJULIE A.GEETHA SEX DOB RELIGION COMM QUALIFICATION B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., SUBJECT MEDIUM PRIORITY

15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110

9/20/2006 6/11/2007 7/16/2007 7/30/2007 8/7/2007 3/20/2008 4/16/2008 7/7/2008 8/20/2008 9/8/2008 9/9/2008 9/12/2008 9/16/2008 9/19/2008 9/19/2008 9/22/2008 9/23/2008 9/24/2008 9/26/2008 7/11/2011

M F M F F F F M F F F F M F M F M F F F

9/23/1962 6/22/1977 2/5/1983 7/12/1986 2/1/1986 12/5/1977 7/9/1965 3/11/1985 2/23/1983 4/22/1986 6/18/1987 4/11/1987 12/15/1983 6/9/1985 11/13/1974 11/11/1985 6/11/1985 7/27/1987 5/11/1987 5/11/1988

XIAN HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU XIAN HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU XIAN XIAN HINDU XIAN XIAN XIAN HINDU

B.C.O B.C.O B.C.O B.C.O B.C.O B.C.O B.C.O B.C.O B.C.O B.C.O B.C.O B.C.O B.C.O B.C.O B.C.O B.C.O B.C.O B.C.O B.C.O S.T

ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH

ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH

2004F04901 2000M07001 2008M10434 2000F04820 2002F04585 1998F05897 2007F01540 2007F09439 2005F00295 2006F06483

15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110

9/11/2008 5/26/2008 12/16/2009 8/5/1994 10/17/1994 1/10/1996 4/17/2007 8/2/2007 8/14/2007 9/16/2009

JEEVA.R MURUGAN K N.MOOKKAN SARASU A T PARAMESWARI P.NIRMALA ALANGARAMARY.P SAGUNTHALA.J JOSEPHINE CLARA T S.JOSEPHINEARULMARY

F M M F F F F F F F

5/30/1981 6/16/1977 4/13/1984 6/12/1972 6/6/1968 12/11/1972 4/6/1976 1/9/1985 6/25/1976 7/19/1971

HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU XIAN XIAN HINDU XIAN

S.C S.C S.C S.C S.C S.C B.C.O B.C.O B.C.O B.C.O

B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED.,

HISTORY HISTORY HISTORY HISTORY HISTORY HISTORY HISTORY HISTORY HISTORY HISTORY

TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL

P.H (Ortho) I.C.M I.C.M

2004F01811 2009F12252 2002M00769

15110 15110 15110

8/26/2010 9/17/2009 7/12/2010

MALLIKA K R.SEETHALAKSHMI SAKKARAVARTHI T

F F M

6/10/1988 4/8/1988 6/3/1981

HINDU HINDU HINDU

S.C.A S.C.A S.C.A

BSC.,B.ED., BSC.,B.ED., BSC.,B.ED.,

MATHS MATHS MATHS

TAMIL TAMIL TAMIL

P.H (Ortho)

BT Assistant Seniority List for TRB in ARIYALUR District as on 19/03/2012

REG. NO 2009M00791 2002M04333 2000M03719 2006M06754 2007M10633 2007F10411 2007F10347 NCO Seniority From NAME S.MURUGESAN M.ARUMUGAM N.SARAVANAPRABU A.PAULXAVIER T.FRANKLIN D.AROKIYAARULSELVI PORKODI.R SEX DOB RELIGION COMM QUALIFICATION BSC.,B.ED., BSC.,B.ED., BSC.,B.ED., BSC.,B.ED., BSC.,B.ED., BSC.,B.ED., BSC.,B.ED., SUBJECT MEDIUM PRIORITY

15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110

9/27/2010 2/22/2010 9/14/2009 7/12/2006 10/8/2007 10/15/2007 10/17/2007

M M M M M F F

7/29/1984 3/9/1986 1/21/1985 6/27/1982 7/14/1986 5/15/1982 6/7/1981

HINDU HINDU HINDU XIAN XIAN XIAN HINDU

S.C.A S.T B.C.O B.C.O B.C.O B.C.O M.B.C

MATHS MATHS MATHS MATHS MATHS MATHS MATHS

TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL I.C.M DEPN EX/SP /FF/TS or XS DEPN EX/SP /FF/TS or XS DEPN EX/SP /FF/TS or XS DEPN EX/SP /FF/TS or XS

2009F11885 2006F07326 2002F04968 2006F00392 2002F04428 2006F09406 2004F01076 2009F12077 2004F04376 2006F08393

15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110

9/20/2001 9/24/2008 10/23/2008 3/27/2008 4/4/2008 8/18/2008 9/10/2008 5/10/2011 8/3/2004 9/30/2011

L. SUBA SUMATHI.M BUVANESHWARI L RAJALAKSHMI.K C.PREMA P.MOTSHARANI KANAKA.R. J.AROKIA EZHILARASI K.SUDARVIZHI AJITHA. A

F F F F F F F F F F

7/30/1973 5/30/1985 12/1/1981 6/15/1980 7/2/1982 10/4/1985 6/5/1987 9/9/1989 7/17/1979 5/15/1989

HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU XIAN HINDU XIAN HINDU HINDU

O.C O.C B.C.O M.B.C O.C B.C.O B.C.O B.C.O B.C.O B.C.O

BSC.,B.ED., BSC.,B.ED., BSC.,B.ED., BSC.,B.ED., BSC.,B.ED., BSC.,B.ED., BSC.,B.ED., BSC.,B.ED., BSC.,B.ED., BSC.,B.ED.,

PHYSICS PHYSICS PHYSICS PHYSICS PHYSICS PHYSICS PHYSICS PHYSICS PHYSICS PHYSICS

TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL

DESTITUTE WIDOW I.C.M I.C.M DEPN EX/SP /FF/TS or XS DEPN EX/SP /FF/TS or XS DEPN EX/SP /FF/TS or XS DEPN EX/SP /FF/TS or XS DEPN EX/SP /FF/TS or XS P.H (Ortho) DEPN EX/SP /FF/TS or XS

2005F00138 2006F07087 2006F07647 2000F04311 2004F00146 2000F01068 2000F04107 2005F00252 2007F09742 2004F01811 1998F17710 2002F04399 2004F01898 2005F05366 2009F13104 2007F00021

15120 15120 15120 15120 15120 15120 15110 15120 15120 15110 15110 15110 15120 15120 15110 15120

2/22/2010 8/17/2007 12/16/2009 9/14/2000 8/24/2011 6/12/2000 9/22/2008 9/17/2009 9/15/2009 8/26/2010 4/1/2008 7/23/2002 9/2/2010 9/13/2007 9/16/2009 9/27/2010

VALARMATHI R GOMATHY.P K.PUNITHA R.POONGODI SENTHAMILSELVI P REVATHI.J. VANITHAADAIKALAMERI M REVATHI N S.DEVI MALLIKA K P.VANAJA VEMBU.T. JOICE EPHRALINE A VIJAYALAKSHMI V K.C.SANGEETHA D.SATHIYAPRIYA

F F F F F F F F F F F F F F F F

3/1/1971 5/30/1975 6/5/1983 1/10/1976 7/12/1977 6/10/1974 4/28/1977 6/10/1986 4/23/1981 6/10/1988 11/1/1974 3/19/1974 7/7/1989 5/10/1981 5/4/1983 5/25/1987

HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU XIAN HINDU HINDU HINDU

M.B.C M.B.C M.B.C M.B.C M.B.C B.C.O B.C.O B.C.O S.C S.C M.B.C O.C B.C.O M.B.C M.B.C M.B.C

B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.B.ED., B.A.B.ED., B.A.B.E., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED.,

TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL

TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL

DESTITUTE WIDOW DESTITUTE WIDOW I.C.M DEPN EX/SP /FF/TS or XS DEPN EX/SP /FF/TS or XS DEPN EX/SP /FF/TS or XS DEPN EX/SP /FF/TS or XS P.H (Ortho) DEPN EX/SP /FF/TS or XS P.H (Ortho) DEPN EX/SP /FF/TS or XS DEPN EX/SP /FF/TS or XS DEPN EX/SP /FF/TS or XS DEPN EX/SP /FF/TS or XS DEPN EX/SP /FF/TS or XS DEPN EX/SP /FF/TS or XS

BT Assistant Seniority List for TRB in ARIYALUR District as on 19/03/2012

REG. NO 2007F10390 2007F01175 1998F14745 1998F06192 1999F00051 2000F00918 1998F12924 1998F14699 1998F17270 1998F17358 1999F03474 2000F00601 2000F03428 2002F04260 2003F00185 2003F02451 2003F02467 1999F02278 2005F04828 1999F00114 2003F02746 1998F15926 2001F04363 2002F00599 2002F01051 2002F04630 2003F03668 2002F00447 2002F01112 2006F07152 2003F02364 2006F08561 2000F00806 1998F12031 2000F04646 2000F04069 2000F04507 NCO Seniority From NAME KALAISELVI P K. TAMILSELVI PAGUTHARIVU.E. SIVANTHI.R. CHITRA.S. POONKODI N SARUMATHI.D B.ANBUSELVI RANI P SENTHAMILSELVI S A.INDIRAGANDHI G.SUBASHINI SENTHILKUMARI.C. PORKODI.C. MARGREATSANTHA KUMARI.A. LATHA.R. BALAMANI.K. T.SUMATHI VANAJA C KAMALADEVI M MAHESWARI C DHANALAKSHMI.R A.RATHIHA V.SUDHAPRIYA KUDIYARASUSELVI R A.THENMOZHI NALINADEVI G MALATHI.P SUMATHI.R. G.LATHA THIRAVIYAM S K.KANMANI SUMATHI K THENMOZHI.K MALATHI E PRIYA A KARUNYA SUGANTHI R SEX DOB RELIGION COMM QUALIFICATION B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., SUBJECT MEDIUM PRIORITY

15120 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110

10/25/2010 9/27/2010 12/26/1995 5/28/1996 12/19/1996 5/28/1997 6/12/1997 9/15/1997 8/28/1998 9/7/1998 7/16/1999 4/24/2000 7/12/2000 7/11/2002 2/6/2003 7/30/2003 7/30/2003 3/31/2005 8/29/2005 3/1/2006 3/1/2006 7/11/2006 7/11/2006 7/11/2006 7/11/2006 7/11/2006 7/11/2006 7/13/2006 7/14/2006 8/7/2006 9/21/2006 9/22/2006 11/14/2006 4/13/2007 7/31/2007 8/7/2007 8/9/2007

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

4/15/1978 6/25/1986 6/7/1970 5/14/1974 3/14/1963 6/20/1971 4/15/1972 5/28/1976 5/4/1971 5/25/1973 5/10/1977 7/29/1974 6/7/1975 5/5/1975 6/2/1976 8/10/1978 6/3/1978 6/19/1975 3/10/1975 4/1/1980 6/27/1981 5/28/1980 7/20/1984 6/24/1984 1/26/1985 3/6/1980 7/15/1982 5/9/1976 9/14/1984 2/2/1967 5/21/1982 5/8/1985 6/15/1980 5/20/1973 10/5/1979 6/4/1980 12/28/1977

HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU XIAN HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU XIAN

M.B.C M.B.C M.B.C M.B.C B.C.O M.B.C B.C.O B.C.O M.B.C M.B.C M.B.C B.C.O S.C M.B.C B.C.O M.B.C M.B.C S.C S.C M.B.C M.B.C S.C M.B.C M.B.C M.B.C S.C M.B.C B.C.O M.B.C O.C B.C.O M.B.C M.B.C M.B.C B.C.O B.C.O B.C.O

TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL

TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL

DEPN EX/SP /FF/TS or XS DEPN EX/SP /FF/TS or XS

BT Assistant Seniority List for TRB in ARIYALUR District as on 19/03/2012

REG. NO 2004F04410 2006F00193 1998F16393 1999F04243 2001F03436 2003F02668 1998F10246 2006F09658 2000F04534 2008F00651 2007F09888 2004F04087 2003F00715 2008F09850 2000F01961 2004F00995 2000F01809 2003F03433 2000F00508 2008F09813 2004F02390 2008F09470 1998F17677 1998F18090 1999F00863 1999F01109 1999F01462 1999F02597 1999F02817 2000F02592 2000F03319 2001F01397 2001F02128 2001F04439 2003F00531 2003F00735 2003F03109 NCO Seniority From NAME T.THILAGAVATHY S.R.MALATHI KALPANA.S RANI K JAYASUTHA R UMASHANKARI.I PONMUDI.B. V.RAJESWARI MARIYAYEE.R MANGAYARKARASI.N M.RELINA MARUDAMBAL P SARALA.T ELAVARASI S RAJKUMARI A SAGUNTHALA R SHALINI D MERCY MERINA MARY A RANI.K SHEELADEVI.J.P K.SENGEETHA A.AMALASANGEETHA PORKODI.K S.KAVITHA AMUTHA.R AMUTHALAKSMI.S VALLI R DHANALAKSHMI.V MALARKODI.M KAVITHA S KAVITHA R SRIPRIYA.M M.SATHIYA T.THENMOZHI ABIRAMASUNDARI K SATHYA S SUDARVIZHI.K. SEX DOB RELIGION COMM QUALIFICATION B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., SUBJECT MEDIUM PRIORITY

15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110

8/9/2007 8/17/2007 8/28/2007 8/28/2007 10/9/2007 2/11/2008 3/27/2008 3/27/2008 3/31/2008 3/31/2008 4/22/2008 4/30/2008 5/10/2008 8/22/2008 9/9/2008 9/12/2008 3/23/2009 3/23/2009 5/11/2009 7/17/2009 9/9/2009 9/9/2009 9/15/2009 9/15/2009 9/15/2009 9/15/2009 9/15/2009 9/15/2009 9/15/2009 9/15/2009 9/15/2009 9/15/2009 9/15/2009 9/15/2009 9/15/2009 9/15/2009 9/15/2009

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

2/10/1984 5/31/1975 5/30/1981 4/25/1976 5/3/1984 5/4/1979 6/13/1978 2/28/1981 6/23/1981 6/7/1972 7/16/1986 2/9/1984 4/17/1983 6/10/1986 5/24/1984 6/15/1987 7/8/1985 6/20/1977 7/31/1973 6/4/1985 5/30/1984 5/8/1986 4/25/1977 5/3/1976 5/29/1972 6/7/1977 4/25/1982 6/10/1984 4/5/1983 5/7/1985 2/3/1982 6/2/1980 5/8/1986 6/15/1980 6/5/1985 7/5/1988 1/3/1979

HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU XIAN HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU XIAN HINDU HINDU HINDU XIAN HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU

M.B.C M.B.C S.C B.C.O S.C M.B.C M.B.C M.B.C M.B.C M.B.C B.C.O S.C S.C M.B.C S.C B.C.O B.C.O B.C.O M.B.C M.B.C M.B.C B.C.O B.C.O B.C.O M.B.C B.C.O M.B.C M.B.C M.B.C M.B.C M.B.C B.C.O M.B.C M.B.C S.C M.B.C B.C.O

TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL

TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL

BT Assistant Seniority List for TRB in ARIYALUR District as on 19/03/2012

REG. NO 2003F03216 2004F00116 2004F01131 2004F04022 2004F05060 2005F00772 2007F01077 2007F09200 2007M10011 2008F05626 2008F09557 2008F09629 2009F12026 2009F12029 2009F13013 1999F01532 2000F04254 2000F04478 2000F04756 2001F03185 2002F00165 2003F00609 2003F01415 2003F01797 2003F02090 2004F04619 2006F00668 2006F05992 2007F10209 2008F09806 2009F12929 2001F02225 2002F01596 2008F10783 2002F04577 2004F03724 2005F00936 NCO Seniority From NAME UMAMAHESWARI V KAVITHA S KALPANA A SUMATHRA.B VEMBARASI T SIVAKALAI P D.SATHIYABAMA R.UTHAMISELVI P.RAJA M.SAGAYAMARY P.USHA C.A. RIJWAN BEGAM M.PRIYA N.VIJAYALAKSHMI N.JAYA J.RENUKA P.GUNASUNDARI ESWARI T S.SUGANTHI SILAMBARASI D BAMA R P.JEYALAKSHMI PREMADEVI R THAVASELVI S SUGANYADEVI J V.AMIRTHAM K.ARIVUKKARASI R.MAHESWARI P.PADMAVATHI T.MAHESHWARI A.ELAKKIYA SATHIYA U THENKUZHALI.D S.SATHIYA RUBA.S KAYALVIZHI S LATHA S SEX DOB RELIGION COMM QUALIFICATION B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., SUBJECT MEDIUM PRIORITY

15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110

9/15/2009 9/15/2009 9/15/2009 9/15/2009 9/15/2009 9/15/2009 9/15/2009 9/15/2009 8/14/2007 9/15/2009 9/15/2009 9/15/2009 9/15/2009 9/15/2009 9/15/2009 9/16/2009 9/16/2009 9/16/2009 9/16/2009 9/16/2009 9/16/2009 9/16/2009 9/16/2009 9/16/2009 9/16/2009 9/16/2009 9/16/2009 9/16/2009 9/16/2009 9/16/2009 9/16/2009 9/23/2009 12/18/2009 12/29/2009 1/5/2010 2/23/2010 2/23/2010

F F F F F F F F M F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

7/28/1983 5/21/1982 4/16/1987 2/16/1981 5/29/1984 5/25/1987 6/13/1976 4/7/1985 6/5/1986 11/17/1979 5/25/1984 6/12/1986 7/23/1988 7/18/1979 6/2/1986 5/25/1981 7/25/1980 5/4/1975 5/10/1982 5/25/1986 6/15/1980 4/7/1985 7/5/1988 3/4/1988 6/5/1984 7/30/1978 6/25/1985 5/24/1983 7/13/1979 2/10/1985 7/21/1987 2/12/1986 5/9/1986 7/30/1988 4/7/1981 6/5/1987 6/2/1987

HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU XIAN HINDU MUSLIM HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU

M.B.C B.C.O S.C M.B.C M.B.C M.B.C B.C.O S.C B.C.O B.C.O B.C.O B.C.M B.C.O B.C.O M.B.C M.B.C B.C.O B.C.O S.C S.C M.B.C S.C M.B.C S.C S.C B.C.O M.B.C M.B.C M.B.C B.C.O B.C.O B.C.O M.B.C B.C.O M.B.C M.B.C M.B.C

TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL

TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL

BT Assistant Seniority List for TRB in ARIYALUR District as on 19/03/2012

REG. NO 2002F02507 1999F01757 2000F02990 2006F05900 2007F09721 2002F02717 2008F09805 2004F04938 2000M00769 1998M18476 1998M19722 1998M19755 1998M14310 1998M22979 1998M50260 1998M23097 1998M23185 1998M23315 1998M50124 1998M14431 1998M14738 1998M31114 1998M31938 1998M31951 1998M32046 1998M47274 1999M02018 1998M15098 1998M42207 1998M45973 1999M05283 1998M51057 1998M51063 1999M00919 1999M05960 1999M08265 2006M08039 NCO Seniority From NAME JEEVA K ASAIVANAJA.M KAVITHA A GOKILA.N S.MAHESWARI RAJASUNDARI M THIPALAKSHMI.A ARBUTHAMARY.S S KANDASAMY M.NAGARAJ M.K.RAVICHANDRAN SELVARAJ A C.PATCHAMUTHU GOWDHAMAN.C. MAYAKRISHNAN.D. NATARAJAN K SELVARASU.S. THAMILSELVAN K VENKATACHALAM S ROBERT L VELMURUGAN.P KRISHNAMOORTY D. CHANDRASEKARAN K S.KALAIMURUGU RAJENDRAN.D.S K.VEERAPPAN MAHADEVAN.U SUBRAMANIAN.P. SELVARASU J P.THIRUNAVUKKARASU T.SOUNDARARAJAN ARUMUGAM P SEKAR R V.BASKARAN KOLANCHINATHAN S K AROCKIYA JAYASEELAN A A.AROCKIYARAJ SEX DOB RELIGION COMM QUALIFICATION B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., SUBJECT MEDIUM PRIORITY

15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110

4/23/2010 8/30/2010 9/27/2010 9/27/2010 9/27/2010 10/11/2010 10/20/2010 10/21/2010 12/7/1990 4/16/1993 4/26/1993 5/3/1993 9/27/1993 7/28/1994 8/19/1994 8/23/1994 9/5/1994 9/30/1994 8/4/1995 5/24/1996 6/17/1996 7/22/1996 9/19/1996 9/20/1996 10/22/1996 5/7/1997 9/11/1997 9/17/1997 10/13/1997 6/11/1998 8/12/1998 10/5/1998 10/5/1998 2/19/1999 7/7/1999 9/28/1999 3/29/2000

F F F F F F F F M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

10/10/1986 7/10/1977 6/2/1984 6/16/1980 2/12/1985 6/9/1981 11/19/1986 4/28/1986 2/13/1963 5/4/1963 5/27/1965 10/11/1965 12/26/1962 6/23/1971 5/3/1972 6/9/1963 4/30/1970 2/25/1973 5/28/1973 3/5/1968 6/20/1972 5/18/1968 5/20/1971 5/30/1970 4/3/1964 6/5/1965 6/13/1972 6/2/1967 11/24/1972 1/8/1965 4/12/1974 3/12/1975 6/13/1971 5/7/1965 8/30/1973 6/22/1975 6/10/1972

HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU XIAN HINDU HINDU HINDU XIAN HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU XIAN HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU XIAN XIAN

M.B.C M.B.C S.C B.C.O B.C.O B.C.O M.B.C B.C.O B.C.O M.B.C B.C.O B.C.O B.C.O M.B.C B.C.O M.B.C B.C.O M.B.C M.B.C M.B.C M.B.C M.B.C M.B.C M.B.C M.B.C S.C M.B.C B.C.O M.B.C M.B.C S.C M.B.C M.B.C S.C M.B.C B.C.O B.C.O

TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL

TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL

BT Assistant Seniority List for TRB in ARIYALUR District as on 19/03/2012

REG. NO 2000M02193 2000M07543 2003M04150 2004M05598 2002M05992 1998M32352 2004M05664 2004M04610 2003M03998 2005M05655 1998M42443 2006M00389 2001M06752 2003M04219 2000M07439 1998M47284 2003M05134 2004M01309 2002M00564 2004M05594 2001M07023 2006M07267 2002M00415 2002M00483 2006M08339 2001F02721 2008M00893 1999M05539 2000M04199 2001M00363 2000M05202 2000F03926 2002M05020 2005M05157 2004M06473 1998M29576 1999M08364 NCO Seniority From NAME KALIYAMOORTHY.S MOHAN B EZHILARASU.R SUTHAKAR P KALIYAPERUMAL M THANGADURAI VELMURUGAN.V. SHAMPATH.S SELVAMANI V CHANDRAMOHAN R KUNJITHAM V SUBRAMANIYAN T JAISANKAR M SATHESHKUMAR D KARNAN P K.PARTHIBAN KOLANCHINATHAN.R KUZHANTHAIVEL.A SURESH S MATHIYALAGAN.E SANTHANASAMY.C VISWANATHAN.A AMBIGAPATHI P VAKKIL K THATCHINAMOORTHY. R NISHA K G.BHASKAR PANCHAMURTHY M K.KUMAR M.KUMAR K.VEERAPANDIAN PUNITHARANI K KARTHIKEYAN R SENTHILKUMAR N RAVIKANNAN T MATHIYAZHAGAN K S.MANIVANNAN SEX DOB RELIGION COMM QUALIFICATION B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., SUBJECT MEDIUM PRIORITY

15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110

6/2/2000 8/20/2000 8/5/2003 7/21/2004 10/1/2004 11/22/2004 3/24/2005 7/8/2005 7/21/2005 8/19/2005 10/7/2005 2/15/2006 7/12/2006 7/20/2006 9/21/2006 9/22/2006 12/15/2006 3/13/2007 4/13/2007 4/13/2007 8/8/2007 8/8/2007 8/14/2007 8/14/2007 8/14/2007 10/22/2007 4/3/2008 4/4/2008 8/14/2008 11/13/2008 3/18/2009 3/19/2009 3/20/2009 3/20/2009 4/13/2009 8/28/2009 9/15/2009

M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M F M M M M M F M M M M M

3/12/1976 3/20/1977 6/10/1976 5/1/1981 10/8/1978 5/3/1970 5/4/1980 5/4/1983 6/7/1983 7/12/1977 5/19/1973 1/25/1969 3/13/1980 5/12/1982 4/4/1980 6/11/1980 5/16/1965 6/3/1979 2/11/1982 4/3/1981 7/3/1982 7/10/1984 6/20/1980 3/10/1980 6/23/1982 6/21/1986 8/6/1976 4/13/1983 5/10/1985 7/20/1985 5/27/1985 8/14/1978 5/16/1985 6/7/1984 7/5/1981 4/5/1981 7/4/1972

HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU

B.C.O B.C.O M.B.C O.C S.C M.B.C M.B.C M.B.C S.C M.B.C B.C.O M.B.C S.C S.C S.C S.C B.C.O B.C.O M.B.C M.B.C M.B.C M.B.C M.B.C S.C M.B.C S.C B.C.O M.B.C M.B.C S.C S.C M.B.C M.B.C B.C.O M.B.C M.B.C B.C.O

TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL

TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL

BT Assistant Seniority List for TRB in ARIYALUR District as on 19/03/2012

REG. NO 2000M00911 2000M08489 2001M03552 2001M03760 2001M03787 2003M01184 2003M04143 2004M01462 2005M00057 2005M00260 2005M00944 2005M03099 2005M04420 2006M00635 2006M00822 2006M09784 2006M09804 2008M09957 2008M10250 2009M12098 2009M12996 2002M04226 2003M02785 2004M06406 2006M10290 2005M05176 2008M10338 2006M09944 2007M01038 1998M22205 NCO Seniority From NAME MANIKANDAN R MANIVANNAN.M SHANMUGAM.G SRINIVASAN.S MARIMUTHU S DEEPHAN.S SURESH.T NETHI.V P.ANANTHARAJA M.RAMESH VELMURUGAN K SENTHILKUMAR.R PRAKASH B R.RAJMOHAN M.MUJIBURRAHMAN P.ELAMURUGAN S.LAKSHMANAN S.JAYAVEL S.JAYAPRAKASH M.SUDHAKAR P.RAJKUMAR SAKTHIVEL M SAKTHIVEL.K P. VIJAYAKUMAR SATHIESH KUMAR.S RAJA A R.RANJITHKUMAR AYYAKKANNU.T SENTHILKUMAR.K DEVENDIRAN M SEX DOB RELIGION COMM QUALIFICATION B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., B.A.,B.ED., SUBJECT MEDIUM PRIORITY

15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110

9/15/2009 9/15/2009 9/15/2009 9/15/2009 9/15/2009 9/15/2009 9/15/2009 9/15/2009 9/15/2009 9/15/2009 9/15/2009 9/15/2009 9/15/2009 9/15/2009 9/15/2009 9/15/2009 9/15/2009 9/15/2009 9/15/2009 9/15/2009 9/15/2009 9/16/2009 9/16/2009 9/16/2009 9/16/2009 10/9/2009 2/22/2010 7/8/2010 9/27/2010 2/1/2011

M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

6/15/1981 2/7/1981 11/15/1985 1/16/1986 4/4/1986 5/23/1985 6/8/1982 5/7/1985 6/28/1985 4/20/1984 4/24/1985 4/21/1987 2/15/1987 6/17/1983 6/24/1987 7/25/1983 6/10/1986 7/5/1988 2/20/1987 5/20/1986 5/19/1983 6/2/1984 6/10/1988 4/10/1982 11/11/1985 5/13/1988 6/30/1986 3/1/1985 3/7/1985 4/6/1971

HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU MUSLIM HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU

M.B.C S.C M.B.C S.C M.B.C S.T M.B.C S.C M.B.C M.B.C S.C M.B.C S.C M.B.C B.C.M B.C.O B.C.O B.C.O S.C M.B.C M.B.C S.T S.C S.C B.C.O M.B.C M.B.C S.C S.C S.C

TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL

TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL

1999F04677 2004M05324 2004M01818 2002F00457 2003F02455

15110 15110 15110 15110 15110

10/24/1996 12/26/2007 9/10/2008 2/28/2002 8/10/2007

RANI.S. ANANDAN S. S.SIVAKUMAR SWARNA.T. EMILIYA.A.

F M M F F

4/19/1967 5/15/1984 4/25/1980 6/8/1969 6/11/1983

HINDU HINDU HINDU HINDU XIAN

B.C.O M.B.C S.C M.B.C B.C.O

BSC.,BED., BSC.,BED., BSC.,BED., BSC.,BED., BSC.,BED.,

ZOOLOGY ZOOLOGY ZOOLOGY ZOOLOGY ZOOLOGY

TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL

I.C.M I.C.M I.C.M DEPN EX/SP /FF/TS or XS DEPN EX/SP /FF/TS or XS

BT Assistant Seniority List for TRB in ARIYALUR District as on 19/03/2012

REG. NO 2010F05837 2004F04272 1999M00859 1999M03512 2005F04969 NCO Seniority From NAME MALATHY.M SATHIYA S GANESAN K T.MATHIYAZHAGAN ANBARASI R SEX DOB RELIGION COMM QUALIFICATION BSC.,BED., BSC.,BED., BSC.,BED., BSC.,BED., BSC.,BED., SUBJECT MEDIUM PRIORITY

15110 15110 15110 15110 15110

8/14/2007 9/10/2008 6/20/1990 9/18/2006 9/21/2006

F F M M F

4/20/1977 5/21/1984 4/15/1962 1/15/1984 6/10/1982

HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU

M.B.C M.B.C M.B.C S.C M.B.C

ZOOLOGY ZOOLOGY ZOOLOGY ZOOLOGY ZOOLOGY

TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL

DEPN EX/SP /FF/TS or XS DEPN EX/SP /FF/TS or XS Land Acquired Land Acquired Land Acquired

1998M12338 2007F10877 2004M05565 1998F16803 2001M00447 1998M31926 1999M00657 1998M32405 1998M42308 2008F09251 2003F02407 2008F10219 2002F01522 2000M07493 2005F01112

15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110

26-Dec-96 15-Apr-08 26-Aug-08 22-Sep-08 24-Sep-08 18-Sep-96 25-Sep-96 06-Dec-96 14-Aug-97 25-Jul-08 22-Sep-08 24-Sep-08 15-Sep-09 16-Sep-09 22-Mar-10

KALYANASUNDARAM V K. KRISHNAKUMARI A.MURUGAN S.MARY SECILI SENGUTTUVAN.N N.NADARAJAN ALAGESAN.R KARUNANITHI.S SELVAKUMAR.P C.CHANDRAKALA EZHILARASI G M.VANITHA GEETHA.M SUNDARAPANDIAN.K. VASUGI R

M F M F M M M M M F F F F M F

08-Sep-66 10-Jun-81 09-Apr-84 01-Jul-81 17-Apr-76 15-Jun-70 24-May-66 01-May-72 15-Apr-66 11-Apr-87 17-May-80 01-Jun-86 20-May-86 10-May-85 27-Apr-87

HINDU HINDU HINDU XIAN HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU HINDU

S.C S.C S.C B.C.O S.C M.B.C M.B.C M.B.C M.B.C M.B.C M.B.C M.B.C M.B.C M.B.C M.B.C

BSC.,BED., BSC.,BED., BSC.,BED., BSC.,BED., BSC.,BED., BSC.,BED., BSC.,BED., BSC.,BED., BSC.,BED., BSC.,BED., BSC.,BED., BSC.,BED., BSC.,BED., BSC.,BED., BSC.,BED.,

GEOGRAPHY GEOGRAPHY GEOGRAPHY GEOGRAPHY GEOGRAPHY GEOGRAPHY GEOGRAPHY GEOGRAPHY GEOGRAPHY GEOGRAPHY GEOGRAPHY GEOGRAPHY GEOGRAPHY GEOGRAPHY GEOGRAPHY

TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL

2009F00616 2003M00302 2004M05723 2007F09588 1998F09519 2003M04707 2000F02504 2000M04850 2002M02627 2007F10300 1999F00666

15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110

26-Mar-09 14-Aug-07 05-Sep-11 17-Aug-07 27-Dec-91 01-Aug-06 09-Aug-06 11-Sep-08 23-Sep-08 28-Sep-07 16-Sep-09

S.SUJATHA ANAND.D RAMADAS R. V.E.VAIDEKI LEELA JEBARANI R ARUMUGAM K. KAVITHA C G.KANNAN JAYABAL D IRUDHAYAMARY.J KALARANI K

F M M F F M F M M F F

01-Apr-76 23-May-80 13-May-84 11-Nov-83 22-Mar-62 03-Jun-83 20-May-85 03-May-85 07-Mar-86 25-May-83 10-Jun-78

HINDU HINDU HINDU HINDU XIAN HINDU HINDU HINDU HINDU XIAN HINDU

S.C S.C M.B.C B.C.O B.C.O M.B.C M.B.C M.B.C M.B.C B.C.O S.C.A

BSC.,BED., BSC.,BED., BSC.,BED., BSC.,BED., BSC.,BED., BSC.,BED., BSC.,BED., BSC.,BED., BSC.,BED., BSC.,BED., BSC.,B.ED.,

CHEMISTRY CHEMISTRY CHEMISTRY CHEMISTRY CHEMISTRY CHEMISTRY CHEMISTRY CHEMISTRY CHEMISTRY CHEMISTRY CHEMISTRY

TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL TAMIL

DESTITUTE WIDOW I.C.M I.C.M DEPN EX/SP /FF/TS or XS DEPN EX/SP /FF/TS or XS Land Acquired Land Acquired Land Acquired Land Acquired DEPN EX/SP /FF/TS or XS

Information

BT_Sr_List.xls

10 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

515181