Read HM_MSHand.pdf text version

Tsev Kawm Ntawv Ib Cheeb Tsam Anchorage

5530 E. Northern Lights Blvd. Anchorage, Alaska 99504-3135 (907) 742-4000

Nyob zoo Niam Txiv/Tus Saib Xyuas Menyuam, Thov tos txais sawvdaws tuaj rau hauv tsev kawm ntawv theem nrab! Phau ntawv no yuav pab rau koj thiab koj cov menyuam kawm rau lub sijhawm thaum lawv kawm ntawv. Nws yuav muaj kev qhia ub no txog koj cov menyuam kawm rau chav lawv kawm thaum pib kawm ntawv. Thov kom sawvdaws xav tias no yog ib qho num. Peb yuav muaj cov ntaub ntawv tswjfwm qhia ub no nyob hau lub tsev kawm ntawv ib cheeb tsam Anchorage, muaj cov ntaub ntawv tswjfwm rau ib leeg twg, muaj kev dhia ua si, thiab haujlwm ub no rau ua, tsis tag li ntawd xwb yuav muaj kev sib qhia ub no ntxiv thiab. Tsev Kawm Ntawv Ib Cheeb Tsam Anchorage muaj txog cuaj qhov chaw kawm ntawv, muaj ntau yam/ hom xaiv kawm raws siab nyiam, thiab muaj kev kawm sim ua txog ub no, qhia rau cov tub ntxhais kawm ntawv nyob rau hauv tsev kawm ntawv theem nrab. Tseem tias ib lub tsev kawm nws muaj nws qhov ua kom raws li nws cov neeg, muaj ntau tsav ntau yam nyob rau hauv qhov chaw kawm, thiab cov neeg ua num hauv kom cov tub ntxhais kawm ntawv hauv tsev kawm ntawv theem nrab paub tias yuav coj li cas. Nws yuav muaj raws li nram no: Pab Pawg Xav kom muaj kev sib pab rau cov tub ntxhais kawm ntawv, nyob rau hauv qhov chaw kawm ntawv theem nrab ib cheeb tsam Anchorage (ASD) no, yuav tau teeb tsa pab pawg cov xibfwb qhia ntawv thiab pab pawg tub ntxhais kawm ntawv. Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav nces rau ib pab xibfwb qhia yam kawm txawj ntse ub no. Cov neeg pab pawg no yuav pab tus xibfwb qhia ntawv saib xyuas cov tub ntxhais kawm ntawv, cov kev kawm seb mus li cas lawm nyob rau hauv lawm pab pawg. Kev Teeb Tsa Sijhawm Tseg Pab pawg ua haujlwm hauv tsev kawm ASD theem nrab yuav muaj rab peev xwm teeb tsa lub caij kom ntev rau lawv pab pawg tau kawm, kev sim ua ub no thiab kev ua ub no lossis pub lawv mus saib xyuas haujlwm rau sab nraud. Kev npaj ua ub no ntawm pab pawg Cov xibfwb qhia ntawv nyob hauv tsev kawm ntawv ASD theem nrab, yuav tau npaj lub sijhawm rau lawv tus kheej, txog kev tsim kho lawv txoj kev qhia ntawv, kev npaj ua haujlwm ub no rau lawv pab pawg thiab kev saib xyuas cov tub ntxhais kawm ntawv. Hom/Yam kawm xaiv raws li siab nyiam Tsev kawm ntawv ASD theem nrab, yuav muaj ntau hom kev kawm rau yus xaiv kawm thiab muaj ntau hom kev xaiv kawm ub no kom tau raws li tus tub ntxhais kawm siab nyiam/cov niam txiv lub siab nyiam thiab cov lis haujlwm yuav muaj peev xwm ua kom tau raws li hais. Nws yog ib yam xaiv kawm xwb uas yuav kawm ib lub caij rau peb lub hli twg, thiab ua kom raws li kev ntshaw thiab kev xav ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv. Lub tsev kawm ntawv theem nrab xav koom tes ua haujlwm nrog koj xws li peb tau muab sawvdaws cov tub ntxhais lem mus los, ua tej qho kom lom zem thiab pab nyiaj kawm rau cov tub ntxhais. Koj tej kev koom tes nrog rau lub tsev kawm ntawv thiab koj cov menyuam cov kev kawm, nws tseeb ceeb heev rau peb. Thov pab mus koom rau hnub qhib tsev kawm ntawv, rau thaum yuav pib qhib kawm ntawv, nrog cov xibfwb qhia ntawv sib tham thiab saib xyuas seb lub tsev kawm ntawv twg koj thiaj nyiam. Peb muaj kev cia siab tias xyoo no yuav yog ib zoo xyoo rau koj cov tub ntxhais kawm ntawv, Peb yuav rau siab ntso ua peb txoj haujlwm kom zoo, kom tau txais kev kawm txawj ntse zoo thiab muaj lub siab xav tsim kho txoj kev kawm kom kawm tsis dhauv. Thov nej pab hais rau sawvdaws cov tub ntxhais kawm ntawv, kom lawv siv lub sijhawm mus kawm tej yam kev txawj ntse nyob rau hauv peb lub tsev kawm ntawv theem nrab no. Nco ntsoov tias qhov zoo tshaj plaws rau koj tus menyuam mas yuav yog tau tuaj mus kawm kiag nrog peb lub tsev kawm ntawv. Muaj lus ua tsaug,

Leslie Vandergaw Tus Thawj Saib Xyuas, Tsev Kawm Ntawv Theem Nrab

Pawg Neeg Tswj Tsev Kawm Ntawv ASD Lub Homphiaj Xyoo 2008­09

ASD Lub luag haujlwm: Yuav pab qhia ntawv rau txhua tus tub ntxhais kawm ntawv kom lawv muaj kev zoo rau lawv lub neej.

Kev Kawm Txawj Ntse kom Tau Zoo Cov tub ntxhais kawm, yog kawm tau zoo yuav tau kom lawv siv cov ntaub ntawv qhia txog ub no kom ntau ntxiv, xws li hom kawm, vib this qhia, yam khoom qhia, thiab kev tsim kho tej yam nrhiav noj nrhiav haus kom paub tias ib pab twg yuav muaj cov menyuam npaum li cas leej kawm tsis tau zoo, yuav ua li cas thiaj kawm tau. Kev pab txhawb thiab kev ua kom tau zoo rau txoj kev kawm ntawv Teeb tsa thiab saib xyuas kev pab txhawb thiab kev ua kom tau zoo yuav tau ua raws li nov: · Muaj kev kaj siab, kev saib xyuas zoo, kev pab daws teeb meem · Muaj kev qhia txog kev tus cev thiab kev qhia noj qab haus huv; · Muaj kev txais neeg ua haujlwm thiab tsis txhob rho cov neeg lis haujlwm tawm, qhia kom lawv paub ntau yam ntxiv thiaj yuav pab tau cov tub ntxhais kawm ntawv tau zoo dua qub. · Muaj kev kawm txawj ntse sim txog ua ub no rau txhua tus tub-ntxais kawm ntawv. · Muab lub sijhawm kom ntau rau txoj kev kawm paub nrhiav noj nrhiav haus ub no, uas muaj txog tej kev txawj ntse ua ub no nyob rau lub sijhawm tiam xyoo 21 no. · Muaj yam kawm qhia ua ub no ntxiv thiab · Muaj kev sib koom tes nrog lwm lub koomhaum kom lawv muaj sijhawm ntau li ntau tau kawm txog kev nrhiav noj nrhiav haus. Lub luag haujlwm ntawm zej zog Ua li cas thiaj li muaj lub luag haujlwm los ntawm zej zog · Kav tsij koom tes nrog rau tsoov fwv cov ntawv hais txog ua ub no kom pab ua raws li qhov lawv xav tau. · Kav tsij npaj thiab muab tshaj tawm txog tej kev yuav siv nyiaj ua ub no, qhov yuav siv nyiaj txiag, kev npaj nyiaj txiag thiab kev sib qiv nyiaj ua ub no. · Muaj kev sib sab laj zoo nrog rau zej zog kom paub txog kev siv nyiaj txiag, coj mus siv ua dabtsi thiab kev tsim ua ub no, thiab kev saib xyuas txhua yam kom tau zoo, thiab · Muaj kev sib nug moos (koom tes) nrog cov tub ntxhais kawm ntawv, cov neeg lis haujlwm, cov niam txiv, neeg zej zog thiab txhua lub chaw ua haujlwm hauv tsoom fwv. Kev muaj ntau yam neeg nyob hauv chaw ua haujlwm Tsev kawm ntawv ASD tau muaj lus hais tseg tias yuav ua kom zoo, muaj kev sib ntseeg siab thiab muaj kev sib koom tes, uas yuav tau saib xyuas thiab rub cov neeg ua haujlwm tau zoo cia, nyob rau txhua lub chaw ua haujlwm ib cheeb tsam, uas sib tau cog lus tseg tias yuav sib pab koom tes ua mus rau qhov zoo, leej twg thiaj yog tus saib tau ib hom neeg rau nqi thiab leej twg yog tus xav tias yuav ua li cas thiaj muaj ntau hom neeg ua haujlwm nyob rau hauv lub tsev kawm ntawv Anchorage. Kev Kuaj Xyuas Qhov Ua Tau Lub Homphiaj Peb sawvdaws, yog cov thawj saib xyuas tsev kawm ntawv Anchorage, cov tswjfwm thiab cov lis haujlwm rau ib cheeb tsam tau pom zoo raws li txuas ntxiv mus no: 1. Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tau ua kom kev kawm tau zoo ntxiv, kom pom tau tias lawv yeej ua tau tiag, pom nyob rau hauv lawv daim ntawv qhia kev kawm. Cov tub ntxhais kawm yuav tau ua kom tau raws li lub homphiaj ib xyoo puag ncig (AMO). Qhov Yuav Ua Kom Tau: a. Cov tub ntxhais kawm cov qhab-nia feem pua ua tsis zoo nyob rau hom kawm, kawm hais lus thiab lej yuav raug luv 10 feem pua ntawd ib pab neeg kawm AYP. Kev qhia ua ntawv peev num: Qhov ua tau yuav muab coj los peev num nyob rau ntawd ib phab ua tau zoo. Piv txwv li: Cov neeg tawv dawb 11.3 feem pua kawm tsis tau zoo, xyoo tag los rau hom kawm, kawm hais lus, nws yuav raug luv cov feem pua kawm tsis tau zoo li ntawm 1.13 feem pua. Yog li ntawd, cov ua tsis tau zoo ces yog 10.17 feem pua. Kev ua ntawv peev num cov kawm tau ces yog 89.83 feem pua. 57.2 feem pua ntawd pab pawg kawm ntawv, hom kawm hais lus ua tsis tau zoo, xyoo tag los, nws yuav raug luv cov feem pua kawm tsis tau zoo li ntawm 5.72 feem pua. Yog li ntawd, cov ua tsis tau zoo ces yog 51.48 feem pua, kev ua ntawv peev num rau lwm phab ces yog 48.52 feem pua kawm tau zoo. b. Kev sib piv ib xyoo rau ib xyoo, cov tub ntxhais kawm ntawv uas cov qhab-nia feem pua kawm twm ntawv tau zoo, yuav raug muab tshaj tawm rau ntawd qhov chaw ua haujlwm ntsuam xyuas hauv lub xeev Alaska, tus qhab-nia yuav tshaj ntxiv li 2.5 feem pua rau ib lub xyoo twg, no yog pab tub ntxhais kawm qib 3-qib 10. c. Kev sib piv ib xyoo rau ib xyoo, cov tub ntxhais kawm ntawv uas cov qhab-nia feem pua kawm sau tau zoo, yuav raug muab tshaj tawm rau ntawd qhov chaw ua haujlwm ntsuam xyuas hauv lub xeev Alaska, tus qhab-nia yuav tshaj ntxiv li 2.5 feem pua rau ib lub xyoo twg, no yog pab tub ntxhais kawm qib 3-qib 10. d. Kev sib piv ib xyoo rau ib xyoo, cov tub ntxhais kawm ntawv uas cov qhab-nia feem pua kawm lej tau zoo, yuav raug muab tshaj tawm rau ntawd qhov chaw ua haujlwm ntsuam xyuas hauv lub xeev Alaska, tus qhab-nia yuav tshaj ntxiv li 2.5 feem pua rau ib lub xyoo twg, no yog pab tub ntxhais kawm qib 3-qib 10. e. Kev sib piv ib theem ib pab kawm ntawv ua ke, cov tub ntxhais kawm ntawv uas cov qhabnia feem pua kawm lej tau zoo, nyob rau qhov chaw ua haujlwm ntsuam xyuas hauv lub xeev Alaska, cov qhab-nia thaum hloov theem pib mus rau theem 2 thiab theem 2 mus rau theem 3 yuav tau qhab-nia siab dua cov tub ntxhais kawm ntawv tau zoo, xyoo dhau los (qib 6 mus txog qib 7 thiab qib 8 mus txog qib 9 yuav muab coj los sib piv ua ke). f. Kev sib piv ib xyoo rau ib xyoo, Nruab nrab ntawm qhov kawm tau nyob hauv hom kawm hais lus thiab hom kawm lej yuav luv me ntsiss raws li cov tub ntxhais kawm ntawv tsis yog neeg tawv dawb thiab neeg tawv dawb, qhov ua tau no yuav sib tshaj tsis ntau heev. g. Kev sib piv ib xyoo rau ib xyoo, Nruab nrab ntawm qhov kawm tau nyob hauv hom kawm hais lus thiab hom kawm lej yuav luv ntsis, raws li cov tub ntxhais txom nyem thiab cov tub ntxhais muaj. Pab tsis paub lus askiv zoo thiab pab paub lus askiv zoo, hom neeg uas tsis taus thiab hom neeg taus. h. Kev kawm ntawv ib theem, ib pab tub ntxhais kawm uas nyob rau qib 5, 7 thiab qib 9, tus qhab-nia yuav tau tshaj dua cov qhab-nia kawm xyoo tag los, raws li cov haujlwm nws ua(sau) yam num ntawd thiab vib this ua ntawd kev sau ntawv thiab kev kho ntawv. i. Kev sib piv ib xyoo rau ib xyoo, cov tub ntxhais kawm ntawv uas cov qhab-nia feem pua kawm kev kawm soj ntsuam tau zoo, nyob rau qhov chaw ua haujlwm ntsuam xyuas hauv lub xeev Alaska, tus qhab-nia yuav tshaj ntxiv li 2.5 feem pua rau ib lub xyoo twg, no yog pab tub ntxhais kawm qib 4, 8 thiab qib 10. Txheej Txheem qhia mus rau hauv tsev kawm ntawv theem nrab thiab theem siab: Tuam tsev kawm ntawv yuav tsim kho hom kawm thiab kev qhia ntawv kom muaj zoo mus zuj zus, nyob rau hauv tsev kawm ntawv theem nrab thiab theem siab kom pab tau cov tub ntxhais kawm ntawv tsis tau zoo txog hom kawm hais lus thiab hom kawm lej. Kev kawm ntawv yuav raug tshawb xyuas raws li Qhov Chaw Ua haujlwm Ntsuam Xyuas Hauv Lub xeev Alaska (qib 3-10). Qhov kev ntsuam xyuas no yuav qhia txog cov menyuam cov kev kawm ntawv ntawm seb zoo li cas nyob rau txhua lub tsev kawm ntawv qib 3-10. Qhov ua tau los no yuav coj mus qhia rau cov menyuam kawm ntawv nyob qib 10 rau ntawm Tsev Kawm Ntawv Theem Siab Alaska thiab cov menyuam kawm cov qhab-nia nyob qib 11 thiab qib 12 yuav muab tshaj tawm rau thaum xeem ntawv tag. Cov kev kawm ntawv ntawm cov menyuam nyob qib 5 thiab qib 7 hauv tsev kawm ntawv Terra Nova yuav raug muab coj los peev num tseg cia, tseem hais tias cov qhab-nia no yuav tsis coj mus siv ntxiv rau tus qhab-nia thaum kawm tag lossis Yam Yuav Tau Paub: Tsoom fwv tau tsim cov AMO hauv xyoo 2009-10 raws li no: hom kawm hais lus yog tau 77.18 feem pua thiaj li yog kawm tau zoo, thiab hom kawm lej yog tau 66.09 feem pua thiaj li yog kawm tau zoo. 2. Qhov feem pua tau tshaj ntxiv qhov qub yog vim cov menyuam kawm ntawv twm ntawv tau zoo thiab paub tias yuav twm li cas thiaj twm tau zoo nyob rau thaum kawm tag qib 3. Qhov Yuam Ua Kom Tau: Kev sib piv ib xyoo rau ib xyoo, feem pua cov menyuam twm ntawv tau zoo yuav nce ntxiv 2.5 feem pua toj ib lub xyoo twg ntawm pab menyuam kawm nyob qib 3, raws li cov kev ntsuam xyuas hauv Chaw Ua haujlwm Ntsuam Xyuas Alaska. 3. Feem pua ntawm cov menyuam kawm hom kawm laij lej yuav xeem tau qhab-nia siab tshaj qub: Yam Yuav Ua Kom Tau: a. Feem pua ntawm cov menyuam kawm xeem tau hom kawm laij lej I, nyob qib 8 lossis qis dua ntawd yuav tau tus qhab-nia C, los yog muab coj los sib piv ib xyoo rau ib xyoo, yuav pom tau tias cov kawm qib siab zog ntawd tau tshaj dua 5 feem pua. b. Tuam tsev kawm ntawv yuav ua kom cov menyuam kawm ntawv nyob rau hauv Tsev Kawm Ntawv Ib Cheeb Tsam Anchorage xeem ntawv tau qhab-nia tshaj ntxiv qhov qub, cov nyob qib 8 yuav kom xeem tau hom kawm laij lej I (Algebra I), tau qhab-nia B los yog tshaj ntawd, thiab cov nyob qib 9 kawm hom lej Geometry los yog Algebra II xeem tau qhab-nia C los yog tshaj ntawd. 4. Cov menyuam tawm ntawv yuav tsawg zuj zus. Yam Yuav Ua Kom Tau: Ib xyoo twg kom cov menyuam kawm nyob qib 7-12 tawm ntawv tsawg dua qub 5 feem pua nyob rau txhua lub tsev kawm ntawv hauv ib cheeb tsam. Kev Piav Qhia Txog Ub No: Cov menyuam kawm nyob qib 7-12 tus twg yuav tawm ntawv nws yuav tau piav qhia rau tsev kawm ntawv seb yog vim li cas nws thiaj li tawm ntawv. 5. Cov xeem tau yuav tau ntau dua qub. Yam Yuav Ua Kom Tau: Ib xyoo twg cov menyuam kawm ntawv yuav xeem tau ntau dua qub 5 feem pua nyob rau txhua lub tsev kawm ntawv hauv ib cheeb tsam. Kev Piav Qhia Txog Ub No: Feem pua cov menyuam sau npe kawm nyob qib 9, cov tabtom yuav kawm tiav rau xyoo thib 9 no, tag nrho cov kawm rau lub caij ntuj so, yuav ntau tshaj qub ntxiv. Cov tabtom yuav tiav no yuav tsum kawm tsawg kawg yog 5.5 hom kawm tiav (credits) thiab tsis pub kom poob ntau dua ib hom kawm toj ib lub caij kawm ntawv. 6. Feem pua cov menyuam kawm ntawv theem siab xeem tau mus kawm qib siab yuav tau ntau dua qub. Yam Yuav Ua Kom Tau: a. Tuam tsev kawm ntawv yuav ua kom cov menyuam kawm nyob qib 5 thiab qib 7 thaum xeem zaum kawg tau qhab-nia (76-99 feem pua) kom xeem tau li qub lossis tau ntau ntxiv dua qub nyob rau hauv Terra Nova. b. Yog muab sib piv ib xyoo rau ib xyoo, pab menyuam kawm ntawv theem siab yuav xeem tau yam tsis tau kiag yog tau ntau dua qub 5 feem pua. "Cov xeem tau" yuav yog cov hla hom kawm tiav, uas tau qhab-nia C los yog siab dua. c. Cov menyuam kawm ntawv xeem tau hla hom kawm tiav, uas tau qhab-nia C los yog siab dua, yuav ua rau feem pua pab menyuam kawm ntawv mus xeem nkag kawm qib siab muaj ntau dua qub. d. Yuav muaj cov menyuam kawm ntawv qib siab ntau dua qub uas yog cov xeem tau hom kawm lej qib siab yam tsawg kawg yog ibhom, kom tau qhab-nia C los yog siab dua raws li Kev Kawm Ntawv Hauv Tsoom Fwv (Hom kawm nyuab dua hom lej/algebra II). e. Yuav muaj cov menyuam kawm ntawv qib siab ntau dua qub uas yog cov xeem tau hom kawm kev kawm soj ntsuam (science) qib siab yam tsawg kawg yog ib yam, kom tau qhabnia C los yog siab dua raws li Kev Kawm Ntawv Hauv Tsoom Fwv (Hom kawm nyuab dua hom kawm txog yam muaj sia). Txheej txheem qhia txog mus kawm hauv tsev kawm ntawv theem nrab thiab theem siab: a. Tuam tsev kawm ntawv yuav rau siab ntso tsim kho ntau yam kawm kev npaj txhij kom muaj nyob hauv tsev kawm ntawv theem nrab thiab theem siab, thiab nyob hauv tsev kawm ntawv qib siab/npaj txhij ua haujlwm. b. Tuam tsev kawm ntawv yuav teeb tsa tej yam kawm tseem ceeb, kom cov memyuam kawm tiav lawv muaj peev xwm mus ua haujlwm tau thiab npaj txhij yuav mus kawm rau qib siab. 7. Chaw lis haujlwm thiab kev tos txais yuav tsim kho kom zoo. Yam Yuav Ua Kom Tau: Tuam tsev kawm ntawv yuav muaj kev ntsuam xyuas nug txog lwm tus kom ntau dua qub, thiab muaj kev tshawb xyuas txog kev kawm ntawv ntawm cov menyuam seb puas muaj teebmeem dabtsi, ntsuam xyuas cov xibfwb qhia ntawv thiab cov niam txiv nyob rau hauv tuam tsev kawm ntawv thiab txhua lub hoob kas. 8. Kev koom tes ntawm cov Niam txiv/Tus saib xyuas menyuam yuav kho kom zoo ntxiv. Yam Yuav Ua Kom Tau: a. Cov niam txiv/tus saib xyuas menyuam thiab neeg zej zog muaj kev nug xyuas nrog cov xibfwb nyob hauv tuam tsev kawm ntawv thiab txhua lub hoob kas ntau dua qub. b. Cov niam txiv/tus saib xyuas menyuam thiab neeg zej zog muaj kev nug xyuas nrog cov niam txiv/tus saib xyuas menyuam nyob hauv tuam tsev kawm ntawv thiab txhua lub hoob kas ntau dua qub. 9. Tsev kawm ntawv ASD tau muaj lus hais tseg tias yuav ua kom zoo, muaj kev sib ntseeg siab thiab muaj kev sib koom tes, uas yuav tau saib xyuas thiab rub cov neeg ua haujlwm tau zoo cia, nyob rau txhua lub chaw ua haujlwm ib cheeb tsam, uas sib tau cog lus tseg tias yuav sib pab koom tes ua mus rau qhov zoo, leej twg thiaj yog tus saib tau ib hom neeg rau nqi thiab leej twg yog tus xav tias yuav ua li cas thiaj muaj ntau hom neeg ua haujlwm nyob rau hauv lub tsev kawm ntawv Anchorage.

Daim Ntawv Qhia Cov Ntsiab Lus

Tsev Kawm Daim Ntawv Qhia Hli, Hnub thiab Sijhawm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Daim npov ntawv sab kawg Txujci 10 Yam Kom Kawm Tiav Nyob Hauv Tsev Kawm Theem Nrab. . . . . . . . . . . . . . Daim npov ntawv sab xub ntiag Yam Yuav Tsum Ua Thiaj Kawm Tiav Hauv Tsev Kawm Theem Siab . . . . . . . . . .Daim npov ntawv sab hauv tom kawg Txujci 10 Yam Kom Kawm Tiav Nyob Hauv Tsev Kawm Theem Siab . . . . . . . . .Daim npov ntawv sab hauv tom kawg

II. Tsev Kawm Ntawv Theem Nrab Ib Cheeb Tsam Anchorage Daim Ntawv Qhia Ub No . . . . . . . . . . . . . . . . . . II-1

Kev Kawm Txawj Ntse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II-1 Muaj Tsev Kawm Ntawv Ntau Hom Rau Xaiv Kawm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II-1 Cov Tub Ntxhais Kawm Nws Cov Ntaub Ntawv Qhia Ub No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II-2 Txoj Cai Caij Tsheb Npav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II-3 Hom Kawm Tej Yam Kev Ua si Ntxiv Nyob Hauv Tsev Kawm Ntawv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II-4 Cai Tswjfwm Neeg Ua Phem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II-6 Kev Pab Ub No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II-7 Kev Koom tes Ntawm Cov Niam Txiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II-9 Kev Nyab Xeeb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II-8 Tus Ntxhais Kawm Ntawv Cov Txheej Txheem Thov Kev Pab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II-9 Ntawv Pov Thawj Nqe IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II-10

III. Tub Ntxhais Kawm Ntawv Cov Cai Thiab Lub Luag Haujlwm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III-1

Kev Taug Txoj Cai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III-1 Tub Ntxhais Kawm Ntawv Tus Yeeb Yam/Kev Txwv Tsis Pub Ua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III-1 Kev Kuaj Xyuas thiab Ceev Khoom Cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III-5 Kev Txiav Txim/Kev Rau Txim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III-6 Txheej Txheem hais plaub ntug thiab kev txheem plaub ntug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III-8 Kev Ywj Pheej Ua Ub No, Hais Lus thiab Sib Koom tes Ua Ke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III-9 Kev Ntsuam Xyuas Cov Tub Ntxhais Kawm Ntawv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III-10 Appendix A-1: Cov Tub Ntxhais Kawm Ntawv Hom Neeg Tsis Taus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III-10 Phab Ntawv Sau Tsev Kev Ua Txhaum Cai thiab Kev Taug Xyuas Lub Txim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III-13 Tsev Kawm Ntawv Ib Cheeb Tsam Anchorage Chaw Nyob & Xov Tooj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III-17 Phab Ntawv Cov Niam Txiv Chaw Nyob thiab Xov Tooj (parent networks) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III-18

Tso Txhua Tus Menyuam Kawm Ntawv Lub Neej Thiaj Zoo

--Tsev Kawm Ntawv Ib Cheeb Tsam Anchorage Lub Luag Haujlwm

Tsev Kawm ntawv Theem Nrab Ib Cheeb Tsam Anchorage Daim Ntawv Qhia Txog UB NO

Kev KAwM TxAwj NTSe

Txheej Txheem Rho Yam Kawm Tawm

Ib zaug ntxiv thiab, lub sijjhawm tom qab yuav npaj muab qhab-nia lawm, cov tub ntxhais kawm ntawv uas tau xaiv yam kawm lawm, yuav tsis muaj kev hloov dabtsis ntxiv mus txog rau kev rho yam kawm tawm, tshwj tsis yog tus thawj saib tsev kawm ntawv lossis tus saib xyuas lis cov haujlwm no tau pom zoo. Tus tub ntxhais kawm twg yog tsis tuaj mus kawm ntawv rau thawj 3 hnub ua ntej, tej zaum yam kawm ntawd yuav raug rho tawm. Yog hais tias muaj raws li no, nws yuav tsum tau mus hloov lub sijhawm kawm dua tshiab. Yuav tsis muaj cai sau rho hom kawm no khaw cia, yog hais tias tus thawj saib tsev kawm ntawv lossis tus saib xyuas lis cov haujlwm no tau pom zoo kom rho yam kawm no tawm li ntawm 10 hnub. Hos yog hais tias, kev pom zoo hauv tus thawj saib tsev kawm ntawv lossis tus saib xyuas lis cov haujlwm no tau tshaj 10 hnub lawm. Nws phau ntawv muab qhab-nia yuav tau WF (poob kev rho tawm) lossis WP (pom zoo rho tawm). Tus qhab-nia WF no yuav muab coj mus sib laij nrog rau nws cov qhiab-nia GPA.

Tshooj II

Tsev Kawm Theem Siab cov Qhab-nia Siv rau Cov Tub Ntxhais Kawm Ntawv Theem Nrab

Lub sijhawm thaum nws tseem kawm nyob rau theem nrab, tej zaum cov tub ntxhais kawm ntawv theem nrab yuav tau tus qhab-nia li theem siab, yog hais tias nws nqis yam kawm nyob rau theem siab. Tej zaum tus qhab-nia no yuav suav nrog kawm tiav nyob rau theem siab. Cov tub ntxhais ntawd yuav siv tus qhab-nia no rau hom nws xaiv kawm nyob rau qhov chaw kawm theem siab ntawd qhov chaw nws kawm ntawv.

Cov Npe Kawm Tau Zoo

Cov tub ntxhais kawm nyob theem nrab yog tau tus qhab-nia 3.0 yauv raug xaiv nyob rau pab kawm tau zoo (Hornor Roll), Tej tus qhab-nia tau "F" lossis "D" tus tub ntxhais kawm ntaw xeem tsis qhab-nia. Txhua tus qhab-nia, nyob rau txhua hom kawm yuav tau muab coj los saib xyuas ntxiv.

Tsim Cov Txheej Txheem Rau

Txoj Cai Muab Qhab-nia

Ntawv peev num ib zaug yuav yog 9 lub asthiv twg mam muab qhab-nia ib zaug. Uas yog raug rau lub sijhawm thaum ib nrab xyoo kawm ntawv. (Qib 6, 7 thiab 8), 9 lub asthiv twg mas yuav muab qhab-nia ib zaug, nws yog tus qhab-nia tau zaum kawg thaum lub sijhawm ntawd. "A'' Nov qhia hais tias tus tub ntxhais kawm ntawv, kawm tau zoo heev tshaj qib plaub raws li txoj cai kev pom zoo muab qhab-nia hom kawm ntawd. "B" Nov qhia hais tias tus tub ntxhais kawm ntawv, tabtom kawm tau zoo siab dua qib plaub raws li txoj cai, qhab-nia xeem tau hom kawm ntawd. "C" Nov yog tus qhab-nia xeem tau, qhia tau tias tus tub-ntxais kawm ntawv, yuav tau ua tej yam kev qhia ub no kom meej ntxiv. Nws yuav tsum ua kom tau raws li txoj cai tus qhab-nia xeem tau hom kawm ntawd. "D" Nov qhia hais tias tus tub ntxhais kawm ntawv, kawm tsis tau zoo raws li cov haujlwm muab rau nws ua, tabsis nws kuj nkag siab txaus txog yam nws kawm, uas nws yuav tau kho thiab ua kom zoo dua mus lawm yav tom ntej. "F" Ua tsis tau zoo txaus raws li hom kawm, thiaj li ua rau tsis muaj qhab-nia. "WF" lossis "WP" tus tub ntxhais kawm tau muab hom kawm rho tawm tsis kawm lawm "Poob" lossis "Hla".

Cov tub ntxhais kawm ntawv uas muaj mob muaj nkeeg, cov hais qhia ua ntej, cov tsis tuaj kawm vim muaj haujlwm, tej zaum yuav tau muab num rau nws ua. Daim ntawv thov so hais qhia ua ntej muaj nyob rau tom lub hoob chav ua haujlwm. Ua haujlwm pauj ib hnub yuav pub so li ib hnub raws li hnub tsis tuaj kawm, mus txog rau 5 hnub, suav hnub kawm ntawv xwb. Raws li lub sijhawm tsis tuaj kawm. Yog tias yuav muaj kev xeem, uas twb ceeb toom ua ntej thaum yuav so lawm, hnub twg nws rov qab tuaj ces yuav tau kom nws xeem hnub ntawd. Cov tub ntxhais kawm ntawv tus twg yog tau tsum tsis tuaj kawm, tej zaum nws yuav raug tshem tawm. Kev tshem tawm no yuav tau hais qhia rau hauv daim ntawv tshem tawm. Tus xibfwb yuav tau muab qhab-nia "0" rau tej yam nws xeem lossis yam haujlwm muab rau ua, vim hais tias nws tub nkeeg tsis tuaj kawm ntawv tau ntau hnub.

Kev Peev Num Seb Kawm Mus Li Cas Lawm

Txoj haujlwm tseeb ceeb no yog yuav peev num txog kev kawm seb mus li cas lawm, nws yuav qhia rau tus tub ntxhais kawm, thiab cov niam txiv/cov saib xyuas menyuam, kom lawv paub tias tus tub ntxhais kawm ntawv nyob hauv chav kawm, kawm zoo mus li cas lawm. Vam tias kev qhia qhov muaj tseeb thiab qhov yog rau tus tub ntxhais kawm thiab cov niam txiv/cov saib xyuas menyuam, yuav pab rau nws kom rau siab kawm ntawv kom tau zoo, raws li nws rab peev xum tuaj yeem kawm tau. Tej zaum tus xibfwb qhia ntawv yuav tau qhia tej ntawv peev num txog kev kawm mus li cas lawm rau cov tub ntxhais kawm ntawv tau ib lub sijhawm twg. Raws li yav dhau los, yuav muab tshaj tawm rau nruab nrab ntawd 9 lub asthiv twg. Daim ntawv peev num no yuav muab qhia rau cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov niam txiv/ cov saib xyuas menyuam, kom lawv paub tias, kev kawm ntawd tus tub ntxhais lub sijhawm ntawd kawm mus li cas lawm. Cov lus ceeb toom no yog ib qho lus qhia ub no rau ob tog niam txiv/cov saib xyuas menyuam thiab tus tub ntxhais kawm ntawv kom nws paub tias yuav tsim kho nws txoj kev kawm li cas thiab ua li cas thiaj li hloov tau nws tus cwjpwm. Yog nej sawvdaws muaj lus nug dabtsi no thov hu xov tooj mus rau tus xibfwb/pab lis haujlwm lossis pab nrog leg haujlwm.

MUAj TSev KAwM NTAwv NTAU HOM RAU xAIv KAwM

Lub tsev kawm ntawv no muaj lub homphiaj ntau hom kawm rau cov tub ntxhais, tus yuav nyiam kawm thiab xav kawm dabtsi los tau, raws li nws lub siab nyiam. Cov tub ntxhais kawm yuav tau qhab-nia thiab tau raws li lub tsev kawm ntawv no xav kom nws ua, thiab cov hom kawm no yuav ua rau cov xav hloov kawm lwm yam tau raws li nws txoj kev paub. Txhua yam tau muab hais me me rau hauv no xwb, yog li ntawd yog koj muaj nqe lus nug dabtsi no, thov nug mus rau koj tus pab sab laj tswv yim.

Tsev Kawm Ntawv Txog Kev Kawm Soj Ntsuam

Qhov Chaw Theem Nrab hauv Lub Tsev Kawm Ntawv Theem Nrab no, nws yog ib qho chaw kawm txawj ntse thiab yog kev kawm coj tus cwjpwm kom zoo. Lub Homphiaj ntawd lub tsev kawm no yog yuav kawm hom kawm lej thiab kev kawm soj ntsuam. Cov kawm hom lej, yuav pub ua haujlwm rau yam num li qhov nws kawm thiab thaum nyob hauv hoob kawm ntawv yuav tau kawm kev ua lej thiab lwm yam kawm nyuab zog ntawd. Hos cov kawm kev kawm soj ntsuam ces yuav tau kawm txog kev xav yuav ua ub no, tej yam ua tau ntawm tes, kev kawm nrhiav kom tau paus-ntsi.

Tshooj II: Tsev Kawm ntawv Theem Nrab Ib Cheeb Tsam Anchorage Daim Ntawv Qhia Txog UB NO

II-1

Cov Tsev Kawm Ntawv Charter (Charter Schools)

Tsev kawm ntawv qhia kev ntseeg ub no- Qib K-6 Tsev kawm ntawv Eagle­K-6 Tsev kawm ntawv kev sib koom tes ntawm cov yim neeg ­Qib K-12 Tsev kawv ntawv Frontier Charter­K-12 Tsev kawm ntawv Highland Tech Charter­Qib 7-12 Tsev kawm ntawv Yiaslabmas Rilke Schule, Kev ua tes taw thiab Kev kawm soj ntsuam K-8 Tsev kawmn tawv Windterberry­Grades K-6

Kev qhia ntawv ub no yuav npaj rau " kev ua tau" --Qhia raws li "yam ua dhau los los lawm" --kev kawm. Yuav tau xyaum ua raws li qhov kawm, los yog siv lwm yam vib this qhia, siv khoom ub no qhia, nrhiav thiab sim ua yam xav tau cia, nrhiav chaw lwm qhov mus xyuas thiab kom cov tub ntxhais kawm ntawv tau mus pom ntau leej coob tus txawj ntse.

Tsev Kawm Ntawv Steller Alternative

Tsev Kawm Ntawv Birchwood ABC thiab Kev kawm Ntawv (Northern Lights) ABC Tsev Kawm Ntawv Polaris K-12

Lub tsev kawm ntawv Steller no yog qhib rau cov yuav tuaj kawm theem pib (secondary school), kom cov tub ntxhais kawm ntawv tau xaiv kawm raws li lawv tej kev ntshaw. Cov tub ntxhais kawm ntawv nyob hauv lub tsev kawm ntawv no, lawm yuav tau tswjfwm lawv tus kheej, pab lawv tus kheej, thiab ua haujlwm kom tiav uas yeej tsis muaj neeg pab nrog sib sab laj li.

Nrog tsev kawm ntawv Theem Pib sib tham, kev qhia ub no txog kev kawm nyob rau qib 7 thiab qib 8 hauv qhov chaw K-8. Tsev kawm ntawv Polaris K-12 yog ib lub tsev kawm ntawv nyob hauv tsev kawm ntawv Anchorage, uas muaj txog txhua qib kawm. Pib thaum theem menyuam yaus me-me mus txog rau neeg loj lawm (theem siab). Nws muaj ntau tsav-ntau yam kawm, thiab ntau hom neeg, hnub nyug qis-siab, raws li kev ntshaw kawm ntawd lawv txhua tus, kev xav tau thiab kev kawm kom siab. Tsev kawm ntawv Polaris muaj lub homphiaj li no " Zej zog" thiab " Qhov Chaw Kawm Pab Yus Tus Kheej." Kev tau koom tes los ntawm cov niam txiv yog ib qho tseem ceeb heev rau txoj kev kawm, ntawm cov tub ntxhais.

Tsev Kawm Ntawv SeARCH Program

SEARCH nws yog ib lub tsev kawm ntawv me-me rau cov tub ntxhais kawm ntawv nyob qib 7 thiab qib 8. Uas lawm muaj teeb meem txog kev hloov ub no nyob rau hauv tsev kawm ntawv theem nrab. Peb yuav muaj kev saib xyuas zoo thiab kev nyab xeeb rau cov tub ntxhais, kom lawv muaj siab kawm kom tau zoo raws li lub siab nyiam. Yog yuav raug xaiv mus kawm nyob rau hauv lub tsev kawm ntawv no, cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tau qhia txog lawv tus pab lis haujlwm hauv tsev kawm ntawv, thiab yuav tau mus xam phaj nkag.

Kev TxHeej NPe KAwM NTAwv

Kev them nqi kawm ntawd rau cov neeg tsis nyob hauv ib cheeb tsam tsev kawm ntawv

Raws li tsoom fwv txoj kev cai lij choj, txhua tus tub ntxhais kawm ntawv, uas tsis yog nyob hauv ib cheeb tsam tsev kawm ntawv, yuav tau them nqi kawm ntawv ua ntej (AS 9.030). Txoj cai no yog ua rau cov tub ntxhais kawm ntawv, uas lawv niam txiv tsis yog nyob rau hauv lub nroog Anchorage no, thiab tsis yog cov nyob rau kev saib xyuas hauv ib cheeb tsam (ASD Txoj Cai Tshooj 431.2). Xav muaj lus nug txog kev them nqi kawm ntawv ntawm cov neeg tsis nyob hauv ib cheeb tsam tsev kawm ntawv, mus nrog tus thawj saib tsev kawm ntawv sib tham tau. sauv lawm, uas tsis muaj kev hais qhia los ntawd tog niam txiv, tej zaum nws lub npe yuav muab lwv tawm nyob rau hauv lub tsev kawm ntawv ASD. Ua ntej, thaum yuav thau tsis kawm lawm, yuav tau muaj ntaub ntawv hais txog qhov vim li cas thiaj tsis kawm, thiab cov ntaub ntawv yuav raug xav rov qab mus rau tus tub ntxhais. Cov niam txiv yuav tua nrog sib sab laj dhaw tej teeb meem no, ua ntej thaum yuav tsum (thau) tsis kawm ntawv lawm, cov tub ntxhais yog xav sau npe kawm dua, yuav tau npaj mus sau npe rau lub caij txuas ntxiv mus. 6. Yog xav paub lossis nug tej yam tsis to taub zoo, uas hais txog kev ua txhaum rau AS txoj cai nqe 14.30.010, yuav tau hais qhia rau tus thawj kav tsev kawm ntawv theem nrab, thiab tej zaum hais mus rau cov tub ceev xwm nyob hauv Anchorage. 7. Cov tsev kawm ntawv theem nrab tsis qhib rau tib neeg sab nraud. Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tsum nyob hauv tsev kawm ntawv tsis l ices txoj cai hauv tsev kawm ntawv thiaj li muaj feem zam tau rau lws tawm mus.

Kev Txheeb Npe Kawm Ntawv Kom Tiav

Txoj cai nyob hauv lub xeev Alaska ntawm 14.30.010, tau hais tseg tias "Txhua tus menyuam yaus, hnub nyoog li ntawm 7 xyoo mus txog rau 16 xyoo, yuav tsum mus kawm ntawv txhua lub caij kawm, nyob rau ntawm lub tsev kawm ntawv zej zog uas nyob rau hauv ib cheeb tsam, ntawm lub zos nws nyob. Txhua tus niam txiv, cov saib xyuas menyuam lossis lwm tus neeg, uas tau muaj kev lis haujlwm lossis tswj cov menyuam, muaj hnub nyoog li ntawm 7 xyoo mus txog 16 xyoo, yuav tau paub tias cov menyuam tseem mus kawm ntawv..." Kom nco ntsoov tias, kev mus kawm ntawv ntawd tus menyuam yog muaj niam txiv ua tus saib xyuas, lub tsev kawm ntawv los yeej muaj lub luag haujlwm pab cov niam txiv, thiab cov menyuam kom lawv tau mus kawm tas li. Cov cai tswjfwm txuas ntxiv mus no yog ua kom mus kawm ntawv, yog tsim los rau cov kawm ntawv, kom lub tsev qhia ntawv thiab cov niam txiv thiaj li paub sib nug moos. 1. Cov tub ntxhais kawm yuav tau mus kawm txhua hoob, tshwj tsis yog tus niam txiv lossis cov saib xyuab menyuam kawm ntawv tau pub so, kom tsis tuaj kawm. 2. Thaum twg yog cov tub ntxhais kawm ntawv ua tsis tau raws li txoj cai lawm (hnub nyoog qis dua 16 xyoo), yuav tsum tau muaj cov ntaub ntawv thov los ntawd tus niam txiv lossis tus saib xyuas menyuam, kom nws tsis mus kawm los tau. Tus tsis tuaj mus kawm ntawv, yuav tau ua raws li txoj cai kawm ntawv nyob hauv lub xeev Alaska txoj cai tshooj 14.30.010 3. Cov tub ntxhais kawm ntawv, tsis muaj kev pom zoo so (tsis tuaj kawm) los ntawm hoob kawm, yuav tau muab lub txim rau nws ris, tabsis kuj tsis txwv cov niam txiv lawv txoj kev pab, kev rau txim, thiab/lossis kev tshem tawm. Thawj zaug thaum lawv tus menyuam tsis tuaj kawm ntawv, tus niam txiv yuav tau txais ib tsab ntawv ceeb toom, kev tsim kho, kev rau txim lossis muab num rau ua, thiab yuav qhia txog txoj cai kawm ntawv nyob rau hauv lub tsev kawm ntawv ASD. Yog tias tseem ua dua ntxiv thiab, nws yuav raug rau txim, raug tshem tawm, lossis muab rau txim kom raws li txoj cai. Kev coj tus cwjpwm kub ntxhov, uas ua txhaum rau txoj cai, tej zaum yuav raug ncua ntev, thiab/lossis muab nws rho tawm hauv lub tsev kawm ntawv. 4. Cov niam txiv yuav tau hu xov tooj mus noog tom lub tsev kawm ntawv, seb lawm cov menyuam puas tuaj kawm ntawv los tsis tuaj, rau thaum lub sijhawm 10 teev, txhua txhua hnub tau. 5. Ib tug tub ntxhais kawm twg yog tsis tuaj kawm ntawv ntev li 10 hnub lossis tshaj

Ceeb Toom Txog Txoj Kev Tsis Tuaj Kawm Ntawv

1. Tus tub ntxhais kawm ntawv twg, yog tsis tuaj kawm, tej zaum nws yuav tau hu xov tooj, lossis e-mail (xa ntawv) mus qhia kom paub. 2. Muaj tus xov tooj kom hu mus raws li hnub thiab lub sijhawm tsis tuaj kawm. Lub sijhawm hu tuaj yog yav tsaus ntuj, tom qab so num lawm. Koj hloov tus xov tooj lawv hu tuaj los tau yog tias koj Tus xov tooj yuav hloov raws li chav chaw ua haujlwm. 3. Tus nab npaub chaw nyob e-mail, yuav tau muab cia rau tom chav chaw ua haujlwm. Lub tsev kawm ntawv cov khoom ua haujlwm xa email yuav xa ib tsab menyuam ntawv mus qhia rau paub, yog tsis tuaj kawm ntawv.

Tuaj Txog Lig/Qeeb

Tus tub ntxhais kawm ntawv nyob theem nrab twg yog tuaj txog lig vim tsis tau pom zoo, nws yuav raug sau cia tias tuaj qeeb (lig). Cov tub ntxhais kawm tus twg yog thaum pib nce chav kawm ntawv tsis pom ntsej muag yuav raug muab sau cia tias tuaj lig. Txhua txhua tus tub ntxhais kawm ntawv yuav tau tuaj kom txog tom tsev kawm ntawv raws sijhawm thiab mus kom txog chav kawm ntawv raws sijhawm. Ib lub tsev kawm ntawv theem nrab twg yuav siv cov txheej txheem(cai) hais txog rau kev ceeb toom muaj haujlwm ub no rau cov niam txiv, lossis muaj kev rau txim thiab kev tshem(rho) tawm rau cov menyuam uas pheej tuaj qeeb tas li. Cov menyuam kawm ntawv puas pub tuaj txog tsev kawm ntawv lig tau thiab, lawv cov niam txiv /cov saib xyuas menyuam yeej tau ceeb toom rau lawv cov menyuam lawm yog yuav tuaj lig.

Kev tawm mus ntawd lub tsev kawm ntawv thaum nruab hnub (Npav xiav)

Kev pub tawm mus ntawd lub tsev kawm ntawv ua ntej thaum tseem tsis tau tag sijhawm kawm, cov niam txiv yeej tau txais ntawv ceeb toom, lossis xov tooj ua ntej lawm tias yuav pub cov menyuam tawm ua ntej thiab lub tsev kawm ntawv los yeej tau pom zoo ua ntej lawm thiab. Kev pom zoo hauv lub tsev kawm ntawv yuav tau thov daim ntawv pom zoo pub tawm (npav xiav) hauv lub chav ua haujlwm. Cov tub ntxhais kawm ntawv leej twg yuav tawm mus ntawd qhov chaw kawm ntawv thaum

II-2

Cov Menyuam Kawm/Niam-Txiv Phau Ntawv Nqa

tseem tsis tau tag sijhawm kawm, nws yuav raug sau npe cia tias tub nkeeg (khiav tsis kawm ntawv). Yog tsis tau tso cai los ntawm cov niam txiv/cov saib xyuas menyuam ces lub tsev qhia ntawv yeej tsis pub leej twg tuaj tos lossis tuaj coj mus.

Kev hais qhia ua ntej thaum yuav tsis tuaj kawm

Tus tub ntxhais kawm ntawv, paub ua ntej tias nws yuav tsis tuaj kawm ntawv li ntawm 5 hnub lossis tshaj ntawv lawm, nws yuav tau sau daim ntawv qhia ua ntej thov tsis tuaj kawm kom tiav tso. Cov ntawv no muaj nyob rau tom chav lis haujlwm, thaum twg sau tiav lawm no muab xa rov qab mus rau tus saib xyuas lis haujlwm hauv chav ua haujlwm ua ntej thaum yuav so (tsis tuaj kawm ntawv). Tus tub ntxhais kawm ntawv twg yog tsis tuaj kawm ntawv tshaj dhau 10 hnub nce mus lawm, nws yuav raug tshem (rho) tawm mus txog rau thaum nws rov qab tuaj dua.

Kev rho tawm ua ntej 15 hnub thaum yuav kawm tiav: Yuav tau cov qhab-nia pom zoo rho tawm yog hais tias tus menyuam kawm ntawv tau qhia rau lub tsev qhia ntawv tshiab ntawd paub. Kev rho tawm rau lub sijhawm 15 hnub thaum yuav kawm tiav: Cov qhabnia zaum kawg yuav tau muab rau, yog hais tias tus menyuam tsis qhia rau lub tsev kawm ntawv tshiab.

Kev Tsis Tuaj Kawm Ntawv (Khiav mus ua si)

Yuav muaj kev saib xyuas rau cov menyuam tsis muaj tsev (chaw) nyob li cas

Cov menyuam muaj tsev (chaw) nyob lawm, yuav tsis raug xaiv lossis tsis tau txais kev pab dabtsi hauv tuam tsev kawm ntawv lawm vim nws tsis muaj teeb meem. Kev pab no, yuav muaj pab rau cov menyuam tsis muaj tsev nyob kom lawv tau kawm ntawv mus ntxiv li qub. Yuav muaj kev pab tus nqi ntiav tsheb mus los rau cov menyuam tsis muaj tsev nyob raws lis lwm lub tsev kawm ntawv thiab. Tuam tsev kawm ntawv yuav tau kub siab pab rau cov menyuam tsis muaj tsev nyob es tsis tau mus sau npe kawm thiab tsis tau mus kawm, kom lawv tau mus sau npe kawm thiab tau kawm ntawv. Yog xav tau ntaub ntawv qhia txog qhov kev pab no, thov hu xov tooj mus rau qhov chaw ua haujlwm Pab Cov Menyuam Yaus (Child In Transition Program) tus xov tooj yog 742-3833.

xa Mus Lwm Qhov lossis Rho (Tshem) tawm Hauv Tsev Kawm Ntawv

Cov niam ­txiv/cov saib xyuas menyuam yuav tau ceeb toom mus rau chav chaw ua haujlwm lis haujlwm ua ntej li 2 hnub, yog tias tus menyuam kawm ntawv tabtom yuav tawm hauv tsev kawm ntawv, lossis tabtom yuav tsiv mus kawm rau lwm lub tsev kawm ntawv nyob hauv ib cheeb tsam no. Tus tswjfwm cov ntaub ntawv ntawm cov menyuam kawm ntawv yuav tau sau ib tsab ntawv thau(tshem) tawm, uas yog nws tus xibfwb tau kos npe pom zoo lawm, tsis tas li no xwb tus lis haujlwm hauv lub tsev khaws-qiv ntawv nyeem, tus thawj saib xyuas num hauv lub tsev noj mov, tus xyuas neeg mob, thiab lwm tus. Cov ntaub ntawv zaum tom qab kawg. no yuav tsum xa mus rau tom chav chaw lis haujlwm rau Kev tshem tawm mus no yuav thwj yuav tsum yog muaj kev pom zoo los ntawd lub tsev qhia ntawv thiab cov lis haujlwm nyob ib cheeb tsam. Kev xeem ntawv zaum kawg tsis pub xeem ntxov. Kev thov tawm ua ntej, cov menyuam kawm ntawv cov niam txiv/cov saib xyuas menyuam yuav tau mus nrog lub tsev qhia ntawv tham tso, lawv yuav tau muab tej ntaub ntawv lossis cov ntaub ntawv ua tub nrog vim tsiv mus ua haujlwm rau lwm qhov coj los hais qhia paub.

Kev tub nkeeg yog kev tsis mus kawm ntawv, lossis tsis tau hais qhia lub tsev kawm ntawv ua ntej, lossis tsis tau muaj kev pom zoo los ntawm cov niam txiv los yog tus saib xyuas menyuam kawm ntawv (Hais tau tias, tsis tau pom zoo so, hla ib zaug los yog tshaj sauv es tsis mus kawm ntawv.) Ib qho kev pom zoo tsis tuaj kawm ntawv, cov niam txiv yuav tau nrog tsev qhia ntawv sib tham. Ib tsab ntawv yuav muab xa mus rau cov niam txiv paub, nrog rau tej ntaub ntawv ntawm tus menyuam. Daim ntawv no yuav hais txog hnub twg thiab lub sijhawm twg uas tus menyuam tsis tuaj kawm ntawv, thiab kev rau lub txim rau tus menyuam, yeeb vim yog tsis tuaj kawm ntawv ntau zaus. Cov xibfwb qhia ntawv nyob rau txhua txhua chav qhia yuav tau ceeb toom txog tej kev tsis tuaj kawm ntawv no. Tus xibfwb twg los yuav muab qhab-nia "0" rau hom kawm uas nws tsis tuaj kawm, los yog hnub nws khiav mus ua si lawm. Kev muab lub txim rau cov tub nkeeg, khiav mus ua si tsis tuaj kawm ntawv yuav ua raws li nram no: 1. Khiav mus ua si tsis tuaj kawm ntawv thawj zaug, tsev qhia ntawv yuav tau ceeb toom rau tus tub ntxhais(menyuam) kawm ntawv thiab hais mus rau nws niam txiv/cov saib xyuas menyuam kom lawv nrog paub. Tej zaum yuav tau muab lub txim rau los tsis paub. 2. Qhov kev tub nkeeg tsis tuaj kawm ntawv yuav raug tshem tsis pub kawm ntawv tsawg kawg yog 3 hnub. 3. Kev tsis tuaj kawm ntawv ntxiv, yuav ua rau raug ncua tsis pub qhab-nia rau. Cov sijhawm tsis tuaj kawm ntawv no yuav raug muab coj mus sib ntxiv rau txhua txhua lub caij kawm nyob rau xyoo ntawd. 4. Tus menyuam coj tus cwjpwm tsis tuaj kawm ntawv yuav muab nws lub npe sau tseg, yog ib lub caij kawm twg nws khiav txog 4 zaug, dhau ntawd yuav saib xyuas nws lub txim, thiab muab ceeb toom tshaj tawm qhia mus rau cov menyuam kawm ntawv thiab cov niam txiv/cov saib xyuas menyuam, yog hais tias lawv ob tog yeej tsis muaj kev nug txog tej no li. Kev coj tus cwjpwm tub nkeeg tsis tuaj kawm ntawv ntawm cov menyuam thiab/los yog cov niam txiv/cov saib xyuas menyuam kawm ntawv yuav muaj nyob rau ntawm cov AMC 8.05.445. Yog hais tias tseem muaj kev tsis mus kawm ntawv ntxiv rau ib lub caij kawm twg, yog lawv xav rov qab mus kawm ntxiv dua yuav tau sau ntawv mus thov sau npe kawm tshiab rau thaum lub sij hawm nqis hom kawm tom ntej. Cov sijhawm tub nkeeg tsis tuaj mus kawm ntawv yuav raug suav tag nrho rau ib lub caij kawm ntawv twg (Txoj cai/ntawv tswjfwm 443.2)

COv CAI CAIj TSHeB NPAv, Kev caij npav yog ib yam muaj nuj nqi--tsis yog ib txoj cai xwb.

COv RAUG xAIv

Cov menyuam kawm ntawv leej twg nyob deb dua ib mais (mile) thiab ib nrab mais mus rau tom lub tsev kawm ntawv, los yog yuav tau hla tej qho kev tsis yooj yim, cov menyuam no yuav raug xaiv mus caij lub tsheb npav xa menyuam mus kawm ntawv. Cov tub ntxhais kawm ntawv uas tsis yog nyob thaj chaw li hais los ntawd, nws yuav tau siv nws lub tsheb tuaj xa, tshwj tsis yog tau sau ntawv mus thov kev pom zoo rau tom qhov chaws lis haujlwm xa menyuam mus kawm ntawv lawm. 9. Cov qhov rooj tsheb npav yuav tau muab kaws, lub sijhawm thaum tsheb khiav mus rau tom tsev kawm ntawv. Cov tub ntxhais kawm ntawv tus twg tuaj txog qeeb (lig) yuav tsis pub nce mus saum tsheb yog lub tsheb tabtom khiav tawm mus lawm, Vim tias tej zaum yuav ua rau lawv raug mob nyob rau ntawm thaj chaw nce tsheb. 10.Yuav tsum sawv kom deb ntawm thaj chaw yuav muaj xwm/teebmeem rau txhua txhua lub caij (15 kauj ruam deb ntawm lub tsheb khiav).

TxHUA TxHUA LUB SIjHAwM

1. Kev dhia ua si mus los yog ib qho yuav tau ceev faj thiab saib xyuas lwm tus kom zoo. 2. Yuav tau ua raws li tus tsav tsheb npav hais; lawv qhov kev txhawj xeeb yog yuav ua rau lawv tsis muaj teeb meem. 3. Qhia koj tus kheej tej ntaub ntawv raws li qhov xav kom muaj. Thaum raug nug dabtsi, yuav tau hais koj lub npe thiab lub xeem. 4. Tej zaum tus tsav tsheb yuav tau kom cov menyuam kawm ntawv mus zaum ib lub rooj zaum. 5. Cov menyuam (tub ntxhais) kawm ntawv yuav tsum tsis txhob nqa tej yam khoom dabtsi uas yuav ua rau lwm tus raug mob tau. 6. Cov tub ntxhais kawm ntawv uas raug xaiv caij tsheb, yuav tau mus nyob tos ntawd qhov chaw tsheb nres zes tshaj nplaw nyob ntawd nws tsev. 7. Cov tub ntxhais kawm ntawv, yuav tsum caij nws lub tsheb npav uas tau faib rau xwb, tshwj tsis yog tus thawj saib tsev kawm ntawv, los yog nws tus pab lis haujlwm tau pom zoo los ntawm kev thov ntawm cov niam txiv/cov saib xyuas menyuam es qhia rau tus tsav tsheb lawm, thiaj li pub caij tau lwm lub tsheb npav. 8. Qhov zoo dua mas xav kom cov tub ntxhais kawm ntawv txhua leej mus tom tsheb thiab nyob tos.

MUS KO TAw RAU TOM QHOv CHAw NReS TSHeB NPAv THIAB NYOB TOS LUB TSHeB NPAv

1. Yuav tsum saib tib neeg tej khoom vaj tse muaj nuj nqis. Tsis txhob pov khib nyiab sw los yog yuam cai hla mus los. 2. Taug kev mus sab phab lauj puab sab tsheb khiav mus los. 3. Yuav tau mus nyob tos ua ntej li 5 feeb. Tus tsav tsheb npav yeej yuav mus tos. 4. Yuav tsum nyob kom nrug deb mus rau tom txoj kev tsheb khiav. 5. Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav pub hla kev tsheb tau nyob rau tom haus ntej ntawm lub tsheb npav xwb, uas yuav yog thaum tus tsav tsheb npav yoj teg hais qhia mas thiaj hla mus tau. 6. Yuav tsum nyob raws li txoj kab yog thaum twg lub tsheb npav xa menyuam kawm ntawv tseem khiav. 7. Nyob tos thaum twg lub tsheb los nres rau ntawm thaj chaw nres tsheb mas mam li nce tsheb--tsis pub sib thab los yog thawb lwm tus. 8. Yuav tsum cia cov menyuam me nce tsheb ua ntej tso. 9. Cov tub ntxhais kawm ntawv, yuav tsum siv ib qho chaw nce tsheb, thiab nqis tsheb yob ze rau ntawm lawv tsev.

Tshooj II: Tsev Kawm ntawv Theem Nrab Ib Cheeb Tsam Anchorage Daim Ntawv Qhia Txog UB NO

II-3

Kev CAI QHIA NCe LUB TSHeB NPAv xA MeNYUAM MUS KAwM NTAwv

6. Thaum muaj menyuam yaus(tub ntxhais) kawm ntawv coob puv nkaus tsheb, yog koj tsis tau nqis tsheb no, TSIS TXHOB rawm sawv ntawm koj lub rooj zaum.

1. Tsis txhob sib thawb, ua tsheej pab los yog cuam tshuam lwm tus. 2. Tuav tus pas lag tuam tas li thiab nce mus saum tsheb ib zaug xwb (txhob nce mus nqis los). 3. Ncaj nqa mus rau tom lub rooj thiab zaum ntawd. 4. Tsis pub coj ib yam tsiaj dabtsi nce rau saum tsheb. 5. Yog nqa khau hniav riam yuav tsum muab ntim rau hauv hnab kom zoo thiab muab cia rau tom qab tsheb. 6. Tsis pub nqa khaus caij ski, pas ntoo, tus pas ntaus pob hockey, daim txiag caij muaj log, lub muas taus me thiab lwm yam khoom zuag hauv coj los nce rau saum tsheb npav. 7. Cov khoom siv ua si xws li: lub kistas, lub xim xos, lub kho suab qis-siab, lub kho suab loj-me (double basses), lub raj French horns, lub raj (Lub ua kom muaj suab & suab qis-siab) thiab lub nruas, yuav tsis pub nqa nce saum lub tsheb npav xa menyuam mus kawm ntawv.

Kev rau txim rau cov ua txhaum rau txoj cai caij tsheb npav

Kev NCe MUS RAU SAUM LUB TSHeB NPAv xA MeNYUAM MUS KAwM NTAwv

1. Tsis txhob ntis lwm tus thiab tseg kev mus los. 2. Muaj koj cov khoom ub no tso rau tom qab tsheb. 3. Zaum twj ywm lub rooj qub, thaum twg tsheb nres tu mam li nqis, thiab yuav tsum nqis ntawm qhov chaw nqis tas li. 4. Tsis pub sib tham nrov, tsis pub ua tej yam nyuab siab, los yog lwm yam ub no, nws yuav ua rau tus tsav tsheb cuam tshuam (npau taws). 5. Tsis pub mus zaum rau ntawm tus tsav tsheb lub rooj zaum li, los yog mus sib thab sib zes nrog tus tsav tsheb. 6. Yuav tsum nyob ntsiag to thaum twg txog ntawm txoj kev tsheb ciav hlau, thiaj ua rau tus tsav tsheb hnov yog muaj tshev cia hlau khiav los. 7. Nyob twj ywm hauv tsheb, tsis txhob cev taub hau, caj npab thiab lub cev tawm mus sab nraud tsheb npav. 8. Tsis pub yuj khoom ub no tso rau hauv tsheb los yog pom tseg rau sab nraud. 9. Tsis pub noj khoom thiab haus dej ub no nyob hauv tsheb npav.Cua, Zom,los yog muaj dej caw, tshuaj ub no, los yog tej yam tshuaj txwv los yog cov khoom ntsuas ua si, tag nrho tej no txwv tsis pub muaj nyob hauv tsheb npav. 10. Nia ob npag xwb lub qhov rais tsheb thiaj yuav qib tabsis yuav tsum yog tus tsav tsheb tso cai kom ua thiaj ua tau. 11. Tsum tsis thab plaub leej twg, los yog tsis txhob ua kom lub tsheb puas, yuav tau pab ua kom lub tsheb huvsi. Cov menyuam (tub ntxhais) kawm ntawv leej twg tau ua tsheb puas lossis nyiag ua kom tsheb puas, xws li: rooj zaum, los yog lwm yam khoom nws yuav raug kom them nyiaj raws li qhov ua puas. 12. Txhua tus menyuam kawm ntawv yuav tsum zaum ntawd lub rooj zaum, txhais taw tso ncaj rau hauv dab tsheb. 13. Tseem li cas lo, txhua tus tub ntxhais kawm ntawv, uas caij tsheb npav yuav tau ntsia lwm tus ua. 14. Lub qhov rooj tawm ceev thiab txoj kev tawm, qee zaum yuav siv thaum tus saib xyuas qhia los yog siv thaum lub sijhawm muaj xwm ceev.

Txhua tus tub ntxhais kawm ntawv yuav tau coj tus cwjpwm kom zoo thaum nyob hauv tsheb npav, nyob ntsiag to, tsis qw, tsis thab plaub thiab ua raws li txoj cai caij tsheb npav. Tus tub ntxhais (menyuam) leej twg ua tej yam tsis zoo thiab/ los yog ua tej qho kom kub ntxhov nyob rau saum lub tsheb npav los yog nyob rau ntawd thaj chaw nres lub tsheb npav, tej zaum yuav raug rau txim raws li nram no: Ua txhaum thawj zaug. · Hu mus qhuab qhia, ceeb toom rau niam txiv. · Ncua cov cai caij tsheb npav. · Rho cov cai caij tsheb npav tawm. · Muab rau txim/Muab num rau ua. · Ncua tsis pub caij tsheb npav. Kev rau lub txim yuav pib hais ceeb toom ua ntej mus txog rau qhov ncua tsis pub caij tsheb, raws li lub txim loj los me. Yog kev ua txhaum yeej pom tau tias muaj tseeb-tseeb lawm, tej zaum tus menyuam(tub ntxhais) kawm ntawv cov cai caij tsheb npav yuav raug ncua tseg txij thaum lub sijhawm ua txhaum ntawd mus txog rau yav kawg, thiab/los yog ncua tsis pub mus kawm ntawv, uas yuav nce rau kev txiav txim, kev pom zoo ntawm cov tswjfwm saib xyuas tsev kawm ntawv.

NCO QAB NTSOOv TIAS

1. Kev caij tsheb npav xa menyuam mus kawm ntawv yog ib qho KEV CAI, tabsis tsis yog muaj cai. 2. Yog cov menyuam kawm ntawv tus twg ua tej yam tsis zoo puas rau, kev noj qab nyob zoo, kev nyab xeeb, kev kaj siab los yog kev ua ib yam dabtsi kom lwm tus muaj kev puas ntsoog nyob hauv tsheb npav. Cov saib xyuas lis haujlwm rau hauv tsev kawm ntawv ib cheeb tsam yuav xyeej tsis pub cai rau nws tau caij tshev npav. 3. Cov cai tag nrho nyob hauv tsev qhia ntawv yuav coj mus siv rau cov tub ntxhais (menyuam) kawm ntawv rau tom tsheb npav xa menyuam mus kawm ntawv thiab tom qhov chaw nres tsheb. Kev nyab xeeb, qhov ua kom zoo, thiab tej kev sib saib xyuas kom txhua cov tub ntxhais kawm ntawv, txhua yam yuav yog lub tsev kawm ntawv ua tus txiav txim tag nrho. Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tsum ua raws li tus tsav tsheb qhia. 4. Kev mus los yuav muaj kev nyab xeeb, kev txaus siab thiab kev lom zem. Nws yog ib qho zoo rau cov niam txiv tau tso tej menyuam mus kawm ntawv nrog rau cov tsheb npav khiav xa mus los no. Tseem li cas los, cov niam txiv/cov saib xyuas menyuam kawm ntawv yuav tsum sau ntawv mus thov thiab lub tsev kawm ntawv yuav muab cov ntaub ntawv no khaws cia rau ib qho twg. Cov niam txiv/cov saib xyuas menyuam yuav tau txiav txim siab thaum lub hauv paus tias yuav nrhiav neeg xa menyuam mus kawm ntawv loslog yuav nrhiav lwm yam tsheb xa mus. ib qho, cov niam txiv/cov saib xyuas menyuam yuav tsum paub txog tias yuav tsis muaj tus saib xyuas cov menyuam, lub sijhawm thaum lawv nyob tos neeg tuaj tos mus. Cov tsheb zej zog khiav mus los no, ib xyoo twg yuav muaj kev hloov tshiab tas li. Xyuas Rau Ntawv Qhov Chaw Tsis Muaj Hloov/Muaj daim ntawv thov raws li qhov yuav ua tau mus li cas.

HLA KEV TSHEB YOG TXAUS NTSHAI HEEV THAJ CHAW CEEV FAJ TSAM MUAJ XWM

Kev NQIS LOS SAUM LUB TSHeB NPAv xA MeNYUAM MUS KAwM NTAwv

1. Zaum twj ywm, thaum twg lub tsheb npav los nres kiag thiab lub qhov rooj qib tso. Cov menyuam kawm ntawv mam li nqis tsheb raws li qhov chaw nws nqi-nqi. 2. Tuav tus lag tuam thiab nqis mus kiag ib zaug xwb. 3. Kom nco ntsoov tias, kev sib thawb los yog kev sib txiv yuav ua rau muaj kev sib tsoo (muaj xwm). 4. Tom qab thaum nqis tsheb lawm, ncaj qha mus tsev los yog mus rau qhov chaw nyob tos. 5. Qhov zoo mas, yog txhua txhua leej yuav tau muaj kev sib koom tes ua qhov zoo nrog tus tsav tsheb npav txhua txhua lub sijhawm tas li. Yog li ntawd cov niam txiv thiab cov lis haujlwm hauv tsev kawm ntawv thiaj li tso siab tias, yuav tsis muaj kev txhawj xeeb dabtsi, tsis laug sijhawm thiab kam mus los thiaj li yuav yoojyim.

TSHEB NPAV THAUJ MENYUAM MUS KAWM NTAWV

TXAUS NTSHAI TSHAJ PLAWS

THAJ CHAW CEEV FAJ TSAM MUAJ XWM

15 FT.

Chaw Taug kev

HOM KAwM TejYAM Kev UASI NTxIv NYOB HAUv TSev KAwM NTAwv

Kev xaiv Hom Kawm Ua si Ub No Nyob Rau Hauv Tsev Kawm Ntawv Ib Cheeb Tsam Anchorage Tsev Kawm Ntawv Theem Nrab Cov Kev Ua Kislas

Cov tub ntxhais kawm ntawv nyob hauv Tsev Kawm Ntawv Theem Nrab Ib Cheeb Tsam Anchorage yuav raug xaiv mus ua cov kev ua si, yog tias lawv tau mus sau npe kawm tau plaub (4) yam kawm los yog tshaj sauv lawm, lub sijhawm thaum yuav muab qhab-nia, cov num(haujlwm) no yuav tau muab rau ua. Tsev kawm ntawv theem nrab yuav muaj kev sib xeem dhia tes taw ub no, ncaws pob, ntau pob, thiab txhua yam kev sib xeem nrog rau lwm cov neeg nyob sab nraud (cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tau them me ntsis nyiaj/fee). Yog sib xeem nyob rau hauv tsev kawm ntawv xwb (cov tub ntxhais kawm ntawv tsis tau them nyiaj dabtsi), Thiab kev sib xeem lwm yam uas tsis yog kev dhia tes taw ub no, yeej muaj nyob rau sab hauv tsev kawm ntawv thiab nyob rau sab nraud tibsi. Mus xyuas cov

II-4

Cov Menyuam Kawm/Niam-Txiv Phau Ntawv Nqa

TXAUS NTSHAI TSHAJ PLAWS

ntawv ceeb toom nyob rau tom nej lub tsev kawm ntawv, los yog nug mus rau lawv seb muaj kev sib xeem kislas dabtsi thiab yuav muaj rau sijhawm twg.

Cov Tuaj Saib Kislas Lub Luag Haujlwm

Koos Haum Cov Menyuam Kawm Tau Zoo

Txhua tus tub ntxhais kawm ntawv yog nws muaj nrab peev xwm txaus ua tus tub koom xeeb, nws yuav raug xaiv mus ua ib tug tub koom xeeb. Cov pab txhawb nyiaj txiag nyob rau ib lub tsev kawm ntawv twg, yuav muaj lusteb rau cov tub ntxhais kawm ntawv yog tias lawm muaj lus nug txog dabtsi.

Yuav Muaj Dabtsi Thiaj Tau Koom tes Nrog Ua Tej yam Ua si Kislas

Cov tub ntxhais kawm ntawv uas nws siv los yog muaj cov khoom yeeb tshuaj, dej caw lossis luam yeeb lossis cov muag hom khoom ntawd, ua tus xa cov khoom muag, lossis nyiag muag cov tshuaj haus kom qaug, muag tshuaj ub no hom txhaum cai, lossis tshuaj hnia, tej hom tshuaj uas yog hom tshuaj haus qaug txhaum cai lossis yog tshuaj phem, uas tau ua txhaum rau tsev kawm ntawv ib cheeb tsam Anchorage cov kev cai, yuav muaj kev rau lub txim rau cov ua hom khoom no, cov tub ntxhais no yuav poob tsis tau mus xyaum tej yam kev ua si, thiab tsis raug xaiv mus koom kev ua si ub no raws li tsev kawm ntawv ib cheeb tsam Anchorage txoj cai tswjfwm. Yuav muaj kev rho tawm tsis pub ua tej yam kev ua si tamsis ntawm yog tias muaj kev ua raws li nram no:

1. Ua txhaum txoj cai xaiv.

2. Ua txhaum txoj cai uas muaj nyob rau hauv tsev kawm ntawv ib cheeb tsam Anchorage xws li: muag-yuav/haus tshuaj ub no/dej caw/luam yeeb. Yuav xyeej tsis txais mus koom tej yam kev ua si ub no rau lub sijhawm ntawd (yuav raug txiav txim los ntawm tus qhia kev ua si/thawj saib tsev kawm ntawv) yog muaj raws li nram no: 1. Tsis mloog lus (tsis ua raws li qhia). 2. Piav tej yam tsis zoo; cem lus phem. 3. Ua kom muaj lus tsis hauv xeeb. 4. Sib ntaus. 5. Nyiag khoom/Tub sab. 6. Ua kom lwm tus txaj muag/Pib ua qhov tsis zoo. 7. Ua lwm yam txhaum txoj cai. Lub caij thaum tseem hais cov lus no mus txog rau thaum hais lus tag, cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tsis tau mus koom tej yam kev ua si nrog pab neeg ntawd. Ib tug tub ntxhais kawm twg yog raug rho tawm los ntawd nws yam kawm kev ua si ub no, vim nws ua txhaum cai, nws yuav tsis raug xaiv mus koom ua kev sib xeem kislas. Ib tug tub ntxhais twg yog raug ncua tsis tau mus kawm qee yam, yog vim muaj kev txhaum, lub sijhawm thaum tseem raug ncua no nws yuav tsis raug xaiv mus xyaum, lossis mus ua si kislas. Kev rau lub txim raws li daim ntawv qhia cov cai sib koom tes no yog yuav sib txawv thiab tsis zoo li ib yam, ib lub tsev kawm ntawv twg nws yuav muaj kev rau txim tsis sib thooj. Cov yuav raug xaiv thiab nws cov cai qhia kev mus sib xeem kislas nyob rau sab nraud tsev kawm ntawv thiab nyob rau sab hauv tsev kawm ntawv. 1. Tub ntxhais kawm ntawv tus twg yuav raug xaiv mus sib xeem ib yam kislas twg nws yuav tsum tau xyaum yam ntawd li 10 hnub ua ntej. 2. Niam txiv cov ntaub ntawv kos npe yuav tsum muaj nyob rau hauv ib qho chaw cia twg, Kev ceeb toom thiab yuav raug xaiv mus saib yuav xav kom siv lub Tsev Kawm Ntawv Theem Nrab Daim Foos Thov Mus saib Tejyam Kislas. 3. Yog xav kom tau koom nrog kev sib xeem kislas ub no, tus tub ntxhais kawm ntawv yuav tsum mus koom xyaum nrog lawv tsawg kawg mas yog ibtog hnub, tshwj tsis yog li ntawd mas, cov muaj kev txhaum tsis loj uas tus thawj tswjfwm yeej pom zoo lawm mas nws thiaj li mus koom tau. 4. Ib tug tub ntxhais kawm ntawv twg yog raug ncua tshem tawm hauv tsev kawm ntawv lawm, nws yuav tsis pub los koom nrog sib xeem ib yam kisla twg, yog nws tseem nyob rau lub sijhawm raug ncua. 5. Yuav pom zoo cia hnav cov ris tsho kislas xwb rau thaum lub sijhawm muaj kev xyaum kislas, thiab thaum muaj kev koom ib yam ua ke thiab thaum hnub muaj kev sib xeem kislas. Txhua hom ris tsho hnav yuav tsum yog hom ris tsho kislas. Cov ris tsho no yuav tsum muab xa rov qab mus rau tus kws qhia kislas kom tsis pub dhau ib asthiv tom qab hnub xyaum sib xeem kislas tag lawm. 6. Cov khoom siv ub no muab rau cov tub ntxhais kislas lawv, nws yuav tau xa rov qab los yog nqa mus hloov. Yog tias nws tsis tau xa, nqa mus hloov lossis them nyiaj yuav tsis pub nws mus xyaum (sib xeem/koom) nrog ib yam kislas twg mus txog rau thaum nws xa tag lawm.

Txhua tus tub ntxhais kawm ntawv yuav tsum tawm hauv lub tsev kawm ntawv mus thaum 2:45 yav tsaus ntuj. Cov menyuam yaus me uas yuav mus saib kislas yuav tsum muaj tus saib xyuas thiab mus nrog cov loj. Cov tuaj saib yuav tau ua raws li no: 1. Kom nco qab ntsoov tias kev ua si no yog muaj rau cov nav kislas xwb. Lawv tuaj no vim lawv xav ua si thiab siv lawv tej kev paub dhau los. Qhov ua tau zoo no yuav pab rau koj paub ntau yam ntxiv. 2. Sijhawm thaum cov nav kisla tseem sib xeem yuav tsum tsis txhob ua tej yam tsis zoo. 3. Npuaj teg thiab qhuas yus cov nav kislas thaum lawv ua tau zoo. Kev npuaj teg thiab qhuas cov nav kislas tog sab nraud yog ib qho kev saib lwm tus pab rau nqi uas yuav tau us. 4. Coj tus cwjpwm kom zoo rau cov neeg lis haujlwm, tsis hais thaum tsis tau pib, thaum tabtom ua nchaws thiab thaum twb sib xeem tag lawm. Peb yuav ua tsis tau li, yog tsis muaj cov neeg lis haujlwm no, nws muaj lub luag haujlwm nrog qhov kev sib xeem no, thiab lawv yog cov yuav los txiav txim cov kev sib xeem. 5. Yuav tau coj tus yeebyam kom zoo, yog cov saib tus twg ua phem li cas rau lwm tus, tus thawj tswjfwm saib xyuas yuav muaj cai muab nws tshem tawm. Kev hais lus sib thuam yuav tsis pub kom muaj. 6. Kom nco qab ntsoov tias, qhov nej pom hauv kev sib xeem kislas thiab qhov cov neeg lis haujlwm txiav txim yuav tsis zoo ib yam raws li nej lub siab xav. 7. Yuav tsum txaus siab rau tus nav kislas qhov nws ua tau thiab tsis tau. 8. Txhua tus tub ntxhais kawm ntawv tuaj mus saib kislas yuav tsum tawm hauv lub tsev kawm ntawv mus thaum 2:45 yav tsaus ntuj, Cov menyuam yaus me uas yuav mus saib kislas yuav tsum mus nrog cov loj.

Kev Kuaj xyuas Txog Lub Cev--Kev Tso Cai Ntawm Niam Txiv

Tej zaum cov menyuam kawm ntawv yuav tsis pub mus xyaum ua tej yam kev ua si, los yog tsis tau mus ua tus nav kislas nyob hauv nws lub tsev kawm ntawv, los yog ua tej yam haujlwm nyhav. Yog hais tias tsis tau muaj kev pom zoo los ntawm tus tswjfwm saib xyuas tag nrho, lossis tus thawj saib tsev kawm ntawv, tus kuaj xyuas lub cev, tus xyuas neeg mob, tus pab kuaj xyuas lub cev, los yog tus kuaj xyuas tshuaj ub no, thiab tus tub ntxhais nav kislas nws niam-nws txiv lossis cov pab saib xyuas menyuam. Thiab nws cov ntaub ntawv pom zoo kuaj xyuas lub cev yuav tsum muab xav mus ua ntej rau thaum hauv paus. Cov ntaub ntawv kuaj xyuas lub cev no yuav tsis pub dhau sijhawm rau thaum yuam muaj kev sib xeem kislas. Daim ntawv pom zoo yuav muaj cov kuaj xyuas lub cev nrog paub thiab tau pom zoo tias nws tsis muaj teebmeem txog kev ua tej yam haujlwm nyhav.

Tsev kawm Ntawv Theem Nrab Hom Kev Ua si (Kislas) xyoo-- 2008­09

Nug mus rau tom lus tsev koj kawm ntawv thiaj paub cov sijhawm sib xeem kislas. Hom Kislas Sib xeem Nrog Rau Lwm Lub Tsev Kawm Ntawv Sib Xeem Khiav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caij nplooj ntoos zeeg Ntau Pob Npas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thaum caij nplooj ntoo zeeg yuav tag Sib Qhau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caij ntuj no Sib Xeem Caij Ski . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caij ntuj no Sib Xeem Khiav thiab Tsuag Zog . . . . . Caij nplooj ntoos hlav Cov kislas sib xeem thiab xyaum mus ua rau qhov chaw deb--Tus tub ntxhais kawm yuav tau caij tsev kawm ntawv lub tsheb npav mus thiab los, hos yog caij nws niam txiv/tus saib xyuas menyuam lub tsheb nws yuav tau hais rau tus kws qhia kislas paub. Kev sib xeem kislas nrog cov neeg nyob hauv lub tsev kawm ntawv thiab nrog rau lwm cov neeg sab nraud yuav muaj rau cov tub ntxhais kawm ntawv nyob hauv tsev kawm ntawv theem nrab. Lub tsev kawm ntawv yuav tsim cov kev ua si no, thiab yuav muab tshaj tawm rau cov tub ntxhais kawm ntawv thiab zej zog paub tas li. tej yam kev ua si txuas ntxiv mus no yuav muaj nyob rau hauv nej lub tsev kawm ntawv. Basketball Math Counts Spelling Bee Battle of the Books Jr. National Honor Student Council Circuit Training Society Wild About Geography Bee Science Olympiad Anchorage Trivia Hockey Soccer Contest

Tshooj II: Tsev Kawm ntawv Theem Nrab Ib Cheeb Tsam Anchorage Daim Ntawv Qhia Txog UB NO

II-5

Kev mus los ntawm ib tug tub ntxhais kawm ntawv los yog ib pab tub ntxhais kawm ntawv, yuav muaj kev siv nyiaj txiag, tsis hais cov neeg qhia ntawv nyob hauv tsev kawm ntawv, lossis cov haujlwm kislas ub no, Kev siv nyiaj txiag mus rau tej yam no tus thawj tswjfwm tag nrho lossis tus tsim ua cov ntaub ntawv tswjfwm cov neeg saib xyuas tsev kawm ntawv pom zoo lawm mas thiaj li siv tau. Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tau coj lawv tus cwjpwm kom yog thiab zoo txhua txhua lub sijhawm. Yog ua tsis tau raws li ntawd ces lawv yuav raug rau txim. Txhua txoj kev hauv lub hauv paus tsev kawm ntawv yuav muab siv los tswg Yog hais tias muaj kev txhawj xeeb txog kam mus los uas yuav muaj kev tsis nyab xeeb los yog kev tsis ruaj ntseg rau peb cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov neeg lis haujlwm peb yuav muab ncua tseg tsis pub mus. Yog tias tsis tau mus tiag, lub tsev kawm ntawv yuav tsis kam xa cov nyiaj txiag rov qab mus los ntawd rau cov tub ntxhais kawm ntawv. Thaum twg yog tus thawj tswjfwm lossis tus thawj lis haujlwm pom tau tias yuav muaj kev txhawj xeeb ub no txog rau cov menyuam tej cev nqaij daim tawv, kev nyab xeeb los yog kev tsis yoojyim, Tej zaum Tus thawj tswjfwm los yog tus lis haujlwm yuav tsis pom zoo pub mus thiab muab ncua tseg. Hos yog hais tias pub mus no ces, Tus thawj tswjfwm los yog cov lis haujlwm yuav tau kub siab, saib xyuas cov menyuam kom zoo, mloog lossis muaj kev ceev raws li FBI nyob Amesliskas teb cov cai, los yog lub xeev, los yog qhov chaw ua haujlwm lis haujlwm lawv cov kev cai. Lub tsev kawm ntawv yuav tsis muaj cai them nyiaj, rov qab tej nyiaj txiag siv yuav khoom ub no lossis siv mus los ntawm ib tug twg yog Tus thawj tswjfwm lossis tus lis haujlwm tau pom zoo ncua tseg tsis pub mus lawm.

Kev Mus Ua Tej Yam Kev Ua si

Tub ntxhais kawm ntawv yuav tsum tau caij lub tsev kawm ntawv lub tsheb npav mus thiab los, yog lawv yuav caij niam txiv lossis tus saib xyuas menyuam lub tsheb mus-los yuav tsum hais qhia rau tus kws qhia kislas paub ua ntej.

Tsheb Ntiav Loj/Tsheb Npav Loj

Kev caij tsheb ntiav loj thiab/los yog tsheb npav loj mus ua kev zoo siab rau ib tug lub hnub yug twg kuj yog ib qho zoo, tabsis yuav tsis pub mus caij cov hom tsheb no vim tsis muaj kev nyab xeeb. Txhua lub sijhawm yuav tsis pub cov tsheb ntiav loj thiab tsheb npav loj no xa menyuam kawm ntawv mus-los.

CAI TSwjFwM NeeG UA PHeM THIAB/LOSSIS Kev SAIB TSIS TAUS LwM TUS

Tsev Kawm Ntawv Ib Cheeb Tsam Anchorage yuav saib xyuas thiab muaj cai povfwm txhua tus tub ntxhais kawm ntawv thiab cov neeg ua haujlwm rau lawv txoj kev kawm thiab kev qhia kom lawv muaj kev nyab xeeb, kaj siab lug. Cov neeg ua haujlwm thiab cov tub ntxhais kawm ntawv tus twg ua phem thiab/lossis saib tsis tau lwm tus yuav tsis pub cia nws ua muaj tejno nyob rau hauv Tsev kamw Ntawv Ib Cheeb Tsam Anchorage. Kev siv Tsev kawm Ntawv Ib Cheeb Tsam Anchorage cov khoom siv ub no, tsev kawm ntawv thiab cov khoom siv tsis muaj tug, kev caij tsheb mus ncig xyuas ub no, kev mus sib xeem kislas thiab txhua yam uas tsev kawm ntawv tau pom zoo lawm cov tub ntxhais kawm ntawv, lossis cov neeg ua haujlwm nyob hauv tsev kawm ntawv, yuav tau mloog hais thiab nyob rau hauvqab, ntawm kev tswjfwm saib xyuas hauv tsev kawm ntawv ib cheeb tsam. Txwv tsis pub ua tej yam kev ua phem, kev ua saib tsis tau lwm tus, los yog kev ua tsis ncaj ncees rau ib haiv neeg twg, kev ntseeg twg, tus poj niam txiv neej twg, haiv neeg keeb kwm twg, tis laus tus hluas twg, tus muaj txiv muaj poj niam los tsis tau muaj, tus neeg ua kam kas moos, lossis neeg muaj kev ntseeg dabtsi, tus neeg taus los tsis taus, ib tsev neeg twg, ib lub zej zog twg, lossis kev ntseeg yav dhau los, los yog cov neeg ua dej num sib deev. Pab thawj sab laj dej num, cov tswj tuav dej num, neeg ua haujlwm, cov niam txiv, tub ntxhais kawm ntawv, cov muag khoom lossis cov ua lag luam nyob rau hauv tsev kawm ntawv ib cheeb tsam yuav txwv tsis pub lawv ua tej yam kev ua phem thiab/lossis kev ua saib tsis taus lwm tus. Cov neeg ua haujlwm thiab cov tub ntxhais kawm ntawv leej twg coj tus cwjpwm tsis zoo es tau ua txhaum rau txoj cai tswjfwm lawm, nws yuav raug rau txim, mus txog rau qhov muab rho tawm, muab ncua tseg lossis muab lwm yam lub txim rau nws. Tus thawj saib xyuas tsev kawm ntawv los yog cov thawj sab laj dej num yuav yog cov txiav txim muab lub txim kom yog raws li nws qhov ua txhaum rau txoj cai tswjfwm no. Kev sib thab kev nkauj nraug muaj ntau tabsis yuav tsum yog los ntawm kev txaus siab. Ua ntej yuav siab daj sib deev, yuav tsum yog txaus siab deev, thiab yauv muaj lwm yam kev sib tham lossis sib yeem sib chwv rau kev sib deev yog thaum: · Muaj yam tshwm sim ciali taij ncaj nraim lossis hais kom txaus siab hlo ntawm nws lub luag haujlwm lossis ib tug tub ntxhais kawm lossis lwm lub tsam thawj hauv tsev kawm ntawv. · Kev txaus siab lossis kev tsis yeem ntawm ib tug twg uas raug ntiav lossis muaj kev txiav txim siab yuav ua rau nws ntsib kev nyuab siab lossis. · Tej yam kev coj ua muaj homphiaj lossis tsis muaj paus ntsis nrog rau ib tug twg qhov kev ua haujlwm, kev kawm ntaub ntawv, lossis ua kom muaj kev ntshai, muaj kev yeeb ncuab lossis kev sib ntxub hauv chaw ua haujlwm lossis tsev kawm ntawv. Tej tug neeg dag lossis iab liam lwm tus dog dig, yuav tau muab lub txim rau nws. Neeg ua haujlwm tus twg yog tau muaj kev ua phem thiab/lossis kev saib tsis taus lwm tus yav dhau los, nws yuav tau qhia qhov teebmeem no rau nws tus saib xyuas dej num sai sai. Tus saib xyuas dej num yuav tau nug xyuas qhov teebmeem no thiab yuav tau sib sab laj nrog lub Hoob Kas Lis Haujlwm Saib Xyuas Cov Neeg Ua haujlwm/EEO. Tsis yog li ntawd ces, tej zaum nws yuav tau qhia tej yam tshwm sim no rau EEO kiag, lossis qhia rau lwm qhov chaw pab nyob sab nraud xws li: Qhov chaw Saib Xyuas Tib Neeg Txoj Cai nyob rau hauv lub nroog Anchorage, Cov neeg pab nug xyuas teebmeem rau pej xeem sawvdaws, Lub hoob kas tswjfwm Tib Neeg Txoj Cai nyob hauv lub xeev Alaska, Amesliskas qhov chaw lis haujlwm saib xyuas cov neeg ua haujlwm, lossis lub hoob kas pab Tib Neeg Pej Xeem Txoj Cai. Tub-ntxhais kawm ntawv twg yog tau muaj kev ua phem thiab/lossis kev saib tsis taus lwm tus yav dhau los, nws yuav tau qhia qhov teebmeem no rau ib tug neeg lis haujlwm kom sai sai. Tus thawj saib tsev kawm ntawv lossis tus tswj tuav dej num yuav tau nug xyuas qhov teebmeem no thiab muaj kev sib sab laj qhuab qhia rau EEO chav ua haujlwm. Tsis yog li ntawd ces, tej zaum nws yuav tau qhia tej yam tshwm sim no rau EEO kiag, lossis qhia rau lwm qhov chaw pab nyob sab nraud xws li: Qhov Chaw Saib Xyuas Tib Neeg Txoj Cai nyob rau hauv lub Nroog Anchorage, Cov Neeg Pab Nug Xyuas Teebmeem rau Pej Xeem Sawvdaws, Lub Hoob Kas Tswjfwm Tib Neeg Txoj Cai nyob hauv lub Xeev Alaska, Amesliskas Qhov Chaw Lis Haujlwm Saib Xyuas Cov Neeg Ua haujlwm, lossis lub Hoob Kas Pab Tib Neeg Pej Xeem Txoj Cai.

II-6

Cov Menyuam Kawm/Niam-Txiv Phau Ntawv Nqa

Kev PAB

xwm Txheej

Tsev Kawm Ntawv Ib Cheeb Tsam Anchorage yuav tsis muaj pab them nqi kev txhawj xeeb dabtsi rau cov tub ntxhais kawm ntawv. Txhua yam muaj kev xwm txheej nyob rau lub tsev kawm ntawv tej khoom ub no (tsheb npav) yuav tsum hais qhia rau tsev kawm ntawv sai li sai tau. Yog tsis ua raws li hais no, sawvdaws tej kev xwm txheej yuav raug siv raws li txoj cai tswjfwm kev muaj xwm. Txhua tus tub ntxhais kawm ntawv yuav tau yuav nqi them kev txhawj xeeb xwm txheej nrog ua ke rau lub tuam txhab pab them nqi kev txhawj xeeb ntawd sawvdaws tsev neeg. no tsis khuas yuav muab ceev tseg lawm. Ntaub ntawv qhia ub no yuav muaj xws li: menyuam kawm ntawv cov npe, chaw nyob, chaw nyob e-mail, xyoo yug, kev sau npe mus kawm, hnub pib mus kawm ntawv, nyob qib twg, ntaub ntawv pov thawj tau txais dhau los, hnub kawm tiav, lub tsev kawm ntawv theem nrab (secondary) zaum kawg, ntaub ntawv raug xaiv txais nyiaj pab kawm ntawv, kev tau mus koom sib xeem kislas thiab lwm yam kev ua si, thiab cov ntaub ntawv qhia qhov siab, thiab qhov nyhav ntawm pab neeg nav kislas. Muaj ob qho ua piv txwv, raws li txoj cai tsev kawm ntawv yuav tau muab cov ntaub ntawv chaw nyob sib nug moos tshaj tawm uas yog cov tub ntxhais kawm ntawv nyob tsev kawm ntawv theem nrab thiab theem siab li chaw nyob, tshwj tsis yog cov niam txiv/tus saib xyuas menyuam tsis tsis pom zoo. Qhov ib, lub tsev kawm ntawv yuav tau qhia cov tub ntxhais raug xaiv kev pab nyiaj txiag kawm ntawv cov npe thiab chaw nyob rau Tsev Kawm Ntawv Qib Siab Alaskas. Qhov ob, yog tias muaj kev thov los ntawm lub hoob kas tub rog thiab/lossis chaw kawm ntawv siab dua sauv, yuav tau muab cov menyuam kawm ntawv cov npe, chaw nyob thiab nab npawb xov tooj qhia rau lawv paub. Yog tias koj tsis xav pub kom muaj cov ntaub ntawv qhia ub no tshaj tawm, thov hais mus rau koj tus thawj saib tsev kawm ntawv sib tham.

Kev Tswjfwm Kev Sib Cav

Nyob rau txhua lub tsev kawm ntawv, cov niam txiv yeej tau nrog mus pab hais, thiab saib xyuas kev sib cav ntawm lawv cov menyuam. Ib khub niam txiv twg yeej muaj nrab peev xwm nug cov neeg ua haujlwm hauv tsev kawm ntawv txhua tus tau xws li: Cov xibfwb, Thawj saib tsev kawm ntawv, cov pab sab laj, neeg saib xyuas mob thiab lwm tus, mus tshawb xyuas txog lwm tus menyuam tej ntaub ntawv qhia ub no nyob hauv lub tsev kawm ntawv, kom pom cov menyuam, pom thaum neeg mus tos lawv, lossis tau nws tej ntaub ntawv peev num qhia ub no tseg. Qhov no yuav ua rau cov lis haujlwm thiab lub tsev kawm ntawv nyuab siab. Nyob hauv xeev Alaska txoj kev cai lij choj, Cov niam txiv muaj txoj cai nkag mus xyuas lawv cov menyuam kawm ntawv tau thiab mus tshawb xyuas (saib) lawv cov menuam cov kev kawm ntawv. Tshwj tsis yog tias tsev txiav txim plaub ntug tau muab hais ua lwm yam lawm. Tsev Kawm Ntawv Ib Cheeb Tsam Anchorage daim ntawv tswjfwm yeej tso cai rau ob tug niam txiv nkag mus xyuas lawv cov menyuam kawm ntawv tau thiab mus tshawb xyuas lawv cov menyuam cov kev kawm ntawv thiab siv cai nrog lawv cov menyuam. Tsev Kawm Ntawv Ib Cheeb Tsam Anchorage cov neeg lis haujlwm yuav tsis pub ib khub niam txiv twg thov mus saib lwm khub niam txiv cov menyuam tau, tshwj tsis yog tias tsev txiav txim plaub ntug tau muaj tsab ntawv pom zoo kom lub tsev kawm ntawv cia pub lwm tus mus xyuas. Daim ntawv pom zoo hauv tsev txiav txim plaub ntug yuav tsum tau sau kom muaj meej tias, lwm khub niam txiv tsis kheev neeg mus xyuas lawv cov menyuam, lossis muaj kev tswj ceev lossis tsis muaj cai tshaj menyuam.

Kev Qhia Thiab Kev Sib Sab Laj

Tus pab sab laj yuav piav qhia txog qhov yuav ua li cas thiaj li yuav pab tau txhua tus tub ntxhais kawm ntawv, nws yuav yog tus koom tes nrog lawv, nrog lawv tsev neeg, lawv lub tsev kawm ntawv, thiab lawv lub zos. Tus pab sab laj yuav piav txog, kev npaj ua, thiab kev xyaum ua tus thawj coj rau cov pab pawg tub ntxhais kawm kom lawv paub kev txawj ntse lwm yam ntau ntxiv thiab muaj kev vam meej dua qhov qub rau cov tub ntxhais kawm ntawv nyob hauv tsev kawm ntawv theem nrab. Yuav kom ua tau raws li lub homphiaj ntawv, yuav muaj kev qhia thiab kev sib sab laj pab rau cov tub ntxhais kawm ntawv; kawm thiab xyaum ua mus ua ke rau hom kawm, muaj kev qhia thiab kev ntsuam xyuas txog lawv lub tsev kawm ntawv thiab ib cheeb tsam; pab leg haujlwm nrog rau cov lis haujlwm saib xyuas tib neeg kom lawv pab cov tub ntxhais kawm ntawv qhia thiab sib sab laj txog lwm yam kev kawm txawj ntse.

Kev Piav Qhia Txog kev Tsim Txom Nyob hauv Qhov Chaw Saib xyuas Menyuam Yaus (OCS)

Cov Npav Kawm Ntawv

Kev ua phem, tsim txom rau menyuam yaus lossis kev tsis quav ntsej txog lawv, Xeev Alaska tau tsim muaj cov Kev Cai Lij Choj nyob rau hauv Daim Ntawv Pov Thawj Nqe 47.17, hais txog "lub cev raug mob lossis kev tsis quav ntsej txog, kev raug mob puas hlwb, kev raug tsim txom, kev quab yuam kom mus ua dev ua npua, lossis kev tsim txom cov menyuam yaus hnub nyug qis dua 18 xyoo, leej twg mus ua li no rau cov menyuam yaus raug mob, lossis muaj kev nyuab siab, lossis ua rau lawv ntshai." Raws li txoj kev cai lij choj tau hais tseg, yog cov neeg lis haujlwm hauv tsev kawm ntawv "paub meej tias" muaj kev ua phem, tsim txom rau cov menyuam yaus lossis tsis quav ntsej txog lawv, yuav tsum hais qhia mus rau tom Qhov Chaw Saib Xyuas Menyuam Yaus. Cov neeg ua haujlwm nyob hauv Tsev kawm Ntawv Ib Cheeb Tsam Anchorage yuav tau mus kawm tej yam pab thiab saib xyuas menyuam yaus, yog thaum twg muaj num lawv thiaj pab tau. Lub luag haujlwm cov neeg lis haujlwm hauv tsev kawm ntawv yog pab nrhiav cov menyuam yaus raug tsim txom lossis cov raug tsis quav ntsej txog, thiab ua raws li txoj cai hais qhia mus rau qhov chaw yuav pab tau lawv. Tsis hais lub cev raug mob, lossis kev raug mob puas hlwb, kev tsis quav ntsej txog, lossis kev raug ua dev ua npua. Cov kev nug xyuas thiab kev txiav txim yuav tsum muab tso tseg rau hauv Qhov Chaw Saib Xyuam Menyuam Yaus raws li lub ntsiab lus hais cia. Lub homphiaj no yog kev hais qhia txog kev tsim txom menyuam yaus lossis kev tsis quav ntsej txog lawv, kom muaj kev tiv thaiv rau lawv lub cev thiab kev nyab xeeb, tej zaum nws kuj ua rau cov menyuam yaus raug tsim txom nyhav dua qhov tsis txhob txwm ua kom mob, yuav ua rau lub cev raug mob lossis kev tsis quav ntsej txog, kev raug mob puas hlwb, kev raug ua dev ua npua, kev quab yuam kom mus ua dev ua npua, lossis kev tsim txom tsis zoo rau cov menyuam yaus. Cov neeg ua haujlwm hauv tsev kawm ntawv yuav tau kom piav qhia txog tej yam ntshai tias yuav muaj kev tsim txom lossis kev tsis quav ntsej txog cov menyuam yaus, thiab tej zaum yuav tsis muaj kev nug xyuas txog tej kev ntshai tias yuav muaj kev tsim txom lossis kev tsis quav ntsej txog cov menyuam yaus ua ntej thaum lawv yuav sau ntaub ntawv mus rau Qhov Chaw Saib Xyuas Menyuam Yaus thiab/ lossis Tub Ceev Xwm Ib Cheeb Tsam Anchorage Qhov Chaw Ua haujlwm.

Ib tug tub ntxhais kawm twg yuav tau txais daim npav kawm ntawv. Daim npav no yuav tau nqa nrog nraim tus tub ntxhais kawm txhua txhua lub sijhawm, thaum lwm pab tub ntxhais kawm lossis cov neeg lis haujlwm ib cheeb tsam nug txog thiaj li muaj rau lawv saib. Qee zaum yuav siv daim npav no mus qiv ntawv kawm nyob tom tsev cia ntawv, siv yuav mov noj, siv nkag mus tom chaw dhia ua si, kev ua kislas, thiab tej yam kev ua si. Kev qiv daim npav no rau lwm tus siv lossis thaum twg cov neeg lis haujlwm nug txog tsis muaj npav rau lawv saib ces yog ua txhaum txoj cai hauv tsev kawm ntawv lawm, thiab tus tswv daim npav yuav raug qhuab qhia. Yog daim npav no poob lawm yuav tau hais qhia rau tom chav lis haujlwm loj paub sai li sai tau.

Chaw Rau Khoom Ub No

Lub Thawv rau khoom ub no yuav muaj rau cov tub ntxhais kawm ntawv thiab yuav muab rau lawv thaum pib kawm ntawv. Yuav tau kaw lub thawv no tas li thiab tsis pub siv ua ke. Tsev Kawm Ntawv Ib Cheeb Tsam Anchorage yuav tsis nrog lav paub txog tej kev puas ntsoog, tub sab nyiag khoom los yog muaj khoom ub no pawv nyob hauv lub thawv rau khoom no. Leejtwg tsoo lub thawv puas tejzaum yuav tau kom tus tsoo them rau tus txwv thawv. Vim lub thawv rau khoom yog khoom muaj nqi hauv lub tsev kawm ntawv, yog li ntawd tej zaum cov neeg lis haujlwm yuav kuaj xyuas thiab tsim cov cai txog kev txuag siv.

Sib Pauv Khoom, Ua Lag Luam lossis Muag Khoom

Yog tsev kawm ntawv cov neeg lis haujlwm tsis pom zoo, yuav txwv tsis pub cov menyuam kawm ntawv muaj kev sib pauv khoom, ua lag luag ub no thiab muag khoom tau.

Khoom Poob thiab Khoom Khaws Tau

Ntaub Ntawv Qhia Chaw Nyob, Npe thiab xov tooj

Tej zaum cov tub ntxhais kawm ntawv chaw nyob, npe thiab xov tooj yuav tau muab ceev cia zoo rau hauv tsev kawm ntawv, tshwj tsis yog tus thawj saib tsev kawm ntawv tau sau ntawv ceeb toom mus rau cov menyuam niam txiv/tus saib xyuas menyuam paub lawm tias tej yam lossis tag nrho cov ntaub ntawv qhia ub

Txhua yam khoom poob thiab khoom khaws tau ntawm ib tug twg (lub teev coj, nplaib, ris tsho, lwm yam) yuav tau muab khaws cia rau tom tsev kawm ntawv chav ua haujlwm lossis qhov chaw cia khoom. Yog cov khoom nyob hauv tsev cia ntawv nyeem yuav muab xa mus rau tom tsev cia ntawv nyeem thiab cov phaus ntawv kawm muab xa mus rau cov thawj saib xyua tsev kawm ntawv. Yog koj muaj khoom ub no poob, mus tshawb xyuas tom qhov chaw cia khoom, Yog koj khaws tau ib yam khoom dabtsi, nqa mus cia rau tom chav tsev kawm ntawv qhov chaw ua haujlwm. Txhua yam khoom khaws tau yuav muab tshaj tawm, cia rau tom hoob kas tsawg kawg yog 30 hnub thiab yog dhau sijhawm no lawm yuav nqa coj mus pub rau cov koomhaum pab tib neeg txomnyem.

Tshooj II: Tsev Kawm ntawv Theem Nrab Ib Cheeb Tsam Anchorage Daim Ntawv Qhia Txog UB NO

II-7

Kev Muab Tshuaj

Yuav tsis muaj kev kho mob dabtsi rau cov menyuam yog tias tsis muaj ntaub ntawv pom zoo los ntawm cov niam txiv/tus saib xyuas menyuam/lossis tus kws kho mob. Kws saib xyuas neeg mob hauv lub tsev kawm ntawv yuav muab daim ntawv kho mob rau koj sau. Txhua yam tshuaj kho mob yuav muab khaws cia rau neeg saib xyuas mob lub thawv rau tshuaj, sau cov menyuam kawm ntawv cov npe lo rau lub thawv thiab muab tso ua ke rau daim ntawv. Kev qhia siv cov tshuaj kho mob yuav muaj hais txog kho mob hom twg, siv ntau npaum li cas, siv ua dabtsi thiab hais txog qhov tshuaj tsis ntxim. Cov niam txiv/Tus saib xyuas menyuam yuav tsum nqa cov tshuaj kho mob mus rau tus saib neeg mob, tshwj tsis yog tus saib neeg mob lossis tus saib xyuas haujlwm hauv tsev kawm ntawv tau pom zoo kom lwm tus ua los tau. Txwv tsis pub cov tub ntxhais kawm ntawv nqa tshuaj noj mus tom tsev kawm ntawv, yog muaj kev noj tshuaj kho mob ceev heev, cov saib neeg mob thiab kws kho mob yuav tsum yog cov npaj cov tshuaj noj rau. Tsev kawm ntawv cov saib neeg mob yuav muab cov tshuaj raws kws kho mob kom siv thiab cov tshuaj tsis yog kws kho mob qhia coj los sib tov. Yog tias tus saib xyuas neeg mob tsis tuaj lossis tsis nyob lawm, tej zaum yuav qhia rau lwm tus kom paub siv raws li txoj cai nyob hauv Qhov Chaw Neeg Saib Neeg Mob hauv lub xeev Alaska. Tej zaum tej yam tshuaj kho mob yuav tsis pub siv thiab yuav npaj lwm yam tshuaj kho raws li qhov yuav ntxim. Tus saib neeg mob yuav yog tus lis haujlwm saib xyuas tshuaj kho mob raws li nws yam tshuaj thiab qhov nws ntsia xyuas seb puas muaj tej yam tsis zoo tshwm sim lossis lam muaj teebmeem, thiab yuav tau kom tus kws kho mob pab kuaj xyuas kom zoo thiaj li tsis muaj kev txhawj xeeb dabtsi thaum tus memyuam kawm ntawv tseem nyob tom tsev kawm ntawv. ASD yuav tsis pub siv cov tshuaj tag hnub nyug coj los kho mob; cov niam txiv/cov saib xyuas menyuam yuav tsum siv cov tshuaj kho mob tsis tau tag hnub nyug thiab muab rau noj txhua lub sijhawm. Yuav tau qhia tsev kawm ntawv kom paub meej txog hom tshuaj tseem niaj hnub siv ntawm cov menyuam uas lawv siv rau lub sijhawm thaum ncig mus kev deb. Hom tshuaj tsis ntxim thiab tshuaj ntsuab yuav tsis pub nqa mus siv rau tom tsev kawm ntawv vim yog Qhov Chaw Neeg Saib Neeg Mob hauv lub xeev Alaska muaj txoj cai txwv tsis pub ua.

Kev Ceev Yam Khoom Muaj Tus Txwv

Tsev Kawm Ntawv Ib Cheeb Tsam Anchorage yuav tsis lav paub txog tej yam khoom ua puas, tub sab nyiag lossis poob rau ntawm chaw ua si hauv tsev kawm ntawv--hauv lub thawv rau khoom. Yus tus kheej yuav tau ceev faj tsis txhob nqa nyiaj ntau lossis tej yam khoom muaj nqi mus ntawm chaw ua si tsev kawm ntawv.

Kev Raug Mob thiab Nqi Them Kev Txhawj xeeb Ntawm Cov Menyuam Kawm Ntawv

Tsev Kawm Ntawv Ib Cheeb Tsam Anchorage, yuav ua txhua yam tiv thaiv tsis pub cov menyuam kawm ntawv raug mob thiab muaj yam tiv thaiv pab tsis pub muaj kev muaj xwm (accident). Tseem tias muaj tej kev tiv thaiv zoo no lawm los, cov menyuam kawm ntawv yeej tseem yuav raug mob tau. Qhov tseem ceeb, koj yuav tau to taub tias peb tsis pab nyiaj them nqi kev txhawj xeeb rau koj tus menyuam yog muaj kev muaj xwm nyob tom tsev kawm ntawv. Txais tau tias yog koj tus menyuam raug mob tom tsev kawm ntawv lawm koj yuav tau them tus nqi tshuaj kho mob. Ib qho yuav pab koj tau, txog tej kev muaj xwm/nqi them kev txhawj xeeb. Tsev Kawm Ib Cheeb Tsam yuav muab cov ntaub ntawv qhia txog qhov yuav pab koj cov menyuam. Yuav nqi them kev txhawj xeeb rau cov menyuam kawm ntawv muaj nyob rau lub tuam txhab Myers-Stevens & Toohey & Co. Xov tooj 800-827-4695 lossis yog xav paub ntau mus xyuas hauv www.asdk12.org

Kev Rho Menyuam Kawm Ntawv Cov Ntaub Ntawv Khaws Tseg Mus Lwm Qhov

Txhua lub tsev kawm ntawv hauv ib cheeb tsam yuav pub rho menyuam kawm cov ntaub ntawv khaws tseg nqa mus lwm qhov tau, tseem tias lawv raug ncua tseg, raug tshem tawm lossis, tsis tag li no xwb tej ntaub ntawv khaws tseg ub no yuav muab xa mus rau lub tsev kawm ntawv tshiab tsis hais tsev kawm ntawv lav thab npas lossis tsev kawm ntawv ntiav theem pib, theem nrab, lossis theem siab. Lub sijhawm tseem tabtom khiav ntaub ntawv hloov menyuam kawm mus rau lwm qhov chaw, cov niam txiv muaj cai thov luam tej ntaub ntawv qhia ub no nqa mus rau lub tsev kawm ntawv tshiab tau.

Tus Neeg Saib Mob

Tus tub ntxhais kawm ntawv twg yog muaj mob sijhawm thaum tuaj hauv tsev kawm ntawv yuav tau hais qhia rau cov neeg xyuas neeg mob. Qhov zoo yuav tsum rov qab mus tsev lossis mus ntsib kws kho mob, neeg xyuas neeg mob yuav qhia niam txiv/tus saib xyuas menyuam kom tawm hauv tsev kawm ntawv mus tsev. yog koj muaj lus nug dabtsi txog kev noj qab nyob zoo ntawm tus menyuam, thov mus ntsib lub tsev kawm ntawv cov neeg xyuas neeg mob tau.) Cov tub ntxhais kawm ntawv tus twg muaj mob tsis tuaj mus kawm ntawv, thiab tsis muaj neeg lav paub nws tus mob, nws yuav raug sau npe tseg ua tus neeg tub nkeeg tsis tuaj kawm ntawv raws li hnub nws tsis tuaj kawm. Tus tub ntxhais kawm twg yauv siv tshuaj noj rau lub sijhawm kawm ntawv nws yuav tau sau daim ntawv pub noj tshuaj kom tiav thiab cov neeg xyuas neeg mob yuav yog tus pab saib xyuas cov tshuaj rau nws. Daim ntawv thov kev kho mob muaj nyob rau hauv kws kho mob lossis tsev kawm ntawv lub hoob kas ua haujlwm lossis muaj nyob rau hauv ASD tus website raws li kev pab saib xyuas kev noj qab noj zoo. Cov ntawv no yuav tsum sau kom tiav thiaj li tsis muaj teebmeem txog kev kho mob rau lub sijhawv tseem kawm ntawv; yog tsis tau sau daim ntawv no yuav tsis raug pab dabtsi. Raws li txoj kev cai lij choj hauv tsoom fwv lossis cov thawj tsim cov cai tswjfwm no yuav kom cov neeg xyuas neeg mob ntsuas qhov siab, qhov nyhav, kev pom kev, kev hnov thiab ntsua kab mob ntsws nyob rau txhua qib kawm ntawv/txhua pab menyuam yaus, yog lawv paub tias yuav muaj teebmeem txog rau cov neeg no.

Ntawv Nyeem thiab Khoom Siv

Koj yuav tau saib xyuas thiab qhwv txhua phau ntawv kawm uas tau muab rau koj. Yog koj ua poob lossis ua puas koj yuav raug nplua. Kev xa khoom rov qab yuav tsis nrog lav paub, mus txog rau thaum koj them tag. Cov menyuam kawm ntawv yuav tau nrhiav ub no los qhwv thiab ntim kom zoo rau daim ntawv, phau ntawv nyeem, cwjmem cua, cwjmem ntoo, thiab lwm yam khoom siv.

Neeg Tuaj xyuas

Txhua tus neeg tuaj tom tsev kawm ntawv (niam txiv/tus saib xyuas menyuam, lwm tus) yuav tau kos lub npe rau tom hoob ua haujlwm tseem ceeb thiab nws yuav tau looj daim npav ID rau ntawm xub ntiag thaum nkag mus hauv tsev kawm ntawv. Cov niam txiv xav mus saib lawv cov menyuam kawm ntawv hauv chav qhia ntawv, lawv yuav tau sib sab laj nrog tus thawj saib tsev kawm ntawv ua ntej thaum yuav npaj mus saib. Pom zoo tos txais cov niam txiv thiab cov saib xyuas menyuam nkag mus saib hoob qhia ntawv tau. Tabsi tau npaj thiab sab laj nrog tsev kawm ntawv kom zoo, thaum ncig mus saib hoob kawm thiaj li tsis muaj kev cuam tshuam txog kev qhia ntawv. Yuav tsum ceeb toom rau cov xibfwb ua ntej kom lawv paub tias pab neeg twg yuav tuaj saib xyuas lawv thiab nrog cov tuaj xyuas tham kom meej tso, nws puas yuav muaj qhov zoo, puas tsim nyog, thiab puas siv sijhawm ntau. Cov neeg tuaj xyuas tsis tau hais qhia ua ntej yuav pub xyuas tsis ntev.

Ntaub Ntawv Khaws Tseg

Tsev kawm ntawv chav sau npe menyuam kawm ntawv yuav khaws thiab ceev cov ntaub ntawv txhua tus tub ntxhais kawm ntawv no tseg. Cov ntaub ntawv no yuav muaj txog cov ntaub ntawv kawm tiav ub no, cov qhab-nia, kev raug qhuab qhia rau lub txim ub no (xws li: haus tshuaj/dej caw/muaj riam pom) thiab lwm yam khoom uas hauv ib cheeb tsam thiab/lossis lub xeev Alaska txoj cai kav thiab cov kev cai, yuav tsis pub kom muaj tej no. Cov ntaub ntawv khaws tseg no yog siv rau kev nug xyuas ub no, yog thaum twg cov menyuam kawm ntawv,thiab niam txiv/cov saib xyuas menyuam xav paub txog ub no ntawm lawv cov menyuam hnub yug qis dua 18 xyoo. Cov niam txiv uas pab ceev cia cov ntaub ntawv no tas li yuav muaj qhov zoo thiab pab rau tsev kawm ntawv tau zoo. Yog muaj kev hloov xov tooj, thiab/lossis chaw nyob kom cov menyuam kawm ntawv tsis muaj teebmeem yuav tau ceeb toom rau tsev kawm ntawv paub. Tshaj Tawm Cov Cai Lij Choj ­ Xeev Alaska Cov Cai Yuam Siv. Tshooj 25.20.130 tau muaj cai kom pub mus saib xyuas cov menyuam kawm ntawv cov ntaub ntawv sau tseg tau. Khub niam txiv twg tsis pub tso cai mus xyuas raws li AS 25.20.060-25.20.130 kuj muaj cai pub mus xyuas cov kev kho mob, kho hniav, tsev kawm ntawv, thiab lwm yam ntaub ntawv sau tseg ntawm cov menyuam kawm ntawv raws li cov niam txiv raug ceev (§ 6 ch 88 SLA 1982).

II-8

Cov Menyuam Kawm/Niam-Txiv Phau Ntawv Nqa

Kev KOOM TeS NTAwM COv NIAM TxIv

Cov niam txiv yog cov yuav ua txhua yam saib xyuas lawv cov menyuam kev kawm ntawv. Kev nrog koom tes ua txhuayam los ntawv khub niam txiv yuav pab lawv cov menyuam kawm ntawv tau zoo. Lub Tsev Kawm Ntawv Ib Cheeb Tsam Anchorage yuav sib zog nroos koom tes nrog rau txhua khub niam txiv thiab pab lawv cov menyuam kev kawm ntawv. Txoj Cai Tsis Pub Muaj Tus Menyuam Yaus Twg Yuam Muab Tso Tseg Tom Qab. Kev koom tes ntawv cov niam txiv yog ib qho tseeb ceeb heev, lub tsev kawm ntawv yuav tau luam cov ntaub ntawv cai tswjfwm hauv tsev kawm ntawv ib cheeb tsam pub rau cov niam txiv muaj kev sib koom tes no. Peb cov cai tswjfwm yog cov hauv qab no, yog nej leej twg muaj lus dabtsi nug lossis muaj qhov xav hais qhia rau peb, thov tsis txhob me siab mus nrog tus thawj saib xyuas tsev kawm ntawv sib tham tau. Qhia cov niam txiv lub luag haujlwm kom lawv paub meej tias, yuav ua li cas thiaj pab tau lawv cov menyuam txoj kev kawm ntawv kom tau zoo,Tsev Kawm Ntawv Ib Cheeb Tsam Anchorage qhov chaw saib xyuas lis haujlwm yuav pab tsim kho kev kawm txawj ntse kom hajyam zoo ntxiv, thiab koom tes nroos nrog cov niam txiv rau txhua qib kawm ntawv. Tsev kawm ntawv pom zoo cov niam txiv tuaj koom tes pab daws tej teebmeem ub no. Lub homphiaj tseem ceeb yog pab cov menyuam kawm ntawv kom lawv kawm tau zoo rau txhua hom kawm, tsev kawm ntawv thiab cov niam txiv muaj kev sib koom tes zoo pab txhawb txoj kev kawm ntawv rau lawv cov menyuam. Yuav ua kom tau raws li lub phomphiaj ntawv tsev kawm ntawv Anchorage, tsev kawm ntawv thiab cov niam txiv yuav tsum sib pab txhawb, sib ntseeg siab kom kawg siab kawg ntsw thiaj li yuav ua rau txhua tus tub ntxhais kawm ntawv muaj kev vam meej rau lawv lub neej.

Tsev Kawm Ntawv thiab Ib Cheeb Tsam Lub Luag Haujlwm

1. Pab rau cov niam txiv kom to taub txog kev kawm, ntawm lawv cov menyuam seb kawm mus li cas lawm thiab yuav saib xyuas kev kawm nrog cov xibfwb li cas. 2. Pab khoom ub no rau cov niam txiv thiab qhia rau lawv cov menyuam kom kawm ntawv tau zoo ntxiv, xws li qhia twm ntawv-sau ntawv, siv khoom qhia zoo, thiab pab kev txawj ntse ub no rau niam txiv. 3. Qhia cov xibfwb, cov thawj saib xyuas haujlwm, thiab lwm cov lis haujlwm hauv tsev kawm ntawv kom lawv paub txog qhov zoo thiab yog li cas thiaj li sib koom tes nrog cov niam txiv vim lawv yog cov pab lis haujlwm ua ke nrog tsev kawm ntawv thiab. 4. Kev qhia qhov ua tau zoo, tshaj tawm rau tsev kawm ntawv thiab cov niam txiv, cov ntaub ntawv yuav tsum ua kom zoo, cov niam txiv thiaj li to taub cov lus yoojyim.

Tuam Tsev Kawm Ntawv Kev Pab Ub No

Ntsiab Lus

Los lus "Kev koom tes ntawv cov niam txiv" txais tau hais tias cov niam txiv muaj kev koom tes zoo, ob tog muaj kev sib pab txhawb rau kev kawm txhawj ntse rau cov menyuam kawm ntawv thiab lwm yam kev ua si, uas pub lub sijhawm thiab pab nyiaj txiag muaj raws li hauv qab no: Cov niam txiv ntawd yog tus muaj lub zog tshaj pab lawv cov menyuam txoj kev kawm thiab pab txhawb tag nrho rau txhua hom kawm thiab kev ua kom cov menyuam muaj siab kajlug kawm ntawv; Cov niam txiv ntawd yog tus pab txhawb txoj kev kawm rau cov menyuam nyob tom tsev kawm ntawv thiab hauv tsev; thiab lawv yog cov koom tes ua txhua yam nrog tsev kawm ntawv cov neeg lis haujlwm kom pab tau kev kawm ntawv ntawm lawv cov menyuam. Tsev kawm ntawv yuav ua txhua yam koom tes nrog cov niam txiv, tsis hais cov paub lus askiv tsis zoo, cov neeg tsis taus, thiab cov tsiv teb tsaws chaw.

Kev Npaj Tswv Yim Ua Ub No

Nws yog ib qho kev tsim kho kev npaj tswv yim ua ub no ntawm ib lub xyoo twg, cov tsev kawm ntawv thiab ib cheeb tsam, nrog rau kev koom tes ntawv cov niam txiv yuav pab ntsuam xyuas thiab tsim kho kho kev npaj kom tau zoo rau cov niam txiv kom muaj kev sib koom tes. Cov kev npaj ua ub no no yuav tsim kom muaj meej meej, ib cheeb tsam lossis tsev kawm ntawv yuav ua raws li nram no. 1. Kom cov niam txiv koom tes nrog ib cheeb tsam lossis tsev kawm ntawv tsim kho cov kev npaj ua ub no kom zoo ntxiv. 2. Hais kom cov neeg paub kev txawj ntse pab thiab koom tes nrog tsev kawm ntawv, yuav ua li cas cov niam txiv thiaj muaj kev sib koom tes nrog ua tej yam kom ua rau cov menyuam kev kawm ntawv tau zoo. 3. Tsim ua kom tsev kawm ntawv thiab cov niam txiv muaj kev sib koom tes zoo. 4. Ua txhua yam kom cov niam txiv tau koom tes nrog lwm yam kev kawm. 5. Thov cov niam txiv pab ntsuam xyuas txog kev siv cov cai tswjfwm rau txhua txhua lub xyoo nyob hauv ib lub tsev kawm ntawv twg thiab hauv ib cheeb tsam, kom muaj kev vam meej ntxiv. Kev ntsuam xyuas no yuav tsum xyuas txog tej teebmeem kev koom tes ntawv cov niam txiv seb muaj dabtsi, xws li cov niam txiv txom nyem, tsis taus, tsis paub luv askiv zoo, paub ntawv tsis zoo, lossis ib haiv neeg twg lossis pab neeg twg.

Chaw Lis Haujlwm tuam tsev kawm ntawv yuav pab tsev kawm ntawv raws li qhov lawv tuaj yeem pab tau txuas ntxiv mus no: 1. Muaj kev tshaj tawm txog qhov yuav pab cov niam txiv li cas lawv thiaj li muaj kev koom tes nrog tsev kawm ntawv. 2. Nrhiav tej yam kev pab thiab kev xyaum kom cov niam txiv txaus siab muaj kev koom tes. 3. Pab nyiaj txiag tsim kho tej yam kev ua ub no, qhia thiab xyaum ua, thiab muaj kev ntsuam xyuas. 4. Muaj cov neeg txawj ntse pab thiab tsim kho ub no rau cov niam txiv raws li txuas ntxiv mus no: a. Sib pauv ntaub ntawv qhia ub no thiab muaj kev ntsuam xyuas txog kev koom tes ntawm cov niam txiv thiab qhov ua tau zoo. b. Tsim kho cov kev lis haujlwm ub no txog kev ntseeg thiab kev koom tes ntawm cov niam txiv rau cov xibfwb, cov saib xyuas haujlwm, thiab cov niam txiv, tej no yuav pab rau lawv tus kheej kom paub ntau yam kev ntseeg thiab ntau hom lus; thiab c. Sib koom tes nrog tsev kawm ntawv qib siab qhia cov xibfwb thiab cov saib xyuas haujlwm kom lawv paub pab kev pab ub no tau zoo ntxiv nyob rau hauv tsev kawm ntawv, thiab cov tsev neeg muaj menyuam kawm ntawv. 5. Ua raws li ntawv hais tseg hauv tsoom nom txwv cov kev xav kom muaj kev koom tes ntawv cov niam txiv; thiab 6. Muaj kev saib xyuas ua dej num thiab kev ntsuam xyuas cov haujlwm kev koom tes ntawv cov niam txiv yog tias xav paub. 7. Tus thawj tswjfwm lossis tus lis haujlwm yuav tsim kho cov kev qhia ua ub no coj mus siv pab ntsuas qhov ua tau thiab kev peev num ub no ntawm cov tsev kawm ntawv rau nws cov kev ntsuam xyuas ib lub xyoo twg.

Kev NYAB xeeB

Tsev Kawm Ntawv Ib Cheeb Tsam Anchorage ua txhua yam kom muaj kev nyab xeeb nyob hauv tsev kawm ntawv. Ib lub tsev kawm ntawv twg yuav muaj Kev Npaj Lis Haujlwm xwm Ceev, uas thaum ub hu ua Kev Npaj Ti Tes Ti Taw, uas yog tsev kawm ntawv ua tus tsim cov kev npaj no. Muaj cov ntaub ntawv luam tso tseg nyob hauv lub hoob kas loj lis haujlwm rau sawvdaws tau saib. Yog cov niam txiv leej twg txaus siab koom tes ua cov neeg pab lis haujlwm kev nyab xeeb hauv tsev kawm ntawv, nws yuav tau qhia rau tus thawj saib tsev kawm ntawv paub. twg. Yeeb vim yog muaj tsev kub hnyiab, av qeeg, lossis kev kub hnyiab, los yog av qeeg ua rau cov tsev muaj kev puas ntsoog loj. Kev Tshem Neeg Tawm Lub Homphiaj: Kev tshem neeg yog muab cov tub ntxhais kawm ntawv tso rau ib qho chaw twg, mus txog rau thaum cov teebmeem (kev xav ua phem rau lwm tus) tau daws tag. Kev Ceev Neeg Rau Ib Lub Tsev Lub Homphiaj: Kev ceev neeg rau ib lub tsev yog kom cov tub ntxhais kawm ntawv paub tias, tej zaum cov tsev kawm ntawv yuav yog ib qho chaw ceev cov neeg kom tsis pub muaj teebmeem thaum muaj ib yam dabtsi tshwm sim tsis zoo lossis muaj roob hluav taws tawg.

Kev Qhia Kom Muaj Kev Ruaj Ntseg

Lub Homphiaj Qhia kev tshem mus rau lwm qhov: Ib qho kev qhia no yuav coj los siv rau thaum tej lub sijhawm muaj kev tshem ib lub tsev mus rau ib qho chaw

Tshooj II: Tsev Kawm ntawv Theem Nrab Ib Cheeb Tsam Anchorage Daim Ntawv Qhia Txog UB NO

II-9

Nkag Qhov Taub Lub Homphiaj: Yog qhia cov tub ntxhais kawm ntawv kom paub tiv thaiv nws tus kheej thaum muaj av qeeg lossis dabtsi tawg. Nyob Twj Ywm Qhov Chaw Qub Lub Homphiaj: Nyob twj ywm qhov chaw qub yuav siv rau thaum muaj teebmeem nrog ib tug tsiaj yug, thaum tub ceev xum tuaj ua haujlwm hauv thaj tsam chaw kawm, lossis muaj kev tsim ua dabtsi hauv tsev kawm ntawv, lossis muaj kev tshawb nrhiav thawv rau khoom.

Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tau ceev faj khiav nkaum txog tej yam kev nyuab siab no, lawv thiaj paub qhov tiv thaiv rau lawv tus kheej thaum muaj xwm ceev. Thaum khiav nkaum lossis ua tiag lawm, cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tau nyob ntsiag to, tsis pub khiav, tsis pub sibtham yog tsis tseem ceeb, thiab yuav tau ua raws li tus lis haujlwm tau hais qhia txhua yam. Thaum tej yam kev txaus ntshai no tag lawm mam li qhia cov tub ntxhais kawm ntawv paub. Kev khiav nkaum yuav muaj rau tej lub sijhawm qee zaus, thiab tsis muaj kev ceeb toom ua ntej mus tag xyoo.

TUB NTxHAIS KAwM NTAwv COv TxHeej TxHeeM THOv Kev PAB

Tub ntxhais kawm ntawv cov txheej txheem thov kev pab tau tsim kho los ntawm Tsev Kawm Ntawv Ib Cheeb Tsam Anchorage, cov txheej txheem no yuav coj mus pab daws teebmeem rau cov tub ntxhais kawm ntawv, uas muaj neeg ua txhaum rau lawv tus kheej cov cai, muaj nyob rau hauv daim ntawv tiv thaiv cov cai, Ntawv Pov Thawj Nqe IX. Kev sib foob no yuav muaj xws li thaum ib tug tub ntxhais kawm ntawv xav tias lawv raug cov neeg lis haujlwm hauv tsev kawm ntawv ua phem saib tsis taus lawv vim lawv yog ib haiv neeg twg, neeg tsis taus, neeg keeb kwm lossis pojniam los txiv-neej. Qhov kev thov pab no puav leej thov mus saib xyuas cov qhab-nia tau, mus saib sijhawm kev qhia-ntawv kawm-ntawv tau, lossis kev sib pab ntawm tub ntxhais kawm ntawv thiab cov neeg lis haujlwm, cov cai nce mus kawm ntawv hauv chav kawm. Yog koj xav siv cov txheej txheem thov kev pab no, tuaj mus ntsib tus thawj saib tsev kawm ntawv lossis tus thawj lis haujlwm, nws yuav yog tus qhia koj seb yuav ua li cas. 4. Kev foob yuav tsum pib foob 5 hnub xub thawj thaum muaj kev iab liam ua txhaum thiab yuav paub kev txiav txim li ntawm 20 hnub tom qab, tshwj tsis yog kev sib foob txog cov txiv-neej thiab poj-niam. 5. Kev sib foob txog cov tub thiab cov ntxhais (Ntawv Pov Thawj Nqe IX) tau pom zoo kom pub foob li ntawm 30 hnub tom qab muaj kev iab liam ua txhaum, thiab yuav paub kev txiav txim li ntawm 5 hnub. Ua raws li sijhawm muaj cia nyob hauv cov menyuam kawm ntawv cov ntawv qhia txog lwm yam kev sib foob. 6. Raws li kev sib foob, pab pawg neeg lis haujlwm thiab tus tub ntxhais kawm yuav tsum sib sab laj txog qhov yuav hais li cas thiaj daws tau qhov teebmeem no. Txhua leej txhua tus yuav tsum pom zoo tuaj sib tham rau ntawm lub rooj ncauj lug. Tus thawj saib tsev kawm ntawv/tus pab lis haujlwm yuav teem sijhawm sib sab laj(tham) rau cov neeg lis haujlwm, cov menyuam kawm ntawv thiab lawv niam txiv/tus saib xyuas menyuam. Tus thawj saib tsev kawm ntawv/tus pab lis haujlwm yuav yog tus ncev ncauj pab lub rooj lug sib sab laj hais lus no. 7. Yog tus foob tsis pom zoo kev txiav txim, tej zaum nws yuav sau ntawv foob ntxiv mus rau tom tsev kawm ntawv cov neeg txiav txim plaub ntug li ntawm 3 hnub. Nug mus tom qhov chaw saib xyuas neeg lis haujlwm seb tsev kawm ntawv cov neeg txiav txim plaub ntug nyob qhov twg. 8. Cov neeg txiav txim plaub ntug yuav sau ntawv ceeb toom rau ob tog thiab tus pab lis haujlwm tsis pub dhau ntawm 5 hnub kom tuaj koom nrog kev txiav txim zaum kawg. 9. Tej zaum ob tog xav foob mus ntxiv rau cov txiav txim plaub ntug loj lwm qhov chaw, yog hais tias nkawv tsis yeem kev txiav txim ntawm tsev kawm ntawv cov neeg txiav txim plaub ntug. 10. Raws li kev sib foob Daim Ntawv Pov Thawj Nqe IX tau hais tseg tias yog tsev kawm ntawm daws tsis tau cov teebmeem no, tej zaum koj yuav mus ntsib tus Thawj Saib Xyuas EEO, nws yog tus pab leg haujlwm cov Ntawv Pov Thawj Nqe IX, nyob rau ASD Kev Kawm Ntawv Lub Hoob Kas Loj, Chaw Nyob: 5530 E, Northern Lights Blvd, Anchorage, AK 99504-3135, (907) 742-4132.

Cov Ntsiab Ntawv Cov Lus:

Kev Sib Foob: Muaj kev iabliam tias ua txhaum rau Tsev Kawm Ntawv cov cai tswjfwm, qhov chaw loj saib xyuas haujlwm cov cai kav thiab cov kev cai, lossis ntaub ntawv tswjfwm saib xyuas tsev kawm ntawv, nrog rau kev ua ub no dhau los thiab kev siv cov txheej txheem cuav. Tus Foob (Grievant): Yog tus thov kev pab uas muaj lwm tus ua rau nws. Tus Raug Foob: Yog tus tsis pom zoo qhov lwm tus tsis txaus siab uas tau foob nws. Tus Neeg Pab Lis haujlwm: Yog tus tuaj yeem nrog tus thov kev pab sibtham ua ntej thaum yuav muaj kev foob. Yuav tsum nrhiav tus neeg lis haujlwm kom raug raws li koj yam dej num xav thov pab.

Kev Siv Cov Txheej Txheem

1. Sab laj qhov teebmeem nrog tus thawj saib tsev kawm ntawv. Tej zaum yuav sib hais hauv nyob rau theem no. 2. Yog tis pub sib hais raws li nqe #1 sauv, lossis koj cov teebmeem tsis tau daws kom tiav li ntawm 5 hnub, tej zaum koj yuav tau foob. Kev foob, yuav tsum sau ntawv foob rau cov Tub Ntxhais Kawm Ntawv Daim Foos. Tub Ntxhais Kawm Ntawv Daim Foos Sib Foob mus nqa tau tom tsev kawm ntawv hoob ua haujlwm lossis mus rho hauv ASD tus website @ www.asdk12.org. 3. Sau daim ntawv sib foob no kom tiav thiab xa ncaj nqa mus rau tus thawj saib tsev kawm ntawv lossis tus pab lis haujlwm. Yuav tsum qhia qhov teebmeem kom yog thiab hais qhov kom xav kom muaj kev pab.

NTAwv POv THAwj NQe Ix

Txwv tsis pub muaj ib leeg twg hauv Teb chaws meskas yuav, nyob rau saum lub piaj kev sibdeev, nyob tawm los ntawm kev koom tes, txhob tsis lees cov kev muaj txiaj ntsim, lossis muaj kev ntxub ntxaug txog ib haivneeg txawv rau ib qho kev kawm ntawv lossis rau kob nyiaj tau txais los ntawm tsoomfwv kev pab. -- Pib thaum hauv paus mus txog rau Daim Ntawv Pov Thawj Nqe IX cov Cai Tshooj Ntxiv Kev Kawm Ntawv Xyoo 1972 Nov yog cov cai tswjfwm ntawm Tsev Kawm Ntawv Ib Cheeb Tsam Anchorage uas yuav ua kom muaj kev saib xyuas sibluag txog kev kawm ntawv thiab muaj haujlwm rau ua thiab muaj kev pab lis haujlwm thiab tau txais kev pab rau cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov neeg ua haujlwm yam tsis muaj kev ntxub ntxaug rau ib haiv neeg twg, xamxabnam twg, neeg tsis taus, neeg keeb kwm, poj-niam txiv-neej lossis lwm yam caiv tsis pub ua. Cov cai tswjfwm no ua raws li ib cheeb tsam, lub xeev thiab tsoom nom tswv lawv cov kev ntiav ua haujlwm cov kev cai lij choj thiab kev cai. Daim Ntawv Pov Thawj Nqe IX cov Cai Tshooj Ntxiv xyoo 1972 yuav txwv tsis pub muaj kev ntxub ntxaug txog tus poj-niam los tus txiv-neej nyob ntawm kev pab kev kawm ntawv hauv tsoomfwm nom tswv. Piv txwv li Daim Ntawv Pov Thawj Nqe VI Xyoo 1964 ntawm Cov Cai Pab Cov Neeg Pej Xeem Cov Cai txwv tsis pub muaj kev sib cais ib haiv neeg twg, neeg xim dabtsi, neeg keeb kwm. Yuav ua raws li peb txoj kev cai li choj pab pej xeem cov cai: 1. Nqe 504 ntawv cov cai tsim kho xyoo 1973 txwv tsis pub muaj kev ua phem rau cov neeg tsis taus; 2. Cov Cai Tsis Pub Ua Phem rau cov Laus-Hluas Xyoo 1975; thiab 3. Daim Ntawv Pov Thawj Nqe II hais txog Cov Cai txwv tsis pub ua phem rau Neeg Ameslikas Cov Tsis Taus Xyoo 1990. Daim Ntawv Pov Thawj Nqe IX muaj txhua yam cai tag nrho uas muaj nyob rau hauv tsev kawm ntawv (muaj xws li kev kawm txawj ntse, lwm hom kawm thiab kev ua si kislas uas tau txais kev pab nyiaj txiag los ntawv tsoom fwv.Cov cai no yuav pab tiv thaiv kev ua phem rau txhua tus tuaj koom nrog ua ke xws li cov niam txiv, cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov neeg ua haujlwm. Yog tsev kawm ntawv ib cheeb tsam paub tias kev muaj cai sib luag, lossis muaj kev ua tsis zoo txog kev sib daj sib deev, ua phem hais tsis tau lossis muaj coob leej ntau tus ua, yog zoo li no lawm yuav tsum tau hais kom hnyav. Tej zaum kev nug xyuas lossis kev sib foob yuav tau mus sib hais rau tom tsev kawm ntawv ASD Tus Thawj Kav Saib Xyuas Kev Muaj Haujlwm Rau Ua Kom Sib Luag (EEO), nws los yog tus pab lisnum thiab tsim cov Ntawv Pov Thawj IX yob ntawm tsev kawm ntawv ASD Lub Hoob Kas Loj, 5530 E. Norhtern Lights Blvd., Anchorage, AK 99504-3135, (907) 742-4132.

II-10

Cov Menyuam Kawm/Niam-Txiv Phau Ntawv Nqa

TSev NeeG COv CAI KAwM NTAwv THIAB CAI Ceev TUS KHeej (FeRPA)

Tsev Neeg Cov Cai Kawm Ntawv thiab Cai Ceev Tus Kheej (PERPA) yuav pab rau cov niam txiv thiab cov tub ntxhais kawm ntawv hnub nyug 18 xyoo lossis tshaj ntawv (" Tub ntxhais kawm ntawv cov raug xaiv") kom paub meej lawv Cov Cai kev saib xyuas lawv cov kev kawm qhab-nia sau tseg. Cov cai no muaj raws li txuas ntxiv mus no: 1. Cov cai kuaj xyuas thiab tshawb xyuas cov tub ntxhais kawm ntawv cov kev kawm sau tseg, yuav ua tau li ntawm 45 hnub tom qab thaum tsev kawm ntawv tau txais daim ntawv thov saib xyuas. Cov niam txiv lossis cov tub ntxhais kawm ntawv raug xaiv yuav tau xa lawv cov ntaub ntawv mus rau tus thawj saib tsev kawm ntawv lossis cov neeg lis haujlwm paub tab] tsab ntawv thov kev pab yuav tsum hais kom meej txog yam ntaub ntawv sau tseg xa kom muaj kev kuaj xyuas. Tsev kawm ntawv cov neeg lis haujlwm yuav pab ua kom nkag mus xyuas tau thiab ceeb toom rau cov niam txiv lossis cov tub ntxhais kawm ntawv raug xaiv kom lawv paub lub sijhawm thiab qhov chaw yuav mus saib xyuas. Tus nqi luam ntaub ntawv, ib phab ntawv twg yuav raug nqi li ntawm 10 xees nyiaj yog xav tau cov ntawv luam ntau daim nws yuav tau them tus nqi no. 2. Cov cai thov tshooj ntxiv saib xyuas cov tub-nthais kawm ntawv cov kev kawm sau tseg uas cov niam txiv lossis cov tub-nthais kawm ntseeg tias tsis yog lossis ua rau to taub yuam kev. Tej zaum cov niam txiv lossis cov tub ntxhais yuav thov nug kom tsev kawm ntawv pab muab kho cov ntaub ntawv sau tseg uas lawv xav tias tsis yog thiab nkag siab yuam kev. Lawv yuav sau ntawv kom meej meej txog cov ntaub ntawv lawv xav hloov thiab xa mus rau tus thawj saib xyuas tsev kawm ntawv [lossis cov neeg lis haujlwm paub tab] thiab qhia kom meej tias ua li cas thiaj li tsis thwj lossis nkag siab yuam kev. Yog tsev kawm ntawv tsis pom zoo kho cov ntaub ntawv sau tseg no raws li cov niam txiv lossis cov tub ntxhais thov, tsev kawm ntawv yuav ceeb toom mus rau lawv paub thiab qhia txog lawv cov cai yuav pab sab laj li cas thiaj kho tau. Cov ntaub ntawv qhia ub no lwm yam uas yog cov kev pab sib sab laj cov txheej txheem yuav qhia rau cov niam txiv lossis cov tub ntxhais kawm ntawv yog thaum twg muaj kev ceeb toom. 3. Cov cai pom zoo pub tshaj tawm cov ntaub ntawv ntawm yus tus-kheej yog muaj xws li cov ntaub ntawv sau tseg ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv lawv cov kev kawm, tshwj tsis yog muaj cai tshaj tawm los ntawm PERPA. Ib qho, uas pub tshaj tawm tabsis tsis muaj kev pom zoo, yog pub tshaj tawm rau tsev kawm ntawv cov neeg lis haujlwm raug raws li txoj cai kev kawm ntawv. Cov neeg lis haujlwm hauv tsev kawm ntawv yog cov neeg ua haujlwm hauv tsev kawm ntawv xws li: tus thawj saib xyuas lis haujlwm, tus saib xyuas ua haujlwm, xibfwb qhia ntawv, lossis cov pab pawg neeg lis haujlwm (cov neeg xyuas neeg mob, lossis neeg kho mob thiab tus pab saib xyuas cov cai lij choj); Cov thawj saib xyuas hauv Tsev Kawm Ntawv; ib tug neeg twg lossis ib lub tuam txhab twg uas tsev kawm ntawv tau cog ntaub ntawv tseg kom ua ib yam num dabtsi (xws li tus pab hais plaub ntug, tus tawm tswv yim pab, lossis lwm tus neeg lis haujlwm nyob sab nraud, tej zaum kuj yog cov neeg ua haujlwm (txhib ua haujlwm), cov neeg nyob sab nraud yuav tsum nce rau kev tswjfwm saib xyuas hauv Ib Cheeb Tsam uas yuav tau ceev faj thiab khaws cov ntaub ntawv tseg kom zoo thiab ua raws li kev kav ub no thiab kev tshaj tawm cov ntaub ntawv sau tseg no, lossis cov niam txiv los yog cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tau pab lis dej num rau cov neeg saib xyuas, xws li cov neeg qhuab qhia kom paub cai, cov neeg pab hais plaub ntug kev tsis txaus siab, lossis pab rau lwm cov neeg lis haujlwm rau lawv cov dej num. Cov neeg lis haujlwm hauv tsev kawm ntawv muaj cai tshawb xyuas cov kev kawm, yog tias lawv xav tau cov ntaub ntawv sau tseg kom paub meej tias lawv txawj ua yam dej num dabtsi. a. Raws li qhov thov, tsev kawm ntawv yuav qhia cov ntaub ntawv sau tseg rau lwm qhov chaw tsev kawm ntawv lossis tsev kawm ntawv theem nrab uas cov tub ntxhais kawm ntawv twb mus sau npe lossis tabtom yuav mus sau npe kawm, tseem tias tsis tau muaj kev pom zoo lossis. b. Tsis tag li no xwb, txhua xyoo thaum hnub tim 15 lub Cuaj Hli Ntuj, tsev kawm ntawv yuav muab cov tub ntxhais kawm ntawv cov npe, thiab chaw nyob qhov lawv kawm tiav thiab cov yuav raug txais kev pab nyiaj kawm ntawv qhia mus rau Tsev Kawm Qib Siab Alaska. c. Ib yam thiab, lossis tom qab thaum hnub tim 1 lub Kaum Hli Ntuj nyob rau txhua txhua xyoo, raws li txoj kev cai lij choj xav kom ua, tsev kawm ntawv yuav muab cov menyuam kawm ntawv me thiaj loj cov npe, chaw nyob thiab nab npawb xov tooj xa mus rau cov tsev tub rog. d. Yog niam txiv lossis cov tub ntxhais kawm ntawv tsis pom zoo kam muab lawv cov menyuam kawm ntawv cov npe xa mus rau tom Tsev Kawm Ntawv Qib Siab Alaska lossis Tsev tub rog ces yeej ua tsis tau. Khub niam txiv yuav sau ib tsab ntawv tsis pom zoo xa mus rau tus thawj saib tsev kawm ntawv paub thiab siv daim Foos Ntaub Ntawv Pub Qhia Chaw Nyob Ub no. 4. Cov cai pub foob kev tsis txaus siab mus rau tom Meskas lub Tooj Tsam Xwm Saib Xyuas Kev Kawm Ntawv yog tias sib hais hauv tsev kawm ntawv tsis tiav raws lis FERPA qhov xav tau. Lub npe thiab chaw nyob qhov chaw ua haujlwm FERPA yog: Chav Ua haujlwm Saib Xyuas Tsev Neeg cov Cai Tswjfwm (Family Policy Compliance Office) U.S Lub Tooj Tsav Xwm Saib Xyuas kev Kawm Ntawv (U.S Department of Education) 400 Maryland Avenue, SW Washington, DC 20202-5920 (202) 260-3887

Tshooj II: Tsev Kawm ntawv Theem Nrab Ib Cheeb Tsam Anchorage Daim Ntawv Qhia Txog UB NO

II-11

DeCLARACIÓN De DeReCHOS Y ReSPONSABILIDADeS

Tshooj III Tub Ntxhais Kawm Ntawv Cov Cai thiab Lub Luag Haujlwm

ntawv qhov chaw ua si, hauv tsev kawm lub tsheb npav thiab tom qhov chaw nres tsheb npav. Cov cai kav no yuav coj mus siv rau txhuas yam li no: 1. Pib siv rau hauv tsev kawm ntawv qhov chaw ua si thiab tsis siv yog nyob sab nraud qhov chaw ua si; lossis 2. Pib siv rau sab nraud qhov chaw ua si thiab siv rau hauv tsev kawm qhov chaw ua si; 3. Coj tus yam ntxwv kawm ntawv tsis zoo lossis ua tsis zoo nyob rau hauv tsev kawm ntawv; lossis 4. Cov tub ntxhais kawm ua tej yam tsis zoo thaum mus kawm ntawv lossis thaum tawm tom tsev kawm ntawv lawm. Tsis tag li no xwb, tej zaum cov tub ntxhais kawm ntawv yuav raug qhuab qhia txog nws tus cwjpwm coj nyob tom tsev kawm ntawv qhov chaw ua si lossis nyob sab nraud yog hais tias ua tej yam tsis zoo txog kev ua ub no,kev nyab xeeb, lossis kev nyuab siab rau lwm tus tub ntxhais kawm ntawv lossis ib tug tub ua haujlwm lossis neeg pab ua haujlwm dawb nyob hauv tsev kawm ntawv. Chaw Ua haujlwm Ib Ceeb Tsam yuav tsis siv cov cai no yog muaj kev ua txhaum me-me lossis tsis tau ua li lossis tej yam yuav ua teebmeem rau tsev kawm ntawv. Ceeb Toom: AS 14.30.045 (Raug kho thaum 6/14/99)

Tsev Kawm Ntawv Ib Cheeb Tsam Anchorage Cov Lus Ceeb toom txog Tsev Kawm Ntawv Cov Cai Tswjfwm Neeg Cov Cai thiab Lub Luag Haujlwm (Phab Ntawv Tshooj Ntxiv A). Yog tias muaj kev tsis hauv xeeb los ntawm Cov Lus Ceeb Toom txog Tsev Kawm Ntawv Cov Cai Tswjfwm Neeg Cov Cai thiab Lub Luag Haujlwm thiab lwm qhov Cheeb Tsam cov cai tswjfwm lossis cov txheej txheem, Cov kav txog Cov Cai thiab Lub Luag Haujlwm. Cov cai kav txuas ntxiv mus no, cov kev cai thiab cov txheej txheem no yog tsim cojlos tiv thaiv txhuas tus neeg lis haujlwm cov cai thiab lub luag haujlwm nyob hauv tsev kawm ntawv zej zog thiab Tsev kawm Ntawv Ib Cheeb Tsam Anchorage. Lawv yuav tsum ua kom zoo tau mus tas li raws li tsoom fwv cov kev cai lij choj. Yam yuav tau paub: Cov tub ntxhais kawm ntawv tsis taus yog muaj ob hom neeg xws li no: Cov menuam yeej tsis taus tiag thiab cov menyuam nyaj yuav tsis taus. Tus menyuam kawm ntawv nyaj yuav tsis taus, tej zaum nws yuav siv tus menyuam yeej tsis taus tiag cov cai thiab cov kev tiv thaiv. Yog zoo li hais los no, cov menyuam ntawd yuav tsim nyog yog cov menyuam nyaj yuav tsis taus, thiab raws li tsoom fwv cov kev cai lij choj yuav muaj cov cai thiab kev tiv thaiv ntau ntxiv rau cov menyuam yeej tsis taus tiag raws li hais hauv qab no:

Lub Ntsiab Lus Xub Pib

Ib lub tsev kawm ntawv cov cai tswjfwm thiab cov cai kav thiab cov kev cai no yog cov kev cai lij choj ntawv tsev kawm ntawv zej zog. Cov tub ntxhais kawm, cov niam txiv thiab cov neeg lis haujlwm muaj lub luag haujlwm ib yam li pab neeg lis haujlwm hauv tsev kawm ntawv zej zog. Ib tug twg yuav tsum, ua raws li tsoom fwv cov kev cai lij choj muaj zoo li hauv qab no: 1. Fwm thiab ua raws li cov kev cai lij choj hauv tsev kawm ntawv zej zog. 2. Fwm cov cai ntawv cov neeg lis haujlwm hauv zej zog; thiab. 3. Sib koom tes pab ua kom tau raws li lub homphiaj kev kawm ntawv. Kev muab lub txim yuav raug qhuab qhia ntuas mus txog rau muab rho tawm. Tsev kawm ASD yuav siv cov cai qhuab qhia zoo tshaj rau txhua yam teebmeem. Tseem li cas lossis, kev siv cov cai qhuab qhia no yuav ua raws li qhov tshwm sim, thiab tsev kawm ntawv ASD yuav tshwj cia cov cai no siv rau tej yam tshwv sim tsim nyog. Kev rau lub txim yuav yog cov neeg paub tab txiav txim thiab saib xyuas raws li qhov nws ua txaum. Qhov tseeb yuav cojlos sib sab laj saib xyuas tabsis tsis tag txhua yam, muaj li txuas ntxiv mus no: 1. Tej zaum yuav ua rau lwm tus raug mob. 2. TSaib xyuas cov tub ntxhais kawm ntawv cov kev siv cov cai sau tseg; los yog tsis tau muaj kev ua txhaum dabtsi ua ntej los. 3. TKev rau txim rau lwm yam kev txhaum zoo xib xws. 4. TSaib xyuas kev kawm kom tsim nyog. 5. TMuaj lwmyam zoo sib thooj lossis zoo xib xws; thiab. 6. TCov tub ntxhais kawm ua tsis taus, los yeej muab lub txim rau nws lossis ua lwm yam kom tsim nyog kom muaj kev hloov, yuav siv raws li Phab Ntawv Tshooj Ntxiv A-1 thiab tsoom fwv cov kev cai lij choj.

Cov Cai, Lub Luag Haujlwm thiab Qhov yuav tsis pub ua

Ib tug tub ntxhais kawm twg ua txhaum rau tej yam cai tsis pub ua lossis tsis tau ua txhaum raws li Cov Cai thiab Lub Luag haujlwm nws yuav raug qhuab qhia kom tsim nyog qhov nws ua txhaum, raug qhuab qhia mus txog rau muab rho tawm. Tsis muaj cov cai kav twg yuav tsis siv rau txhua yam kev ua txhaum, thiab Ib Cheeb Tsam los tej zaum yuav tsis pub ib yam thiab lwm yam kev ua txhaum uas tsis ua teebmeem rau txoj kev kawm, kev nyab xeeb, kev ua ub no, lossis kev nyuab siab ntawv cov tub ntxhais kawm ntawv, neeg ua haujlwm lossis cov neeg pab ua haujlwm dawb.

Cov Tub Ntxhais Kawm Ntawv Tsis Taus

Cov tub ntxhais kawm ntawv tsis taus los yeej yuav tau coj tus cwjpwm raws li tau hais tseg nyob rau hauv Cov Cai thiab Lub Luag Haujlwm, tshwj tsis yog tus neeg tsis taus tau txais kev pab nyiaj txiag kawm ntawv IEP/504 (lossis kev npaj qhia kom coj zoo). Los yog qhuab qhia cov tub ntxhais kawm ntawv tsis taus kom tsim nyog, yog hais tias lawv tau ua txhaum tus cai coj cwjpwm lossis siv cov cai raws li Phab Ntawv Tshooj Ntxiv A-1. Cov txheej txheem tiv thaiv tswjfwm rau cov tub ntxhais kawm ntawv tsis taus cov cai yuav muab ceeb toom ua ntej thiab cov cai tswjfwm 504 muaj nyob rau hauv Tsev Kawm Ntawv Ib Cheeb Tsam Anchorage lub hoob kas lossis muaj nyob hauv tus thawj saib tsev kawm ntawv.

A. Tub ntxhais kawm ntawv Tus Yeeb Yam/ Kev Txwv Tsis Pub Ua

Kev Taug Txoj Cai

Txhua tus tub ntxhais kawm ntawv muaj cai taug txoj cai. Kev muab lub txim yuav tsum ua kom tabtom thiab raws li nws qhov txhaum. Ua ntej yuav rau txim, tus tub ntxhais kawm ntawv yuav tau "Taug txoj cai" tso, uas nws yuav tau xyaum ua li haum qab no: 1. Nrhiav qhov xav tias cov tub ntxhais kawm ntawv ua tsis yog. 2. Kom tus tub ntxhais piav qhia nws qhov ua dhau los. 3. Cov tub ntxhais kawm uas tsis taus los yeej muaj cai piav qhia ib yam nkaus li khob 2 sauv thiab, yuav qhia tias yog vim li cas, ua raws li cov menyuam kawm ntawv tsis taus tau txais kev pab nyiaj txiag/IEP lossis cov cai tswjfwm 504 thiab cov cai tiv thaiv kom tsis txhob ua txhaum lossis cov cai nqe tshooj 504.

Tsis Muaj Kev Ua Saib Tsis Tau Lwm Tus

Cov Cai thiab Lub Luag Haujlwm no yuav coj mus siv kom ncaj ncees thiab ua kom xib xws, tsis pub muaj kev sib cais ib haiv neeg twg, ib pab neeg twg, neeg keeb kwm, txiv-neej los poj-niam, neeg nyiam sib deev, lossis neeg tsis taus.

Kev Muaj Cai Txiav Txim

Cov cai kav txuas ntxiv mus no yog siv rau tom tsev kawm ntawv qhov chaw ua si, tsev kawm ntawv cov kev ua si kislas thiab tom qhov chaw tsis yog tsev kawm

TSHOOJ III: Tub Ntxhais Kawm Ntawv Cov Cai thiab Lub Luag Haujlwm

1. Sib Koom tes xav Ua Phem (Txwv Tsis Pub Nrog Ua, Txw Ua, lossis Yaum Ua) Sib koom tes xav ua phem lossis txhua yam xav nrog ua ke, pab ua, qhia ua lossis nrog npaj ua, txw kom ua, ua kom txhaum cai lossis pauj kua zaub ntsuab, tej no yuav txwv tsis pub ua li. Yog ib tug tub ntxhais kawm ntawv twg paub tias yuav muaj neeg xav ua phem rau qhov chaw txiav txim plaub ntug ib cheeb tsam, nws yuav tau muab cov ntaub ntawv no qhia rau tus xibfwb, tus pab sab laj, tus thawj tswjfwm tsev kawm ntawv, lossis lwm tug neeg ua haujlwm hauv tsev kawm ntawv kom lawv paub sai li sai tau. Yog hais tias nws tsis tau hais qhia txog cov neeg yuav ua phem no, tej zaum tus ntawv yuav raug xav tias yog tus pab nrog ua qhov kev phem no vim yog nws tsis tau hais qhia kom meej thiaj li tsis muaj kev tiv thaiv lossis ua kom txhob muaj teebmeem loj ntxiv. Kev nrog saib txog tej yam txwv tsis pub saib tej zaum yuav raug iab liam nrog ua txhaum txoj cai hauv daim ntawv tswjfwm no. 2. Nyiag Hlawv/Hluav Taw Kub Hnyiab Kev ua kom puas tsuaj lossis txhob txwm ua kom cov khoom ub no puas yeeb vim yog txhob txwm nyiag zes hluav taw, kev nyiag tso khoom tawg, kev npaj zes taw kom kub hnyiab lossis tso khoom tawg yuav txwv tsis pub ua. 3. Kev Ua Phem Kev txhob txwv ua txhaum lossis hawv kom lwm tus ntshai tias yuav ua kom raug mob lossis ua kom lwm tus ntshai tsam raug mob rau lub cev tej no txwv tsis pub ua. Ib tug tub ntxhais kawm ntawv twg ua phem rau ib tug neeg lis haujlwm yuav raug ceev ncua tsis pub kawm thiab muab rho tawm kom puv ib xyoo.

III-1

4. Kev Sim Ua Phem Kev sim ua txhaum yuav muaj lub txim, tseem hais tias ua txhaum tsis tau tiav lossis tsis tau raws li qhov xav, tej no yuav txwv tsis pub ua. 5. Kev Mus Koom Raws li cov kev cai lij choj thiab kev cai kav ntawm tsev kawm ntawv hauv lub nroog ib cheeb tsam thiab lub xeev muaj hais tseg tias, cov tub ntxhais kawm ntawv tau sau npe kawm nyob rau hauv Tsev Kawm Ntawv Ib Cheeb Tsam Anchorage, yuam tsum tuaj mus kawm ntawv txhua txhua hnub. Cov tub ntxhais kawm ntawv tus twg tsis mus kawm ntawv thiab tsis tau pom zoo kom pub so yuav txwv tsis pub ua. 6. Cov Cai Tswj Ua Ntej thiab Tom qab Thaum Tawm Hauv Tsev Kawm Ntawv Ib tug tub ntxhais kawm ntawv twg yuav tsis pub nyob hauv tsev kawm ntawv qhov chaw ua si, tsis hais ua ntej lossis tom qab thaum kaw tsev kawm ntawv, tshwj tsis yog tias muaj kev pom zoo kom mus koom saib xyuas, tej yam kev ua si hauv tsev kawm ntawv. Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tsum tuaj kom txog hauv tsev kawm ntawv, kom ncav sijhawm neeg tuaj tos raws li tus thawj saib tsev kawm ntawv tau hais tseg. Cov tub ntxhais kawm ntawv tus twg tuaj txog tom tsev kawm ntawv tsis raws li sijhawm tau pom zoo tseg, tej zaum nws yuav raug qhuab qhia vim tau ua txhaum. Thaum tsis yog sijhawm kawm ntawv lawm, qhov chaw ua si yuav pub rau neeg zej zog tuaj siv tau, yog tias tsev kawm ntawv tsis siv kev ua si ub no, lossis tsis tau siv Cov Khoom Pub Siv. Tseem li cas lossis, tus thawj saib tsev kawm ntawv yuav kaw qhov chaw ua si ua ntej thiab tom qab thaum tsis muaj kev kawm ntawv lawm. 7. xov tooj Ntawm Tes/ Khoom Siv Sib Nug Moos Ub No Qhov Yuav Pub Siv: Tej zaum ib tug tub ntxhais kawm ntawv twg yuav pub nqa xov tooj ntawm tes lossis lwm yam khoom siv sib nug moos ub no (ECD) (xws li.,Lub xa lus/ lub txais tau lus, khoom siv pab tus kheej ub no, thiab lwm yam khoom siv xa lus thiab txais lus), nqa mus tau rau hauv tsev kawm ntawv, nqa mus tau rau hauv qhov chaw ua si ub no, nqa mus tau thaum tsev kawm ntawv tsis muaj dej num dabtsis lawm, thiab thaum tseem muaj kev qhia-kawm ntawv, tabsis tsis txhob siv cov khoom no txuam nrog kev kawm ntawv lossis ua kom tsis muaj kev nyab xeeb/kev ruaj ntseg. Qhov tso cai siv no, cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tau ceev faj txog ib tsam ua khoom poob, raug ua puas los yog muaj tub sab nyiag, lawv cov xojtooj ntawm tes lossis lwm yam ECD. Tub ntxhais kawm theem siab (qib 9-12) yuav pub siv xov tooj ntawm tes thiab lwm yam khoom siv ECD tsis hais thaum ua ntej thiab tom qab tawm hauv tsev kawm ntawv lawm thiab lub sijhawm thaum caij noj sus. Cov tub ntxhais kawm ntawv theem pib thiab theem nrab (qib K-8) yuav pub siv xov tooj ntawm tes thiab lwm yam khoom siv ECD tau rau thaum ua ntej thiab tawm hauv tsev kawm ntawv mus lawm xwb. Cov xov tooj ntawm tes thiab lwm yam khoom siv ECD yuav tsum tsis txhob qhib thiab muab khaws cia rau ib qho twg, thaum lub sijhawm tseem kawm ntawv. Tshwj tsis yog muaj kev siv rau tej thaum muaj xwm tseem ceeb, uas muaj kev pom zoo ua ntej los ntawm tus thawj saib tsev kawm ntawv lossis tus pab lis haujlwm. Ib tug tub ntxhais kawm ntawv twg yuav tsis tau siv nws lub xov tooj ntawm tes lossis lwm yam khoom siv ECD yog tias yuav ua cuam tshuam rau lwm tus tub ntxhais kawm lub sijhawm kawm ntawv. Lub sijhawm thaum muaj tej yam kev ua si kislas ub no rau hauv tsev kawm ntawv thiab lwm lub tsev kawm ntawv caw mus koom nrog, cov tub ntxhais kawm ntawv yuav pub siv xov tooj ntawm tes thiab lwm yam khoom siv ECD. Txwv Tsis Pub Coj Tus Yeeb Yam: Kev muaj xov tooj ntawm tes lossis lwm yam khoom siv ECD yog qhov tus tub ntxhais kawm muaj peev xwm yuav ua tau, tamsi tej zaum yuav ua rau lwm tus tub ntxhais kawm tsis tau txais nws cov cai kom tsim nyog raws li cov cai nyob hauv daim ntawv tswjfwm no, lossis ua rau siv cov khoom no tsis raug cai, uas tau ua dhau txoj cai lawm lossis ua txhaum rau lwm lub tsev kawm ntawv lossis lub nroog ib cheeb tsam cov cai. Tsis tag li no xwb, kev siv cov cai kav no mus lawm yav tom ntej, yuav muaj kev rau txim yog muaj tej yam ua raws li txuas ntxiv mus no: 1. Nkag mus siv thiab/lossis rovqab mus tshawb xyuas ntaub ntawv nyob hauv Internet uas yeej raug kaw tsis pub cov tub ntxhais kawm ntawv siv. 2. Xa ntawv email, lus kab ntawv lossis lwm yam kev sib nug moos, uas ua tsis zoo, ua kom txaus ntshai, hawv, thuam, lossis saib tsis tau rau lwm tus. 3. Siv koob yees duab, yees txhua yam hauv tsev kawm ntawv lossis lwm lub tsev kawm ntawv, muab xa, muab rho tawm los siv los yog muab tso ntxiv tej yam kev ua tsis zoo, kev ua kom txaus ntshai lossis muab lwm tus cov duab cojlos tso ua kom lawv poob ntsej muag. 4. Nyiag siv koob yees duab yees lwm tus hauv chav tawm rooj (hoob nab), lossis chav tsis pub neeg nkag mus tau. 5. Siv koob yees duab lossis lwm yam khoom kaw ub no coj mus kaw lossis yees cov ntaub ntawv xeem, kev ntsuam xyuas ub no, ntawv nqa mus ua

III-2

DeCLARACIÓN De DeReCHOS Y ReSPONSABILIDADeS

tom tsev, lossis cov haujlwm hauv chav kawm, uas tsis tau muaj kev pom zoo los ntawm tus kws qhia ntawv. Cov khoom ub no nyob hauv lub xov tooj ntawm tes, lub koob yees duab, lossis lwm yam khoom siv ECD, nws yog yam khoom muaj tus tswv, khoom ceev tus kheej cov chaw sib nug moos ub no, lossis tej yam yuav muaj kev txaums rau tsev kawm ntawv lossis lub Nroog Ib Cheeb Tsam cov cai kav lossis cov kev cai lij choj. Lub xov tooj ntawm tes lossis lwm yam khoom siv ECD yuav raug ceev cia, thiab tsis pub xa rovqab raws li txoj kev cai lij choj, yuav muab tshaj tawm/xa rovqab rau cov niam txiv/cov saib xyuas menyuam tau yog thaum twg tsis muaj kev nug xyuas lossis kev sib foob lawm. Yog tias yeej tsim nyog thiab, tej zaum lub xov tooj ntawm tes lossis lwm yam khoom siv ECD yuav muab xa rovqab ncaj qha mus rau tus tub ntxhais kawm ntawv. 8. Sib Koom tes Nrog Tsev Kawm Ntawv Cov Neeg Lis Haujlwm Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tau mloog lus thiab ua raws li cov ntaub ntawv qhuab qhia hauv tsev kawm ntawv cov neeg lis haujlwm qhia. Yog tsis mloog lus raws li tus tub lis haujlwm hais, ces yuav yog tus neeg tawv ncauj tsis mloog lus thiab yuav txwv tsis pub ua. 9. Kev Ua Txaum Cai Cov neeg lis dej num nrog, lossis cov koom tes nrog, txhua yam kev ua txhaum cai yuav txwv tsis pub ua. Kev Ua Txhaum Cai tau muab sau tseg nyob hauv lub xeev Alaska cov kev cai lij choj. Tej zaum Lub Nroog Ib Cheeb Tsam yuav qhuab qhia rau tus neeg ua phem, tseem hais tias nws raug lwm tus foob los yog tsis raug lwm tus foob. Tej zaum Lub Nroog Ib Cheeb Tsam yuav nrhiav lub txim rau raws li lawv cov cai tswjfwm thiab yuav tsis muaj kev sib rov nyom txog yam tau ua txhaum uas muaj nyob rau hauv lub xeev cov kev cai lij choj tswjfwm rau cov neeg ua phem. Ceeb Toom AS 14.30.045(5) 10. Ua Tej yam Txaus Ntshai Txhua yam ua uas yuav muaj kev puas tsuaj txog kev raug mob, kev puas ntsoog lossis kev nyuab siab rau lwm tus neeg lossis cov khoom ub no yuav raug txwv tsis pub ua. 11. Yam Khoom Siv/Tej yam Khoom Txaus Ntshai (Yuav Tau Ceev Faj) Txwv tsis pub muaj khoom siv txaus ntshai ub no lossis nqa cov khoom no mus tom tsev kawm ntawv lossis tom chaw ua si, es yuav ua tej yam tsis zoo rau lwm tus cov kev nyab xeeb lossis kev noj haus-kev mus los, uas muaj nyob rau hauv Nroog Ib Cheeb Tsam cov cai lossis yuav ua tej yam tsis zoo rau kev kawm ntawv. Cov khoom siv lossis tej yam khoom no muaj xws li Qws, tej yam khoom tsuag ntsim, tej yam dej tsuag ntsim, khoom tawg, khoom cig hluav taws yoojyim, lossis lwm yam tshuaj txaus ntshai, lossis khoom txaus ntshai, kej thawg, mos txwv, cwjmem laser, lossis tej yam khoom tawg ub no. 12. Kev Ua Saib Tsis Taus Lwm Tus /Ua Phem /Yuam Cai Ua (Thab plaub) Tsev Kawm Ntawv Ib Cheeb Tsam Anchorage yuav ua kom txhua tus tub ntxhais kawm thiab cov neeg ua haujlwm muaj kev kaj siab lug rau lawv txoj kev kawm thiab kev ua haujlwm. Nov yog cov cai tswjfwm ntawm Lub Nroog Ib Cheeb Tsam xav kom muaj kev kawm thiab kev ua haujlwm kaj siab, kom tsis muaj kev ua saib tsis tau lwm tus, kev ua phem, kev tsim txom, thiab kev kub ntxhov. Kev kawm nyob rau hauv Lub Nroog Ib Cheeb Tsam yuav tsum tsim kom muaj ntau hom neeg sib txawv thiab saib xyuas txog lawv cov kev pab tshawb nqa. Tuam tsev kawm ntawv yuav tsis pub kom muaj neeg coj tus yeeb yam hais lus thuam neeg, ua phem, ua kom txaus ntshai, lossis hawv kom ntshai lossis ua saib tsis taus rau cov tub ntxhais kawm ntawv, neeg ua haujlwm, lossis neeg zej zog. Tuam tsev kawm ntawv yuav nug xyuas txhua yam kev tsis txaus siab txog kev ua saib tsis taus lossis kev ua phem, qhov kev tsis txaus siab no yuav tau muaj neeg pab nrog hais lossis tsis muaj, cia li sib tham xwb lossis sau ntawv sib foob. Tuam tsev kawm ntawv yuav qhuab qhia cov tub ntxhais kawm ntawv lossis cov neeg ua haujlwm, yog hais tias leej twg ua saib tsis taus lwm tus lossis ua phem rau ib tug tub ntxhais kawm ntawv lossis ib tug neeg ua haujlwm, lossis ib tug neeg pej xeem. Kev iab liam cuav lossis tsis muaj tseeb tej zaum, tus iab liam yuav raug qhuab qhia, raws li daim ntawv tswjfwm no. a. Kev Ua Saib Tsis Taus Lwm Tus thiab Kev Ua Phem Kev Ua Saib Tsis Taus Lwm Tus: Kev Ua Saib Tsis Taus Lwm Tus yog yam ua txhaum cai ibnrab lossis ua rau lwm tus poob ntsej muag. Kev Ua Phem: Kev Ua Phem yog ib leeg ua rau ib tug neeg twg lossis ib pab neeg twg yam tsis raug cai ntau dua qhov ua kom npau taws, ua kom ntshais, ua kom poob siab, ua kom ceeb, ua kom mob siab, lossis ua tsis zoo rau lwm tus lossis ib pab neeg. Piv txwv li kev ua dhau cai ntawm daim ntawv tswjfwm kev saib tsis taus thiab kev ua phem, tej zaum kuj muaj tabsis tsis yog muaj tsawg xws li hauv qab no: (1) Ua rau poob hwjchim, txhob txwm ua tim ntsej tim muag lossis ua kom tsis paub xws li kev hu lub npe, kev ua txuj hais lus tsis meej thuam ib haiv neeg twg, lossis "hais lus tso dag"; lossis.

Cov Menyuam Kawm/Niam-Txiv Phau Ntawv Nqa

DeCLARACIÓN De DeReCHOS Y ReSPONSABILIDADeS

(2) Siv tes taw ua kom ntshai lossis ua kom lwm tus mob siab ; lossis (3) Ua yeeb yam kom pom tias saib tsis taus lossis muaj kev ntxub lossis muab khoom ub no sau thuam; lossis (4) Ua kom poob ntsej muag, ua kom puas, lossis ua kom khoom muaj nqi lossis khoom ub no puas; lossis (5) Ua txhua yam saib tsis taus lossis ua kom muaj kev ntxub ntxaug; vim yog ib haiv neeg twg, ntseeg ib yam kev ntseeg twg, txiv-neej los poj niam, neeg keeb kwm, hnub nyug loj-me, muaj txiv-muaj poj niam lawm, ua kam kas moos lossis ntseeg xajxabnam, cev tsis taus lossis hlwb puas, ib yig neeg twg, ib lub zos twg, los yog ib pab neeg los qhov twg los, los yog neeg nyiam sib daj sib deev. Kev yuam cai sib daj sib deev: Kev yuam cai sib daj sib deev yog kev yuam cai sib daj sib deev tsis yeem siab, thov ua ntej, kev thov ncaj nraim nrog pw, kev sib thab sib hnia kom xav sib deev lossis kev sib tham los yog ua tus yam ntxwv kom xav siv deev, kev sib nug moos, kev sib deev yuav muaj yog thaum: (1) Muaj kev txaus siab los yog muaj kev sib yeem, hais qhia los yog ua yeeb yam kom paub, vim xav tau haujlwm ua lossis tsis xav raug rho tawm los yog xa tau ib qho kev kawm ntawv; los yog (2) Muaj kev txaus siab lossis tsis yeem kom ua raws li qhov xa tau, los yog muaj ib tug twg raug ntiav kom muaj kev txiav txim siab nyuab rau ib tug neeg ua haujlwm twg cov dej num, kev kawm ntawv, cov qhab-nia, lossis kev sib koom tes nrog rau tsev kawm ntawv cov kev ua sis kislas; lossis (3) Kom ua raws li qhov xav tau lossis tej yam kev sib nug moos muaj lub homphiaj ub no, los yog ua kom tau ib yam dabtsi lossis ua tej yam tsis muaj paus ntsi dabtsi nrog ib tug ua haujlwm twg, lossis kev kawm ntawv, lossis ua kom muaj kev ntshai, muaj kev ua yeeb ncuab lossis mua kev sib ntxub txov kev kawm ntawv. Piv txwv kev yuam cai sib daj sib deev yeej muaj, tabsis tsis yuav yog kev txaus siab, xws li txuas ntxiv no: (1) Ntxias dag kom muaj kev sib deev los yog quab yuam deev. (2) Dag ntxia kom tau deev. (3) Sib thab sib chwv lossis sib mos kom tau deev; (4) Kov obceg ib tug tub ntxhais kawm lossis neeg ua haujlwm lossis neeg zej zog. (5) Zov, nrog ua ke tus neeg xav deev, lossis ua kom nws ntshai(khuj) kom muaj kev nyuab siab txog kev ua haujlwm lossis kev kawm ntawv. (6) Kev sib thab, sib chwv kom xav sib deev yuav tsum yog txaus siab sib yeem; lossis (7) Sib mos, sib thab yuam cai deev yog muab mos deev lossis them nyiaj mam deev. Kev Ua Phem rau Cov Tsis Taus: Kev ua phem rau cov tsis taus yog txhua txhua yam kev ua phem (raws li hais los sauv khob 11. txhob txwm ua phem rau tus neeg tsis taus). b. Kev Dag Thab Plaub Kev dag thab plaub yuav raug txwv tsis pub ua thiab yuav raug qhuab qhia rau txim yog ua tej yam no. Kev dag thab plaub txhua yam uas tau txwv tsis pub ua ­ muaj xws li kev thab plaub, kev ua saib tsis taus, lossis kev ua phem­uas siv tej yam khoom Txujci electronic pab "Txujci Electronic" muaj ntau yam, yuav siv li cas los tau, kev sib nug moos qhia ub no nrog khoom siv (technologies) xws li kev siv e-mail, sib tham sau ntawv teb ntawv haus lub tshuab computer, xov tooj ntawm ntes thiab lub xa lus-txais lus, yam xa kab lus-txais kab lus (IM), neeg tus Websites qhia txog ub no, Weblogs, thiab cov Websites nug seb cov neeg xav li cas. Piv Txwv tej yam kev dag thab plaub: 1. Tshaj tawm tej yam tsis zoo lossis lus xaiv lus ncua los yog ua kom sib cais (ua tub qaug) rau lwm tus tub ntxhais kawm ntawv uas muab tso rau hauv txhua tus Websites lossis Weblog; 2. Xa tej tsab e-mail lossis tej kab lus mus ua kom lwm tus nyuab siab lossis ntshai; 3. Yees duab thiab xa duab cov tub ntxhais kawm ntawv lossis cov neeg ua haujlwm, yam tsis tau tso cai los ntawm lawv tus kheej. Yog tias kev dag thab plaub no ua rau muaj kev txaus ntshai txog kev ruaj ntseg thiab ua rau tsev kawm ntawv cov khoom ub no puas lossis ua rau cov menyaum kawm ntawv tsis tau zoo kawm lossis ua rau lawv tsis nyab xeeb. Tsev Kawm Ntawv yuav qhuab qhia tus menyuam kawm ntawv no, yog nws tau ua tej yam kev dag thab plaub muaj nyob hauv tsev kawm ntawv qhov chaw ua si, txhua yam khoom ua si, tsev kawm ntawv cov tsheb xa neeg mus lo lossis tsev kawm

ntawv qhov chaw nres tsheb npav, kev siv Tsev Kawm Ntawv cov Internet, lossis khoom ub no, lossis thaum sijhawm kaw tsev kawm ntawv lawm. c. Kev Peev Num Cov Txheej Txheem Tus tub ntxhais kawm ntawv twg tau ua phem lossis ua saib tsis taus rau lwm tus menyuam kawm ntawv, neeg ua haujlwm, lossis neeg zej zog yuav tau qhia cov teebmeem no rau cov neeg lis haujlwm kom sai-sai. Tus thawj saib tsev kawm ntawv lossis tus pab lis haujlwm yuav nug xyuas qhov teebmeem no thiab hais qhia mus rau Lub Hoob Kas Kev Muaj Haujlwm Rau Ua Kom Sibluag (EEO). EEO yuav hais ncaj nraim lossis hais qhia tej teebmeem no rau lwm qhov chaw pab sab nraud, xws li., Qhov Chaw Saib Xyuas Tib Neeg Txoj Cai nyob rau hauv lub Nroog Anchorage, Cov Neeg Pab Nug Xyuas Teebmeem rau Pej Xeem Sawv Daws, Lub Hoob Kas Tswjfwm Tib Neeg Txoj Cai nyob hauv lub Xeem Alaska, Amesliskas Qhov Chaw Lis Haujlwm Saib Xyuas Cov Neeg Ua haujlwm, lossis lub Hoob Kas Pab Tib Neeg Pej Xeem Txoj Cai. (Kev Ua Saib Tsis Taus & Kev Ua Phem, Cov Cai Kho Tshiab Thaum 6/25/01) 13. Kev Coj Tus Yeeb Yam Thab Plaub Txwv tsis pub coj tus yeeb yam thab plaub lossis coj tus cwjpwm tsis txaus nyiam nrog cov kev ua ub no, kev kawm ntawv, lossis tej yam kev ua si kislas. 14. Khoom Siv Ntshoo/Nrov (xov tooj cua, Thev, Thev Kaw Lus, Khoom Ua Si, thiab lwm yam khoom.) Tsev Kawm Ntawv lub thawv rau khoom ub no yuav ceev tsis tau cov khoom nqa ntawm tes xws li vibthabnyub, thev mloog nkauj, thev kaw lus, lub txais lus, xov tooj ntawm tes, lub tso nkauj mloog, lub TV, lub thev CD tso nkauj saib, lossis lwm yam khoom siv tus nqi kim. Tus tub ntxhais kawm ntawv twg nqa cov khoom siv no mus tom tsev kawm ntawv, nws yua tau ceev faj nws tus kheej kom tsis pub nws cov khoom poob. Yuav txwv tsis pub siv cov khoom no, los yog tej yam khoom siv no ntshoo rau lwm tus lossis ua rau lwm tus nyob nyuab, los yog ntshoo rau lwm tus txoj kev kawm ntawv. Lwm yam cai caiv tej zaum yuav coj mus siv rau cov menyuam kawm ntawv, uas nqa tej yam khoom siv los yog tej yam khoom siv tsis tsim nyog yuav nqa xws li frisbees, hackeysacks, txiag caij muaj log, basketballs, thiab lwm khoom siv ua si, khoom siv electronic, los yog khoom ua kev lom zem. 15. Yeeb Tshuaj Ub no thiab Dej Caw a. Cov ua los yog cov sim muag, xa mus muag, siv, lossis muaj cov khoom dej caw, yeeb tshuaj txhaum cai los yog tshuaj hnia, tshuaj ub no, hom tshuaj sib tov los yog yeeb tshuaj txhaum cai los yog dej caw, los yog tej yam tshuaj yeej yog yeeb tshuaj txhaum cai los yog dej caw lawm, cov tub ntxhais kawm ntawv nyob hauv cov tsev kawm ntawv Ib Cheeb Tsam no yuav txwv tsis pub ua. Yog muaj cov tub ntxhais kawm ntawv muag cov khoom no, nrhiav chaw muag cov khoom no, xa coj mus muag los yog siv cov tshuaj no nyob sab nraud tsev kawm ntawv qhov chaw ua si thiab yog tus twg siv cov tshuaj no thaum tuaj sib xeem kislas nyob hauv tsev kawm ntawv lossis lwm qhov chaw, los yog siv thaum twb rov mus tom tsev kawm ntawv lawm, tus ntawd yuav raug muab ncua tseg tsis pub kawm thiab/los yog muab rho tawm. Txhua yam tshuaj coj los muag, ua lagluag, xa mus muag los yog coj los siv txhaum cai nyob rau hauv qhov chaw lis haujlwm thiab hom tshuaj muaj neeg xav tau lossis hom tshuaj zoo xws ib yam yuav txwv tsis pub kom muaj. Ceeb Toom: Tsis hais cov tub ntxhais kawm ntawv tsis taus yog ua txhaum cai txog kev siv cov yeeb tshuaj lossis dej caw yuav raug qhuab qhia los yog rau txim lwm yam, uas yuav tsum ua raws li daim Phab Ntawv Tshooj Ntxiv A-1 no ntau dua yuav siv cov txheej txheem hauv qab no. Kev Ua Dhau Cai Ntau Zuj Zus: Kev ua dhau cai ntawv Tuam tsev kawm ntawv Txoj Cai Tswjfwm Yeeb Tshuaj thiab Dej Caw yuav suav cov kev ua txhaum cai yav ua ntej dhau los ib xyoo rau ib xyoo thiab cov tub ntxhais ua txhaum cai yuav raug qhuab qhia kom hnyav dua qub yog tseem muaj kev ua txhaum cai ntxiv mus thiab. Kev Rau Txim (1) Ua txhaum thawj zaug, vim siv los yog muaj: (a) Ncua 10 hnub tsis pub kawm ntawv. (b) Xa mus rau tom qhov chaw txiav yeeb tshuaj/Dej caw. Tej zaum yuav raug luv lub txim los ua 5 hnub yog nws ua tau qee yam raws li qhov chaw pab txiav yeeb tshuaj cov cai. (c) Cov niam txiv/cov saib xyuas menyuam thiab tub ntxhais kawm yuav tsum mus lav tus thawj saib tsev kawm ntawv lossis tus thawj lis haujlwm ua ntej thaum yuav rov qab tuaj kawm dua.

III-3

TSHOOJ III: Tub Ntxhais Kawm Ntawv Cov Cai thiab Lub Luag Haujlwm

(2) Ua txhaum ntxiv, vim siv los yog muaj: (a) Muaj kev ua txhaum rau lub sijhawm tseem tsis tau puv 3 xyoo twg tom qab thaum ua txhaum thawj zaug, yuav raug sau ntawv hais mus rau tom Tsev kawm Ntawv Cov Thawj Saib Xyuas kom lawv saib xyuas muab nws rho tawm hauv Tsev Kawm Ntawv Ib Cheeb Tsam Anchorage. (b) Muaj kev ua txhaum rau lub sijhawm tshaj 3 xyoo lawm tom qab thaum ua txhaum thawj zaum, yuav raug qhuab qhia kom hloov, tsis yog sau ntawv kom saib xyuas muab rho tawm. (c) Sijhawm kawm ntawv yog pib thaum Hnub Tim 1 lub Xya Hli Ntuj mus txog rau Hnub Tim 30 lub Rau Hli Ntuj txhua txhua xyoo. (3) (a) Kev ua txhaum thawj zaug thiab ntau zaus ntxiv txog cov khoom txhaum cai no xws li muag, nrhiav chaw muag, lossis xa mus muag thiab/los yog cov khoom txwv tsis pub muag xws li hom tshuaj muaj neeg xav tau siv, leej twg ua li no yuav raug sau ntawv hais mus rau tom Tsev kawm Ntawv Cov Thawj Saib Xyuas kom lawv saib xyuas muab nws rho tawm hauv Tsev Kawm Ntawv Ib Cheeb Tsam Anchorage. (b) Nyiag tshuaj mus muag, nrhiav chaw muag, lossis xa mus muag rau hauv qhov chaw lis haujlwm, tej zaum yuav raug qhuab qhia. (4) Qhov yuav tau saib xyuas kom zoo, tej zaum Tsev Kawm Ntawv cov Thawj Saib Xyuas yuav muaj cov kev pab hais qhia txog kev kawm ntawv thiab lwm yam kev pab ub no rau cov tub ntxhais kawm ntawv cov raug ncua ntev los yog raug rho tawm ntev lawm. Tus Thawj tswjfwm tsev kawm ntawv lossis tus pab lis haujlwm yuav tsim cov cai xaiv cov tub ntxhais kawm ntawv tuaj koom nrog rau txhua yam kev pab. (5) Tsev Kawm Ib Cheeb Tsam yuav piav qhia txog tej kev siv tshuaj, muaj tshuaj, lossis muag tshuaj los yog dej caw, los yog nrhiav chaw muag tshuaj raw lwm tus qhia rau cov tub ceev xwm. a. Siv los yog muaj cov tshuaj no nyob ntawv chaw muag tshuaj, qhia hom tshuaj muaj neeg xav tau rau tus tub ntxhais kawm ntawv ntawd xws li, tshuaj noj zoo pab yus lub cev, thiab lwm yam khoom noj zoo, tej no yog Tsev Kawm Ntawv Ib Cheeb Tsam yuav tau tswjfwm. Txhua yam tshuaj no yuav tsum muab tso rau tom tsev kawm ntawv cov neeg xyuas neeg mob lossis cov neeg lis haujlwm, lawv yog cov yuav saib xyuas thiab qhia siv. Cov tshuaj siv rau cov neeg muaj tus kab mob ua pas tsis txaus thiab cov siv tshuaj hno (autoinjectable epinephrine) tej zaum yuav muab khaws cia ib qho thiab siv rau cov neeg pub siv xwb, uas yog tus thawj saib tsev kawm ntawv pom zoo raws li cov ntaub ntawv kho mob ntawm nws tus kheej yav dhau los. Cov ntaub ntawv, thiab cov txheej txheem yuav siv no, muaj nyob rau hauv tsev kawm ntawv lub hoob kas thiab thaum twg ua tiav lawm, yuav tsum xa mus rau tom tsev kawm ntawv xyoo twg xyoo ntawv. Raws li cov kev cai lij choj, Tsev Kawm Ntawv Ib Cheeb Tsam yuav tsis nrog lav paub txog tej kev muaj xwm, raug mob, muaj mob, lossis tag txoj sia, vim yog cov menyuam kawm ntawv nws tus kheej noj nws tshuaj. Yog ua txhaum raws li qhov hais los saum no, yuav raug qhuab qhia thiab tej zaum yuav raug ua dhau cai ntau zuj zus raws li daim ntawv tswjfwm tau hais los sauv. Kev rau txim rau cov neeg muaj tus kab mob ua pas tsis txaus no, los yog cov siv tshuaj hno yuav tsis pub zam lub txim. (Kho tshiab thaum 11/14/05) Ceeb Toom: AS 14.30.141 16. Kev Nyiam Tso-Mloog Ub no Heev Kev nyiam tso-mloog ub no heev txwv tsis pub ua tau. 17. Kev Quab Yuam los yog Kev Khuj Nyiaj Yuav Tau nyiaj lossis khoom siv muaj nqi vim ua heev hlo rau lwm tus, khuj kom lawv ntshai vim yuav siv dag zog, iab liam tsis muaj qhov tseeb tiag, lossis ua kom poob ntsej muag, tejno txwv tsis pub ua. 18. Tsis Qhia Tus Kheej Tej Ntaub Ntawv Ub no Txhua tus tub ntxhais nyob rau hauv tsev kawm ntawv, qhov chaw ua si, lossis chaw sib xeem kislas ub no, lawv yuav tsum qhia lawv tus kheej tej ntaub ntawv qhia ub no rau tsev kawm ntawv cov neeg lis haujlwm paub lossis qhia lawv tus pab lis haujlwm paub. Tus twg tsis qhia nws lub npe kom yog, chaw nyob kom yog thiab nws niam txiv cov nab npawb xov tooj rau lawv, nws yuav raug caiv tsis pub nkag mus hauv. 19. Dag Ceeb Toom / Khuj Yuav Pov Foob Pob Tawg Kev ua lossis kev dag ceeb toom, nyiag qib tswb ceeb toom hluav taws, lossis ua tej yam

III-4 III-4

DeCLARACIÓN De DeReCHOS Y ReSPONSABILIDADeS

hluav taw kub hnyiab cuav, lossis lwm yam xwm ceev, tej no yuav txwv tsis pub ua. Kev khuj pov foob pob tawg kom raug mob rau lwm tus yuav txwv tsis pub ua. 20. Dag (ua cuav) Ua Lwm Tus Neeg Cov tub ntxhais kawm tej zaum yuav tsis pub kom muaj lub siab dag zais lwm tus neeg kom tsis pub cov neeg lis hawjlwm paub, lwm tus neeg menyuam kawm ntawv paub, lossis cov neeg zej zog paub, los yog cov neeg koom nrog tsev kawm ntawv cov kev ua si ub no lossis lawv cov neeg lis dej num paub. 21. Ntaub Ntawv Qhia Ub no Cuav/Tim Khawv Cuav/Lus Dag Tej yam txuas ntxiv mus no txwv tsis pub ua xws li: nthauv qhia tej ntaub ntawv qhia ub no lossis cov ntaub ntawv povthawj (hais lus qhia los yog sau ntawv qhia) tej yam txhob txwm ua kom lwm tus to taub yuam kev, yam tsis muaj tseeb, lossis txhob txwm dag tsis hais qhov yog, los yog lus cuav los yog lus dag. 22. Kev Ua Cuav/Kev Dag Ntxias Cov tub ntxhais kawm ntawv tsis txhob ua, kho, los yog yog tus tswv cov ntaub ntawv ub no uas nws yeej paub lawm tias yog ntaub ntawv tsis thwj lossis ntaubntawv cuav xwb. Cov tub ntxhais kawm tsis txhob muab lwm cov haujlwm los dag ua nws tug. Kev dag ntxias no yuav txwv tsis pub ua. 23. Kev Sib Ntaus/Kev Siv Dag Zog Ua Kom Lub Cev Raug Mob Kev sib ntaus thiab kev siv dagzog ua kom lub cev raug mob muaj xws li kev thab plaub los yog pib ua tej yam kub ntxhov los yog kev sib ntaus kiag, sib ncaws, sib xyeeb, sib thawb, thiab/ los yog tej yam xuas tes xuas taw ntaus-ncaws uas ua rau lwm tus neeg, yuav txwv tsis pub ua tej no. Tej thaum muaj cov tub ntxhais kawm ntawv ob leeg los yog tshaj sauv sib cav lossis sib ntaus lossis sib ceg, tej zaum txhua tus neeg ntawd yuav raug ncua tseg tsis pub kawm ntawv lossis muab rho tawm. Ceeb Toom: Tsis hais cov tub ntxhais kawm ntawv tsis taus yog ua txhaum cai raug neeg mob yuav raug qhuab qhia los yog rau txim lwm yam, uas yuav tsum ua raws li daim Phab Ntawv Tshooj Ntxiv A-1 no ntau dua yuav siv cov txheej txheem hauv qab no. Kev koom nrog kev sib ntaus ib zaug twg, mus txog rau kev tiv thaiv yus tus kheej yuav muaj cov cai raws li hauv qab nov, tej zaum yuav raug ncua tseg xwb yog muaj neeg pom tias lwm tus yog tus xub pib thab plaub uantej. Kev koom nrog kev sib ntaus ib zaug twg, mus txog rau kev tiv thaiv yus tus kheej yuav muaj cov cai raws li hauv qab no, tej zaum yuav raug ncua tseg xwb yog muaj neeg pom tias lwm tus yog tus xub pib thab plaub ua ntej. Kev Tiv Thaiv Yus Tus Kheej: Tej zaum tus menyuam kawm ntawv yuav muaj cai tiv thaiv nws tus kheej tau, yog hais tias nws ua raws li kev tiv thaiv yus tus kheej kom tsis txhob raug mob, thiab raug sab lwm qhov, tej zaum qhov nrhiav neeg pab lossis tawm khiav mus kuj tsis yoojyim. Tus tub ntxhais kawm yuav pab nws tus kheej kom tsis txhob raug mob xwb tsis txhob ua tshaj ntawv, tej zaum kev muaj cai tiv thaiv tus kheej yuav ua tsis tau yog hais tias kev tiv thaiv no ua tsis raug cai lawm. Tus menyuam kawm ntawv twg yog tus xub thab plaub lossis yog tus xub cem lossis yog tus xub pib ua meem txom rau lwm tus menyuam kawm, tej zaum nws yuav tsis muaj cai tiv thaiv nws tus kheej tau. Kev Cuam Tshuam: Tus twg siv dag zog pab kom tsum tsis pub sib ntaus, tej zaum yuav ua rau lwm tus raug mob ntxiv, thiab tej qho no yuav tau tejlim tsis txhob ua. Yog tus mus pab ntawv ua lwm tus raug mob, nws yuav raug ncua tsis pub kawm ntev lossis muab rho tawm tau. 24. Foob Pob Hluav Taw/Khoom Tawg Yuav txwv tsis pub neeg muaj los yog siv cov khoom cig liab tawg lossis cov khoom tawg thiab/ lossis yam khoom kis hluav taws ceev nqa tuaj nyob rau hauv tsev kawm ntawv tej chaw ub no. 25. Coj Tus Cwjpwm Sib Daj Sib Deev Tsis Txaus Nyiam Coj tus cwjpwm sib daj sib deev tsis txaus nyiam, yuav txwv tsis pub ua. Nws muaj tag nrho txhua yam xws li, yuam cai ua lossis sim nrhiav cov tub ntxhais kawm ntawv yuam cai deev, hais lus dev lus npuas tsis paub txaj muag, thiab nkag mus rau tom chav hoob tsis yog nws chav (poj niam hoob/txiv neej hoob) lossis nkag mus tom hoob ua ub no. 26. Siv Internet/e-mail los yog Network/Computer Tsis Raug Cai Xav kom cov tub ntxhais kawm ntawv siv tsev kawm ntawv cov khoom siv computers, los yog cov khoom siv networks, thiab Internet kom raug cai. Yog tias lawv siv tsev kawm ntawv ASD cov computers, network, internet, e-mail, ASD cov khoom siv ub no tsis raws li cov cai, yuav txwv tsis pub siv. Kev siv khoom tsis thwj raws li txoj cai yuav muaj raws li txuas ntxiv mus no: · Nkag mus siv, xa khoom ub no, los yog tso tej kab lus lossis duab tsis zoo saib. · Hais lus dev lus npua.

Cov Menyuam Kawm/Niam-Txiv Phau Ntawv Nqa Cov Menyuam Kawm/Niam-Txiv Phau Ntawv Nqa

DeCLARACIÓN De DeReCHOS Y ReSPONSABILIDADeS

27. 28.

29.

30.

31.

32. 33.

34.

· Ua phem, ua kom poob hwjchim, ua kom poob koob npe, hais lus thuam, khuj kom ntshai los yog ua lwm yam. · Kev ua txhaum tej yam khoom txwv tsis pub ua cov kev cai lij choj (copyright laws). · Nyiag siv lwm tus neeg tus ntawv password), muab lwm tus neeg lub npe siv. · Nyiag saib lwm tus cov ntaub ntawv khaws cia (folders), cov dej num lossis chaw cia khoom ub no. · Txhob txwv ua cov hardware los yog cov software kom puas. · Siv tsev kawm ASD lossis lawv cov network ua lagluag ub no. · Siv tsev kawm ntawv lawv cov computers tsis raug cai. · Nyiag sau lwm tus cov dej num (muab lwm cov dej num ua tau los ua nws tug). Kev ua dhau cai tej zaum yuav ua rau cov computer, network, thiab e-mail puas tau, muaj cai tshem tawm lossis tsis pub nkag mus hauv hoob qhia computer, thiab tsis tas li no xwb, yuav raug qhuab qhia raws li txoj cai lossis hais kom muab ncua tsis pub kawm metsi thiab/lossis muab rho tawm. Kev Pov Khoom Seem Pov Tseg Muab tso cia lossis muab cov khoom seem nqa mus pov tseg rau tom lub rau khoov pov tseg, tshwj tsis li ntawv ces txwv tsis pub pov rau qhov twg li. Hais Lus Dev/Hais Lus Phem Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tsum siv cov lus kom paub cai. Txwv tsis pub siv cov lus phem lossis cov lus tsis txaus nyiam, lossis yoj tes yoj taw. Txwv tsis pub hais lossis sau cov lus phem thiab cov lus dev los yog xa tej kab lus sib daj sib deev (nyiag ua xwb los yog tsis nyiag ua/qhia kom ncaj). Txwv Tsis Pub Sib Koom tes Ua Phem. a. Pab neeg twg yog pib ua, muab tswv yim, lossis pab txhawb ua tej yam haujlwm kom txaus ntshai rau lwm tus txoj kev nyab xeeb, lossis kev noj haus mus-los los yog ua rau tej yam khoom muaj nqi tom tsev kawm ntawv lossis chaw ua si thiab/los yog ua kom muaj kev puas txog tej yam kev kawm ntawv hauv tsev kawm ntawv, tag nrho tejno yuav raug txwv tsis pub ua. Yuav txwv tsis pub nqa ris tsho hnav, nyiajkub, khoom siv ub no lossis khoom thas plu thas ntsej muag qhov ncauj lossis tus neeg nrog pab neeg ua phem ntawv tuaj mus tom tsev kawm ntawv lossis chaw ua si. b. Nrog koom ua tej yam haujlwm ub no xws li: pib nrog npaj, ua kom txaj muag, ua kom txaus ntshai los yog mus koom nrog tej pab neeg twg ua phem kom lwm tus raug mob lossis puas hlwb lossis poob plig, tej yam no yuav txwv tsis pub ua. c. Leejtwg ua phem rau pab pawg neeg twg cov khoom txwv tsis pub kov, los yog koom nrog ua tej yam txwv tsis pub ua, los yog koom nrog ua tej yam kom lwm tus menyuam kawm ntawv muaj kev ntshai, leej twg ua li no yuav raug qhuab qhia. d. Pab neeg twg coj tus yeebyam zoo li hais tseg hauv cov cai no yuav raug hu ua pab neeg ua phem. Coj tus cwjpwm gangs no yuav raug txwv tsis pub muaj nyob hauv tsev kawm ntawv thiab tsis pub mus nrog ua tej yam kev ua si tau. Tsis Ceev faj lossis Coj Tus Yeebyam Khav Theeb Txhua yam kev ua ub no uas yuav muaj teebmeem rau lwm tus txoj kev nyab xeeb thiab/ lossis nws tus kheej los yog lwm tus txoj kev noj haus mus-los yuav txwv tsis pub ua. Kev Haus Yuam Yeeb/Yuam Yeeb Cov menyuam kawm ntawv muaj 19 xyoo lossis tshaj sauv, yuav pub siv, muag, lossis cia muaj yuav yeeb nyob ntawm nws tus kheej, tabsis cov menyuam hnub nyug qis dua ntawv yuav txwv tsis pub ua. Kev Nyiag/Kev Tub Sab Txwv tsis pub cov menyuam kawm ntawv ua tub sab, ua tub nyiag, sim ua tub sab, lossis muaj cov khoom muaj nqi nyiag los ua nws tug. Khuj (Ua Kom Ntshai) Txhob txwm ua lossis ua txaus ntshai kom lwm tus raug mob, raws li tsev kawm ntawv Ib Cheeb Tsam txoj cai yog txwv tsis pub ua tejno. Ib tug menyuam kawm ntawv twg khuj ib tug neeg lis haujlwm tej zaum yuav raug ncua ceev mus txog qhov hais kom muaj kev sab laj muab rho tawm. Ua Dhau Txoj Cai Nkag mus hauv lossis tsis tawm hauv tsev kawm ntawv cov chaw los yog chaw ua si tsis raws li sijhawm pub ua vim tsis tau tso cai rau ua, tus ntawd yuav yog tus neeg ua dhau txoj cai thiab txwv tsis pub ua. Raws li qhov muaj cai ua tau, lub sijhawm kawm tseem tsis tau tag, cov menyuam kawm ntawv yeej muaj cai nyob hauv tsev kawm ntawv cov chaw tau, tseem hais tias tej tus menyuam tsis muaj yam kawm rau lub sijhawm ntawd losij. Tej tus menyuma kawm ntawv raug ncua tseg

lossis raug rho tawm mus ntawm tsev kawm ntawv ASD lawm, yuav tsis pub nws nkag tuaj hauv tsev kawm ntawv, lossis tsis pub siv tsev kawm tej yam kev ua si lossis kom nws tawm mus, tshwj tsis yog cov menyuam muaj npe koom nrog tej yam kev ua si ntawd, uas tsev kawm ntawv cov thawj saib xyuas tau pom zoo, hos cov raug rho tawm lossis raug ncua ntev yog nws tau sau npe kawm lawm kuj pub tuaj thiab. Cov menyuam raug ncua lossis raug rho tawm, yog sau ntawv thov thiab muaj kev pom zoo los ntawv tus thawj saib tsev kawm ntawv lossis tus pab lis haujlwm lawm nws yeej nkag mus koom nrog tej yam kev ua si tau. 35. Nyiag Tsoo Khoom/Rhauv Ua Kom Khoom Puas/Muab Khoom Siv Ua si Kev muab khoom tshem tawm, siv tsis txuag, tsoo ua si, ua kom puas, lossis ua kom siv tsis tau lossis tsis hais tsev kawm ntawv cov khoom, neeg ua haujlwm cov khoom lossis lwm tus cov khoom yuav txwv tsis pub ua. 36. Khoom Ua Rog thiab Riam Phom Khoom Ua Rog thiab riam phom: Tsis pub cov tub ntxhais kawm ntawv nqa cov khoom no nrog lawv tus kheej, lossis nqa mus tso rau tom tsev kawm ntawv, lossis tso ze-ze ib cheeb tsam ntawm chaw ua si, tso ze ze txhua yam khoom riam phom los yog lwm yam khoom ua rog, tshwj tsis yog pom zoo muab rau cov tub ntxhais kawm ntawv siv rau lub sijhawm thaum lawv kawm tej yam tso cai kawm tau. Tseem li cas los yog tsis tau tso cai cov tub ntxhais kawm ntawv yuav siv cov khoom no tsis tau, tus neeg siv cov khoom no nws yuav yog tus ua txaum cai. Cov tub ntxhais kawm ntawv tus twg muaj cov khoom ua rog, lossis tej yam khoom zoo li no, tsev kawm ntawv muaj cai txiav txim muab lawv ncua tsis pub kawm ntawv, lossis muab rho tawm thiab muab lawv ntes kaw. Khoom Ua Rog muaj ntau yam xws li, phom*, mos txwv thiab phom BB, phom cuas, phom qeb yaj phom, phom tua kom qaug, phom ua kom tawg ntshai, foob pob tawg, lossis lwm yam khoom tawg, tshuaj lom, tshuaj pas tsw phem lom neeg, roj mab tua noog, qws ntoo, khoom pov cig, rab riam, rab rauj, lub tooj looj tes ntau neeg, los yog txhua yam looj tes cuav, numchucks thiab khoom ua rog cuam deb. Ceeb Toom: Tsis hais cov tub ntxhais kawm ntawv tsis taus yog lawv muaj cov riam phom ua rog lawv yuav raug qhuab qhia los yog rau txim lwm yam, uas yuav tsum ua raws li daim Phab Ntawv Tshooj Ntxiv A-1 no ntau dua yuav siv cov txheej txheem hauv qab no. * Nco ntsoog tias: "riam phom" yog muaj xws li: (1) txhua yam khoom ua rog (phom cua los kuj yog), cov phom no tsim kom siv yoojyim, kom lub mos txwv mus raug thiab tawg; (2) Ris-Tsho tiv thaiv mos txwv, (3) phom tua kaw suab nrov, lossis pom tua tsis hnov suab nrov, lossis (4) tej yam khoom ua kom puas ntsoog. "tej yam khoom ua kom puas ntsoog" yog foob pob tawg, khoom ua kom cig kub hnyiab, tshuaj pas tsw phem lom neeg, foob pob, foob pob xuas tes txawb, foob pob ua ntxaij, mos txwv tawg loj (cas luaj, lossis lwm yam riam phom zoo ib yam li cov no. 18 U.S.C. § 921. a. Tus menyuam kawm ntawv twg yog raug paub tias nws nqa riam phom tuaj tom tsev kawm ntawv lossis tom tsev kawm qhov chaw ua si, nws yuav raug rho tawm hauv tsev kawm ntawv tsawg kawm yog ib xyoo mam pub rov tuaj kawm ntxiv. b. Tus menyuam kawm ntawv twg yog raug paub tias nws nqa cov phom loj tuaj tom tsev kawm ntawv lossis tom tsev kawm qhov chaw ua si, nws yuav raug ncua tsis pub tuaj kawm ntawv tsawg kawg yog 30 hnub. c. Tus thawj saib xyuas tsev kawm ntawv yuav saib xyuas raws li qhov teebmeem muaj tseeb, yog nws muaj khoom tawg tsis ntau, kev ncua tsis pub tuaj kawm ntawv los yuav rau txim kom tsis nyog xwb. Kev txawv txav no tej zaum yuav muab tus tub ntxhais kawm ntawv tshem tawm hauv nws qhov chaw kawm, thiab xa mus kawm tej yam kawm rau lwm qhov chaw kawm ntawv. d. Cov tub ntxhais yuav rov qab tuaj kawm dua, tom qab thaum nws ua tau raws li txoj cai pub tuaj kawm dua lawm, tabsis yuav tsum yog muaj kev pom zoo los ntawm tus thawj saib xyaus tsev kawm ntawv uas nws tau hais mus rau tom cov pab lis haujlwm thiab cov tuav dej num paub lawm, txoj cai yuav rov tuaj kawm dua yuav muaj raws li hais mus no: Tus menyuam yuav tau sau ntawv mus rau tus thawj saib xyuas tsev kawm ntawv, thov rov qab tuaj kawm ntawv dua, nws yuav muaj cov ntaub ntawv tom chaw txiav txim nplaub ntug nrog ua ke daim ntawv thov rov qab tuaj kawm dua, daim ntawv txiav txim no, tus menyuam yeej tau hais tseg tias nws yuav tsis ua tej yam kom raug mob los yog txaus ntshai rau lwm tus menyuam kawm lawm lossis tsis ua phem rau cov neeg lis haujlwm lawm, tsis hais thawm nyob haus chav kawm los yog nyob rau lwm qhov chaw tom chaw ua si. Tom qab thaum muab cov ntaub ntawv thov no saib xyuas tag, tus thawj saib xyuas tsev kawm ntawv yuav tau muaj lus hais qhia mus

III-5

TSHOOJ III: Tub Ntxhais Kawm Ntawv Cov Cai thiab Lub Luag Haujlwm

DeCLARACIÓN De DeReCHOS Y ReSPONSABILIDADeS

rau tom tsev kawm ntawv cov pab lis haujlwm thiab cov tuav dej num paub, tej zaum tus menyuam yuav tau rov qab tuaj kawm ntawv dua, tabsis nws yuav tau ua raws li tej yam cai muaj ntxiv rau nws. e. Leejtwg muaj ib qho khoom ua rog, tsis yog riam phom lossis phom loj yuav txwv tsis pub muaj thiab yog leej twg muaj ces yuav raug qhuab qhia. 37. Neeg Tawv Ncauj Tsis Mloog Lus Xyeej lossis tsis ua raws li cov neeg txib haujlwm hais yuav txwv tsis pub ua. Tsis tas li no xwb, tej zaum cov tub ntxhais kawm ntawv yeej paub cov cai kav no lawm tabsis lawv tseem tsis ua raws li qhov lawv paub thiab. Nws muaj ntau yam cai raws li no, cai kav hauv chav kawm, cai kav ua kom zoo thaum caij tsheb npav, cai kav thaum siv Internet thiab e-mail, thiab cai kav thaum muaj tej yam kev ua si thiab kislas.

B. Kev Kuaj Xyuas thiab Ceev Khoom Cia

Cov cai kav txuas ntxiv mus no yuav coj mus siv tshawb nrhiav thiab ceev khoom cia ntawv cov tub ntxhais kawm ntawv, uas tsev kawm ntawv tau muab khoom ub no rau nws siv (lub thawv rau khoom, rooj sau ntawv): a. Txhua yam khoom yuav raug tshawb xyuas, tshwj tsis yog cov saib xyuas lis haujlwm muaj xwm ceev xa tshawb xyuas qee yam khoom xwb, uas yeej muaj txoj cai nyob rau hauv cov cai no, yuav tsum yog muaj xwm tsim nyog thiaj li yuav muaj cai tshawb xyuas tau, tabsis yuav tsum ua thaum tus menyuam kawv tseem nyob thiab muaj tus pab nrog lav paub. Tshwj tsis yog tias nws yeej nyob tabsis ua tsis tau vim tsis muaj sijhawm txaus los yog muaj kev txhawj xeeb txog Sawvdaws txoj sia lossis khoom ub no. Kev tshawb xyuas khoom ub no ntawv cov menyuam kawm ntawv yuav tsum ua zoo rau lawv thiab saib taus tus tswv khoom. Yog muaj kev txiav txim siab ntawm tus thawj saib tsev kawm ntawv lossis tus pab lis haujlwm lawm, tej zaum yuav tau hu kom tub ceev xwm, lossis cov neeg yuam siv cov kev cai lij choj tuaj tshawb xyuas los yog ntes. Yog ua raws li qhov hais no, txhua zaus yuav tsum muaj kev pom zoo tso cai los ntawm cov neeg lis haujlwm yuav siv cov cai lij choj no xwb, thiab cov cai txheej txheem nyob hauv no yuav tsis muab los siv. b. Kev tshawb xyuas qee Lub Chaw Cia Khoom thiab Rooj Sau Ntawv: Tsev kawm ntawv tseem yog tus tswjfwm cov thawv rau khoom thiab cov rooj sau ntawv uas tau muab rau cov tub ntxhais kawm ntawv. Tsev kawm ntawv muaj txoj cai xav tshawb xyuas qee tus tub ntxhais kawm ntawv cov thawv rau khoom thiab rooj sau ntawv thaum twg los tau. Tej zaum yuav tshawb xyuas tag nrho cov thawv rau khoom thiab/lossis cov rooj sau ntawv, lossis tej zaum xaiv kuaj xyuas qee cov xwb. Daim ntawv ceeb toom tuaj tshawb xyuas khoom ub no yuav muab tshaj tawm rau hauv tsev kawm ntawv qhov chaw tshaj ntawv tawm nyob rau cov tsev kawm ntawv. Tsis tag li no xwb, yuav qhia rau cov tub ntxhais kawm ntawv paub tias, ib lub caij kawm ntawv (semester) twg, tus thawj saib tsev kawm ntawv yuav muaj cai hais kom mus kuaj xyuas khoom ub no tsawg kawmg yog ib zaug. Tej zaum tsev kawm yuav kuaj lossis tsis kuaj raws li qhov kom tau pom zoo, kev kuaj xyuas qee tus li khoom yuav tau ceeb toom ua ntej thaum yuav tuaj kuaj. Lub homphiaj no yog xav paub tias cov tub ntxhais kawm ntawv puas ua raws li tsev kawm ntawv cov kev cai thiab ib cheeb tsa, lub xeev thiab tsoom fwv cov kev cai lij choj. Cov neeg kuaj xyuas no yuav tsis pub ua kom dhau lwm tus cov cai, txuas yog ua kom tau raws li lub homphiaj xwb.Cov kuaj xyuas yuav tsum saib taus lwm tus, ua kom zoo thiab saib xyuas cov menyuam kawm ntawv cov khoom siv ub no kom rau nqi. Ceeb Toom: AS 14.03.105 Kev Kuaj xyuas Khoom Ub no Raws Li Qhov Tshwm Sim: Tus thawj saib tsev kawm ntawv lossis tus pab lis haujlwm yuav muaj cai thiab rab peev xwm kom mus nug xyuas thiab kuaj xyuas cov menyuam kawm ntawv lawv cov thawv rau khoom thiab rooj sau ntawv thiab ntaub ntawv ub no, yog ntseeg tias cov menyuam kawm ntawv muaj khoom txhaum cai nyob hauv xws li: yeeb tshuaj, dej caw, riam phom, khoom txaus ntshai, khoom txhaum cai, lossis khoom txwv tsis pub muaj, los yog khoom nyiag los thiab pom muaj nyob hauv thaj tsam chaw kuaj. Kev kuaj xyuas yuav yog muaj paus ntsis, raws li qhov muaj tseeb thiab thaum lub sijhawm ntawv, yuav tsum muaj khoom tim khawv pom ntawm qhov muag tias cov menyuam kawm ntawv tau ua txhaum cai tiag lossis tabtom ua txhaum cov kev cai lij choj lossis cov cai kav hauv tsev kawm ntawv. Yog pom khoom nyob ntawv ib tug twg xwb, es tsis muaj lav tham paus ntsi dabtsi yuav tsis muaj cai kuaj xyuas, tshwj tsis yog tias yam khoom ntawv yuav ua rau muaj kev txaus ntshai txog tib neeg txoj sia lossis khoom muaj nqi ub no. Yog tsim nyog caw, cov neeg leg haujlwm hauv tsev kawm ntawv yuav hais qhia cov niam txiv lossis cov saib xyuas menyuam kom paub thiab pub sijhawm rau lawv tuaj nrog saib, lub sijhawm thaum muaj kej kuaj xyuas lawv cov menyuam. III-6

c. Kuaj tsheb, tej zaum tus thawj saib tsev kawm ntawv lossis tus pab lis haujlwm yuav kom kuaj xyuas cov tsheb tuaj nres hauv tsev kawm ntawv qhov chaw nres tsheb, tej zaum neeg yuav nqa khoom txhaum cai tuaj muag thiab zais rau hauv tsheb xws li: yeeb tshuaj, dej caw, riam phom, khoom txaus ntshai, lossis khoom txhaum cai, lossis khoom nyiag los. Txhua tus tub ntxhais kawm ntawv muaj cai nres tsheb hauv tsev kawm ntawv qhov chaw nres tsheb, tabsis lawv yuav tsum pom zoo pub kuaj xyuas lawv cov tsheb raws li txoj cai pub nres tsheb. Txhua lub tsheb nres hauv tsev kawm ntawv qhov chaw nres tsheb, tseem pub nres thiab tsis pub nres los,yog thaum ntseeg tias muaj cov khoom txaum cai hais los sauv nyob haus tsheb lawm tej zaum yuav tau kuaj tshawb xyuas. d. Tsev kawm ntawv cov neeg saib xyuas haujlwm yuav muaj txoj cai nug xyuas thiab kuaj xyuas cov menyuam kawm ntawv cov khoom ub no (xws li: hnab rau nyiaj, hnab ntim khoom, khoom siv ua si) thiab cov khoom ub no hnav tuaj sab nraud (xws li: tsho loj, tsho ntev, khau lossis khau buv), yog thaum twg tus thawj saib tsev kawm ntawv ntseeg thiab pom tias muaj cov khoom txhaum cai nyob nrog cov menyuam kawm ntawv xws li: yeeb tshuaj, dej caw, riam phom, khoom txhaum cai, lossis khoom txaus ntshai, lossis khoom nyiag los. Tej zaum yuav tshawb xyuas cov menyuam kawm ntawv yog cov neeg lis haujlwm pom tau tias lawv ua txhaum tsev kawm ntawv cov cai kav, lossis ib cheeb tsam, lub xeev los yog tsoom fwv cov kev kev cai lij choj lawm. Ua ntej thaum tsis tau tshawb xyuas yuav liam tsis tau lossis nsteeg tsis tau. Kev kuaj xyuas txhua zaug, tus thawj saib tsev kawm ntawv lossis tus pab lis haujlwm thiab tus neeg nrog lav paub, yuav tsum ua tsis pub neeg paub. Yog tsim nyog caw, cov neeg leg haujlwm hauv tsev kawm ntawv yuav hais qhia cov niam txiv lossis cov saib xyuas menyuam kom paub thiab pub sijhawm rau lawv tuaj nrog saib, lub sijhawm thaum muaj kej kuaj xyuas lawv cov menyuam. Kev kuaj ub no yuav xyuas raws tej qho chaw cia khoom ntawv tus menyuam cov khoom siv thiab nws cov khoom hnav tuaj sab nraud, tej zaum yuav tau kuaj xyuas hnab ris hnab tshos lossis cov ris tsho lawv tseem hnav. e. Kuaj xyuas ib tug menyuam kawm ntawv twg, tus pab saib xyuas lis haujlwm yeej pom thiab ntseeg tias tus menyuam kawm ntawv muaj yeeb tshuaj, dej caw, riam phom, khoom txhaum cai lossis khoom txaus ntshai, lossis khoom nyiag los uas muab zais cia ntawm nws tus kheej lawm, tej zaum tus pab saib xyuas lis haujlwm yuav kuaj tus menyuam kawm ntawv cov khoom. Tej zaum yuav tsis muaj kev kuaj xyuas dabtsis, tshwj tsis yog tus thawj saib xyuas lis haujlwm pom zoo, vim yog muaj ntaub ntawv pov thawj txaus, tsev kawm ntawv cov neeg ua haujlwm tau pom thiab lwm tus neeg sab nraud nrog lav paub tias tus menyuam ntawv muaj khoom txaum cai nyob nrog nws. Yuav tsis pub qhia cov niam txiv paub, ua ntej thaum yuav kuaj xyuas, Sawvdaws yuav saib los yog hnia tus pas thaum tus menyuam ua pas lossis hnia nws lub cev, xws li, tus menyuam txais tes, caj npab, lossis ntsej muag. Ua ntej thaum yuav pib kuaj xyuas ib tug menyuam kawm ntawv twg, nws yuav tsum qhia tej teebmeem ua txhaum cai ntawm nws tus kheej, thiab yog tsim nyog txaus, cov neeg leg haujlwm hauv tsev kawm ntawv yuav ceeb toom hu xov tooj mus qhia tus menyuam niam txiv lossis cov saib xyuas menyuam paub thiab pub lawv tuaj nrog saib lub sijhawm thaum muaj kej kuaj xyuas lawv cov menyuam. Yog qhia los yog hu xov tooj rau tus menyuam lossis nws niam txiv lossis tus saib xyuas, yuav hais kom lawv pom zoo txog qhov kuaj xyuas thiab qhia lawv cov cai yuav muaj li cas thiab yog muaj kev txhaum yuav raug txim li cas qhia rau lawv paub. Yog lawv tsis nrog pom zoo, yuav tsum tsis kuaj thiab xa cov teebmeem no mus rau tom tub ceev xwm. f. Kuaj xyuas kev tswjfwm txog kev txhawj xeeb ntawm cov menyuam kawm ntawv lossis kev ua kom puas tsuaj xws li, kev mus dhia ua si tom qhov chaw ua si los yog lub sijhawm ob peb hnub thaum yuav kawm tag, tej zaum cov neeg lis haujlwm yuav kuaj xyuas tag nrho cov tsheb tuaj nres ntawm tsev kawm ntawv qhov chaw nres tsheb los yog xaiv kuaj qee lub xwb, lossis kuaj xyuas cov menyuam kawm ntawv cov khoom uas nqa tuaj hauv tsev kwm ntawv. Tsev kawm ntawv yuav ceeb toom kom paub ua ntej thaum yuav tuaj kuaj. Cov neeg kuaj xyuas no yuav tsis pub ua kom dhau lwm tus cov cai, txuas yog ua kom tau raws li lub homphiaj xwb. Ua ntej thaum yuav kuaj xyuas ib lub tsheb twg los yog leej twg cov khoom, cov menyuam kawm ntawv lossis tus tsav tsheb yuav tsis kheev kuaj, yog tsis kheev kuaj yuav tsis pub nkag mus hauv tsev kawm ntawv tau. g. Yuav Tsis Siv cov txheej txheem kuaj xyuas tau hais saum toj sauv, yog Muaj Xwm Ceev Heev. Yog thau twg tus pab saib xyuas lis haujlwm lossis lwm tus neeg yeej pom thiab ntseeg tias tus menyuam kawm ntawv muaj riam phom, lossis khoom txaus ntshai uas yuav ua rau lwm tus ntshai txog nws txoj sia lossis khoom muaj nqis ub no, tej zaum yuav kuaj tshawb xyuas nws Cov Menyuam Kawm/Niam-Txiv Phau Ntawv Nqa

tus kheej cov khoom ub no tamsi ntawd, yog yuav kuaj raws li hais no, yuav tau ceeb toom hu xov tooj mus qhia rau cov menyuam niam txiv lossis tus saib xyuas menyum sai li sai tau. Kev kuaj cov menyuam yuav tsis siv dag siv zog rau lawv, tshwj tsis yog tias lawv muaj khoom txaus ntshais ibtsam lam muaj xwm li cas rau neeg los yog vaj tse. h. Txwv tsis pub txhav thiab xa cov khoom txhaum cai, lossis khoom nyiag los, tej zaum yuav muab xa rau tom tub ceev xwm los yog coj mus khaws cia hauv tsev kawm ntawv. Tej zaum tsev kawm ntawv cov neeg leg haujlwm yuav ceev lawv cov khoom siv cia yog ua rau lwm tus tsis zoo kawm ntawv. Cov khoom ceev tseg uas tsis siv coj mus sib foob dabtsis ntxiv lawm lossis khoom ceev tseg tom tub ceev xwm yuav muab xa rov qab mus rau cov niam txiv lossis cov saib xyuas menyuam, tabsis yuav tau mus thov li ntawm 10 hnub.

C. Kev Txiav Txim/ Kev Rau Txim

Ceeb Toom: Tsis hais cov tub ntxhais kawm ntawv tsis taus yog lawv coj tus yeeb yam txhaum cai lawm yuav raug qhuab qhia (xws li, qhuab qhia ntsis, raug ncua tsis pub tuaj kawm ntawv ob peb hnub, raug ncua tsis pub tuaj kawm ntawv ntau hnub, lossis muab rho tawm) los yog ua raws li daim Phab Ntawv Tshooj Ntxiv A-1 no ntau dua yuav siv cov txheej txheem hauv qab no. 1. KKev Rau Txim Me: Kev rau txim me yog kev rau txim rau ib tug menyuam kawm ntawv, tsis yog muab ncua tseg tsis pub tuaj kawm ntawv los tsis yog muab rho tawm. a. Yuav tsis muaj kev rau txim me rau ib tug menyuam kawm ntawv yog nws tabtom yuav xeem ntawv yuav qhab-nia, nce hoob, lossis kawm tiav. Kev rau txim me kuj yog kev ncua tsis pub tuaj kawm ntawv (ISS), tsis tso cai tuaj koom ub no txhua yam nyob tom tsev kawm ntawv. Ua ntej thaum yuav muaj kev rau txim, yuav sau ntawv ceeb toom lossis hais qhia tus menyuam kawm ntawv kom paub txog qhov nws ua txhaum cai (ua tsis zoo) tso. Yuav cia tus menyuam kawm ntawv piav qhia seb vim li cas nws thiaj ua li ntawd. Kev pub nws piav qhia thiab cia nws hais qhov nws ua yuav ua tamsi thaum ceeb toom rau nws tag. b. Thaum muaj kev txiav txim me rau ib tug menyuam lawm, es yog tsis pub tus menyuam kawm ntawv tuaj mus koom kev ua si lossis tej yam kislas, kev nrog zoo siab rau cov kawm tiav, tus thawj saib tsev kawm ntawv lossis tus pab lis haujlwm yuav qhia lub txim no rau tus menyuam niam txiv lossis tus saib xyuas menyuam paub ua ntej. Yog ua raws li no, tus thawj saib tsev kawm ntawv lossis tus pab lis haujlwm yuav sau ntawv mus qhia rau cov niam txiv lossis cov saib xyuas menyuam kom paub. c. Yuav tsis muaj cai thov kom luv lub txim txog qhov rau txim me no, tshwj tsis yog tsis muaj kev txwv tsis pub mus koom ua kev zoo siab nrog cov kawm ntawv tiav, uas muaj cai raws li cov Txheej Txheem Thov Kev Pab. Kev rau txim, tej zaum yuav rau txim thiab ncua tsis pub tuaj kawm ntawv los yog rau txim thiab muab rho tawm. Yog zoo li qhov hais no, kev rau txim yuav muab sib cais, thiab tej zaum kev thov luv lub txim me yuav ua tsis tau, tshwj tsis yog tsis muaj kev txwv tsis pub mus koom ua kev zoo siab nrog cov kawm ntawv tiav. Qhov no tsis yog yuav tsis pub cov menyuam kawm ntawv tsis muaj cai thov kev pab txog lub txim raug kev ncua tsis pub kawm ntawv lossis lub txim raug rho tawm, tabsis nws yuav siv ntxiv rau cov raug ncua luv xwb. 2. Kev Ncua Luv: Qhov no yog txoj cai hauv tsev kawm ntawv tsis pub tuaj kawm ntawv, tsis hais kawm ibhoob xwb los yog kawm ntau hoob, los yog kawm puv sijhawm, thiab tag nrho lwm yam kev ua si,yuav tsis pub tuaj kawm rau lub sijhawm luv luv xwb, tsis pub dhau ntawm 5 hnub. a. Ua ntej thaum yuav raug ncua luv yuav tau sau ntawv lossis hais lus ceeb toom rau tus menyuam kawm ntawv paub txog qhov nws ua txhaum. Yog tias tus menyuam kawm tsis pom zoo qhov raug liam lub txim, nws yuav tau piav qhia txog tej yam ua pov thawj, tus thawj tswj tuav dej num thiaj yuav muaj ntaub ntawv txaus thiab yuav txiav txim raws li qhov nws ua txhaum. Yuav tso cai rau tus menyuam kawm ntawv piav qhia txog qhov nws tau ua thiab tsis tau ua. Kev pub nws piav qhia thiab cia nws hais qhov nws ua yuav ua tamsi thaum ceeb toom rau nws tag. b. Ceeb toom rau Niam Txiv/Tus Saib Xyuas Menyuam: Tsev kawm ntawv tus thawj tswj tuav dej num yuav ua raws li txuas ntxiv mus no: (1) Sau ntawv thiab hu xov tooj mus qhia rau tus menyuam niam txiv lossis tus saib xyuas menyuam kom paub txog qhov nws tus menyuam raug ncua tsis pub mus kawm ntawv, yeeb vim yog li cas thiab. (2) Tshwj tsis yog tias, tus menyuam kawm ntawv tau ncua vim muaj xwm ceev heev, yuav tau sau ntawv lossis hais lus ceeb toom mus qhia kom pab saib xyuas qhov kev raug ncua no ua ntej thaum yuav pib siv. c. Kev ncua luv no yuav ua tamsi ntawd raws li txoj cai kav, thiab tus menyuam kawm yuav tau tsis mus tom tsev kawm ntawv los yog tom chav kawm thiab

txhua yam kev ua si. Tseem li cas lossis, thaum nyob puv 5 hnub raws li tau hais los sauv lawm, tus menyuam/niam txiv/tus saib xyuas menyuam yuav sau ntawv mus thov kom pab hais lus kom tag, lub sijhawm tseem ncua tsis tau txiav txim no, yuav pub tus menyuam rov qab tuaj kawm ntawv, tabsis tsis pub mus koom nrog tej yam kev ua si, mus txog rau thaum hais lus tag, tshwj tsis yog tus menyuam muaj kev ncua vim muaj xwm ceev heev. Kev txiav txim tsis muaj neeg lav paub yuav ua kom sai, tom qab thaum daim ntawv thov pab hais lus tau mus txog rau lawv. Yog tsis sau ntawv mus thov pab hais lus li ntawm 5 hnub thaum muaj kev ceeb toom tag, txais tau hais tias tus menyuam kawm ntawv tsis siv nws cov cai. Cov menyuam kawm ntawv tsis taus los yeej muaj cai rov qab tuaj kawm ntawv dua yog hais lus tag lawm. d. Tus menyuam kawm ntawv raug ncua luv no yuav tau hniaj hnub nug nws cov xibfwb seb kawm dabtsi thiab muaj ntawv ua li cas lawm. Yuav pub nws rov tuaj kawm, tabsis nws yuav tau ua tej haujlwm hauv hoob kawm, tej ntawv ua tom tsev, kom tiav thiaj li tau qhab-nia. 3. Kev Ncua Ntev: Qhov no yog cov cai hauv tsev kawm ntawv tsis pub tuaj kawm ntawv, tsis hais kawm ibhoob xwb los yog kawm ntau hoob, los yog kawm puv sijhawm, yuav tsis pub tuaj kawm ntau dua 5 hnub rov sauv. a. Cov cai txuas ntxiv mus no yuav siv rau cov neeg raug ncua ntev: (1) Cov menyuam kawm ntawv theem pib yuav tsis pub raug ncua ib zaug ntev tshaj 45 hnub. (2) Cov menyuam kawm ntawv theem nrab yuav tsis pub raug ncua ib zaug ntev tshaj 90 hnub. (3) Tus menyuam twg raug ncua ntev, nws yuav tau hniaj hnub nug nws cov xibfwb lossis tus kws pab tswv yim seb lawv kawm dabtsi thiab muaj ntawv ua li cas lawm. Tseem li cas lossis, tus menyuam raug ncua ntev ntawd yuav tsis tau qhab-nia, tseem nws ua tej haujlwm muab rau nws hauv hoob kawm tag lawm lossis. b. Ceeb toom rau cov Niam Txiv/Tus Saib Xyuas Menyuam: Yog thaum twg tus thawj tswj tuav dej num, tus Thawj saib tsev kawm ntawv, lossis tus thawj lis haujlwm tau txiav txim rau tus menyuam raug ncua ntev lawm, yuav tau sau ntawv ceeb toom xa mus rau tus menyuam thiab nws niam txiv lossis tus saib xyuas paub, tej zaum kuj cia li hu xov tooj mus qhia rau lawv paub xwb los yeej tau. Daim ntawv ceeb toom no muaj xws li hauv qab no: (1) Qhia txog tus menyuam lub txim, hais kom paub txhua yam xws li, yuav siv sijhawm npauv cas, hu qhov twg tuaj thiab yuav rau txim li cas. (2) Qhia txog tus menyuam cov cai yuav muaj cai li cas, thiab. (3) Qhia txog qhov yuav rau lub txim rau tus menyuam. c. Kev raug ncua ntev yuav yuam ua tamsi ntawd, thiab tsis pub tus menyuam tuaj tom tsev kawm ntawv thiab tuaj koom nrog kev ua si ub no. Tseem li cas lossis, thaum nyob puv 5 hnub raws li tau hais los sauv lawm, tus menyuam /niam txiv/tus saib xyuas menyuam yuav sau ntawv mus thov kom pab hais lus kom tag, lub sijhawm ntawd tus menyuam rov qab mus kawm tau, tabsis tsis pub ua nrog tej yam kev ua si, thiab lub sijhawm tsuav no yuav muab ncua mus txog rau thaum hais lus tag, tshwj tsis yog tus menyuam muaj kev ncua vim muaj xwm ceev heev. Kev hais plaub ntug yuav tsum ua kom sai li sai tau thiab ua raws li cov txheej txheem txuas ntxiv mus no, nyob rau hauv Daim Txheej Txheem Hais Plaub Ntug thiab Thov Kev Pab. Yog tsis tau txais daim ntawv foob li ntawm 5 hnub, txais tau tias tus menyuam thiab nws niam txiv/ tus saib xyuas menyuam tsum tsis siv nws cov cai lawm, yog li ntawd, lawv yuav tsis muaj cai hais ntxiv lawm. 4. Kev Rho Tawm: Qhov no yog cov cai hauv tsev kawm ntawv tsis pub tuaj kawm ntawv, tsis paub tias thaum twg thiaj yuav rov qab tuaj tau, lub sijhawm rho tawm no ntau tshaj lub sijhawm ncua tseg ntev. Cov Thawj tswjfwm tuav kev qhia ntawv los yog tus thawj lis haujlwm, yuav qhia tus menyuam nws niam txiv los yog tus saib xyuas menyuam txog lwm yam kawm thiab yuav qhia lwm qhov chaw kawm rau lawv tus menyuam. a. Ceeb toom rau cov Niam Txiv/Tus saib xyuas Menyuam: Thaum twg tus thawj tswj tuam dej num, lossis tus thawj saib tsev kawm ntawv, tau pom zoo rho tawm lawm, yuav sau ntawv ceeb toom xa mus lossis nqa mus rau tus menyuam nws niam txiv/tus saib xyuas menyuam. tej zaum kuj cia li hu xov tooj mus qhia rau lawv paub xwb los yeej tau. Daim ntawv ceeb toom no yuav hais raws li hauv qab no: (1) Qhia txog tus menyuam lub txim, hais kom paub txhua yam xws li, yuav siv sijhawm npauv cas, hu qhov twg tuaj thiab yuav rau txim li cas. (2) Qhia txog tus menyuam cov cai yuav muaj cai li cas, thiab. (3) Qhia txog qhov yuav raug rau txim li cas. b. Tus menyuam twg raug hais kom rho tawm, yuav tsis pub tus menyuam tuaj tom tsev kawm ntawv thiab tuaj koom nrog kev ua si ub no. Tseem

TSHOOJ III: Tub Ntxhais Kawm Ntawv Cov Cai thiab Lub Luag Haujlwm

III-7

li cas lossis, thaum nyob puv 5 hnub raws li tau hais los sauv lawm, tus menyuam/niam txiv/tus saib xyuas menyuam yuav sau ntawv mus thov kom pab hais lus kom tag, lub sijhawm ntawd tus menyuam rov qab mus kawm tau, tabsis tsis pub koom nrog tej yam kev ua si, mus txog rau thaum hais lus tag, tshwj tsis yog tus menyuam muaj kev ncua vim muaj xwm ceev heev. Kev hais plaub ntug yuav tsum ua kom sai li sai tau thiab ua raws li cov txheej txheem txuas ntxiv mus no, nyob rau hauv Daim Txheej Txheem Hais Plaub Ntug thiab Thov Kev Pab. Yog tsis tau txais daim ntawv foob li ntawm 5 hnub, txais tau tias tus menyuam thiab nws niam txiv/tus saib xyuas menyuam tsum tsis siv nws cov cai lawm, yog li ntawd, lawv yuav tsis muaj cai hais ntxiv lawm. c. Cov menyuam raug rho tawm nyob rau lwm lub tsev kawm ntawv, los yog cov raug rho tawm nyob hauv Tsev Kawm Ntawv Ib Cheeb Tsam Anchorage, yog lawv xa tuaj kawm nyob Tsev Kawm Ntawv Ib Cheeb Tsam Anchorage, yuav tau thov nkag mus kawm lossis thov rov qab mus kawm tom Tsev Kawm Ntawv Ib Cheeb Tsam Anchorage tau, tabsis yuav tau sau ntawv mus thov Tsev Kawm Ntawv Cov Thawj Saib Xyuas. (1) Cov menyuam yuav tsum sau ntawv mus thov kawm thiab lawv cov ntaub ntawv yuav tsum raug raws li Tsev Kawm Ntawv Ib Cheeb Tsam Anchorage cov cai pub rov qab tuaj kawm. (2) Tej zaum tus thawj saib xyuas ib yam twg, nws tus thawj tuam dej num, lossis Tsev Kawm Ntawv Cov Thawj Saib Xyuas xav tau lwm yam ntaub ntawv ntxiv coj los saib pab txiav txim seb puas tsim nyog txais los tsis tsim nyog txais tus menyuam ntawd. (3) Yog yuav pub rov qab tuaj kawm ntawv, tus menyuam yuav tau cog lus tseg, kev pub rov qab tuaj kawm yuav saib xyuas raws li qhov nws mloog hais. 5. Kev Raug Ncua Tseg vim Muaj xwm Ceev: Yuav tshem tus menyuam tawm hauv tsev kawm ntawv kom sai li sai tau thiab tsis pub nws rov tuaj kawm mus txog rau thov hais cov plaub ntug tas. a. Yog tus menyuam kawm ua tej yam tsis zoo txog kev puas ntsoog, lossis kev txaus ntshai txog kev kawm ntawv, tej zaum nws yuav raug ncua tsis pub kawm vim muaj xwm ceev, yog tus thawj saib xyuas tsev kawm ntawv muaj kev pom zoo. Thaum muaj kev raug ncua tseg vim muaj xwm ceev, yuav tsis pub tus menyuam ntawd tuaj kawm ntawv raws li lub sijhawm nws raug ncua tseg. 6. Tsis Pub Nkag Tuaj Hauv Tsev Kawm Ntawv Cov Chaw thiab Kev Ua si Cov menyuam kawm ntawv raug ncua tseg lossis cov raug rho tawm, tej zaum yuav tsis pub nkag tuaj hauv tsev kawm ntawv cov chaw thiab yuav tsis pub koom nrog kev ua si, tsis hais thaum qib lossis thaum kaw lawm. Tshwj tsis yog muaj cai ua tau vim tus thawj saib tsev kawm ntawv lossis tus pab tus thawj tau pom zoo tso cai kom mus koom nrog tej yam kev ua si tau. 7. Cov Kev Pab Rau Cov Tub Ntxhais Kawm Raug Ncua Tseg Ntev lossis Cov Raug Rho Tawm Tej zaum Cov Thawj Tswjfwm Tsev Kawm Ntawv yuav tshaj tej yam kev pab txog kev kawm ntawv rau cov tub ntxhais kawm ntawv raug ncua tseg ntev lossis raug rho tawm. Cov kev kawm no yuav muaj ntau yam rau xaiv, kev mus los yoojyim thiab kev siv nyiaj txiag mus tau los nyog (Kho Tshiab 6/25/01).

DeCLARACIÓN De DeReCHOS Y ReSPONSABILIDADeS

D. Txheej Txheem Hais Plaub Ntug thiab Kev Txheem Plaub ntug

Qhov Yuav Tsum Paub: Tej zaum cov tub ntxhais kawm ntawv tsis taus yuav siv cov IDEA lossis cov txheej txheem 504 pab rau kev hais plaub ntug thiab kev txeem plaub ntug tau hais los sauv. Yog xav paub ntau yam kev pab rau cov tub ntxhais kawm ntawv tsis taus, thov saib xyuas Phab Ntawv Tshooj Ntxiv A-1, nws yuav muaj cov ntawv thov tej yam kev pab qhia txog/504 kev hais plaub ntug thiab Qhov Yuam Tsum Paub Txog Cov Txheej Txheem Tiv Thaiv lossis cov cai 504. Tsis Tag Li No, yog tus menyuam kawm ntawv tsis taus tus twg xav siv cov IDEA lossis cov 504 nws yuav tau cov nyom thiab thov saib xyuas kev phua lub txim seb yog li cas tiag, yuav tsis muaj kev rau txim dabtsi mus txog rau thaum cov plaub ntug no txiav txim tag thiab muaj li cas mam li nrhiav kev pab. 1. Kev Kho Ob Tog Lus Tsis Ua Raws Li Kev Lis Kev Cai Txog Cov Muaj Txim Ncua Luv a. Tom qab thaum tau ceeb toom qhia txog qhov rau txim ncua luv, tej zaum tus menyuam lossis nws niam txiv lossis tus saib xyuas menyuam yuav thov kev pab kho ob tog lus. Kev thov no yuav tau sau ntawv mus thov thiab xa mus rau cov neeg pab kho plaub ntug, tabsis tej zaum yuav tau tos me ntsis, vim tseem muaj lwm cov plaub ntug kho tsis tau tag. Txawm li cas los, yuav tsis tau pub tus menyuam tuaj kawm ntawv thiab koom nrog tej yam kev ua si mus txog rau thaum txiav txim plaub tag, tshwj tsis yog tus menyuam ntawd tau raug ncua vim muaj xwm ceev lawm. Yog tsis tau sau ntawv mus thov li ntawm 5 hnub tom qab ceeb toom raug txim ncua luv, txais tau tias

III-8

tus menyuam tsum tsis siv nws cov cai lawm, yog li ntawd, nws yuav tsis muaj cai hais ntxiv lawm. b. Kev kho ob tog lus yuav hais kom sai li sai tau tom qab thaum tau txais daim ntawv thov pab hais thiab kev kho ob tog lus yuav tau hais ua ntej thaum ib tug twg lossis cov neeg txiav txim plaub ntug tsis tau txiav txim lub txim raug ncua. c. Tus menyuam, niam txiv lossis tus saib xyuas menyuam, thiab tus ua txhaum raug ncua yuav muaj ntsej muag nyob thaum sib hais xwb, tshwj tsis yog tus raug ncua yog tus caw sawvdaws tuaj sib tham, tej zaum nws yuav tsis xav pub leej twg nrog paub, pub neeg tuaj koom nrog lav paub, nws yog kev thov ntawm tus menyuam lossis cov neeg saib xyuas tuav dej num xwb. Tsis tag li no xwb, tej zaum tus chaw sawvdaws tuaj sib tham yuav pub cov neeg paub tab xws li cov txiav txim plaub ntug ub no tuaj koom nrog ua ke. d. Kev txiav txim plaub ntug yuav sau ntawv ceeb toom qhia rau sawvdaws paub li ntawm 2 hnub, tom qab thaum sib kho ob tog lus tag thiab tsum lawm. Yuav tsis muaj cai sib hais ntxiv dua lawm. 2. Kev Khob Ob Tog Lus Raws Li Kev Lis Kev Cai txog Cov Raug Ncua Ntev, Raug Rho Tawm thiab Cov Raug Ncua Luv, Uas Tsis Pub Lawv Tuaj Mus Koom Nrog Tej yam Kev Ua si lossis Kislas, Kev Lom Zem Ua ke lossis Kev Koom Zoo Siab Nrog Cov Kawm Ntawv Tiav a. Kev txiav txim lub txim ua ntej thaum yuav sib kho ob tog lus thiab: Yog tus menyuam lossis niam txiv lossis tus saib xyuas menyuam tau sau ntawv mus thov kom pab sib kho ob tog lus li ntawm 5 hnub, kev raug ncua lossis kev raug rho tawm yuav muab ncua mus ntxiv mus txog rau thaum muaj kev txiav txim, tej zaum tus menyuam yuav rov qab tuaj kawm ntawv dua. Txawm li cas los, kev txiav lub txim ncua tseg lossis rho tawm yuav tsis tos txog thaum hais plaub tag, yog tias tus menyuam muaj xwm ceev lawm, yuav tsis pub tus menyuam kawm rov qab tuaj kawm ntawv thiab tsis pub nws mus koom nrog tej yam kev ua si mus txog rau thaum kho ob tog lus tag. b. Tus Kho Ob Tog Lus: Tus thawj saib xyuas ib yam kawm lossis tus lis haujlwm yuav hais kom Tus kho ob tog lus hais sawvdaws tuaj sib tham raws li cov cai nyob hauv daim ntawv no thiab tus kho ob tog lus yuav tau hais qhia cov lus sib tham tag ntawd rau tus thawj saib xyuas ib yam kawm lossis tus lis haujlwm paub. Tus kho ob tog lus yuav saib xyuas raws li cov khoom pov thawj thiab hais qhia qhov muaj tseeb, qhov tsis muaj tseeb, lossis sib kho qhov yuav raug txim ncua tseg lossis yuav raug rho tawm. c. Cov txheej txheem kev qhia ub no txuas ntxiv mus no yuav coj mus siv kho ob tog lus: (1) Tej zaum niam txiv lossis tus saib xyuas menyuam thiab tus menyuam kawm ntawv yuav tau muaj ntsej muag nyob thaum sib kho ob tog lus thiab tej zaum tus nug xyuas lossis lwm tus tub sab laj yuav nug tus menyuam kawm ntawv ib leeg xwb. (2) Yuav tau ceeb toom 2 hnub ua ntej thaum yuav muaj kev sib tham, tuam tsev kawv ntawv yuav muab txhua yam ntaub ntawv pov thawj rau yog ntseeg siab. (3) Tsis hais tus menyuam kawm thiab Tuam tsev kawm ntawv yuav pub nkawv piav qhia qhov tseeb qhov tiag, tej zaum yuav muaj ntaub ntawv pov thawj lossis neeg tim khawv nrog lav paub, yog lawv ntseeg siab. Yeej pub tus menyuam raug lus ntawd mus ntsia txhua yam ntaub ntawv pov thawj uas lawv iab liam rau nws. Tej zaum ob tog yuav vamkhom cov neeg tim khawv pab nrog lav paub. Tuam tsev kawm ntawv yuav tsis pub qhia cov neeg tim khawv cov npe rau paub, vim ntshai tsam lawv raug tsis zoo lossis raug mob. Raws li tsoov fwv cov kev cai lij choj, Tuam tsev kawm ntawv yuav tsis pub lwm tus menyuam kawm cov ntaub ntawv sau tseg tshaj tawm rau lwm tus paub, yog tias cov niam txiv lossis tus saib xyuas menyuam, tus menyuam kawm ntawv tsis tau tso cai kom lawv muaj tshaj tawm, yog tus menyuam ntawd hnub nyoog tsis txog 18 xyoo. (4) Raws li kev txiav txim plaub ntug, yog muaj ntaub ntawv pov thawj thiab cov neeg tim khawv nrog lav paub lawm, kev sib kho ob tog lus yuav ua tsis hais. Txhua yam ua pov thawj thiab tim khawv yuav tsis pub siv ib yam hais mus hais los, thiaj li yuav siv tau. (5) Txhua tus neeg tim khawv yuav tau cog lus ua ntej rau tus kho ob tog lus tias yuav hais qhov tseeb xwb. (6) Tus kho ob tog lus yuav muaj lus qhuab qhia raws li nws tus kheej pom. (7) Tuam tsev kawm ntawv yuav siv thev kaw cov lus tseg thauv muaj kev sib kho ob tog lus. (8) Tom qab peb hnub thaum sib hais lus tag, tus kho ob tog lus yuav sau ntawv qhia mus rau tus thawj saib xyuas ib yam kawm lossis tus lis

Cov Menyuam Kawm/Niam-Txiv Phau Ntawv Nqa

DeCLARACIÓN De DeReCHOS Y ReSPONSABILIDADeS

haujlwm kom paub txog qhov nws tau pom zoo, muab sib kho li cas lawm, lossis tsis pub raug ncua ntev los yog rho tawm. Tus thawj saib xyuas ib yam kawm lossis tus lis haujlwm yuav muaj kev txiav txim lub txim rau tus menyuam kawm ntawv ntawd tom qab 5 hnub thaum txiav txim tag, thiab yuav sau ntawv mus qhia rau tus menyuam (tub ntxhais) kawm thiab niam txiv/tus saib xyuas menyuam paub, yuav muaj cov ntaub ntawv luam tseg uas tus kho ob tog lus tau sau tseg xa mus nrog ua ke. (9) Yog tus thawj saib xyuas ib yam kawm lossis tus lis haujlwm tau pom zoo, lossis tau muab sib kho txog kev raug ncua tseg ntev, kev raug rho tawm, lossis kev raug ncua luv uas tsis pub nkag mus tom tsev kawm ntawv qhov chaw ua si los yog kislas, kev ua si lom zem, lossis kev ua zoo siab rau cov kawm ntawv tiav, yog li ntawd lub txim raug ncua tseg lossis kev rau txim tseem tshuav, kev raug ncua tseg lossis raug ncua luv yuav yuam siv tamsi ntawd yog tus menyuam kawm thiab nws niam txiv/tus saib xyuas menyuam tau txais daim ntawv qhia los ntawm tus kho ob tog lus lub hoob kas lawm. Txawm li cas los, yog cov menyuam (tub ntxhais) kawm ntawv yeej raug ncua tseg vim muaj xwm ceev lawm, lawv yuav muaj cai rov qab tuaj kawm ntawv tau, yog lawv txiav txim siab khiav ntaub ntawv mus thov txo lub txim uas muaj raws li cov txheej txheem muaj nyob hais daim ntawv no. d. Tom qab 5 hnub thaum lawv tau txais daim ntawv qhia phua lub txim lawm, yog tus menyuam, thiab niam txiv/tus saib xyuas menyuam tsis txaus siab lawv yuav tau sau ntawv mus thov txo lub txim rau tom cov Thawj Saib Xyuas Tsev Kawm Ntawv. (1) Kev thov txo lub txim yuav tsum sau ntawv mus thov. (2) Yuav xa daim ntawv thov txo lub txim ncaj qha mus rau tom Cov Thawj Saib Xyuas thiab qhia seb yog vim li cas thiaj tsis txaus siab. (3) Cai thov txo lub txim yuav tau hais qhov kom muaj tseeb xwb, thiab qhov tau to taub yuav kev lossis qhov tus menyuam kawm ntawv tau qhia tsis yog raws li cov ntaub ntawv thaum txiav txim. e. Cov txheej txheem kev qhia txuas ntxiv mus no yuav siv mus thov txo lub txim tom Tsev Kawm Ntawv Cov Thawj Saib Xyuas. (1) Tom qab thaum tau txais daim ntawv thov txo lub txim,Tus Thawj Saib Xyuas lossis tus lis haujlwm yuav teev sijhawm rooj ncauj lug sib tham txog qhov teebmeem no kom sai li sai tau. Tus thawj saib xyuas yuav ceeb toom teev sib hais lus nrog tus tub ntxhais kawm, nws niam txiv lossis tus saib xyuas menyuam paub ua ntej 3 hnub thaum yuav sib tham. (2) Thaum nyob hauv lub rooj ncauj lug sibtham lus, tus tub ntxhais kawm ntawv, nws niam txiv lossis tus saib xyuas menyuam yuav muaj cai hais, thiab/lossis sau ntawv sib cav tau. Tus Thawj Saib Xyuas yuav xav thiab tswj cov ntaub ntawv pov thawj uas sau cia lub sijhawm thaum sib kho ob tog lus kom zoo, tej zaum tus Thawj Saib Xyuas yuav txiav txim siab los ntawd nws tus kheej ib leeg xwb los muaj, txhua yam ntaub ntawv pov thawj tshiab nqa tuaj thaum sijhawm sib kho ob tog lus ntawd yuav siv tsis tau. (3) Kev txiav txim siab txo lub txim ntawd tus Thawj Saib Xyuas yuav ua raws li hauv qab no: a) Tsis hais txiav txim siab yam tsis paub paus ntsi los yog yuav yus tus kheej ib leeg siab xwb. b) Tsis hais txiav txim siab saib xyuas raws cov ntaub ntawv pov thawj muaj tseeb, thiab. c) Tsis hais kev rau txim kom tabtom thiab ncaj ncees dawb paug rau txhua zaus. (4) Tom qab thaum sib tham lus tag li ntawm 5 hnub, tus Thawj Saib Xyuas lossis nws tus pab lis haujlwm yuav tau sau ntawv phua lub txim. Tej zaum tus Thawj Saib Xyuas yuav pom zoo, tsis pom zoo, lossis muab kho lub txim lossis lus qhuab qhia dua tshiab. Cov ntaub ntawv txiav txim zaum kawg thiab hloov tsis tau no yuav muab luam thiab pub rau tus menyuam kawm ntawv, nws niam txiv lossis tus saib xyuas menyuam. (5) Tej zaum Tus Thawj Saib Xyuas yuav Ncua kev phua lub txim mus lawm tom ntej, yog tus menyuam kawm ntawv to taub cov cai zoo. Uas tus menyuam kawm ntawv ua tau raws li cov cai, nws yuav tsis raug ncua tseg lossis raug rho tawm. Hos yog nws ua tsis tau raws li cov cai, tus Thawj Saib Xyuas Ib yam Kawm yuav yuam siv cov cai ncua sijhawm no ntxiv uas tsis pub hais lawm. Nws yog Tsev Kawm Ntawv cov cai tswjfwm uas tsis tshua siv li thiab siv rau tej yam uas tsim nyog yuav ncua lub sijhawm mus lawm tom ntej. f. Kev thov rov qab mus kawm ntawv dua: Kev raug ncua ntev lossis kev raug rho tawm yuav tsis pub thov rov qab mus kawm ntawv dua, ua ntej tseem

tsis tau tag lub txim. Kev thov rov qab mus kawm ntawv dua yuav tau xa ntaub ntawv mus rau tus Thawj Saib Xyuas Ib Yam Kawm (Cov cai kho tshiab 6/25/01) (Cov Cai Thiab Lub Luag Haujlwm Kho Tshiab 6/14/99) (Cov Cai Thiab Lub Luag Haujlwm Kho Tshiab 6/25/01)

E. Kev Ywj Pheej Ua Ub No, Hais Lus thiab Sib Koom tes Ua ke

1. Cov tub ntxhais kawm ntawv yeej muaj cai tawm lus raws li lawv tus kheej siab xav, tabsis tsis txhob mus cuam tshuam rau lwm tus txoj kev ywj pheej, lossis ua txhaum cov cai tswjfwm no, lossis tsev kawm ntawv cov cai kav cov ntaub ntawv tswjfwm no. Hais lus dev thiab ua rau lwm tus poob koob npe yuav txwv tsis pub ua. 2. Cov tub ntxhais kawm ntawv muaj cai ywj pheej sib koom tes ua tej yam kom muaj kev tiaj tus. Nws yuav muaj lub sijhawm thiab qhov chaw rau tuaj sib koom tes ua ke ua tej yam. Yog yuav muaj rooj ncauj lug sib tham sib sab laj hauv tsev kawm ntawv cov chaw ua si, lossis tub ntxhais kawm ntawv cov koomhaum nyob hauv tsev kawm ntawv cov chaw yuav tsum ua thaum ib lub sijhawm twg thiab thaj tsam chaw uas tus thawj saib xyuas tsev kawm ntawv lossis tus lis haujlwm tau pom zoo xwb. Yuav txwv tsis pub ua tej yam lossis muaj rooj ncauj lug sib tham sib sab laj qhov twg uas muaj kev cuam tshuam rau kev kawm ntawv lossis lwm yam kev ua si. a. Kev Ywj Pheej Ua Ib Yam Dabtsi. (1) Cov Tub Ntxhais kawm ntawv hom ris tsho hnav: Tuam tsev kawm ntawv lub homphiaj yog ua kom txhua tus tub ntxhais kawm ntawv muaj kev nyab xeeb thiab kaj siab lug kawm ntawv. Txhua tus tub ntxhais kawm yuav tsum hnav tsev kawm ntawv cov ris tsho kom zoo ib yam, tsis pub dub, tsis pub hnav ris tsho luv luv lossis lwm yam ris tsho, thiab tsis pub hnav cov ris tsho txawv txawv lossis cuam tshuam rau kev kawm ntawv. Tsev kawm ntawv yuav txwv tsis pub cov tub ntxhais kawm ntawv hnav ris tsho ua dog ua dig raws li lawv lub siab nyiam. Uas muaj xws li hom ris tsho txuas ntxiv no: · Hom Ris Tsho cov neeg phem (gang) hnav; · Hom Ris Tsho ua kom muaj kev thab plaub, kev saib tsis tau lwm tus lossis kev sib cai ib heevneeg twg, los yog ua kom paub tias yog pab neeg haus luam yeeb, haus yeeb tshuaj, haus dej caw lossis muaj riam phom ub no; · Hom Ris Tsho npog tsis tas lub cev lossis hom ris tsho tshwm sim mus rau qhov sib deev, ris tsho tsis txaus nyiam, lossis ris tsho hnav ua si; · Hom Ris Tsho ua rau lwm tus menyuam kawm ntawv ntshai; · Hom Ris Tsho ua rau tsis qab siab kawm ntawv. Tej zaum ib lub tsev kawm ntawv twg yuav muab lwm lub tsev kawm ntawv cov cai kav hnav ris tsho tso rau hauv tus menyuam phau ntawv qhia kev cai. Cov tub ntxhais tus twg tsis ua raws li cov cai kav no yuav raug tshem tawm hauv tsev kawm ntawv, mus txog rau thaum nws tsum tsis hnav cov ris tsho, lossis khoom ub no ntawd lawm; (2) Nyees khawm thiab hlua pav tes tsho: Tej zaum cov tub ntxhais kawm ntawv yuav pub knav lossis tso nyees khawm tawv, siv hlua pav tes tsho, ris tsho lo chij, qhws ntsej, thiab lwm yam khoom cim kom paub tias nws yog pab neeg twg, tshwj tsis yog cov khoom ntawd tshwm sim tsis zoo rau tsev kawm ntawv cov cai kav lossis lwm tus cov cai. Cov khoom neeg ua phem (gang) siv ntawd yuav tsis pub rau siv ntawm lawv tus kheej thiab nws yuav txhaum txog tsev kawm ntawv cov cai kav. (3) Kev sib koom tes /: Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav xaiv tsis mus koom nrog cov kev sib cog lus ua ib yam dabtsi raws li lawv lub siab nyiam. Tus menyuam kawm ntawv twg tsis mus koom yuav tsum nyob twj ywm thiab tsis txhob mus cuam tshuam thaum lwm tus tabtom sib cog lus ua ke. AS 11.81.900(b)(56) 3. Cwjmem sau ntawv thiab Khoom Siv Electronic: Cov cai kav no yuav tswjfwm rau cov neeg muag txhua yam cwjmem sau ntawv thiab khoom siv electronic. Tus thawj saib tsev kawm ntawv lossis tus lis haujlwm muaj cai kuaj xyua cov khoom no tso, ua ntej thaum yuav pub neeg muag, kom paub meej tias nws puas yog cov khoom yuav ua teebmeem rau tsev kawm ntawv cov cai qhia ntawv lossis puas txhaum tuam tsev kawm ntawv cov cai tswjfwm. a. Thasmabdas, cov kev cai tswjfwm cov neeg lis dej num xov xwm, muaj nyob rau hauv Kev Tsim Ua Ntaub Ntawv Xov Xwm Ntawm Asmeslikas (ASNE), cov kev cai no yuav coj mus siv rau Tuam tsev kawm ntawv cov tub ntxhais kawm ntawv txog kev luam xov xwm ub no tawm, kom lawv to taub tias

III-9

TSHOOJ III: Tub Ntxhais Kawm Ntawv Cov Cai thiab Lub Luag Haujlwm

tsev kawm ntawv muaj cai thiab dej num ua kom muaj kev kawm nyab xeeb nyob hauv tsev kawm ntawv, tsis muaj kev nyuab siab thiab kev txhawj xeeb dabtsi. Yuav txwv tsis pub siv cov khoom neeg ua phem siv. b. Cov tub ntxhais kawm ntawv muaj cai sau lawv tus kheej tej lus piav qhia ub no tshaj tawm tau, tabsis lawv yuav tsum saib xyuas kom ncaj ncees. Lawv cov ntaub ntawv ntawd yuav tsum tsis txhob cuam tshuam txog kev kawm ntawv-qhia ntawv. Kev sau ntawv ib yam dabtsi tshaj tawm tus tswv sau phau ntawv yuav tsum kos nws lub npe rau phau ntawv ntawd, tshwj tsis yog kev sau ntawv xov xwm tej zaum yuav tsis tau kos lub npe tus tswv sau, vim txhua tus kws sau xov xwm yeej muaj npe nyob rau ib qho hauv daim ntawv xov xwm lawm (Ntawv Tswjfwm Tsev Kawm Ntawv 490.13). c. Ov tub ntxhais kawm ntawv muaj cai tso ntaub ntawv qhia ub no tawm rau lwm tus neeg tau, ntawv xov xwm, thiab lwm yam ntawv, tabsis yuav tsum pub ua rau ntawd qhov chaw tus thawj saib tsev kawm ntawv lossis tus pab lis haujlwm. Cov tub ntxhais kawm ntawv tus twg yog tus tsim kho, luam tawm, lossis tshaj tawm tej ntaub ntawv qhia ub no, ntawv xov xwm, thiab ntawv lwm yam rau nws cov phooj ywm kawm ntawv ua ke, nws yuav yog tus saib xyuas thiab lav paub txog tej ntaub ntawv luam tshaj tawm no. Yuav tsis pub muag, thiab tshaj tej ntaub ntawv ub no tawm nyob rau hauv tsev kawm ntawv, yog ntseeg tias cov ntaub ntawv luam tshaj tawm no muaj lus cuam tshuam lossis lus deev lus npua ua tsis zoo rau lwm tus, tus thawj saib xyuas tsev kawm ntawv lossis tus pab lis haujlwm yuav tau kom ceev cov khoom (ntaub ntawv) no cia. Cov ntaub ntawv(khoom) ceev cia no yuav muab xa rov qab rau cov niam txiv/tus saib xyuas menyuam yog lawv thov txog, tshwj tsis yog cov ntaub ntawv ntawd muaj xwm tsis zoo xws li kev cem thuam lwm tus, ntaub ntawv lus dev, tej yam cuam tshuam rau lwm tus cov cai, lossis lwm tus kev lom zem. Ceeb Toom: Xav luam ASNE cov txoj cai muaj nyob rau hauv tsev kawm ntawv qhov chaw ua haujlwm thiab tom tsev kawm ntawv lub tsev khaws-qiv ntawv nyeem. d. Tus Thawj Saib Xyuas ib yam kawm lossis tus pab lis haujlwm yuav tsis tso cai kev sib thab sib deev nyob rau hauv tsev kawm ntawv cov chaw rau txhua txhua lub sijhawm. Uas siv tsev kawm ntawv cov computer network sib tham txog kev sib yaum mus sib deev lossis ua lagluag lwm yam lossis teeb tsa web page qhia thab muag khoom ub no. Ib qho pub ua nyob rau hauv cov cai kav no yog pub muag tsev kawm ntawv cov menyuam kawm ntawv cov ntawv xov xwm uas lawv yog tus ua tsim tawm los. Yuav pub muag cov ntawv xov xwm no rau qee lub sijhawm thiab qhov chaw uas tus thawj saib tsev kawm ntawv thiab tus pab lis haujlwm tua pom zoo xwb. e. Cov tub ntxhais kawm ntawv muaj cai ua tej yam kev ntsuam xyuas txog tej yam xwm ub no, xws li: kev nug txog cov neeg lub siab xav seb lawv xav li cas, tabsis yuav tsis txhob yuam lwm tus cai. Kev nug seb cov neeg xav li cas yuav tsum tsis txhob cuam tshuam txog lub sijawm kawm ntawv, tshwj tsis yog tau tso cai los ntawv tus thawj saib tsev kawm ntawv lossis nws tus pab lis haujlwm.

DeCLARACIÓN De DeReCHOS Y ReSPONSABILIDADeS

1. Mus koom nrog ua kam kas moos; 2. Neeg puas hlwb puas ntsw uas yuav ua kev txajmuag rau tus tub ntxhais kawm ntawv lossis nws niam txiv; 3. Coj tus cwjpwm sib daj sib deev; 4. Neeg txhaum cai, tsis nyiam zej zog, coj tus cwjpwm siab phem thiab ua kom lwm tus poob hwjchim; 5. Pab yus tsev neeg cov txeeb ze xwb; 6. Tus neeg paub zoo los yog txeeb ze cov neeg hais plaub ntug, kws kho mob thiab nom tswv; lossis 7. Nyiaj txiag kwsv tau (vim tias raws li txoj kev cai lij choj yuav coj mus tshawb xyuas xaiv cov neeg mus txais kev pab nyiaj txiag los ntawd tej qho kev pab). Yam Yuav Tau Paub: Cov neeg tuav dej num yuav tsum xa cov ntawv lus nug lossis ntawv ntsuam xyuas tuaj ua ntej tsawg kawg ob asthiv, tsis hais cov ntaub ntawv qhia tsis tau lossis qhia tau, ntaub ntawv tso cai ntawm cov niam txiv uas tau hais los saum toj sauv, tsev kawm ntawv yuav sau ntawv ceeb toom mus qhia rau txhua tus menyuam kawm nws niam txiv lossis tus saib xyuas menyuam paub raws li hauv qab no: 1. Cov niam txiv yuav tuaj mus saib cov kev ntsuam xyuas no rau qhov twg. 2. Yuav kom ua li cas rau cov kev ntsuam xyuas; 3. Cov kev ntsuam xyuas no yuav coj mus siv ua dabtsi. 4. Leejtwg yuav yog tus ua cov lus nug lossis kev ntsuam xyuas no, thiab 5. Qhov kev ntsuam xyuas tsis muaj kev ceev cia dabtsi, yuav tau piav qhia rau cov niam txiv kom paub tias lawv yuav tsum sau ntawv pom zoo ua ntej thaum lawv tus menyuam yuav koom nrog ua cov kev ntsuam xyuas no, daim ntawv pom zoo yuav muab xa mus rau cov niam txiv, nrog rau cov ntaub ntawv qhia ua, daim ntawv no yuav muab xa rov qab mus li ntawm ob asthiv ua ntej thaum yuav pib ua. Tuam tsev kawm ntawv yuav cia cov niam txiv lossis cov saib xyuas menyuam tus txaus siab nug txog tej kev nug xyuas, txhua yam kev qhia ua lossis lwm yam khoom yuav siv nrog cov kev ntsuam xyuas, lus nug lossis kev tshawb xyuas. Cov ntaub ntawv qhia ub no tau los ntawm kev ntsuam xyuas yuav coj mus tshaj tawm rau tom qhov chaw tsim cov kev ntsuam xyuas, coj mus tsim kho dua tshiab, ua kom siv tau, lossis coj mus sib piv seb puas tau raws li qhov xav sim; coj mus siv txiav txim siab pab nyiaj txiag rau cov tub ntxhais kawm ntawv, lossis coj mus siv tsim kho cov kev qhia kom zoo dua qub. Qee zaum cov ntaub ntawv no yuav coj mus tshaj tawm uas cov niam txiv tsis tau tso cai yog vim: 1) Tsis pub cov ntaub ntawv qhia ub no ntawv niam txiv thiab tus tub ntxhais kawm qhia rau lwm tus paub, thiab 2) cov ntaub ntawv no yuav muab pov tseg tsis siv ua lwm yam ntxiv lawm.

PHAB NTAWV TSHOOJ NTXIV A-1 Cov cai thiab lub luag haujlwm ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv tsis taus

F. Kev Ntsuam Xyuas Cov Tub Ntxhais Kawm Ntawv

Tej zaum Tuam tsev kawm ntawv yuav muaj lub homphiaj teeb tsa cov kev ntsuam xyuas no rau cov tub ntxhais kawm ntawv seb lawv xav kom tsim kho txog cov kev kawm ntawv-qhia ntawv li cas, lossis kev muab ntawv rau ua. Yog tus twg tsis lees ua cov kev ntsuam xyuas no los tsis ua li cas. Yam Xav Kom Cov Niam-Txiv Tso Cai: Kev tswjfwm lis cov dej num ntsuam xyuas lossis cov nqe lus nug nyob hauv tsev kawm ntawv, Tuam tsev kawm ntawv yuav tsum ua raws li tsoom fwv cov kev cai lij choj hais txog kev tso cai los ntawv tsoom niam txiv. Kev Pom Zoo Ib Xyoo Twg: Ib Xyoo twg, tuam tsev kawm ntawv yuav thov kev pom zoo ntawm tsoom niam txiv sawvdaws/cov saib xyuas menyuam kom pub lawv cov menyuam koom ua cov nqe lus nug lossis kev ntsuam xyuas no. Kev tso cai no yuav pom zoo ua kom mus txog tag nro cov xyoo kawm tseem tshauv, los yog kom mus txog rau thaum cov niam txiv lossis tus saib xyuas menyuam tau sau ntawv mus thov rho tawm ntawm tus thawj saib xyuas tsev kawm ntawv lossis tus pab lis haujlwm. (Tshooj 14 ­ Kho Tshiab 9/28/98) (Tshooj D ­ Kho Tshiab 8/23/99) Yam Yuav Tau Paub: Tej zaum yuav tsis muaj kev ntsuam xyuas los yog lus nug txog dabtsi, tsis hais tej yam xwm qhia tsis tau lossis xwm qhia tau uas yuav nug cov neeg lossis ib yim neeg twg cov menyuam kawn cov tsis muaj teebmeem lossis cov raug ceev, tshwj tsis yog tias tau sau ntawv mus thov kev pom zoo ntawm tus menyuam niam txiv lossis tus saib xyuas menyuam lawm (AS 14.03.110). Tsis tag li no xwb, tej zaum tej tus tub ntxhais kawm ntawv yuav tsis kom nws koom nrog ua cov ntaub ntawv tshawb xyuas ub no yog muaj raws li tej yam txuas ntxiv mus hauv qab no, tshwj tsis yog tau sau ntawv mus thov kev tso cai ntawv cov niam txiv ua ntej lawm 20 USC 1232 (h): III-10

Nov yog Tsev Kawm Ntawv Cov Cai Tswjfwm ua raws li tsoom fwv cov kev cai lij choj thiab txoj kev cai kav. Cov cai nyob rau ntawm Phab Ntawv Tshooj Ntxiv yog Tsev Kawm Ntawv cov neeg tuav dej num ua cov npaj thiab tsim ua coj los tiv thaiv thiab qhia cov txheej txheem rau cov tub ntxhais kawm ntawv tsis taus. Cov cai tiv thaiv thiab cov txheej txheem no muaj nyob rau hauv Cov Cai Pab Kev Kawm Ntawv Rau Cov Tib Neeg Tsis Taus (IDEA) uas tau sau tseg rau daim ntawv " Yam Yuav Tau Paub Txog Cov Txheej Txheem Tiv Thaiv," thiab nyob rau hauv Cov Cai 504 ntawm ""§504/ADA Cov Txheej Txheem Tswjfwm thiab Nws Cov Kev Qhia." Ob yam ntaub ntawv no nrhiav tau hauv txhua lub tsev kawm ntawv ASD, nyob hauv ASD lub Hoob Kas Lis Haujlwm Kev kawm ntawv, lossis muaj nyob rau hauv ASD lub vev-xaij hauv qab no: 1) www.asdk12.org/forms/uploads/Procedural_Safe guage.pdf and, 2) www.asdk12.org.forms/uploads/504_ParentsRights Booklet.pdf. Tsis pub dhau tom qab thaum ASD tau txiav txim siab rau lub txim tag, yuav tsum ceeb toom qhia mus rau tus menyuam niam txiv paub txog kev txiav txim no nrog rau luam daim ntawv Yam Yuav Tau Paub Txog Cov Txheej Txheem Tiv Thaiv los yog cov cai §504/ ADA Cov Txheej Txheem Tswjfwm & Nws Cov Kev Qhia (qee zaus) no muab rau cov niam txiv. YAM YUAV TAU PAUB: Cov cai thiab Lub Luag Haujlwm Ntawm Cov Tub Ntxhais Kawm Ntawv Tsis Taus no yog txhob txwm ua cov cai tiv thaiv thiab cov txheej txheem no los pab rau cov tub ntxhais kawm ntawv tsis taus xwb, nyob rau hauv cov cai IDEA thiab Cov Cai 504, cov cai no yuav siv tsis tau rau cov cai " Yam Yuav Tau Paub Txog Cov Txheej Txheem Tiv Thaiv," lossis cov cai ""§504/ADA Cov Txheej Txheem Tswjfwm thiab Nws Cov Kev Qhia." Yog li no, cov niam txiv yuav tsum saib xyuas cov tub ntxhais kawm ntawv tsis taus cov cai kom zoo (yog ASD tsis tau luam cov ntaub ntawv rau lawv) thiab yuav majmam saib xyuas cov cai "Yam Yuav Tau Paub Txog Cov Txheej Txheem Tiv Thaiv" lossis cov cai "§504/ADA Cov Txheej Txheem Tswjfwm & Nws Cov Kev Qhia" (yog lawv cov menyuam nyob rau hauv cov cai 504). Cov Menyuam Kawm/Niam-Txiv Phau Ntawv Nqa

Hom Menyuam Kawm Ntawv Tsis Taus

YAM YUAV TAU PAUB: Cov tub ntxhais kawm ntawv tsis taus yog muaj ob hom neeg xws li no: Cov menuam yeej tsis taus tiag thiab cov menyuam nyaj yuav tsis taus. Tus menyuam kawm ntawv nyaj yuav tsis taus, tej zaum nws yuav siv tus menyuam yeej tsis taus tiag cov cai thiab cov kev tiv thaiv. Yog zoo li hais los no, cov menyuam ntawd yuav tsim nyog yog cov menyuam nyaj yuav tsis taus, thiab raws li tsoom fwv cov kev cai lij choj yuav muaj cov cai thiab kev tiv thaiv ntau ntxiv rau cov menyuam yeej tsis taus tiag raws li hais hauv qab no: Cov Menyuam Kawm Ntawv Tsis Taus: Tej zaum tus menyuam kawm ntawv yuav yog hom tub ntxhais kawm ntawv tsis taus tiag raws li Cov Cai IDEA lossis Cov Cai 504. Yog tus menyuam tau txais kev pab kawm ntawv (IEP), nws yuav yog hom menyuam yeej tsis taus tiag yuav siv cov cai IDEA, thiab nws cov cai thiab kev tiv thaiv yuav muaj nyob rau hauv " Yam Yuam Tau Paub Txog Cov Txheej Txheem Tiv Thaiv" Hos yog cov menyuam npaj rau cov cai 504, nws yuav yog hom menyuam yeej tsis tau tiag yuav muaj cov cai nyob rau hauv Cov Cai 504, thiab nws yuav siv cov cai thiab cov kev tiv thaiv raws lis Cov Cai 504 ntawm cov cai §504/ADA Cov Txheej txheem Tswjfwm & Nws Cov Kev Qhia. Cov Menyuam Kawm Ntawv Nyaj Yuav Tsis Taus: Tus tub ntxhais kawm tseem tsis tau yog hom menyuam tsis taus raws li cov cai IDEA, yog leej twg coj tus cwjpwm ua dhau tsev kawm ntawv ASD cov Cai Kav, tej zaum nws yuav siv cov cai thiab kev tiv thaiv raws li cov cai IDEA, yog tsev kawm ntawv ASD yeej nrog lav paub tias tus tub ntxhais ntawd yog hom neeg nyaj yuav tsis taus, ua ntej thaum nws yuav ua dhau cov cai. Tsev kawm ntawv ASD yuav tau ua kom paub tau tias tus tub ntxhais ntawd yog hom neeg nyaj yuav tsis taus los tsis yog, ua ntej thaum nws yuav ua dhau cov cai. a. Tus menyuam kawm ntawv niam txiv yuav tau sau ntawv mus hais rau tus thawj tswj tuav dej num tom ASD, lossyog sau ntawv mus rau tus menyuam tus xibfwb, qhia rau lawv tias nws tus menyuam xav tau tej yam kev kawm ntawv tshwj xeeb pab ntxiv. b. Tus menyuam kawm ntawv niam txiv yuav thov kom muaj kev ntsuam xyuas nws tus menyuam raws li cov cai ntawm IDEA; los yog, c. Tus menyuam tus xibfwb, lossis lwm tus kws qhia ntawv hauv ASD, yuav tau piav qhia txog tus menyuam kawm ntawv nws tus cwjpwm rau tus Thawj Saib Xyuas Kev Kawm Ntawv Tshwj Xeeb hauv ASD los yog lwm lub tsev kawm ntawv ASD cov neeg saib xyuas dej num. Tsev kawm ntawv ASD yuav tsis nrog lav paub tus tub ntxhais ntawd tias nws yog hom neeg nyaj yuav tsis taus, yog nws niam txiv tsis tso cai ntsuam xyuas rau nkawv tus menyuam raws li cov cai hauv IDEA lossis yuav tsis pub siv cov cai IDEA lossis yog tus menyuam twb raug ntsuam xyuas lawm tabsis pom tias nws tsis yog hom neeg nyaj yuav tsis taus. Yog ASD tsis lav paub lawm tias tus menyuam kawm tsis yog hom neeg nyaj yuav tsis taus raws li tau hais los saum toj sauv, nws yuav raug rau rub lub txim, tej zaum tus menyuam kawm ntawv yuav raug rau txim ib yam li cov menyuam kawm ntawv taus, uas nws yuav tau coj tus cwjpwm kom ib yam li cov cai hauv qab no: Yog muaj kev thov kom pab ntxhawb xyuas txog tus menyuam kawm ntawv rau lub sijhawm thaum yuav muaj kev txiav txim rau nws, kev tshawb xyuas no yuav tau sai li sai tau. Tus menyuam tseem tuaj kawm ntawv tau mus txog rau thaum tshawb xyuas tag, yog ASD tau rau txim raug ncua lossis raug rho tawm nws yuav tsis tau tuaj kawm ntawv. Hos yog tus menyuam kawm ntawv yeej yog hom neeg sis taus tiag, yuav saib xyuas raws li ASD cov ntaub ntawv ntsuam xyuas thiab cov ntaub ntawv niam txiv qhia tuaj, tsev kawm ntawv ASD yuav nrhiav tej yam kev kawm ntawv tshwj xeeb rau tus menyuam kawm, tshwj tsis yog, kev tshawb xyuas tseem tsis tau tag, tus menyuam kawm ntawv yeej tseem tuaj kawm ntawv tau raws li kev pom zoo ntawd ASD.

DeCLARACIÓN De DeReCHOS Y ReSPONSABILIDADeS

muaj kev txiav txim siab li ntawm 10 hnub, yuav teev rooj ncauj lug sib tham nrog cov niam txiv thiab lwm tus hauv IEP pab neeg, saib xyuas seb tus menuam kawn ntawv yog hom neeg tsis taus los tsis yog. Pab neeg no yog pab neeg kuaj xyuas kev coj tus yeeb yam (MDR). Tom qab thaum saib xyuas txhua yam ntaub ntawv ntawm cov niam txiv thiab cov lus nug tag. Pab neeg MDR mam muaj kev txiav txim siab rau tus menyuam ntawd. a. Puas ua raws li cov lus nug, los yog tau tuav thiab tau pom kiag ntawm qhov muag? lossis b. Puas yog cov kev ntsuam xyuas hauv ASD pom tau tias cov menyuam tsis tau siv cov cai IEP/504 (Kev npaj qhia kom coj zoo)? Yog pab neeg MDR paub meej tias cov lus teb rau cov lus nug sauv thwj raws li sauv, tus menyuam kawm ntawv tus yeebyam yuav tsum ua tau pom tias yeej yog hom neeg tsis taus. Yog zoo li hais no, pab neeg saib xyuas cov menyuam kawm cov cai IEP/504 yuav tsum tau nrhiav kev npaj pab kom coj zoo rau tus menyuam ntawd, thiab tus menyuam kawm ntawv yuav tsum rov qab tuaj tso npe kawm ntawv ua ntej, tshwj tsis yog tsev kawm ntawv ASD tau pom zoo kom hloov qhov chaw tso npe kawm ntawv tshiab kom phim rau cov kev qhia kom coj zoo rau tus menyuam kawm. Txawm li cas los, tej zaum tus menyuam kawm ntawv tseem tsis tau tshem mus rau tom qhov chaw kawm tos (1) nyob kom puv 45 hnub raws li lub txim ua txhaum Cov Cai Kav Kev Coj Tus Cwjpwm Ntawm Cov Menyuam Kawm Ntawv vim yog nws muaj khoom txhaum cai xws li riam phom, yeeb tshuaj, lossis tej yam khoom yuav ua rau raug mob, los yog (2) Tus kho ob tog lus lossis tsev hais plaub ntug tau kom tsev kawm ntawv ASD kav tsij ceev tus menyuam ntawd rau tom qhov chaw qub vim nws tau ua rau lwm tus raug mob lawm. Ib qho, yog pab neeg MDR pom tias kev coj tus yeeb yam ua dhau Cov Cai Kav Kev Coj Tus Cwjpwm Ntawm Cov Menyuam Kawm Ntawv ntxiv zuj zus, nws yuav tsis yog hom neeg tsis taus, nws yuav raug siv ib tug txheej txheem rau lub txim ib yam li cov menyuam tsis yog hom neeg tsis taus, tshwj tsis yog tus menyuam kawm ntawv tseem raug txais tej yam kev kawm ntawv tshwj xeeb raws li tus menyuam kawm ntawv cov cai IEP/504, tabsis tej yam kev kawm ntawv tshwj xeeb yuav yog pab neeg saib xyuas tus menyuam kawm ntawv IEP/504 ua cov tsim thiab npaj. Tus menyuam kawm ntawv hom neeg tsis taus, tej zaum yuav thov kom pab kho ob tog lus zaum ob ntxiv raws li cov cai IDEA lossis cov cai 504 (qee zaus) yuav cov nyom kev phua lub txim ntawm pab neeg MDR uas tau pom tias kev coj tus yeeb yam ua dhau Cov Cai Kav Kev Coj Tus Cwjpwm Ntawm Cov Menyuam Kawm Ntawv lawm thiab pom tias nws yuav tsis yog hom neeg tsis taus. Yog tus menyuam hom neeg tsis taus thov kom pab saib xyuas zaum ob ntxiv raws li cov cai IDEA lossis cov cai 504 vim xav cov nyom kom rov qab saib xyuas kom zoo, yuav tsis muaj kev txiav txim lub txim dabtsi mus txog rau thaum hais lus tag thiab yog xav thov kev pab dua mam li ua tau.

Kev Tso Npe Kawm Ntawv thiab Kev Pab Cuam

Hom Neeg Hnov Lus Tsis Zoo

Yog tsev kawm ntawv ASD yeej nrog paub lawm tias tus menyuam kawm ntawv yeej yog hom neeg tsis taus, uas nws tau ua dhau Cov Cai Kav Kev Coj Tus Cwjpwm Ntawv Cov Menyuam Kawm Ntawv, thiab tus menyuam qhov tso npe kawm ntawv yuav raug hloov ncua tsis pub tuaj kawm ntawv ntau dua 10 hnub rov sauv li ntawm ib xyoo twg, Kev raug rho lossis tshem mus rau tom qhov chaw kawm tos yuav yog tsis pub dhau 45 hnub li ntawm ib xyoo twg, Thov kev pab rau tus menyuam kawm ntawv tej zaum yuav thov raws li qhov nws hnov lus tsis zoo. Ua ntej tshaj, tus menyuam yuav thov pab kom txo lub txim raws li Cov Cai Kav Kev Coj Tus Cwjpwm Ntawm Cov Menyuam Kawm Ntawv, Uas nws yuav tau cov nyom txog qhov nws tau ua dhau cai lawm los tsis tau dhau cai, raws li Cov Cai Kav Kev Coj Tus Cwjpwm Ntawm Cov Menyuam Kawm Ntawv, thiab yog yeej yog ua dhau cai lawm tiag, tsev kawm ntawv ASD cov neeg tswj dej num yuav phua lub txim rau nws kom tsim nyog. Ob, yog tus menyuam kawm yeej tsis taus tiag qhov chaw tso npe kawm ntawv raug hloov, tsev kawm ntawv ASD yuav siv cov cai hauv IDEA thiab 504, uas yuav

TSHOOJ III: Tub Ntxhais Kawm Ntawv Cov Cai thiab Lub Luag Haujlwm

TTsev kawm ntawv ASD cov neeg lis haujlwm yuav sab laj txog txhua yam teebmeem raws li qhov nws muaj, yuav rau txim los tsis rau, tej zaum yuav raug hloov tshem nws lub npe kawm ntawv tawm, qee zaus tsis pub tshem vim nws yog hom neeg IDEA kev rau lub txim rau tus menyuam kawm ntawv hom neeg tsis taus, uas tau ua txhaum Cov Cai Kav Kev Coj Tus Cwjpwm Ntawm Cov Menyuam Kawm Ntawv yuav saib xyuas kom tsim nyog. Yuav rho tsis tau tus menyuam kawm ntawv hom neeg tsis taus ntawd tawm hauv tsev kawm ntawv, tabsis yuav tsis pub nws tuaj kawm ntawv mus txog li ntawm 10 hnub toj ib xyoo puag ncig twg. Txawm li cas los, yog tus menyuam ua dhau Cov Cai Kav Kev Coj Tus Cwjpwm Ntawm Cov Menyuam Kawm Ntawv xws li muaj riam phom, yeeb tshuaj, lossis tej yam khoom yuav ua raug neeg mob nws yuav raug rau lub txim ntev dua ntawd, losgyog ua raws li tsev kawm ntawv tus kho ob tog lus hais lossis neeg hais plaub ntug cov kev txiav txim los yog ua lwm yam, kev pib nug xyuas lwm yam chaw kawm tos yuav tsis pub ncua tseg. Thaum twg muaj kev hloov qhov chaw kawm ntawv rau ib tug menyuam kawm ntawv hom neeg tsis taus, yuav muaj cov txheej txheem pab tiv thaiv nyob hauv cov cai IDEA thiab cov cai tshooj 504. Yuav muaj kej khoov qhov chaw kawm ntawv tshiab dua yog tus menyuam coj li no: a. Raug ncua tseg tsis pub tuaj kawm ntawv 11 hnub lossis ntau dua ntawd toj ib xyoo puag ncig. b. Raug tshem tawm tsis pub tuaj kawm qis dua 45 hnub vim ua txhaum Cov Cai Kav Kev Coj Tus Cwjpwm Ntawm Cov Menyuam Kawm Ntawv xws li, muaj riam phom, yeeb tshuaj, lossis lwm yam khoom yuav ua rau raug mob; lossis c. Tsev kawm ntawv tus kho ob tog lus los yog tus neeg hais plaub ntug tau hais kom pab ceev tus menyuam ntawd, cia nyob twj ywm qhov chaw qub vim yuav mus ua rau lwm tus menyuam kawm ntawv los yog lwm tus neeg raug mob. Cov cai txheej txheem tiv thaiv IDEA thiab tshooj 504, yuav raug coj los siv yog thaum twg muaj kev hloov chaw kawm ntawv rau ib tug menyuam twg, cov niam

III-11

txiv yuav tau txais cov cai §504/ADA Cov Txheej txheem Tswjfwm & Nws Cov Kev Qhia (qee zaus yuav tau muab), kev ntsuam xyuas txog kev taus thiab tsis taus, kev npaj chaw qhia kom coj tus cwjpwm zoo yuav raug tshawb xyuas ntxiv, pab neeg MDR yuav sib koom sab laj ua ke thiab pab neeg IEP/504 los yuav sib koom sab laj ua ke phua lub txim seb yuav muaj tej yam chaw kawm tos rau tus menyuam li cas. Qhov chaw kawm tos ntawd yuav tsum muaj ntau hom kawm rau tus menyuam (tsis hais lwm yam kawm lossis), kom nws tau kawm raws li cov menyuam IEP lub homphiaj, thiab tau txais kev kawm kom phim rau nws, kev ntsuam xyuas txog kev taus thiab tsis taus, kev npaj chaw qhia kom coj tus cwjpwm zoo thiab kev tsim kho tus menyuam tus yeebyam kom nws tsis txhob rov qab los ua txhaum cai dua. Cov kev pab cuam rau cov menyuam kawm ntawv no yuav tsis zoo li ib yam nyob rau txhua qhov chaw pab. Tshwj tsis yog tsev kawm ntawv ASD tau tshem tus menyuam kawm ntawv tsis taus tawm li ntawm 45 hnub vim yog nws tau muaj tej yam khoom txhaum cai riam phom, yeeb tshuaj, lossis khoom yuav ua rau raug neeg mob, yog pab neeg MDR pom tau tias tus menyuam kawm ntawv coj tus yeebyam yog hom neeg tsis taus tiag, nws yuav raug xa rov qab mus kawm rau tom qhov chaw qub, tshwj tsis yog cov niam txiv thiab ASD yeej pom zoo hloov qhov chaw kawm. Los yog hais ib yam li no thiab, tseem pab neeg MDR pom tau tias tus menyuam ntawd coj tus yeebyam tsis xws li hom neeg tsis taus, ASD yuav rho tus menyuam ntawd tawm mus txog li ntawm tsis pub dhau 45 hnub, vim nws ua dhau Cov Cai Kav Kev Coj Tus Cwjpwm Ntawm Cov Menyuam Kawm Ntawv xws li muaj riam phom, yeeb tshuaj, lossis tej yam khoom yuav ua rau raug neeg mob,lossis tsev kawm ntawv ASD tau txais ntawv tso cai kom kav tsij ceev tus menyuam no cia vim nws yuav mus ua rau lwm tus menyuam kawm ntawv lossis lwm tus neeg raug mob tau, Pab neeg saib xyuas cov IEP/504 yuav tsum nrhiav tej yam kev kawm tos rau tus menyuam ntawd. Cov menyuam kawm ntawv tsis taus nws niam txiv, yuav thov kom pab saib xyuas kev txiav txim lub txim rau nws tus menyuam dua, yog lawv tsis pom zoo nrog pab neeg MDR cov kev txiav txim, vim lawv tau pom tias nws tus menyuam tsis yog hom neeg tsis taus, qee zaum kuj thov kom pab saib xyuas txog kev txiav txim ntawd pab neeg IEP/504 kom pab tshawb xyuas seb qhov chaw kawm tos ntawd puas tsim nyog rau lawv tus menyuam, ASD yuav rho tus menyuam ntawd tawm mus txog li ntawd tsis pub dhau 45 hnub, vim nws ua dhau Cov Cai Kav Kev Coj Tus Cwjpwm Ntawm Cov Menyuam Kawm Ntawv xws li muaj riam phom, yeeb tshuaj, lossis tej yam khoom yuav ua rau raug neeg mob,lossis tsev kawm ntawv ASD tau txais ntawv tso cai kom kav tsij ceev tus menyuam no cia vim nws yuav mus ua rau lwm tus menyuam kawm ntawv lossis lwm tus neeg raug mob tau, lossis kev txiav txim siab txog tus menyuam qhov chaw kawm ntawv. Lub sijhawm tseem tabtom thov kev pab kho cov teebmeem no tsis tau tiav, tus menyuam kawm ntawv yuav tsum nyob twj ywm ntawm qhov chaw kawm tos uas tus kho ob tog lus tau ceev cia, lossis mus txog rau thaum hais lus tag uas tus menyuam kawm raug tshem tawm vim nws ua dhau Cov Cai Kav Kev Coj Tus Cwjpwm Ntawm Cov Menyuam Kawm Ntawv xws li muaj riam phom, yeeb tshuaj, lossis tej yam khoom yuav ua rau raug neeg mob, lossis ua dhau lwm yam Cai Kav Kev Coj Tus Cwjpwm Ntawm Cov Menyuam Kawm Ntawv uas nws tsis yog hom neeg tsis taus.

DeCLARACIÓN De DeReCHOS Y ReSPONSABILIDADeS

Kev Thov Kho Ob tog Lus

Txhua yam kev thov pab kho ob tog lus tsis hais los ntawv cov niam txiv lossis tsev kawm ntawv ASD raws li cov cai IDEA, kev kho ob tog lus yuav npaj sib tham li ntawm 20 hnub tom qab thaum muaj kev thov, thiab yuav phua lub txim rau ob tog li ntawm 10 hnub tom qab thaum sib kho tag. Tus kho ob tog lus yuav mloov thiab saib xyuas raws li cov ntaub ntawv thov kev pab. Kev sib kho, tus kho ob tog lus yuav tau kom hloov tus menyuam tsis taus ntawd qhov chaw kawm ntawv, xa nws rov qab mus rau tom qhov chaw nws raug rho tawm los, lossis hloov tus menyuam tsis taus ntawd qhov chaw kawm thiab xa nws muas rau tejqho chaw kawm qhia coj kom zoo phim nws tus menyuam kom mus txog li ntawd tsis pub dhau 45 hnub yog tus kho ob tog lus pom tau tias yuav tau ceev tus menyuam no kom' nyob twj ywm ntawm qhov chaw qub, vim nws yuav ua tej yam tsis zoo raug mob rau lwm tus menyuam kawm ntawv lossis lwm tus neeg.

III-12

Cov Menyuam Kawm/Niam-Txiv Phau Ntawv Nqa

Phab ntawv sau tseg kev ua txhaum cai thiab kev taug xyuas lub txim

__________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

III-13

Tsev Kawm Ntawv Ib Cheeb Tsam Anchorage Chaw Nyob DeCLARACIÓN De DeReCHOS Y ReSPONSABILIDADeS thiab xov Tooj

Muaj lus xav nug? Xav tau kev pab? Koj puas xav tau kev pab qhia txog tej yam tsis to taub hauv tuam tsev kawm ntawv cov txheej txheem?

Ua ntej Tshaj, yog tham nrog tus neeg lis dej num, xibfwb, tus pab tus thawj saib tsev kawm ntawv, lossis tus thawj saib tsev kawm ntawv qhia txog koj qhov teebmeem rau lawv. Yog koj qhov teebmeem hais tsis tag hauv tsev kawm ntawv, hu rau lwm qhov chaw tswj tuav dej num pab koj ntxiv. Ntaub Ntawv Qhia Ub No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .742-4000 Tus Pab Tus Thawj Saib Xyuas Ib Yam Kawm, Kev Pab Qhia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .742-4321 EEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742-4132 Tsev Kawm Ntawv Theem Pib . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742-4254 lossis 4242 Tsev Kawm Ntawv Tshwj Xeeb Theem Pib . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .742-3886 Tsev Kawm Ntawv Theem Siab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .742-4256 Tsev Kawm Ntawv Tshwj Xeeb Theem Siab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742-3888 lossis 3889 Tsev Kawm Ntawv Theem Nrab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742-4249 lossis 7812 Tsev Kawm Ntawv Tshwj Xeeb Theem Nrab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742-3888 lossis 3889 Tsev Kawm Ntawv Rau Hom Neeg Tsawg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .742-4321 Tus Thawj Kav Tsev Kawm Ntawv Tshwj Xeeb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .742-4236 Tus Thawj Saib Xyuas Ib Yam Kawm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .742-4312 Cov Niam-Txiv kawm Ntawv Tom Tsev Thab Ham: Tsev Kawm Ntawv Thab Ham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384-1506 Lub Nroog Anchorage: Neeg Txiav Txim Plaub Ntug Hauv Lub Nroog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343-4461 Yog muaj teebmeem txog kev kawm ntawv tshwj xeeb lossis cov cai 504: Chaw Pab Saib Xyuas Cov Kev Cai Lij Choj Rau Cov Neeg Tsis Taus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565-1002

Neeg Pej Xeem daim ntawv thov kev pab muaj nyob rau hauv tsev kawm ntawv lub hoob kas thiab Tsev Kawm Ntawv Ib Cheeb Tsam Anchorage lub Hoob Kas, 5530 E. Northern Lights Blvd., Anchorage, AK 99504-3135, (907) 742-4000.

Tsev Kawm Ntawv Ib Cheeb Tsam Anchorage muaj ntaub ntawv qhia ub no ntau nyob hauv lub vev-xaij: www.asdk12.org

III-14

Cov Menyuam Kawm/Niam-Txiv Phau Ntawv Nqa

Phab ntawv sau tseg kev ua txhaum cai thiab kev taug xyuas lub txim

__________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

Tshooj II: Tsev Kawm ntawv Theem Nrab Ib Cheeb Tsam Anchorage Daim Ntawv Qhia Txog UB NO

III-15 II-15 II-15

Tsev Kawm Ntawv Ib Cheeb Tsam Anchorage Pab Nrog Txhawb Txhua Khub Niam-Txiv Kom Muaj Kev Sib Ntsib, Sib am(network) Nrog Lawv Tus Menyuam Cov Phoojywg Nws Niam-Txiv

Xub pib sau txhua tus menyuam cov xov tooj tom tsev Lub Homphiaj: Muaj Kev Saib Xyuas Sawv Daws Cov Menyuam Kom Muaj Kev Nyab Xeeb!

Lub Npe Cov neeg loj/Niam txiv chaw nyob Xov tooj tom tsev Xov tooj tom haujlwm

Yog muaj dabtsi hu ncaj qha mus thaum twg los tau, lossis yog muaj teebmeeb dabtsi, lus nug dabtsi los yog kev txhawj xeeb dabtsi.

Ua Kom Muaj Kev Sib Cuag Ncua!

Kom Nco Tsoov Peb Tug "N": Lub Npe, Xov tooj, Network!

Xav Paub Lwm Yam Ntaub Ntawv Qhia Txog Ub No PARENT NETWORKS Hu Rau 279-3966.

Volunteers of America,

Alaska

Municipality of Anchorage

Cov Menyuam Kawm/Niam-Txiv Phau Ntawv Nqa

III-16

Information

32 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

72835


You might also be interested in

BETA