Read Microsoft Word - NASTAVNI PLAN I PROGRAM OBRAZOVANJA-NAFTNO RUDARSKI TEHNICAR-zadnja verzija text version

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Podrucje rada : Geologija, rudarstvo i nafta

Zanimanje: NAFTNO-RUDARSKI TEHNICAR

I..OPI PODACI O PROGRAMU-ZANIMANJU OBRAZOVNO PODRUCJE Geologija, rudarstvo i nafta NAZIV ZANIMANJA: Naftno rudarski tehnicar TRAJANJE OBRAZOVANJA: Cetiri godine SIFRA ZANIMANJA PREMA NKZ : 3117.45.4 MJESTO I UVJETI RADA: Mjesto rada su prostori i postrojenja za eksploataciju i preradu nafte (naftna polja, busee garniture, busotine). Uvjeti rada su u skladu sa propisima iz zastite na radu, osigurana potrebna zastitna sredstva i oprema za rad u svim vremenskim uvjetima. PSIHOFIZICKE AKTIVNOSTI I KONTRAINDIKACIJE: Naftno rudarski strucni tehnicar radi poslove koji zahtijevaju tocnost u radu, spretnost ruku i prstiju, te dobru ostrinu vida i sluha. Zbog rukovanja strojevima i instrumentima potrebna je odgovornost i strpljivost u radu, mogunost dugotrajne koncentracije na odreenim poslovima, tjelesna kondicija i emocionalna stabilnost. POSEBNI UVJETI ZA UPIS Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ( da nema nikakvih kontraindikacija bolesti koje bi mu onemoguile obrazovanje u ovom zanimanju) CILJ OBRAZOVNOG PROGRAMA Odgojno obrazovni program za zanimanje naftno-rudarski tehnicar ima za cilj stjecanje znanja, vjestina i navika koje e omoguiti uceniku da nakon zavrsetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvoenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju naftno-rudarski tehnicara Za ostvarenje cilja potrebno je ostvariti zadae koje proizlaze iz opisa poslova i radnih zadataka zanimanja. Zadae koje proizlaze iz programa naftno rudarskog tehnicara su sljedee: - organizacija i praenje manipulacije s cijevnim alatom ­ na ugradnji i vaenju - nadzor nad spajanjem i odvrtanjem raznog alata potrebnog pri izvoenju naftnih servisa - nadzor nad radovima pri popravku ili servisiranju opreme i alata - organizacija i praenje radova pri montazi i demontazi postrojenja - nadzor nad izvoenjem radova na busotini

2

STANDARD ZANIMANJA 1. 2. 3. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Naziv zanimanja: naftno-rudarski tehnicar 2. Razina obrazovanja IV Ope kompetencije sposobnost sudjelovanja u usmenoj i pismenoj komunikaciji sposobnost sudjelovanja u grupnoj raspravi sposobnost komuniciranja s ostalim uposlenicima kako bi sa na sto laksi nacin ukljucio u samostalno obavljanje zadaa sposobnost primjene stecenih znanja u svim oblicima komunikacije i rada u timu; posjedovanje osnovnih znanja potrebnih za razumijevanje uloge i znacaja osobnog, ali i tueg rada, u podrucju nafte i rudarstva. osposobljenost da primijeni stecena znanja u osobnom zivotu i naftno-rudarskoj struci; sposobnost razvijanja samoinicijative te svijesti o odgovornosti mogunost spoznavanja vlastitih mogunosti i dosega; posjedovanje vjestina za samostalno obavljanje rada u naftnoj i rudarskoj industriji stjecanje osnovnih znanja o pripremnim radovima na busotini ili u rudniku, odrzavanju opreme, aparata i ureaja kao i postivanje osnovnih nacela i mjera zastite na radu; posjedovanje znanja o racionalnoj upotrebi sredstava za rad te ispravnog nacina zbrinjavanja otpadnih sirovina;

4. Strucne kompetencije: a) posjeduje strucno teorijska i prakticna znanja potrebna za obavljanje poslova u nafti i rudarstvu b) posjeduje odgovarajua znanja iz racunalstva, vaznim za obavljanje dnevnih zadaa u nafti i rudarstvu. c) Poznaje osnovna znanja o radu na siguran nacin; d) Poznaje postupke i vrste alata i ureaja, te njihovu primjenu; e) Posjeduje potrebna znanja i vjestine za organizaciju i rukovoenje f) Posjeduje znanja vjestine i tehnike za samostalan rad

3

Opis strucnog standarda Glavna svrha Kljucni poslovi Organizacija i priprema radnika za montazu garnitura za busenje Kontrola radova i pustanje u rad busae garniture Kompetencije - sposoban je organizirati rad pri montazi dijelova i sklopova strojeva i metalnih konstrukcija kod postavljanja garnitura - poznaje karakteristike pojedinih elemenata i sklopova koji se koriste u montazi busae garniture - dobro koristi i ocitava tehnicku dokumentaciju i nacrte - zna koristiti sredstva rada za eksploataciju nafte - sposoban je organizirati i nadzirati rad pri koristenju i odrzavanju sredstva rada prilikom eksploatacije - sposoban je utvrditi manje nedostatke u radu i organizirati njihovo otklanjanje - sposoban je samostalno organizirati demontazu, servisiranje i popravak elemente i sklopove strojeva i konstrukcija

Tehnika montaze tornjeva za busenje i eksploatacija naftnog polja Organizacija rada

. Postupci i nacini odrzavanja garnitura za busenje i eksploatacija nafte Odrzavanje elemenata i sklopova na postrojenjima za eksploataciju nafte

Postupak demontaza i organizacija radnika za servisiranje sredstava rada

Organizacija demontaze elemenata i sklopova Organizacija servisiranja i pospremanja elemenata sredstava rada

5. Uvjeti za upis: Zavrsena osnovna skola. Posebni uvjeti :da nema kontraindikacije za poslove naftno-rudarskog tehnicara. 6. Organizacija izvoenja nastave Nastavni proces organizira se prema izvedbenom planu i programu skole, koji je sastavni dio godisnjeg plana i programa rada skole, a kojim se mora odrediti mjesto, vrijeme, nacin i nositelji ostvarivanja nastavnog plana i programa i ostalih odgojno-obrazovnih aktivnosti.

4

II. NASTAVNI PLAN Sati tjedno/godisnje

1. rzred 2. razred 3. razred 4. razred

Naziv predmeta I. opeobrazovni dio

Hrvatski jezik Engleski jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Biologija Kemija

Ukupno sati

3/105 2/70 2/70 1/35 2/70

3/105 2/70 2/70 1/35 1/35 1/35 2/70 2/70 3/105 3/105 2/70 2/70 2/70 2/70

19/665 2/70 2/70 2/70 1/35 3/105 3/105 19/665

3/105 3/105 1/35 2/70 4/140 1/35

3/96 3/96 1/32 2/64 4/128 1/32

411 341 140 137 105 32 274 478 207 70 70

2265 70 274 140 70 70 70 443 67 67 443 134 134 134 2116

Ukupno: opeobrazovni dio II. strucno-teorijski dio

Tehnicko crtanje Racunalstvo Nacrtna geometrija Elementi strojeva Osnove rudarstva Lezista ugljena, nafte i plina Tehnika izrade busotina Tehnika sigurnosti Osnove kvalitete zastite Opremanje i ispitivanje busotina Naftno strojarstvo Primijenjena elektrotehnika Laboratorijske i terenske vjezbe

14/490

14/448

2/70 2/70 2/70 1/35 3/105 3/105

2/70 2/70

2/64

Ukupno strucni dio

Ukupno: I. + II. III. prakticni dio

13/455

13/455

3/105 1/35 1/35 3/105 2/70 2/70 2/70 18/630

4/128 1/32 1/32 4/128 2/64 2/64 2/64 18/576

32/1120 32/1120 32/1120 32/1024

4384

200 4384

Strucna praksa

UKUPNO: I + II + III

2/80

2/80

1/40

32/1120 34/1200 34/1200 33/1064

NAPOMENE: 1. Laboratorijske i terenske vjezbe izvode se djelomicno u skolskim radionicama a veim dijelom na terenu. 2. Strucna praksa obavlja se u naftnim i rudarskim tvrtkama, u pravilu po zavrsetku nastavne godine.

5

III. OBVEZNI NACINI PROVJERE ZNANJA I VJESTINA R.br. NASTAVNI PREDMET NACINI PROVJERE

Usmeno-knjizevnost, nastava jezika, lektira Pisano-gramaticka ispravnost Usmeno-razgovor Pisano-gramatika Usmeno-usvojenost programskih sadrzaja Usmeno-usvojenost programskih sadrzaja Usmeno-usvojenost programskih sadrzaja Usmeno-usvojenost programskih sadrzaja Prakticne vjezbe Usmeno i pismeno-usvojenost programskih sadrzaja Usmeno i pismeno-usvojenost programskih sadrzaja Usmeno i pismeno-usvojenost programskih sadrzaja Usmeno ­ usvojenost programskih sadrzaja Usmeno ­ usvojenost programskih sadrzaja Prakticne vjezbe usmeno-usvojenost programskih sadrzaja prakticne vjezbe na racunalu Usmeno ­ usvojenost programskih sadrzaja Prakticne vjezbe Usmeno i pismeno ­ usvojenost programskih sadrzaja Usmeno ­ usvojenost programskih sadrzaja Usmeno ­ usvojenost programskih sadrzaja Prakticne vjezbe ­ znanja i vjestine Usmeno ­ usvojenost programskih sadrzaja Prakticne vjezbe ­ znanja i vjestine Usmeno i pismeno ­ usvojenost programskih sadrzaja Usmeno ­ usvojenost programskih sadrzaja Usmeno ­ usvojenost programskih sadrzaja Prakticne vjezbe ­ znanja i vjestine Usmeno ­ usvojenost programskih sadrzaja Usmeno ­ usvojenost programskih sadrzaja Prakticne vjezbe ­ znanja i vjestine Prakticne vjezbe ­ znanja i vjestine Prakticne vjezbe ­ znanja i vjestine

1. Hrvatski jezik 2. Engleski jezik

3. Povijest 4. Etika/vjeronauk 5. Geografija 6. Politika i gospodarstvo 7. Tjelesna i zdravstvena kultura 8. Matematika 9. Fizika

10. Biologija 11. Kemija

12. Tehnicko crtanje 13. Racunalstvo

14. Nacrtna geometrija 15. Elementi strojeva 16. Osnove rudarstva 17. Lezista ugljena, nafte i plina 18. Tehnika izrade busotina 19. Tehnika sigurnosti

20. Osnove kvalitete, zastite i zastite okolisa 21. Opremanje i ispitivanje busotina 22. Naftno strojarstvo 23. Primijenjena elektrotehnika 24. 25. Laboratorijske i terenske vjezbe Strucna praksa

6

IV. POTREBNA STRUCNA SPREMA NASTAVNIKA* R.br.

1. 2.

NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Engleski jezik

STRUCNA SPREMA VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS

NASTAVNIK Prof. hrvatskog jezika i knjizevnosti Profesor engleskog jezika - dipl. Anglist - dipl. Inzinjer naftnog Prof. povijesti Dipl. teolog Prof. geografije Dipl. ekonomist Dipl. politolog Prof. TZK Prof. matematike Dipl. ing. matematike Prof. fizike Dipl. ing. fizike Prof. biologije Dipl. ing. kemije Prof. kemijske tehnologije Dipl.ing. graevine Dipl.ing. strojarstva Dipl. ing. racunarstva Prof. informatike Dipl. ing. graevine Dipl. ing. strojarstva Dipl. ing. strojarstva Dipl. ing RGN fakulteta Dipl. ing RGN fakulteta Dipl. ing RGN fakulteta Dipl. ing. zastite na radu Dipl. ing. RGN fakulteta Dipl. ing. strojarstva Inz. strojarstva Dipl. ing. zastite na radu Dipl. ing. RGN fakulteta Dipl. ing. strojarstva Inz. strojarstva Dipl. ing RGN fakulteta

3. Povijest 4. Etika/vjeronauk 5. Geografija 6.

Politika i gospodarstvo Matematika Fizika

7. Tjelesna i zdravstvena kultura 8. 9.

10. Biologija 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Kemija Tehnicko crtanje Racunalstvo Nacrtna geometrija Elementi strojeva Osnove rudarstva Lezista ugljena, nafte i plina Tehnika izrade busotina

Tehnika sigurnosti

20.

VSS, VSS

Osnove kvalitete, zastite i zastite okolisa

21.

VSS, VSS

Opremanje i ispitivanje busotina

VSS

7

22.

Naftno strojarstvo

23. 24.

VSS, VSS VSS, VSS VSS,VSS, SSS

Dipl. ing strojarstva Ing strojarstva Dipl. ing. Elektrotehnike Ing elektrotehnike Dipl. ing RGN fakulteta, Dipl. ing. strojarstva, Sef tornja Dipl. ing RGN fakulteta, Dipl. ing. strojarstva, Sef busaeg ili remontnog postrojenja

Primijenjena elektrotehnika Laboratorijske i terenske vjezbe

25.

Strucna praksa

VSS, VSS, SSS

*Prema Pravilniku o strucnoj spremi i pedagosko-psiholoskom obrazovanju nastavnika u srednjem skolstvu, NN 32/94; 1/96.

V. MATERIJALNI UVJETI ZA IZVOENJE PROGRAMA PROSTOR Ucionice za opeobrazovne i strukovne predmete OPREMA Crtai stolovi za jednu osobu Ormari za pohranu ucenickog pribora i programa Pano za izlaganje ucenickih radova Vitrina za uzorke i modele Ploca za pisanje kredom i bijela ploca Platno za projiciranje Grafoskop Prijenosno racunalo Projektor (TV, DVD, video) Mogunost zamracenja Racunalo s printerom i skenerom, s pristupom Internetu Fotokopirni stroj Ormari za pohranu ucenickih radova Ormari za pohranu knjiga i casopisa Ormari za pohranu nastavnog materijala Umrezena racunala s pristupom na Internet za 17 radnih mjesta 1 printera A3 i A4 i skener NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Engleski jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Matematika Biologija Kemija Fizika Zastita na radu Zastita okolisa

Kabinet za nastavnike uz ucionicu

Specijalizirana kompjutorska ucionica

Racunalstvo Tehnicko crtanje Strucni predmeti

8

Kabinet uz kompjutorsku ucionicu

Radna mjesta za svakog nastavnika opremljena racunalom, printerom i skenerom s pristupom na Internet Ploter Stolovi za crtanje i prakticni rad za 15-20 ucenika Ploca Grafoskop i platno Prijenosno racunalo i projektor Ormari za pohranu alata Digitalna kamera za dokumentiranje obilazaka izvan skole Osnovni strojevi Tehnicko crtanje Nacrtna geometrija Osnove rudarstva Lezista ugljena, nafte i plina Elementi strojeva Opremanje i ispitivanje busotina

Specijalizirane ucionice

Radionice Laboratorij za ispitivanje materijala

Tehnika izrade busotina Naftno strojarstvo Primijenjena elektrotehnika Aparati i ureaji za ispitivanje Fizika Laboratorijske i terenske vjezbe Kemija Opremanje i ispitivanje busotina

VI. RAD S UCENICIMA U SKUPINAMA Nastavni predmet Racunarstvo Laboratorijske i terenske vjezbe Primijenjena elektrotehnika Nastavnik Profesor Profesor ili strucni ucitelj Profesor Razred 1,2,3,4 3 4 3 4 Minimalan broj sati vjezbi 60 70 60 17 16 Najvei broj ucenika u skupini 15 15 15 15 15

9

VII. NASTAVNI PROGRAMI

VII.1. NASTAVNI PROGRAMI - OPEOBRAZOVNI DIO Nastavne programe iz opeobrazovnog dijela propisao je ministar, a objavljeni su posebnom izdanju Glasnika ministarstva (broj 11 od lipnja 1997. godine).

VII: 2. NASTAVNI PROGRAMI ­ STRUCNOTEORIJSKI DIO

Nastavni predmet: RACUNALSTVO Razred Broj sati tjedno (godisnje)

Cilj programa: Stjecanje logicke discipline i razvijanje stvaralackih sposobnosti u odabiru i oblikovanju algoritma; u pisanju, testiranju i popravljanju programa pisanih na jednom strukturnom programskom jeziku vise razine. Svladavanje vjestine upravljanja strojem i svim njegovim jedinicama, koja je dostatna za primjenu u rasclambi, istrazivanju, kontroli, simulaciji ili stvarnih dogaaja ili teorijski postavljenih problema. Zadaci programa: - realno sagledavanje uloge racunala, njegove primjene i ogranicenja te njegovoga utjecaja na kakvou zivota u drustvu - razvoj logickog procesa misljenja i poticanja kriticke analize u algoritamskom rjesavanju zadanih problema - dosezanje takve razine znanja o razvoju, grai i nacinu rada racunala, koja e omoguiti samostalni i stvaralacki rad; odgovarajuu uporabu racunala i laku prilagodbu svima, pa i brzim promjenama informaticke tehnologije - postizanje dostatne programerske vjestine potrebite za prakticnu i samostalnu izradu slozenijih programa i potpune programske dokumentacije. Sadrzaj programa: Prvi razred

1 2/70

2 2/70

3 2/70

4 2/64

Nastavna cjelina OSNOVE ARHITEKTURE RACUNALA RAZVOJ RACUNALA I NJEGOVA PRIMJENA

Ocekivani rezultati

Nastavni sadrzaji Sto je racunalo? Funkcionalna shema racunala (ulaz, obrada, izlaz). Procesor. Memorija. Ulazno-izlazne sastavnice (Tipkovnica, ekran, disk, disketa, pisac) Kalkutivne naprave (Abacus, Pascalov i Leibnizov stroj). Busene kartice. Babageove

10

Usvojiti osnovne pojmove

Upoznati razvoj racunala.

ZAPIS I POHRANJIVANJE PODATAKA

BOOLOEOVA ALGEBRA I LOGICKI SKLOPOVI JEZICI NIZE RAZINE

SOFTWARE

OSNOVNI RAD S RACUNALOM

TEKST PROCESOR

naprave. Hollerithov tabulator. Z3, Z4. Colossus. Mark I. Generacije racunala i ocekivani razvoj u skoroj budunosti. Mogunosti i primjena racunala. Informacijska znanost. Zapis cijeloga broja. Openito o bazama. Baza 2. Baza 8. Baza 16. Konverzija brojeva. Binarno zbrajanje. Zapis cijelog broja u obliku: znak i vrijednost i dvostruki komoplement. Operacije zbrajanja i Nauciti nacine zapisa i nacine oduzimanja u zapisu pohrane podataka u racunalo dvostrukoga komplementa. Stalni i pokretni zarez. Fizikalna prezentacija podataka. (Bistabil. Bit. Byte. Word.) Predstavljanje podataka kao niza bitova (ASCII, EBCDIC). Mediji za pohranjivanje. Izjava, iskaz. Tablica istinitosti. Logicki sklopovi. Primjena logickih sklopova. Usvojiti osnovna znanja. Poluzbrajalo. Zbrajalo (Half adder, full adder). Kako zbraja racunalo? (Procesor) Strojni jezik. Mnemonik. Usvojiti osnova znanja Asemblerski jezik Usvojiti osnovna znanja vezana Sustavna programska podrska. Operativni sustav. Operativni za software. sustavi velikih i malih sustava. Uloge operativnih sustava. Usluzna programska podrska. Jezicni procesori. Programi za posluzivanje. Jezici vise razine. Znanstveni. Komercijalni. Posebni. Za opu namjenu. Nove teznje Fizicko povezivanje dijelova Usvojiti osnovna znanja vezana racunala. Ukljucivanje i uz rad s racunalom. iskljucivanje racunala. Rad s tipkovnicom. Uloga operativnog sustava (MS DOS) Obrada teksta na jednom Usvojiti osnovna znanja. dostupnom tekst procesoru (WORKS, WORD PERFECT, WORD STAR) i editoru

11

programskog jezika, koji je skola izabrala za rad u visim razredima. Drugi razred Nastavna cjelina Ocekivani rezultati Nastavni sadrzaji

PROGRAMIRANJE I FAZE PROGRAMIRANJA

UVOD U JEZIK NA KOJEMU E SE PROGRAMIRATI SLOZENE NAREDBE I TIPOVI

POTPROGRAMI

SLOZENI TIPOVI PODATAKA ­ POLJA (NIZ)

Planiranje. Specifikacija. Algoritam. Dijagram toka. Pseudokod. (Upis. Pridruzivanje. Grananje. Petlja. Usvojiti osnovna znanja vezana Ispis) Kodiranje. Testiranje. uz programiranje i faze Ispravljanje. Odrzavanje. programiranja. Program. Ustrojbeno programiranje. Rjesavanje niza jednostavnijih problema na algoritamskoj razini. Ustroj programa. Jednostavni tipovi podataka. Naredbe za Nauciti osnovne podatke i upis, ispis, za ureivanje naredbe potrebne za tekstualnog zaslona (ekrana) i programiranje. dodjeljivanje. Stil pisanja programa. Preglednost. IF-THEN, IF-THEN-ELSE. Nauciti slozene naredbe za Petlje. Skalarni tipovi i programiranje. intervalni podtipovi. Strukturno programiranje. Postupno profinjenje. TOPUsvojiti osnovne pojmove DOWN dizajniranje programa. vezane za potprograme. Primjena potprograma u razradbi problema. Globalne, lokalne i formalne varijable. Pojam indeksa. Usvojiti osnovne pojmove. Jednodimenzijalno polje ­ niz. Obrada niza petljom. Osnovni algoritmi na nizovima brojeva. Pretrazivanje. Sortiranja: selekcijom, umetanjem i bubble sortiranje.

Trei razred

Nastavna cjelina SLOZENI TIPOVI PODATAKA

Ocekivani rezultati Nauciti slozenije tipove podataka.

Nastavni sadrzaji Visedimenzionalna polja

12

SLOZENI TIP Nauciti operacije i programe PODATAKA ­ STRING, vezane za primjenu string, SKUP skup.

TEKST ATOTEKA

Usvojiti osnovna znanja.

SLOGOVI I DATOTEKE

Usvojiti osnovna znanja i pojmove. Usvojiti osnovna znanja i pojmove

RAZVOJ RACUNALSKOG SUSTAVA I ULOGA RACUNALA U DRUSTVU

Provjera stecenih znanja. SEMINARSKI RAD

Operacije i gotovi potprogrami, koji se mogu primijeniti na ili stringu ili skupu Upis u datoteku. Ispis. Brisanje i dodavanje elemenata na kraju podataka ili na nekom odreenom mjestu. Unutarnje sortiranje. Pretrazivanje. Obrada teksta. Slog (record). Hijerarhija i sastavljanje slogova. Uspostavljanje datoteke. Unutarnje i izvanjsko sortiranje. Pretrazivanje. Prikaz sedam koraka u zivotnom ciklusu sustava. Pocetna istrazivanja. Rasclamba. Logicko oblikovanje. Fizicko oblikovanje. Programiranje. Primjena. Praenje Izrada seminarskoga rada, tj. Programa i odgovarajue dokumentacije. (Ovisno o mogunostima skole). N.p. za zadani problem oblikovati menijem vodeni program, kojim se kreira i obrauje datoteka.

Cetvrti razred

Nastavna cjelina PROGRAMSKI PAKET ZA RAD NA BAZAMA PODATAKA DINAMICKE STRUKTURE PODATAKA

Ocekivani rezultati Nauciti se koristiti u nekom od programskih paketa

Nastavni sadrzaji WORKS, dBASE ili neki drugi paket, ovisno o mogunostima skole. Pokazivac (Pointer). Pojam povezane liste. Osnovni algoritmi za uspostavljanje i uporabu povezane liste. Dvostruko povezana lista. Cirkularna lista. Uvod u grafiku. Osnovne naredbe i standardni graficki postupci jezika koji se izucava. Koordinatni sustav i prikaz grafa funkcije jedne varijable. Ispis teksta na graficki ekran.

Usvojiti osnovne pojmove.

GRAFIKA

Usvojiti osnovne pojmove i znanja.

13

Animacija. Izrada programa i kompletne dokumentacije za slozeniji problem. (Potpunost dokumentacije i njezinu tehnicku izvedbu prilagoditi mogunostima skole)

SEMINARSKI RAD

Provjera stecenih znanja.

Nastavni predmet: ELEMENTI STROJEVA Razred Broj sati tjedno (godisnje)

Cilj programa: Stjecanje osnovnih znanja i pojmova iz podrucja elemenata strojeva, te razvijanje sposobnosti i vrijednosti za njihovu primjenu u praksi. Zadaci programa: - upoznati ucenika sa osnovama strojarstva i elementima strojeva - osposobiti ucenika za primjenu teorijskih znanja u struci - razviti interes i motivaciju za kvalitetan rad, samostalnost u radu i odgovornost. Sadrzaj programa:

2 2 (70 )

Nastavna cjelina NERASTAVLJIVI SPOJEVI RASTAVLJIVI SPOJEVI

Ocekivani rezultati Usvojiti osnovna znanja

Nastavni sadrzaji Zavareni spojevi Zavarivanje pritiskom Lemljeni spojevi Zakovicni spojevi Pricvrsni vijci Pokretni vijci Spojevi glavcina Veza sa zaticima i svornjacima Osnove Vrste opruga Proracun tlacnih i vlacnih opruga Funkcija i oblikovanje Rukavci Cvrstoa

Usvojiti osnovna znanja

OPRUGE

Usvojiti pojmove

OSOVINE I VRATILA

Usvojiti pojmove

14

Deformacije Usvojiti osnovna znanja LEZAJEVI SPOJKE REMENSKI I LANCANI PRIJENOSNICI ZUPCANI PRIJENOSNICI CIJEVNI VODOVI I ZAPORNI ELEMENTI Usvojiti osnovna znanja Usvojiti osnovna znanja Usvojiti osnovna znanja Trenje , podmazivanje i maziva Klizni lezajevi Valjkasti lezajevi Brtvljenje lezajeva i vratila Vrste spojki Rastavljive spojke Plosnati remeni Klinasti remeni Zupcasti remen Lancani prijenos Osnove Tenje , iskoristivost Podmazivanje Vijcani prijenosnici Puzni prijenosnici Osnovni pojmovi Materijali cijevi Proracun Cijevni spojevi Vrste i zahtjevi armature Ventili Zasuni Spojnice

Usvojiti osnovna znanja

Materijalni uvjeti: Za ostvarivanje programa potrebno je osigurati: - ucionicu - radionicu za vjezbe i praktican rad - terenski rad na naftnim poljima i busotinama. Skola treba raspolagati sa audio vizuelnim nastavnim sredstvima i pomagalima i potrebnim nastavnim sredstvima.

Nastavni predmet: OSNOVE RUDARSTVA Razred : Broj sati tjedno (godisnje)

Cilj programa: Stjecanje osnovnih strucno-teorijskih znanja iz rudarstva, te razvijanje sposobnosti i vrijednosti za njihovu primjenu u praksi.

1 2 (70)

15

Zadaci programa: - usvojiti tehnoloska znanja neophodna za uspjesan rad ili nastavak skolovanja - osposobiti ucenika za primjenu teorijskih znanja u struci - upoznati organizaciju rada, radna mjesta, sustave praenja kontrole kvalitete - razviti interes i motivaciju za kvalitetan rad, samostalnost u radu i odgovornost.

Nastavni sadrzaj: Nastavna cjelina Ocekivani rezultati Nastavni sadrzaji pojmovno i povijesno znacenje geotehnologije u okvirima rudarsko-naftne struke, specificnosti rudarskog rada: neobnovljivost rezervi, prostorna predisponiranost mineralnih sirovina, sigurnost radova i zastita okolisa, osnovni predmet izucavanja: mineralne sirovine (ugljikovodici, cvrste mireralne sirovine), rezerve mineralnih sirovina u Hrvatskoj i u svijetu, njihova proizvodnja, potraznja i potrosnja, podrucje djelovanja: istrazivanje, eksploatacija i oplemenjivanje mineralnih sirovina, osnovni postupci istrazivanja mineralnih sirovima: geoloska, geofizicka i geokemijska istrazivanja, busenje i rudarski istrazni radovi, fizikalno kemijska svojstva nafte i plina, porijeklo nafte, osnovna petrofizikalna svojstva stijena, lezista nafte i plina dubinske strukture pogodne za akumulaciju ugljikovodika,

OSNOVE GEOTEHNOLOGIJE

Objasniti znacenje geotehnologije Naznaciti specificnosti rudarskog rada Prepoznati vaznost zastite okolisa i sigurnosti radova

MINERALNE SIROVINE

Poznavati mineralne sirovine i istrazivanje Opisati rezerve, proizvodnju i potrosnju mineralnih sirovina

ISTRAZIVANJA I EKSPLOATACIJA MINERALNIH SIROVINA

Objasniti postupke istrazivanja, eksploatacije i oplemenjivanje mineralnih sirovina. Znati fizikalno-kemijska svojstva nafte i plina, kao i lezista u kojima se nalaze

Objasniti postanak nafte i plina OSNOVNA SVOJSTVA Znati fizikalno-kemijska svojstva NAFTE I PLINA nafte i plina, kao i lezista u kojima se nalaze

16

OSNOVE TEHNOLOSKOG PROCESA EKSPLOATACIJE

Poznavati sve vrste razradnih radova. Znati opisati proizvodnju i sabiranje nafte i plina

bitne postavke eksploatacije mineralnih sirovina: pridobivanje ugljikovodika, povrsinska i podzemna eksploatacija cvrstih mineralnih sirovina, upoznavanje sa osnovnim segmentima tehnoloskog procesa: otvaranje i razrada lezista, prouzvodnja, sabiranje i transport ugljikovodika, otkopavanje cvrstih mineralnih sirovina, osnovne znacajke procesa oplemenjivanja mineralnih sirovina: sitnjene i klasiciranje cvrstih mineralnih sirovina, ostali oplemenjivacki procesi, te prerada nafte, ostale aktivnosti u geotehnologiji, izrada puteva, ugradnja brana, tunelogija, ekspoatacija podzemnih voda i dr.

Materijalni uvjeti: Za ostvarivanje programa potrebno je osigurati: - ucionicu - terenski rad na naftnim poljima i busotinama. Skola treba raspolagati sa audio vizuelnim nastavnim sredstvima i pomagalima i potrebnim nastavnim sredstvima.

Nastavni predmet: LEZISTA UGLJENA, NAFTE I PLINA

Razred Broj sati tjedno (godisnje)

Cilj programa:

1 1 (35)

2 1(35)

Stjecanje osnovnih strucno-teorijskih znanja o lezistima ugljena, nafte i plina, te razvijanje sposobnosti i vrijednosti za njihovu primjenu u praksi.

17

Zadaci programa: - upoznati se sav lezistima ugljena, nafte i plina u Hrvatskoj - osposobiti ucenika za primjenu teorijskih znanja u struci - upoznati organizaciju rada, radna mjesta, sustave praenja kontrole kvalitete - razviti interes i motivaciju za kvalitetan rad, samostalnost u radu i odgovornost.

Sadrzaj programa:

Nastavna cjelina

Ocekivani rezultati

Nastavni sadrzaji ugljen kao energetsko gorivo, te metalurska i kemijsko-tehnoloska sirovina, rezerve i potrosnja u svijetu i Hrvatskoj, organski i anorganski spojevi u grai bilja, akumuilacija i razgradnja biljne tvari, treset, sapropel, pougljenjivanje, biokemijski i geokemijski procesi, klasifikacija ugljena po uporabnoj vrijednosti, stupnju pougljenjivanja, genetska klasifikacija, talozne sredine, teorije autohtonizma i alohtonizma, ugljenonosne formacije, sastav ugljikovodika, skupine spojeva i osnovna svojstva,

UGLJEN KAO ENERGETSKO GORIVO

Objasniti nastanak ugljena Znati definirati klasifikaciju ugljena

Drugi razred Nastavna cjelina Ocekivani rezultati Definirati postanak nafte i karakteristika slojeva nafte i plina NAFTA KAO ENERGETSKO GORIVO Nastavni sadrzaji postanak ugljikovodika, maticne stijene, tipovi karogena i zrelost organske tvari,proces migracije, kompakcija sedemenata, te poroznost i propusnost, nakupljenje nafte i plina, kolektorske stijene, zamke i klasifikacije lezista,voda, nafta i plin u lezistu, proizvodnja i perspektive.

18

Materijalni uvjeti: Za ostvarivanje programa potrebno je osigurati: - Ucionica Skola treba raspolagati sa audio vizuelnim nastavnim sredstvima i pomagalima i potrebnim nastavnim sredstvima.

Nastavni predmet: TEHNIKA IZRADE BUSOTINA

Razred Broj sati tjedno (godisnje)

Cilj programa:

1 3 (105)

2 3(105)

3 3(105)

4 4(128)

Stjecanje osnovnih strucno-teorijskih znanja o tehnikama izrade busotina, te razvijanje sposobnosti i vrijednosti za njihovu primjenu u praksi. Zadaci programa: - usvojiti tehnoloska znanja neophodna za uspjesan rad ili nastavak skolovanja - osposobiti ucenika za primjenu teorijskih znanja u struci - upoznati organizaciju rada, radna mjesta, sustave praenja kontrole kvalitete - razviti interes i motivaciju za kvalitetan rad, samostalnost u radu i odgovornost.

Prvi razred Nastavna cjelina Ocekivani rezultati Nastavni sadrzaji Lezista nafte i plina -akumulacije ugljikovodika u sedimentnim stijenama -karakteristike slojeva; porozitet, permeabilitet -strukturne zamke, stratigrafske i ostale zamke -geofizicka istrazivanja -seizmika Rotacija, optereenje na dlijeto, uklanjanje razrusenih cestica Kopnene garniture, platforme Nosivost tornja, -utjecaj vjetra i alatki u tornju -pogonski motori, -prijenosnici

UVOD

Objasniti postanak nafte i plina i karakteristike slojeva

TEHNOLOSKI PROCES BUSENJA TIPOVI BUSAIH POSTROJENA TORANJ POGONSKI SUSTAV

Definirati osnovne parametre tehnologije busenja Razlikovati tipove busaih postrojenja Objasniti osnovne karakteristike busaeg tornja Objasniti pogonski sustav

19

SUSTAV ZA MANIPULIRANJE ALATKAMA SUSTAV BUSAIH ALATKI SUSTAV ZA ISPIRANJE

Objasniti sustav za manipuliranje alatkama

Dizalica, koloturni sustav

SUSTAV ZA KONTROLU USA BUSOTINE

Isplacna glava, radna sipka i Znati opisati sustav buseih alatki vrtai stol -busae alatke, dlijeta Fluid za ispiranje (isplaka), Karakteristike isplake i sisaljke isplacne sisaljke Preventerski sustav, hidraulicka jedinica Objaniti svrhu preventerskog "Koomey", podesiva sapnica, sustava hidraulicke jedinice, odvajaci plina, pomona podesive sapnice, odvajaca plina sredstva, busai instrumenti, i busaih instrumenata odrzavanje busaeg postrojenja, sigurnosne preporuke

Drugi razred Razred Ocekivani rezultati Nastavni sadrzaji Teske sipke, ostvarivanje optereenja na dlijeto, odrzavanje busaih sipki pod vlacnim opterecenjem, ostvarivanje efekta njihala, stabiliziranje dlijeta, alatke za podizanje, osteenja, odrzavanje i rukovanje, pregled Spojnice, navojni spojevi, tolerancije, teske busae sipke, odrzavanje i rukovanje, osteenja, pregled, osteenja busaih sipki, transportiranje i skladistenje busaih sipki, dotezanje Radna sipka Prijelazi, cistai cijevi, stitnici, stabilizatori i prosirivaci, Uzduzno naprezanje (primjer), torzijsko naprezanje, rasprskavanje (primjer), gnjecenje (primjer), kombinirana naprezanja API standardi, spojnice i navojni spojevi, opremanje zastitnih cijevi (strugaci, centralizeri, cepovi, ppv,

20

BUSACE ALATKE

Objasniti svrhu teskih sipkiu, stabilizatora i altki za podizanje

BUSAE SIPKE

Objasniti vrrske navojnih spojeva za teske busae sipke, ostecenja i pregled

POMONA OPREMA U NIZU BUSAIH Objasniti svrhu pomone opreme ALATKI NAPREZANJA U BUSAIM ALATKAMA Razumjeti naprezanje u nizu busaeg alata Poznavati opremu za zastitne cijevi Opisati i ukazati na

ZASTITNE CIJEVI

CEMENTACIJA Trei razred Nastavna cjelina

vaznost cementacije

cementacijska glava i peta), ugradnja kolone zastitnih cijevi Cementi, mijesanje cementa, upumpavanje, cepovi, zaustavna ploca

Ocekivani rezultati

Nastavni sadrzaji Zrvanjska dlijeta,konstrukcija, tipovi dlijeta, lezajevi, obodni rezaci, prolazi za isplaku, izbor dlijeta, klasifikacija, zrvanjska dlijeta specijalnih namjena, trosenje dlijeta, zapisi i troskovi Primjena kod busenja, klasifikacija, trosenje dijamantnih i PDC dlijeta Lopatasta dlijeta i dlijeta za posebne namjene Konvencionalno, orijentirano i bocno jezgrovanje Manevar sa alatom, dotezanje i odvrtanje, rotacija alata, kontrolna konzola, kocnice, pogon Mehanicka, pomone kocnice, hidrodinamicka, elektromagnetska Koloturje, kuka, elevatori, busae uze, konstrukcija i dimenzioniranje uzeta Kupola radne sipke, kupola vrtaeg stola, klinovi, dotezanje i otpustanje navojnih spojeva Glavne komponente, prakticna primjena Turbinske busilice, vijcani motori, elektrobusilice

DLIJETA

Poznavati tipove dlijeta

DIJAMANTNA I Poznavati tipove dijamantnih i POLIKRISTALINSKA polikristalinskih dlijeta DLIJETA ALATKE ZA JEZGROVANJE DIZALICA Prepoznati tipove jezgrovanja Razumjeti mogunosti rada dizalice Razlikovati tipove kocnica i namjenu Razumjeti funkciju koloturnog sustava Poznavati svrhu elemenata na vrtacem stolu Objasniti komponente i primjenu vrsnog pogona Razlikovati dubinskih motora

KOCNICA BUSAE UZE I KOLOTURNI SUSTAV VRTAI ( BUSAI ) STOL VRSNI POGON DUBINSKI MOTORI Cetvrti razred Nastavna cjelina PREVENTERI USE BUSOTINE

Ocekivani rezultati Objasniti tipove preventera i primjenu Naznaciti prstenove i prirubnice

Nastavni sadrzaji Prstenasti,celjusni, rotacijski, diverteri, unutarnji Prstenovi i prirubnice, ispitivanje hermeticnosti

21

AKTIVIRANJE PREVENTERA RAZDJELJNIK ISPLACNE PUMPE I SUSTAV ZA PRIPREMU I PROCISAVANJE ISPLAKE ODVAJACI PLINA MJESALICE ISPLAKE ISPLACNA GLAVA

Objasniti aktiviranje preventera preko akumulatorske jedinice Objasniti svrhu razdjeljnika

Tipovi pumpa i precistaca isplake

Razlika u odvajacima plina Poznavati mjesalice za isplake Objasniti svrhu isplacne glave Prepoznati alatke za instrumentaciju, vrste zaglave i nacini oslobaanja

INSTRUMENTACIJE

Akumulatorska jedinica, raspored ureaja za aktiviranje preventera Vodovi, ventili, rucna i podesiva sapnica Konstrukcija, pogonski dio, hidraulicki dio, dobava, centrifugalne pumpe, spremnici za isplaku, vibratori sa sitima, odvajaci pijeska i silta, centrifuge-dekanteri Primarni otplinjivac isplake, vakuumski otplinjivac Lijevci, puske, mehanicke mjesalice, ejektori Stojka i gibljivo tlacno crijevo Alatke za unutarnje i vanjsko hvatanje, lom alata Prihvat alata (zaglave) Oslobaanje zaglavljenih alatki

Materijalni uvjeti: Za ostvarivanje programa potrebno je osigurati: - ucionicu - radionicu za vjezbe i praktican rad - terenski rad na naftnim poljima i busotinama. Skola treba raspolagati sa audio vizualnim nastavnim sredstvima i pomagalima i potrebnim nastavnim sredstvima.

Nastavni predmet: TEHNIKA SIGURNOSTI Razred Broj sati tjedno (godisnje)

Cilj programa: Stjecanje osnovnih znanja o izvorima opasnosti na radnom mjestu i mjerama zastite Zadaci programa: - usvojiti potrebna znanja za siguran rad - osposobiti ucenika za primjenu teorijskih znanja u struci - upoznati organizaciju rada, radna mjesta, sustave praenja kontrole kvalitete

3 1 (35)

4 1(32)

22

Trei razred Nastavna cjelina UVOD U TEHNIKU SIGURNOSTI Ocekivani rezultati Razumjeti i uociti da je cijelo podrucje zastite zdravlja i sigurnosti regulirano, te da postoji propisana obveza primjene propisanih i priznatih pravila zastite. Nauciti osnovna pravila zastite zdravlja i sigurnosti kojima se uklanja ili smanjuje opasnost . Nastavni sadrzaji Ustav RH, meunarodni ugovori, opi i posebni zakoni, pod-zakonski pravni akti, norme, autonomni opi i posebni akti poduzea, zahtjevi iz ugovora - zastitne naprave - udar el. struje - pozar i eksplozija - radne povrsine - radni prostor - prolazi, prijelazi - evakuacija - higijena rada - mikroklima - buka i vibracija - klimatski utjecaji - stetne tvari - stetna zracenja - sanitarni prostori - zastitna sredstva - zastitne naprave - spec. postupci - znakovi upozorenja - trajanje rada - zahtjevi za rad na RM s posebnim uvjetima, Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 135/05) - API norme - IADC preporuke - ADR pravila - ISM kod i sl. Zahtjevi Zakona o zastiti na radu (NN 59/96)

OSNOVNA PRAVILA ZASTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI

POSEBNA PRAVILA ZASTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI

Razumjeti potrebu da se moraju primijeniti posebna pravila zastite, ako se osnovnim pravilima ne moze otkloniti opasnost.

PRIZNATA PRAVILA ZASTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI OBVEZE POSLODAVCA U PROVEDBI MJERA ZASTITE

Upoznati mogunost primjene priznatih pravila iz prakse ili stranih propisa. Nauciti obveze poslodavca o organiziranju, primjeni, osposobljavanju, nadzoru i osiguranju resursa za djelovanje ucinkovitog sustava zastite zdravlja i sigurnosti. Nauciti obveze zaposlenika u sustavu upravljanja zastitom zdravlja i sigurnosti Upoznati zakonske zahtjeve i primjere ucinkovite organizacije Sluzbe

OBVEZE ZAPOSLENIKA U PRIMJENI MJERA ZASTITE ORGANIZACIJA SLUZBE ZASTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU

Zahtjevi zakona o zastiti na radu (NN 59/96) Zahtjevi Zakona o zastiti na radu i primjeri iz prakse (Crosco)

23

INTERNACIONALNE NORME O ZASTITI ZDRAVLJA I SIGURNOSTI PRAVILA SIGURNOSTI ZA ZAJEDNICKA RADILISTA METODE NADZORA PRIMJENE MJERA ZASTITE PROGRAMI SIGURNOSTI

KONTROLA ZDRAVLJA I RADNOG OKOLISA

ZASTITA NA STROJEVIMA I UREAJIMA

OSOBNA ZASTITNA SREDSTVA I OPREMA PREVENCIJA POZARA, GASENJE POZARA I KONTROLNE MJERE

- API norme - ADR norme - ILO norme - IADC preporuke - ISM kod i sl. Poznavati pravila sigurnosti za Zakon o zastiti na radu i zajednicka radilista Pravilnik o sadrzaju plana ureenja privremenih i zajednickih radilista (NN 45 / 84). Poznavati metode nadzora Zakon o zastiti na radu, primjene mjera zastite zdravlja Norma OHSAS 18001:2007, i sigurnosti Interni dokumenti RO Upoznati potrebu izrade i Zakon o zastiti na radu, sadrzaja programa sigurnosti Norma OHSAS 18001:2007, Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapreenje sigurnosti i zastite zdravlja radnika u naftnom rudarstvu (NN 40/07), Interni dokumenti RO Shvatiti i razumjeti potrebu Zakon o zastiti na radu, periodicne provjere Pravilnik o ispitivanju zdravstvenog stanja radnika i radnog okolisa, te strojeva i kontrole parametara radnog ureaja s poveanim okolisa opasnostima (NN 114/02), (NN 131/02) i (NN 126/03) Nauciti mjere zastite na Pravilnik o sigurnosti strojevima i ureajima strojeva, (NN 135/05), Zakon o zastiti na radu, Pravilnik o ispitivanju radnog okolisa, te strojeva i ureaja s poveanim opasnostima (NN 114/02), Nauciti potrebu koristenja, Zakon o zastiti na radu, nacin uporabe i odrzavanje, te Pravilnik o uporabi osobnih uvjete u kojima je njihova zastitnih sredstava uporaba obvezna. (NN 39/06) Nauciti osnove vatrozastite, Zakon o zastiti od pozara metode i sredstva za gasenje (NN 58/93) i (NN 33/05), pozara Zakon o zastiti i spasavanju (NN 174/04)

upravljanja zastitom Upoznati internacionalne norme o zastiti zdravlja i sigurnosti

Cetvrti razred SNOVNI IZVORI OPASNOSTI Nauciti osnovne izvore opasnosti, vezano uz osnovna pravila zastite, te opasnosti u Zakoni, Pravilnici, Norme

24

SIGURNOST U SAOBRACAJU VERTIKALNO I HORIZONTALNO PRENOSENJE TERETA

naftnoj industriji i pri geoloskim radovima. Nauciti opasnosti i pravila defanzivne voznje. Nauciti pravila prenosenja tereta rucno i sredstvima za horizontalni i vertikalni prijevoz.

-

Praksa

KOMUNICIRANJE KAO ELEMENT SIGURNOSTI

OZLJEDE NA RADU, ISTRAZIVANJE I IZVJESTAVANJE

UTVRIVANJE OPASNOSTI, PROCJENA VISINE RIZIKA I UPRAVLJANJE RIZIKOM RUKOVANJE OPASNIM MATERIJALIMA

Upoznati metode i svrhu komuniciranja informacija o zastiti zdravlja i sigurnosti, te pravo na dobivanje informacija o zastiti. Upoznati vrste i tezine ozljeda, te postupak po ozljedi na radu, kao i korektivne i preventivne radnje za eliminiranje mogunosti ponavljanja ozljede. Nauciti prepoznavati opasnosti te upoznati potrebu izrade procjene opasnosti i visine rizika, te metode upravljanja rizicima Nauciti opasnosti i sigurno rukovati opasnim materijalima te upoznati sigurnosnotehnicke listove (MSDS)

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN105/04) ADR pravila, Tecaj defanzivne voznje Pravilnik o opim mjerama i normativima zastite pri radu s dizalicama (ZIRS, 1988), Upute za siguran rad s vilicarima (proizvoac), Pravilnik o rucnom prenosenju tereta (NN 42/05) Zakon o zastiti na radu, OHSAS 18001:2007, Interna pravila RO Zakon o zastiti na radu, Interna pravila RO, Upute IPROZ - RO

OPASNOSTI VEZANE ZA ZDRAVLJE ­ INDUSTRIJSKA HIGIJENA

Upoznati zahtjeve i pravila osiguranja sigurnog i zdravog radnog mjesta.

SPECIJALNE RADNE UPUTE

Upoznati potrebu izrade i koristenja radnih uputa za

Zakon o zastiti na radu, Pravilnik o izradi procjene opasnosti (NN 48/97), OHSAS 18001:2007, Interna pravila RO Zakon o zastiti na radu, Zakon o otrovima (NN 27/99 i 55/99), Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07), Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04), Zakon o zastiti od ionizirajueg zracenja i sigurnosti izvora (NN 64/06) Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomone prostorije (NN 6/84 i 42/05), Pravilnik o MDK stetnih tvari u atmosferi radnih prostora i o bioloskim granicnim vrijednostima (NN 92/93 i Zakon o zastiti na radu OHSAS 18001:2007

25

PRAVILA ZASTITE PRI RADU U ZATVORENIM PROSTORIMA PRVA POMO ZASTITTA PRI RADU U VRLO HLADNIM ILI VRUCIM PODNEBLJIMA PRAVILA ZASTITE PRI HIDROGEOLOSKIM, GEOFIZICKIM I GEOMEHANICKIM RADOVIMA ZASTITA PRI RADU S EKSPLOZIVIMA

specijalne radne postupke. Nauciti osnovne zahtjeve sigurnosti pri radu u zatvorenim prostorima Nauciti osnove prve pomo Nauciti osnove sigurnog rada u vrlo hladnim ili vruim podnebljima. - Izvori opasnosti - Visine rizika - Upravljanje rizicima pri tim radovima Upoznati vrste, manipulaciju i rad s eksplozivima, te sve propisane mjere zastite.

Zakon o zastiti na radu API RP za rad u zatvorenim prostorima (tankovi i sl.). Pravilnik o pruzanju prve pomoi Zakon o zastiti na radu IADC preporuke Dokumenti RO IAGC Land geophisical Safety Manual

PRAVILA ZASTITE PRI - Izvori opasnosti GEOTEHNICKIM, - Visine rizika EKOLOSKIM I - Upravljanje rizicima SERVISNIM RADOVIMA pri tim radovima SIGURNOST NA Nauciti opasnosti, rizike i BUSAEM/REMONTNOM metode sigurnog rada POSTROJENJU I PLATFORMI

Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 174/04), Pravilnik o oznacavanju eksplozivnih tvari (NN 121/05) IAGC Land geophisical Safety Manual Zakon o zastiti na radu, Pravilnici, Poslovnik Crosco, Prirucnik o zastiti na radu Crosca, Procedure busenja i remonta Radne upute Zakon o zastiti na radu, Zakon o zastiti i spasavanju, Procedura postupanja i odziva u hitnim situacijama (Crosco) Sigurnosne upute za prijevoz brodom, Upute za siguran prijevoz helikopterom Procedura Crosca API RP o zastiti pri pojavi H2S-a Dokumentacija Servisa Busenja Crosca Dokumentacija Servisa Remonta Crosca

ODZIV U SLUCAJU HITNOSTI

Alarmi, pozar, erupcija, napustanje busotine, H2S, zapaljivi i eksplozivni plinovi, covjek u moru i sl. Upoznavanje pravila zastite pri prijevozu osoba i tereta Nauciti sve o ovom otrovnom zapaljivom i eksplozivnom plinu, te mjere zastite zdravlja i sigurnosti Nauciti spec. opasnosti i rizike pri izvoenju operacija busenja. Nauciti spec. opasnosti i rizike pri izvoenju operacija remonta busotina.

SIGURNOST PRI TRANSPORTU VODOM ILI ZRAKOM ZASTITA PRI POJAVI H2S-a ZASTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST PRI RADOVIMA BUSENJA ZASTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST PRI REMONTNIM RADOVIMA

26

ZASTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST PRI SERVISNIM RADOVIMA NA BUSOTINI ZASTITA PRI ZRACNOM BUSENJU POSTUPCI SIGURNOG RADA NA VISINI I VERTIKALNOG TRANSPORTA RADNIKA ZAHTJEVI SIGURNOSTI IZ UGOVORA, TE OH&S PLAN ZAPISI IZ PODRUCJA ZASTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI

Nauciti spec. opasnosti i rizike pri izvoenju raznih servisnih operacija na busotinama. Upoznati se sa zahtjevima za siguran rad pri zracnom busenju. Nauciti zahtjeve za primjenu sigurnih nacina rada na visini i upoznati svu potrebnu opremu. Upoznati mogunost ugovaranja posebnih mjera zastite prema zahtjevima iz ugovora o servisnim radovima Upoznati zahtjeve za zapisima i evidencijama iz podrucja zastite zdravlja i sigurnosti na radu

Dokumentacija spec. servisa Crosca. API RP za zracno busenje Zakon o zastiti na radu, Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava i opreme OGP zahtjevi Ugovori Zakon o zastiti na radu, Zakon o zdravstvenoj zastitit I pripadajui pravilnici

Materijalni uvjeti: Za ostvarivanje programa potrebno je osigurati: - ucionicu - radionicu za vjezbe i praktican rad - terenski rad na naftnim poljima i busotinama. Skola treba raspolagati sa audio vizuelnim nastavnim sredstvima i pomagalima i potrebnim nastavnim sredstvima.

Nastavni predmet : OSNOVE KVALITETE ZASTITE I ZASTITE OKOLISA Razred Broj sati tjedno (godisnje)

Cilj programa: Stjecanje osnovnih strucno-teorijskih znanja o zagaenju i zastiti okolisa, te razvijanje sposobnosti i vrijednosti za njihovu primjenu u praksi. Zadaci programa: - usvojiti potrebna znanja o zastiti okolisa - osposobiti ucenika za primjenu teorijskih znanja u struci - razviti interes i motivaciju za kvalitetan rad, samostalnost u radu i odgovornost. - stei osnovna znanja o znacenju i ulozi kvalitete, zastite i zastite okolisa pri izvoenju radova

3 1 (32)

4 1 (32)

27

Trei razred

Nastavna cjelina

Ocekivani rezultati Spoznati znacaj i ukazati na vaznost sustavne brige o kvaliteti, zastiti i zastiti okolisa tijekom izvoenja radova Upoznati s ulogom i vaznosti kvalitete u povijesnom razvoju Drustva Razumjeti pojmove norma, standard .... Upoznati s vrstama normi i Sustavom meunarodne standardizacije Usvojiti osnovna znanja o normama ISO 9001, ISO 14001 i specifikacijom OHSAS 18001.

Nastavni sadrzaji Definiranje pojmova, Znacaj kvalitete, zastite i zastite okolisa u poslovanju naftnih poduzea Pretpovijest moderne kvalitete Razvoj kvalitete kroz razdoblja (temelji, tehnike, teorije, modeli) Sto je norma ili standard? Norma u danasnjem drustvu, Vrste normi, Internacionalizacija normi ISO Podrucja pokrivanja. Osnove norme ISO 9001, Osnove norme ISO 14001, Osnove specifikacije OHSAS 18001 Elementi Sustava Norme vezane za sustave upravljanja kvalitetom, Dokumentacija kvalitete, Upravljanje sustavom kvalitete Elementi Sustava Norme i specifikacije vezane za sustave upravljanja zastitom, Dokumentacija upravljanja zastitom, Upravljanje sustavom zastite Elementi Sustava Norme vezane za sustave upravljanja zastitom okolisa, Dokumentacija upravljanja zastitom okolisa, Upravljanje sustavom zastite okolisa Ustav RH, opi i posebni zakoni, podzakonski pravni akti, autonomni opi i posebni akti poduzea,

UVOD U PREDMET

POVIJEST UPRAVLJANJA KVALITETOM

POJAVA NORMIZACIJE

NORME ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

SUSTAV UPRAVLJANJA Stei potrebno znanje o elementima Sustava KVALITETOM upravljanja kvalitetom

SUSTAV UPRAVLJANJA Stei potrebno znanje o elementima Sustava ZASTITOM upravljanja zastitom

SUSTAV UPRAVLJANJA Stei potrebno znanje o elementima Sustava ZASTITOM OKOLISA upravljanja zastitom okolisa Upoznati s odnosnom zakonskom regulativom, Stei potrebno znanje o provoenju zahtjeva o zastiti na radu i zastiti okolisa

ZAKONSKA REGULATIVA RH

28

Cetvrti razred Nastavna cjelina OSNOVE I ELEMENTI SUSTAVA UPRAVLJANJA

Ocekivani rezultati Usvojiti osnovne pojmove Sustava upravljanja poslovanjem Ukazati na vaznost planiranja. Potpuno ovladati pojmom upravljanje rizicima (procjena utjecaja na okolis, identifikacija i analiza rizika..)

Nastavni sadrzaji Misija, vizija , politika, strategija, organizacija, komunikacija, informiranje, planiranje, kontrola, analiza, unapreivanje Dokumentacija, zapisi Upravljanje rizicima (aspekti okolisa, procjena utjecaja na okolis, rizici sigurnosti ...)

PLANIRANJE

PROJEKTIRANJE

IMPLEMENTACIJA

IZVOENJE

KONTROLA, MJERENJE I POBOLJSANJA

Osnovni elementi projektiranja (Projektni zadatak, prikupljanje Usvojiti osnovne pojmove u podataka, kontrola i projektiranju preispitivanje podataka, izlazni podaci, verifikacija, validacija, upravljanje izmjenama Povezati i objasniti uvoenje Uvoenje projekta ili Sustava sustava upravljanja u praksu upravljanja u praksu Stei potrebna znanja o Izvoenje usluge prema izvoenju ugovorenih radova zahtjevima projekta ili prema odobrenom projektu i dokumentiranog Sustava usvojenoj i vazeoj upravljanja poslovanjem, dokumentaciji Sustava Upravljanje resursima, poslovanja (procedure, radne Pripravnost i postupanje u upute, specifikacije...) izvanrednim situacijama. Nadzor i mjerenje Stei potrebno znanje o karakteristika procesa, vaznosti kontrole i mjerenja Nadzor i mjerenje kvalitete parametara poslovnih procesa usluga, i uspjesno koristiti kontrolne Mjerenje zadovoljstva kupca, metode i dokumentaciju. Auditi, zapisi, Ukazati na vaznost Analiza podataka, prikupljanja i analize podataka Upravljanje neusklaenostima, u svrhu provoenja Preventivne i korektivne radnje poboljsanja Poboljsanja

Materijalni uvjeti: Za ostvarivanje programa potrebno je osigurati: - ucionicu - terenski rad na naftnim poljima i busotinama. Skola treba raspolagati sa audio vizuelnim nastavnim sredstvima i pomagalima i potrebnim nastavnim sredstvima.

29

Nastavni predmet: OPREMANJE I ISPITIVANJE BUSOTINA

Razred Broj sati tjedno (godisnje)

Cilj programa:

1 3 (105)

2 3 (105)

3 3 (105)

4 4 (128)

Stjecanje znanja potrebnih za samostalan rad i za organizaciju radova na naftnim poljima , te razvijanje sposobnosti i vrijednosti za njihovu primjenu u praksi. Zadaci programa: - usvojiti tehnoloska znanja neophodna za organizaciju i izvoenje radova, kao i nastavak skolovanja - osposobiti ucenika za primjenu teorijskih znanja u struci - upoznati organizaciju rada, radna mjesta, sustave praenja kontrole kvalitete - razviti interes i motivaciju za kvalitetan rad, samostalnost u radu i odgovornost. - stei osnovna znanja o znacenju i ulozi kvalitete, zastite i zastite okolisa pri izvoenju radova u naftnoj i rudarskoj struci - osposobiti ucenika za primjenu teorijskih znanja u struci

Prvi razred Nastavna cjelina Ocekivani rezultati Nastavni sadrzaji Geofizicka istrazivanja koja se izvode na povrsini - seizmika - geomehanika - geoelektrika Geofizicka istrazivanja iz nabusenih busotina - uzimanje uzoraka stijena tokom busenja - elektrokarotazna mjerenja Faktori koji utjecu na nacin opremanja - slojni uvjeti - mehanicka razmatranja i ogranicenja Osnovno zacjevljenje i opremanje busotina - jednozonsko opremanje busotina - dvo i visezonsko opremanje - opremanje busotine s nezacijevljenim dijelom

OSNOVE GEOFIZICKIH ISTRAZIVANJA

Potpuno ovladati pojmovima; Geofizicka istrazivanja sa povrsine, te stei potrebno znanje o izvoenju geofizickih istrazivanja iz nabusenih busotina.

OPREMANJE BUSOTINA

Nauciti faktore koji utjecu na nacin opremanja busotine..Stei potrebno znanje o povrsinskoj, kao i o podzemnoj opremi, te nacin izbora iste.

30

Povrsinska oprema - busotinska glava - tubing prirubnica - erupcioni ureaj - povrsinski vodovi Podzemna oprema - jedan niz proizvodnih cijevi - dva ili vise nizova Drugi razred Nastavna cjelina Nastavni sadrzaji Tubing - spojnice - kvaliteta celika - ispitivanje tubinga - rukovanje - API klasifikacija Naucii sve o posebnoj podzemnoj opremi te Pakeri spoznati koje sve sile u - vrste pakera busotini djeluju na pojedine - sile koje djeluju na cijevni alat i pakere dijelove opreme, te nauciti izracunati iste. Podzemna sigurnosna oprema - sigurnosni ventili koji se reuliraju s povrsine - siurnosni ventili koji se reguliraju brzinom i volumenom protoka Klasicna skica opreme na Stei potrebno znanje o radilistu razmjestaju potrebne opreme, te nauciti sve Gusenje busotina prpremne radove. - postupci Potpuno ovladati pojmom - tekuine za gusenje ,,Postrojenja za izvoenje Postrojenja za izvoenje servisnih radova. servisnih (remontnih) radova Prepoznati dijelove - povrsinski dijelovi proizvodne opreme te nauciti proizvodne opreme zamijeniti povrsinsku i podemnu proizvodnu - podzemni proizvodni ureaji opremu. Ocekivani rezultati Povezati i objasniti razne vrste obrada te definirati koju obradu izvesti u ovisnosti od vrste pribusotinskih slojeva. To se odosi i na sprecavanje Nastavni sadrzaji Obrade slojeva - kiselinske obrade - obrade slojeva povrsinsko aktivnim tvarima - hidraulicko razdiranje ­ frakturiranje Ocekivani rezultati

POSEBNA PODZEMNA OPREMA

SERVISNI RADOVI ( REMONT BUSOTINA)

ZAMJENA I POPRAVAK PROIZVODNE OPREME Trei razred Nastavna cjelina SERVISNI RADOVI PROIZVODNIH SLOJEVA ( POBOLJSANJE DOTOKA IZ SLOJA )

31

dotoka pijeska u busotinu i cementacije pod tlakom. Sprecavanje dotoka pijeska u busotinu - mehanicki nacini - kemijski Cementacija pod tlakom RENTABILNOST IZVOENJA SERVISNIH RADOVA Shvatiti definicije troskova i planiranje servisnih radova, te nauceno znati primjeniti u praksi. Kontroliranje troskova servisnih radova Planiranje servisnih radova Povrsinska oprema - dizalica - zica - oprema usa busotine Podzemna oprema - oprema koja se ugrauje na tubingu - oprema na zici ( standardna: specijalna ) Tehnologija izvoenja radova na zici Instrumentacija opreme koja se ugrauje na zici

RADOVI NA ZICI ( WIRELINE )

Stei potrebno znanje o izvoenju radova na zici, te znati definirati podzemnu i nadzemnu opremu, te znati upotrebiti sve mogue kombinacije opreme.

Cetvrti razred Nastavna cjelina Ocekivani rezultati Nastavni sadrzaji Ostvarivanje dotoka iz sloja - zamjena tekuine u busotini - mehanicko snizavanje nivoa tekuine u busotini Ispitivanje za vrijeme busenja ( DST ) - ispitivanje naftnih busotina - ispitivanje plinskih busotina - ispitivanje geotermalnih busotina Oprema za ispitivanje - povrsinska - podzemna Analiza dobivenih rezultata Openito Postrojenje za rad s savitljivim tubingom - nacin rada i mogunost primjene

ISPITIVANJE SLOJEVA

Potpuno ovladati nacinima ostvarivanja dotoka u busotinu, te ispitivanjima busotina, te nauciti rukovati s opremom za ispitivanje. Znati sto je sve potrebno za kvalitetnu analizu dobivenih rezultata ispitivanja.

SERVISNE OPERACIJE U BUSOTINAMA POD TLAKOM

Definirati zasto s potrebne operacije izvoenja radova u busotinama pod tlakom. Nauciti sve o radovima postrojenja za rad u tim

32

uvjetima, kao i mogunosti primjene pojedinih postrojenja u specificnim situacijama.

- oprema Hidraulicko servisno postrojenje - nacin rada i mogunost primjene - oprema Postrojenje za rad s tekuim dusikom - nacin rada i mogunost primjene

Materijalni uvjeti: Za ostvarivanje programa potrebno je osigurati: - ucionicu - radionicu za vjezbe i praktican rad - terenski rad na naftnim poljima i busotinama. Skola treba raspolagati sa audio vizuelnim nastavnim sredstvima i pomagalima i potrebnim nastavnim sredstvima.

Nastavni predmet: NAFTNO STROJARSTVO Razred Broj sati tjedno (godisnje)

Cilj programa: Stjecanje osnovnih strucno-teorijskih znanja vrijednosti za njihovu primjenu u praksi. Zadaci programa: - usvojiti tehnoloska znanja neophodna za uspjesan rad ili nastavak skolovanja - osposobiti ucenika za primjenu teorijskih znanja u struci - upoznati organizaciju rada, radna mjesta, sustave praenja kontrole kvalitete - razviti interes i motivaciju za kvalitetan rad, samostalnost u radu i odgovornost. iz naftnog strojarstva, te razvijanje sposobnosti i

3 2 (70)

4 2(64)

Trei razred Nastavna cjelina TORNJEVI PODIZNA OPREMA Ocekivani rezultati Usvojiti pojmove , znati definirati zadatke na odrzavanju postrojenja Usvojiti pojmove , znati definirati zadatke na Nastavni sadrzaji Vrste tornjeva i karakteristike Optereenja tornjeva Ispitivanje tornjeva Nepomicno koloturje Pomicno koloturje njihove

33

odrzavanju postrojenja

VRTAI STOLOVI / Usvojiti pojmove , znati GORNJI POGON ­TOP definirati zadatke na DRIVE odrzavanju postrojenja

DIZALICE I PREDLEZJA

Usvojiti pojmove , znati definirati zadatke na odrzavanju postrojenja

POGONSKI MOTORI

Usvojiti pojmove , znati definirati zadatke na odrzavanju postrojenja

Kuke Isplacna glava Tehnicke karakteristike vrtaih stolova Odrzavanje vrtaih stolova Opis sistema TOP DRIVE Vrste pogona Odrzavanje ureaja Tehnicke karakteristike Sklopovi Kocnice ­ pojasna , disk brake , pomone kocnice ( elektromagnetska / hidraulicka kocnica ) Opa podjela OTTO motor ­ princip rada DIESEL motori - princip rada Gorivo , maziva , motorna ulja Sustav paljenja , hlaenja , podmazivanja Odrzavanje motora

Cetvrti razred Nastavna cjelina Ocekivani rezultati Usvojiti pojmove , znati definirati zadatke na odrzavanju postrojenja Usvojiti pojmove , znati definirati zadatke na odrzavanju postrojenja Nastavni sadrzaji Tehnicke karakteristike Osnovni sklopovi Proracuni Pogon Odrzavanje Tehnicke karakteristike Primjena Pogon Odrzavanje Osnove rada Vrste kompresora Odrzavanje Zracna vitla Zracni klinovi Navrtaci Sustav bazena isplake Ureaji za izradu isplake Ureaji za procisavanje isplake Ureaji za otplinjavanje isplake Postupci / procedure odrzavanja ureaja Sustav za praenje preventivnog odrzavanja

34

ISPLACNE SISALJKE

CENTRIFUGALNE SISALJKE

Usvojiti pojmove , znati KOMPRESORI / definirati zadatke na PNEUMATSKI UREAJI odrzavanju postrojenja ISPLACNI SUSTAV ZA IZRADU , Usvojiti pojmove , znati OTPLINJAVANJE I definirati zadatke na PROCISAVANJE odrzavanju postrojenja ISPLAKE PREVENTIVNO ODRZAVANJE Usvojiti pojmove , znati definirati zadatke na odrzavanju postrojenja

Materijalni uvjeti: Za ostvarivanje programa potrebno je osigurati: - ucionicu - radionicu za vjezbe i praktican rad - terenski rad na naftnim poljima i busotinama. Skola treba raspolagati sa audio vizuelnim nastavnim sredstvima i pomagalima i potrebnim nastavnim sredstvima.

Nastavni predmet :PRIMIJENJENA ELEKTROTEHNIKA

Razred Broj sati tjedno (godisnje)

Cilj programa:

3 2 (70)

4 2 (64)

Stjecanje osnovnih strucno-teorijskih znanja i vjestina iz elektrotehnike, te razvijanje sposobnosti i vrijednosti za njihovu primjenu u praksi. Zadaci programa: - stei osnovna znanja iz primijenjene elektronike iz podrucja struke - osposobiti ucenika za primjenu teorijskih znanja u struci - upoznati organizaciju rada, radna mjesta, sustave praenja kontrole kvalitete - razviti interes i motivaciju za kvalitetan rad, samostalnost u radu i odgovornost.

Nastavna cjelina

Ocekivani rezultati Savladati osnovne pojmove Teoretski dio Prepoznavanje el. velicina Usvoiti svrhu i namjenu Nauciti osnovne zakonitosti Nauciti prepoznati osnovne elemente nauciti razlikovati sustave Nauciti osnovne elemente Znati namjenu

Nastavni sadrzaji uvod istosmjerne el. velicine izmjenicne el. velicine / napon i struja/ snaga proizvodnja el- struje distribucija potrosnja-potrosaci uvod pasivni elektronicki elementi poluvodicki elektronicki elementi procesni sustavi elektrodieselski pogoni elektromagnetski sustav kompresorske stanice rasvjeta

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

ELEKTREOENERGETIKA

INDUSTRIJSKA ELEKTRONIKA

BUSACA POSTROJENJA

35

ELEKTRODIZELSKI AGREGATI

Nauciti namjenu Nauciti osnove rukovanja nauciti ocitati signalizaciju Prepoznati ureaje Nauciti osnove rukovanja na siguran nacin Nauciti namjenu ureaja Nauciti osnove pravilnog rukovanja Pravilno odrzavanje

ELEKTRICNI STROJEVI

izbor dizelskog motora elektricni generator regulacija rada elektrodieselskog agregata daljinski nadzor i upravljanje sinhroni generatori DC generatori/ motori AC elektro motori asinkroni elektromotori sinhroni elektromotori transformatori elektromagnetska kocnica Turbinske busilice, vijcani motori, eletrobusilice

TUBINSKI MOTORI Cetvrti razred Nastavna cjelina ELEKTROTEHNIKA

Ocekivani rezultati Nauciti razlike el. velicina Prepoznati el.velicine Znati primjenu Nauciti nazve sklopova Nauciti nacine prijenosa elektricne energije Nauciti potrosae i njihove karakteristike Nauciti prmjenu Nauciti rukovati Nauciti procesne sustave i njihovu primjenu Nauciti birati agregat Rukovanje kompresorskom stanicom Elementi rasvjete Pustanje agregata u rad Sinhronizacija Naucit se koristiti daljinskim nadzorom Nauciti osnove rada generatora AC/DC Nauciti svrhu i primjenu sinhronih i asinhronih ureaja

Nastavni sadrzaji uvod istosmjerne el. velicine izmjenicne el. velicine / napon i struja/ snaga proizvodnja el- struje distribucija potrosnja-potrosaci uvod pasivni elektronicki elementi poluvodicki elektronicki elementi procesni sustavi elektrodieselski pogoni elektromagnetski sustav kompresorske stanice rasvjeta izbor dizelskog motora elektricni generator regulacija rada elektrodieselskog agregata daljinski nadzor i upravljanje sinhroni generatori DC generatori/ motori AC elektro motori asinkroni elektromotori sinhroni elektromotori transformatori elektromagnetska kocnica

ELEKTREOENERGETIKA

INDUSTRIJSKA ELEKTRONIKA

BUSACA POSTROJENJA

ELEKTRODIZELSKI AGREGATI

ELEKTRICNI STROJEVI

36

TUBINSKI MOTORI UPRAVLJACKI SKLOPNI BLOK

MOTORSKI UPRAVLJACKI CENTAR

ELEKTRICNI UREAJI U PROTUEKSPLOZIJSKOJ IZVEDBI

ELEKTRICNA MJERENJA

ELEKTRICNI INSTRUMENTI

INFORMATICKI SUSTAVI I T.T. KOMUNIKACIJE

Turbinske busilice, vijcani motori, eletrobusilice oprema sustav µ-drill sustav Power Drill 2000 opis rada izmjenicnog sustava generatorski sklopni blok opis rada istosmjernog sustava sinkronizacija dojave kvara dojave dozemnog spoja transformatorska polja i transformatori upravljacki pult bussa Nauciti nazive termicka zastita Prepoznati ureaje nadstrujna zastita Nauciti osnove rukovanja upravljanje elektricnim ureajima signalizacija Nauciti nazive osnove protueksplozijske Prepoznati opasnosti zastite Nauciti svrhu klasifikacija ugrozenig protueksplozijske zastite prostora-zone opasnosti Nauciti mjere zastite tehnicki nadzor izvedbe protueksplozijske zastite oznacavanje usklaivanje EN & HR normi atestiranje i nostrifikacija svjedozbi Nauciti nazive mjerenje otpora izolacije Nauciti ocitati rezultate mjerenje provodnosti zastite Nauciti zasto se mjerenja od atmosferskog praznjenja vrse mjerenja SWR-a mjerenje zastite od statickog elektriciteta Nauciti nazive uvod Nauciti ocitati izmjerene analogni mjerni instrumentom vrijednosti digiotalni mjerni instrumenti Nauciti granicne vrijednosti i elektrodinamski instrumenti shvatiti uzroke i posljedice frekvencmetri mjerila otpora izolacije osciloskopi Nauciti nazive osnovi pojmovi Prepoznati ureaje osobno racunalo Nauciti osnove rukovanja umrezavanje O. R. Nauciti postupke u opasnosti povezovanje O.R. sa sustavom Primjena: offshore-GMDSS veza (telefonske centrale, linkovi,..) P.A. sustavi ( interfoni,

37

Znati namjenu Nauciti osnove odrzavanja Nauciti svrhu i nsmjenu Nauciti osnove rukovanja Nauciti izcitati pripadajuu signalizaciju

ZASTITA OD ELEKTRICNE STRUJE

Nauciti nazive Nauciti osnovne mjere zastite Biti upoznat sa osnovnim zakonskim normama Potrebno trajno osvjezavanje znanja

PREVENTIVNO ODRZAVANJE

Nauciti nazive i procedure Nauciti pravilo primjeniti procedure Izvjesca

razglasi i VHF-ureaji) GMDSS- sustavi na offshore objektima SPI ­code djelovanje elektricne struje na covjeka izvori opasnosti od elektricne struje osnovni elementi zastite od el. struje sigurnosni zahtjevi za sigurnostod elektricnih komponenti i ureaja. zakonske odredbe edukacija osoba za rukovanje i odrzavanje el. opreme Postupci / procedure odrzavanja ureaja Sustav za praenje preventivnog odrzavanja

Materijalni uvjeti: Za ostvarivanje programa potrebno je osigurati: - ucionicu - radionicu za vjezbe i praktican rad - terenski rad na naftnim poljima i busotinama. Skola treba raspolagati sa audio vizuelnim nastavnim sredstvima i pomagalima i potrebnim nastavnim sredstvima.

Nastavni predmet : LABORATORIJSKE I TERENSKE VJEZBE Razred Broj sati tjedno (godisnje) Cilj: upoznati ucenike sa temeljnim operacijama i postupcima i primjenom istih u praksi osposobiti ucenike za samostalan rad i primjenu postupaka stei potrebna znanja i vjestine 3 2 (70) 4 2(64)

38

Trei razred Nastavna cjelina Osnove zastite na radu Rucni alati i mjerila. Mjerenje i kontrola. Rucna obrada materijala. Vjezbe obiljezavanja i zacrtavanja. Ocekivani rezultati

Pridrzavanje odrednica o ZNR i zastiti okolisa Uspjesno koristenje rucnih alata i mjerila Provjera izraenih dijelova mjerilima Kontrola povrsina dijelova nakon rucne obrade Samostalno provjeriti tocnost obiljezavanja i zacrtavanja Znati samostalno provjeriti rezultate rada uz koristenje osobnih zastitnih sredstava uz sto veu tocnost. Znati samostalno provjeriti rezultate rada uz koristenje osobnih zastitnih sredstava uz sto veu tocnost. Znati samostalno provjeriti rezultate rada uz koristenje osobnih zastitnih sredstava uz sto veu tocnost. Znati samostalno provjeriti rezultate rada uz koristenje osobnih zastitnih sredstava uz sto veu tocnost. Znati samostalno provjeriti rezultate rada uz koristenje osobnih zastitnih sredstava uz sto veu tocnost. Znati izmjeriti, montirati i demontirati sastavne dijelove i samostalno provjeriti rezultate rada Kod odrzvanja koristiti ispravni alat u odreene svrhe

Nastavni sadrzaji

Polaganje ispita o ZNR). Odabir alata i mjerila i postupci rucne obrade (pomicno mjerilo, mikrometar, dubinomjer) Citanje nacrta i planiranje tijeka izrade Citanje nacrta i planiranje tijeka izrade

Vjezbe pilenja, turpijanja, busenja, upustanja, narezivanja navoja i razvrtavanja.

Citanje nacrta i planiranje tijeka izrade

Krojenje, rezanje, savijanje i ravnanje limova i zice.

Citanje nacrta i planiranje tijeka izrade

Vjezba sjecenja metala sjekacem.

Citanje nacrta i planiranje tijeka izrade

Vjezbe grecanja.

Citanje nacrta i planiranje tijeka izrade

Spajanje materijala i montaza

(zakretanje, lemljenje, zavarivanje plamenom, varenje)

Montaza i demontaza strojeva i postrojenja iz zanimanja ucenika. Postupak montaze i demontaze. Odrzavanje strojeva i opreme.

39

-

Povrsinska zastita.

Strojna obrada.

Znati pripremiti povrsine i koristiti sredstva za zastitu iz zastitu okolisa Znati i umijeti strojno obraditi sijelove i provjetiti rezultate rada

Vjezbe iz tokarenja. Ostale vjezbe ovisno o opremljenosti radionice.

Postii trazenu tocnost, koristiti zastitna sredstva Toranj (klasicni, preklopni) Koloturni mehanizam Busae uze (sidro) Dlijeta, teske sipke, busae sipke, radna sipka, prijelazni komadi, stabilizatori Isplacna glava, Dizalica Pogonski motori Mjerni instrumenti Pomoni alat u tornju Rad sa istim (lancana klijesta, visea klijesta, kudeljno uze, klinovi) Busenje Vrste i grupe nosivosti Teleskopski preklopni toranj Dizalica Celicna uzad Pogonski motori Elektricni agregati za rasvjetu

1. BUSAE POSTROJENJE

Nauciti dijelove postrojenja uz koristenje zastitnih sredstava i primjene zastite Vjezbanje ispravnog koristenja dizalice motora, instrumenata i pomonih alata uz koristenje zastitnih sredstava Vjezbanje ispravnog koristenja dizalice motora, instrumenata i pomonih alata uz koristenje zastitnih sredstava

2. SASTAVLJANJE BUSAEG ALATA (SPUSTANJE I IZVLACENJE BUSAIH SIPKI)

3. REMONTNO POSTROJENJE

Cetvrti razred Nastavna cjelina 4. UGRADNJA ZASTITNIH CIJEVI Ocekivani rezultati Pravilno koristiti alate i opremu za ugradnju Poznavati dijelove usa busotine uz pravilno koristenje Nastavni sadrzaji Priprema cijevi za ugradnju Alati za ugradnju Spustanje cijevi u busotinu Cementacija (simulacija) Prirubnice Adapteri Preventeri Koomey ureaj Podesiva sapnica

5. SUSTAV ZA KONTROLU USA BUSOTINE

40

6. ISPLACNA SISALJKA

ureaja, sapnice i odvajaca Poznavati osnovne sklopove i vjezbati montazu i demontazu Koristenje opreme za izradu isplake, koristenje sustava za odrzavanje isplake, mjerenje svojstva isplake

Odvajai plina Zamjena potrosnih dijelova (ventila, klipova, sjedista, brtvi) Kontrola rada isplacne sisaljke

7. ISPLAKA I SUSTAV ZA ISPIRANJE

8. ALAT NA REMONTNOM POSTROJENJU

9. JEZGROVANJE

10. INSTRUMENTACIJE

11. REMONT BUSOTINE

Sustav za izradu i odrzavanje isplake (bazeni, vodovi, mijesalice, lijevci,) Sustav za cisenje ­ vibracijska sita, desander, desilter Sustav za otplinjavanje ­ otplinjai Mjerenje tezine i viskoziteta isplake Tubing (API standardi, naprezanja, rukovanje i odrzavanje, rucni i hidraulicki alat, prelazni komadi) Klipne sipke (API standardi, naprezanja, rukovanje i Nauciti svrhu i odrzavanje, rucni i hidraulicki primjenu alata na alat, ugraivanje i vaenje) remonntnom Alat na podistu tornja (tubing postojenju uz kljucevi, lancana klijesta, klinovi provoenje zastite ­ rucni i automatski, hidraulicki na radu. kljucevi, elevatori, stremeni) Mjerni i kontrolni instrumenti (indikator tezine, torziometar, manometar, prestrujni ventil) Alat za klipovanje (konstrukcija i namjena, rukovanje i odrzavanje) Christensen aparat Hughes aparat Prepoznati vrste Pregled aparata, spustanje, aparata i nauciti jezgrovanje, otkidanje jezgre, rad sa njima vaenje jezgroaparata, izbijanje jezgre, cisenje i podmazivanje aparata Alati za vanjsko hvatanje Poznavati alate za Alati za unutarnje hvatanje instumentaciju i Ostali alati rad sa njima Vaenje ,,palog" predmeta u busotinu ­ magnetom. Razlikovati vrste Vrste remonta remonta, objasniti Ispitivanje hermeticnosti ispitivanje Procisavanje busotine hermeticnosti, Osvajanje busotine nacine Ispitivanje busotine

41

procisavanja i osvajanja busotine, koristenje remontne opreme i alata kod ispitivanja, osvajanja, mjerenja, obrade, gusenja, busenja i ostalih remontnih radova u busotini. Nastavni predmet : STRUCNA PRAKSA

Eksploatacija busotine Rad u busotini pod tlakom (HRP) EK mjerenje i radovi uz remontne radove Obrade slojeva Gusenje busotine Busenje u eksploatacionoj koloni Instrumentacije u busotini Radovi sa dusikom i savitljivi tubing Odvajanje intervala

Razred Broj sati tjedno (godisnje)

2 80

3 80

4 40

Cilj: Upoznati sve faze rada i postupke, pod nadzorom mentora izvoditi manje slozene radnje.

Drugi razred POSLOVI KLINASA POSLOVI TORNJASA Trei razred POSLOVI POMONIKA VOE SMJENE POSLOVI VOE SMJENE POSLOVI STROJARA POSLOVI ELEKTRICARA Cetvrti razred POSLOVI SEFA REMONTNOG POSTROJENJA POSLOVI SEFA BUSAEG POSTROJENJA POSLOVI GLAVNOG STROJARA POSLOVI GLAVNOG ELEKTRICARA

42

Obveze ucenika: voenje dnevnika rada (radne mape) ­ uvjet za upis u naredni razred

VIII.DRZAVNA MATURA Matura za rudarsko- naftnog tehnicara provodit e se sukladno odredbama Zakona o srednjem skolstvu.

43

Information

Microsoft Word - NASTAVNI PLAN I PROGRAM OBRAZOVANJA-NAFTNO RUDARSKI TEHNICAR-zadnja verzija

43 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

486150