Read 051_Pekeliling%20Kewangan%20bil.8%20Tahun%202010.pdf text version

SURAT PEKELILING KEWANGAN BILANGAN 8 TAHUN 2010 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN KEPADA SEKOLAH BERDASARKAN PER KAPITA MURID

BAHAGIAN KEWANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2 0 1 0

LATAR BELAKANG

3.

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah menguruskan sebanyak 18 jenis Bantuan yang

bantuan persekolahan di bawah Belanja Mengurus tahun 2010.

diuruskan ini merangkumi peruntukan kewangan bagi menampung aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) serta operasi sekolah, elaun dan biasiswa kepada murid, bantuan kepada murid miskin dan juga bantuan sokongan lain seperti bantuan jaket keselamatan, kelas dewasa bagi ibu bapa murid Orang Asli dan Penan dan program susu. Walau bagaimanapun, kadar dan kriteria kelayakan serta pengurusan kewangan berkaitan pemberian bantuan-bantuan ini adalah seperti mana yang telah ditetapkan dalam surat pekeliling kewangan masing-masing.

4.

Kepelbagaian bentuk pemberian bantuan persekolahan ini telah menyebabkan

perlunya suatu prosedur yang sistematik dan seragam diwujudkan bagi memastikan pengurusan kewangan peruntukan bantuan dapat dibuat dengan efisien dan teratur. Bagi mencapai objektif ini, lapan (8) jenis bantuan persekolahan yang mana penerima manfaatnya merupakan semua murid warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan telah dikenal pasti untuk mengguna pakai prosedur pengurusan kewangan yang sama. 5. Oleh itu, semua pindaan serta tambahan terhadap peraturan kewangan sedia

ada yang telah dibuat kepada lapan jenis bantuan persekolahan tersebut daripada segi tuntutan, penyaluran, kadar, kriteria kelayakan, maksud belanja serta pengurusan lebihan dan baki telah dikemaskinikan dalam satu garis panduan yang komprehensif yang disediakan bersama-sama pekeliling ini.

GARIS PANDUAN

6.

Garis panduan yang disediakan bersama-sama pekeliling ini menerangkan

tentang peraturan dan tindakan yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat

2

menguruskan peruntukan bantuan persekolahan di peringkat Kementerian, negeri dan sekolah.

7. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii.

Garis panduan ini dibahagikan kepada beberapa bab seperti berikut: Pendahuluan; Bab A : Jenis dan Kadar Bantuan Ke Sekolah; Bab B : Prosedur Tuntutan Awal; Bab C : Prosedur Tuntutan Pelarasan; Bab D : Prosedur Pemulangan Lebihan Peruntukan Bantuan; Bab E : Prosedur Tuntutan Bagi Sekolah Baru Beroperasi; Bab F : Baki Bawa Ke Tahun Hadapan; dan Bab G : Jadual Kadar dan Borang Berkaitan.

8.

Pengurus Sekolah yang dinyatakan dalam garis panduan ini adalah Guru Besar

atau Pengetua sekolah atau mana-mana pihak yang diwakilkan secara bertulis untuk bertindak sebagai Pengurus Sekolah semasa ketiadaannya.

9.

Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) bagi semua Sekolah Kerajaan dan Sekolah

Bantuan Kerajaan yang dinyatakan dalam garis panduan adalah seperti yang diperincikan di bawah:

Bil i. ii.

Sekolah Sekolah Rendah Harian

Ketua PTJ

Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) Sekolah Menengah Harian Bahagian Pengurusan Sekolah iii. Sekolah Berasrama Penuh Berasrama Penuh/Sekolah Kecemerlangan (BPSBP/SK)

3

Bil iv.

Sekolah Sekolah Teknik/Vokasional

Ketua PTJ Bahagian Pendidikan Teknik Vokasional (BPTV) Bahagian Sukan (BS) Bahagian Kokurikulum Dan Kesenian (BKS)

v.

Sekolah Sukan Malaysia

vi.

Sekolah Seni Malaysia

vii.

Sekolah Rendah Pendidikan Khas Bahagian Pendidikan Khas (BPKhas)

viii. Sekolah Menengah Pendidikan Khas x. Sekolah Rendah Agama Bantuan Kerajaan Bahagian Pendidikan Islam (BPI) ix. Sekolah Menengah Agama Bantuan Kerajaan

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS SEKOLAH

10.

Pengurus Sekolah adalah bertanggung jawab untuk memastikan semua urusan

berkaitan pengurusan peruntukan bantuan persekolahan dibuat mengikut arahan dan peraturan yang ditetapkan dalam pekeliling ini seperti berikut:

i.

Mengemukakan tuntutan awal dan tuntutan pelarasan peruntukan bantuan persekolahan mengikut tarikh yang ditetapkan;

ii.

Menyemak peruntukan yang diterima dan melaporkan penerimaan kepada pihak yang berkenaan;

iii.

Mengeluarkan Resit Pejabat (RP01) kepada pihak yang menyalurkan bantuan;

4

iv.

Menyelenggarakan Buku Tunai Kumpulan Wang Kerajaan/Asrama;

v.

Mengembalikan lebihan peruntukan bantuan persekolahan (jika ada) melalui cek mengikut tarikh yang ditetapkan; dan

vi.

Menguruskan baki bawa ke hadapan dengan teratur.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KETUA PTJ SEKOLAH

11.

Ketua PTJ hendaklah memastikan semua Pengurus Sekolah mengemukakan

tuntutan Bantuan Persekolahan yang lengkap pada tarikh yang telah ditetapkan bagi mengelakkan keciciran penyaluran bantuan ke sekolah.

12. i.

Oleh itu Ketua PTJ adalah bertanggung jawab untuk memastikan: Maklumat tuntutan awal dan pelarasan yang diterima daripada sekolah dikunci masuk dalam Sistem eBantuan (eB) mengikut tarikh yang telah ditetapkan;

ii.

Mencetak dan mengedar maklumat tuntutan kepada semua sekolah di bawah pentadbiran masing-masing mengikut tempoh yang ditetapkan;

iii.

Menggalakkan sekolah untuk mengoptimumkan sebaik mungkin peruntukan bantuan persekolahan tahun semasa yang layak diterima bagi manfaat murid pada tahun tersebut; dan

iv.

Memastikan semua urusan berkaitan pengurusan peruntukan bantuan persekolahan dibuat mengikut arahan dan peraturan yang ditetapkan.

5

PELAKSANAAN

13.

Surat pekeliling ini hendaklah dibaca bersekali dengan Garis Panduan

Pengurusan Bantuan Persekolahan Kepada Sekolah Berdasarkan Per Kapita Murid yang disediakan bersama-sama surat pekeliling ini.

14.

Peraturan dan arahan yang terkandung dalam pekeliling ini dan garis panduan

yang disediakan hendaklah dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua Ketua PTJ berserta semua Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan di bawah pentadbiran masingmasing.

15.

Sebarang kemusykilan atau sekiranya sesuatu perkara itu tidak dinyatakan

dalam surat pekeliling dan garis panduan ini, ia perlu dirujuk kepada Bahagian Kewangan, KPM sebelum apa-apa tindakan diambil oleh pihak yang berkenaan.

16.

Sehubungan itu, semua pihak dinasihatkan supaya sentiasa berhati-hati dalam

menguruskan peruntukan kewangan bantuan persekolahan yang diterima supaya tidak melanggar peraturan-peraturan kewangan terutamanya peraturan di bawah Arahan Perbendaharaan (AP) seperti AP58(a) dan AP59, Akta Tatacara Kewangan 1957, surat-surat pekeliling perbendaharaan dan kewangan serta peraturan-peraturan lain yang berkuat kuasa. 17. Sekiranya berlaku perlanggaran peraturan, pihak yang bertanggung jawab boleh

dikenakan tindakan surcaj atau tatatertib seperti mana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 18, Akta Tatacara Kewangan 1957.

TATACARA PERAKAUNAN

18.

Tatacara dan prosedur perakaunan bagi bantuan-bantuan ini hendaklah

mematuhi peraturan dan garis panduan yang dikeluarkan oleh Bahagian Akaun, KPM.

6

TARIKH KUAT KUASA

19.

Surat pekeliling ini berkuat kuasa mulai tarikh ia dikeluarkan.

PEMBATALAN

20.

Dengan berkuat kuasanya surat pekeliling ini, semua surat pekeliling kewangan

dan surat edaran berikut adalah dibatalkan:

i.

Surat Pekeliling Kewangan Bil.5 Tahun 2006 (Pindaan Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil. 5 Tahun 2002) Kadar Baru Pemberian Geran Per Kapita Untuk Sekolah Rendah bertarikh 31 Julai 2006;

ii.

Surat Pekeliling Kewangan Bil.5 Tahun 2002 Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah bertarikh 16 Oktober 2002;

iii.

Tambahan Pertama Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil.5 Tahun 2002 Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah bertarikh 10 Februari 2003;

iv.

Pindaan Pertama Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil.5 Tahun 2002 Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah bertarikh 11 Februari 2004;

v.

Tambahan Kedua Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil.5 Tahun 2002 Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah bertarikh 23 April 2005;

vi.

Tambahan Ketiga Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil.5 Tahun 2002 Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah bertarikh 18 Julai 2005;

vii.

Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 3 Tahun 2008 Peruntukan Yuran Khas Sekolah bertarikh 7 Januari 2008;

7

s.k:

1. Ketua Setiausaha, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) 2. Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia 3. Timbalan-timbalan Ketua Setiausaha, KPM 4. Timbalan-timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia 5. Pengarah, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, KPM 6. Ketua Akauntan KPM 7. Ketua Nazir, Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti, KPM 8. Setiausaha Bahagian, Bahagian Audit Dalam, KPM 9. Setiausaha Bahagian, Bahagian Audit Sekolah, KPM

9

SENARAI EDARAN

1. Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian

2. Pengarah Bahagian Pendidikan Islam

3. Pengarah Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional

4. Pengarah Bahagian Pendidikan Khas

5. Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh Dan Sekolah Kecemerlangan

6. Pengarah Bahagian Sukan

7. Pengarah Bahagian Kokurikulum Dan Kesenian

8. Semua Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri

9. Semua Pegawai Pelajaran Pejabat Pelajaran Daerah

10. Semua Pengetua/Guru Besar

10

``````````` Lampiran kepada SPK Bil. 8 Tahun 2010

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN KE SEKOLAH BERDASARKAN PER KAPITA MURID

1

KANDUNGAN Pendahuluan Bab A Jenis dan Kadar Bantuan Persekolahan Ke Sekolah

I. Bantuan Geran Per Kapita (PCG) II. Yuran Khas Sekolah (YKS) III. Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) IV. Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK) V. Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) VI. Bantuan Sukan Sekolah (BSS) VII. Bantuan Makanan Prasekolah (BMP) VIII. Bantuan Makanan Asrama (BMA)

3 6

7 10 11 12 14 15 17 18

Bab B Bab C Bab D Bab E Bab F Bab G

Prosedur Tuntutan Awal Prosedur Tuntutan Pelarasan Prosedur Pemulangan Lebihan Peruntukan Prosedur Tuntutan Bagi Sekolah Baru Beroperasi Baki Bawa Ke Tahun Hadapan Jadual Kadar dan Borang Berkaitan

20 23 26 28 30 33

2

PENDAHULUAN

3

PENDAHULUAN

1. Garis panduan ini menerangkan tatacara pengurusan kewangan bagi lapan (8) jenis bantuan persekolahan yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang menguruskan bantuan persekolahan tersebut sama ada di peringkat Kementerian, negeri mahupun sekolah. 2. Lapan jenis bantuan yang terlibat adalah seperti berikut: a. Bantuan Geran Per Kapita (PCG); b. Yuran Khas Sekolah (YKS); c. Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP); d. Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK); e. Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA;) f. Bantuan Sukan Sekolah (BSS); g. Bantuan Makanan Prasekolah (BMP); dan h. Bantuan Makanan Asrama (BMA). 3. Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) yang mengendalikan Akaun Khas adalah juga bertanggungjawab mematuhi segala arahan dan peraturan dalam garis panduan ini bagi pihak Pengurus Sekolah yang mana ia dipertanggungjawabkan. 4. Semua pihak hendaklah mematuhi segala peraturan yang terkandung dalam garis panduan ini. Sekiranya sesuatu perkara itu tidak dinyatakan dalam garis panduan ini, ia perlu dirujuk semula kepada Bahagian Kewangan, KPM sebelum apa-apa tindakan diambil oleh pihak yang berkenaan. 5. Segala tuntutan bantuan yang tidak dituntut atau tidak dibayar dalam tahun semasa akan luput dan tidak boleh dituntut pada tahun berikutnya. 6. Sebarang peruntukan yang telah dipulangkan termasuklah kes terlebih pulang juga tidak boleh dituntut semula. Justeru, Pengurus Sekolah bertanggung jawab penuh untuk menyemak dan memastikan semua pengiraan adalah tepat seperti mana yang dinyatakan dalam Garis Panduan ini. 7. Sehubungan itu, semua pihak dinasihatkan supaya sentiasa berhati-hati dalam menguruskan peruntukan kewangan bantuan persekolahan yang diterima supaya tidak melanggar peraturanperaturan kewangan terutamanya peraturan di bawah Arahan Perbendaharaan (AP) seperti AP58(a) dan AP59, Akta Tatacara Kewangan 1957, surat-surat pekeliling perbendaharaan dan kewangan serta peraturan-peraturan lain yang berkuat kuasa. 8. Sekiranya berlaku perlanggaran peraturan, pihak yang bertanggung jawab boleh dikenakan tindakan surcaj atau tatatertib seperti mana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 18, Akta Tatacara Kewangan 1957. 9. Semua urusan berkaitan Bahagian Kewangan, KPM yang dinyatakan dalam garis panduan ini hendaklah ditujukan ke alamat berikut:

4

a.

Bagi urusan pemulangan peruntukan yang diterima terus daripada Bahagian Kewangan, KPM : Bahagian Kewangan Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 6 & 7, Blok E12 Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya (u.p: Cawangan Pentadbiran & Kewangan) Tel: 03-8884 7602 Faks: 03-8884 7701

b.

Tuntutan awal dan pelarasan peruntukan, pertanyaan dan lain-lain: Bahagian Kewangan Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 6 & 7, Blok E12 Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya (u.p: Cawangan Bantuan) Tel: 03-8884 7630/7643 Faks: 03-8884 7611 E-mel: [email protected]

5

BAB A JENIS DAN KADAR BANTUAN KE SEKOLAH

6

I. BANTUAN GERAN PER KAPITA (PCG)

1. LATAR BELAKANG 1.1. Bantuan Geran Per Kapita (PCG) merupakan bantuan kewangan yang diperuntukkan kepada setiap murid warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Kerajaan atau Sekolah Bantuan Kerajaan. Sebelum ini, terdapat enam Surat Pekeliling Kewangan (SPK) berkaitan bantuan PCG yang berkuat kuasa. Lima daripadanya merupakan pindaan dan tambahan kepada SPK yang utama iaitu SPK Bilangan 5 Tahun 2002. Sehubungan itu, garis panduan ini telah menyatukan semua peraturan dan arahan yang terdapat dalam keenam-enam SPK tersebut menjadi lebih kemas dan teratur. Mulai tahun 2009, bantuan PCG bagi beberapa mata pelajaran baru telah diperkenalkan berikutan penubuhan Sekolah Seni Malaysia dan kadar baru bagi PCG Aliran Kemahiran di Sekolah Menengah Teknik/Vokasional. Garis panduan ini juga turut memaklumkan perubahan kepada maksud perbelanjaan bagi komponen Lain-lain Perbelanjaan Berulang Tahun/Perbelanjaan Khas (LPBT/LPK) Sekolah dan Asrama.

1.2.

1.3. 1.4.

1.5.

2. MAKSUD BELANJA 2.1. 2.2. Maksud perbelanjaan bagi setiap Kumpulan PCG Mata Pelajaran dan Kumpulan PCG Bukan Mata Pelajaran adalah seperti di Jadual 1. Sekolah hanya dibenarkan untuk membeli peralatan, inventori dan harta modal tertakluk kepada syarat-syarat berikut: a. Pembelian dibuat untuk memenuhi keperluan berikut: Keperluan Pembelian Sumber Peruntukan Dibenarkan Sekolah Rendah : Tidak melebihi RM5,000 atau 30% daripada keseluruhan peruntukan PCG Mata Pelajaran dan PCG Bukan Mata Pelajaran (Tidak termasuk komponen LPBT/LPK Sekolah). Sekolah Menengah : RM10,000 atau 30% daripada keseluruhan peruntukan PCG Mata Pelajaran dan PCG Bukan Mata Pelajaran (Tidak termasuk komponen LPBT/LPK Sekolah).

Pengajaran dan Pembelajaran (P&P)

7

Keperluan Pembelian

Sumber Peruntukan Dibenarkan Sekolah Kurang Murid (Rendah / Menengah) : Tidak melebihi 30% daripada keseluruhan peruntukan PCG Mata Pelajaran dan PCG Bukan Mata Pelajaran.

Sekolah

Terhad kepada 5% daripada peruntukan di bawah komponen LPBT/LPK Sekolah. Terhad kepada 5% daripada peruntukan di bawah komponen LPBT/LPK Asrama.

Asrama

b. c. d.

Pembelian hendaklah dibincangkan dan dipersetujui bersama Ketua Bidang/Ketua Panitia dalam mesyuarat yang dipengerusikan oleh Pengurus Sekolah; Pembelian peralatan ICT dan alat penyaman udara TIDAK DIBENARKAN menggunakan peruntukan PCG; dan Semua peralatan, inventori dan harta modal yang dibeli hendaklah didaftarkan sebagai aset Kerajaan Malaysia.

3. KELAYAKAN MURID & KADAR 3.1. 3.2. Tuntutan PCG hanya layak dituntut bagi murid warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan sahaja. Pengurus Sekolah WAJIB memaklumkan kepada Ketua Bidang / Ketua Panitia dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Akaun (JPKA) Sekolah mengenai jumlah peruntukan PCG yang diterima serta agihannya supaya perancangan perbelanjaan tahunan dapat dilakukan oleh Ketua Bidang / Ketua Panitia dan peruntukan yang diberikan itu dapat dimanfaatkan oleh murid sepenuhnya. PCG yang layak dituntut terbahagi kepada dua kumpulan iaitu: a. b. PCG Mata Pelajaran - Teras, Wajib, Tambahan & Bahasa Asing dan Elektif. PCG Bukan Mata Pelajaran ­ Pusat Sumber Sekolah, Bimbingan dan Kaunseling, Lain-lain Perbelanjaan Berulang Tahun / Khas (LPBT/LPK) Sekolah dan LPBT/LPK Asrama.

3.3.

3.4.

Kumpulan dan kadar PCG yang telah ditetapkan adalah seperti dalam jadual-jadual berikut:

8

a. b. c.

Prasekolah Sekolah Rendah Sekolah Menengah Harian/Sekolah Berasrama Penuh/Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional/Sekolah Sukan Malaysia/Sekolah Seni Malaysia Sekolah Pendidikan Khas/Program Pendidikan Khas Integrasi (Rendah) Sekolah Pendidikan Khas/Program Pendidikan Khas Integrasi (Menengah)

-

Jadual 2 Jadual 3 Jadual 4

d. e. 3.5.

-

Jadual 5 Jadual 6

Bagi PCG Mata Pelajaran Teras, agihan peruntukan adalah seperti berikut: (a) 60% = Sains, Matematik dan Bahasa Inggeris Daripada jumlah (a): 40% = Sains 30% = Matematik 30% = Bahasa Inggeris (b) 40% = Lain-lain Mata Pelajaran Teras (Agihan ditentukan bersama oleh Pengurus Sekolah dan Ketua Bidang/Panitia yang berkenaan)

3.6.

PCG Mata Pelajaran bagi Tingkatan Enam yang ditawarkan dikategorikan secara pentadbiran sebagaimana kumpulan mata pelajaran tingkatan empat dan lima untuk memudahkan tuntutan dan rekod oleh pihak sekolah.

4. PINDAH PERUNTUKAN 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Pengurus Sekolah dibenarkan membuat pindah peruntukan di antara kumpulan PCG Mata Pelajaran sahaja. Lain-lain pindahan adalah tidak dibenarkan melainkan dengan kelulusan Ketua PTJ. Peruntukan yang telah dipindah keluar tidak dibenarkan pindah masuk semula atau sebaliknya bagi satu tahun kewangan. Oleh itu, sebelum pindah peruntukan dibuat, Pengurus Sekolah hendaklah memastikan baki yang tinggal selepas pemindahan adalah mencukupi untuk menampung keperluan sehingga akhir tahun. Pindah peruntukan perlu menggunakan Borang Permohonan Pindah Peruntukan Bantuan Persekolahan (Rujuk Bab G).

4.5.

9

II. YURAN KHAS SEKOLAH (YKS)

1. LATAR BELAKANG 1.1. Mulai tahun 2008, Kerajaan telah membuat keputusan untuk memansuhkan bayaran Yuran Khas Sekolah (YKS) yang dikenakan ke atas semua murid di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan. Yuran ini dikutip bagi tujuan pelaksanaan aktiviti tertentu di sekolah. Dengan pemansuhan tersebut, Kerajaan telah menyediakan peruntukan bagi membiayai pelaksanaan aktiviti terbabit di bawah YKS.

1.2.

2. MAKSUD BELANJA 1.3. Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan YKS adalah meliputi aktiviti: a. b. c. d. e. f. Sukan/Permainan; Pendidikan Jasmani; Lukisan/Kerja tangan; Pendidikan Seni; Perpustakaan; dan Pusat Sumber Sekolah.

3. KELAYAKAN MURID & KADAR 1.4. 1.5. YKS layak dituntut bagi murid warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan sahaja. Kadar YKS yang layak dituntut oleh sekolah untuk murid adalah seperti berikut: Kategori Sekolah Rendah Menengah Kadar Seorang Murid Setahun RM4.50 RM9.00

10

III. BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH (BKKP)

1. LATAR BELAKANG 1.1. 1.2. Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) telah ditangguhkan pemberiannya kepada sekolah pada tahun 2010 kerana tiada peruntukan. Pada tahun 2011, pemberiannya disambung semula tetapi dengan kadar dan maksud belanja yang tetap bagi memudahkan pengurusan dan perbelanjaan oleh pihak sekolah.

2. MAKSUD BELANJA 2.1. Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan BKKP adalah meliputi aktiviti: a. b. c. d. 2.2. Sukan/sukaneka; Karnival Pendidikan Prasekolah; Konvokesyen; dan Lawatan.

Perbelanjaan yang dibenarkan berkaitan dengan pelaksanan aktiviti di para 2.1 adalah seperti berikut: a. Urusan makan minum, penginapan, sewaan dan pengangkutan murid prasekolah; b. Penyediaan bahan cetak dan bahan habis guna; dan c. Pembelian serta penyelenggaraan peralatan kokurikulum dan sukan prasekolah.

3. KELAYAKAN MURID DAN KADAR 3.1. 3.2. Tuntutan BKKP hanya layak dituntut bagi kanak-kanak warganegara Malaysia yang bersekolah di kelas prasekolah di bawah KPM sahaja. Kadar BKKP yang layak dituntut oleh sekolah untuk murid prasekolah adalah sebanyak RM25.00 seorang murid setahun.

11

IV. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK)

1. LATAR BELAKANG 1.1. 1.2. 1.3. BKK merupakan peruntukan kewangan tahunan sekolah yang disediakan bagi menampung keperluan perbelanjaan kegiatan kokurikulum di sekolah. Sehingga tahun 2010, kadar BKK bagi sekolah rendah secara puratanya ialah RM10.00 seorang murid setahun dan bagi sekolah menengah RM12.00 seorang murid setahun. Melalui Rancangan Malaysia Ke-10, Kerajaan akan melaksanakan Dasar 1 Murid 1 Sukan mulai tahun 2011. Selaras dengan itu, peruntukan bagi aktiviti sukan dan permainan telah diasingkan daripada BKK dan Bantuan Sukan Sekolah (BSS) diwujudkan. Sehubungan itu, peruntukan sebanyak RM2.00 seorang murid daripada peruntukan BKK bagi aktiviti Sukan dan Permainan diambil dan dimasukkan di bawah BSS.

2. MAKSUD BELANJA 2.1. Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan BKK adalah meliputi aktiviti: a. Pasukan Pakaian Seragam/Badan Beruniform; b. Kelab dan Persatuan (tidak termasuk Sukan dan Permainan); dan c. Aktiviti sokongan pembentukan, pemupukan dan pembangunan sahsiah murid seperti perkhemahan, seminar, kolokium dan kursus kepimpinan (tidak termasuk aktiviti bimbingan dan kaunseling serta kecemerlangan akademik). 2.2. Perbelanjaan yang dibenarkan berkaitan dengan pelaksanan aktiviti di para 2.1 adalah seperti berikut: a. Urusan makan minum, penginapan, sewaan dan pengangkutan murid; b. Penyediaan bahan cetak dan bahan habis guna; dan c. Pembelian serta penyelenggaraan peralatan kokurikulum sekolah.

3. KELAYAKAN MURID & KADAR 3.1. 3.2. Tuntutan BKK hanya layak dituntut bagi murid warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan sahaja. Kadar baru BKK yang layak dituntut oleh sekolah untuk tempoh satu tahun adalah seperti berikut:

12

Kategori Sekolah 1 ­ 50 Rendah RM400 sebuah sekolah

Kadar Setahun Enrolmen (murid) 51 ­ 100 RM800 sebuah sekolah 101 ­ 150 RM1,200 sebuah sekolah 151 dan ke atas RM8 seorang murid

Menengah Rendah (Pendidikan Khas) Menengah (Pendidikan Khas)

RM10 seorang murid RM5,000 sebuah sekolah RM10,000 sebuah sekolah

13

V. BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA)

1. LATAR BELAKANG 1.1. 1.2. Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) telah ditangguhkan pemberiannya pada tahun 2010 kerana tiada peruntukan. Pada tahun 2011, pemberiannya disambung semula tetapi dengan memperkenalkan kadar dan maksud belanja yang tetap bagi memudahkan pengurusan dan perbelanjaan oleh pihak sekolah.

2. MAKSUD BELANJA 2.1. Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan BKKA adalah meliputi aktiviti: a. b. c. Program Asrama Terbilang; Sukan dan permainan penghuni asrama; dan Aktiviti sokongan pembentukan, pemupukan dan pembangunan sahsiah murid seperti perkhemahan, seminar, kolokium dan kursus kepimpinan (tidak termasuk aktiviti bimbingan dan kaunseling serta kecemerlangan akademik).

2.2.

Perbelanjaan yang dibenarkan berkaitan dengan pelaksanan aktiviti di para 2.1 adalah seperti berikut: a. Urusan makan minum, penginapan, sewaan dan pengangkutan murid; b. Penyediaan bahan cetak dan bahan habis guna; c. Pembelian serta penyelenggaraan peralatan kokurikulum asrama.

3. KELAYAKAN MURID DAN KADAR 3.1. 3.2. Tuntutan BKKA hanya layak dituntut bagi murid warganegara Malaysia yang tinggal di asrama Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan sahaja. Kadar BKKA yang layak dituntut oleh sekolah untuk murid adalah seperti berikut: Kategori Asrama Sekolah Rendah Menengah Kadar Seorang Murid Setahun RM15.00 RM20.00

14

VI. BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS)

1. LATAR BELAKANG 1.1. Pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 Sukan diperkenalkan oleh Kerajaan dalam Rancangan Malaysia Ke-10. Melalui dasar ini, Bantuan Sukan Sekolah (BSS) telah diwujudkan mulai tahun 2011 bagi membiayai aktiviti sukan dan permainan di sekolah. Selaras dengan itu, peruntukan bagi aktiviti sukan dan permainan telah diasingkan daripada Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK) dan BSS diwujudkan. Sehubungan itu, peruntukan sebanyak RM2.00 seorang murid daripada peruntukan BKK bagi aktiviti sukan dan permainan diambil dan dimasukkan di bawah BSS. Selain itu, Kerajaan turut menambah peruntukan sebanyak RM2.00 (Rendah) dan RM4.00 (Menengah) seorang murid bagi memperkukuhkan pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 Sukan.

1.2.

1.3.

2. MAKSUD BELANJA 2.1. Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan BSS adalah meliputi aktiviti: a. b. c. d. 2.2. Kejohanan olahraga tahunan sekolah; Aktiviti pra kejohanan seperti sukan tara dan merentas desa; Karnival permainan antara rumah, kelas, tingkatan dan sebagainya; dan Program-program lain sukan di sekolah sepanjang tahun.

Perbelanjaan yang dibenarkan berkaitan dengan pelaksanan aktiviti di para 2.1 adalah seperti berikut: a. b. c. d. e. Pengendalian dan pengurusan kelab-kelab Sukan dan Permainan; Kursus pendedahan permainan kepada murid; Urusan makan minum, penginapan, sewaan dan pengangkutan murid; dan Penyediaan bahan cetak, bahan habis guna; dan Pembelian serta penyelenggaraan peralatan.

3. KELAYAKAN MURID & KADAR 3.1. 3.2. Tuntutan BSS hanya layak dituntut bagi murid warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan sahaja. Kadar BSS yang layak dituntut oleh sekolah untuk murid adalah seperti berikut:

15

Kategori Sekolah 1 ­ 50 Rendah RM200 sebuah sekolah

Kadar Setahun Enrolmen Murid (orang) 51 ­ 100 RM400 sebuah sekolah 101 ­ 150 RM600 sebuah sekolah 151 dan ke atas RM4 seorang murid

Menengah Rendah (Pendidikan Khas) Menengah (Pendidikan Khas)

RM6 seorang murid setahun RM2,500 sebuah sekolah setahun RM5,000 sebuah sekolah setahun

16

VII.

1. LATAR BELAKANG 1.1. 1.2. 1.3.

BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH (BMP)

BMP merupakan peruntukan kewangan tahunan sekolah yang disediakan bagi membiayai perbelanjaan penyediaan makanan murid di Kelas Prasekolah KPM. Sehingga bulan Julai tahun 2010, kadar BMP ialah RM1.50 sehari untuk seorang murid selama 200 hari. Di bawah inisiatif Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA)-Pendidikan, kadar BMP bagi seorang murid prasekolah telah dinaikkan sebanyak RM0.30 (Semenanjung) dan RM0.55 (Sabah, Sarawak dan WP Labuan) berkuat kuasa mulai 1 Ogos tahun 2010.

2. MAKSUD BELANJA 2.1. Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan BMP adalah bagi tujuan berikut: a. Perolehan bahan mentah memasak; b. Gas/bahan api memasak; c. Makanan tambahan; dan d. Lain-lain perkara yang melibatkan penyediaan/pemberian makanan berkhasiat kepada murid di kelas prasekolah.

3. KELAYAKAN MURID DAN KADAR 3.1. 3.2. Tuntutan BMP hanya layak dituntut bagi murid prasekolah warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan sahaja. Kadar baru BMP yang layak dituntut oleh sekolah untuk murid adalah untuk tempoh 200 hari setahun adalah seperti berikut: Negeri Semenanjung Sabah, Sarawak dan WP Labuan Kadar Seorang Murid Sehari RM1.80 RM2.05

17

VIII. BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA)

1. LATAR BELAKANG 1.1. Semenjak tahun 1974, Kerajaan telah membantu menampung 95% kos penyediaan makanan murid di asrama dan sejumlah kecil kos ditampung oleh murid melalui kutipan Yuran Makan Asrama (YMA). Pemberian BMA ini hanya melibatkan semua murid warganegara Malaysia yang menghuni asrama di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan serta asrama di bawah Kerajaan Negeri. Terdapat dua kaedah pembekalan makanan di asrama iaitu bekalan makanan mentah dan bekalan makanan bermasak. Bagi bekalan makanan mentah, kakitangan tertentu akan dilantik untuk menguruskan masakan. Bahan mentah akan diperoleh daripada pembekal yang dipilih menerusi proses tender dan seterusnya menguruskan masakan. Bagi bekalan makanan bermasak, operator persendirian dipilih melalui proses tender untuk menyediakan makanan bermasak kepada penghuni asrama. Secara amnya, semua asrama Sekolah Harian, Sekolah Berasrama Penuh, Sekolah Menengah Teknik/Vokasional, Sekolah Pendidikan Khas, Sekolah Seni Malaysia dan Sekolah Sukan Malaysia telah melaksanakan kaedah pembekalan makanan bermasak kecuali sebilangan asrama di Sabah dan Sarawak yang masih memerlukan pembekalan makanan mentah kerana masalah lokasi dan logistik.

1.2.

1.3. 1.4.

1.5.

2. MAKSUD BELANJA 2.1. Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan BMA dan YMA adalah bagi membiayai: a. b. c. Pembekalan/penyediaan makanan harian mengikut menu yang telah ditetapkan; Penyediaan makanan tambahan untuk murid asrama termasuk menyediakan jamuan khas; dan Pembelian peralatan dapur dan bahan bakar bagi asrama yang melaksanakan kaedah pembekalan bahan mentah.

3. KELAYAKAN MURID DAN KADAR 3.1. Tuntutan BMA hanya layak dituntut bagi murid warganegara Malaysia yang tinggal di asrama Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan atau asrama di bawah Kerajaan Negeri.

18

3.2.

Kadar BMA yang layak dituntut untuk murid adalah bergantung kepada kaedah pembekalan makanan, jenis asrama, lokasi dan bilangan hari seperti mana di Jadual 7.

4. YURAN MAKANAN ASRAMA (YMA) 4.1. Kutipan daripada YMA hendaklah diuruskan sewajarnya kerana ia dikutip bagi menampung kos penyediaan makanan yang dibekalkan kepada murid yang tinggal di asrama pada tahun tersebut. Sekiranya terdapat lebihan YMA kerana murid pulang ke kampung halaman, menjalani aktiviti di luar sekolah, berpindah sekolah dan sebagainya, sekolah sewajarnya berusaha untuk memulangkan amaun yang sepatutnya kepada murid berkenaan. Sekiranya sulit untuk dilaksanakan, kesemua baki YMA tersebut boleh dibawa ke tahun hadapan tetapi tidak boleh dibelanjakan untuk apa-apa tujuan lain kecuali bagi menampung kekurangan BMA tahun semasa. YMA yang perlu dikutip daripada setiap penghuni asrama adalah seperti berikut: Jumlah Pendapatan Ibu Dan Bapa / Penjaga Murid Sebulan RM5,000 dan ke atas RM4,999 dan ke bawah 4.5. Kadar YMA Sehari RM3.00 RM1.00

4.2.

4.3.

4.4.

Sekolah hendaklah memastikan YMA dikutip daripada ibu bapa/penjaga murid asrama yang layak. Sekiranya ibu bapa/penjaga murid asrama enggan membuat bayaran, maka pihak sekolah boleh mengambil tindakan menahan keputusan peperiksaan atau menahan Sijil Berhenti Sekolah murid tersebut sehingga bayaran diselesaikan oleh ibu bapa/penjaga murid. Sebarang pengecualian bayaran YMA adalah di bawah bidang kuasa Perbendaharaan Malaysia. Murid di bawah kategori Projek Pembangunan Rakyat Termiskin (PPRT), Orang Asli, Pendidikan Khas, Asrama Desa, Asrama Sekolah Model Khas di Baling, Kedah dan semua jenis sekolah berasrama di negeri Sarawak, Sabah dan Labuan telah mendapat pengecualian dari membayar YMA daripada Perbendaharaan Malaysia. KPM turut menyalurkan peruntukan BMA kepada murid KPM yang menghuni asrama di bawah kerajaan negeri seperti Asrama Yayasan Selangor dan Asrama Yayasan Terengganu atau lain-lain. Tuntutan hendaklah dikemukakan oleh pihak asrama melalui Jabatan Pelajaran Negeri di negeri masing-masing.

4.6.

4.7.

19

BAB B PROSEDUR TUNTUTAN AWAL

20

PROSEDUR TUNTUTAN AWAL

1. Tuntutan awal bantuan persekolahan bagi tahun semasa hendaklah dipohon oleh sekolah berdasarkan enrolmen murid pada 1 Oktober tahun sebelumnya. Contohnya: Tuntutan bantuan YKS bagi tahun 2011 hendaklah dipohon oleh sekolah berdasarkan enrolmen murid di sekolah pada 1 Oktober tahun 2010. 2. Permohonan sekolah hendaklah sampai kepada Ketua PTJ masing-masing selewat-lewatnya pada 31 Oktober tahun sebelumnya. Permohonan hendaklah menggunakan Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/Rendah (Borang TBP/R) bagi murid di sekolah rendah atau Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/Menengah (Borang TBP/M) bagi murid di sekolah menengah (Rujuk Bab G). 3. Apabila permohonan telah diterima, Ketua PTJ hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: a. b. Mengunci masuk maklumat tuntutan sekolah ke dalam Sistem eBantuan (eB) (http://fisu.moe.gov.my) selewat-lewatnya pada 30 November tahun sebelumnya; dan Mencetak maklumat tuntutan daripada eB dan menghantarnya kepada sekolah berkenaan sebagai rujukan.

4. Selepas daripada tarikh tersebut, akses untuk meminda data dalam eB oleh Ketua PTJ TIDAK DIBENARKAN. Sekiranya terdapat sekolah yang tercicir daripada mengemukakan permohonan (kecuali sekolah baru beroperasi ­ rujuk Bab D), ia hanya akan diproses semasa tuntutan pelarasan pada bulan Julai tahun semasa. 5. Peruntukan awal tahun akan disediakan berdasarkan maklumat yang dikunci masuk oleh Ketua PTJ ke dalam eB. 6. Peruntukan akan disalurkan kepada sekolah melalui dua (2) kaedah berikut: a. b. Dikreditkan terus ke akaun bank sekolah; atau Melalui waran kepada Ketua PTJ sekolah masing-masing.

7. Kaedah penyaluran peruntukan dan jenis bantuan terlibat akan dimaklumkan lebih awal kepada Ketua PTJ masing-masing selewat-lewatnya pada 15 Disember tahun sebelumnya. 8. Bagi peruntukan bantuan yang disalurkan terus ke akaun bank sekolah oleh Bahagian Kewangan, KPM, pihak sekolah hendaklah mengambil tindakan berikut: a. b. c. Mengeluarkan Resit Rasmi Pejabat (RP01); Merekodkan jumlah yang diterima ke dalam Buku Tunai Akaun Sekolah - Kumpulan Wang Kerajaan / Asrama; Menghantar Borang Maklum Balas Status Penerimaan Pembayaran Bantuan Persekolahan Terus Ke Akaun Sekolah (Rujuk Bab G) kepada Bahagian Kewangan, KPM dalam tempoh 5 hari bekerja selepas peruntukan diterima.

21

9. Sekolah dinasihatkan untuk menyimpan peruntukan yang diterima pada awal tahun (tahun semasa) sekurang-kurangnya 5% atau 100 orang murid (mana lebih rendah) sehingga bulan Julai tahun semasa supaya tidak terlebih berbelanja daripada kelayakan yang sepatutnya sekiranya berlaku pengurangan murid pada tarikh pelarasan dibuat.

22

BAB C PROSEDUR TUNTUTAN PELARASAN

23

PROSEDUR PELARASAN PERUNTUKAN

1. Pihak sekolah WAJIB melaksanakan pelarasan peruntukan tahun semasa untuk mengenalpasti peruntukan sebenar yang layak diterima oleh sekolah bagi tahun tersebut. 2. Pelarasan peruntukan tahun semasa hendaklah dibuat berdasarkan perbezaan murid pada 1 Oktober tahun sebelum (tuntutan awal) dengan enrolmen murid pada 1 Julai tahun semasa dan mengguna pakai asas pelarasan seperti jadual di bawah: Jenis Bantuan PCG Asas Pelarasan Pertambahan atau pengurangan murid sekurang-kurangnya 5% (dibundarkan kepada nombor bulat terdekat) atau 100 orang mana yang lebih rendah. Rujuk contoh pengiraan di Bab G. Pertambahan atau pengurangan murid sekurang-kurangnya 5% (dibundarkan kepada nombor bulat terdekat) atau 10 orang mana yang lebih rendah dan perubahan harga akibat pelaksanaan kontrak baru (jika ada). Rujuk contoh pengiraan di Bab G.

BMA

YKS, BKKP, BKK, Sebarang pertambahan atau pengurangan murid. Rujuk contoh pengiraan di BKKA, BSS & BMP Bab G. 3. Semua sekolah perlu mengemukakan maklumat pelarasan kepada Ketua PTJ masing-masing. 4. Maklumat pelarasan hendaklah sampai kepada Ketua PTJ masing-masing selewat-lewatnya pada 15 Julai tahun semasa dengan mengisi Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/Rendah (Borang TBP/R) bagi murid sekolah rendah atau Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/Menengah (Borang TBP/M) bagi murid sekolah menengah bersama-sama Borang Pengisytiharan Baki Bawa Ke Hadapan (Rujuk Bab G). 5. Apabila maklumat tuntutan pelarasan telah diterima,Ketua PTJ hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: a. Mengunci masuk maklumat tuntutan pelarasan sekolah ke dalam eB selewat-lewatnya pada 1 Ogos tahun semasa; dan b. Mencetak maklumat tuntutan pelarasan daripada eB dan menghantarnya kepada sekolah berkenaan. 6. Selepas daripada tarikh tersebut, akses untuk meminda data dalam eB oleh Ketua PTJ TIDAK DIBENARKAN. 7. Bagi peruntukan bantuan persekolahan yang disalurkan melalui waran, tambahan peruntukan akan disediakan berdasarkan maklumat yang dikunci masuk oleh Ketua PTJ dalam eB. Peruntukan akan disalurkan kepada sekolah mengikut kaedah penyaluran peruntukan seperti mana pada awal tahun. 8. Peruntukan tambahan bagi sekolah yang mengalami pertambahan murid akan disalurkan selewat-lewatnya pada 15 September tahun semasa.

24

BAB D PROSEDUR PEMULANGAN LEBIHAN PERUNTUKAN AKIBAT PELARASAN

25

PROSEDUR PEMULANGAN LEBIHAN PERUNTUKAN AKIBAT PELARASAN

1. Definisi Lebihan Peruntukan Tahun Semasa ialah amaun/jumlah peruntukan bantuan persekolahan terlebih tuntut oleh pihak sekolah setelah mengambil kira pelarasan peruntukan mengikut enrolmen murid pada 1 Julai tahun semasa. 2. Lebihan peruntukan bantuan yang telah dikenal pasti oleh sekolah hendaklah dipulangkan selewatlewatnya pada 31 Julai tahun semasa. 3. Terdapat dua kaedah pemulangan oleh sekolah iaitu: a. b. Pemulangan kepada Bahagian Kewangan, KPM bagi bantuan yang diterima terus daripada Bahagian Kewangan, KPM (cek atas nama Ketua Akauntan, Kementerian Pelajaran Malaysia); atau Pemulangan kepada Ketua PTJ bagi bantuan yang diterima daripada Ketua PTJ masingmasing (rujuk Ketua PTJ).

4. Selain mengemukakan cek, sekolah juga dikehendaki untuk menyertakan bersama-sama maklumat terperinci mengenai amaun dan jenis peruntukan yang dipulangkan dengan mengisi Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan Bantuan Persekolahan KPM (Rujuk Bab G). 5. PERINGATAN! Lebihan peruntukan semua jenis bantuan perlu dipulangkan pada tahun semasa mengikut tarikh yang telah ditetapkan. Ia tidak dibenarkan disimpan atau dibelanjakan oleh sekolah bagi apa-apa tujuan sekalipun. Sebarang ketidakpatuhan kepada arahan ini, pihak yang bertanggungjawab boleh dikenakan tindakan surcaj / tatatertib sepertimana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 18, Akta Tatacara Kewangan 1957.

26

BAB E PROSEDUR TUNTUTAN BAGI SEKOLAH BARU BEROPERASI

27

PROSEDUR TUNTUTAN BAGI SEKOLAH BARU BEROPERASI

1. Sekolah/asrama yang baru beroperasi perlu mengemukakan dokumen berikut kepada Bahagian Kewangan, KPM melalui Ketua PTJ masing-masing dalam kadar segera. a. b. Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/Rendah (Borang TBP/R) bagi murid sekolah rendah atau Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/Menengah (Borang TBP/M) bagi murid sekolah menengah (Rujuk Bab G); dan Sesalinan penyata/maklumat akaun bank sekolah/asrama yang disahkan.

2. Maklumat tuntutan bagi sekolah baru beroperasi akan dikunci masuk ke dalam eB oleh Bahagian Kewangan, KPM. 3. Peruntukan akan disalurkan dalam tempoh 10 hari bekerja mulai tarikh surat permohonan yang lengkap diterima oleh Bahagian Kewangan, KPM daripada Ketua PTJ sekolah masing-masing. 4. Peratus peruntukan / bilangan hari tuntutan yang dibenarkan mengikut jenis bantuan adalah seperti berikut: Sekolah/Asrama Beroperasi / Bantuan Persekolahan Januari - Mac April - Jun Julai - September Selepas September Peratus Peruntukan / Bilangan Hari BMA BMA BMP (Sekolah Pend. (Biasa) Khas) 250 hari 270 hari 200 hari 181 hari 114 hari 54 hari 196 hari 123 hari 74 hari 140 hari 100 hari 50 hari

PCG

100% 70% 50% 25%

YKS, BKK, BKKP, BKKA, BSS 100% 100% 100% 100%

5. Sekolah yang mula beroperasi antara bulan Januari sehingga Jun boleh mengemukakan tuntutan pelarasan berdasarkan bilangan murid pada 1 Julai tahun ia mula beroperasi dan hendaklah mematuhi garis panduan di Bab C. 6. Sekolah yang mula beroperasi mulai 1 Julai tidak perlu membuat tindakan pelarasan peruntukan pada tahun ia mula beroperasi. Tindakan pelarasan peruntukan hendaklah mula dibuat pada 1 Julai tahun berikutnya.

28

BAB F BAKI BAWA KE TAHUN HADAPAN

29

BAKI BAWA KE TAHUN HADAPAN

1. DEFINISI 1.1 Peruntukan Bantuan Persekolahan Yang Sepatutnya Diterima Pada Tahun Semasa ialah sejumlah peruntukan bantuan persekolahan tahun semasa yang layak diterima oleh sekolah berdasarkan enrolmen murid pada 1 Julai tahun semasa. Baki Terkumpul Tahun Lalu ialah jumlah baki peruntukan dari tahun-tahun lalu yang di bawa ke tahun semasa. Baki Peruntukan Bantuan Persekolahan Tahun Semasa ialah sejumlah peruntukan bantuan persekolahan yang sepatutnya diterima pada tahun semasa termasuk baki terkumpul tahun lalu tetapi tidak habis dibelanjakan sehingga 31 Disember setelah ditolak semua tanggungan perbelanjaan. Baki Bawa Ke Tahun Hadapan ialah baki peruntukan bantuan persekolahan tahun semasa yang di bawa ke tahun berikutnya.

1.2 1.3

1.4

2. BAKI BAWA KE TAHUN HADAPAN BAGI BANTUAN GERAN PER KAPITA (PCG) / BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) 2.1 Pada akhir tahun, baki peruntukan PCG mahupun BMA tahun semasa yang terdapat di sekolah dibenarkan untuk di bawa ke tahun hadapan. Walau bagaimanapun, bagi setiap jenis bantuan itu, amaun yang boleh dibawa adalah terhad kepada maksimum 5% daripada jumlah keseluruhan peruntukan yang sepatutnya diterima pada tahun semasa dan baki terkumpul tahun lalu yang dibawa ke tahun semasa. Sekiranya terdapat lebihan yang terbit daripada baki setelah ditolak 5%, maka ia hendaklah dikreditkan ke Akaun Hasil Kerajaan Persekutuan sebelum 31 Januari tahun kewangan berikutnya. Formula: Baki Bawa Ke Tahun Hadapan = 5% x (Peruntukan Tahun Semasa Layak Diterima + Baki Terkumpul Tahun Sebelum)

Contoh Pengiraan bagi BMA: Baki terkumpul 2009 (Dibawa ke tahun 2010) : (a) Peruntukan Tahun Semasa Layak Diterima (Berdasarkan enrolmen 1 Julai) : (b) JUMLAH PERUNTUKAN TAHUN 2010 : [ (c) = (a) + (b) ] Katakan Baki Peruntukan Tahun 2010 yang telah dikenal pasti pada 31 Disember 2010

=

RM

18,000 215,000 223,000 30,000

= RM = RM = RM

30

Maka amaun maksimum 5% baki dibenar bawa ke tahun 2011 [ 5% x (c) ]

= RM

11,150

Lebihan yang terbit daripada baki iaitu sebanyak RM18,850 (RM30,000­RM11,150) hendaklah dikreditkan ke Akaun Hasil Kerajaan sebelum 31 Januari 2011 (tahun kewangan berikutnya). 3. BAKI BAWA KE TAHUN HADAPAN BAGI YURAN KHAS SEKOLAH (YKS), BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH (BKKP), BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK), BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA), BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) DAN BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH (BMP) 3.1. Semua baki YKS, BKK, BSS, BKKA, BKKP & BMP tahun semasa dibenarkan untuk di bawa ke tahun hadapan. Baki yang dibawa akan diambil kira sebagai sebahagian peruntukan bantuan tahun tersebut. Sekiranya terdapat lebihan, maka ia hendaklah dipulangkan mengikut prosedur di Bab D. Contoh Pengiraan: Baki tahun 2010 di bawa ke tahun 2011 : (a) Peruntukan diterima pada Januari 2011 : (b) (berdasarkan enrolmen murid pada 1 Oktober 2010) JUMLAH PERUNTUKAN TAHUN 2011 : (a) + (b) Setelah pelarasan pada 1 Julai tahun 2011, didapati peruntukan layak diterima oleh sekolah

=

RM

1,500 10,000 11,500 9,500

= RM = RM = RM

Oleh yang demikian, pihak sekolah perlu memulangkan lebihan peruntukan tahun semasa sebanyak RM2,000 [RM11,500 - RM9,500] seperti mana tatacara pemulangan di Bab E. Kesimpulannya sekolah hanya akan menerima RM8,000 daripada kelayakan sebenar RM9,500 kerana telah mengambil kira baki tahun sebelum sebanyak RM1,500. 3.2. Walau bagaimanapun, sekiranya pihak sekolah mempunyai baki bawa ke hadapan yang besar hingga menyebabkan ia melebihi amaun peruntukan yang layak diterima oleh sekolah pada tahun semasa, sekolah perlu memulangkan keseluruhan peruntukan awal tahun yang diterima tersebut sebagai lebihan peruntukan tahun semasa (Rujuk Bab D). Pihak sekolah hendaklah menggunakan baki bawa ke hadapan tersebut bagi menampung keperluan bantuan tahun semasa.

31

4. MAKSUD BELANJA BAKI BAWA KE TAHUN HADAPAN 4.1. 4.2. Baki sesuatu bantuan persekolahan yang dibawa ke tahun hadapan hendaklah dibelanjakan bagi menampung kekurangan peruntukan bantuan tersebut sahaja. Walau bagaimanapun, bagi baki BMA yang dibawa ke tahun hadapan, perbelanjaan yang dibenarkan adalah seperti berikut: a. b. c. d. Menampung kekurangan BMA pada tahun semasa; Menyediakan makanan tambahan termasuk mengadakan jamuan khas melibatkan penghuni asrama; Pembelian/penggantian perkakasan memasak dan bahan bakar memasak bagi asrama yang menyediakan makanan asrama di bawah kontrak bekalan bahan mentah. Bayaran kepada tenaga pengajar luar di kelas pengajian Fardu `Ain dan Al-Quran murid asrama.

32

BAB G JADUAL KADAR DAN BORANG BERKAITAN

33

JADUAL KADAR DAN BORANG BERKAITAN

Maksud Belanja Bantuan Geran Per Kapita (PCG) Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Prasekolah Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Rendah Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Menengah Harian/ Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional/ Sekolah Sukan Malaysia/ Sekolah Seni Malaysia Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Pendidikan Khas/ Program Pendidikan Khas Integrasi (Rendah) Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Pendidikan Khas/ Program Pendidikan Khas Integrasi (Menengah) Kadar Tuntutan Bantuan & Bilangan Hari Layak Bagi Pemberian Bantuan Makanan Asrama (BMA) Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/ Rendah Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/ Menengah Borang Permohonan Pindah Peruntukan Bantuan PCG Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan Bantuan Persekolahan KPM Borang Pengisytiharan Baki Bawa Ke Hadapan Pengisian Borang TBP/R untuk Tuntutan Awal Pengisian Borang TBP/M untuk Tuntutan Awal Pengiraan Peruntukan Tahun Semasa (Rendah) Pengiraan Peruntukan Tahun Semasa (Menengah) Pengisian Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan (Rendah) Pengisian Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan (Menengah) Pengisian Borang Pengisytiharan Baki Bawa Ke Hadapan Contoh 1 Contoh 2 Contoh 3 Contoh 4 Contoh 5 Contoh 6 Contoh 7 Jadual 1 Jadual 2 Jadual 3 Jadual 4

-

Jadual 5 Jadual 6 Jadual 7 Borang TBP/R Borang TBP/M Borang VPCG

34

Jadual 1 Maksud Belanja Bantuan Geran Per Kapita (PCG)

JADUAL 1 : MAKSUD BELANJA BANTUAN GERAN PER KAPITA (PCG)

BIL. A. JENIS PCG Bantuan Per Kapita Pra Sekolah i. ii. MAKSUD PERBELANJAAN Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Penyelenggaraan peralatan permainan dalam dan luar bilik darjah serta penyelenggaraan komputer dan lain-lain peralatan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Pembelian buku rujukan, ensiklopedia, perisian, cakera padat dan lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Program dan lawatan berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan. Perolehan Harta Modal adalah tidak dibenarkan.

iii. iv.

v. B. Bantuan Per Mata Pelajaran Kapita

(Mata pelajaran Teras, Wajib, Tambahan / Bahasa Asing dan Elektif)

i. ii. iii. iv. v.

Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna (termasuk kertas braille) bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Pembelian buku rujukan, ensiklopedia, perisian, cakera padat lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Penyelenggaraan peralatan termasuk komputer yang digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Keceriaan berunsurkan pendidikan seperti taman sains, taman herba dan lain-lain yang boleh memberi pengukuhan kepada program pengajaran dan pembelajaran. Program berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan. Penentuan pembelian segala harta modal hendaklah dibuat oleh Jawatankuasa Khas Peringkat Sekolah yang dipengerusikan oleh Pengetua/Guru Besar sahaja. Laporan dan salinan resit bagi setiap harta modal yang dibeli hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) serta salinkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) untuk tujuan pemantauan dan rekod.

iv. vii.

viii. Pembelian yang melebihi kadar yang ditetapkan perlu mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada Ketua Pusat Tanggungjawab (Pengarah JPN) dan dikemukakan melalui PPD. i

BIL. C. 1

JENIS PCG Bantuan Per Kapita Bukan Mata Pelajaran Pusat Sumber Sekolah

MAKSUD PERBELANJAAN

Meliputi perbelanjaan bagi Perpustakaan dan Pusat Sumber Pendidikan seperti berikut: i. ii. iii. iv. Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Pembelian buku rujukan, ensiklopedia, perisian, cakera padat bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. dan lain-lain yang

Penyelenggaraan peralatan termasuk komputer yang digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Program berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan. Penentuan pembelian segala harta modal hendaklah dibuat oleh Jawatankuasa Khas Peringkat Sekolah yang dipengerusikan oleh Pengetua/Guru Besar sahaja.

v.

viii. Laporan dan salinan resit bagi setiap harta modal yang dibeli hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) serta salinkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) untuk tujuan pemantauan dan rekod. x. Pembelian yang melebihi kadar yang ditetapkan perlu mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada Ketua Pusat Tanggungjawab (Pengarah JPN) dan dikemukakan melalui PPD.

Program Pendidikan Khas/Integrasi ix. 2 Bimbingan Kaunseling dan i. ii. Melengkapkan stesen pembelajaran bagi program pendidikan khas integrasi. Pembelian buku rujukan, ensiklopedia, perisian, cakera padat lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Program dan lawatan berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan. Penyelenggaraan peralatan termasuk komputer yang digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Bayaran Perkhidmatan penceramah luar mengikut kelayakan dalam peraturanperaturan kewangan yang sedang berkuatkuasa. Bayaran sewaan yang berkaitan dengan program bimbingan dan kaunseling.

iii. iv. v.

ii

BIL.

JENIS PCG vi. vii.

MAKSUD PERBELANJAAN Penentuan pembelian segala harta modal hendaklah dibuat oleh Jawatankuasa Khas Peringkat Sekolah yang dipengerusikan oleh Pengetua/Guru Besar sahaja. Laporan dan salinan resit bagi setiap harta modal yang dibeli hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) serta salinkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) untuk tujuan pemantauan dan rekod.

viii. Pembelian yang melebihi kadar yang ditetapkan perlu mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada Ketua Pusat Tanggungjawab (Pengarah JPN) dan dikemukakan melalui PPD.

3

LPBT/LPK Sekolah/Asrama

i. ii. iii. iv. v. vi. vii.

Bayaran bil telefon, air, elektrik, telegram, setem, internet dan pembetungan. (Sekolah hendaklah memberi keutamaan bayaran bil utiliti) Pembaikan kecil bangunan sekolah yang tidak melibatkan kerja-kerja naik taraf dan ubahsuai. Penyelenggaraan dan pembaikan perabot dan peralatan kelengkapan pejabat dan sekolah kecuali peralatan ICT. Perkhidmatan percetakan untuk pengurusan sekolah dan bahan pengajaran dan pembelajaran. Perkhidmatan pengiklanan. Pengangkutan barang-barang. Pembelian bahan bakar, bahan habis guna dan ubat.

viii. Perbelanjaan bagi keraian yang melibatkan lawatan pihak luar atas urusan rasmi. x. ix. xi. xii. Perolehan harta modal kecuali alat pendingin udara dan peralatan ICT dengan nilai keseluruhan tidak melebihi RM5,000.00 setahun adalah dibenarkan. Perbelanjaan untuk keceriaan (yang tidak melibatkan pembinaan) /kesihatan murid/keselamatan sekolah. Bayaran balik bagi urusan kecemasan oleh guru/kakitangan sekolah berdasarkan kelayakan tambang teksi. Pengangkutan murid dan bayaran insurans untuk murid-murid dan guru pengiring.

iii

Jadual 2 Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Prasekolah

JADUAL 2: KADAR PEMBERIAN PER KAPITA BAGI PRA SEKOLAH

BIL. A. Prasekolah

BANTUAN PER KAPITA

KADAR BANTUAN RM100.00 seorang murid setahun

Jadual 3 Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Rendah

JADUAL 3 : KADAR PEMBERIAN PER KAPITA BAGI SEKOLAH RENDAH

BIL. A. 1 i. BANTUAN PER KAPITA PCG MATA PELAJARAN Matapelajaran Teras Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina (SJKC) Bahasa Tamil (SJKT) Kajian Tempatan Pendidikan Islam Pendidikan Moral Matematik Sains RM800 + RM6 seorang melebihi 100 orang. RM1,100 + RM6 seorang melebihi 150 orang. RM3,200 + RM4 seorang melebihi 500 orang. RM5,200 + RM2 seorang melebihi 1000 orang. RM1,400 RM1,600 RM1,600 + RM10 seorang melebihi 50 orang. RM2,100 + RM16 seorang melebihi 100 orang. RM2,900 + RM8 seorang melebihi 150 orang. RM5,700 + RM10 seorang melebihi 500 orang. RM10,700 + RM9 seorang melebihi 1000 orang. 20 MURID 21 - 50 MURID 51 - 100 MURID 101 - 150 MURID 151 - 500 MURID 501 - 1000 MURID 1001 MURID DAN KE ATAS

ii.

-

Sivik dan Kewarganegaraan

RM800

RM800

RM800

2

Matapelajaran Wajib Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Kemahiran Hidup Pendidikan Visual Pendidikan Muzik RM2,600 RM2,800 RM2,800 + RM8 seorang melebihi 50 orang. RM3,200 + RM16 seorang melebihi 100 orang. RM4,000 + RM22 seorang melebihi 150 orang. RM11,700 + RM22 seorang melebihi 500 orang. RM22,700 + RM21 seorang melebihi 1000 orang.

i

BIL. 3

BANTUAN PER KAPITA Matapelajaran Tambahan i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Cina Komunikasi Bahasa Tamil Komunikasi Bahasa Arab Bahasa Semai Bahasa Iban Bahasa Kadazandusun

20 MURID

21 - 50 MURID

51 - 100 MURID

101 - 150 MURID

151 - 500 MURID

501 - 1000 MURID

1001 MURID DAN KE ATAS

RM2.00 seorang murid setahun RM2.00 seorang murid setahun RM2.00 seorang murid setahun RM2.00 seorang murid setahun RM2.00 seorang murid setahun RM2.00 seorang murid setahun RM2.00 seorang murid setahun RM2.00 seorang murid setahun

B.

PCG BUKAN MATA PELAJARAN RM2,000 + RM10 seorang melebihi 50 orang. RM500 + RM10 seorang melebihi 50 orang. RM2,500 + RM10 seorang melebihi 100 orang. RM1,000 + RM10 seorang melebihi 100 orang. RM3,000 + RM12 seorang melebihi 150 orang. RM1,500 + RM3 seorang melebihi 150 orang. RM7,500 + RM21 seorang melebihi 150 orang. RM7,200 + RM13 seorang melebihi 500 orang. RM2,550 + RM3.50 seorang melebihi 500 orang. RM14,850 + RM28 seorang melebihi 500 orang. RM13,700 + RM12 seorang melebihi 1000 orang. RM4,300 + RM3.50 seorang melebihi 1000 orang. RM28,850 + RM27 seorang melebihi 1000 orang.

1

Pusat Sumber Sekolah

RM1,500

RM2,000

2

Bimbingan dan Kaunseling

RM500

RM500

3

LPBT/LPK Sekolah

RM5,000

RM6,300

RM6,900

RM7,500

C.

PCG ASRAMA LPBT/LPK Asrama RM60.00 seorang murid setahun

ii

Jadual 4 Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Menengah Harian/ Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional/ Sekolah Sukan Malaysia/ Sekolah Seni Malaysia

JADUAL 4 : KADAR PEMBERIAN PER KAPITA BAGI SEKOLAH MENENGAH

BIL. A. 1 i. JENIS BANTUAN 100 MURID DAN KE BAWAH 101 - 500 MURID 501 - 1000 MURID 1001 MURID KE ATAS

PCG MATA PELAJARAN MENENGAH RENDAH (KELAS PERALIHAN DAN T1 - T3) Matapelajaran Teras Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Pendidikan Islam Pendidikan Moral Sains Matematik Sejarah Sivik dan Kewarganegaraan

RM 2,500

RM 2,500 + RM 23 seorang melebihi 100 orang.

RM 11,700 + RM21 seorang melebihi 500 orang.

RM 22,200 + RM19 seorang melebihi 1000 orang.

ii. 2

RM 1,000

RM 1,000 + RM8 seorang melebihi 100 orang.

RM 4,200 + RM6 seorang melebihi 500 orang.

RM 7,200 + RM4 seorang melebihi 1000 orang.

3

Matapelajaran Wajib Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik Geografi Matapelajaran Tambahan/Bahasa Asing Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab Bahasa Iban Bahasa Jepun Bahasa Perancis Bahasa Jerman Bahasa Kadazandusun Matapelajaran Teras Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Pendidikan Islam Pendidikan Moral Sains Matematik Sejarah Sivik dan Kewarganegaraan

RM 4,500

RM 4,500 + RM43 seorang melebihi 100 orang.

RM 21,700 + RM41 seorang melebihi 500 orang.

RM 42,200 + RM39 seorang melebihi 1000 orang.

RM 300

RM 300 + RM2.10 seorang melebihi 100 orang.

RM 1,140 + RM2 seorang melebihi 500 orang.

RM 2,140 + RM1.90 seorang melebihi 1000 orang.

B. 1 i.

PCG MATA PELAJARAN MENENGAH ATAS (T4 - T5)

RM 4,000

RM 4,000 + RM38 seorang melebihi 100 orang.

RM 19,200 + RM36 seorang melebihi 500 orang.

RM 37,200 + RM34 seorang melebihi 1000 orang.

ii.

-

RM 1,000

RM 1,000 + RM8 seorang melebihi 100 orang.

RM 4,200 + RM6 seorang melebihi 500 orang.

RM 7,200 + RM4 seorang melebihi 1000 orang.

i

BIL. 2

JENIS BANTUAN Matapelajaran Wajib Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Matapelajaran Tambahan/Bahasa Asing Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab Bahasa Iban

100 MURID DAN KE BAWAH

101 - 500 MURID RM 800 + RM7.60 seorang melebihi 100 orang. RM 300 + RM2.10 seorang melebihi 100 orang.

501 - 1000 MURID RM 3,840 + RM7.20 seorang melebihi 500 orang. RM 1,140 + RM2 seorang melebihi 500 orang.

1001 MURID KE ATAS RM 7,440 + RM6.80 seorang melebihi 1000 orang. RM 2,140 + RM1.90 seorang melebihi 1000 orang.

RM 800

3

RM 300

4

Matapelajaran Elektif Sekolah Menengah Harian / Sekolah Berasrama Penuh (SBP) / Sekolah Sukan Malaysia / Sekolah Menengah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) 4.1 Sains Tulen i. ii. iii. iv. Fizik Kimia Biologi Sains Tambahan RM 14.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun

4.2 Pengajian Islam i. ii. Pendidikan Al-Quran Dan As-Sunnah Pendidikan Syariah Islamiyah RM 2.00 seorang murid setahun RM 2.00 seorang murid setahun

4.3 Sastera Ikhtisas i. ii. iii. iv. Ekonomi Asas Perdagangan Prinsip Perakaunan Ekonomi Rumahtangga RM 5.00 seorang murid setahun RM 5.00 seorang murid setahun RM 5.00 seorang murid setahun RM 30.00 seorang murid setahun

4.4 Bahasa i. ii. Bahasa Arab Tinggi English for Science & Technology RM 3.00 seorang murid setahun RM 3.00 seorang murid setahun

4.5 Kemanusiaan i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Kesusasteraan Melayu Pendidikan Seni Visual Geografi Tasawur Islam Pendidikan Muzik Kesusasteraan dalam B.Inggeris Sains Sukan RM 2.00 seorang murid setahun RM 5.00 seorang murid setahun RM 2.00 seorang murid setahun RM 2.00 seorang murid setahun RM 5.00 seorang murid setahun RM 2.00 seorang murid setahun RM 20.00 seorang murid setahun

ii

BIL. 4.6 Teknologi i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. x.

JENIS BANTUAN

100 MURID DAN KE BAWAH

101 - 500 MURID

501 - 1000 MURID

1001 MURID KE ATAS

Matematik Tambahan Sains Pertanian Lukisan Kejuruteraan Teknologi Maklumat Rekacipta Teknologi Kejuruteraan Pengajian Elektrik Dan Elektronik Pengajian Kejuruteraan Awam Pengajian Kejuruteraan Jentera

RM 6.00 seorang murid setahun RM 35.00 seorang murid setahun RM 25.00 seorang murid setahun RM 65.00 seorang murid setahun RM 40.00 seorang murid setahun RM 25.00 seorang murid setahun RM 25.00 seorang murid setahun RM 25.00 seorang murid setahun RM 25.00 seorang murid setahun

4.7 Vokasional 4.7.1 Pembinaan i. ii. iii. iv. v. Pembinaan Domestik Pendawaian Domestik Hiasan Dalaman Asas Kerja Paip Domestik Kimpalan Arka Dan Gas RM 210.00 seorang murid setahun RM 210.00 seorang murid setahun RM 210.00 seorang murid setahun RM 210.00 seorang murid setahun RM 210.00 seorang murid setahun

4.7.2 Pembuatan i. ii. iii. iv. v. vi. Membuat Perabot Seni Reka Tanda Menservis Peralatan Elektrik Domestik Menservis Peralatan Penyejukan Dan Penyaman Udara Menservis Automobil Menservis Motosikal RM 220.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun

4.7.3 Ekonomi Rumah Tangga i. ii. iii. iv. v. vi. Rekaan Dan Jahitan Pakaian Katering Dan Penyajian Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut Asuhan Dan Pendidikan Awal Kanakkanak Pemprosesan Makanan Gerontologi Asas Dan Perkhidmatan Geriatrik RM 220.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun

iii

BIL.

JENIS BANTUAN 4.7.4 Teknotani i. ii. iii. i. ii. Lanskap Dan Nurseri Tanaman Makanan Akuakultur Dan Haiwan Rekreasi Produksi Multimedia Grafik Berkomputer

100 MURID DAN KE BAWAH

101 - 500 MURID

501 - 1000 MURID

1001 MURID KE ATAS

RM 220.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 180.00 seorang murid setahun RM 180.00 seorang murid setahun

4.7.5 Aplikasi Komputer

5

Matapelajaran Elektif Sekolah Teknik/ Vokasional 5.1 Elektif Teknik 5.1.1 Kejuruteraan Mekanikal i. ii. iii. iv. v. i. ii. iii. iv. Fizik Kimia Matematik Tambahan Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Jentera Fizik Kimia Matematik Tambahan RM 14.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun RM 6.00 seorang murid setahun RM 25.00 seorang murid setahun RM 25.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun RM 6.00 seorang murid setahun RM 25.00 seorang murid setahun RM 25.00 seorang murid setahun

5.1.2 Kejuruteraan Elektrik

Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Elektrik & v. Elektronik 5.1.3 Pertanian i. ii. iii. iv. v. vi. i. ii. iii. iv. v. Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Sains Pertanian Agroteknologi Fizik Kimia Matematik Tambahan Prinsip Akaun Pengajian Keusahawanan

RM 14.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun RM 6.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun RM 35.00 seorang murid setahun RM 80.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun RM 6.00 seorang murid setahun RM 5.00 seorang murid setahun RM 80.00 seorang murid setahun

5.1.4 Perdagangan

iv

BIL.

JENIS BANTUAN 5.1.5 Ekonomi Rumah Tangga a. i. ii. iii. iv. v. b. i. ii. iii. iv. v. Pengurusan Makanan Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Pengurusan Makanan Pengajian Pakaian Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Pengajian Pakaian

100 MURID DAN KE BAWAH

101 - 500 MURID

501 - 1000 MURID

1001 MURID KE ATAS

RM 14.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun RM 6.00 seorang murid setahun RM 50.00 seorang murid setahun RM 80.00 seorang murid setahun

RM 14.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun RM 6.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun RM 80.00 seorang murid setahun

5.2 Elektif Vokasional 5.2.1 Kejuruteraan Mekanikal a. b. c. d. 5.2.2 a. Amalan Bengkel Mesin Pemesinan Berkomputer Amalan Bengkel Mesin Kimpalan Kimpalan Arka Kimpalan Gas Penyejukan dan Penyamanan Udara Penyejukan Penyamanan Udara Automotif Automotif kenderaan Automotif Elektrik dan Diesel Ekonomi Rumah Tangga Fesyen Membuat Pakaian Pola Pakaian RM 220.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun

v

BIL. b. c. d. e. f. -

JENIS BANTUAN Seni Kecantikan Persolekan Dandanan Rambut Bakeri Roti dan Masakan Yis Patisserie Perkembangan dan Perkhidmatan Kanak-kanak Pengajian Perkembangan Kanakkanak Perkhidmatan awal Kanak-kanak Katering Penyediaan Masakan Barat Penyajian Makanan dan Minuman Pelancongan Pelancongan dan Rekreasi Asas Kemahiran Pelancongan

100 MURID DAN KE BAWAH

101 - 500 MURID

501 - 1000 MURID

1001 MURID KE ATAS

RM 220.00 seorang murid setahun

RM 220.00 seorang murid setahun

RM 220.00 seorang murid setahun

RM 220.00 seorang murid setahun

RM 220.00 seorang murid setahun

5.2.3 Kejuruteraan Awam i. Binaan Bangunan Bahan Binaan Teknologi Binaan RM 220.00 seorang murid setahun

5.2.4 Kejuruteraan Elektrik & Elektronik i. Elektrik & Elektronik Prinsip Elektrik & Elektronik Aplikasi Elektrik & Elektronik RM 220.00 seorang murid setahun

5.2.5 Perdagangan i. ii. Pengurusan Perniagaan Aplikasi Komputer dalam Perniagaan Perakaunan Perniagaan Pengurusan Teknologi Pejabat Aplikasi Komputer dalam Perniagaan Teknologi Pejabat Perniagaan RM 220.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun

vi

BIL.

JENIS BANTUAN 5.2.6 Teknologi i. ii. iii. Computer Programming Fundamentals of Programming Programming and Development Tools Sistem Sokongan Komputer dan rangkaian Sistem Sokongan Komputer Sistem Sokongan Rangkaian Multimedia Kreatif Animasi dan Rekabentuk Penerbitan Penerbitan Multimedia Kreatif

100 MURID DAN KE BAWAH

101 - 500 MURID

501 - 1000 MURID

1001 MURID KE ATAS

RM 220.00 seorang murid setahun

RM 220.00 seorang murid setahun

RM 220.00 seorang murid setahun

5.2.7 Pertanian i ii. iii. iv. Holtikultur Hiasan dan Landskap Kejenteraan Pertanian Holtikultur Hiasan dan Lanskap Agroindustri Tanaman Pemprosesan Hasil Pertanian Pengeluaran Tanaman Teknologi Taman Kejenteraan Pertanian Pengeluaran Tanaman Agroindustri Ternakan Pemprosesan Hasil Pertanian Pengeluaran Ternakan RM 220.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun

5.3 Elektif Kemahiran 5.3.1 Kejuruteraan Mekanikal i. ii. iii. iv. v. Pemesin Am Jurukimpal Arka Logam Berperisai Pelukis Pelan Mekanikal Mekanik Kenderaan Motor Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara Domestik RM 1400 .00 seorang murid setahun RM 1500.00 seorang murid setahun RM 700.00 seorang murid setahun RM 1400.00 seorang murid setahun RM 1400.00 seorang murid setahun

vii

BIL.

JENIS BANTUAN 5.3.2 Kejuruteraan Awam i. ii iii. iv. Pembuat Perabot Jurubina Bangunan Jurubina Bangunan Berasaskan Kayu Jurukerja Paip

100 MURID DAN KE BAWAH

101 - 500 MURID

501 - 1000 MURID

1001 MURID KE ATAS

RM 1300.00 seorang murid setahun RM 800.00 seorang murid setahun RM 1200.00 seorang murid setahun RM 800.00 seorang murid setahun

5.3.3 Kejuruteraan Elektrik i. ii. Juruteknik Elektrik Rendah Juruteknik Rendah Elektronik IndustriPeralatan Pembantu Penyediaan Makanan Pembuat Pakaian Wanita Pendandan Rambut Muda Jurukecantikan RM 1500.00 seorang murid setahun RM 700.00 seorang murid setahun

5.3.4 Ekonomi Rumah Tangga i. ii. iii. iv. RM 1600.00 seorang murid setahun RM 1200.00 seorang murid setahun RM 700.00 seorang murid setahun RM 800.00 seorang murid setahun

5.3.5 Pertanian i. ii. 6 Juruteknik Rendah Akuakultur Pekerja Ladang Pertanian RM 900.00 seorang murid setahun RM 1000.00 seorang murid setahun

Matapelajaran Elektif Sekolah Seni Malaysia Biologi Fizik Kimia Matematik Tambahan Perdagangan Ekonomi Asas Prinsip Akaun Kesusasteraan Melayu English Literature Muzik Tari Teater Seni Visual RM 14.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun RM 6.00 seorang murid setahun RM 5.00 seorang murid setahun RM 5.00 seorang murid setahun RM 5.00 seorang murid setahun RM 2.00 seorang murid setahun RM 2.00 seorang murid setahun RM 24.00 seorang murid setahun RM 95.00 seorang murid setahun RM 65.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun

viii

BIL. C. 1

JENIS BANTUAN PCG MATAPELAJARAN MENENGAH ATAS (T6) Matapelajaran Teras i. ii. Pengajian Am Bahasa Melayu

100 MURID DAN KE BAWAH

101 - 500 MURID

501 - 1000 MURID

1001 MURID KE ATAS

RM3.00 seorang murid setahun RM3.00 seorang murid setahun

2

Matapelajaran Tambahan i. ii. iii. Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab RM3.00 seorang murid setahun RM3.00 seorang murid setahun RM3.00 seorang murid setahun

3

Matapelajaran Elektif 3.1 Sains Tulen i. ii. iii. Fizik Kimia Biologi RM30.00 seorang murid setahun RM30.00 seorang murid setahun RM30.00 seorang murid setahun

3.2 Pengajian Islam i. ii. Syariah Usuluddin RM3.00 seorang murid setahun RM3.00 seorang murid setahun

3.3 Satera Ikhtisas i. ii. iii. Ekonomi Pengajian Perniagaan Perakuanan RM5.00 seorang murid setahun RM5.00 seorang murid setahun RM5.00 seorang murid setahun

3.4 Kemanusiaan i. ii. iii. iv. v. Sejarah Geografi Kesusasteraan Melayu Literature In English Lukisan RM3.00 seorang murid setahun RM3.00 seorang murid setahun RM3.00 seorang murid setahun RM3.00 seorang murid setahun RM5.00 seorang murid setahun

3.5 Teknologi i. ii. iii. Matematik S Matematik T Matematik Lanjutan T RM6.00 seorang murid setahun RM6.00 seorang murid setahun RM6.00 seorang murid setahun RM65.00 seorang murid setahun RM3.00 seorang murid setahun

iv. Pengkomputeran 3.6 Malaysian University English Test (MUET)

ix

BIL. D.

JENIS BANTUAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN

100 MURID DAN KE BAWAH

101 - 500 MURID

501 - 1000 MURID

1001 MURID KE ATAS

1

Pusat Sumber Sekolah

RM1,500

RM 1,500 + RM14 seorang melebihi 100 orang.

RM 7,100 + RM13 seorang melebihi 500 orang.

RM 13,600 + RM12 seorang melebihi 1000 orang. RM 5,300 + RM4.50 seorang melebihi 1000 orang.

2

Bimbingan & Kaunseling

RM 600

RM 600 + RM5.50 seorang melebihi 100 orang.

RM 2,800 + RM5 seorang melebihi 500 orang.

3 3.1

LPBT/LPK Sekolah Sekolah Menengah Harian / SABK RM5,000 RM 5,000 + RM49 seorang melebihi 100 orang. RM 24,600 + RM48 seorang melebihi 500 orang. RM 48,600 + RM47 seorang melebihi 1000 orang.

3.2

Sekolah Berasrama Penuh (SBP) / Sekolah Sukan Malaysia / Sekolah Seni Malaysia

RM62.00 seorang murid setahun

3.3 E. 1

Sekolah Menengah Teknik / Vokasional PCG ASRAMA LPBT/LPK Asrama

RM76.00 seorang murid setahun

RM60.00 seorang murid setahun

x

Jadual 5 Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Pendidikan Khas/ Program Pendidikan Khas Integrasi (Rendah)

JADUAL 5 : KADAR PEMBERIAN PER KAPITA BAGI SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS / PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (RENDAH)

BIL. A. 1 i. BANTUAN PER KAPITA PCG MATA PELAJARAN Matapelajaran Teras - Bahasa Melayu - Bahasa Inggeris - Bahasa Cina (SJKC) - Bahasa Tamil (SJKT) - Kajian Tempatan - Pendidikan Islam - Pendidikan Moral - Matematik - Sains Sivik dan Kewarganegaraan RM800 RM800 20 MURID 21 - 50 MURID 51 - 100 MURID 101 - 150 MURID 151 - 500 MURID 501 - 1000 MURID 1001 MURID DAN KE ATAS

Masalah Penglihatan - RM200 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran - RM50 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran - RM45 seorang murid setahun

ii. 2

RM800

RM800 + RM6 seorang melebihi 100 orang.

RM1,100 + RM6 seorang melebihi 150 orang.

RM3,200 + RM4 seorang melebihi 500 orang.

RM5,200 + RM2 seorang melebihi 1000 orang.

3

Matapelajaran Wajib - Pendidikan Jasmani - Pendidikan Kesihatan - Kemahiran Hidup - Pendidikan Visual - Pendidikan Muzik Matapelajaran Tambahan - Bahasa Cina Komunikasi - Bahasa Tamil Komunikasi - Bahasa Arab Komunikasi - Bahasa Semai - Bahasa Cina - Bahasa Tamil - Bahasa Kadazan Dusun - Bahasa Iban

Masalah Penglihatan - RM100 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran - RM80 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran - RM70 seorang murid setahun

Masalah Penglihatan - RM50 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran - RM75 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran - RM65 seorang murid setahun

i

BIL. B. 1

BANTUAN PER KAPITA PCG BUKAN MATA PELAJARAN Pusat Sumber Sekolah

20 MURID

21 - 50 MURID

51 - 100 MURID

101 - 150 MURID

151 - 500 MURID

501 - 1000 MURID

1001 MURID DAN KE ATAS

Masalah Penglihatan - RM50 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran - RM40 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran - RM40 seorang murid setahun RM12 seorang murid setahun Masalah Penglihatan - RM200 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran - RM180 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran - RM180 seorang murid setahun

2

Bimbingan dan Kaunseling

3 C.

LPBT/LPK Sekolah PCG ASRAMA LPBT/LPK Asrama

RM60.00 seorang murid setahun

ii

Jadual 6 Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Pendidikan Khas/ Program Pendidikan Khas Integrasi (Menengah)

JADUAL 6 : KADAR PEMBERIAN PER KAPITA BAGI SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN KHAS / PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (MENENGAH)

100 MURID DAN KE BAWAH

BIL.

BANTUAN PER KAPITA

101 - 500 MURID

501 - 1000 MURID

1001 MURID DAN KE ATAS

A. 1 i.

PCG MATA PELAJARAN Matapelajaran Teras Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Pendidikan Islam Pendidikan Moral Matematik Sains Sejarah Sivik dan Kewarganegaraan RM1,000 RM1,000 + RM8 seorang melebihi 100 orang. RM4,200 + RM6 seorang melebihi 500 orang. RM7,200 + RM4 seorang melebihi 1000 orang. Masalah Penglihatan - RM350 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran - RM70 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran - RM65 seorang murid setahun

ii. 2

-

Matapelajaran Wajib Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Pendidikan Muzik Elektif Literasi Komputer Perdagangan/Pertanian Rekacipta Elektif I Literasi Komputer Perdagangan/Pertanian Komunikasi Seluruh / Komunikasi Pengajaran & Pembelajaran Rekacipta Vokasional Elektif II Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK) Masalah Pendengaran - RM800 seorang murid setahun Masalah Pendengaran - RM80 seorang murid setahun Masalah Penglihatan - RM125 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran - RM80 seorang murid setahun Masalah Penglihatan - RM150 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran - RM90 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran - RM80 seorang murid setahun

3

Matapelajaran Elektif Pendidikan Khas 3.1 3.2 3.2 -

i

BIL.

BANTUAN PER KAPITA

100 MURID DAN KE BAWAH

101 - 500 MURID

501 - 1000 MURID

1001 MURID DAN KE ATAS

3.2 B. 1 2 3 C.

Elektif III Vokasional Pembinaan Domestik Seni Reka Tanda Katering & Penyajian Tanaman & Makanan Grafik Berkomputer Akuakultur & Haiwan Rekriasi Hiasan Dalaman Asas Kimpalan Arka & Gas Perkhidmatan & Penjagaan Geriatrik Menservis Peralatan Elektrik Domestik Menservis Peralatan Penyejukan & Penyaman Udara Asuhan & Pendidikan Awal KanakKanak Penjagaan Muka & Dandanan Rambut Membuat Perabot Rekaan & Jahitan Pakaian Lanskap & Nurseri Pemprosesan Makanan Pendawaian Domestik Produksi Bahan Multimedia Kerja Paip & Domestik Mengetuk & Mengecat Kereta Menservis Automobil Masalah Pendengaran - RM150 seorang murid setahun

PCG BUKAN MATA PELAJARAN Pusat Sumber Sekolah Bimbingan dan Kaunseling LPBT/LPK Sekolah PCG ASRAMA LPBT/LPK Asrama RM60.00 seorang murid setahun Masalah Penglihatan - RM80 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran & Masalah Pembelajaran - RM60 seorang murid setahun RM15.00 seorang murid setahun Masalah Penglihatan - RM300 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran & Masalah Pembelajaran - RM280 seorang murid setahun

ii

Jadual 7 Kadar Tuntutan Bantuan & Bilangan Hari Layak Bagi Pemberian Bantuan Makanan Asrama (BMA)

JADUAL KADAR TUNTUTAN BANTUAN DAN BILANGAN HARI LAYAK BAGI PEMBERIAN BANTUAN MAKANAN ASRAMA

KADAR TUNTUTAN BIL. JENIS ASRAMA BEKALAN MAKANAN MENTAH (RM) BEKALAN MAKANAN BERMASAK (RM) Berdasarkan harga kontrak makanan bermasak yang telah diluluskan setelah ditolak Yuran Makanan Asrama yang dikutip daripada setiap penghuni asrama. ASRAMA SEDIA ADA TARIKH ASAS TUNTUTAN JUMLAH HARI LAYAK DITUNTUT * ASRAMA BARU TARIKH ASAS TUNTUTAN JUMLAH HARI LAYAK DITUNTUT

1.

SEMUA JENIS ASRAMA SEKOLAH DI SEMENANJUNG MALAYSIA

1 Oktober Tahun Semasa / Berdasarkan Anggaran kemasukan murid bagi Asrama baru

250

Berdasarkan tarikh mula beroperasi: Januari - Mac April - Jun 250 181 114 54

2.

ASRAMA DESA

Berdasarkan harga kontrak 1 Oktober Tahun Semasa / makanan bermasak yang Berdasarkan Anggaran telah diluluskan kemasukan murid bagi Asrama baru

Julai - September 250 Oktober - November

3.

SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS

Berdasarkan harga kontrak 1 Oktober Tahun Semasa / makanan bermasak yang Berdasarkan Anggaran telah diluluskan. kemasukan murid bagi Asrama baru

Januari - Mac 270 April - Jun Julai - September Oktober - November

270 196 123 74

i

KADAR TUNTUTAN BIL. JENIS ASRAMA BEKALAN MAKANAN MENTAH (RM) BEKALAN MAKANAN BERMASAK (RM)

ASRAMA SEDIA ADA TARIKH ASAS TUNTUTAN JUMLAH HARI LAYAK DITUNTUT *

ASRAMA BARU TARIKH ASAS TUNTUTAN JUMLAH HARI LAYAK DITUNTUT

4.

SEMUA JENIS ASRAMA DI NEGERI SARAWAK, SABAH DAN WP LABUAN Bandar Luar Bandar Pedalaman I Pedalaman II Pedalaman III 7.00 / hari 8.00 / hari 9.00 / hari 10.00 / hari 11.00 / hari Berdasarkan harga kontrak 1 Oktober Tahun Semasa / makanan bermasak yang Berdasarkan Anggaran telah diluluskan kemasukan murid bagi Asrama baru 250 255 260 260 260

Berdasarkan tarikh mula beroperasi: Januari - Mac April - Jun Julai - September Oktober - November 250 181 114 54

Catatan: * Bagi asrama yang terlibat dengan murid-murid yang menduduki peperiksaan SPM / STPM / STAM, kelulusan hendaklah diperolehi daripada Bahagian Kewangan, KPM sebelum dibenarkan membuat tuntutan pelarasan berdasarkan bilangan hari sebenar peperiksaan. Semua permohonan kelulusan hendaklah dimajukan melalui Ketua PTJ sekolah masing-masing.

ii

Borang TBP/R Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/ Rendah

Borang TBP/R BORANG TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN I : MAKLUMAT ASAS SEKOLAH(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) Nama Sekolah Alamat

: :

No. Telefon

:

No. Fax

:

AKAUN SEKOLAH Nama Bank No. Akaun

: :

AKAUN ASRAMA Nama Bank No. Akaun

: : :

Tarikh Asas Tuntutan BAHAGIAN II :

Harga Kontrak Makan BANTUAN GERAN PER

:

/ sehari

TUNTUTAN

KAPITA

(PCG)

SEKOLAH

(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)

BIL. A. 1. B. 1. PCG PRASEKOLAH

PCG

BIL MURID (orang)

PERUNTUKAN* (RM)

BIL. MURID PRASEKOLAH PCG MATA PELAJARAN (TERAS, WAJIB & TAMBAHAN) SEKOLAH RENDAH MATA PELAJARAN TERAS 1.1 Sivik & Kewarganegaran 1.2 Lain-Lain

2. 3. C. 1. 2. 3. D. 1.

MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH PCG ASRAMA LPBT/LPK ASRAMA

JUMLAH KECIL ( 1 )

i

Borang TBP/R BAHAGIAN III : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)

BIL. 1. MATA PELAJARAN MASALAH PENGLIHATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 1.1 MATA PELAJARAN TERAS i. ii. 1.2 1.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain

SEKOLAH

PENDIDIKAN

PERUNTUKAN (RM)

BIL MURID (orang)

MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI

1.4 1.5 1.6

PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH

JUMLAH KECIL ( PK1 )

2. MASALAH PENDENGARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 2.1 MATA PELAJARAN TERAS i. ii. 2.2 2.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain

MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI

2.4 2.5 2.6

PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH

JUMLAH KECIL ( PK2 )

ii

Borang TBP/R

BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM)

BIL. 3.

MATA PELAJARAN MASALAH PEMBELAJARAN

PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 3.1 MATA PELAJARAN TERAS i. ii. 3.2 3.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain

MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI

3.4 3.5 3.6

PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH

JUMLAH KECIL ( PK3 ) JUMLAH KECIL ( 2 ) = (PK1 + PK2 + PK3)

iii

Borang TBP/R BAHAGIAN VI : TUNTUTAN LAIN-LAIN BANTUAN PERSEKOLAHAN/ASRAMA

PERUNTUKAN (RM)

(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)

BIL. 1.

JENIS BANTUAN YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) SEKOLAH RENDAH

BIL MURID (orang)

JUMLAH KECIL ( 3 )

2. BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH (BKKP) BILANGAN MURID PRASEKOLAH

JUMLAH KECIL ( 4 )

3. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI

JUMLAH KECIL ( 5 )

3. BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA) BIL. PENGHUNI ASRAMA

JUMLAH KECIL ( 6 )

4. BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI

JUMLAH KECIL ( 7 )

5. BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH BILANGAN MURID PRASEKOLAH

JUMLAH KECIL ( 8 )

7. BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM3 SEHARI BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM1 SEHARI BIL PENGHUNI DIKECUALIKAN YURAN

JUMLAH KECIL ( 9 )

iv

Borang TBP/R BAHAGIAN X : RUMUSAN TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH RENDAH

(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)

BUTIRAN TUNTUTAN

PERUNTUKAN (RM)

JUMLAH KECIL ( 1 ) :

TUNTUTAN PCG (TERAS, WAJIB, PELAJARAN) SEKOLAH/ASRAMA

JUMLAH KECIL ( 2 ) :

TAMBAHAN

&

BUKAN

MATA

TUNTUTAN PCG MATA KHAS/PROGRAM INTEGRASI

JUMLAH KECIL ( 3 ) :

PELAJARAN

SEKOLAH

PENDIDIKAN

YURAN KHAS SEKOLAH

JUMLAH KECIL ( 4 ) :

BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH

JUMLAH KECIL ( 5 ) :

BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH

JUMLAH KECIL ( 6 ) :

BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA

JUMLAH KECIL ( 7 ) :

BANTUAN SUKAN SEKOLAH

JUMLAH KECIL ( 8 ) :

BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH

JUMLAH KECIL ( 9 ) :

BANTUAN MAKANAN ASRAMA

JUMLAH KESELURUHAN

v

Borang TBP/R BAHAGIAN IX : PERAKUAN BAGI PENGESAHAN TUNTUTAN

Disediakan oleh:

Saya dengan ini telah menyemak dan mengesahkan bahawa tuntutan ini adalah seperti kelayakan enrolmen di sekolah ini seperti pada tarikh tuntutan yang dinyatakan. ________________________________ (Tandatangan & Cop Rasmi Sekolah) Nama Pengurus Sekolah: No. KP: Tarikh:

______________________ (Tandatangan) Nama: No. KP: Jawatan :

vi

Borang TBP/M Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/ Menengah

Borang TBP/M BORANG TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH MENENGAH BAHAGIAN I : MAKLUMAT ASAS SEKOLAH(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) Nama Sekolah Alamat

: :

No. Telefon

:

No. Fax

:

AKAUN SEKOLAH Nama Bank No. Akaun

: :

AKAUN ASRAMA Nama Bank No. Akaun

: : :

Tarikh Asas Tuntutan

Harga Kontrak Makan

:

/ sehari

BAHAGIAN II : TUNTUTAN BANTUAN GERAN PER KAPITA (PCG) SEKOLAH/ASRAMA

(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)

BIL. A. 1.

PCG

BIL MURID (orang)

PERUNTUKAN* (RM)

PCG MATA PELAJARAN MENENGAH RENDAH (KELAS PERALIHAN DAN T1 - T3) MATA PELAJARAN TERAS 1.1 Sivik & Kewarganegaran 1.2 Lain-Lain

2. 3. B. 1.

MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING PCG MATA PELAJARAN MENENGAH ATAS (T4 - T5) MATA PELAJARAN TERAS 1.1 Sivik & Kewarganegaran 1.2 Lain-Lain

2. 3. C. 1. 2. 3. D. 1.

MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING PCG BUKAN MATA PELAJARAN (KELAS PERALIHAN DAN T1 - T6) PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH PCG ASRAMA (KELAS PERALIHAN DAN T1 - T6) LPBT/LPK ASRAMA

JUMLAH KECIL ( 1 )

i

Borang TBP/M BAHAGIAN III : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN TINGKATAN 6 (Sila isikan ruangan yang

berkenaan sahaja)

BIL. 1.

MATA PELAJARAN MATA PELAJARAN TERAS Pengajian Am Bahasa Melayu

BIL MURID (orang)

PERUNTUKAN (RM)

2.

MATA PELAJARAN TAMBAHAN Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab

3.

MATA PELAJARAN ELEKTIF Sains Tulen Fizik Kimia Biologi Pengajian Islam Syariah Usuluddin Satera Ikhtisas Ekonomi Pengajian Perniagaan Perakuanan Kemanusiaan Sejarah Geografi Kesusasteraan Melayu Literature In English Lukisan Teknologi Matematik S Matematik T Matematik Lanjutan T Pengkomputeran Malaysian University English Test (MUET)

JUMLAH KECIL ( 2 )

ii

Borang TBP/M BAHAGIAN IV : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH MENENGAH HARIAN/SBP/SUKAN/SABK (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)

BIL. 1. SAINS TULEN Fizik Kimia Biologi Sains Tambahan 2. PENGAJIAN ISLAM Al-Quran & As-Sunnah Pendidikan Syariah Islamiyah 3. SASTERA IKHTISAS Ekonomi Asas Perdagangan Prinsip Akaun Ekonomi Rumahtangga 4. BAHASA Bahasa Arab Tinggi English for Science & Technology 5. KEMANUSIAAN Kesusasteraan melayu Pendidikan Seni Visual Geografi Tasawur Islam Pendidikan Muzik Kesusasteraan dalam B.Inggeris Sains Sukan 6. TEKNOLOGI Matematik Tambahan Sains Pertanian Lukisan Kejuruteraan Teknologi Maklumat Rekacipta Teknologi Kejuruteraan Pengajian Elektrik & Elektronik MATA PELAJARAN BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM)

iii

Borang TBP/M

BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM)

BIL.

MATA PELAJARAN Pengajian Kejuruteraan Awam Pengajian Kejuruteraan Jentera

7. 7.1

VOKASIONAL Pembinaan Pembinaan Domestik Pendawaian Domestik Hiasan Dalaman Kerja paip Domestik Kimpalan Arka dan Gas

7.2

Pembuatan Membuat Perabot (MP) Seni Reka Tanda (SRT) Menservis Peralatan Elektrik Domestik (MPED) Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyaman Udara Menservis Automobil Menservis Motosikal

7.3

Ekonomi Rumah Tangga Rekaan dan Jahitan Pakaian Katering dan Penyajian Penjagaan Muka & Dandanan Rambut Asuhan & Pendidikan Awal Kanak-kanak Pemprosesan Makanan Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik

7.4

Teknotani Lanskap dan Nurseri Tanaman Makanan Akuakultur dan Haiwan Rekreasi

7.5

Aplikasi Komputer Produksi Multimedia Grafik Berkomputer

JUMLAH KECIL ( 3 )

iv

Borang TBP/M BAHAGIAN V : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH TEKNIK/ VOKASIONAL (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)

BIL. 1. 1.1 MATA PELAJARAN ELEKTIF TEKNIK Kejuruteraan Mekanikal Fizik Kimia Matematik Tambahan Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Jentera 1.2 Kejuruteraan Elektrik Fizik Kimia Matematik Tambahan Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik 1.3 Pertanian Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Sains Pertanian Agroteknologi 1.4 Perdagangan Fizik Kimia Matematik Tambahan Prinsip Akaun Pengajian Keusahawanan 1.5 Ekonomi Rumah Tangga Pengurusan Makanan Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM)

v

Borang TBP/M

BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM)

BIL.

MATA PELAJARAN Pengurusan Makanan

1.6

Pengajian Pakaian Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Pengajian Pakaian

2. 2.1

ELEKTIF VOKASIONAL Kejuruteraan Mekanikal Amalan Bengkel Mesin Kimpalan Penyejukan dan Penyamanan Udara Automotif

2.2

Ekonomi Rumah Tangga Fesyen Seni Kecantikan Bakeri Perkembangan dan Perkhidmatan Kanak-kanak Katering Pelancongan

2.3 2.4

Kejuruteraan Awam (Binaan Bangunan) Kejuruteraan Elektrik & Elektronik Elektrik & Elektronik Perdagangan Pengurusan Perniagaan Pengurusan Teknologi Pejabat

2.5

Teknologi Computer Programming Sistem Sokongan Komputer dan rangkaian Multimedia Kreatif

2.6

Pertanian Holtikultur Hiasan dan Landskap Agroindustri Tanaman Teknologi Taman

vi

Borang TBP/M

BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM)

BIL.

MATA PELAJARAN Agroindustri Ternakan

3. 3.1

ELEKTIF KEMAHIRAN Kejuruteraan Mekanikal Pemesin Am Jurukimpal Arka Logam Berperisai Pelukis Pelan Mekanikal Mekanik Kenderaan Motor Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara Domestik

3.2

Kejuruteraan Awam Pembuat Perabot Jurubina Bangunan Jurubina Bangunan Berasaskan Kayu Jurukerja Paip

3.3

Kejuruteraan Elektrik Juruteknik Elektrik Rendah Juruteknik Rendah Elektronik Industri-Peralatan

3.4

Ekonomi Rumah Tangga Pembantu Penyediaan Makanan Pembuat Pakaian Wanita Pendandan Rambut Muda Jurukecantikan

3.5

Pertanian Juruteknik Rendah Akuakultur Pekerja Ladang Pertanian

JUMLAH KECIL ( 4 )

vii

Borang TBP/M BAHAGIAN VI : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH SENI

(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)

BIL. 1. SAINS TULEN Fizik Kimia Biologi 2.

MATA PELAJARAN

BIL MURID (orang)

PERUNTUKAN (RM)

SASTERA IKHTISAS Ekonomi Asas Perdagangan Prinsip Akaun

3.

TEKNOLOGI Matematik Tambahan

4.

KEMANUSIAAN Kesusasteraan Melayu English Literature

5.

SENI Muzik Tari Teater Seni Visual

JUMLAH KECIL ( 5 )

viii

Borang TBP/M BAHAGIAN VII : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)

BIL. 1. MATA PELAJARAN MASALAH PENGLIHATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 1.1 MATA PELAJARAN TERAS i. ii. 1.2 1.3 1.4 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain

SEKOLAH

PENDIDIKAN

PERUNTUKAN (RM)

BIL MURID (orang)

MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i. Elektif PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI

1.5 1.6 1.7

PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH

JUMLAH KECIL ( PK1 )

2. MASALAH PENDENGARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 2.1 MATA PELAJARAN TERAS i. ii. 2.2 2.3 2.4 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain

MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i. ii. Elektif I Elektif II

PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 2.5 2.6 2.7 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH

JUMLAH KECIL ( PK2 )

ix

Borang TBP/M

BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM)

BIL. 3.

MATA PELAJARAN MASALAH PEMBELAJARAN

PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 3.1 MATA PELAJARAN TERAS iii. iv. 3.2 3.3 3.4 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain

MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI iii. iv. Elektif I Elektif II

PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI

3.5 3.6 3.7 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH

JUMLAH KECIL ( PK3 ) JUMLAH KECIL ( 6 ) = (PK1 + PK2 + PK3)

x

Borang TBP/M BAHAGIAN VIII : TUNTUTAN LAIN-LAIN BANTUAN PERSEKOLAHAN/ASRAMA

PERUNTUKAN (RM)

(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)

BIL. 1.

JENIS BANTUAN YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) SEKOLAH RENDAH

BIL MURID (orang)

JUMLAH KECIL ( 7 )

2. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI

JUMLAH KECIL ( 8 )

3. BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA) BIL. PENGHUNI ASRAMA

JUMLAH KECIL ( 9 )

4. BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI

JUMLAH KECIL ( 10 )

5. BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM3 SEHARI BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM1 SEHARI BIL PENGHUNI DIKECUALIKAN YURAN

JUMLAH KECIL ( 11 )

xi

Borang TBP/M BAHAGIAN X : RUMUSAN TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH MENENGAH

(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)

BUTIRAN TUNTUTAN

PERUNTUKAN (RM)

JUMLAH KECIL ( 1 ) :

TUNTUTAN PCG (TERAS, WAJIB, PELAJARAN) SEKOLAH/ASRAMA

JUMLAH KECIL ( 2 ) :

TAMBAHAN

&

BUKAN

MATA

TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN TINGKATAN 6

JUMLAH KECIL ( 3 ) :

TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH MENENGAH HARIAN/SBP/SUKAN/SABK

JUMLAH KECIL ( 4 ) :

TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF VOKASIONAL

JUMLAH KECIL ( 5 ) :

SEKOLAH TEKNIK/

TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH SENI

JUMLAH KECIL ( 6 ) :

TUNTUTAN PCG MATA KHAS/PROGRAM INTEGRASI

JUMLAH KECIL ( 7 ) :

PELAJARAN

SEKOLAH

PENDIDIKAN

YURAN KHAS SEKOLAH

JUMLAH KECIL ( 8 ) :

BANTUAN KOKURIKULUM KE SEKOLAH

JUMLAH KECIL ( 9 ) :

BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA

JUMLAH KECIL ( 10 ) :

BANTUAN SUKAN SEKOLAH

JUMLAH KECIL ( 11 ) :

BANTUAN MAKANAN ASRAMA

JUMLAH KESELURUHAN

xii

Borang TBP/M BAHAGIAN IX : PERAKUAN BAGI PENGESAHAN TUNTUTAN

Disediakan oleh:

Saya dengan ini telah menyemak dan mengesahkan bahawa tuntutan ini adalah seperti kelayakan enrolmen di sekolah ini seperti pada tarikh tuntutan yang dinyatakan. ________________________________ (Tandatangan & Cop Rasmi Sekolah) Nama Pengurus Sekolah: No. KP: Tarikh:

______________________ (Tandatangan) Nama: No. KP: Jawatan :

xiii

Borang VPCG Borang Permohonan Pindah Peruntukan Bantuan PCG

BORANG VPCG

PERMOHONAN PINDAH PERUNTUKAN BANTUAN GERAN PER KAPITA (PCG) B.41 - KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

NAMA SEKOLAH KOD SEKOLAH : :

PROGRAM / AKTIVITI

JUMLAH DIKURANGKAN (RM)

JUMLAH DITAMBAH (RM)

JUMLAH

CERAKINAN PERUNTUKAN BANTUAN PCG YANG HENDAK DITAMBAH MENGIKUT PROGRAM / AKTIVITI BUTIR-BUTIR ANGGARAN SEMASA : < Nyatakan Tahun >

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)

Peruntuka Semasa Tambahan (Agihan Semula / Pindah Peruntukan) Peruntukan Dipinda (a+b) Perbelanjaan pada tarikh permohonan ini Tanggungan yang belum selesai Tanggungan yang diperlukan masa depan Jumlah dikehendaki sekarang untuk tahun ini (d+e+f)

RM RM RM RM RM RM RM

Tarikh : < Nyatakan Tarikh >

................................................................... Tandatangan Pegawai Yang Menyediakan (UNTUK KEGUANAAN JABATAN / BAHAGIAN)

PINDAHAN DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN

.................................................................. Pegawai Yang Meluluskan

i

BORANG VPCG

1. Sebab-sebab peruntukan tambahan dikehendaki dan asas-asas pengiraan jumlahnya.

2. Nyatakan keadaan yang membolehkan lebihan peruntukan dikemuka untuk diagihkan. Sila beri butir-butir seperti berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Peruntuka Asal Tambahan / Pengurangan Perbelanjaan sehingga tarikh permohonan ini Baki Tanggungan Sebab-sebab RM RM RM RM RM

* Format ini tidak boleh dipinda

ii

Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan Bantuan Persekolahan KPM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN KEWANGAN PEMULANGAN LEBIHAN PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN, KPM TAHUN _______

Nama Sekolah: Kod Sekolah:

BIL. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7 6.3.8 6.3.9 6.3.10 6.4 6.4.1

No. Cek: Tarikh Cek:

BUTIRAN PEMULANGAN PEMULANGAN (RM)

Yuran Khas Sekolah (YKS) Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) Bantuan Kokurikulum Ke Sekolah (BKK) Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) Bantuan Sukan Sekolah (BSS) Bantuan Per-Kapita (PCG) PCG Prasekolah PCG Rendah Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan Pusat Sumber Sekolah Bimbingan dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah PCG Menengah Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan/ Bahasa Asing Elektif Sekolah Harian/SBP/Sukan/Seni/SABK Elektif Sekolah Pendidikan Khas / Integrasi Elektif Sekolah Teknik / Vokasional Elektif Sekolah Seni Pusat Sumber Sekolah Bimbingan Dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah PCG Asrama LPBT / LPK Asrama JUMLAH PEMULANGAN

Disediakan oleh :

Disahkan oleh Guru Besar/Pengetua:

...........................................

(Tandatangan)

...........................................

(Tandatangan)

Nama: Jawatan: Tarikh:

Nama: Tarikh: Cop Rasmi Sekolah:

* Cek Pemulangan perlu disediakan atas nama Ketua Akauntan, Kementerian Pelajaran Malaysia

Borang Pengisytiharan Baki Bawa Ke Hadapan

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN KEWANGAN

BORANG PENGISYTIHARAN BAKI BAWA KE HADAPAN TAHUN _______ Nama Sekolah: Kod Sekolah: BIL. 1. 2. 3. BANTUAN Yuran Khas Sekolah (YKS) Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) Bantuan Kokurikulum Ke Sekolah (BKK) Normal Pendidikan Khas/Integrasi 4. 5. Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) Bantuan Sukan Sekolah (BSS) Normal Pendidikan Khas/Integrasi 6. Bantuan Makanan Prasekolah BAKI DI BAWA KE HADAPAN PADA 1 JANUARI (RM)

Disediakan oleh : ........................................... (Tandatangan) Nama: Jawatan: Tarikh:

Disahkan oleh Guru Besar/Pengetua: ........................................... (Tandatangan) Nama: Tarikh: Cop Rasmi Sekolah:

* Borang ini perlu dikemukakan bersama-sama Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan (tujuan pelarasan) kepada Ketua PTJ masing-masing untuk dikunci masuk dalam Sistem eBantuan

Contoh 1 Pengisian Borang TBP/R untuk Tuntutan Awal

Contoh 1 Borang TBP/R BORANG TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN I : MAKLUMAT ASAS SEKOLAH(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) Nama Sekolah Alamat

: :

Sekolah Kebangsaan Wawasan 1Malaysia Jalan W2020, Taman Perpaduan 02020 WP Putrajaya

No. Telefon

:

03 ­ 8888 2020

No. Fax

:

03 ­ 8888 0202

AKAUN SEKOLAH Nama Bank No. Akaun

: :

AKAUN ASRAMA

Maybank 123456789101112

:

Nama Bank No. Akaun

: :

Maybank 121110987654321

:

Tarikh Asas Tuntutan BAHAGIAN II :

1 Oktober 2010

Harga Kontrak Makan GERAN PER

RM 9.90 / sehari

TUNTUTAN

BANTUAN

KAPITA

(PCG)

SEKOLAH

(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)

BIL. A. 1. B. 1. PCG PRASEKOLAH

PCG

BIL MURID (orang) 28

PERUNTUKAN* (RM) 2,800.00

BIL. MURID PRASEKOLAH

PCG MATA PELAJARAN (TERAS, WAJIB & TAMBAHAN) SEKOLAH RENDAH MATA PELAJARAN TERAS 1.1 Sivik & Kewarganegaran 1.2 Lain-Lain 210 425 425 83 1,460.00 5,100.00 10,050.00 166.00

2. 3. C. 1. 2. 3. D. 1.

MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH PCG ASRAMA LPBT/LPK ASRAMA

425 425 425

6,300.00 2,325.00 13,275.00

112

6,720.00 48,196.00

JUMLAH KECIL ( 1 )

i

Borang TBP/R BAHAGIAN III : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)

BIL. 1. MATA PELAJARAN MASALAH PENGLIHATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 1.1 MATA PELAJARAN TERAS i. ii. 1.2 1.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain

SEKOLAH

PENDIDIKAN

PERUNTUKAN (RM)

BIL MURID (orang)

5 5 5 5

800.00 1,000.00 500.00 250.00

MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN

PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 1.4 1.5 1.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH

5 5 5

250.00 60.00 1,000.00 3,860.00

JUMLAH KECIL ( PK1 )

2. MASALAH PENDENGARAN

PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 2.1 MATA PELAJARAN TERAS i. ii. 2.2 2.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain

9 9 9 9

800.00 450.00 720.00 675.00

MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN

PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 2.4 2.5 2.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH

9 9 9

360.00 108.00 1,620.00 4,733.00

JUMLAH KECIL ( PK2 )

ii

Borang TBP/R

BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM)

BIL. 3.

MATA PELAJARAN MASALAH PEMBELAJARAN

PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 3.1 MATA PELAJARAN TERAS i. ii. 3.2 3.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain

12 12 12 12 12 12 12

800.00 540.00 840.00 780.00 480.00 144.00 2,160.00 5,744.00 14,337.00

MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN

PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 3.4 3.5 3.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH

JUMLAH KECIL ( PK3 ) JUMLAH KECIL ( 2 ) = (PK1 + PK2 + PK3)

iii

Borang TBP/R BAHAGIAN VI : TUNTUTAN LAIN-LAIN BANTUAN PERSEKOLAHAN/ASRAMA

PERUNTUKAN (RM) 2,029.50 2,029.50

(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)

BIL. 1.

JENIS BANTUAN YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) SEKOLAH RENDAH

BIL MURID (orang) 451

JUMLAH KECIL ( 3 )

2. BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH (BKKP) BILANGAN MURID PRASEKOLAH 28

700.00 700.00

JUMLAH KECIL ( 4 )

3. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 425 26

3,400.00 400.00 3,800.00

JUMLAH KECIL ( 5 )

3. BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA) BIL. PENGHUNI ASRAMA 112

1,680.00 1,680.00

JUMLAH KECIL ( 6 )

4. BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 425 26

1,700.00 200.00 1,900.00

JUMLAH KECIL ( 7 )

5. BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH BILANGAN MURID PRASEKOLAH 28 10,080.00 10,080.00

JUMLAH KECIL ( 8 )

7. BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM3 SEHARI BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM1 SEHARI BIL PENGHUNI DIKECUALIKAN YURAN 100 10 2

172,500.00 22,250.00 4,950.00 199,700.00

JUMLAH KECIL ( 9 )

iv

Borang TBP/R BAHAGIAN X : RUMUSAN TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH RENDAH

(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)

BUTIRAN TUNTUTAN

PERUNTUKAN (RM)

JUMLAH KECIL ( 1 ) :

TUNTUTAN PCG (TERAS, WAJIB, PELAJARAN) SEKOLAH/ASRAMA

JUMLAH KECIL ( 2 ) :

TAMBAHAN

&

BUKAN

MATA

48,196.00

TUNTUTAN PCG MATA KHAS/PROGRAM INTEGRASI

JUMLAH KECIL ( 3 ) :

PELAJARAN

SEKOLAH

PENDIDIKAN

14,337.00

YURAN KHAS SEKOLAH

20,29.50

JUMLAH KECIL ( 4 ) :

BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH

700.00

JUMLAH KECIL ( 5 ) :

BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH

3,800.00

JUMLAH KECIL ( 6 ) :

BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA

1,680.00

JUMLAH KECIL ( 7 ) :

BANTUAN SUKAN SEKOLAH

1,900.00

JUMLAH KECIL ( 8 ) :

BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH

10,080.00

JUMLAH KECIL ( 9 ) :

BANTUAN MAKANAN ASRAMA

199,700.00

JUMLAH KESELURUHAN

282,422.50

v

Borang TBP/R BAHAGIAN IX : PERAKUAN BAGI PENGESAHAN TUNTUTAN

Disediakan oleh:

Saya dengan ini telah menyemak dan mengesahkan bahawa tuntutan ini adalah seperti kelayakan enrolmen di sekolah ini seperti pada tarikh tuntutan yang dinyatakan.

Khairunnisa

(Tandatangan) Nama: Khairunnisa bt. Adam No. KP: 770109145678 Jawatan : KPT SKW1M

Mumtazimuddin

S.K. 1Malaysia

(Tandatangan & Cop Rasmi Sekolah) Wawasan Nama Pengurus Sekolah: A. Mumtazimuddin b. Ali No. KP: 650813145679 Tarikh: 2 Oktober 2010

vi

Contoh 2 Pengisian Borang TBP/M untuk Tuntutan Awal

Contoh 2 Borang TBP/M BORANG TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH MENENGAH BAHAGIAN I : MAKLUMAT ASAS SEKOLAH(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) Nama Sekolah Alamat

: :

Sekolah Menengah Wawasan 1Malaysia Jalan 2020, Taman Perpaduan 02020 WP Putrajaya

No. Telefon

:

03 ­ 8888 2020

No. Fax

:

03 ­ 8888 0202

AKAUN SEKOLAH Nama Bank No. Akaun

: :

AKAUN ASRAMA

Maybank 123456789101113

:

Nama Bank No. Akaun

: :

Maybank 131110987654321

:

Tarikh Asas Tuntutan

1 Oktober 2010

Harga Kontrak Makan

RM 11.50

/ sehari

BAHAGIAN II : TUNTUTAN BANTUAN GERAN PER KAPITA (PCG) SEKOLAH/ASRAMA

(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)

BIL. A. 1.

PCG

BIL MURID (orang)

PERUNTUKAN* (RM)

PCG MATA PELAJARAN MENENGAH RENDAH (KELAS PERALIHAN DAN T1 - T3) MATA PELAJARAN TERAS 1.1 Sivik & Kewarganegaran 1.2 Lain-Lain 428 428 428 152 3,624.00 10,044.00 18,604.00 409.20

2. 3. B. 1.

MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING PCG MATA PELAJARAN MENENGAH ATAS (T4 - T5) MATA PELAJARAN TERAS 1.1 Sivik & Kewarganegaran 1.2 Lain-Lain

265 265 265 95 868 868 868 247

2,320.00 10,270.00 2,054.00 300.00 11,884.00 4,640.00 42,264.00 14,820.00 121,233.20

2. 3. C. 1. 2. 3. D. 1.

MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING

PCG BUKAN MATA PELAJARAN (KELAS PERALIHAN DAN T1 - T6) PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH PCG ASRAMA (KELAS PERALIHAN DAN T1 - T6) LPBT/LPK ASRAMA

JUMLAH KECIL ( 1 )

i

Borang TBP/M BAHAGIAN III : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN TINGKATAN 6 (Sila isikan ruangan yang

berkenaan sahaja)

BIL. 1.

MATA PELAJARAN MATA PELAJARAN TERAS Pengajian Am Bahasa Melayu

BIL MURID (orang) 175 175 23 12 18

PERUNTUKAN (RM) 525.00 525.00 69.00 36.00 54.00

2.

MATA PELAJARAN TAMBAHAN Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab

3.

MATA PELAJARAN ELEKTIF Sains Tulen Fizik Kimia Biologi Pengajian Islam Syariah Usuluddin Satera Ikhtisas Ekonomi Pengajian Perniagaan Perakuanan Kemanusiaan Sejarah Geografi Kesusasteraan Melayu Literature In English Lukisan Teknologi Matematik S Matematik T Matematik Lanjutan T Pengkomputeran Malaysian University English Test (MUET) 35 100 25 15 175 210.00 600.00 150.00 975.00 525.00 8,855.00 100 100 100 57 100 300.00 300.00 300.00 171.00 500.00 25 25 25 125.00 125.00 125.00 15 15 45.00 45.00 35 35 35 1,050.00 1,050.00 1,050.00

JUMLAH KECIL ( 2 )

ii

Borang TBP/M BAHAGIAN IV : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH MENENGAH HARIAN/SBP/SUKAN/SABK (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)

BIL. 1. SAINS TULEN Fizik Kimia Biologi Sains Tambahan 2. PENGAJIAN ISLAM Al-Quran & As-Sunnah Pendidikan Syariah Islamiyah 3. SASTERA IKHTISAS Ekonomi Asas Perdagangan Prinsip Akaun Ekonomi Rumahtangga 4. BAHASA Bahasa Arab Tinggi English for Science & Technology 5. KEMANUSIAAN Kesusasteraan melayu Pendidikan Seni Visual Geografi Tasawur Islam Pendidikan Muzik Kesusasteraan dalam B.Inggeris Sains Sukan 6. TEKNOLOGI Matematik Tambahan Sains Pertanian Lukisan Kejuruteraan Teknologi Maklumat Rekacipta Teknologi Kejuruteraan Pengajian Elektrik & Elektronik 109 24 24 109 2,725.00 1,560.00 960.00 2,725.00 109 654.00 24 90 48.00 1,800.00 90 15 180.00 30.00 90 180.00 15 24 45.00 72.00 66 66 66 330.00 330.00 330.00 15 15 30.00 30.00 109 109 109 1,526.00 1,526.00 1,526.00 MATA PELAJARAN BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM)

iii

Borang TBP/M

BIL MURID (orang) 24 24 PERUNTUKAN (RM) 600.00 600.00

BIL.

MATA PELAJARAN Pengajian Kejuruteraan Awam Pengajian Kejuruteraan Jentera

7. 7.1

VOKASIONAL Pembinaan Pembinaan Domestik Pendawaian Domestik Hiasan Dalaman Kerja paip Domestik Kimpalan Arka dan Gas 23 23 32 32 23 23 15 15 4,830.00 4,830.00 7,040.00 7,040.00 5,060.00 5,060.00 3,300.00 3,300.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 1,760.00 1,760.00 32 32 6,720.00 6,720.00

7.2

Pembuatan Membuat Perabot (MP) Seni Reka Tanda (SRT) Menservis Peralatan Elektrik Domestik (MPED) Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyaman Udara Menservis Automobil Menservis Motosikal

7.3

Ekonomi Rumah Tangga Rekaan dan Jahitan Pakaian Katering dan Penyajian Penjagaan Muka & Dandanan Rambut Asuhan & Pendidikan Awal Kanak-kanak Pemprosesan Makanan Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik 12 12 12 8 8

7.4

Teknotani Lanskap dan Nurseri Tanaman Makanan Akuakultur dan Haiwan Rekreasi 8 8 8 1,760.00 1,760.00 1,760.00

7.5

Aplikasi Komputer Produksi Multimedia Grafik Berkomputer 15 15 2,700.00 2,700.00 93,827.00

JUMLAH KECIL ( 3 )

iv

Borang TBP/M BAHAGIAN V : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH TEKNIK/ VOKASIONAL (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)

BIL. 1. 1.1 MATA PELAJARAN ELEKTIF TEKNIK Kejuruteraan Mekanikal Fizik Kimia Matematik Tambahan Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Jentera 1.2 Kejuruteraan Elektrik Fizik Kimia Matematik Tambahan Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik 1.3 Pertanian Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Sains Pertanian Agroteknologi 1.4 Perdagangan Fizik Kimia Matematik Tambahan Prinsip Akaun Pengajian Keusahawanan 1.5 Ekonomi Rumah Tangga Pengurusan Makanan Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM)

v

Borang TBP/M

BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM)

BIL.

MATA PELAJARAN Pengurusan Makanan

1.6

Pengajian Pakaian Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Pengajian Pakaian

2. 2.1

ELEKTIF VOKASIONAL Kejuruteraan Mekanikal Amalan Bengkel Mesin Kimpalan Penyejukan dan Penyamanan Udara Automotif

2.2

Ekonomi Rumah Tangga Fesyen Seni Kecantikan Bakeri Perkembangan dan Perkhidmatan Kanak-kanak Katering Pelancongan

2.3 2.4

Kejuruteraan Awam (Binaan Bangunan) Kejuruteraan Elektrik & Elektronik Elektrik & Elektronik Perdagangan Pengurusan Perniagaan Pengurusan Teknologi Pejabat

2.5

Teknologi Computer Programming Sistem Sokongan Komputer dan rangkaian Multimedia Kreatif

2.6

Pertanian Holtikultur Hiasan dan Landskap Agroindustri Tanaman Teknologi Taman

vi

Borang TBP/M

BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM)

BIL.

MATA PELAJARAN Agroindustri Ternakan

3. 3.1

ELEKTIF KEMAHIRAN Kejuruteraan Mekanikal Pemesin Am Jurukimpal Arka Logam Berperisai Pelukis Pelan Mekanikal Mekanik Kenderaan Motor Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara Domestik

3.2

Kejuruteraan Awam Pembuat Perabot Jurubina Bangunan Jurubina Bangunan Berasaskan Kayu Jurukerja Paip

3.3

Kejuruteraan Elektrik Juruteknik Elektrik Rendah Juruteknik Rendah Elektronik Industri-Peralatan

3.4

Ekonomi Rumah Tangga Pembantu Penyediaan Makanan Pembuat Pakaian Wanita Pendandan Rambut Muda Jurukecantikan

3.5

Pertanian Juruteknik Rendah Akuakultur Pekerja Ladang Pertanian

JUMLAH KECIL ( 4 )

vii

Borang TBP/M BAHAGIAN VI : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH SENI

(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)

BIL. 1. SAINS TULEN Fizik Kimia Biologi 2.

MATA PELAJARAN

BIL MURID (orang)

PERUNTUKAN (RM)

SASTERA IKHTISAS Ekonomi Asas Perdagangan Prinsip Akaun

3.

TEKNOLOGI Matematik Tambahan

4.

KEMANUSIAAN Kesusasteraan Melayu English Literature

5.

SENI Muzik Tari Teater Seni Visual

JUMLAH KECIL ( 5 )

viii

Borang TBP/M BAHAGIAN VII : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)

BIL. 1. MATA PELAJARAN MASALAH PENGLIHATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 1.1 MATA PELAJARAN TERAS i. ii. 1.2 1.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain

SEKOLAH

PENDIDIKAN

PERUNTUKAN (RM)

BIL MURID (orang)

6 6 6 6 6 6 6

1,000.00 2,100.00 900.00 750.00 480.00 90.00 1,800.00

MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i. Elektif

PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 1.4 1.5 1.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH

JUMLAH KECIL ( PK1 )

2. MASALAH PENDENGARAN

7,120.00

PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 2.1 MATA PELAJARAN TERAS i. ii. 2.2 2.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain

5 5 5 5 5 5 5 5 5

1,000.00 350.00 450.00 400.00 4,000.00 750.00 300.00 900.00 1,400.00 9,550.00

MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i. ii. iii. Elektif I Elektif II Elektif III

PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 2.4 2.5 2.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH

JUMLAH KECIL ( PK2 )

ix

Borang TBP/M

BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM)

BIL. 3.

MATA PELAJARAN MASALAH PEMBELAJARAN

PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 3.1 MATA PELAJARAN TERAS i. ii. 3.2 3.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain

15 15 15 15 15 15 15

1,000.00 975.00 1,200.00 1,200.00 900.00 225.00 4,200.00 9,700.00 26,370.00

MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i. Elektif

PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI

3.4 3.5 3.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH

JUMLAH KECIL ( PK3 ) JUMLAH KECIL ( 6 ) = (PK1 + PK2 + PK3)

x

Borang TBP/M BAHAGIAN VIII : TUNTUTAN LAIN-LAIN BANTUAN PERSEKOLAHAN/ASRAMA

PERUNTUKAN (RM) 8,046.00 8,046.00

(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)

BIL. 1.

JENIS BANTUAN YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) SEKOLAH MENENGAH

BIL MURID (orang) 894

JUMLAH KECIL ( 7 )

2. BANTUAN KOKURIKULUM KE SEKOLAH (BKK) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 868 26

8,680.00 260.00 8,940.00

JUMLAH KECIL ( 8 )

3. BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA) BIL. PENGHUNI ASRAMA 247

4,940.00 4,940.00

JUMLAH KECIL ( 9 )

4. BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 868 26

5,208.00 156.00 5,364.00

JUMLAH KECIL ( 10 )

5. BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM3 SEHARI BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM1 SEHARI BIL PENGHUNI DIKECUALIKAN YURAN 66 181

140,250.00 475,125.00 615,375.00

JUMLAH KECIL ( 11 )

xi

Borang TBP/M BAHAGIAN X : RUMUSAN TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH MENENGAH

(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)

BUTIRAN TUNTUTAN

PERUNTUKAN (RM)

JUMLAH KECIL ( 1 ) :

TUNTUTAN PCG (TERAS, WAJIB, PELAJARAN) SEKOLAH/ASRAMA

JUMLAH KECIL ( 2 ) :

TAMBAHAN

&

BUKAN

MATA

121,233.20

TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN TINGKATAN 6

JUMLAH KECIL ( 3 ) :

8,855.00

TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH MENENGAH HARIAN/SBP/SUKAN/SABK

JUMLAH KECIL ( 4 ) :

93,827.00

TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF VOKASIONAL

JUMLAH KECIL ( 5 ) :

SEKOLAH TEKNIK/

-

TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH SENI

JUMLAH KECIL ( 6 ) :

-

TUNTUTAN PCG MATA KHAS/PROGRAM INTEGRASI

JUMLAH KECIL ( 7 ) :

PELAJARAN

SEKOLAH

PENDIDIKAN

26,370.00

YURAN KHAS SEKOLAH

JUMLAH KECIL ( 8 ) :

8,046.00

BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH

JUMLAH KECIL ( 9 ) :

8,940.00

BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA

JUMLAH KECIL ( 10 ) :

4,940.00

BANTUAN SUKAN SEKOLAH

JUMLAH KECIL ( 11 ) :

5,364.00

BANTUAN MAKANAN ASRAMA

JUMLAH KESELURUHAN

615,375.00 892,950.20

xii

Borang TBP/M BAHAGIAN IX : PERAKUAN BAGI PENGESAHAN TUNTUTAN

Disediakan oleh: Saya dengan ini telah menyemak dan mengesahkan bahawa tuntutan ini adalah seperti kelayakan enrolmen di sekolah ini seperti pada tarikh tuntutan yang dinyatakan.

Munisah

(Tandatangan) Nama: Munisah bt. Mansur No. KP: 770109145678 Jawatan : KPT SMKW1M

S . M. (Tandatangan & Cop Rasmi Sekolah)K . Wawasan Nama Pengurus Sekolah: Abd. Khalik b. Aliman 1Malaysia No. KP: 650813145679 Tarikh: 2 Oktober 2010

AbKhalik

xiii

Contoh 3 Pengiraan Peruntukan Tahun Semasa (Rendah)

Contoh 3 Pengiraan Peruntukan Tahun Semasa (Rendah)

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* E=C-A (orang) % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA D (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

BIL.

PCG

CATATAN

A.

PCG PRASEKOLAH Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM700.00. Rujuk Bab C.

1

PRASEKOLAH

28

2,800.00

35

7

25%

3,500.00

700.00

B. 1

PCG MATA PELAJARAN (TERAS, WAJIB & TAMBAHAN) SEKOLAH RENDAH MATA PELAJARAN TERAS 1.1 Sivik & Kewarganegaran Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM14.00. Rujuk Bab C.

210

1,460.00

212

2

1%

1,460.00

-

1.2 Lain-Lain

425

5,100.00

435

10

2%

5,100.00

-

2

MATA PELAJARAN WAJIB

425

10,050.00

435

10

2%

10,050.00

-

3

MATA PELAJARAN TAMBAHAN

83

166.00

90

7

8%

180.00

14.00

i

Contoh 3

PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA D (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM)

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* E=C-A (orang) %

+/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

CATATAN

C. 1

PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI MASALAH PENGLIHATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (MASALAH PENGLIHATAN)

1.1

MATA PELAJARAN TERAS MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN

5

1,800.00

5

0

0%

1,800.00

-

1.2

5

500.00

5

0

0%

500.00

-

1.3

5

250.00

5

0

0%

250.00

-

Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.

PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI (MASALAH PENGLIHATAN) 1.4 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING 5 250.00 5 0 0% 250.00 -

1.5

5

60.00

5

0

0%

60.00

-

1.7

LPBT/LPK SEKOLAH

5

1,000.00

5

0

0%

1,000.00

-

ii

Contoh 3

PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA D (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM)

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* E=C-A (orang) %

+/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

CATATAN

2

MASALAH PENDENGARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (MASALAH PENDENGARAN)

2.1

MATA PELAJARAN TERAS

9

1,250.00

11

2

22%

1,350.00

100.00

Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM100.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM160.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM150.00. Rujuk Bab C.

2.2

MATA PELAJARAN WAJIB

9

720.00

11

2

22%

880.00

160.00

2.3

MATA PELAJARAN TAMBAHAN

9

675.00

11

2

22%

825.00

150.00

PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI (MASALAH PENDENGARAN) PUSAT SUMBER SEKOLAH Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM800.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM24.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM360.00. Rujuk Bab C.

2.4

9

360.00

11

2

22%

440.00

80.00

2.5

BIMBINGAN & KAUNSELING

9

108.00

11

2

22%

132.00

24.00

2.6

LPBT/LPK SEKOLAH

9

1,620.00

11

2

22%

1,980.00

360.00

iii

Contoh 3

PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA D (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM)

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* E=C-A (orang) %

+/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

CATATAN

3

MASALAH PEMBELAJARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (MASALAH PEMBELAJARAN) MATA PELAJARAN TERAS Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM135.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM210.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM195.00. Rujuk Bab C.

3.1

12

1,340.00

15

3

25%

1,475.00

135.00

3.2

MATA PELAJARAN WAJIB

12

840.00

15

3

25%

1,050.00

210.00

3.3

MATA PELAJARAN TAMBAHAN

12

780.00

15

3

25%

975.00

195.00

PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 3.4 PUSAT SUMBER SEKOLAH 12 480.00 15 3 25% 600.00 120.00 Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM120.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM36.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM540.00. Rujuk Bab C.

3.5

BIMBINGAN & KAUNSELING

12

144.00

15

3

25%

180.00

36.00

3.6

LPBT/LPK SEKOLAH

12

2,160.00

15

3

25%

2,700.00

540.00

iv

Contoh 3

PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA D (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM)

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* E=C-A (orang) %

+/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

CATATAN

D. 1

PCG BUKAN MATA PELAJARAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING 425 6,300.00 435 10 2% 6,300.00 Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Lebihan peruntukan sebanyak RM540.00 perlu dipulangkan. Rujuk Bab D. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM45.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM175.00. Rujuk Bab C.

2

425

2,325.00

435

10

2%

2,325.00

-

3 E. 1 F.

LPBT/LPK SEKOLAH PCG ASRAMA LPBT/LPK ASRAMA YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) SEKOLAH RENDAH

425

13,275.00

435

10

2%

13,275.00

-

112

6,720.00

103

-9

-8%

6,180.00

(540.00)

451

2,029.50

466

15

2,097.00

-

67.50

G.

BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH (BKKP) BIL. MURID PRASEKOLAH 28 700.00 35 7 875.00 175.00

v

Contoh 3

PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA D (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM)

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* E=C-A (orang) %

+/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

CATATAN

H.

BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK) Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM30.00 kerana kerana baki yang dibawa dari tahun 2010 tidak mencukupi untuk menampung peruntukan tahun semasa. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.

NORMAL

425

3,400.00

435

10

3,480.00

50.00

30.00

PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI I.

26

400.00

31

5

400.00

-

-

BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA) Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Lebihan peruntukan sebanyak RM135.00 perlu dipulangkan. Rujuk Bab D.

BIL. PENGHUNI ASRAMA

112

1,680.00

103

-9

1,545.00

-

(135.00)

J.

BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM40.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan (jika ada). Rujuk Bab C.

NORMAL

425

1,700.00

435

10

1,740.00

-

40.00

PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI

26

200.00

31

5

200.00

-

-

vi

Contoh 3

PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA D (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM)

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* E=C-A (orang) %

+/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

CATATAN

K.

BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Walau bagaimanapun, sekolah perlu memulangkan peruntukan tahun semasa sebanyak RM1,523.75 yang terlebih dibayar kepada sekolah. Keseluruhan baki yang di bawa dari tahun 2010 hendaklah diambil kira untuk menampung peruntukan tahun semasa. Rujuk Bab F.

BILANGAN MURID PRASEKOLAH

28

10,080.00

35

7

12,600.00

4,043.75

(1,523.75)

L.

BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM3 SEHARI BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM1 SEHARI BIL PENGHUNI DIKECUALIKAN YURAN 100 172,500.00 91 -9 -9% 156,975.00 (15,525.00)

10

22,250.00

10

0

0%

22,250.00

-

2

4,950.00

2

0

0%

4,950.00

Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Lebihan peruntukan sebanyak RM15,525.00 perlu dipulangkan. Rujuk Bab D.

JUMLAH

112

199,700.00

103

-9

-9%

184,175.00

(15,525.00)

vii

Contoh 3 Perbandingan harga kontrak bagi BMA semasa Tuntutan Awal (1 Oktober) dan Pelarasan (1 Julai) bagi SMK Wawasan 1Malaysia

HARGA KONTRAK PADA 1 OKT 2010 HARGA KONTRAK PADA 1 JUL 2011 (RM) Harga Kontrak Bekalan Makanan Asrama 9.90 9.90 Sekolah perlu memulangkan lebihan peruntukan berikutan pengurangan murid. Formula pengiraan bagi menentukan peruntukan sebenar BMA tahun semasa layak diterima adalah seperti berikut: Peruntukan BMA 2011 layak diterima = = = = = [Bil Murid pada 1 Julai x (Harga Sehari - YMA) x Bil Hari ] [91 murid x (RM9.90 - RM 3)x 250 hari] + [10 murid x (RM9.90 - RM1) x 250 hari] + [2 murid x (RM9.90 - RM 0) x 250 hari] [91 x 6.90 x 250] + [10 x 8.90 x 250] + [2 x 9.90 x 250] RM156,975 + RM22,250 + RM4,950 RM184,175 BEZA HARGA

PERKARA

CATATAN

viii

Contoh 3 LEBIHAN dan TAMBAHAN PERUNTUKAN bantuan persekolahan yang PERLU DIPULANGKAN/LAYAK DITUNTUT oleh SK Wawasan 1Malaysia bagi tahun 2011 ialah seperti berikut:

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JENIS BANTUAN Bantuan Geran Per Kapita (PCG) Sekolah Bantuan Geran Per Kapita (PCG) Asrama Yuran Khas Sekolah (YKS) Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK) Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) Bantuan Sukan Sekolah (BSS) Bantuan Makanan Prasekolah (BMP) Bantuan Makanan Asrama (BMA)**** JUMLAH TAMBAHAN PERUNTUKAN (RM) 2,824.00 67.50 175.00 30.00 40.00 3,136.50 LEBIHAN PERUNTUKAN*** (RM) (540.00) (135.00) (15,525.00) (16,200.00)

* ** ***

Asas pelarasan adalah berbeza mengikut jenis bantuan. Rujuk Bab D. Baki bantuan persekolahan yang dibawa ke hadapan dari tahun sebelum diguna pakai bagi pengiraan semua jenis bantuan persekolahan yang terlibat dalam Garis Panduan ini KECUALI Bantuan Geran Per Kapita (PCG) dan Bantuan Makanan Asrama(BMA). Rujuk contoh pengisian Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan (Contoh 5). Lebihan peruntukan TIDAK DIBENARKAN diguna pakai secara "tradeoff" untuk dipindahkan kepada komponen PCG lain yang mengalami kekurangan. Peruntukan bagi menampung kekurangan ini akan disalurkan oleh KPM. Lebihan peruntukan (jika ada) dipulangkan kepada Ketua PTJ masing-masing.

****

ix

Contoh 4 Pengiraan Peruntukan Tahun Semasa (Menengah)

Contoh 4 Pengiraan Peruntukan Tahun Semasa (Menengah)

PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* D=C-A

CATATAN

(orang) A. 1 PCG MATA PELAJARAN MENENGAH RENDAH (KELAS PERALIHAN, T1 - T3) MATA PELAJARAN TERAS 428 13,668.00 447 19

%

4%

13,668.00

-

2

MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING

428

18,604.00

447

19

4%

18,604.00

-

3 B.

152

409.20

162

10

7%

430.20

21.00

Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM21.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM1,104.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM182.40. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM31.50. Rujuk Bab C.

PCG MATA PELAJARAN MENENGAH ATAS (T4 - T5) MATA PELAJARAN TERAS

1

265

12,590.00

289

24

9%

13,694.00

1,104.00

2

MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING

265

2,054.00

289

24

9%

2,236.40

182.40

3

95

300.00

115

20

21%

331.50

31.50

i

Contoh 4

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* D=C-A

(orang) C. 1

%

PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM)

BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM)

+/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

CATATAN

PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH MENENGAH HARIAN/SBP/SUKAN/SABK (T4 - T5) SAINS TULEN Fizik 109 1,526.00 119 10 9% 1,666.00 140.00 Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM140.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM140.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM140.00.Rujuk Bab C.

Kimia

109

1,526.00

119

10

9%

1,666.00

140.00

Biologi Sains Tambahan 2 PENGAJIAN ISLAM Al-Quran & As-Sunnah Pendidikan Syariah Islamiyah 3. SASTERA IKHTISAS Ekonomi Asas

109

1,526.00

119

10

9%

1,666.00

140.00

15 15

30.00 30.00

15 15

0 0

0% 0%

30.00 30.00

-

Tiada perubahan Tiada perubahan

66

330.00

81

15

23%

405.00

75.00

Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM75.00. Rujuk Bab C.

ii

Contoh 4

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* D=C-A

(orang)

%

PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM)

BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM)

+/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

CATATAN

Perdagangan

66

330.00

81

15

23%

405.00

75.00

Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM75.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM75.00. Rujuk Bab C.

Prinsip Akaun Ekonomi Rumahtangga 4. BAHASA Bahasa Arab Tinggi English for Science & Technology 5. KEMANUSIAAN Kesusasteraan Melayu

66

330.00

81

15

23%

405.00

75.00

15 24

45.00 72.00

15 20

0 -4

0% -17%

45.00 60.00

(12.00)

Tiada perubahan Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Lebihan peruntukan sebanyak RM12.00 perlu dipulangkan. Rujuk Bab D. Pengurangan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.

90

180.00

87

-3

-3%

180.00

-

Pendidikan Seni Visual Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.

Geografi

90

180.00

93

3

3%

180.00

-

iii

Contoh 4

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* D=C-A

(orang) Tasawur Islam Pendidikan Muzik Kesusasteraan dalam B.Inggeris 24 48.00 23 -1 15 30.00 10 -5

% -33%

PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM)

BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM)

+/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

CATATAN

20.00

(10.00)

Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Lebihan peruntukan sebanyak RM10.00 perlu dipulangkan. Rujuk Bab D. Pengurangan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Pengurangan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM60.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM1,440.00. Rujuk Bab C. Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Lebihan peruntukan sebanyak RM260.00 perlu dipulangkan. Rujuk Bab D.

-4%

48.00

-

Sains Sukan 6. TEKNOLOGI Matematik Tambahan Sains Pertanian

90

1,800.00

87

-3

-3%

1,800.00

-

109

654.00

119

10

9%

714.00

60.00

Lukisan Kejuruteraan

109

2,725.00

119

10

9%

4,165.00

1,440.00

Teknologi Maklumat

24

1,560.00

20

-4

-17%

1,300.00

(260.00)

iv

Contoh 4

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* D=C-A

(orang)

%

PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM)

BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM)

+/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

CATATAN

Rekacipta

24

960.00

20

-4

-17%

800.00

(160.00)

Teknologi Kejuruteraan Pengajian Elektrik & Elektronik Pengajian Kejuruteraan Awam Pengajian Kejuruteraan Jentera 7. 7.1 VOKASIONAL Pembinaan Pembinaan Domestik

109

2,725.00

119

10

9%

2,975.00

250.00

Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Lebihan peruntukan sebanyak RM160.00 perlu dipulangkan. Rujuk Bab D. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM250.00. Rujuk Bab C.

24

600.00

23

-1

-4%

600.00

-

24

600.00

23

-1

-4%

600.00

-

Pengurangan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Pengurangan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.

32

6,720.00

33

1

3%

6,720.00

-

Pendawaian Domestik

32

6,720.00

33

1

3%

6,720.00

-

Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.

v

Contoh 4

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* D=C-A

(orang) Hiasan Dalaman Kerja paip Domestik Kimpalan Arka dan Gas 7.2 Pembuatan Membuat Perabot (MP) Seni Reka Tanda (SRT) Menservis Peralatan Elektrik Domestik (MPED) Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyaman Udara 32 32 23 23 7,040.00 7,040.00 5,060.00 5,060.00 32 32 23 23 0 0 0 0 23 23 4,830.00 4,830.00 23 23 0 0

%

PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM)

BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM)

+/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

CATATAN

0% 0%

4,830.00 4,830.00

-

Tiada perubahan Tiada perubahan

0% 0% 0% 0%

7,040.00 7,040.00 5,060.00 5,060.00

-

Tiada perubahan Tiada perubahan Tiada perubahan Tiada perubahan Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM660.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM660.00. Rujuk Bab C.

Menservis Automobil

15

3,300.00

18

3

20%

3,960.00

660.00

Menservis Motosikal

15

3,300.00

18

3

20%

3,960.00

660.00

vi

Contoh 4

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* D=C-A

(orang) 7.3 Ekonomi Rumah Tangga Rekaan dan Jahitan Pakaian Katering dan Penyajian Penjagaan Muka & Dandanan Rambut Asuhan & Pendidikan Awal Kanak-kanak 12 12 12 2,640.00 2,640.00 2,640.00 12 12 12 0 0 0

%

PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM)

BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM)

+/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

CATATAN

0% 0% 0%

2,640.00 2,640.00 2,640.00

-

Tiada perubahan Tiada perubahan Tiada perubahan Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Lebihan peruntukan sebanyak RM660.00 perlu dipulangkan. Rujuk Bab D. Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Lebihan peruntukan sebanyak RM660.00 perlu dipulangkan. Rujuk Bab D.

8

1,760.00

5

-3

-38%

1,100.00

(660.00)

Pemprosesan Makanan Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik 7.4 Teknotani

8

1,760.00

5

-3

-38%

1,100.00

(660.00)

Lanskap dan Nurseri

8

1,760.00

5

-3

-38%

1,100.00

(660.00)

Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Lebihan peruntukan sebanyak RM660.00 perlu dipulangkan. Rujuk Bab D. Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Lebihan peruntukan sebanyak RM660.00 perlu dipulangkan. Rujuk Bab D.

Tanaman Makanan

8

1,760.00

5

-3

-38%

1,100.00

(660.00)

vii

Contoh 4

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* D=C-A

(orang) Akuakultur dan Haiwan Rekreasi 7.5 Aplikasi Komputer Produksi Multimedia 15 2,700.00 18 3 8 1,760.00 5 -3

% -38%

PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM)

BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM)

+/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

CATATAN

1,100.00

(660.00)

Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Lebihan peruntukan sebanyak RM660.00 perlu dipulangkan. Rujuk Bab D. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM540.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM540.00. Rujuk Bab C.

20%

3,240.00

540.00

Grafik Berkomputer

15

2,700.00

18

3

20%

3,240.00

540.00

D. 1. 1.1

PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH TEKNIK/ VOKASIONAL ELEKTIF TEKNIK Kejuruteraan Mekanikal Fizik Kimia Matematik Tambahan Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Jentera

viii

Contoh 4

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* D=C-A

(orang) 1.2 Kejuruteraan Elektrik Fizik Kimia Matematik Tambahan Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik 1.3 Pertanian Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Sains Pertanian Agroteknologi

%

PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM)

BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM)

+/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

CATATAN

ix

Contoh 4

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* D=C-A

(orang) 1.4 Perdagangan Fizik Kimia Matematik Tambahan Prinsip Akaun Pengajian Keusahawanan 1.5 Ekonomi Rumah Tangga Pengurusan Makanan Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Pengurusan Makanan

%

PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM)

BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM)

+/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

CATATAN

x

Contoh 4

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* D=C-A

(orang) 1.6 Pengajian Pakaian Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Pengajian Pakaian 2. 2.1 ELEKTIF VOKASIONAL Kejuruteraan Mekanikal Amalan Bengkel Mesin Kimpalan Penyejukan dan Penyamanan Udara Automotif

%

PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM)

BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM)

+/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

CATATAN

xi

Contoh 4

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* D=C-A

(orang) 2.2 Ekonomi Rumah Tangga Fesyen Seni Kecantikan Bakeri Perkembangan dan Perkhidmatan Kanakkanak Katering Pelancongan 2.3 Kejuruteraan Awam Binaan Bangunan 2.4 Kejuruteraan Elektrik & Elektronik Elektrik & Elektronik Perdagangan Pengurusan Perniagaan Pengurusan Teknologi Pejabat

%

PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM)

BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM)

+/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

CATATAN

xii

Contoh 4

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* D=C-A

(orang) 2.5 Teknologi Computer Programming Sistem Sokongan Komputer dan rangkaian Multimedia Kreatif 2.6 Pertanian Holtikultur Hiasan dan Landskap Agroindustri Tanaman Teknologi Taman Agroindustri Ternakan 3. 3.1 ELEKTIF KEMAHIRAN Kejuruteraan Mekanikal Pemesin Am Jurukimpal Arka Logam Berperisai Pelukis Pelan Mekanikal Mekanik Kenderaan Motor Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara Domestik

%

PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM)

BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM)

+/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

CATATAN

xiii

Contoh 4

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* D=C-A

(orang) 3.2 Kejuruteraan Awam Pembuat Perabot Jurubina Bangunan Jurubina Bangunan Berasaskan Kayu Jurukerja Paip 3.3 Kejuruteraan Elektrik Juruteknik Elektrik Rendah Juruteknik Rendah Elektronik IndustriPeralatan 3.4 Ekonomi Rumah Tangga Pembantu Penyediaan Makanan Pembuat Pakaian Wanita Pendandan Rambut Muda Jurukecantikan

%

PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM)

BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM)

+/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

CATATAN

xiv

Contoh 4

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* D=C-A

(orang) 3.5 Pertanian Juruteknik Rendah Akuakultur Pekerja Ladang Pertanian E. 1 PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH SENI SAINS TULEN Fizik Kimia Biologi 2. SASTERA IKHTISAS Ekonomi Asas Perdagangan Prinsip Akaun 3 TEKNOLOGI Matematik Tambahan

%

PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM)

BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM)

+/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

CATATAN

xv

Contoh 4

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* D=C-A

(orang) 4 KEMANUSIAAN Kesusasteraan Melayu English Literature 5 SENI Muzik Tari Teater Seni Visual F. 1 PCG MATA PELAJARAN LEPAS MENENGAH (T6) MATA PELAJARAN TERAS Pengajian Am 175 525.00 177 2

%

PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM)

BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM)

+/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

CATATAN

1%

525.00

-

Bahasa Melayu

175

525.00

177

2

1%

525.00

-

Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.

xvi

Contoh 4

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* D=C-A

(orang) 2 MATA PELAJARAN TAMBAHAN Bahasa Cina Bahasa Tamil 23 12 69.00 36.00 23 12 0 0

%

PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM)

BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM)

+/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

CATATAN

0% 0%

69.00 36.00

-

Tiada perubahan Tiada perubahan Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM6.00. Rujuk Bab C.

Bahasa Arab

18

54.00

20

2

11%

60.00

6.00

3

MATA PELAJARAN ELEKTIF Sains Tulen Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM60.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM60.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM60.00. Rujuk Bab C.

Fizik

35

1,050.00

37

2

6%

1,110.00

60.00

Kimia

35

1,050.00

37

2

6%

1,110.00

60.00

Biologi

35

1,050.00

37

2

6%

1,110.00

60.00

xvii

Contoh 4

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* D=C-A

(orang) Pengajian Islam Syariah Usuluddin Satera Ikhtisas 15 15 45.00 45.00 15 15 0 0

%

PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM)

BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM)

+/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

CATATAN

0% 0%

45.00 45.00

-

Tiada perubahan Tiada perubahan

Ekonomi

25

125.00

27

2

8%

135.00

10.00

Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM10.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM10.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM10.00. Rujuk Bab C.

Pengajian Perniagaan

25

125.00

27

2

8%

135.00

10.00

Perakuanan

25

125.00

27

2

8%

135.00

10.00

Kemanusiaan Sejarah Geografi Kesusasteraan Melayu 100 100 100 300.00 300.00 300.00 100 100 100 0 0 0 0% 0% 0% 300.00 300.00 300.00 Tiada perubahan Tiada perubahan Tiada perubahan

xviii

Contoh 4

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* D=C-A

(orang)

%

PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM)

BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM)

+/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

CATATAN

Literature In English

57

171.00

55

-2

-4%

171.00

-

Pengurangan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Tiada perubahan

Lukisan Teknologi Matematik S

100

500.00

100

0

0%

500.00

-

35

210.00

37

2

6%

222.00

12.00

Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM12.00. Rujuk Bab C. Tiada perubahan Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM12.00. Rujuk Bab C. Tiada perubahan Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.

Matematik T

100

600.00

100

0

0%

600.00

-

Matematik Lanjutan T

25

150.00

27

2

8%

162.00

12.00

Pengkomputeran

15

975.00

15

0

0%

975.00

-

Malaysian University English Test (MUET)

175

525.00

177

2

1%

525.00

-

xix

Contoh 4

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* D=C-A

(orang) F. 1

%

PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM)

BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM)

+/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

CATATAN

PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI MASALAH PENGLIHATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (MASALAH PENGLIHATAN) MATA PELAJARAN TERAS MATA PELAJARAN WAJIB 6 3,100.00 5 -1 -17% 2,750.00 (350.00) Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Lebihan peruntukan sebanyak RM350.00 perlu dipulangkan. Rujuk Bab D. Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Lebihan peruntukan sebanyak RM150.00 perlu dipulangkan. Rujuk Bab D. Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Lebihan peruntukan sebanyak RM125.00 perlu dipulangkan. Rujuk Bab D. Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Lebihan peruntukan sebanyak RM80.00 perlu dipulangkan. Rujuk Bab D. Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Lebihan peruntukan sebanyak RM15.00 perlu dipulangkan. Rujuk Bab D. Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Lebihan peruntukan sebanyak RM300.00 perlu dipulangkan. Rujuk Bab D.

1.1

1.2 1.3

6

900.00

5

-1

-17%

750.00

(150.00)

MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i. Elektif 6 750.00 5 -1 -17% 625.00 (125.00)

PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI (MASALAH PENGLIHATAN) 1.4 PUSAT SUMBER SEKOLAH 6 480.00 5 -1 -17% 400.00 (80.00)

1.5

BIMBINGAN & KAUNSELING

6

90.00

5

-1

-17%

75.00

(15.00)

1.6

LPBT/LPK SEKOLAH

6

1,800.00

5

-1

-17%

1,500.00

(300.00)

xx

Contoh 4

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* D=C-A

(orang) 2 MASALAH PENDENGARAN

%

PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM)

BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM)

+/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

CATATAN

PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (MASALAH PENDENGARAN) 2.1 2.2 2.3 MATA PELAJARAN TERAS MATA PELAJARAN WAJIB 5 5 1,350.00 450.00 5 5 0 0 0% 0% 1,350.00 450.00 Tiada perubahan Tiada perubahan

MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i. ii. iii. Elektif I Elektif II Elektif III 5 5 5 400.00 4,000.00 750.00 5 5 5 0 0 0 0% 0% 0% 400.00 4,000.00 750.00 Tiada perubahan Tiada perubahan Tiada perubahan

PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI (MASALAH PENDENGARAN) 2.4 2.5 2.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH 5 5 5 300.00 900.00 1,400.00 5 5 5 0 0 0 0% 0% 0% 300.00 900.00 1,400.00 Tiada perubahan Tiada perubahan Tiada perubahan

xxi

Contoh 4

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* D=C-A

(orang) 3 MASALAH PEMBELAJARAN

%

PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM)

BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM)

+/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

CATATAN

PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (MASALAH PEMBELAJARAN) 3.1 MATA PELAJARAN TERAS MATA PELAJARAN WAJIB 15 1975 15 0 0% 1975 Tiada perubahan

3.2

15

1,200.00

15

0

0%

1,200.00

-

Tiada perubahan

3.3

MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI

i.

Elektif

15

1,200.00

15

0

0%

1,200.00

-

Tiada perubahan

PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI (MASALAH PEMBELAJARAN) 3.4 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH 15 900.00 15 0 0% 900.00 Tiada perubahan

3.5

15

225.00

15

0

0%

225.00

-

Tiada perubahan

3.6

15

4,200.00

15

0

0%

4,200.00

-

Tiada perubahan

xxii

Contoh 4

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* D=C-A

(orang) H. 1 PCG BUKAN MATA PELAJARAN (KELAS PERALIHAN DAN T1 - T6) PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING 868 11,884.00 913 45

%

PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM)

BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM)

+/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

CATATAN

5%

12,469.00

585.00

2

868

4,640.00

913

45

5%

4,865.00

225.00

3

LPBT/LPK SEKOLAH

868

42,264.00

913

45

5%

44,424.00

2,160.00

Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM585.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM225.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM2,160.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM4,080.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM121.70 kerana kerana baki yang dibawa dari tahun 2010 tidak mencukupi untuk menampung peruntukan tahun semasa. Rujuk Bab C dan F.

G.

PCG ASRAMA (KELAS PERALIHAN DAN T1 - T6)

1

LPBT/LPK ASRAMA

247

14,820.00

315

68

28%

18,900.00

4,080.00

I.

YURAN KHAS SEKOLAH (YKS)

SEKOLAH MENENGAH

894

8,046.00

938

44

8,442.00

274.30

121.70

xxiii

Contoh 4

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* D=C-A

(orang) J. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK)

%

PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM)

BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM)

+/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

CATATAN

NORMAL

868

8,680.00

913

45

9,130.00

-

450.00

Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM450.00. Rujuk Bab C. Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Lebihan peruntukan sebanyak RM10.00 perlu dipulangkan. Rujuk Bab D.

PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI K.

26

260.00

25

-1

250.00

-

(10.00)

BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA) Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM1,360.00. Rujuk Bab C.

BIL. PENGHUNI ASRAMA

247

4,940.00

315

68

6,300.00

-

1,360.00

L.

BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM270.00. Rujuk Bab C. Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Lebihan peruntukan sebanyak RM6.00 perlu dipulangkan. Rujuk Bab D.

NORMAL

868

5,208.00

913

45

5,478.00

-

270.00

PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI

26

156.00

25

-1

150.00

-

(6.00)

xxiv

Contoh 4

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* D=C-A

(orang) M. BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM3 SEHARI BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM1 SEHARI BIL PENGHUNI DIKECUALIKAN YURAN

%

PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM)

BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM)

+/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

CATATAN

66

140,250.00

74

8

12%

174,825.00

34,575.00

181

475,125.00

241

60

33%

689,862.50

214,737.50

0

-

0

0

0%

-

Pertambahan murid menepati asas pelarasan & mengalami kenaikan harga kontrak. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM249,312.50. Rujuk Bab C.

JUMLAH

247

615,375.00

315

68

45%

864,687.50

249,312.50

xxv

Contoh 4 Perbandingan harga kontrak bagi BMA semasa Tuntutan Awal (1 Oktober) dan Pelarasan (1 Julai) bagi SMK Wawasan 1Malaysia

HARGA KONTRAK PADA 1 OKT 2010 HARGA KONTRAK PADA 1 JUL 2011 (RM) Harga Kontrak Bekalan Makanan Asrama 11.90 13.00 1.10 Sekolah layak menuntut tambahan peruntukan bagi kenaikan harga kontrak sebanyak RM1.10 sehari tertakluk kepada tarikh kuatkuasa harga baru. Bagi contoh pengiraan, kontrak baru bermula pada 1 Jun 2011. Formula pengiraan bagi menentukan peruntukan sebenar BMA tahun semasa layak diterima adalah seperti berikut: BMA 2011 = = [Bil Murid pada 1 Julai x (Harga Sehari - YMA) x Bil Hari bagi setiap kontrak] [(74 murid x(RM11.90 - RM 3))x (250 hari / 2)] + [(241 murid x(RM11.90 RM1)) x (250 hari / 2)] + [(74 murid x(RM13 - RM 3)) x (250 hari / 2)] + [(241 murid x(RM13 - RM1)) x (250 hari / 2)] [74 x 8.90 x 125] + [241 x 10.90 x 125] + [74 x 10.00 x 125] + [241 x 12.00 x 125] RM82,325 + RM328,362.50 + RM92,500 + RM361,500 RM864,687.50 BEZA HARGA

PERKARA

CATATAN

= = =

xxvi

Contoh 4 LEBIHAN dan TAMBAHAN PERUNTUKAN bantuan persekolahan yang PERLU DIPULANGKAN/LAYAK DITUNTUT oleh SMK Wawasan 1Malaysia bagi tahun 2011 ialah seperti berikut:

BIL 1 2 3 4 5 6 7 JENIS BANTUAN Bantuan Geran Per Kapita (PCG) Sekolah Bantuan Geran Per Kapita (PCG) Asrama Yuran Khas Sekolah (YKS) Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK) Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) Bantuan Sukan Sekolah (BSS) Bantuan Makanan Asrama (BMA)**** JUMLAH TAMBAHAN PERUNTUKAN (RM) 9,343.90 4,080.00 121.70 450.00 1,360.00 270.00 249,312.50 257,418.10 LEBIHAN PERUNTUKAN*** (RM) (4,762.00) (4,762.00)

* ** ***

Asas pelarasan adalah berbeza mengikut jenis bantuan. Rujuk Bab D. Baki bantuan persekolahan yang dibawa ke hadapan dari tahun sebelum diguna pakai bagi pengiraan semua jenis bantuan persekolahan yang terlibat dalam Garis Panduan ini KECUALI Bantuan Geran Per Kapita (PCG) dan Bantuan Makanan Asrama(BMA). Rujuk contoh pengisian Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan (Contoh 6). Lebihan peruntukan TIDAK DIBENARKAN diguna pakai secara "tradeoff" untuk dipindahkan kepada komponen PCG lain yang mengalami kekurangan. Peruntukan bagi menampung kekurangan ini akan disalurkan oleh KPM. Lebihan peruntukan (jika ada) dipulangkan kepada Ketua PTJ masing-masing.

****

xxvii

Contoh 5 Pengisian Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan (Rendah)

Contoh 5

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN KEWANGAN PEMULANGAN LEBIHAN PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN, KPM TAHUN 2011 Nama Sekolah: SK Wawasan 1M Kod Sekolah: WAW0202

BIL. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7 6.3.8 6.3.9 6.3.10 6.4 6.4.1

No. Cek: RD1100 Tarikh Cek: 5 Julai 2011

PEMULANGAN (RM) 135.00 540.00 540.00 675.00

BUTIRAN PEMULANGAN Yuran Khas Sekolah (YKS) Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) Bantuan Kokurikulum Ke Sekolah (BKK) Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) Bantuan Sukan Sekolah (BSS) Bantuan Per-Kapita (PCG) PCG Prasekolah PCG Rendah Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan Pusat Sumber Sekolah Bimbingan dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah PCG Menengah Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan/ Bahasa Asing Elektif Sekolah Harian/SBP/Sukan/Seni/SABK Elektif Sekolah Pendidikan Khas / Integrasi Elektif Sekolah Teknik / Vokasional Elektif Sekolah Seni Pusat Sumber Sekolah Bimbingan Dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah PCG Asrama LPBT / LPK Asrama JUMLAH PEMULANGAN

Disediakan oleh :

Khairunnisa

Disahkan oleh Guru Besar/Pengetua:

Mumtazimuddin

(Tandatangan)

...........................................

(Tandatangan)

...........................................

Nama: A. Mumtazimuddin b. Ali Tarikh: 650813145679 S.K. Cop Rasmi Sekolah: Wawasan 1Malaysia

Nama: Khairunnisa bt. Adam Jawatan: KPT SKW1M Tarikh: 5 Julai 2011

* Cek Pemulangan perlu disediakan atas nama Ketua Akauntan, Kementerian Pelajaran Malaysia

Contoh 6 Pengisian Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan (Menengah)

Contoh 6

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN KEWANGAN PEMULANGAN LEBIHAN PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN, KPM TAHUN 2011 Nama Sekolah: SMK Wawasan 1M Kod Sekolah: WAW2020

BIL. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7 6.3.8 6.3.9 6.3.10 6.4 6.4.1

No. Cek: LC135RZ Tarikh Cek: 5 Julai 2011

PEMULANGAN (RM) 4,762.00 350.00 150.00 3,742.00 125.00 80.00 15.00 300.00 4,762.00

BUTIRAN PEMULANGAN Yuran Khas Sekolah (YKS) Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK) Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) Bantuan Sukan Sekolah (BSS) Bantuan Per-Kapita (PCG) PCG Prasekolah PCG Rendah Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan Pusat Sumber Sekolah Bimbingan dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah PCG Menengah Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan/ Bahasa Asing Elektif Sekolah Harian/SBP/Sukan/Seni/SABK Elektif Sekolah Pendidikan Khas / Integrasi Elektif Sekolah Teknik / Vokasional Elektif Sekolah Seni Pusat Sumber Sekolah Bimbingan Dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah PCG Asrama LPBT / LPK Asrama JUMLAH PEMULANGAN

Disediakan oleh :

Munisah

Disahkan oleh Guru Besar/Pengetua:

AbKhalik

(Tandatangan)

...........................................

(Tandatangan)

...........................................

Nama: Abd. Khalik b. Aliman S . M. K . Tarikh: 5 Julai 2011 Cop Rasmi Sekolah: Wawasan 1Malaysia

Nama: Munisah bt. Mansur Jawatan: KPT SMKW1M Tarikh: 5 Julai 2011

* Cek Pemulangan perlu disediakan atas nama Ketua Akauntan, Kementerian Pelajaran Malaysia

Contoh 7 Pengisian Pengisian Borang Pengisytiharan Baki Bawa Ke Hadapan

Contoh 7

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN KEWANGAN

BORANG PENGISYTIHARAN BAKI BAWA KE HADAPAN TAHUN 2 0 1 1 Nama Sekolah: SK Wawasan 1M Kod Sekolah: WAW0202 BIL. 1. 2. 3. BANTUAN Yuran Khas Sekolah (YKS) Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) Bantuan Kokurikulum Ke Sekolah (BKK) Normal Pendidikan Khas/Integrasi 4. 5. Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) Bantuan Sukan Sekolah (BSS) Normal Pendidikan Khas/Integrasi 6. Bantuan Makanan Prasekolah

4,043.75 50.00

BAKI DI BAWA KE HADAPAN PADA 1 JANUARI (RM)

-

Disediakan oleh :

Khairunnisa

Disahkan oleh Guru Besar/Pengetua:

...........................................

(Tandatangan)

Mumtazimuddin

(Tandatangan)

...........................................

Nama: A. Mumtazimuddin b. Ali Tarikh: 650813145679 S.K. Cop Rasmi Sekolah: Wawasan 1Malaysia

Nama: Khairunnisa bt. Adam Jawatan: KPT SKW1M Tarikh: 5 Julai 2011

* Borang ini perlu dikemukakan bersama-sama Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan (tujuan pelarasan) kepada Ketua PTJ masing-masing untuk dikunci masuk dalam Sistem eBantuan

Information

167 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

408169


You might also be interested in

BETA
LO suara KGMMB correction.indd
SURAT PEKELILING BIASISWA BIL
Microsoft Word - BukuPanduanuntukGPM