Read Microsoft Word - Ossr.rtf text version

Aster PRO

OSNOVNA SREDSTVA

Uvod

Vidi jos: Pocetni izbor

Ovo je programski modul koji obrauje evidenciju Osnovnih sredstava u upotrebi. Obraen je postupak izracuna ispravki vrijednosti (amortizacije). Postoji postupak za rashod a takoer i postupak inventure koji je takoer automatiziran. Uz godisnji obracun ispravki vrijednosti posebna evidencija se vodi i za periodicne obracune. Nacin rada tehnicki jednak je kao i u ostalim modulima. Zato se za uspjesnu upotrebu ovog modula treba se prvo upoznati sa Opcim uputama za rad, a po potrebi se posluziti i sa uputama za Osnovne (maticne) podatke - Centar podataka. Rad sa programom podijeljen je na Pripremu za rad, Rad sa programom i Odrzavanje programa. Prije pocetka rada program se mora najprije pripremiti upisujui sve potrebne podatke koje program treba da bi pravilno radio. To ukljucuje osnovne podatke (sifrarnike) i razne postavke koje odreuju na koji nacin program funkcionira. Po potrebi treba u promet upisati i pocetno stanje. Zatim se moze prijei na rad koji se, u pravilu, sastoji od unosa novih osn.sredstava, periodicnih obrada i pripremanja izvjestaja. U program Osnovnih sredstava ulazimo iz Pocetnog izbora.

Priprema za rad

Postupak priprema obavezan je prije pocetka rada programa. Bez pravilno obavljenih priprema program ne moze raditi kako treba. Neke pripreme su obavezne, a neke zavise od slucaja i instalacije. Priprema se provodi organiziranjem sifrarnika (osnovni podaci) i definiranjem postavki programa. Pocetno stanje unosi se u slucaju da kod pocetka rada sa programom ve postoje neka sredstva u upotrebi. Pocetno stanje unosi se u okviru knjzenja Redovnog prometa (opisano kasnije). Brojaca u ovom programu nema. U pripremi za rad upisuju se: Postavke programa: to su postavke koje odreuju kako program funkcionira. Postavke su pocetno postavljene za optimalni rad ali se prema potrebi i prilikama mogu promijeniti. Vise o postavkama u Sistem / Postavke programa. Osnovni podaci: sifrarnici su temelj rada programa. U sifrarnicima uz popis sifri postoji i naziv i opis tog podatka te jos niz drugih elemenata koji se moraju ili ne moraju definirati. Prije rada treba ih ispuniti ali se mogu dopunjavati i ureivati tokom samog rada. Ovaj program koristi neke ope sifrarnike: Dokumenti knjizenja (obavezan) Gradovi i mjesta (uz adresar) Poslovne jedinice (po potrebi) Mjesta troska (po potrebi) Kontni plan (ako povezan sa financijskim) Grupe konta (ako povezan sa financijskim) Te posebne koji su znacajni samo u ovom programu: Popis osnovnih sredstava (obavezan) Popis inventarskih brojeva (obavezan) Vrste osnovnih sredstava (po potrebi) Lokacije (obavezan) Pozicije na lokaciji (po potrebi) Grupe amortizacije (obavezan) Svi vazni osnovni podaci nalaze se u Centru podataka. Pocetno stanje: prije pocetka rada treba upisati stanje kakvo je bilo do instaliranja ovog programa. Pocetno stanje znaci unos postojeih sredstava u upotrebi na nacin da se kod knjizenja izabere opcija Pocetno stanje, a za vrstu dokumenta takoer Pocetno stanje.

Rad sa programom

Nakon sto napravljena Priprema rada moze se pristupiti redovnom radu. Svakodnevni unos podataka odvija se unosom stavki prometa. Povremeni postupci su obrade koje se povremeno izvode. Rezultat tih poslova dobivamo u obliku IZVJESTAJA. U svakodnevnom radu sa programom izvodi se: Knjizenje Rashod Prijenos u financijsko (ako postoji veza sa financijskim) Periodicni postupci su: Izrada periodickog obracuna Izrada godisnjeg obracuna Inventura A kao rezultat knjizenja dobivaju se izvjestaji: Dnevnik knjizenja Kartica osnovnog sredstva Dokumenti knjizenja Lager lista Amortizacija Rekapitulacija po grupama amortizacije * * * Za razliku od veine drugih programa ovdje nema nekog cestog svakodnevnog rada. Najvei dio posla je na pocetku rada sa programom kada treba upisati sve sifre i pocetna stanja u prometu. Daljnji rad je periodicni i nema vise puno upisa jer program amortizacije i rashode racuna automatski. Rukom e se unositi podaci tek kod stavljanja u upotrebu novog osnovnog sredstva. Kod obracuna amortizacije i godisnji i periodicni knjize se u financijsko knjigovodstvo, ali na slijedei nacin: u toku godine u glavnu knjigu knjize se periodicni obracuni a na kraju godine ti periodicni se storniraju pa se knjizi konacni godisnji obracun.

Odrzavanje programa

Odreivanjem postavki utjece se na izvrsavanje programa. Neke postavke su obavezne a neke su po izboru. Za odrzavanje programa sluze postupci: Postavke programa

Pregled knjizenja

Vidi jos: Kontrole u tablici Pregled podataka Unos podataka Promjene podataka Ispis podataka

Ovdje je pregled svih stavki nastalih redovnim postupkom sto ukljucuje: upis pocetnog stanja, stavljanje osn.sredstva u upotrebu, obracun amortizacije i rashod. U okviru ove tablice mogu je unos pocetnog stanja i stavljanja osnovnog sredstva u upotrebu sto se obavlja kao knjizenje nove stavke

Tablica pregleda

Opi rad sa tablicom pregleda opisan je u Uvodnim uputama. Popis kontrola moze se pogledati ovdje. Selektor vrsti dokumenta: moze se izabrati prikaz po pojedinom dokumentu. Znacenje stupaca u tablici pregleda:

INV.BROJ: inventarki broj na koji se knjizena stavka odnosi, OSN.SREDSTVO: sifra osnovnog sredstva, NAZIV: naziv osnovnog sredstva. VR.KNJ: indikator vrste knjizenja (PS-poc.stanje, NOV-stavljanje u upotrebu, AA-amortizacija, AAIamortizacija kod rashoda, RAS-rashod) DATUM: datum knjizenja, DOKUMENT: sifra naloga u okviru kojega se knjizi, BROJ: broj dokumenta naloga, OPIS: opis knjizenja, MJES: broj mjeseci za koje je obracunata amortizacija. Ako se radi o drugim vrstama knjizenja onda nula, STOPA/KOEF: stopa amortizacije, NABAVNA.CJ: cijena po kojoj je osn.sredstvo nabavljeno, ULAZ: kolicinski ulaz (kod pocetnog stanja i stavljanja u upotrebu), IZLAZ: kolicinski izlaz (kod rashoda i prodaje), NAB.DUGUJE: promjena nabavne cijene, NAB.POTRAZUJE: promjena nabavne cijene, ISPR.DUGUJE: ispravke nabavne cijene, ISPR.POTRAZUJE: ispravke nabavne cijene, GR.AM: grupa amortizacije u koju spada ovo osn.sredstvo TEMELJ: broj temeljnice na kojoj je stavka. Broj se dobiva nakon pripreme temeljnice.

Brisanja stavki ovdje nema, za to postoji automatizirani postupak koji je izveden kao posebna opcija.

Upis sifre

Opi rad sa upisom sifre opisan je u Uvodnim uputama. Inv.broj: upisuje se inventarski broj koji je uveden u sifrarniku. Koristiti inventarskoh brojeva. Vise o tom popisu vidi ovdje. '!' za popis

Opcija:

Stavljanje u upotrebu: ako se radi o stavljanju novog osnovnog sredstva u upotrebu. Kod ove opcije pojavljuje se i podopcija: 1- iz pripreme, ako je kupljeno i stoji u pripremi, 2- skladista, ako stoji na skladistu. Pocetno stanje: ako se na pocetku rada sa ovim programom unose stanja postojeih osnovnih sredstava.

Upis podataka

Opi upis podataka opisan je u Uvodnim uputama. Strana 1 - Osnovni podaci Glavni formular jednak je za sve vrste knjizenja, jedino se kod upisa pocetnog stanja javlja polje gdje treba upisati originalnu (nerevaloriziranu i neamortiziranu) nabavnu vrijednost osnovnog sredstva kakva je bila prilikom nabavke. Cijena, naravno, mora biti u kunama. Na slici je primjer za stavljanje u upotrebu, ali je slika jednaka i za ostala knjizenja. Dokument: sifra dokumenta u okviru kojeg se knjizi. Koristiti '!' za sifrarnik. Vise o dokumentima vidi ovdje. Broj dok: broj dokumenta. Datum knjizenja: datum upisa stavke u evidenciju. Opis knjizenja: tekst po zelji. Kolicina, Nabavna vrijednost i Ispravke vrijednosti upisuju se zavisno od vrste knjizenja. Pocetno stanje:

Kolicina: Nabavna vrijednost: Ispravke vrijednosti: ulaz: kolicina u evidenciji duguje: 0 izlaz: 0 potrazuje: ukupna revalor. do sad duguje: ukupne ispravke do sada potrazuje: 0

Posebno jos i Nabavna vrijednost (opisano gore) Stavljanje u upotrebu:

Kolicina: Nabavna vrijednost: Ispravke vrijednosti: ulaz: kolicina nabave duguje: nabavna vrijednost duguje: 0 izlaz: 0 potrazuje: 0 potrazuje: 0

U ovom formularu mogu se jos pregledavati i mijenjati podaci nastali u obradama (godisnja amortizacija i rashod) ali takvi podaci ne mogu rucno unositi kao nove stavke. Mogu je samo automatski postupak. Strana 2 - Razno Lokacija: lokacija gdje je osnovno sredstvo smjesteno. Upisuje se automatski ali se moze promijeniti. Koristiti '!' za sifrarnik. Vise o lokacijama vidi ovdje. Grupa amortizacije: grupa amortizacije kuda osnovno sredstvo pripada. Upisuje se automatski ali se moze promijeniti. Koristiti '!' za sifrarnik. Vise o grupama amortizacije vidi ovdje.

Zavrsetak upisa Upis u glavni formular zavrsava se pritiskom na Ctrl-End ili klikom na gumb Prihvat. Unos se prekida pritiskom tipkom Esc ili klikom na gumb Prekid.

Rashod

Vidi jos: Unos podataka Promjene podataka

Postupak rashoda izvrsava se uvijek samo za jedno osnovno sredstvo pa zato obavezno treba upisati inventarski broj.

Upis parametara

Inv.broj: upisuje se inventarski broj koji je uveden u sifrarniku. Koristiti '!' za popis inventarskih brojeva. Vise o tom popisu vidi ovdje. Dokument: sifra dokumenta pod kojim se rashod evidentira. Koristiti '!' za sifrarnik. Vise o dokumentima vidi ovdje. Broj dokumenta: broj gornjeg dokumenta. Datum knjizenja: datum rashoda. * * * U postupku program najprije izracunava iznos amortizacije do datuma rashoda, a zatim prikazuje formular stavke prometa kakva e se knjiziti kao rashod. Na tom formularu ve su postavljene izracunate vrijednosti ali ih operater moze i promijeniti. Nako potvrde unosa program u promet posebno knjizi stavku amortizacije a posebno stavku rashoda te na karticu postavlja indikator RASHODOVANO. Formular stavke prometa jednak je kao i u prethodnoj tocci Pregled knjizenja. Napomena: - Nakon ovog postupka mogue je vratiti prijasnje stanje u postupku Podaci prije obrade. - Kod rahoda za datum knjizenja mora se upisati datum koji je vei od datuma zadnje knjizene stavke za taj inv.broj. U suprotnom program e javiti poruku da KARTICA NE POSTOJI i rashod nee biti napravljen.

Izrada godisnjeg obracuna

Vidi jos: Unos podataka Promjene podataka

Na ovom mjestu program obavlja obracun amortizacije do zadanog datuma i knjizi ga u promet evidencije osnovnih sredstava. Postupak je automatski i potpuno transparentan za korisnika s time da on na njega moze utjecati upisom odreenih parametara. Ovaj se obracun radi kao godisnji obracun amortizacije. Pocetak perioda je uvijek i pocetak godine.

Upis parametara

Inv.broj od-do: upisuje se inventarski broj koji je uveden u sifrarniku. Koristiti '!' za popis inventarskih brojeva. Vise o tom popisu vidi ovdje. Postupak amortizacije moze se izvrsiti za odreenu grupu osn. sredstava. Ako su oba inv.broja jednaka postupak se izvrsava samo za njega. Najcese se inventarski broj ipak NEE upisivati sto znaci da e amortizacija biti obracunata za sva osnovna sredstva. Radi se naravno o osnovnim sredstvima koja imaju postavljen inidikator U UPOTREBI. Dokument: sifra dokumenta pod kojim se obracunevidentira. Koristiti '!' za sifrarnik. Vise o dokumentima vidi ovdje. Broj dokumenta: broj gornjeg dokumenta. Datum dokumenta: je uvijek zadnji datum u godini a moze se birati samo godina. * * * Napomena: - Prije godisnjeg obracuna treba napraviti sve ostale periodicne postupke (rashod, inventura, brisanja). Godisnji obracun mora biti zadnja stavka na kartici osnovnog sredstva za tu godinu. - Nakon ovog postupka mogue je vratiti prijasnje stanje u postupku Podaci prije obrade.

Brisanje stavki

Vidi jos: Unos podataka Promjene podataka

Posto je evidencija obracuna amortizacije prilicno kompleksna jer treba voditi racuna o statusu osn. sredstva, kada je pusteno u upotrebu, da li je amortizacija pojedinacna ili grupna, o ukupnim iznosima itd, nije dozvoljeno direktno brisanje stavki u prometu nego se to obavlja ovdje gdje program, osim brisanja, moze napraviti i neka azuriranja. Da bi brisanje bilo sto prakticnije postoje tri metode: 1. Brisanje po datumu: program brise sve stavke koje su knjizene zadanog datuma. Po zelji se moze upisati i inv.broj pa se tada brisu samo stavke tog osn.sredstva. 2. Brisanje po dokumentu: program brise sve stavke koje su knjizene u okviru nekog dokumenta (sifra dokumenta i broj). Po zelji se takoer moze upisati i inv.broj pa se tada brisu samo stavke tog osn.sredstva. 3. Brisanje zadnjih stavki: program brise jednu ili vise stavki koje se nalaze na kraju kartice. Ovdje treba obavezno upisati i inv.broj jer se radi o brisanju stavki kartice osn.sredstva.

* * * Napomena: - Nakon ovog postupka mogue je vratiti prijasnje stanje u postupku Podaci prije obrade.

Podaci prije obrade

Nakon sto se naprave neke obrade mogue je situaciju vratiti u stanje prije te obrade. Tu se radi o godisnjem obracunu, rashodu i brisanju stavki. Mogue je da obrada nije dobro napravljena i da je treba ponoviti nako nekih promjena. Zato se ovim postupkom ta obrada moze ponistiti. Napomene: - Prilikom pokretanja postupka OBAVEZNO kvacicom potvrditi indikator Vratiti staro stanje. - Vraanje podataka prije obrade moze se izvrsiti samo u jedniom koraku, tj. moze se vratiti samo stanje koje je bilo neposredno prije ZADNJE obrade i nista vise. Vodite racuna da ovaj postupak izvrsavate SAMO neposredno nakon obrade koju zelite ponistiti. Izbjegavajte slucaj da to radite sa odgodom kada mozete zaboraviti sto ste zadnje radili pa vam se vrati nezeljeno stanje. Povratka vise nema, osim sve ponovo. Ponistavanje ponistavanja ne radi! - Ovaj postupak odnosi se samo na Redovni promet a ne i na Periodicni.

Pregled periodickog obracuna

Vidi jos: Kontrole u tablici Pregled podataka Unos podataka Promjene podataka Ispis podataka

Periodicni promet obuhvaa samo automatske postupke i tu se nista ne knjizi rucno. Periodicni obracun evidentira se odvojeno od prometa i ne ulazi ni u kakve evidencije o osnovnim sredstvima. Periodicni obracun moze se napraviti vise puta u toku godine ali se svaki puta radi za interval cije se pocetak poklapa sa pocetkom godine za koju se obracun radi. Evidentiraju se svi obracuni pa zato svaki obracun mora imati svoju jedinstvenu oznaku. Pregled periodicnih obracuna je tablica pregleda jednaka onoj za Redovni promet. Tu je jos samo dodan stupac sa oznakom obracuna. Stavke sa istom oznakom pripadaju istom obracunu. Pomou selektora na vrhu tablice mogue je izabrati prikaz samo jednog obracuna. Ovdje nema mogunosti dodavanja novih stavki ni promjena. Mogue je samo brisanje ali i to se obavlja u posebnom postupku (vidi nize).

Tablica pregleda

Opi rad sa tablicom pregleda opisan je u Uvodnim uputama. Popis kontrola moze se pogledati ovdje. Selektor vrsti dokumenta: moze se izabrati prikazpo pojedinom dokumentuh. Znacenje stupaca u tablici pregleda:

OZNAKA OBRACUNA: periodickik obracuna ima vise u toku godine. da se meusobno razlikuju postoji ovaj stupac. DATUM: datum knjizenja, INV.BROJ: inventarki broj na koji se knjizena stavka odnosi, OPIS: opis knjizenja, VR.KNJ: indikator vrste knjizenja (PS-poc.stanje, NOV-stavljanje u upotrebu, AA-amortizacija, AAIamortizacija kod rashoda, RAS-rashod) MJES: broj mjeseci za koje je obracunata amortizacija. Ako se radi o drugim vrstama knjizenja onda nula, STOPA/KOEF: stopa amortizacije, NABAVNA.CJ: cijena po kojoj je osn.sredstvo nabavljeno, ULAZ: kolicinski ulaz (kod pocetnog stanja i stavljanja u upotrebu), IZLAZ: kolicinski izlaz (kod rashoda i prodaje), NAB.DUGUJE: promjena nabavne cijene, NAB.POTRAZUJE: promjena nabavne cijene, ISPR.DUGUJE: ispravke nabavne cijene, ISPR.POTRAZUJE: ispravke nabavne cijene, GR.AM: grupa amortizacije u koju spada ovo osn.sredstvo TEMELJ: broj temeljnice na kojoj je stavka. Broj se dobiva nakon pripreme temeljnice.

Brisanja stavki ovdje nema, za to postoji automatizirani postupak koji je izveden kao posebna opcija.

Izrada periodickog obracuna

Vidi jos: Unos podataka Promjene podataka

Periodicni promet obuhvaa samo automatske postupke i tu se nista ne knjizi rucno. Periodicni obracun evidentira se odvojeno od prometa i ne ulazi ni u kakve evidencije o osnovnim sredstvima. Periodicni obracun moze se napraviti vise puta u toku godine ali se svaki puta radi za interval cije se pocetak poklapa sa pocetkom godine za koju se obracun radi. Evidentiraju se svi obracuni pa zato svaki obracun mora imati svoju jedinstvenu oznaku.

Upis parametara

Inv.broj od-do: upisuje se inventarski broj koji je uveden u sifrarniku. Koristiti '!' za popis inventarskih brojeva. Vise o tom popisu vidi ovdje. Postupak obracuna moze se izvrsiti za odreenu grupu osn. sredstava. Ako su oba inv.broja jednaka postupak se izvrsava samo za njega. Najcese se inventarski broj ipak NEE upisivati sto znaci da e amortizacija biti obracunata za sva osnovna sredstva. Radi se naravno o osnovnim sredstvima koja imaju postavljen inidikator U UPOTREBI. Datum obracuna: Upisuje se datum kraja perioda a program sam ispisuje pocetak (=pocetak godine). Oznaka obracuna: to je jedinstvena oznaka za svaki obracun i koja moze biti bilo koji tekst (recimo: oznaka perioda). Program nee dozvoliti kreiranje dva obracuna sa istom oznakom, a ako se to pokusa predloziti e ili brisanje starig obracuna ili odustajanje. * * * Po obavljenom postupku periodicni obracuni mogu se vidjeti u Pregledu periodicnih obracuna ali se nae nai na kartici osnovnog sredstva niti dnevniku niti drugdje. Za periodicne obracune ne vrijedi postupak vraanja Podataka prije obrade.

Brisanje periodickog obracuna

Mogu se brisati ili svi periodicni obracuni ili pojedini. Za brisanje pojedinog obracuna upisite oznaku tog obracuna dok za brisanje svih se ne upisuje nikakva oznaka ali se oznaci kvacicom odgovarajua opcija.

Prijenos u financijsko

Vidi jos: Temeljnice Kontrole za unos Jos kontrola za unos

Ova opcija sluzi za prijenos podataka u financijsko knjigovodstvo. Postupak je tehnicki jednak za sve programske module gdje se takav prijenos vrsi a opisan je u Opim uputama/Ostalim postupcima/Temeljnice. Postavke za izradu temeljnice nalaze se u Sistem / Postavke programa (vrsta dokumenta temeljnice). Ovaj postupak vidljiv je samo ako je program vezan za financijsko knjigovodstvo. Vise o pripremi temeljnice za osnovna sredstva vidi ovdje.

Dnevnik knjizenja

Vidi jos: O izvjestajima Kontrole u tablici podataka Kontrole za unos Jos kontrola za unos

Popis svih stavki prometa. Povijest svega sto se dogaalo u evidenciji osnovnih sredstava (osim periodicnih obracuna)

Upit

Lokacija: za prikaz prometa samo za jednu lokaciju. Mjesto troska: dnevnik samo za jedno mjesto troska. Poslovna jedinica: na koju se promet odnosi. Osnovno sredstvo: listanje dnevnika samo za jedno osnovno sredstvo. Grupa amortizacije: listanje prometa samo odreene grupe amortizacije. Datum od ­ do: vremenski interval dnevnika.

Prikaz - tablica

Rezultat je tablica sa izlistanim prometom. Za nju vrijede uobicajena pravila (vidi ovdje). Postoje opcije za prikaz detalja (dodatni stupci). Tablica je sortirana po datumu.

Kartica osnovnog sredstva

Vidi jos: O izvjestajima Kontrole u tablici podataka Kontrole za unos Jos kontrola za unos

Popis stavki odreenog osnovnog sredstva.

Upit

Inv.broj: za koji se trazi kartica. Datum od ­ do: vremenski interval kartice.

Prikaz - tablica

Rezultat je tablica sa izlistanim prometom. Za nju vrijede uobicajena pravila (vidi ovdje). Postoje opcije za prikaz detalja (dodatni stupci). Tablica je sortirana po datumu.

Ispis kartica

Vidi jos: O izvjestajima Kontrole za unos Jos kontrola za unos

Kartice vise osnovnih sredstava listanih na printeru, pogodno za arhivu.

Upit

Lokacija: selekcija lokacije za koje e se ispisati kartice. Inv.broj od-do: pocetni i zadnji inv.broj za ispis. Kod velikog broja osn.sredstava grupni ispis moze se podijeliti na manje poslove radi lakse organizacije rada Datum od ­ do: vremenski interval kartice. Posebne stranice: svaka kartica moze se zapoceti na posebnoj stranici ili se mogu, zbog stednje papira, ispisivati jedna iza druge na istoj stranici.

Prikaz - tablica

Rezultat su kartice izlistane na printeru.

Dokumenti knjizenja

Vidi jos: O izvjestajima Kontrole u tablici podataka Kontrole za unos Jos kontrola za unos

Popis stavki grupiranih po dokumentu. Dokument u stvari predstavlja jednu obradu. Tako se mogu npr. izlistati samo stavke pocetnog stanja ili samo odreenog obracuna.

Upit

Dokument: izbor dokumenta koji se zeli prikazati. Broj: broj izabranog dokumenata.

Prikaz - tablica

Rezultat je tablica sa izlistanim prometom. Za nju vrijede uobicajena pravila (vidi ovdje). Postoje opcije za prikaz detalja (dodatni stupci).

Lager lista

Vidi jos: O izvjestajima Kontrole u tablici podataka Kontrole za unos Jos kontrola za unos

Popis sredstava u upotrebi.

Upit

Lokacija: za prikaz popisa samo za jednu lokaciju. Mjesto troska: popis samo za jedno mjesto troska. Poslovna jedinica: na koju se popis odnosi. Status: upisati oznaku statusa ( u upotrebi, rahodovano itd). Za vrijednost veu od: listanje osnovnih sredstava koji imaju trenutnu vrijednost veu od ovdje upisane.

Prikaz - tablica

Rezultat je tablica sa popisom osn. sredstava. Za nju vrijede uobicajena pravila (vidi ovdje). Pocetno, u tablici nema iznosa vrijednosti, ali zato postoji opcija za prikaz iznosa (dodatni stupci). Takoer, postoji i opcija za grupiranje ispisa po lokacijama - na printer se salje grupirani ispis.

Izvjestaj amortizacije

Vidi jos: O izvjestajima Kontrole u tablici podataka Kontrole za unos Jos kontrola za unos

Popis osnovnih sredstava sa stopom amortizacije, nabavnom vrijednosti, ispravkom i sadasnjom vrijednosti. Mogue je dobiti za periodicki obracun i za godisnji. Mogu izlist grupa amortizacije ili izlist vrsti osn.sredstava.

Upit

Opcija: Periodicki obracun: program postavlja upit za oznaku obracuna Godisnji obracun: program postavlja upit za godinu obracuna Opcija: listanje izvjestaja po grupama amortizacije ili vrstama osn.sredstava. Poslovna jedinica: izvjestaj je mogue dobiti za samo jednu poslovnu jedinicu.

Prikaz - tablica

Rezultat je tablica sa izlistanim popisom. Za nju vrijede uobicajena pravila (vidi ovdje).

Rekapitulacija po grupama amortizacije

Vidi jos: O izvjestajima Kontrole u tablici podataka Kontrole za unos Jos kontrola za unos

Popis grupa amortizacije sa iznosima ispravki.

Upit

Mjesto troska: izvjestaj samo za jedno mjesto troska. Poslovna jedinica: na koju se promet odnosi. Datum od ­ do: vremenski interval izvjestaja. Status: upisati oznaku statusa ( u upotrebi, rahodovano itd).

Prikaz - tablica

Rezultat je tablica sa izlistanim izvjestajem. Za nju vrijede uobicajena pravila (vidi ovdje).

Popis inventarskih brojeva

Vidi jos: Popis inventarskih brojeva

Ovo je osnovni sifrarnik osnovnih sredstava.

Popis osnovnih sredstava

Vidi jos: Popis osnovnih sredstava

Sifrarnik je obavezan.

Vrste osnovnih sredstava

Vidi jos: Vrste osnovnih sredstava

Neobavezni sifrarnik za statistike..

Lokacije

Vidi jos: Lokacije osnovnih sredstava

Ovaj sifrarnik je obavezan.

Pozicije na lokaciji

Vidi jos: Pozicije na lokaciji

Ovaj sifrarnik je obavezan.

Grupe amortizacije

Vidi jos: Grupe amortizacije

Ovaj sifrarnik je obavezan.

Poslovne jedinice

Vidi: Poslovne jedinice

Sifrarnik poslovnih jedinica nije obavezan.

Mjesta troska

Vidi: Mjesta troska

Sifrarnik mjesta troska nije obavezan za rad programa.

Gradovi i mjesta

Vidi: Gradovi i mjesta

Popis gradova koristi se u adresaru poslovnih partnera.

Dokumenti knjizenja

Vidi: Dokumenti knjizenja

Dokumenti knjizenja obavezni su ako postoji veza sa Glavnom knjigom.

Kontni plan

Vidi: Kontni plan

Kontni plan obavezan je ako postoji veza sa Glavnom knjigom.

Grupe konta

Vidi: Grupe konta

Grupe konta obavezne su ako postoji veza sa Glavnom knjigom.

Inventura

Postupak Inventure nalazi se pod opcijom Razno glavnog izbornika. Inventura se moze raditi vise puta u toku godine, a najmanje jedanput. Generalno za sve postupke vrijedi da ako se kod upita ne upise sifra lokacije, onda se postupak izvrsava za sva lokacije. Lokacije (smjestaj) osnovnih sredstava su cjeline unutar kojih se inventura obavlja. Inventura se sastoji od vise koraka koje treba obaviti po odreenom redoslijedu. Da bi se inventura za neku lokaciju mogla uope obaviti mora se prvo kreirati inventurna lista za tu lokaciju. Nakon kreiranja liste ispisuje se Lista za popis koju dobiva Inventurna komisija i koju ispunjava sa naenm stanjem. Ispunjena lista se vraa i podaci o stvarnim stanjima se unose u program. Zatim se ispisuje Izvjestaj inventure i, na kraju, radi se knjizenje inventure u promet (to jos nije knjizenje u financijsko). Za vrijeme trajanja inventure od pripreme do knjizenja, zabranjen je svaki drugi postupak i promet u osnovnim sredstvima za sve lokacije.

Redovni redoslijed postupaka u inventuri: 1. Izrada novih listi 2. Ispis liste za popis 3. Unos stanja 4. Ispis izvjestaja inventure 5. Knjizenje inventure Izvanredni postupci: - Pregled postojeih listi - Ponistavanje inventure - Podaci prije knjizenja

Izrada novih listi

Program na temelju sifrarnika inv.brojeva izrauje inventurnu listu i puni je podacima. Inicijalno na toj listi naena stanja jednaka su knjigovodstvenim.

Pregled postojeih listi

Ovdje se moze prekontrolirati koje su Inventurne liste pripremljene i koje su inventure u toku. Na isti se nalazi popis lokacija za koje postoji lista zajedno sa datumom izrade liste i datumom inventure ako je obavljena

Unos stanja

Stanja se unose u tablicu pregleda koja je slicna ostalim takvim tablicama u programu. Na upit se obavezno upisuje sifra skladista. Na tablici je popis osn.sredstava sa inv.brojem, knjigovodstvenim stanjem, naenim stanjem razlikom i cijenom. Ukljucivanjem opcije Detalji dobiva se naziv te jos neki podaci. Opcija Samo stanje <> 0 prikazuje samo stavke koima je stanje razlicito od 0, Opcija Boja prikazuje obojano stavke sa razlikama. Nakon pripreme liste stupac NAENO jednak je stupcu KNJ.STANJE. To je zato da se olaksa upis jer se u principu ne ocekuje puno razlika. Pritiskom na tipku F9 ili klikom na odgovaraji gumb (vidi sliku) unosi se naeno stanje sa ispunjene Liste za popis. Cijenu ne treba unositi osim u izuzetnim slucajevima. Pritiskom na F8 ili klikom na gumb unosi se datum inventure.

Ponistavanje inventure

Izradom inventurne liste program blokira daljnji rad dok se inventura ne obavi. Inventura se normalno zavrsava Knjizenjem inventure u promet. Ako se iz bilo kojeg razloga zeli prekinuti sa inventurom prije zavrsetka, za to sluzi ovaj postupak Ponistavanja. Kod upita za ponistavanje treba klikom misa postaviti kvacicu na Ponistavanje inventure inace se postupak nee obaviti.

Ispis liste za popis

To je lista koju dobiva Komisija koja obavlja popis robe. Na listi se nalaze podaci o inv.broju i nazivu osn.sredstva, jedinici mjere te prostor za upis naene kolicine. Podaci o knjigovodstvenoj kolicini ovdje su namjerno izostavljeni. Lista se ispisuje za svaku lokaciju posebno, a moze se ispisati sortirano po inv.broju ili nazivu osn.sredstva.

Ispis izvjestaja inventure

Kada je su stanja upisana moze se dobiti Izvjestaj inventure sa pregledom viskova i manjkova. Na ovoj inventuri je popis inv.brojeva sa knjigovodstvenim stanjem, naenim stanjem i razlikom, te jedinicnom cijenom i iznosom razlike.

Knjizenje inventure

Ovdje se inventurna lista prebacuje u promet osn.sredstava. Viskovi i manjkovi knjize se na isti dokument. Kod upita obavezno se upisuje lokacija od-do, sifra dokumenta, broj i datum. Knjizenjem se zavrsava postupak inventure i mogui su opet ostali postupci.

Podaci prije knjizenja

Kao sto u Redovnom prometu postoji postupak Podaci prije obrade tako se i ovdje moze ponistiti knjizenje inventure u promet osnovnih sredstava i vratiti staro stanje. Kod postupka obavezno staviti kvacicu na Vratiti staro stanje. * * * Napomena: - Za vrijeme trajanja inventure na program ne dozvoljava knjizenje u redovni promet osn.sredstava.

Postavke programa

Vidi jos: Kontrole za unos Jos kontrola za unos

Postavke reguliraju nacin rada programa Strana 1 - Osnovni podaci Broj decimala za kolicinu: broj decimala kako e se prikazivati kolicina u evidencijama osnovnih sredstava. Strana 2 - Temeljnica Upisuju se postavke koje trebaju za pravilnu pripremu temeljnice. To je potrebno samo ako je program vezan za financijsko knjigovodstvo. Sifra temeljnice: sifra koja e prema sifrarniku dokumenata upotrijebiti za oznacavanje temeljnice. Koristiti '!' za sifrarnik. Vise o dokumentima vidi ovdje. Oznaka iza broja: oznaka godine u broju temeljnice.

Sistemski datum

Vidi: Izbornik 'Sistem'

O programu

Vidi: Izbornik 'Sistem'

Priprema temeljnice

Vidi jos: Temeljnice

Ovdje je prikazana shema kontiranja specificna za ovaj program. Treba samo obratiti paznju na varijante kontiranja te kako i kada upisivati podatak sifre Grupe konta. Kontiranje se vrsi preko grupa konta. Grupa konta sadrzi u sebi skupinu konta koja se u procesu upotrebljavaju. Openito, postoje dvije varijante kontiranja osnovnih sredstava. Jedna je da se za pojedini inventarski broj u sifrarniku upise grupa konta kojoj on pripada. Program kod pripreme temeljnice koristi konta iz tako zadane grupe. Kombinacija moze biti mnogo pa se prakticki za svaki inv.broj moze upisati druga grupa konta sto znaci da, u krajnosti, svaki inv broj.moze imati svoj konto. U praksi e se za skupinu od vise inv.brojeva upisivati ista grupa konta. To dovodi do druge varijante knjizenja kada se grupa konta upisuje u sifrarniku Vrsti osnovnih sredstava. Veza je slijedea: svaki inv.broj ima u sebi sifru osnovnog sredstva od koje preuzima naziv a koja ima i posebni sifrarnik. Svako pak osnovno sredstvo moze pripadati odreenoj vrsti osnovnih sredstava. Da bi se mogla koristiti ova varijanta mora biti ustanovljen sifrarnik Vrsti osnovnih sredstava te u sifrarniku Osnovnih sredstava za svako sredstvo mora biti upisana i sifra vrste kojoj pripada. Program automatski bira koju varijantu kontiranja koristi prema sijedeem uvjetu: ako je za inv.broj upisana sifra grupe konta onda koristi nju, a ako ne onda koristi grupu konta koja je upisana za Vrstu osn.sredstva. Druga varijanta je prikladnija jer znatno smanjuje broj upisa, a to je pogotovo znacajno ako treba vrsiti kakve izmjene.

Osim ovoga postoji i mogunost da se kontiranje amortizacije (ispravki) radi i prema grupama amortizacije. I tu program automatski radi izbor prema nacinu na koji su zadane grupe konta. Postupak je da program najprije trazi konto ispravki (pozicija 8 u grupi konta) u grupi konta vezanoj za osnovno sredstvo (inv.broj odnosno vrstu osn.sredstva, kako je gore prikazano). Ako je tu mjesto za taj konto ispunjeno onda vrsi kontiranje prema njemu. Meutim, ako to mjesto nije ispunjeno, onda konto trazi u grupi konta vezanoj za grupu amortizacije. U tom slucaju se za grupu amortizacije mora definirati posebna grupa konta. Dakle, ako se otvara posebna grupa konta za amortizaciju (ispravke) tada npr. za 10 inv. brojeva koja su sva iste vrste ali su grupirana u 5 grupa amortizacije imamo samo jedan konto o.s. u upotrebi a mozemo imati do 5 konta amortizacije.

Popis konta koja se ispunjavaju u grupi konta

U sifrarniku Grupa konta otvara se jedna ili vise pozicija za konta osnovnih sredstava u okviru vrste 22. Slijedi popis konta koja se tu ispunjavaju. 1. Oprema u upotrebi 2. Oprema u pripremi (kod stavljanja u upotrebu iz pripreme) 3. Skladiste (kod stavljanja u upotrebu sa skladista) 4. Visak 5. Manjak 6. Rashod 7. Akumulirana amortizacija 8. Ispravke (trosak amortizacije) Konta pod rednim brojem 8. mogu se upisivati u posebne grupe konta da bi se koristila opcija zasebnog kontiranja amortizacije prema grupama amortizacije (1).

Shema kontiranja za razne dogaaje

U sifrarniku Grupa konta otvara se jedna ili vise pozicija za konta osnovnih sredstava u okviru vrste

Information

Microsoft Word - Ossr.rtf

45 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

455008


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - Ossr.rtf