Read Slide 1 text version

http://www.automation.org.vn/vcca-2011

THÔNG BÁO HI NGH - CALL FOR PAPERS

Hi T ng hoá Vit Nam nh k hai nm mt ln s t chc Hi ngh toàn quc v iu khin và T ng hoá vi tên ting Anh là Vietnam Conference on Control and Automation (VCCA) nhm phát trin iu khin hc và Công ngh T ng hoá phc v cho s nghip phát trin ca t nc. Hi ngh VCCA-2011 là Hi ngh VCCA u tiên c Hi T ng hoá Vit Nam, Vin Khoa hc và Công ngh Vit Nam, S Khoa hc và Công ngh Hà Ni, S Khoa hc và Công ngh TP H Chí Minh, Hc vin K thut quân s, i hc Bách khoa Hà Ni và Vin Công ngh Thông tin thuc Vin Khoa hc và Công ngh Vit Nam phi hp t chc ti Vin Khoa hc và Công ngh Vit nam, 18 Hoàng Quc Vit, Hà Ni trong 2 ngày 25-26/11/2011. Tiêu chí Hi ngh: Phát trin iu khin hc và Công ngh t ng hoá cho s phn thnh ca t nc.

C quan ng t chc

Hi T ng hoá Vit Nam Vin Công ngh thông tin Trng i hc Bách Khoa Hà Ni Hc vin K thut Quân s S Khoa hc và Công ngh Hà Ni S Khoa hc và Công ngh TP HCM

Các ch chính ca Hi ngh:

iu khin hc: Lý thuyt h thng; Lý thuyt iu khin; H phi tuyn; Các h ri rc, h lai; Mô hình hoá và mô phng; iu khin ti u; Nhn dng h thng; Lc và c lng trng thái; iu khin thích nghi và các h hc; iu khin bn vng; iu khin thông minh, h m, h chuyên gia, mng n ron, thut gien; iu khin chuyn ng; iu khin in t công sut; Mô hình hoá và iu khin rô bt công nghip; iu khin xe t hành, rô bt di ng; iu khin các h sinh hc; iu khin trên c s thông tin hình nh; iu khin trên c s ngôn ng t nhiên, t th và hành vi; Các h iu khin kích c micro và nanno. T ng hoá: Giao din ngi-máy; Cm bin c cu chp hành, I/O thông minh; H thng t ng hoá tích hp toàn din; Các h SCADA, DCS, CAD/CAM/CIM/CNC; H thng nhúng, công ngh PLC, PC/104, PXI , IPC; Mô hình hoá và mô phng quá trình sn xut; iu khin quá trình công ngh; T ng hoá phòng thí nghim; H thng o lng thông minh; Mng o và iu khin; Phn mm t ng hoá; Vi x lý, SOC, DSP, FPGA, ASIC trong iu khin; in t công sut. ng dng: H thng iu khin giao thông thông minh; T ng hoá trong công nghip tàu thu; T ng hoa trong nông nghip, lâm nghip và thu sn; T ng hoá cao c, nhà thông minh; T ng hoá trong hm m, khai thác khoáng sn và luyn kim; T ng hoá trong ch to máy; T ng hoá trong ngành dt may và da giy; T ng hoá trong lnh vc nng lng, in nng và nng lng tái to; ng dng iu khin trong lnh vc hàng không v tr; ng dng trong an ninh, quc phòng; ng dng trong giáo dc và ào to; ng dng trong y t và chm sóc sc kho cng ng; ng dng trong phòng chng thiên tai và x lý ô nhim môi trng; Các ng dng khác. K yu Hi ngh: Các báo cáo c trình bày Hi ngh s c ng trong CD k yu và quyn tuyn tp Hi ngh có mã s ISBN 978-604-911-020-7. Vic phát hành bn in tuyn tp Hi ngh s c thc hin sau hi ngh tùy thuc vào s lng ng ký mua ti Hi ngh. Quy cách np bài: Bài báo phi là công trình cha công b c vit bng ting Vit hoc ting Anh theo nh dng ca ca Hi ngh VCCA-2011. Quy cách vit bài xin tham kho trang web Hi ngh và np trc tuyn toàn vn qua trang web http://www.easychair.org/conferences/?conf=VCCA2011 trc ngày 15/9/2011. Gii thng ca Hi ngh : Hi ngh VCCA-2011 có các gii thng Bài báo hay nht và Bài báo hay nht ca các tác gi tr di 35 tui c Hi ng xét gii thng la chn trên c s ni dung khoa hc ca bài báo và phng pháp trình bày báo cáo ti Hi ngh, có tham kho ý kin ca Hi ng c vn. xut phiên báo cáo chuyên : Hi ngh VCCA-2011 khuyn khích các xut m phiên báo cáo theo các chuyên riêng ti Hi ngh ca các t chc nghiên cu và ào to liên quan n lnh vc iu khin và t ng hoá. Các ngh này xin gi trc tip ti trng ban chng trình theo a ch e-mail [email protected] Qung cáo và trin lãm Các n v, cá nhân có nhu cu qung cáo, trin lãm gii thiu sn phm, dch v ti Hi ngh và trong các n phm ca Hi ngh xin liên h trc tip ti Ban t chc ca Hi ngh. Tài tr cho Hi ngh: Ban t chc Hi ngh ánh giá cao và kêu gi các n v và cá nhân tài tr, ng h bng hin vt, dch v hay ngân khon Hi ngh VCCA-2011 thành công tt p. Mi tài tr bng hin vt, hay dch v xin liên h vi Ban t chc Hi ngh. Các tài tr bng tin xin gi v tài khon ca Hi T ng hoá Vit nam. Mi tài tr cho Hi ngh u c ghi danh và công b Hi ngh. Các thông tin chi tit xin liên h vi Ban th ký Hi ngh:

Tng 6, s 105 Hoàng Vn Thái; Tel: (+84) 04 35665327/35665329; Email: [email protected]

C quan bo tr

Vin Khoa hc và Công ngh Vit Nam Liên hip các Hi KH và KT Vit Nam B Khoa hc và Công ngh B Công Thng

Hi ng c vn

GS.TS.. Châu Vn Minh GS. VS. ng V Minh TS. Nguyn Quân TS. V Huy Hoàng (Vin KH&CN VN) (LHCHKH&KT VN) (B KH và CN) (B Công Thng)

Ch tch Hi ngh

TS. Hu Hào (Hi TH VN)

ng trng Ban t chc

KS. Phm Ngoc Thng (Hi TH VN) GS. TSKH. Phm Th Long (Hc vin KTQS) GS. TS. Nguyn Trng Ging (Trng HBK HN) PGS. TS. Lê Hoài Quc (S KHCNTPHCM) TS. Lê Xuân Rao (S KHCNHN) PGS. TS. Thái Quang Vinh (Vin CNTT)

y viên Ban t chc

PGS. TS. Nguyn Mng Hùng PGS. TS. Nguyn Vn Lin TS. Trn Quang Uy ThS. inh Vn Hin (Hi TH TP HCM) (Hi TH VN) (Hi o lng Vit Nam) (Tp chí THNN)

ng trng Ban chng trình

PGS. TSKH. Phm Thng Cát (Tp chí THKH) PGS. TSKH. Nguyn Công nh (Hc vin KTQS) GS. TSKH .Nguyn Phùng Quang (i hc BKHN)

y viên Ban chng trình

PGS. TS. Nguyn Hng Anh (Trng i hc Quy Nhn) PGS. TS. Nguyn Tng Cng (Hc vin KTQS) TS. Trn Quang Châu (Hi KH và CN Hàng không) PGS. TS. Lê Bá Dng (Vin CNTT-VAST) PGS. TS. Bùi Th Dng (Vin Vt lý VAST) TS. Phm Trung Dng (Hc vin KTQS) PGS. TS. Tô Vn Dc (Vin KH và CN Quân s) PGS. TS. Lê Vn Doanh (Trng i hc BKHN) TS. Lê Nguyên t Cc TCLCL B QP GS. TSKH. Bch Vng Hà (Hi T ng hóa Vit Nam) TS. ng Xuân Hoài (Tng Công ty Tàu thy) PGS. TS. ào Vn Hip (Hc vin KTQS) PGS. TS. Nguyn Quang Hoan (Hc vin CN BCVT) GS. TSKH. Thân Ngc Hòan (Trng H DL Hi Phòng) TS. Hunh Thái Hoàng (Trng HBK TP HCM) TS. Nguyn Quang Hi (Vin KTQS Hi quân) PGS. TS. Nguyn Nh Hin (i hc Thái Nguyên) GS. TSKH. Cao Tin Hunh (Vin TH Vin KH CNQS) GS. TSKH. Nguyn Vn Khang (Trng i hc BKHN) PGS. TS. Bùi Quc Khánh (Trng i hc BKHN) PGS. TSKH. Trn Hoài Linh (Trng i hc BKHN) PGS. TS. Lê Hùng Lân (Trng i hc GTVT) PGS. TS. Nguyn Ngc Lâm (PV VIETLINA TP.HCM) PGS. TSKH. H c Lc (Trng H KTCN TP HCM) PGS. TS. Phan Xuân Minh (Trng i hc BKHN) PGS. TS. T Cao Minh (Trng i hc BKHN) PGS. TS. inh Vn Nhã (Trng i hc BKHN) PGS. TS. Dng Hoài Ngha (Trng HBK TP.HCM) PGS. TS. Nguyn Vn Nh (Trng HBK TP.HCM) TS. Nguyn Chí Ngôn (i hc Cn Th) GS. TSKH. Nguyn Thin Phúc (Trng i hc BKHN) PGS. TS. Nguyn Doãn Phc (Trng i hc BKHN) GS. TSKH. V Ngc Phát (Vin Toán hc VKHCNVN) PGS. TS. Lê Hoài Quc (S KH và CN TP HCM) TS. Nguyn Ch Sáng (Vin Nghiên cu C khí) GS. TSKH. Nguyn Ngc San (Hc vin CNBCVT) PGS. TS. Phm Anh Tun (Vin CNVT VKHCNVN) TS. Nguyn Chí Tình (Trng H M a cht) GS. TS. Nguyn Trng Thun (Trng i hc BKHN) PGS. TS. Phm Ngc Tip (Trng H Hàng hi HP) PGS. TS. Lê Tòng (Trng i hc GTVT) TS. Nguyn Th Truyn (Vin TTHTH, B CT) PGS. TS. Trn c Thun (Vin KH và CN QS) TS. ng Ngc Thanh (Hc vin KTQS) TS. Phm Minh Tun (Vin CNTT, VKHCNVN) PGS. TS. Nguyn Tân Tin (Trng HBK TP.HCM) PGS. TS. ào Hoa Vit (Hc vin KTQS) PGS. TS. òan Quang Vinh (i hc à Nng) PGS. TS. Thái Quang Vinh (Vin CNTT VKHCNVN) PGS. TS. Trn Quang Vinh (i hc QG HN) GS. TS. Phm Th Ngc Yn (Trng i hc BK Hà Ni)

Ban th ký: ThS. Trnh ình (Trng ban), PGS. TS. Phm Anh Tun (ng trng ban), KS. Nguyn Tin Dng, ThS. Nguyn Nh Thng, Dng T Vân.

Các mc thi gian: th gian:

Np toàn vn báo cáo Thông báo chp nhn bài Np bài ã hoàn thin ng ký tham d Hi ngh Hi ngh 15/09/2011 15/10/2011 30/10/2011 15/11/2011 25-26/11/2011

Information

Slide 1

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

239920