Read manual_situace_7.pdf text version

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6

www.autopen.net,

481 120 160,

[email protected] 606 638 253

Situace 7

Uzivatelský manuál ­ obsah Kapitola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Instalace Základní údaje, první spustní Parametry Píklady práce s programem ­ odecet tlacítkem [Bod]. Píklady práce s programem ­ odecet tlacítkem [Výbr]. Dodatecný odecet bodu, pesun ádk v seznamu Práce s mapou opatenou výskopisem Odecet dat pro pícné ezy (komunikace, vodní toky) Vkládání popisu Náhled na odecet Náhled - spolupráce s výskopisem v okolí trasy Náhled - spolupráce s výskopisem v ose trasy Náhled ­ povinné spojnice Ukládání a export dat Automaticé aktualizace programu Typy pro práci, zkusenosti z projekcních kanceláí

Stránka 2 3 4 7 10 11 12 14 15 16 18 21 22 23 25 26

1

Kapitola 1 Instalace

Instalace se spustí automaticky po zasunutí instalacního disku do CD jednotky pocítace. Instalace by mla být provedena z úctu s uzivatelskými právy. Instalacní program pozaduje zadání cesty k cílovému adresái (pednastaveno na c:\(Uzivatelský úcet)\AutoPEN\Situace7Ac). Pokud se rozhodnete pro jiné umístní, mzete disk a cestu vypsat rucn nebo pouzijte tlacítko [Nalistovat]. Toto tlacítko rozvine okno s adresáovým stromem a seznamem dostupných diskových jednotek. Po nalistování cílového adresáe stisknte tlacítko [OK]. Tím dojde k uzavení okna a vyplnní cílového adresáe pro instalaci. Pokracování instalace potvrte tlacítkem [OK]. Probhne kopírování soubor z CD na pevný disk pocítace. Dalsí krok Instalace vytváí programovou skupinu AutoPEN v menu Windows [Start/Programy]. Do této skupiny bude umístn zástupce programu Situace. Instalacní program také umístí (voliteln) zástupce programu na pracovní plochu pocítace.

Program je chránn USB HW klícem HASP. Ke správné funkci klíce je teba nainstalovat ovladac klíce. Instalaci provádí CD "Podpora HW klíce HASP". Instalace musí být provedena z úctu s administrátorskými právy. Po zasunutí CD do jednotky se instalacní program sám spustí a zavede ovladac do systémového registru. Nejdíve provete instalaci ovladace, teprve potom pipojte klíc. Pi poruse nebo poskození klíce vám vymníme klíc kus za kus. Pi ztrát nebo odcizení klíce neposkytuje AutoPEN zádnou náhradu.

2

Kapitola 2 Základní údaje, první spustní

Program provádí odmování souadnic Y, X, Z ze situacní mapy. Tyto souadnice pevádí na pírstkové délkové souadnice - stanicení. Odectená data slouzí k naplnní datových tabulek Podélných profil AutoPEN. Program rovnz umozuje rychlé vkládání popis do výkresu. Situace je nadstavba AutoCADu. Program spolupracuje se vsemi AutoCADy od verze LT98 výse. Program Situace se spoustí nezávisle na bhu AutoCADu. (AutoCAD i Situaci je teba spoustt samostatn). Poadí spustní tchto dvou program je libovolné. Situace dokáze spolupracovat pouze s jedním AutoCADem (není mozné mít soucasn spustno nkolik AutoCAD najednou). Po prvním spustní se rozvine hlavní okno programu v náhodné poloze.

Pesute jej na vhodné místo vasí obrazovky a tazením za pravý dolní roh upravte velikost okna. Program si pi ukoncení ukládá polohu okna a pi novém spustní ji opt nastaví. Ped prvním pouzitím programu je teba provést nkterá základní nastavení, viz kapitola 3.

3

Kapitola 3 Parametry

- Podélný profil: Nastavení podélného profilu, pro který se bude provádt odecet a export dat. V závislosti na tomto nastavení se bude mírn lisit hlavní okno programu. Zobrazí se jen ta tlacítka [Trasa], [Povrch], [Katastr], která mají v daném pípad smysl. - Typ AutoCADu, Jazyková verze AutoCADu: Nejdlezitjsí parametr, pi nesprávném výbru AutoCADu nebo jazykové verze nebude program fungovat a pravdpodobn se po stisknutí tlacítka [Bod] zablokuje. - Modifikovaný nadpis okna AutoCADu: Za normálních okolností nebudete tento parametr vbec potebovat, tj. okénko zstane nezatrzené. Parametr nastavujte pouze v pípad, ze nepouzíváte bzný AutoCAD. Nkteré nadstavby nebo klony AutoCADu modifikují nadpis hlavního okna AutoCADu. Program Situace vyhledává pi práci AutoCAD práv podle nadpisu hlavního a textového okna. Zatrzením okénka [Vyhledávat nadpisy:] se zpístupní textová okénka pro zadání nadpisu hlavního a textového okna AutoCADu. Nastavení tohoto parametru konzultujte telefonicky.

4

- Popisy: Pro popisy lze volit font, výsku písma, barvu hladiny, jednotky a pesnost. Popisy jsou ve výkresu ukládány do hladiny PP_SITUACE a jsou vytváeny textovým stylem TS_SITUACE. - Automaticky vkládat popis: Tento parametr urcuje, zda se má ihned po odectení souadnic z výkresu automaticky zavsit na kurzor AutoCADu také popis (kóta stanicení). - Nabízet okno rozsíeného popisu: Pi této volb je mozné ke kót stanicení pidat libovolnou pedponu a píponu.

- Mítko situacní mapy, délkové jednotky výkresu: Mítko je císlo, kterým program násobí souadnice, odectené z mapy. Výsledkem soucinu musí být stanicení, udávající metry. Tlacítko [m] nastavuje mítko na 1, tlacítko [mm] nastavuje mítko na 0.001. Pro nestandardní mapy (nap. rastrové podklady) je teba zjistit a zadat mítko pípad od pípadu. 5

- Automaticky plnit seznam: Po stisknutí tlacítka [Bod] nebo [Výbr] program odecte souadnice z výkresu AutoCADu. Pi zaskrtnutí okénka - Automaticky plnit seznam odectené hodnoty automaticky vytvoí nový ádek v seznamu. Pokud není okénko zaskrtnuto, odectené hodnoty pouze naplní zadávací listu. Do seznamu je potom teba pidat ádek tlacítkem [Vloz]. Zpsob s automatickým plnním seznamu je vhodný pro rychlé odecítání, druhý zpsob je vhodný, pokud ke kazdému odectu doplujeme název vrcholového bodu (sachty), výsku terénu na kízení s vrstevnicí apod. - Mazat znacku vkládaného bodu: Ve výkresu situacní mapy lze (voliteln) ponechat znacku bodu po odectu souadnic jako stopu po provedeném odectu. To umozuje nap. zptn zkontrolovat, zda se bod "nesmekl" úchopovým módem na nechtné místo apod. - Automaticky ukládat data: Pi kazdém odectu budou data (obsah seznamu) ulozena do datového souboru. Pi prvním odectu (prvním stisknutí tlacítka [Bod]) budete pozádání o pojmenování datového souboru dialogovým panelem Uloz / Uloz jako. - Cesty: Cestu k datovým souborm nastavte na adresá, který zvolíte pro ukládání dat. Cesty k jednotlivým podélným profilm se nastaví automaticky. K nastavení cest mzete také pouzít tlacítko [...].

6

Kapitola 4 Píklady práce s programem

Odecet s pouzitím tlacítka [Bod].

Tento zpsob je vhodný pouze pro pímé úseky nap. pro kanalizace nebo vodovody. Zpsob nelze pouzít pro komunikace nebo vodní toky se smrovými oblouky. V této fázi se pedpokládá bzící program AutoCAD a Situace. Nastavení programu Situace: Parametry / Ostatní: [ ] Automaticky plnit seznam [ ] Mazat znacku vkládaného bodu [ ] Automaticky ukládat data Nastavení programu Situace: Parametry / Popisy: [ ] Automaticky vkládat popis Doporucené nastavení AutoCADu: _setvar pdmode 2 (entita bod je zobrazena jako kízek). Po stisknutí tlacítka [Bod] se program Situace minimalizuje na listu Windows a na píkazové ádce AutoCADu budete pozádáni o zadání bodu:

Po zadání bodu v AutoCADu (pocátek trasy) Situace sama obnoví svou pvodní velikost. V zadávacích okénkách se objeví data odectu:

Nyní je mozné do okének v.b. vepsat název sachty nebo vrcholového bodu, do okének terén (htu, ut) doplnit nadmoskou výsku terénu, do okénka niveleta doplnit nadmoskou výsku potrubí. Samozejm je mozné tyto údaje zadávat i pozdji az v Podélném profilu. Po stisknutí tlacítka [Vlozit] dojde k pesunu ádku do seznamu.

7

Opakovaným stisknutím tlacítka [Bod] a [Vlozit] budou do seznamu Situace pidávány dalsí body trasy:

Ke kazdému ádku seznamu se dá vzdy dodatecn vrátit a doplnit nebo upravit jeho data. Dvojitým poklepem na zvolený ádek dojde k vybarvení ádku a k penosu ádku do zadávacích okének nad seznamem:

Nyní je mozné doplnit nebo zmnit data (v.b., terén). Vrácení upraveného ádku do seznamu se provede pomocí tlacítka [Vlozit].

Tídní odectených bod podle jejich významu:

V horní cásti hlavního okna Situace je sada tlacítek, která jsou urcena pro tídní jednotlivých bod (stanicení) do odpovídajících datových tabulek v Podélném profilu. Sada tlacítek se mní podle zvoleného profilu (Nastavení / Parametry / Profil). Pro Podélný profil kanalizace jsou zobrazena tato tlacítka:

Podle toho, které tlacítko je zamácknuto, (v tomto píkladu Sachta a Trasa), bude do Podélného profilu kanalizace naimportován píslusný ádek seznamu do odpovídající datové tabulky (Trasa). Podobn pokud je napíklad odecten bod kízení, vymáckneme nejdíve tlacítko Trasa nahoru a zamáckneme tlacítko Kízení. Tím dojde po stisknutí tlacítka [Vlozit] k piazení ádku ke správné datové tabulce. Údaje o zatídní lze kontrolovat v pravé cásti seznamu ve sloupcích se znaky X:

První tlacítko má v rezimu odectu pro kanalizaci pt mozných stav: Sachta, Nádrz, Pípojka, Sachta s pípojkou, Není objekt. Pepínání mezi jednotlivými stavy se provádí levým tlacítkem mysi. V rezimu odectu pro vodu, plyn má první tlacítko ctyi stavy: Trasa, Sachta tlakové kanalizace, Nádrz, Není objekt. Jiz bhem odectu je mozné zadávat k jednotlivým bodm detailní informace. To se provádí stisknutím pravého tlacítka mysi nad píslusným tlacítkem.

8

Detailní zadání sachty

:

Detailní zadání nádrze

:

Detailní zadání pípojky

:

Pro kízení se zobrazí toto okno

:

9

Kapitola 5 Píklady práce s programem

Odecet s pouzitím tlacítka [Výbr]:

Tento zpsob je nutné pouzít pro komunikace nebo vodní toky se smrovými oblouky. V této fázi se pedpokládá bzící program AutoCAD a Situace. Nastavení programu Situace: Parametry / Ostatní: [ ] Automaticky plnit seznam [ ] Mazat znacku vkládaného bodu [ ] Automaticky ukládat data Nastavení programu Situace: Parametry / Popisy: [ ] Automaticky vkládat popis První odecet (nulté stanicení trasy) je vzdy nutné provést tlacítkem bod. Dalsí odecty je potom mozné provádt výbrem jednotlivých entit trasy (osy komunikace). Osa se mze skládat z tchto entit: úsecka, oblouk, 2D nevyhlazená kivka, 3D nevyhlazená kivka. Entity na sebe musí pesn navazovat, nesmí být soucástí bloku ani svázány do polycáry. Pro odecet tímto zpsobem je nezbytné nastavit souadný systém výkresu do globálních souadnic (píkazem AutoCADu _ucs _w). Pi kreslení osy komunikace je vhodné vytvoit nejdíve pomocí úsecek smrový polygon a potom vytváet smrové oblouky píkazem AutoCADU _fillet _r. Odecet tlacítkem [Výbr] je mozné kombinovat i s tlacítkem [Bod]. Tzn. pímé úseky je mozné odecítat tlacítkem [Bod] ale na prosté a pechodnicové oblouky je nutné pouzít tlacítko [Výbr]. Píklad: Nejdíve je teba zahájit odecet (výse popsaným zpsobem) tlacítkem [Bod]. Po zavedení prvního ádku do seznamu je mozné stisknout tlacítko [Výbr]. Okno Situace se minimalizuje na listu Windows a kurzor AutoCADu se zmní na výbrový ctverecek. Tímto ctvereckem vyberte první entitu osy (zde modrá úsecka):

10

Po vybrání úsecky obnoví okno Situace svou pvodní velikost a do zadávacích okének vstoupí odectená data. Tlacítko [Vlozit] pidá ádek do seznamu. Dále je teba opakovat odecet dalsích entit osy opakovaným výbrem a vkládáním. Seznam Situace se bude postupn plnit odectenými ádky:

Pro snazsí orientaci v seznamu zacíná kazdý ádek symbolickým obrázkem typu entity, jejíz data zastupuje. Stanicení udává vzdy koncový bod dané entity.

Kapitola 6 Dodatecný odecet bodu, pesun ádk v seznamu

ádky v seznamu pibývají s pokracujícím odectem trasy a kazdý nov odectený ádek pedstavuje vzdy poslední bod trasy. Pokud je teba dodatecn odecíst njaký zapomenutý bod, je teba pouzít postup, který se skládá ze dvou krok. - Nejdíve je teba odecíst zapomenutý bod tlacítkem [Bod]. Tento bod bude po odectu umístn na poslední ádek seznamu, i kdyz tam nepatí. - Potom je teba pesunout poslední ádek na správné místo v seznamu. To se provede pomocí pomcky Nástroje / Pesun ádk v seznamu. Po stisknutí tlacítka se zmní kurzor Situace.

Pohybem mysi urcete správné místo v seznamu (mezi dvma sousedními ádky) a stisknte levé tlacítko mysi. Poslední ádek seznamu bude pesunut do nové polohy v seznamu. Tento zpsob je také nezbytné pouzít v pípadech, kdy njaká linie kízí smrový oblouk. Nejdíve je nutné odecíst celý oblouk tlacítkem výbr, a pak ped jeho konec postupn pesunout vsechny prsecíky kízících linií.

11

Kapitola 7 Práce s mapou opatenou výskopisem

V pedchozích kapitolách byl popsán postup odectu ze situacních map provedených ve 2D a bez výskopisu. Výsky lomových bod terénu by bylo nutné pi takovém odectu doplnit az dodatecn v Podélném profilu. Pokud je k dispozici mapa provedená ve 3D (digitální model terénu) nebo mapa s výskopisem, je vhodné provádt odecet vcetn lomových bod terénu. K tomuto úcelu je program Situace vybaven dvma nástroji: Interpolace na pímce Interpolace na plose . a

Interpolace na pímce:

Bod naseho zájmu lezí na prsecíku trasy (modrá cára) a spojnice bod s niveletou 92,52 a 93,33. Doporucené úchopové módy v AutoCADu: Bod, Prsecík, Zdánlivý prsecík. Nejdíve stisknte tlacítko [Bod 1]. Odectte bod s niveletou 92,52. Do okének X1 a Y1 vstoupí polohopisné souadnice bodu. Pokud je výskopis proveden ve 3D (bod má opravdu Z souadnici 92,52) vstoupí do okénka Z1 také automaticky niveleta tohoto bodu. Pokud je bod ,,polozen na podlaze", tj. má nulovou Z souadnici, je teba jeho správnou výsku odecíst z výkresu pomocí tlacítka [Text 1]. Tlacítko [Text] dokáze analyzovat pouze textové entity. Pokud je popis nivelety 12

vytvoen nap. jako textový atribut bloku, je nutné dopsat výsku do okénka rucn. Stejným zpsobem je teba odecíst bod 2. Pokud jsou ve výskopisy uvedeny pouze zkratkovit (nap. místo 101,023 je u výskopisného bodu pouze text 1,023, je mozné pouzít automatické picítání nivelety k odectu pomocí tlacítka [Text]:

U bodu 3 odecítáme jen jeho polohopis, niveleta se dopocítá stisknutím tlacítka [Výpocet Z3]. Bod 3 je mozné pedat do zadávacích okének Situace stisknutím tlacítka [Bod 3 Pedat na listu], nebo jej pidat pímo do seznamu stisknutím tlacítka [Bod 3 Pidat do seznamu]. O tom, kterou výsku (linii) jsme vlastn interpolovali rozhoduje stav pepínace:

Interpolace na plose:

Pokud bod naseho zájmu nelezí ani piblizn na spojnici njakých dvou známých výsek, je mozné pouzít interpolaci na trojúhelníkové plose. Výse popsaným zpsobem je teba z výskopisu odecíst ti známé body. Bod 4, jehoz výsku budeme pocítat by ml lezet nkde uvnit trojúhelníku 1­3.

13

Kapitola 8 Odecet dat pro pícné ezy (komunikace, vodní toky)

Odecet dat pro pícný ez programem Situace provete takto: Nastavte odecet pro pícný ez (Nastavení / Parametry / Profil).

Na situacní map odecítejte linii pícného ezu z kraje, bod po bodu. Je jedno, jestli zacnete zleva nebo zprava (ale doporucuji odecítat zleva doprava). Postupn vkládejte body do seznamu Situace az narazíte na osu. Pro stanicení které kízí osu zmácknte v Situaci tlacítko [Osa]. Potom pokracujte s odectem az na konec ezu. Napíklad: Zacnu na kraji ezu (Situace si ulozí ádek jako stanicení 0.0) a pokracuji body se stniceními 2.1, 3.5, 5.8 az narazím na osu (tj. prsecík linie ezu a osy komunikace). Odectu jej jako stanicení 7.2 a oznacím kízkem pomocí tlacítka [Osa]. Toto jediné stanicení mze být v seznamu oznaceno jako osa. Pak pokracuji dál teba staniceními 8.5, 9.13, 12.89 atd. Po skoncení odectu exportuji soubor *.cdf3rez. Program Situace nedovolí exportovat data pokud je více stanicení v seznamu oznaceno kízkem Osa, nebo není zádné stanicení oznaceno kízkem Osa. V podélném profilu komunikace (vodní toky), v okn pícných ez nalistuji podélné stanicení na které data ezu patí a otevu menu Sablony / Import CDF. Oteve se okno pro nalistování souboru cdf3rez. Toto okno je rozsíené. Ve spodní cásti je pepínac, který urcuje, zda se mají stanicení ezu nacítat zleva nebo zprava. Tzn. projektant zde urcí zda nulté stanicení Situace patí v ezu vlevo nebo vpravo. Import sám posune data ezu tak, aby stanicení oznacené kízkem padlo pesn na osu.

14

Kapitola 9 Vkládání popisu

Tlacítko [Popis] slouzí k pohotovému vkládání kót stanicení do výkresu v AutoCADu. - Po stisknutí tlacítka [Popis] odecte Situace hodnotu z okénka nad sloupcem stanicení:

- Císlo se peformátuje podle pozadovaných jednotek a pesnosti (viz Parametry). - Pokud je v parametrech pozadováno okno rozsíeného popisu, zobrazí se toto okénko:

Pepínace urcují z kterých cástí (pedpona, stanicení, pípona) bude popis sestaven.

Po stisknutí tlacítka [OK] se okno programu Situace minimalizuje a na kurzor AutoCADu se zavsí Popis. Program Situace obnoví svou normální velikost az po ukotvení textu v AutoCADu. Popisy lze vkládat i automaticky, (v parametrech je teba zatrhnout volbu Automaticky vkládat popis). Ihned po zadání bodu se na kurzoru AutoCADu objeví odpovídající popis.

15

Kapitola 10 Náhled na odecet

Okno náhledu zobrazuje v grafické podob data odectu ze situacní mapy. Pomáhá odhalit nepesnosti pi odectech bod které se mohly pihodit napíklad smeknutím bodu nezádoucím úchopovým módem a podobn. Náhled také ukazuje, kam jsme az s odectem dospli a odkud máme pokracovat. Okno náhledu je mozné nechat trvale otevené. Pi odectu se minimalizuje a obnovuje spolu s hlavním oknem Situace. Funkce tlacítek na nástrojových panelech náhledu: Posouvá obraz, zobrazí detail lupou, kolecko mysi mní plynule mítko lupy. nastaví mítko náhledu tak, aby byl zobrazen celý odecet (lupa vse), zobrazí okno pro zadání parametr náhledu. V levém dolním rohu náhledu jsou zobrazovány souadnice kurzoru mysi v souadném systému situacní mapy (AutoCADu).

16

Parametry náhledu:

Nastavit se dá velikost grafických znacek bod a výska popis:

.

Pepínac ídí, jak se má náhled chovat bhem odectu nového bodu. Volba Sledovat vkládaný bod bude ídit náhled tak, ze po vlození nového bodu do seznamu Situace se náhled posune v pimeném mítku a bude tak sledovat polohu nového bodu. Vypustit spojnice delsí nez ... [m]: Pi generování trojúhelníkové sít spojuje program velké mnozství výskopisných bod. Spojování velkých vzdáleností ale pozbývá praktický význam a vede ke zbytecnému plýtvání strojovým casem. Tento parametr dovoluje omezit délku spojnic a tím i velikost celé sít na rozumnou mez. Min. Vzdálenost lomových bod: Pi generování trojúhelníkové sít nad výskopisem okolí trasy (viz. dalsí kapitola) mohou být výskové lomy terénu znacn husté. Parametr Min. Vzdálenost lomových bod automaticky redukuje pocet výskových lom na pijatelnou hodnotu. K tomu aby mohl být výskový lom vypustn, nesmí rozdíl výsek sousedních výskových lom pekrocit polovinu této minimální vzdálenosti. Pokud je zatrzený parametr Cistit seznam v hlavním oknu, tak program vyjme vsechny ,,zelené" ádky ze seznamu stanicení na hlavním panelu pi kazdém generování trojúhelníkové sít a následném penosu zelených bod do hlavního seznamu (brání vzniku duplicitních ádk). Tento parametr není vhodné pouzít, pokud je napíklad v prvním kroku generována a penesena trojúhelníková sí pro terén a následn totéz pro upravený terén. Tlacítka na svislém nástrojovém panelu: c p ... císlo bodu v seznamu ... popis ve sloupci VB , , ... ídí detaily zobrazení bodu.

Y, X, Z... souadnice bodu.

17

Kapitola 11 Náhled ­ spolupráce s výskopisem okolí trasy

Do okna náhledu je mozné nacíst výskopis okolí trasy. Body výskopisu jsou zobrazeny modrou barvou. Program umí nad výskopisem vygenerovat trojúhelníkovou sí, vyhledat prsecíky sít s trasou a lomové body terénu penést do seznamu Situace. Postup práce je následující: otevírá okno výskopisu:

Výskopis Situace je mozné naplnit dvma zpsoby. Bu nactením textového souboru tlacítkem [Import TXT]. Textový soubor mze být ve tvaru nap:

Pro úspsný import textového souboru je teba nastavit správn importní masku tlacítkem [Parametry].

18

Pokud není textový soubor s výskopisem k dispozici, je mozné nacítat postupn výskopis ze situacní mapy opakovaným pouzitím tlacítka [Bod].

Tlacítko vygeneruje trojúhelníkovou sí a vyhledá prsecíky sít a trasy (body jsou provedeny zelenou barvou).

Náhled s nacteným výskopisem:

Náhled po vygenerování sít:

19

Tlacítko

pesune nové lomové body trasy do seznamu trasy, do zvoleného sloupce (linie):

Výsledný obrázek v Podélném profilu komunikace po importu cdf3kom (viz kapitola 12, export dat) mze pak vypadat nap. takto:

Cas potebný k vygenerování sít roste progresivn s poctem bod výskopisu. Sí spojující 1000 bod bude vytvoena na PC s CPU 2 GHz asi za 5 minut.

20

Kapitola 12 Náhled ­ spolupráce s výskopisem v ose trasy

Do okna náhledu je mozné nacíst výskopis lezící v ose trasy. Body výskopisu jsou zobrazeny cervenou barvou. Program umí penáset tyto body pomocí ,,magnetu" do seznamu Situace. Postup práce je následující: otevírá okno výskopisu. Práce s importem textového souboru souadnic nebo odecet bod ze situacní mapy je zcela shodný jako v pedchozí kapitole. Po naplnní seznamu se v okn náhledu objeví pole cervených bod. Tlacítko zapíná a vypíná magent. Po zapnutí magnetu se u cerveného bodu, který lezí nejblíze ke kurzoru mysi, objeví symbol magnetu:

Po stisknutí levého tlacítka mysi dojde k penosu tohoto bodu do hlavního seznamu Situace. Program vlozí tento bod jako poslední ádek v seznamu trasy a zatídí jej jako výskový lom trasy. (podle stavu pepínace ). Po stisknutí pravého tlacítka mysi dojde k penosu tohoto bodu do zadávacích okének v hlavním oknu Situace. Projektant mze urcit zatídní a detailní vlastnosti bodu (pomocí tlacítek [1], [2] ...). Teprve po stisknutí tlacítka [Vlozit] bude bod pidán jako poslední ádek do seznamu trasy.

21

Kapitola 13 Náhled ­ povinné spojnice

Program generuje trojúhelníkovou sí (spojnice výskopisu) za normálních okolností takto: Nejdíve jsou vytvoeny nejkratsí spojnice, a pozdji delsí a delsí. Tento algoritmus casto nedokáze zohlednit význam výskopisných bod, které lezí daleko od sebe (nap. obrubník, zamení vyjetých kolejí apod). Proto je v programu zapracován nástroj pro zadání ,,povinných spojnic". Tyto spojnice výskopisných bod zadává projektant. Mají nejvyssí prioritu a program je musí pi následném generování sít respektovat.

Tlacítko oteve okno se seznamem povinných spojnic. Po stisknutí tlacítka [pidat] se okno minimalizuje a v okn náhledu se nakreslí u výskopisného bodu, který je nejblíze kurzoru mysi, znacka magnetu. Po stisknutí levého tlacítka mysi dojde k zadání prvního bodu povinné spojnice (na bodu, na kterém byl vykreslen magnet). Potom je teba pemístit mys ke koncovému bodu budoucí povinné spojnice. Opt bude na bodech výskopisu skákat magnet (podle okamzité polohy mysi) a mezi prvním a budoucím druhým bodem se bude perusovanou carou vykreslovat budoucí povinná spojnice.

Po stisknutí levého tlacítka mysi dojde k zadání druhého bodu povinné spojnice, fialová cára (nová povinná spojnice) se nakreslí souvislou carou a okno se seznamem povinných spojnic obnoví svou pvodní polohu. Do seznamu povinných spojnic pibude jeden ádek. Trojúhelníková sí, vygenerovaná po zadání povinných spojnic bude sestavena tak, aby zádná spojnice (svtle modrá cára) neprotínala nkterou povinnou spojnici (fialovou cáru).

22

Kapitola 14 Ukládání a export dat

Ukládání dat:

Práce s datovými soubory programu Situace *.sit6 se ídí bznými pravidly pro práci s dokumenty Windows . Pro ukládání datových soubor bude pednostn nabízen adresá, který nastavíte jako pracovní, viz. kapitola 3 Parametry, (Nastavení / Parametry / Cesty). Pi práci je vhodné automaticky ukládat data (zatrzení v okénku Nastavení / Parametry / Automaticky ukládat data). V tomto rezimu jste pi prvním odectu (stisknutí tlacítka [Bod]) pozádáni dialogovým oknem o pojmenování dokumentu. S kazdým dalsím odectem dojde k ulození datového souboru jiz nepozorovan.

Export Dat:

Menu Export nabízí ti ádky:

Export dat pro Podélný profil: Program rozvine okno pro zadání názvu exportovaného souboru. Exportován bude soubor dat ve formátu CDF (comma delimited file). Pípona souboru (cdf3kan, cdf3vod, cdf3kom, cdf3vtk, cdf3rez) bude automaticky doplnna podle aktuálního nastavení podélného profilu (menu Nastavení / Parametry / Profil). Tyto exportní datové soubory se nacítají do Podélných profil z menu profil Soubor / Import / Import CDF.

23

Pro export vytycovacích souadnic je pouzit rozsíený panel pro zadání názvu textového souboru:

Krom názvu souboru lze na panelu zvolit i tyto dalsí parametry: Exportovat pouze vrcholové body, tj. do výpisu vstoupí pouze ty ádky seznamu, které mají ve sloupci v.b. njaký popis. Pocet desetinných míst, tj. pesnost císel ve výpisu bude na 2 nebo 3 desetinná místa. Export tabulky Excelu: Program vytvoí datový soubor Excelu XLS verze 2.1. Do nj zapíse data ze sloupc V.B., Stanicení, Terén, H.T.U., U.T., Niveleta, Y, X, Z.

24

Kapitola 15 Automatické aktualizace programu

Program je vybaven kontrolou aktuálnosti daného sestavení (datum poslední zmny programu). K provedení kontroly a následné aktualizaci je nutné pipojení PC k internetu. Kontrolu je mozné provádt bu rucn: z menu O programu / O programu ...,

nebo automaticky pi startu programu. Automatické zjisování dostupnosti aktualizacního balícku je poteba v tomto pípad povolit v parametrech programu na zálozce Systém Ostatní:

25

Kapitola 16 Typy pro práci, zkusenosti z projekcních kanceláí

Pi práci s programem Situace docházelo v nkterých výkresech ke zdánliv náhodnému mazání entit výkresu. Tento jev nastává v pípad, ze je aktuální hladina AutoCADu vypnutá nebo zmrazená. Program po stisknutí tlacítka bod umístí do výkresu bod, zjistí jeho souadnice a potom jej vymaze výbrem _last (poslední vytvoená entita). Pokud byl ale bod vlozen do vypnuté hladiny, výbr _last smaze poslední entitu v nkteré ze zapnutých hladin. Proto vzdy zajistte aby pi práci s programem Situace byla aktuální hladina v AutoCADu zapnutá. Pi práci doslo k zamrznutí programu a bylo nutno restartovat pocítac. Od té doby AutoCAD pi otevírání a ukládání soubor neukazuje dialogové okno. Zadání názvu souboru v dialogovém okn nebo z píkazové ádky ídí v AutoCADu systémová promnná FILEDIA. Program Situace nastavuje na zacátku komunikace s AutoCADem tuto promnnou na 0. Na konci píkazu vrací hodnotu FILEDIA zpt na 1. Pokud dojde k restartu pocítace ped dokoncením píkazu, zstane FILEDIA pepnutá na 0 a AutoCAD nenabízí dialogové panely pro otevírání a ukládání soubor. V tomto pípad nastavte FILEDIA rucn na 1 takto: Na píkazový ádek AutoCADu napiste _setvar _filedia 1. Pi odectu výbrem entit mi program Situace hlásí: Entity na sebe nenavazují, odecet nelze pouzít. Jsem si ale jist ze úsecky a oblouky na sebe zcela pesn navazují, kde mze být chyba? Problém zpsoboval uzivatelský souadný systém. Odecet tlacítkem [Bod] provádí AutoCAD v uzivatelském souadném systému ale tlacítko [Výbr] zjisuje souadnice entit analýzou výpisu DXF, který je AutoCADem ukládán v globálním souadném systému. Proto byly hodnoty téhoz bodu zjistné tlacítkem bod a tlacítkem výbr zdánliv odlisné. K úspsnému odectu délek oblouk programem Situace je teba pevést výkres do WCS (world coordinate system) píkazem _ucs _g. Druhý mozný dvod je nízká pesnost AutoCADu (malý pocet zobrazovaných desetinných míst). Systémová promnná LUPREC musí být nastavena alespo na 4. Píkaz _setvar LUPREC 4. Pi výpisu díl mi program hlásí "Nemohu otevít VÝPIS.DXX", pi popisu díl mi program hlásí "Nemohu otevít POPIS.DXX". Tato chyba nastává v pípad, ze je výkres pojmenován pílis dlouhým názvem, nebo cesta, která k nmu vede obsahuje mnoho podadresá. Program dorucuje na píkazovou ádku AutoCADu píkazy. Pokud je nápis na píkazové ádce AutoCADu pílis dlouhý mze dojít k chyb. Proto pouzívejte pi práci pracovní adresáe, jejichz název vcetn jména souboru není delsí nez 50 znak. Rovnz samotný program není vhodné instalovat do vzdálených adresá nap. (C:\Program files\.....). Pi instalaci pouzijte pednastavenou cestu C:\AutoPEN\Situace, ( D:\AutoPEN\Situace a pod.). Pi odectu bod Situace poskytovala nekorektní hodnoty souadnice Y, hodnoty byly z neznámého dvodu zaokrouhlovány na celé tisíce (nap. -1042010000.000). Mapa byla sestrojena v souadnicích JTS v [mm]. Systémová promnná LUPREC mla ve výchozím nastavení hodnotu 5. Situace pracuje pi odectu bod se systémovou promnnou LASTPOINT: Zadejte novou hodnotu pro LASTPOINT <-735677440.76140,-1.04198E+09,0.00000>: Problém je práv v této cásti vty: -1.04198E+09, hodnota souadnice Y je AutoCADem uvedena v oezaném semilogaritmickém tvaru. Bylo poteba zmensit hodnotu LUPREC (pocet zobrazovaných desetinných míst) na 4. Po této úprav se zkrátila potebná délka vty a AutoCAD jiz zobrazoval výsledky odecetu bodu korektn. Píkaz: luprec Zadejte novou hodnotu pro LUPREC <5>: 4 Píkaz: _lastpoint Zadejte novou hodnotu pro LASTPOINT <-735681599.0585,-1042006977.5751,0.0000>: K úspsnému odectu z map v souadnicích JTS a v jednotkách [mm] je nutné nastavit LUPREC na hodnotu max. 4.

26

Information

26 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

789241