Read Microsoft Word - PigWin_TIO i TOPP_2007_sugg.doc text version

TIO i TOPP - 2007

Smågrisproduktion

(föregående års placering inom parantes)

1 (1)

Erland och Ann Jakobsson, Ljungbyholm Integrerad smågrisproduktion med 90 suggor i 3-veckorssystem. 27,4 producerade smågrisar/sugga och år.

Gården ligger i Voxtorp söder om Kalmar och ägs av Erland och Ann Jacobsson och sköts av ägarna samt en anställd. Besättningen har egen rekrytering med alternerande återkorsning. Stallarna består av grisningsboxar och tillväxtboxar med turbomat, samt "trerummare" till sinsuggorna. Grisarna utfodras med torrt färdigfoder. Skattad arbetsåtgång 22 tim/sugga och år. Framgångsfaktorer är att man är noggrann med rekryteringen, att man lägger ner mycket tid runt grisningen, att man har fokus på enskilda suggors kapacitet vid kullutjämning och noterar mycket om enskilda suggor.

2 (-)

Lybydal Gris AB, Mats och Rose-Marie Nilsson, Hörby

Smågrisproducerande besättning med 430 suggor i 2,2,3-veckorssystem. 25,9 producerade smågrisar/sugga och år.

Besättningen ägs av Mats och Rose-Marie Nilsson och sköts av familjen Nilsson samt en anställd. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av BB och tillväxtboxar. Sinsuggorna går på djupströbädd. Grisarna utfodras med torrt färdigfoder. Skattad arbetsåtgång 10 tim/sugga och år. Framgångsfaktorer är noggrannhet och engagemang. Besättningen har bytt från torvofin till injektion 2 ggr, vilket bidragit till det fina resultatet.

3 (-)

SunPig Sunnanbo Gård AB, Sven-Erik och Helena Eriksson, Tierp

Smågrisproducerande besättning med 160 suggor i 4-5-veckorssystem. 25,8 producerade smågrisar/sugga och år.

Besättningen ägs av Sven-Erik och Helena Eriksson och sköts av Eva-Lotta Lund. Besättningen köper in obetäckta och betäckningsfärdiga hybrider. Stallarna består av grisningsavdelning och tillväxtavdelning. Grisarna utfodras med eget torrfoder. Skattad arbetsåtgång 21 tim/sugga och år. Framgångsfaktorer är att man köper in bra djur från en besättning, fasta rutiner och lång erfarenhet av smågrisproduktion. Man avsätter tid för "finlir". Grisningsboxen är man mest nöjd med i stallet.

4 (-)

AnnelövsGrisen AB, Bengt Hellerström och Kent Nilsson, Vallåkra

Delintegrerad smågrisproduktion med 950 suggor i 1-veckorssystem. 25,6 producerade smågrisar/sugga och år.

Besättningen ägs av Bengt Hellerström och Kent Nilsson och sköts av 8,5 tjänst. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av grisningsavdelning och tillväxtavdelning. Suggorna utfodras med permeatvassle, drank och färdigfoder. Framgångsfaktorer är duktig personal och strikta rutiner. Man avvänjer på måndag och betäcker fre-sön, vilket ger mer tid för omvårdnad av nyfödda. Stallarna är relativt gamla och bygge av nytt tillväxtstall pågår.

5 (6)

Sören och Christina Carlsson, Nedre Rumäng, Vedevåg

Integrerad besättning med 126 suggor i 7-7-8-veckorssystem. 25,4 producerade smågrisar/sugga och år.

Besättningen sköts av ägarna och djurskötaren Monika Robertsson. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av enhetsboxar ("Vedevågsboxen" tillverkad av Myrby) och slaktsvinsboxar. Sinsuggorna går på djupströ. Grisarna utfodras med blötfoder. Framgångsfaktorer är den mycket duktiga djurskötaren Monika, samt att man flyttar de minsta grisarna till en amsugga vid avvänjning. Det stora lyftet kom för några år sedan då man började brunstpassa på helgerna.

6 (-)

Sven-Allan Gustavsson, Lörby, Sölvesborg

Integrerad besättning med 280 suggor i 3-veckorssystem. 25,2 producerade smågrisar/sugga och år.

Besättningen sköts av Sven-Allan Gustavsson och Katti Harrysson. Besättningen har egen rekrytering med alternerande återkorsning. Stallarna består av grisnings- och tillväxtboxar. Betäcknings- och sinsuggeavdelning består av 3-rummare. Suggorna utfodras med permeatvassle, drank och färdigfoder. Skattad arbetsåtgång 12 tim/sugga och år. Framgångsfaktorer är att man inte har någon växtodling, grisarna kommer i första hand året runt. Fokuserar på att grisarna ska få rätt foder vid rätt ålder/vikt. Alla grisar vägs vid avvänjning. Jobbar mycket med juver och digivning. 3rummarna är halmsnåla. Bra klövhälsa.

7 (-)

Hans och Ingrid Leion, Bjursnäs, Ljungbyholm

Integrerad besättning med 180 suggor i 4,4,3-veckorssystem. 24,9 producerade smågrisar/sugga och år.

Besättningen sköts av ägarna och avbytare. Ingrid har huvudansvaret för grisarna. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av enhetsboxar. Betäckning och sinsuggor övervägande på djupströ. Grisarna utfodras med vassle och färdigfoder. Skattad arbetsåtgång 13 tim/sugga och år. Framgångsfaktorer är ett mycket lättarbetat stall ­ man lägger tid på väsentligheter. Bra rutiner och har bra koll på all teknik t ex ventilationen. Stallet har gott om "billig" värme och ett enkelt utgödslingssystem. Plexiglastak tillsammans med golvvärme fungerar bra i grisningsboxen. Under året har man byggt ut slaktsvinsstallet som gjort att man fått bättre plats för rekryteringen.

8 (10)

Gunnar Olofsson, Lillpite

Integrerad serogrisbesättning med 120 suggor i 4,5-veckorssystem. 24,8 producerade smågrisar/sugga och år.

Besättningen sköts av Gunnar Olofsson tillsammans med Anders Olofsson och Suzanne Olofsson. Besättningen har egen rekrytering med alternerande återkorsning. Stallarna består av enhetsboxar ("Bergslagsboxen" från Simia) och betäckning på djupströ. Suggorna utfodras med blötfoder - både eget och köpt. Skattad arbetsåtgång 15 tim/ sugga och år. Framgångsfaktorer är serogriskonceptet, goda rutiner och fader Anders, som är en riktig pysslare. Man väger alltid några avvänjningsgrisar vid inventeringen.

9 (6)

Sayno AB, Mats Johansson, Färjestaden

Smågrisproduktion med 180 suggor i 3-veckorssystem. 24,4 producerade smågrisar/sugga och år.

Gården ligger i Björnhovda strax utanför Färjestaden på Öland. Suggorna sköts av Mats Johansson tillsammans med Håkan Johansson som är anställd på gården. På gården odlas en hel del specialgrödor men det är alltid grisarna som går i första hand. Stallarna består av grisningsboxar med öppna gödselgångar och tillväxtboxar. Sinsuggorna går på djupströbädd. Besättningen har egen rekrytering med alternerande återkorsning. Suggorna utfodras med färdigfoder. Skattad arbetsåtgång 17 tim/sugga och år. Framgångsfaktorer är bra medhjälpare och lång erfarenhet av smågrisproduktion. Mycket nöjd med sinsuggestallet med djupströbädd, skrapgång och foderbås.

Håstad Gris AB, Önnestad

(-)

Smågrisproduktion med 495 suggor i 2-veckorssystem. 24,4 producerade smågrisar/sugga och år.

Besättningen ägs av Torbjörn Sigesgård, Mikael Betåker och Tillväxtbolaget och sköts av 3,5 årsanställd. Besättningen har egen rekrytering med alternerande återkorsning. Stallarna består av BB och tillväxtboxar. Betäckning på djupströ och sinsuggor i Burträskboxar. Suggorna utfodras med torrt färdigfoder. Skattad arbetsåtgång 12 tim/sugga och år. Framgångsfaktorer är målmedveten intresserad personal som trivs på arbetsplatsen och stannar kvar, samt PigWinuppföljning. Bra golv i grisningsboxen (behandlat med Epoxi).

GHS Johnsson AB, Ljungbyholm

(-)

Integrerad besättning med 100 suggor i 3-veckorssytem. 24,4 producerade smågrisar/sugga och år.

Besättningen sköts av Per, Hans och Sune Johnsson. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av traditionella grisningsboxar, turbomatstall till tillväxtgrisarna och djupströ till sinsuggorna. Suggorna utfodras med torrfoder. Framgångsfaktorer är duktiga djurägare med lång erfarenhet, bra rutiner.

Glasholms Grisgård AB, Mats Emilsson, Söderåkra

(-)

Integrerad besättning med 300 suggor i 4,4,3-veckorssystem. 24,4 producerade smågrisar/sugga och år.

Besättningen sköts av Mats och en anställd ­ Tom. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av grisningsboxar med dränerat golv och skyddsgrindar, samt av tillväxtboxar. Sinsuggor i trerummare. Suggorna utfodras med blött färdigfoder. Skattad arbetsåtgång 12,5 tim/sugga och år. Framgångsfaktorer är noggranna utfodringsrutiner och tvättning. Grisningsavdelningen fungerar mycket bra. Sista året har antalet levandefödda ökat och Tom har varit duktig på att ta hand om dessa.

Granepig AB, Johan Mattsson och Håkan Tufvesson, Torne Hällestad

(-)

Smågrisproduktion med 1130 suggor med grisning varje vecka. 24,4 producerade smågrisar/sugga och år.

Besättningen ägs av Johan Mattsson och Håkan Tufvesson och sköts av 6 anställda och av Håkan till viss del. Rekrytering sker genom inköp av 5,5 mån gyltor. Stallarna består av BB och tillväxtboxar. Sinsuggorna går på djupströ. Suggorna utfodras med blötfoder bestående av eget mjöl och spannmål. Skattad arbetsåtgång 0,5 tim/producerad smågris. Framgångsfaktorer är fasta rutiner som följs punktligt. Nöjd med djupströbädden till sinsuggorna och 13,1 levandefödda.

Ingelstorpsskolan, Kalmar

(-)

Externintegrerad besättning med 100 suggor i 4,5-veckorssystem. 24,4 producerade smågrisar/sugga och år.

Besättningen sköts av Lena Karlsson. Rekrytering sker genom inköp av dräktiga hybrider. Stallarna består av grisningsboxar med öppen gödselgång och tillväxtboxar med upphöjd spalt. Suggorna utfodras med torrfoder. Framgångsfaktorer är djurintresse, noggrannhet och förebyggande djurskötsel. Bra personal, intresserade elever och mycket bra djurmaterial bidrar också till resultatet.

Besättningarna på topplistan har i genomsnitt följande resultat:

(föregående års resultat inom parantes) Producerade smågrisar/årssugga Medelantal suggor+gyltor Levande födda/kull Avvanda per kull Dödlighet före avvänjning, % Dödlighet efter avvänjning, % Improduktiv tid, dagar 25,1 328 12,9 11,1 13,7 1,5 11,7 (25,6) (147) (12,9) (11,2) (12,8) (1,3) (10,6)

Alla besättningar som sänder in resultat till medeltalsberäkningen har möjlighet att hamna på 10 i topp. I styrgrupp PigWin har vi beslutat att följande regler ska gälla för att besättningen skall vara aktuell för topplistan: De insända resultaten skall tillsammans omfatta minst 250 dagar. Det måste finnas minst två perioder insända under året. Perioder räknas till de år de avslutas, dvs alla perioder med slutdatum under 2008 räknas till 2008. Styrgruppen förbehåller sig rätten att utesluta eller korrigera resultatet, för besättningar där vi (om möjligt i samråd med eventuell rådgivare) bedömer att resultatet är felaktigt eller orimligt. Styrgrupp PigWin består av Kerstin Annér, QG, Åsa Ivarsson, Avelspoolen, Sarah Johansson, KLS, Ingvar Eriksson, LRF Konsult och Per-Olof Olsson, Scan AB.

TIO i TOPP - 2007

Slaktgrisproduktion

(förra årets resultat inom parantes)

1 (-)

Johanssons jordbruk, Maria och Jan-Olof Johansson, Trehörningssjö

Slaktsvinsbesättning med 300 slaktsvinsplatser i ombyggt kostall med tvärtrågsboxar och plant spaltgolv. Blötfoder.

Besättningen sköts av ägarna samt avbytare tre dagar per månad. Skattad arbetsåtgång 0,35 tim/slaktsvin. Alla grisar vägs vid insättning. Framgångsfaktorer är serogrisproduktion, noggrannhet vid utfodring, duktiga djurskötare ­ framförallt Maria. Utfodringsanläggningen (Big Dutchman) har fungerat felfritt i 11 år.

2 (1)

Östra Kråkerums gård, Mönsterås

Helintegrerad besättning med 900 slaktsvinsplatser norr om Kalmar. Blandade boxar lång- och tvärtråg. Blötfoder med vatten, koncentrat, ärtor och spannmål.

Besättningen sköts av ägarna ­ sysslingarna Anders och Lars Johansson och djurskötaren Kristoffer Olofsson. Skattad arbetsåtgång 0,3 tim/slaktsvin. Alla grisar vägs vid insättning. Framgångsfaktorer är noggrann justering av foderkurvan, hög fodertilldelning tidigt. Utfodringsanläggningen fungerar bra. Bra djurflöde med jämna grisar.

3 (4)

Glasholms grisgård, Söderåkra

Helintegrerad besättning med 1500 slaktsvinsplatser söder om Kalmar. Tvärtrågs- och turbomatboxar. Blötfoder med permeatvassle och färdigfoder.

Besättningen ägs av Mats Emilsson och sköts av Mats och sonen Tom. Merparten av smågrisarna föds upp på gården och resten säljs. Ca 40% av smågrisarna vägs. Framgångsfaktorer är strikt omgångsuppfödning med tvätt mellan varje omgång och noggrannhet med foderkurvan, att man är integrerad och producerar sina egna grisar. Lång erfarenhet av grisar som ger resultat. Mycket nöjd med tvättroboten och utlastningsrummet som är smidigt och enkelt att använda.

4 (-)

Höberga, Clas Hellström, Lidköping

Helintegrerad besättning med 800 slaktsvinsplatser utanför Lidköping. Långtrågsboxar. Blötfoder med stärk, permeatvassle, soja, spannmål och premix.

Besättningen sköts av ägaren. Ca 30% av grisarna vägs. Framgångsfaktorer är noggrann vägning vid slakt, strikt omgångsuppfödning och Skov kycklingventilation. Mycket nöjd med ventilationen som fungerar bra.

5 (3)

Lidgris AB, Tun

Externintegrerad besättning med 1980 slaktsvinsplatser utanför Lidköping. Tvärtrågsboxar i alla 6 avdelningarna. Blötfoder med drank, stärk, premix, soja och spannmål.

Besättningen ägs av Stellan Eriksson (VD), Håkan Karlsson, Bengt Nilsson, Rune Larsson och SDT AB, och sköts av ägarna och Ida Gullbrandsson. Alla grisar vägs vid insättningen. Framgångsfaktorer är storlekssortering av smågrisar efter vikt vid insättning och igen efter några veckor, duktig djurskötare, skickar slakt varje vecka med noggrann viktuppföljning av varje leverans, noggrann med uppföljning och avstämning av djur och fodermedel. Under året har man kört en extra omgång för att hjälpa ägarna med smågrisöverskottet.

5 (-)

Ingrid Erlansson och Torvald Carlsson, Gamleby

Helintegrerad besättning med 1450 slaktsvinsplatser. Långtrågsboxar. Blötfoder med vatten, soja, premix och spannmål.

Besättningen sköts av ägarna och Pia Andersson och Ulrika Gustafsson (huvudansvar). Alla grisar vägs vid insättning. Skattad arbetsåtgång ca 18 min/slaktgris. Gammalt stall med stor luftvolym. Framgångsfaktorer är god tillväxt vilket skapar tomtider mellan omgångarna.

7 (-)

Ulf Sahlin och US Farming, Ulf Sahlin och Maria Fagerström, Stöde

Slaktsvinsbesättning med 1350 slaktsvinsplatser. 900 platser med tvärtråg och 450 med långtråg. Blötfoder med gränsmjölk, koncentrat och spannmål.

Besättningen sköts av Carina Fagerström. Alla grisar vägs vid insättning. Skattad arbetsåtgång 20 min/slaktgris. Framgångsfaktorer är Maria som är duktig på att sköta grisarna och att man får fina serogrisar från en besättning som man har mellangårdsavtal med. Gränsmjölk är ett bra alternativfodermedel.

8 (6)

Christer Hylander, Västerås

Helintegrerad besättning med 1080 slaktsvinsplatser i tre avdelningar. Långtrågsboxar, tillväxtgrisar i familjeboxar. Blötfoder med vatten, koncentrat och spannmål.

Besättningen sköts med hjälp av Josefin Ingvast och Anette Wahlström. Ca 50% av grisar vägs vid insättning. Total uppfödningstid från födsel till slakt 22 veckor. Framgångsfaktorer är mycket bra smågrisar, noggrann foderstyrning, 4 utfodringar per dag, och duktig personal. Slaktsvinsstallet med långtrågsboxar fungerar mycket bra. Värmeväxlingssystem som kyler gödseln ger värme åt golven. Har trots PMWS-problem under året fått bra resultat.

9 (-)

Karlsborg, Ove Nilsson, Ljungbyholm

Externintegrerad slaktsvinsbesättning med 900 slaktsvinsplatser utanför Ljungbyholm. Långtrågs- och tvärtrågsboxar. Blötfoder.

Besättningen sköts av ägaren och av Viking Franzén. Alla grisarna vägs vid insättning. Framgångsfaktorer är fasta rutiner och mellangårdsavtal med fina grisar. Bra rådgivning som kommer med nya idéer och sätter upp nya mål.

9 (-)

Stenbacka, Marie och Christian Järlesäter, Degeberga

Helintegrerad slaktsvinsbesättning med 1260 slaktsvinsplatser. 2 avdelningar med långtrågsboxar. Blötfoder med bröd, permeatvassle och drank.

Besättningen ägs och sköts av ägarna samt av Sandra Åkerblom.Ca 2/3 av grisarna vägs vid insättning. Skattad arbetsåtgång 0,16 tim/slaktgris. Framgångsfaktorer är att besättningen varit sluten sedan 1998. Stor vikt läggs vid foderstyrning och foderoptimering. Nöjd med utlastningen som är mycket lättarbetad. Utgödsling med linor och släde och självfall från tvärkulvert ger minimalt med arbete och energiåtgång.

9 (-)

Viglunda AB, Skara

Integrerad slaktsvinsbesättning med 800 slaktsvinsplatser. Äldre slaktsvinsstallar med lång- och tvärtrågsboxar. Blötfoder med ostvassle, soja, ärtor, åkerbönor, premix och spannmål.

Besättningen är satellit. Inga grisar vägs vid insättning. Framgångsfaktorer är egna bra smågrisar och att man kör med 3-fasfoder.

För att få fram de bästa besättningarna har vi vägt samman tillväxt, foderförbrukning, klassning och dödlighet med ekonomiska vikter. Besättningarna på topplistan har i genomsnitt följande resultat: (förra årets resultat inom parantes) Tillväxt: Foderförbrukning: Klassning: Dödlighet: 971 g/dag (946) 32,4 MJ/kg tillväxt (32,8) 57,5 % (57,7) 1,3 % (1,0)

Alla besättningar som sänder in resultat till medeltalsberäkningen har möjlighet att hamna på 10 i topp. I referensgruppen för PigWin har vi beslutat att följande regler ska gälla för att besättningen skall vara aktuell för topplistan: Foderförbrukning (MJ/kg tillväxt), tillväxt (g/dag), köttprocent och dödlighet vägs samman med hjälp av en formel med ekonomiska vikter på de fyra måtten. Det skall finnas insända resultat för minst 60% av besättningens slakt. Perioder räknas till de år de avslutas, dvs. alla perioder med sista slakt under 2008 räknas till 2008. Helst bör alla grisar vägas vid insättningen, om så inte är fallet bör åtminstone en representativ del av grisarna vara vägda Vid användning av alternativt foder bör detta vara energivärderat Referensgruppen förbehåller sig rätten att utesluta, eller korrigera resultatet, för besättningar där vi (om möjligt i samråd med eventuell rådgivare) bedömer att resultatet är felaktigt eller orimligt.

Referensgrupp PigWin består av Kerstin Annér, QG, Åsa Ivarsson, Avelspoolen, Sarah Johansson, KLS, Ingvar Eriksson, LRF Konsult och Per-Olof Olsson, Scan AB.

Information

Microsoft Word - PigWin_TIO i TOPP_2007_sugg.doc

5 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

341267