Read Microsoft Word - Sarajevska zbirka.doc text version

Biblioteka grada Sarajeva

Sarajevo, 2008.

SADRZAJ

Sarajevska zbirka ­ bibliografija ................................ Registar autora .................................................. Registar naslova .................................................

3 61 83

Registar pojmova ................................................. 102

2

SARAJEVSKA ZBIRKA

-bibliografija-

1. ABAZOVI, Mirsad. Bez iluzija : (zapisi iz rata). [Sarajevo]: Dobrovoljno udruzenje gra ana Cavkarica, 1994. 143 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2089766] 2. ABAZOVI, Mirsad. Posuncenje tmice : (zapisi iz rata, 2). Sarajevo: Behar, 1995. 146 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2091558] 3. ABDAGI, Muhamed. Tvrdi grad. Sarajevo: Muhamed Abdagi, 1973. 193 str. [COBISS.BH-ID 701990] 4. ABINUN, Moise. Les lumieres de Sarajevo : récit. [S. l.]: JClattes, 1988. 296 str. [COBISS.BH-ID 2310950] 5. ADEMOVI, Fadil. Princ palikua u Sarajevu : (provala Eugena Savojskog u Bosnu 1697.), (Biblioteka Civis). Sarajevo: Rabic, 1997. 232, [4] str., ilustr. ISBN 9958-703-00-9. [COBISS.BH-ID 694809] 6. AGANOVI, Midhat. Razvojne i zivotne dileme Sarajeva, (Tribina, br. 32). Sarajevo: VKBI, 1995. 28 str. [COBISS.BH-ID 2009894] 7. AHMED REFIK. Sokolovi. Sarajevo: [s. n.], 1927. [6], 262 str., [16] listova sa slikama, portreti. [COBISS.BH-ID 1459718] 8. AJANOVI, Midhat. Jalijas. Sarajevo: Enkidu, 2006. 280 str. ISBN 99589174-1-6. [COBISS.BH-ID 15141126] 9. PASI, Nusret (ur.). Nastavnicki odsjek : nastavni program. Sarajevo: Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu, 2001. 166 str., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2557990] 10. PASI, Nusret. Odsjek grafike : nastavni program. Sarajevo: Akademija likovnih umjetnosti, [2001]. 168 str., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2608934] 11. PASI, Nusret. Odsjek kiparstva : nastavni program. Sarajevo: Akademija likovnih umjetnosti, [2001]. 159 str., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2608422] 12. PASI, Nusret. Odsjek slikarstva : nastavni program. Sarajevo: Akademija likovnih umjetnosti, [2001]. 160 str., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2606886] 13. PASI, Nusret (ur.). Odsjek za produkt dizajn : nastavni program. Sarajevo: Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu, 2001. 180 str., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2560806] 14. Akademija scenskih umjetnosti 1981-1991. : almanah. Sarajevo: Akademija scenskih umjetnosti, 1992. 190 str., fotogr. [COBISS.BH-ID 2091046] 15. AKMADZI, Hazim. Mors Mortis, (Biblioteka Slovo). Sarajevo: Me unarodni centar za mir, 1997. 123 str. [COBISS.BH-ID 942883]

3

16. ALECKOVI, Sulejman. Oprostite mu ---! : drama u jednom cinu, (Gajretova biblioteka, 16). Sarajevo: Gajret, 1935. 16 str. [COBISS.BH-ID 3452166] 17. ALIKADI, Bisera. Grad hrabrost = City of courage, (Biblioteka Harfa). Sarajevo: Me unarodni centar za mir, 1995. 75 str., slika autora. [COBISS.BHID 682775] 18. ALISPAHI, Nijaz. Karakazan. Sarajevo: Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u BiH, 2002. 1 CD (ca 108 min.), u MP3 formatu. [COBISS.BH-ID 2586918] 19. ALISPAHI, Nijaz Z.. Price o Sarajevu = Sarajevo stories. Sarajevo: autor, 2006. 47 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 14181382] 20. ALKOVI, Marijan. Put: Beograd - Sofija - Carigrad. Sarajevo: Tiskara i litografija "Vogler i dr.", 1911. 235 str. [COBISS.BH-ID 2628902] 21. Almanah Sarajevskog univerziteta. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, 1951. 178 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2414118] 22. ANDRI, Ivo. Gospo ica, (Savremena jugoslovenska knjizevnost). Sarajevo: Svjetlost, 1953. 194 str. [COBISS.BH-ID 23808263] 23. ANDRI, Ivo. Jelena, zena koje nema, (Sabrana djela, knj. 7). [Latinicno izd.]. Sarajevo [etc.]: Svjetlost [etc.], 1976. 284 str. [COBISS.BH-ID 115750] 24. ANDRI, Ivo, STOJI, Vera (ur.). Omerpasa Latas, (Sabrana djela Ive Andria, knj. 16). [Latinicno izd.]. Sarajevo: Svjetlost [etc.], 1976. 325 str. [COBISS.BH-ID 1124899] 25. ANDRI, Ivo. Znakovi, (Sabrana djela Ive Andria, knj. 8). [Latinicno izd.]. Sarajevo [etc.]: Svjetlost [etc.], 1976. 312 str. [COBISS.BH-ID 1386534] 26. ANDRI, Ivo Mijo. Pisma iz opsade, (Biblioteka Harfa). Sarajevo: Me unarodni centar za mir, 1998. 94 str., ilustr. ISBN 9958-48-003-4. [COBISS.BH-ID 990487] 27. Antologija bosnjacke usmene lirike. Sarajevo: Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u BiH, 2002. 1 CD (ca 372 min.), u MP3 formatu. [COBISS.BH-ID 2587174] 28. Antologija bosnjackog putopisa XX vijeka. Sarajevo: Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u BiH, 2001. 1 CD (ca 1132 min.), u MP3 formatu. [COBISS.BH-ID 2586150] 29. ARNAUT, Selim. Zasto ne znam opisati grad : izbor iz starih i novih pjesama 1987-1994, (Biblioteka Biserje). [Sarajevo]: Ljiljan, 1994. 92 str., slika autora. [COBISS.BH-ID 42939392] 30. Asiklijske doskocice : sa gjul-pendzera. Sarajevo: autor, 1913. 40 str. [COBISS.BH-ID 2630950] 31. AVDAGI, Elvedina, KRSO, Aida, ZUGOR, Edina. Slike Sarajeva u romanu "Legenda o Ali-Pasi" Envera Colakovia : (nagra eni radovi na konkursu Fond "Muhsin Rizvi" 1996.), (Biblioteka Posebna izdanja, 15). Sarajevo: VKBI, 1997. 49 str. [COBISS.BH-ID 2004518]

4

32. BAJGORI, Ismet. Spas u nevolji : komad u jednom cinu, (Gajretova biblioteka, Gajretova mala pozornica, 6, 1). Sarajevo: Gajret, [1932?]. 12 str. [COBISS.BH-ID 3443974] 33. BAKI, Ibrahim. Korealcije [i.e. Korelacija] vjere i nacije, (Tribina, br. 30). Sarajevo: VKBI, 1995. 22 str. [COBISS.BH-ID 2009382] 34. Bakije 1923-1973 : almanah. [Sarajevo]: Upravni odbor Pokopnog drustva Bakije, [oko 1973]. 100 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2418982] 35. Barcelona per Sarajevo : del 29 de desembre de 1993 al 15 de gener de 1994, Col.legi d'Arquitectes de Catalunya, Barcelona : del 1 al 28 de febrer de 1994, Academia de Belles Arts, Sarajevo Capital Cultural. Sarajevo: Me unarodni Centar za Mir, [1994]. 82 str., reprodukcije. [COBISS.BH-ID 826406] 36. PETROVI, Mile. Bas-carsija : Sarajevo, (Biblioteka Male turisticke monografije, br. 62). Zagreb: Turistkomerc, 1985. 64 str., fotogr. u boji. [COBISS.BH-ID 2300710] 37. BASAGI, Safvet-beg. Kratka uputa u proslost Bosne i Hercegovine : (od g. 1463-1850). Sarajevo: autor, 1900. 215 str. [COBISS.BH-ID 2614310] 38. BASESKIJA, Mula Mustafa Sevki. Ljetopis : (1746-1804), (Biblioteka Kulturno naslje e). 3. izd. Sarajevo: Sarajevo - Publishing, 1997. 472 str., ilustr., faks. ISBN 9958-21-035-5. [COBISS.BH-ID 1005591] 39. BASI, Salih Safvet. Kratak pogled na razvoj seriatskog prava. Nesto iz poviesti razvoja Ilmi-kelama. Zagreb; Sarajevo: Hrvatska drzavna tiskara, 1943. 40 str. [COBISS.BH-ID 2625062] 40. BAZDULJ-HUBIJAR, Nura. Nase me utim je rat : roman, (Savremena bosanska knjizevnost). Sarajevo: Bosanska knjiga, 1995. 143 str. [COBISS.BH-ID 54898432] 41. BEBEL, August. Zena i socijalizam, (Savremene knjige, 6). Beograd; Sarajevo: Izdanje I. Ð. Ður evia, 1923. 514 str. [COBISS.BH-ID 9372679] 42. BEIRBASI, Mirsad. Bajka o ljiljanu, (Biblioteka Harfa). Sarajevo: Me unarodni centar za mir, 1995. 45 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 1028902] 43. BEIROVI, Hajriz. Dobrinjska ratna drama. Sarajevo: Jedinstvena organizacija boraca BiH "Unija veterana", 2002. 275 str., fotogr. [COBISS.BHID 10531590] 44. BEIROVI, Mirsada, RAKANOVI, Mila. Sve sto imam duse, sarajevska je ---. Sarajevo: Svjetlost, 1999. 67 str., fotogr. ISBN 9958-10-097-5. [COBISS.BH-ID 5535494] 45. BEGI, Azra. Ups and downs, (Biblioteka Harfa). Sarajevo: Me unarodni centar za mir, 1995. 112 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 942371] 46. BEJTI, Alija. Bibliografija stampanih radova o Sarajevu do kraja 1954. godine. Sarajevo: Muzej grada Sarajeva, 1964. 452 str. [COBISS.BH-ID 359974]

5

47. BEJTI, Alija. Ulice i trgovi Sarajeva : topografija, geneza i toponimija. Sarajevo: Muzej grada Sarajeva, 1973. 451 str., [51] tabla s fotogr. [COBISS.BH-ID 2399014] 48. BERAN, Jan. Price iz Taslihana, (Biblioteka Svjetla i sjenke). Sarajevo: Oslobo enje, 1983. 127 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 1366819] 49. BERAN, Jan. Sarajevski ljetopis, (Biblioteka Posebna izdanja). Tuzla: Univerzal, 1987. 282 str. ISBN 86-7155-075-3. [COBISS.BH-ID 156439] 50. BERAN, Kornelija Nela. Bijeli oleander : [ljubavni krimi roman]. Sarajevo: Grafoton HS, 2002. 80 str. [COBISS.BH-ID 14429958] 51. Bibliografija 1971-1985. Sarajevo: Medicinski fakultet, 1986. 2 knj. (830 str.). [COBISS.BH-ID 2317094] 52. Bibliografija casopisa "Radio-Sarajevo Trei program" : 1972-1985., (Serija Separati Treeg programa Radio-Sarajeva, br. 24). Sarajevo: RadioSarajevo Trei program, [1986]. 140 str. [COBISS.BH-ID 2439206] 53. CEHI, Ejub (ur.), doktorskih disertacija od 1952-1989, (Posebna prikazi. [COBISS.BH-ID KRESO, Adila (ur.), SUSI, Stefan (ur.). Bibliografija odbranjenih na fakultetima Univerziteta u Sarajevu : edicija). Sarajevo: Univerzitet, 1989. 153 str., graf. 9166594]

54. Bibliografija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu : (19451970). Sarajevo: [Medicinski fakultet], 1971. 342 str. [COBISS.BH-ID 2316838] 55. BICAKCI, Edhem. Federacija BiH uslov reintegracije BiH, (Tribina, br. 38). Sarajevo: VKBI, 1995. 12 str. [COBISS.BH-ID 2017574] 56. BIKI, Lora. Zivot u bojama, (Biblioteka Poezija). Sarajevo: OKO, 1995. 60 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 6852614] 57. SILI, Cedomil, MIKSI, Sofija, BUGARSKI, Astrida, BELJKASI-HADZIDEDI, Ljiljana. Bjelasnica : the nature and the people, (Olympic series of Svjetlost). Sarajevo: Svjetlost, 1983. 59 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 1952294] 58. DZANI, Asaf (ur.). Borac Armije Republike Bosne i Hercegovine, (Vojna biblioteka, 1). 2. izd. Sarajevo: Press centar Armije Republike Bosne i Hercegovine, 1994. 83 str., 19 cm. [COBISS.BH-ID 2024230] 59. Poslovni izvjestaj i zakljucni racun : jedanaeste poslovne godine 1929.. Sarajevo: Bosanska industrijalna i trgovacka banka, 1930. [8] list., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2660646] 60. Bosna i Hercegovina. Sarajevo: Ministarstvo Trgovine, Odjeljenje za Bosnu i Hercegovinu, 1926. 26 str., fotogr. [COBISS.BH-ID 2370598] 61. Kazneni zakon o zlocinstvima i prestupcima za Bosnu i Hercegovinu. Sarajevo: Zemaljska stamparija, 1897. 146 str. [COBISS.BH-ID 2655014] 62. Kazneni zakon o zlocinstvima i prestupcima za Bosnu i Hercegovinu. Sarajevo: Zemaljska vlada, 1884. 182 str. [COBISS.BH-ID 2614822]

6

63. Bosna i Hercegovina na Milenijskoj izlozbi u Budimpesti godine 1896. [Sarajevo]: Izdanje Izlozbenog ureda Bos. Herc. zemaljske vlade, 1896. XXII, [2], 329, [3] str., [6] listova s reklamama. [COBISS.BH-ID 6246407] 64. The bountiful table : ex-pat cooking in Sarajevo. Tuzla: Hargo-graf, 2006. 176 str. ISBN 9958-802-63-5. [COBISS.BH-ID 15340806] 65. BUBLIN, Mehmed. Sarajevo u istoriji od neolitskog naselja do metropolisa. Sarajevo: Buybook, 2005. 227 str., ilustr. ISBN 9958-630-71-0. [COBISS.BH-ID 14466054] 66. BUCONJI, Nikola. Zivot i obicaji Hrvata katolicke vjere u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: "Daniel A. Kajon", 1908. 124 str. [COBISS.BH-ID 3505926] 67. BUCUK, Esad. Putovanja jednog Bosanca po Francuskoj i Belgiji = Les peregrinations d'un Bosniaque. Sarajevo: Bosanski lulturni centar, 1995. 200 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 823078] 68. BUJAS, Sreko. Stradanje sarajevskih Jevreja pod ustaskim rezimom : izvodi iz izvjestaja Sreka Bujasa, povjerenika Jevrejske opstine u Sarajevu. Sarajevo: Jevrejska opstina, 1974. 45 str., fotogr. [COBISS.BH-ID 2311718] 69. BULAÇ, Ali. Islam i demokracija - teokracija i totalitarizam, (Demokratica). Sarajevo; Ljubljana: Ljiljan, 1995. 156 str. [COBISS.BH-ID 51180800] 70. BULAJI, Stevan. Sarajevska snjezna bajka. Sarajevo: "Veselin Maslesa", 1983. [23] str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2051110] 71. BURNAZOVI, Tufik. Strana ulaganja u Republici Bosni i Hercegovini, (Tribina, br. 23). Sarajevo: VKBI, 1995. 20 str. [COBISS.BH-ID 2006566] 72. BUSATLI, Abdullah, BUKVICA, Abdulah. Pet islamskih vjerskih obvezatnih duznosti, (Gajretova biblioteka, 3). [Sarajevo]: Glavni odbor Gajreta, [1931]. 57 str. [COBISS.BH-ID 3442950] 73. BUSATLI, Mugdim. Rijec po rijec. Sarajevo: autor, 2005. 141 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2784550] 74. The Candidacy of Sarajevo for the Program and Technical Center of Euronews. [Sarajevo: s. n.], 1991. 20 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 1954086] 75. CARTER, Bill. Budale srljaju gdje se an eli boje krociti. Sarajevo: Buybook, 2005. 491 str. ISBN 9958-630-76-1. [COBISS.BH-ID 14592006] 76. Contemporary Poetry of Bosnia and Herzegovina. Sarajevo: International Peace Center: PEN-Club Bosnia and Herzegovina: OKO, 1993. 202 str. [COBISS.BH-ID 12653062] 77. CANKOVI, Miodrag. Fabrika duvana Sarajevo 1880-1970 : (monografija). Sarajevo: Fabrika duvana Sarajevo, 1970. 273 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 7594246] 78. CAUSEVI, Halid. Agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu i Bosanska Krajina, (Tribina, br. 31). Sarajevo: VKBI, 1995. 12 str. [COBISS.BH-ID 2009638]

7

79. CAUSEVI, Halid. Pravni osnovi nestanka Jugoslavije, (Tribina, br. 25). Sarajevo: VKBI, 1995. 19 str. [COBISS.BH-ID 2007078] 80. CAUSEVI, Mehmed Dzemaludin. Vjera, (Gajretova biblioteka, 1). [Sarajevo]: Glavni odbor Gajreta, [prije 1931]. 36 str. [COBISS.BH-ID 3442438] 81. CEKI, Smail. Uzroci, ciljevi i razmjere agresije na Bosnu i Hercegovinu 1991.-1995. = Causes, objectives and extent of the aggression against Bosnia and Herzegovina 1991.-1995., (Biblioteka Posebna izdanja, 2). Sarajevo: Vijee Kongresa bosanskomuslimanskih intelektualaca, 1995. 68 str. [COBISS.BH-ID 1135142] 82. CELI, Dzemal, MUJEZINOVI, Mehmed. Stari mostovi u Bosni i Hercegovini, (Biblioteka Kulturno naslje e). Sarajevo: "Veselin Maslesa", 1969. 280 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2014502] 83. CEROVI, Bozo. Bosanski omladinci i sarajevski atentat. [Sarajevo]: [s.n.], 1930. 271 str. [COBISS.BH-ID 2963718] 84. Cetrdeset godina Zeljeznicarskog kulturno-umjetnickog drustva "Vaso Miskin Crni" Sarajevo. Sarajevo: ZKUD "Vaso Miskin Crni", [oko 1985]. 130 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2419494] 85. KEBELJI, Stevan (ur.). 40 godina Gra evinskog fakulteta u Sarajevu : 1949-1989. Sarajevo: Gra evinski fakultet, 1989. 208 str., fotogr. [COBISS.BH-ID 2316070] 86. 40 godina Pozorista mladih. [Sarajevo]: Pozoriste mladih, [izme u 1990 i 1991]. 40 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2417190] 87. 40 godina uspona Radio-Televizije Sarajevo. Sarajevo: Radio-Televizija Sarajevo, 1985. 54 str., fotogr. u boji. [COBISS.BH-ID 2332966] 88. 450 godina Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu. Sarajevo: Gazi Husrevbegova medresa, 1988. 239 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2313254] 89. Cetrnaeste zimske olimpijske igre Sarajevo, 1984 : znacaj i pripreme. Sarajevo: Marksisticki studijski centar Gradske konferencije SK BiH "Ðuro Pucar Stari", 1982. 49 str. [COBISS.BH-ID 20464903] 90. CICEKLI, Mehmed Mesa. Vjernik duse, (Biblioteka Domaa knjizevnost). 1. izd. Sarajevo: Studentska stamparija, 1994. 92 str. [COBISS.BH-ID 1752099] 91. CICI, Augustin. Proljetni stihovi. Sarajevo: Bosanska posta, 1918. 75 str. [COBISS.BH-ID 2611238] 92. COKORILO, Ðor e. Racionalno vaspitanje volje : psihoterapija u teoriji i u praksi. Sarajevo: autor, 1910. 112 str. [COBISS.BH-ID 1531654] 93. COLAKOVI, Enver. Legenda o Ali-pasi, (Popularni romani). Zagreb: Znanje, 1970. 436 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 1195299] 94. COLAKOVI, Enver, DURAKOVI, Enes (ur.). Legenda o Ali-Pasi, (Muslimanska knjizevnost XX vijeka, knj. 13). Sarajevo: Svjetlost, 1991. 495 str. ISBN 8601-01979-X. ISBN 86-01-01992-7. [COBISS.BH-ID 2667270]

8

95. COMI, Ibro. RKUD Proleter 1905-1980. Sarajevo: RKUD Proleter, [1980?]. 272 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2535206] 96. Cudnovati dozivljaji Saida sina Benezarova i Zemirina : arapska prica. Sarajevo: Knjizarnica i papirnica "Mihajla Milanovia", 1909. 32 str. [COBISS.BH-ID 2609190] 97. CURCI, Vejsil. Iz predhistorije Bosne i Hercegovine : [sahranjivanje mrtvaca u predhistorijsko doba]. Sarajevo: Zemaljska stamparija, 1913. 62 str., [4] lista s ilustr., ilustr. [COBISS.BH-ID 2648870] 98. OROVI, Svetozar. Br ani. Beograd; Sarajevo: Izdao I. Ð. Ður evi, 1919. 122 str. [COBISS.BH-ID 2330150] 99. OROVI, Svetozar. Zulumar : tri cina, (Mala biblioteka, 300-2). Beograd; Sarajevo: "I. Ð. Ður evi", [izme u 1922 i 1930]. 76 str. [COBISS.BH-ID 1948166] 100. OROVI, Vladimir. Crna knjiga : patnje Srba Bosne i Hercegovine za vreme Svetskog rata 1914-1918.. Beograd; Sarajevo: I. Ð. Ður evi, 1920. 237 str. [COBISS.BH-ID 3513350] 101. OROVI, Vladimir. Mehmed beg Kapetanovi : sa 3 slike. Sarajevo: Institut za proucavanje Balkana, 1911. 37 str., [3] list. s ilustr. [COBISS.BH-ID 2655782] 102. URI, Hajrudin. Muslimansko skolstvo u Bosni i Hercegovini do 1918. godine, (Biblioteka "Kulturno naslje e"). Sarajevo: "Veselin Maslesa", 1983. 350 str., ilustr. 1364998 [COBISS.BH-ID 1364998] 103. URI, Hajrudin. Istorija "Srpskog sokola" u Sarajevu : (povodom tridesetpetogodisnjice od osnivanja). Sarajevo: [s. n.], 1940. 96 str. 2380838 [COBISS.BH-ID 2380838] 104. DAUPOVI, Sefik Fiko. Vecer na veceru pada, (Biblioteka Harfa). Sarajevo: Me unarodni centar za mir, 1996. 75 str. [COBISS.BH-ID 946467] 105. DAUTBASI, Ismet, BESI, Muhamed. Sjeanje na dr. Irfana Ljubijankia, (Tribina, br. 37). Sarajevo: VKBI, 1995. 14 str. [COBISS.BH-ID 2015526] 106. DAVID, Filip. Hodocasnici neba i zemlje : roman, (Savremene juznoslavenske knjizevnosti). Sarajevo: Bosanska knjiga, 1995. 174 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 36646] 107. Dear unknown friend, children's letters from Sarajevo. New York: "Ari Korpivaara", 1994. 64 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2088742] 108. The death of the Mori brothers = Smrt brae Moria. Sarajevo: International Literay Manifestation Sarajevo Poetry Days = Me unarodna knjizevna manifestacija Sarajevski dani poezije, 1987. 47 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 994598] 109. DEDIJER, Vladimir. Sarajevo 1914. Beograd: Prosveta; Ljubljana: Drzavna zalozba Slovenije; Sarajevo: Svjetlost, 1966: Beogradski graficki zavod. 1066 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 36251904]

9

110. Defteri sarajevskog sarackog esnafa : 1726 - 1823 : (prevod). Sarajevo: Javna ustanova Istorijski arhiv Sarajevo, 1998. 179 str. [COBISS.BH-ID 7599110] 111. DELIBASI, Mihailo. Pesme. Sarajevo: [s. n.], 1927. VII, 43 str. [COBISS.BH-ID 2307110] 112. DELI, Dinko. Opljackani sarkofag, (Biblioteka Harfa). Sarajevo: Me unarodni centar za mir, 1997. 111 str. [COBISS.BH-ID 1145879] 113. DELI, Rasim. Armija kljuc mira, (Vojna biblioteka, Knj. 6). 2. izd. Sarajevo: Press centar ARBiH, 1994. 58 str. [COBISS.BH-ID 706327] 114. DELI, Rasim. Bosnia is here. Sarajevo: Press centar AR BiH, 1995. 96 str., [5] presav. lista s geogr. kartama. [COBISS.BH-ID 2093094] 115. DEMIR, Fehim. To je Sarajevo = This is Sarajevo = Iºte Sarajevo = Sarâyîfu hâdihî hiya : (1992-1997). Sarajevo: IKRE: COMPACT-E, 1997. [126] str., ilustr. [pretezno u bojama]. ISBN 9958-950-50-2. ISBN 9958-508-02-8. [COBISS.BH-ID 581158] 116. DEMIR, Fehim. To je Sarajevo = This is Sarajevo = Questo e Sarajevo = Das ist Sarajevo : (1992-1997). Sarajevo: IKRE: COMPACT-E, 1997. [126] str., ilustr. [pretezno u bojama]. ISBN 9958-950-50-2. ISBN 9958-508-02-8. [COBISS.BH-ID 581670] 117. AVDIBEGOVI, Bahrija (ur.). 90 godina javnog gradskog saobraaja u Sarajevu. Sarajevo: Gradsko saobraajno preduzee, [1975]. 102 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2542374] 118. DIMITRIJEVI, Jelena. Pisma iz Soluna. U Sarajevu: Izdao I. Ð. Ður evi, 1918. 110 str. [COBISS.BH-ID 6327559] 119. DIZDAR, Hamid. Zapisi u kamenu, (Grupa sarajevskih knjizevnika, knj. 12). Sarajevo: Grupa sarajevskih knjizevnika, 1936. 51 str. [COBISS.BH-ID 2797574] 120. DIZDAR, Majo. Crna rupa : (ratni triler), (Biblioteka Triler). 2. izd. Sarajevo: autor; New York: Sabah, 2005. 141 str. ISBN 9958-9800-3-7. [COBISS.BH-ID 14136326] 121. DIZDAR, Majo. Snajperist : (ratni triler), (Biblioteka Triler). 2. izd. Sarajevo: autor; New York: Sabah, 2005. 193 str. ISBN 9958-9800-2-9. [COBISS.BH-ID 14136070] 122. DIZDAR, Mak. Kameni spavac : (izbor). Sarajevo: Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u BiH, 2001. 1 CD (ca 154 min.), u MP3 formatu. [COBISS.BHID 2586406] 123. DOBRACA, Kasim. Orijentalni medicinski rukopisi u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu, (Biblioteka Islamska kultura, knj. 4). Sarajevo: "Avicena", 1997. 62 str. [COBISS.BH-ID 976151] 124. PINTO, Avram (ur.), PINTO, David (ur.). Dokumenti o stradanju Jevreja u logorima NDH.. Sarajevo: Jevrejska opstina, 1972. 65 str., [3] table s pril. [COBISS.BH-ID 2311974]

10

125. DONIA, Robert J.. Sarajevo : biografija grada, (Historijske monografije, knj. 3). Sarajevo: Institut za istoriju, 2006. 462 str., [8] str. s tablama, ilustr., geogr. karte. ISBN 9958-9642-8-7. [COBISS.BH-ID 15374854] 126. DRAGIEVI, Momcilo. Sarajevski dum-dum aforizmi : budunost pripada promasenima, (Biblioteka Harfa). Sarajevo: Me unarodni centar za mir, 1995. 75 str. [COBISS.BH-ID 1029158] 127. DRAGULJ, Damir. Moje Sarajevo = My Sarajevo. Sarajevo: Prva djecija ambasada, 199?. 49 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 49979904] 128. Dvadesetcetvrti izvjestaj Druge muske realne gimnazije u Sarajevu : za skolsku godinu 1939-40. Sarajevo: Stamparija "Dusan P. Dozet", 1940. 99 str., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2506534] 129. Dvadesetdrugi izvjestaj Druge muske realne gimnazije u Sarajevu : za skolsku godinu 1937-38. Sarajevo: Stamparija "Dusan P. Dozet", 1938. 102 str., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2506022] 130. Dvadesetprvi izvjestaj Druge muske realne gimnazije u Sarajevu : za skolsku godinu 1936-37. Sarajevo: Stamparija "Dusan P. Dozet", 1937. 92 str., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2505766] 131. Dvadesettrei izvjestaj Druge muske realne gimnazije u Sarajevu : za skolsku godinu 1938-39. Sarajevo: Stamparija "Dusan P. Dozet", 1939. 95 str., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2506278] 132. Petnaesti izvjestaj Druge muske realne gimnazije u Sarajevu : za skolsku godinu 1930/31. Sarajevo: Drzavna stamparija, 1931. 70 str., [4] table s fotogr., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2505510] 133. Drustveni dogovor o finansiranju potreba opstenarodne odbrane i drustvene samozastite u gradu Sarajevu. Sarajevo: [s. n.], 1986. 19 str. [COBISS.BH-ID 1168166] 134. DUBOCANIN, Alija H.. Slika na vodi, (Biblioteka Savremenici, Poezija). Sarajevo: Svjetlost, 1995. 70 str., slika autora. [COBISS.BH-ID 2293798] 135. DZANI, Asaf (ur.). Duhovna snaga odbrane, (Vojna biblioteka, knj 5). 2. izd. Sarajevo: Press centar Armije Republike Bosne i Hercegovine, 1994. 94 str. [COBISS.BH-ID 2033702] 136. DUJMUSI, Ivan. Knjiga o knjigama ili Naputak u korisno stivo. Sarajevo: autor, 1904. 114 str. [COBISS.BH-ID 2632998] 137. DUJMUSI, Jozo. Nauka o pjesnistvu, (Edicija Memoria Bosniaca). Reprint izd. iz 1906. Sarajevo: NUB BiH, 1992. 208 str. [COBISS.BH-ID 370214] 138. DURAKOVI, Ferida. Srce tame : Sarajevo 1973-1993, (Suvremena bosnjacka knjizevnost). Sarajevo: Bosanska knjiga, 1994. 127 str. [COBISS.BH-ID 53646336]

11

139. DURAKOVI, Jasmin. Drame, (Edicija Moderna). Sarajevo: Compact-E, 2001. 162 str., [4] lista s isjeccima iz novina, ilustr. ISBN 9958-508-14-1. [COBISS.BH-ID 8984838] 140. DURAKOVI, Nijaz. Mladi komunisti Sarajeva i marksisticko obrazovanje, (Mala biblioteka, 1). Sarajevo: Studijski centar Gradske konferencije SK BiH, 1972. 70 str. [COBISS.BH-ID 7518470] 141. DURAKOVI, Nijaz. Neki aspekti funkcionisanja delegatskog sistema : (sarajevsko iskustvo), (Mala biblioteka, 14). Sarajevo: Studijski centar Gradske konferencije SK BiH, 1976. 84 str. [COBISS.BH-ID 2329382] 142. Istorijat i opis "Durmitora" a. d. za eksploataciju i trgovinu drveta. Sarajevo: [Durmitor a. d. za eksploataciju i trgovinu drveta], 1935. 58 str. [COBISS.BH-ID 2383654] 143. AVRAM, Miroslav (ur.). Dvadeset godina festivala malih i eksperimentalnih scena Jugoslavije, Sarajevo : 1960-1979. Sarajevo: Festival malih i eksperimentalnih scena Jugoslavije, 1979. 244 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 13256455] 144. Dvadeset i pet godina rada Prosvjete : 1902-1927. Sarajevo: Prosvjeta, 1927. 168 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2672134] 145. 28 godina nastavnog, naucnog i strucnog rada u Institutu za anatomiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu : 1946-1974. Sarajevo: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Institut za anatomiju, 1974. 59 str., ilustr., fotogr. [COBISS.BH-ID 2315814] 146. 25 godina Pozorista za mlade Sarajevo 1950-1975.. [Sarajevo]: Pozoriste za mlade, [1975]. 126 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2491430] 147. 25 godina rada Gra evinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu : 19491974. Sarajevo: Gra evinski fakultet, 1974. 215 str., fotogr. [COBISS.BH-ID 7734278] 148. DVORNIKOVI, Ljudevit. Osnovi psihologije. 2. popunjeno izd. Sarajevo: "Leo Finci", 1913. V, 157 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2654758] 149. DZAFCI, Ibrahim. Fragmenti iz politicke istorije b.-h. muslimana. Sarajevo: [s. n.], 1925. 104 str. [COBISS.BH-ID 1561094] 150. DZAJA, Sreko M.. Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine : predemancipacijski period 1463-1804, (AD), (Biblioteka Izdanci). Sarajevo: Svjetlost, 1992. 277 str., ilustr. ISBN 86-01-03090-4. [COBISS.BH-ID 818455] 151. DZAMONJA, Dario. Oni dani : (sve krae price i plitkija razmisljanja), (Biblioteka Savremenici, Proza). Sarajevo: Svjetlost, 1990. 130 str. ISBN 8601-01620-0. [COBISS.BH-ID 11288834] 152. DZAMONJA, Dario. Pisma iz ludnice, (Biblioteka Slobodna Bosna). Sarajevo: Pres-sing "Slobodna Bosna", 2001. 160 str. ISBN 9958-9676-0-X. [COBISS.BH-ID 8493062] 153. DZAMONJA, Dario. Prljavi ves : (stare i nove price). Sarajevo: Autor, 1991. 142 str. ISBN 86-901283-1-X. [COBISS.BH-ID 2971142]

12

154. DZAMONJA, Dario. Ptica na zici. 3. prosireno izd. Sarajevo: Buybook, 2003. 184 str. ISBN 9958-630-20-6. [COBISS.BH-ID 11804934] 155. DZAMONJA, Dario. Ptica na zici : predratne price. Sarajevo: Buybook, 2002. 198 str. ISBN 9958-630-09-5. [COBISS.BH-ID 10254342] 156. DZEBRA, Ibrahim Dzebra. U potrazi za Velidom Mesudom. Sarajevo: Zid, 1995. 360 str. [COBISS.BH-ID 709143] 157. DZOGOVI, Alija. Sarajevo Guernica : (poema), (Biblioteka Alem, kolo 3, knj. 3). [s. l.]: Selam dituria, 1995. 32 str. [COBISS.BH-ID 621094] 158. DZUBO, Ahmed. Zapisi za pamenje : (ratni dani u Sarajevu i Republici Bosni i Hercegovini, april 1992. - april 1993.). Sarajevo: Glavni odbor SUBNOAR-a BiH, 2002. 637 str., geogr. karte. ISBN 9958-9392-2-3. [COBISS.BHID 11022598] 159. ÐERKOVI, Andrej. Slucajni razgovori. Sarajevo: Buybook, 2007. 150 str., ilustr. ISBN 978-9958-630-89-7. [COBISS.BH-ID 15637254] 160. ÐERKOVI, Andrej. Skuribanda. Sarajevo: Buybook, 2004. 87 str. ISBN 9958-630-56-7. [COBISS.BH-ID 13743878] 161. ÐOKOVI, Olga, HADZIJAHI, Sead (ur.). "Bosnin" uzlet do nezaborava, (Posebno izdanje). Sarajevo: Oslobo enje, 1978. 108 str., fotogr. [COBISS.BH-ID 2499110] 162. ÐORÐEVI, Tihomir R.. Nasi narodni obicaji, (Prosvetina biblioteka, sv. 9). Sarajevo: Drustvo Prosvete, 1922. 18 str. [COBISS.BH-ID 2613798] 163. ÐOZI, Hakija. Demografske slike Sarajlija : od 1463. do 1991. godine. Sarajevo: autor, 1996. 120 str., [1] presav. list s panoramom Sarajeva, ilustr., faks. [COBISS.BH-ID 2492198] 164. ÐOZI, Hakija. Samoupravna radnicka unutrasnja kontrola, (Mala biblioteka, 7). Sarajevo: Studijski centar Gradske konferencije SKBiH, 1974. 129 str. [COBISS.BH-ID 7442182] 165. ÐUKANOVI, Boro M.. Droge : od zloupotrebe do zavisnosti. Sarajevo: Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u BiH, 2002. 1 CD, u MP3 formatu. [COBISS.BH-ID 2585382] 166. ÐUKI, Svetozar. O pacifizmu, (Predavanja Narodnih univerziteta, God. 1, br. 1). Sarajevo: Prosveta, 1931. 35 str. [COBISS.BH-ID 1567238] 167. ÐURÐEVI, Martin. Memoari sa Balkana : (1858-1878). Sarajevo: naklada samoga pisca, 1910. 195 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2659110] 168. Economics science before the challenges of the XXI century : jubilant collection of papers of the Faculty of Economics Sarajevo. Sarajevo: Faculty of Economics, 2002. 425 str. ISBN 9958-605-38-4. [COBISS.BH-ID 11294982] 169. BABI-HODOVI, Vesna (ur.). Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu : 1952-2002. Sarajevo: Ekonomski fakultet, 2002. 487 str., ilustr. ISBN 9958605-34-1. [COBISS.BH-ID 11247622]

13

170. Ekonomsko i socijalno stanje i polozaj radnicke klase u Bosni i Hercegovini. Godisnji izvjestaj Privremene Radnicke Komore za Bosnu i Hercegovinu za 1922. godinu. Sarajevo: [s. n.], 1923. 42 str. [COBISS.BH-ID 2347558] 171. Pravila drustva "El-Hidaje" organizacije ilmije Kraljevine Jugoslavije. Sarajevo: [Drustvo El-Hidaje], 1936. 24 str. [COBISS.BH-ID 2624294] 172. GREBO, Zdravko (ur.). Elementi evropskog prava. Sarajevo: Zid: Naucni projekt "Evropa '92", 1994. 204 str. [COBISS.BH-ID 671255] 173. Energoinvest - RO Vaso Miskin Crni, Sarajevo : (1890-1980). Sarajevo: Istorijski arhiv: Energeoinvest, RO "Vaso Miskin Crni", 1980. 135 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2507046] 174. ESIH, Ivan. Poljsko slavenofilstvo s osobitim obzirom na poljsko-hrvatske odnose. Sarajevo: Hrvatsko kulturno drustvo "Napredak", 1931. 35 str. [COBISS.BH-ID 2371110] 175. SOVILJ, Savo (ur.). Fabrika motora Sarajevo. Sarajevo: Fabrika Motora Sarajevo, [izme u 1980 i 1981]. 116 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2535462] 176. FAULHABER, Mihail. Zidovstvo, krsanstvo, germanstvo. Sarajevo: Bosanska posta: "Josip Bretler", 1935. 118 str., slika autora. [COBISS.BH-ID 2358310] 177. FAZLAGI, Mehmedalija. Paktican [i.e.praktican] voar : o kalemljenju, (Gajretova biblioteka, 16). Sarajevo: Gajret, 1935. 15 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 1565702] 178. Ferhatovi, majstor driblinga. Sarajevo: Zadrugar, [1964?]. 47 str., fotogr. [COBISS.BH-ID 2332710] 179. FERRANDEZ, Jacques. Sarajevski tramvaji : putovanje po Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Publika, 2005. 80 str., ilustr. ISBN 9958-9233-3-5. [COBISS.BH-ID 14073350] 180. FILIPOVI, Zoran. Sezona pakla : Sarajevo anno Domini 1993. Zagreb: Zoro: Profil Holding; Sarajevo: Napredak: Bosanska knjiga, cop. 1994. 144 str., ilustr., fotografije. ISBN 953-6296-00-4. [COBISS.BH-ID 827174] 181. LONCAREVI, Faruk (ur.). IV Sarajevo film festival 1998 : 21-30. avgust. Sarajevo: Obala Art centar, 1998. 130 str., fotogr. [COBISS.BH-ID 1954342] 182. FINCI, Jahiel. Razvoj dispozicije i funkcije u stambenoj kulturi Sarajeva. Sarajevo: Zavod za stambenu izgradnju NR BiH, 1962. 47 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 8224006] 183. FINCI, Jahiel. Stanovanje i stanbena problematika Sarajeva. Sarajevo: Gradsko vijee, 1955. 170 str., [8] presav. list. s geogr. kartama, graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 7229958] 184. FINCI, Jozef. Indijanci nasih ulica, (Skolska lektira). Sarajevo: Svjetlost, 1967. 173 str. [COBISS.BH-ID 2051366]

14

185. MUTEVELI, Nijaz (ur.), MARJANOVI, Zeljko (ur.). Fojnicki grbovnik. Sarajevo: Oslobo enje, 1972. 1 mapa ([8] str., 139 slika grbova u boji), faks. [COBISS.BH-ID 2666022] 186. FOREL, Auguste-Henri. Zivot i smrt. Sarajevo: Izdanje I. Ð. Ður evia, 1918. 32 str. [COBISS.BH-ID 2612262] 187. GACANOVI, Rasim. Sarajevo na milenijskoj obratnici. Sarajevo: Did, 1999. 138 str., ilustr. ISBN 9958-511-04-5. [COBISS.BH-ID 7170310] 188. GAINA, Milorad. Sarajevska sahovska tradicija : 35 svjetskih turnira u gradu na Miljacki : 1957-2005.. Sarajevo: Sahovski klub "Bosna", 2005. 114 str., ilustr. ISBN 9958-753-02-2. [COBISS.BH-ID 14348550] 189. GAFI, Muhamed. Odiseja 7000. Sarajevo: Vertikale, 1999. 263 str., fotogr. u boji. ISBN 9958-9755-0-5. [COBISS.BH-ID 6813958] 190. GAFI, Muhamed. Sarajevski rulet. [Sarajevo]: Vecernje novine, 1993. 192 str. [COBISS.BH-ID 37701632] 191. GAJEVI, Dragomir. Tin Ujevi u Sarajevu : knjizevnoistorijska studija, (Biblioteka Dzepna knjiga). Sarajevo: Sahinpasi, 2007. 152 str. ISBN 9789958-41-201-1. [COBISS.BH-ID 15834630] 192. MULABDI, Edhem (ur.). "Gajret" : drustvo za potpomaganje gjaka muslimana, njegov razvitak i postanak. Sarajevo: [Gajret], 1903. 63 str. [COBISS.BH-ID 2538278] 193. Pravila Srpskog muslimanskog kulturnog i prosvjetnog drustva Gajret. Sarajevo: [Gajret], 1929. 19 str. [COBISS.BH-ID 2623270] 194. GANI, Ejup, IBRAHIMAGI, Omer, CAMO, Edhem. Dan drzavnosti Republike Bosne i Hercegovine, (Tribina, br. 36). Sarajevo: VKBI, 1995. 29 str. [COBISS.BH-ID 2015014] 195. GATALO, Veselin. Vrijeme mesinganih perli, (Biblioteka Harfa). Sarajevo: Me unarodni centar za mir: Blicdruk, 1998. 138 str. ISBN 9958-48-012-3. ISBN 9958-9485-0-8. [COBISS.BH-ID 5894150] 196. Prvi izvjestaj za skolsku god. 1939/40. Sarajevo: Gazi Husrevbegova medresa, 1940. 35 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2414630] 197. GIBRAN, Kahlil. Pobunjeni dusi. Sarajevo: Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u BiH, 2002. 1 CD (ca 187 min.), u MP3 formatu. [COBISS.BHID 2588198] 198. DIZDAREVI, Zehra, KONJHODZI, Faruk, ZULI, Irfan, GRIBAJCEVI, Mehmed. Glukokortikoidi i njihova primjena u praksi, (Biblioteka Medicina). Sarajevo: Me unarodni centar za mir, 1995. 137 str., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 943651] 199. GOLDZIHER, Ignjat. Kratka povijest arapske knjizevnosti. Sarajevo: Islamska dionicka stamparija, 1909. 157, XXII str. [COBISS.BH-ID 631974] 200. GONCIN, Milorad. Ilegalac Valter. Beograd: Narodna armija, 1972. 201 str. [COBISS.BH-ID 2318366]

15

201. GOTOVAC, Vedrana. Sinagoge u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Muzej grada Sarajeva, 1987. 57 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2348326] 202. GRABRIJAN, Dusan. Bosensko orientalska arhitektura v Sarajevu : s posebnim ozirom na sodobno. Ljubljana: Zalozba: Partizanska knjiga, 1985. 223 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2415654] 203. CELI, Dzemal, BOZI, Jela, KURTO, Nedzad, KRZOVI, Ibrahim, HRASNICA, Mehmed, VEKI, Zivojin, KARLI-KAPETANOVI, Jelica. Graditelji Sarajeva. Sarajevo: Radio Sarajevo III program, 1988. 361-525 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 4734978] 204. Pragmatika namjestenika Gradske Stedionice opine grada Sarajeva. Sarajevo: Nova tiskara "Vrcek i drug.", [1942?]. 55 str. [COBISS.BH-ID 2321958] 205. Statut gradske zajednice kulture Sarajevo. Sarajevo: [s. n.], 1974. 29 str. [COBISS.BH-ID 1167398] 206. Gramatika bosanskoga jezika : za srednje skole. Dio 1. i 2., Nauka o glasovima i oblicima. Sarajevo: Nakladom Zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu, 1890. 128 str. [COBISS.BH-ID 625190] 207. GROZDANI, Sulejman. Bosna nije san : Sarajevo, 1992-1994., (Biblioteka Refleksi). Sarajevo: Svjetlost, 1995. 226 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 976675] 208. HADROVI, Resad. Ruze sarajevske : povelja ljubavi, (Mjeseceva bibliotaka). Sarajevo: OKO, 1998. 65 str., ilustr. ISBN 9958-43-033-9. [COBISS.BH-ID 752419] 209. HADROVI, Resad. Biserje Mediterana : povelja ljubavi, (Biblioteka Harfa). Sarajevo: Me unarodni centar za mir, 1997. 83 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 944419] 210. HADROVI, Resad. Covjek i vrijeme : sarajevski kulturni krug : razgovori. Sarajevo: Oslobo enje, 1998. Knj. <1- >. ISBN 9958-719-06-1. [COBISS.BH-ID 738595] 211. HADROVI, Resad. Ogrlica od suza : povelja ljubavi = Le collier de larmes : la charte de l'amour, (Biblioteka Posebna izdanja). Sarajevo: Sarajevo-Publishing: Me unarodni centar za mir, [1999]. 139 str., ilustr. ISBN 9958-21-138-6. ISBN 9958-48-023-9. [COBISS.BH-ID 6888966] 212. HADROVI, Resad. Osjeati tebe, Amelija, (Biblioteka Nada). Sarajevo: Svjetlost, [1970?]. 55 str. [COBISS.BH-ID 2361894] 213. HADROVI, Resad. Strastiste, (Biblioteka Savremenici). Sarajevo: Svjetlost, 1977. 87 str. [COBISS.BH-ID 1462051] 214. HADZI KOSANOVI, Savva. Put na Sinaj. [S. l.]: Dabro-bosanski Istocnik, 1888. 135 str., slika autora. [COBISS.BH-ID 2609958] 215. HADZI, Ismet. Dobrinjski muhabeti. [Sarajevo]: 5. motorizovana brigada, [1994?]. 87 str. [COBISS.BH-ID 1640742]

16

216. HADZI, Kemal. Sarajevo '94. Sarajevo: Me unarodni centar za mir, 1998. 89 str., ilustr. ISBN 9958-48-002-6. [COBISS.BH-ID 944163] 217. HADZI, Osman Nuri. Islam i prosvjeta, (Gajretova biblioteka, 2). [Sarajevo]: Glavni odbor Gajreta, [prije 1931]. 43 str. [COBISS.BH-ID 3442694] 218. HADZIDEDI, Zlatko. Pad, (Savremena bosnjacka knjizevnost). 2. izd. Sarajevo: Bosanska knjiga, 1994. 207 str. [COBISS.BH-ID 53645568] 219. HADZIFEJZOVI, Senad. Rat uzivo : ratni televizijski dnevnik = The war: live on air : war television news. Sarajevo: autor, 2002. 429 str., ilustr. u boji. ISBN 9958-9852-0-9. [COBISS.BH-ID 10528518] 220. HADZIHASANOVI, Aziz. Sarajevo, istine i mitovi : o nekim mistifikacijama tzv. turske ere grada, (Biblioteka Izdanci). Sarajevo: Svjetlost, [2001]. 167 str. ISBN 9958-10-414-8. [COBISS.BH-ID 9938438] 221. HADZIHASANOVI, Aziz. Susret sa sumnjom. Sarajevo: OKO, l994. 213 str. [COBISS.BH-ID 641303] 222. HADZISMAJLOVI, Vefik. Labirinti slike : o likovnim umjetnostima, (Biblioteka Manhattan). Sarajevo: Kamerni teatar 55, 2002. 303 str., ilustr. ISBN 9958-9425-1-8. [COBISS.BH-ID 10473478] 223. HAFIZOVI, Resid. Teoloski traktat. Tom 1, O nacelima islamske vjere. Sarajevo: Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u BiH, 2002. 1 CD (ca 751 min.), u MP3 formatu. [COBISS.BH-ID 2590502] 224. HAJDAREVI, Hadzem. Cetvera usa : izabrane pjesme, (Biblioteka Biserje). 1. izd. [Sarajevo]: Ljiljan, 1994. 192 str., slika autora. [COBISS.BH-ID 42940928] 225. HAJDAREVI, Hadzem. Price sa Dobrinje : (dokumentarna proza), (Biblioteka Kapija). Sarajevo: Bemust, 1999. 152 str., ilustr. ISBN 9958-72517-7. [COBISS.BH-ID 6425094] 226. HALAC, Dervis. Postojati u hodu. Sarajevo: Arka Press, 2002. 110 str. ISBN 9958-9299-3-7. [COBISS.BH-ID 11356934] 227. HALILBEGOVI, Nadja. Sarajevsko djetinjstvo ratom ranjeno. Dio 2, Nesanice sanjalice. Sarajevo: Nasa djeca, 199?-1999. 187 str., [10] listova s tablama, ilustr. ISBN 9958-806-02-9. [COBISS.BH-ID 6464518] 228. HALILBEGOVI, Nihad. Ferhadija dzamija u Sarajevu. Sarajevo: VKBI, 2007. 111 str., ilustr. ISBN 978-9958-47-103-2. [COBISS.BH-ID 5657222] 229. HALILOVI, Jasminko, KAMARI, Asija. Sarajevska furka : --- dobrodosli u Sarajevo --- = Sarajevo way : --- welcome to Sarajevo ---. Sarajevo: autori, 2006. 129 str., ilustr. ISBN 9958-9919-0-X. Dostupno na Internetu (URL): http://city.blogger.ba. [COBISS.BH-ID 14942726] 230. HAMOVI, Vasko. Vukodlaci : komedija u jednom cinu, (Gajretova biblioteka, Gajretova mala pozornica, 10, 5). Sarajevo: Gajret, [1932?]. 41 str. [COBISS.BH-ID 3444486]

17

231. HAMSUN, Knut. Sanjalo : pripovetka, (Mala biblioteka, 202-4). Beograd; Sarajevo: Izdanje I. Ð. Ður evi, 1919. 126 str. [COBISS.BH-ID 1570310] 232. HANDZI, Mehmed. Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosanskohercegovackih muslimana. Sarajevo: Islamska dionicka stamparija, 1940. 34 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 3292166] 233. HARTIG, R ..., KARAMAN, L .... Anatomijsko obiljezje drvea : sa 28 slika. Sarajevo: "Spindler i Löschner", 1895. XII, 60 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2654502] 234. HASANDEDI, Hivzija. Mustafa-Sidki ef. Karabeg : mostarski muftija od 1857. do 1878. godine i okupacija Mostara. Sarajevo: Glavni odbor El-Hidaje, 1944. 30 str. [COBISS.BH-ID 2658598] 235. HASI, Duljko. Ratne stete u Sarajevu : 1992.-1995.. Sarajevo: Institut za istrazivanje zlocina protiv covjecnosti i me unarodnog prava, 2006. 376 str., ilustr. ISBN 9958-740-30-3. [COBISS.BH-ID 15032582] 236. HAUPTMANN, Gerhart. Elga, (Mala biblioteka, 307-8). Beograd; Sarajevo: Izdanje I. Ð. Ður evia, [izme u 1922 i 1930]. 80 str. [COBISS.BH-ID 1940486] 237. HAVERI, Halil M., HAVERI, Ismail. Zasto i kako se klanja namaz-salat. 11. izd. Sarajevo: Rijaset Islamske zajednice u RBiH: El-Kalem, 1994. 183 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 1646630] 238. HODZI, Refik. Sarajevska pivara 1864-1989. Sarajevo: Sarajevska pivara, 1989. 141 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2536230] 239. HODZI, Sead. Zlocinci pred Haskim sudom, (Tribina, br. 29). Sarajevo: VKBI, 1995. 20 str. [COBISS.BH-ID 2008870] 240. HODZI, Saban. Povijest islama : za III. razred srednjih skola. 2. prera eno izd. Sarajevo: Vakufsko ravnateljstvo, 1942. 87 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 3206662] 241. HODZI, Sefko. Vitezovi i huni, (Biblioteka Svjedok). Sarajevo: OKO, 1996. 259 str., [12] listova s fotogr., ilustr. [COBISS.BH-ID 6552326] 242. HOROZOVI, Irfan. Slican covjek, (Savremena bosnjacka knjizevnost). Sarajevo: Bosanska knjiga, 1995. 151 str. [COBISS.BH-ID 53646080] 243. HOZI, Advan. Vijenac od slova i sjeanja, (Hypocrat), (Drustvo pisaca). Sarajevo: Hypocrat: Drustvo pisaca, 1995. 199 str. [COBISS.BH-ID 632102] 244. HRANI, Vojislav. Kmetovsko pitanje u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: "Vogler i drugovi", 1911. 56 str. [COBISS.BH-ID 3284998] 245. HRELJA, Kemal. Islamska zajednica u Republici Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Rijaset Islamske zajednice BiH, El-Kalem, 1994. 55 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 228134] 246. HRENOVICA, Muhamed Zlatan. Slovo o Zaimu. Sarajevo: VIDAM, 1997. 102 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 9399558]

18

247. HROMADZI, Ahmet. Zlatorun. Sarajevo: Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u BiH, 2002. 1 CD (ca 118 min.), u MP3 formatu. [COBISS.BH-ID 2589478] 248. Hronologija kulturnih zbivanja : novinska dokumentacija 88'. Sarajevo: SIZ Kulture grada Sarajeva, 1988. 64 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2303782] 249. ANCI, Mladen. Hrvatsko kulturno Drustvo Napredak : jucer, danas, sutra. Sarajevo: Hrvatsko kulturno drustvo Napredak, 1993. 128 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2670374] 250. HUJI, Mersija Mersa. Alipasino i francuski bataljon. Sarajevo: Svjetlost, 1996. 136 str., [8] str. s tablama, fotogr. [COBISS.BH-ID 6766086] 251. HUKOVI, Seid. Komunikacije, interpretacije, sporazumijevanje. Sarajevo: GDS BiH, 1995. 106 str. [COBISS.BH-ID 1023526] 252. HUMO, Avdo. Godine iskusenja i podviga. Beograd: "Vuk Karadzi", 1977. 258 str. [COBISS.BH-ID 6936070] 253. HUMO, Hamza. Pod zrvnjem vremena : pripovetke, (Gajretova biblioteka, br. 1). Sarajevo: [Glavni odbor Gajreta], 1928. 157 str. [COBISS.BH-ID 1574918] 254. HUNT, Swanee. Window on Sarajevo. Vienna: USIA Regional Program Office, 1996. 29 str., ilustr. u bojama. [COBISS.BH-ID 383526] 255. HUSEINOVI, Emin. Ljudske sudbine : [cetiri jahaca kataklizme]. Zagreb: Autor, 1995. 223 str. [COBISS.BH-ID 1635110] 256. KURTOVI, Zoran (ur.). Hvala Sarajevo : poruke zahvalnosti gradu i zemlji domainu XIV zimskih olimpijskih igara. Sarajevo: Organizacioni komitet XIV zimskih olimpijskih igara Jugoslavija - Sarajevo 1984, 1984. 199 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 5840697] 257. KAVGI, Sadija. I oni brane Sarajevo, (Biblioteka Zlatni ljiljani). Sarajevo: Vecernje novine, Informativni centar, 1992. 139 str., fotogr. [COBISS.BH-ID 2051622] 258. IBRAHIMAGI, Omer. Bosna u mirovnom procesu, (Tribina, br. 41). Sarajevo: VKBI, 1995. 38 str. [COBISS.BH-ID 2018086] 259. IBRISIMOVI, Nedzad. Bio jednom jedan --- : sedamdeset sedam prica. Sarajevo: OKO, 2000. 200 str., ilustr. ISBN 9958-43-042-8. [COBISS.BH-ID 7456262] 260. IBRISIMOVI, Nedzad. Bosna je ilimom zastrta, (Biblioteka Harfa). Sarajevo: Me unarodni centar za mir, 1996. 46 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 931107] 261. IBRISIMOVI, Nedzad. Car si ove hefte : (autobiografski spis). [2. dopunjeno izd.]. Sarajevo: Samostalno izdanje, 1991. 141 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 1799686]

19

262. IBRISIMOVI, Nedzad. Drame, (Savremena domaa knjizevnost). Sarajevo: "Veselin Maslesa", 1988. 175 str. ISBN 86-21-00230-2. [COBISS.BH-ID 2090498] 263. IBRISIMOVI, Nedzad. Karabeg : prica, roman, drama. Sarajevo: El-Kalem, 1996. 130 str. [COBISS.BH-ID 1174566] 264. IBRISIMOVI, Nedzad. Knjiga Adema Kahrimana napisana Nedzadom Ibrisimoviem Bosancem = The Book of Adem Kahriman written by Nedzad Ibrisimovi The Bosnian, (AD), (Biblioteka Savremenici). Dvojezicno izd. Sarajevo: Svjetlost, 1992. 47 str. ISBN 86-01-03126-9. [COBISS.BH-ID 679959] 265. IBRISIMOVI, Nedzad. Kua bez vrata i druge price, (Biblioteka Savremenici, Proza). Sarajevo: Svjetlost, 1989. 285 str. ISBN 86-01-01362-7. [COBISS.BH-ID 402695] 266. IBRISIMOVI, Nedzad. Kua zatvorenih vrata, (Biblioteka Nada). Sarajevo: Svjetlost, 1964. 101 str. [COBISS.BH-ID 1351959] 267. IBRISIMOVI, Nedzad. Ruhani i sejtani inspiracija, (Savremene teme). Sarajevo: Bosanska knjiga, 1996. 234 str. [COBISS.BH-ID 822807] 268. IBRISIMOVI, Nedzad. Ugursuz, (Biblioteka Savremenici). Sarajevo: Svjetlost, 1968. 189 str. [COBISS.BH-ID 3774984] 269. IBRISIMOVI, Nedzad. Vjecnik : (odlomci iz romana u rukopisu). [S. l.: s. n.], [2001]. 55 str. [COBISS.BH-ID 2610214] 270. IBRISIMOVI, Nedzad. Woland u Sarajevu, (Biblioteka Gradina, knj. 20). Tesanj: Centar za kulturu i obrazovanje, 2000. 95 str. ISBN 9958-792-09-5. [COBISS.BH-ID 8279302] 271. PURIVATRA, Atif (ur.). Ideolosko-politicko obrazovanje i visoko skolstvo, (Biblioteka Savremene politicke teme, 21). Sarajevo: Studijski centar Gradske konferencije SKBiH, 1976. 166 str. [COBISS.BH-ID 7614214] 272. IDRIZOVI, Muris. Kad cvjetaju agave, (Biblioteka Savremena proza). Sarajevo: Sarajevo-Publishing, 1998. 159 str. ISBN 9958-21-060-5. [COBISS.BHID 539686] 273. Ikone : iz zbirke stare srpskopravoslavne crkve u Sarajevu. Sarajevo: Drustvo istoricara umjetnosti BiH, [1985]. [22] str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2612999] 274. Statut Opstine Ilidza. Sarajevo: Sluzbeni list SRBiH, 1982. 139 str. [COBISS.BH-ID 216102] 275. IMAMOVI, Dervis. Dekret : komad u jednom cinu, (Gajretova biblioteka, Gajretova mala pozornica, 8, 3). Sarajevo: Gajret, [1932?]. 12 str. [COBISS.BH-ID 3445254] 276. ISAKOVI, Alija. Antologija zla : 1992, 6. travnja, 1993, (Biblioteka Bosnica). Sarajevo: Ljiljan, 1994. 430 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 47079168] 277. Pravila Islamske citaonice u Sarajevu. Sarajevo: Islamska dionicka stamparija, [1909]. 12 str. [COBISS.BH-ID 2624038]

20

278. KARAMEHMEDOVI, Hamdija (ur.). Zapisnici sjednica Islamske prosvjetne ankete : drzanih koncem decembra 1910. i u januaru 1911.. Sarajevo: Vakufsko-mearifski saborski odbor, 1911-. 171 str. [COBISS.BH-ID 2620198] 279. Istocni biser : skupljene pesme raznih istocnih pesnika, (Mala biblioteka, 230-2). Beograd; Sarajevo: Izdanje I. Ð. Ður evia, 1920. 125, XVIII str. [COBISS.BH-ID 1978118] 280. IVANISEVI, Joso F.. Razvoj drzavnih zeljeznica u Bosni i Hercegovini i Drinskoj banovini. [S. l.: s. n.], 1939. 51 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 3259654] 281. IVANISEVI, Jovan F.. Narodni nazivi rodbine i srodbine. 2. skraeno izd. Sarajevo: [autor], 1931. 67 str., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 1634310] 282. IVANKOVI, Zeljko. Ljubav u Berlinu : roman, (Biblioteka Slovo). Sarajevo: Me unarodni centar za mir, 1995. 226 str. [COBISS.BH-ID 722726] 283. IVANKOVI, Zeljko. 700 dana opsade : sarajevski dnevnik 1992.-1994., (Ex Ponto, knj. 3). Zagreb: Durieux, 1995. 327 str. ISBN 953-188-034-4. [COBISS.BH-ID 579878] 284. IVANOVI, Sima K.. Pero Popovi i Jusuf-beg : istiniti doga aj u Podgorici u oktombru mj. 1874. godine. Sarajevo: s. n., 1920. 24 str. [COBISS.BH-ID 2328358] 285. Izbor poezije ucesnika Me unarodne knjizevne manifestacije "Sarajevski dani poezije" 1986., (Serija Separati Treeg programa Radio Sarajeva, 29). Sarajevo: Trei program Radio-Sarajeva, 1986. 80 str. ISBN 86-7365-006-2. [COBISS.BH-ID 744710] 286. dani 23). -9. Izbor poezije ucesnika Me unarodne knjizevne manifestacije "Sarajevski poezije", 1985., (Serija Separati Treeg programa Radio-Sarajeva, br. Sarajevo: Trei program Radio-Sarajeva, 1985. 80 str. ISBN 86-7365-011[COBISS.BH-ID 360710]

287. IZETBEGOVI, Alija. Cudo bosanskog otpora : odabrani govori, intervjui, izjave : (decembar 1993 - decembar 1994). Sarajevo: BIH Press, 1995. 160 str. [COBISS.BH-ID 49976832] 288. IZETBEGOVI, Alija. Islam izme u istoka i zapada. Sarajevo: Svjetlost: El Kalem, 1995. 267 str. [COBISS.BH-ID 685335] 289. JABLANOVI, Ivan. Me unarodno-pravni polozaj bosanskih vladara Kotromania : do pada Bosne 1463. Sarajevo: "Vogler i dr.", 1906. 135, II str. [COBISS.BH-ID 2659366] 290. JÄGER-LOVCEVI, Simeun. Seerna bolest : njeni znaci, tok i lecenje. Sarajevo: [s. n.], 1940. 61 str., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2399526] 291. JAKSI, Jovo. Socijalisticka Internacionala i svjetski rat : pogledi na savremena pitanja. Sarajevo: "Glas slobode", 1918. 79 str. [COBISS.BH-ID 2371366] 292. JANCI, Miroslav. Bosanac vanzemaljac, (Biblioteka Harfa). Sarajevo: Me unarodni centar za mir, 1999. 59 str., fotogr. autora. ISBN 9958-48-026-3. [COBISS.BH-ID 6930950]

21

293. JANKOVI, Milica. Cekanje : odlomci iz istorije robovanja i iz istorije junastva. Begrad; Sarajevo: Izdanje I. Ð. Ður evia, 1920. 213 str. [COBISS.BH-ID 1633798] 294. Jednom bio car : (bajke). Sarajevo: Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u BiH, 2002. 1 CD (ca 304 min.), u MP3 formatu. [COBISS.BH-ID 2586662] 295. JELENI, Julijan. Kultura i bosanski franjevci. Sarajevo: [s. n.], 1912. Knj. <1- >, ilustr., faks. [COBISS.BH-ID 10094854] 296. JERGOVI, Miljenko. Dunje 1983 : izabrane pjesme. Zagreb: Durieux, 2005. 478 str. ISBN 953-188-227-4. [COBISS.BH-ID 2736422] 297. JERGOVI, Miljenko. Himmel Comando, (AD), (Biblioteka Savremenici). Dvojezicno izd. Sarajevo: Svjetlost, 1992. 51 str. ISBN 86-01-03124-2. [COBISS.BH-ID 711959] 298. JERGOVI, Miljenko. Historijska citanka, (Biblioteka Moderna, knj. 1). Zagreb; Sarajevo: ZORO; Sarajevo: DANI, 2000. 207 str. ISBN 953-6296-11-X. ISBN 9958-9756-2-9. [COBISS.BH-ID 2503206] 299. JERGOVI, Miljenko. Sarajevo Marlboro. Middlesex: Penguin Books, 1997. 154 str. ISBN 0-14-026071-4. [COBISS.BH-ID 578086] 300. JERGOVI, Miljenko. Sarajevski Marlboro. 5. izd. Zagreb: Durieux, 1997. 137 str. ISBN 953-188-016-6. [COBISS.BH-ID 578342] 301. JERGOVI, Miljenko. Sarajevski Marlboro, (Biblioteka Jutarnjeg lista, XX stoljee, 17). Zagreb: Globus media, 2004. 125 str. ISBN 953-7160-16-5. [COBISS.BH-ID 2800678] 302. JEVTI, Borivoje. Dani na Miljacki, (Biblioteka Dzepna knjiga, 408). Sarajevo: Svjetlost, 1968. 248 str. [COBISS.BH-ID 1479447] 303. JEVTI, Borivoje. Deset godina Sarajevskog pozorista : kulturno-istorijska studija : sa 22 reprodukcije, 3 crteza, 1 karikaturom i registrom imena, (Grupa sarajevskih knjizevnika, knj. 9). Sarajevo: Pregled, 1931. III, 136 str., [8] listova s tablama, ilustr. [COBISS.BH-ID 2795782] 304. JEVTI, Borivoje. Fra Jukievo znamenje : dramska hronika u 5 cinova (8 slika). Sarajevo: Drzavna stamparija, 1934. XI, 90 str. [COBISS.BH-ID 1276422] 305. JEVTI, Borivoje. O profanim stvarima, (Mala biblioteka, 240-1). Beograd; Sarajevo: Izdanje I. Ð. Ður evia, 1920. 106, [6] str. [COBISS.BHID 1649926] 306. JOVANOVI, Jovan Zmaj. Ðulii uveoci : pesme, (Mala biblioteka, 187). U Sarajevu: Izdanje I. Ð. Ður evia, 1918. 72 str. [COBISS.BH-ID 2305830] 307. DIZDAR, Srebren (ur.). JRT za ZOI '84 : organizacija i realizacija RTV pokrivanja XIV Zimskih olimpijskih igara. Sarajevo: Radio-televizija Sarajevo, 1986. 90 str., [12] list. s prilozima, graf. prikazi. [COBISS.BHID 2384678]

22

308. XX jubilarna izlozba "Mladi voljenom gradu" : Collegium artisticum, KSC Skenderija, 22.-30. juna 1998. godine. Sarajevo: Ministarstvo obrazovanja, nauke i informisanja: Prosvjetno-pedagoski zavod, [1998]. 134 str., [3] lista tabli sa stihovima, ilustr. [COBISS.BH-ID 941350] 309. KADI, Resad. Baseskijin posljednji zapis. Sarajevo: autor, 1975. 181 str. [COBISS.BH-ID 1297687] 310. KADI, Resad. Hadzi Lojo. Sarajevo: Starjesinstvo Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji, 1982. 279 str. [COBISS.BH-ID 19731975] 311. KADI, Resad. Iz stare mahale, (Bosnjacka knjizevnost za djecu u 20 knjiga). Wuppertal: Bosanska rijec: = Das bosnische Wort, 1994. 187 str., ilustr. ISBN 3-930259-20-6. [COBISS.BH-ID 38450432] 312. KADI, Resad. Pripovijedanje : o ljudskim sudbinama i pasi Latasu, (Biblioteka Preporod). Sarajevo: Starjesinstvo Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, 1987. 183 str. [COBISS.BH-ID 1835266] 313. KADRI, Halid. Mracni prolaz, (Makova zemlja). Sarajevo: OKO, 1998. 103 str. ISBN 9958-43-027-4. [COBISS.BH-ID 1160727] 314. Kako trosimo zdravstveni dinar. Sarajevo: Komunalna zajednica socijalnog osiguranja radnika, 1970. 36 str. [COBISS.BH-ID 1169446] 315. Kamerni teatar '55 : 1955-1975. [Sarajevo]: Kamerni teatar '55, [oko 1973]. 156 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2419238] 316. KANTARDZI, Dzelaludin. Smijeh kao lijek : (zbirka ratnog humora: maj 1992.-februar 1993.), (Biblioteka Vita). Sarajevo: OKO, 1994. 60 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 7130886] 317. Prioritetni projekti obnove Kantona Sarajevo u 1997. godini : prilog za donatorsku konferenciju Brisel III = Priority Projects of the Sarajevo Canton Reconstruction in 1997 : Supplement for Donors Conference Brussels III. Sarajevo: [s. n.], 1997. 79 str., ilustr. [djelimicno u bojama, od toga 7 str. sa geogr. kartama, od kojih su 2 na presavijenom listu]. [COBISS.BH-ID 580390] 318. KAPETANOVI, Dzevad. S Ibrahimom Zildzom kroz Sarajevo. Sarajevo: Maunagi - Mauna-fe: N. Jabucar, 2007. 95 str., ilustr. ISBN 9958-681-07-2. ISBN 978-9958-681-07-3. [COBISS.BH-ID 16035846] 319. KAPIDZI-OSMANAGI, Hanifa. Sarajevo, Sarajevo ... : suocenja 4, (Edicija Novi izraz, 1). Sarajevo: PEN Centar Bosne i Hercegovine, 1998. 202 str. ISBN 9958-9550-1-6. [COBISS.BH-ID 790051] 320. KARAHASAN, Dzevad. Sahrijarov prsten, (Suvremena bosnjacka knjizevnost). Sarajevo: Bosanska knjiga, 1994. 340 str. [COBISS.BH-ID 1237564] 321. KARANOVI, Milan. Vo a kroz etnografski muzej u Sarajevu = Guide through the etnographical museum in Sarajevo. Sarajevo: Drzavna stamparija, 1940. 93 str., 20 listova s tablama, ilustr. [COBISS.BH-ID 9772295]

23

322. VASILJ, Snjezana. Katolicanstvo u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Napredak, 1993. 135 str., [1 ] presav. list s konfesionalnom kartom BiH, ilustr. [COBISS.BH-ID 1960230] 323. KAZAZ, Enver. Trazi se, (Biblioteka Harfa). Sarajevo: Me unarodni centar za mir, 1996. 57 str. [COBISS.BH-ID 931363] 324. KAZAZOVI, Salih. Oba gluha : sala u tri cina iz bosanskoga zivota prije okupacije. Sarajevo: [autor], 1911. 118, XII str. [COBISS.BH-ID 1659398] 325. KEBO, Ozren. Kako je lijepa moja Vectra : roman. Zagreb; Sarajevo: Zoro, 2007. 250 str. ISBN 978-9958-589-41-6. [COBISS.BH-ID 15751174] 326. KEBO, Ozren. Sarajevo za pocetnike, (Biblioteka Feral Tribune, knj. 41). Split: Feral Tribune, 2000. 215 str. ISBN 953-6359-43-X. [COBISS.BH-ID 9157382] 327. KEBO, Ozren. Sarajevo za pocetnike, (Biblioteka Moderna, knj. 4). Zagreb; Sarajevo: Zoro, 2003. 217 str. ISBN 953-6296-21-7. [COBISS.BH-ID 12689670] 328. KEMURA, Ahmed M., BRKI, Hasan. Zadrugarstvo, (Gajretova biblioteka, 4). [Sarajevo]: Glavni odbor Gajreta, [izme u 1931 i 1932]. 37 str. [COBISS.BHID 3443206] 329. KEMURA, Ibrahim. Uloga "Gajreta" u drustvenom zivotu muslimana Bosne i Hercegovine : (1903-1941), (Biblioteka Kulturno naslje e). Sarajevo: "Veselin Maslesa", 1986. 415 str., [1] presav. list, [16] str. s tablama, graf. prik. ISBN 86-21-00070-9. [COBISS.BH-ID 645894] 330. KEMURA, Sejfudin. Biljeske iz proslosti bosanskih katolika i njihovih bogomolja po turskim dokumentima. Sarajevo: Islamska dionicka stamparija, 1916. 80 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2620454] 331. KEMURA, Sejfudin. Javne muslimanske gragjevine u Sarajevu. Dio 1, Careva dzamija : sa sedamnaest slika u tekstu i dvije table. Sarajevo: Zemaljska stamparija, 1908. 20 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2649638] 332. KEMURA, Sejfudin. Sarajevske dzamije i druge zgrade turske dobe. Sarajevo: Zemaljska stamparija, 1909. 22 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2649382] 333. KEMURA, Sejfudin. Sarajevske dzamije i druge zgrade turske dobe. Sarajevo: Zemaljska stamparija, 1910. str. 216-269, ilustr. [COBISS.BH-ID 2649126] 334. KEY, Ellen. O vaspitanju djeteta kod kue, (Mala biblioteka, 197-8). Beograd; Sarajevo: Izdanje "I. Ð. Ður evi", 1919. 106 str. [COBISS.BH-ID 1943558] 335. KEY, Ellen. O vaspitanju djeteta u skoli, (Mala biblioteka, 208-10). Beograd; Sarajevo: "I. Ð. Ður evi", 1918. 128 str. [COBISS.BH-ID 2540838] 336. KJELLÉN, Rudolf. Drzava kao zivotni oblik : moderna drzavna teorija : (sistem politike na temelju cisto empirijskog shvaanja drzave). Beograd; Sarajevo: "I. Ð. Ður evia", 1923. 183 str. [COBISS.BH-ID 1649670]

24

337. KNEZEVI, Maja. Soba s pogledom na gimnaziju, (Biblioteka Harfa). Sarajevo: Me unarodni centar za mir, 1997. 76 str. [COBISS.BH-ID 1147159] 338. KNEZEVI, Maja. Soba s pogledom na gimnaziju. Sarajevo: Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u BiH, 2001. 1 CD (ca 57 min.), u MP3 formatu. [COBISS.BH-ID 2589734] 339. KNEZEVI-VUKSANOVI, Nadezda. Bibliografija objavljenih radova saradnika Instituta u periodu 1951-1976., (Posebna publikacija, br. 4). Sarajevo: Gra evinski fakultet, Institut za materijale i konstrukcije, 1977. 151 str. [COBISS.BH-ID 2317606] 340. KNEZEVI-VUKSANOVI, Nadezda. Bibliografija objavljenih radova stalnih nastavnika i saradnika Gra evinskog fakulteta u Sarajevu : u periodu 1949-1989., ([Radovi]). Sarajevo: Gra evinski fakultet, 1989. III, 299 str. [COBISS.BH-ID 2317350] 341. Knjiga deseta, (Grupa sarajevskih knjizevnika, knj. 10). Sarajevo: Grupa sarajevskih knjizevnika, 1933. 197 str., ilustr., faks. [COBISS.BH-ID 2796038] 342. KOLAR, Ramo. Sarajevske ratne price. Sarajevo: Oslobo enje, 1994. 205 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 42959360] 343. Izvjestaj Kola Srpskih sestara u Sarajevu : za godinu 1921./22.. Sarajevo: [Kolo Srpskih sestara], 1921. 19 str., graf. prikazi. [COBISS.BHID 2664486] 344. Komunisti u pretkongresnoj aktivnosti i ustavnoj debati, (Mala biblioteka, 5). Sarajevo: Studijski centar Gradske konferencije SK BiH, 1973. 69 str. [COBISS.BH-ID 8315654] 345. EL-UMERI, Abdul-Baki, EL-AREFATI, Aisa, TENNYSON, Hassan. Kongres evropskih muslimana u Genevi u mjesecu Augustu 1933 : (sa prilozima Abdul-Baki beya El-Umeri, Aise El-Arefati i Hassana Tennysona), (Muslimanska izdavacka knjiznica Nasa pitanja, br. 9). Sarajevo: Muslimanska izdavacka knjiznica Nasa pitanja, 1933. 24 str. [COBISS.BH-ID 1635334] 346. KONJHODZI, Faruk, EFENDI, Muris. Neurohirurske povrede u odbrambenom ratu Bosne i Hercegovine. Sarajevo: OKO, 1994. 158 str., ilustr. [COBISS.BHID 690967] 347. KORDI, Ivan. Kao price, kao pjesme : iz djetinjstva i mladosti, (Biblioteka Harfa). Sarajevo: Me unarodni centar za mir, 1995. 65 str. [COBISS.BH-ID 945443] 348. KORDI, Ivan. Sarajevo post bellum : 1991. - 2004., (Biblioteka Dzepna knjiga). Sarajevo: "Sahinpasi", 2004. 307 str. ISBN 9958-41-109-1. [COBISS.BH-ID 13740038] 349. KORKUT, Besim. Kratak pregled povjesti islama, (Gajretova biblioteka, 17). Sarajevo: Gajret, 1935. 39 str., [1] presavijen list s geogr. kartama. [COBISS.BH-ID 3427590] 350. KOROSEC, Josip. Broncani nalaz iz Velikog Mosunja, (Novitates, Drustvene nauke, serija 2/1). Sarajevo: Drzavni muzej u Sarajevu, 1945. 7 str., [1] list s tablom. [COBISS.BH-ID 2413094]

25

351. KOROSEC, Josip. Likovna umjetnost u Butmiru. Sarajevo: [s. n.], 1942. str. 88-112, [6] tabli s ilustr. [COBISS.BH-ID 2660134] 352. KOROSEC-VRACKO, Paola. Rano srednjeviekovni nalaz u Junuzovcima. Sarajevo: [s. n.], 1942. str. 272-280, ilustr. [COBISS.BH-ID 2659878] 353. KOSTOVI, Nijazija. Sarajevo izme u dobrotvorstva i zla. 2. dopunjeno izd. Sarajevo: Rijaset Islamske zajednice: Mladi Muslimani, 1998. 343 str., fotogr. ISBN 9958-23-003-8. ISBN 9958-9612-0-2. [COBISS.BH-ID 819750] 354. KOSTOVI, Nijazija. Sarajevo : evropski Jeruzalem = European Jerusalem = das Jerusalem Europas. Sarajevo: autor, 2001. 177 str., [1] presavijeni list s kartom, ilustr. ISBN 9958-718-02-2. [COBISS.BH-ID 9673222] 355. KOVAC, Mirko. Kristalne resetke : roman. Sarajevo: Bosanska knjiga, 1995. 352 str. [COBISS.BH-ID 50699520] 356. KOVACEVI, Zdravko, BEJTI, Alija. Stara sarajevska carsija : program za urbanisticko ure enje. Sarajevo: Narodni odbor sreza Sarajevo, Sarajevo. 130 str., [13] presav. list. s tablama. [COBISS.BH-ID 9329926] 357. Ustav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. [Sarajevo: s. n.], [1921?]. 45 str. [COBISS.BH-ID 2357542] 358. KRANJCEVI, Ivan. Uspomene jednog ucesnika u sarajevskom atentatu. Sarajevo: Svjetlost, 1954. 150 str. [COBISS.BH-ID 2397478] 359. KRESE, Marusa. Pjesme iz Sarajeva. Sarajevo: Zid, 1994. 55 str. [COBISS.BH-ID 2300966] 360. KRESEVLJAK, Valentin. Sarajevski ratni dani, (Biblioteka Zivotok, knj. 3). Livno: Svjetlo rijeci; Sarajevo: Napredak, 1994. 323 str., fotogr. [COBISS.BH-ID 2052646] 361. KRESEVLJAKOVI, Hamdija. Banje u Bosni i Hercegovini : (1462-1916). 2., popravljeno i prosireno, izd. Sarajevo: Svjetlost, 1952. 148 str., [4] presav. lista s prilog., ilustr. [COBISS.BH-ID 1893889] 362. KRESEVLJAKOVI, Hamdija. Esnafi i obrti u starom Sarajevu. Sarajevo: Narodna prosvjeta, 1958. 263 str., [1] presav. list s planom Sarajevske carsije, ilustr. [COBISS.BH-ID 8556550] 363. KRESEVLJAKOVI, Hamdija. Husein kapetan Gradscevi : Zmaj od Bosne. Sarajevo: Hrvatsko kulturno drustvo Napredak, 1931. 30 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2424358] 364. KRESEVLJAKOVI, Hamdija. Menafi - sanduci : (poljodjelske pripomone zaklade) u Bosni i Hercegovini : (1866. - 1878.). Sarajevo: Islamska dionicka stamparija, 1940. 21 str. [COBISS.BH-ID 2615078] 365. KRESEVLJAKOVI, Hamdija. Sarajevo u doba okupacije Bosne 1878.. [Sarajevo]: naklada pisceva, 1937. 127 str., [12] listova sa slikama. 2156294 [COBISS.BH-ID 2156294] 366. KRESEVLJAKOVI, Hamdija. Sarajevo za vrijeme austrougraske uprave : (1878-1918). Posebno izd. Sarajevo: Arhiv grada Sarajeva, 1969. 154 str., [13] str. sa fotogr., ilustr. [COBISS.BH-ID 1923366]

26

367. KRLEZA, Miroslav. Povratak Filipa Latinovia. Sarajevo: Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u BiH, 2001. 1 CD (ca 539 min.), u MP3 formatu. [COBISS.BH-ID 2590246] 368. KRNETA, Slavica. Evropsko pravo intelektualnog vlasnistva. Sarajevo: Zid: Pravni fakultet Univerziteta, 1995. 62 str. [COBISS.BH-ID 2301478] 369. KRNJEVI, Vuk. Ziva rana, (Savremena poezija). Beograd: Prosveta, 1970. 89 str. [COBISS.BH-ID 1694758] 370. KRSTI, Nikola. Pro i ispod none duge, (Biblioteka Makova Zemlja). Sarajevo: OKO, 1996. 168 str. [COBISS.BH-ID 2097702] 371. KRSTI, Nikola. Vecera sa stapiima, (Biblioteka Makova Zemlja). Sarajevo: Oko, 1996. 209 str. [COBISS.BH-ID 22314] 372. KRUSEVAC, Todor. Sarajevo pod austro-ugarskom upravom 1878-1918, (Sarajevo od najstarijih vremena do danas, 2). Sarajevo: Muzej grada Sarajeva, 1960. 463 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 56928256] 373. KUBUROVI, Halid. Sarajevska baletna scena 1950-2000. Sarajevo: Narodno pozoriste, 2000. 250 str., fotogr. ISBN 9958-9420-0-3. [COBISS.BH-ID 7879174] 374. KUI, Gordana. Miris kise na Balkanu. Beograd: "Vuk Karadzi", 1986. 494 str. ISBN 86-307-0005-X. [COBISS.BH-ID 1748230] 375. KUJOVI, Asmir. Vojni sanovnik, (Mjeseceva biblioteka). Sarajevo: OKO, 1997. 71 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 791831] 376. KULENOVI, Tvrtko. Istorija bolesti : roman, (Savremena bosnjacka knjizevnost). Sarajevo: Bosanska knjiga, 1994. 227 str. [COBISS.BH-ID 53644544] 377. KULUZ, Zeljko. Jarebice, (Biblioteka Harfa). Sarajevo: Me unarodni centar za mir: Blicdruk, 1998. 79 str. ISBN 9958-48-013-1. ISBN 9958-9485-1-6. [COBISS.BH-ID 5894406] 378. Kur'an. Sarajevo: Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u BiH: El-Kalem, 2002. 2 CD (ca 702, 723 min.), u MP3 formatu. [COBISS.BH-ID 2590758] 379. KURSPAHI, Kemal. Pisma iz rata, (Biblioteka Raskrsa). Sarajevo: Ideja, 1992. 106 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 1460774] 380. KURSPAHI, Nermina. Hijatus : u znaku bolesti i, u ime zdravlja. Sarajevo: Zid, 1994. 194 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 47275264] 381. KURSPAHI, Nermina. Iscezavanje plavih jahaca, (Biblioteka Slovo). Sarajevo: Me unarodni centar za mir, 1995. 255 str., slika autora. [COBISS.BH-ID 686103] 382. KURSPAHI, Nermina. Likovna kazivanja, (Biblioteka Refleksi). Sarajevo: Svjetlost, [2001]. 295 str., ilustr. ISBN 9958-10-416-6. [COBISS.BH-ID 9964038] 383. KURSPAHI, Nermina. Sarajevski ratni pogledi, (Biblioteka Makova zemlja). Sarajevo: OKO, 1996. 303 str. [COBISS.BH-ID 1499686]

27

384. KURTAGI, Fadil. Stihovi. Sarajevo: vlastita naklada, 1919. 46 str. 1687814 [COBISS.BH-ID 1687814] 385. KURTOVI, Sukrija. O nacionalizovanju muslimana. Sarajevo: autor, 1914. II, 54 str. 2658854 [COBISS.BH-ID 2658854] 386. KURTOVI, Todo. Crkva i religija u socijalistickom samoupravnom drustvu, (Mala biblioteka, 20). Sarajevo: Marksisticki studijski centar Gradske konferencije SK BiH, 1978. 116 str. [COBISS.BH-ID 6875910] 387. KUSAN, Vjekoslav. Tuberkuloza : kratki prikaz bolesti, suzbijanje i lijecenje. Sarajevo: Trgovacka stamparija, 1931. 38 str. [COBISS.BH-ID 9230342] 388. LAGUMDZIJA, Razija. Biljezi i oziljci. Sarajevo: OKO, 1995. 249 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2050598] 389. LAPCEVI, Dragisa. Iz bosanske privrede, (Privredna biblioteka, 1). Sarajevo: Radnicka komora za Bosnu i Hercegovinu, 1926. 63 str. [COBISS.BH-ID 1750278] 390. LATI, Dzemaludin. Moj ummete : izbor iz starih i novih pjesama 1980-1994, (Biblioteka Biserje). 1. izd. [Sarajevo]: Ljiljan, 1994. 237 str., slika autora. [COBISS.BH-ID 42938624] 391. LAZAREVSKA, Alma. Sarajevski pasijans. Sarajevo: Zid, 1994. 147 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 47274752] 392. LESI, Josip. An eli milosr a : miss Paulina Irby, (Savremena domaa knjizevnost). Sarajevo: "Veselin Maslesa", 1990. 377 str., ilustr. ISBN 86-21-00443-7. [COBISS.BH-ID 1614598] 393. LESI, Zdenko. Pozoriste i poezija : teorija drame u doba romantizma, (Serija Separati Treeg programa Radio-Sarajeva, br. 6). Sarajevo: Trei program Radio Sarajevo, 1978. 120 str. [COBISS.BH-ID 2401318] 394. LESI, Zdenko. Sarajevski tabloid : destruktuirani roman, (Biblioteka Feral tribune, knj. 52). Split: Feral Tribune, 2001. 408 str. ISBN 953-6359-55-3. [COBISS.BH-ID 11246342] 395. LILEK, Emilijan. Povijest srednjega vijeka : za nize razrede srednjih skola u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu: Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu, 1905. VIII, 94 str. [COBISS.BH-ID 2974470] 396. LIPOVAC, Zdravko. Teferic na nicijoj zemlji. Sarajevo: Buybook, 2006. 199 str., fotogr. ISBN 9958-630-83-4. [COBISS.BH-ID 15352838] 397. LIVADI, Branimir. Zapreka. Sarajevo: Zemaljska stamparija, 1898. 56 str. [COBISS.BH-ID 2629926] 398. LJUBIBRATI, Dragoslav. Mlada Bosna i sarajevski atentat. Sarajevo: Muzej grada Sarajeva, 1964. 300 str., fotogr. [COBISS.BH-ID 1083174] 399. LJUBOJEV, Petar. Izazov neponovljivog filma : [sarajevski dokumentarni film izme u ostvarenog i mogueg]. Beograd: Jugoslovenska kinoteka, 1973. 234 str., [5] tabli s priloz. [COBISS.BH-ID 2303014]

28

400. Ljudi i akcija : Sarajevo - olimpijski grad. Sarajevo: Gradska konferencija SSRNBiH, 1984. 31 str. [COBISS.BH-ID 110598] 401. CENGI, Mustafa (ur.). Ljudi sa prve linije. Sarajevo: Vecernje novine, 1992. 115 str., fotogr. [COBISS.BH-ID 1730854] 402. LORAND, Arnold. Inteligencija coveka i njeno usavrsavanje : uputstvo za racionalno razmisljanje, (Savremene knjige, 2). Beograd; Sarajevo: I. Ð. Ður evia, 1921. 407 str. [COBISS.BH-ID 2119206] 403. LOTZKY, Heinrich. Budunost covecanstva. 1, Evoluciono pitanje, (Mala biblioteka, 76-77). Beograd; Sarajevo: "I. Ð. Ður evi", 1922. II, 52 str. [COBISS.BH-ID 1702662] 404. LUCI, Ljubo. Izme u neba i granata : sarajevski dnevnik 1992-1995. Sarajevo; Zagreb: Svjetlo rijeci, 2005-2006. 2 sv. (803, 677 str.). ISBN 9958-741-45-8. ISBN 9958-741-57-1. ISBN 953-7091-24-4. ISBN 953-7091-35-X. [COBISS.BH-ID 14564870] 405. LUCAREVI, Kerim. Bitka za Sarajevo : osu eni na pobjedu. Sarajevo: TZU, 2000. 289 str. ISBN 9958-9332-0-9. [COBISS.BH-ID 7713030] 406. LUKI, Darko. Baseskija, san o Sarajevu, (Biblioteka Prva izvo enja, kolo 12, 52). Sarajevo: Poslovna zajednica profesionalnih pozorista Bosne i Hercegovine, 1991. 84 str., ilustr. ISBN 86-7361-021-7. [COBISS.BH-ID 9055750] 407. MACAULAY, Thomas Babington. Halam : [ustavna povest Engleske], (Savremene knjige, 3). Beograd; Sarajevo: "I. Ð. Ður evia", 1921. 104 str. [COBISS.BH-ID 9172998] 408. MAHMUTEFENDI, Kemal. Mrtvi, (Biblioteka Gradina, knj. 18). Tesanj: Centar za kulturu i obrazovanje, 2000. 45 str. ISBN 9958-792-04-4. [COBISS.BH-ID 7812614] 409. MAHMUTEFENDI, Sead. Demoni, (Savremeni bosanskohercegovacki roman). Wuppertal; Tuzla; West Vancouver: Bosanska rijec: = Das Bosnische Wort, 2000. 159 str. ISBN 3-934149-47-2. [COBISS.BH-ID 1376023] 410. MAHMUTEFENDI, Sead. Kao na filmu, (Savremeni bosanskohercegovacki roman). Wuppertal; Tuzla: Bosanska rijec: = Bosnisches Wort, [2001]. 160 str. ISBN 3-934149-35-9. [COBISS.BH-ID 10399494] 411. MAHMUTEFENDI, Sead. Kelvinova nula, (Biblioteka Izabrana djela, knj. 1). Sarajevo: Zalihica, 2005. 115 str., slika autora. ISBN 9958-9426-9-0. [COBISS.BH-ID 14567686] 412. MAHMUTEFENDI, Sead. Onanizam smrti iliti zivota : filozofsko-antropologijski eseji (pisani od 1987. do 1995.). Sarajevo: Rabic, 2001. 208 str. ISBN 9958-703-26-2. [COBISS.BH-ID 9866502] 413. MAHMUTEFENDI, Sead. Ribe i jednooki Jack : (dijabolicna komedija u obliku apsolutnog romana), (Biblioteka Izabrana djela, knj. 2). Sarajevo: Zalihica, 2005. 141 str., slika autora. ISBN 9958-9426-9-0. [COBISS.SI-ID [COBISS.BH-ID 15371014]

29

414. MAHMUTEFENDI, Sead. Suze Dauta Arfadzana, (Savremeni bosanskohercegovacki roman). Wuppertal [etc.]: Bosanska rijec: = Bosnisches Wort, 2000. 168 str. ISBN 3-934149-36-7. [COBISS.BH-ID 1178150] 415. MAHMUTEFENDI, Sead. Veliki i mali ljudozderi : (bacchanalia moderna) : kolumne i eseji, (Biblioteka Novo pismo). Sarajevo: Ljiljan, 1999. 140 str. ISBN 9958-22-068-7. [COBISS.BH-ID 6904070] 416. MAJI, Viktor. Od inja do mjesecine, (Biblioteka Harfa). Sarajevo: Me unarodni centar za mir, 1999. 109 str. ISBN 9958-48-025-5. [COBISS.BH-ID 6930694] 417. MALOHODZI, Senad. Kako prezivjeti. Sarajevo: OKO, 1994 [i.e. 1993]. 150 str. [COBISS.BH-ID 9248262] 418. MALOHODZI, Senad. Samo nade nisu umirale, (Biblioteka Feniks). Sarajevo: Bosna Public, 1994. 174 str. [COBISS.BH-ID 679447] 419. LAGUMDZIJA, Razija. Mama, neu u podrum. Sarajevo: "Veselin Maslesa": Djecija ambasada Me asi, 1992. 166 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 1461798] 420. MANDI, Velimir. Bosna u lancima ili Povodom atentata Gavrila Principa. Sarajevo: "I. Ð. Ður evi", 1914. 126 str. [COBISS.BH-ID 2613286] 421. Sportom do prijateljstva Sarajevo 2000 : odbojka - kosarka - atletika. Sarajevo: Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, [2000. [11] str., fotogr. [COBISS.BH-ID 1953574] 422. MARKOVI, Marko. Bankarstvo Bosne i Hercegovine : (sa 1 tabelom). Sarajevo: izdanje piscevo, 1938. 36 str., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2414886] 423. MARKOVI, Marko. Kriva Drina : pripovetke, (Grupa sarajevskih knjizevnika, knj. 11). Sarajevo: Grupa sarajevskih knjizevnika, 1935. 203 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2797318] 424. MURATOVI, Ibrahim, AGANAGI, Muhamed, BJELICA, Drago, FILIPOVI, Muhamed. Marksizam, nova tehnoloska revolucija, obrazovanje, (Biblioteka Marksisticko obrazovanje). Sarajevo: Marksisticki studijski centar "Ðuro Pucar Stari" Gradskog komiteta SKBiH: Marksisticki centar UNIS-ovih RO Vogosa, 1987. 142 str. [COBISS.BH-ID 7568390] 425. MAVRI, Senad. Mama, sta je to rat?. Sarajevo: Buybook, [2000]. 47 str., ilustr. ISBN 9958-630-04-4. [COBISS.BH-ID 1570583] 426. MAZZINI, Giuseppe. Duznosti covekove, (Mala biblioteka, 217-19). Beograd; Sarajevo: "I. Ð. Ður evi", 1919. 167 str. 1980422 [COBISS.BH-ID 1980422] 427. Izbor poezije ucesnika me unarodne knjizevne manifestacije Sarajevski dani poezije 1987, (Serija Separati Treeg programa Radio-Sarajeva, br. 33). Sarajevo: Radio-Sarajevo, [1988]. 49 str. ISBN 86-7365-011-9. [COBISS.BH-ID 2887938]

30

428. XX Me unarodna knjizevna manifestacija Sarajevski dani poezije = Sarajevo's poetry days = Tage der Poesie in Sarajevo = Les journées poétiques de Sarajevo : 1962-1982.. Sarajevo: International Literary Manifestation Sarajevo poetry days: Svjetlost: "Veselin Maslesa", 1982. 51 str. [COBISS.BH-ID 2303270] 429. KUBUROVI, Halid (ur.). Drugi me unarodni festival folklora "Sarajevo 99" = The second international festival of folk dances "Sarajevo 99" : Sarajevo, 5-10 juli, july 1999. Sarajevo: [Kanton Sarajevo], 1999. 30 str., fotogr. [COBISS.BH-ID 1953062] 430. MEHMEDINOVI, Semezdin. Sarajevo blues, (Ex ponto, knj. 6). Zagreb: Durieux, 1995. 145 str. ISBN 953-188-043-3. [COBISS.BH-ID 2050854] 431. MEHMEDINOVI, Semezdin. Sarajevo blues : pojmovnik opsjednutog grada, (AD), (Biblioteka Savremenici). Sarajevo: Svjetlost, [1992]. 58 str. ISBN 86-01-03127-7. [COBISS.BH-ID 678423] 432. MEREZKOVSKIJ, Dmitrij Sergeevic, HIPIUS, Zinaida, FILOZOFOV, Dmitrij. Car i revolucija. Beograd; Sarajevo: "I. Ð. Ður evi", 1919. 229 str. [COBISS.BH-ID 18435079] 433. MESTVICA, Mula Muhamed. Popis uzajamnog jamcenja stanovnistva u Sarajevu iz 1841. godine. Sarajevo: Muzej grada, 1970. 410 str. [COBISS.BH-ID 6473478] 434. NAGRADI, Slobodan (ur.), OVCINA, Ismet (ur.). Metod rada Saveza komunista na procjeni politicko-bezbjedonosne situacije, (Biblioteka Marksisticko obrazovanje). Sarajevo: Marksisticki studijski centar Gradskog komiteta SKBiH "Ðuro Pucar Stari", 1983. 137 str. [COBISS.BH-ID 17926] 435. MIKOVI, Milanka. Samoubistva u okruzenom Sarajevu : prilozi socijalnoj patologiji, (Univerzitetska knjiga). Sarajevo: Studentska stamparija Univerziteta, 1998. 120 str. ISBN 9958-44-017-2. [COBISS.BH-ID 810275] 436. MILAKOVI, Josip. Jedan nas prosvjetni jubilej : sarajevska uciteljska skola na knjizevnom polju. Sarajevo: Zemaljska stamparija, 1912. 32 str. [COBISS.BH-ID 2541606] 437. MILAKOVI, Josip. Suspiria. 2. prosireno izd. Sarajevo: autor, 1918. 45 str. [COBISS.BH-ID 2627110] 438. Milan Srski (1880-1937). Sarajevo: Izdanje Odbora za izdavanje Spomenice pok. M. Srskiu, 1938. 251 str., ilustr., fotogr. [COBISS.BH-ID 2507558] 439. MILANOVI, Mihajlo. Kalu er : spjev, (Knjiga za narod). Sarajevo: [s. n.], 1903. 77 str. [COBISS.BH-ID 2331174] 440. MILICI, Budimir, KARABEGOVI, Ibrahim (ur.). Radnicka klasa Sarajeva l9l9-l94l. godine = Sarajevo's working class 1919-1941. Sarajevo: Institut za istoriju, 1985. 481 str. [COBISS.BH-ID 132631] 441. MILOSEVI, Velimir. Ovo je Balkan draga, (Biblioteka Harfa). Sarajevo: Me unarodni centar za mir, 1995. 89 str. [COBISS.BH-ID 986918] 442. GRUHONJI, Asim (ur.). Mir vama : katolicka crkva za mir u Bosni i Hercegovini, (Vojna biblioteka, 4). 2. izd. Sarajevo: Press centar Armije

31

Republike BiH, 1994. 29 str. [COBISS.BH-ID 1647910] 443. MIRKOVI, Petar. Mis Adelina Pavlija Irbi : srpska dobrotvorka. Sarajevo: Zemaljska stamparija, 1921. 60 str., slika Mis Irbi. [COBISS.BH-ID 994342] 444. MLADENOVI, Ljubica. Dvadeset pet godina Muzeja grada Sarajeva. Sarajevo: [s. n.], 1974. 32 str., fotogr. [COBISS.BH-ID 2334246] 445. MLADENOVI, Ljubica. Stara sarajevska carsija. Sarajevo: Muzej grada Sarajeva, 1964. 26 str. (od toga 12 tabli sa reprodukcijama). [COBISS.BH-ID 612646] 446. MLADENOVI-ZELINJAC, Paskal. Iz proslosti bosanske : istorija Bosne i Hercegovine do pada kraljevstva 1463. Srpska dionicka stamparija, 1907. 198 str. [COBISS.BH-ID 1737990] 447. MOCNIK, Franc. Cetvrta Racunica za osnovne skole u Bosni i Hercegovini : s geometrijskim dodatkom. Sarajevo: Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu, 1889. 119 str., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2631462] 448. CANKOVI, Miodrag (ur.). Monografija : (1890-1990) : Energoinvest - RO Vaso Miskin Crni, Sarajevo. Sarajevo: Istorijski arhiv: Energeoinvest, RO "Vaso Miskin Crni", 1986. 299 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 751110] 449. MRKI, Vlado. Nikad vise zajedno. Sarajevo: OKO, 1993. 219 str. [COBISS.BH-ID 2058790] 450. MUHTAR, Ahmed. Osvajanje Carigrada. Sarajevo: Knjizarnica i papirnica "Mihajlo Milanovi", 1906. 238 str., slika osvojioca sultana Fatiha Mehmede II. [COBISS.BH-ID 2658342] 451. MUJAGI, Mubera. Mo moga bitisanja ili usidrena moja olovka u tintu vjecnosti. Sarajevo: Mubera Mujagi, 1997. 209 str., ilustr. ISBN 9958-98040-1. [COBISS.BH-ID 112931] 452. MUJAGI, Mubera. Trenutak sa dva postojanja, (Biblioteka Nada). Sarajevo: Svjetlost, 1973. 52 str. [COBISS.BH-ID 1484579] 453. MURACEVI, Eset. Posljednji krug, (Biblioteka Harfa). Sarajevo: Me unarodni centar za mir, 1995. 76 str. [COBISS.BH-ID 680215] 454. MURADBEGOVI, Ahmed. U vezirovim odajama : novele. Sarajevo: [autor], 1941. 155 str. [COBISS.BH-ID 1741062] 455. MURADBEGOVI, Husein. Mrceljani : pripoviesti iz Bosanske Krajine. Sarajevo: Zaklada Safvetbega Basagia, 1944. 118 str. [COBISS.BH-ID 1740806] 456. MURPHY, Colum. "Aza beast" : attacking the roots of war. Lausanne: Pandora Publishing, 2002. 391,[392-394],iii str., ilustr. ISBN 2-88488-000-3. [COBISS.BH-ID 126596364] 457. MUSABEGOVI, Jasmina. Nalicje historije, (Makova zemlja). Sarajevo: OKO, 1999. 198 str., fotogr. ISBN 9958-43-041-X. [COBISS.BH-ID 6988038] 458. MUSABEGOVI, Jasmina. Skretnice, (Biblioteka Ars, Lektira). Sarajevo: Sarajevo-Publishing, 1999. 261 str. ISBN 9958-21-102-5. [COBISS.BH-ID 6627334]

32

459. MUSABEGOVI, Senadin. Udarci tijela, (Mjeseceva biblioteka). Sarajevo: OKO, 1995. 71 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 803875] 460. MUSAGI, Mujo. Soba, (Biblioteka Savremena poezija). Sarajevo: Sarajevo-Publishing, 1998. 81 str. ISBN 9958-21-061-3. [COBISS.BH-ID 540710] 461. CORA, Bruno (ur.). Ars aevi 2000 : dieci artisti internazionali. Milano: Skira, 1996. 109 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 938022] 462. Sarajevo 2000 : Schenkungen von Künstlern für ein neues Museum in Sarajevo. Wien: Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, 1998. 391 str., ilustr. ISBN 3-900776-77-6. [COBISS.BH-ID 938278] 463. Pravila Muslimanskog dobrotvornog drustva "Merhamet". Sarajevo: [Merhamet], 1946. 15 str. [COBISS.BH-ID 2624550] 464. Pravila Muslimanskog radnickog i zanatlijskog udruzenja "Hurrijjet" u Sarajevu. Sarajevo: Bosanska posta, 1912. 18 str. [COBISS.BH-ID 2623526] 465. MUSLIMOVI, Fikret. Agresija : uzroci i posljedice, (Vojna biblioteka, 10). 2. izd. Sarajevo: Press centar Armije Republike Bosne i Hercegovine, 1994. 69 str. [COBISS.BH-ID 708631] 466. MUSLIMOVI, Fikret. Odbrana Republike, (Biblioteka Demokratica). Sarajevo; Ljubljana: Ljiljan, 1995. 287 str. [COBISS.BH-ID 54374144] 467. MUSETA-ASCERI, Vesna. Spomenici revolucije grada Sarajeva. Sarajevo: Gradski zavod za zastitu i korisenje kulturno-istorijskog i prirodnog naslje a, 1989. 307 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 1032710] 468. Cetrdeset godina Muzeja grada Sarajeva : iz zbirki Muzeja. Sarajevo: Muzej grada Sarajeva, 1989. [57] str., [14] tabli s pril. [COBISS.BH-ID 2312230] 469. Ars aevi 2000 : internacionalni kulturni projekt : [collection 1994/96 : promotivni katalog] = Ars aevi 2000 : progetto culturale internazionale = Ars aevi 2000 : international cultural project. Sarajevo: Muzej savremene umjetnosti, Direkcija Internacionalnog kulturnog projekta Ars aevi 2000: = Museo d´Arte Contemporanea di Sarajevo: = Museum of Contemporary Art Sarajevo. 192 str., ilustr., reprodukcije. [COBISS.BH-ID 827686] 470. Ars aevi : umjetnost epohe : internacionalni kulturni projekt : = progetto culturale internazionale : arte dell´epoca : = art of the epoch : international cultural project. Sarajevo: Muzej savremene umjetnosti, Ars aevi Direkcija Internacionalnog kulturnog projekta: = Museo d´Arte Contemporanea - Sarajevo: = Museum of Contemporary Art - Sarajevo, 1999-. [Knj. <1->], ilustr., reprodukcije. [COBISS.BH-ID 828198] 471. NAKAS, Bakir. Zdravstvena zastita u ratu, (Biblioteka idea Medici). Sarajevo: OKO, 1995. 124 str., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2493734] 472. Nama treba nova skola. Sarajevo: Svjetlost, 1945. 35 str. 2619942] [COBISS.BH-ID

473. NAMETAK, Alija. Sarajevski nekrologij. [Sarajevo]: Globus; Zürich: Bosnjacki Institut, cop. 1994. 307 str. ISBN 3-905211-00-9. [COBISS.BH-ID 47073280]

33

474. Napretkova bozina knjiga. Sarajevo: Hrvatsko kulturno drustvo Napredak, 1934-. Knj. <1- >, ilustr. [COBISS.BH-ID 2415398] 475. Izvjestaj za sestu poslovnu godinu 1929., koji e se podnijeti VI. redovitoj glavnoj skupstini dne 29. ozujka 1930.. Sarajevo: [Napretkova zadruga], 1930. [13] list., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2664998] 476. Naravoucenije : o coveku i njegovim duznostima, (Edicija Memoria Bosniaca). Reprint izd. iz 1866. god. Sarajevo: NUB BiH, 1997. 79 str. [COBISS.BH-ID 388902] 477. DOPUÐA, Jelena, RIHTMAN, Cvjetko, BRANKOVI, Aurelija, MARKOVI, Zorislava. Narodne igre Bosne i Hercegovine. Zbirka 1, Sarajevsko polje. Sarajevo: Savez kulturno-prosvjetnih drustava BiH, 1950. 38 str., ilustr., note. [COBISS.BH-ID 1169702] 478. Narodno blago. Sarajevo: "Spindler i Lesner", 1888. 396 str. [COBISS.BHID 2630438] 479. KRSI, Jovan. Narodno blago. Sarajevo: Knjizarnica "Nikola T. Kasikovi", 1927. XVI, 240 str., slika Nikole T. Kasikovia. [COBISS.BH-ID 2630182] 480. UBAVI, Vlajko (ur.). Narodno pozoriste Sarajevo : 1921-1971. [Sarajevo: Narodno pozoriste, 1971]. XI, 599 str., [41] list s tablama, ilustr. [COBISS.BH-ID 10916871] 481. MILANKOVI-JANI, Ubavka, PERVAN, Divna. Balet : Sarajevo 1950-1975. [Sarajevo: Svjetlost, 1975. [52] str., ilustr. [COBISS.BH-ID 1473318] 482. Nasrudin hodza i druge price. Sarajevo: Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u BiH, 2001. 1 CD (ca 52 min.), u MP3 formatu. [COBISS.BH-ID 512054728] 483. NEJMAN, Aleksej. Taxi zvani ceznja : dvjesto ratnih dana Miomira Plakalovia-Mileta : dnevnik taksiste Mile Plakalovia. Sarajevo: OKO, 1992. 215 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2052134] 484. RAMUSOVI, Zlata (ur.). Neka aktuelna idejno-politicka pitanja ostvarivanja politike ekonomske stabilizacije u gradu Sarajevu, (Dokumenti, 4). Sarajevo: Gradski komitet SKBiH, Centar za informisanje, 1982. 102 str. [COBISS.BH-ID 20120583] 485. Neka iskustva u radu delegata i delegacija u vrsenju njihove ustavne uloge. Sarajevo: Gradska konferencija SSRN BiH Sarajevo, 1988. 83 str. [COBISS.BH-ID 2399782] 486. NUHI, Muhamed, GRUHONJI, Asim (ur.). Rijec - slika i zlocin, (Vojna biblioteka, Knj. 9). 2. izd. Sarajevo: Press centar ARBiH, 1994. 67 str. [COBISS.BH-ID 2033446] 487. OBRENOVI-DELIBASI, Vera. Pesme, (Grupa sarajevskih knjizevnika, knj. 4). Sarajevo: [Grupa sarajevskih knjizevnika], 1930. 52 str. [COBISS.BH-ID 2794246]

34

488. BISI, Mustafa (ur.), KREHO, Senad (ur.). Obuka za genocid : (su enje Borislavu Heraku). Sarajevo: Khalid al-Ageely [etc.], 1995. 249 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 834086] 489. OMERAGI, Sejo. Satanski sinovi, (Biblioteka Bosnica). [Sarajevo]: Ljiljan, 1994. 222 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 47079424] 490. OPANCI, Nedeljko. Rat naizvrat. Sarajevo: [s. n.], 1996. 254 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 613926] 491. Operativni programi komunalnih usluga. Sarajevo: SIZ komunalnih djelatnosti grada Sarajeva, 1988. 228 str., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 1168934] 492. Opsada : Sarajevo 1992-1996 : dokumentarni video-arhiv = The Siege : Sarajevo 1992-1996 : documentary video-archive. Sarajevo: Fama, 1996-1998. 10 videokaseta (VHS)(ca 1800 min), u bojama, sa zvukom. [COBISS.BH-ID 937510] 493. ORA Sarajevo 1977-1984. Sarajevo: GK SSO BiH, [1984?]. 188 str., fotogr. [COBISS.BH-ID 2534694] 494. Orijentacioni program ideolosko-politickog osposobljavanja sarajevskih komunista za 1979. godinu, (Mala biblioteka, 21). Sarajevo: Marksisticki studijski centar Gradske konferencije SKBiH, 1979. 115 str. [COBISS.BH-ID 1166630] 495. OSMANAGI, Muris. Bitka za naftu islamskih zemalja, (Tribina, br. 27). Sarajevo: VKBI, 1995. 31 str. [COBISS.BH-ID 2007590] 496. PETRI, Veljko. Osnove sistema za osiguranje kvaliteta proizvoda i usluga u UNIS-u : zbornik radova. Sarajevo: UNIS, 1986. 90 str., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2383910] 497. OSTI, Josip. Ljubavno dvoriste, (Biblioteka Harfa). Sarajevo: Me unarodni centar za mir, 1995. 43 str. [COBISS.BH-ID 677911] 498. OSTOJI, Ljubica. Sahat kula, (Biblioteka Harfa). Sarajevo: Me unarodni centar za mir, 1995. 103 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 683287] 499. Pravila "Osvitanja" udruzenja muslimanki. Sarajevo: Islamska dionicka stamparija, 1919. 15 str. [COBISS.BH-ID 2623782] 500. OVCINA, Damir. Jesenji dani, (Biblioteka Harfa). Sarajevo: Me unarodni centar za mir, 1996. 65 str. [COBISS.BH-ID 944931] 501. PAJI, Milenko. Sarajevski gradonacelnici : 1878.-1998.. Sarajevo: Vecernje novine, 1998. 251 str., ilustr. ISBN 9958-9515-0-9. [COBISS.BH-ID 944166] 502. PALAVESTRA, Jovan. Sivi vidici : pripovetka, (Mala biblioteka, 224-6). Beograd; Sarajevo: I. Ð. Ður evi, 1919. 94 str. [COBISS.BH-ID 121104] 503. PALAVESTRA, Vlajko. Legends of old Sarajevo. Sarajevo: International Literay Manifestation Sarajevo Poetry Days = Me unarodna knjizevna manifestacija Sarajevski dani poezije, 1987. 109 str. [COBISS.BH-ID 1002790]

35

504. PATIN, Louis. Bosna ocima francuskog konzula : [pisma iz Sarajeva 1878. godine], (Biblioteka Istina o Bosni i Hercegovini). Sarajevo: Altermedia, 1992. 108 str. [COBISS.BH-ID 3439366] 505. PAVELI, Dragan. Sarajlije : roman u cetiri dijela. Zagreb: Durieux, 2001. 333 str. ISBN 953-188-137-5. [COBISS.BH-ID 11263750] 506. HODZI, Hamdija, SILJAK, Hasan. 50 godina strajka ucenika sts u Sarajevu. Sarajevo: Odbor za obiljezavanje 50-godisnjice strajka ucenika srednje tehnicke skole u Sarajevu, [1986?]. 48 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2541862] 507. PEJANOVI, Mirko. Amerika i mirovno rjesenje za Bosnu i Hercegovinu, (Tribina, br. 39). Sarajevo: VKBI, 1995. 16 str. [COBISS.BH-ID 2017830] 508. PEROVI-TUNGUZ, Vojin. Osvetnici roblja : pozorisni komad iz cetnickog zivota u 3 cina. Sarajevo: [s. n.], 1937. 24 str. [COBISS.BH-ID 9217798] 509. PERRAULT, Charles. Bajke starih vremena. Sarajevo: Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u BiH, 2001. 1 CD (ca 171 min.), u MP3 formatu. [COBISS.BHID 2588454] 510. PERVAN, Tahir. Cavkarica : muslimanska krvava prica, (Biblioteka Dokumenti). Sarajevo: Me unarodni centar za mir, 1993. 137 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 630054] 511. PFEFFER, Leo. Istraga u sarajevskom atentatu. Zagreb: Nova Evropa, 1938. [IV], 174 str., [24] lista sa slikama, ilustr. [COBISS.BH-ID 2545670] 512. PILJ, Miroslav. Odgovor, (Biblioteka Harfa). Sarajevo: Me unarodni centar za mir, 1995. 69 str. [COBISS.BH-ID 987430] 513. PILJ, Miroslav. Lijepa rijec. Sarajevo: Markart, 2004. 82 str., ilustr. ISBN 9958-9207-0-0. [COBISS.BH-ID 12696326] 514. PINTO, Avram. Jevreji Sarajeva i Bosne i Hercegovine, (Posebna izdanja). Sarajevo: "Veselin Maslesa", 1987. 197 str. ISBN 86-21-00090-3. [COBISS.BHID 1379590] 515. PLAKALOVI, Miomir. Jos sam ziv. Sarajevo: Nimsa, [1994]. 128 str., fotogr. [COBISS.BH-ID 2725414] 516. Plan zastite od pozara grada Sarajeva. Sarajevo: Instituti zastite, Institut zastite od pozara i eksplozije, 1981. 223 str. [COBISS.BH-ID 1005862] 517. PLATON. Simposion : dijalog o ljubavi, (Mala biblioteka, 254-6). Beograd; Sarajevo: Izdanje I. Ð. Ður evia, 1920. 149 str. [COBISS.BH-ID 2541350] 518. PULJI, Mirko (ur.). Podsjetnik za rad sekretarijata i sekretara osnovnih organizacija Saveza komunista, (Biblioteka Marksisticko obrazovanje). Sarajevo: Marksisticki studijski centar Gradske konferencije SKBiH "Ðuro Pucar Stari", 1981. 68 str. [COBISS.BH-ID 7661318]

36

519. Poginuli borci narodnooslobodilackog rata od 1941. do 1945. godine : mjesne zajednice Vraca i Miljevii, Sarajevo, april 1980. godine : [izlozba]. Sarajevo: Mjesna zajednica Vraca: Mjesna zajednica Miljevii: Savez Udruzenja boraca NOR-a, 1980. [32] lista. [COBISS.BH-ID 1161254] 520. POPARA, Mihajlo. Moj garnizon Sarajevo. Sarajevo: [s. n.], 1977. 90 str., [1] presavijeni list s planom, ilustr. [COBISS.BH-ID 993830] 521. POPOVI, Aleksa J.. Zivotopis znamenitih Sarajlija. Sarajevo: Islamska dionicka stamparija, 1910. Knj. <1- >. [COBISS.BH-ID 2648614] 522. POPOVI, Cvetko Ð.. Sarajevski Vidovdan 1914 : dozivljaji i seanja. Beograd: Prosveta, 1969. 119 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 6568454] 523. POPOVI, Irena. Sarajevo's home cooking = Sarajevska kuhinja. Sarajevo: Zajednica: Matica iseljenika BiH, 1987. 100 str., ilustr. u boji. [COBISS.BHID 2347046] 524. POPOVI, Pavle, SLEPCEVI, Pero. O pedeset-godisnjici Alekse Santia, (Prosvetina biblioteks, sv. 4). [Sarajevo]: Prosveta, 1920. 16 str. [COBISS.BH-ID 9251846] 525. POPOVI, Vasilj. Istorija oslobo enja i ujedinjenja Jugoslovena, (Prosvetina biblioteka, sv. 11). Sarajevo: Drustvo Prosveta, 1923. 47 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2121766] 526. Trideset godina Pozorista Narodne Republike Bosne i Hercergovine u Sarajevu : 1921-1951. Sarajevo: [Pozoriste Narodne Republike Bosne i Hercegovine], [195?]. 27 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 7412486] 527. Pravni fakultet u Sarajevu 1946/47 - 1986/87. Sarajevo: Pravni fakultet, [1986]. 175 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2542630] 528. Predanja o Sarajevu, (Lastavica, Lektira). Sarajevo: Sarajevo-Publishing, 1997. 97 str. ISBN 9958-21-030-4. [COBISS.BH-ID 1094167] 529. PETROVI, Ranko (ur.). Predlog programa mjesnog samodoprinosa za period od 1977. do 1981. godine. Sarajevo: Drustveno-politicke organizacije grada Sarajeva, 1976. 109 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 7778310] 530. PREGELJ, Dijana, TIJSSEN, Harm. Solo za Sarajevo, (Biblioteka Refleksi). Sarajevo: Svjetlost, 2002. 125 str. [COBISS.BH-ID 10455302] 531. PRELOG, Milan. Povijest Bosne od najstarijih vremena do propasti kraljevstva. Sarajevo: "J. Studnicke i dr.", [1912]. 78 str., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2657830] 532. PRELOG, Milan. Povijest Bosne u doba osmanlijske vlade. Sarajevo: "J. Studnicke i dr.", [oko 1913-1916]. 2 knj. [COBISS.BH-ID 2655526] 533. GREBO, Ahmet (ur.), MLADENOVI, Ljubica (ur.). Prilozi za proucavanje istorije Sarajeva. Sarajevo: Muzej grada Sarajeva, 1963-1974. 4 knj., ilustr. [COBISS.BH-ID 954150] 534. Program marksistickog obrazovanja i ideolosko-politickog osposobljavanja sarajevskih komunista 1977/78. godine. Sarajevo: Marksisticki studijski centar Gradske konferencije SK BiH, 1977. 135 str. [COBISS.BH-ID 7816198]

37

535. Proleter - Sarajevo 1905-1955. [Sarajevo: RKUD Proleter, 1955]. 61 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2663718] 536. Zapisnik XXIX redovne glavne skupstine Prosvete srpskog prosvetnog i kulturnog drustva, odrzane dne 11 avgusta 1935 u Sarajevu. Sarajevo: [Prosveta], 1935. 217 str. [COBISS.BH-ID 2381094] 537. Zapisnik XXX redovne glavne skupstine Prosvete srpskog prosvetnog i kulturnog drustva, odrzane dne 5 jula 1936 u Sarajevu. Sarajevo: [Prosveta], 1936. 102 str., [1] presav. tabela s pregledom clanstva. [COBISS.BH-ID 2479910] 538. Zapisnik XXXI redovne glavne skupstine Prosvete srpskog prosvetnog i kulturnog drustva, odrzane dne 27 i 28 juna 1937 u Sarajevu. Sarajevo: [Prosveta], 1937. 147 str. [COBISS.BH-ID 2480166] 539. PRSTOJEVI, Miroslav. Sarajevo, die verwundete Stadt. Ljubljana: DAG Grafika; Sarajevo: Ideja, 1994. 348 str., ilustr. [djelimicno u bojama]. ISBN 961-224-002-7. [COBISS.BH-ID 579366] 540. PRSTOJEVI, Miroslav. Sarajevo, the wounded city. Ljubljana: DAG Grafika; Sarajevo: Ideja, 1994. 320 str., ilustr. [djelimicno u bojama]. ISBN 961-224-001-9. [COBISS.BH-ID 6438406] 541. PRSTOJEVI, Miroslav. Zaboravljeno Sarajevo. Sarajevo: Ideja, 1992. 345 str.,[1] presav. list s fotogr. i recenzijeama, ilustr. ISBN 86-82061-01-5. [COBISS.BH-ID 3278854] 542. Prva citanka za osnovne skole u vilajetu bosanskom. U Sarajevu: [s. n.], 1969. 128 str. [COBISS.BH-ID 2665510] 543. Prva gimnazija : [120 godina Prve gimnazije u Sarajevu : 1879-1999]. Sarajevo: Prva gimnazija, 1999. 79 str., ilustr. ISBN 9958-9321-0-5. [COBISS.BH-ID 7108358] 544. SUDAR, Pero, LUCI, Ljubo, TOMASEVI, Ivo, BATINI, Josip. Prvi grimiz : u spomen na imenovanje prvog kardinala iz Bosne i Hercegovine. Sarajevo: HKD Napredak, 1995. 139 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 1004838] 545. PULJI, Vinko. O stradanjima s nadom : misli-stajalista-poruke,(Dokumenti). Sarajevo: Napredak, 1994. 296 str., faks. [COBISS.BH-ID 1512486] 546. PURIVATRA, Atif. Aktivi komunista neposrednih proizvo aca, (Mala biblioteka, 3). Sarajevo: Studijski centar Gradske konferencije SK BiH, 1972. 58 str., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2330406] 547. PUSKA, Enver. Mejtas, (Biblioteka Savremena proza). Sarajevo: Sarajevo-Publishing, 1998. 98 str. ISBN 9958-21-050-9. [COBISS.BH-ID 538662] 548. RADANOVI, Nenad. San i trava, (Biblioteka Harfa). Sarajevo: Me unarodni centar za mir, 1995. 58 str. [COBISS.BH-ID 2496550] 549. RADIMSKÝ, Václav. Prehistoricka nalazista : kako se pretrazuju i kako se s na enim predmetima postupa : s osobitim obzirom na Bosnu i Hercegovinu i one krajeve u Austro-Ugarskoj monarhiji, gdje ima prehistorickih ostanaka : s jednom tabelom i 337 slika u tekstu. Sarajevo: Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu, 1891. 180 str., ilustr., tabele. [COBISS.BH-ID 2804486]

38

550. Izvjestaj o ostvarivanju Plana programa Radio-Sarajeva i Televizije Sarajevo u 1988. godini. Plan programa Radio-Sarajeva i Televizije Sarajevo za 1989. godinu i pretpostavke za njihovo ostvarivanje : prijedlog. Sarajevo: Radio-televizija, 1988. 118 str. [COBISS.BH-ID 1895430] 551. Samoupravni sporazum o osnovama plana razvoja djelatnosti RTSA u SRBiH za period 1981-1985. godina. Srednjorocni plan razvoja Radio-televizije Sarajevo za period 1981-1985. godina. Sarajevo: RTSA, 1980. 106 str., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 142886] 552. Zajednicke osnove srednjorocnog plana razvoja SOUR RTSA 1986-1990. godina : prijedlog. Sarajevo: [Radio-televizija], 1986. 112 str. [COBISS.BHID 939526] 553. Statut i Poslovnik Radnicke Komore za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu. [Sarajevo: [s. n.], 1925]. 38 str. 1160742 [COBISS.BH-ID 1160742] 554. Zbirka normativnih akata Radnickog univerziteta "Ðure Ðakovia" Sarajevo. Sarajevo: Radnicki univerzitet "Ðuro Ðakovi", 1967. 149 str. [COBISS.BH-ID 2506790] 555. Izvjestaj za poslovnu godinu 1946. Sarajevo: Radnicko-sluzbenicka nabavljacko-potrosacka zadruga, [1947]. 45 str. [COBISS.BH-ID 1168678] 556. RADOSAVLJEVI, Edita. Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu : Sarajevo 1878-1890. : sumarno-analiticki inventar. Sarajevo: Drustvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Arhiv, 1989. 135 str. [COBISS.BH-ID 7443974] 557. RADULOVI, Jovan. Veceri tajna i saznanja, (Grupa sarajevskih knjizevnika, knj. 3). Sarajevo: [Grupa sarajevskih knjizevnika], 1930. XVII, 104 str. [COBISS.BH-ID 2793990] 558. RAHMANOVI, Ahmet M.. Crna dusa. Sarajevo: Svjetlost, 1999. 317 str. ISBN 9958-10-132-7. [COBISS.BH-ID 6526214] 559. RAMI, Afan. Afan R. Sarajevo: Muzej XIV ZOI, 1989. [32] str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2630151] 560. PETRINI, Mirko (ur.). Raniji gradonacelnici za Sarajevo 1992-1996.. Sarajevo: Klub ranijih gradonacelnika Sarajeva: Fondacija SOROS: Bosanska knjiga, 1997. 68 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2300454] 561. Reiserouten in Bosnien und der Herzegovina : illustrirter Führer. 2., berichtigte und wesentlich vermehrte Aufl. Wien; Pest; Leipzig: "A. Hartleben's Verlag", 1895. 150 str., ilustr., plan grada. [COBISS.BH-ID 2670118] 562. RELJI, Bosko, SIKI, Zeljko. ABC PC : osnove koristenja personalnih racunara. Sarajevo: IPC [etc.], 1994. VII, 111 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 1028646] 563. RESULOVI, Mustafa. Bosna i "globalni Balkan", (Tribina, br. 34). Sarajevo: VKBI, 1995. 39 str. [COBISS.BH-ID 2013734] 564. RESULOVI, Mustafa. Jubilej i kriza Ujedinjenih nacija, (Tribina, br. 35). Sarajevo: VKBI, 1995. 31 str. [COBISS.BH-ID 2013990]

39

565. RESULOVI, Mustafa. Pravo na samoopredjeljenje, (Tribina, br. 33). Sarajevo: VKBI, 1995. 33 str. [COBISS.BH-ID 2013478] 566. Riznica stare srpskopravoslavne crkve u Sarajevu. Sarajevo: Muzej grada Sarajeva, 1986. 95 str., [13] str. s tablom, ilustr. [COBISS.BH-ID 6994182] 567. Roy Gutman "Svjedok genocida" : promocija, (Tribina, br. 26). Sarajevo: VKBI, 1995. 69 str. [COBISS.BH-ID 2007334] 568. RUJANAC, Zijad. Opsjednuti grad Sarajevo. Sarajevo: Bosanski kulturni centar, 2003. 403 str., [40] presavijenih listova s tablama, geogr. karte. ISBN 9958-700-13-1. [COBISS.BH-ID 11874822] 569. SABLJAKOVI, Biserka. Bibliografija doktorskih i magistarskih radova odbranjenih na ekonomskim fakultetima u Bosni i Hercegovini. 1. izd. Sarajevo: Ekonomski fakultet, 2002. 135 str. ISBN 9958-605-36-8. [COBISS.BH-ID 11292166] 570. SABLJAKOVI, Biserka, KENJI, Vanja, JURCEVI, Ljiljana. Bibliografija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu : pola stoljea rada : (1952-2002). 1. izd. Sarajevo: Ekonomski fakultet, 2002. 333 str. ISBN 9958-60539-2. [COBISS.BH-ID 11301638] 571. SACCO, Joe. The Fixter : a story from Sarajevo. London: "Jonathan Cape", 2004. 105 str., ilustr. ISBN 0-224-07382-6. [COBISS.BH-ID 14243078] 572. SADIKOVI, azim. Sumrak Ujedinjenih nacija. Sarajevo: Me unarodni centar za mir, 1995. 87 str. [COBISS.BH-ID 717591] 573. SALIHBEG BOSNAWI, Melika. Sarajevo rose : war rhymes, (Bibliotheca 313). Sarajevo: the author, 2000. 300 str. ISBN 9958-9849-2-X. [COBISS.BH-ID 8247558] 574. SALIHBEG BOSNAWI, Melika. Miomiris gnoze : sarajevska otkrovenja, spoznaja obredne molitve, spoznaja univerzuma = 'Arfu'l - 'Irfan. 1. izd. na bosanskom jeziku. Sarajevo: autor, 2006. XII, 343 str., graf. prikazi. ISBN 9958-9849-3-8. [COBISS.BH-ID 14635526] 575. SAMARDZI, Goran. Lutke, (Biblioteka Nada, Poezija). Sarajevo: Svjetlost, 1990. 55 str. ISBN 86-01-01605-7. [COBISS.BH-ID 2550534] 576. SAMARDZI, Goran. Sumski duh, (Edicija Meridijan, knj. 4). Beograd: Laguna, 2006. 180 str. ISBN 86-7436-525-6. [COBISS.BH-ID 2531607] 577. SAMOKOVLIJA, Isak. Hanka : drama u 3 cina, (Grupa sarajevskih knjizevnika, knj. 8). Sarajevo: Izdavacka knjizara "Jaksa Kusan", 1931. 53 str. [COBISS.BH-ID 2795526] 578. SAMOKOVLIJA, Isak. Od proljea do proljea : pripovijetke, (Grupa sarajevskih knjizevnika, knj. 2). Sarajevo: [Grupa sarajevskih knjizevnika], 1929. 217 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2793734] 579. SAMOKOVLIJA, Isak. Praznicko vece, (Mala biblioteka, 3). Sarajevo: Svjetlost, [1945]. 20 str. [COBISS.BH-ID 2606630] 580. SARAC, Dzevdet. Sarajevska zima. Sarajevo: ADD video produkcija, 1996. 115 str. [COBISS.BH-ID 975654]

40

581. SARACEVI, Narcis. Rjecnik sarajevskog zargona : prilog leksikografiji bosanskoga jezika, (Biblioteka Linguos). 2. [i. e. 3.] izd. Zenica: Vrijeme, 2007. 373 str. ISBN 9958-778-18-1. [COBISS.BH-ID 34404450] 582. Sarajevo. Sarajevo: Association Touristique, [19??]. [120] str. (ukljucujui 90 str. s fotografijama). [COBISS.BH-ID 1160486] 583. Sarajevo. Sarajevo: Turisticki savez Sarajeva: Svjetlost, 1983. [144] str., fotogr. [COBISS.BH-ID 837193] 584. Statut grada Sarajeva. Sarajevo: Sluzbeni list SR BiH, 1982. 98 str. [COBISS.BH-ID 5182982] 585. Statut grada Sarajeva. Sarajevo: Sluzbeni list SRBiH, 1970. 85 str. [COBISS.BH-ID 1166886] 586. Statut opstine centar Sarajevo. Sarajevo: Sluzbeni list SRBiH, 1982. 95 str. 587. Statut opstine Stari grad Sarajevo. Sarajevo: Sluzbeni list SRBiH, 1982. 125 str. [COBISS.BH-ID 1167654] 588. Sarajevo - ekonomsko urbani razvoj. Sarajevo: Skupstina grada: Ekonomski fakultet: Arhitektonsko-urbanisticki fakultet, 1975. 214 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 6881798] 589. Sarajevo = Unser Orient und die Fremden = our Orient and the foreigners = notre Orient et les étrangers = il nostro Oriente e gli stranieri = nasz Wschód i turyoeci. [Sarajevo]: Jovan Palavestra, [1939]. 24 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2536486] 590. ADEMOVI, Fadil (ur.). Sarajevo : foto-monografija. Sarajevo: Zadrugar, [1965]. 173 str., fotogr. [COBISS.BH-ID 2513958] 591. Sarajevo : [fotomonografija]. Izd. na bosanskom jeziku. Sarajevo: Svjetlost, 1997. 261 str., ilustr. u boji. [COBISS.BH-ID 994071] 592. ZUJO, Valerijan, IMAMOVI, Mustafa, KURTO, Nedzad, NAMETAK, Fehim, NILEVI, Boris, PELIDIJA, Enes, ZLATAR, Behija, UROVAC, Muhamed (ur.). Sarajevo : [monographie on photo]. Izd. na franc. jeziku. Sarajevo: Svjetlost, 1998. 263 str., ilustr. (pretezno u bojama). [COBISS.BH-ID 560934] 593. ZLATAR, Behija (ur.), GANIBEGOVI, Muhamed (ur.), GAVRANOVI, Sukrija (ur.), ZUJO, Valerijan (ur.). Sarajevo : Opina Stari Grad : ulice, trgovi, mostovi, parkovi, spomenici. Sarajevo: Moare, 2006. 174 str., [3] presavijena lista s planovima grada Sarajeva, ilustr. ISBN 9958-9735-4-5. [COBISS.BH-ID 15071750] 594. ZUJO, Valerijan, IMAMOVI, Mustafa, KURTO, Nedzad, NAMETAK, Fehim, NILEVI, Boris, PELIDIJA, Enes, ZLATAR, Behija, UROVAC, Muhamed (ur.). Sarajevo : [Photo-monographie]. Izd. na njem. jeziku. Sarajevo: Svjetlost, 1998. 263 str., ilustr. (pretezno u bojama). ISBN 9958-10-099-1. [COBISS.BHID 560678] 595. ZUJO, Valerijan, IMAMOVI, Mustafa, KURTO, Nedzad, NAMETAK, Fehim, NILEVI, Boris, PELIDIJA, Enes, ZLATAR, Behija, UROVAC, Muhamed (ur.). Sarajevo : [photo-monograph]. Izd. na engl. jeziku. Sarajevo: Svjetlost, 1997. 263 str., ilustr. (pretezno u bojama). [COBISS.BH-ID 560166]

41

596. Sarajevo divno mjesto : najljepse pjesme o Seheru, (Tragovi). Sarajevo: Vehid Guni, 1999. 181 str., fotogr. ISBN 9958-9848-0-6. [COBISS.BH-ID 7191814] 597. The Sarajevo Haggadah. Sarajevo: Svjetlost, 1999. 2 knj. ([277] str.; 45 str.), ilustr. ISBN 9958-10-088-6. [COBISS.BH-ID 9093126] 598. CELI, Dzemal. Sarajevo i okolica, (Biblioteka Male turisticke monografije, br. 17). Zagreb: Turistkomerc, 1974. 81 str. (ukljucujui i 32 str. s fotogr. u boji), [1] presavijeni list s mapama. [COBISS.BH-ID 9359623] 599. Sarajevo : plan grada = sity map = Stadtplan = pianta della citta´. Sarajevo: Sejtarija, 1999. 1 geogr. karta, u boji. [COBISS.BH-ID 2256422] 600. Sarajevo self-portrait : the view from inside. New York: Unbrage Editions, 2000. 163 str., ilustr. ISBN 1-884167-03-9. [COBISS.BH-ID 1422871] 601. DZANI, Asaf (ur.). Sarajevo u ratu 1992-1995 : filmografija = Sarajevo In War 1992-1995 Filmography. Sarajevo: Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, 1998. 251 str. ISBN 9958-9500-1-4. [COBISS.BH-ID 593190] 602. Sarajevo u revoluciji. Knj. 1, Revolucionarni radnicki pokret 1937-1941.. Sarajevo: Istorijski arhiv Sarajevo, 1976. 752 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 107814] 603. Sarajevo u revoluciji. Knj. 2, Komunisticka partija Jugoslavije u pripremama i organizaciji ustanka. Sarajevo: Istorijski arhiv Sarajevo, 1977. 842 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 840230] 604. Sarajevo u revoluciji. Knj. 3, Uspjesi i prevazilazenje poteskoa u razvoju NOP-a : (oktobar 1941. - novembar 1943.). Sarajevo: Istorijski arhiv Sarajevo, 1979. 884 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 841254] 605. Sarajevo u revoluciji. Knj. 4, U borbi do punog oslobo enja : (novembar 1943 - april 1945). Sarajevo: Istorijski arhiv Sarajevo, 1981. 848 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 841766] 606. CANKOVI, Miodrag (ur.). Sarajevo u socijalistickoj Jugoslaviji. Sarajevo: Istorijski arhiv, 1988-. Knj. <1-2>, ilustr. [COBISS.BH-ID 5649926] 607. Sarajevo : fotomonografija. Sarajevo: Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u BiH, 2002. 1 CD (ca 293 min.), u MP3 formatu. [COBISS.BH-ID 512053960] 608. Budzet opstine grada Sarajeva. Sarajevo: Islamska dionicka stamparija [etc.], 1928-. <Knj.> 1-, graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2603046] 609. Budzet rashoda i prihoda Gradske opstine Sarajeva. Sarajevo: Bosanska posta Josip Bretler [etc.], 1936-. <Knj.> 1-, graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2603558] 610. Proracun izdataka i primitaka Gradske obine Sarajevo. Sarajevo; Zagreb: Hrvatska drzavna tiskara, 1942-. <Knj.> 1-, graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2603814]

42

611. Proracun Opine glavnog grada Sarajeva. Sarajevo: Tiskom Spindlera i Lõschnera [etc.], 1885-. <Knj.> 1-, graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2601510] 612. Proracun Opine glavnog grada Sarajeva i gradske uboske i bolno potpomagajue zaklade i gradske elektricne zeljeznice. Sarajevo: Islamska dionicka stamparija [etc.], 1916-. <Knj.> 1-, graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2601766] 613. Proracun Opstine grada Sarajeva. Sarajevo: Stamparija "Daniel A. Kajon", 1923-. <Knj.> 1-, graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2602278] 614. Dokumentacija drustvenog plana opstine Centar-Sarajevo za 1964. godinu : tabelarni pregledi. Sarajevo: [Opstina Centar], 1964. [72] tabele. [COBISS.BH-ID 2504486] 615. Nacrt drustvenog plana opstine Centar-Sarajevo : za 1964. godinu. Sarajevo: [Opstina Centar], 1964. 70 str. [COBISS.BH-ID 2413606] 616. Predlog drustvenog plana opstine Centar-Sarajevo za 1961. godinu : dokumentacija. Sarajevo: Narodni odbor opstine Centar, Odjeljenje za privredu, 1961. [35] tabela, graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2504998] 617. Predlog drustvenog plana za 1962. godinu. Sarajevo: Narodni odbor opstine Centar, Biro za plan, 1962. 110 str., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2348582] 618. Predlog plana privrednog razvoja opstine Centar-Sarajevo od 1961 do 1965 godine : dokumentacija. Sarajevo: Narodni odbor opstine Centar, Odjeljenje za privredu, 1961. [52] tabela, graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2505254] 619. Prednacrt drustvenog plana opstine Centar za 1962 godinu : bilten. Sarajevo: Narodni odbor opstine Centar-Sarajevo, Biro za plan, 1961. 67 str., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2504742] 620. Prednacrt drustvenog plana za 1962 god. Dio 2, Budzet i drustveni standard. Sarajevo: Narodni odbor opstine Centar-Sarajevo, Biro za plan, 1961. 230 str., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2400038] 621. Odluke Gradskog narodnog odbora, (Zbirka odluka i naredaba G. N. O. u Sarajevu, br. 1-2). Sarajevo: Gradska kolportaza, [1946-1947]. 2 knj. (117, 78 str.). [COBISS.BH-ID 7746566] 622. Statisticka dokumentacija : za institucije iz oblasti kulture. Sarajevo: Narodni odbor Opstine Centar, Odjeljenje za prosvjetu i kulturu, 1963. 57 str., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2415142] 623. ZLATAR, Behija (ur.), GANIBEGOVI, Muhamed (ur.), GAVRANOVI, Sukrija (ur.), ZUJO, Valerijan (ur.). Sarajevo, Opina Centar : ulice, trgovi, mostovi, parkovi i spomenici. Sarajevo: Mediapress, 2007. 192 str., [2] presavijena lista s geogr. kartama, ilustr., geogr. karte. faks. ISBN 978-9958-744-09-9. [COBISS.BH-ID 15975430] 624. Samoupravni sporazum o osnivanju Samoupravne interesne zajednice grada Sarajeva : materijali za javnu raspravu, nacrti. [Sarajevo: s. n.], 1986. 136 str. [COBISS.BH-ID 2323750]

43

625. Dugorocni drustveni plan grada Sarajeva za period od 1986. do 2000. godine. Sarajevo: Sluzbeni list, 1986. 21 str. [COBISS.BH-ID 210470] 626. AKSAMIJA, Alija. [Sarajevo] 92-96. : fotografije. Sarajevo: Organizacioni odbor Me unarodne naucne konferencije o Bosni i Hercegovini i Bosnjacima, 1997. 47 str., ilustr., fotografije. [COBISS.BH-ID 878118] 627. VIII. izvjestaj Sarajevske Dobrotvorne Zadruge Srpkinja : od 30. januara 1913. do 30. januara 1914.. Sarajevo: Sarajevska Dobrotvorna zadruga Srpkinje, 1914. 19 str., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2664742] 628. BOGIEVI, Vojislav (ur.). Sarajevski atentat : 28.VI.1914. : pisma i saopstenja. Sarajevo: Svjetlost, 1965. 179 str., [22] str. s tablama, ilustr. [COBISS.BH-ID 8807430] 629. LUKI, Darko (ur.). Sarajevski balet 1950-1990. [Sarajevo: Narodno pozorste, 1990]. 184 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2503718] 630. ISAKOVI, Alija (ur.). Sarajevski dani poezije = Les journées poétiques de Sarajevo, (Biblioteka Danas). Sarajevo: Udruzenje knjizevnika Bosne i Hercegovine, 1970. 183 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 7120390] 631. TOHOLJ, Miroslav (ur.). Sarajevski dani poezije '89. Sarajevo: Me unarodna knjizevna manifestacija Sarajevski dani poezije - Podruznica knjizevnika grada Sarajeva, 1989. 138 str., ilustr. ISBN 86-81291-05-X. [COBISS.BH-ID 678150] 632. Sarajevski maraton : 1992-1995. Sarajevo: Ministartsvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, [izme u 1995-1996]. 131 str., fotogr. u bojama. [COBISS.BHID 1021990] 633. Sarajke : srpske narodne zenske pjesme. Sarajevo: Izdanje Srba tipografa grada Sarajeva, 1904-. Knj. <1- >. [COBISS.BH-ID 2538022] 634. SARAJLI, Izet. Vilsonovo setaliste, (Biblioteka Savremenici). Sarajevo: Svjetlost, 1969. 98 str. [COBISS.BH-ID 1348899] 635. SARAJLI, Izet. Sarajevska ratna zbirka, (Biblioteka Poezija). Dopunjeno izd. Sarajevo: OKO, 1995. 48 str. [COBISS.BH-ID 2050342] 636. SARAJLI, Semsudin. Nova Turska : sa vise tabela i 1 kartom. Sarajevo: Hrvatska tiskara, 1926. 142 str., graf. prikazi, geogr. karta. [COBISS.BH-ID 2399270] 637. SARAJLI, Semsudin. Razija : pripovijest. Sarajevo: Islamska dionicka stamparija, 1908. 153 str. [COBISS.BH-ID 2610470] 638. Aktuelna idejno-politicka pitanja ostvarivanja politike ekonomske stabilizacije - rezultati aktivnosti u provo enju stavova V sjednice Centralnog komiteta SKBiH i VI sjednice Gradske konferencije SKBiH Sarajevo, (Dokumenti, 8). Sarajevo: Gradska konferencija SK BiH, Odjeljenje za informisanje, 1980. 140 str. [COBISS.BH-ID 7662086] 639. Izvjestaj o radu Gradske konferencije Saveza komunista, njenih organa i tijela za period mart 1978 - juni 1980. godine, (Dokumenti, 9). Sarajevo: Gradska konferencija SKBiH, Odjeljenje za informisanje, 1980. 175 str. [COBISS.BH-ID 7744262]

44

640. Aktuelna idejno-politicka pitanja ostvarivanja stambene politike u Sarajevu, (Dokumenti, 16). Sarajevo: Gradska konferencija SKBiH, Centar za informisanje, 1981. 136 str. [COBISS.BH-ID 1164838] 641. Ostvarivanje programa idejno-politicke aktivnosti Saveza komunista u provo enju Titove inicijative o unapre ivanju kolektivnog rada .... Izvjestaj o radu Gradske konferencije .... Akcioni program idejno-politicke aktivnosti i orijentacioni plan rada ..., (Dokumenti, 18). Sarajevo: Gradska konferencija SKBiH, Centar za informisanje, 1981. 311 str. [COBISS.BH-ID 1165350] 642. Zadaci organizacije Saveza komunista u Sarajevu na provo enju stavova CK SKJ o neposrednim zadacima SK u ostvarivanju politike ekonomske stabilizacije ..., (Dokumenti, 19). Sarajevo: Gradska konferencija SK BiH, Centar za informisanje, 1981. 108 str. [COBISS.BH-ID 1166118] 643. Akcioni program djelovanja komunista Sarajeva u ostvarivanju drustvene uloge mlade generacije. Zadaci organizacije Saveza komunista u Sarajevu u ostvarivanju nekih aktuelnih idejno-politickih pitanja u stambenoj oblasti, (Dokumenti, 20). Sarajevo: Gradska konferencija SKBiH, 1981. 116 str. [COBISS.BH-ID 1165606] 644. Aktuelni idejno-politicki zadaci unapre ivanja metoda i sadrzaja rada organizacije Saveza komunista u Sarajevu, (Dokumenti, 10). Sarajevo: Gradska konferencija SK BiH, Odjeljenje za informisanje, 1980. 267 str. [COBISS.BHID 1164070] 645. Aktuelna idejno-politicka pitanja sticanja i raspore ivanja dohotka i raspodjele sredstava za licne dohotke na visokoskolskim organizacijama udruzenog rada, (Dokumenti, 17). Sarajevo: Gradska konferencija SKBiH, Centar za informisanje, 1981. 92 str. [COBISS.BH-ID 1165094] 646. Idejno-politicka i akciona osposobljenost i organizovanost Saveza komunista u visokoskolskim organizacijama udruzenog rada, (Dokumenti, 21). Sarajevo: Gradska konferencija SKBiH, Centar za informisanje, 1982. 114 str. [COBISS.BH-ID 1165862] 647. Idejno-politicka aktivnost Gradske organizacije Saveza komunista Sarajeva u periodu 1982-1986. godina i pravci djelovanja u narednom periodu, (Dokumenti). Sarajevo: Gradski komitet SKBiH, Odjeljenje za informisanje, [1986]. 221 str. [COBISS.BH-ID 691974] 648. Idejno-politicka aktivnost Saveza komunista u borbi za dalje ostvarivanje reforme visokog obrazovanja u Sarajevu, (Dokumenti, 1). Sarajevo: Gradska konferencija SKBiH, Odjeljenje za informisanje, 1979. 201 str. [COBISS.BH-ID 2031142] 649. Ostvarivanje zakljucaka Gradske konferencije o idejno-politickim zadacima organizacije Saveza komunista u Sarajevu na daljem provo enju reforme visokog obrazovanja, (Dokumenti, 11). Sarajevo: Gradska konferencija SKBiH, Centar za informisanje, 1980. 264 str. [COBISS.BH-ID 1164326] 650. Idejno-politicka aktivnost organizacije Saveza komunista u Sarajevu u proteklom dvogodisnjem periodu i zadaci Saveza komunista za naredni cetvorogodisnji period, (Dokumenti, 1[i.e. 22]). Sarajevo: Gradska konferencija SKBiH, 1982. 227 str. [COBISS.BH-ID 7745286]

45

651. Izvjestaj o radu Gradske konferencije SK i njenih organa u periodu april 1978 - maj 1979. godine. Program rada Gradske konferencije i Gradskog komiteta Saveza komunista za period juni - decembar 1979. godine, (Dokumenti, 2). Sarajevo: Gradska konferencija SKBiH, Odjeljenje za informisanje, 1979. 92 str. [COBISS.BH-ID 1163046] 652. Ostvarivanje idejno-politickih zadataka Saveza komunista u oblasti investicione potrosnje u gradu Sarajevu, (Dokumenti, 12). Sarajevo: Gradska konferencija SKBiH, Centar za informisanje, 1981. 118 str. [COBISS.BH-ID 1164582] 653. Aktuelna idejno-politicka pitanja ostvarivanja politike drustveno-ekonomskog razvoja i ekonomske stabilizacije u Sarajevu, (Dokumenti, 3). Sarajevo: Gradska konferencija SKBiH, Odjeljenje za informisanje, 1979. 137 str. [COBISS.BH-ID 1163302] 654. Ostvarivanje zadataka organizacije Saveza komunista u Sarajevu u daljem socijalistickom samoupravnom preobrazaju kulture, (Dokumenti, 13). Sarajevo: Gradska konferencija SKBiH, Centar za informisanje, 1981. 105 str. [COBISS.BH-ID 21114887] 655. Aktuelna pitanja i zadaci u razvoju sistema marksistickog ideolosko-politickog obrazovanja i osposobljavanja u organizaciji Saveza komunista u Sarajevu, (Dokumenti, 14). Sarajevo: Gradska konferencija SKBiH, Centar za informisanje, 1981. 138 str. [COBISS.BH-ID 21115399] 656. Idejno-politicka osnova drustveno-ekonomskog razvoja Sarajeva u periodu od 1981. do 1985. godine, (Dokumenti, 6). Sarajevo: Gradska konferencija SK BiH, Odjeljenje za informisanje, 1980. 164 str. [COBISS.BH-ID 15561991] 657. Aktuelna pitanja drustveno-ekonomske i politicke situacije u Sarajevu, (Dokumenti, 15). Sarajevo: Gradska konferencija SKBiH, Centar za informisanje, 1981. 170 str. [COBISS.BH-ID 21212935] 658. Stanje i aktuelni idejno-politicki zadaci Saveza komunista u Sarajevu u ostvarivanju nase nesvrstane spoljne politike i razvijanju me unarodne saradnje, (Dokumenti, 7). Sarajevo: Gradska konferencija SK BiH, Odjeljenje za informisanje, 1980. 230 str. [COBISS.BH-ID 1163558] 659. Izbor iz dokumenata GK SK BiH Sarajevo, (Dokumenti). Sarajevo: Gradska konferencija SKBiH, Odjeljenje za informisanje, 1980. 221 str. [COBISS.BH-ID 1166374] 660. Idejno i akciono osposobljavanje u Savezu komunista Sarajeva, (Mala biblioteka, 4). Sarajevo: Studijski centar Gradske konferencije SK BiH, 1973. 91 str. [COBISS.BH-ID 7467526] 661. Ideolosko-politicko obrazovanje sarajevskih komunista : (program za 1975/76. godinu), (Mala biblioteka, 12). Sarajevo: Studijski centar Gradske konferencije SK BiH, 1975. 148 str. [COBISS.BH-ID 2326310] 662. Ideolosko-politicko obrazovanje sarajevskih komunista u 1973/74. godini : (program), (Mala biblioteka, 6). Sarajevo: Studijski centar Gradske konferencije SK BiH, 1973. 75 str. [COBISS.BH-ID 998182]

46

663. Idejno-politicka osnova srednjorocnog i dugorocnog drustveno-ekonomskog i urbanog razvoja Sarajeva. Sarajevo: Gradski komitet SK BiH, 1985. 53 str. [COBISS.BH-ID 390662] 664. RAMUSOVI, Zlata (ur.). Idejno-politicka aktivnost organizacija i organa Saveza komunista Bosne i Hercegovine Sarajevo na provo enju stavova Jedanaestog kongresa ..., (Dokumenti, 2). Sarajevo: Gradski komitet SKBiH, Centar za informisanje, 1982. 222 str. [COBISS.BH-ID 2032166] 665. RAMUSOVI, Zlata (ur.). Neka aktuelna idejno-politicka pitanja aktivnosti i zadaci Saveza komunista u gradu Sarajevu, (Dokumenti, 3). Sarajevo: Gradski komitet SKBiH, Centar za informisanje, 1982. 222 str. [COBISS.BH-ID 19665159] 666. Aktivnost marksistickog studijskog centra Gradske konferencije Saveza komunista Sarajevo u 1979. godini i programska orijentacija u narednom periodu, (Dokumenti, 4). Sarajevo: Gradska konferencija SKBiH, Odjeljenje za informisanje, 1980. 62 str. [COBISS.BH-ID 1162790] 667. Odluka o organizovanju Opstinske organizacije Saveza komunista BiH Centar Sarajevo : sa podsjetnikom za rad sekretara i sekretarijata OOSK. Sarajevo: Opstinski komitet SKBiH Centar Sarajevo, 1987. 86 str., faks. [COBISS.BH-ID 994086] 668. Statutarna odluka opstinske organizacije Saveza komunista BiH Centar Sarajevo. Sarajevo: Opstinska organizacija SKBiH Centar Sarajevo, 1983. 47 str. [COBISS.BH-ID 7731462] 669. MASLO, Rejhana (ur.), POPOVI-TRTAK, Jelka (ur.). Savjetovanje o zavicajnim zbirkama u narodnim bibliotekama : Sarajevo, 20. novembar 1987. Sarajevo: Narodna biblioteka "Hasan Kiki", 1987. 57 str. [COBISS.BH-ID 1175078] 670. Oblici, metode istrazivanja i razvojni pravci zastite na radu SOUR UNIS : Fojnica, februara 1986. : zbornik radova. Sarajevo: Radnicki univerzitet "Ðuro Ðakovi", 1986. 217 str., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2384422] 671. Pravo u Armiji, (Vojna biblioteka, 17). Sarajevo: Press centar ARBiH, 1995. 48 str. [COBISS.BH-ID 1171494] 672. HADZIBEGOVI, Iljas (ur.), TUBI, Risto (ur.). Savremeni marksizam, (Biblioteka Marksisticko obrazovanje, 3). Sarajevo: Maksisticki centar CK SK BiH "Veljko Vlahovi", 1985. 208 str. [COBISS.BH-ID 577542] 673. SCHOPENHAUER, Arthur. Pareneze i maksime. Sarajevo: "I. Ð. Ður evi", 1914. 124 str. [COBISS.BH-ID 455726] 674. SEJMENOVI, Mevludin. Plan Sarajeva. Sarajevo: COMPIS, 2000. 1 CD-ROM, boje, plan grada. Minimalno zahtjeva: MS Windows 95/98/NT; 40 MB RAM; 256-bit boja; graf. karta 1 MB. [COBISS.BH-ID 2671654] 675. SELIMOVI, Mesa. Tvr ava, (Biblioteka Savremenici). Sarajevo: Svjetlost, 1970. 419 str. [COBISS.BH-ID 6964281] 676. CAMO, Rusmira (ur.). "Seljo" u slici i rijeci 1949-1979.. Sarajevo: UKUD "Slobodan Princip Seljo", [1980?]. [68] str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2321446]

47

677. SERDAREVI, Mevlida. Pravna zastita kulturno-historijskog naslije a BiH sa posebnim osvrtom na staro urbano jezgro Sarajeva : (nastajanje, ocuvanje, destrukcija), (Biblioteka Bastina). Sarajevo: Me unarodni centar za mir, 1997. 174 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 945187] 678. ZERO, Muhamed (ur.). Sevdah Bosnjaka : 430 sevdalinki sa notnim zapisom, (Sehara). Sarajevo: Ljiljan, 1995. 462 str., note. [COBISS.BH-ID 60569856] 679. Sevdalinke : izbor iz bosansko-hercegovacke narodne lirike. Sarajevo: Drzavna krugovalna postaja, 1944. 237 str. [COBISS.BH-ID 3207430] 680. SIDRAN, Abdulah. Kuduz, (Biblioteka Nova osjeajnost, knj. 9). Zenica: Vrijeme, 2003. 231 str. ISBN 9958-778-15-7. [COBISS.BH-ID 11814918] 681. SIDRAN, Abdulah. Morija u Sarajevu : 2000-2006. 2. izmijenjeno i dopunjeno izd. Sarajevo: Svjetlostkomerc, 2007. 175 str., ilustr. ISBN 978-9958-696-07-7. [COBISS.BH-ID 2684441] 682. SIDRAN, Abdulah, TONTI, Stevan (ur.). Pjesme, (Biblioteka izabranih stihova). Sarajevo: Veselin Maslesa, 1987. 171 str. ISBN 86-21-00165-9. [COBISS.BH-ID 6495494] 683. SIDRAN, Abdulah. Sarajevski tabut, (Savremena bosnjacka knjizevnost), (Biblioteka Poezija). Sarajevo: Bosanska knjiga, 1993. 221 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 1631782] 684. SIDRAN, Abdulah. Sarajevski tabut, (Suvremena bosnjacka knjizevnost). 2. izd. Sarajevo: Bosanska knjiga, 1994. 189 str. [COBISS.BH-ID 683543] 685. SIDRAN, Abdulah. Sjeas li se Doli Bel, (Biblioteka Savremenici). Sarajevo: Svjetlost, 1982. 114 str. [COBISS.BH-ID 19961095] 686. SIDRAN, Abdulah. Sahbaza, (Biblioteka KGS & CAL 70, 1). Sarajevo: Kalibar 70, 1970. 38 str. [COBISS.BH-ID 40633088] 687. SIDRAN, Abdulah. Tvr ava Mese Selimovia : dramatizacija i scenarij, (Biblioteka Savremena bosanskohercegovacka knjizevnost, Scenarij). Sarajevo: OKO, 2004. 228 str. ISBN 9958-43-095-9. [COBISS.BH-ID 12843526] 688. SIDRAN, Abdulah. U Zvorniku ja sam ostavio svoje srce : (drama u tri cina), (Edicija Bosnia). Tuzla: Bosnia Ars, 2002. 114 str. ISBN 9958-746-07-7. [COBISS.BH-ID 10833158] 689. SIDRAN, Abdulah. Morija, (Biblioteka Bosna). Sarajevo: Pres-sing, 2006. 72 str. ISBN 9958-9676-2-6. [COBISS.BH-ID 15010566] 690. The siege of Sarajevo : 1992-1996. Sarajevo: FAMA, 2000. 1313 str., ilustr. (pretezno u bojama). ISBN 9958-9549-0-7. [COBISS.BH-ID 8356614] 691. SIJARI, amil. Francuski pamuk, (Biblioteka Savremenici). Sarajevo [etc.]: Svjetlost [etc.], 1980. 335 str. [COBISS.BH-ID 22976775] 692. SIMI, Goran. Sarajevska tuga = Sarajevo sorrow, (Biblioteka Harfa). Sarajevo: Me unarodni centar za mir, 1995. 63 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 930339]

48

693. SKARI, Savo. Zembilj : sala i maskara. Sarajevo: Pregled, 1936. 150 str. [COBISS.BH-ID 2654726] 694. SKARI, Vladislav. Iz stare mahale i carsije. Sarajevo: Stamparija "Petra N. Gakovia", 1925. 87 str. [COBISS.BH-ID 2538534] 695. SKARI, Vladislav. Sarajevo i njegova okolina : od najstarijih vremena do austro-ugarske okupacije. Sarajevo: Izdanje Opstine grada Sarajeva, 1937. 290 str., [3] presavijena list. s geogr. kartama, ilustr. [COBISS.BH-ID 2815270] 696. SLOTERDIJK, Peter. Mislilac na pozornici, (Serija Separati Treeg programa Radio-Sarajeva, knj. 34). Sarajevo: Radio-Sarajevo, Trei program, [1989]. 76 str. ISBN 86-7365-013-5. [COBISS.BH-ID 4747010] 697. SMAILBEGOVI, Esma. Narodna predaja o Sarajevu, (Posebna izdanja, knj. 2). Sarajevo: Institut za jezik i knjizevnost, 1986. 240 str. [COBISS.BH-ID 151565] 698. SMAILBEGOVI, Esma. Price o starom Sarajevu, (Biblioteka Izdanci). 2. izd. Sarajevo: Svjetlost, 1991. 344 str., ilustr. ISBN 86-01-01888-2. [COBISS.BH-ID 1833478] 699. ERDI, Ismet. Smijesna strana sporta, (Prva humoristicka biblioteka Gerowitzal, 1). Sarajevo: [Vidam], 2001. 190 str., ilustr. djelomicno u boji. ISBN 9958-709-01-5. [COBISS.BH-ID 9341446] 700. SOKOLOVI, Osman Asaf. Orientalne medicinske knjige moje knjiznice. Sarajevo; Zagreb: Hrvatska drzavna tiskara, 1945. 15 str. [COBISS.BH-ID 2633254] 701. SOPI, Marko D.. Pred vratima Sarajeva : (Zapisi i sjeanja o narodnooslobodilackom pokretu i Visocko-fojnickom NOP odredu na podrucju od Sarajeva do Zenice). Sarajevo: Savez udruzenja boraca narodnooslobodilackog rata opstina: Breza, Busovaca, Fojnica, Ilijas, Kakanj, Kiseljak, Kresevo, Novo Sarajevo, Vares i Visoko, 1970. 555 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 6546182] 702. SPAHI, Mustafa. Da, mi smo muslimani, (Demokratica). 3. izd. [Sarajevo]: Ljiljan, 1996. 2 knj.(123, 255 str.), sl. autora. [COBISS.BH-ID 881687] 703. SPAHI, Mustafa. Komsije, (Vojna biblioteka, sv. 7). Sarajevo: Press centar Armije Republike Bosne i Hercegovine, 1994. 32 str. [COBISS.BH-ID 708887] 704. SPAHI, Mustafa. Sociologija : udzbenik za srednje skole. 2. izd. Sarajevo: Rijaset islamske zajednice u R BiH: Gazi Husrevbegova medresa, 1994. 135 str. [COBISS.BH-ID 855331] 705. SPAHO, Mehmed. Gazi Husrevbeg : slika iz Bosanske proslosti. 2. izd. Sarajevo: Islamska dionicka stamparija, 1907. 30 str., [1] list sa slikom, ilustr. [COBISS.BH-ID 2607142] 706. SPASOJEVI, Borislav. Arhitektura stambenih palata austrougarskog perioda u Sarajevu. Sarajevo: Svjetlost, 1988. 184 str., ilustr. djelomicno u boji. ISBN 86-01-02204-9. [COBISS.BH-ID 3300098]

49

707. KRISTI, Augustin (ur.). Spomenica 50-godisnjice R.-K. zupe Stup : 1890-1940. Stup(Sarajevo): RMKT. zupskog ureda Stup, 1941. 95 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2591782] 708. ILI, Danilo, SANTI, Aleksa. Spomenica Danila Ilia. [Sarajevo]: drugovi i prijatelji Danila Ilia, 1922. 102 str., [3] lista s tablama, ilustr. [COBISS.BH-ID 2668806] 709. HUMO, Hamza (ur.). Spomenica dvadesetipetogodisnjice Gajreta : 1903-1928. U Sarajevu: Glavni Odbor Gajreta, 1928. 56 str., ilustr. [COBISS.BHID 6248455] 710. Spomenica Gazi Husrevbegove cetiristo-godisnjice. Sarajevo: Islamska dionicka stamparija, 1932. 168, XLV, ilustr. [COBISS.BH-ID 2625574] 711. Spomenica o proslavi 25-godisnjice Prosvjete. Sarajevo: Prosvjeta, srpsko prosvjetno i kulturno drustvo, 1927. 78 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2663462] 712. Spomenica o proslavi desetogodisnjice Prosvjete : pregled prosvjetnog i kulturnog rada Srba Bosne i Hercegovine od 1902 do 1912. Sarajevo: Prosvjeta, 1912. 119 str., [1] presav. list s tabelom, graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2412838] 713. VINAVER, Stanislav (ur.). Spomenica o proslavi tridesetogodisnjice sarajevskog kulturno-potpornog drustva La Benevolencija : maja 1924. Beograd: Vreme, 1924. 124 cm, ilustr. [COBISS.BH-ID 2663206] 714. Spomenica svecanog otkrivanja spomenika Nj. v. blazenopocivsem kralju Petru Velikom - oslobodiocu. Sarajevo: Art. radionica II arm. oblasti u Sarajevu, 1923. 42 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2665254] 715. BISCEVI, Smail (ur.). Spomenica Visa Pedagoska skola, Pedagoska akademija Sarajevo : 1946. - 1976.. Sarajevo: Pedagoska akademija, [1976?]. 185 str., [2] presav. list. s tablama, ilustr. [COBISS.BH-ID 7532294] 716. Spomenica Visa pedagoska skola, Pedagoska akademija Sarajevo : '46-'86. Sarajevo: Pedagoska akademija: "Veselin Maslesa", 1986. 181 str., [3] presav. list. sa graf. prikaz., ilustr. [COBISS.BH-ID 1009158] 717. Srednjorocni plan razvoja srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanja za period 1981-1985. godine : analiticka osnova i Samoupravni sporazum. Sarajevo: Samoupravna interesna zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja, 1980. [102] str. [COBISS.BH-ID 8263686] 718. SREMAC, Stevan. Jeksik - adzija : pripovetke. Sarajevo: "I. Ð. Ður evi", 1918. 40 str. [COBISS.BH-ID 2629158] 719. SREMAC, Stevan. Kir-Geras : pripovetka, (Mala biblioteka, 310-12). Sarajevo: [I. Ð. Ður evi], cop. 1930. 106 str. [COBISS.BH-ID 1943046] 720. Izvjestaj Sreske bolesnicke blagajne u Sarajevu : za poslovnu godinu 1912.. Sarajevo: Bosanska posta, 1913. 186 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2625830]

50

721. Uredba crkveno-prosvjetne uprave srpskih pravoslavnih eparhija (mitropolija) u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Zemaljska stamparija, 1905. 160 str. [COBISS.BH-ID 2617126] 722. Srpsko pjevacko drustvo "Sloga" u Sarajevu o pedesetogodisnjici 1888-1938. Sarajevo: Sloga, 1938. 32 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2664230] 723. Dvadeset i pet godina rada Prosvjete : 1902-1927, (Biblioteka Posebna izdanja, knj. 1). Reprint izd. Sarajevo: SPKD "Prosvjeta", 2001. 168 str., fotogr., faks. ISBN 9958-9446-5-0. [COBISS.BH-ID 9904646] 724. STADLER, Josip. Kosmologija, (Filosofija, sv. 4). Sarajevo: Kaptol Vrhbosanski, 1909. 175 str. [COBISS.BH-ID 2655270] 725. Prijedlog programa izgradnje i prostornog rayvoja grada Sarajeva za period 1971-1985. godine. Sarajevo: Skupstina grada Sarajeva, 1971. 898 str., [83] presav. str. s kartama, ilustr. [COBISS.BH-ID 2415910] 726. ZULI, Arif (ur.). Stanje kulturnog blaga Bosne i Hercegovine, (Biblioteka Arabeska, 6). Sarajevo: Vijee Kongresa bosnjackih intelektualaca, 1995. 65 str. [COBISS.BH-ID 8291078] 727. STANKOVI, Borisav. Vrela krv : (novele), (Odabrana biblioteka, 4). U Sarajevu: Izdanje I. Ð. Ður evia, 1917. 161 str., slika autora. [COBISS.BHID 2609446] 728. Stara crkva u Sarajevu i njen Muzej. Sarajevo: Srpskopravoslavna crkvena opstina u Sarajevu, 1940. 32 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2332198] 729. SEMRA, Henda, MUTAPCI, Snjezana, LOGO, Fahrudin. Stara sarajevska groblja : Galerija Novi hram, Sarajevo, mart 1998. godine. Sarajevo: Kantonalni zavod za zastitu kulturno-historijskog i prirodnog naslje a, 1998. 87 str., fotogr. [COBISS.BH-ID 825894] 730. BEGOVI, Fehim M. (ur.). Staro Sarajevo : ljudi i doga aji. Sarajevo: Rabic, 1999. 296 str., ilustr. ISBN 9958-703-15-7. [COBISS.BH-ID 7079174] 731. BERHAMOVI, Hatidza, GOVEDARICA, Radosav, DOLECEK, Vlatko, KUSTURICA, Nurudin, SJAMIJA, Hamza, VILA, Alija, VITLACIL, Zdenko. Stepen iskorisenosti strucnih kadrova i njihova angazovanost na adekvatnim poslovima i radnim zadacima u sistemu UNIS. Sarajevo: UNIS, 1985. 153 str., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 305670] 732. STEPNJAK, S.. Kua kraj Volge, (Univerzalna biblioteka, 3-4). Sarajevo: [J. Smitran], 1913. IV, 98 str. [COBISS.BH-ID 2537254] 733. STEVOVI, Dusan. Gajret : vodvilj u jednom cinu, (Gajretova biblioteka, Gajretova mala pozornica, 9, 4). Sarajevo: Gajret, [1932?]. 19 str. [COBISS.BH-ID 2123558] 734. GREBO, Zdravko (ur.), MEHMEDINOVI, Semezdin (ur.). 100&1 no : sarajevske price, (Biblioteka Dani). Sarajevo: Civitas, 2005. 243 str. ISBN 9958-717-67-0. [COBISS.BH-ID 14574086] 735. 100 godina Srednje tehnicke skole u Sarajevu 1889-1989.. Sarajevo: Odbor za obiljezavanje stogodisnjice Srednje tehnicke skole u Sarajevu, 1989. 366 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2536742]

51

736. SUESKA, Avdo. Bosnjaci u osmanskoj drzavi, (Biblioteka Arabeska, 4). Sarajevo: VKBI, 1995. 57 str. [COBISS.BH-ID 2004006] 737. SULEJMANPASI, Dzevad. Muslimansko zensko pitanje : jedan prilog njegovu rijesenju. Sarajevo: autor, 1918. 36 str. [COBISS.BH-ID 2621222] 738. SULEJMANPASI, Dzevad. Zelen covjek : komedija u jednom cinu iz muslimanskog seoskog zivota, (Gajretova biblioteka, Gajretova mala pozornica, 7, 2). Sarajevo: Gajret, [1932?]. 26 str. [COBISS.BH-ID 2767622] 739. KNEZEVI-CECEZ, Gordana (ur.), SMAJLOVI, Ljiljana (ur.), ZORABDI, Mirsad (ur.). Svijet o Sarajevu : svjetska stampa, televizija i radio o XIV zimskim olimpijskim igrama. Sarajevo: Organizacioni komitet XIV zimskih olimpijskih igara, 1984. 176 str., ilustr. u bojama. [COBISS.BH-ID 429318] 740. Svrzina kua = Svrzo's house. Sarajevo: Muzej Sarajeva, 2001. 143 str., ilustr. ISBN 9958-9250-0-1. [COBISS.BH-ID 9585158] 741. SAHINOVI, Hamid. Angjelija : dramatski spjev u tri cina. Sarajevo: Stamparija "J. Savia", 1905. 58 str. [COBISS.BH-ID 2608166] 742. SAHINOVI, Hamid. Hifzibeg : dramatski spjev u 5 cinova. Sarajevo: Islamska dionicka stamparija, 1905. 134 str. [COBISS.BH-ID 2630694] 743. SAMI, Jasna. Valcer. Sarajevo: Media press, 1998. 156 str. ISBN 9958-744-02-3. [COBISS.BH-ID 1345559] 744. SAMI, Jasna. Bosanski paviljon, (Biblioteka Savremenici, Proza). Sarajevo: Svjetlost, 2000. 159 str., ilustr. ISBN 9958-10-268-4. [COBISS.BHID 8105734] 745. SAMI, Jasna. Pariz - Sarajevo 1900. : Svjetska izlozba i Bosanski paviljon. Sarajevo: Mediapress, 2001. 170 str., ilustr., faks. ISBN 9958-744-07-4. [COBISS.BH-ID 9623558] 746. SEHI, Faruk. Transsarajevo. Zagreb: Durieux, 2006. 75 str. ISBN 953188-238-X. [COBISS.BH-ID 15460358] 747. SIMI, Sreko. Ra anje i rat u Sarajevu. Sarajevo: HKD Napredak, 1997. 277 str., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 934167] 748. SINIK, Smiljka. Vojo Dimitrijevi. Sarajevo: Umjetnicka galerija Bosne i Hercegovine, 1970. 121 str., reprodukcije. [COBISS.BH-ID 1885478] 749. SKORO, Magbul. Pozdrav iz Sarajeva = Greetings from Sarajevo = Gruss aus Sarajevo. 2. dopunjeno i izmijenjeno izd. Sarajevo: Graphic Car, 2005. 403 str., ilustr. ISBN 9958-9547-1-0. [COBISS.BH-ID 14434566] 750. SKURLA-ILIJI, Verka. Na tankom ledu : drama, (Grupa sarajevskih knjizevnika, 7). Sarajevo: [Grupa sarajevskih knjizevnika], 1931. 55, VI str. [COBISS.BH-ID 1575430] 751. STIKS, Igor. Elijahova stolica : roman. 2. izd. Zagreb: Fraktura, 2006. 319 str. ISBN 953-7052-90-7. [COBISS.BH-ID 2567705] 752. STIKS, Igor. Elijahova stolica : roman. 3. izd. Zapresi: Fraktura, 2007. 319 str. ISBN 978-953-7052-90-4. [COBISS.BH-ID 2802726]

52

753. STRAUS, Ivan. Arhitekt i barbari, (Biblioteka Grad). Sarajevo: Me unarodni centar za mir, 1995. 147 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 967718] 754. SUVALI, Murat. Izabrane pripovijesti, (Hrvatska muslimanska knjiznica, knj. 19). Sarajevo: Prva muslimanska nakladna knjizara, 1942. 80 str., slika autora. [COBISS.BH-ID 2389254] 755. TAHMISCI, Husein. Izabrane pesme : (1953-1968), (Biblioteka izabranih stihova). Sarajevo: "Veselin Maslesa", 1968. 196 str. [COBISS.BH-ID 3016712] 756. TAHMISCI, Husein. Izbor i govor, (Biblioteka Nasa knjiga). Sarajevo: "Veselin Maslesa", 1964. 110 str. [COBISS.BH-ID 676887] 757. TAHMISCI, Husein. Moznost pùlnoci, (Edice Plamen, sv. 60). Prague: Odeon, 1969. 78 str. [COBISS.BH-ID 2472742] 758. TAHMISCI, Husein. Sarajevske hronike, (Ars). Sarajevo: "Veselin Maslesa", 1972. 192 str. [COBISS.BH-ID 1003302] 759. TAHMISCI, Husein. Sve nase jave, (Biblioteka Savremenici). Sarajevo: Svjetlost, 1964. 163 str. [COBISS.BH-ID 1708838] 760. TANOVI, Sejfudin. Bosnenik : zbirka u tri dijela : Solilokvij, Bosnenik, Bihovcima, (Dokument). Sarajevo: DAS, 1993. 63 str. [COBISS.BH-ID 2711590] 761. TANOVI, Sejfudin. Sarajevom, tiho. Sarajevo: Turisticki savez Stari grad, 1988. 286 str. [COBISS.BH-ID 593670] 762. TANOVI, Sejfudin. Sarajevom, usput. Sarajevo: Eta-inzinjering; Dokument, [izme u 1993 i 1995]. 230 str. [COBISS.BH-ID 2091302] 763. TIHI, Smail. Sarajevo : turisticki vodic. Sarajevo: Svjetlost, [197?]. 79 str., [24] lista s fotogr., [1] presavijeni list s mapom. [COBISS.BH-ID 9155847] 764. TODOROVI, Mica. Mica Todorovi : retrospektiva 1980.. Sarajevo: Umjetnicka galerija BiH, 1980. [100] str., ilustr. djelomicno u boji. [COBISS.BH-ID 10653703] 765. TOLSTOJ, Lev Nikolaevic. Hrisanska nauka, (Mala biblioteka, 221-23). Beograd; Sarajevo: Izdanje I. Ð. Ður evia, 1920. 127 str. [COBISS.BH-ID 1948934] 766. TOPCI, Zaim. Valter, Matos : (roman), (Biblioteka Meridijani). Sarajevo: Oslobo enje public, 1991. 379 str. ISBN 86-319-0258-6. [COBISS.BHID 2743558] 767. TOPCI, Zlatko. Bogumilske legende. 1. izd. Tuzla: Radio Kameleon; Klagenfurt: Bosanska biblioteka, 1997. 231 str. [COBISS.BH-ID 293667] 768. TOPCI, Zlatko. Ptica iz drugog jata : Sarajevske ratne price = A bird from another flock : Sarajevo war stories, (Biblioteka Slovo). Sarajevo: Me unarodni centar za mir: = International Peace Center, 1995. 145 str. [COBISS.BH-ID 1350435]

53

769. TOPCI, Zlatko. Refugees : drama, (Biblioteka Savremena proza). Sarajevo: Sarajevo Publishing: Me unarodni centar za mir, 1999. 97 str. ISBN 9958-21-088-6. ISBN 9958-48-016-6. [COBISS.BH-ID 6426118] 770. TOPCI, Zlatko. Remake, (Biblioteka Nova osjeajnost, knj. 3). Zenica: Vrijeme, 2002. 160 str. ISBN 9958-778-03-3. [COBISS.BH-ID 10307078] 771. TOPCI, Zlatko. Time out, (BH drama). Sarajevo: Ministarstvo kulture i sporta Kantona, 2001. 156 str. ISBN 9958-9500-4-9. [COBISS.BH-ID 9662726] 772. TORLAK, Semka. Kamen u kaldrmi, (Biblioteka Savremena poezija). Sarajevo: Sarajevo-Publishing, 1999. 75 str. ISBN 9958-21-133-5. [COBISS.BHID 6947590] 773. TRALJI, Seid Mustafa. Sarajevski grad Vratnik. [Sarajevo: autor], 1937. 64 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2465798] 774. TREBINJAC, Ibrahim. Nekoliko opasnih druztvenih bolesti kod nas. Sarajevo: Glavni odbor El-Hidaje, 1944. 72 str. [COBISS.BH-ID 2658086] 775. Izvjestaj o privrednim prilikama i radu Komore u godini 1929. Sarajevo: Trgovacka i obrtnicka komora, 1930. 136 str., [2] presav. lista s tablama. [COBISS.BH-ID 3388678] 776. Zapisnik 51 plenarne sednice Trgovacke i obrtnicke komore u Sarajevu. Sarajevo: [Trgovacka i obrtna komora], 1933. 40 str. [COBISS.BH-ID 2381350] 777. Zapisnik X sednice vea Trgovinsko industrijske komore u Sarajevu, odrzane 16. aprila 1937. god.. Sarajevo: [Trgovinsko industrijska komora], 1937. [96] str. s razl. pag., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2604326] 778. Zapisnik XI sednice vea Trgovinsko industrijske komore u Sarajevu, odrzane na 4. januara 1938 god.. Sarajevo: [Trgovinsko industrijska komora], 1938. 67 str., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2605094] 779. Zapisnik XII sednice vea Trgovinsko industrijske komore u Sarajevu, odrzane na 28. maja 1938 god.. Sarajevo: [Trgovinsko industrijska komora], 1938. 87 str., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2604582] 780. Zapisnik XIII sednice vea Trgovinsko industrijske komore u Sarajevu, odrzane na 17. decembra 1938.. Sarajevo: [Trgovinsko industrijska komora], 1938. 39 str., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2604838] 781. Zapisnik XIV. Sednice Vea Trgovinsko industrijske komore u Sarajevu, odrzane na 23. maja 1939 god.. Sarajevo: [Trgovinsko industrijska komora], 1939. 34 str., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2605350] 782. Zapisnik XVI sednice vea Trgovinsko industrijske komore u Sarajevu [odrzane na 6. decembra 1939. god.]. Sarajevo: [Trgovinsko industrijska komora], 1939. 43, [3] str. s razl. pag., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2605606] 783. Zapisnik XVII sjednice vijea Trgovinsko industrijske komore u Sarajevu odrzane 28 maja 1940. god.. Sarajevo: [Trgovinsko industrijska komora], 1940. 75, [2] str. s razl. pag., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2606118] 784. Zapisnik XVIII sjednice vijea Trgovinsko industrijske komore u Sarajevu

54

odrzane 10 decembra 1940 god.. Sarajevo: [Trgovinsko industrijska komora], 1940. 47 str., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2606374] 785. Izvestaj o privrednim prilikama i radu komore u godini 1935. Sarajevo: Nova tiskara "Vrcek i dr.", 1936. 277 str., geogr. karta, graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2507814] 786. Izvjestaj o privrednim prilikama i radu komore u godini 1936. Sarajevo: Nova tiskara "Vrcek i dr.", 1937. 370 str., geogr. karta, graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2508070] 787. TRHULJ, Sead. Vrelo proljee, (Biblioteka Savremena proza). Sarajevo: Sarajevo-Publishing, 1999. 271 str. ISBN 9958-21-134-3. [COBISS.BH-ID 6976518] 788. TRHULJ, Sead. Zadnje vrijeme : sarajevske ratne price. Sarajevo: DES, 2006. 199 str. ISBN 9958-728-76-1. [COBISS.BH-ID 14851334] 789. SPARAVALO, Joko (ur.). Trideset godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 1952-1982.. Sarajevo: Ekonomski fakultet, 1982. 404 str. [COBISS.BH-ID 15917569] 790. GOJER, Gradimir (ur.). 35 godina Pozorista mladih Sarajevo. Sarajevo: Pozoriste mladih, [1985?]. [60] str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2320422] 791. KEBELJI, Stevan (ur.). 35 godina rada Gra evinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu : 1949-1974. Sarajevo: Gra evinski fakultet, 1984. 133 str., fotogr. [COBISS.BH-ID 2314278] 792. TRISI, Nikola Ð.. Sarajevski atentat u svjetlu bibliografskih podataka. Sarajevo: "Veselin Maslesa", 1960. 547 str. [COBISS.BH-ID 1929510] 793. TRISI, Nikola, CULI, Branko, KRUSEVAC, Todor (ur.). Sarajevski atentat u svjetlu bibliografskih podataka. Sarajevo: Muzej grada Sarajeva, 1964. 527 str. [COBISS.BH-ID 1523238] 794. TRUHELKA, iro. Gazi Husrefbeg, njegov zivot i njegovo doba : sa 56 slika u tekstu i jednom tablom. Sarajevo: [s. n.], 1912. 142 str., [1] list sa slikom, ilustr. [COBISS.BH-ID 2638342] 795. TRUHELKA, iro. Kulturne prilike Bosne i Hercegovine u prehistoricko doba. Sarajevo: Bos.-herc. Zemaljski muzej, 1914. 167, str., 9 tabli, ilustr. [COBISS.BH-ID 2482438] 796. TRUMI, Marina. Izme u Varsave i Sarajeva, (Biblioteka Harfa). Sarajevo: Me unarodni centar za mir: Blicdruk, 1999. 68 str. ISBN 9958-48-015-8. ISBN 9958-94-85-24. [COBISS.BH-ID 7648262] 797. TUCAKOVI, Semso. Srpski zlocini nad Bosnjacima-muslimanima : 1941.-1945.. Sarajevo: El-Kalem: OKO, 1995. 673 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 692759] 798. ADEMOVI, Fadil (ur.). Tvornica carapa "Kljuc" Sarajevo : [fotomonografija]. Sarajevo: Zadrugar, [1968?]. 66 str., [38] str. s tablom, ilustr. [COBISS.BH-ID 8131846]

55

799. Pravila Udruzenja ugostitelja za podrucje sarajevske trgov.-industrijske komore u Drinskoj banovini. [Sarajevo: s. n., 1933]. 23 str. [COBISS.BH-ID 999462] 800. UMIEVI, Simo. Kroz zivot i snove. Sarajevo: autor, 1924. 63 str. [COBISS.BH-ID 7442439] 801. Sarajevski salon : 1968-1972 : izlozba nagra enih djela. Sarajevo: Umjetnicka galerija Bosne i Hercegovine, 1988. [48] str., ilustr. [COBISS.BHID 3827458] 802. Izvjestaj Univerziteta 1965-66. - 1966-67.. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, 1967. 132 str., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2323238] 803. Pregled predavanja : XLIV, 1996-1997. Sarajevo: Univerzitet, 1997. 417 str., ilustr., tabele. [COBISS.BH-ID 398118] 804. CVIJETI, Ljubomir (ur.). Mala hronologija. Posebno izd. Sarajevo: Univerzitet, 1964. 180 str., fotogr. [COBISS.BH-ID 8627462] 805. CELI, Dzemal (ur.). Univerzitet u Sarajevu 1949-1989, (Posebna edicija). Sarajevo: Univerzitet, [1990]. 150 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 8814594] 806. HADZIJAHI, Sead (ur.). Zlatni jubilej : 1947-1997. Sarajevo: Univerzitetsko sportsko drustvo Bosna, 1997. 167 str., ilustr. u bojama. ISBN 9958-610-00-0. [COBISS.BH-ID 580134] 807. Uputstva za rad na obnavljanju starih i osnivanju novih zadruga. Sarajevo: Odbor za organizaciju zadruga, 1945. 48 str., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2619686] 808. Uredba o utvr ivanju minimalnih nadnica, zakljucivanju kolektivnih ugovora, pomirenju i arbitrazi : sa komentarom i prakticnim primerima i uputstvima, (Zakoni, uredbe i pravilnici, 23). Sarajevo: M. novine, 1937. 76 str. [COBISS.BH-ID 2357798] 809. BAKALAR, Jozo (ur.). Ustavne promjene i dalji razvoj samoupravljanja, (Biblioteka Savremene politicke teme, 1). Sarajevo: Studijski centar Gradske konferencije SK BiH, 1971. 248 str. [COBISS.BH-ID 6458374] 810. UZUNOVI, Damir. Kesten. Sarajevo: Dani, 1996. 161 str. [COBISS.BH-ID 1641254] 811. UZUNOVI, Damir. Ljudi i ptice. Sarajevo: Space Production, 2005. 64 str., ilustr. ISBN 9958-9219-0-1. [COBISS.BH-ID 14014982] 812. VELICKOVI, Nenad. Ðavo u Sarajevu. Sarajevo: Dani, 1996. 163 str. [COBISS.BH-ID 33574] 813. VELICKOVI, Nenad. Ðavo u Sarajevu, (Biblioteka Feral Tribune, knj. 23). 2. izd. Split: Feral Tribune, 2001. 167 str. ISBN 953-6359-24-3. [COBISS.BHID 11270406] 814. VELICKOVI, Nenad. Konacari. 2. izd. Sarajevo: autor, 1996. 208 str. [COBISS.BH-ID 702231]

56

815. VELICKOVI, Nenad. Konacari. 3. izd. Sarajevo: Omnibus, 1999. 156 str. ISBN 9958-9487-2-9. [COBISS.BH-ID 6803718] 816. VELICKOVI, Nenad. Otac moje keri, (Savremena proza). Sarajevo: Bosanska knjiga, 2000. 191 str., ilustr. ISBN 9958-20-067-8. [COBISS.BH-ID 7633926] 817. VELICKOVI, Nenad. Sarajevski gastronauti. Sarajevo: Zid, 1998. 98 str., ilustr. ISBN 9958-45-006-2. [COBISS.BH-ID 5344262] 818. VESELINOVI TMUSA, Vladislav. Sefka Hasanova : drama u 4 cina. [Sarajevo]: piscevo izdanje, 1920. 137, [3] str. [COBISS.BH-ID 625446] 819. VESOVI, Marko. Poljska konjica, (Biblioteka Posebna izdanja, kolo 2, knj. 6). Tesanj: Planjax, 2002. 135 str. ISBN 9958-734-49-4. [COBISS.BH-ID 10820102] 820. VESOVI, Marko. Smrt je majstor iz Srbije, (Savremena bosanska knjizevnost). Sarajevo: Bosanska knjiga, 1994. 355 str. [COBISS.BH-ID 39462] 821. VIDAKOVI, Milos. Carski soneti. Sarajevo: "I. Ð. Ður evi", 1918. 42 str. [COBISS.BH-ID 2629414] 822. Uredba o Visoj islamskoj serijatsko-teoloskoj skoli u Sarajevu. Beograd: Drzavna stamparija kraljevine Jugoslavije, 1937. 21 str. [COBISS.BH-ID 131110] 823. VOLTAIRE. Kandid. Sarajevo: Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u BiH, 2002. 1 CD (ca 273 min.), u MP3 formatu. [COBISS.BH-ID 2587430] 824. GRBELJA, Tonci (ur.), MARJANOVI, Mirko (ur.), PASKVALIN, Veljko (ur.). Vrhbosna Sarajevo kroz stoljea : separat. Sarajevo: Matica hrvatska, 2000. 240 str., ilustr. ISBN 9958-830-04-3. [COBISS.BH-ID 7695366] 825. VRNJAK, Hajrudin. Grad : (roman), (Biblioteka Scipius, knj. 3). Sarajevo: On Time, 1998. 86 str. ISBN 9958-735-03-2. [COBISS.BH-ID 566822] 826. VRNJAK, Hajrudin. Ljubavne price. Sarajevo: World Press, 1999. 140 str. ISBN 9958-708-00-0. [COBISS.BH-ID 6977798] 827. VUJANOVI, Vojislav. Iz Talijina hrama : (ratne sezone 1992-1995), (Biblioteka V-art kritika, knj. 3). Sarajevo: autorsko izd., 1995. 262 str., slika autora. [COBISS.BH-ID 1010211] 828. VUJICI-TOPERI, Tatjana. Tvoje oko, (Biblioteka Poezija). Sarajevo: OKO, 1994. 54 str. [COBISS.BH-ID 6834182] 829. VUKI, Jovo. Plavsko-Gusinjska afera i Oslobo enje Ulcinja 1880. god.. Sarajevo: autor, 1929. 133 str. [COBISS.BH-ID 3458310] 830. Walnyjev nacrt Sarajeva i okolice. Bec: [s. n.], 1908. 1 plan, u boji. [COBISS.BH-ID 8275206] 831. WERFEL, Franz. Nije kriv ubica, kriv je ubijeni : price, (Austrijska biblioteka Wieser). Tuzla [etc.]: Wieser, [199?]. 220 str. ISBN 3-85129-210-3. [COBISS.BH-ID 608294]

57

832. WERNER, Sombart. Socijalizam i socijalni pokret, (Savremene knjige, 4). Beograd; Sarajevo: "I. Ð. Ður evia", 1922. 383 str. [COBISS.BH-ID 12527623] 833. WEST, Rebecca. Crno jagnje i sivi soko : putovanje kroz Jugoslaviju, (Posebna izdanja). Beograd: BIGZ; Sarajevo: Svjetlost, 1989. 420 str. ISBN 86-13-00391-5. [COBISS.BH-ID 44842] 834. WILDE, Oscar. De Profundis, (Odabrana biblioteka, 3). Sarajevo: Izdanje I. Gj. Gjurgjevia, [izme u 1917 i 1918]. 63 str. [COBISS.BH-ID 2121510] 835. Pravila Zadruge zeljeznickih drzavnih sluzbenika za nabavku stanova z. s. o. j. u Sarajevu. Sarajevo: [Zadruga], 1931. 23 str. [COBISS.BH-ID 1168422] 836. ZAHIROVI, Ajsa. Bijelim okom, (Mala biblioteka). Mostar: Prva knjizevna komuna, 1983. 78 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 3690809] 837. ZAHIROVI, Ajsa. From Sarajevo to Ekashila : free verse. Hanamkonda: Srilekha Sahithi, 1998. 56 str. [COBISS.BH-ID 8420358] 838. ZAHIROVI, Ajsa. Izabrane pjesme = Selected poems, (Biblioteka posebnih izdanja). Sarajevo: Sarajevo-Publishing, 1998. 419, [15] str., ilustr., faks. ISBN 9958-21-051-7. [COBISS.BH-ID 546342] 839. ZAHIROVI, Ajsa. Nastresnica. Sarajevo: "Veselin Maslesa", 1981. 49 str. [COBISS.BH-ID 23412231] 840. ZAHIROVI, Ajsa. Sapno ki chaya men = Under the shadow of dreams = U sjeni snova. [S. l.]: Skylark, 1985. [36] str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2379302] 841. ZAIMOVI, Karim. Tajna dzema od malina. 2. izd. Sarajevo: Zid, 1997. 203 str. ISBN 9958-45-003-8. [COBISS.BH-ID 818982] 842. Tarifa premija za osiguranje zivota. Sarajevo: Zajednica za osiguranje imovine i lica "Sarajevo", 1984. 133 str., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2322982] 843. II. Zanatlijsko industrijska izlozba u Sarajevu : od 27. VI. - 6. VII 1924. : pod najvisim pokroviteljstvom Nj. V. Kralja. Sarajevo: Savez Zanatlijskih udruzenja za BiH, 1924. 55, [19] str., ilustr. [COBISS.BH-ID 1169958] 844. Odluke Drugog zasjedanja Zemaljskog antifasistickog vijea narodnog oslobo enja Bosne i Hercegovine. 2. izd. Sarajevo: Pretsjednistvo ZAVNOBIH-a, 1945. 24 str. [COBISS.BH-ID 2396198] 845. Odluke Drugog zasjedanja Zemaljskog antifasistickog vijea narodnog oslobo enja Bosne i Hercegovine. 2. izd. Sarajevo: Pretsjednistvo ZAVNOBIH-a, 1945. 24 str. [COBISS.BH-ID 2814758] 846. Vodic za investiciona ulaganja na podrucju Kantona Sarajevo = Guide for the Sarajevo Canton Investments. Sarajevo: Kanton Sarajevo: = Canton Sarajevo, [izme u 1996 i 1999]. 55 str., ilustr. [djelimicno u bojama]. [COBISS.BH-ID 580646]

58

847. Sarajevo : Identification Card. Sarajevo: The Ministry for the Reconstruction, Development and Protection of the Environment of the Canton of Sarajevo, 1997. 79 str., ilustr. [pretezno u bojama]. [COBISS.BH-ID 580902] 848. KOROUSI, Anto (ur.). Zbornik radova nastavnika i saradnika Pedagoske akademije Sarajevo : '46-'86. Sarajevo: Pedagoska akademija: "Veselin Maslesa", 1986. 261 str., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 1009414] 849. Zbornik radova u cast cetrdesetogodisnjice rada Zavoda za rehabilitaciju sluha i govora djece i omladine "N. Vlatkovi". Sarajevo: Zavod za rehabilitaciju i govora djece i omladine "Nemanja Vlatkovi", 1986. 177 str., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2321190] 850. Privremeni rezultati popisa ziteljstva : u Bosni i Hercegovini od 10. oktoba 1910. = Provisorische Ergebnisse der Volkszählung : in Bosnien und der Hercegovina vom 10. Oktober 1910.. Sarajevo: Zemaljska vlada = Der Landesregierung für Bosnien und die Hercegovina, 1911. [5] listova, graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2660902] 851. KATZER, Fridrik, MALY, Karlo, APFELBECK, Viktor, REISER, Otmar. Vo a kroz prirodoslovne zbirke B-H Zemaljskog muzeja. Sarajevo: Zemaljska stamparija, 1916. 141 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 122406] 852. ZGODI, Esad. Fenomen izvanrednog, (Biblioteka Veliko podne). Sarajevo: Me unarodni centar za mir, 1995. 387 str. [COBISS.BH-ID 984358] 853. STAJI, Slobodan, PARAVAC, Dusan, HUSI, Dzavid, KURTO, Nedzad. Sarajevo '84 : sve o igrama = tout sur les Jeux : all on the Games : alles über die Spiele. Sarajevo: Organizacioni komitet XIV zimskih olimpijskih igara '84: "Svjetlost", [1984]. 72 str., [4] str. pril., ilustr. [COBISS.BH-ID 1506590] 854. ZLATAR, Behija. Zlatno doba Sarajeva : (XVI stoljee), (Biblioteka Izdanci). Sarajevo: Svjetlost, 1996. 260 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 684055] 855. ZLOBICKI, Branko. Radio Televizije Sarajevo : 1945-1975 : gra a za monografiju. Sarajevo: Radio-Televizija Sarajevo, 1985. 239 str., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2491686] 856. JUZBASI, Dzevad (ur.). Prilozi historiji Sarajeva : radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva, odrzanog 19. do 21. marta 1993. godine. Sarajevo: Institut za istoriju: Orijentalni institut, 1997. 531 str. [COBISS.BH-ID 956695] 857. ZVIZDI, Mustafa. Igre voskom, (Biblioteka Harfa). Sarajevo: Me unarodni centar za mir, 1996. 53 str. [COBISS.BH-ID 941091] 858. ZAKULA, Stevan. Od Terezina do Sarajeva : uspomene povodom desetogodisnjice prenosa kostiju vidovdanskih heroja. Beograd: S. Zakula, 1930. 35 str., fotogr. [COBISS.BH-ID 24331015] 859. ZARI, Uros. Kratak istorijat FK Sarajevo : (od 1946. do 31.12.1982.). Sarajevo: Fudbalski klub Sarajevo, 1983. 68 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 2420518]

59

860. Poslovno izviese za godinu 1942 : podneseno devetnaestoj redovitoj godisnjoj skupstini na dan 20. lipnja 1943. godine. Sarajevo: Zeljeznicarska kreditna i podporna zadruga Z. S. O. J., 1943. 32 str., graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 2380582] 861. ZIGA, Jusuf. Bosanska krvava zbilja, (Biblioteka Arabeska, 7). 2., prosireno, izd. Sarajevo: VKBI, 1995. 129 str. [COBISS.BH-ID 2004262]

60

REGISTAR AUTORA

Abazovi, Mirsad (1948-) 1, 2 Abdagi, Muhamed (1916-) 3 Abinun, Moise 4 Ademovi, Fadil (1931-) 5 Ademovi, Fadil (1931-, glavni urednik) 798 Ademovi, Fadil (glavni urednik) 590 Aganagi, Muhamed (autor) 424 Aganovi, Midhat 6 Agi, Nihad (1947-, autor pogovora) 94 Agi, Sabit (ilustrator) 490 Ahmed Refik 7 Ajanovi, Midhat (1959-) 8 Akademija Likovnih Umjetnosti (Sarajevo) 35 Akademija likovnih umjetnosti. Nastavnicki odsjek (Sarajevo) 9 Akademija likovnih umjetnosti. Odsjek grafike (Sarajevo) 10 Akademija likovnih umjetnosti. Odsjek kiparstva (Sarajevo) 11 Akademija likovnih umjetnosti. Odsjek slikarstva (Sarajevo) 12 Akademija likovnih umjetnosti. Odsjek za produkt dizajn (Sarajevo) Akademija scenskih umjetnosti (Sarajevo) 14 Akmadzi, Hazim (1954-) 15 Aksamija, Alija (fotograf) 626 Aksamija, M... (graficki tehnicar) 846 Aksamija, Mehmed (ilustrator) 683 Aksamija, Mehmed A. (graficki tehnicar) 847 Albahari, Nisim 602, 603, 604, 605 Aleckovi, Sulejman 16 Aleksijevi, Vukica M. (pisac izjave o darovanju) 118 Alici, Boris S. 856 Ali, Dzemaludin (1947-, autor pogovora) 838 Alikadi, Bisera (1939-) 17 Alispahi, Nijaz (1940-) 18 Alispahi, Nijaz (1940-, autor pogovora) 838 Alispahi, Nijaz Z. (1940-) 19 Alispahi, Selma (pripovjedac) 18, 27 Alkovi, Marijan 20 Anci, Mladen (autor) 249 Andri, Ivo (1892-1975) 22, 23, 24, 25 Andri, Ivo Mijo (1948-) 26 Apfelbeck, Viktor (autor) 851 Arapovi, Vera (prevodilac) 630 Arifi, Ajet (prevodilac) 69 Arnaut, Selim (1962-) 29 Arslanagi, Dzevahira (prevodilac) 540, 749 Avdagi, Elvedina 31 Avdibegovi, Bahrija (glavni urednik) 117 Avram, Miroslav (urednik) 143 B. J. (prevodilac) 186 Babi-Hodovi, Vesna (urednik) 169 Bajgori, Ismet 32 Bajo, Ivana (autor izlozbe) 566 Bajrovi, Izudin (pripovjedac) 122, 294, 378

13

61

Bakalar, Jozo (urednik) 809 Baki, Ibrahim (1946-) 33 Baksi, Mirsad (fotograf) 599 Bali, Hasan (1934-, autor pogovora) 488 Bali, Sulejman (fotograf) 582, 598 Balorda, Harja 629 Banjac, Jasna (prevodilac) 216 Basagi, Desa (pripovjedac) 197, 367, 509 Basagi, Safvet-beg (1870-1934) 37 Baseskija, Mula Mustafa Sevki (oko 1732-1809) 38 Basi, Salih Safvet 39 Batini, Josip (autor) 544 Bazdulj-Hubijar, Nura (1951-) 40 Bebel, August 41 Beci, Zoran (pripovjedac) 338 Bei, Zoran (pripovjedac) 122 Beirbasi, Mirsad (1952-) 42 Beirbasi, Mirsad (1952-, autor pogovora) 209, 493 Beirevi, Kemo (kartograf) 568 Beirovi, Hajriz (1956-) 43 Beirovi, Mirsada (1953) 44 Begi, Azra (1931-) 45 Begi, Azra (autor izlozbe, autor pogovora) 764 Begovi, Fehim M. (1946-, urednik) 730 Beho, Emina (fotograf) 596 Bejti, Alija (1920-1981) 46, 47 Bejti, Alija (1920-1981, autor) 356 Beljkasi-Hadzidedi, Ljiljana (autor, autor pogovora) 57 Beran, Jan (1927-) 48, 49 Beran, Kornelija Nela (1929-2007) 50 Berber, Mersad (1940-, ilustrator) 211 Berhamovi, Hatidza (autor) 731 Besi, Muhamed (1936-, autor) 105 Besi, Zlatan (fotograf) 593 Beus, Spomenka (prevodilac) 626 Bicakci, Edhem (1952-) 55 Biki, Lora (1984-) 56 Bilajac, Rifat (autor pogovora) 466 Bili, Nikola (fotograf) 632 Bisi, Mustafa (1956-, urednik) 488 Biscevi, Smail (glavni urednik) 715 Bjelica, Drago (autor) 424 Bjelica, Nevenka (prevodilac) 143 Bobar, Maja (prevodilac) 159 Bogievi, Vojislav (urednik) 628 Boname, Elizabeth (sakupljac) 64 Bosanska industrijalna i trgovacka banka. Dionicarsko drustvo (Sarajevo) Bosna i Hercegovina (1878-1918) 61, 62 Bozi, Jela (autor) 203 Brankovi, Aurelija (ilustrator) 477 Brki, Hasan (1913-1965) 328 Brki, Hasan (autor) 328 Bubi, Sefkija 217 Bubi, Serif 80 Bublin, Mehmed (1939-) 65 Buconji, Nikola (1865-1947) 66 Bucuk, Esad (1948-) 67

59

62

Budalica, Almir (prevodilac) 19 Bugarinovi, Milan (sakupljac) 633 Bugarski, Astrida (autor) 57 Bujas, Sreko 68 Bukvica, Abdulah 72 Bukvica, Abdulah (autor) 72 Bukvi, Zlata (1933-, autor pogovora, drugo) Bulaç, Ali 69 Bulaji, Stevan (1926-1997) 70 Buri, Ahmed (autor pogovora) 154 Burnazovi, Tufik (1939-) 71 Busatli, Abdullah (1871-1946) 72 Busatli, Mugdim 73

543

Capuzzo Ðerkovi, Nadia (prevodilac) 160 Capuzzo, Nadia (prevodilac) 159 Carter, Bill 75 Centar za kulturu (Sarajevo) 429 Cesarski i kraljevski vojno-geografski zavod (Bec) (kartograf) Col.legi d'Arquitectes de Catalunya (Barcelona) 35 Cora, Bruno (urednik) 461 Cvijeti, Ljubomir (urednik) 804 Camo, Edhem (autor) 194 Camo, Rusmira (urednik) 676 Cankovi, Miodrag 77 Cankovi, Miodrag (glavni i odgovorni urednik) 448, 606 Car-Drnda, Hatidza (1947-) 856 Causevi, Halid 78, 79 Causevi, Hasib (autor pogovora) 115, 116 Causevi, Mehmed Dzemaludin (1870-1938) 80 Cehi, Ejub (urednik) 53 Ceki, Milutin (prevodilac, autor pogovora) 236 Ceki, Smail (1953-) 81 Celi, Dzemal 203 Celi, Dzemal (1922-) 82 Celi, Dzemal (1922-, autor) 598 Celi, Dzemal (1922-, urednik) 805 Celi, Dzemal (1922-, sakupljac, autor pogovora) 533 Cengi, Mustafa (urednik) 401 Cerovi, Bozo 83 Certkov, V. (autor pogovora) 765 Cicekli, Mehmed Mesa 90 Cici, Augustin (1889-1955) 91 Cokorilo, Ðor e 92 Colakovi, Enver (1913-1976) 93, 94 Comi, Ibro (1940-) 95 Comor, Mustafa (prevodilac) 501 Culi, Branko (autor) 793 Curci, Vejsil 97 Cuturi, Mustafa (fotograf) 467 atovi, Jasmin (prevodilac) 116 orovi, Svetozar (1875-1919) 98, 99 orovi, Vladimir (1885-1941) 100, 101 urcin, Milan (autor predgovora) 511 uri, Hajrudin 103

830

63

uri, Hajrudin (1908-) 102, 328 urovac, Muhamed (1950-, urednik)

592, 594, 595

Dabac, Toso (fotograf) 798 Daupovi, Sefik Fiko (1951-) 104 Dautbasi, Ismet (1933-) 105 David, Filip 106 Dedijer, Vladimir 109 Delibasi, Mihailo 111 Deli, Dinko (1957-) 112 Deli, Hidajet (fotograf) 739 Deli, Mehmed Remzi (prevodilac) 7 Deli, Rasim (1949-) 113, 114 Deli, S. (fotograf) 182 Demir, Fehim (1959-) 115, 116 Dikli, Davor (prevodilac) 769 Dimitrijevi, Jelena 118 Dizdar, Hamid (1907-1967) 119 Dizdar, Hamid (1907-1967, ilustrator) 93 Dizdar, Hamid (1907-1967, sakupljac, autor pogovora) 679 Dizdar, Majo (1951-) 120, 121 Dizdar, Mak (1917-1971) 122 Dizdar, Srebren (1955-, prevodilac) 626 Dizdar, Srebren (urednik, prevodilac) 307 Dizdarevi, Zehra (1942-, autor) 198 Dobraca, Kasim (1910-1979) 123 Dolecek, Vlatko (autor) 731 Donia, Robert J. 125 Dopu a, Jelena (prire ivac) 477 Dragievi, Momcilo 126 Dragulj, Damir 127 Draskovi, Sima (ilustrator) 303 Druga muska realna gimnazija (Sarajevo) 128, 129, 130, 131, 132 Dubocanin, Alija H. (1949-) 134 Dubocanin, Alija H. (1949-, drugo) 772 Dujmusi, Ivan 136 Dujmusi, Ivan (prevodilac, urednik) 176 Dujmusi, Jozo 137 Durakovi, Enes (1947-, autor pogovora, urednik) 458 Durakovi, Enes (1947-, urednik) 94 Durakovi, Esad (1948-, prevodilac, autor pogovora) 156 Durakovi, Ferida (1957-) 138 Durakovi, Ferida (1957-, prevodilac) 768 Durakovi, Jasmin (1966-) 139 Durakovi, Nijaz (1949-) 140, 141 Durmitor a. d. za eksploataciju i trgovinu drveta 142 Dvornikovi, Ljudevit (1861-1933) 148 Dzafci, Ibrahim 149 Dzaja, Sreko M. (1935-) 150 Dzambo, Jozo (ilustrator) 150 Dzamonja, Dario (1955-2001) 151, 152, 153, 154, 155 Dzani, Asaf (urednik) 58, 135 Dzani, Asaf (urednik, autor pogovora) 601 Dzebra, Ibrahim Dzebra 156 Dzogovi, Alija 157 Dzubo, Ahmed (1921-) 158 Dzumhur, Zuko (ilustrator) 48

64

Ðapi, Goran (prevodilac) 216 Ðerkovi, Andrej 160 Ðerkovi, Andrej (1971-) 159 Ðokovi, Olga 161 Ðor evi, Tihomir R. 162 Ðozi, Hakija (1935-) 163, 164 Ðukanovi, Boro M. (1946-) 165 Ðuki, Svetozar 166 Ður evi, Martin (1848-1913) 167 Ðurevska, Nada (pripovjedac) 122, 338 Ðuri, Gordana (prevodilac) 559 Efendi, Muris (autor) 346 Ekonomski fakultet (Sarajevo) 168, 169, 789 El-Arefati, Aisa (autor) 345 El-Arefati, Mahmud Salem (sakupljac, autor) 345 El-Hidaje (Kraljevina Jugoslavije) (Sarajevo) 171 El-Umeri, Abdul-Baki (autor) 345 Energoinvest. Radna organizacija "Vaso Miskin Crni" (Sarajevo) Erdi, Ismet (1972-, autor) 699 Esih, Ivan 174

173, 448

Fabrika duvana Sarajevo 77 Fama International (Sarajevo) (producent) 492 Faulhaber, Mihail (kardinal) 176 Fazlagi, Mehmedalija 177 Fekeza, Lidija 856 Felcar, Jaroslav (fotograf) 373 Ferhatovi, Asim Hase (1933-1987, osoba ili ustanova, kojoj je knjiga (rukopis) posvecena) 178 Ferizovi, Edvin (notograf) 678 Ferrandez, Jacques 179 Festival malih i eksperimentalnih scena Jugoslavije (29 ; 1979 ; Sarajevo) 143 Filipovi, Muhamed (1929-, autor) 424 Filipovi, Nenad (autor pogovora) 681 Filipovi, Nenad (autor izlozbe) 566 Filipovi, Nikola S. (1926-2001) 672 Filipovi, Zlatan (fotograf) 159 Filipovi, Zoran 180 Filipovi, Zarko (fotograf) 467 Film festival (4 ; 1998 ; Sarajevo) 181 Filozofov, Dmitrij (autor) 432 Finci, Jahiel 182, 183 Finci, Jozef 184 Fisi, Ladislav Z. (prevodilac) 150 Focak, Kanita (prevodilac) 116 Forel, Auguste-Henri 186 Fratkin, Leslie (drugo) 600 Fulanovi-Sosi, Miroslava (autor pogovora) 246 Gacanovi, Rasim (1950-) 187 Gaina, Milorad 188 Gafi, Muhamed (1948-) 189, 190 Gajevi, Dragomir (1932-) 191 Gajret 193

65

Gakovi, Mirjana (drugo) 315 Galerija Novi hram (Sarajevo) 729 Ganibegovi, Muhamed (urednik) 593, 623 Gani, Ejup (1946-) 194 Gatalo, Veselin (1968-) 195 Gavranovi, Sukrija (urednik) 593, 623 Gazi Husrev-begova medresa (Sarajevo) 88 Gazi Husrevbegova medresa (Sarajevo) 196 Gec, Bajro (autor izlozbe) 468 Geodetski zavod Slovenije (kartograf) 599 Gerc, Ana (autor pogovora, sakupljac) 51 Gibran, Kahlil 197 Gjelten, Tom (autor pogovora) 600 Glasovi, Zivorad (komentator) 808 Gojer, Gradimir (1951-, autor pogovora) 86, 761 Gojer, Gradimir (1951-, odgovorni urednik) 790 Goldziher, Ignjat 199 Goncin, Milorad 200 Gotovac, Vedrana 201 Govedarica, Radosav (autor) 731 Govedarica, Radosav (diskutant) 670 Grabrijan, Dusan 202 Gradska stedionica (Sarajevo) (opstina) 204 Gradska zajednica kulture (Sarajevo) 205 Gradski narodni odbor (Sarajevo) 621 Gradsko saobraajno preduzee (Sarajevo) 117 Gra evinski fakultet (Sarajevo) 85, 147, 791 Grbelja, Tonci (urednik) 824 Grebenar, Emil (fotograf) 257, 539, 540 Grebo, Ahmet (glavni urednik) 533 Grebo, Zdravko (urednik) 172, 734 Gribajcevi, Mehmed (autor) 198 Grozdani, Sulejman (1933-1996) 207 Grubeli, Senad (fotograf) 539, 540 Gruhonji, Asim (1953-, urednik) 486 Gruhonji, Asim (glavni i odgovorni urednik) 442 Guni, Vehid (1941-, autor pogovora) 596 Gunjak, Nedeljko (fotograf) 467 Hadrovi, Resad (1945-) 209, 210, 211, 212, 213 Hadrovi, Resad (1945-2004) 208 Hadzagi, Esma (1947-) 421 Hadzi Kosanovi, Savva 214 Hadzibegi, Amina (1957-, prevodilac) 768 Hadzibegovi, Iljas (1938-, urednik) 672 Hadzi, Ismet 215 Hadzi, Kemal (1947-) 216 Hadzi, Kemal H. (fotograf) 539, 540 Hadzi, Osman Nuri (1869-1937) 217 Hadzidedi, Zlatko (1965-) 218 Hadzifejzovi, Senad (1962-) 219 Hadzihalilovi, Fuad (likovni urednik, ilustrator) Hadzihasanovi, Aziz (1931-) 220, 221 Hadzijahi, Sead (glavni urednik) 161, 806 Hadziomerspahi, Anur (fotograf) 159 Hadziomerspahi, Anur (ilustrator) 811 Hadziosmanovi, Lamija (1931-) 856

481

66

Hadziselimovi, Hajrudin (drugo) 145 Hadzismajlovi, Vefik (1929-) 222 Hadzismajlovi, Vefik (1929-, autor pogovora) 601 Hafizovi, Resid (1956-) 223 Hajdarevi, Hadzem (1956-) 224, 225 Hajdarevi, Hadzem (1956-, autor pogovora) 414 Hajdarevi, Rasid (prevodilac) 110 Hak, Abdulah (prevodilac) 96 Halac, Dervis 226 Halilbegovi, Nadja (1979-) 227 Halilbegovi, Nihad (1945-) 228 Halilovi, Jasminko 229 Halilovi, Safet (1951-, autor pogovora) 702 Hamovi, Vasko 230 Hamsun, Knut 231 Handzi, Mehmed (1906-1944) 232 Hanzlík, Josef (prevodilac) 757 Hartig, R ... 233 Hasandedi, Hivzija (1915-) 234 Hasanefendi, Seid (ilustrator) 630 Hasi, Duljko 235 Hauptmann, Gerhart 236 Haveri, Halil M. 237 Haveri, Ismail (autor) 237 Hegyi, Lóránd (autor izlozbe) 462 Heli, Tarik (pripovjedac) 223, 378, 482 Hipius, Zinaida (autor) 432 Hodzi, Hamdija (autor) 506 Hodzi, Kemal (fotograf) 600 Hodzi, Refik 238 Hodzi, Sead 239 Hodzi, Saban 240 Hodzi, Sefko (1945-) 241 Horozovi, Irfan (1947-) 242 Hozi, Advan (1926-) 243 Hozo, Dzevad (1938-, umjetnik) 836 Hrani, Vojislav 244 Hrasnica, Mehmed (autor) 203 Hrelja, Kemal (1923-) 245 Hrelja, Zlatan-Caki (1936-, ilustrator) 316 Hrenovica, Muhamed Zlatan ((1947-)) 246 Hromadzi, Ahmet 247 Hrvatsko kulturno drustvo Napredak (Sarajevo) 249, 474 Huji, Mersija Mersa 250 Hukovi, Seid (1925-) 251 Humo, Avdo (1914-1982) 252 Humo, Hamza (1895-1970) 253 Humo, Hamza (urednik) 709 Hunt, Swanee 254 Husedzinovi, Meliha (autor pogovora) 801 Huseinovi, Emin (1914-1995) 255 Husi, Dzavid (1929-, autor) 853 Ibrahimagi, Ibrahimagi, Ibrahimagi, Ibrisimovi, Omer (1934-) 258 Omer (1934-, autor pogovora, urednik) 626 Omer (1934-, autor) 194 Nedzad (1940-) 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267,

67

268, 269, 270 Ibrisimovi, Nedzad (1940-, autor pogovora) 287 Ibrisimovi, Nedzad (1940-, ilustrator) 631 Idrizovi, Muris (1925-) 272 Ili, Danilo (autor, osoba ili ustanova, kojoj je knjiga (rukopis) posvecena) 708 Ilidza (Bosna i Hercegovina) (opina) 274 Imamovi, Dervis (1913-) 275 Imamovi, Enver (1940-) 856 Imamovi, Mustafa (1941-, autor) 592, 594, 595 Imamovi, Zaim (osoba ili ustanova, kojoj je knjiga (rukopis) posvecena) 246 Isakovi, Alija (1932-1997) 276 Isakovi, Alija (1932-1997, urednik) 630 Islamska citaonica u Sarajevu 277 Islamska prosvjetna anketa (Bosna i Hercegovina) (1910 ; Sarajevo) 278 Islamska prosvjetna anketa (Bosna i Hercegovina) (1911 ; Sarajevo) 278 Ivanisevi, Joso F. 280 Ivanisevi, Jovan F. 281 Ivankovi, Zeljko (1954-) 282, 283 Ivanovi, Sima K. 284 Izetbegovi, Alija (1925-) 287, 288 Jablanovi, Ivan 289 Jäger-Lovcevi, Simeun 290 Jaksi, Jovo 291 Jakubovi, Rasim-Gero (1952-, autor pogovora, autor) 699 Jakupovi, Sakib (notograf) 678 Janci, Miroslav (1935-) 292 Jankovi, Milica 293 Jeftanovi, Dusan 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784 Jelavi, Ante (fotograf) 739 Jeleni, Julijan 295 Jelici, Mladen Troko (autor pogovora) 513 Jergovi, Miljenko (1966-) 296, 297, 298, 299, 300, 301 Jevti, Borivoje (1894-1959) 302, 303, 304, 305 Jevti, Borivoje (1894-1959, autor pogovora) 423, 578, 750 Joji, Velimir (fotograf) 36, 739 Jovanovi, Georgije (prevodilac) 476 Jovanovi, Jovan Zmaj 306 Jovanovi, Jovan Zmaj (sakupljac, prevodilac) 279 Jovici, Stevan 399 Jubilarna izlozba likovnog stvaralastva djece i ucenika Kantona Sarajevo (20 ; 1998 ; Sarajevo) 308 Jurcevi, Ljiljana (sakupljac) 570 Juri, Marija (pripovjedac) 247 Jurisi, Vinka (prevodilac) 211 Juzbasi, Dzevad (1929-, urednik) 856 Kadi, Resad (1912-1988) 309, 310, 311, 312 Kadri, Halid (1937-) 313 Kajevi, Milica (prevodilac) 17 Kalni, Zoran (fotograf) 159 Kamari, Asija (autor) 229 Kantardzi, Dzelaludin (1935-) 316 Kanton Sarajevo 317 Kapetanovi Ljubusak, Mehmed (beg 1839-1902, sakupljac)

478

68

Kapetanovi, Dzevad 318 Kapi, Suada (sakupljac) 690 Kapidzi-Osmanagi, Hanifa (1935-) 319 Karabegovi, Ibrahim (urednik) 440 Karaca-Pani, Tamara (autor pogovora) 246 Karahasan, Dzevad (1953-) 320 Karaman, L ... (autor pogovora, drugo) 233 Karaman, Nurko (prevodilac) 115 Karamehmedovi, Hamdija (urednik) 278 Karamehmedovi, Muhamed (1924-) 856 Karanovi, Milan 321 Karisik, Meho (autor pogovora) 466 Karli-Kapetanovi, Jelica (autor) 203 Karpatský, Dusan (autor pogovora) 757 Kasikovi, Nikola T. (1862-1927, sakupljac) 479 Katzer, Fridrik (autor) 851 Kavgi, Sadija (autor) 257 Kazaz, Enver (1962-) 323 Kazazovi, Salih 324 Kebelji, Stevan (glavni i odgovorni urednik) 85, 791 Kebo, Ozren (1959-) 325, 326, 327 Kecmanovi, Nenad I. (autor pogovora) 386 Kemura, Adnan (prevodilac) 116 Kemura, Ahmed M. 328 Kemura, Ibrahim (1935-) 329, 856 Kemura, Sejfudin (1864-1917) 330, 331, 332, 333 Kenji, Vanja (sakupljac) 570 Key, Ellen 334, 335 Kisi, Cedo (1924-, autor pogovora) 222 Kisi, Gordana (prevodilac) 540 Kjellén, Rudolf 336 Klubicka, Branko (pripovjedac) 28, 607, 823 Knezevi, Gordana (autor pogovora) 379 Knezevi, Maja (1960-) 337, 338 Knezevi-Cecez, Gordana (urednik) 739 Knezevi-Vuksanovi, Nadezda 339, 340 Kolar, Ramo (1950-) 342 Koljevi, Nikola (1936-1997, prevodilac, autor pogovora) Koljevi, Svetozar (1930-, autor pogovora) 268 Kolo Srpskih sestara (Sarajevo) 343 Kon, Marija (prevodilac) 831 Koncertna agencija (Sarajevo) 429 Kondi, Kosta (prevodilac) 402 Kongres evropskih muslimana (1933 ; Généve) 345 Konjhodzi, Faruk (1936-) 346 Konjhodzi, Faruk (1936-, autor) 198 Kordi, Ivan (1945-) 347, 348 Korkut, Besim (1904-1975) 349 Korkut, Besim (1904-1975, prevodilac) 378 Korkut, Dervis (1900-1943, prevodilac) 433 Korosec, Josip 350, 351 Korosec-Vracko, Paola 352 Korousi, Anto (urednik) 848 Kosanovi, Sava N. (prevodilac) 765 Kosanovi, Sava N. (prevodilac, autor pogovora) 426 Kosti, Milivoje (autor posvete) 63 Kostovi, Nijazija 354

833

69

Kostovi, Nijazija (1932-) 353 Kovac, Amel (ton majstor) 165, 247, 367, 607 Kovac, Mirko 355 Kovacevi, Milomir (fotograf) 539, 540, 600, 692 Kovacevi, Zdravko 356 Kozi, Abdulah (ilustrator) 70 Kralj, Milovan (sakupljac) 516 Kraljevina Jugoslavija 808 Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca 357 Kranjcevi, Ivan 358 Kreho, Senad (urednik) 488 Krese, Marusa 359 Kreso, Adila (urednik) 53 Kreso, Senada (1951-, prevodilac) 181, 847 Kreso, Senada (prevodilac) 771 Kresevljak, Valentin 360 Kresevljakovi, Hamdija (1888-1959) 361, 362, 363, 364, 365, 366 Krili, Elvedin (notograf) 678 Kristi, Augustin (urednik) 707 Krleza, Miroslav 367 Krneta, Slavica 368 Krnjevi, Hatidza (autor pogovora) 108 Krnjevi, Vuk (1935-) 369 Krstanovi, Danilo (fotograf) 539, 540, 600 Krstanovi, S. (fotograf) 182 Krstanovi, Slobodan (fotograf) 582, 853 Krsti, Nikola (1939-) 370, 371 Krsi, Bogdan (graficki tehnicar) 522 Krsi, Jovan (1898-1941, autor) 479 Krsi, Jovan (autor pogovora) 693 Krso, Aida (autor) 31 Krulj, Uros (prevodilac) 334, 335 Krusevac, Todor (1902-1978) 372 Krusevac, Todor (1902-1978, urednik) 793 Krzi, Enver (autor pogovora) 200 Krzovi, Ibrahim (autor) 203 Kuburovi, Halid 373 Kuburovi, Halid (urednik) 429 Kucuk-Sorguc, Indira (autor pogovora) 8 Kuhinja, Amer (fotograf) 159, 396 Kui, Gordana 374 Kujovi, Asmir (1973-) 375 Kujundzi, Atif (1947-, pisac recenzije) 26 Kulenovi, Tvrtko (1935-) 376 Kulenovi, Tvrtko (1935-, autor pogovora) 287 Kuluz, Zeljko 377 Kupusovi, Amina (1959-) 856 Kurspahi, Kemal (1946-) 379 Kurspahi, Nermina (1956-) 380, 381, 382, 383 Kurtagi, Fadil 384 Kurto, Nedzad (1945-, autor) 592, 594, 595, 853 Kurto, Nedzad (autor) 203 Kurtovi, Sukrija 385 Kurtovi, Todo 386 Kurtovi, Zoran (urednik) 256 Kusturica, Nurudin (autor) 731 Kusan, Vjekoslav 387

70

Lagumdzija, Razija (1925-) 388 Lagumdzija, Razija (1925-, sakupljac, autor pogovora) Lapcevi, Dragisa 389 Larma, Rikard (fotograf) 211, 539, 540 Lati, Dzemaludin (1957-) 288, 390 Lati, Dzemaludin (1957-, autor pogovora) 69, 466 Lavric, Tomaz (ilustrator) 159 Lazarevska, Alma 391 Leskovac, Alfred (prevodilac) 599 Lesi, Josip (1929-1993) 392 Lesi, Zdenko (1934-) 393, 394 Lesi, Zoran (fotograf) 373 Levi, Isak (autor pogovora) 124 Lilek, Emilijan 395 Lindroth, Linda (ilustrator) 107 Lipovac, Zdravko (1952-) 396 Livadi, Branimir 397 Lizdek, Boba (prevodilac) 601 Logo, Fahrudin (autor) 729 Logo, Fahrudin (fotograf) 201, 566, 596 Loncarevi, Faruk (urednik) 181 Lorand, Arnold 402 Lotzky, Heinrich 403 Lovrenovi, Ivan (1943-, autor pogovora) 504 Luci, Ljubo 404 Luci, Ljubo (autor) 544 Luci, Ljubo (fra) 856 Lucarevi, Kerim (1958-) 405 Luki, Darko (1962-) 406 Luki, Darko (1962-, glavni i odgovorni urednik) 629 Ljubibrati, Dragoslav 398 Ljubi, Marija (pripovjedac) 165 Ljubojev, Petar 399 Ljubovi, Amir (1945-) 856 Ljubovi, Ibrahim (1938-, likovni urednik)

419

419

MacAulay, Thomas Babington 407 Ma arevi, Franjo (prevodilac) 336 Maglajli, Munib (1945-, autor pogovora) 27 Mahmutefendi, Kemal (1942-) 408 Mahmutefendi, Sead (1949-) 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415 Maji, Viktor (1942-) 416 Malesi, Jovan (drugo) 448 Malohodzi, Senad 418 Malohodzi, Senad (1935-) 417 Maly, Karlo (autor) 851 Mandi, Velimir 420 Manifestacija "Sportom do prijateljstva 2000" (2000 ; Sarajevo) Marjanovi, Mirko (urednik) 824 Marjanovi, Zeljko (urednik) 185 Markovi, Marko (1896-1961) 422, 423 Markovi, Zorislava (autor) 477 Maslo, Rejhana (urednik) 669 Mavri, Senad (1970-) 425 Mazzini, Giuseppe 426

421

71

Medicinski fakultet (Sarajevo) 51, 54 Medicinski fakultet. Institut za anatomiju (Sarajevo) 145 Me unarodna knjizevna manifestacija "Sarajevski dani poezije" (1985 ; Sarajevo) 286 Me unarodna knjizevna manifestacija "Sarajevski dani poezije" (1986 ; Sarajevo) 285 Me unarodna knjizevna manifestacija Sarajevski dani poezije (1987 ; Sarajevo) 427 Me unarodna knjizevna manifestacija "Sarajevski dani poezije" (1987 ; Sarajevo) 427 Me unarodna knjizevna manifestacija Sarajevski dani poezije (20 ; 1982 ; Sarajevo) 428 Me unarodna naucna konferencija o Bosni i Hercegovini i Bosnjacima (1997 ; Sarajevo) 626 Me unarodni festival folklora "Sarajevo 99" (2 ; 1999 ; Sarajevo) 429 Me unarodni sud za ratne zlocine (Hag) 488 Mehmedbasi, Enver (1935-, autor pogovora) 342 Mehmedinovi, Semezdin (1960-) 430, 431 Mehmedinovi, Semezdin (1960-, autor pogovora) 359 Mehmedinovi, Semezdin (1960-, urednik) 734 Memi, Mustafa (1924-) 856 Merezkovskij, Dmitrij Sergeevic 432 Mestvica, Mula Muhamed (1775-1864) 433 Mikovi, Milanka 435 Miksi, Sofija (autor) 57 Milakovi, Josip (1861-1921) 436, 437 Milankovi-Jani, Ubavka (autor) 481 Milanovi, Mihajlo 439 Milenijska izlozba (1896 ; Budimpesta) 63 Milici, Budimir 440 Mili, Goran (autor pogovora) 379 Milievi, Blazo 716 Milievi, Veljko (prevodilac) 407 Milinkovi, Milovan (prevodilac) 143 Miljanovi, Mira (autor pogovora) 52 Milosevi, Velimir (1937-) 441 Milosevi, Velimir (1937-, autor pogovora) 209, 227 Milosevi, Velimir (1937-, pisac recenzije) 26 Mirkovi, P ... (sakupljac) 30 Mirkovi, Petar 443 Misirli, Amir (autor pogovora) 211 Mladenovi, Ljubica 444, 445 Mladenovi, Ljubica (glavni urednik) 533 Mladenovi-Zelinjac, Paskal 446 Mocnik, Franc 447 Momirovi, Dragan (prevodilac) 481 Mrki, Vlado (1940-) 449 Mrso, Nermana (prevodilac) 749 Mufti, Kemal (1952-, autor pogovora) 287 Muhi, Nermin (fotograf) 600 Muhtar, Ahmed (pasa) 450 Mujagi, Mubera (1943-) 451, 452 Mujezinovi, Ismar (ilustrator) 276, 489 Mujezinovi, Mehmed (1913-1981, autor) 82 Mujezinovi, Mehmed (1913-1981, prevodilac, autor pogovora) 38 Mujki, Dado (ilustrator) 817 Mulabdi, Edhem (1862-1954, urednik) 192

72

Muli, Hamdija (1881-1944) 80 Muracevi, Eset (1955-) 453 Muradbegovi, Ahmed (1898-1972) 454 Muradbegovi, Husein (1907-) 455 Muratovi, Ibrahim (autor) 424 Murphy, Colum 456 Mursel, Sulejman 72 Musabegovi, Jasmina (1941-) 457, 458 Musabegovi, Senadin (1970-) 459 Musagi, Mujo (1947-) 460 Museo Pecci. Museo d'Arte Contemporanea (Prato) 461 Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien 462 Muslimansko dobrotvorno drustvo Merhamet (Bosna i Hercegovina) 463 Muslimansko radnicko i zanatlijsko udruzenje Hurrijjet (Sarajevo) 464 Muslimovi, Fikret (1948-) 465, 466 Mustabasi, Reuf (prevodilac) 160 Museta-Asceri, Vesna 467 Museta-Asceri, Vesna (1948-) 856 Mutapci, Snjezana (autor) 729 Muteveli, Nijaz (urednik) 185 Muti, Zoran (prevodilac) 595, 597 Muzej grada Sarajeva 468, 793 Muzej savremene umjetnosti (Sarajevo) 461, 462, 469, 470 Muzej Stare crkve (Sarajevo) 728 Nagradi, Slobodan (urednik) 434 Nakas, Bakir (1949-) 471 Nametak, Alija 473 Nametak, Alija (1906-1987, autor pogovora) 754 Nametak, Fehim (1943-, autor pogovora) 38 Nametak, Fehim (1943-, autor) 592, 594, 595 Napretkova zadruga (Sarajevo) 475 Naranci, Bato (fotograf) 467 Narandzi, Sveto (fotograf) 804 Narodna biblioteka "Hasan Kiki" (Sarajevo) 669 Narodno pozoriste. Balet (Sarajevo) 481, 629 Nejman, Aleksej 483 Nezirovi, Muhamed (prevodilac, urednik, sakupljac) Nikoli, Danka (prevodilac) 539 Nilevi, Boris 856 Nilevi, Boris (autor) 592, 594, 595 Nuhi, Muhamed (1928-) 486 Numi, Hajrudin (1920-1996) 856

504

Obala Art centar (Sarajevo) 181 Obrenovi-Delibasi, Vera (1906-) 487 Omeragi, Sejo (1958-) 489 Omerhodzi, Edin (ton majstor) 18, 27, 28, 122, 223, 294, 338, 378, 482, 509, 823 Omladinska radna akcija (Sarajevo) 493 Opanci, Nedeljko 490 Osim, B. (fotograf) 182 Osipov, Vladimir (prevodilac) 143 Osmanagi, Muris 495 Osmankadi, Merima (prevodilac) 594 Osti, Josip (1945-) 497 Osti, Josip (1945-, sakupljac) 286

73

Ostoji, Ljubica (1945-) 498 Ostoji, Ljubica (1945-, autor pogovora) Osvitanja (Sarajevo) 499 Ovadija, M. (ilustrator) 182 Ovcina, Damir (1973-) 500 Ovcina, Ismet (urednik) 434 Öztürk, Aida (prevodilac) 115

337

Paji, Milenko 501 Palavestra, Jovan 502 Palavestra, Vlajko 503 Paravac, Dusan (autor) 853 Pasi, Nusret (glavni i odgovorni urednik) 9, 10, 11, 12, 13 Paskvalin, Veljko (urednik) 824 Patin, Louis 504 Paveli, Dragan (1946-) 505 Pavkovi, Milan (fotograf) 467 Pedagoska akademija (Sarajevo) 848 Pedagoska akademija. Visa pedagoska skola (Sarajevo) 715, 716 Pehli, Omer (fotograf) 467 Pejanovi, Ðor e (1878-1962, prevodilac) 832 Pejanovi, Ðor e (prevodilac) 231, 432 Pejanovi, Mirko 507 Pelesi, Muhidin 856 Pelidija, Enes (1949-) 856 Pelidija, Enes (1949-, autor) 592, 594, 595 Perinovi, Vladimir (prevodilac) 517 Perovi-Tunguz, Vojin 508 Perrault, Charles 509 Pervan, Divna (autor) 481 Pervan, Tahir 510 Perviz, Izet (autor pogovora) 409 Petri, Veljko (autor) 496 Petrini, Mirko (urednik, autor pogovora) 560 Petrovi, Ana (autor pogovora, sakupljac) 54 Petrovi, Mile (autor) 36 Petrovi, Ranko (odgovorni urednik) 529 Petrovi, Roman (ilustrator) 303, 423, 578, 722, 750 Petrovi, Roman (dizajn ovitka) 557 Pfeffer, Leo 511 Pfund, Roger (ilustrator) 159 Pikuli, Mladen (fotograf) 600 Pilj, Miroslav 513 Pilj, Miroslav (1961-) 512 Pinci-Lespagnard, Ivonne (prevodilac) 211 Pinto, Avram 514 Pinto, Avram (autor pogovora) 68 Pinto, Avram (urednik, autor pogovora) 124 Pinto, David (autor pogovora) 68 Pinto, David (urednik, autor pogovora) 124 Pita, Azra (prevodilac) 179 Plakalo, Safet (1950-, autor pogovora) 761 Plakalovi, Miomir 515 Platon 517 Popara, Mihajlo 520 Popovi, A. J. (prevodilac) 450 Popovi, Aleksa J. 521

74

Popovi, Branko (fotograf) 373, 559 Popovi, Cvetko Ð. 522 Popovi, D... (prevodilac) 41 Popovi, Irena 523 Popovi, Pavle 524 Popovi, Vasilj 525 Popovi, Vladimir (fotograf) 109 Popovi-Trtak, Jelka (urednik) 669 Pozoriste mladih (Sarajevo) 86, 146, 790 Pozoriste Narodne Republike Bosne i Hercegovine. Sarajevo 526 Prastalo, Tatjana (prevodilac) 373, 429 Pravni fakultet (Sarajevo) 527 Prce, Ankica (ilustrator) 183 Predi, Svetozar (prevodilac) 673 Pregelj, Dijana (1949-) 530 Preljevi, Vahidin (prevodilac) 116 Prelog, Milan 531, 532 Prohi, Kasim (1937-1984, autor pogovora) 583 Prohi, Sanja (prevodilac) 115, 116 Prosveta. Glavna skupstina (Sarajevo) (29 ; 1935 ; Sarajevo) 536 Prosveta. Glavna skupstina (Sarajevo) (30 ; 1936 ; Sarajevo) 537 Prosveta. Glavna skupstina (Sarajevo) (31 ; 1937 ; Sarajevo) 538 Prosvjeta (Sarajevo) 144, 712 Prstojevi, Miroslav (1946-) 539, 540, 541 Pulji, Mirko (glavni urednik) 518 Pulji, Vinko (1945-) 545 Purivatra, Atif (1928-2001) 546 Purivatra, Atif (1928-2001, odgovorni urednik) 271 Pusija, Nihad (fotograf) 600 Puska, Enver (1966-) 547 Radanovi, Nenad (1938-) 548 Radeljkovi, Zvonimir (prevodilac) 595 Radimský, Václav 549 Radio-televizija Sarajevo 550, 551, 552 Radio-Televizija Sarajevo 87, 855 Radnicka Komora za Bosnu i Hercegovinu (Sarajevo) 553 Radnicki univerzitet "Ðuro Ðakovi" (Sarajevo) 554 Radnicko-sluzbenicka nabavljacko-potrosacka zadruga (Sarajevo) Sarajevo) 555 Radosavljevi, Edita 556 Radovanovi, Miodrag (fotograf) 597 Radulovi, Jovan (1899-1957) 557 Rahmanovi, Ahmet M. (1954-) 558 Rakanovi, Mila (skladatelj) 44 Raki, Svetlana (autor pogovora, autor izlozbe) 273 Raki, Svetlana (autor izlozbe) 566 Rakos, Pavao M. (prevodilac) 732 Rami, Afan (1932-) 559 Rami, Fahret (autor pogovora, autor izlozbe) 519 Rami-Mesihovi, Lejla (prevodilac) 115, 116 Ramusovi, Zlata (urednik) 484, 664, 665 Razanica, Amela (ton majstor) 197 Redzepovi, Hajrija (sakupljac) 516 Reiser, Otmar (autor) 851 Relji, Bosko 562 Ressner, Dragan (fotograf) 373

(2 ; 1947 ;

75

Resulovi, Mustafa 563, 564, 565 Ridzanovi, Zulejha (prevodilac) 143 Ri anovi, Zulejha (1932-, prevodilac) 264, 498 Rihtman, Cvjetko (1902-1989, notograf) 477 Risaluddin, Saba (prevodilac) 219, 740 Rizvanbegovi, Fahrudin (1945-, autor pogovora) 28 Rizvanbegovi, Muhamed (diskutant) 670 RKUD Proleter 95 Rujanac, Zijad 568 Sabljakovi, Biserka 569, 570 Sacco, Joe 571 Sadikovi, Amira (prevodilac) 771 Sadikovi, azim (1935-) 572 Saksida, Bojan (prevodilac) 599 Salihbeg Bosnawi, Melika 574 Salihbeg Bosnawi, Melika (1945-) 573 Samarah, Tarik (fotograf) 159 Samardzi, Goran (1961-) 575, 576 Samokovlija, Isak (1889-1955) 577, 578, 579 Sarac, Dzevdet (1947-) 580 Saracevi, Narcis (1973-) 581 Sarajevo (Bosna i Hercegovina) (grad) 584, 585 Sarajevo (Bosna i Hercegovina) (opstina Centar) 586 Sarajevo (Bosna i Hercegovina) (opstina Stari grad) 587 Sarajevo. Budzet (Bosna i Hercegovina) (Opstina grada) 608, 609, 610, 611, 612, 613 Sarajevo. Drustveni plan (Bosna i Hercegovina) (opstina Centar) 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620 Sarajevo. Gradski narodni odbor 621 Sarajevo. Narodni odbor (Bosna i Hercegovina) (opstina Centar) 622 Sarajevo. Samoupravna interesna zajednica (Bosna i Hercegovina) 624 Sarajevo. Skupstina grada (Bosna i Hercegovina) (grad) 625 Sarajevska Dobrotvorna zadruga Srpkinje 627 Sarajevska pivara 238 Sarajli, Izet (1930-) 635 Sarajli, Izet (1930-2002) 634 Sarajli, Semsudin (1887-1960) 636, 637 Savez komunista Bosne i Hercegovine (1980 ; Sarajevo) 649 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) 659 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) (10 ; 1980 ; Sarajevo) 638 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) (11 ; 1980 ; Sarajevo) 639 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) (11 ; 1981 ; Sarajevo) 640 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) (12 ; 1980 ; Sarajevo) 639 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) (12 ; 1981 ; Sarajevo) 641 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) (13 ; 1981 ; Sarajevo) 641 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) (14 ; 1981 ; Sarajevo) 641 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) (15 ; 1981 ; Sarajevo) 642 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) (16 ;

76

1981 ; Sarajevo) 643 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) (18 ; 1982 ; Sarajevo) 650 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) (1980 ; Sarajevo) 644 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) (1981 ; Sarajevo) 645, 646 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) (1982 ; Sarajevo) 650 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) (1986 ; Sarajevo) 647 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) (3 ; 1980 ; Sarajevo) 652 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) (4 ; 1979 ; Sarajevo) 648 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) (4 ; 1980 ; Sarajevo) 649 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) (5 ; 1979 ; Sarajevo) 650, 651 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) (5 ; 1980 ; Sarajevo) 652 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) (6 ; 1979 ; Sarajevo) 653 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) (6 ; 1980 ; Sarajevo) 654 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) (7 ; 1981 ; Sarajevo) 655 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) (8 ; 1980 ; Sarajevo) 656 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) (8 ; 1981 ; Sarajevo) 657 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) (9 ; 1980 ; Sarajevo) 658 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) (9 ; 1981 ; Sarajevo) 657 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija. Studijski centar (Sarajevo) 660, 661, 662 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradski komitet (Sarajevo) (1985 ; Sarajevo) 663 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradski komitet (Sarajevo) (2 ; 1982 ; Sarajevo) 664 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradski komitet (Sarajevo) (3 ; 1982 ; Sarajevo) 665 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradski komitet (Sarajevo) (4 ; 1982 ; Sarajevo) 665 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradski komitet (Sarajevo) (43 ; 1980 ; Sarajevo) 666 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradski komitet (Sarajevo) (5 ; 1982 ; Sarajevo) 665 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradski komitet (Sarajevo) (6 ; 1982 ; Sarajevo) 484 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Opstinska organizacija Centar (Sarajevo) 667, 668 Savjetovanje Marksizam, nova tehnoloska revolucija, obrazovanje (1987 ; Sarajevo) 424 Savjetovanje Metod rada Saveza komunista na procjenjivanju politicko-bezbjedonosne situacije (1982 ; Sarajevo) 434

77

Savjetovanje o zavicajim zbirkama u narodnim bibliotekama (1987 ; Sarajevo) 669 Savjetovanje Oblici, metode istrazivanja i razvojni pravci zastite na radu SOUR UNIS (1986 ; Fojnica) 670 Savjetovanje pravnika u Armiji Republike Bosne i Hercegovine (2 ; 1994 ; Jablanica) 671 Savjetovanje "Ustavne promjene i dalji razvoj samoupravljanja" (1971 ; Stojevac) 809 Schopenhauer, Arthur 673 Schuiten, Francois (ilustrator) 159 Sefer, Safet (autor pogovora) 226 Sejmenovi, Mevludin 674 Selimovi, Mesa (1910-1982) 675 Selimovi, Mesa (1910-1982, drugo) 687 Selmanovi, Kanita (ilustrator) 225 Seminar Idejno-politicko obrazovanje i visoko skolstvo (1976 ; Sarajevo) 271 Seminar "Uloga vjere u jacanju patriotskog jedinstva odbrambeno-oslobodilackih snaga" (1994 ; Sarajevo) 135 Semra, Henda (autor) 729 Serdarevi, Mevlida (1942-) 677 Sidran, Abdulah 689 Sidran, Abdulah (1944-) 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688 Sidran, Abdulah (1944-, autor pogovora) 379 Sidran, Abdulah (autor pogovora) 219 Sijari, amil (1913-1989) 691 Sikimi, Gojko (fotograf) 273, 597 Simi, Amela (prevodilac) 692 Simi, Goran 692 Simi, Goran (1952-, autor pogovora) 761 Sjamija, Hamza (autor) 731 Skari, Savo (1878-1909) 693 Skari, Vladislav 695 Skari, Vladislav (1869-1943) 694 Skari, Vladislav (1869-1943, autor pogovora) 7 Sladojevi, Ranko (1951-, prevodilac, autor pogovora) 696 Slavni, Ðor e (autor pogovora) 826 Slepcevi, Pero (autor) 524 Sloterdijk, Peter 696 Smailbegovi, Esma 697, 698 Smajlovi, Ljiljana (urednik) 739 Socijalisticki savez radnog naroda Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) (13 ; 1988 ; Sarajevo) 485 Socijalisticki savez radnog naroda. Gradska konferencija (Sarajevo) 529 Softi, Aisa (autor pogovora) 528 Sokolovi, Osman Asaf (1882-1972) 700 Solovjev, Ðor e (drugo) 147 Sopi, Marko D. 701 Sovilj, Savo (glavni i odgovorni urednik) 175 Spahi, Mustafa (1950-) 702, 703, 704 Spahi, Mustafa (1950-, autor pogovora) 466 Spaho, Fehim Dz. (1943-1993) 856 Spaho, Mehmed (1883-1940) 705 Sparavalo, Joko (urednik) 789 Spasojevi, Borislav 706 Srednja tehnicka skola (Sarajevo) 506, 735 Sremac, Stevan 718, 719

78

Sreska bolesnicka blagajna (Sarajevo) 720 Sreska bolesnicka blagajna. Skupstina (Sarajevo) (3 ; 1911 ; Sarajevo) Srpska pravoslavna crkva (Bosna i Hercegovina) 721 Srpska pravoslavna crkva (Sarajevo) 566 Srpsko prosvjetno kulturno drustvo "Prosvjeta" (Sarajevo) 723 Stadler, Josip 724 Staji, Slobodan (autor) 853 Stambeno preduzee Sarajevo 725 Stankovi, Borisav 727 Stara crkva (Sarajevo) 728 Stepnjak, S. 732 Stevovi, Dusan 733 Stoji, Vera (urednik) 24 Subasi, Adem (autor pogovora) 482 Sueska, Avdo (1927-) 736, 856 Sudar, Pero (autor) 544 Sulejmanpasi, Dzevad 737, 738 Suljevi, Alma (ilustrator) 498 Sumereker, Sigo (graficki dizajn) 487 Sumereker, Sigo (ilustrator) 341 Susmel, Jasminka (autor pogovora) 513 Susi, Stefan (urednik) 53 Susko, Mario (1941-, autor pogovora) 286 Susko, Mario (1941-, prevodilac) 108, 297, 503 Susko, Mario (1941-, sakupljac) 76 Suvajdzi, Jovan (prevodilac) 403 Sabanovi, Rahman (ilustrator) 26 Sagolj, Damir (fotograf) 600 Sagolj, Damir (urednik, ilustrator) 626 Sahbaz, Ado (fotograf) 159 Sahinovi, Hamid (1879-1936) 741, 742 Samanek, Hedviga (prevodilac) 539 Sami, Jasna 744, 745 Sami, Jasna (1949-) 743 Sami, Jasna (1949-, prevodilac) 592 Santi, Aleksa (1868-1924, autor) 708 Santi, Aleksa (1868-1924, osoba ili ustanova, kojoj je knjiga (rukopis) posvecena) 524 Sarac, Nedim (1926-) 856 Sarcevi, Abdulah (autor pogovora) 696 Sehi, Faruk (1970-) 746 Siki, Zeljko (autor) 562 Sili, Cedomil (autor) 57 Siljak, Hasan (autor) 506 Siljak-Jesenkovi, Amina (1965-, urednik, autor pogovora) 626 Simi, Ilija (autor pogovora) 544 Simi, Sreko (1929-) 747 Sinik, Smiljka 748 Sisi, Sahin (fotograf) 600 Skoro, Magbul 749 Skurla-Iliji, Verka 750 Soljan, Ivo (prevodilac) 838 Sotra, Branko (dizajn korica) 119 Stiks, Igor (1977-) 751, 752 Straus, I. (ilustrator) 182

720

79

Straus, Ivan (1928-) 753 Straus, Ivan (1928-, ilustrator) Suvali, Murat (1897-1936) 754 Svraki, Todor (ilustrator) 708

183

Tafro, Dervis 217 Tahirovi, Nesim (graficki dizajn) 311 Tahmisci, Husein (1931-1999) 755, 756, 757, 758, 759 Tanovi, Sejfudin (1926-) 760, 761, 762 Tanovi, Ulvija (prevodilac) 75 Tennyson, Hassan (autor) 345 Terzi, Ivan (fotograf) 853 Tihi, Smail (1921-) 763 Tijssen, Harm (autor) 530 Todorovac, Ejub (1924-, autor pogovora) 825 Todorovi, Mica 764 Toholj, Miroslav (1957-, urednik) 631 Toholj, Miroslav (1957-, sakupljac) 285, 427 Tolstoj, Lev Nikolaevic 765 Tomasevi, Ivo (autor) 544 Tomasevi, Stela (prevodilac) 299 Tometinovi, Ivan (fotograf) 445 Tonti, Stevan (1946-, urednik, autor pogovora) 682 Topci, Zaim (1920-1990) 766 Topci, Zlatko (1955-) 767, 768, 769, 770, 771 Torlak, Semka (1946-) 772 Torse, Dadilje (fotograf) 540 Torse, Didije (fotograf) 539 Trako, Salih (prevodilac) 110 Tralji, Seid Mustafa 773 Trebi, Marko (ilustrator) 209 Trebinjac, Ibrahim (1912-1982) 774 Trgovacka i obrtnicka komora za Bosnu i Hercegovinu 775 Trgovacka i obrtnicka Komora. Plenarna sjednica (51 ; 1932 ; Sarajevo) 776 Trgovinsko industrijska komora. Vijee (Bosna i Hercegovina) (10 ; 1937 ; Sarajevo) 777 Trgovinsko industrijska komora. Vijee (Bosna i Hercegovina) (11 ; 1938 ; Sarajevo) 778 Trgovinsko industrijska komora. Vijee (Bosna i Hercegovina) (12 ; 1938 ; Sarajevo) 779 Trgovinsko industrijska komora. Vijee (Bosna i Hercegovina) (13 ; 1938 ; Sarajevo) 780 Trgovinsko industrijska komora. Vijee (Bosna i Hercegovina) (14 ; 1939 ; Sarajevo) 781 Trgovinsko industrijska komora. Vijee (Bosna i Hercegovina) (16 ; 1939 ; Sarajevo) 782 Trgovinsko industrijska komora. Vijee (Bosna i Hercegovina) (17 ; 1940 ; Sarajevo) 783 Trgovinsko industrijska komora. Vijee (Bosna i Hercegovina) (18 ; 1940 ; Sarajevo) 784 Trgovinsko-Industrijska Komora (u Sarajevu) 785, 786 Trhulj, Sead (1935-) 787, 788 Tribe, Bill (autor pogovora) 292 Tribe, William (prevodilac) 108 Trisi, Nikola 793 Trisi, Nikola Ð. 792 Truhelka, iro 794, 795

80

Trumi, Marina (1939-) 796 Tubi, Risto (urednik) 672 Tucakovi, Semso 797 Tucovi, Dimitrije (prevodilac) 41 Turististicki savez (Sarajevo) 582 Tuta, Arcibald (prevodilac) 353 Tvornica carapa "Kljuc" (Sarajevo) 798 Ubavi, Vlajko (urednik, autor pogovora) 480 Udruzenje knjizevnika Bosne i Hercegovine. Podruznica knjizevnika grada Sarajeva 428 Udruzenje ugostitelja za podrucje sarajevske Trgovinsko-industrijske Komore u Drinskoj banovini (Sarajevo) 799 Uherka, Miki (fotograf) 539, 540 Ujevi, Tin (osoba ili ustanova, kojoj je knjiga (rukopis) posvecena) 191 Umievi, Simo 800 Umjetnicka galerija Bosne i Hercegovine (1988 ; Sarajevo) 801 UNIS (Sarajevo) 496, 670 Universal banka (Sarajevo) (producent) 492 Univerzitet (Sarajevo) 21, 53, 802, 803, 804, 805 Univerzitetsko kulturno-umjetnicko drustvo "Slobodan Princip Seljo" (Sarajevo) 676 Univerzitetsko sportsko drustvo Bosna (Sarajevo) 806 Uzunovi, Damir (1965-) 810, 811 Valenta, Daniela (prevodilac) 125 Vasilj, Snjezana (autor) 322 Vasiljevi-Lilo, Milutin (fotograf) 448 Veki, Dejan (fotograf) 740 Veki, Dejan (fotograf, osoba ili ustanova, kojoj je knjiga (rukopis) posvecena) 600 Veki, Zivojin (autor) 203 Velickovi, Nenad (1962-) 812, 813, 814, 815, 816, 817 Veselinovi Tmusa, Vladislav (1889-1954) 818 Vesovi, Marko (1945-) 819, 820 Vesovi, Marko (1945-, autor pogovora) 153, 683, 684 Vidakovi, Milos (1891-1915) 821 Vila, Alija (autor) 731 Vinaver, Stanislav (urednik) 713 Visa islamska serijatsko-teoloska skola (Sarajevo) 822 Vitlacil, Zdenko (autor) 731 Voltaire 823 Vrnjak, Hajrudin (1958-) 825, 826 Vrnjak, Hajrudin (1958-, autor pogovora) 451 Vujanovi, Radovan (autor pogovora) 801 Vujanovi, Vojislav (1937-) 827 Vujanovi, Vojislav (1937-, autor pogovora) 270, 828 Vujanovi, Vojislav (autor pogovora) 513 Vujici-Toperi, Tatjana (1963-1992) 828 Vujovi, Ratko (sakupljac) 516 Vuki, Jovo 829 Wenzel, Marian (ilustrator) Werber, Eugen 597 Werfel, Franz 831 Werner, Sombart 832 West, Rebecca 833 45

81

Wilde, Oscar 834 William, Tribe (prevodilac) 503 Wujcik, Kathy (sakupljac) 64 Zadruga zeljeznickih drzavnih sluzbenika za nabavku stanova 835 Zahirovi, Ajsa (1942-) 836, 837, 838, 839, 840 Zaimovi, Karim (1971-1995) 841 Zajednica rizika osiguranja lica (1984 ; Sarajevo) 842 Zajednica za osiguranje imovine i lica "Sarajevo" 842 Zanatlijsko industrijska izlozba (2 ; 1924 ; Sarajevo) 843 Zaplata, Rudolf (autor pogovora) 454 ZAVNOBIH. Zasjedanje (2 ; 1944 ; Sanski Most) 844, 845 Zavod za planiranje razvoja grada Sarajeva 846 Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo 847 Zavod za rehabilitaciju i govora djece i omladine "Nemanja Vlatkovi" (Sarajevo) 849 Zec, Safet (ilustrator) 208 Zekeriya, Necati (autor pogovora) 836 Zemaljska vlada. Statisticki odsjek (Bosna i Hercegovina) 850 Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine 851 Zep (ilustrator) 159 Zgodi, Esad (1950-) 852 Zildzo, Ibrahim (osoba ili ustanova, kojoj je knjiga (rukopis) posvecena) 318 Zili, Erminka (1953-, prevodilac) 539 Zimske olimpijske igre (14 ; 1984 ; Sarajevo) 853 Zlatar, Ajna (ilustrator) 811 Zlatar, Behija (1945-) 854, 856 Zlatar, Behija (1945-, autor) 592, 594, 595 Zlatar, Behija (urednik) 593, 623 Zlobicki, Branko 855 Znanstveni simpozij Pola milenija Sarajeva (1993 ; Sarajevo) 856 Zorabdi, Mirsad (urednik) 739 Zrno, Almin (fotograf) 159 Zulfikarpasi, Lida (prevodilac) 847 Zuli, Arif (1933-, urednik) 726 Zuli, Irfan (autor) 198 Zvizdi, Mustafa (1970-) 857 Zakula, Stevan 858 Zari, Uros 859 Zeljeznicarska kreditna i podporna zadruga Z. S. O. J. 860 Zeljeznicarska kreditna i podporna zadruga Z. S. O. J.. Godisnja skupstina (19 ; 1943 ; Sarajevo) 860 Zero, Muhamed (urednik, autor pogovora) 678 Ziga, Jusuf (1951-) 861 Zugor, Edina (autor) 31 Zujo, Valerijan (1948-, autor pogovora) 591 Zujo, Valerijan (1948-, autor, urednik) 592, 594, 595 Zujo, Valerijan (urednik) 593, 623

82

REGISTAR NASLOVA

ABC PC 562 Afan R 559 Agresija 465 Agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu i Bosanska Krajina 78 Akademija scenskih umjetnosti 1981-1991. 14 Akcioni program djelovanja komunista Sarajeva u ostvarivanju drustvene uloge mlade generacije 643 Akcioni program idejno-politicke aktivnosti i orijentacioni plan rada 641 Aktivi komunista neposrednih proizvo aca 546 Aktivnost marksistickog studijskog centra Gradske konferencije Saveza komunista Sarajevo u 1979. godini i programska orijentacija u narednom periodu 666 Aktuelna idejno-politicka pitanja ostvarivanja politike drustveno-ekonomskog razvoja i ekonomske stabilizacije u Sarajevu 653 Aktuelna idejno-politicka pitanja ostvarivanja politike ekonomske stabilizacije - rezultati aktivnosti u provo enju stavova V sjednice Centralnog komiteta SKBiH i VI sjednice Gradske konferencije SKBiH Sarajevo 638 Aktuelna idejno-politicka pitanja stambene politike u Sarajevu 640 Aktuelna idejno-politicka pitanja sticanja i raspore ivanja dohotka i raspodjele sredstava za licne dohotke na visokoskolskim organizacijama udruzenog rada 645 Aktuelna pitanja drustveno-ekonomske i politicke situacije u Sarajevu 657 Aktuelna pitanja i zadaci u razvoju sistema marksistickog ideolosko-politickog obrazovanja i osposobljavanja u organizaciji Saveza komunista u Sarajevu 655 Aktuelni idejno-politicki zadaci unapre ivanja metoda i sadrzaja rada organizacije Saveza komunista u Sarajevu 644 Ali-pasa Rizvanbegovi-Stocevi 328 Alipasino i francuski bataljon 250 Almanah Sarajevskog univerziteta 21 Amerika i mirovno rjesenje za Bosnu i Hercegovinu 507 Anatomijsko obiljezje drvea 233 An eli milosr a 392 Angjelija 741 Antologija bosnjacke usmene lirike 27 Antologija bosnjackog putopisa XX vijeka 28 Antologija zla 276 'Arfu'l - 'Irfan 574 Arhitekt i barbari 753 Arhitektura stambenih palata austrougarskog perioda u Sarajevu 706 Arhivski dokumenti o porodici Svrzo-Glo o 740 Armija kljuc mira 113 Ars aevi 470 Ars aevi 2000 461, 469 Asiklijske doskocice 30 "Aza beast" 456 Bajka o ljiljanu 42 Bajke starih vremena Bakije 1923-1973 34 509

83

Balet 481 Banje u Bosni i Hercegovini 361 Bankarstvo Bosne i Hercegovine 422 Barcelona per Sarajevo 35 Bas-carsija 36 Baseskija, san o Sarajevu 406 Baseskijin posljednji zapis 309 Bez iluzija 1 Bibliografija 1971-1985 51 Bibliografija casopisa "Radio-Sarajevo Trei program" 52 Bibliografija doktorskih disertacija odbranjenih na fakultetima Univerziteta u Sarajevu 53 Bibliografija doktorskih i magistarskih radova odbranjenih na ekonomskim fakultetima u Bosni i Hercegovini 569 Bibliografija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 570 Bibliografija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 54 Bibliografija objavljenih radova saradnika Instituta u periodu 1951-1976. 339 Bibliografija objavljenih radova stalnih nastavnika i saradnika Gra evinskog fakulteta u Sarajevu 340 Bibliografija stampanih radova o Sarajevu do kraja 1954. godine 46 Bijeli oleander 50 Bijelim okom 836 Biljeske iz proslosti bosanskih katolika i njihovih bogomolja po turskim dokumentima 330 Biljezi i oziljci 388 Bio jednom jedan --- 259 A bird from another flock 768 Biserje Mediterana 209 Bitka za naftu islamskih zemalja 495 Bitka za Sarajevo 405 Bjelasnica 57 Bogumilske legende 767 The Book of Adem Kahriman written by Nedzad Ibrisimovi The Bosnian 264 Borac Armije Republike Bosne i Hercegovine 58 Bosanac vanzemaljac 292 Bosanska krvava zbilja 861 Bosanski omladinci i sarajevski atentat 83 Bosanski paviljon 744 Bosensko orientalska arhitektura v Sarajevu 202 Bosna i "globalni Balkan" 563 Bosna i Hercegovina 60 Bosna i Hercegovina na Milenijskoj izlozbi u Budimpesti godine 1896 63 Bosna je ilimom zastrta 260 Bosna nije san 207 Bosna ocima francuskog konzula 504 Bosna u lancima ili Povodom atentata Gavrila Principa 420 Bosna u mirovnom procesu 258 Bosnenik 760 Bosnia is here 114 "Bosnin" uzlet do nezaborava 161 Bosnjaci u osmanskoj drzavi 736 The bountiful table 64 Br ani 98 Broncani nalaz iz Velikog Mosunja 350 Budale srljaju gdje se an eli boje krociti 75 Budimo zadrugari 80

84

Budunost covecanstva. 1, Evoluciono pitanje 403 Budzet opstine grada Sarajeva 608 Budzet rashoda i prihoda Gradske opstine Sarajeva

609

The Candidacy of Sarajevo for the Program and Technical Center of Euronews 74 Car i revolucija 432 Car si ove hefte 261 Carski soneti 821 Causes, objectives and extent of the aggression against Bosnia and Herzegovina 1991.-1995. 81 City of courage 17 Le collier de larmes 211 Contemporary Poetry of Bosnia and Herzegovina 76 Crkva i religija u socijalistickom samoupravnom drustvu 386 Crna dusa 558 Crna knjiga 100 Crna rupa 120 Crno jagnje i sivi soko 833 Cavkarica 510 Cekanje 293 Cetrdeset godina Muzeja grada Sarajeva 468 Cetrdeset godina Zeljeznicarskog kulturno-umjetnickog drustva "Vaso Miskin Crni" Sarajevo 84 40 godina Gra evinskog fakulteta u Sarajevu 85 40 godina Pozorista mladih 86 40 godina uspona Radio-Televizije Sarajevo 87 450 godina Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu 88 Cetrnaeste zimske olimpijske igre Sarajevo, 1984 89 Cetvera usa 224 Cetvrta Racunica za osnovne skole u Bosni i Hercegovini 447 IV Sarajevo film festival 1998 181 Covjek i vrijeme 210 Cudnovati dozivljaji Saida sina Benezarova i Zemirina 96 Cudo bosanskog otpora 287 Da, mi smo muslimani 702 Dan drzavnosti Republike Bosne i Hercegovine 194 Dani na Miljacki 302 Das ist Sarajevo 116 De Profundis 834 Dear unknown friend, children's letters from Sarajevo 107 The death of the Mori brothers 108 Defteri sarajevskog sarackog esnafa 110 Dekret 275 Demografske slike Sarajlija 163 Demoni 409 Deset godina Sarajevskog pozorista 303 90 godina javnog gradskog saobraaja u Sarajevu 117 Dobrinjska ratna drama 43 Dobrinjski muhabeti 215 Dodatak spomenici 848 Dokumentacija drustvenog plana opstine Centar-Sarajevo za 1964. godinu Dokumenti o stradanju Jevreja u logorima NDH. 124 Drame 139, 262 Droge 165

614

85

II. Zanatlijsko industrijska izlozba u Sarajevu 843 Drugi me unarodni festival folklora "Sarajevo 99" 429 Drustveni dogovor o finansiranju potreba opstenarodne odbrane i drustvene samozastite u gradu Sarajevu 133 Drzava kao zivotni oblik 336 Dugorocni drustveni plan grada Sarajeva za period od 1986. do 2000. godine 625 Duhovna snaga odbrane 135 Dunje 1983 296 Duznosti covekove 426 XX jubilarna izlozba "Mladi voljenom gradu" 308 Dvadeset godina festivala malih i eksperimentalnih scena Jugoslavije, Sarajevo 143 Dvadeset i pet godina rada Prosvjete 144, 723 Dvadeset pet godina Muzeja grada Sarajeva 444 XX Me unarodna knjizevna manifestacija Sarajevski dani poezije 428 Dvadesetcetvrti izvjestaj Druge muske realne gimnazije u Sarajevu 128 Dvadesetdrugi izvjestaj Druge muske realne gimnazije u Sarajevu 129 28 godina nastavnog, naucnog i strucnog rada u Institutu za anatomiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu 145 25 godina Pozorista za mlade Sarajevo 1950-1975. 146 25 godina rada Gra evinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 147 Dvadesetprvi izvjestaj Druge muske realne gimnazije u Sarajevu 130 Dvadesettrei izvjestaj Druge muske realne gimnazije u Sarajevu 131 Ðavo u Sarajevu 812, 813 Ðulii uveoci 306 Economics science before the challenges of the XXI century 168 Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu 169 Ekonomsko i socijalno stanje i polozaj radnicke klase u Bosni i Hercegovini 170 Elementi evropskog prava 172 Elga 236 Elijahova stolica 751, 752 Energoinvest - RO Vaso Miskin Crni, Sarajevo 173 Esnafi i obrti u starom Sarajevu 362 Evropsko pravo intelektualnog vlasnistva 368 Fabrika duvana Sarajevo 1880-1970 77 Fabrika motora Sarajevo 175 Federacija BiH uslov reintegracije BiH 55 Fenomen izvanrednog 852 Ferhadija dzamija u Sarajevu 228 Ferhatovi, majstor driblinga 178 Filmografija bosansko-hercegovackog dokumentarnog filma The Fixter 571 Fojnicki grbovnik 185 Fra Jukievo znamenje 304 Fragmenti iz politicke istorije b.-h. muslimana 149 Francuski pamuk 691 Franjevacka prisutnost u Sarajevu 856 From Sarajevo to Ekashila 837 "Gajret" 192 Gajret 733 Gazi Husrefbeg, njegov zivot i njegovo doba

399

794

86

Gazi Husrevbeg 705 Glukokortikoidi i njihova primjena u praksi 198 Godine iskusenja i podviga 252 Godisnji izvjestaj Privremene Radnicke Komore za Bosnu i Hercegovinu za 1922. godinu 170 Gospo ica 22 Grad 825 Grad hrabrost 17 Grad od snova 2000 139 Graditelji Sarajeva 203 Gramatika bosanskoga jezika. Dio 1. i 2., Nauka o glasovima i oblicima 206 Greetings from Sarajevo 749 Gruss aus Sarajevo 749 Guide for the Sarajevo Canton Investments 846 Guide through the etnographical museum in Sarajevo 321 Hadzi Lojo 310 Halam 407 Hanka 577 Hifzibeg 742 Hijatus 380 Himmel Comando 297 Historijska citanka 298 Hodocasnici neba i zemlje 106 Hrisanska nauka 765 Hronologija kulturnih zbivanja 248 Hrvatsko kulturno Drustvo Napredak 249 Husein kapetan Gradscevi 363 Hvala Sarajevo 256 I oni brane Sarajevo 257 Idejno i akciono osposobljavanje u Savezu komunista Sarajeva 660 Idejno-politicka aktivnost Gradske organizacije Saveza komunista Sarajeva u periodu 1982-1986. godina i pravci djelovanja u narednom periodu 647 Idejno-politicka aktivnost organizacija i organa Saveza komunista Bosne i Hercegovine Sarajevo na provo enju stavova Jedanaestog kongresa ... 664 Idejno-politicka aktivnost organizacije Saveza komunista u Sarajevu u proteklom dvogodisnjem periodu i zadaci Saveza komunista za naredni cetvorogodisnji period 650 Idejno-politicka aktivnost Saveza komunista u borbi za dalje ostvarivanje reforme visokog obrazovanja u Sarajevu 648 Idejno-politicka i akciona osposobljenost i organizovanost Saveza komunista u visokoskolskim organizacijama udruzenog rada 646 Idejno-politicka osnova drustveno-ekonomskog razvoja Sarajeva u periodu od 1981. do 1985. godine 656 Idejno-politicka osnova srednjorocnog i dugorocnog drustveno-ekonomskog i urbanog razvoja Sarajeva 663 Ideolosko-politicko obrazovanje i visoko skolstvo 271 Ideolosko-politicko obrazovanje sarajevskih komunista 661 Ideolosko-politicko obrazovanje sarajevskih komunista u 1973/74. godini 662 Igre voskom 857 Ikone 273 Ilegalac Valter 200 Indijanci nasih ulica 184 Inteligencija coveka i njeno usavrsavanje 402 Islam i demokracija - teokracija i totalitarizam 69 Islam i prosvjeta 217

87

Islam izme u istoka i zapada 288 Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosansko-hercegovackih muslimana 232 Islamska zajednica u Republici Bosni i Hercegovini 245 Iºte Sarajevo 115 Istocni biser 279 Istorija bolesti 376 Istorija oslobo enja i ujedinjenja Jugoslovena 525 Istorija "Srpskog sokola" u Sarajevu 103 Istorijat i opis "Durmitora" a. d. za eksploataciju i trgovinu drveta 142 Istraga u sarajevskom atentatu 511 Iscezavanje plavih jahaca 381 Iz bosanske privrede 389 Iz higijene 72 Iz predhistorije Bosne i Hercegovine 97 Iz proslosti bosanske 446 Iz stare mahale 311 Iz stare mahale i carsije 694 Iz Talijina hrama 827 Izabrane pesme 755 Izabrane pjesme 838 Izabrane pripovijesti 754 Izazov neponovljivog filma 399 Izbor i govor 756 Izbor iz dokumenata GK SK BiH Sarajevo 659 Izbor poezije ucesnika Me unarodne knjizevne manifestacije "Sarajevski dani poezije" 1986. 285 Izbor poezije ucesnika me unarodne knjizevne manifestacije Sarajevski dani poezije 1987 427 Izbor poezije ucesnika Me unarodne knjizevne manifestacije "Sarajevski dani poezije", 1985. 286 Izlozba Sarajevo u Zavicajnoj zbirci biblioteke "Hasan Kiki" 669 Izme u neba i granata 404 Izme u Varsave i Sarajeva 796 Izvestaj o privrednim prilikama i radu komore u godini 1935 785 Izvjestaj Kola Srpskih sestara u Sarajevu 343 Izvjestaj o ostvarivanju Plana programa Radio-Sarajeva i Televizije Sarajevo u 1988. godini 550 Izvjestaj o privrednim prilikama i radu Komore u godini 1929 775 Izvjestaj o privrednim prilikama i radu komore u godini 1936 786 Izvjestaj o radu Gradske konferencije ... 641 Izvjestaj o radu Gradske konferencije Saveza komunista, njenih organa i tijela za period mart 1978 - juni 1980. godine 639 Izvjestaj o radu Gradske konferencije SK i njenih organa u periodu april 1978 - maj 1979. godine 651 Izvjestaj Sreske bolesnicke blagajne u Sarajevu 720 Izvjestaj Univerziteta 1965-66. - 1966-67. 802 Izvjestaj za poslovnu godinu 1946 555 Izvjestaj za sestu poslovnu godinu 1929., koji e se podnijeti VI. redovitoj glavnoj skupstini dne 29. ozujka 1930. 475 Jalijas 8 Jarebice 377 Javne muslimanske gragjevine u Sarajevu. Dio 1, Careva dzamija Jedan nas prosvjetni jubilej 436 Jednom bio car 294 Jeksik - adzija 718

331

88

Jelena, zena koje nema 23 Jesenji dani 500 Jevreji Sarajeva i Bosne i Hercegovine 514 Jos sam ziv 515 Les journées poétiques de Sarajevo 630 JRT za ZOI '84 307 Jubilej i kriza Ujedinjenih nacija 564 Kad cvjetaju agave 272 Kako je lijepa moja Vectra 325 Kako prezivjeti 417 Kako trosimo zdravstveni dinar 314 Kalu er 439 Kamen u kaldrmi 772 Kameni spavac 122 Kamerni teatar '55 315 Kandid 823 Kao na filmu 410 Kao price, kao pjesme 347 Karabeg 263 Karakazan 18 Katolicanstvo u Bosni i Hercegovini 322 Kazneni zakon o zlocinstvima i prestupcima za Bosnu i Hercegovinu 61, 62 Kelvinova nula 411 Kesten 810 Kir-Geras 719 Klima nase Kraljevine 328 Kmetovsko pitanje u Bosni i Hercegovini 244 Knjiga Adema Kahrimana napisana Nedzadom Ibrisimoviem Bosancem 264 Knjiga deseta 341 Knjiga i biblioteka Bosnjaka u Sarajevu i drugim mjestima Bosne i Hercegovine u vrijeme osmanske vladavine 856 Knjiga o knjigama ili Naputak u korisno stivo 136 Ko su bosansko-hercegovacki Muslimani 217 Komsije 703 Komunikacije, interpretacije, sporazumijevanje 251 Komunisti u pretkongresnoj aktivnosti i ustavnoj debati 344 Konacari 814, 815 Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine 150 Kongres evropskih muslimana u Genevi u mjesecu Augustu 1933 345 Korealcije [i.e. Korelacija] vjere i nacije 33 Korijeni Sarajeva - Predhistorija i antika 856 Kosmologija 724 Kratak istorijat FK Sarajevo 859 Kratak pogled na razvoj seriatskog prava 39 Kratak pregled povjesti islama 349 Kratka povijest arapske knjizevnosti 199 Kratka uputa u proslost Bosne i Hercegovine 37 Kristalne resetke 355 Kriva Drina 423 Kroz zivot i snove 800 Kua bez vrata i druge price 265 Kua kraj Volge 732 Kua zatvorenih vrata 266 Kuduz 680 Kultura i bosanski franjevci 295 Kulturne prilike Bosne i Hercegovine u prehistoricko doba 795

89

Kur'an

378

Labirinti slike 222 Legenda o Ali-pasi 93 Legenda o Ali-Pasi 94 Legends of old Sarajevo 503 Les journées poétiques de Sarajevo 428 Les peregrinations d'un Bosniaque 67 Lijepa rijec 513 Likovna kazivanja 382 Likovna umjetnost u Butmiru 351 Les lumieres de Sarajevo 4 Lutke 575 Ljetopis 38 Ljubav u Berlinu 282 Ljubavne price 826 Ljubavno dvoriste 497 Ljudi i akcija 400 Ljudi i ptice 811 Ljudi sa prve linije 401 Ljudske sudbine 255 Mala hronologija 804 Mama, neu u podrum 419 Mama, sta je to rat? 425 Marksizam, nova tehnoloska revolucija, obrazovanje 424 Me unarodno-pravni polozaj bosanskih vladara Kotromania 289 Mehmed beg Kapetanovi 101 Mejtas 547 Memoari sa Balkana 167 Menafi - sanduci 364 Metod rada Saveza komunista na procjeni politicko-bezbjedonosne situacije 434 Mi gradu - grad nama 529 Mica Todorovi 764 Milan Srski (1880-1937) 438 Miomiris gnoze 574 Mir vama 442 Miris kise na Balkanu 374 Mis Adelina Pavlija Irbi 443 Mislilac na pozornici 696 Mlada Bosna i sarajevski atentat 398 Mladi komunisti Sarajeva i marksisticko obrazovanje 140 Mo moga bitisanja ili usidrena moja olovka u tintu vjecnosti 451 Moj garnizon Sarajevo 520 Moj ummete 390 Moje Sarajevo 127 Monografija 448 Morija 689 Morija u Sarajevu 681 Mors Mortis 15 Moznost pùlnoci 757 Mracni prolaz 313 Mrceljani 455 Mrtvi 408 Muhamed, sin Muse Allamek [1595-1636] 856

90

Muslimansko skolstvo u Bosni i Hercegovini do 1918. godine Muslimansko zensko pitanje 737 Mustafa-Sidki ef. Karabeg 234 My Sarajevo 127

102

Na tankom ledu 750 Nacrt drustvenog plana opstine Centar-Sarajevo 615 Nalicje historije 457 Nama treba nova skola 472 Napomena za kuni odgoj djece 72 Napretkova bozina knjiga 474 Naravoucenije 476 Narodna predaja o Sarajevu 697 Narodne igre Bosne i Hercegovine. Zbirka 1, Sarajevsko polje 477 Narodni nazivi rodbine i srodbine 281 Narodno blago 478, 479 Narodno pozoriste Sarajevo 480 Nasrudin hodza i druge price 482 Nastavnicki odsjek 9 Nastresnica 839 Nase me utim je rat 40 Nasi narodni obicaji 162 Nauka o pjesnistvu 137 Neka aktuelna idejno-politicka pitanja aktivnosti i zadaci Saveza komunista u gradu Sarajevu 665 Neka aktuelna idejno-politicka pitanja ostvarivanja politike ekonomske stabilizacije u gradu Sarajevu 484 Neka iskustva u radu delegata i delegacija u vrsenju njihove ustavne uloge 485 Neki aspekti funkcionisanja delegatskog sistema 141 Nekoliko opasnih druztvenih bolesti kod nas 774 Nemuslimansko stanovnistvo Sarajeva u sedamnaestom stoljeu 856 Nesto iz poviesti razvoja Ilmi-kelama 39 Neurohirurske povrede u odbrambenom ratu Bosne i Hercegovine 346 Nije kriv ubica, kriv je ubijeni 831 Nikad vise zajedno 449 Nova Turska 636 O nacionalizovanju muslimana 385 O odgoju djece 80 O pacifizmu 166 O pedeset-godisnjici Alekse Santia 524 O postanku stare pravoslavne crkve u Sarajevu 856 O privredi Sarajeva u osmanskom stoljeu 856 O profanim stvarima 305 O stradanjima s nadom 545 O vaspitanju djeteta kod kue 334 O vaspitanju djeteta u skoli 335 Oba gluha 324 Oblici, metode istrazivanja i razvojni pravci zastite na radu SOUR UNIS Obuka za genocid 488 Od inja do mjesecine 416 Od proljea do proljea 578 Od Terezina do Sarajeva 858 Odbrana Republike 466 Odgovor 512 Odiseja 7000 189

670

91

Odluka o organizovanju Opstinske organizacije Saveza komunista BiH Centar Sarajevo 667 Odluke Drugog zasjedanja Zemaljskog antifasistickog vijea narodnog oslobo enja Bosne i Hercegovine 844, 845 Odluke Gradskog narodnog odbora 621 Odsjek grafike 10 Odsjek kiparstva 11 Odsjek slikarstva 12 Odsjek za produkt dizajn 13 Ogrlica od suza 211 Omerpasa Latas 24 Onanizam smrti iliti zivota 412 Oni dani 151 Operativni programi komunalnih usluga 491 Opljackani sarkofag 112 Oprostite mu ---! 16 Opsada 492 Opsjednuti grad Sarajevo 568 ORA Sarajevo 1977-1984 493 Orientalne medicinske knjige moje knjiznice 700 Orijentacioni program ideolosko-politickog osposobljavanja sarajevskih komunista za 1979. godinu 494 Orijentalni medicinski rukopisi u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu 123 Osjeati tebe, Amelija 212 VIII. izvjestaj Sarajevske Dobrotvorne Zadruge Srpkinja 627 Osnove sistema za osiguranje kvaliteta proizvoda i usluga u UNIS-u 496 Osnovi psihologije 148 Ostvarivanje idejno-politickih zadataka Saveza komunista u oblasti investicione potrosnje u gradu Sarajevu 652 Ostvarivanje programa idejno-politicke aktivnosti Saveza komunista u provo enju Titove inicijative o unapre ivanju kolektivnog rada ... 641 Ostvarivanje zadataka organizacije Saveza komunista u Sarajevu u daljem socijalistickom samoupravnom preobrazaju kulture 654 Ostvarivanje zakljucaka Gradske konferencije o idejno-politickim zadacima organizacije Saveza komunista u Sarajevu na daljem provo enju reforme visokog obrazovanja 649 Osvajanje Carigrada 450 Osvetnici roblja 508 Otac moje keri 816 Ovo je Balkan draga 441 Pad 218 Paktican [i.e.praktican] voar 177 Pareneze i maksime 673 Pariz - Sarajevo 1900. 745 50 godina strajka ucenika sts u Sarajevu 506 Pero Popovi i Jusuf-beg 284 Pesme 111, 487 Pet islamskih vjerskih obvezatnih duznosti 72 Petnaesti izvjestaj Druge muske realne gimnazije u Sarajevu Pisma iz ludnice 152 Pisma iz opsade 26 Pisma iz rata 379 Pisma iz Soluna 118 Pjesme 682 Pjesme iz Sarajeva 359

132

92

Plan programa Radio-Sarajeva i Televizije Sarajevo za 1989. godinu i pretpostavke za njihovo ostvarivanje 550 Plan Sarajeva 674 Plan zastite od pozara grada Sarajeva 516 Plavsko-Gusinjska afera i Oslobo enje Ulcinja 1880. god. 829 Pobunjeni dusi 197 Poceci kulturno-prosvjetnog rada u Sarajevu 856 Pod zrvnjem vremena 253 Podsjetnik za rad sekretarijata i sekretara osnovnih organizacija Saveza komunista 518 Poginuli borci narodnooslobodilackog rata od 1941. do 1945. godine 519 Politicki zivot u Sarajevu izme u dva svjetska rata 1918-1941 856 Poljska konjica 819 Poljsko slavenofilstvo s osobitim obzirom na poljsko-hrvatske odnose 174 Popis uzajamnog jamcenja stanovnistva u Sarajevu iz 1841. godine 433 Posljednji krug 453 Poslovni izvjestaj i zakljucni racun 59 Poslovno izviese za godinu 1942 860 Postojati u hodu 226 Posuncenje tmice 2 Povijest Bosne od najstarijih vremena do propasti kraljevstva 531 Povijest Bosne u doba osmanlijske vlade 532 Povijest islama 240 Povijest srednjega vijeka 395 Povratak Filipa Latinovia 367 Pozdrav iz Sarajeva 749 Pozoriste i poezija 393 Pragmatika namjestenika Gradske Stedionice opine grada Sarajeva 204 Pravila drustva "El-Hidaje" organizacije ilmije Kraljevine Jugoslavije 171 Pravila Islamske citaonice u Sarajevu 277 Pravila Muslimanskog dobrotvornog drustva "Merhamet" 463 Pravila Muslimanskog radnickog i zanatlijskog udruzenja "Hurrijjet" u Sarajevu 464 Pravila "Osvitanja" udruzenja muslimanki 499 Pravila Srpskog muslimanskog kulturnog i prosvjetnog drustva Gajret 193 Pravila Udruzenja ugostitelja za podrucje sarajevske trgov.-industrijske komore u Drinskoj banovini 799 Pravila Zadruge zeljeznickih drzavnih sluzbenika za nabavku stanova z. s. o. j. u Sarajevu 835 Pravna zastita kulturno-historijskog naslije a BiH sa posebnim osvrtom na staro urbano jezgro Sarajeva 677 Pravni fakultet u Sarajevu 1946/47 - 1986/87 527 Pravni osnovi nestanka Jugoslavije 79 Pravo na samoopredjeljenje 565 Pravo u Armiji 671 Praznicko vece 579 Pred vratima Sarajeva 701 Predanja o Sarajevu 528 Predlog drustvenog plana opstine Centar-Sarajevo za 1961. godinu 616 Predlog drustvenog plana za 1962. godinu 617 Predlog plana privrednog razvoja opstine Centar-Sarajevo od 1961 do 1965 godine 618 Predlog programa mjesnog samodoprinosa za period od 1977. do 1981. godine 529 Prednacrt drustvenog plana opstine Centar za 1962 godinu 619 Prednacrt drustvenog plana za 1962 god.. Dio 2, Budzet i drustveni standard 620

93

Pregled predavanja 803 Prehistoricka nalazista 549 Price iz Taslihana 48 Price o Sarajevu 19 Price o starom Sarajevu 698 Price sa Dobrinje 225 Prijedlog programa izgradnje i prostornog rayvoja grada Sarajeva za period 1971-1985. godine 725 Prilozi historiji Sarajeva 856 Prilozi za proucavanje istorije Sarajeva 533 Princ palikua u Sarajevu 5 Prioritetni projekti obnove Kantona Sarajevo u 1997. godini 317 Priority Projects of the Sarajevo Canton Reconstruction in 1997 317 Pripovijedanje 312 Privremeni rezultati popisa ziteljstva 850 Prljavi ves 153 Pro i ispod none duge 370 Program marksistickog obrazovanja i ideolosko-politickog osposobljavanja sarajevskih komunista 1977/78. godine 534 Program rada Gradske konferencije i Gradskog komiteta Saveza komunista za period juni - decembar 1979. godine 651 Proleter - Sarajevo 1905-1955 535 Proljetni stihovi 91 Proracun izdataka i primitaka Gradske obine Sarajevo 610 Proracun Opine glavnog grada Sarajeva 611 Proracun Opine glavnog grada Sarajeva i gradske uboske i bolno potpomagajue zaklade i gradske elektricne zeljeznice 612 Proracun Opstine grada Sarajeva 613 Provisorische Ergebnisse der Volkszählung 850 Prva citanka za osnovne skole u vilajetu bosanskom 542 Prva gimnazija 543 Prvi grimiz 544 Prvi izvjestaj za skolsku god. 1939/40 196 Ptica iz drugog jata 768 Ptica na zici 154, 155 Put na Sinaj 214 Put: Beograd - Sofija - Carigrad 20 Putovanja jednog Bosanca po Francuskoj i Belgiji 67 Questo e Sarajevo 116

Racionalno vaspitanje volje 92 Radio Televizije Sarajevo 855 Radnicka klasa Sarajeva l9l9-l94l. godine 440 Ra anje i rat u Sarajevu 747 Raniji gradonacelnici za Sarajevo 1992-1996. 560 Rano srednjeviekovni nalaz u Junuzovcima 352 Rat naizvrat 490 Rat uzivo 219 Ratne stete u Sarajevu 235 Razija 637 Razvoj dispozicije i funkcije u stambenoj kulturi Sarajeva 182 Razvoj drzavnih zeljeznica u Bosni i Hercegovini i Drinskoj banovini Razvojne i zivotne dileme Sarajeva 6 Refugees 769 Reiserouten in Bosnien und der Herzegovina 561 Remake 770

280

94

Rezultati novijih arheoloskih istrazivanja kasnoantickih i srednjovjekovnih lokaliteta na podrucju Sarajeva 856 Ribe i jednooki Jack 413 Rijec - slika i zlocin 486 Rijec po rijec 73 Riznica stare srpskopravoslavne crkve u Sarajevu 566 Rjecnik sarajevskog zargona 581 RKUD Proleter 1905-1980 95 Roy Gutman "Svjedok genocida" 567 Ruhani i sejtani inspiracija 267 Ruze sarajevske 208 S Ibrahimom Zildzom kroz Sarajevo 318 Sahat kula 498 Samo nade nisu umirale 418 Samoubistva u okruzenom Sarajevu 435 Samoupravna radnicka unutrasnja kontrola 164 Samoupravni sporazum o osnivanju Samoupravne interesne zajednice grada Sarajeva 624 Samoupravni sporazum o osnovama plana razvoja djelatnosti RTSA u SRBiH za period 1981-1985. godina 551 San i trava 548 Sanjalo 231 Sapno ki chaya men 840 Sarajevo 125, 354, 582, 583, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 599, 607, 763, 847 Sarajevo - ekonomsko urbani razvoj 588 Sarajevo 1914 109 Sarajevo 2000 462 Sarajevo '84 853 Sarajevo '94 216 Sarajevo blues 430, 431 Sarajevo divno mjesto 596 Sarajevo Guernica 157 The Sarajevo Haggadah 597 Sarajevo i njegova okolina 695 Sarajevo i okolica 598 Sarajevo In War 1992-1995 Filmography 601 Sarajevo izme u dobrotvorstva i zla 353 Sarajevo kao centar kulturno-prosvjetnog zivota u svjetlu djelatnosti muslomanskih drustava "Gajret" i "Narodna uzdanica" 856 Sarajevo kao migracioni centar Muslimana iz Crne Gore 856 Sarajevo Marlboro 299 Sarajevo na milenijskoj obratnici 187 Sarajevo pod austro-ugarskom upravom 1878-1918 372 Sarajevo post bellum 348 Sarajevo rose 573 Sarajevo self-portrait 600 Sarajevo sorrow 692 Sarajevo stories 19 Sarajevo u bunama sedamnaestog i osamnaestog stoljea 856 Sarajevo u doba okupacije Bosne 1878. 365 Sarajevo u Drugom svjetskom ratu - zivot u gradu od aprila 1941. do aprila 1945. godine 856 Sarajevo u istoriji od neolitskog naselja do metropolisa 65 Sarajevo u ratu 1992-1995 601 Sarajevo u revoluciji. Knj. 1, Revolucionarni radnicki pokret 1937-1941.

95

602 Sarajevo u revoluciji. Knj. 2, Komunisticka partija Jugoslavije u pripremama i organizaciji ustanka 603 Sarajevo u revoluciji. Knj. 3, Uspjesi i prevazilazenje poteskoa u razvoju NOP-a 604 Sarajevo u revoluciji. Knj. 4, U borbi do punog oslobo enja 605 Sarajevo u socijalistickoj Jugoslaviji 606 Sarajevo way 229 Sarajevo za pocetnike 326, 327 Sarajevo za vrijeme austrougraske uprave 366 Sarajevo. Opina Centar 623 Sarajevo, die verwundete Stadt 539 Sarajevo, istine i mitovi 220 Sarajevo, Sarajevo ... 319 Sarajevo, the wounded city 540 Sarajevom, tiho 761 Sarajevom, usput 762 Sarajevo's home cooking 523 Sarajevo's poetry days 428 Sarajevo's working class 1919-1941 440 [Sarajevo] 92-96. 626 Sarajevska baletna scena 1950-2000 373 Sarajevska furka 229 Sarajevska Hagada 856 Sarajevska kuhinja 523 Sarajevska pivara 1864-1989 238 Sarajevska ratna zbirka 635 Sarajevska snjezna bajka 70 Sarajevska sahovska tradicija 188 Sarajevska tuga 692 Sarajevska zima 580 Sarajevske dzamije i druge zgrade turske dobe 332, 333 Sarajevske hronike 758 Sarajevske ratne price 342 Sarajevski atentat 628 Sarajevski atentat u svjetlu bibliografskih podataka 792, 793 Sarajevski balet 1950-1990 629 Sarajevski dani poezije 630 Sarajevski dani poezije '89 631 Sarajevski dum-dum aforizmi 126 Sarajevski gastronauti 817 Sarajevski grad Vratnik 773 Sarajevski gradonacelnici 501 Sarajevski ljetopis 49 Sarajevski maraton 632 Sarajevski Marlboro 300, 301 Sarajevski nekrologij 473 Sarajevski pasijans 391 Sarajevski ratni dani 360 Sarajevski ratni pogledi 383 Sarajevski rulet 190 Sarajevski salon 801 Sarajevski tabloid 394 Sarajevski tabut 683, 684 Sarajevski tramvaji 179 Sarajevski Vidovdan 1914 522 Sarajevsko djetinjstvo ratom ranjeno. Dio 2, Nesanice sanjalice 227

96

Sarajke 633 Sarajlije 505 Sarâyîfu hâdihî hiya 115 Satanski sinovi 489 Savjetovanje o zavicajnim zbirkama u narodnim bibliotekama 669 Savremeni marksizam 672 700 dana opsade 283 Selected poems 838 "Seljo" u slici i rijeci 1949-1979. 676 Sevdah Bosnjaka 678 Sevdalinke 679 Sezona pakla 180 The Siege 492 The siege of Sarajevo 690 Simposion 517 Sinagoge u Bosni i Hercegovini 201 Sivi vidici 502 Sjeanje na dr. Irfana Ljubijankia 105 Sjeas li se Doli Bel 685 Skretnice 458 Slican covjek 242 Slika na vodi 134 Slike Sarajeva u romanu "Legenda o Ali-Pasi" Envera Colakovia 31 Slovo o Zaimu 246 Slucajni razgovori 159 Smijeh kao lijek 316 Smijesna strana sporta 699 Smrt brae Moria 108 Smrt je majstor iz Srbije 820 Snajperist 121 Soba 460 Soba s pogledom na gimnaziju 337, 338 Socijalisticka Internacionala i svjetski rat 291 Socijalizam i socijalni pokret 832 Sociologija 704 Sokolovi 7 Solo za Sarajevo 530 Spas u nevolji 32 Spomenica 50-godisnjice R.-K. zupe Stup 707 Spomenica Danila Ilia 708 Spomenica dvadesetipetogodisnjice Gajreta 709 Spomenica Gazi Husrevbegove cetiristo-godisnjice 710 Spomenica o proslavi 25-godisnjice Prosvjete 711 Spomenica o proslavi desetogodisnjice Prosvjete 712 Spomenica o proslavi tridesetogodisnjice sarajevskog kulturno-potpornog drustva La Benevolencija 713 Spomenica svecanog otkrivanja spomenika Nj. v. blazenopocivsem kralju Petru Velikom - oslobodiocu 714 Spomenica Visa pedagoska skola, Pedagoska akademija Sarajevo 716 Spomenica Visa Pedagoska skola, Pedagoska akademija Sarajevo 715 Spomenici revolucije grada Sarajeva 467 Sportom do prijateljstva Sarajevo 2000 421 Srce tame 138 Srednjevjekovna naselja na mjestu danasnjeg Sarajeva 856 Srednjorocni plan razvoja Radio-televizije Sarajevo za period 1981-1985. godina 551 Srednjorocni plan razvoja srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanja za

97

period 1981-1985. godine 717 Srpski zlocini nad Bosnjacima-muslimanima 797 Srpsko pjevacko drustvo "Sloga" u Sarajevu o pedesetogodisnjici 1888-1938 722 Stanje i aktuelni idejno-politicki zadaci Saveza komunista u Sarajevu u ostvarivanju nase nesvrstane spoljne politike i razvijanju me unarodne saradnje 658 Stanje kulturnog blaga Bosne i Hercegovine 726 Stanovanje i stanbena problematika Sarajeva 183 Stara crkva u Sarajevu i njen Muzej 728 Stara sarajevska carsija 356, 445 Stara sarajevska groblja 729 Stari mostovi u Bosni i Hercegovini 82 Staro Sarajevo 730 Statisticka dokumentacija 622 Statut grada Sarajeva 584, 585 Statut gradske zajednice kulture Sarajevo 205 Statut i Poslovnik Radnicke Komore za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu 553 Statut me unarodnog suda 488 Statut opstine centar Sarajevo 586 Statut Opstine Ilidza 274 Statut opstine Stari grad Sarajevo 587 Statutarna odluka opstinske organizacije Saveza komunista BiH Centar Sarajevo 668 Stepen iskorisenosti strucnih kadrova i njihova angazovanost na adekvatnim poslovima i radnim zadacima u sistemu UNIS 731 Stihovi 384 100&1 no 734 Taxi zvani ceznja 483 100 godina Srednje tehnicke skole u Sarajevu 1889-1989. 735 Stradanje sarajevskih Jevreja pod ustaskim rezimom 68 Strana ulaganja u Republici Bosni i Hercegovini 71 Strastiste 213 Sumrak Ujedinjenih nacija 572 Suspiria 437 Susret sa sumnjom 221 Suze Dauta Arfadzana 414 Sve nase jave 759 Sve sto imam duse, sarajevska je --- 44 Svijet o Sarajevu 739 Svrzina kua 740 Svrzo's house 740 Sahbaza 686 Sahrijarov prsten 320 Seerna bolest 290 Sefka Hasanova 818 Skuribanda 160 Sumski duh 576 Tage der Poesie in Sarajevo 428 Tajna dzema od malina 841 Tarifa premija za osiguranje zivota 842 Te sjajne godine opsade 139 Teferic na nicijoj zemlji 396 Teoloski traktat. Tom 1, O nacelima islamske vjere 223 The second international festival of folk dances "Sarajevo 99"

429

98

This is Sarajevo 115, 116 Time out 771 Tin Ujevi u Sarajevu 191 To je Sarajevo 115, 116 Transsarajevo 746 Trazi se 323 Trenutak sa dva postojanja 452 Trideset godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 1952-1982. 789 Trideset godina Pozorista Narodne Republike Bosne i Hercergovine u Sarajevu 526 35 godina Pozorista mladih Sarajevo 790 35 godina rada Gra evinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 791 Tuberkuloza 387 Tvoje oko 828 Tvornica carapa "Kljuc" Sarajevo 798 Tvrdi grad 3 Tvr ava 675 Tvr ava Mese Selimovia 687 U potrazi za Velidom Mesudom 156 U sjeni snova 840 U vezirovim odajama 454 U Zvorniku ja sam ostavio svoje srce 688 Udarci tijela 459 Ugursuz 268 Ulice i trgovi Sarajeva 47 Uloga "Gajreta" u drustvenom zivotu muslimana Bosne i Hercegovine 329 Uloga Sarajeva u politickom zivotu Bosne i Hercegovine za vrijeme osmanske vlasti 856 Under the shadow of dreams 840 Univerzitet u Sarajevu 1949-1989 805 Ups and downs 45 Uputstva za rad na obnavljanju starih i osnivanju novih zadruga 807 Uredba crkveno-prosvjetne uprave srpskih pravoslavnih eparhija (mitropolija) u Bosni i Hercegovini 721 Uredba o utvr ivanju minimalnih nadnica, zakljucivanju kolektivnih ugovora, pomirenju i arbitrazi 808 Uredba o Visoj islamskoj serijatsko-teoloskoj skoli u Sarajevu 822 Uspomene jednog ucesnika u sarajevskom atentatu 358 Ustav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 357 Ustavne promjene i dalji razvoj samoupravljanja 809 Uzroci, ciljevi i razmjere agresije na Bosnu i Hercegovinu 1991.-1995. 81 Vakufnama Isa-bega Ishakovia 856 Valcer 743 Valter, Matos 766 Vecer na veceru pada 104 Vecera sa stapiima 371 Veceri tajna i saznanja 557 Veliki i mali ljudozderi 415 Vijenac od slova i sjeanja 243 Vilsonovo setaliste 634 Vitezovi i huni 241 Vjecnik 269 Vjera 80 Vjernik duse 90 Vodic za investiciona ulaganja na podrucju Kantona Sarajevo

846

99

Vo a kroz etnografski muzej u Sarajevu 321 Vo a kroz prirodoslovne zbirke B-H Zemaljskog muzeja Vojni sanovnik 375 Vojo Dimitrijevi 748 Vrela krv 727 Vrelo proljee 787 Vrhbosna Sarajevo kroz stoljea 824 Vrijeme mesinganih perli 195 Vukodlaci 230 Walnyjev nacrt Sarajeva i okolice The war: live on air 219 Window on Sarajevo 254 Woland u Sarajevu 270 830

851

Zaboravljeno Sarajevo 541 Zadaci organizacije Saveza komunista u Sarajevu na provo enju stavova CK SKJ o neposrednim zadacima SK u ostvarivanju politike ekonomske stabilizacije ... 642 Zadaci organizacije Saveza komunista u Sarajevu u ostvarivanju nekih aktuelnih idejno-politickih pitanja u stambenoj oblasti 643 Zadnje vrijeme 788 Zadrugarstvo 328 Zadrugarstvo u Kraljevini Jugoslaviji 217 Zajednicke osnove srednjorocnog plana razvoja SOUR RTSA 1986-1990. godina 552 Zapisi u kamenu 119 Zapisi za pamenje 158 Zapisnici sjednica Islamske prosvjetne ankete 278 Zapisnik 51 plenarne sednice Trgovacke i obrtnicke komore u Sarajevu 776 Zapisnik X sednice vea Trgovinsko industrijske komore u Sarajevu, odrzane 16. aprila 1937. god. 777 Zapisnik XI sednice vea Trgovinsko industrijske komore u Sarajevu, odrzane na 4. januara 1938 god. 778 Zapisnik XII sednice vea Trgovinsko industrijske komore u Sarajevu, odrzane na 28. maja 1938 god. 779 Zapisnik XIII sednice vea Trgovinsko industrijske komore u Sarajevu, odrzane na 17. decembra 1938. 780 Zapisnik XIV. Sednice Vea Trgovinsko industrijske komore u Sarajevu, odrzane na 23. maja 1939 god. 781 Zapisnik XVI sednice vea Trgovinsko industrijske komore u Sarajevu [odrzane na 6. decembra 1939. god.] 782 Zapisnik XVII sjednice vijea Trgovinsko industrijske komore u Sarajevu odrzane 28 maja 1940. god. 783 Zapisnik XVIII sjednice vijea Trgovinsko industrijske komore u Sarajevu odrzane 10 decembra 1940 god. 784 Zapisnik XXIX redovne glavne skupstine Prosvete srpskog prosvetnog i kulturnog drustva, odrzane dne 11 avgusta 1935 u Sarajevu 536 Zapisnik XXX redovne glavne skupstine Prosvete srpskog prosvetnog i kulturnog drustva, odrzane dne 5 jula 1936 u Sarajevu 537 Zapisnik XXXI redovne glavne skupstine Prosvete srpskog prosvetnog i kulturnog drustva, odrzane dne 27 i 28 juna 1937 u Sarajevu 538 Zapreka 397 Zasto i kako se klanja namaz-salat 237 Zasto ne znam opisati grad 29 Zbirka normativnih akata Radnickog univerziteta "Ðure Ðakovia" - Sarajevo 554

100

Zbornik radova nastavnika i saradnika Pedagoske akademije Sarajevo 848 Zbornik radova u cast cetrdesetogodisnjice rada Zavoda za rehabilitaciju sluha i govora djece i omladine "N. Vlatkovi" 849 Zdravstvena zastita u ratu 471 Zelen covjek 738 Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu 556 Zembilj 693 Zlatni jubilej 806 Zlatni period Sarajeva 856 Zlatno doba Sarajeva 854 Zlatorun 247 Zlocinci pred Haskim sudom 239 Znakovi 25 Znanost u Sarajevu - u povodu pet vijekova njegovog postojanja 856 Zulumar 99 Zena i socijalizam 41 Zidovstvo, krsanstvo, germanstvo 176 Ziva rana 369 Zivot i obicaji Hrvata katolicke vjere u Bosni i Hercegovini Zivot i smrt 186 Zivot u bojama 56 Zivotopis znamenitih Sarajlija 521

66

101

REGISTAR POJMOVA

1992 489 1992-1994 1992-1995

135 254, 600

abdest 237 agrarstvo vidi Poljoprivreda agresija 81, 540 Akademija scenskih umjetnosti - Historija - 1981-1991 - Zbornici 14 albumi 600 alpinisti 189 Alpinizam - Putopisi 189 antimilitarizam vidi Pacifizam antisemitski pokret 176 Arapska knjizevnost - Srednjoskolski udzbenici 199 Arheoloska nalazista - Bosna i Hercegovina - Prahistorija 549 Arhitekti - Historija - Sarajevo 203 Arhitektura - Vakufi - Istorija - Sarajevo - 15-20 v. - Monografije 353 Arhitektura, austrougarska - Stambene zgrade - Sarajevo - 1878-1918 706 Arhitektura, orijentalna - Sarajevo 202 Arhivistika - Gra a - Sarajevo - 1878-1890 - Dokumenti 556 Armija Bosne i Hercegovine - Pravna sluzba - 1992-1995 - Zbornici 671 Armija RBiH - Moral - 1994 113 Armija Republike Bosne i Hercegovine 135 - Kadrovi - Metodologija - 1993 - Zbornici 58 - Moral - Patriotizam - 1992-1994 - Zbornici 135 asikovanje 66 Askenaski hram 68 atentat 125 atentati 793 atentatori 83 austrougarska arhitektura vidi Arhitektura, austrougarska autokontrola 496 Autonomija - Pravo 565 Autorsko pravo - Me unarodno pravo - Savjet EEZ 368 balade sefarda 4 Balet - Jubileji - Sarajevo - 1950-1975 - Spomenice 481 - 1950-1990 - Spomenice 629 - 1950-2000 - Spomenice 373 Balkan - 1858-1878 - Memoari 167 - Geostrategija - Bosna 563 Banje - Bosna i Hercegovina - 1462-1916 - Studije 361 banje vidi Hamami Bankarstvo - Bosna i Hercegovina 422 Baseskija, Mula Mustafa Sevki - Romansirane biografije 309 berlinski kongres 295 Berlinski kongres 1878 - Me unarodni sukobi - Crna Gora 829 Bibliografije - Gra evinski fakultet - Sarajevo - 1949-1989 340

102

- Institut za materijale i konstrukcije - Sarajevo - 1949-1989 339 - Medicinski fakultet - Sarajevo - 1945-1970 54 - 1971-1985 51 - Radio-Sarajevo Trei program (casopis) - 1972-1985 52 - Rukopisi, orijentalni - Gazi Husrev-begova biblioteka - Sarajevo 123 - Sarajevski atentat 1914 792 - Stampani tekstovi - Sarajevo - do 1954 46 - Univerzitet - Sarajevo - 1952-1989 - Doktorske disertacije 53 Biblioteke, narodne - Zavicajna zbirka - Bosna i Hercegovina - Zbornici 669 biografije 600 Biografije - Sarajlije - 19 v. 521 biste 467 Bjelasnica - Vodici 57 blagdani 545 Bog - Objava - Eshatologija - Traktati 223 bogumili 232 bolesnici 720 borbeni moral 671 Bosanska industrijalna i trgovacka banka. Dionicarsko drustvo - Sarajevo 1930 - Izvjestaji 59 bosanska istorija 125 Bosanska Krajina - Rat 1992-1995 78 bosanski fratri 330 bosanski jezik 581 bosanski omladinci 83 bosanski paviljon 745 Bosanski sandzak 854 Bosanski ustanak 1831-1832 - Reformisti - Tursko Otomansko carstvo 363 bosansko kraljevstvo 150 bosansko-hercegovacki velikasi 185 bosanskoherceglovacki fotografi 600 bosanskohercegovacka fotografija 600 bosanskohercegovacka knjizevnost 243 Bosanskohercegovacka knjizevnost - Knjizevne studije 756 Bosna 161, 806 - Historija - 1521-1541 794 - Tursko Otomansko carstvo - 1875-1878 - Memoari 167 Bosna vidi Univerzitetsko sportsko drustvo "Bosna" Bosna i Hercegovina 179, 396, 456, 797 - 19 v. - Turisticki vodici 561 - Agrarno pitanje - Historija 244 - Aneksija 1878 - Omladinske organizacije - 1878-1914 - Dokumenti 83 - Arheologija - Praistorija 795 - Drzavnost - 1943-1995 194 - Armija - 1993 - Zbornici 58 - Federacija - Ustav 55 - Grbovi - Srednji vijek - Slike 185 - Historija - 1463-1850 37 - 1878 - Pisma 504 - Srednji vijek 531 - Tursko-Otomansko carstvo 532 - Islam - Bogumili 232 - Kulturna bastina - 1992-1995 726 - Kulturna historija - Muslimani - 1903-1941 329

103

- Likovna umjetnost - Izlozbe 382 - Me unarodni odnosi - 1322-1463 289 - Aneksija 1878 - Austro-Ugarska 109 - Mirovni sporazum - Me unarodna politika 258 - SAD 507 - Mostovi 82 - Nacionalnost - Historija - 1463-1804 150 - Narodni obicaji - Sahrane - Prahistorija 97 - Postanak - 15 v. 446 - Privreda 389 - Budimpesta - 1896 - Katalozi, izlozbeni 63 - Drinska banovina - 1935 - Izvjestaji 785 - 1936 - Izvjestaji 786 - Rat - 1992-1995 568 - Rat 1992-1995 - Bosnjaci - Dnevnici 2 - Memoari 1, 158, 241 - Odbrana 114 - Predavanja 81 - Srbi - Kulturna drustva - 1902-1912 712 - Sukobi - 1992-1993 - Dnevnici 276 - Skolstvo - Muslimani 102 - Sumarstvo - Industrija 142 - Turisticki vodici 60 Bosna i Hercegovina. Privremena Radnicka Komora - 1922 - Izvjestaji Bosna in Hercegovina 127, 489 - Rat - 1992 489 Bosna Srebrena 295 Bosnjaci 385, 473, 702, 703 - Genocid - Cetnici - Bosna i Hercegovina - 1941-1945 797 botanika 233, 851 Bratunac 489 - Ratni zlocini - 1992 489 Butmir (Sarajevo) - Arheoloska nalazista - Prahistorija 351 Carigrad - Osvajanje 1453 450 ChiWriter 562 Civilizacija - Budunost 403 crkvena riznica 566 Crna Gora - 1858-1878 - Memoari 167 - Historija - 1878-1880 829 - Me unarodni odnosi - Turska - 1878-1880

170

829

Cavkarica - Muslimani - Genocid 510 cesme 19 cetnicki teror 797 Colakovi, Enver - "Legenda o Ali-Pasi" - Sarajevo - Zbornici cujui ucenici 849 delegatska skupstina 485 delegatski sistem 641 Delegatski sistem - Izbori - Sarajevo - Zbornici

31

485

104

- Komunisticka partija - Sarajevo 141 demografija 433 demokracija 69 diabetes mellitus vidi Seerna bolest dijabetes vidi Seerna bolest diktatura proletarijata 832 Dimitrijevi, Vojo - Slikarstvo - Biografije 748 Dobrinja - Rat 1992-1995 - Memoari 225 - Vojne operacije - 1992 43 dobrotvorstvo 710 dobrovoljni rad 493 Dohodak - Raspodjela - Univerzitet - Sarajevo - Diskusije 645 Dokumentarni film - Historija - Bosna i Hercegovina - Studije 399 DOS 562 Dragulj, Damir - Risbe - Albumi 127 Drama - Romantizam - Pozoriste - Knjizevne studije 393 droge 165 Drugi svjetski rat 1939-1945 - Cavkarica - Genocid - Dokumenti 510 drustveno-ekonomska situacija 657 drustveno-ekonomski razvoj 652, 653, 656 Drvee - Anatomija 233 drzava 69 Drzava - Teorija 336 drzavni identitet 79 dzamije 228 dzenaze 689 Edukacija - Marksizam - Savez komunista Sarajevo - Diskusije 655 - Univezitet - Komunisti - Sarajevo - Zbornici 649 ekonomija 638, 642 Ekonomija - Politika - Savez komunista Sarajevo - Diskusije 657 - Zbornici 168 ekonomska politika 638, 642 Ekonomska politika - Stabilizacija - Sarajevo - 1982 484 ekonomska stabilizacija 652, 653 Ekonomska stabilizacija - Politika - Savez komunista Sarajevo - Diskusije 638, 642 Ekonomski fakultet - 1952-2002 - Bibliografije 570 - Monografije 169 - Jubileji - 1952-1982 - Spomenice 789 Ekonomski fakulteti - Doktorske disertacije - Magistarski radovi Bibliografije 569 ekonomski interesi 563 Ekonomski razvoj - Investicije - Savez komunista Sarajevo - Diskusije 652 - Politika - Savez komunista Sarajevo - 1981-1985 - Diskusije 656 - Diskusije 653 emancipacija 737 Enciklopedije - Narodno pozoriste - Sarajevo - 1921-1971 480 energetski izvori 495 Engleska vidi Velika Britanija epidemije 681

105

Esnafi 362 esnafski defteri/popisi 110 etika 774 Etika 426 - Maksime 673 - Nacionalizam - Fasizam - Studije 852 etika vidi Moral etnicko cisenje 797 Etnografski muzej vidi Zemaljski muzej etnologija 162 Eugen Savojski - Rat 1697 - Sarajevo 5 evolucija 186 evropski patenti 368 EZ 172 Fabrika duhana Sarajevo vidi Fabrika duvana Sarajevo Fabrika duvana Sarajevo - Jubileji - 1880-1970 - Spomenice 77 Fatih Mehmed - Osvajacki pohodi - Carigrad - 1453 450 FDS vidi Fabrika duvana Sarajevo Federalna drzava - Nestajanje - Jugoslavija (do 1991) 79 Ferhadija dzamija - Islamska arhitektura - Sarajevo 228 Ferhatovi, Asim Hase - Fudbal - Zbornici 178 Festival malih i eksperimentalnih scena Jugoslavije - Jubileji - 1960-1979 Spomenice 143 Festivali - Film - Sarajevo - 1998 - Katalozi 181 feudalizam 244 Film - Festival - Sarajevo - 1998 - Katalozi 181 filmografije 601 Filozofija - Eseji 412 - moderna 696 filozofija kulture 288 filozofija politike 69 FK Sarajevo vidi Fudbalski klub Sarajevo Folklor - Festival - Katalozi 429 fonetika bosanskog jezika 206 fotografije 216 fotomonografije 115, 116, 595, 806, 847 Fotomonografije - Sarajevo 583, 590 - Historija - 1462-1992 591 franjevci 330 Franjevci - Historija - Kultura - Bosna i Hercegovina 295 - Kultura - Bosna i Hercegovina 295 Fudbalski klub Sarajevo - 1946-1982 - Monografije 859 Gajret - 1903-1928 709 - Historija - Programi 192 - Muslimani - Historija - 1903-1941 329 Galerija Novi hram - Sinagoge - Bosna i Hercegovina - Katalozi izlozbe Gavrilo Princip 793 Gazi Husrefbeg vidi Gazi Husrev-beg Gazi Husrefbegova hamama - Sarajevo - 1462-1916 - Tlocrti 361 Gazi Husrev-beg - Biografije 794 Gazi Husrev-beg - Vakuf 705 Gazi Husrev-beg - Vakufi - Jubilej - Zbornici 710

201

106

Gazi Husrev-begova medresa. Sarajevo - 1538-1988 - Spomenice 88 Gazi Husrevbegova medresa - 1939/1940 - Izvjestaji 196 GDS BIH vidi Gra anska demokratska stranka Bosne i Hercegovine Genealogija - Juzni Sloveni - Imena 281 genocid 489, 702 Genocid - Bosna i Hercegovina - 1992-1995 567 - Muslimani - Bosna i Hercegovina 861 - Rat 1992-1995 - Bosna i Hercegovina 702 genocid nad Bosnjacima 797 Geografske karte - Plan grada - Sarajevo 599 geologija 851 geopolitika 336 germansko poganstvo 176 glagoljasi 295 Glo o (porodica) - Historija - Stanovanje - Sarajevo - 17-19. v. Monografije - Katalozi 740 Glo o vidi Svrzo (porodica) gluhi vidi Osnovno obrazovanje gluhi vidi Slusno osteene osobe glukokortikoidi 198 glumci 827 gluvi ucenici 849 Gradascevi, Husein vidi Gradascevi, Husein-beg Gradascevi, Husein-beg - Biografije 363 Gradska stedionica - Radni odnos - Pravilnici 204 gradski autoput 529 gradski proracuni 608, 609, 610, 612, 613 Gra anska demokratska stranka Bosne i Hercegovine - Izborna kampanja Uputstva 251 gra evine 705, 794 Gra evinski fakultet - Jubileji - 1949-1974 147 - 1949-1984 791 - 1949-1989 - Spomenice 85 gramatike 206 Groblja - Historija - Sarajevo - do 19. v. - Katalozi 729 grobovi 97 Gutman, Roy - "Svjedok genocida" 567 Habsburska monarhija 109 habsburska vlast 125 Habsbursko-osmanski rat 1683-1699 - Istorija - Sarajevo 5 hadz 214 Hadzi Lojo 365 Hadzi, Kemal - Intervjui - Biografije 600 Hadzijamakovi, Muhamed 365 Haggadah - Sarajevo - Studije 597 Hamami - Bosna i Hercegovina - 1462-1916 - Studije 361 Haski tribunal - Ratni zlocinci - Bosna i Hercegovina - 1992-1995 Herak, Borislav - Ratni zlocini - Su enje - Dokumenti 488 historija 533, 710 Historija - Bosna i Hercegovina 824 - Udzbenici za srednje skole 395 historija prava 564, 565

239

107

Hormoni - Kortikosteroidi - Lijekovi - Zbornici 198 Hrgi, Ibrahim 365 Hrisanstvo - Etika 476 - Eseji 765 hronologija opsade 690 Hrvati 174 - Katolicanstvo - Narodni obicaji - Bosna i Hercegovina 66 Hrvatsko kulturno drustvo Napredak - Jubileji - 1902-1992 - Spomenice humanitarne organizacije 67 humor 694 Husrefbeg, Gazi vidi Gazi Husrev-beg Husrefbegovo begovanje 705, 794 Husrev-beg, Gazi vidi Gazi Husrev-beg Ibrahim Zildzo 318 idejne osnove 656 idejno-politicke aktivnosti 647 idejno-politicki zadaci 644 Ikone - Jugoslavija - 16-19 v. - Katalog izlozbe 273 Ili, Danilo - Spomenice 708 ilirski pokret 295 ilmihal 278 Imamovi, Zaim - Sevdalinka - Biografije 246 imanski sarti 237 imena trgova 593 industrijsko vlasnistvo 368 intelektualni razvoj 402 internacionala 832 intervjui 690 investiciona potrosnja 652 Irbi, Adelina Pavlija vidi Irby, Adelina P. Irby, A. P. vidi Irby, Adelina P. Irby, Adelina P. - Biografije 443 Irby, Adelina P. - Romansirana biografija 392 Irby, Paulina vidi Irby, Adelina P. Ishrana - Zdravlje - Rat 1992-1995 - Sarajevo - Prirucnici islam 69, 385, 703 Islam - Djeca - Vaspitanje - Predavanja 72 - Drzava - Politika 69 - Filozofija politike 69 - Higijena - Predavanja 72 - Historija 349 - Srednjoskolski udzbenici 240 - Hrisanstvo - Evropa - Komparativne studije 288 - Moral 774 - Simbolizam 574 - Serijatsko pravo - Arapi - Predavanja 217 - Skole - Pravci 39 - Vjerovanje - Predavanja 80 - Vjerske duznosti - Predavanja 72 - Zadrugarstvo - Predavanja 328 Islamizacija - Bosna i Hercegovina 232 islamska apologetika 39 islamska arhitektura 228 islamska dogmatika 39 Islamska zajednica Bosne i Hercegovine - Organizacija 245

249

417

108

islamske zemlje 495 Istanbul vidi Carigrad istorija civilizacije 288 izbor predsjednika 641 Izborna kampanja - Strategija - Pregovaranje - Bosna i Hercegovina Prirucnici 251 izlozbe 201, 445 izvjestaji 647, 659 Jabucica, Avdo 365 javna kupalista 361 javna kupatila vidi Hamami javni krediti 364 Jergovi, Miljenko - Bosna i Hercegovina (do 1991) - Memoari 298 Jevreji 201 - Genocid - Ustase - Sarajevo - 1941-1945 - Izvjestaji 68 JRT vidi Jugoslovenska radio-televizija jubileji 117, 194, 506, 527 Jugoslavija (do 1941) - Historija - 19 v. 525 Jugoslavija (do 1991) - Unutrasnja politika - Rat 1992-1995 - Reportaze 449 Jugoslovenska radio-televizija - Organizacija pokrivanja - Zimske olimpijske igre - Sarajevo - 1984 307 Junuzovci(Bosanska gradiska) - Arheoloska nalazista - Srednji vijek 352 Juzni Sloveni - Rodbinski odnosi - Imena 281 Kadrovi, strucni - Edukacija - Stimulacija - Zbornici 731 Kahvi-Bojadzija, Suljo 365 kameno doba 795 Kamerni teatar '55 - Jubileji - 1955-1975 - Spomenice 315 Kanton Sarajevo 317, 846 Kapetanovi Ljubusak, Mehmed - Biografije 101 Karabeg, Mustafa-Sidki - Okupacija Mostara 1878 - Biografije 234 Kara or evi, Petar vidi Petar katalozi 445 Katalozi - Folklor - Festival 429 - Rukopisi, orijentalni - Privatna knjiznica "Sokolovi Osman A." Sarajevo 700 - Sinagoge - Bosna i Hercegovina 201 Katalozi, izlozbeni - Likovna umjetnost - Sarajevo 2000 - 20. v. 461 katastri 556 Katolici - Historija - Bosna i Hercegovina - Dokumenti 330 Katolicanstvo - Historija - Bosna i Hercegovina - do 1993 - Zbornici 322 - Jevreji - Nacizam - Njemacka - Propovijedi 176 Katolicka crkva - Mir - Bosna i Hercegovina - 1992-1995 - Zbornici 442 - Rat 1992-1995 - Bosna i Hercegovina 545 Kaukcija, Abdulah 365 kazaliste vidi Pozoriste kazneni zakon vidi Krivicni zakon klanjanje 237 Klima - Kraljevina Jugoslavija - Predavanja 328 kmetovi 244 kmetstvo 244 Knjige - Citanje - Etika 136 knjizevni casopisi 436

109

Knjizevnici - Rat 1992-1995 - Bosna i Hercegovina - Memoari 243 kolektivni rad 641 komunalci 491 komunalne zajednice 314 komunisti 643 Komunisti - Edukacija - Sarajevo - 1973/1974 - Programi 662 - 1975/1976 - Programi 661 Komunisticka partija - Metode rada - Odbrambena politika - Jugoslavija (do 1991) - Zbornici 434 - Obrazovanje - Sarajevo 660 - 1977-1978 - Programi 534 - Omladina - Obrazovanje - Sarajevo 140 komunisticko obrazovanje 140 koncentracioni logori 567 Kontrola kvaliteta - Organizacija - Normativi - Zbornici 496 korijeni rata 456 koristenje znanja 731 Kosmologija - Teologija 724 Kosovo - 1858-1878 - Memoari 167 kosarka 161 kotarske pripomone zaklade 364 Kotromanii (porodica) - Me unarodni odnosi - Bosna i Hercegovina - 1322-1463 289 Kovacevi, Milomir - Intervjui - Biografije 600 kozarski esnafi 110 Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca - 1921 - Ustavi 357 Kreditiranje - Historija - Bosna i Hercegovina - 16-20 v. 364 Krivicni zakon - Bosna i Hercegovina - 1878 - Zakoni 62 - 1879 - Zakoni 61 Krstanovi, Danilo - Intervjui - Biografije 600 Krsanstvo vidi Hrisanstvo kune banje 361 kuno vaspitanje 334 kuga 681 Kuhari - Sarajevo - Recepti 523 kuharski recepti 64 Kulinarstvo - Recepti - Sarajevo 64 Kultura - Sarajevo - 20. v. - Intervjui 210 kultura komuniciranja 486 kultura stanovanja 740 Kulturna bastina - Rat 1992-1995 - Bosna i Hercegovina 726 Kulturna historija - Razglednice - Sarajevo - 1878-1918 749 kulturna istorija 318 Kulturna istorija - Razvoj grada - Sarajevo - Istrazivanja 65 kulturno-prosvjetna drustva 329 La Benevolencija - Jubileji - 1894-1924 - Spomenice 713 "Legenda o Ali-Pasi" - Knjizevna tema - Sarajevo 31 Lijekovi - Hormoni - Djelovanje - Zbornici 198 Likovna umjetnost - Ars aevi - Sarajevo 2000 - Izlozbe 462 - Projekat Sarajevo 2000 - Katalozi 461 - Sarajevo - Kritike 222 - Tehnika - Sarajevo - 1998 - Izlozbe 308

110

likovne Likovne likovni lirika

kritike 222 umjetnosti - Sarajevski salon - 1968/1972 - Katalozi, izlozbeni motivi 127 137

801

Ljubav 412 Ljubav - Filozofija 517 Ljubijanki, Irfan - Govori ljudska prava 172

105

Makedonija - 1858-1878 - Memoari 167 manastiri 330 marksizam 271 Marksizam - Zbornici 672 mas mediji 739 Matematika - Udzbenici za osnovnu skolu 447 Materijalizam - Nihilizam 696 Medicinski fakultet. Institut za anatomiju - Jubileji - 1946-1974 - Spomenice 145 me unacionalni odnosi 150 me unarodna saradnja 658 Me unarodni odnosi - Nesvrstanost - Savez komunista Sarajevo - Diskusije 658 Me unarodni radnicki pokret - Prvi svjetski rat 1914-1918 291 me unarodno trziste kapitala 71 meltiprednisolon 198 Mentalni razvoj - Intelekt 402 MES vidi Festival malih i eksperimentalnih scena Jugoslavije metropolis 65 Miljevii(Sarajevo) - NOB 1941-1945 - Borci - Biografije 519 minerali 851 mir 545 miroljubivost 166 mitropolija 721 Mlada Bosna - Sarajevski atentat 1914 - Istorija 398 mlada generacija 643 mladobosanci 109 molitve 237 Mont Blanc - 1997 - Putopisi 189 moral 136 Moral 135 - Islam 774 morfologija bosanskog jezika 206 Mostar - Ilegalci - 1942 - Memoari 252 mostovi 19, 593 Mostovi - Historija - Bosna i Hercegovina 82 Mount Everest - 1997 - Putopisi 189 Mrkonji, Petar vidi Petar mrtvacki sanduci 97 Muhi, Nermin - Intervjui - Biografije 600 muslimani 34, 486, 489 Muslimani - Evropa - 1933 - Zbornici 345 - Genocid 1941-1945 - Srbi - Bosna i Hercegovina 797 - Historija - Bosna i Hercegovina - 15-20 v. 149 - Predavanja 217

111

- Nacionalizam - Bosna i Hercegovina 385 - Organizacija - Bosna i Hercegovina 245 - Porijeklo - Bosna i Hercegovina 232 muslimani, bosanskohercegovacki 702 Muzej grada Sarajeva - Historija - Jubileji - 1949-1974 - Spomenice Muzejska zbirka - Priroda - Bosna i Hercegovina - Vodici 851

444

naciofasizam 861 nacionalisti 83 nacionalizam 33 Nacionalnost - Konfesionalnost - Bosna i Hercegovina - 1463-1804 150 nacin zivljenja 220 Nafta - Koristenje - Arapske drzave 495 nagluhi vidi Osnovno obrazovanje nagluhi vidi Slusno osteene osobe Namaz - Islamski sarti 237 Nametak, Alija - Prijatelji - Muslimani - Sarajevo - 1961-1985 - Biografije 473 Narkomanija - Ovisnost 165 narodna epika 137 narodne pjesme 479 Narodni obicaji - Historija - Jugoslavija (do 1991) 162 Narodno pozoriste - 1921-1971 - Enciklopedije 480 - Jubileji - 1920-1930 303 Narodno pozoriste. Balet - 1950-2000 - Spomenice 373 Narodnooslobodilacka borba vidi NOB 1941-1945 nasilja vojske 100 nasilje nad Srbima 100 nastava iz knjizevnosti 436 Nastavni programi - Akademija likovnih umjetnosti - Nastavnicki odsjek - Sarajevo 9 - Odsjek grafike - Sarajevo 10 - Odsjek kiparstva - Sarajevo 11 - Odsjek slikarstva - Sarajevo 12 - Odsjek za produkt dizajn - Sarajevo 13 Natalitet - Rat 1992-1995 - Sarajevo - Studije 747 nazivi ulica 47 Nazivi ulica - Revizija - Sarajevo - Monografije 593 nejednakost polova 41 nekrolozi 473 nekropole 795 neolitska naselja 65, 795 Neurohirurgija - Rat 1992-1995 - Bosna i Hercegovina 346 neurohirurske povrede 346 Nezavisna drzava Hrvatska - Koncentracioni logori - Jevreji - Sarajevo 1941-1945 124 nezavisnost drzava 194, 564, 565 Nietzsche, Friedrich - Materijalizam 696 NOB 1941-1945 - Borci - Sarajevo - Biografije 519 - Bosna i Hercegovina - Memoari 252 - Ilegalci - Sarajevo 200 - Oslobo enje - Sarajevo - 1943-1945 - Studije 605 - Vojne operacije - Sarajevo - Memoari 701 NOP 602, 603, 604, 605

112

novinari 307 novinski clanci

267

obnova grada 6 obrazovanje 436 obredne molitve 574 odbrambeni rat 346 odbrana Sarajeva 257 odgovornost 239 Olimpijske igre - Masmediji,svjetski - Sarajevo - 1984 - Ilustrovana monografija 739 - Sarajevo - 1984 - Pisma 256 omladina 493 Omladina - Drustvena uloga - Savez komunista Sarajevo - Diskusije 643 Omladinska radna akcija - Jubileji - Sarajevo - 1977-1984 - Spomenice 493 ONO i DSZ - Savez komunista - Sarajevo 664 Opina Centar - Kulturna historija - Sarajevo - Leksikoni 623 opis stete 235 opsada 568 Opsada Sarajeva - 1992-1995 - Triler 120 - Trileri 121 Opsada Sarajeva 1992-1995 - Tinejdzeri - Roman za mlade 313 Opste 63 opstinski budzet 608, 609, 610, 612, 613 Organizacija rada - Savez komunista Sarajevo - Diskusije 641, 644 - Univerzitet - Savez komunista Sarajevo - Diskusije 646 organizacija Saveza komunista 644 organizaciji sluzbi 670 orijetnalni rukopisi vidi Rukopisi, orijentalni ortodoksna islamska skola 39 oruzana agresija 235 osiguranje kvaliteta 496 osmanska uprava 125 osmansko carstvo vidi Tursko Otomansko carstvo osnivaci Sarajeva 125 Osnovno obrazovanje - Rehabilitacija - Slusno osteene osobe - Sarajevo Zbornici 849 osposobljavanje radnika 670 otomanska arhitektura 331, 332, 333 otroske risbe 127 Otroske risbe - Bosna in Hercegovina - Albumi 127 Otvorena scena Obala - Historija - 1981-1991 - Zbornici 14 Pacifizam - Govori 166 paleontologija 851 parkovi 593 Patriotizam 135 PC vidi Personalni racunari Pedagoska akademija - Jubileji - 1946-1986 - Zbornici 848 Pedagoska akademija. Visa pedagoska skola - Jubileji - 1946-1976 - Spomenice 715 - 1946-1986 - Spomenice 716 Peri, Vladimir Valter - Obavjestajna sluzba - Sarajevo - 1943-1945 Biografije 200 permanentno obrazovanje 731

113

Personalni racunari - Operativni sistemi - Koristenje - Prirucnici 562 Petar - Otkrivanje spomenika - Sarajevo - 1923 - Spomenice 714 Pikuli, Mladen - Intervjui - Biografije 600 plan grada 593 plan urbanog razvoja 663 planinarenje vidi Alpinizam planine 189 plate 645 plemena 162 pluralizam 220 Pokopno drustvo "Bakije" - Jubileji - 1923-1973 - Spomenice 34 politicka situacija 657 Politika - Savez komunista - Sarajevo 665 poljoprivreda 807 Poljoprivreda - Historija - Bosna i Hercegovina - Srednji vijek 244 poljoprivredni radovi 417 poljska kultura 174 popisi stanovnistva 163, 850 porod 66 pozoriste 373, 481, 629 Pozoriste - Historija - Sarajevo - 1921-1971 - Enciklopedije 480 - Predstave - Rat 1992-1995 - Bosna i Hercegovina - Kritike 827 - Sarajevo - 1920-1930 303 Pozoriste mladih - Jubileji - 1950-1975 - Spomenice 146 - 1950-1990 - Spomenice 86 Pozoriste NR BiH. Trideset godina pozorista - 1921-1951 - Jubileji 526 pragmatizam 220 pravila za ¿ivot 673 pravilna prehrana 417 pravna dokumenta 407 Pravo - Evropa 172 pravoslavna eparhija 721 Pregelj, Dijana - Sarajevo 1992-1995 - Pisma 530 price 734 prirodna bogatstva 563 prirodni zakoni 724 privreda 440 procjena ratne stete 235 prognanici 545 programi 647, 659, 846 projekti 317, 846 Proleter - Jubileji - 1905-1955 - Spomenice 535 Prosvetiteljstvo - filozofski aspekt 696 prosvjeta 436 Prosvjeta - Jubileji - 1902-1927 - Spomenice 144, 711, 712 proslost Sarajeva 695 Protivpozarna zastita - Sarajevo - Planovi 516 Prvi svjetski rat 1914-1918 - Internacionala - Socijalizam 291 Psihologija 148 - Filozofija 186 Pulji, Vinko - Kardinal - Imenovanje 30.10.1994 - Zbornici 544 Pusija, Nihad - Intervjui - Biografije 600 putopisi 179 Putopisi - Srbija - Bugarska - Turska 20

114

racionalisticka islamska skola 39 Radio-Sarajevo Trei program (casopis) - 1972-1985 - Bibliografije 52 Radio-Televizija Sarajevo - Jubileji - 1945-1975 - Spomenice 855 - 1945-1985 - Spomenice 87 Radna organizacija "Vaso Miskin Crni". Glavna zeljeznicka radionica Jubileji - 1890-1980 - Spomenice 173 - 1890-1990 - Spomenice 448 Radni ugovori - Nadnica - Kolektivni ugovori - Kraljevina Jugoslavija Zakoni 808 Radnicka klasa - Ekonomsko stanje - Socijalna zastita - Bosna i Hercegovina 170 radnicki pokret 41 Radnicki pokret - Istorija - Sarajevo - 1937-1941 - Studije 602 Radnicki univerzitet "Ðuro Ðakovi" - Statuti - Zbornici 554 Rami, Afan - Slikarstvo - Katalozi, izlozbeni 559 raspad SFRJ 79 raspodjela dohotka 645 rat 254, 412, 489, 568, 600 Rat - Ratni zlocini - Bosna i Hercegovina - 1991-1994 466 rat 1992-1995 115, 116, 456, 601 Rat 1992-1995 - Borci - Bosna i Hercegovina - Biografije 401 - Bosanska Krajina 78 - Bosna i Hercegovina - Dnevnici 267, 276 - Memoari 241 - Reportaze 449 - Francuski bataljon - Alipasino - Memoari 250 - Genocid - Bosnjaci - Bosna i Hercegovina 861 - Su enje - Bosna i Hercegovina - Dokumenti 488 - Heroji - Sarajevo 257 - Humanitarna djelatnost - Sarajevo - Dnevnici 67 - Katolicka crkva - Bosna i Hercegovina - Zbornici 442 - Me unarodno pravo - Kritika - Bosna i Hercegovina 572 - Nacionalizam - Genocid - Bosna i Hercegovina - Eseji 380 - Odbrana - Armija RBiH 466 - Bosna i Hercegovina - Zbornici 287 - Posljedice - Sarajevo - 2000-2006 - Poezija 681 - Ratni zlocini - Bratunac - 1992 489 - Sarajevo - Filmografije 601 - Fotomonografije 115, 116 - Monografije 690 - Strategija osvajanja - Bosna i Hercegovina 465 - Taksisti - Sarajevo - Memoari 483 - Televizijski dnevnik - Bosna i Hercegovina 219 - Vojne operacije - Dobrinja 43 ratna medicina 471 Ratna steta - Bosna i Hercegovina - 1992-1995 235 ratna televizija 219 "ratne namirnice" 417 ratne reportaze 342 ratne zrtve 100

115

ratni zlocin 235, 239 ratni zlocini 68, 100, 489, 797 Ratni zlocini - Bratunac - 1992 489 - Srbi - Bosna i Hercegovina - 1941-1945 797 - Obuka - Bosna i Hercegovina - Dokumenti 488 razvoj grada 400 razvojna psihologija 402 referendumi 529 reforma skolstva 472 reforme 649 Religija - Kultura - Civilizacija - 20 v. 288 - Nacionalnost - Bosna i Hercegovina 33 religiozni hramovi 354 religiozni kultovi 354 religiozni sinkretizam 703 revizija naziva ulica 593 Revolucija - Komunisticka partija Jugoslavije - Istorija - Sarajevo - 1941-1942 Studije 603 - Monarhija - Religija - SSSR 432 revolucije 602, 603, 604, 605 Rizvanbegovi-Stocevi, Ali-pasa - Biografije 328 rjecnici 581 Rukopisi, orijentalni - Medicina - Sarajevo - Bibliografije 123 - Katalozi 700 Rusija vidi SSSR sahrana 66 sahrane 689 Salevnofilstvo - Poljaci - Hrvatska 174 Samodoprinosi gra ana - Sarajevo - 1977-1981 - Prijedlozi 529 samoubistvo 435 Samoubistvo - Repatrijacija - Sarajevo 1992-1995 435 samoupravljanje 314 Samoupravljanje - Radnicka kontrola - Jugoslavija (do 1991) 164 - Ustav - Jugoslavija (do 1991) - Zbornici 809 sanitetska sluzba 471 Saraci - Sarajevo - 1726-1823 - Popisi 110 Sarajevo 115, 116, 127, 216, 228, 254, 317, 362, 435, 568, 581, 595, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 846, 847 - 1462-1992 - Fotomonografije 592, 594, 595 - 1746-1804 - Hronike 38 - 1895 - Plan grada 561 - 1939 - Turisticki vodici 589 - 1962 - Drustveni planovi 617 - 1964 - Drustveni planovi 615 - 1970 - Statuti 585 - 1982 - Statuti 584 - 1991 - Vodici 74 - Aneksija 1878 - Austro-Ugarska - Historijski romani 310 - Arhitekti 203 - Arhitektonski stilovi - Muslimani - 15-20 v. - Monografije 353

116

- Arhitektura - Hramovi 354 - Vjerski objekti 354 - Arhitektura, orijentalna 202 - Arhivistika - Gra a - 1878-1890 - Inventari 556 - Atentat - Austro-Ugarska - 1914 - Memoari 358 - Balet - 1950-1975 - Monografije 481 - 1950-1990 - Spomenice 629 - 1950-2000 - Spomenice 373 - Bas-carsija - Turisticke monografije 36 - Blogovi 229 - Bosnjaci - 1961-1985 - Nekrolozi 473 - Careva dzamija - Zgrade - Srednji vijek 331 - Demografija - 1463-1991 163 - Djeca - Pisma 107 - Dokumentarni film 399 - Drustveni plan - 1986-2000 - Programi 625 - Dzamije - Zgrade - Srednji vijek 332, 333 - Ekonomija - Savez komunista - 1981-1985 - Diskusije 656 - Diskusije 638, 642, 652, 653, 657 - Film - Festival - 1998 - Katalozi 181 - Fotomonografije 582, 583, 590, 607 - Gazi Husrev-begova medresa - 1538-1988 - Zbornici 88 - Gazihusrevbegov karavan-saraj - Price 48 - Gradonacelnici - Istorija - 1878-1998 501 - Gra evinski fakultet - 1949-1989 - Bibliografije 340 - Groblja - Historija - do 19. v. - Katalozi 729 - Historija - 1462-1992 - Fotomonografije 591 - 16 v. 854 - Arhitektura - 17-19. v. - Monografije - Katalozi 740 - Austro-Ugarska - 1878-1918 366, 372 - Bibliografija 1914-1964 - 1914 - Zbornici 793 - Razglednice 541 - Vodici 318 - Zbornici 856 - Hrvati - 1992-1993 545 - Historija - Zbornici 824 - Ilegalci - 1942 - Memoari 252 - Institut za materijale i konstrukcije - 1949-1989 - Bibliografije - Istorija - 1914 628 - Legende 503 - Monografije 695 - Turisticki vodici 520 - XV-XXI v. 125 - Zbornici 533 - Jevreji - Genocid - 1941-1945 68 - Historija 514 - Koncentracioni logori - 1941-1945 124 - Komunalne usluge - Programi 491 - Komunisti - Edukacija 140

339

117

-

-

- Obrazovanje - 1973/1974 - Programi 662 - 1975/1976 - Programi 661 - 1979 - Programi 494 Kuhari 523 Kultura - 20. v. - Intervjui 210 - Savez komunista - Diskusije 654 Kulturna doga anja - 1988 248 Kulturna historija - Eseji 762 - Osmansko doba 220 Kulturna istorija - Monografije 730 Legende 528 Licni dohodak - Univerzitet - Diskusije 645 Likovna umjetnost - Kritike 222 Ljubavni romani 50 Mahala - Anegdote 694 Marksisticki centri - Obrazovanje 660 Marksizam - Savez komunista - Diskusije 655 Medicinski fakultet - 1945-1970 - Bibliografije 54 - 1971-1985 - Bibliografije 51 MES - 1960-1979 143 Muzej grada Sarajeva - Historija 444 Narodna knjizevnost - Legende - Studije 697 Narodnooslobodilacki pokret - Organizacija - 1941-1942 604 Nesvrstanost - Savez komunista - Diskusije 658 Obnova - Prostorno planiranje - 1992-2000 - BKSA 187 Omladina - Savez komunista - Diskusije 643 ONO i DSZ - Drustveni dogovori - 1986 133 Opina Stari grad - Nazivi ulica - Monografije 593 Opsada 1992-1995 - Ratna steta 235 - Romani 8 Opsada grada - 1992-1995 - Dnevnici 404 Opstina grada - 1885-1912 - Proracuni 611 - 1916-1922 - Proracuni 612 - 1923-1927 - Proracuni 613 - 1928-1936 - Proracuni 608 - 1936-1941 - Proracuni 609 - 1941-1944 - Proracuni 610 Organizacija rada - Savez komunista - Diskusije 641, 644, 647, 666 Oslobo enje - NOB - 1943-1945 605 Palata Marijin-dvor - Arhitektura 706 Pedagoska akademija - 1946-1986 - Zbornici 848 Plan grada 674 - Karte 599 Planovi 830 Poezija 73, 160 Pozoriste - 1992-1995 - Pozorisne kritike 827 Pravno ure enje - Zakoni 621 Pravoslavna crkva - Historija 728 Pripovijetke 4 Privredni razvoj - 1977-1981 - Programi 529

118

-

-

-

- Tehnologija - Zbornici 424 Protivpozarna zastita - Planovi 516 Proucavanje lokaliteta - Narodne price 19 Radnicka klasa - 1919-1941 440 Rat 1992-1994 - Fotomonografije 539, 540 Rat 1992-1995 - 1992 - Ratni romani 405 - Humanitarna djelatnost - Dnevnici 67 - Memoari 215 - Opsada - Memoari 418 - Poezija 819 - Posljedice rata - Poezija 681 - Reportaze 342 Razglednice - 19-20 v. - Monografije 749 Razvoj grada - Urbani razvoj 65 Rekonstrukcija 6 Revolucija - Komunisti - 1941-1942 603 - Radnicki pokret - 1937-1941 602 Roman 505 Samoupravljanje - Jugoslavija (do 1991) - 1945-1963 606 Savez komunista - Izvjestaji 651 - Visoko obrazovanje 648 Sevdalinke 596 Sindikat - 1925 - Statuti 553 Spomenici - NOB 1941-1945 467 Spomenici kulture - Zastita - Studije 677 Sportska takmicenja - 2000 - Programi 421 Srbi - 1911-1914 - Memoari 522 Stambena arhitektura - 1448-1941 182 Stambena politika - Savez komunista - Diskusije 640 Stanovanje - Urbanizacija 183 Stanovnistvo - 1841 - Popisi 433 Stara pravoslavna crkva - Katalozi, izlozbeni 273 Stampani tekstovi - do 1954 - Bibliografije 46 Turisticke monografije 598 Turisticki vodici 763 Tvornica carapa "Kljuc" - Fotomonografije 798 U knjizevnosti 184, 691 U poeziji 573 U romanu 31 Udruzenje ugostitelja - Drinska banovina - 1933 - Statuti Ulice - Trgovi 47 Umjetnost - Muzeji - 20. v. - Katalozi 469 Univerzitet - 1949-1963 - Spomenice 804 - 1949-1979 - Spomenice 805 - Savez komunista - Diskusije 646 - Zbornici 649 Urbanisticko planiranje - 1971-1985 - Programi 725 Urbanizacija - Turizam 400 Urbanizam 588 - Privreda - Do 2000 - Planovi 663 Ustanak 1875-1878 - Su enje 365 Vakufi - 1521-1541 705

799

119

Visocko-fojnicki odred - Zenica - 1941-1945 - Memoari 701 Visa pedagoska akademija - Historija 715 Visa pedagoska skola - Historija 716 Vojna - Likovni motivi 127 Vratnik 773 Zanati - Historija 362 - Izlozbe - Katalozi 843 - Zavicajna zbirka - Narodna biblioteka "Hasan Kiki" - Izlozbe Sarajevo (do 1991) - Kultura - Knjizevnost - Memoari 298 Sarajevo 1992-1994 - Fotomonografije 216 Sarajevo 1992-1995 - 1992 - Memoari 190 - Arhitektura - Dnevnici 753 - Biljke, ljekovite - Ishrana 417 - Borci - Biografije 257, 401 - Dnevnici 383 - Filmografije 601 - Fotomonografije 115, 116, 626 - Humanitarna pomo - Namirnice - Humor 817 - Kultura - Eseji 319 - Natalitet 747 - Opsada - 02.03.1992 - 16.03.1996 - Dokumentarni filmovi 492 - 1992 - 1993 - Memoari 158 - Antologije 734 - drame 139 - Gradonacelnici 560 - Proza 788 - Opsada grada - Fotografije 600 - Istorija 125 - Memoari 404, 456 - Monografije 690 - Stripovi 571 - Pisma 530 - Poezija 44, 359, 692 - Proza 301, 326, 394, 813, 815 - Reportaze 391 - Romani 752 - Sport - Takmicenja - Monografije 632 - Stripovi 425 - Zene - Silovanje - Romani 381 Sarajevo 1992-1997 - Opsada - Memoari 515 Sarajevo 2000-2006 - Smrt - Hronika - Poezija 681 Sarajevo. Opstina Centar - 1961 - Drustveni planovi 616 - 1962 - Drustveni planovi 619, 620 - 1964 - Drustveni planovi 614 - Privredni razvoj - 1961-1965 - Drustveni planovi 618 sarajevska carsija 445, 694 Sarajevska carsija - Urbanizam - Programi 356 Sarajevska Dobrotvorna zadruga Srpkinje - 1914 - Izvjestaji 627 Sarajevska Hagada 597 sarajevska istorija 681 sarajevska opsada 734 Sarajevska pivara - Jubileji - 1864-1989 - Spomenice 238

-

669

120

sarajevska privreda 424 sarajevske dzamije 19 sarajevske planine 57 sarajevske ulice 47 Sarajevski atentat 1914 - Atentatori - Bibliografije 792 - Spomenice 708 - Bibliografija 1914-1954 - Bosna i Hercegovina - Zbornici 793 - Dokumenti 628 - Historija - Austro-Ugarska - Memoari 358 - Istorija 398 - Istraga - Dokazi 511 - Memoari 420, 522 - Mlada Bosna - Dokumenti 83 - Srbija 109 - Ucesnici - Ekshumacija - Terezin 858 sarajevski balet 373, 481, 629 Sarajevski dani poezije - 1962-1982 - Antologije poezije 428 - Antologije poezije 631 sarajevski fudbal 178 sarajevski Jevreji 514 sarajevski Srbi 728 sarajevski umjetnici 222 Sarajevsko polje - Narodne igre - Narodne nosnje - Zbirke 477 sarajevsko trgovinsko-industrijska komora 799 Sarajlije 473 - 19 v. - Biografije 521 Savez komunista BiH - 1980-1982 - Izvjestaji 650 Savez komunista Bosne i Hercegovine - Sekretarijat 518 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija - 1979 - Programi 666 Savez komunista Jugoslavije - ONO i DSZ - Zbornici 434 Savez komunista Sarajeva - Rasprave 344 Sefardi - Genocid - Ustase - Sarajevo - 1941-1945 - Izvjestaji 68 - Historija - Sarajevo 514 sevdalinka 246 sevdalinke 678 Sevdalinke - Bosna 246 sigurni rad 670 Sinagoge - Historija - Bosna i Hercegovina - Katalozi 201 Sinajska Gora - Pravoslavlje - Hodocase - Putopisi 214 sindikati 440 sirotinjska kasa 364 sistematika drvea 233 sjeanja prezivjelih 690 SK BiH. Aktiv komunista neposrednih proizvo aca - Formiranje - Organizacija 546 Skari, Savo - Zivot i djelo 693 slavenski narodi 174 Sloga - Jubileji - 1888-1938 - Spomenice 722 Slusno osteene osobe - Djeca - Obrazovanje - Zbornici 849 smrt 412 Smrt - Sarajlije - 2000-2005 - Poezija 689 socijaldemokratska politika 832

121

socijalisticko samoupravljanje 271 Socijalisticko samoupravljanje - Kultura - Savez komunista Sarajevo - Diskusije 654 - Religija 386 - Udruzeni rad - Privredni razvoj - Sarajevo - Zbornici 424 Socijalizam - Principi 832 socijalna demokratija 291 socijalna patologija 435 Socijalna zastita - Zdravstvena zastita - Radnici - Sarajevo 720 Socijalno osiguranje - Radnici - Sarajevo - Uputstva 314 Sociologija komunikacije - Bosnjaci - Narodni obicaji 486 Sokolovi, Mehmed - Biografije 7 spoljna politika 658 spomen-cesme 467 spomen-ploce 467 spomenice 117, 506, 527 Spomenici - NOB 1941-1945 - Sarajevo 467 spomenici kulture 593, 726 Spomenici kulture - Zastita - Sarajevo - Studije 677 sport 396 Sport - Takmicenja - Sarajevo - 2000 - Programi 421 sportska drustva 161, 806 Srbi - Neovisnost - Politicke aktivnosti - Bosna i Hercegovina 438 - Prvi svjetski rat 1914-1918 - Progoni - Bosna i Hercegovina 100 Srednja tehnicka skola - Jubileji - 1889-1989 - Spomenice 735 Srednje skole - Razvoj - Usmjereno obrazovanje - Bosna i Hercegovina 1981-1985 - Planovi 717 sredstva informisanja 739 Srpska pravoslavna crkva - Bosna i Hercegovina 214 - 1905 - Zakoni 721 - Zbirke - Katalozi, izlozbeni 566 Srpski soko - Jubileji - 1905-1940 - Spomenice 103 Srpsko gimnasticko drustvo "Dusan Silni" vidi Srpski soko Srpsko prosvjetno kulturno drustvo "Prosvjeta" - 1902-1927 - Spomenice Srski, Milan - Politicke aktivnosti - Bosna i Hercegovina - Spomenice SSSR - Autokratija - Pravoslavlje - 17-19. v. 432 Stambena arhitektura - Razvoj dispozicije - Sarajevo - 1448-1941 Istrazivanja 182 stambena izgradnja 183 stambena kultura 182 stambena politika 6, 643 stambene palate 706 stanovanje 66 Stanovanje - Stambena izgradnja - Sarajevo - Istrazivanja 183 Stanovi - Politika - Savez komunista Sarajevo - Diskusije 640, 643 Stanovnistvo - Bosna i Hercegovina - 1929 - Popisi 850 Stara pravoslavna crkva. Sarajevo - Ikone - Katalozi, izlozbeni 273 Stari Zavjet - Jevreji - Krsanstvo - Propovijedi 176 staro Sarajevo 318, 749 Strana ulaganja - Bosna i Hercegovina - 1995 71 strani mediji 307 strucni radnici 731 Stup - Sarajevo - 1890-1940 - Spomenice 707 stvaranje svijeta 724 suverenitet 456 svadba 66

723 438

122

Sveta gora 214 Sveti Otac 545 Svjetska izlozba - Bosanski paviljon - Pariz - 1900 745 Svrzo (porodica) - Historija - Stanovanje - Sarajevo - 18-19. v. Monografije - Katalozi 740 Svrzo vidi Glo o (porodica) Sagolj, Damir - Intervjui - Biografije 600 Sah - Sahovski turniri - Sarajevo - 1957-2005 188 sahovski turniri 188 Santi, Aleksa - Govori 524 Seerna bolest - Uzroci - Lijecenje - Prirucnici 290 Serijatsko pravo - Historija 39 Sisi, Sahin - Intervjui - Biografije 600 skolsko vaspitanje 335 skolstvo 436 Skolstvo - Muslimani - Bosna i Hercegovina 102 - Obrazovanje - Jugoslavija (do 1991) - Zbornici 472 Straus, Ivan - Arhitektura - Sarajevo 1992-1995 - Dnevnici 753 Sumarstvo - Preduzea - Bosna i Hercegovina - Dokumenti 142 sumski posjedi 556 teatar vidi Pozoriste tehnoloski razvoj 424 teokracija 69 Teologija - Kosmologija 724 teorija drzave 336 Teorija knjizevnosti - Poezija 137 Teorija umjetnosti - Bosna i Hercegovina - 19-20 stoljee 382 Tijssen, Harm - Sarajevo 1992-1995 - Pisma 530 Todorovi, Mica - Slikarstvo - Katalozi, izlozbeni 764 totalitarizem 69 Tramvaji - Historija - Sarajevo 179 Travnik - Veliki Mosunj - Arheolosko nalaziste - Bronzano doba 350 Trgovacka i obrtnicka komora za Bosnu i Hercegovinu - 1929 - Izvjestaji 775 Trgovina - Strukovne organizacije - Bosna i Hercegovina - 1937 - Zapisnici 777 - 1938 - Zapisnici 778, 779, 780 - 1939 - Zapisnici 781, 782 - 1940 - Zapisnici 783, 784 Trnina, Milka - Opera - Zagreb - Pozorisna kritika 397 Tuberkuloza - Suzbijanje - Lijecenje 387 Turska - Regionalne monografije 636 turska kupatila 361 turske zgrade 331, 332, 333 Tursko Otomansko carstvo - Bosnjaci - Bosna i Hercegovina 736 Tursko-austrijski ratovi 1683-1699 vidi Habsbursko-osmanski rat 1683-1699 Tvornica carapa "Kljuc" - Historija - 1896-1968 - Fotomonografije 798 U. N. - Me unarodno pravo - Bosna i Hercegovina 572 ucitelji 436 Uciteljska skola - Jubileji - Knjizevnost 436 Ujedinjene nacije vidi U. N. Ujedinjene nacije vidi Ujedinjeni narodi Ujedinjeni narodi - Historija - 1945-1995 564 Ujevi, Tin - Sarajevo 1930-1937 - Knjizevna studija

191

123

ulaganja, investiciona 846 Ulcinj - Oslobo enje - 1878-1880 829 ulice 467 Ulice - Imena - Sarajevo 47 umiranje 681 Umjetnicka galerija Bosne i Hercegovine - Historija 222 Umjetnost - Muzeji - Sarajevo - 20. v. - Katalozi 469 umjetnost i religija 288 UN vidi Ujedinjeni narodi UNIS - Kadrovska politika - Edukacija - Zbornici 731 - Kontrola kvaliteta - Zbornici 496 - Zastita na radu - Zbornici 670 Univerzitet u Sarajevu 804 - Pregled predavanja, XLIV - Spiskovi osoblja i nastavnika - 1996-1997 803 Univerzitetsko sportsko drustvo "Bosna" - Jubileji - 1947-1977 - Spomenice 161 Unutrasnja politika - Nacionalnost - Bosna i Hercegovina - 1463-1804 150 Urbanisticko planiranje - Sarajevska carsija - Sarajevo - Programi 356 urbanizacija 65 Urbanizam - Ekonomski razvoj - Sarajevo 588 - Rekonstrukcija - Sarajevo 6 USD Bosna vidi Univerzitetsko sportsko drustvo "Bosna" usluzne djelatnosti 496 Ustanak - Organizacija - Partizani - Sarajevo - 1941-1942 - Studije 604 uvoz kapitala 71 vakufi 705, 794 "Vaso Miskin Crni" vidi Radna organizacija "Vaso Miskin Crni". Glavna zeljeznicka radionica "Vaso Miskin Crni" vidi Zeljeznicko kulturno-umjetnicko drustvo "Vaso Miskin Crni" Vaspitanje - Islam - Predavanja 80 - Porodica 334 - Skola 335 vaspitanje volje 92 Veki, Dejan - Intervjui - Biografije 600 Velika Britanija - Historija - Ustav - 1457-1760 407 vidljivi i nevidljivi svijet 724 Vilajetovi, Salih vidi Hadzi Lojo visoko obrazovanje 649 Visoko obrazovanje - Komunisticka partija - Jugoslavija (do 1991) - Zbornici 271 - Reforme - Savez komunista 648 visoko skolstvo 645 visokoskolske organizacije 646, 649 vjera 412 vjeronauk 278 Vjerska tolerancija - Suzivot - Bosna i Hercegovina 703 vjerski moral 288, 774 vjerski sukobi 33 vladanje 69 voe i povre 417 Voke - Kalemljenje 177

124

vodici 846 Vodici - Bjelasnica 57 - Sarajevo - 1991 74 vodici za vojnike 520 vodovodni i kanalizacioni sistemi 529 vojna 127 vojna politika 114 Vojno pravo - Bosna i Hercegovina - 1992-1995 - Zbornici 671 Volja - Psihoterapija 92 Vrace (Sarajevo) - NOB 1941-1945 - Borci - Biografije 519 Vrhbosna - Hrvati - Historija - Zbornici 824 Zadrugarstvo - Muslimani - Bosna i Hercegovina - Predavanja 80 - Kraljevina Jugoslavija - Predavanja 217 - Sarajevo - Uputstva 807 zadruge 807 zakljucci 659 Zanati - Izlozbe - Sarajevo - 1924 - Katalozi 843 - Kozari - Sarajevo - 1726-1823 - Popisi 110 - Zanatlije - Bascarsija 362 zapisnik skupstine 720 zar 737 Zastita na radu - Metodologija - Edukacija kadra - Zbornici 670 Zastita radnika - Bosna i Hercegovina - Zakoni 170 zbirka propisa 556 zbornik grbova 185 zdravstvena sluzba 471 zdravstvena zastita 314 Zdravstvena zastita - Rat 1992-1995 - Bosna i Hercegovina 471 Zemaljski muzej - Arheologija - Zbirke - Praistorija - Vodici 795 - Etnografska zbirka - Vodici 321 Zimske olimpijske igre - Jugoslovenska radio-televizija 307 - Novinari 739 - Pisma 256 - Pripreme 89 - Samodoprinosi gra ana - Turizam 400 zloupotreba 165 znanje 136 zargon 581 Zeljeznice - Razvoj - Bosna i Hercegovina - 1872-1939 280 Zeljeznicko kulturno-umjetnicko drustvo "Vaso Miskin Crni" - Jubileji 1945-1985 - Spomenice 84 Zene - Muslimanke - Bosna i Hercegovina - Polemike 737 - Socijalizam 41 zenska prava 41 zivot poslije smrti 186 zivotinje 851

125

Information

Microsoft Word - Sarajevska zbirka.doc

125 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

726852


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - bibliografija.doc
Microsoft Word - Sarajevska zbirka.doc
KulturaRelWebTpo.vp