Read Microsoft Word - T.G. Aralin 2-Dula.doc text version

Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II

Ikatlong Markahan: Dula

Aralin 2: A. Mga Uri ng Dulang Pantanghalan

Bilang ng araw/sesyon: 8

B. Mga Pangatnig na Ginagamit sa Pagsisimula ng Usapan Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman Pamantayan sa Pagganap Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa dulang pangtanghalan gamit ang mga Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng dula mula sa orihinal na iskrip angkop na gramatika/retorika na naglalarawan ng ilang pangyayari sa buhay ng isang tao/mga tao sa kasulukuyan A. Panitikan: 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Dulang Pantanghalan 2. Mga Uri ng Dulang Pantanghalan a. Senakulo b. Tibag c. Panuluyan d. Moro-moro o Komedya e. Sarsuwela 3. Mga Uri ng Dula Ayon sa Anyo a. Trahedya b. Melodrama c. Parsa d. Komedya e. Saynete 4. Mga Elemento ng Dulang Pantanghalan a. Tauhan b. Tagpuan c. Banghay d. Diyalogo e. Epektong Pantunog,at iba pa 5. Mga Bahagi ng Dulang Pantanghalan a. Yugto (act) b. Tanghal-Eksena (scene) c. Tagpo (frame) B.Gramatika/Retorika 1. Katagang Pangabay o Ingklitik 2. Mga Pangatnig na Ginagamit sa Pagsisimula ng Usapan 3. Pagpapahayag ng Iba't Ibang Damdamin o Layunin Gamit ang Tono o Intonasyon 4. Mga Uri ng Panghalip a. Panao b. Pamatlig c. Pasaklaw d. Pananong

Kurikulum ng Edukasyong Sekondarya ng 2010 Filipino II

5. Aspekto ng Pandiwa a. Perpektibo b. Perpektibong Katatapos c. Imperpektibo d. Kontemplatibo Mga Kakailanganing Pag-unawa para sa Buong Markahan: Isang sining ang dula. Magiging malikhain at mapanuri ang isang tao kung mabibigyan siya ng pagkakataong makibahagi sa pagtatanghal nito, anoman ang maging papel niya, dahil bawat elemento nito ay dapat mabuo nang may kasiningan upang maging buhay na buhay at makatotohanan ang paksang inilalarawan na karaniwa'y batay sa mga karanasan at pangyayari sa buhay ng mga tao. Naiiba ang dulang pantanghalan sa mga dulang panradyo, pampelikula, at telebisyon sapagkat binubuo ito ng mga yugto na itinatanghal sa entablado at aktuwal na napapanood ng mga tao. Binubuo ng mga pangungusap ang bawat diyalogo sa isang dula na ipinahahayag ng mga tauhan, at sa bawat pangungusap ay dapat isaalang-alang ang wastong gamit ng mga salita, intonasyon at hinto at gamit ng mga bantas upang maipahayag ang mga ito nang may damdamin at maunawaan ng mga manonood. Mga Kakailanganing Pag-unawa para sa Aralin: Ang dulang pantanghalang Pilipino ay maraming pinagdaanan bago nito narating ang ganap na pagiging makabago at masining na kaanyuan nito sa kasalukuyan. Nagkaroon ito ng iba't ibang transpormasyon ayon sa pagsulong ng panahon at pagtanggap ng iba't ibang impluwensiya mula sa mga dayuhang nakipag-ugnayan sa Pilipinas. Nakatutulong ang mga pangatnig sa pag-uugnay ang mga kaisipang nais ipahayag sa isang pangungusap. Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. Panitikan Mga Uri ng Dulang Pantanghalan a. Senakulo b. Tibag c. Panuluyan d. Moro-moro o Komedya e. Sarsuwela Mahahalagang Tanong para sa Buong Markahan: Paano nakatutulong ang dulang pantanghalan sa pagiging malikhain, mapanuri at pagkakaroon ng kamalayang panlipunan ng tao?

Paano naiiba ang dulang pantanghalan sa mga dulang panradyo, pampelikula at pantelebisyon? Paano nakatutulong ang pagkakaroon ng kaalaman at kakayahan sa paggamit ng angkop na gramatika at retorika sa pag-aaral ng dulang pantanghalan?

Mahahalagang Tanong para sa Aralin: Paano sumibol ang iba't ibang uri ng dulang pantanghalan sa Pilipinas?

Bakit mahalaga ang paggamit ng mga pangatnig sa pagbuo ng pangungusap? Ang mag-aaral ay: · nakapagsasagawa ng pantomina hinggil sa mga kultura't tradisyon sa bansa nakapagmumungkahi ng Mahahalagang Tanong (EQ) kaugnay ng mga uri ng dulang pantanghalan nakikibahagi sa pag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon kaugnay ng Mga Uri ng Dulang Pantanghalan sa Pilipinas at kung paano naimpluwensiyahana ng mga ito ng mga dula sa ibang bansa. (pangkatang gawain) gamit ang alinman sa History Data Bank, Video Clip, Memory Bubbles at iba pa. nakapaglalahad ng mahahalagang tala/pangyayari/impormasyon mula sa isinagawang pag-uulat ng bawat pangkat sa tulong ng alinman sa Fact-Finding

Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II

B. Gramatika/Retorika 2. Mga Pangatnig na Ginagamit sa Pagsisimula ng Usapan Aaam mo, unang-una, o, teka/tayka, at iba pa

Strands. Listing, Concept Map, Skit , at iba pa.) nakapagmumungkahi ng mga kraytirya sa pagtataya ng produkto ng pagganap. Nakabubuo ng isang kaisipan mula sa talakayan sa pamamagitan ng paguugnay ng mga salita sa loob ng kahon. nakabibigay ng hinuha batay sa pamagat nakapanonood/nakapagbabasa ng sarsuwelang "Walang Sugat" ni Severino Reyes nasusuri ang nilalaman ng sarsuwelang "Walang Sugat" gamit ang Graphic Organizer nakabubuo ng mahalagang impormasyong natutuhan sa aralin nakabubuo ng maikling dayalogo batay sa pardon ng iskrip nakalalahok sa malayang talakayan sa tulong ng alinman sa UgnayangTanong-Sagot (UTS) nakatutukoy ang mga pangatnig na ginagamit sa pagsisimula ng usapan na lumutang sa kaugnay na tekstong binasa sa pamamagitan ng mga sumusunod na pamamaraan; (listing, caravan,concentric circling at iba pa) nakapagtatanghal ng isa sa mga uri ng dulang pantanghalan gamit ang wika ng kabataan sa kasalukuyan. (Gawin itong pangkatang pagtatanghal.) Antas 2

Inaasahang Produkto/ Pagganap: Pagtatanghal ng ilang mahalagang tagpo mula sa isa sa mga uri ng dulang pantanghalan gamit ang wika ng kabataan

Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa; Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: paghahambing ng iba't ibang uri ng dulang pantanghalan sa Pilipinas. Mga kraytirya: naglalahad ng pagkakatulad at pagkakaiba; naglalahad ng mga patunay; naglalahad ng sariling kongklusyon. paglalahad ng pananaw ng ibang tao, gayundin ng sariling pananaw kung bakit may mga dulang pantanghalan na nananatili pa rin, nagbabago at nawawala na sa kasalukuyan. Mga kraytirya: naglalahad ng pananaw ng iba't ibang tao; may batayan ang nabuong sariling pananaw; napaninindigan ang sariling pananaw. pagkukuwento ng ilang pangyayari sa tunay na buhay sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa ilang pangyayari sa alinman sa mga uri ng dulang pantanghalan. Mga kraytirya: makatotohanan; kaangkupan; napapanahon. pagpapahayag ng pagmamalaki sa kulturang Pilipino na inilalarawan sa mga uri ng dulang pantanghalan. Mga kraytirya: tapat; makatotohanan; pagbabahagi ng sariling damdamin, ng damdamin ng mga manonood at nagsisiganap tuwing may pagtatanghal ng mga uri ng dulang pantanghalan. Mga kraytirya: makatototohanan; naglalarawan ng iba't ibang damdamin; naglalahad ng pag-unawa sa damdamin

Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa itinanghal na ilang mahalagang tagpo mula sa isa sa mga uri ng dulang pantanghalan batay sa mga kraytirya: A. Masining B. Orihinal C. Napapanahon D. Angkop ang pagkakagamit ng mga pangatnig sa mga diyalogo

Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II

ng iba. paglalarawan ng kulturang nakapaloob sa bawat pagtatanghal ng mga dulang pantanghalang napag-aralan. Mga kraytirya: makatotohanan; napapanahon; malikhain; masining Antas 3 A. Tuklasin :

Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman,/karanasan ng mga mag-aaral tungkol sa mga uri ng dulang pantanghalan. Ipaaalam sa kanila ang mga paksang tatalakayin (Mga Uri ng Dulang Pantanghalan at mga Pangatnig na Ginagamit sa Panimula ng Usapan), ang Inaasahang Produkto/Pagganap (pagtatanghal ng isa sa mga uri ng dulang pantanghalan gamit ang wika ng kabataan), at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Bibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na bumuo na sa palagay nila ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam nila sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahahalagang Tanong para sa aralin: "Paano sumibol ang

iba't ibang uri ng dulang pantanghalan sa Pilipinas?", at " Bakit mahalaga ang paggamit ng mga pangatnig sa pagbuo ng pangungusap?"

Ang mga mag-aaral ay : natutukoy ang iba't ibang kultura o tradisyon sa Pilipinas (Gawin itong katulad ng paligsahan na Pinoy Henyo.)

pamamanhikan

santakrusan

senakulo

karilyo

sarsuwela

nakapagmumungkahi ng Mahahalagang Tanong (EQ) para sa aralin (Ngunit ilahad pa rin ng guro ang EQ para sa araling ito.) (Ipasulat sa kapat (1/4) na bahagi ng papel ang mga nais na itanong ng mga mag-aaral, Gawing palabunutan. Ipabasa ang mga nabunot na bahagi ng papel sa harap ng klase) nakabubuo ng hinuha sa Mahahalagang Tanong para sa aralin nakapagmumungkahi ng Inaasahang Produkto/ Pagganap para sa aralin, gayundin ang mga kraytirya sa pagtataya nito (Iminumungkahing ipasulat sa manila paper at ipaskil sa isang bahagi ng silid-aralan) B. Linangin:

Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig ang sarsuwelang "Walang Sugat" ni Severino Reyes. Kinakailangang masuri/mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa. Sa bahaging ito, inaasahang naitama na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain. Sa bahaging ito ay sisimulan ang pahlinang ng anim na aspeekto ng pag-unawa ng mga mag-aaral

Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II

Ang mga mag-aaral ay: nakikibahagi sa pag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon kaugnay ng Mga Uri ng Dulang Pantanghalan sa Pilipinas, at kung paano naimpluwensiyahana ang mga ito ng mga dula sa ibang bansa (kolaboratibong gawain) gamit ang alinman sa History Data Bank, Video Clip, Memory Bubbles at iba pa. nakapagbibigay ng halimbawa ng bawat uri ng dulang pantanghalan (Bigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na itanghal ang ilang tagpo ng bawat halimbawa.) nakapaglalahad ng mahahalagang tala/ pangyayari/ impormasyon mula sa isinagawang pag-uulat ng bawat pangkat sa tulong ng alinman sa Fact-Finding Strands. Listing, Concept Map, Skit , at iba pa. (Iminumungkahing ibigay na ng guro sa bawat pangkat ang gawaing ito bilang takdang aralin bago ang pagtalakay.) nakabibigay ng hinuha batay sa pamaga ng isa sa mga uri ng dulang pantanghalan:

Walang Sugat

nakapanonood/nakapagbabasa ng sarsuwelang "Walang Sugat" ni Severino Reyes (Sangguniin sa youtube ang ilan sa mga bahagi ng pagtatanghal ng CCP tungkol sa sarsuwela)

Kurikulum ng Edukasyong Sekondarya ng 2010 Filipino I

nasusuri ang nilalaman ng sarsuwelang "Walang Sugat" gamit ang Graphic Organizer (Hatiin sa apat na pangkat ang pagsusuring gagawin sa akda)

Sugat Walang Sugat

Severino Reyes

LARAWAN NG PANAHON

MGA TAUHAN

MGA TAGPUAN

SULIRANING KINAHARAP NG MGA TAUHAN SA BAWAT YUGTO

MGA PARAANG GINAWA UPANG MASOLUSYONAN ANG MGA SULIRANIN NG MGA TAUHAN

REAKSYON SA NAGING WAKAS NG SARSUWELA

nakapagbibigay ng feedback ang bawat pangkat sa isinagawang pagsusuri sa nilalaman ng sarsuwela. nakabubuo ng mahalagang impormasyong natutuhan sa aralin Ang SARSUWELA ay _______________________________________________________________________________________________________ Si Severino Reyes ang ______________________________________________________________________________________________________ Ang Walang Sugat ay kwento ng _______________________________________________________________________________________________

nakabubuo ng mahalagang kaisipan mula sa talakayan sa pamamagitan nang pag-uugnay ng mga salita sa loob ng kahon.

dulang pantanghalan Pilipino naimpluwensiyahan dayuhan transpormasyon makabago,

C. Palalimin:

Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang silaa'y magnilay, muling balikan ang mga natutuhan na, muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika, sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa pasalaysay, palarawan, paglalahad, pagpapaliwanag at pangangatuwiran, at iba pa). Ihahanda ng guro ang mga mag-aaral upang mailapat ang kanilang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Produkto/Pagganap sa bahaging Paglalapat. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mga mag-aaral, ang kanilang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanila. Bigyan din ng pagkakataon ang mga mag-aaral na matasa niya ang kanilang natutuhan at kakayahan.

Ang mga mag-aaral ay: nakabubuo ng maikling dayalogo batay sa pardon ng iskrip sa ibaba/kabilang pahina:

Kurikulum ng Edukasyong Sekondarya ng 2010 Filipino I

ANG MULING PAGTATAGPO NINA KIKO MATSING AT PONG PAGONG Isang araw nagkitang muli ang magkaibigang sina Pong Pagong at Kiko Matsing. Malungkot ang dalawa dahil matagal na silang hindi nakapagpapalabas sa telebisyon. Nanghihinayang sila sa mahabang panahon na inilagi ng kanilang programang "BATIBOT" sa telebisyon. (Unang makikita ni Pong si Kiko na nanginginain ng saging sa isang puno.) PONG: Kaibigang Kiko! Kamusta ka na? (Mapapatingin si Kiko sag awing ibaba at makikita si Pong Pagong) KIKO: Uy, Poooooong! ___________ bababain kita diyan. PONG: Kamusta ka na kaibigang Kiko? ___________ pinag-aaralang muling ibalik ang programa natin sa telebisyon? KIKO: Ganoon ba? Mabuti naman kung ganoon. Bakit naman ngayon lang nila naisip ang kahalagahan ng programa? PONG: ____________, napansin nila ang malaking pagbabago sa ugali at ikinikilos ng kabataan ngayon. ________________, may isang mayamang pilantropo ang nanguna sa paglalagak ng pondo upang makabalik ang programa. KIKO: __________ eh, talagang dapat ay makapaghanda na tayo para sa unang episode natin. ______________ at kukunin ko ang mga itinago kong mga costume at ilang iskrip na ipinamana sa akin ni Direk Rene Villanueva. (Masayang naghiwalay ang magkaibigan. Dala ang pag-asa na muling makababalik ang programang "BATIBOT" sa telebisyon.

nakalalahok sa malayang talakayan sa tulong ng alinman sa Ugnayang-Tanong-Sagot (UTS) - Sino sa inyo ang nakaaalam ng programang Batibot? Ibahagi ang inyong kaalaman. - Bakit nasabing mahalaga sa kabataan ang programang ito? - Pansinin ang mga salita/pariralang idinugtong ninyo sa dayalogo, ano ang naging gamit ng mga ito sa usapan ng mga tauhan? nakapagbabasa ng kaugnay na babasahin na nagpapaliwanag kung bakit napakahalagang ibalik sa telebisyon ang programang "Batibot" natutukoy ang mga pangatnig na ginagamit sa pagsisimula ng usapan na lumutang sa kaugnay na tekstong binasa sa pamamagitan ng mga sumusunod na pamamaraan; (listing, caravan,concentric circling at iba pa) . (Iminumungkahing ibigay na ng guro ang input tungkol sa araling panggramatika: Mga Pangatnig na Ginagamit sa Pagsisimula ng Usapan sa pamamagitan ng iba't ibang presentasyon (powerpoint, lecture type, socratic approach atbp.) · nakasasagot sa maikling pagsasanay pangwika na inihanda ng guro (Magsagawa ng lima hanggang pitong aytem na pagsasanay pangwika upang subukin kung naunawaan ng mag-aaral ang aralin)

D. Ilapat:

Sa bahaging ito, aktuwal na isasagawa ng mga mag-aaral ang Inaasahang Produkto/ Pagganap para sa aralin (Pagtatanghal ng napiling tagpo mula sa isa sa mga uri ng dulang pantanghalan gamit ang wika ng kabataan) bilang patunay na naunawaan nila ang aralin. Muli, balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Ipadama/ Ipakita sa mga mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Produkto/ Pagganap sa kanilang sarili at sa pagpapayaman ng kulturang Pilipino.

Ang mga mag-aaral ay: (kolaboratibong gawain) nakapanonood ng isang bahagi ng dulang pantanghalan sa youtube.(Lingon ­ Palig 2007) nababalikan ang mga kraytirya sa pagtataya sa isasagawang produkto/ pagganap nakapagtatanghal ng isa sa napiling tagpo mula sa isa sa mga uri ng dulang pantanghalan gamit ang wika ng kabataan (Gawin itong pangkatang pagtatanghal.) nakapagbibigay ng feedback ang bawat pangkat hinggil sa isinagawang produkto ng pagganap at nakapagmamarka ang bawat lider ng pangkat batay sa kraytiryang inilahad sa klase. (Maaaring gawing palabunutan kung sinong pangkat ang mauunang magsagawa ng inaasahang produkto ng pagganap. Ang lider ng susunod na pangkat ang siyang magmamarka sa isinagawa ng naunang pangkat.) Mga Kakailanganing Kagamitan Sipi ng sarsuwelang "Walang Sugat" ni Severino Reyes Mga Larawan nina Kiko Matsing at Pong Pagong Mga kraytirya sa pagtataya ng produkto ng pagganap Internet,.Youtube (Lingon- Palig 2007)

Information

Microsoft Word - T.G. Aralin 2-Dula.doc

9 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

849838


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - T.G. Aralin 2-Dula.doc