Read calisma_izni_basvuru_seti.pdf text version

Cinnah Caddesi 58, 06690 Cankaya, Ankara, Turkey / Fax: +90 (312) 409-2714 http://www.kanada.com.tr / [email protected]

BU FORM ÜZER NDEK B LG LER VE BÜTÜN FORMLAR ÜCRETS ZD R.

Çal ma zni / Vizesi Çal/0ma izni / vizesi i0lemleri Kanada'nin Göçmenlik ve Mülteci Koruma Yasas ve Mevzuat do5rultusunda yürütülür. Kanada'ya geçici çal/0ma izniyle gitmek bir hak de5il, bir ayr/cal/kt/r. Kanada'da çal/0mak isteyen her ki0i vize görevlisinden yaz/l/ bir onay almak zorundad/r. Kanada'da çal/0mak için izin belgesi almak isteyen müracaatç/lar, ba0vurular/ndaki bilgilerle vize görevlisini; · Kendi ülkerine geri döneceklerine ve Kanada'da kalma amac/ ta0/mad/klar/na, · Sa5l/k durumlar/n/n iyi oldu5una (baz durumlarda kendilerinden sa5l/k muayenesinden geçmeleri talep edilebilir), · Herhangi bir sab/kalar/n/n bulunmad/5/na ve güvenlik riski olu0turmad/klar/na, · Sunulan i0 teklifine uygun vas/flara sahip olduklar/na, ikna etmeleri gerekir. Yukar/da belirtilen kriterlere uymayan ki0ilerin ba0vurular/ kabul edilmeyecektir. Nas l Ba vuracaks n z Ba0vurunuzu posta yoluyla (kurye/kargo), yaz/l/ yetki verdi5iniz bir tan/d/5/n/z/n getirmesiyle ya da 0ahsen Ankara'daki Elçili5e teslim edebilirsiniz. Elçilik postada kaybolan evraklar için mesuliyet kabul etmez. Ba0vurular tatil günleri d/0/nda Pazartesi, Sal/, Çar0amba ve Per0embe sabahlar/ saat 09:00 ile 11:30 aras/nda kabul edilir. Bstanbul'daki Kanada Fahri Ba0konsoloslu5u çal/0ma izni ba0vurular/n/ almaz. Bmzalanmam/0, tam doldurulmam/0 ve Bngilizce ya da Frans/zca olarak cevaplanmam/0 formlar iade edilir. Bu hatalar ba0vurunuzun i0lem süresini geciktirir. Ba0vurunuzun sonucunu masraf/ taraf/n/zdan kar0/lanacak 0ekilde size göndermemizi isterseniz bunu bize yaz/l/ olarak bildirmeniz gerekir. Ba0vurunuzu yapmadan önce lütfen ekteki evrak listesine bak/n/z. Önemli Hat rlatmalar Kanada'da alt/ ay ya da daha uzun bir süre çal/0mak isterseniz Elçilik sizi sa5l/k muayenesine tabi tutacakt/r. Söz konusu muayenenin sonuçlar/ doktora gitmenizden 4 ile 6 hafta sonra Elçili5e ula0/r. Bu durumdaki müracaatç/lar/n ba0vurular/n/ erken yapmalar/ tavsiye edilir. Québec eyaletinde çal/0maya karar verdiyseniz Québec'ten gelen bir kabul belgesi sunman/z gerekmektedir. Çal/0ma izninin haz/rlanabilmesi için bu belgeyi i0vereniniz Québec makamlar/na ba0vurarak sizin ad/n/za almal/d/r. Ödemeler Nas l Yap l r Ba0vuru ücretleri ba0vurunuzu i0leme almak için al/n/r. Ba vurunuzun reddedilmesi ya da vazgeçmeniz durumunda dahi para iadesi yap lmaz. Çal/0ma izni için al/nan i0lem ücreti: 150 Kanada Dolar 'd r. Bu miktar çok giri0li vize ücretini de kapsar. Çal/0ma izni için gereken do5ru miktar/ Türkiye'deki herhangi bir Garanti Bankasi 0ubesinden 181-9091287 CAD no'lu hesaba yat/r/n/z. Ödemeler Kanada Dolar/ olarak yap/lmal/d/r. Bankadan alaca) n z dekontun asl n da mutlaka ba vurunuzla birlikte Elçili)e teslim ediniz. E5er ödemenizi Garanti Bankasi'na 0ahsen yapm/yor, bankan/zdan elektronik transfer ile yapt/r/yorsan/z transfer masraf/ dü0üldü5ünde göndermi0 oldu5unuz miktar/n eksilmedi5ine dikkat ediniz. Ba vuru ödemesi tam ve do)ru yap lmad ) sürece ba vurunuz de)erlendirmeye al nmayacakt r. Azerbaycan, Gürcistan ya da Türkmenistan'dan ödeme yapan ba vuru sahipleri banka transferlerinin nas l düzenlenece)i hususunda bilgi almak için Kanada Büyükelçili)i'nin web sayfas n ziyaret etmelidirler. lem Süresi B0lem sürelerimiz ile ilgili güncel bilgiye internet sitemizden ula0abilirsiniz. Ba vuranlar n, planlanan gidi tarihlerinden bir kac ay önce elçili)e ba vurular n yapmalar ve vizelerini almadan iadesi olmayan biletler sat n almamalar önerilir.

-1-

Çal ma zni Evrak Listesi A0a5/da ba0vuru formunuzla birlikte getirmeniz gereken evraklar/n listesini bulabilirsiniz. Bstenen evraklardan biri eksik olursa ba0vurunuz size iade edilecektir. Ba0vurunuz vize departman/ndayken ek bilgi almak ya da baz/ kontroller yapmak üzere size ula0mak gerekebilir. Bu yüzden çal/0ma saatleri içinde size ula0/labilecek bir veya birkaç telefon numaras/ vermeyi unutmay/n/z. E5er vize departman/ iki i0günü içinde size ula0amaz ise ba0vurunuzun sonuçland/r/lmas/ vize departman/ size ula0ana kadar bekletilecektir. A0a5/daki listede hangi belgelerin Bngilizce veya Frans/zca tercümelerinin de sunulmas/ gerekti5i belirtilmektedir. Bstenilen dilde sunulmayan evraklar içeren ba0vurularda gecikmeler olacakt/r. A a) daki belgeleri sunmaktay m: (Haz r olan i aretleyiniz)

"Application for a Work Permit" (çal/0ma izni / vizesi ba0vuru formu): Size e0lik etmeseler dahi aile fertlerinizin tümünü yaz/n/z (resmi e0iniz, birlikte ya0ad/5/n/z ki0i ve / veya 22 ya0/n alt/ndaki çocuklar/n/z). Bngilizce veya Frans/zca olarak doldurunuz. Her birey için "Additional Family Information" (ek aile bilgi formu) ve "Education and Employment History"(e5itim ve i0 geçmi0i formu). Bngilizce veya Frans/zca olarak doldurunuz. B0lem ücretinin yat/r/ld/5/n/ gösteren orjinal Garanti Bankasi dekontu ya da "Receiver General for Canada" ad/na düzenlenmi0 banka çeki Birisiyle resmi nikah olmadan ya0/yorsan/z "Statutory Declaration of Common-law Union" formu (Internet adresimizde IMM 5409). Bngilizce veya Frans/zca olarak doldurunuz. Çal/0ma saatleri içinde ula0/labilecek telefon numaras /numaralar/

Sizin için ve size e lik edecek, ba vuruda bulunan her aile ferdi için Geçerli bir pasaport (Çal/0ma sürenizin sonuna kadar geçerli olmal/ ve en az bir bo0 vize sayfas/ bulunmal/) Son alt/ ayiçinde çekilmi0 dört adet vesikal k foto)raf - foto5raflar/n/z ba0vuru rehberinde belirtilen özelliklere uygun olmal/d/r (detayl/ bilgi için lütfen internet sitemize ba0vurunuz)

(E5er 0uanda ba0ka bir ülkede ikamet ediyorsan/z ve Ö5renci Bzni, Çal/0ma Bzni ya da Geçici Oturma Bzniniz varsa) Vize durumunuzu gösteren evra) n bir fotokopisi Detayl/ bir i0 teklifi, vas/flar/n/z/ sergileyen belgeler ve Kanada'da bulunan i0le ilgili bilgi. Bngilizce veya Frans/zca olarak yaz/n/z veya Bngilizce veya Frans/zca tercümesini de sununuz. B0 Québec'teyse "Certificat d'Acceptation du Québec" (CAQ) 18 ya0 ve üzerindeki herkes için Cumhuriyet Savc/l/5/ndan al/nacak orijinal ar ivli iyi hal ka) d

Tek ebeveyn ile seyahat eden 18 ya0/ndan küçük çocuklar için gitmeyen ebeveynden al nacak noterde haz/rlanm/0 muvafakatname. Muvafakatname Ingilizce veya Frans/zca olarak haz/rlanmal/ veya noter tasdikli tercümesi ile birlikte sunulmal/ ve seyahat boyunca yan/n/zda olmal/d/r. . Bu evra5/n bir örne5i a0a5/daki web adresinde mevcuttur: http://www.voyage.gc.ca/main/before/consent_letter-en.asp Ebeveynleri yan nda olmaks z n seyahat eden 18 ya ndan küçük çocuklar için noter taraf ndan ngilizce veya Frans/zca olarak haz/rlanm/0 veya noter tasdikli Bngilizce veya Frans/zca tercümesi ile birlikte sunulacak, çocu5un kiminle seyahat etti5ini, nerede ve hangi süre zarf/nda kalaca5/n/ bildiren muvafakatname. Bu belge seyahat süresince çocu5un yan/nda bulunmal/d/r. Bu evra5/n bir örne5i a0a5/daki web adresinde mevcuttur: http://www.voyage.gc.ca/main/before/consent_letter-en.asp Posta yolu ile yap/lan ba0vurularda, üzerinde ba0vuru formunda belirtti5iniz adresin yaz/l/ oldu5u A4 büyüklü)ünde bir adet zarf

Elçilik ba0vuran ki0iyi mülakata ça5/rma, ba0vuru için gerekli ek belgeler isteme ve sunulan belgeleri do5rulamak için haz/rlayan ki0i veya makamlarla ba5lant/ kurma haklar/n/ sakl/ tutar.

-2-

Citizenship and Immigration Canada

Citoyenneté et Immigration Canada

PAGE 1 OF/DE 2 PROTECTED WHEN COMPLETED PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI

-B

APPLICATION FOR A WORK PERMIT MADE OUTSIDE OF CANADA DEMANDE D'UN PERMIS DE TRAVAIL PRÉSENTÉE À L'EXTERIEUR DU CANADA

File - Référence I want service in: Je veux être servi(e) en :

1

English Anglais

French Français First name - Prénom Middle name - Autre(s) prénom(s)

Surname (Family name) - Nom de famille

2

My current mailing address. All correspondence will go to this address unless you indicate your e-mail address below, thereby authorizing correspondence, including file and personal information, be provided to the specified e-mail address. If you wish to authorize the release of information from your case file to a representative, indicate their address below and on the form IMM 5476. Mon adresse postale actuelle. Toute la correspondance sera envoyée à cette adresse, sauf si vous fournissez une adresse de courriel, auquel cas la correspondance autorisée, y compris vos renseignements personnels, sera envoyée à cette adresse de courriel. Si vous désirez autoriser la transmission de renseignements concernant votre dossier à un représentant, indiquez son adresse ci-dessous et sur le formulaire IMM 5476.

3

My residential address (if different from your mailing address) Mon adresse personnelle (si elle est différente de votre adresse postale)

E-mail Courriel

4

Telephone number Numéro de téléphone

5

Fax number Numéro de télécopieur

6

Date of birth-Date de naissance M Y-A

Place of birth - Lieu de naissance Prov./State - Prov./État Country - Pays

Citizen of - Citoyenneté

D-J

City/Town - Ville/Village

7

Sex - Sexe Male Homme Female Femme

8

Present marital status - État civil Unmarried (never married) Célibataire Engaged Fiancé(e) Married Marié(e) Widowed Veuf (Veuve) Separated Séparé(e) Divorced Divorcé(e) Common law Conjoint de fait

9

Personal details of family members (spouse or common-law partner and dependent children) Renseignements sur les membres de ma famille (conjoint(e) ou conjoint(e) de fait et enfants dépendants) APPLICANT REQUÉRANT SPOUSE OR COMMON-LAW PARTNER AND CHILDREN ÉPOUX OU CONJOINT DE FAIT ET ENFANTS

Family name Nom de famille First and second names Prénom(s) Relationship Lien de parenté Date of birth Date de naissance Place of birth Lieu de naissance Citizenship Citoyenneté Passport no. N° de passeport Passport expiry date Date d'expiration du passeport Marital status État matrimonial Will accompany you to Canada? Vous accompagnera au Canada?

10

D-J M Y-A D-J M Y-A D-J M Y-A D-J M Y-A D-J

SELF LUI-MÊME

M Y-A D-J M Y-A D-J M Y-A D-J M Y-A

Yes Oui

No Non

Yes Oui

No Non

Yes Oui

No Non

DO NOT WRITE IN THIS SPACE ESPACE RÉSERVÉ

Officer - Agent THIS FORM HAS BEEN ESTABLISHED BY THE MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION FORMULAIRE ÉTABLI PAR LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

IMM 1295 (05-2005) B

PAGE 2 OF/DE 2

11 My present job is (Give your job title and a brief description of your position) 12 I have held my

Profession actuelle (Indiquer le titre de votre emploi et une brève description du poste)

present job for J'occupe mon emploi actuel depuis

Month(s) Mois

Year(s) An(s)

13 The name and address of my employer and the type of business are - Nom et adresse de mon employeur (préciser également le genre d'entreprise)

14 The name and address of my prospective employer in Canada are (Attach original offer of employment)

Nom et adresse de mon employeur éventuel au Canada (Joindre l'original de l'offre d'emploi)

15 My occupation in Canada will be (Give your job title and a brief description of your position)

16 My salary will be - Mon salaire sera de

Ma profession au Canada sera (Indiquer le titre de votre emploi et une brève description du poste) $ Cdn.

17 I am expected to start my employment on D-J M Y-A 18 My employment is expected to finish on D-J M

$ (Canadiens)

Y-A

Je suis censé commencer à travailler le

19

Il est prévu que mon emploi prendra fin le

"X" THE APPROPRIATE BOX INSCRIRE « X » DANS LA CASE APPROPRIÉE

a)

Within the past two years, have you or a family member had tuberculosis of the lung or been in close contact with a person with tuberculosis of the lung? Au cours des deux dernières années, avez-vous eu, vous ou un des membres de votre famille, la tuberculose pulmonaire ou été en contact avec une personne qui a la tuberculose pulmonaire? Do you or an accompanying family member have any physical or mental disorder for which that person will require social and/or health services, other than medication, during the stay? Avez-vous, vous ou un des membres de votre famille qui vous accompagne, un trouble physique ou mental qui nécessiterait des services sociaux et/ou des soins de santé autres que des médicaments durant le séjour?

Yes Oui Yes Oui

No Non No Non

b)

Have you or any member of your family ever: Est-ce que vous-même ou tout membre de votre famille : c) d) e) Committed, been arrested or charged with any criminal offence in any country? Avez-vous commis, ou avez-vous été arrêté pour avoir commis ou accusé d'avoir commis une infraction pénale quelconque dans n'importe quel pays? Been refused admission to, or ordered to leave Canada? Vous a-t-on jamais refusé l'admission au Canada, ou enjoint de quitter le Canada? Applied for any Canadian Immigration visas (e.g. Permanent Resident, Student, Worker, Temporary Resident (visitor), Temporary Resident Permit)? Avez-vous demandé un visa canadien auparavant? (par exemple, un visa de résident permanent, d'étudiant, de travailleur, de résident temporaire [visiteur] ou un permis de séjour temporaire)? Been refused a visa to travel to Canada? Vous a-t-on jamais refusé un visa pour le Canada? In periods of either peace or war, have you ever been involved in the commission of a war crime or crime against humanity, such as: willful killing, torture, attacks upon, enslavement, starvation or other inhumane acts committed against civilians or prisoners of war; or deportation of civilians? En période de paix ou de guerre, avez-vous déjà participé à la commission d'un crime de guerre ou d'un crime contre l'humanité, c'est-à-dire de tout acte inhumain commis contre des populations civiles ou des prisonniers de guerre, par exemple, l'assassinat, la torture, l'agression, la réduction en esclavage ou la privation de nourriture, etc., ou encore participé à la déportation de civils? Yes Oui Yes Oui Yes Oui No Non No Non No Non

f) g)

Yes Oui Yes Oui

No Non No Non

If you answer "yes" to any of the questions c) to g) above, you must provide details in the box below marked "Related information". Si vous répondez « oui » à l'une ou plusieurs des questions c) à g) ci-dessus, vous devez fournir des détails dans cette case « Détails ». Related information - Détails

20 During the past five years have you or any family member accompanying you lived in any other country than your country of

citizenship or permanent residence for more than six months? Au cours des cinq dernières années, avez-vous ou n'importe quel membre de votre famille vous accompagnant a-t-il vécu dans un autre pays que votre pays de citoyenneté ou de résidence permanente pendant plus de six mois?

21 If answer to question 20 is "yes" list countries and length of stay

Yes Oui

No Non

Si la réponse à la question 20 est affirmative, indiquer le nom de ces pays et la durée du séjour Name Nom Country Pays

D-J

Length of stay - Durée du séjour From - De To - À

M Y-A D-J M Y-A

22 I declare that I have answered all required questions in this

application fully and truthfully Je déclare avoir donné des réponses exactes et complètes à toutes les questions de la présente demande

D-J

M

Y-A

Signature of applicant - Signature du requérant

Date

The information you provide on this form is collected under the authority of the Immigration and Refugee Protection Act to determine if you may be admitted to Canada as a worker. It will be stored in Personal Information Bank CIC PPU 051, Foreign Student Records and Case File. It is protected and accessible under the Privacy Act and the Access to Information Act.

IMM 1295 (05-2005) B

Les renseignements fournis sur ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés pour établir si vous êtes admissible au Canada à titre de travailleur. Ils seront versés au fichier de renseignements personnels CIC PPU 051, Dossier et fichier des étudiants étrangers. Ils sont protégés et accessibles en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'information.

Citizenship and Immigration Canada

Citoyenneté et Immigration Canada

ADDITIONAL FAMILY INFORMATION

Complete ALL names in English and in your native language (for example, Arabic, Cyrillic, Chinese, Chinese commercial/telegraphic code, Korean, or Japanese characters). If additional space is required attach a separate sheet.

SECTION A

Name Relationship Applicant Spouse

SEE NOTE 1

Date of birth

Day Month Year

Place of birth

Marital status

Present address

Mother Father NOTE 1: If no spouse is listed in Section A, read and sign below. I certify that I do not have a spouse, former spouse or ex-spouse.

Day Month Year

Signature SECTION B

Date

CHILDREN (Include ALL sons and daughters, including ALL adopted and step-children, regardless of age or place of residence) Name Relationship SEE NOTE Date of birth

Day Month Year

Place of birth

Marital status

Present address

NOTE 2: If no children are listed in Section B, read and sign below. I certify that I do not have any children, either natural or adopted.

Day

Month

Year

Signature

Date

SECTION C

BROTHERS AND SISTERS (Including half - and step-brothers and sisters)

Name Relationship Date of birth

Day Month Year

Place of birth

Marital status

Present address

SECTION D

CERTIFICATION

I certify that the information contained on this document is complete, accurate and factual. I also realize that once this document has been completed and signed that it will form part of my Immigration Record and will be used to verify my family details on future applications.

Day Month Year

Signature

Date

The information you provide is collected under the authority of the Immigration Act to determine if you may be admitted to Canada as an immigrant. It will be stored in Personal Information Bank number EIC PPU 015. It is protected and accessible under the provisions of the Privacy Act and the Access to Information Act.

IMM 5406 (02-2001) E

(DISPONIBLE EN FRANÇAIS - IMM 5406 F)

Information

6 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

879922