Read Microsoft Word - ThienDuongDuKi-ISO-A5.doc text version

THÁNH HI N ² NG

THIÊN ² NG DU KÍ

D ch Gi

Áào M ng Nam

Cover Designed by AT Graphics

All Rights Reserved Unicode version First Edition, Set in San Jose, California Printed in the United States of America ISBN 978-1-933667-04-1

1

Thánh Hi n ½

ng

½ài Trung thu c ½ài Loan

2

LINH DU TIÊU DAO THÁI C C T NH TH N B I D NG NGUYÊN KHÍ TU TU NHÂN LUÂN ² O ² C D C H NG THIÊN ² NG C C L C

Thanh Th n D o Ch i Thái C c ½ nh Th n B i D ng Nguyên Khí Lo Tu Nhân Luân ½ o ½ c Mu n H ng Thiên ½ ng C c L c

3

THIÊN ² NG DU KÍ

Thiên ½ ng Du Kí nguyên b n vi t b ng ch Nho do Thánh Hi n ½ ng ½ài Trung thu c ½ài Loan ph ¾ ng. Tr c tác ¾ ng t i trên bán nguy t san Thánh Hi n t s 75 ¾ n s 114 n t ng l n th hai n m 1982. H i Ái H u Vô Vi ¾ c phép phiên d ch n m 1981 và ph bi n n m 1983.

D ng Sinh

4

Thánh Hi n Á ng

M cL c

Ti u S Ph t S ng T Công ............................................ 19 L i Ông Tám Gi ng Tr c Khi ½ c Thiên ½ ng Du Kí ............................... 25 Ý Ch Tiên Cô Nguyên Quân ................................................. 28 Ng c Ch Kim Khuy t N i T ng h T ..................................... 34 Thái Th ng Vô C c H n Nguyên ............................. 38 Giáo Ch Nguyên Th y Thiên Tôn ............................. 38 Vô C c Dao Trì Kim M u ............................................ 44 Quán Âm ½ i S ............................................................ 48 H i 1: D o C a Nam Thiên ..................................................... 53 Nghe ½ i Thánh Thuy t Pháp ..................................... 53 H i 2: D o C a Nam Thiên Ng c Khuy t L y Chào Ra M t V n Hành Thánh ½ ....................... 72 H i 3: L i D o Nam Thiên Ng c Khuy t Nghe Thánh ½ Khuyên Nh ...................................... 82 H i 4: D o Cung Thái Thanh Nghe Thái Th ng ½ o T Thuy t Pháp .................... 90

5

Thiên Á ng Du Kí

H i 5: L i D o Cung Thái Thanh Nghe Thái Th ng ½ o T Thuy t Pháp .................. 109 H i 6: D o Cung Th ng Thanh Nghe Linh B o Thiên Tôn Thuy t Pháp..................... 124 H i 7: D o Sông Tam Thanh Nghe Hà Th ng Công Thuy t Pháp ........................ 156 H i 8: L i D o Cung Th ng Thanh Nghe Linh B o Thiên Tôn Thuy t Pháp...................... 169 H i 9: D o Cung Ng c H Nghe Nguyên Th y Thiên Tôn Thuy t Pháp ............ 205 H i 10: L i D o Cung Ng c H Nghe Nguyên Th y Thiên Tôn Thuy t Pháp ............ 227 H i 11: D o Cung Ng c H L n Th Ba Nghe ½ c Nguyên Th y Thiên Tôn Thuy t Pháp Cùng L y Chào ½ c Huy n Huy n Th ng Nhân.... 247 H i 12: D o Cung ½ông Hoa L ng Nghe ½ông Hoa ½ Quân Thuy t Pháp ........... 319 H i 13: L i D o Cung ½ông Hoa L ng Nghe ½ông Hoa ½ Quân Thuy t Pháp ........... 355

6

Thánh Hi n Á ng

H i 14: D o Cung ½ông Hoa L n Th Ba Th m Hoa Nguyên Linh C a Chúng Sinh ................. 382 H i 15: D o Cung ½ông Hoa L n Th T Th m Cây Nguyên Linh C a Chúng Sinh ................. 391 H i 16: D o Cung Nam Hoa L ng Nghe ½ c Nam Hoa ½ Quân Thuy t Pháp .... 420 H i 17: L i D o Cung Nam Hoa L ng Nghe ½ c Nam Hoa ½ Quân Thuy t Pháp .... 435 H i 18: D o Cung Tây Hoa Nghe Dao Trì Kim M u Thuy t Pháp ........................ 462 H i 19: L i D o Cung Tây Hoa L ng Nghe Dao Trì Kim M u Thuy t Pháp ............... 478 H i 20: D o Cung Tây Hoa L n Th Ba L ng Nghe Dao Trì Kim M u Thuy t Pháp ............... 487 H i 21: D o Cung B c Hoa L ng Nghe B c Hoa ½ Quân Thuy t Pháp............... 498 H i 22: L i D o Cung B c Hoa L ng Nghe B c Hoa ½ Quân Thuy t Pháp............... 510

7

Thiên Á ng Du Kí

H i 23: D o Cung Trung Hoa L ng Nghe Trung Hoa ½ Quân Thuy t Pháp........... 521 H i 24: L i D o Cung Trung Hoa L ng Nghe Trung Hoa ½ Quân Thuy t Pháp........... 534 H i 25: D o ½ ng ½ào Nguyên Vùng Núi C u Tiên H i ½ o ½ i Tiên Qu ng Thành T .......................... 543 H i 26: D o ½i n ½ i Thánh Bái H i Chí Thánh Tiên S ......................................... 562 H i 27: D o B o ½i n ½ i Hùng Tây Thiên Bái H i Thích Ca Mâu Ni Ph t ................................... 571 H i 28: D o Núi Ph ½à Nam H i L ng Nghe ½ c Quán Th Âm Thuy t Pháp ............. 587 H i 29: D o Th Gi i C c L c Tây Ph ng L ng Nghe ½ c Ph t A Di ½à Thuy t Pháp............... 600 H i 30: D o ½i n Tam Quan Bái H i ½ c Thiên Quan ½ i ½ ................................ 619 H i 31: D o ½i n Tam Quan Bái Y t ½ a Quan ½ i ½ ............................................ 631

8

Thánh Hi n Á ng

H i 32: D o ½i n Tam Quan Bái H i Th y Quan ½ i ½ ........................................ 647 H i 33: D o ½i n Trung Ngh a Và ½i n Hi u Th o .............. 657 H i 34: D o Cõi Biên Gi i Âm D ng Xem C nh Nh ng Ng i ½ c Tr V Tr i ............. 672 H i 35: D o Tam Gi i G p Bát Tiên Quán Di u Pháp ........... 683 H i 36: Cung Dao Trì M Ti c L n T n Ch Tiên Ph t, ½ c Lão M u Khen Th ng D ng Sinh Cùng Chúc M ng S Thành Công............................. 700 Ng c Ch Kim Khuy t N i T ng h T ................................... 714

9

Thánh Hi n Á ng

10

Thánh Hi n Á ng

Ti u S PH T S NG T CÔNG

Ph t S ng T Công ng i ¾ i Nam T ng (1150-1209) nguyên quán thu c huy n Thiên Thai, t nh Tri t Giang, h Lí tên Tu Duyên quy y t i chùa Linh n Tây H thu c Hàng Châu, pháp danh ½ o T , vì th ng dùng k gi ¾iên ¾ c u ¾ i nên th nhân th ng g i ¾ùa là T ½iên. Thân Ph t S ng là Kim Thân La Hán hóa thân, là Giáng Long Tôn Gi , thông hi u sâu xa tam mu i, t c là chính ¾ nh, ¾i u tâm t nh t a ¾ ¾ t tr ng thái tr c giác vô t l h u th u tri t cùng li u ng Ph t pháp, ý là: "Muôn pháp v n xu t hi n b i tâm" (V n pháp duy tâm s hi n). Và tu th ng tâm Ph t không nh ph ng ti n, nên nói: "Tu tâm không tu mi ng ¾ tr thành Ph t s ng" (Tu tâm b t tu kh u, t cá t t i Ph t) vì l các t ng ni th i ¾ó ch "gi i kh u" không "gi i tâm" cho nên Ph t S ng nói lên ti ng c nh t nh ¾ giúp h giác ng . Ngài th n thông qu ng ¾ i, c u nhân ¾ th , tr ng ngh a phò nguy, ¾ i v i b n gi thi n chuyên làm ¾i u ác ngài th ng gi u c t ¾ khi n b n ¾ó giác ng . Nh ng riêng ¾ i v i l làm ác không bi t h i c i ngài th ng tay ¾ kích không ng n ng i, khi n ng i ¾ i r t khoái trá, b i v y m i ng i g i ngài là thánh t ng, tôn ngài là Ph t S ng h n ch ng ph i do s ng u nhiên.

11

Thiên Á ng Du Kí

Ph t S ng t ng chùa T nh T , chùa g p h a ho n, c n g ¾ trùng tu, Ph t S ng hành hóa t i Nghiêm L ng, dùng áo cà sa trùm các núi, nh tr i cây ¾em th sông cho trôi v Hàng Châu. Ngài v báo cho chúng t ng trong chùa là "g trong gi ng H ng Tích" chúng t ng ch y ra coi thì qu nhiên có th c, nh ng chuy n l nh v y ¾ i truy n t ng r t nhi u. Kho ng n m Gia ½ nh (1209) ngài viên t ch, an táng t i tháp H Bào, phút lâm chung có làm m t bài hát: Ca vi t L c th p niên lai lang t Áông bích   o tây bích kim thu th p quy lai Y c u th y liên thiên bích. Hát r ng Sáu m i n m ¾ i ta tan tác T ng phía ¾ông xô t ng phía tây Góp nh t mãi v n v tay tr ng N c li n tr i bi c m t màu mây.

12

Thánh Hi n Á ng

Sau khi nh p di t, có v t ng g p Ph t S ng d i chân tháp L c Hòa, trong th g i v có ¾ính kèm m t bài th nh sau: Th c tích di n ti n  ng nh t ti n Chí kim do giác c t mao hàn Ch nhân di n m c vô nhân th c H u vãng Thiên Thai t u nh t phiên. D ch Nh x a tr c m t ch n tên bay X ng th t c sao l nh lúc này M t m i h i ai còn nh n i Thiên Thai ta l i t i vui v y. Nh v y là B Tát ¾ã h a h n s tr l i tr n gian. Ph t S ng su t ¾ i c u ¾ hành hóa, d o cõi nhân gian ¾ ch c t c ch c c i, không lo l ng ng i ngùng tu "h nh ¾ u ¾à" t c là tu kh h nh, hành ¾ o B Tát, m t manh áo cà sa rách r i, vui c nh ¾ i thoát t c. ½ôi giày rách s ng n c ng p bùn, tay c m qu t B ch ng s trên cao d i th p, ¾ nh ¾ u sáng chói hào quang, gió ch ng d p, m a ch ng vùi há còn c n nón lá? Chân không, l nh nóng ch ng xâm

13

Thiên Á ng Du Kí

ph m, c n chi áo m c? Không kh t th c vì ch ng ¾ói khát. L i trang nghiêm vì thi u da lông, khôi hài c i c t, k t thi n duyên r ng rãi, tr n th ch ng lánh m t, tìm ti ng c u kh , tr m h giành nhau tôn kính, t bi vô l ng, thánh ¾ c tuy t v i, không m t t ng s lánh ¾ i n tu n i ch n thâm s n cùng c c nào sánh n i. M i l i m i ti ng nh gai nh n dao s c châm ch c, lìa nhà t mi n Ng Nh c tri th c v n khoan dung, cho nên ¾ i sau ch n c a Ph t nào t cho mình là thanh cao t tránh né không bàn t i. Vì v y mà m t b c cao t ng thánh ¾ c b mai m t không hi n l n i, may mà Ph t tôi t bi không than oán, không chán n n, s ng siêu thoát ngoài vòng t c l y, th hi n pháp thi n kh p ch n, th c hành Ph t pháp mang ¾ y s c thái vui t i, cho nên ¾ i danh "thi n s " vang d i kh p n i. Tinh th n xu t th v ¾ i chuy n thành công lao nh p th tích c c, th c qu là g ng sáng cho nh ng ai ngày nay h c Ph t tu ¾ o, cho nên khi ¾ c ¾ i t ng thánh danh "Ph t S ng" k c ng h u lí l m v y. Nay g p th i m t pháp, chúng sinh b l a d c thiêu ¾ t, ¾ m chìm bi n kh , Ph t S ng quy t tâm c u ¾ ng i ¾ i cho nên di u pháp th n thông ngày tr c l i t ng i, phát nguy n hi n thân tr l i, giáng lâm Thánh Hi n ½ ng, h ng d n nguyên linh D ng Sinh d o th m âm ph , s u t m nh ng b ng ch ng xác th c ¾ r n ¾ i. T ¾ y nh ng ¾i u bí m t t i ¾ a ng c ¾ c ti t l , t o thuy n t ¾ c u ¾ chúng sinh. Nh ng ai có ph c ¾ c t m m a pháp,

14

Thánh Hi n Á ng

v nh vi n xa lìa ¾ ng ác. V ¾ i thay, tác ph m l n lao ¾ã hoàn thành, còn l u l i muôn ¾ i, ghi nh hoài ¾ c l n. T NG VI T Á ng  u hát b ng, hoán h i th th ng mê  Nh t ti u niêm hoa, b n thu c thi n môn di u quy t Nhân sinh nh hí, di n  c xu t th n nh p hóa V n pháp quy tâm, bi n du  a ng c thiên  ng. L I T NG ½em ¾ o vào ¾ i, kêu g i m i ng i t nh ng C m hoa m m c i, c a thi n di u pháp bí truy n M t v tu ng ¾ i, ¾óng vai vào Th n ra Ph t Nh p tâm muôn pháp, d o kh p ¾ a ng c thiên ¾ ng.

15

Thiên Á ng Du Kí

Ý CH Tiên Cô Nguyên Quân

Giáng Th Á i Á o vô t giáng Thánh Hi n Nguyên linh thi t phán t o h i thiên Huy n c t c b t khinh ti t ng v n giai kì t b o thiên. D ch ½ o l n vô t giáng Thánh Hi n (1) Nguyên linh tr i th m ngóng tri n miên Huy n c t c khôn bày t ½ i g p ngày lành m i chép biên. ½ c Thánh d y ½êm nay ta ph ng m nh Lão M u Vô C c mang Ý Ch xu ng tuyên ¾ c, th n nhân ph ph c. Cung kính vâng l nh chi u ch c a Lão M u Vô C c truy n r n:

16

Thánh Hi n Á ng

"Nh thu s khai mênh mang m m t, r i nh t khí hóa tam thanh, t c ba t ng thanh quang ¾i n lành, ti p ¾ n tam thanh hóa thành M c Công ph ng ¾ông, Kim M u ph ng tây, Hoàng Lão trung ng, H a Tinh ph ng nam, Th y Tinh ph ng b c. N m Lão ¾ã thành, ¾ o tr i v n chuy n (2), hai khí M c Công và Kim M u hòa h p mà sinh ¾ cùng nuôi n ng chín m i sáu nguyên linh mà l p thành th gi i. ½ n nay, th ¾ o tiêu tan, luân lí ¾ o ¾ c c a ng i ¾ i b i ho i khi n cho lòng M u xót xa ¾au ¾ n (3). Nh ng r t may ¾ c th y Thánh Hi n ½ ng ½ài Trung ¾ã ph ng m nh l p ¾ n khai giáo khuy n hóa b n mê, toàn th b n ¾ o d c chí phát tâm, khí ¾ o lòa sáng tr ng sao. L i thêm tr c tác sách ½ a Ng c Du Kí in t ng kh p n m châu ¾ hóa ¾ anh em b n bi n, v n ch ng trác tuy t, lí ¾ o cao thâm, ng i ng i tranh nhau ¾ c ¾ã khi n bi t bao k th c tâm tu ¾ o, công ¾ c ph ¾ nguyên linh th c qu l n lao thay! (4) T ng ngh t i c nh con ¾ ¾ a ¾ày tr n gian, tr i gió s ng ¾au kh , t o nghi p tri n miên th c qu M u không ¾ ng c m lòng (5), cho nên v n tr i v a t i ngày m ng 1 tháng 5 n m K Mùi (1979) li n m Thánh H i t i cung Vô C c ¾ h p bàn cùng Tam Tào. Sau ¾ó h i ngh ¾ã ¾i ¾ n quy t ¾ nh ph i ti t l thiên c là các chuy n th c x y ra d i ¾ a ng c ¾ ng i ¾ i th u t , cho nên công ¾ c khuy n hóa th c ¾ã l n lao v t b c. Ng i ¾ i n u nh lìa b ¾ c ng ¾ a ng c t leo thang mây lên cõi Thiên

17

Thiên Á ng Du Kí

½ ng (6). B i v y, gi ¾ây phong c nh thiên ¾ ng t i sáng l i ¾ c ti t l cùng th gian ¾ d n ¾ o các nguyên linh tr l i thiên ¾ ng, c nh h n mang n u nh hòa h p ¾ c làm m t khí thì h n h ng ¾ ng ¾ o tr i c c l c. (7) Nay M u ban Ý Ch , ra l nh trao phó trách nhi m tr c tác sách thánh, ngày l nh t i, m i l n g p kì c bút do Ph t T Công h ng d n thánh bút D ng Sinh d o thiên ¾ ng, n u nh g p D ng Sinh t i ph i m c a nghênh ¾ón, không ¾ c trái l nh. Ng c l i, k nào ph n b i ý Tr i nh t lu t nghiêm tr ch ng tha, hi v ng toàn th ¾ t Thánh Hi n ½ ng nh t chí trung thành m t d tr c sau, ngày sách hoàn thành s lu n công th ng th ng". Kính mong không xao nhãng, cúi ¾ u t n. V n tr i ngày m ng 1 tháng 5 n m K Mùi (1979) WUX

18

Thiên Á ng Du Kí

NG C CH

Kim Khuy t N i T

ng h T

Giáng Th Loan môn ph ng m nh tr c thiên th Ph hóa tam tào  o b t h Á a ng c du hoàn khai giác l Thánh vân thánh v c li t tiên c . D ch Ph ng m nh sách tr i c a Thánh biên Tam tào ph ¾ ¾ o chân truy n D o xong ¾ a ng c ¾ ng mê ng ½ t thánh mây xanh s ng v i Tiên. (1) ½ c Thánh d y ½êm nay ta ph ng m nh mang s c ch xu ng tuyên ¾ c, th n nhân ph ph c. Cung kính vâng l nh chi u ch c a Ng c Hoàng ½ i Thiên Tôn Huy n Linh Cao Th ng ½ : 19

Thánh Hi n Á ng

"Tr m ng t i ¾i n Linh Tiêu, lòng h ng ôm p th ¾ o, vì t lâu th y tr n gian ¾ o ¾ c suy ¾ i, luân th ng tr y l c, ¾ a ng c xây mãi mà v n không ch a h t l ác nhân (2), ch n m i n i thiên ¾ ng l i v ng v không ng i t i. Nay g p lúc Tam Tào ph ¾ , thiên ¾ o giáng th , nhân luân ch n h ng tr l i, cùng nh có Thánh Hi n ½ ng ½ài Trung tr c thu c s cai qu n cõi Nam Thiên ¾ã ra công phát huy c bút khuyên ¾ i, ch m lo in t ng kinh sách qu ng ¾ b n mê. T khi ½ a Ng c Du Kí ¾ c ban truy n ra nhân gian t i nay, ¾ o lí xum xuê, thuy n t qu ng ¾ , k nh n s khuy n hóa mà b ác theo thi n, c u chân chính tu ¾ o ¾ c th c là vô s k , khi n lòng Tr m vui m ng khôn xi t. Tình hình ¾ a ng c ¾ã ph i bày th gian, c nh tiên n i thiên ¾ ng gi ¾ây ti t l không còn tr ng i. Ngày m ng 1 tháng 5, Tam Tào kêu g i m Thánh h i h p bàn, có ch Tiên, B Tát tham d ¾ lo vi c ph ¾ qu n sanh ¾ã ¾ ng thanh ngh quy t c Tam Tào ch tr ng cai qu n, g p rút bày t cho nhân gian th y l i c nh trí thiên ¾ ng t i sáng, h u s m thi t l p nhân lo i ¾ i ¾ ng. Do ¾ó, ¾ã tìm ng i linh ng thoát t c ¾ có th lãnh nhi m v d o thiên ¾ ng thì th y ch có thánh bút, b i v y h i ngh ¾ã ban s c l nh cho Thánh Hi n ½ ng ¾ m nhi m vi c hoàn thành sách Thiên ½ ng Du Kí. Ngày S c Ch t i ra l nh cho Ph t S ng T Công h ng d n thánh bút

20

Thiên Á ng Du Kí

D ng Thi n Sinh d o cõi Tr i ¾ th y rõ phong c nh sáng t i, cùng h i ¾ o cho rõ ng n ngành h u khuyên ¾ i r n ng i; ¾ sách thánh s m hoàn thành cho nhân gian d i g m tr i hi u th u cái kh c a ¾ a ng c, cái s ng c a thiên ¾ ng mà ¾i vào ng thi n, lên thang Tr i th ng t i thánh ¾ a mây xanh h ng l c thú tiêu dao v y! Khi giáng c bút tr c tác Thiên ½ ng Du Kí, ra l nh cho các c a ngõ ba cõi Tam Tào g m ½ t Tr i Ng i m i khi g p D ng Sinh t i ph i m c a nghênh ti p, cùng hi p tác so n sách cho t i khi hoàn t t m i ng ng. N u nh có k trái l nh, nh t lu t nghiêm ph t ch ng tha, mong ch sinh m t m c trung thành giúp ¾ o, c v n huân công t ¾ây có th nh n ¾ c". Kính mong không xao nhãng, cúi ¾ u t n. V n tr i ngày m ng 5 tháng 5 n m K Mùi (1979) WUX

21

Thiên Á ng Du Kí

Thái Th

ng Vô C c H n Nguyên

Giáo Ch Nguyên Th y Thiên Tôn

Giáng Th Vô c c h n nguyên nh t khí sinh Nhân luân t o hóa  o hàm anh Tiêu diêu thánh c nh nguyên lai  a C c l c thiên  ng ng c Âi n thanh. D c Âo n luân h i tr m l c c n T i nha khô di t l thiên tôn H ng lô luy n t u kim tiên khách Th  o kham tu bát nhã môn. D ch Vô c c h n nguyên m t khí sinh Chan hòa v tr ¾ o tinh anh Tiêu dao tiên c nh n i ngu n c i C c l c cung Tr i ng c bi c xanh. Mu n d t luân h i chém l c c n

22

Thánh Hi n Á ng

Tiêu tr m m t i l y thiên tôn Luy n xong lò l n thành Tiên Ph t Th ¾ o g ng tu di u pháp môn. (1) ½ T A Sách nói: "V t có g c ng n, vi c có ¾ u ¾uôi, bi t ch tr c sau, t g n ¾ o v y" (V t h u b n m t, s h u chung th y, tri s tiên h u, t c c n  o h ). Con ng i t ¾âu t i, ch t r i ¾i v ¾âu? Các b c thánh tri t x a nay ¾ c trùm tr i ¾ t, ¾ o quán c kim h n là bi t rõ vi c tr i ¾ t qu th n, cho nên m i thay tr i truy n ¾ o di t tr nghi ho c, gi i rõ mê l m ¾ cho nhân lo i th u t l s ng ch t. Tôn giáo h n thông su t cái lí: "sinh là ¾ n, ch t là ¾i" b i v y ch n tr n th ng p tràn v t d c này n u nh không có tôn giáo h ng d n, h n là tâm linh nhân lo i ch ng th l ng trong mà tr v ngu n c i chân chính, cùng sáng l ¾ o mà tr l i c nh gi i ban ¾ u. C n c vào giáo lí c a các tôn giáo, vào các v ¾ i giáo ch ¾ã qua ¾ i, vào kinh ¾i n lu n bàn gi i thích, vào các n ch ng c a các hành gi h n ¾ u rõ ràng: "¾ ng v ng ch ng th b t n m", c nh th gian v t ch t thì th a m a, nh ng tinh th n l i tr ng r ng không n i n ng t a, cho nên nh ng hành vi s ng hoang ¾àng ph m vào t i l i t nhiên gia t ng mau l . Dao Trì Lão M u và Ng c ½ nhìn th y c nh này, ¾ c bi t ban Ý Ch cùng Ng c Ch ra l nh cho Ph t S ng T

23

Thiên Á ng Du Kí

Công tr c ¾ây ¾ã h ng d n thánh bút D ng Sinh thu c Thánh Hi n ½ ng d o ¾ a ng c, nhìn t n m t nh ng c nh th m kh c c a các k b qu báo mà vi t thành sách ½ a Ng c Du Kí ¾ ng n ng a t i ác lan tràn cùng khuy n khích m i ng i làm ¾i u thi n h u khi thang mây buông, ¾ c ¾ón lên cõi tr i tiêu dao ngoài tr n th . Nay l i du l ch thiên ¾ ng mong t ng thu t c nh t ng nh ng ng i làm lành ¾ c tiêu dao n i cõi tr i. Thái Th ng truy n d y: "H a ph c không có c a, ch do ng i t chu c; thi n ác báo ng nh bóng theo hình" (H a ph c vô môn, duy nhân t chiêu; thi n ác chi báo, nh nh tùy hình). Trong hai b n Du Kí th c vi t ¾ã quá rõ ràng. Ng i do Tr i sinh ¾ ng nhiên v Tr i, nên m i xây ¾ ng ¾ o ngay ng n, b ng ph ng ¾ cho nh ng linh h n ¾ c ¾ cu i cùng v ¾ây an ngh ¾ i ¾ i, ¾ó là mong m i ng i m t m c nh m ¾ ng ¾ o khang trang ¾i t i. Trong sách, ngoài vi c t chân phong c nh thiên ¾ ng t i sáng ra, còn có các v Tiên Ph t kh p m i t ng tr i ng thiên thuy t pháp, hoa th m ¾ y tr i, sen vàng ng p ¾ t, ¾ i ¾ o huy n c ti t l không chút gi u gi m. Chúng sinh có ph c g p ¾ c sách này mong t nh tâm nghiên c u h c h i, g t r a tính linh quay v n o sáng, thiên ¾ ng có l i, mau ¾i n o ¾ o thi n lành. Hi v ng chúng sinh hi u rõ c i ngu n mà v Vô C c, ¾ó là t t c ý h ng mong c u.

24

Thánh Hi n Á ng

Nguyên Th y Thiên Tôn giáng c bút. Kính c n ¾ t a. V n tr i ngày 16 tháng 12 n m Canh Thân (1980) WUX

25

Thiên Á ng Du Kí

Vô C c Dao Trì Kim M u

Giáng Th Dao Trì Thánh M u tiên thiên thân Bi n th c bàn Âào Âãi thi n nhân T ng hi n Quán Âm c n  th T bi c u kh khuy n tu chân. Thiên  ng t nh  a y u t m c n Tri t ng b n lai b t nh môn Du Kí thiên nhiên truy n thánh tích Á c phong truy n v n mãn càn khôn. D ch Dao Trì Thánh M u cõi tr i thân Tr ng l m ¾ào tiên ¾ãi thi n nhân T ng hi n Quán Âm lo ¾ th T bi c u kh khuy n tu chân. Thiên ¾ ng ¾ t t nh t i n i này Ngu n c i nh cho l i ch ng hai Du Kí t ng ch ng ghi d u Thánh

26

Thánh Hi n Á ng

½ t tr i gió ¾ c th i ¾êm ngày. (1) ½ T A Lành thay! Vô C c thai nghén muôn vàn nguyên linh, thu m m t giáng phàm mang l y ki p ng i, ban ¾ u tánh tr i thu n h u, ch t phác không quên ngu n c i, lúc s ng ¾ i, khi ch t v tr i. Song vì cõi tr n khí thanh m i ngày m t gi m, khí tr c gia t ng, tánh linh sáng s a m t d n, lâu tr thành quên làng c là n i ngu n c i cõi Tr i, mê ¾ m b d c sông yêu, nh n cõi h ng tr n là ch n quê h ng hoan l c m i. Cho nên càng ngày càng b chìm sâu, hành vi t i l i k t t nhi u khi n thân xác mang ¾ y t i ác, do ¾ó không th không thi t l p ¾ a ng c mà g n ¾ c kh i trong, h u ph c h i l i tánh Tr i thu ban ¾ u. ½ qu ng ¾ b n mê, M u t ng hi n thân làm Quán Âm và các Thánh, tìm ti ng kêu c u kh mà tùy duyên hóa ¾ . Ngày nay khoa h c k thu t ti n b ng i ta l i càng vào tài n ng toan tính ¾o t m nh Tr i, cho nên ph i bi t ti c ¾ o ¾ c b coi nh mà lo khôi ph c pháp th c x a. Vì tính linh ngày m t ch y theo tính v t nên t i l i chép hàng kho sách không h t cùng ¾ a ng c ch a ¾ y ng i th c qu khó kêu than. M u nguy n muôn v t tr l i ngu n, v n n o quy v m t, vì không n ¾ b n tính chúng sinh mê mu i, l m ¾ ng l c l i gây nhi u t i ác, cho nên tr c sai T Ph t

27

Thiên Á ng Du Kí

h ng d n D ng Sinh thu c Thánh Hi n ½ ng d o ¾ a ng c dò tìm, thâu th p ch ng c , r i ¾em nh ng hình ph t kh ¾au c a các t i h n công khai ti t l cho ng i ¾ i rõ, h u ng n ng a các hành vi t i l i t trong tr ng n c cùng thanh l c lòng d c. Nay, l i ban Ý Ch ra l nh vi t sách Thiên ½ ng Du Kí, T Ph t h ng d n D ng Sinh d o xem cõi Tr i, r i ¾em phong c nh th c sáng t i ¾ p ¾ ch n thiên ¾ ng ti t l cùng nhân gian, h u kêu g i lòng ng i h ng v n o thi n cho tâm linh th ng hoa, nhân cách cao th ng, bi t rõ n o sáng mà h ng t i, ¾ sau khi qua ¾ i, tánh linh ¾ c vãng sinh cõi vô c c thiên ¾ ng, tiêu dao t t i không còn b luân h i. Sau g n hai n m, D ng Sinh tr i m i gian lao nguy kh n, bàn chân l u d u kh p các t ng tr i sách m i hoàn thành, M u ¾ c yên lòng. ½ào tiên v n Dao Trì v a ¾úng lúc chín, ¾ i ch v duy t lãm xong sách Du Kí, hi u rõ nguyên c n ngu n c i, d c l c thi hành thánh ¾ c ¾ tu ¾ o l n h n là: s ng, n i th gi i vô u; thác, v ch n c c l c thiên ¾ ng, muôn vàn không ph M u là nh t m lòng trông mong v y. ½ y là l i t a. (2) Vô C c Dao Trì Kim M u giáng c bút. Kính c n ¾ t a. V n tr i ngày 16 tháng 12 n m Canh Thân (1980) WUX

28

Thiên Á ng Du Kí

Quán Âm ½ i S

Giáng Th Nh Lai tái th thuy t chân kinh Ph t pháp vô biên t y nh thinh Thánh bút huy loan thành b o Âi n D ng Sinh thao cô  c thanh hinh. Ph sái cam lâm li u  d ng Thân khinh nghi p t nh t c thiên  ng Phong quang tuy t th tâm khai l ng Tây ph ng c c l c b n c h ng. D ch ½ c Ph t tái sanh gi ng chính kinh R a tai di u pháp l ng nghe tinh Giáng c sách quý D ng Sinh vi t Thánh bút vung tay nghi p ¾ c thành. M a pháp th m nhu n kh p b n ph ng Nghi p yên thân nh t c thiên ¾ ng Sáng b ng tâm ¾ o n i tr n th

29

Thánh Hi n Á ng

C c l c Tây ph ½ T A

ng v n c h

ng. (1)

½ c Ph t l y t bi l p giáo, pháp môn m r ng vô cùng, c a Thánh l y nhân ái làm hoài bão ph ¾ chúng sanh d i g m tr i, hình th c giáo lí tuy có ch d bi t, song n i dung hi u n ng công qu nh nhau, ¾ó là nh tùy hoàn c nh mà thích nghi, tùy ph ng ti n ¾ chúng sanh mà truy n pháp. N u nh ta không ¾ h t chúng sanh thì ch ng th th c hành ¾ c h nh nguy n l n lao c a Ph t, và mu n ¾ h t chúng sanh ph i s d ng s c m nh c a vô l ng pháp môn. B i v y ngay t th i xa x a kinh sách ¾ã l m nh r ng, nhi u vô s k nên c n ph i bi t dùng tri th c và pháp th c m i. Kim s c nh n x a nay cùn nh t thì ph i bi t dùng kim thu c m i có th tr d t t n g c c n b nh c a nhân lo i hi n th i, muôn b nh có lui mùa xuân m i h i ph c. T c chí kim, thuy t thiên ¾ ng ¾ a ng c ¾ã h ng in sâu vào tâm kh m m i ng i, ch ti c r ng kinh ¾i n chuyên ch , nhân gian truy n t ng th y ¾ u không rõ ràng, thi u liên t c nên ch a th th y ¾ c ¾ y ¾ các khía c nh c a v n ¾ , khi m khuy t h n lo i kinh sách thiêng liêng tôn kính ¾ ¾ chúng sinh, khi n ng i ¾ i l m ch ng rõ ¾ c ¾âu là m c ¾ích, tr m luân ba ¾ ng sáu ngã luân h i mãi mãi. Ch Tiên Ph t cõi Tr i nhìn c nh t ng

30

Thiên Á ng Du Kí

này li n m Thánh H i Tam Tào h p bàn cùng ¾ ng thanh quy t ngh là ph i ¾em phong c nh t i sáng cõi thiên ¾ ng ¾ ti t l cùng th gian, ¾ ph n ch n tâm ¾ o m i ng i h ng kh i, thông su t, tôn kính ¾ o Tr i, h u ¾ c siêu th ng m i khi ng ng v ng thiên ¾ ng là cõi tiêu dao t nh l ng vô cùng. Sách có nói: "Mu n t n d ng v t gì, tr c ph i lo b i ¾ p s a sang cho nó". Mu n tuy n ch n ng i phàm ¾ d o ba cõi ch ng d dàng, ngo i tr k có h nh nguy n c u ¾ i l n lao, còn không ph i có thi n c n, trí tu cùng tính linh trong sáng m i có th ¾ m ¾ ng tr ng trách c a Th n Thánh trao cho. Cu i cùng, k t qu c a cu c tuy n ch n ng i thích h p nh t ¾ ¾óng vai trò là thánh bút D ng Sinh thu c Thánh Hi n ½ ng. Và h i ngh ¾ã ra l nh ¾úng ngày m ng 5 tháng 5 n m K Mùi (1979) T Ph t ph i h ng d n D ng Thi n Sinh d o ba cõi cùng h c h i kinh nghi m du hành th nh kinh c a ½ ng T ng Tam T ng ¾ã tìm pháp h i ¾ o ¾ giáo hóa ¾ i sau. Tr i qua bi t bao th ng tr m, b a nay sách m i hoàn thành, thiên h l i có thêm cu n kinh quý ¾ ph ¾ chúng sinh. Ch Tiên Ph t thu c các t ng Tr i ¾ u tán t ng không ng t, kh p n i giành nhau loan báo tin m ng, ngã luân h i m l c a giác ng , bi n kh mênh mang, m m t hân hoan th p sáng ¾èn t ¾u c tu , chúng sinh tr i qua vô l ng ki p, b a nay duyên ¾ n ¾ c ¾ c sách này, Tam giáo ¾ c ch ng, Nho gia thành Thánh, ½ o gia thành

31

Thánh Hi n Á ng

Tiên, Thích gia thành Ph t, m i ng i thu c cõi Tr i ¾ u r t hân hoan, ¾ua nhau ¾ c t ng không ng ng. Báo cáo sách Du Kí ¾ã hoàn thành, Tam Tào ¾ i phóng hào quang r c r , sen vàng cùng c Thiên Linh Chi b ng n kh p n i, lòng ta vui m ng khôn t , vì Bi n Nam t nay l i có thêm m t chi c thuy n t to l n ¾ ¾ h t th y chúng sinh d c tâm phát nguy n. Sách quý ¾ã in xong, c n tr ng nói vài l i tán t ng thánh ¾ c. Nam H i Quán Âm ½ i S giáng c bút. C nt . V n Tr i ngày 16 tháng 12 n m Canh Thân (1980) WUX

32

Thánh Hi n Á ng

H iM t

D O C A NAM THIÊN NGHE ½ I THÁNH THUY T PHÁP

Ph t S ng T Công Giáng ngày 9 tháng giêng n m K Mùi (1979) Th Linh du thiên gi i th ng phong quang Thoát kh tr n lao t c l vong Ph ng  o tri u s n khai giác l Loan môn thánh  a giá t hàng. D ch Phong c nh thiên ¾ ng th d o ch i Tr n gian lao kh ¾ã xa r i Lên non h i ¾ o ¾ ng mê thoát ½ t Thánh thuy n tâm c a Ph t b i. T Ph t: Hà hà, th m xong các ¾i n d i ¾ a ng c tr v , c m giác còn nh rõ hung khí cõi âm dày ¾ c khi n ngh t th , n u ngã b nh h n là không th y thu c nào ch a n i, ch n kh ng khi p này ch c ch n không m t ai dám

33

Thiên Á ng Du Kí

t i th m l n th hai. Sau khi d n D ng Sinh d o ¾ a ng c v , ¾ã giúp nhi u h n qu siêu th ng, ng i ¾ i c ng b ác theo thi n, gi m thi u ¾ c bi t bao ch ng t kh i tái ¾ u thai ¾ a ng c. ½ a ng c d nhiên không ¾ c hoan nghênh, m i ng i ¾ u chùn chân không dám t i, ch h m h mu n lên c a thiên ¾ ng h i h p th m dò ¾ ¾ c t t ng. Sau khi tìm hi u k các hang cùng ngõ h m xem th có n i c duyên thì nay th y qu nh ng n i ¾ó chúng sinh ¾ u quay ¾ u h ng v n o ¾ o, mong leo thang mây vào c a nhà tr i. Th t là ¾i u c ¾ã ¾ c chi u lòng, b a nay d p may ¾ã ¾ n, quy t ¾ y then cài, xô c a thiên ¾ ng, ¾ón ti p k thi n vào. Ha ha, c a nhà tr i ¾ã b ta phá khóa v n n ng, ch ng còn ai dám ng n ¾ ng c n l i, này D ng Sinh, t gi v sau con v i ta có th lui t i thiên ¾ ng, m r ng t m m t ng m phong c nh ¾ p th a thuê. Sách ½ a Ng c Du Kí t khi xu t b n, phát hành t i nay, công ¾ c giáo hóa vô l ng, vì ¾ c xong sách m i ng i ¾ u bi u l thi n tâm, hào quang xông th ng cõi linh thiêng. Th ng Hoàng Ng c ½ không th không m c a thiên ¾ ng xem xét, chúng ta c ng nên nhân c h i này ti n vào coi cho bi t, dám ¾ m nh n vi c l n lao là vì th y hi v ng con v ng tinh th n, nuôi chân khí h u d b cùng th y d o ch i thiên ¾ ng. H n con ¾ã th y ¾ài sen này to l n thêm lên, hào quang sáng chói lòa c m t ng i, có thi n tâm, có ¾ i nguy n m i có n i vinh h nh nh n lãnh trách nhi m vi t sách Thiên ½ ng Du Kí. Gi ¾ây th y

34

Thánh Hi n Á ng

xin vâng l nh ½ ng T i Cao ¾ a con lên d o thiên ¾ ng, mau lên ¾ài sen. D ng Sinh: Th a ân s , ¾ã lâu không ¾ c cùng ân s ¾àm ¾ o, bi t bao t ng nh , hôm nay vâng l nh d o ch i thiên ¾ ng ¾ vi t pho sách báu, con th y trách nhi m vô cùng n ng n , n u nh con không ¾ ng n i, xin ân s r ng lòng tha th . T Ph t: Tình th y trò nh ngh a cha con, vì con ¾ã d c lòng nghe l i th y, nên th y c ng th ng âm th m chu n b linh quang. Hôm nay chúng ta cùng chung lo trách nhi m này, ch c n m t m c chân thành tin t ng ¾ ng ta ¾i s thu n bu m xuôi gió, con ¾ ng ¾ n ¾o, ta ¾ã chu n b s n m t bình n c tr i, con u ng tr c ¾i ¾ t y ru t, r a bao t , tr s ch b i nh m i có th lên thiên gi i, con u ng mau ¾i. D ng Sinh: ½a t ân s ¾ã ban cho con n c phép, u ng vào li n th y tâm thân trong mát tinh th n m nh m , thanh thoát mu n thành tiên. T Ph t: Con th t là có ph c, n u nh không u ng n c này, thân phàm quá n ng, ¾ài sen bay không n i. Thôi, lên ¾ài sen mau, chúng ta b t ¾ u m cu c hành trình. D ng Sinh: Con ¾ã chu n b xong, có c n nh m m t n a không th a th y? T Ph t: Không c n, thiên ¾ ng khác xa ¾ a ng c, d c ¾ ng con có th nhìn ng m phong c nh m t cách t

35

Thiên Á ng Du Kí

nhiên, tr phi g p s c gió quá m nh, con có th nh m m t d ng th n. D ng Sinh: D d , con ¾ã s a so n xong, m i ân s lên ¾ ng... Trôi n i gi a không trung nhìn xu ng d i mây th y l p lánh h ng hà sa s ánh ¾èn, c nh ¾êm tr n th th t là tuy t di u, ánh kim quang ngôi Thánh Hi n ½ ng ng i chi u h không nh m t tr i t a bóng c u v ng, t a ánh ¾èn pha chi u sáng. Tr c m t, mây xanh trùng ¾i p, th n tiên thong dong qua l i, g p chúng tôi ¾ u ch p tay vái chào cùng g t ¾ u n n c i t i. T Ph t: ½ây là nh ng v thánh th n quá vãng trên không, th gi i huy n di u này ng i ¾ i nhìn không t i. D ng Sinh: Ti ng gió vi vu, ch p m t ¾ã t i ch n này. C sao kh i ¾ phía tr c, khí nóng thiêu ng i l i có l m th n tiên, b tát qua l i mà không h c m th y nóng là gì. T Ph t: Ch này giáp gi i c a Nam Thiên, ph ng v c a tr i, do ng hành ¾ nh ch n, c a Nam Thiên thu c c a l a, t t c th n linh ¾ u ph i qua c a này, n u nh không ¾ công l c, không cách chi qua n i. Tr i chia "¾ông, tây, nam, b c, trung" cùng n m c a, b n c a ¾óng ch t ch tr c a này ¾i l t, cho nên nh ng k công lao tu ¾ o không ¾ , khó qua kh i lò luy n l a c a c a Nam Thiên. Còn con nh ¾ã u ng n c tr i nên hi v ng ch ng ¾ n i s c nóng này, ch có s hãi, chúng ta mau r i ¾ài sen, t i c i mây ¾ vào c a.

36

Thánh Hi n Á ng

D ng Sinh: Th a th y, k gi c a ¾ ng tr c kia gi ng h t Tôn Hành Gi t trong Tây Du Kí, tay c m g y Kim Cô múa máy, nh y nhót không ng ng, y nh c n ¾ ng ng n l i. T Ph t: Không ph i, k ¾ó ch bi u di n công phu ¾ y thôi. D ng Sinh: Ch c ng i ¾ó là Tôn Hành Gi ? T Ph t: ½úng ¾ y. D ng Sinh: Tôn Ng Không v n là nhân v t b a ¾ t c a ti u thuy t, gi ¾ây t i sao l i xu t hi n th c c a Nam Thiên? T Ph t: S th c ng i ¾ i hi u sai ý, s d Tôn Ng Không b Tam T ng pháp s thâu ph c ¾i theo là b i l m t ¾ ng là m t con kh trong núi, m t ¾ ng là m t ng i tu ¾ o mu n v t ¾ ng qua ph ng tây. Tâm Ph t nh t ¾ nh ¾i theo tâm kh (tâm phàm) nh y nhót khi n ph i tr i qua nhi u qu n n th thách nh ti n tài, s c ¾ p m i có th ch ng ¾ c cái tâm kh ý ng a ¾ó, vì ch khi nào thâu l i ¾ c s phóng tâm c a nó m i có th quy tâm nó v v i s thanh t nh mà thôi. Cái tâm kh ¾ ng lo n này r t khó kh c ph c mà m t s m ng ¾ c s c t c không, không t c s c, ¾ ng tây du m i tám ngàn d m ch m t sát na ¾ã ngay tr c m t. S vi c Tôn Ng Không theo thánh t ng ½ ng Tam T ng ng ý là: "Nói thì có v t mà nhìn ch ng th y hình" ng i ¾ i ch khinh th . D ng Sinh: Nguyên lai s vi c nh sau...

37

Thiên Á ng Du Kí

½ i Thánh c i ha h b c ra nói... ½ i Thánh: Hoan nghênh T Ph t cùng thánh bút D ng Thi n Sinh ¾ã t i, hai v ph ng m nh Thánh Th ng lên xem phong c nh thiên ¾ ng ¾ vi t kinh báu khuyên ¾ i. C a Nam Thiên c ng ¾ã nh n ¾ c s c l nh c a Vô C c và Kim Khuy t t ngày m ng 5 tháng 5 nên ¾ã chu n b nghênh ti p hai v lên th m vi ng cõi tr i. S ¾ón ti p b a nay có ph n thi u long tr ng, mong l ng th cho. T Ph t: Xin ½ i Thánh ch quá b n tâm, hôm nay th y trò chúng tôi ph ng m nh lên xem c nh cõi tr i, ph ng v n ba gi i Thánh Th n, Tiên, Ph t ¾ mong sáng t ¾ c ¾ ng l i tu ¾ o huy n bí quan tr ng, h u khai hóa chúng sinh h gi i s m tr l i b n v thiên ¾ ng. Sau này s còn luôn lui t i c a Nam Thiên h i ¾ o ch thiên, h n s còn qu y r y nhi u, xin ½ i Thánh hoan h m c a ban cho ph ng ti n. ½ i Thánh: Thiên ¾ ng v n không c a, ch có l a b c cháy cao phía tr c, n u nh k không ng chân lí h không, thân còn mang n ng nghi p ¾ n ch n này t b thiêu ¾ t, toàn thân b c cháy nh cây ¾u c, l i còn b ném xu ng phàm tr n hay ¾ a ng c. D ng Sinh: Kính xin ½ i Thánh cho bi t v nhi m v tr n gi c a Nam Thiên c a ngài g m nh ng gì? ½ i Thánh: Hàng ngày ba gi i ¾ o cao tâm thành vào ra r t nhi u k không h t. Nh th ng gi i cao chân nh ¾ o qu tròn ¾ y, t i lui t do, không b h n ch . Trung h gi i

38

Thánh Hi n Á ng

th n thánh vì ¾ o qu ch a ¾ t m c viên thông tiêu dao c nh gi i ra vào t ph i tr ng b ng c ch ng th l n x n, b i l g y s t c a tôi ¾ây l i h i vô cùng, cho dù tiên ph t th y g y này c ng ph i tháo lui, vì th nó còn ¾ c g i là g y Kim Cô, ho c g y kim c ng không g y. Ngoài vi c canh gi c a tr i tôi còn nhi m v coi xét h gi i h ng tr n, nhân lo i gây t i ng p tr i. G n ¾ây r t hi m nh ng v tâm thành ¾ o cao, ch gi ng nh Ng Không thu x a lúc ch a ng ¾ o, nên ch ng có ¾ c chút hi v ng nh ý mong c u. D ng Sinh: Th y trò chúng tôi hôm nay ph ng m nh vi t sách Thiên ½ ng Du Kí, ¾ a b c t i c a Nam Thiên, m i vi c xin ½ i Thánh ch d y cho, k c thu t tu ¾ o m t cách t ng quát và chính y u. ½ i Thánh: N u sách Thiên ½ ng Du Kí vi t xong, kh n ng giác ng v "không" c a tôi có th làm cho yêu ma ¾au bu n mà ch t khi n nhi u ng i h ng ng, vãng c nh thiên ¾ ng, nh n chân tu ¾ o, m t s m m t chi u có bi t bao ng i tu thành chính qu mu n lên thiên ¾ ng. D ng Sinh: ½ c v y thì may l m, cõi tr i s có thêm nhi u b ng h u, há còn s chi phi n mu n n a. ½ i Thánh: Xin ch cho là g p quái, ng i th y tôi gi ng chi? Ch c h n ng i ¾ã g p quái ph i không? D ng Sinh: G p thánh, g p thánh.

39

Thiên Á ng Du Kí

½ i Thánh: Ha ha, bàn hai ch tu ¾ o, m t l i khó h t, n u nh tôi có b y m i hai phép thu t bi n hóa, ¾ u khó v t qua núi ng ch c a Ph t T . Tu ¾ o d i tr n h n là ng i c ng có b n lãnh thông thiên chi ¾ó. N u nh không th c t gi gi ng m i ng th ng nhân, ngh a, l , trí, tín c a th gian h n khó thoát kh i quy n h n c a khí s ng hành, c ng s vô ph ng tu thành chính qu . Trong tâm m i ng i ¾ i có nuôi s n m t con kh , su t ngày nh y nhót, không ch u gi quy c , ch t ng nhìn, t ng n, t ng s , t ng tr m, ngh b y, ngh b , không có l y m t kh c yên t nh. Ch thích t i g c cây nhún nh y ¾ánh ¾u, vô ph ng lên ¾ c mây xanh, ti n th ng vào c a nhà tr i. S d tên tôi là Ng Không c ng có ý kêu g i lòng ng i phóng lên không, ch ng nên ch p ch c mê l m h u tránh ¾ c "lòng kh ý ng a", kh i b lôi cu n vào vòng t i l i oan khiên lúc ch t ma qu ám thân ¾eo theo b i tr n, th xác ô u ch t t i c a Nam Thiên g p l a Bính ½inh ph ng Nam thiêu ¾ t tiêu tan ch ng th thâu hoàn, tr khi thân là thân kim c ng m i còn ¾ mà l n tr l i tr n. Ch ng ph i Ng Không ¾ây vô tình xô xu ng. Cho nên k nào vào c a Nam Thiên hãy lo tu ¾ b o t n th tính thanh t nh m i có th ti n vào. Th ng gi i cao sáng chân th c, nên thân thanh t nh là thân huy n di u c a không trung, ¾ã ¾ c ¾ o "ng không", ta không có quy n c m c n c ng không h xua ¾u i nên m c s c t do ra vào. Gi i trung h gi ph m v th n linh, vì thân còn là thân

40

Thánh Hi n Á ng

huy n giác nên không th t i c nh ng không nên ph i trình b ng ch ng khi ra vào. Ng i ¾ i tu ¾ o c ng ch ng khó kh n cho l m, ch c n không m i m t vì tình d c cùng v ng ni m, ¾ u là có th t mình v t qua s ki m soát này. D ng Sinh: ½ i Thánh nói th t là chí lí, nhìn trên ¾ u ng i th y còn bu c m t cái khuyên vàng c a Ph t T ban cho. Không tr n lòng kh ý ng a t s b c t c ng tr c c a Nam Thiên, dù có gãi t i gãi lui c ng không thoát ¾ c. Tu ¾ o nh trèo thang mây, không lay không ¾ ng, t ng b c t ng b c h ng th ng, t nhiên ¾ t t i thiên ¾ ng. Lòng kh ý ng a tr di t khó quá, vùng v y nh ng a trói trên thang, trông th y ai dám lên. Ng i ¾ i ng ch ng, m i t i ng lên thiên ¾ ng, tr c r a s ch hai chân, an ¾ nh tâm th n, m r ng m t hu , n c pháp ng p tràn thánh th , d u Tôn Ng Không ¾ ng gác c a Nam Thiên c ng ch ng còn gi ¾ c phép gì ra ng n c n, ph i không? ½ i Thánh: Ph i, ph i, nh ng b c ¾ o h nh cao siêu nh v y tôi s ¾ích thân làm l nghinh ti p nh b a nay tôi m ng ¾ón hai v v y. T Ph t: Ha ha, b a nay d o ch i thiên ¾ ng, h p m t cùng ½ i Thánh ¾ c ½ i Thánh ban cho quá nhi u l i ch giáo. Ti c r ng gi chúng tôi ph i tr l i Thánh Hi n ½ ng, hi v ng sau này còn nhi u d p tái ng , chúng tôi s

41

Thiên Á ng Du Kí

¾ c vào c a th m cùng tìm hi u nh ng ¾i u mu n bi t. D ng Sinh hãy mau bái t ½ i Thánh. D ng Sinh: Th n giáp s t ngoài c a Nam Thiên l p l p vây t phía, kính c n trang nghiêm song v m t l nh lùng khi n con s quá. ½ i Thánh: ½ó là binh t ng nhà tr i có chi mà s . T Ph t: C m t ½ i Thánh ¾ã ban nh ng l i ch giáo quý báu, xin bái t . D ng Sinh: À th ra binh t ng nhà tr i x p hàng kia là ¾ ¾ a ti n th y trò ta. T Ph t: D ng Sinh mau lên ¾ài sen. D ng Sinh: Con lên r i, xin ân s tr l i Thánh Hi n ½ ng. T Ph t: V a m m t hu , ¾ã th y t t c v m l c a phong c nh thiên ¾ ng, qu th c không gi ng c nh tr n gian. D ng Sinh ch m m lòng n n chí, ph i g ng g i theo ¾u i ¾ o xa, thúc ng a ra roi m nh ti n ngã ¾ ng d n t i cõi tr i, ch ¾òi h i ph i có b n ¾ ng hành cùng ¾i ta m i ¾i. ½ã t i Thánh Hi n ½ ng, D ng Sinh xu ng ¾ài sen, h n phách nh p th xác. WUX

42

Thiên Á ng Du Kí

H I HAI

D O C A NAM THIÊN NG C KHUY T L Y CHÀO RA M T V N HÀNH THÁNH ½

Ph t S ng T Công Giáng ngày 16 tháng 5 n m K Mùi (1979) Th V n pháp quy tông b t nh môn (1) Linh s n tháp h nh t Áào Nguyên D c siêu tam gi i tam tâm t n L c  o vô th i Âo n l c c n. D ch V n pháp g m thâu m t c a tr i Linh S n chân tháp su i không hai Mu n th ng ba cõi ba lòng d t (2) Muôn thu sáu c n sáu ng r i. (3) T Ph t: Muôn pháp quy v m t m i, t i n i m t m c thu n chân, n u nh tr kh n i ba tâm, t c tâm không t ng t i quá kh , tâm không gi hi n t i, tâm không kh i t ng lai, t có th v t qua ba gi i là d c gi i, s c gi i, vô

43

Thánh Hi n Á ng

s c gi i mà thành chính qu . Mu n thoát sáu ng luân h i h n tr c ph i ¾o n tuy t sáu gi i là sáu c i r c a s ác g m m t, tai, m i, l i, thân, ý. (4) Sáu c i r c t lìa r i, sáu m i dây c t th t không có ch trói bu c n a thì sáu ng luân h i c ng t ¾ó d t. Ng i ¾ i tu ¾ o ¾ u do ba tâm, hai ý, sáu th n không có ch , m c cho ma d n l i, qu ¾ a ¾ ng kéo mình xu ng bi n, chìm n i ba ¾ ng sáu ng không th siêu sinh, b a nay ng r i ph i lên cõi tr i. C n s ch n cho thân mình nh nhõm m i có th n ng theo thanh khí lâng lâng t nhiên bay vút. (5) B a nay ¾ã t i gi d o thiên ¾ ng, D ng Sinh mau lên ¾ài sen, chu n b kh i hành. D ng Sinh: Th a con ¾ã chu n b xong, xin m i ân s lên ¾ ng. T Ph t: ½ài sen trôi trên không mang theo hai th y trò d n d n xa lìa b i ¾ nh p nh , núi xanh mây tr ng, hào quang s ng ng c ng p tràn, ch p m t ¾ã t i c a Nam Thiên. (6) D ng Sinh: B a nay t i sao c a Nam Thiên l i có muôn binh v n mã th kia, gi ng nh bày tr n ¾ i ch , ½ i Thánh l i ¾ang c i ha h ti n t i. T Ph t: Quân lính c a tr i v a m i t p d t xong, hi n ¾ang ngh ng i cho nên ¾ây lính tr i t ng tr i m i ¾ông nh v y, con c yên tâm, ch vì c nh t ng tr c m t mà sinh lòng kh ý ng a.

44

Thiên Á ng Du Kí

D ng Sinh: Th a vâng, nh ng lòng kh d y ¾ ng thì ý ng a l i l ng yên, con bi t tính sao ¾ây? T Ph t: C gi ¾ ng ¾ nó qu y phá. D ng Sinh: D d , ng a t i kh l i ch y. T Ph t: Hãy buông b nó. (7) ½ i Thánh: Hoan nghênh T Ph t cùng D ng Thi n Sinh ¾ã t i, xin m i vào th m c a Nam Thiên. T Ph t: ½a t ½ i Thánh, b a nay chúng tôi mu n vào c a Nam Thiên Ng c Khuy t ¾ l y chào ra m t Nam Thiên Ch T V n Hành Thánh ½ , xin ½ i Thánh h ng d n cho. ½ i Thánh: D nhiên nh v y, mau theo tôi. D ng Sinh: ½ i Thánh v a r n mình ¾ã c i mây lành bay ¾i, chúng tôi li n theo sau. Cõi tr i th t là có nhi u ph ng ti n, d i chân mây t a lui t i t do. Con mu n h c phép này quá, ch ng rõ ân s có ban ân ¾ c d y con không? T Ph t: ½ó là ý h ng t t, nên h c Ng Không lo i công phu này, th y ch d y ngay cho con vài chiêu pháp, hãy l ng nghe ¾ây: "Ng Không ¾ u ¾ i kim khuyên nên g i là ¾ u kim c ng, tay c m g y kim cô, phóng ra t t a ng p v tr , cu n l i t lui v n n i u m t, qu là tay n m ¾ o l n thâu m d dàng. Trong lò Thái Th ng Lão Quân luy n ¾ c m t l a cùng con ng i vàng m i tr n gi n i c a l a Tr i Nam nên t tóc không m t. Mu n bay ch kh chuy n mình là chân phun mây, và sau khi v n d ng v n

45

Thánh Hi n Á ng

gi tr n ¾ c ba th quý là tinh khí th n. Nh bình n c gia t ng ¾ nóng, h i nhi t phun ra, huy t su i ch y d i c ng, chân khí v t m nh ch ng khác nào nhiên li u bùng cháy, ¾ y h a ti n bay vút lên không, th n chân chính nê hoàn cung n i ¾ nh ¾ u th ng cao, tay chân t do lái thân mình, ch v t thoáng ¾ã bay xa ba ngàn d m. (8) Ng i ¾ i n u nh ch u trì chí công phu luy n phép, kiên nh n gi tinh khí, tr kh d c b o v th n khí, nh n c trong bình trên b p b thêm than c i, chút d ng khí phát ¾ ng t có th rung tr i chuy n ¾ t. Còn n u ngày ngày ¾ m chìm trong ch n tr c khí t u s c, c a c i cu i cùng s nh trái bong bóng ¾ang bay b ng xì h i, x p lép, r t xu ng ¾ t, khí công tan tành, ch ng th bay lên cõi tr i ½ i La". ½i m công phu này con c n ghi nh k l ng, thân th tinh luy n song th h n nguyên, d dàng v n khí ba cõi, g m thâu tr i ¾ t núi sông. (9) D ng Sinh: Thì ra ph i tr i qua giai ¾o n kh luy n công phu nh v y m i có th v cánh l n bay. T Ph t: ½ã t i ch n Nam Thiên Ng c Khuy t c a V n Hành Thánh ½ , D ng Sinh hãy kính c n chu n b vái chào ra m t Ngài. ½a t ½ i Thánh ¾ã d n ¾ ng. ½ i Thánh: Không có chi, xin cáo t . D ng Sinh: L y chào ra m t Ân Ch V n Hành Thánh ½ Nam Thiên, ¾ t D ng Sinh b a nay theo ân s T Ph t t i ch n này ¾ c u xin Thánh ½ khai sáng cho.

46

Thiên Á ng Du Kí

Thánh ½ : Mi n l , m i hai v ng i. Tiên L i mau dâng thanh trà. Tiên L i (Lính cõi Tiên): Xin tuân l nh... ½ã dâng lên. Thánh ½ : Hai v ch khách sáo. T Ph t: D ng Sinh ¾ ng e ng i, Thánh ½ ban trà tiên, con u ng ¾i r t b ích. D ng Sinh: C m t Ân Ch Thánh ½ ¾ã ban trà tiên, th trà này trong xanh, tinh khi t và ng t mát, qu là kì di u, kì di u. T Ph t: ½ây là trà chính khí thanh b ch cõi Nam Thiên u ng vào thông c . B a nay th y trò chúng tôi ph ng ch vi t sách, ¾ c bi t t i l y m ng ra m t Thánh ½ , xin Thánh ½ ân ban l i vàng ng c ch giáo cho. Thánh ½ : Hai v gian lao kh c c, sau khi vi t xong ½ a Ng c Du Kí, công ph ¾ chúng sinh cao dày cho nên ¾ c Vô C c Lão M u cùng Th ng Hoàng Ng c ½ t tâm chi u c , l i ban s c ch tr c tác Thiên ½ ng Du Kí. Vinh h nh này do Tam Tào ban phát, Tam Tào Thánh Th n Tiên Ph t b n r n l th ng. Vô C c Lão M u cùng Ng c ½ ch ph ¾ chúng sinh có c duyên trong thiên h , ¾ c ban s c m nh cho Thánh Th n Tiên Ph t ba cõi giáng phàm c u ¾ th nhân, cho phép thi t l p sa bàn t i ¾àn giáng c c a Thánh Hi n ½ ng h u m r ng c a ph ng ti n, canh tân chánh pháp ¾ s trao truy n ng h p v i chân lí nhi m m u, ¾ ¾ c nguyên linh tr v ngu n c i. Ta hi n cai qu n ¾àn tràng c a các ¾ n giáng c

47

Thánh Hi n Á ng

bút thu c cõi Nam Thiên, phàm nh ng ai l p ¾ n ¾ phát huy ¾ o giáo ta có ¾ y ¾ h s vi t rõ tên tu i ¾ a ch , công và t i ¾ u ghi rõ trong s , mong ng i ¾ i l p ¾ n tu ¾ o ph i nh k ¾i u này. Phàm nh ng ai t i ¾ n tuyên th tu ¾ o, Nam Thiên c ng ¾ u có tên, n u nh tr c sau ch u gian lao kh c c ¾ tu nhân tích ¾ c, khi ch t ¾ c ân s ¾ v Nam Thiên ban th ng công ¾ c, ¾ c c n c vào nhân duyên, qu v h ng l c thú t i thiên ¾ ng. Còn n u nh sau khi tuyên th l i ph n b i ¾ o ¾ c cùng l i th t b ¾ày xu ng ¾ a ng c ¾ ch u t i. Tóm l i có ¾ o ¾ c lên thiên ¾ ng, không ¾ o ¾ c xu ng ¾ a ng c, ¾ó là l ¾ ng nhiên. Ng i ¾ i n u nh không gi tr n ¾ o vua tôi, cha con, ch ng v cùng nhân ngh a l trí tín, không ¾ c siêu th ng mi n c c l c thì lòng ta ¾au bu n l m l m! Hi v ng sau khi Thiên ½ ng Du Kí vi t xong, ti t l c nh s ng n i cõi tr i, ng i ¾ i s c tu thân ¾ ¾ c lên s ng t i thiên ¾ ng. N u nh sau này th nhân m i ng i ¾ u c g ng di c lên s ng t i ¾ây thì lòng ta sung s ng bi t là bao. T Ph t: ½a t ¾i u Thánh ½ v a ch giáo. Th t là may m n ¾ c t i th m n i ¾ây, xin cáo t . D ng Sinh: C m t Thánh ½ ân ban l i vàng ng c, vì th i gi eo h p, xin bái bi t. Thánh ½ : L nh ch Tiên Quan hàng ng ch nh t ¾ a ti n.

48

Thiên Á ng Du Kí

Tiên L i: Xin tuân l nh ph ng ti n T Ph t cùng D ng Thi n Sinh tr l i Thánh Hi n ½ ng. T Ph t: D ng Sinh mau lên ¾ài sen, chu n b tr l i Thánh Hi n ½ ng. D ng Sinh: Xin tuân l nh, con ¾ã s a so n xong, kính m i ân s kh i hành. T Ph t: Phong c nh thiên ¾ ng sáng t i vô h n ¾ã bù ¾ p l i s gian lao kh c c su t d c l trình, chúng ta ¾ang d n d n ti n vào qu ¾ o, kh p n i ¾ u là ch n tràn ng p phúc l c cõi tr i. D o thiên ¾ ng h ng bi t bao nhiêu sung s ng, ng i ¾ i c sao l i không ngh t i. ½ã v ¾ n Thánh Hi n ½ ng, D ng Sinh xu ng ¾ài sen, h n phách nh p th xác. WUX

49

Thiên Á ng Du Kí

H I BA

L I D O NAM THIÊN NG C KHUY T NGHE THÁNH ½ KHUYÊN NH

Ph t S ng T Công Giáng ngày 23 tháng 5 n m K Mùi (1979) Th B phi n khinh dao  o khí lai H trung m t u t y d ng ai Th nhân h c ngã th ng hoài l c Linh n t ti n Ho t Ph t tài. D ch Nh ph y qu t b ¾ o khí lan R u ngon ¾ y h t y d ng gian H c ta bao k ¾ i hoan l c Ph t S ng chùa thiêng ¾ã c y m m. T Ph t: Tay ta phe ph y qu t B , b u r u ngon rót ch y tràn môi, m i b c ta ¾i khác nào la hán, ng i ¾ i m y ai h c ¾ c phong ¾ an nhiên t t i này? Có k th y ta thích th t chó, ham nh u r u, ng t nga ng t ng ng v i

50

Thánh Hi n Á ng

cho là ta không ph i b c chân tu, kì th c b n h ¾ã sai l m. Th gian có hòa th ng n th t, trên tr i không có la hán u ng r u. Nh thu x a ta t trên tr i nhìn th y l m k xu t gia tu hành, mi ng n ¾ chay mà lòng ch a d qu , r t ít k thi n trí th c giác ng Ph t pháp, ph n ¾ông ¾ u là nh ng k n x ng u ng càn, cho nên ta không n ¾o n tuy t v i tu duyên nhà Ph t m i ¾ u thai xu ng tr n ¾ i tên là Tu Duyên ¾ ph ¾ qu n sinh, gi ¾iên gi khùng châm ch c ng i ¾ i, chuyên nh m m t s hòa th ng gây chuy n quái ¾ n, h h b o ph i kiêng c thì ta l i n nhi u, h b o không ¾ c ¾i ta c ¾i, hành ¾ ng ng c h n pháp nh v y là c t ¾ ¾ ng i chính tr c. S d m t s k tu m ng trí nông cho ta là th t ng ¾iên d i, là ma qu n i c a Ph t, b i h không hi u r ng thân ta ¾iên nh ng tâm ch ng ¾iên, ta t ng "chân chính kinh" ch ng th so sánh v i b n h chuyên ni m "gi chính kinh". Th c ra h ch là nh ng k "gi t bi" cho nên m i gi n, gi u ng ¾ c u ¾ c s ng cho qua ngày, nên T ¾iên ta m i ¾ n ¾ p b chén c m c a h ; b i v y t ng l ¾ ng th i khi ta, ch i ta, h n ta, th m chí t i nay c a Ph t v n còn nhi u thiên ki n ¾ i v i ta, cho ta là hòa th ng không thanh t nh, ¾âu ng ta l i là la hán hóa thân, là ánh sáng m t tr i nh ng gi u kín tam mu i chân ¾ o, cho nên khi n th t u ng r u ch c n nu t t i cu ng h ng là tiêu hóa s ch tr n, nên bao t , ru t non, ru t già v n tr ng không. S d ta v nu t vào b ng là c t ¾ ch c

51

Thiên Á ng Du Kí

gh o t ng l cùng tu ¾ y thôi, cho nên m i nói: " n nhi u, u ng nhi u mà v n ch ng h ng ¾ c mùi v chi". Ng i ¾ i g p ta ai n y ¾ u c i ha h , khen ta là "Ph t nh ý" "Ph t hoan h " "Ph t s ng T Công", ha ha c sao còn l m k ch ng l y "Ph t s ng" l i ¾i l y "Ph t ch t" th c s ¾áng th ng! ½áng th ng! G p th i m t pháp ta càng c n ¾ùa b n m t phen, ch ng ¾ n chùa Ph t l i ¾ n nhà t c mà mu n m i nhà thành chùa Ph t, m i gia ¾ình sinh ra Ph t. B a nay t i ch n này h ng d n thánh bút D ng Sinh d o thiên ¾ ng th c qu là b n r n. ½i thôi D ng Sinh. D ng Sinh: Th a ân s ! Nh ng ¾i u th y v a d y toàn là các ý t ng chân chính t cõi tr i ban xu ng, nh ng con s r ng ng i ¾ i không hi u l i ngh là th y khoe khoang phách l i. T Ph t: Ch có s , ta v n t ch i chùa to mi u l n, cam ph n s ng trong ch n bình dân nghèo hèn là b i vì ta không thích ng y trang, mong s d ng tính ¾ó làm ph ng ti n cho pháp môn ¾ hóa ¾ k t c, ng i ¾ i c i ta ¾iên th t ch ng ¾áng th ng thay cho h l m sao? Mau lên ¾ài sen. D ng Sinh: Con ¾ã s n sàng, m i th y lên ¾ ng... B a nay t i sao l i t i ch n này? Vì ¾ây chính là ngã ba biên gi i Âm D ng. T Ph t: B a tr c ¾ã t i Nam Thiên Môn, b a nay ta l i d n con t i ch n này là vì chúng ta ph i t i th m Nam Thiên Môn l n n a.

52

Thánh Hi n Á ng

D ng Sinh: Tr c ¾ây d o ¾ a ng c con ¾ã ¾ c th y biên gi i Âm D ng, song b a nay nhìn con ¾ ng l n hào quang l p lánh d n th ng lên kho ng không trung m m t mây tr i, trên ¾ ng ng i ¾i ¾ông ngh t, có k ng i ki u, có k c i mây, có k th b , h ¾ u ¾ c các tiên l i, sa di ho c thiên s d n ¾ ng là b i l gì? T Ph t: Sau khi ch t nh ng ai có ph c qu ¾ u ¾ c t i Âm D ng gi i, m t s trong ¾ám ng i này không c n ph i qua c a âm ph ¾ s u tra công và t i; do ¾ó t i khúc r c a ngã ba biên gi i Âm D ng này c vi c ¾i th ng lên núi Tâm ½ u. Nh ng ng i con v a th y lúc còn t i th h ¾ u s ng có ¾ o ¾ c, công qu l n lao, sau khi ch t ¾ c các s gi tr c thu c ¾ón lên thiên ¾ ng trình di n. N u nh là ng i ¾ c ¾ o h n là không nh v y vì h "Bi t s ng ch t, rõ ¾ ng ¾i" (Tri sinh t minh kh l ), lúc s ng quen ¾i ¾ i l thiên ¾ ng, sau khi ch t nh ng a già bi t rõ ¾ ng quen, an nhiên t t i mà nguyên linh v n nh nhàng bay th ng t i thiên ¾ ng s ng th nh th i, ng i ¾ i ch nh ng ai v ¾ c thiên ¾ ng m i th u t h t s tình. B a khác ta s h ng d n con t i d o c nh này, còn b a nay chúng ta ph i t i th m Nam Thiên Ng c Khuy t bái h i cùng V n Hành Thánh ½ thêm l n n a ¾ nghe Ngài ch d y. D ng Sinh: Hay quá, nh ng ng i ¾ c v cõi tr i ¾ u h ¾ u t a nh ng vòng hào quang, nét m t l v vui m ng, an nhiên t t i, trái ng c h n nh ng vong h n b lùa

53

Thiên Á ng Du Kí

xu ng ¾ a ng c kêu khóc th m th ng, qu là khác nhau nhi u quá. T Ph t: L ¾ ng nhiên là nh v y, lên thiên ¾ ng v c c l c; xu ng ¾ a ng c ch u hình ph t, hai lo i c nh hu ng gi ng nhau sao ¾ c! K mu n lên ¾ài lãnh th ng còn ph i qu g i ch u ¾á ch u ¾ m n a là. Thôi, chúng ta mau t i c a Nam Thiên. D ng Sinh: ½ài sen bay mau, con ¾ ng l n r c r hào quang hi n ra tr c m t, ch m t sát na là t i c a Nam Thiên, ¾ã th y ½ i Thánh ¾ó, tay c m g y kim cô múa may, mi ng vui c i không ng t. T Ph t: Vì không th ng ng l i, nên chúng ta ch có th c t ti ng chào ¾ gi l mà thôi... ½ã t i Nam Thiên Ng c Khuy t, D ng Sinh mau ra m t Thánh ½ . D ng Sinh: Xin vâng l nh... L y chào ân ch V n Hành Thánh ½ , b a nay chúng tôi l i t i th m Ng c Khuy t, xin ân ch ban l i ch giáo. Thánh ½ : Mi n l . M i hai v ng i; Tiên L i, mau dâng trà ngon. Tiên L i: Xin tuân l nh. ½ã dâng lên. Thánh ½ : Nh v gian lao kh c c, còn T Ph t, ngài ¾ã lãnh tr ng trách ph ¾ chúng sinh quá l n lao, b a nay l i còn h ng d n thánh bút D ng Sinh bôn t u kh p ba cõi vi t sách khuyên ¾ i, ph i ch u nhi u kh c c nh ng có công to. Cõi Tr i l n này ban s c ch tr c tác sách Thiên ½ ng Du Kí công trình th c qu phi phàm vì ¾ã ti t l

54

Thánh Hi n Á ng

thiên c h n là s thâu ¾ c hi u qu khuyên ¾ i còn không s c c kh mà vô ích. Nhân vì Thánh Hi n ½ ng vi t kinh sách d y ¾i u thi n cho nên toàn th b n ¾ o ¾ã d c tâm in t ng s l ng l n ¾ giáo hóa ph ¾ chúng sinh, gi ng nh gi t cam l nhu n th m kh p v n v t, ví th sách này giáng cõi khác, s r ng công hi u khuy n hóa ch a ch c ¾ã mau l , r ng l n nh quý Hi n ½ ng. B i v y, sách Thiên ½ ng Du Kí h n là ¾ã ch n n i thi n lành ¾ p ¾ nh t trong ba cõi ½ t, Tr i, Ng i là Thánh Hi n ½ ng mà giáng. Tr ng h p này n u tr i xanh không thiên v , ¾ o tr i ch ng quen bi t thì h n là ch nh tu nhân tích ¾ c m i ¾ c v y. Mong các ¾ t nh n l y vinh quang mà hi sinh thêm cho s nghi p khuyên ¾ i ¾ ¾ n ¾áp n Tr i. D ng Sinh: C m t n sâu c a Thánh ½ , toàn th b n ¾ o chúng tôi d c l c ph c h ng v n hóa cùng ¾ o ¾ c c truy n Á ½ông, có th nói là cho t i khi nào s c cùng l c ki t m i thôi. Kính mong Tr i xanh th u hi u, toàn th b n ¾ o c m kích khôn nguôi, khi nào v t i Hi n ½ ng tôi s thu t l i nguyên v n nh ng l i ch giáo c a ân ch Thánh ½ . Thánh ½ : Ph m vi d o thiên ¾ ng r ng l m, n u nh m i n i ¾ u t i s r ng s v nh vi n ¾i không tr l i, nên theo ý tôi ch tuy n ch n m t s vùng có liên quan ¾ n th ¾ o t i th m h i m i có th xong ¾ c mà thôi. T i ngày

55

Thiên Á ng Du Kí

hoàn thành sách Thánh ¾ t ng ¾ i ¾ ng i, T Ph t s ¾ c an i vì ¾ã quá nh c nh n h ng d n. T Ph t: ½ó là trách nhi m, xin Thánh ½ m r ng c a ph ng ti n. Thánh ½ : Ch khách sáo. Hi n th i ¾ c Tam Tào ph ¾ , kh p cõi Tr i, ¾ a ng c, nhân gian ¾ u có ng i cùng qu th n h i ¾ o tu ¾ c, vi t Thiên ½ ng Du Kí l n này r t ng h p v i ph ng di n v a nêu trên, cùng khuy n th th t là ¾úng lúc. B t m ch b c thu c m i mong khuyên nh lòng ng i. T nay v sau có th c n c theo ¾ án ¾ã v này mà xây d ng m t tòa "Thiên ½ ng L c Thú" tròn ¾ y, ch có ít l i này khuyên nh . T Ph t: Xin ghi tâm kh c c t nh ng ¾i u Thánh ½ v a ch d y, gi ¾ây xin cáo t . D ng Sinh: C m t Thánh ½ ¾ã ban l i vàng ng c, xin bái t . Thánh ½ : Có gì khó kh n, c tr l i ¾ây bày t , tôi s s n sàng gi i ¾áp. D ng Sinh: ½a t ân ch Thánh ½ ¾ã ¾ tâm lo l ng cho. Thánh ½ : L nh cho các Tiên L i hàng ng ch nh t ¾ a ti n. T Ph t: D ng Sinh mau lên ¾ài sen, chúng ta chu n b tr l i Thánh Hi n ½ ng. D ng Sinh: Th a con ¾ã s n sàng...

56

Thánh Hi n Á ng

T Ph t: ½ã t i Thánh Hi n ½ ¾ài sen, h n phách nh p th xác. WUX

ng, D

ng Sinh xu ng

57

Thiên Á ng Du Kí

H IB N

D O CUNG THÁI THANH NGHE THÁI TH NG ½ O T THUY T PHÁP

Ph t S ng T Công Giáng ngày m ng 6 tháng 6 n m K Mùi (1979) Th Lão Quân tây hóa giá thanh ng u Ngô Ph t Âông lai phi m thánh châu Kh ng T chu du thôi th t mã Du H i sa m c l c Âà tu. D ch Lão c i trâu xanh ph ¾ o tr i Ph t chèo thuy n pháp ¾ không ng i Kh ng tung vó ng a th y muôn thu Chúa ru i l c ¾à c u kh p n i. T Ph t: Tr i ¾ t v n t m t khí sanh, các v giáo ch c a n m tôn giáo kh i s gi ng ¾ o d y ng i, ph ng ti n truy n bá tuy không gi ng nhau nh ng kho kinh ¾i n hàng ngàn v n ch ch a trong b ng ¾ó ¾ u hàm ng các pháp

58

Thánh Hi n Á ng

ch d n l i lên thiên ¾ ng. Ch ti c r ng ngày nay nh ng kinh sách y b ch a ch này s a ch n , ch ng khác nào v r n thêm chân, nh b c danh h a c th i rách nát, khi n k tu ¾ o mu n ki m báu v t ph i l n l i tìm tòi t n ch n thâm s n cùng c c. L i thêm không rõ ¾ ng l ¾ o c a các tôn giáo ch ng khác nhau nên m i quên ¾i lí t ng vì s s ng chung lo xây ¾ p thái hòa, vì chính ngh a g ng th c t nh lòng ng i, c u vãn c nh tr m luân n i cõi th h u giúp nhân lo i xum h p m t nhà. Ph t tôi ¾ây t i cõi Tr i không phân bi t chúng sinh, vì l loài ng i ¾ u do ¾ c hi u sinh c a tr i mà ra, ý h ng truy n bá l ¾ o là muôn ¾ i s ng hòa bình h nh phúc c a nhân lo i ngày m t th ng ti n, ch m d t tình tr ng coi r , bài xích, ph báng l n nhau. Loài ng i trên m t ¾ t v n t tr i xu ng, song vì phân chia ¾i các n o ¾ ki m mi ng n duy trì s s ng, lâu ngày quên m t cõi thiên ¾ ng là ch n nhà x a. Ngày nay, c n ph i th c t nh nhân tâm h ng v cõi tr i, nh n rõ ¾âu là ngu n c i, ai là t tiên, nên m i ¾ c bi t ra l nh cho Thánh Hi n ½ ng tr c tác sách ½ a Ng c Du Kí, ti t l thiên c ¾ chúng sinh hi u rõ nguyên lí c a t o hóa, ngõ h u các sinh linh tr v ¾ c cõi thiên ¾ ng. N u nh không s m tu tâm s a tính h n là càng chìm ¾ m càng b chôn sâu, cu i cùng r t vào sáu n o luân h i, muôn v n thu không th tr l i lúc ban ¾ u ¾ c n a. D ng Sinh mau lên ¾ài sen, chu n b kh i hành.

59

Thiên Á ng Du Kí

D ng Sinh: Th a, con ¾ã s n sàng, kính m i ân s lên ¾ ng. T Ph t: C i ¾óa sen r c r này rong ru i v n d m gi a ch n không trung ¾ t i thiên ¾ ng sáng chói, qu là ¾ c nh nhõm siêu thoát, ph i ph i mu n thành tiên, có c m t ng gi ng nh m c cánh vút bay, t m thân nh h ng, tinh th n hoàn toàn tiêu dao t t i. ½ t hi n ngoan c a ta i! C sao không nói lên c m giác lúc này? D ng Sinh: Th a, con c m th y tâm th n s ng khoái, hào quang t a ng i, mây mùa thu tan bi n, muôn hoa ¾ua n kh p n i, các loài chim quý l n bay mi ng ríu rít hát khúc m ng tiên. Các gi ng muông thú kì l ch a t ng th y nô ¾ùa nh y nhót trong ¾ám mây xanh c bi c, mùi th m c a nh y hoa xông làm con ngây ng t, n i này không v ng m y may khí t c tr n, phong c nh thiên ¾ ng sáng t i hi n th i làm mê ¾ m lòng ng i, ch ng còn mu n tr l i tr n gian. T Ph t: C nh tiên này ch n tr n gian qu ch a t ng nhìn th y, ch cõi Tr i m i có, hi n th i duyên tr n c a con ch a d t, ch ng th ¾ây lâu, ph i lo hóa ¾ th t nhi u chúng sinh, h p b n cùng tu lo công qu , ngày sau t nhiên t i ¾ c n i ¾ây du s n ngo n th y, mãi núi tiên làm khách c a tiên. D ng Sinh: C m t nh ng l i ân s v a ch giáo. Các tòa l u cao phía tr c s ng s ng gi a mây, ng i t a ánh vàng

60

Thánh Hi n Á ng

l p lánh, l i th y có con trâu xanh m t s ng ¾ang ti n v h ng th y trò mình, cõi Tr i c sao l i nuôi trâu? T Ph t: ½ó là s c m nh c a ¾ôi c ng Thái Th ng Lão Quân, trâu xanh m t s ng là lo i thú ¾ c bi t cõi tiên ch ch ng ph i trâu r ng th gian; con ch s hãi, trâu t i nghinh ti p chúng ta ¾ y mà. Trâu bò cõi th gian th t là ¾áng th ng, non cày ru ng, già kéo xe, thân làm th t n, s a nuôi tr ... trâu bò c ng hi n nhu c u cho ng i th t quá l n lao. Còn con trâu xanh c a Lão T nuôi này là trâu tr i, th y t c a các lo i trâu bò tr n gian. Trâu bò tr n gian có ¾ màu lông nào nh vàng, tr ng, ¾en, ¾ . v.v... nh ng tuy t nhiên không có màu xanh. D ng Sinh: Cung ¾i n phía tr c nguy nga tráng l phi th ng, gi ng nh mây lành k t t , nh n m b c dát vàng, khí h o nhiên vây b c khi n ai nhìn th y c ng ph i kính n , ba ch Thái Thanh Cung ch t hi n ra, hào quang lòa c m t. T Ph t: ½ây là Tam Thanh ½i n Ph , ch n c ng c a Thái Th ng Lão Quân, c ng còn g i là ½âu Su t Cung cõi ½ i Xích Thiên. B a nay l n ¾ u tiên chúng tôi t i ¾ây, xin ½ o T ch giáo cho v nguyên lí tr i ¾ t hóa công ¾ ng i ¾ i ¾ c rõ, ¾ k tu ¾ o v tr i b ng con ¾ ng ng n nh t. Vi t sách Thiên ½ ng Du Kí tr c tiên ph i bày t c bi n hóa v n chuy n c a tr i ¾ t, ½ o T l i là b c thánh "Th ng Chân Kim Tiên Khai Nguyên" cho nên c u mong ngài ch d y v l huy n vi t o hóa.

61

Thiên Á ng Du Kí

D ng Sinh: Th a, thì ra là nh v y. T Ph t: Các ¾ ng t tu ¾ o ¾ã hàng ng ch nh t ¾ nghinh ti p chúng ta. D ng Sinh: Cúi ¾ u chào ra m t ch v tiên ¾ ng, tôi là k phàm nhân, ¾ t c a Thánh ½ ½ài Trung Thánh Hi n ½ ng, b a nay ph ng ch theo th y d o thiên ¾ ng h i ¾ o, kính mong tiên ¾ ng ch d n cho. ½ o ½ ng: Hoan nghênh T Ph t cùng D ng Thi n Sinh t i th m, giáo ch ng l i m i hai v , xin hai v ¾i theo chúng tôi vào l y chào ra m t ½ o T . D ng Sinh: Xin ¾a t . Theo tiên ¾ ng vào cung Thái Thanh, chánh ¾i n tôn nghiêm, v ng l ng, m t v ¾ o s v m t hài ¾ ng, mái tóc b ch h c ng i trên b cao gi a ¾i n, phía tr c có ¾ t m t l h ng, khói nhang nghi ngút b c lên, toàn thân ½ o T hào quang t a ng i. L y chào Thái Th ng ½ o T , nay con ph ng ch theo th y lên th m cõi tr i ¾ vi t sách, gi ¾ây xin vào Thái Thanh Cung l y m ng ra m t ½ o T , kính mong ½ o T m lòng t bi ch giáo cho con v l ¾ o ¾ ghi vào sách Thiên ½ ng Du Kí h u khuyên r n ng i ¾ i. ½ o T : Mi n l , D ng Sinh mau ¾ ng d y, T Ph t c ng ch u nhi u gian lao kh c c. M i hai v ng i, D ng Sinh xác phàm ch a hóa, linh nhãn l i m i m nên ¾ o l c còn kém, nay t i cõi ½ i Xích Thiên này tâm linh khó b ch u ¾ ng n i, do ¾ó ta ¾ c bi t ban thu c Kim ½an này ¾ c ng c nguyên th n ¾ o th , hãy c m l y ¾i.

62

Thánh Hi n Á ng

D ng Sinh: C m t s ân ban c a ½ o T . Tinh th n con hi n th i h i khó ch u, phong c nh thiên ¾ ng tuy ¾ p ¾ , song tâm h n con c m th y không yên. ½ o T : Ch vì công l c ch a ¾ , cõi ½ i Xích Thiên này bên ngoài ba m i ba t ng tr i, n u không ph i là nh ng b c th ng thánh cao nhân không th t i ¾ây. Con may nh ¾ c h ng ph c nên m i ph ng ch t i th m n i ¾ây, ta giúp con m t cánh tay ¾ thêm s c, mau cúi xu ng. D ng Sinh: Xin vâng l nh... Con ¾ã s n sàng. ½ t nhiên l a cháy bùng bùng trong tâm, m t lu ng chân khí bay vút lên cao, hai m t m l n, ch t c m th y c th thích ng n i v i hoàn c nh n i ¾ây. C m t ½ o T . ½ o T : ½ó là thu c "c u chuy n kim ¾ n" ¾ c luy n trong lò vàng tám m i m t n m, ¾ i ban cho k có duyên, b a nay D ng Thi n Sinh t i ¾ây k nh là ng i có ¾ c duyên y. T Ph t: C m t ½ o T ¾ã ban thu c kim ¾ n tr giúp ph n linh quang cho ¾ t c a tôi m t cách l n lao. M c ¾ích b a nay chúng tôi t i ¾ây là mong ¾ c ch giáo, v y kính xin ½ o T khai m l huy n vi c a tr i ¾ t hóa công ¾ th gian giác ng ¾ o l n mà tu luy n tính tình h i h ng l thi n chân. ½ o T : S huy n di u c a tr i ¾ t hóa công ngo i tr nh ng b c ¾ c ¾ o không k , còn h u h t ng i ¾ i ¾ u ch ng th u t . Cõi th hi n th i l i quá c tâm x o trí, c n ph i r ng l ng c u giúp, chu kì khí tr i ¾ t v n hành c c

63

Thiên Á ng Du Kí

kì huy n di u, cho nên Tr i ban sách huy n bí Thiên ½ ng Du Kí xu ng th gian lúc này c c kì ¾úng th i, lòng ta h ng lo chúng sanh d i g m tr i không th u t l ¾ o s khó b h ng thi n, b i v y gi ¾ây c n ph i thuy t gi ng m t ch ng v nguyên lí cao thâm c a tr i ¾ t hóa công, ¾em thiên c ti t l u cùng th gian ¾ c u ¾ chúng sinh. Ô hô! Tr i cao ¾ t th p, chúng sinh gi a, ba cõi l p, th gi i thành. K t thu mênh mông m m t ch a chia, tr i ¾ t còn là m t kh i h n ¾ n, m t tr i m t tr ng ch a phân, lúc ¾ó khí tiên thiên vô t n, Thánh Ph t Tiên hòa h p chung cùng m t th , t a chi u vô l ng hào quang xoay chuy n h không ¾ c g i là: "Ng i trên cõi m t m " (Huy n huy n th ng nhân), hay "Vua Tr i thu ban s " (Nguyên Th y Thiên V ng). B i ¾ a v t i cao ¾ó nên còn ¾ c kêu là "Th ng ½ ", là th y t muôn loài v n v t, ho c cha Tr i m ½ t. Vì không bi t tên nên m i g i là "huy n huy n" (m m t), không rõ g c r nên g i là "nguyên th y" (ban  u) t c là g c c a ¾ o l n, cõi c a không tên. V n chuy n t i m c tròn ¾ y thì khí t nhiên phân hóa thành "tam thanh" g m: Ng c thanh Nguyên Th y Thiên Tôn, Th ng Thanh Linh B o Thiên Tôn, Thái Thanh ½ o ½ c Thiên Tôn. Ba nhân t "Huyên, Nguyên, Th y" cùng chung m t th , ba c p b c khi ¾ã nên s thì "tam thanh" phân chia bi n hóa sang h u hình, khí thanh nh bay lên cao h i h p làm tr i, m t tr i, m t tr ng và s xu t hi n này ¾ã hoàn thành tam b o. Thiên Tôn v tam

64

Thánh Hi n Á ng

thanh l i bi n hóa Ng Lão: ¾ông hoa M c Công, tây hoa Kim M u, nam hoa H a Tinh, b c hoa Th y Tinh, trung hoa Hoàng Lão; n m lão ¾ã thành, ng hành l p xong, khí tr c n ng l ng xu ng ng ng t thành ¾ t. Tr i ¾ t ¾ã làm nên nh ng còn thi u loài ng i. Vua tr i thu ban s sinh ra tr i ¾ t hóa công, c g ng v n d ng chân khí m t cách âm th m ¾ phân l p n m ph ng thành hình th gi i, nh ng n u không có con ng i thì không th n i li n tam tài cho nên ngài m i ra l nh cho Ng Lão ¾em các nguyên linh gieo tr ng. Ng Lão sau khi nh n lãnh trách nhi m li n thúc ¾ y Kim M u, M c Công lo vi c thai nghén các nguyên linh. Hoàng Lão còn tuy n ch n vùng ¾ t ½ n Khâu thu c núi Tu Di mà ki m hang ¾ ng ¾ Hoàng Th làm ch th thai. Th là vi c ch l ng tròn (tr i) ¾ m vuông ( t) hay tr i che ¾ t ch xong xuôi, M c Công bèn n u "ng kim" l c l y tinh ch t ¾úc ¾ nh ba chân, Kim M u nung "ng th " l c l y th n khí n n l Y n Nguy t. Sau khi núi n t n , tinh ch t c a n c ¾á Huy n Anh r ra ¾ ng trong l , li n b chõ ¾ t vào trong, úp ¾ nh vàng lên m t r i ki m c i dâu ph ng nam cùng v n d ng chân h a nung n u, lát sau h i n c gi a ch n thái hòa trong ¾ nh ng ng ¾ ng bi n thành n c r t xu ng ¾áy, khí thoát ra t d i b ng chõ l i bay lên, do ¾ó mà n c luôn luôn th ng giáng, ¾ y p c trong ngoài. N m Lão có th l ng l m ¾óng c a huy n vi, ng ng k t ¾ n ¾ u chuy n ¾ nh p chõ, ánh sáng t a ng p t ph ng b y ngày m i thâu h i.

65

Thiên Á ng Du Kí

Hoàng Lão, Xích Tinh, Th y Tinh t i ch n cao v i tr m m c ¾ a m t th n theo dõi. Kim M u, M c Công l i tái l p b p, ¾ t chõ lên trên ¾u i khí l nh giá ¾i, t a khí m áp xu ng. ½ thi hành cái tinh túy c a Thái t, M c Công, Kim M u dùng ¾ o "Kim D ch luy n hình" ¾ gìn gi t nh d ng tinh th n, quên lo toan, b tính toán s ng hòa hài, phân ¾ nh kì h n c a các ti t và mùa trong m i n m xong thì mây ng s c ph ¾ nh ¾ u, s ng ng t t i t ¾ m mình núi Tu Di. Ch t nghe ti ng ¾ ng c a trong ¾ nh, M c Công, Kim M u bi t là ¾ n ¾ã chín, m n p xem th y có hai v t p nhau li n ¾ a tay nh c m t v t lên xem thì ra là t ng m t hài nhi nam, M c Công nh c v t còn l i lên coi thì ra là m t hài nhi n , hai ng i m m c i ra kh i ¾ nh luy n ng hành. Hai con ¾ ¾ó là h Bàn C và Thái Huy n Ng c N c ng g i là Á D ng ho c H Giai vào giai ¾o n di n h i giáng tr n. Lúc chính khí c a ng hành sinh ra ng i, khí c a nó ti t ra ngoài phân tán kh p g m tr i mà sinh ra các loài sinh, ¾ ng, th c v t cùng các gi ng bay, l n. Còn nh ng kim, th o m c, n c sông bi n, ¾i n quang th ch h a, các lo i ¾ ng v t, b i ¾ t ¾ó ¾ u là nguyên do s tích n n ¾ t th i khí thành ng i. Con ng i v n t ¾ t làm nên, ¾ t nuôi ¾ t d ng, cho nên khi ch t l i tr v ngu n c i ¾ t. T o l p cõi tr n xong, anh nhi hài n giáng phàm thân th v n thanh t nh, song vì n ph i trái c m tính d c phàm tr n kích ¾ ng, âm d ng giao h p cho nên loài ng i t ¾ y sinh s n không

66

Thánh Hi n Á ng

ng ng. Lí do Vô C c Nguyên Th y ch nh t ¾ ng mà sinh ra Thái C c, Thái C c bao hàm l ng nghi âm d ng r i bi n thành tam tài, t t ng, ng hành, v.v... Nh t b n tán v n thù (m t g c sinh ra muôn v n cái khác bi t) cho nên g i là chúng sinh, c ng còn kêu là chín m i sáu nguyên linh ý nói tr i chín ¾ t sáu bao la vô cùng vô t n không ch gi i h n có chín m i sáu c mà thôi. Ng Lão thai nghén sinh s n ra các nguyên linh cùng v n chuy n chân khí thành ra ng i ¾ y ¾ ng t ng, ng khí th nh ¾ c là nh công c a Ng Lão. Loài ng i trên trái ¾ t màu da không gi ng nhau là do nh h ng b i n m s c c a n m ph ng: ¾ông s c xanh, tây s c tr ng, nam s c ¾ , gi a s c vàng, b c s c ¾en. Cho nên màu s c gi ng nh ¾ t nung trong lò, vì l a không ¾ u m i sinh ra các màu khác nhau. Nguyên linh giáng phàm, ban ¾ u tính tình thu n phác, l y lá cây che mình, tâm h n nhiên nh lúc ban ¾ u, không th c m c, không ham s ng s ch t cho nên lúc ch t d dàng siêu th ng cõi tr i. Sau ch vì nguyên linh ch ng t s ng v i ¾ t lâu ngày thay ch t ¾ i gi ng, t th i trung c tính linh b t ¾ u b ô nhi m n ng cho nên có nhi u k ch t không ¾ c v tr i, khí ô tr c n ng n chìm xu ng nên ¾ a ng c ¾ c t o l p t ¾ây. Ng Lão cõi tr i th y v y quá ¾au lòng mu n ph b , li n tri u t p h i ngh ¾ h p bàn ph ng cách thâu h i k h ach ¾ã ¾em ra thi hành m t cách b t ¾ c d . Ng Lão m i phân thân giáng phàm ¾ u thai ¾ n m ph ng làm n m v giáo ch c a n m tôn giáo,

67

Thiên Á ng Du Kí

b t ¾ u truy n pháp thâu nh n môn ¾ , t i lúc các giáo ch ng ng ph ¾ r i b tr n gian tr v tr i, ¾a s giáo ¾ b kinh b ¾ o khi n cho nguyên linh phân tán ¾ o tâm, sinh linh t ng tàn làm th ng t n h a khí c a tr i ¾ t. Kim M u t i cõi tr i Ng Lão xót th ng các nguyên linh ch ng t m t ¾i không tr l i cho nên nay ban l nh ph giáng chân ¾ o qu ng ¾ nh ng ng i có ph c duyên. ½ cho vi c khuy n hóa ¾ c hi u nghi m mau chóng bèn m n hình th c giáng c ¾ phát huy ¾ o giáo, ban truy n l nh tr i ¾ khuyên r n nh ng k ngang ng c. Vì ph i c p thi t ¾ chúng sinh cho nên Tam Tài ¾ ng thanh l p thánh h i ¾ h p bàn và ¾ã ¾i ¾ n quy t ngh chung là ph i ¾em phong c nh thiên ¾ ng sáng t i ti t l cùng th gian ¾ khuyên nh và h ng d n nguyên linh tr v ch n c c l c, giúp Kim M u ¾ nguyên linh tr v ngu n c i. Hi v ng chúng sinh d i g m tr i xem xong sách này ¾ u h i tâm h ng thi n, quy y ¾ i ¾ o, tr l i thiên ¾ ng, nguyên linh ¾ c siêu th ng cõi tam thanh h p làm m t khí h ng thú tiêu dao. T Ph t: C m t ½ o T ¾ã ti t l u h t thiên c ¾ c m hóa chúng sinh. Vì th i gi eo h p, tôi còn ph i ¾em D ng Sinh tr v Hi n ½ ng, ngày khác l i xin t i th nh giáo. ½ o T : T t l m. Ra l nh cho các ¾ o ¾ ng hàng ng ch nh t ti n ¾ a hai v tr l i Hi n ½ ng.

68

Thánh Hi n Á ng

½ o ½ ng: Xin tuân l nh. Kính ti n T Ph t cùng D ng Thi n Sinh tr v Hi n ½ ng. Mong s m t i th m l i ch n này. D ng Sinh: C m t ½ o T ¾ã ban l i ch giáo ng c vàng siêu di u, xin bái t . Th a, con ¾ã s a so n xong, kính m i ân s lên ¾ ng. T Ph t: ½ã t i Thánh Hi n ½ ng, D ng Sinh xu ng ¾ài sen, h n phách nh p th xác. WUX

69

Thánh Hi n Á ng

H IN M

L I D O CUNG THÁI THANH NGHE THÁI TH NG ½ O T THUY T PHÁP

Ph t S ng T Công Giáng ngày 29 tháng 6 n m K Mùi (1979) Th Ph t t i Linh S n m c vi n c u Linh S n ch t i n tâm  u Nhân nhân h u cá Linh S n tháp H o h ng Linh S n tháp h tu. D ch Ph t Linh S n ch ki m xa Linh S n t i ¾áy tim ta Linh S n tháp báu ng i ng i có Mau t i Linh S n tháp ¾ó tu. (1) T Ph t: Bài th ¾ o trên ¾ây tin r ng nhi u ng i hi u th u ¾ c ý ngh a sâu xa c a nó, cùng chân nh n r ng n u nh mi ng l i ch ê a t ng ni m mà mong ¾ c ¾ o thì ch ng th ¾ c nào, b i l t kh u t i tâm còn cách quá

70

Thiên Á ng Du Kí

xa. Trong th nói Linh S n v n là Tâm ½ u S n, t c ng r c a n o lên thiên ¾ ng và ng xu ng ¾ a ng c, các linh h n sau khi ch t ph i tái ¾ u thai làm ki p ng i, hay ch u hình ph t ¾ a ¾ a ng c, ho c có ph c ¾ c lên thiên ¾ ng; h t th y các linh h n ¾ó ¾ u b t ¾ u t ngã ba này. Chúng sinh d i g m tr i mu n tu tâm h i ¾ o h n là ch ng c u ¾âu xa, ch c n c m m nh g ng tròn mà soi, r i tìm hi u cho k b m t th t c a mình xem là ¾ p ¾ hay x u xa? T v n l ng tâm xem là thi n lành hay h ¾ n, khi y ch c ch n s tìm th y Linh S n ngay chính gi a tâm ta, qu là m t s m lên non ¾ t nhiên th y Ph t cùng tìm ra ng lên ¾ c thiên ¾ ng r i v y. B a nay ta l i h ng d n h n phách thánh bút D ng Sinh d o th m cõi tr i vi t sách. D ng Sinh mau lên ¾ài sen. (2) D ng Sinh: Con ¾ã s a so n xong, kính m i ân s lên ¾ ng... T Ph t: B a nay l i t i cung Thái Thanh ¾ l y m ng cùng xin th giáo Thái Th ng ½ o T , hai th y trò mình ng i trên tòa sen ph i ph i bay lên cõi tr i t i n i t i ch n bình yên vô s . D ng Sinh: Hình nh b a nay r t nóng? T Ph t: ½ã g n t i Nam Thiên Môn th c quá mau l , ¾ây là ranh gi i c a t ng ¾ i khí nên ch ng còn không khí, và vì t c ¾ bay c a chúng ta quá nhanh cho nên con m i có c m giác nóng b ng nh v y.

71

Thánh Hi n Á ng

D ng Sinh: Th a, khi lên t i cõi tr i có còn không khí ch ng? T Ph t: Con ch ng t ng nghe phi hành gia lái phi thuy n v t ra kh i t ng khí quy n, toàn thân h ph i b c kín, cùng mang theo bình d ng khí ¾ hít th còn không ch ng th s ng n i. Hi n th i ng i tr n còn b t l c trong vi c ¾em thân x ng th t lên s ng t i cõi tr i, c n ph i tu t i m c thân tr thành kim c ng m i mong thích ng n i, còn thân tr n th t i ¾ây h n bi n thành xác ch t c ng ¾ . Do ¾ó hi v ng ng i ¾ i ngh t i vi c tu ¾ o ¾ khi thành ¾ t d i ¾ c ch c a mình lên ch n h vô, có ¾em tâm phóng vào cõi thái h m i có th nh nhàng tiêu dao và t n t i n i ¾ó ¾ c. Con t ng bi t ch trong nháy m t là lên t i m t tr ng, t thái ph i ph i s ng ¾ i h n nhiên t t i c a các v Tiên Ph t ¾ã ch ng minh nguyên lí ch có khí thanh m i lên cao n i mà thôi. Vì v y Tiên Ph t ¾ã luy n tinh hóa khí, khí hóa th n, th n tr v h không ¾ i ¾ nh, luy n thân xác thành thân pháp, nhìn s c nh không cho nên khi t i ¾ây m i d dàng thích ng v i hoàn c nh s ng t i thiên ¾ ng. Mong ng i ¾ i ghi nh rõ ¾i m này. (3) D ng Sinh: Th a ân s , v tr t o hóa c sao l i kì di u ¾ n nh v y ¾ c? T Ph t: T o hóa ¾ã ¾em các tinh c u s p x p có tr t t trong v tr , cho nên c theo ¾ ng qu ¾ o mà v n hành, h p l c c a lòng ¾ t sinh ra các lu ng ¾ i t tr ng, t

72

Thiên Á ng Du Kí

tr ng phát ra sóng ¾i n ¾ gi cho các tinh c u luôn luôn v n chuy n ¾úng ¾ ng, không va ch m c xát l n nhau. ½ó là s s p x p vô cùng khéo léo và v ¾ i c a ¾ ng th n linh ch t o v t. Th gi i ngày nay nh khoa h c k thu t ti n b ¾ã ch t o ¾ c phi thuy n thám hi m các hành tinh, có th nói là ¾ã ¾o t m nh tr i vì gi ng nh k không tu tâm s a tính l i ¾ c m hu nhãn nhìn th u th gi i khác m t cách t t ng. D a vào ph ng ti n c a khoa h c ¾ tìm hi u không gian, b t quá ch th y ¾ c cái hình ch t th p kém b ngoài, còn cái h n s ng cao siêu c a các cõi tr i l i b t l c, vô ph ng tìm hi u, ch ng khác nào k nhìn m t ¾ i d ng bao la ch th y m t màu xanh bi c, sâu th m, còn ¾áy bi n ch t ch a bi t bao ¾i u bí n c a tr i ¾ t th h i làm sao nhìn th y ¾ c h t? D ng Sinh: Th a, ân s v a ti t l u nh ng ¾i u c c bí n c a v tr , con m i ¾ c nghe l n ¾ u, n u nh ¾em công b cho c th gian ¾ u bi t h n là ngàn ¾ i còn mãi l u truy n. T Ph t: Nói v thiên c thì vô cùng, nh ng ¾i m ti t l v a r i ch m i là m t chút ¾ y thôi, còn bi t bao nhiêu ¾i u bí n khác có th cung c p cho ng i ¾ i th u t . Hai th y trò m i mê bàn lu n l ¾ o, thoáng giây ¾ã t i tr c c a cung Thái Thanh. B a nay ch n này yên l ng v ng v vô cùng, bên g c cây, trong nhà mát n i n i các ¾ o s hài ¾ ng nét m t ân ¾ c t bi ¾ u ng i nh m m t d ng th n, không v ng tà khí, ng i sáng v thiên chân.

73

Thánh Hi n Á ng

D ng Sinh: Th a ân s , toàn thân các v ¾ó ¾ u t a sáng, không rõ h tu luy n theo pháp môn nào? T Ph t: H ¾ang v n chuy n "huy n công" tâm r ng t a h không, ¾ó là cách s d ng ¾ o h nh t i th ng th a, h t s c t nhiên nh viên ng c quý không v ng chút b i tr n, ch t a chi u hào quang sáng ng i. Chúng ta không th t i ¾ây lâu ph i mau vào cung th nh giáo ½ o T . D ng Sinh: Th a hay l m, con trâu xanh m t s ng th nh th i bên g c cây coi v r t an nhiên t t i. T Ph t: Trâu này không ph i là trâu phàm, vì m i c ch ¾ u bi u l phong thái chân tu. Chúng ta ph i vào trong ¾i n l ng nghe ½ o T thuy t pháp ¾ m trí. D ng Sinh: Th a vâng... Ngu sinh xin cúi l y ½ o T , b a nay theo ân s t i ¾ây ¾ kính xin ½ o T ban l i ch giáo. ½ o T : Mi n l , hai v tr i bao gian lao kh c c m i t i ¾ c n i ¾ây, xin m i ng i. ½ o ¾ ng mau dâng r u ng c Qu nh T ng. ½ o ½ ng: Xin tuân l nh... ½ã dâng lên, kính m i T Ph t cùng D ng Thi n Sinh dùng. D ng Sinh: C m t ½ o T ¾ã quá u ái và h u ¾ãi. ½ o T : Ch khách sáo, hai v b a nay l i quá b t i th m n i này tôi r t ¾ i vui m ng. Tuy s ng tiêu dao n i cõi tr i song lòng tôi lúc nào c ng ngh ng i v th ¾ o và chúng sinh, th y ng i ¾ i hi n nay k gi ¾ o ¾ c r t hi m nên tôi luôn luôn ráng s c c u ¾ các sinh linh tr v ngu n

74

Thiên Á ng Du Kí

c i. Nay nh Thánh H i do Tam Tào tri u t p ¾ã quy t ¾ nh ti t l phong c nh thiên ¾ ng t i sáng h u h ng d n chúng sinh tr v tr i th c qu là may m n. Tôi càng vui m ng h n n a khi th y hai v có ¾ c cái vinh d lãnh trách nhi m vi t sách Thiên ½ ng Du Kí, hi n t i nhi m v k c ng khá n ng n vì ¾ ng ¾i t i m c ¾ích quá xa. Tôi ti t l u c huy n vi c a thiên ¾ a t o hóa là c t giúp chúng sinh t rõ ng v tr i, v y xin h a h t lòng bày gi i cùng ng i ¾ i ¾ kh i ph lòng tr i xanh trông c y. D ng Sinh: Hi n t i ng i ¾ i ph n l n v t ch t d th a nh ng tinh th n l i tr ng r ng, do ¾ó vi c tu d ng tính tình ¾ tâm th n ¾ c yên n r t là c n thi t, nh ng kh n i ch ng rõ cái lí c a ¾ o ra sao ¾ mà tu luy n cho có k t qu . V y kính mong ½ o T ch giáo cho. ½ o T : ½ ng l i tu ¾ o tuy có hàng ngàn v n pháp môn nh ng cu i cùng không th không ngh t i thiên ¾ ng c c l c. Do ¾ó, mu n tu ¾ o tr c ph i lo hi u rõ l ¾ o m i mong tránh kh i tu luy n m t cách mù quáng (yêu tu ¾ o tiên tu liêu gi i ¾ i ¾ o nguyên do ph ng mi n manh tu h t luy n) t n hao nhi u m hôi mà l i l m ¾ ng l c l i thì th t qu là ¾áng ti c. ½i m quan tr ng hàng ¾ u c a vi c tu ¾ o là ph i có duyên, k vô duyên ch ng th th c t nh ¾ o tâm, không th c ¾ o tâm ch c ch n r t vào cõi mênh mang m m t, ch ng th tìm ¾ c ch n ngh . Ch a k cái th v n hành c a ¾ o m i th i ¾ i l i ¾ i khác, k không rõ ¾ c s v n hành c a tr i thì tuy có duyên song

75

Thánh Hi n Á ng

c ng vô ph ng ¾ c n i ¾ o. (4) Gi ng nh k h i ¾ ng nh ng không rõ gi xe kh i hành, t i lúc ¾ n ¾ c tr m xe thì xe ¾ã r i b n t lâu. Th m i bi t tuy có duyên nh ng vì không rõ ¾ c th i v n thành ra u ng phí r t nhi u công phu mà v n ch ng th ¾i vào ¾ ng ¾ o, do ¾ó c n ph i hi u rõ v n tr i ¾ còn bi t ¾ ng mà ti n thoái. Tu ¾ o không khó nh ng c n ph i th n tr ng t ng b c, vì ch c n l ¾ nh m t chút là có th g p hi m h a. K ¾i vào ¾ ng ¾ o ph i k l ng t ng chút, n u nh ph n quy t c, không nh ng b câu l u x t i mà còn nguy hi m t i tính m ng. Ng i tu ¾ o tuân theo lí ¾ o gi ng nh k ¾i ¾ ng càng ¾i càng thêm can ¾ m, cu i cùng ¾ t m c ¾ích h i nào không hay; còn nh ph n ¾ o gi ng k ¾i ¾ ng càng ¾i càng s hãi, ch ng th g p ¾ c sinh l mà g p ngay t l , b i v y ng i tu ¾ o ph i h t s c th n tr ng v y. D ng Sinh: Th a con không ¾ c rõ tu t i c nh gi i t i cao "Tam Hoa T ½ nh, Ng Khí Tri u Nguyên" ¾ t ¾ o qu "Kim Tiên" là nh th nào? ½ o T : ½ o Tiên l y Kim Tiên là c c ph m, t c là Vô C c Kim Tiên, t i ¾ c m c này không còn s ng ch t, v nh vi n thoát vòng luân h i. Tam Hoa T ½ nh, Ng Khí Tri u Nguyên là công phu ¾ t t i m c t i th ng th a c a ¾ o gia, n u không tu ¾ c t i m c ¾ó h n là vô ph ng vào ¾ c c nh gi i Kim Tiên và Vòng Tròn Vô

76

Thiên Á ng Du Kí

C c. Xin t m gi ng gi i ý ngh a siêu di u c a Tam Hoa T ½ nh và Ng Khí Tri u Nguyên nh sau: I. TAM HOA T ½ NH

1) Nhân hoa (hoa ng i): Luy n tinh hóa khí. Ng i v n do s hòa h p c a tinh mà sinh s n, cho nên tinh là ch ng t c a luân h i. K tu ¾ o, tâm ph i lìa ¾ c "h tiêu" (t c là Â ng d n khí n m phía trên bàng quang ch v phân bi t thanh tr c, ch ra mà không vào), có di t tr ¾ c dâm d c thì tinh m i không xu t, có quên ¾ c chuy n dâm d c thì tinh m i ¾ y và "hoa chì" m i n . 2) Á a hoa (hoa ¾ t): Luy n khí hóa th n. Ng i ta s ng ¾ c là nh khí, k tu ¾ o tâm ph i lìa ¾ c "trung tiêu" (t c m ch d n khí n m l n trong bao t ) thì không kinh không s , không oán không gi n, t khí hòa thu n bình yên, ¾ o thông su t, trung khí ¾ thì không ngh t i n, "hoa b c" m i n . 3) Thiên hoa (hoa tr i): Luy n th n hoàn h . Tinh khí tuy ¾ song không có th n t thân th không có ánh sáng thì k nh ch t cho nên th n là ch t . K tu ¾ o, tâm lìa ¾ c "th ng tiêu" (t c m ch d n khí n m phía trên bao t ) m i không ch p tr c, th n mãn túc thì không còn ngh t i ng , h n trong l ng t nh táo t thoát xác tr v h vô, vào c nh gi i h không và "hoa vàng" b ng n . (5)

77

Thánh Hi n Á ng

II. NG

KHÍ TRI U NGUYÊN

1) Tâm (tim): Ch a th n, h u thiên là th n th c, tiên thiên là "l " (phép t c), không bu n th ng t th n ¾ nh là Xích ¾ (vua  hay l a) ph ng nam là h a khí tri u nguyên. 2) Can (gan): Ch a h n, h u thiên là du h n, tiên thiên là "nhân" (lòng th ng), không vui s ng t th n ¾ nh là Thanh ¾ (vua xanh) ph ng ¾ông vì m c khí tri u nguyên. (6) 3) Tì (lá lách): Ch a ý, h u thiên là vong ý (quên ý t ng), tiên thiên là "tin" (tin t ng), không tham d c t ý ¾ nh là trung ng hoàng ¾ vì th khí tri u nguyên. 4) Ph (ph i): Ch a phách, h u thiên là qu phách, tiên thiên là "ngh a", không gi n t phách ¾ nh là B ch ¾ ph ng tây vì kim khí tri u nguyên. (7) 5) Th n (c t): Ch a tinh, h u thiên là tr c tinh, tiên thiên là "trí", không vui s ng t tinh ¾ nh là H c ¾ ph ng b c vì th y khí tri u nguyên. (8) Trên ¾ây là cái l Tam Hoa T ½ nh và Ng Khí Tri u Nguyên. Nói khác ¾i ng i tu ¾ o thì ng hành tr v ng lão, tam hoa hóa tam thanh, quy hoàn b n th Vô C c (9), ¾ t c u cánh viên thông. Tu pháp qu không khó, gi tinh khí th n, tôn nhân ngh a l trí tín, không ¾au bu n vui s ng dâm d c gi n h n, t b n tính t t i thành t u ¾ c qu v Kim Tiên. Do ¾ó m i nói ng i ta có th tu tâm

78

Thiên Á ng Du Kí

d ng tính ¾ thân tâm mình không còn m t chút khuy t ¾i m, có th t do qua l i ch n th gian m c dù có muôn ngàn lu t l ¾ t ra v n không trói bu c ¾ c mình, t nhiên siêu thoát ba cõi, ra kh i ng hành. ½ó chính là cái lí c a Tam Hoa T ½ nh và Ng Khí Tri u Nguyên. Tam Hoa Ng Khí là m t lo i th n khí th ng hoa, khi k t t làm m t có th rung tr i chuy n ¾ t h t s c d dàng, th n thánh c ng không ng n n i, t nhiên thành t u ¾ c qu v t i cao là ½ i La Kim Tiên. D ng Sinh: C m t ½ o T ¾ã khai sáng trí hu cho ngu sinh, th a còn con trâu xanh bên ngoài cung Thái Thanh lai l ch c a nó th nào? Ngài có th gi i thi u qua v nó ¾ c không? ½ o T : D ng Sinh mu n bi t rõ lai l ch tôi có th trình bày s qua vài ¾i m nh sau: S tích Lão T c i trâu xanh qua c a i Hàm C c thì ti n thân c a trâu chính là M c Công Thanh ½ ph ng ¾ông hóa thành. Còn tôi hóa thân làm Lão T Á ½ông, lãnh s m ng ph ¾ chúng sinh kh p cõi này. Các n c Á ½ông v n l y ngh nông làm n n t ng duy trì và phát tri n qu c gia, vì h u h t dùng trâu canh tác cho nên vi c tôi c i trâu xanh t ng tr ng cho s giúp ¾ i. Tôi hóa làm Lão T truy n ¾ o ¾ giáo hóa chúng sinh và ¾ã c i trâu xanh qua i Hàm C c trao l i cho ông lão canh i tên là Y H cu n ½ o ½ c Kinh g m n m ngàn ch . R i sau ¾ó tôi l i hóa thân qua n ½ khai m trí hu cho dân t c này khi n h th bò, coi bò là

79

Thánh Hi n Á ng

thánh. ½ó là nguyên nhân sâu xa c a s th n hóa t bao ngàn n m tr c mà ng i ¾ i gi ¾ây m i rõ. Nhân lo i hi n th i ¾a s ¾ c trâu bò nuôi l n, nh s a tr con bú là ch t ti t ra t c th bò, v l i l ng th c ph m nuôi nhân lo i m i ngày m t sút gi m nên ph i dùng s a bò thay th trong nhi u tr ng h p, và c ng b i n u ng lâu ngày nên nhi u k nhi m tính trâu bò. Loài ng i r t xu ng h u thiên sinh tr ng trên m t ¾ t là do trâu bò hóa ki p cho nên không l y làm ng c nhiên ¾i m ¾ o tâm khác nhau, tính tình ngày m t ¾ i khác. Mong r ng sau khi nghe tôi thuy t pháp s ¾ i n trâu bò, l n l n bi t gi ¾ o tâm m i không ph vi c tôi hóa thân c u ¾ chúng sinh. Còn t i sao trâu l i m t s ng? ½ó là vì ¾ o c a tôi có m t không hai, trên tr i d i ¾ t ch có m i ¾ o là ¾ c tôn thôi. T Ph t: Xin c m t nh ng l i ½ o T v a ch giáo. Vì th i gi eo h p, tôi ph i ¾em D ng Sinh tr l i Thánh Hi n ½ ng, xin bái t . D ng Sinh: L y t ½ o T ¾ã ban l i vàng ng c, vì th i gi g p gáp, con ph i theo ân s T Ph t tr v Thánh Hi n ½ ng, xin bái bi t. ½ o T : Mong hai v còn có c h i tr l i n i ¾ây. T Ph t: Còn duyên còn g p l i. ½ o T : Ra l nh cho các ¾ o ¾ ng hàng ng ch nh t ¾ a ti n. T Ph t: ½ã t i Thánh Hi n ½ ng, D ng Sinh xu ng ¾ài sen, h n phách nh p th xác.

80

Thiên Á ng Du Kí

H I SÁU

D O CUNG TH NG THANH

NGHE LINH B O THIÊN TÔN THUY T PHÁP

Ph t S ng T Công Giáng ngày m ng 6 tháng 6 n m K Mùi (1979) Th Thiên hoa pháp v ch n mê tr m T nh th tiêu dao l c  o thâm Thánh Ph t tây thiên quan t t i Tiên chân ng c Âi n thính dao c m. D ch Hoa tr i m a pháp t nh mê l m Ch n v ng tiêu dao vui ¾ o tâm Thánh Ph t tr i tây xem t t i Th n tiên ¾i n ng c l ng nghe ¾àn. T Ph t: Ng i ¾ i ¾ u yêu hoa vì h ng s c c a hoa di m l nh ng ti c m t ¾i u hoa h gi i mau tàn. Ng c l i trên tr i hoa tiên n cúng dâng ch Tiên Ph t b n mùa không héo úa, tám ti t ch ng r ng r i, mãi mãi t i th m

81

Thánh Hi n Á ng

s c màu, th m ngát nh y h ng. Ng i tr n ai c ng thích không khí trong lành nh ng tr c khí th gian m i ngày m t dày ¾ c mà v n ph i hít th , ngàn n m m t thu g p m a pháp ¾ xu ng, mùa xuân b ng n kh p n i trên m t ¾ t khi n tâm h n t i mát, ý t ng trong lành. Hai lo i khí thanh tr c qu ¾ã phân bi t rõ ràng, cái khí thanh nh b c lên cao làm tr i, khí n ng tr c ¾ ng xu ng làm ¾ t. Mong th nhân lo gi gìn tinh th n sao cho th t thanh nh , tr b phi n não t c tình, m i có th siêu th ng cõi thái h c c l c, tránh kh i cái ngày b ¾ a ch n t i t m. D ng Sinh chu n b lên ¾ ng, b a nay mình l i d o xem phong c nh Thiên Cung ¾ "quan quang" (xem ánh sáng). D ng Sinh: Xin tuân l nh... Con ¾ã s a so n xong, m i ân s lên ¾ ng. Th a ân s v a nh c t i hai ti ng "quan quang" (xem ánh sáng) song con ch a lãnh h i ¾ c h t ý ngh a, v y kính mong ân s gi ng gi i thêm ¾ cho con ¾ c t n t ng. T Ph t: Ha ha, con v a nói d t hai ti ng "quan quang" (xem ánh sáng) ¾i n trong Thánh Hi n ½ ng t t ng m, m i ng i tr thành "quan âm" (xem bóng t i) thì qu th c hàm ng quá nhi u ý ngh a. (1) D ng Sinh: Th a ân s , lí do t i sao? T Ph t: Con h i v y là b i tâm con còn ¾ ng vì Ph t pháp v a r i t m th i cúp ¾i n m i l m giây là c t ¾ m trí cho các ¾ t c a Thánh Hi n ½ ng nên s ki n này ng ý r t sâu xa. Và m c dù trên không trung th y ¾ã

82

Thiên Á ng Du Kí

th y rõ ¾ c các ¾ t trong Thánh Hi n ½ ng ng ngác ki m tìm ánh sáng nên ¾ã ¾ t n n soi la bàn, vì t ng r ng soi nh v y s th y ¾ c ng n bút giáng c vi t gì, b i v y th y g i hành ¾ ng ¾ó là "quan quang" (coi ánh sáng). Nh ng th t ra hai ti ng ¾ó có ngh a là h ng t i ch sáng s a ¾ nhìn cho rõ c nh t ng sáng t i c a ¾ i t nhiên. Hi n th i th gi i khoa h c k thu t phát ¾ t, g n thì trong n c, xa thì ngoài n c, kh p n i m i ng i ¾ u l i d ng c h i này ¾ "quan quang" (coi ánh sáng), nh v y ch ng ¾ã lìa b ánh sáng c a chân tâm ¾i tìm ánh sáng t bên ngoài ¾ó sao? Ha ha, nh ng k ham t i ch n n ch i, lao mình vào phòng t i mong tìm ánh sáng, ta ¾ u g i h là nh ng k "quan âm" (tìm coi bóng t i). Ng i ¾ i bây gi ch mong xem ánh sáng c a muôn ngàn th hình danh s c t ng cõi nhân gian là b i h không bi t r ng phong quang n i cõi tr i còn ¾ p ¾ t i sáng g p v n l n h n, nên ch ng ngh ¾ n vi c lên trên ¾ó th ng lãm. B a nay th y l i h ng d n con t i cung ¾i n nhà tr i m i chính th c là không c n dùng l a ¾èn c y soi r i ¾ "quan quang". D ng Sinh: Th a, con qu là có ph c nên m i may m n ¾ c là khách "quan quang". T Ph t: ½úng ¾ó, sau này con còn có th h ng d n muôn ngàn ng i t i ¾ây, khi ¾ó m i th t s khám phá ra m t l c ¾ a m i c c kì v ¾ i. D ng Sinh: C m t ân s .

83

Thánh Hi n Á ng

T Ph t: Chúng ta mau t i Linh S n ¾ t Tr i rõ Ph t, còn ng i ¾ i c ng v y, mu n lên ¾ c thiên ¾ ng, ch c n có lòng tu ¾ o l n t là ¾ c th a mãn v y. Hi n th i ¾ã t i cung Th ng Thanh t i cõi tr i, b a nay th y trò mình s bái ki n ¾ c Linh B o Thiên Tôn. D ng Sinh hãy mau chu n b l y chào ra m t ngài. D ng Sinh: Xin vâng l nh... T i n i này lòng con t nhiên khoan khoái nh nhàng, không còn v ng chút b i tr n, phía tr c có m t tòa cung ¾i n nguy nga s ng s ng trong mây, chung quanh hàng hàng l p l p l u gác bao b c, ánh vàng t a chi u b n ph ng. Các cung ¾i n th y ¾ u ph b c, dát vàng, n m ng c khác h n nhà c a ch n d ng gian làm b ng g ch ngói g tre, m t nhìn lòng hân hoan vô k , ch ng th nào t h t v trang nghiêm tráng l . Hoa tr i ngào ng t, m a pháp th m ¾ m tùng bách bi c xanh không v ng chút kh não tr n gian, h c tr ng ¾ u trên cây ngô ¾ ng, cá vàng b i d i ao tr i, phong c nh sáng t i kì o khi n khách l u luy n quên v . Xin h i ân s t i sao cung Th ng Thanh muôn vàn ánh hào quang l i ng i chi u b t tuy t th kia? T Ph t: Vì ¾ c Linh B o Thiên Tôn thuy t pháp ¾ cho con h p th "pháp quang" c a ba m i sáu sao Thiên C ng (B c Á u) và b y m i hai sao ½ a Sát chuyên gi nhi m v v n chuy n ba ngàn ¾ i thiên th gi i. Chúng ta mau vào cung l y chào ra m t ¾ c Thiên Tôn.

84

Thiên Á ng Du Kí

D ng Sinh: ½ o ½ ng hàng ng ch nh t hai bên gi ng nh nghênh ¾ón chúng ta. ½ o ½ ng: Hoan nghênh T Ph t cùng D ng Thi n Sinh t i th m, ¾ c Thiên Tôn ban l nh ¾ón r c hai v . D ng Sinh: Vào trong th y m t v ¾ o tr ng ng i gi a chính ¾i n, toàn thân ng i t a hào quang v m t hi n t nhân ¾ c, m m c i nhìn chúng tôi. L y chào ra m t ¾ c Thiên Tôn, ngu sinh ph ng ch theo th y d o cõi thiên ¾ ng vi t sách, b a nay ¾ c t i th m phong c nh tiên thánh Tam Thanh, kính xin ¾ c Thiên Tôn ban ân ch giáo. Thiên Tôn: Mi n l ... M i hai v ng i, Tiên ½ ng mau ¾em r u ng c Qu nh T ng dâng hai v . D ng Sinh: C m t ¾ c Thiên Tôn ¾ã quá ban ân, lòng con th t c m kích. T Ph t: Th a b a nay tôi h ng d n ¾ ¾ t i cung Th ng Thanh kính xin ¾ c Thiên Tôn ban l i giáo hu n ¾ ch rõ b n mê cho. Thiên Tôn: ½úng v y, th n và ng i thu c quý Hi n ½ ng ¾ã nh n chân công tác, ra s c truy n bá ¾ o Thái Th ng, ban b Kh ng Giáo, d y pháp Nh Lai, công c u ¾ chúng sinh ¾ã sâu dày, b a nay l i còn l n l i t i ch n Th ng Thanh c u mong tôi ban truy n Linh B o chánh pháp th t qu là h t lòng vì ¾ o. Tôi ng t i ¾i n Tam Thanh chuyên gìn gi ¾ o pháp nên th y rõ muôn pháp th gian ch ng th v t kh i pháp c a ba m i sáu sao

85

Thánh Hi n Á ng

Thiên C ng cùng thu t c a b y m i hai sao ½ a Sát. Và tôi dám ch c trên ¾ i ch ng m t ai có th hi u rõ ¾ c h t pháp thu t này, v l i hi n th i th ¾ o nhân tâm sa sút, gi s nh có k thông su t ¾ c thì ch c ch n c ng s ¾em s d ng vào các vi c b t chính. B i không tuân hành gi i lu t c a Thiên Tôn nên d u có tu ¾ o ¾ c c a Thái Th ng và hành pháp thu t c u th c a Linh B o ch ng n a c ng ch tr ng ¾ o mà không tr ng pháp. K n m pháp thu t l n l n ¾i vào ¾ ng tà ¾ o, không ch u tu tâm s a tính, g n ¾ây pháp thu t b th t truy n th gian là vì tôi ¾ã thâu h i v cung Thái Th ng. Pháp thu t ba m i sáu sao Thiên C ng và b y m i hai sao ½ a Sát là pháp thu t bao la Vô C c, g m thâu các pháp v m t m i c ng nh ph c p t i kh p m i con tim. B a nay D ng Sinh ¾ c ban truy n tâm pháp này thì có th ¾em ng d ng trong m i hoàn c nh. Tôi vì mu n ¾ các nguyên linh v tr i nên m i ¾ c bi t ban pháp này, trong ba cõi ¾ t tr i ng i ch có ¾ o là ¾ c tôn, trong sáu h ng ¾ông tây nam b c và trên d i ch có pháp là không hai. B i con ng i th i nay tán t n l ng tâm, chôn vùi ¾ o pháp nên s k tâm thu t b t chính ¾em dùng ¾ h i ng i cho nên tôi m i thâu h i ¾ o pháp, ch truy n cho pháp thu t khoa h c ¾ b túc ¾ o h c còn khi m khuy t mà thôi. Pháp c a ba m i sáu sao Thiên C ng và thu t c a b y m i hai sao ½ a Sát ¾ i l c nh sau:

86

Thiên Á ng Du Kí

I. PHÁP C A BA M 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24)

I SÁU SAO THIÊN C

NG

T o hóa xoay v n Âm d ng ¾iên ¾ o Thay ¾ i sao tr i Xoay chuy n m t ¾ t G i gió kêu m a Lay núi rung ¾ t C i gió ¾è mây L p sông thành bãi Hào quang ng p ¾ t Bi n sông n i sóng Ch ¾ t thành gang Ng hành chuy n bi n Sáu phép c a l Lén bi t t ng lai Phá non d i ¾á Ch t r i s ng l i Bay mình l u d u Chín th thâu khí T g c bung ra R ng giáng h qu Vá tr i ch a m t tr i D i non l p bi n Tr ¾á thành vàng ½ ng không th y bóng

87

Thánh Hi n Á ng

25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36)

Thai hóa thành hình L n nh ¾ ng lòng Hoa n kho nh kh c Th n khí d o ch i Cách t ng nhìn th u H i gió ph n l a N m gi n m s m L n gi ng chui ¾ t Tung cát qu ng ¾á Nh núi d ng bi n Tung ¾ u bi n thành quân Cây ¾inh hóa b y m i tên (2) I HAI SAO ½ A SÁT

II. THU T C A B Y M 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) T t i t m (3) ½o t h n Gánh núi Ng n n c M n gió (4) Tr i s ng C u n ng C um a Ng i trên l a L nd in c Che m t tr i

88

Thiên Á ng Du Kí

12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37)

C i gió (5) N u ¾á Phun l a Nu t dao Ch a tr i ¾ t trong b u ½i nh gió ½i trên n c Tung g y Phân thân Tàng hình M c ¾ u khác ½ nh th n Chém yêu quái M i m c tiên Truy h n B th n V i mây B t tr ng Chuy n d i N m m ng Lìa xa G ig y Ng n n c Gi i tai ng C u nguy kh n Vàng tr ng

89

Thánh Hi n Á ng

38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63)

Ki m thu t Ph n x ½i d i ¾ t Thu t tính sao (6) Bày bi n Trá hình Phun hoa Tr hoa Qu t m Di bóng D t i D u tích Gom thú Chia chim C m khí S cl n X ¾á T o ánh sáng Màn mùng y ph c H ng d n nm c Khám phá B ng núi Lú m m Lên cao U ng n c

90

Thiên Á ng Du Kí

64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72)

N m tuy t Ph i n ng Tung v t Phù th y Yd c Bi t th i Rõ ¾ t Tr l a D p kh n c u (7)

Gi d n pháp c a ba m i sáu sao Thiên C ng ¾ th y rõ s t ng ¾ ng x a và nay nh sau: 1. Ng i x a có phép làm ¾iên ¾ o âm d ng; ng i nay t khi có ¾èn ¾i n, ¾êm ¾en có th bi n thành ngày sáng, ¾em so sánh s náo nhi t sáng s a c a ¾êm thành th v i ban ngày thì qu ¾êm t i h n h n. 2. Ng i x a có phép c i gió ¾è mây; ng i nay ng i phi c v t t ng mây, ¾ó là s bi n hóa pháp c a khoa h c k thu t. 3. Ng i x a có phép ¾ i v t d i sao; ng i nay có th thay tim thay th n. L i còn có th thay ¾ i ng t ng gi a ng i và chó kh . 4. Ng i x a có phép n tr n trong ng hành là kim m c th y h a th ; ng i nay n trong n c có ti m th y ¾ nh, trong s t có ph n l c c , trong ¾ t có ¾ ng h m.

91

Thánh Hi n Á ng

5. Ng i x a có phép tiên ¾oán ¾ bi t tr c t ng lai; ng i nay có ¾ các th máy móc t i tân nên có th tr c nghi m t ng lai th i ti t cùng khí h u. 6. Ng i x a có phép tàng hình; ng i nay có máy bay xe l a, ch trong kho nh kh c có th b ng mình t i ¾ a ¾i m khác. 7. Ng i x a có phép d i non l p bi n; ng i nay có th dùng các th ch t n cùng máy móc t i tân ¾ ¾ào núi l p sông. 8. Ng i x a có phép khu t ph c r ng c p vâng l i; ng i nay có roi ¾i n ¾ d y d chúng làm theo ý mu n. 9. Ng i x a có phép gây s m sét; ng i nay ch c n gài bom r i nh n nút là long tr i l ¾ t. 10. Ng i x a có phép nhìn xuyên t ng vách; ng i nay có máy truy n hình, truy n thanh nên các hình nh và ti ng nói cách xa hàng ngàn d m v n có th nhìn t n m t nghe t n tai. 11. Ng i x a có phép ném ¾ u thành quân; ng i nay dùng trái n thi t nh nh h t ¾ u mà có th thay th m t ng i lính ¾ gi t quân thù. Trên ¾ây là b ng l c thu t pháp c a ba m i sáu sao Thiên C ng x a và nay. Còn d i ¾ây xin d n ch ng thêm v thu t c a b y m i hai sao ½ a Sát nh sau: 1. M n gió - Máy ¾i u hòa không khí, qu t máy.

92

Thiên Á ng Du Kí

2. Tr i móc - Máy ¾ông l nh. 3. Gây m a - Làm m a nhân t o. 4. ½i d i n c - Th l n. 5. ½i trên n c - Tr t n c, tr t tuy t. 6. ½àm ¾ o v i Tiên - Giáng c bút. 7. Khi n tr ng hi n trên vách - Nhi p nh, ¾i n nh. 8. Chuy n d i - C u thang máy, c u chuy n ¾ t ¾ ng. 9. Ng n n c - ½ p ¾ê, xây ¾ p. 10. Gi hình - Ch nh hình, hóa trang. 11. C nh v t - Quay phim, chi u bóng. 12. Dùng pháp thu t ¾i u khi n t i lui - Nh n nút ¾i n ¾i u khi n. 13. S c l n m nh - Ng i máy. 14. Xuyên ¾á - Khoan ¾i n, trái phá. 15. Ánh sáng - ½èn ¾i n. 16. Y d c - ½ông Tây y cùng thu t gi i ph u. 17. Bi t th i - ½ ng h . 18. Rõ ¾ t - B n ¾ , b ng ch ¾ ng. Trên là b n l c thu t các phép c a b y m i hai sao ½ a Sát x a và nay. Ba m i sáu sao Thiên C ng và b y m i hai sao ½ a Sát v n do khí chính tà c a tr i ¾ t sinh ra, ngày nay các khoa h c gia ph ng m nh tr i giáng phàm ¾ ¾ i ¾ i, n u nh bi t ¾em khoa h c ph ng s hòa bình thì s mang l i h nh phúc cho loài ng i, còn n u nh cam ph n làm ¾ y

93

Thánh Hi n Á ng

t cho chi n tranh thì h n là nhân lo i s b t n di t. Gi s thu c n ¾em phá núi ¾ l y ¾á làm ¾ ng xã h i s ¾ c h ng ph c vô k , còn n u ¾em ch bom ¾ n ¾ ¾ánh nhau thì gieo tai h a ch ng th l ng. Hi n th i khoa h c k thu t ti n b ¾ã ch t o bi t bao th v khí gi t ng i nh h a ti n, bom nguyên t , tia sáng, v.v... hi m h a tàn sát sinh linh nhi u vô cùng k này là do chính loài ng i t r c tà khí, hay sao ½ a Sát ¾ u thai ¾ c nh t nh th nhân? Th m i bi t lòng ng i ¾ i nay kém xa ¾ i tr c cho nên ch n th gian m i t chu c tà khí c a tr i ¾ t cùng các sao ½ a Sát, song nhân lo i v n có th h ng phúc l c vô biên vô t n vì s t n vong c a m i sinh linh ch trong m t s m m t chi u, n u nh tr i cao không có lòng nhân thì qu th c là tính ác c a con ng i t chu c l y hi m h a v y. Hi v ng chúng sanh nghe ta thuy t pháp mau t nh th c, t b ý chém gi t ¾ tránh cho nhân lo i kh i b t n di t vì tà khí sao ½ a Sát b c phát, gây nên cu c tr i ¾ t tan hoang. Ng i ¾ i n u nh có lòng lo xây d ng cu c s ng h nh phúc t n t i lâu dài, vun b i thanh khí hòa bình thì s phát tri n khoa h c k thu t t i cõi th gian chính là c báo tr c c a tr i xanh giúp cho th gi i ¾i t i ¾ i ¾ ng. Khoa h c k thu t phát tri n, ¾ i s ng tr n gian tr thành thiên ¾ ng, con ng i lui t i ngao du th gi i th nh th i, c m n, áo m c, ch n , n i ¾i, h t th y ¾ u ¾ y ¾ ti n nghi, ¾ i s ng c a con ng i cõi th gian có

94

Thiên Á ng Du Kí

khác chi ¾ i s ng c a ch Tiên Thánh Ph t, ¾ó là hi n t ng tr i cao c u ¾ chúng sinh. D ng Sinh: L y t nh ng ¾i u ¾ c Thiên Tôn v a khai tâm m trí, ân ¾ c quá sâu dày, ¾ c nghe ¾ c Thiên Tôn ch d y m t l n h n c m i n m h c sách. Tình hình th gian hi n th i c ng ¾ u do s an bài tuy t di u c a ¾ c Thiên Tôn, qu là không th ngh bàn n i. T Ph t: Qu là tuy t di u, tuy t di u. Chúng tôi xin cáo bi t. D ng Sinh: Xin bái t ¾ c Thiên Tôn. Thiên Tôn: L nh cho các Tiên ½ ng hàng ng ch nh t ¾ a ti n. Tiên ½ ng: Kính ti n hai v tr l i Thánh Hi n ½ ng. D ng Sinh: L y t ¾ c Thiên Tôn cùng ch v Tiên ½ ng. Th a con ¾ã s n sàng, kính m i ân s tr l i Thánh Hi n ½ ng. T Ph t: ½ã t i Thánh Hi n ½ ng, D ng Sinh xu ng ¾ài sen, h n phách nh p th xác. WUX

95

Thiên Á ng Du Kí

H IB Y

D O SÔNG TAM THANH NGHE HÀ TH NG CÔNG THUY T PHÁP

Ph t S ng T Công Giáng ngày 23 tháng 6 n m K Mùi (1979) Th Tam thanh t chính pháp thông linh Ng khí tri u nguyên chuy n  o kinh Th y h a t ng giao h i thánh gi i. Tu tâm s a tánh th ng thiên  ng. D ch Tam thanh t chính pháp làu thông Ng khí tri u nguyên ¾ o t t ng N c l a giao hòa v cõi thánh Tu tâm s a tính t i thiên ¾ ng. (1) T Ph t: Tam Thanh là Ng c Thanh, Th ng Thanh và Thái Thanh c ng còn g i là Thiên Thanh, ½ a Thanh cùng Nhân Thanh. ½ o ½ c Kinh nói: "Tr i g m thâu v m t t trong, ¾ t g m thâu v m t t yên, ng i g m thâu

96

Thánh Hi n Á ng

v m t t thánh" (2) (Thiên  c nh t t c thanh,  a  c nh t t c minh, nhân  c nh t t c thanh). Th m i bi t Tam Thanh là s sinh hóa c a "½ i ¾ o nh t lí" t c là l m t c a ¾ o l n v y. B a nay ta l i d n trò ngoan D ng Sinh d o cõi tr i ¾ nghe giáo ch Tam Thanh thuy t pháp. Tam Thanh là Thánh C H n Nguyên ¾ o pháp l n vô cùng, cho nên ng i phàm h c pháp th gian mu n giao ti p cùng qu th n t ph i cung th nh Tam Thanh. T chính là chính thân, chính tâm, chính ngôn, chính hành. Ng i ta ph i lo gi b n chính này m i mong ¾ c ¾ o, cho nên có th ví t chính là chi c thang mây ¾ leo lên cõi tr i. K h c pháp ch n th gian th y có mang phù hi u ch "C ng" (sao B c Á u) ý là gi v n ¾ c b n chính. "Kinh chân chính" không thiên l ch thì "thân chân chính" m i giáng r i sau m i k t i phù hi u, s hi n hách c a s m ng linh thiêng ch ng th ¾o l ng ¾ c, nh ng ti c r ng ¾i m này ng i ¾ i ph n ¾ông không rõ. S di u d ng c a pháp, th y ch ng th nói nhi u ¾ c, con hãy nán ¾ i ¾ xin Linh B o Thiên Tôn ch d y t n t ng cho. D ng Sinh mau lên ¾ài sen, chu n b d o cõi tr i vi t sách. D ng Sinh: Xin tuân l nh, kính m i ân s lên ¾ ng... T Ph t: Ng i yên trên ¾ài sen hoa tâm b ng n . Ch n h ng tr n kh h i vì quá ham mê vui s ng nên sinh tai h a, o m ng ph n hoa bi t ngày nào m i t nh? ½ o quý B ng Lai thi t l p ¾ài c bút, Tiên Ph t cùng giáng, lí ¾ o

97

Thiên Á ng Du Kí

siêu di u ch d y rành r ¾ c nh t nh mê l m, giáo hóa ngu mu i, c u ¾ th nhân qu là t t lành l m thay. D ng Sinh: Th a, m y câu ân s v a ch giáo ý ngh a th t thâm sâu. T Ph t: V n nông ý sâu, n c c n ¾ã d b t cá l i không t n s c c sao không vui v làm theo? D ng Sinh: Th a n c c n ch b t ¾ c cá nh nên con s phí s c. T Ph t: Ha ha, ch có chi c c n câu nh l i mu n câu cá l n, e r ng không nh ng ch ng b t ¾ c cá mà còn b cá lôi xu ng bi n, và vì n c càng sâu cá càng l n xa nên vi c làm không nh ng vô ích mà còn nguy h i. (3) D ng Sinh: Th a, l i th y d y qu là chí lí. A! Phía tr c ¾ t nhiên th y xu t hi n m t con sông l n n c trong su t, và không rõ t i sao trông gi ng nh ba dòng nh p m t. T Ph t: Vì ¾ây là sông Tam Thanh, ngoài ba m i ba t ng tr i, cho nên còn g i là "Thiên Hà" t c sông tr i, khúc này là ¾ u sông nên n c trong su t, sáng ng i. B a tr c vì chúng ta bay l t qua do ¾ó con không th y rõ c nh s c, b a nay ¾ ng ¾ây con m i ¾ c nhìn t n m t. D ng Sinh: B sông này ng n ¾ ng làm cách nào v t qua? T Ph t: Hoa sen m c ch n bùn nh không nhi m, b a nay ¾em th tòa sen này trên sông Tam Thanh s r ng nó không v t qua n i, b i l hoa sen a thích n c ô u , nên

98

Thánh Hi n Á ng

ch ng i không thích ng n i n c trong s ch c a sông này. D ng Sinh: Th a con không ¾ c rõ nguyên nhân t i sao? T Ph t: Vì thi u ch t dinh d ng, b i l hoa sen chuyên hút th v t ô u ¾ nuôi l n c th tinh khi t, b a nay sông Tam Thanh n c trong v t t i ¾áy, thi u t p ch t nên không thích h p v i hoa sen. D ng Sinh: Lí l này con không hi u n i, hoa sen là v t trong tr ng tinh khi t c sao l i ch ng th thích h p v i n c sông trong s ch này? T Ph t: Con ph i hi u là hoa sen t ng tr ng cho Tiên Ph t, Tiên Ph t có thành ¾ c Tiên Ph t hay không còn tùy thu c s c u ¾ chúng sinh d i g m tr i, b i l chúng sinh ¾ u tr m luân trong c nh t u s c, c a c i, danh l i, ái ân ô u tr n gian, t i h i ¾ nát tan hoang Tiên Ph t t ph i th thuy n t c u ¾ . Cho nên hoa sen sinh bùn nh khác nào Tiên Ph t s ng gi a chúng sinh, v l i n u nh không có chúng sinh làm sao có Tiên Ph t n i, còn n u nh khi không có chúng sinh t c ng ph i kêu Tiên Ph t là chúng sinh v y. Cho nên hoa sen gi a ch n gió b i nh b n nh ng v n b o v ¾ c ph m tính thanh b ch c a mình, n u không v y thì hoa sen ¾ã b th i nát vì n c ¾ c bùn nh m t r i, ch ng còn m c n i cu ng lá xanh t i và n hoa thanh b ch. Gi s phàm tính c a chúng sinh ¾ u gi ng nh n c trong s ch c a sông Tam Thanh

99

Thiên Á ng Du Kí

này t là hoa sen c ng s héo tàn r i r ng! S d ng i ¾ i ch mu n tính tình trong s ch ph m giá thanh khi t, b c m t b c t i ¾ c sông Tam Thanh, cùng ¾i l i trên m t n c d dàng nh ¾i trên ¾ t, t mình hóa thân thành ¾óa sen là b i k h p ¾ c Tam Thanh làm m t t là thánh v y. D ng Sinh: Nh ng ¾i u ân s v a ch d y th t là chí lí. T Ph t: Tr i g m thâu làm m t ¾ c thì sinh n c, n c ¾ó chính là n c sông Tam Thanh r t xu ng núi Côn Lôn, ch y tràn th gian bi n thành n c ¾ c là n c sông Hoàng Hà, cho nên có câu: "Ngày nào n c sông Hoàng Hà trong l ng thì có thánh nhân ra ¾ i" (Hoàng Hà tr ng thanh chi nh t, thánh nhân xu t yên). Ý nói n c sông Tam Thanh n u nh ch y th ng xu ng tr n gian t là th n thánh trên tr i theo n c ¾ u thai giáng phàm. D ng Sinh: Phía tr c ¾ t nhiên xu t hi n m t v lão ông, ¾ang ¾i trên m t n c t i, không rõ ng i ¾ó là ai? T Ph t: ½ó là Hà Th ng Công (ông Âi trên sông), D ng Sinh mau ti n t i l y chào ra m t. D ng Sinh: L y m ng ra m t Hà Th ng Công. Hà Th ng Công: Mi n l , a a ng i phàm t i sông tr i, ¾ã lén ¾ n ¾ây ph i không? D ng Sinh: Th a không, ¾ t v n theo ân s ph ng ch d o cõi tr i vi t sách, b a nay t i ch n này v a ¾ c nghe ân s thuy t pháp, nh v y ¾ t ¾ã ¾ n m t cách công khai ¾âu ph i lén lút.

100

Thánh Hi n Á ng

Hà Th ng Công: ½ t không có ý l n t i, tôi c ng không ng i ¾ t ¾ n lén, song n u bàn chân ¾ t không s ch mà b c lên m t sông Tam Thanh t b nh n chìm ngay, thì th h i khi ¾ó s ra sao? Gi tôi có ý mu n c u ¾ ¾ t , ¾ t ngh sao? D ng Sinh: Xin ¾a t , ¾ t c u mong mãi mà không ¾ c, gi t nhiên Th ng Công giúp bè c u ¾ , qu là ¾ t có ph c l n. Hà Th ng Công: T t l m, nh x a Hán V n ½ tính ngài ¾ã khiêm cung c n ki m, nhân ái, hi u ¾ l i còn d c tâm tu "huy n m c", ¾êm ngày ch m ch ¾ c ½ o ½ c Kinh, nh ng kh n i ý ngh a thâm sâu c a kinh v n không gi i n i, tôi bèn h giáng k t bè lau trên sông, x ng là Hà Th ng Công ¾ truy n ¾ o l n c u V n ½ , V n ½ lãnh h i xong li n sai s gi ¾ n m i tôi t i gi i ngh a nh ng ch khó hi u trong ½ o ½ c Kinh. Tôi tr l i: "½ o kính tr ng, ¾ c tôn quý, th ng nhân không th h i". S gi tr v tâu l i v i V n ½ , V n ½ li n thân hành t i l y qu h i ¾ o, tôi ng i nh m m t l ng thinh, gi b không nhìn th y. V n ½ lòng bu n r u nh th m "k ¾ó tuy có ¾ o, song ch vào hàng b tôi c a ta, c sao l i cao ng o t i m c này?". ½ c ¾ c ý ngh ¾ó c a V n ½ tôi bèn ¾ ng ph t d y, b ra ngoài l u tranh, bay vút lên không, cao cách m t ¾ t c tr m tr ng, nói d i xu ng: "Ta nay trên không thu c tr i, d i không thu c ¾ t, há còn là th n dân sao?". Ti ng nói nh chuông vang, chuy n ¾ ng c ¾ t tr i. V n

101

Thiên Á ng Du Kí

½ nghe xong trong lòng li n h i h n t giác ng , cúi r p ¾ u xu ng ¾ t t t i. T c lòng chân thành c u ¾ o c a V n ½ làm tôi c m ¾ ng khi n tôi l i giáng phàm c u ¾ V n ½ . B i v y tôi khuyên ng i ¾ i n u nh có chí c u ¾ o thì ph i lo sao cho tâm mình tr ng r ng còn không s khó g p ¾ c b c chân nhân. B a nay D ng Thi n Sinh t i ch n này, tôi h t lòng hóa ¾ cho, kh i c n th c m c là bàn chân còn dính b i hay không? D ng Sinh: Th n n i chân ¾ t còn dính b i quá nhi u. Hà Th ng Công: T h u mu n t i ¾ây ph i r a chân tr c t i sông Hoàng Hà, không ¾ c r a kho ng sông Tam Thanh này. D ng Sinh: S r ng n c sông Hoàng Hà r a không s ch? Hà Th ng Công: Không t i sông Hoàng Hà tâm không ch t, t i ¾ c sông Hoàng Hà tâm ch t l i h i sinh. (B t Âáo Hoàng Hà tâm b t t , nh t Âáo Hoàng Hà t h u sinh). T Ph t: Này trò ngoan D ng Sinh, th y s ch d y cho con phép t y r a ¾ôi bàn chân nh nh p y s ch s nh nhàng, nh v y h n là con ¾ c yên lòng. Hà Th ng Công: S nh p nh ¾ không l i, làm cho s ch ¾i ¾ c thì hay l m, nh ng ph i b ng cách s ch ¾ c ch t d mà v n b o t n ¾ c v sáng, còn không s r ng r a không s ch mà còn b t n h i thêm, ph i c n tr ng ¾i m ¾ó. D ng Sinh: A! Ch t d ¾ó con ¾ã r a s ch ¾ c r i.

102

Thánh Hi n Á ng

T Ph t: ½ó! Hà Th ng Công th y n c sông tr i này di u d ng ch a? Hà Th ng Công: ½úng v y, n c sông Tam Thanh c c kì di u d ng, ch ti c r ng ng i ¾ i không bi t t i. Thu ban s , tam thanh do m t khí bi n hóa ra, cho nên n c sông này là th n c nguyên linh tinh ch t m i ra ¾ i. N c ¾ó c ng nh tinh huy t vì ng i ta thu m i ¾ u thai, ai ai c ng do tinh khí c a cha và máu huy t c a m hòa h p nuôi l n. Cha t c là M c Công, m là Kim M u, d c h a (l a d c) là h a tinh, tinh huy t là th y tinh, Hoàng Lão là bà, t ng giao bi n hóa thành bào thai r i sinh ra ng i. Do ¾ó, n c sông tr i r t xu ng phàm tr n, ch y tràn núi Côn Lôn, tuôn ng p sông Hoàng Hà, th m nhu n kh p T ½ i B Châu, cho nên ¾ t có th sinh ra n c là do công c a Hoàng Lão và t o hóa v y. Tinh n c lúc m i thành hình gi ng nh con nòng n c, tính thu c d ng giao c m cùng tính âm trong n c hóa thành loài ch nhái. Cho nên s ti n hóa c a nhân lo i c ng cùng m t cái lí là: ng i do khí âm d ng giao c m mà sinh ra, ¾ o tr i làm nên ng i nam, ¾ o ¾ t làm thành ng i n , con ngài hóa thành con b m, nòng n c hóa thành ch nhái, h t gi ng thành rau thành cây, s hóa sinh c a v n v t không ngoài ng hành là kim, m c, th y, h a, th ; do ¾ó Ng Lão ¾ã có công sinh ra loài ng i cùng v n v t v y. N u nh còn có ¾i m hoài nghi thì có th dùng ph ng ti n khoa h c tìm hi u thêm h n là s rõ l i nói

103

Thiên Á ng Du Kí

c a tôi ch ng sai l ch v y. S d ng i ¾ i tu ¾ o tr c tiên ph i lo thoát kh i s chi ph i c a ng hành gi ng nh lìa b m m m ng ch ng t t là v n v t không sinh không di t khi ¾ó m i có th tr v ngu n c i h vô. Ng c l i n u không thoát kh i m m m ng này s thành ch ng t luân h i sinh sinh di t di t, nh h t m c thành cây, cây l i k t h t, h t l i sinh cây, m t hóa hai, hai hóa ba, ba hóa b n, b n hóa n m, m t g c chia thành muôn ngàn cái khác bi t, ý ni m d c c u c a ng i n y m m t c thì thành ch ng t luân h i, cho nên nói: "Lòng d c c u n i lên t sinh t n i ti p, ý ni m sinh t luân h i sinh". Ch ng t có th tr ng Trung Hoa, Hoa Kì, n ½ , Phi Châu cùng muôn ngàn n c khác, song ch vì ng hành, khí h u, th y th cùng hình thái sinh tr ng khác bi t cho nên ngày nay m i không gi ng nhau v màu da và ch ng t c, b i v y k tu ¾ o nên b qua s khác bi t b ngoài mà tìm v ngu n g c. Th gi i v n v t v n là m t h t gi ng c a Th ng ½ ban ¾ u gieo xu ng hóa thành, cho nên tu ¾ o là gom n m ph ng v tam thanh, thâu tam thanh v m t khí, v t sông Tam Thanh tr v ngu n c i ban s mà ¾ t thành ¾ o qu th ng th a vô c c, siêu thoát kh i tam gi i, c i b ¾ c s trói bu c c a n m hình, có th tiêu dao t t i m t cách an nhiên. Công n ng sáng t o v n v t c a Th ng ½ o di u nh v y, ng i ¾ i há ch ng kính tr ng và bái ph c sao? (4)

104

Thánh Hi n Á ng

T Ph t: C m t Hà Th ng Công ¾ã ch d y rõ v thiên c . D ng Sinh: Phía tr c có m t v ¾ o tr ng ¾i t i, dung m o r t còn tr trung, qua sông không dùng thuy n, theo dòng n c ¾i t i, không rõ có nên nh v này ch d y cho bi t rõ v "thiên c " ch ng? Hà Th ng Công: V ¾ó là ½ o Tr ng Thanh Vân. D ng Sinh có th h i ¾ o. D ng Sinh: Xin h i ½ o Tr ng, ngài t ph ng nào t i? Thanh Vân: Tôi t cung Th ng Thanh t i, là ¾ t c a Linh B o Thiên Tôn, b a nay ¾ c rõ T Ph t cùng D ng Thi n Sinh d o cõi tr i h i ¾ o, lòng tôi r t ph n kh i cho nên tìm t i sông Tam Thanh ¾ mong h p m t. V a r i Hà Th ng Công ¾ã trình bày v ngu n g c c a sông Tam Thanh ¾ ph ¾ th nhân, nên ¾ã ¾ c bi t gi ng ¾i gi ng l i cho D ng Thi n Sinh hi u rõ. Ng i ¾ i tu ¾ o, l n l n thi u trí kiên trì thành lu t m t nghiêm, m i m i ¾ u l m l n t i l m l n lui, cu i cùng tr thành vô ph ng c u vãn. Th ng ½ ch mong c u v t nguyên linh nên l i cho phép ti t l u "thiên c " ¾ chúng sinh th c tâm tu luy n h u v t sông Tam Thanh. Còn nh tôi tu ¾ o này ch c n c g ng kiên trì hành pháp m t cách tu n t theo ba tiêu chu n d i ¾ây: 1. Thiên Thanh: ½ u ng i là "tr i" có n gi u "huy n quang linh khi u" t c c a ra vô m u nhi m linh thiêng. Bình th ng c a ¾ó ¾óng kín mít nên c n ph i tu luy n ¾ m

105

Thiên Á ng Du Kí

bung c a ¾ó ra, d p b t t ng tà dâm, tr kh ý ni m tham d c t th n trí sáng ng i, ¾ài linh thiêng thông v i cõi tr i, m t s m d t b "tam th n khí" t c ba t c khí ô tr c ¾ chân linh ph i ph i bay th ng t i thiên ¾ ng. Nh th g i là "Thiên Thanh" t c tr i trong v y. 2. Á a Thanh: B ng c a c th ng i là "¾ t", tì v thu c th , n ng c c ¾ nuôi s ng, b th t cá ¾ gi v sinh trong b ng ¾ c s ch s thanh t nh, không ch t ch a th t cá th i tha, ba t c tr c khí d t, thanh khí tr v lúc ban ¾ u, th n linh t v l i ¾ t t nh. Nh th g i là "½ a Thanh" t c ¾ t trong v y. 3. Nhân Thanh: H b c a c th là "ng i", tình d c nam n phát ¾ ng t tinh huy t c a h ti t ra. Không ph i v ch ng mà bày trò dâm d c g i là "tà dâm", tà dâm t lo n âm d ng, chà ¾ p nhân luân, tinh huy t là g c r c a loài ng i ¾em s d ng m t cách hoang phí vô ¾ , làm ¾iên ¾ o thác lo n cùng h y di t ch ng t thiêng liêng t c là sát h i sinh linh. Tinh huy t h n ¾ n t n c sông v n ¾ c, ¾ ch k hi u s c dâm d c có câu: "Ch thích chuy n lá gió cành chim, ch ng thích chuy n tiên". Chính vì th mà ý ni m v tu ¾ o tiêu tan, tánh dâm d c n y n , th n phách nát nhàu, h n ma xâm nh p. G c dâm c a cá nhân phát sinh t d i ¾áy sâu bi n c loài ng i, v n là ch ch t ch a t t c nh ng c n bã nh b n bài ti t ra, nên khi s ng ng p l n ¾ó, sau khi ch t h n là b ¾ a tr m d i ¾áy bi n sâu âm tào ¾ a ph . Ng c l i, n u nh thanh t y

106

Thánh Hi n Á ng

¾ c dâm c n hóa thành thi n c n, g n l c ¾ c kh h i hóa thành ¾ o h i t h n lòng d c d t tuy t, thiên lí l u hành, ba t c khí tr c d t tuy t, nhân ¾ o t nhiên n i ti p v i ¾ a ¾ o mà v t i ¾ c thiên ¾ o. Tuy nhiên nh ng k tu hành trên ¾ i ai n y có chí tu ¾ o, ti c r ng không lìa b ¾ c tâm s c d c, t giam mình mãi trong ch n hang h c ngòi l ch, cho nên sau khi ch t b sóng d c cu n ¾i, nh n chìm d i ¾áy sông ái d c, ¾ày ¾ a ch n ¾ a ng c ¾ r i l i ¾ u thai cõi th , ch u luân h i mãi mãi. Nay nh b trên ban n c u ¾ ¾ chúng sinh tu ¾ o, n u nh tr b ¾ c s c d c, vun b i ¾ c thanh khí h n là ba b ph n n i c th con ng i là "th ng, trung, h " b b t c ¾ c khai thông t c thì v t qua sông Tam Thanh ch ng ng ¾ o qu vô c c v ¾ c n i thánh c nh Tam Thanh. Trái l i, công qu m c d u nhi u sau khi ch t v n ph i nh linh quang c a Tiên Ph t gia h cùng ch u s nh i n n tinh luy n l i cho t i khi nào tâm tính ¾ t m c nhu n nhuy n chân ch t m i có th c t b c ¾i lên n i, mong c chúng sinh d i g m tr i hi u rõ ¾i m này. D ng Sinh: C m t ½ o Tr ng Thanh Vân ¾ã ban l i vàng ng c, m i ti ng m i câu d âm thánh thoát c n ph i l ng nghe ¾ th c hành nghiêm ch nh. T Ph t: Th i gi ¾ã tr , tôi ph i d n ¾ t tr l i Thánh Hi n ½ ng, xin cáo bi t nh v "th ng tiên". Hà Th ng Công: Ch quá khách sáo, mong g p l i.

107

Thiên Á ng Du Kí

D ng Sinh: Con ¾ã lên ¾ài sen, kính m i ân s tr l i Hi n ½ ng... T Ph t: ½ã t i Thánh Hi n ½ ng, D ng Sinh xu ng ¾ài sen, h n phách nh p th xác. WUX

108

Thánh Hi n Á ng

H I TÁM

L I D O CUNG TH NG THANH

NGHE LINH B O THIÊN TÔN THUY T PHÁP

Ph t S ng T Công Giáng ngày 16 tháng 7 n m K Mùi (1979) Th Thiên  ng th ng c nh d th ng gian Tuy t h o phong quang khí t ng hoàn Á o t c kí vô môn b t b Tiên chân v n  o kh u thi n quan. D ch Th ng c nh thiên ¾ ng khác th gian Phong quang tuy t h o v khôn bàn B i không c p tr m nhà th ng ng H i ¾ o thánh tiên l y c a thi n. T Ph quá m còn b không t: ½ i s ng v t ch t th gian hi n ¾ c ¾ cao c, nên có nhi u k ¾ã nhà g ch kiên c , t ng l i c thép ¾ t giam mình trong. Tuy c p tr m vào ¾ c nh ng m i ¾êm khó b ¾óng n i c a

109

Thiên Á ng Du Kí

"phòng tâm" vì b n gi c tình d c phi n não luôn luôn rình r p! Trái l i các lo i l u gác ch n thiên ¾ ng c a ¾ u b ng mà tr m không lén vào, c p không phá phách, do ¾ó mà tâm th n an nhiên t t i, phong c nh th nh th i nhàn h , ¾ i s ng th thái nh v y há ch ng ham thích l m sao? Hãy t i ¾ó ¾i, ch có ng i ngùng. D ng Sinh mau lên ¾ài sen, b a nay th y trò mình d o cung Th ng Thanh, bái ki n Linh B o Thiên Tôn l n n a. D ng Sinh: Th a hay l m. Con ¾ã lên ¾ài sen, kính m i ân s lên ¾ ng. T Ph t: ...½ã t i cung Th ng Thanh, D ng Sinh xu ng ¾ài sen. D ng Sinh: Ch trong thoáng giây cung Th ng Thanh qu nhiên ¾ã hi n ra tr c m t, hào quang c a ba m i sáu sao Thiên C ng và b y m i hai sao ½ a Sát xoay chuy n không ng ng, lóa c m t con. T Ph t: Ph i tr n t nh tinh th n, tâm không ¾ c hoang mang. D ng Sinh: Th a vâng, hi n th i tâm con ¾ã t m yên n... L y m ng ra m t ¾ c Linh B o Thiên Tôn. Thiên Tôn: Mi n l , hai v b a nay l i t i cung Th ng Thanh, r t ¾ i hoan nghênh, l n tr c hai v t i ¾ây vì th i gi eo h p, tôi ch m i d n ch ng s l c v ba m i sáu sao Thiên C ng cùng b y m i hai sao ½ a Sát, ch a gi ng r ng ¾ c v ¾ o pháp, b a nay tôi xin t ng thu t

110

Thánh Hi n Á ng

t m v Linh B o ½ i ½ o ¾ hóa ¾ th nhân. M i hai v qua xem cung ¾i n bên c nh. D ng Sinh: C m t ¾ c Thiên Tôn. T i ¾ i ¾i n th y b n ch l n "Linh B o Hoàn Nguyên" ánh vàng t a chi u sáng ng i, song không hi u ý ngh a ra sao? Thiên Tôn: Hãy nán ¾ i chút n a s rõ. D ng Sinh: Vào trong ¾i n, th y hoàn toàn tr ng r ng, trong su t t a th y tinh không v ng m t m y lông, v ng l ng vô cùng. Thiên Tôn: Vì th n c a m t D ng Sinh ch a ¾ c trong, còn m t tôi ch c n li c qua ¾ã nhìn th y rõ h t. D ng Sinh: ½ c Thiên Tôn ch ph i nh m t cái mà c nh v t tr c m t con bi n s ch, ch còn th y m t viên ng c tr ng sáng bay l n tr c m t t a chi u r ng ng i, quay tít... không rõ v t ¾ó là v t gì? Thiên Tôn: Ha ha, ¾ó là nguyên linh c a D ng Sinh. Ngay c tam tài n u nh thi u ba khí thiêng liêng c a Thiên linh, ½ a linh, Nhân linh t là tr i s p, ¾ t tan, ng i di t. Chân linh vô cùng thiêng liêng quý báu cho nên g i là "Linh B o". M t tr i, m t tr ng cùng muôn sao trên tr i, n c l a gió d i ¾ t, tinh khí th n trong con ng i, t t c ¾ u linh thiêng quý tr ng ¾ i v i tam tài. Tuy tôi coi sóc ¾ o pháp tiên thiên song muôn pháp v n do Thái Th ng Lão Quân ban hành. th gian k dùng pháp ph i bái th nh Tam Thanh, ng i ch pháp ph i là ng i anh linh vì c n t p trung tinh th n, tr i trong, ¾ t

111

Thiên Á ng Du Kí

yên và ng i ph i linh ng. Vì n u không th thì g p lúc thiên tai, ¾ a bi n ng i làm sao an ¾ nh n i? Cho nên h nh c a pháp c u ¾ quý tâm th n chí thành chí thi t. Tam Thanh có h p T Chính thì linh khí tr i ¾ t m i thông su t v y. ½ o pháp s d di u d ng ¾ c là nh ch dám c gan, l n gan thì pháp m nh, nh gan thì pháp y u, không gan thì pháp c ng không. D ng Sinh: Th a có th truy n ¾ c cách giúp cho có gan ¾ s d ng pháp ch ng? Thiên Tôn: A ha! ½i u ¾ó xin mi n, s d ng ¾ c gan t t lành thì tâm t t lành, s giúp ¾ ¾ó là lòng trung d ngh a, gan m t l n thì bao trùm ¾ c c tr i và di u pháp c a nó vô biên vô t n. D ng Sinh: Thì ra nguyên lai là nh v y, tâm pháp th c t i di u d ng vô cùng. Thiên Tôn: Chúng sinh hi n th i không ch u b i d ng tâm ¾ a, k h c pháp ph n l n c ng cao ng o m n, duy ngã ¾ c tôn, b n ¾ o có k còn ¾ k , ganh pháp tham c a, hi u dâm hi u s c ch ng ch u tuân theo pháp th c, thi hành pháp m t cách b a bãi, chu c tà h i ng i, ph n b i l i d y c a s t . Lo i ng i này sau khi ch t t b c n c theo l i nguy n mà ch u t i ¾ày ¾ a ¾ a ng c m c l i tr i, l i ¾ t ch u kh hình, ho c b luân h i qua các ki p sâu b , cá tôm, gà v t, trâu bò cùng ng i ng m ¾ nh n các nghi p qu ác báo. Còn n u nh theo pháp m t cách

112

Thánh Hi n Á ng

nghiêm ch nh, thi hành pháp ¾ giúp ¾ i c u ng ph i gi ¾úng m i ¾i u gi i c m d i ¾ây: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

i thì

Không gi t chóc, mi ng và bao t ch tham. Không tà dâm xâm ph m v ng i. Không tr m c p chi m ¾o t c a phi ngh a. Không l a g t, ch ng nói l i gian d i. Không say s a, th ng suy t , l ng l ng làm. Thân quy n h hàng ch ng ghét b m t ai. Th y vi c thi n c a ng i h t lòng giúp ¾ . Th y m i lo c a ng i làm ph c giúp dùm. B ng i x ác không ¾ tâm báo thù. Lòng luôn luôn lo l ng r ng chúng sinh ch a ¾ c ¾ o thì ¾ o c a mình ch a thành.

N u nh kiên trì gi ¾úng ¾ c nh ng ¾i u lu t r n c m trên, ng i h c ¾ o h c pháp nào c ng ¾ c ch ng qu thành ¾ o. Nay may m n g p kì ph ¾ chúng sinh ph i ch m lo nghe ¾ o, tu ¾ o, ng c l i n u l m t d p may, sau có h i h n thì ¾ã mu n. Tôi ¾ c m t bài th ¾ o ¾ thân t ng nh sau: Th C u u kh o  i vô nhàn nh t Trú d th ng v n th kh thanh

113

Thiên Á ng Du Kí

Giai do ti n sinh b t ni m thi n T h u t ng khiên nh p thi t thành. Ng u  u b n t vô tình gi Ng c t t hà n ng h u t hành Thi t hoàn viêm viêm sung c n i Á ng Âi u phi lai chác nhãn tình. Oan gia trái ch vô  u s Nh t nh t thù hoàn nghi p báo minh Sinh th i b t kh c thân tam b o T h u hà n ng mi n c u u. Nh t  a vô minh tr ng d ng c Thiên niên b t ng t sinh do Thi t sàng trú d th ng nh h a Ki m th chi Âi u b t th c thu. Á kh c chúng sinh t nh ng qu Oán t ng ng c t t d ng u  u Áao s n lãnh lãnh th ng th túc Lô thán viêm viêm th m kh c nhân. V n bát thiên ki p vô quy nh t Túng xu t hoàn sinh c u tr thân Vi nhân b t kh ng hành ph ng ti n Tác quý hà duyên h u thi n nhân.

114

Thánh Hi n Á ng

Th th tam  bát nan x u bi kh não h ng thùy tr n Nh t ni m o thân t nh h gi T  i ng th b n phi chân. Tam bách l c th p toái c t ti t Bì nh c h p thành nùng huy t thân Ni m ni m vô th ng h ng b t trú Tiêu t ch phi n não lo n tâm th n. Ph m u thê t quy n t ng kí Huynh  t mu i thi u th i nhân Nh t chiêu khí Âo n quy không kh Bách hài l n ho i t ng thành tr n. Túng h u nam n  u biên kh c Chung nan c u b t mi n tr m luân Các t khuy n tu kim nh t thi n Thi n m c l u tài phó h u nhân. D ch Cõi âm ph tri n miên kh o ¾ o Su t ngày ¾êm o não th than Thay vì lúc s ng gian tham Ch t ¾i ng c s t giam c m kh ¾au. 115

Thiên Á ng Du Kí

Qu ¾ u trâu nào ¾âu th ng xót Quân coi tù há t t ¾ c sao Xích xi ng l a ¾ói thét gào Chim ¾ ng bay t i m vào m t sâu. N oan gia ¾ ng ¾ u s cái Bao oán thù nghi p ph i tr xong S ng không vì ¾ o h t lòng Ch t nào tránh kh i m c tròng qu v ½ a t i t m ¾êm tr ng tù ng c Ch u luân h i c c tri u n m Tháng ngày gi ng l a ng i n m Cành cây s c nh n ki m ¾âm rã r i. Ti ng rên si t l ng i ma ¾ói L i oán than b n qu ¾ u trâu Chân tay r i r ng th m s u L a thiêu dao chém còn ¾âu thân mình. Muôn ngàn ki p kh hình ¾ày ¾ a ½ c ¾ u thai c ng hóa chó heo Làm ng i chánh ¾ o ch ng theo T i khi thành qu pháp nào ¾ cho. Ch n ¾ a ng c n i lo ¾ày ¾ a

116

ng.

Thánh Hi n Á ng

N o luân h i bi t t cùng ai Thân gi t m s xa r i Ng hành t ¾ i t i b i nát tan. N m x ng khô tro tàn xác n M th t da máu m thân kia Phút giây tan tác chia lìa H n ¾au gi t l ¾ m ¾ìa s m hôm. Ngh a ¾oàn t v con b m Tình sum v y anh ch m t nhà S m nao nh m m t cách xa Xác thân r a nát thành tro hóa bùn. D u con cái khóc than níu l i Song ng i thân v n ph i ¾ a ¾ày Trau d i ¾ o pháp m i ngày Ch vì danh l i ti n tài b quên. T Ph t: Nghe l i d y c a Thiên Tôn, D ng Sinh xúc ¾ ng l tuôn trào, ng i ¾ i n u nh ¾ c nghe bài th ¾ o c nh t nh th gian này h n là nh ng ai có tâm huy t s r t c m kích, theo g ng ¾ó lo tu ¾ o ¾ s m lên cõi thiên ¾ ng. Thiên Tôn: Tôi s h ng d n nguyên linh c a D ng Thi n Sinh tr v ngu n c i.

117

Thiên Á ng Du Kí

D ng Sinh: Qu nhiên ch ng còn th y viên ng c chi u sáng tr c m t n a. Thiên Tôn: ½ã có m t ¾ ng "Linh B o Thiên Tôn" ng t i tâm con, vì nguyên linh c a m i ng i chính là b c Thiên Tôn c a mình, cho nên m i nói: "Muôn pháp do tâm ¾ ra" (V n pháp do tâm s sanh). Mu n ¾ k nguy nan, t ph i tìm bi n pháp gi i quy t, b i v y pháp ¾ã do tâm mà có, tâm chính t pháp chính, có th ¾ t ¾ c k t qu t phát tri n ¾ o. Ng c l i tâm tà t pháp tà, ch c ch n s h i ng i t n ¾ c. Ng i ¾ i l n l n c u pháp ch ng ¾ c pháp, c u ¾ o không ¾ t ¾ o b i v y nói: "½ o cao r ng c p ch u, ¾ c n ng qu th n ph c" là cách di n t t ng tr ng cho s ¾ c pháp ¾ t ¾ o. B i v y ta khuyên ng i ¾ i ch nên b tu ¾ o ¾ c ¾ c u gi i pháp thu t th n thông, nh nh ng b c v nhân ch ng h n, m c dù b n thân các v ¾ó không có pháp thu t, nh ng lúc nào c ng ¾ c th n linh gia h , ¾ó chính là ¾ c pháp b o v . H c ¾ o c ng gi ng h t v y, ch c n kiên tâm tu ¾ o, nh n n i ch u s hành h c a ma qu , m t s m công ¾ c sâu dày, ¾i n quang sung túc t nhiên ma qu lánh xa, h n là "d n h a quy nguyên". D ng Sinh: Th a t i sao g i là "d n h a quy nguyên"? Thiên Tôn: Tu ¾ o n u nh ch u luy n h a khí t t nhiên khí nóng s c sôi bay th ng lên cao, thanh nh tr v ngu n c i. Còn n u nh tâm trí không kiên ¾ nh, "h a khí" ngu i ng t, t t nhiên khí l nh xu ng th p mà sinh ra ¾ a l c. Vì mu n ph ¾ chúng sinh, tôi ¾ c bi t lên ¾ài gi ng v kinh

118

Thánh Hi n Á ng

"Linh B o ½ nh Quán" t c cu n kinh ch d y phép yên l ng ¾ xét th u chân tâm thiêng liêng quý báu. LINH B O ½ NH QUÁN KINH Phù d c tu  o, tiên n ng s s . K mu n tu  o, tr c ph i d t b lòng tr n. Gi ng: S a ¾ i tâm tính g i là "tu ¾ o", không nhi m tr n tr c g i là "s s ". Ngo i s Âa tuy t, vô d ng tâm. Vi c tr n d t h t, ch ng còn  ng tâm. Gi ng: "Ngo i s " là vi c ngoài ¾ i t c l c tr n, c n ph i tránh xa. L c tr n g m: s c, thanh (ti ng), h ng, v , xúc ( ng ch m), pháp (phép). Không ¾ c nhi m sáu th nói trên g i là "¾a tuy t" (d t s ch). Quên ¾ c tâm trong và c nh ngoài g i là "vô d ng tâm" t c không ¾ cho tâm ngang ng c. Nhiên h u an t a, n i quán tâm kh i. R i sau m i ng i yên xét th u chân tâm. Gi ng: Các n i bu n phi n ¾ã h t ng i m i ¾ c yên. N u th y m t ý ni m d y lên t ph i lo tr di t ngay ¾ cho tâm ¾ c hoàn toàn yên t nh. Tâm trí hu b ng sáng trong n i gi i g i là "n i quán" t c xét th u chân tâm. Ý ni m ch a di t tr ¾ c h t g i là "tâm kh i" t c tâm d y ¾ ng.

119

Thiên Á ng Du Kí

Ý ni m tr c d y lên, c m giác sau theo li n, do ¾ó n u di t ¾ c tâm, t c m giác m t ngay nên g i là "tr di t". Phàm tâm không d y là "an", c m tính không ¾ ng là "t nh", do ¾ó g i là an t nh. Kì th h u tham tr c, phù du, lo n t ng di c t n di t tr . K  n có tham lam, trôi n i, ngh x ng th y di t tr h t. Gi ng: Tâm không d y ¾ ng, v ng ni m ¾ã m t, v ng t ng không sinh, không còn gì ¾ mà tham n a g i là di t tr . Trú d c m hành, tu du b t th . Áêm ngày ch m lo công phu, phút giây không ng ng ngh . Gi ng: L i nói ban ngày trong, ban ¾êm ¾ c, trong ¾ c c hai không còn, ¾êm ngày lo tu không có gián ¾o n, nên g i là "b t th " t c không b . Duy di t  ng tâm, b t di t chi u tâm. Ch tr tâm  ng, không tr tâm sáng. Gi ng: Ngh x ng phân bi t n kia là ¾ ng tâm, n u th c tâm ¾u i ¾ c nó ¾i g i là "di t" t c d p b . Tâm trí hu luôn luôn chi u sáng không chút gián ¾o n nên g i là "b t di t chi u tâm" t c tâm chi u sáng ¾ i ¾ i. Á n ng ng không tâm, b t ng ng tr tâm. Ch chuyên chú tâm không, ch ng chuyên chú tâm tr .

120

Thánh Hi n Á ng

Gi ng: "Ng ng" có ngh a là chuyên chú, tâm ch ng d y ¾ ng g i là "không tâm" t c tâm tr ng r ng. Không ch p tr c b t c ¾i u gì g i là "b t ng ng tr tâm" t c không chuyên chú tâm tr . B t y nh t pháp, nhi tâm th ng tr . Không l i vào b t c m t pháp nào, m i mong tâm  ng v ng hoài hoài. Gi ng: N u ch ôm ri t m t pháp là "tr c t ng" t c gi mãi cái xác ch t mà b m t cái h n s ng. Tâm ph i không ch p pháp m i kh i l i và t ¾ ng v ng m t mình. Hi n có mà v n l ng thinh coi nh không có kêu là "th ng tr " t c mãi mãi còn ¾ó. Nhiên t c phàm tâm tháo c nh, kì th s h c t c tâm th m nan, ho c t c b t  c, t m Âình hoàn th t. Phàm tâm luôn tranh giành, k m i h c  o tr nó r t khó ho c tr không n i, nh ng n u b qua coi nh không có t nó t m t Âi. Gi ng: Tính quen phi n não tuy có th di t tr , song k m i h c ¾ o s c ¾ nh th n ch a có, nên tr di t nó r t khó. N u nh bi t t m ng ng s c g ng di t tr nó thì t nhiên nó m t ¾i. Kh l u giao chi n bách th l u hành. Tranh giành qua l i  ra tr m cái x u.

121

Thiên Á ng Du Kí

Gi ng: Tâm m i ch m nhi m c nh, c nh ¾ã nhào t i trói bu c tâm, thành ra tâm và c nh cùng b nhi m. Ý ni m tham d c và ¾ o ¾ c c hai ¾ u khó c t ¾ t, khó ru ng b , nên tánh ¾ó luôn luôn giao chi n v i nhau. Tánh v ng ni m n u nh không tr ¾ c, t nhiên nó ¾ ra hàng tr m ngàn tánh x u khác, nên g i là "bách th l u hành" muôn th tánh hoành hành. C u tinh t , ph ng nãi Âi u th c, v t d t m thu b t  c, to i ph thiên sinh chi nghi p. Kiên nh n suy ngh k càng m i có th thu n th c chín ch n, ch ng th v i vã thâu l m k t qu  r i ngàn muôn  i nghi p  o ch ng thành. Gi ng: ½ nh ¾ c tâm không ¾ cho nó ¾ ng t là kh h p ¾ c nó v i chân lí th ng t i. Không d t tuy t ¾ c ý, s nghi p tu ¾ o có c ngàn ki p c ng ph b . Tu ¾ o gi ng nh xào rau, l a thi u, m m mu i không nêm t s nh t nh o, s ng s ng t t nhiên ph i làm l i m t cách c n th n mùi v m i th m ngon. N u nh không kiên nh n n i t c là t h y ho i muôn ngàn ¾ i nghi p ¾ o ch ng thành. Thi u  c t nh k . Mình còn thi u thanh t nh. Gi ng: M i thanh t nh ch a phát ¾ c hu cho nên g i là "thi u ¾ c t nh k " t c mình thanh t nh ch a ¾ m c.

122

Thánh Hi n Á ng

T c hành l p t a ng a chi th i. V uy nghi  c bi u l vào nh ng lúc Âi  ng n m ng i. Gi ng: ½i ¾ ng n m ng i là nh ng c ch bi u l b n t th c a k tu hành. Thi p s chi x , huyên náo chi s . Ch n giao ti p, n i n ào. Gi ng: S giao ti p bi u l rõ các v c a tính. M i tâm ¾ u d y ¾ ng g i là ch n gây huyên náo. Giai tác ý an. Ph i làm cho ý yên  nh. Gi ng: B lo n theo yên g i là "tác ý" t c d p "ý" vì "ý" là th c th b y hay phân bi t ngh ng i. ½ t ¾ c s hòa nhã g i là "an" t c yên t nh. H u s vô s th ng nh c vô tâm x . X t nh x huyên, kì chí duy nh t. Cái có cái không  u tr v cõi h vô. Ch n yên ch n  ng cu i cùng h p làm m t. Gi ng: Có và không ràng r t l n nhau, l ng thinh ¾ c thì c hai ¾ u tan bi n, muôn pháp không hai duy ch m t. Nh c thúc tâm thái c p, t c h u thành b nh, khí phát cu ng Âiên, th kì h u dã.

123

Thiên Á ng Du Kí

N u nh bó bu c tâm g t quá t sinh b nh, u t khí thành Âiên cu ng, Âó là nguyên do. Gi ng: Tâm thiên l ch thành ch p tr c nên g i là "thúc" t c bó bu c. Tâm h ng ngo i b hình danh s c t ng bên ngoài lôi cu n ri t sinh ¾iên cu ng, b i v y k tu ¾ o ph i thâu tâm v , không ¾ c c ch p tính nóng n y, n u làm sai t sinh b nh. Tâm nh c b t  ng, h u tu phóng nhi m, khoan c p  c s . N u tâm b t  ng, ph i lo th l ng, mau ch m Âúng lúc. Gi ng: Theo ¾ nh phát hu g i là "phóng nhi m" t c th l ng. ½ nh và hu cùng hòa h p g i là ¾ c s t c th u ¾ t. ½ o tu tâm c n ph i thâu m t nhiên. T h ng Âi u thích. Luôn luôn t Âi u h p thích nghi cùng hoàn c nh. Gi ng: ½ nh nhi u t c ngu, hu l m t c ¾iên. ½ nh hu ¾ c dùng ¾úng m c g i là "¾i u thích" t c là t mình ¾i u h p sao cho thích ng ¾ c v i m i tr ng hu ng. Ch nhi b t tr c, phóng nhi b t  ng, x huyên vô , thi p s vô não gi , th th chân  nh. Gò bó mà không trói bu c, buông th mà không  ng lo n, n ào mà không Âáng ghét, phi n ph c mà không chán n n, Âó là chân  nh.

124

Thánh Hi n Á ng

Gi ng: V ng l ng mà v n t a sáng, t a sáng mà v n v ng l ng, không dùng mà dùng luôn, dùng luôn mà không dùng t c là t i ¾ c ng n ngu n c a s v ng l ng, ¾ó m i là tính ¾ nh chân th c. B t d thi p s vô não, c c u Âa s . B t d x huyên , c ng c u t u huyên. Không khi n  c s giao ti p vui v nên sinh l m chuy n, vì mu n m t cách g ng ép nên sinh r i r m. Gi ng: Thói quen tr n tr c ph i luôn luôn ch ng nó, không ¾ c th l ng khi n sinh ra phi n ph c. D vô s vi chân tr ch, h u s vi ng tích. L y s không phi n toái làm n i trú ng Âích th c, g p tr ng i ph i gi i quy t m t cách êm xuôi. Gi ng: Th y ¾ c b n tính h không v ng l ng m i h t n ào phi n toái, và ch có n i ¾ó m i là c n nhà ¾ích th c. Trí hu s d ng ¾ c h t m c thì g p tr ng i nào c ng ¾ u qua kh i nên g i là " ng tích" t c ng h p ¾úng cách. Nh c th y kính chi vi giám, t c tùy v t nhi hi n hình. N u l y g ng n c  soi t m i v t  u hi n rõ. Gi ng: B n tâm v ng l ng trong nh g ng n c, ph n chi u không c n tr , muôn v t ¾ u l rõ g i là hi n hình.

125

Thiên Á ng Du Kí

Thiên x o ph ng ti n, duy n ng nh p  nh. M i ph ng cách mu n gi i ch nh p  nh m i có th . Gi ng: Muôn pháp v n tr ng r ng, v ng l ng không chút lay ¾ ng nên g i là nh p ¾ nh. Hu phát trì t c t c b t do nhân, v t l nh  nh trung c p c p c u hu , c p t c th ng tính, th ng t c vô hu . Hu phát mau l t ch ng b i ng i, trong khi " nh" ch g p gáp mong có hu , g p gáp t làm th ng t n t i "tính", th ng t n t không có hu . Gi ng: Mu n bi t rõ m t cách g p gáp chân ¾ nh li n m t, ham liên l y các hình t ng tâm tính b th ng t n, nên nói "vô hu " t c không có trí hu . Do ¾ó ph i th hi n ¾ o m t cách t nhiên, ¾ o m i t s ng còn v y. Nh c  nh b t c u hu , nhi hu t sinh, th danh chân hu . N u nh " nh" mà không c u hu thì hu m i sinh, Âó g i là chân hu . Gi ng: Tâm v n v ng l ng di u d ng vô cùng, nên r t d phát sinh chân trí hu . Hu nhi b t d ng, th c trí gi ngu. Có hu mà không dùng t i, th c bi t rõ mà nh d t. Gi ng: Hi u ¾ c "vô phân bi t" t c không so ¾o nên g i là "b t d ng" t c không dùng t i; n gi u tài n ng nên g i

126

Thánh Hi n Á ng

là "nh c ngu" t c coi gi ng nh ¾ n. K tu ¾ o ph i ¾ t t i m c ¾ i trí mà gi ng nh ngu ¾ n có th ¾ m ¾ c. Ích t  nh hu , song m vô c c. Á nh hu gia t ng cùng  p vô vàn. Gi ng: Im lìm và sáng t cùng hòa h p, lay ¾ ng và t nh m ch ¾ u gi ng nhau cho nên nói "song m vô c c" t c cùng ¾ p muôn vàn. Nh c  nh trung ni m t ng, Âa c m chúng tà, yêu tinh bách m , tùy tâm ng ki n. N u nh trong lúc  nh còn ngh ng i v n v , quy n luy n tà khí, v n v ng tr m m i, yêu ma s theo Âó mà xu t hi n li n. Gi ng: N u nh ¾em tâm c u hình t ng, các hình t ng li n ng hi n, tà ma th y ¾ u giành nhau t i nhi u lo n. S ki n Thiên Tôn, ch Tiên, chân nhân th kì t ng dã. Á c th y Thiên Tôn, ch tiên, chân nhân thì là Âi m t t lành v y. Gi ng: N u nh th y các ¾ ng Thiên Tôn, Tiên chân, Th n t ng xu t hi n tuy là ¾i m t t lành song không ¾ c hí h ng mon men t i g n. Duy l nh  nh tâm chi th ng, khoát nhiên vô phú. Á nh tâm chi h , khoáng nhiên vô c .

127

Thiên Á ng Du Kí

Tr c khi  nh ph i làm sao cho tâm tr ng v ng không gì che ph . Sau khi  nh, tâm r ng rang không gì ng n c n. Gi ng: Ý ni m tr c không sinh g i là "vô phú" t c không n y n , ý ni m sau không d y g i là "vô c " t c không m m m ng. C u nghi p nh t tiêu, tân nghi p b t t o. Nghi p c ngày m t tiêu tan, nghi p m i ch ng gây thêm. Gi ng: Thói t t ki p tr c ¾ u di t tr ¾ c h t g i là nghi p c ngày m t tiêu tan. Tâm không còn ¾ ng nên g i là nghi p m i không gây. Vô s quái ng i, huýnh thoát tr n lung. Không còn ch tr ng i, thoát xa cái l ng tr n th . Gi ng: Nh t quy t không nhi m nên nói là không còn ch tr ng i. C i g m i trói bu c nên g i là thoát xa cái l ng tr n th giam gi . Hành nhi c u chi, t nhiên  c  o. Ch u khó th c hành nh ng Âi u v a nói trên lâu t nhiên  c  o. Gi ng: Không ng ng ¾ trí theo dõi cùng quy t tâm th c hành nh ng ¾i u ¾ã ch d n g i là "hành nhi c u chi". ½úng l h p chân lí g i là "¾ c ¾ o". Phù  c  o chi nhân, phàm h u th t h u.

128

Thánh Hi n Á ng

Phàm nh ng k  c  o t t có  c b y Âi m nh sau Gi ng: Phàm nh ng k ¾ c ¾ o, tâm l rõ b y ¾i m t tr ng nh sau:

ng

1. Gi tâm  c  nh, d giác ch tr n l u. K tâm ¾ t ¾ nh d th y ¾ c các tính tr n hi n ra. Gi ng: Tâm ¾ t thanh t nh, th y ¾ c h t các ý ngh phàm t c. 2. Gi túc t t ph tiêu, thân tâm khinh s ng. K tr h t nh ng thói t t ki p tr c, thân tâm nh nhõm s ng khoái. Gi ng: Chân khí thanh nh ¾ c nh chân khí c a bào thai còn n m trong b ng m , t t c nh ng t t x u vô ph ng s a ch a t tr c t i gi th y ¾ u di t tr n, tâm ¾ o h p chân lí, thân mình nh nhõm không già. 3. Gi Âi n y u t n, hoàn niên ph c m nh. K t b i b ¾ kh i ch t s m, s h i sinh tr l i. Gi ng: X ng c ng cáp t y tràn ¾ y là "¾i n b y u t n" gi gìn dung nhan khi n cho kh i già g i là "hoàn niên ph c m nh". 4. Gi diên s v n tu , danh vi t tiên nhân. K s m ng dài c m i ngàn n m g i là ng

129

i tiên.

Thiên Á ng Du Kí

Gi ng: S ng lâu không ch t, s m nh kéo dài c v n n m, tên ¾ c ghi vào s tiên nên g i là "tiên nhân" t c ng i cõi tiên. 5. Gi luy n hình vi khí, danh vi t chân nhân. K luy n hình ch t thành khí l c g i là "chân nhân" t c ng i thành ¾ o. Gi ng: ½ t ¾ c nguyên khí ban ¾ u g i là "luy n hình vi khí" t c luy n hình ch t thành khí l c. Tính tình chân chính vô vi g i là "chân nhân" t c ng i ¾ c ¾ o. 6. Gi luy n khí thành th n, danh vi t th n nhân. K luy n khí thành th n g i là "th n nhân" t c ng i ¾ t ¾ o. Gi ng: Chân khí th n thông, âm d ng không th ¾o l ng, nên g i là "th n nhân" t c ng i thông su t ¾ o. 7. Gi luy n th n h p  o, danh vi t chí nhân. K luy n th n h p làm m t v i ¾ o g i là "chí nhân" t c ng i thành ¾ o. Gi ng: Tinh th n chân chính hòa h p ¾ c v i ¾ o g i là "chí nhân" t c ng i ¾ c ¾ o, còn g i là Kim Tiên, Nh Lai. Kì giám l c, tùy h u ích minh. S c  o soi càng m nh, h a khí càng sáng r .

130

Thánh Hi n Á ng

Gi ng: Cái s c soi r i kêu là "giám l c" t c chi u sáng hoài không d t. S sáng gia t ng g i là "ích minh" t c sáng mãi không ng ng. Tóm l i s c ¾ o càng m nh, h a khí càng sáng r v y. Á c chí  o thành, hu nãi viên b . Tu t i m c thành  o, trí hu t tròn  y. Gi ng: N u nh b n tính ¾ t ¾ o, trí hu sáng s a tròn ¾ y, muôn pháp ¾ u thông. Nh c nãi c u h c  nh tâm, thân vô nh t h u, xúc linh u ch t, s c t ph ng không, t vân hu giác, h u x ng thành  o gi , c u  o chi lí, th c s v nhiên. N u nh h c  nh tâm Âã lâu mà không có  c m t chút thanh Âi n, tu i tác thêm cao, th ch t suy nh c, s c di n phai tàn mà còn t cho là mình m hu giác cùng  c  o thì qu th c ch ng h p lí chút nào. Gi ng: Th n sáng su t h p v i l ¾ o t ¾ t ¾ c chân lí, tâm c m th y không còn thân xác, xa r i s ng ch t. Kinh Tây Th ng (v Tây Trúc t c cõi Ph t) có nói: "N u nh quên m t g c r sinh thành làm sao có th bi t c i ngu n lí ¾ o?". B i v y k h c ¾ o mãi mà ch ng th y có ¾ c chút thanh ¾i n h n là công l c ch a t i m c, s sáng ¾ã m t tiêu, tu i tác thêm cao, thân th suy nh c còn t cho là mình m hu và ¾ c ¾ o thì qu th c ch ng th có ¾ c. B i v y ph i n m l y th i gian, d ng mãnh tinh ti n.

131

Thiên Á ng Du Kí

Th Trí kh i sinh u c nh H a phát sinh duyên Các c chân ch ng tính Th a l u th t  o nguyên Kh i tâm d c t c tri Tâm kh i tri cánh phi n Li u tri tính b n không Tri t c chúng di u môn. D ch Trí sinh b i t i c nh L a b c l i do duyên Kh p ch n tính gieo gi ng Tràn lan ¾ o m t ngu n ½ ng tâm t mu n bi t Tâm ¾ ng bi t thêm phi n Rõ ¾ ng tính không th c Hi u rành c a di u huy n. D ng Sinh: Cúi ¾ u l y t ¾ c Thiên Tôn ¾ã ân ban kinh báu, tai nghe chân kinh n u nh nh ng ch trí hi u n i tâm th n r t thanh t nh s ng khoái. Chúng sinh d i g m

132

Thánh Hi n Á ng

tr i t nay l i có thêm m t cu n chân kinh ¾ có th làm t m g ng soi sáng chung. Thiên Tôn: Mong nh ng ai theo h c ¾ o trong thiên h ¾ u có th h c kinh "½ nh Quán" này. Nh ng k h c t p thi n ¾ nh c n ph i t ng ni m ¾ có th t nh p ¾ nh thông chân lí, n u nh có ¾i u không th bàn b c ch ng nghi m n i c ng ¾ ng nên khinh th ng. Tôi l i d n D ng Thi n Sinh t i th m ¾i n Linh Tu nghe Linh B o Cao Chân thuy t pháp. D ng Sinh: Th a hay quá. C m t s h ng d n c a ¾ c Thiên Tôn. ½i n Linh Tu l n mênh mông, không v ng mùi t c l y, có r t nhi u b c chân tu ¾ o cao ¾ c r ng, v nào v n y toàn thân hào quang t a chi u sáng ng i, nét m t ¾ y v t bi ân ¾ c. Xin th nh v n b c cao chân, không rõ ngài ¾ã tu luy n cách nào mà ngày nay ¾ t ¾ c qu v này? Huy n Linh Kim Tiên: Lành thay, tôi thành ¾ o ¾ã ¾ c h n tr m n m r i, v n sinh tr ng t i T Xuyên, song thân l i qua ¾ i t thu tôi còn th u, cho nên ph i lang thang kh p ch n xin n, song lòng d không tham lam, ch m i l ng l ng b ng ¾ã ng ng. Có m t b a n m ngh bên l ¾ ng, ¾ i s Mông Thánh ½ c thâu n p tôi làm ¾ t , truy n ¾ o ban pháp, tr i quá m i n m kh luy n, g p bao phen ma qu th thách mà v n không th i chí nên m i ¾ t ¾ c thành qu nh b a nay.

133

Thiên Á ng Du Kí

D ng Sinh: Th a ngài có th t ng thu t l i quá trình tu ¾ o c a ngài ¾ làm g ng cho th nhân noi theo không? Kim Tiên: Vi c h ng tr n tôi ch ng còn th c m c, nên thi t ngh không c n bàn t i làm chi. Thiên Tôn: ½ ¾ ng i c u ¾ i, mong Kim Tiên c bày t . Kim Tiên: Th a c ng ¾ c, không ph i tôi thi u lòng t bi, song ng i ¾ i khó ¾ . Nh l i quá kh tu ¾ o c a tôi th c là gian nan v t v , ch u ¾ mùi kh c c ¾ ng cay, u ng n c l nh, ng gi ng tre, khi tham thi n v n khí, nh p ¾ nh xu t th n, tr i hàng tháng hôn mê, b nh m i ngày m t t ng ch không thuyên gi m, mình m y gh l cùi h i, b th y ¾u i ra kh i c a, c th suy nh c nh ng chí ¾ o v n v ng b n. Sau th y ban linh ¾ n u ng vào, nh ng ch l loét n da non, ¾óng v y kh i d t b nh kh e kho n nh x a. Có m t l n s d ng th n l c ch a b nh, b nh nhân m i ngày m t ¾ông, có c hàng ngàn ng i xin ch a b nh, quan ph cho là tôi dùng bùa ng i mê ho c t t p dân chúng li n b t tôi b ng c. trong ng c tôi li n t a thi n nh p ¾ nh và ¾ã th y ¾ c r ng ¾ó là nghi p báo c a nhi u ki p tr c tích t , ¾ tránh kh i b tù t i t i ch n âm ti sau này t ph i nh gông cùm th gian gi i tr , cho nên trong ng c không nh ng lòng tôi ch ng chút oán h n, mà còn t nh tâm sám h i ¾ mong ¾ c gi i nghi p, l y vi c tu hành ¾ l p công chu c t i. Sau n a n m ¾i u tra xong th y tôi không có t i li n th tôi ra.

134

Thánh Hi n Á ng

M t hôm vào bu i chi u trên ¾ ng v g p m t thi u ph nhan s c tuy t v i ch n ¾ ng t nguy n vái l y, tôn tôi làm th y ¾ c u âm d ng song tu, nh ng l i nói ra ¾ u là nh ng l i dâm ¾ãng thi t tha van nài, c ch c c kì khiêu khích s ¾ ng tình, xác thân quá khiêu g i d làm sa ngã lòng ng i. Tôi li n nghiêm gi ng c tuy t, th y tôi ¾ ng yên không nhúc nhích, nàng ôm ch m l y vu t ve m n tr n, nh ng tôi v n kiên ¾ nh ¾ c ¾ o tâm. Cu i cùng nh m không th quy n r n i tôi nàng m i b ¾i. Sau này tôi ¾ c rõ nàng chính là ma n chuyên ¾em nhan s c ¾ th lòng d k tu hành. Qu th c là may m n, v t i mà thoát n i c nh ng p l n trong bi n tình ái ân d c l c, cho nên k tu ¾ o ph i r t th n tr ng trong v n ¾ này, n u g p c nh ng t ng t , ph i nên tâm ni m ngay r ng xác thân huy n o, ph n tr ng son h ng trang ¾i m ¾ p ¾ u c t ¾ làm m m t mê ¾ m tâm h n, qu là dao s c gi t ng i. Th Tu tâm tiên tác nh th quán S c t ng giai o h u hà tham T  i gi h p vô th ng h n Kh kh liên thiên xu t th nan. D ch

135

Thiên Á ng Du Kí

Tu tâm ph i hi u rõ c n nguyên Ch có say mê c nh hão huy n Thân xác nay còn mai ¾ã m t Chán ¾ i kh i mu n thành tiên. Ch ng ¾áng s l m sao! Phàm nh ng k tu ¾ o t g p nhi u ho n n n, v l i ¾ nghi p ch ng ba ki p tiêu tan, cho nên ta ph i s n sàng hân hoan ch p nh n ¾ cho yêu ma kh o ¾ o. Khuyên ng i ¾ i tu ¾ o, g p n n ma hành m ¾au kh s , ho c thân th c a nhà ¾ i thay tan nát, ch có n n lòng th i chí, m t s m ngã g c t là ma th ng ¾ o b i v y. Tôi tu t i m c tiêu tr ¾ c nghi p ch ng, phát hi n ¾ c tâm linh ngu n c i, thoát xác bay th ng lên cõi ½ i La Tiên C nh, muôn ki p s ng tiêu dao, cùng các Kim Tiên trao ¾ i ánh hào quang c a ¾ o, v nh vi n thoát vòng luân h i. T Ph t: Vì th i gi có h n th y trò tôi ph i tr l i Thánh Hi n ½ ng. C m t ¾ c Thiên Tôn cùng ch v Kim Tiên ¾ã ban ân ch giáo. Thiên Tôn: Ti n hai v tr l i Thánh Hi n ½ ng. D ng Sinh: L y t ¾ c Thiên Tôn cùng ch v Kim Tiên, xin cáo t . T Ph t: ½ã t i Thánh Hi n ½ ng, D ng Sinh xu ng ¾ài sen, h n phách nh p th xác.

136

Thánh Hi n Á ng

H I CHÍN

D O CUNG NG C H NGHE

NGUYÊN TH Y THIÊN TÔN THUY T PHÁP

Ph t S ng T Công Giáng ngày 3 tháng 8 n m K Mùi (1979) Th Nguyên th y h không hi u lí thiên Nguyên linh t khí pháp luân viên Thiên Th n v n Ph t xu t vô c c Ngh ch l h i  u t t c duyên. D ch Ngu n c i vô vi v n tính tr i (1) Pháp luân linh khí luy n không ng i Muôn Th n ngàn Ph t t vô c c Quán tr h i tâm m c chuy n ¾ i. (2) T Ph t: Ng i ¾ i ch vì m t chút l tr n mà b s y chân r t xu ng bi n sâu h th m kh ¾au, khi y m i tha thi t mu n bay lên cõi tr i, song th c t khi v n mình nh y ch cao ¾ c m t vài th c, s d nh th là b i s c hút

137

Thiên Á ng Du Kí

c a qu ¾ t không cho phép v y. Ng i ¾ i tu ¾ o mu n thoát li luân h i t ph i lìa b lòng ham mu n v t ch t cõi ¾ i hình danh s c t ng không th c này, b i k b dòng ¾ i ô tr c cu n hút, tâm h si mê ng p l n trong ¾ó. Khí tr c giáng xu ng ng ng ¾ ng thành ¾ t, nên d i ¾ t t nhiên xu t hi n c nh ¾ a ng c kh ¾au, còn c nh d o th m c a th y trò mình ng c l i là c nh thanh nh cõi tr i, v y D ng Sinh ph i mau v t b t t c các th còn dính d p ¾i m i mong bay t i ch n th n tiên cõi Vô C c ¾ c. D ng Sinh: Ân s d y con ph i "v t b " nh ng th a con không rõ "v t b " gì? T Ph t: V t b cái túi con ¾eo sau l ng cùng n i lo l ng g p tr ng i trong lòng mình, ph i quên h t nh ng th ¾ó, ngay c thân mình c ng ném ¾ i vào không trung, tuy t ¾ i không ¾ c ¾eo mang m t chút gì, có nh v y th xác m i thanh thoát nh nhàng bay lên t i cõi tr i. D ng Sinh: Ân s d y nh v y nh ng ng i ¾ i làm sao v t b n i nh ng th ¾ó? T Ph t: M t nhìn không ghi, tai nghe không chép thì tâm m i ngay th ng không cong qu o. Túi v t b , tr ng i v t qua thì "huy t tâm" hóa thành "¾ o tâm", ng i ta m i m c ¾ c ¾ôi cánh, gi ng nh m i tên ¾ có th xông th ng lên tr i. Còn n u tâm cong nh l i câu, khi ném vào b kh l i câu m c ph i g chìm n i t là nghi p

138

Thánh Hi n Á ng

ch ng t i, d u Tiên Ph t có mu n c u v t c ng ch ng ¾ c. D ng Sinh: C m t ân s ¾ã dùng búa b ¾ bi n c i "tâm phàm" c a con hóa "tâm thánh" h u theo n i gót ân s bay t i cõi thiên ¾ ng, l y m ng ra m t các ¾ ng thánh th ng cao siêu. T Ph t: Ha ha, qu nhiên con ¾ã h i tâm ¾ i ý, gi lòng ngay d th ng th ng ti n thiên ¾ ng. Mau lên ¾ài sen, th y trò mình s cùng th ng th c phong c nh t i sáng ch n thiên ¾ ng ¾ tiêu s u gi i mu n. D ng Sinh: Th a ân s , qu ¾úng nh v y. Con ¾ã s a so n xong, m i th y lên ¾ ng. T Ph t: D n trò ngoan c i ¾ài sen lên cõi ½ i La Thiên, càng t i ch n cao v i càng c m th y thân tâm ph i ph i, vi c ¾ i có quan tr ng m y c ng gác b qua bên, c t ¾ t m i ràng bu c lòng ch ng chút âu lo, t nhiên v t i cõi tr i x a. B a nay th y trò mình t i cung Ng c H l y chào ra m t ¾ c Nguyên Th y Thiên Tôn... ½ã t i n i, D ng Sinh mau xu ng ¾ài sen. D ng Sinh: B ch th y nhìn ánh hào quang l p lánh, hai m t m không ¾ c, có l con ch u không n i. T Ph t: C nh th n tiên n i cung Ng c Thanh tr nh ng v ¾ c ¾ o thánh th ng cao siêu, còn phàm nhân cùng th n linh b c trung khó b lên t i n i. B i Ng c H là su i ngu n ¾ o l n, ¾ o khí vô biên vô t n, m nh m khó b ¾ ch ¾ c, còn con là ng i tr n, tuy có ¾ o l c song "l

139

Thiên Á ng Du Kí

h a" t c lò ¾i n còn ¾ c, nên t i th m c nh th n tiên Vô C c h n là g p nhi u tr ng i, th y ban cho con viên thu c linh ¾an này, u ng mau ¾i ¾ tr giúp cho s c ¾ o m nh lên. D ng Sinh: ½a t ân s , con u ng xong linh ¾an l p t c nguyên th n t ng g p b i, thân mình có th t a sáng và con c m th y v a t i ¾ây ánh sáng m nh bi t là bao nhiêu th mà bi n thành êm d u ¾ c ngay. T Ph t: ½ó là phép dùng ánh sáng hòa cùng ánh sáng, dùng th n h p v i th n, k tu t i m c phát ¾ c ánh sáng t là có th cùng Tiên Ph t dung hóa ¾ o l c. D ng Sinh: Ngôi ¾i n l n ¾ ng tr c, phía trên có ¾ ba ch "Ng c H Cung" t c cung Ng c H , hào quang lóa c m t, l u gác l n r ng, mây ng s c ph t ph i bay, khí chính tr c ch t ng t, không bi t có ph i ¾ây là ¾i n c a ¾ c Thiên Tôn ng không? T Ph t: Cung Ng c H này còn g i là cung Ng c Thanh t c n i ¾ c Thiên Tôn ng , chúng ta mau vào trong vái l y ra m t ngài, không th th t l . D ng Sinh: Kính l y ra m t ¾ c Nguyên Th y Thiên Tôn, ¾ t là thánh bút D ng Thi n Sinh, ph ng ch vi t sách, b a nay theo th y t i cung Ng c H vái l y ngài. T lâu con v n ng ng m danh thánh Thiên Tôn, gi ¾ây ¾ c chiêm ng ng dung nhan ¾ c thánh, qu th c là ba ki p m i có ¾ c vinh h nh này, kính xin ¾ c Thiên Tôn ban l i vàng ng c ¾ ch rõ b n mê.

140

Thánh Hi n Á ng

Nguyên Th y Thiên Tôn: T t lành l m thay, su i ¾ o Thánh Hi n ½ ng do tôi khai ngu n ánh sáng, ngày nay có ¾ c s nghi p huy hoàng tôi r t quý m n. ½ o l n hóa sinh dùng l i ch ng di n t n i nên tôi không nói, hãy nhìn theo h ng ngón tay tôi ch . D ng Sinh: Con quá ngu si nên không hi u n i l i d y c a ¾ c Thiên Tôn. Thiên Tôn: Ng ¾ ng phía tr c d n th ng t i c n nhà c c a con, nhìn theo tay thánh ch con có th y? Có hi u n i không? D ng Sinh: (M m c i g t ¾ u). Th a con hi u, con hi u. Thiên Tôn: Ch cho con rõ b n tính chân th c c a con. ½ o ngay trong ¾ó, k giác ng t bi t, k mê mu i dù có ¾u c soi ¾ ng c ng ch ng th y, b i vì lòng kh ý ng a nghiêng bên n ngã bên kia, cu i cùng b r t xu ng âm ph . ½ o l n nguyên th y tiên thiên ý ngh a ch bao g m có b y nhiêu thôi, b y nhiêu nh ng c ng ¾ làm ¾iên ¾ u ng i ¾ i khi n ch ng th u t , th t ¾áng ti c! ½áng ti c! D ng Sinh: C m t nh ng ¾i u ¾ c Thiên Tôn v a ch d y, con xin ghi nh . Thiên Tôn: Khí duy nh t c a Vô C c H n Nguyên v n là chân b n tính c a chín m i sáu nguyên linh, song vì chúng sinh mê mu i ch ng bi t quay ¾ u h i quang ph n chi u nhìn rõ chính mình, l i ¾i dòm ngó s x u t t c a k khác t ng giây t ng phút, vì tâm th n h ng ngo i cho nên ¾ã lìa xa ¾ o l n Tiên Thiên Vô C c. B a nay vì

141

Thiên Á ng Du Kí

D ng Sinh mà truy n trao, v y ph i gi k l y g c tâm, g c tính, g c linh, có chuyên chú vào ¾ó m i n m ¾ c cái duy nh t, v ¾ c ngu n c i, có th t thâu khí tr i ¾ t nuôi d ng h t m m, tr ng cây sinh qu . Tu ¾ o ch ng có chi là khó c , ch c n ghi nh m t câu này: "Hãy t trách h i mình, khoan xét nét ng i" (Áa v n t k , thi u qu n tha nhân) n u ¾ c nh v y, b o ¾ m ¾ c ¾ o, ch c ch n nên ng i, thành Tiên, thành Ph t. D ng Sinh: Lí ¾ o siêu di u c a ¾ c Thiên Tôn qu ¾ ¾ c muôn loài chúng sinh. Thiên Tôn: C ng b i t i muôn loài v n v t mà m t g c chia ra muôn ngàn cái khác bi t. D ng Sinh: Kính xin ¾ c Thiên Tôn gi ng d y nhi u cho v lí ¾ o cao siêu. Thiên Tôn: ½ phát huy ¾ o l n h u ph ¾ chúng sinh nên b a nay tôi m i ¾ c bi t thuy t gi ng, gi xin l c thu t v l thiên c huy n nhi m nh sau: Nh l i t Nguyên Th y Thiên V ng (Huy n Huy n Th ng Nhân, Lão M u, ½ i ½ o, Chân Ph t, Chân Chúa) m t khí hóa sinh, trong nh n i, tr c n ng chìm tr thành tr i ¾ t. Hình th tr i bao bên ngoài trái ¾ t ch ng khác nào lòng qu tr ng c ng "tr ng" b c "vàng", r i nh ¾ t mà có loài ng i sinh ra, b i v y cho là trên tr i d i ¾ t t c là ch a bi t ch ¾ ng c a ¾ t, b i vì trên d i và b n phía xung quanh ¾ u là tr i c . Tr i t nhiên nh

142

Thánh Hi n Á ng

¾ ng h m i hai gi n xoay ti p m i hai gi kia, nh m i hai t ng l u trong c th con ng i, phía trên m i hai t ng ¾ó là vô cùng vô t n, nên còn g i là m i ba t ng tr i. ½ t d i n ng chìm t i m c cùng c c thì tr l i lúc ban ¾ u mà hòa v i tr i, vì v y m i l y ti ng "c u trùng" t c là t i cu i c a chín thì tr l i m c kh i ¾ u (c u c c h u hoàn nguyên dã). Th nh t l y ¾ t làm t i cao, t i tr ng vì là n i tú khí t u h p, ng ng ¾ ng khô c ng l i mà thành ¾á, ¾ ng cao chót vót thành ¾ nh núi. Th nhì cao h n m t ¾ t m t chút g i là gò, cao h n n a g i là ¾ i. Th ba là "c o nh ng" t c khô c ng, h ng tây b c th ¾ t khô se, cát cu n b i bay, cây c n c i. Th t là "ti th p" t c th p tr ng, h ng ¾ông nam ¾ t th p n c nông hình th r t tr ng c n. Th n m là "xuyên tr ch" t c sông tr m, phàm sông l n, tr m r ng t ¾ t tr ng ph i be b ¾ p ¾ê ¾ gi n c. Th sáu là "l u sa" t c là cát ch y, d i l p ¾ t ¾ó có cát di chuy n qua l i theo m ch n c ng m. Th b y là "hoàng tuy n" t c su i vàng vì ¾ t v n màu vàng nên n c trong ¾ t v a vàng v a d là su i thu n âm. Th tám là "tr m uyên" t c gi ng chìm, sâu xa khôn l ng, r ng th n n náu, ngu n m ch c a nó n thông t i "thái không". Th chín là "b c khái" t c b ng l ng m ng manh nh s ng, b t n c, n c l n ¾ u c n k h vô v y. Sau c u trùng là thu n thanh khí, trên ¾ t c u trùng thiên g i là c c t nh sinh ¾ ng, âm h t d ng trùm, vì v y mà qu ¾ t

143

Thiên Á ng Du Kí

gi ng trái tr ng tròn, cho nên ph i bi t trên ¾ t, d xung quanh ¾ t ¾ u là tr i v y. TH P NH TRÙNG THIÊN (M i hai t ng Tr i)

i ¾ t,

1. Thái H Thiên: Kho ng bên ngoài trái ¾ t mênh mang m m t. 2. Thi Hóa Thiên: Kho ng mây m a, s ng gió, tuy t giá, s m sét ¾i n ch p n y sinh k t t r i tan bi n. 3. Nguy t Luân Thiên: Còn g i là Th y Tinh Thiên. Âm tinh ch a n c cho nên phía ngoài trong su t n a sáng n a t i, sáng là do m t tr i chi u, t i là vì khu t bóng m t tr i. Chi u r i l i khu t, xa g n t ng gi m do ¾ó m i có s phân bi t gi a tr ng th ng huy n và tr ng h huy n. 4. Du Á o Thiên: M t tr i m t tr ng di chuy n b n l n trên chín ¾ ng. Mùa xuân ng v h ng ¾ông là "thanh ¾ o" t c ¾ ng xanh, mùa h ng v h ng nam là "châu ¾ o" t c ¾ ng ¾ , mùa thu ng v h ng tây là "b ch ¾ o" t c ¾ ng tr ng, mùa ¾ông ng v h ng b c là "h c ¾ o" t c ¾ ng ¾en. Trong b n ¾ ng xanh, ¾ , tr ng, ¾en, m i ¾ ng có thêm m t ¾ ng ph thành tám ¾ ng c ng v i ¾ ng xích ¾ o ph ng nam g m c th y là chín ¾ ng. Riêng hai ti t xuân phân và thu phân có nh t th c và nguy t th c, b n ph ng soi chi u l n nhau t o thêm ¾ ng "hoàng ¾ o" t c là ¾ ng vàng.

144

Thánh Hi n Á ng

5. D ng Minh Thiên: M t tr i thu c d ng th , d ng tinh tích l a do ¾ó bên trong và kh p mình ¾ u sáng, âm thua d ng nên ban ngày m t tr ng ch ng th cùng chi u sáng. ½êm ¾ n, g n xa l n l n xoay chuy n hình th b lu m nên m t tr i và trái ¾ t ngang nhau, tia sáng t a kh p tám ph ng g i là tr i sao l a. 6. Li t Tú Thiên: Tinh hoa s m t c a v n v t là các sao tr i cho nên m i g i là v t tinh anh. S vinh hoa c a khí d ng ¾ u nh c y nh th p bát tú t c hai m i tám vì sao. 7. Á u Xu Thiên: Các vì sao s ng b nh b ng gi a h không, ngang d c trong lòng tr i, di ¾ ng hay ng ng ngh ¾ u nh s c c a khí, nh trái khinh khí c u b m h i vào thì bay lên, xì h i ra thì r t xu ng, do ¾ó nh s c h p d n k m ch c a khí vô c c này mà các tinh c u tránh kh i va ch m tan v . Chòm sao b c ¾ u gi a g m b n sao ¾ u là "khôi" ta quen g i là sao khuê, ba sao cu i là "tiêu" ta quen g i là "chuôi sao b c ¾ u". Ban ¾ u sao "tiêu" là sao b c ¾ u sau là sao diêu quang, sao b c ¾ u khi h t nhi m v thành sao "nam m u" t c là sao "xu" m t ch ng ng di chuy n, các sao khác theo sao "xu" xoay chuy n nh bánh xe quay theo tr c xe nên còn g i là "tôn ¾ ng thiên" t c các t ng tr i tôn kính thi hành theo sao "xu". Sách có nói: "Sao b c ¾ u ¾i u hành ¾ cho m t tr i m t tr ng và n m sao kim m c th y h a th không l n áp nhau ¾ó là c m n m phép tr i v y" (Tuy n ki ng c hoành, d t th t chính, pháp h thiên dã).

145

Thiên Á ng Du Kí

8. B t Á ng Thiên: Tr i và m t tr ng m t tr i nh t c nh t ¾ ng ¾ u tuân theo ¾úng quy lu t, không mau không ch m, ngày ¾êm qua l i chia làm b n mùa, ¾ u xoay chuy n theo ¾úng nh p c a sao "¾ u tiêu" trong khi ¾ó thì sao "¾ u xu" hoàn toàn b t ¾ ng, ng ng ngh im lìm nên còn g i là "th ng t nh thiên" t c vòng tr i hoàn toàn t nh m ch. Do ¾ó m i nói cùng c c c a "h vô" chuy n thành "th c h u". 9. Khung Lung Thiên: T ng tr i này gi ng nh ¾ t chia thành chín ph n, m i ph n ¾ u có gi i h n, c n c vào khí t ng hình s c ¾ g i tên. Chính ¾ông g i là "thanh thiên", ¾ông nam g i là "th ng thiên". Chính nam g i là "d ng thiên", tây nam g i là "châu thiên". Chính tây g i là "mân thiên", tây b c g i là "u thiên". Chính b c g i là "huy n thiên", ¾ông b c g i là "h o thiên". Chính gi a g i là "quân thiên" c ng còn g i là "hoàng thiên". 10. Di m Ma Thiên: Chia sao làm ba khu v c, chính gi a là khu v c c a sao "t vi", phía trên là ch n ¾ c Ng c Hoàng ng , phía d i là n i ¾ c Kim Khuy t , ¾ ng tr c là khu v c c a Thiên ½ình, có cung ¾i n thiên ¾ . Vì vùng tr i này l a thiêu ¾ t d d i nên g i là Di m Ma Thiên t c t ng tr i l a chà xát nóng b ng. 11. Kh i Xuyên Thiên: C ng còn g i là "½âu Su t Thiên" c c kì trong sáng thanh t nh luôn luôn v ng l ng, ch n c ng c a ¾ c ½ o T cùng các v di l c và b tát.

146

Thánh Hi n Á ng

12. Á i La Thiên: N i các ¾ c Huy n Huy n Th ng Nhân, Tam Thanh và Ng Lão ng . T i n i c c cao v i, bên trên m i hai t ng tr i này là ch n ¾ c Huy n Huy n Th ng Nhân c ng và ngài nhìn th ng xu ng cõi phàm tr n, n i ¾ây vô cùng sáng chói, dày ¾ c muôn v . D ng Sinh: B m, con th ng nghe nói ¾ c Ng c ½ , trên cai qu n ba m i sáu t ng tr i, d i trông nom b y m i hai t ng ¾ t, th a ý ngh a nh th nào? Thiên Tôn: Tr i có quá nhi u phép nhi u t ng, ng i ¾ i th ng nói chín t ng, m i hai t ng, ba m i ba t ng, ba m i sáu t ng... Gi tôi xin gi ng rõ nh sau: Tr i v n vô cùng vô t n, trên d i ¾ u là tr i. Thu tr i m i t o thành, chi chít nh ng tinh c u, ph i t i ¾ c n i thánh c nh vô c c m i tách lìa kh i khí ch t c a các tinh c u. Tr i l y ba m i sáu ¾ tròn là m t vòng cho nên nói ba m i sáu t ng tr i. Trên tr i d i ¾ t nh bóng râm và cây, b i s c a ba m i sáu t ng tr i là b y m i hai t ng ¾ t. T vòng tròn gi a chia v ch thành chín, m i hai, hai m i tám, ba m i hai, ba m i ba, ba m i sáu. Nh ng i xây c t nhà c a, tr c ph i d ng s n r i sau m i chia t ng và ng n phòng, còn phân bi t ph ng h ng thì có ¾ông tây chính gi a và b c nam g m c th y n m phía. Tr i ban ¾ u là vô c c ¾ c bi u th là m t vòng tròn, r i ¾ o sinh ra m t, m t sinh ra hai, hai sinh ba, ba sinh muôn loài, cho nên tr i có vô s tr i, l y tr i sáng,

147

Thiên Á ng Du Kí

tr i d ng làm t t; tr i t i, tr i âm làm x u. Tu ¾ o ch quan tr ng con s nhi u ít, các con s v n do t 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bi n hóa thành, không lìa xa l m t c a ¾ o l n. Nay l y con s m i hai quan tr ng ¾ nói s l c v tr i, ti p t i b i s c a m i hai là ba m i sáu tr i, vì các con s v tr i thêm b t gia gi m bi n hóa vô cùng t n. K lo tu ¾ o bao g m ¾ c c ba cõi tr i, ¾ t, ng i h n là có th giác ng thông su t ¾ c ngay. Nay thu t s l c nh v y ¾ ng i ¾ i t m rõ. ½ O GIÁO TAM TH P L C THIÊN (Ba m i sáu t ng tr i theo Lão giáo) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) ½ i la thiên. Thanh vi thiên. V d thiên. ½ i xích thiên. C tiêm thiên. Ph m ¾ thiên. Ng c long thiên. Th ng dung thiên. Tú l c c m th ng thiên. Hàn s ng di u thành thiên. Uyên thông nguyên ¾ ng thiên. H o ¾ình tiêu ¾ thiên. Vô c c ¾àm th thiên.

148

Thánh Hi n Á ng

14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36)

Th ng thi n nguy n l c thiên. Vô t giang ¾i n thiên. Thái hoàng ông tr ng thiên. Th y hoàng hi u mang thiên. Hi n ¾ nh c c phong thiên. Thái an hoàng nhai thiên. Nguy t t i kh ng th ng thiên. Thái hoán c c dao thiên. Huy n minh cung khánh thiên. Quán minh ¾oan t nh thiên. H minh ¾ ng di u thiên. Trúc l c hoàng gia thiên. Di u minh tông phiêu thiên. Huy n minh cung hoa thiên. Xích minh hòa d ng thiên. Thái c c mông thiên. H vô bình d c thiên. Th t di u ma di thiên. Quang minh v n h c thiên. Huy n thai bình d c thiên. Thanh minh hà ¾ ng thiên. Thái minh ng c hoàn thiên. Thái hoàng hoàng t ng thiên. (3)

PH T GIÁO TAM GI I NH TH P BÁT THIÊN (Hai m i tám t ng tr i theo tam gi i Ph t giáo)

149

Thiên Á ng Du Kí

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25)

Phi t ng phi phi t ng x thiên. Vô s h u x thiên. Th c vô biên x thiên. Không vô biên x thiên. S c c u cánh thiên. Thi n hi n thiên. Thi n ki n thiên. Vô nhi t thiên. Vô phi n thiên. Vô t ng thiên. Quang qu thiên. Phúc sinh thiên. Vô vân thiên. Bi n thanh thiên. Vô l ng t nh thiên. Thi u t nh thiên. Quang âm thiên. Vô l ng quang thiên. Thi u quang thiên. Thái ph m thiên. Ph m ph thiên. Ph m chúng thiên. Tha hóa t t i thiên. Hóa l c thiên. ½âu su t thiên.

150

Thánh Hi n Á ng

26) 27) 28)

D ma thiên. L i h u thiên. T thiên v ng thiên.

D ng Sinh: ½ c Thiên Tôn d y chân lí siêu di u, song con còn nghe tu ¾ o thì t v t thoát kh i tam gi i th a là th nào? Thiên Tôn: Tam gi i g m: Vô s c gi i, s c gi i, d c gi i. Ngoài ba gi i là các c nh gi i khác nh ½ i La Kim Tiên, ½ i Thành Chí Thánh, ½ i Giác Nh Lai Ph t. Tôi t m v s ¾ ch rõ nh sau:

151

Thiên Á ng Du Kí

152

Thánh Hi n Á ng

Thiên Tôn: Tu trì ¾ o l n n u t i ¾ c cõi vô s c gi i t c ¾ t m c th ng th a Vô C c là c nh gi i t i cao. Tuy nhiên không ¾ c ¾ cho h không trói bu c, nh ng i ¾eo vàng c ch ý gi u m t song v n có s ng n che, cho nên ph i v t thoát lên trên gi ng nh nhà không l p mái m i có th thông su t tròn ¾ y (12), không m y may ng n mé, ch ng chút chi c n tr , ¾ó g i là siêu tam gi i. Ng i ¾ i r t nhi u k truy n d y sai chân lí nên cho là ch có Ph t m i có th v t thoát ¾ c tam gi i, ch ng hi u r ng Tiên Thánh Vô C c c ng ngoài tam gi i. Cho nên kinh sách có nói: "Phàm nh ng gì thu c v hình t ng ¾ u h o" (Phàm s h u t ng giai th h v ng), không màu s c hình t ng t c là vô c c v y. N u nh thoát xác t do, t b thân "kim" v t lên cõi không vô s c, cõi không vô c c g i là m c ¾ích t i h u ni t bàn. Chúng sinh d i g m tr i ¾ u là chín m i sáu nguyên linh, cho nên b t c quy y tôn giáo nào, ¾ u tiên t ph i di t ch p tr t ng, b thói ph báng tôn giáo khác, không ¾ c phân bi t, oán ghét, n u c ng l i t là tâm có ch a v t, tuy có công ¾ c nh ng tâm v n ch ng th tr ng không ¾ c, nh ¾ hình bi u th n a âm n a d ng (xem hình tròn v n a Âen n a tr ng trên) ch m i t i ¾ c qu v cõi thái c c s c (s c quá m c) ch a ¾ t ¾ c ¾ o qu siêu th ng cõi vô s c. Mong r ng sau khi nghe tôi thuy t pháp, mau mau s a ¾ i sai l m, b ch p t ng, n u trái l i t s u ng phí m t ¾ i kh tu mà pháp

153

Thiên Á ng Du Kí

ch ng thông cu i cùng l i b ¾ày ¾ a ch n a tu la ¾ a ng c. (13) D ng Sinh: ½ c Thiên Tôn ¾ o cao ¾ c dày, nh ng l i d y ¾ o qu là c kim ch a t ng nghe, ti t l u l huy n bí c a ¾ o l n, xin cúi ¾ u l y t nh ng l i khuyên nh . T Ph t: Thiên Tôn là b c th y c a cõi tr i, cho nên ¾ã bày t l huy n vi ¾ cho ng i ¾ i có th hi u bi t sâu xa s a ch a nh ng ¾i u sai l m c a các nhà truy n giáo gi ng pháp, cùng bài bác tà thuy t, c m ch d ¾oan, mong r ng chúng sinh d i g m tr i có duyên, ch m ¾ c sách này ¾ tâm trí quán thông h u t mình giác ng ¾ o, khôi ph c l i ¾ c b n tính nguyên th y. Thiên Tôn: Ba ngàn ¾ i thiên th gi i ¾ u do Th ng ½ sinh ra, k truy n giáo t ¾óng c a gây chi n tranh hoài, khí ghen ghét lên cao mãi, c c ch p không gi i t a cho nên ch a th v t thoát kh i ng hành c a ba cõi, th c ¾áng ti c l m thay! K t cõi Ng c Thanh tr xu ng thì c nh gi i cõi Th ng Thanh là t ng th ng khí ban s c a Th ng ½ tr c ti p ân ban. C nh gi i Thái Thanh là t ng trung khí c a Th ng ½ , xu ng t i c nh gi i nhân gian là d khí c a Th ng ½ , cho nên cõi th ng gi i c a ch Tiên ch Ph t nh n tr c ti p nguyên tánh c a v tr , b i v y ¾ c th a h ng t ng khí r t sâu dày. Cõi trung gi i các tinh c u c a ch th n l i th a h ng khí th ng gi i c a ch Tiên Ph t bi n thông nên khí này ¾ã b loãng t p. Loài ng i tuy thi u m t d khí c a Th ng ½ ¾ thành

154

Thánh Hi n Á ng

thân, nh ng l i có th ti p thâu tính quang c a tiên thiên ¾ thành t u v n ¾ c v n h nh nên v n có th tr v tr i. N u ph n b i t t ¾em thân th a h ng d khí c a Th ng ½ nh n chìm xu ng h v t d c ô tr c mà làm cho tan loãng h t v y, tính quang n u nh b m t h t t c là t t o ¾ a ng c. Mong th gian hãy nh n chân lòng tr i cùng l i tôi nói, gi gìn thi n tâm h u d c h t l c c u v t chúng sinh, giúp ¾ ¾ ng bào v t sông mê t i b n ¾ o, g i là có ít l i d n b o. D ng Sinh: Xin kính vâng l ¾ o c a ¾ c Thiên Tôn ban truy n, qu l y t n... T Ph t: Nay nh ¾ c Thiên Tôn ch d y rõ c huy n nhi m, chúng sinh d i g m tr i qu là có ph c. Vì th i gi eo h p, tôi ph i ¾ a D ng Sinh tr l i Thánh Hi n ½ ng. Thiên Tôn: Lí ¾ o siêu di u nói không h t, chân tâm t lo tròn. D ng Sinh: ½a t ¾ c Thiên Tôn, th y trò con xin cáo t . T Ph t: ½ã t i Thánh Hi n ½ ng, D ng Sinh xu ng ¾ài sen, h n phách nh p th xác. WUX

155

Thiên Á ng Du Kí

(13) Tu c ng v n b ¾ày, ch không ph i nói tu mà không b ¾ày, ph i coi ch ng. WUX

156

Thánh Hi n Á ng

H IM

I

NGHE

L I D O CUNG NG C H

NGUYÊN TH Y THIÊN TÔN THUY T PHÁP

Ph t S ng T Công Giáng ngày 26 tháng 8 n m K Mùi (1979) Th Vinh hoa phú quý b n vô th ng M ng lí t ng t d thiên tr ng H duy t tâm tình nhân b t lão u phi n quái ng i khí th n th ng. D ch Phú quý vinh hoa ch ng ¾ c lâu ½êm dài t nh m ng d thêm s u Tâm h n th th i sao già n i Th n khí tiêu hao b i kh ¾au. T Ph t: C nh vui t i sung s ng ch n thiên ¾ ng bao la bát ngát, qu c gia này không phân bi t tôn giáo, ch ng t c; chuyên thâu n p l u gi nh ng ng i hi n ¾ c, có ¾ o tâm, g m các ph m tr t nh sau: ½ nh t ph m

157

Thiên Á ng Du Kí

¾ c t i cõi thiên ¾ ng th ng gi i, ¾ nh ph m ¾ c t i cõi thiên ¾ ng trung gi i, ¾ tam ph m ¾ c t i cõi thiên ¾ ng h gi i; ¾ t , ng , l c ph m, v.v... dành cho phàm nhân, ma qu cùng b n loài sinh v t h ¾ ng trong sáu ng luân h i. Ngay ¾ài sen c ng có t i chín ph m tr t nên tùy theo công ¾ c l n hay nh mà phân lo i th p cao. M i ng i ¾ u có Ph t tính, ai n y ¾ u ¾ c tr i ban phát ¾ o c n, n u tu thân d ng tính, không vùi d p nguyên linh, sau khi lìa ¾ i, ch c ch n tr v ¾ c ngu n c i là ch n ¾ t Ph t, ¾ t ¾ o ¾ó là ph n b n hoàn nguyên hay ch ng ¾ o thành ¾ o. Tr i ban cho ng i qu v chân linh tròn ¾ y, n u nh m t ¾ i lo vun b i gìn gi ¾ c h n c a báu v n là c a báu. Lúc s ng c ng nh sau khi ch t kh i nguyên linh quý giá không chút suy suy n, cho nên Kinh Thanh T nh nói: "G i là ¾ c ¾ o nh ng th c ra thì ch ng ¾ c gì c " (Duy danh  c  o, th c vô s  c). Tu ¾ o là ¾ khôi ph c l i tính tr i ¾ã phú cho bu i ban ¾ u ch ch ng ph i ¾ s d ng phép th n thông huy n bí. B a nay l i d n D ng Sinh d o cung Ng c H bái y t Nguyên Th y Thiên Tôn, D ng Sinh mau lên ¾ài sen ¾ th y trò mình cùng ¾i. D ng Sinh: Con ¾ã s n sàng, kính m i ân s lên ¾ ng. T Ph t: ...½ã t i cung Ng c H thu c cõi tr i trong xanh m u nhi m, D ng Sinh mau xu ng ¾ài sen, t i l y chào ra m t ¾ c Nguyên Th y Thiên Tôn.

158

Thánh Hi n Á ng

D ng Sinh: Th a vâng... Thánh c nh Ng c H qu khác h n tr n gian, m t kh i ánh sáng nh bóng m t tr i cõi d ng gian, hào quang t a ng i. Phía bên cung ¾i n Tiên ½ ng t u h p ¾ông ¾ o ch c là ¾ ¾ón ti p ân s và con. T Ph t: Ng c H t c là Ng c Kinh Huy n ½ô, bên ngoài ba m i ba t ng tr i là n i ¾ c Nguyên Th y Thiên Tôn ng , ng i phàm ch nh ng b c ¾ c ¾ o cùng công ¾ c sâu dày m i ¾ c t i ¾ây. B a nay ph ng ch vi t Thiên ½ ng Du Kí ¾ c tr i ban ân ph c l n th y m i d n con t i ¾ây n i, có th nói là ba ki p m i ¾ c vinh h nh này vì duyên may ngàn n m khó g p (Tam sinh h u h nh, thiên c nan phùng). B i Ng c H là c i ngu n ¾ o l n c a ba cõi nên m i ¾ c tôn vinh là Nguyên Th y Thiên Tôn, nay t i bái y t ngài là ¾ th nh ý v nguyên do lí ¾ o, v y D ng Sinh mau t i l y chào ra m t ¾ c Thiên Tôn. D ng Sinh: Th a vâng... Trong cung Ng c H ¾ o khí tràn ¾ y, l i còn th y ¾ c Thiên Tôn ¾ôi m t hu dào d t v t bi, toàn thân t a sáng ng s c, nh ng vòng hào quang xoay chuy n không ng ng, khi n con choáng váng mu n té nhào... T Ph t: Ph i c tr n t nh, ¾ c Thiên Tôn ¾ang dùng ánh sáng ¾ o nh t khí thiên tiên gia h cho nguyên linh c a con nên con m i có c m giác ¾ó. D ng Sinh: Hi n gi con ¾ã c m th y tinh th n ph n ch n, ánh sáng nguyên linh ¾ y p. Kính l y ¾ c Nguyên

159

Thiên Á ng Du Kí

Th y Thiên Tôn, b a nay ¾ t theo th y lên cung Ng c H ¾ xin ¾ c Thiên Tôn ban truy n ¾ o lí cùng giáo pháp. Thiên Tôn: Hai v tr i gian lao kh c c, xin m i ng i. Th ¾ o tan nát, nhân tâm suy ¾ i, ¾ n c linh khí tiên thiên h n nguyên do tr i ban phát c ng l i tàn d n. Khoa h c phát ¾ t, ¾ i s ng v t ch t th ng t n quá m c, khi n chân tính b chìm ¾ m ¾ a ¾ày, ¾ o ¾ c không tu, cho nên linh khí c a chúng sinh tan tác, n i trôi trong vòng sinh t , không hi v ng có ngày tr v tr i. Lòng tr i v n nhân t , không n ¾ cho nguyên linh phân tán, do ¾ó ¾ã sai các v giáo ch c a n m tôn giáo l n giáng phàm, m i ngài lo c u ¾ m t ph ng, d c tâm ch d n chúng sinh l i lên thiên ¾ ng. Nh ng sau khi các ngài qua ¾ i, có bi t bao kinh sách b tín ¾ v r n thêm chân, ¾ánh m t ¾i s chân truy n, nay tuy có nh ng ng i c u mong h c ¾ o nh ng l i ham thích cao xa không ch u b c trên ¾ t th c, g c ¾ o ch ng nghiên c u t n t ng, ch t mãn v i cái v da và lông mà thôi, tuy có d c chí vì ¾ o, song toàn là nhai ¾i nhai l i cái xác khô c a ¾ o th c qu là nh t nh o vô v . Vì th nay l i giáng ch vi t thêm cu n sách th hai là Thiên ½ ng Du Kí ¾ m v n h i m i, ti t l u chân lí ¾ trao truy n, s a ¾ i nh ng ¾i u mà th gian b y lâu nh m l n tuân theo. Phàm nh ng k tu ¾ o trong thiên h , h n là ph i d ng tâm nghiên c u sách này, và n u nh mu n thông su t ¾ c ý ngh a c a sách t c ph i ch m lo tu t p

160

Thánh Hi n Á ng

không ng ng, ¾ c nh v y tôi b o ¾ m nguyên linh ch c ch n tr v ngu n c i, vì ¾ây là pháp môn "b t nh " t c là ch có m t mà không hai, xa r i nó t là ch ng có ¾ o ¾ mà tu v y. D ng Sinh: Kính xin ¾ c Thiên Tôn ch d y cho th nào là "chân ¾ o"? Thiên Tôn: Ng i ¾ i tu ¾ o ¾ u có h c Ph t, Kh ng, Lão, Chúa, H i, v.v... C tr m ngàn c a giáo ¾ u x ng là ¾ c nh t vô nh , chí cao chí th ng, song ch ng rõ "cao th ng" là t i c nh gi i nào? ½ o v n không có tên, nên mi n c ng g i nó là ¾ o, b i v y ¾ o l y vòng tròn trong không ¾ bi u th , k ¾ c ¾ o trên ¾ u h có hào quang t c là ánh sáng c a nguyên linh, nguyên linh n u t i t m t t nhiên m t s c thì g i là "tàn linh" hay "chúng sinh", th linh này g i là ch ng t luân h i. N u nh nguyên linh sinh hào quang thì "ch ng t " không tà, ¾ ng luân h i d t tuy t, "linh ch ng" tr v ngu n c i t c là n i ¾ t c quê x a, cho nên H n Nguyên Chân Kinh có nói: "Phàm bên ngoài có hình có ch t t bên trong có s c có t ng, n u quay v ¾ c ngu n c i thì ¾ u không còn d u v t" (Phàm ngo i c u h u hình, h u ch t chi th gi , kì n i tr c h u s c, h u t ng chi tích gi , h p hoàn b n ph n nguyên, quân m t vi ô h u). Tiên Ph t Thánh ¾ u là nh ng b c tu t i m c tr v ¾ c ngu n c i, cho nên ph i hi u tu ¾ o là không phân chia môn phái vì hình t ng bên ngoài ¾ u gi d i, ch có n i tâm bên trong m i chân th c, ch m lo tu t p v t tr

161

Thiên Á ng Du Kí

ng i v ¾ c n i ngu n c i. Th y rõ ¾ c l tu chân chính t c là chân ¾ o v y. D ng Sinh: Kính th a ¾ c Thiên Tôn có nhi u ng i nói v ¾ i ¾ o nh ng con không ¾ c rõ? Thiên Tôn: K ¾ t l "m t" là b c thánh vì "m t" là "nguyên th y nh t khí" t c là khí ban s còn nguyên v n ch a phân chia, ch a l n l n. Nay Dao Trì Kim M u ph ng m nh "thâu viên" t c chuy n hóa ¾i u h p khí ¾ó sao cho thông su t tròn ¾ y, vì chúng sinh d i g m tr i hi n gi ph n ¾ông b quên chân lí. Còn n u t thâu ph c ¾ c tâm linh, ¾ c tính c a chính mình ¾ cho nó tròn ¾ y không còn khi m khuy t g i là "thâu viên". Vì v y mu n có hào quang thì m i ng i, m i nhà, m i tôn giáo ¾ u có th tu, khi thu h i ¾ c thành qu , l i ¾em n p v kho ch a "nguyên linh" c a ngu n c i ban ¾ u. ½ o ½ c Kinh nói: "KHÔNG là tên g i ngu n c i c a tr i ¾ t, CÓ là tên g i m c a muôn loài. Hai cái ¾ó xu t hi n cùng m t l t song mang tên khác nhau, nh ng ¾ u g i là "huy n" t c m t m , m t m r i l i m t m vì là c a ra vào c a m i s huy n di u" (VÔ, danh thiên  a chi th y; H U, danh v n v t chi m u... Th l ng gi  ng xu t nhi d danh,  ng v chi huy n, huy n chi h u huy n chúng di u chi môn). Kim M u là l "M T" c a Ng Lão, và là m c a chín m i sáu nguyên linh cho nên g i là "m u" là "vô danh" t c không tên là "¾ o", cho nên Kim M u sau khi thâu tròn nguyên linh vào trong c th mình r i, l i còn ph i bi n ¾ i sao cho "tam

162

Thánh Hi n Á ng

thanh" trong l ng, sau ¾ó ¾em nguyên linh t y r a cho s ch s ¾ thành "h n nguyên nh t th " t c là thành m t th duy nh t ban s , có nh th s thâu tròn m i ¾ c k là "tròn ¾ y" v y. D ng Sinh: Ph i cung kính vâng theo l i ch d y ng c vàng c a ¾ c Thiên Tôn m i hoàn thành n i s m nh, vì ¾ ng ¾ o là cây thang tr i gi ng hình kim t tháp, có leo n i lên t i chóp ¾ nh m i k là ¾ t m c ¾ích. T Ph t: Lão M u Vô C c c u mang chín m i sáu con ¾ tr i ¾ t, bà d y "leo thang tr i" là mu n loài ng i tr v ch n c , ¾ôi m t bà trông ngóng trong su t n c mùa thu, bà kêu gào cháy c b ng h ng là mong m con m t lòng, nh ng có m y k nghe rõ ti ng h i tâm th c t nh? Ngh t i cha m , c a cái thu ch a sinh, con ng i ch n nào? B qua ít ch c n m t m trú n i c n nhà tr n th làm b ng g ¾á, con ng i li u nh n i r ng n i cõi tr i ¾ t có m t c n nhà vàng, n c, l a, gió ¾ t không xâm ph m, tr i nhi u ki p không ¾ nát? Hãy mau tu thành thân kim c ng không gì tiêu h y n i, mau t i c ng t i thiên ¾ ng, n i b n mùa ¾ u là xuân. D ng Sinh: Th a nghe l i d y tâm huy t c a ân s lòng con vô cùng chua xót. Thiên Tôn: M t hu c a con ch a m h t, mu n t o n i tài n ng ph i ¾ i vi t xong sách Thiên ½ ng Du Kí, không nh ng c n nhà vàng c a con xây thêm m t t ng l u mà còn c t thêm ngôi bi t th thiên ¾ ng cho c v n

163

Thiên Á ng Du Kí

¾ ng bào con d i g m tr i. Thi t tha mong c u ng i ¾ i s m có ngày ch m lo tu ¾ o l n, ra s c l p ¾ c, tích cát thành tháp, m t s m thoát kh i xác thân gi t m bay th ng lên ch n c nh ¾ p ½ i La Thiên, có tòa bi t th ng c vàng ch t ng t, s ng an nhàn th nh th i. D ng Sinh: ½a t l i khuyên d y c a ¾ c Thiên Tôn, con t ng nghe nói ng i ¾ i tu ¾ o ¾ c v v i Lão M u Vô C c, ch ng rõ nh v y ¾ã ¾ c k là thành ¾ o hay ch a? Thiên Tôn: "Không" là tên c a c i ngu n tr i ¾ t, "Có" là tên c a m ¾ muôn loài, cho nên Nguyên Th y cùng Lão M u có th nói là "nh t th l ng di n" t c bên trong cùng chung m t th tính nh ng b ngoài mang hai b m t khác nhau. Lão M u là "nguyên th y" t c ngu n c i, s d chúng sinh kêu là "Lão M u" hay m già vì ng ý tr i v i ng i tình thân g n bó. M u thân coi chúng sinh là con ¾ , th ng nó, yêu nó cho nên khuôn m t hi n t c a Lão M u trên tr i ¾ c coi là hi n thân c a s c u ¾ chúng sinh. Lão M u ng t i tr i Ng Lão, t a c a cung Dao Trì trông ngóng, th nguy n ¾ h t th y nguyên linh, do ¾ó n u chúng sinh h t lòng ¾eo ¾u i vi c tìm m ¾ tr v ngu n c i t c k nh là ¾ c ¾ o v y. ½ã bi t r ng con t m mà ra, và nguyên linh c a nó là do tr i ban phát, ¾ ng "Huy n Huy n Th ng Nhân" t c ng i trên cõi m t m h n là v chúa t chân chính c a muôn loài nguyên linh, và c ng là Th ng ½ , nên vái l y Lão M u t c là vái chào ¾ c Thiên Tôn, Th ng ½ . B i v y ph i nh ngh t i v n

164

Thánh Hi n Á ng

linh ¾ ng bào, t t c các th n thánh ¾ u t m t ngu n c i mà ra, tuy t ¾ i tâm không ¾ c phân bi t ¾ r i sinh ra kiêu ng o, khi n cho ¾ o khí nguyên linh b t hòa, n u ngh r ng ch có mình là cao nh t, r i khinh khi h t th y chùa mi u, thánh th n và cho nh ng th thu c cõi h u thiên th p kém thì tâm ¾ o c a mình li n xu t hi n bóng t i ngay l p t c, bài xích k khác thì b n thân mình c ng b lãnh ¾ n bay ng c l i mà tr thành ¾ a l c. Th m i bi t th n t i tâm ta, khinh khi th n thánh t c là khinh khi chính mình, nh ng k không tu ¾ o th ng hay có thái ¾ này. N u nh c ch p ph n hình t ng c a mình, sau khi ch t không cách chi hòa h p v i ½ i ½ o Vô C c cùng nh p vào thân th m mà thành chính qu n i. Chúng sinh d i g m tr i ¾ u hít th chung cùng m t b u khí, b i v y khí h t t thân ch ng còn, cho nên nói chúng sinh v n t m t khí mà ra qu là chí lí. Cho nên n u tu ¾ o, nguyên linh s tr v cõi tr i Ng Lão, h i ki n cùng Lão M u, sau khi ng khí tri u nguyên, nguyên linh cùng bay lên cõi tam thanh, tam hoa t ¾ nh, r i l i ti p t c bay lên cõi ½ i La h p cùng ½ i ½ o Vô C c. Lúc còn t i th mà giác ng thông su t ¾ c ½ i ½ o Vô C c, d t b hình t ng, ch m lo tu t p, công ¾ c viên mãn, m t s m v t thoát ¾ c xác thân tù ng c t là m t b c có th bay th ng t i cõi ½ i La. B i v y c mong ng i ¾ i c i b ¾ c mê l m, g ng tranh ¾ u lìa xa s c t ng t có th t ch ng ¾ c ½ i ½ o Vô C c. Nay t m trình bày ¾ hình

165

Thiên Á ng Du Kí

"thâu viên" t c hình v b u khí chuy n hóa tròn ¾ y d ¾ây ¾ ng i ¾ i cùng rõ: WUX

i

166

Thánh Hi n Á ng

THU VIÊN ½ (½ hình b u khí quy n chuy n hóa tròn ¾ y)

1. 2. 3. 4. 5.

I C nh gi i không tu thiêng liêng (ch n phàm t c). Không khí (linh khí) ô nhi m. T d c, v t d c sung mãn. Tâm ¾en t i, thu n âm. C nh t ng ¾ a ng c.(1) II C nh tu thiêng liêng m i b t ¾ u.(2) Không khí (linh khí) h i trong. Có chút s ng, thiên lí sáng s a. Bóng t i trong tâm tan d n, ánh d ng ch m ló r ng. Qu v h gi i (bên b ¾ a ng c).(3) III C nh tu thiêng liêng ti p t c xu t hi n. Không khí (linh khí) n a thanh n a tr c. Âm d ng cùng giúp ¾ l n nhau. Gi v ng167 o l n, khí ch t ch a bi n ¾

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4.

Thiên Á ng Du Kí

hóa. 5. Qu v trung gi i.(4)

1. 2. 3. 4. 5.

IV C nh tu thiêng liêng ti n cao. Không khí (linh khí) trong nhi u tr c ít. D ng l n lên, âm tiêu ¾i (th ng c ch p hình t ng). T d c thoái b , thiên lí m nh ti n. Qu v trung th ng gi i.(5) V C nh tu thiêng liêng cao v i nh t. Không khí (linh khí) thanh t nh. Thu n thiên lí, thu n d ng sáng s a. C a huy n xu t hi n (th c t ng c a chân ngu n c i, vòng tròn h linh, không nam không n ). Qu v th ng gi i (vô hình vô t ng qu ng ¾ i viên thông).(6)

1. 2. 3. 4.

5.

168

Thánh Hi n Á ng

T Ph t: L i d y c a Thiên Tôn qu là chí lí, chân ¾ o vô hình, chân Ph t vô t ng, chúng sinh tu ¾ o b t bu c ph i di t t ng phá ch p m i có th ch ng ¾ o qu vô c c. Hãy nhìn hình v vòng tròn vô c c (s 5) tr ng không gi a, ch ng m y may v t gì bám víu, cho nên tâm ta ph i r ng nh hang m i có th v ¾ c cõi h vô, còn không công ¾ c dù có nhi u m y ¾i n a thì c ng ch ¾ t ¾ c qu v trung th ng gi i mà thôi. B i vì Ng Lão, Tam Thanh, Nh t Khí ¾ u trong c nh gi i vô c c, k siêng n ng h t lòng tu ¾ o l n t v ¾ c cõi tr i Ng Lão, c ng còn g i là v cõi tr i ½ i La, chúng sinh tu t i ¾ c m c ¾ó, ¾ u là do chính mình t l a ch n v y. D ng Sinh: Xin h i ¾ c Thiên Tôn bên c nh ngài có m t v ¾ o ¾ ng nhìn con m m c i, con không rõ ng i ¾ó là ai? Thiên Tôn: Ha ha, ¾ t không nh n ra ¾ c ng i ¾ó là ai sao? D ng Sinh: Con ch c m th y h i quen quen. Thiên Tôn: Ng i ¾ó là ¾ ng t Ng c H . D ng Sinh: A thì ra là nh v y. H ng ¾ ng t Ng c H kính chào. Thiên Tôn: ½ ng t này là "phân linh" t c nguyên linh chia ra ¾ xu ng phàm tr n c u ¾ chúng sinh. D ng Sinh: Xin h i ¾ c Thiên Tôn con ch ng rõ cách tiên ¾ ng "phân linh" là nh th nào?

169

Thiên Á ng Du Kí

Thiên Tôn: Phàm tu thành chính qu Tiên Chân, Ph t Thánh ¾ u có th hóa thân phân linh. Vì ¾ o qu tròn ¾ y, n c phép t a su i, có th t i ng p nhân gian, phân thân thành ngàn v n c, bi n hóa vô cùng. Nh n c trong chén ch v y m t gi t thành ¾ c m t vì tiên, hóa ¾ c m t ng i, do ¾ó Tiên Ph t có th phân linh giáng th , ¾ i t i khi công ¾ c tu hành viên mãn tr v b n v , n c c tr l i chén x a, ¾ o qu càng cao. Nay g p kì ph ¾ , Thánh Ph t cao chân l p l p phát nguy n "phân linh" giáng phàm c u ¾ i, b i v y ngày nay trên tr n ch ng thi u gì thanh niên nam n , tu i còn nh mà ¾ã có nhi u thi n c n, tu ¾ o ch ng m i m t, kh p n i ¾ ng i ¾ u là các v Tiên Ph t phân linh hóa thân v y, do ¾ó mà t tính thiên chân không b lu m . D ng Sinh: À thì ra nguyên nhân là nh v y. Kh n c u ¾ c Thiên Tôn m l ng t bi, ¾ t ch n th gian, m i khi g p ng i tu ¾ o cùng các thi n tín, g p lúc b nh ho n nguy kh n, tuy có danh y th n d c nh ng b nh c lui, thì b nh m i l i t i, tình c nh tri n miên th ng kh , khi n b t c ai trông th y c ng ¾ ng lòng tr c n xót th ng. ½ c Thiên Tôn là th y t c a các nguyên linh, m t khí m t ngu n, xin ân ban m t ph ng pháp ¾ gi i nguy h u c u ¾ chúng sinh, không rõ ý c a ¾ c Thiên Tôn nh th nào? Thiên Tôn: Lành thay, lành thay, chúng sinh nhi u b nh là do t i l i ki p tr c gây nên, ma b nh bu c thân, th ng

170

Thánh Hi n Á ng

kh không d t, ¾ó là hình ph t s ng v y. Vì mong chúng sinh n i li n m t khí, nay ¾ c bi t truy n l nh "H n Nguyên Nh t Khí tr b nh linh chú" ngh a là m t khí H n Nguyên tr b nh linh di u ¾ gi i tr nh ng c n b nh nguy ng p. Phàm chúng sinh b m c tai ng b nh t t, thu c thang không còn linh di u cùng linh khí tiên thiên b c nh c, cho nên nh ng b nh ma qu m i xâm nh p n i. Mu n s m kh i b nh, ph i luôn luôn thanh t nh thân tâm, n i nhà v ng ¾ t h ng kh n nh sau:

"Kính b m  c V n Linh Nguyên Th y Thiên Tôn,  t (tín n ) tên là... hi n m c ph i b nh... b a nay tr c m t thánh xin phát nguy n sám h i nghi p ba ki p, in t ng sách Thiên Á ng Du Kí s l ng là... cu n,  tu công  c cùng kiên nh n t ng l i c u nguy n linh thiêng H n Nguyên Nh t Khí tr b nh. Kính xin  c Thiên Tôn lãm giám, di t tr b nh t t tai ng".

Kh n xong li n t ng "linh chú" t c l i c u kh n linh thiêng, m i l n có th ¾ c t : chín, b n m i chín, chín m i chín l n tùy ý mà t ng t H n Nguyên linh khí l p t c giáng lâm, c kiên nh n tu n t làm nh v y mãi, linh khí s ph ng p toàn thân, b nh t t gì c ng s tiêu tan h t, d u chín ph n ch t m t ph n s ng c ng qua kh i. Còn k không phát nguy n ch có t ng l i chú ¾ tránh xúc ph m t i th n thánh. Mong chúng sinh ch có khinh th v y. H N NGUYÊN NH T KHÍ

171

Thiên Á ng Du Kí

TR B NH LINH CHÚ (L i c u nguy n linh thiêng  tr b nh b ng khí ngu n c i duy nh t) Kh n: Kính b m  c "H n Nguyên Nh t Khí" m l ng t bi cao c ban

ph c cho  t (tín n ) thoát kh i b nh ho n, c u xin chính khí n m ph ng ân giáng xu ng th xác b nh ho n này. Kính m i ch th n cùng có công l n chi u c ban "ph c khí" Âi u tr cho  t (tín n ). Thiên y  i thánh c u kh n giáng ngay, m i m c t i li n, có kh n vái là có linh nghi m, n u nh trái l nh s lãnh hình ph t s m sét tr ng tr , xin nghiêm ch nh tuân theo hình lu t.

T ng: Tiên thiên, tiên  a, nguyên th y t khí, t c t th ng sinh,

tr ng sinh t i th , Ng c Hoàng tâm n, qu th n giai ti, khuông duy tam gi i, th ng nhi p v n linh, Nguyên Th y t ng n, v n th n ph ng hành. T khí ngu n c i tiên thiên, tiên  a, tha ch t cho s ng, s ng mãi  i, tâm mang hình bóng Ng c Hoàng qu th n  u tránh, gi tr n tam gi i, n m h t v n linh, ngu n c i ch huy, v n linh thi hành.

T Ph t: ½ c Thiên Tôn quá t bi nên ¾ã ¾ c bi t ban "linh chú" t c l i kh n c u linh nghi m ¾ tr b nh c u m ng, chúng sinh qu là có ph c. Mong r ng s h t s c quý tr ng bài th n chú thiêng liêng này, tâm thành thì linh ng, ch c n t nh tâm sám h i, m i t i l i t ¾ c các vì sao t t giáng xu ng giúp ¾ , nghi p ch ng s tiêu tan, vi c không nh ý t nhiên ¾ c nh ý mong c u. B nh ma qu không h t ch có th n thánh m i có th di t tr n i mà thôi, k ch a b nh b ng thu c thang mãi mà không

172

Thánh Hi n Á ng

kh i, ¾ u có th kiên nh n t ng ni m bài th n chú linh thiêng trên, s linh nghi m vô k . D ng Sinh: ½ c Thiên Tôn vì chúng sinh th m t s i dây h tr sinh m nh huy n di u, ân ban bài th n chú linh thiêng, nhân gian ¾ i ¾ i ¾ i ân. Kính th a ¾ c Thiên Tôn, th gian hi n gi con trai con gái c a nhi u gia ¾ình không hi u th o v i cha m , s ki n này có quan h nh th nào ¾ i v i linh khí c a tr i ¾ t? ½ c Thiên Tôn ¾ã thâm hi u b n tính c a chúng sinh, xin ch giáo dùm cho. Thiên Tôn: Lành thay, D ng Thi n Sinh qu là ng i có lòng l m v y. Tr m ¾ c thi n, ¾ c hi u ¾ ng hàng ¾ u, song th gian ngày nay l i ph n b i l i, nên m i có nhi u k b t hi u. Lu n v nguyên nhân c a s ki n b t hi u này m i th y rõ ¾ c cái lí nhân qu c a nó. Vi c sinh ¾ nuôi n ng con cái, ¾ó là gi ng m i c a nhân luân, và c ng là trách nhi m c a các b c làm cha làm m mà tình ngh a ¾ i v i con cái l i coi nh , làm m không dám cho con bú s a mình, vì s b ng c x u ¾i nên ¾ã dùng s a bò thay th . Do ¾ó trên ¾ i m i có l m thanh niên nam n b nhi m tính súc sinh, tr con lúc còn cái tu i bú m m mà không ¾ c nuôi n ng b ng s a m t trong c th m t ¾i y u t tinh th n ngh t i cha m , lúc l n lên càng có c h i gi m tình thân ¾ i v i cha m , nh t là l i cho con tr ch i các ¾ ch i máy móc thi u nhân tính, g i tr con n i các nhà gi tr thi u tinh th n ¾ m m v v . Làm nh v y các b c ph huynh vô hình trung ¾ã

173

Thiên Á ng Du Kí

tiêu di t m m tình c a tr th t lúc còn tr ng n c, khi n nó l n lên không có lòng hi u th o ¾ i v i cha m . Cho nên khuyên ng i ¾ i nuôi n ng d y d con cái ph i dùng chân tâm, ch có nh m l i ích b n thân mà s d ng nh ng ph ng th c máy móc trong vi c tài b i con tr , n u nh ngh ch ý h n ¾ó s là h ng n cách gi a hai ¾ i ¾ào sâu thêm mãi s vong tình ch ng th nói h t ¾ c. Thiên ¾ o vô t , ch có c n c vào thiên lí nhân luân ¾ xây d ng nuôi d ng v n v t m i h p v i ¾ o l n mà thôi, n u nh h t th y ¾ u dùng ph ng th c khoa h c h n là nhân lo i s ¾i vào c nh gi i "v t hóa" t c là ng i hóa thành v t, s c m nh tinh th n s ngày m t y u t, nhân tính s ch ng còn. Con cái tu i còn ¾i h c, ch có gieo r c cái tinh th n h c ¾ m u c u l i l c mà ph n l i thiên ¾ o. Cho nên c mong th nhân hãy x thân hi sinh cho con cái m t cách vô t , ch có ¾òi h i chúng th ng yêu l i mình ngay, hãy kiên nh n ch ¾ i t i lúc chúng tr ng thành t nhiên chúng s không ph n b i l i ¾ o hi u, s ng ng c nhân luân. D ng Sinh: L i d y c a ¾ c Thiên Tôn qu là h u lí, th nhân ch ngh ¾ n cái l i tr c m t c a riêng mình, cho nên th ng nh n lãnh s qu báo ¾au th ng do con cái gây nên v y. T Ph t: Vì th i gi eo h p, xin cáo t , khi khác l i xin t i bái y t ¾ c Thiên Tôn. Thiên Tôn: Ti n hai v tr l i Thánh Hi n ½ ng.

174

Thánh Hi n Á ng

D ng Sinh: Không dám. Th a ân s , con ¾ã s a so n xong, c m t ¾ c Thiên Tôn ¾ã ch d y nhi u ¾i u t t lành. T Ph t: ½ã t i Thánh Hi n ½ ng, D ng Sinh xu ng ¾ài sen, h n phách nh p th xác. WUX

175

Thánh Hi n Á ng

H IM

D O CUNG NG C H

IM T

L N TH BA NGHE ½ C

NGUYÊN TH Y THIÊN TÔN THUY T PHÁP CÙNG L Y CHÀO ½ C HUY N HUY N TH NG NHÂN

Ph t S ng T Công Giáng ngày 13 tháng 9 n m K Mùi (1979) Th Hoa hoa th gi i s c mê nhân Trí s h i  u bán Ph t lân o c nh h hoa nh th y nguy t Không tâm kh ch p luy n thành chân. D ch Màu hoa tr n th ¾ p mê h n Ph t pháp ng i tu d kính tôn C nh t ng hão huy n tr ng ¾áy n c H không di t ch p luy n chân tâm.(1) T Ph t: Cõi tr n hoa l , muôn màu muôn v b a vây con ng i, mu n tìm ¾ ng thoát c ng ch ng d nào! Có bi t bao anh hùng h o hán chí l n ngút tr i nh ng r i khí

176

Thiên Á ng Du Kí

¾o n. Nhi n tr ng tính cu i cùng ¾ u ¾ v , hoàn c nh th c t ngh th t ¾áng th ng. Ta hi v ng r ng th nhân s không còn b c nh xa hoa phù phi m nh t th i mê ho c n a, b i khi c nh ph n hoa gi t m ¾ó tan tác theo gió cu n bay ¾i, con ng i còn n m gi ¾ c gì? Trái l i c nh s c trên tr i, b n mùa ¾ u là xuân, ¾ c ng m c nh su i trong hoa ¾ào n tâm th n s ng khoái t i vui. Ta nh c nh cho nh ng k hi u s c hi u là v ¾ p chân th c trên tr i, còn s c ¾ p t i cõi th gian này ¾ u huy n o, ¾ i t i lúc trút h i th cu i cùng hóa thành cái thây ma b t ¾ ng thì d u ¾ p ¾ cách m y nh ng th h i còn ai ham thích n i? Sao không nh ta ¾ây s ng tiêu dao t t i, ch ng h th c m c b n kho n là ng i có yêu ta, có kính tr ng ta hay không? Ta hoàn toàn t do, ch ng l thu c ai, ch ng ai l thu c ta, có nh v y ta m i th c s an nhiên t t i. D ng Sinh chu n b lên ¾ ng, b a nay th y trò mình l i d o th m cõi tr i ½ i La. D ng Sinh: Th a con ¾ã s a so n xong, kính m i ân s lên ¾ ng. T Ph t: Qua các l n th y h ng d n con d o th m c nh ¾ p thiên ¾ ng, trong nh ng thoáng giây ¾ó con có c m giác ra sao? D ng Sinh: Khi ¾ó con c m th y ¾ c gi i thoát kh i c nh tr n gian kh h i2, hoàn toàn nh nhàng thanh th n,

2

Kh h i: bi n kh

177

Thánh Hi n Á ng

c t ng là t ¾ y ¾ c t i thiên ¾ ng không ph i tr l i tr n gian n a. T Ph t: Tuy con có chí lìa b cõi tr n, song duyên tr n c a con ch a d t, con còn ph i c u ¾ nhân gian, m t s m công qu tròn ¾ y, khi ¾ó tr l i thiên ¾ ng c ng ch a mu n. D ng Sinh: T i khi y ân s có còn h ng d n chúng sinh lên cõi tr i n a không? T Ph t: Khi con tr l i thiên ¾ ng ¾ã có vô s ng i ¾ i nh ¾ c Thiên ½ ng Du Kí mà phát tâm tu luy n chân tính ¾ t thành chính qu , ch ng còn c n th y d n ¾ ng, ch lo s r ng h không bi t thu t phân thân. Còn riêng con, con ¾ã rõ ¾ ng t l i, ch vi c t mình mà ¾i thôi. D ng Sinh: Th a l con ¾i l m ph i ¾ ng mê thì sao? T Ph t: Ha ha, con ph i nh mang theo kim ch nam ¾ o l n, r i h ng c a Nam Thiên tìm t i, há ch ng ¾ n ¾ c sao? Th y mong con th c hi n ¾ c h t nh ng gì th y ¾ã h ng d n, ch ¾ ng gi ng nh ai làm khách "quan quang" t c ¾ ng ngoài mà ngó. ½ ng thiên ¾ ng gi ng h t xa l tr n gian, m i ch ng ¾ u có b ng ch d n, ví d nh có các tên tr m Tam C ng, Ng Th ng, Bát ½ c. v.v... Ch c n minh tâm, thông su t ¾ c ý ¾ o nhi m m u, tu càng viên mãn, qu v càng cao, cùng tuân theo ¾úng s h ng d n thì ch ng c n ng i ch ¾ ng c ng t i ¾ c thiên ¾ ng. Nay ch ng th sánh v i x a, nhân lo i bây gi r t ¾ cao trí tu , ng i bi t ch m i ngày m t nhi u, ch c n

178

Thiên Á ng Du Kí

ghi nh k ph ng châm hành ¾ o, b o ¾ m m i ng i ¾ u có l i tr v tr i, ch ng c n phi n t i ta h ng d n. D ng Sinh: Con ¾ã t t ng, c m t s ch d y c a ân s . T Ph t: Su t d c ¾ ng th y trò m i ¾àm ¾ o, thoáng giây ¾ã t i tr c c a cung Ng c H . D ng Sinh mau xu ng ¾ài sen, th y trò mình cùng t i bái y t ¾ c Nguyên Th y Thiên Tôn. D ng Sinh: Xin tuân l nh... ½ t là D ng Thi n Sinh xin l y chào ra m t ¾ c Nguyên Th y Thiên Tôn. Thiên Tôn: Hai v b a nay l i t i th m thánh c nh Ng c Thanh, tôi r t l y làm sung s ng, các v vì ¾ chúng sinh mà ph i ch u gian lao kh c c muôn ph n, b i có cay ¾ ng m i thành công, mu n g t hái ph i cày c y, mong D ng Sinh kiên ¾ nh tâm chí ¾ hoàn thành s m nh này, khi ¾ó D ng Sinh có th siêu th ng ¾ c h t C u Huy n Th t T . D ng Sinh: C m t l i r n d y c a ¾ c Thiên Tôn, con xin tuân hành cùng gi ¾úng nh ng ¾i u ¾ c Thiên Tôn v a khuyên nh , nh n ch u gian lao ¾ hoàn thành thiên du kí. B a nay t i cung Ng c H là c t xin ¾ c Thiên Tôn ch d y thêm v l huy n di u c a ½ o L n. Thiên Tôn: L huy n di u c a ½ i ½ o kì tr c tôi ¾ã ti t l u m t ph n, b a nay quý v l i t i n i ¾ây, tôi ¾ c bi t vì ng i mà nói v pháp tu ½ o L n. Ng i ¾ i th ng nói: "Ba th c cao trên ¾ u có th n sáng su t" (Á u th ng tam xích h u th n minh). Ba th c t c là ba cõi v y, còn ¾ u

179

Thánh Hi n Á ng

ng i ta là ch th n c ng , là chúa t c a thân xác cho nên m i nói: "¾ u là ¾ o". ½ u là g c c a tr i; cho nên ¾ u ¾ t thì g c r h y ho i, ng i c ng di t vong. S ra ¾ i c a con ng i là ¾ u ¾ i tr i chân ¾ p ¾ t ¾i l i kh p ch n, cho nên nói: "thân ng i khó ¾ c" (nhân thân nan  c) là b i so sánh v i loài v t thì con ng i khác xa, vì sau khi sinh loài v t v nh vi n khom vai, còng l ng không cách chi ¾ i tr i ¾ p ¾ t n i, s d chúng ph i ch u nh v y là b i ki p tr c chúng hoàn toàn ph n b i l tr i, ki p tr c là "nhân", ki p này là "qu ", báo ng không sai ch ch m t m y may, cho nên ki p này m i ¾ l chân t ng nh v y. Nay mu n tr v ngu n c i, công phu ph i th c là tôi luy n, không ¾ c ¾ o ¾iên vì vi c ¾ i, n u ¾iên ¾ o t b t chính, m t s m ¾iên ¾ o ph n b i tr i t l i m t phen b ¾ày i trong vòng luân h i. Do ¾ó con ng i ph i h c chí xung thiên c a h a ti n, tâm tính th t ngay th ng, tính linh s t c a huy n xuyên th u cung nê hoàn trên ¾ u mà xu t th n xung phá t ng ¾ i khí "thiên linh cái" t c l ng tr i thiêng che ph , t nhiên có th v ¾ c tr i. D ng Sinh: L i d y c a ¾ c Thiên Tôn th t là chí lí, nh ng làm cách nào xung phá n i l ng tr i thiêng? Thiên Tôn: L ng tr i thiêng (thiên linh cái) là ch c a tr i hay c a huy n n d i cung nê hoàn, ti p giáp v i linh s n. L ng ¾ó che ch cho c th con ng i. Lúc còn là hài nhi, trên ¾ u có cái "thóp" t c ch x ng s còn h , nh c a ngõ này mà còn có ¾ c s liên l c v i tr i thiêng,

180

Thiên Á ng Du Kí

nh ng càng l n c a ¾ó càng ¾óng l i do ¾ó mà ng n cách h n v i tr i, chân b n tính c a tr i phú b chôn vùi d n, ánh sáng thiêng liêng tr thành t i t m. Ng i ta sau khi sinh ra, hai ¾ ng âm d ng "¾ a h " hay c a ¾ t t c hai ¾ ng d n tinh khí ra ngoài c th c a ng i nam và ng i n t m , t i khi l n lên tình d c phát ¾ ng, máu huy t cùng tinh khí nh n c sông không có ¾ê ¾i u ng n gi ch y tràn muôn d m, th ch ng th c n, thành t o nghi p gây tai h a, t ¾ó k nh c a tr i ¾óng, ¾ ng qu m . Cho nên k tu ¾ o tr c tiên ph i ¾óng "c a ¾ t", m t s m tinh ¾ y khí d , nh h i n c sôi trong n i nóng ¾ y n p ¾ y v ng ra, th n th c bay lên. Ng i ta n u nh bi t ti t d c, ¾óng ¾ c c a ¾ t, m t s m khí d m tung c a tr i, nguyên th n xung phá t ng ¾ i khí bay th ng lên th ng gi i, thành Tiên thành Ph t, tránh kh i b luân h i kh ¾au. D ng Sinh: Ng i ¾ i bây gi ¾ u tu hành t i gia, có v có ch ng, n u nh tu cách di t d c tinh, s r ng r t khó kh n, không rõ có cách nào b khuy t ¾ c ch ng? Thiên Tôn: Lúc này ¾ ng là th i kì ph ¾ , tu t i gia là g c, nên mu n tu thành chính qu ch ng khó, b a nay tôi ¾ c bi t thu t v phép tu t i gia nh sau: T muôn ngàn ki p t i gi , chúng sinh luân h i không d t, k p t i ¾ i nay Ng Mùi t ng giao h i h p, Ng th i nh m t tr i ¾ ng bóng, cho nên th gi i v n v t phát tri n t i c c ¾ nh, mu n có là có h t th y, c m n áo m c, nhà ¾ ng ¾i

181

Thánh Hi n Á ng

ti n nghi th a thãi, nhân lo i vô cùng sung s ng nh s ng t i cõi thiên ¾ ng nh . ½úng lúc ¾ o l n giáng xu ng tr n gian c u v t chúng sinh, phàm nh ng k sinh th i này, ¾ u ¾ c tr i tha t i m i ¾ c ra ¾ i, không ¾ c h ng phúc thì c ng ¾ c h ng hu . K ¾ c phúc, h ng th vô t n, k ¾ c hu có th nghe th u ¾ o l n n i n i nên ¾ c tùy ý l a ch n gi a h ng th v t ch t và tu d ng tinh th n. Con ng i th i ¾ i này trí óc thông minh, nghe m t bi t m i, khí c ngày m t tân ti n khác th ng, giúp ích r t nhi u cho nhân qu n xã h i, vì ¾ c giáng sinh vào lúc chính ng , th h ng ánh sáng m t tr i chi u di u, cho nên thiên chân không b lu m , "tinh khí th n" th nh v ng, qu ¾ã ¾ c tr i phú cho cách "bán tiên" t c n a tiên, g n t i b c tiên, c ng còn có th g i là "¾ a tiên" t c tiên cõi tr n. Nh n c trong chõ tuy không ¾ t thêm l a, song vì có n ng m t tr i gi a tr a chi u, ¾ nóng lên cao, vì l a ¾ c nhen nhúm kho nh kh c li n sôi, phút ch c t nh ng , cho nên th i nay tu ¾ o t i gia ch c n gi v ng luân th ng ¾ o lí, ch buông th tâm tính nh n c ch y tràn lan, t là n c chân chính tr l i ¾ c ngu n t i ng p ru ng tâm, lúa m t t t i, k t h t xum xuê, m t s m lúa chín t c ¾ t thành ¾ o qu , c i ¾ c cái v gông cùm t c hình hài gi t m mà thoát xác bay cao. N u ¾ c nh v y t là nguyên th n có th xung phá c a tr i, tu r t d dàng, th mà ¾ i nay không tu thì ¾ i t i ki p nào m i tu? Nay D ng Sinh ph ng ch tr c

182

Thiên Á ng Du Kí

tác sách Thiên ½ ng Du Kí nên tôi ¾ c bi t ti t l thiên c , ng i ¾ i bây gi n u ch u tu ¾ o, tr i s giúp cho ba ph n, ch c n lo thêm b y ph n công ¾ c, là có th tu thành chính qu . D ng Sinh: C m t ¾ c Thiên Tôn b a nay l i m l ng t bi, thêm m t l n n a ti t l u l huy n vi ¾ i ¾ o. Xin th nh ¾ c Thiên Tôn, ngài d y ng i ¾ i nay ¾ u ¾ã có c n c , ¾ c là tiên t i n a ph n, v y n u nh k không tu ¾ o li u có th t nhiên tr thành "bán tiên" t c g n t i b c tiên ¾ c không? Thiên Tôn: S d nói ng i ¾ i nay là bán tiên t c phân n a tiên là vì nhân lo i n s n hào h i v , u ng r u ng c qu nh, ngay Tiên Ph t n u ng c ng không ¾ c sung s ng ¾ n nh v y. M c thì l a là g m vóc, y ph c c a Tiên trên tr i c ng không ¾ c ¾ p ¾ l l t ¾ n nh th . nhà cao c a r ng, tr ng bày l ng l y, lên xu ng b ng thang máy, cung vua chúa cõi tr n, ¾i n tiên thánh cõi tr i c ng không so sánh n i. ½i l i thì có xe h i máy bay th t là sung s ng, gi ng h t nh Tiên Ph t c i gió ¾è mây, dù xa xôi t n g c b chân tr i, ch thoáng ch c, vút cái ¾ã t i n i. ½i n tho i, truy n hình mau l , ch ng khác nào Tiên Ph t th n thông qu ng ¾ i, pháp l c vô biên. ½áng ti c nhân lo i tuy ¾ c h ng di m phúc l n lao song ch ng m t ai có th tránh kh i "sinh lão b nh t " cho nên g i là "bán tiên" t c g n t i m c tiên. ½ã ¾ c g n t i m c tiên nh ng n u không tu ¾ o t khí l c s l n l n tiêu tan,

183

Thánh Hi n Á ng

vì chìm ¾ m trong bi n ái d c, linh khí tán lo n do ¾ó mà "bán tiên" bi n thành ma qu . Ba c a báu "tinh khí th n" là nguyên t sinh t n c a ng i, ½ o Kinh d y tu ¾ o ph i gi gìn ba báu này th c qu có ý ngh a, k không gi gìn tinh khí t là ph ng hi u s c tham dâm, dâm là ¾ u c a muôn t i ác, ¾ã ham dâm d c thì chuyên tính chuy n gian tà, ¾ã ch y theo ¾ ng tà ¾ o thì làm sao có ¾ c chính ¾ o mà tu? Các tôn giáo ¾ u khuyên tín ¾ gi gi i, ch ph m tà dâm, t c là ph i gi ¾ o, d ng tinh, ti t d c ¾ b o t n nguyên khí. Tinh th n suy ¾ i không làm ¾ c vi c gì nên chuy n, b i v y có câu nói: "Mu n ¾ t ¾ c ¾ o tr ng sinh, ph i u ng thu c ng m t mình". Mong r ng ng i ¾ i không cho ¾ó là chuy n mê tín. N u nh gi gìn ¾ c ngu n c i, b o v ¾ c l m t, thành tâm tu ¾ o l n gi ng nh ¾èn c n d u ¾ c rót thêm d u, ánh sáng t a ng p ¾ i thiên, chan hòa tam gi i, ¾ o qu Kim Tiên Nh Lai ¾ã ¾ t thành r i v y. D ng Sinh: Ng i ¾ i nay qu là có ph c. Cúi xin ¾ c Thiên Tôn ban l i d y ng c vàng quý báu thêm n a. Thiên Tôn: Sách Thiên ½ ng Du Kí là tác ph m quán tuy t c kim, là t m g ng giá tr ¾ cho nh ng ng i tu ¾ o soi chung h u c u ¾ chúng sinh, gi l i nói thêm v b n m i chín ch ng Tu ½ o Kinh nguyên th y ¾ m trí cho ng i ¾ i. NGUYÊN TH Y T TH P C U CH

184

NG

Thiên Á ng Du Kí

TU ½ O KINH (B n m i chín ch ng Tu Á o Kinh nguyên th y) Ch ng 1: Làm nên vi c (l p công) Phàm mu n tu ¾ o, l y vi c l p công làm ¾ u, giúp ng i c u ¾ i, công ¾ c sao cho th c sâu dày, nh các v tiên thiên chân chính hàm d ng công ¾ c v t c các b c thánh. Tích l y công ¾ c ¾ ngàn, hình hài và th n khí ¾ u thành tiên. Công ¾ c không ¾ ngàn, hình hài b h y di t, ch có th n khí ¾ c thành tiên (2). n m a móc nhu n th m c tri u dân, ng c thanh quý báu xác phàm hóa thành tiên (3), tâm h n siêu thoát hòa h p cùng t nhiên. Tan t thành khí, ng ng t thành ng i (4), th n thông t t i, bi n hóa không th y hình, bay d o ba cõi, ra t i vào sáng. Nguy n c u v t h t th y chúng sinh, không n n lòng th i chí, t ¾ c chân ¾ o (5). Ch ng 2: Chay t nh gi gìn (trai gi i) S trai gi i là c n b n là b n là c u c a ¾ o, luôn luôn m t lòng trì trai gi gi i, lòng tà t nhiên d t. Chúng sinh ph i b n m n, vui s ng, ham thích, tanh hôi ¾ mà ch m lo hành pháp cho có k t qu , ch nh qu ¾ói chuyên n thây ch t, b ng ¾ói c b l a thiêu ¾ t mãi ch ng h ¾ c no nê. L i nh ru i nh ng luôn luôn tranh giành nhau nh ng th ¾ th i tha (6), ph i quên ¾i mùi tanh t i ¾ mà hành pháp cho mau k t qu . Ba cung d dáy, sáu ph

185

Thánh Hi n Á ng

¾ c ng u, sung s ng th y xác ch t, a thích ch n t ¾ a. Ph i c t ¾ t g c r th d c, vào c nh thanh t nh, không gây ra nh ng n i kh phi n, ác ¾ c, không sinh tâm thiên ki n, không d y tâm gian tà, coi l i r n d y gi i c m c a tiên thánh nh lu t pháp tr n gian (7), d u có mu n ph m vào song c ng s r ng thân s m t t do (8). K tu ph i h t s c gi gìn, chuyên chú công phu, gi i lu t luôn luôn bày tr c m t ¾ mà kinh s cùng nghiêm ch nh tuân theo, di t m i ý ni m trong ¾ u, ph i d c tâm m i có th ¾ t ¾ c s chân chính. (9) Ch ng 3: Hi u rõ b n ch t ngu n c i (th c b n lai di n m c) H vô là cõi t nhiên, cho nên ¾ o ¾ã t ¾ó mà ra, ¾úng v i l m t không hai (10), th tính sâu dày t nhiên, tròn ¾ y sáng s a t ¾ , không v ng m c t ki n, tránh xa b i b m (11), h c mà không h c, tu mà không tu (12), ung dung ngay chính gi a, không thiên l ch v m t bên nào, không ¾i không , không gi không b , không vui không bu n, không s ng không ch t, không x a không nay, ¾ó m i th t là giác ng và gi i thoát (13). Coi muôn hình t ng ¾ u là h không di t tr m i o nh tr n gian, th nh p t nhiên. (14) Ch ng 4: Thi n ng ( c thi n ng nghi m)

186

Thiên Á ng Du Kí

Ng i có ¾ c m t ¾ c thi n, tr m th n ¾ u hoan h (15); ng i có ¾ c m i ¾ c thi n, th n s m nh ¾ u tính ¾ (16). Ng i có tr m ¾ c thi n ¾ u ¾ c ½ông Hoa ghi vào s cái; ng i có ngàn ¾ c thi n, ân ph c t i b y t , ch t ¾ c thành tiên; có ¾ v n ¾ c thi n, ¾ c Ng c Ph xu ng nghênh ¾ón, ¾ c thiên th n t i ch u, bay lên tr i gi a ban ngày. (17) Ch ng 5: Luôn luôn gi gìn pháp l c (pháp l c n ng hãn) Th y c nh ch t chóc sinh lòng t bi, không bi t t bu n thân mình, thân do t ¾ i n c l a gió ¾ t gi h p thành, gi ng nh ¾ v t làm b ng ¾ t, nung trong lò cho ch c l i. Thân ng i là ¾ , pháp là l a l n, nên có th nung ¾úc thân ng i thành thân không th h y ho i (18). L a là ánh sáng công ¾ c, tâm ¾ c ngày m t tích l y, t i khi ánh sáng chói lòa t c là thân m m ¾ c pháp thành thân c ng t a kim c ng không phá h y n i. (19) Ch ng 6: Tích thi n làm quý (tích thi n vi b o) K lên núi báu, ¾i kh p ¾ó ¾ây, v t báu ng n ngang, th gì c ng quý giá, khi xu ng núi ch ng l không ¾em theo ¾ c m t món gì sao? V tay không thì b coi là khinh th ng v t. Ng i ta sinh ra ¾ i nh ¾ c trèo lên núi quý giá vì m i th thi n duyên ¾ u quý báu. Ng i không t o ¾ c thi n thì khi ch t ¾i ch ng khác nào k trèo lên núi có nhi u báu v t, song khi xu ng l i tay không, ch ng mang

187

Thánh Hi n Á ng

theo ¾ c chút gì, th t là có m t mà nh mù, sau này có h i h n c ng ch ng k p nào! (20) Ch ng 7: Làm s ch ghét (tr c u) Th xác không s ch s , b i b m d dáy bám ¾ y nên ph i lo t m r a. Tâm b i b m không thanh t nh, l c c n b nhi m, n u không lo t y r a t b mê mu i. Do ¾ó thân d dáy có th dùng n c tr n gian r a s ch, còn tâm ô u ph i có n c "pháp" m i r a s ch n i, l c c n mà trong s ch, các l chân lông s sáng s a, không m t s i lông, s i tóc b ô nhi m m i mong s ng ¾ o. (21) Ch ng 8: Mùi v c a ¾ o (v  o) K n m t, mi ng ng t l i còn d v , l i nói c a ta c ng nh v y. Còn l i nói phàm t c nh t nh o vô v , vì tâm b nhu m l i d dáy, v b n th u, l i nói nh h ng v c a ¾ o khi n tinh th n trong s ch. L i nói mi ng gi ng nh n mà trúng ¾ c, ói ra c ng ch t, ch nghe mà có th phân bi t ¾ c chính v i tà, d dáy và trong s ch, tiên thánh cùng ma qu . (22) Ch ng 9: C t ¾ t nhân duyên (Âo n nhân duyên) T t c chúng sinh ¾ u do nhân mà sinh ra, nhân l i do duyên sinh ra, nhân và duyên k t thành phi n não, thành vô l ng nghi p, ¾ a l c vào ch n s ng ch t, luân h i không cùng, nh b t n c trên sóng, v a có ¾ã m t nên

188

Thiên Á ng Du Kí

con ng i ph i giác ng l ¾ó, muôn v t v n là không, t chu c ý ni m t lãnh ràng bu c, m i m i thân quen ¾ u là g c c a phi n não cùng lao tù (23). Tâm này ch ng ng t c là tâm c a ¾ i t i nhân, t muôn ngàn ki p tr c t i nay thân b trói bu c ch ng th gi i thoát. Ta nay vì ng i, gi m "nhân" tr c sau, c t ¾ t m i "duyên". Th c ¾ c "nhân" thì không còn "nhân", ng ¾ c "duyên" thì không còn "duyên" (24), không "nhân" không "duyên" luôn luôn an ¾ nh cùng thanh nh và sáng su t, không t i không lui, không buông không n m (25), hoàn toàn gi i thoát, v t ra ngoài "tam gi i" t c là ba cõi ¾ t tr i ng i. Ch ng 10: T làm m i (t tân) Không k gái trai, ¾ u cúi ¾ u vái l y Tiên Thánh, t y r a ô u khi n cho tâm thanh t nh, n n n l m l i ¾ t ¾ i m i mình, nguy n không tái ph m (26). N u nh có ng i t lúc vào ¾ i cho t i gi c g p Tiên Thánh là n i th c t nh li n, tâm thanh t nh ngay, d nhiên h ch ng c n ph i sám h i ¾ t c i hóa, vì ki p tr c h chính là Tiên ki p này ch ng c n phong ch c Thánh m i. (27) Ch ng 11: Ban phát ti n c a (b thí) D th a mà b thí thì tránh kh i ho n n n, còn không b thí thì ch c ch n g p ho n n n. Cho ¾i cái mà mình không ham mu n yêu thích thì r t d dàng, cho ¾i cái mà mình v n a chu ng thì r t khó kh n. T t c các ân ph c ¾ u

189

Thánh Hi n Á ng

¾ n t cái tâm vui v , k cho không m t mát, ng i nh n ¾ c n ích, t t c s cho ¾i ¾ u khi n tâm vui v , th n trí ¾ c sung s ng. T t c c a c i châu báu th m chí ¾ n c tính m nh ¾ u là t m vay m n ¾ s d ng, khi ¾ i h n t i thì t t c ¾ u tiêu tan, ch ng l u gi ¾ c gì (28). B c trí s s ng ¾ i nh ng lòng lúc nào c ng ôm p s r i b cu c s ng cùng dâng hi n c a c i ¾ cúng d ng tam b o, giúp ¾ k nghèo, phát huy ¾ o pháp, hoàn toàn giác ng . Gieo nhân ¾ c hái trái thi n, ân ¾ c báo ¾ n vô l ng vô biên, k sao cho xi t. Ch nh ng ng i vui v cho ¾i m i sung s ng nh n l i mà thôi (29), vì k nào gieo gi ng k ¾ó g t hái thành qu . Cho ¾i là d t ¾ c nghi p tr n, gian tham là chu c nghi p vào thân. (30) Ch ng 12: Ch m ch th c hành (c n hành) K bi t ¾ o c a ta mà không ch m lo th c hành, k hành ¾ o ta mà không gi ¾ c b n ¾ u khó ¾ c ¾ o. Còn bi t mà ch m ch th c hành, không l i bi ng, b n chí g ng công nh v t trùng kh i ngày ngày mong t i b , tr c sau nh m t, lên ¾ c b bên kia, vô l thành trì c a ¾ o. Ch ng 13: Luy n ô u thành chân ch t (luy n u thành chân) Lúc ng i ta ch a sinh h n h n ¾ n ¾ n, v n không có m t v t, nhìn nghe ch ng ¾ c, v i chân th ng h i h p, ch ng có tên tu i hình t ng nên g i là chân nhân (31).

190

Thiên Á ng Du Kí

Sau khi sinh muôn v n hình t ng trang ¾i m h danh ¾ u là hình t ng gi t m (32), nhìn l i o thân, t i thêm muôn ngàn, g i là t i nhân (33). Mu n tu ¾ o l n, gi ng nh ¾úc ki m, nung n u c n bã ô u m i g n l c n i tinh khi t r n ch c, m nh m c ng c i thành thanh ¾ c khí gi i tuy t di u. Khinh phàm tr ng thánh, th ng ti n cõi ½ i La. (34) Ch ng 14: Liên t c chuy n hóa (di n hóa) Ng i theo ¾ o g i là thi n nghi p. K b ¾ o g i là ác nghi p (35). L p ¾ c Thái Th ng, có khi l p công, có khi l p ngôn, nh ng ai l p ¾ c ¾ c ¾ó ¾ u v ¾ c ¾ o (36). T t c chúng sinh ¾iên ¾ o v ng t ng t t o ¾ a ng c mà ch ng hay, kéo nhau lao ¾ u ¾ m chìm d i sông yêu. Nay vì chúng sinh thuy t pháp c u ¾ i, m c a ph ng ti n ¾ ¾ c phúc báo cùng ch ng qu vô vi. (37) Ch ng 15: Chân ch t thành th c (chân thành) T nh tâm kh h nh, d t b m i m i tham d c th gian, ch v ng t ng, không ¾ c nhi m tr c, luy n hình hóa khí, luy n khí hóa th n, luy n th n h p ¾ o (38), th nh p t nhiên (39), thâu muôn pháp vào m t thân (40), dùng m t thân hóa muôn c nh, c "h u" l n "vô" (41) ¾ u không l thu c, d t tuy t s ng ch t thì ¾ó g i là b c chân nhân. (42) Ch ng 16: S khác bi t gi a ba "th a" (tam th a  ng sai)

191

Thánh Hi n Á ng

Hành gi b c "ti u th a" m t ch ng nhìn b y, tai ch ng nghe b y, tâm ch ng ngh b y, c m ch t t c , d t b h t m i tr ng thái ¾ t i ¾ o. (43) Hành gi b c "trung th a" nhìn ch không nhìn, nghe ¾i u ch ng nghe, bi t cái ch ng bi t, ¾ ng n i ch ng ¾ ng ¾ quán thông m i l huy n di u. (44) Hành gi b c "¾ i th a" không nhìn mà ch ng ph i không nhìn, không nghe mà ch ng ph i không nghe, không bi t mà ch ng ph i không bi t (45), trong ngoài r ng rang, ¾ó ¾ây không ng n cách nên có th hòa làm m t cùng v tr , ¾i vào cõi vô c c. (46) Ch ng 17: Dùng l i khuyên thi n (d ngôn khuy n thi n) T ng ng i ti n c a không b ng t ng l i nói khuyên r n ¾i u thi n. B c vàng tuy quý báu song tiêu xài s h t, l i nói khuyên r n ¾i u thi n l t ¾ c vào tâm s là c a báu tr n ¾ i. T t c các b c th n tiên chân nhân ¾ u dùng l i nói quan tr ng vô th ng ¾ t thành ¾ o qu , ng i ta có th ¾em nh ng l i nói ¾ó gi ng d y cho chúng sinh tuân hành ¾ tránh tai h a mà h ng ân ph c. (47) Ch ng 18: Tr c sau s ng kh (kh l c tiêu h u) K h c ¾ o ph i d t lìa ái d c, d p b phì n n, n chay tr ng, ý ngh trong s ch, nghi n ng m cho th u l ¾ o, ¾ó là c u vui trong kh , ch ng còn th y kh (48). T t c chúng sinh, mê say vinh hoa, ¾ m ¾u i thanh s c, phung

192

Thiên Á ng Du Kí

phí tình d c, k ch y theo khoái l c bao nhiêu t c là chu c l y kh s b y nhiêu (49). K tu ¾ o tr c kh s nh ng r i sau sung s ng, chúng sinh vui s ng bây gi nh ng r i sau này ¾au kh , b i v y làm ng i ph i nh n chân l ¾ o này. (50) Ch ng 19: Không hai c a (b t nh môn) ½ o l n không có "thân" và "s ", m t thánh không quý tr ng ti n c a, t t c chúng sinh ¾ u bình ¾ ng. Th y k có tính lành thì giúp tính lành c a h phát tri n; k có tính ¾ o, giúp h ti n b v ¾ o, n u nh còn tâm phân bi t ch n l a thì g i là "nh môn" t c hai c a. Phân bi t c a này c a n là t giam mình trong nhà ng c; ph i chí công vô t th ng ti n thiên ¾ ng. (51) Ch ng 20: Không ¾ c gi t chóc (b t sát) K h c ¾ o ¾i u c n nh t là ph i h t s c th n tr ng không ¾ c nuôi ý t ng chém gi t trong ¾ u, t t c chúng sinh ¾ u ham s ng s ch t, m ng s ng c a ta t c là m ng s ng c a ng i, không ¾ c coi th ng m ng s ng c a muôn loài, ¾ r i sinh tâm thèm khát gi t h i cùng n th t chúng. Ph i có lòng tr c n, luôn luôn ngh t i s s hãi c a chúng lúc b c t c , th c ti t mà không n n th t chúng ¾ ch ng t h nh t bi.(52) Ch ng 21: V ng v trong sáng (thanh t nh)

193

Thánh Hi n Á ng

K h c ¾ o l y s thanh t nh là ¾ u, t nh tâm b t lo ngh , ca ng i h vô. Coi tà ¾ o là k thù, tránh xa ái d c nh tránh mùi xú u , tr s ch m i g c r phi n não, d t duyên thân ái, bi n d c t i t m, t ¾ c s thanh t nh (53). Nh hoa sen trong tr ng m c trong bùn, hiên ngang v t lên trên n c ch ng ch u ô nhi m, ng t ng s ch trong, th ng trung h ¾ n ¾i n ¾ p ¾ , làm b n láng gi ng v i Thánh Ph t Tiên. (54) Ch ng 22: Lòng tin (tín tâm) Pháp ¾ i th a có th v t "tam gi i" t c ba cõi, dùng lòng tin ¾ m ¾ ng giác ng , tin ¾ o thì ¾ c c u ¾ , tr i v i ng i gi ch tín không ¾ m t, nh xe t i gi kh i hành, cu i cùng s t i tr m. T t c Tiên Thánh ¾ u ¾ t lòng tin sâu xa vào ½ o L n, ch m ch công phu không tr n i cho nên ¾ c ch ng qu thành ¾ o, vì k nào có ¾ c tin quý báu, k ¾ó ¾ c ¾ o. (55) Ch ng 23: Lòng th ng xót (t bi) Muôn loài chúng sinh l y lòng t bi làm g c, coi m i v t ngang hàng không n làm h i, coi s ho n n n c a muôn loài nh c a chính ta mà phát nguy n c u giúp nâng ¾ ¾ ¾ c s ng ¾ i s ng an l c. T t c chúng sinh vì ngu mu i cho nên m c ph i muôn ngàn t i l i kh ¾au, b i v y ph i dùng chân lí c u ¾ ¾ gi mãi tâm t bi, t ¾ t thành l ¾ o vô th ng.

194

Thiên Á ng Du Kí

Ch ng 24: Muôn pháp quay v m t m i (v n pháp quy nh t) Muôn ngàn sông l ch ¾ u ¾ v bi n, c tri u pháp môn ¾ u quy v ¾ o. Chúng sinh ch p tr c nên t sinh tâm phân bi t b i v y m i b ¾ a xu ng cõi s c d c. Cho nên ph i thông su t l ¾ o, m t hi u th u ¾ t muôn ý ngh a; không ng i không ta, không sinh không di t. (56) Ch ng 25: D t nh b n (Âo n u tr c) T t c chúng sinh ¾ u t ch n d dáy mà ra, lúc sinh ra l n l i trong bi n máu; khi s ng t i lui ch n ô tr c, khi ch t th xác th i nát. Nên mu n trong s ch hãy tin ta mà b t nói n ng ¾ kh i nhi m ch p (57), d t h n ¾ c s ngh ng i b y b t c là v t kh i sóng nh , vào ¾ c c a pháp c a ta, không ¾ n không ¾i v nh vi n tránh thoát luân h i. (58) Ch ng 26: R a lòng (t y tâm) Vì l c c n không s ch nên ph i t y r a lòng mình, lòng không còn b i b m t nhiên không còn dính nh b n. Cho nên tâm là chúa t c a l c c n, th ng ng t t c , khi n ¾ c tâm ch u hàng ph c nh ch ng ¾ c mãnh h . Tâm c ng có th gi ng nh mãnh h x ng chu ng quay l i c n xé thân ta nên ph i nh k ! nh k ! ch ng th l là. (59)

195

Thánh Hi n Á ng

Ch ng 27: Ch ng nghi m chân tâm (ch ng nh n) K h c ¾ o ph i tr ng v ng r ng rang m i dung ch a n i s sái qu y c a ng i, c u nguy giúp kh n, t bi h x v i muôn loài, di t tr m i ý ngh ¾ c ác. Coi t t c chúng sinh là thân thu c, th y k ¾ói rét ph i cho c m áo; th y k b nh t t ph i t ng thu c thang; g p k thù ph i tha th . Tâm t bi nh v y qu là vô l ng, ki p này l n ki p sau ¾ u ¾ c ch ng h nh qu chân nhân. (60) Ch ng 28: Ti n c a là g c c a ho n n n (tài vi ho n b n) Ti n c a là g c c a ho n n n, thâu góp c a c i t c là thâu góp nghi p, ti n c a là g c c a ái d c (61), là ¾ u m i c a muôn t i l i. Nh ng n u bi t dùng ti n c a ¾ b i d ng thi n c n, m i có th vào ¾ c c nh gi i ¾ o màu. Coi ti n c a nh sinh m ng thì m ng s ng ch ng th b o v , vui v làm vi c ph c ¾ c b thí, th n c a c i lên ¾ c t i cõi tr i, ¾ o l n thành t u. Ch ng 29: L i nói chí tình nhu n th m (chí ngôn ph nhu n) T t c chúng sinh ¾ u b tình ái trói bu c, nh ¾ p ph i l a b ng khó b tránh kh i, t tu i già t i ch t, ch ng th t th c giác, l i ta nói nh s ng ng t nhu n th m t t c , khi n tâm h n m i ng i c m th y mát m . Ch ng 30: Ch u ¾ ng (nh n nh c) (62)

196

Thiên Á ng Du Kí

Cái quý báu c a s nh n nh c là không tranh giành v i ng i. Ma qu d u có t i qu y phá nh ng n u ta bi t nh n nh c, ng i yên s th ng, không nên tranh giành v i ¾ám ma qu , k t i xâm ph m t ph i buông b khí gi i, vì h i ng i t c h i mình, k nh n nh c ¾ c yên n, ch có ma qu thi t h i ch ta ch ng h chi, do ¾ó các b c Tiên Thánh ¾ u l y s nh n nh c làm ¾ u. Ch ng 31: T o qu phúc (t o phúc Âi n) M t ki p ng i th gian qua mau, nh tia ch p lóe, tr th hóa c già, gi ng nh gi c m ng xuân v t bi n, d ng mãnh ra ¾i, t th ng thân ch ng k p, lúc s ng ¾ i không kính Ph t, không ¾ n n, không th ng k khó th h i sau khi ch t n ng nh vào ¾âu? (63) Ch ng 32: Ý ni m chân chính (chính ni m) Tâm không v ng tà ni m, m t ngh th u h vô, trong cõi h không có các b c thánh hi n, c m thông v i muôn loài, ph i ch m lo tu h nh "vô th ng" t c ¾ c h nh cao v i s t nhìn th y ¾ c th ng ¾ , mãi mãi ¾i vào ¾ o l n. (64) Ch ng 33: V t c "có" l n "không" (xu t h u vô) Chúng sinh mê mu i, nh n l m cái "có", ¾ o ta v n "không", c ng có lo i chúng sinh nh n l m cái "không", ¾ o ta l i v n "không" c cái "không". Ch ng "có" ch ng

197

Thánh Hi n Á ng

"không", là "có" là "không", th u ¾ c . (65)

c l ¾ó, v

t trên t t

Ch ng 34: B thí l i nói không t i l i (thí ngôn vô t i) Có k h i r ng: "B thí v t gì thì ¾ c công ¾ c l n nh t?". Ta nói: "B thí l i nói, công ¾ c l n nh t", vì l i nói không bao gi h t, cho nên n t ng kinh sách quý báu nh tr i t i m a pháp ng t ngào, muôn loài cùng h ng, n y n t t t i. Sách Thiên ½ ng Du Kí ghi l i t t c th ng c nh c a các cõi tr i, in m t b n t ng cho ng i ¾ i ¾ h nhìn th y c nh thiên ¾ ng, hi u rõ thiên v n, khai m muôn l ng ¾ o tâm, d n d t c u ¾ chúng sinh, công ¾ c th ng t t c m i có th ch ng ¾ o thành Tiên Thánh, v t c l c huy n th t t , ch ng còn chi ràng bu c ng n tr . Có k h i: "S ng ¾ i v t gì là quý?" Ta tr l i: "Không có t i v i thân ¾ó là quý nh t". Châu báu ng c ngà, vàng b c ¾eo ¾ y mình là tù nhân mang gông cùm xi ng xích. M t phàm nhìn cho là ¾ quý giá, m t hu nhìn ch th y r m rà, ph i v t b nh ng v t th t c ¾ó ¾i, nh nhàng không còn gì trói bu c ng n tr m i có th t i ¾ c cõi tr i t t i. Ch ng 35: Qu báo do nhân duyên (tùy duyên th báo) Có k h i: "Làm cách nào ¾ bi t rõ ¾ c nhân duyên s m nh?" Ta tr l i: "Nhìn nhân duyên hi n t i t bi t rõ ¾ c nhân duyên s m nh; n u nh tu nhân duyên ¾ i nay

198

Thiên Á ng Du Kí

t bi t rõ ¾ c nhân duyên ¾ i sau, m y may không sai ch ch, gieo nhân nào m c qu y. N u h i nhân ki p tr c, ki p này ¾ang nh n ¾ y; n u h i qu ki p sau, ki p này ¾ang tr ng ¾ y". (66) Ch ng 36: S c l n ( i l c) Có k h i: "Th gian s c gì là l n?" Ta tr l i: "T bi là s c l n r ng nh t". Tâm t bi bi n ¾ i t t c , h nh t bi có th ch ph c t t c . Không tranh giành v i k ác, không ph n kháng cùng k b o ng c, vì m c ¾ích nh m t i là vô ¾ ch, do ¾ó mà s c m nh c a nó l n r ng vô cùng. Ng i ¾ i n u nh g p s b t bình mà ¾ u n y sinh tâm t bi, h u h t tu h nh t bi h n là h nh phúc t i li n, sung s ng ng p tràn. (67) Ch ng 37: H p l ¾ o (kh  o) K mu n tu ¾ o l n, không còn tâm ph i và qu y, không còn t ng ng i v i t ng ta, thân ch ng nhi m tr c m i có th hòa h p cùng ¾ o vô vi. Chúng sinh mê mu i nên b ¾ày ¾ a trong cõi s c t ng nhân duyên, ai hi u ¾ c s ng t c là kh , hi u ¾ c ¾ o vô vi li n. (68) Ch ng 38: Lo bu n vui s ng do tâm (tâm kh i u l c) Ng i ch ch t ch a tâm tai h a vì t t c s t n h i, chúng sinh ch a rõ, th n minh ¾ã th y r i, nguy nan do mình t

199

Thánh Hi n Á ng

gây, oan u ng do mình t chu c, thiên ¾ t t c ¾ u do tâm t o thành.

ng và ¾ a ng c

Ch ng 39: ½ o pháp ½ o ta là ¾u c l a l n xài hoài không h t, m c s c mà dùng, có th n u chín m i th . Pháp ta nh ngu n su i t i t m m i ch n khô c n, nhu n th m t t c , nh ng s phi n não, tr ng i c a ng i ¾ i, ¾ o ¾ u t y tr s ch. (69) Ch ng 40: Nh p di u K nh p môn pháp ta, h c t i m c h c ch ng c u, hành t i m c hành ch ng mong, hoàn toàn ¾ t cái không mu n, ¾ó g i là vào c a huy n di u v y, hoàn toàn tr ng r ng không h v ng m c. Chúng sinh ch p tr c, không th u su t tr c sau, t o nhi u c nh gi i là b i nh n l m muôn s c t ng. Ch ng 41: T b vinh hoa (kh hoa) S thanh t nh là g c c a ¾ o; s vinh hoa là tai h a c a ¾ o. Ng i ch ghét ¾ m b c, v ¾ m b c là mùi v c a muôn mùi v . Mê mu i l u luy n th d c ch ng khác nào con thiêu thân lao mình vào l a, không bi t cái h i c a nó khi n ¾i t i di t vong. Ch ng 42: T t x u nh nhau (Â ng h o )

200

Thiên Á ng Du Kí

K k l nuôi d thân ng l này h

ng không b y b l a d i mê ho c chúng sinh; ch ng tâm ác ¾ c, âm m u ¾ th ; coi thân mình nh i, x u t t v n không khác nhau; k th u ¾ t ¾ c n là ch ng ng ¾ c ¾ o vô th ng.

Ch ng 43: Tr c thành th c sau b thí (tiên th c h u thi) Tiên thánh coi vi c m u c u l i ích là trên h t, c u giúp chúng sinh không m i m t, luôn luôn gieo nhân nên ¾ t qu . N u nh có k làm theo g ng này t ¾ c qu ph c không sai. Tr c h t ph i tu ¾ c h nh ¾ cho ¾ o ¾ c ng p ¾ y, n c pháp tràn ngu n c i, t nhiên ¾em cho mãi mãi không bao gi c n, tr c thành th c sau ban phát, su i tuôn ch y hoài không h t. (70) Ch ng 44: Ch y theo s c t ng (xu s c t ng) Có ng i ¾ i h i r ng: "½ c Thiên Tôn di u t ng có b y m i hai phép bi n hóa t ng, thêm chín s c hoa quang, các tiên cõi tr i m t nhìn th y ¾ c Thiên Tôn ¾ u ca ng i, cung kính vái l y, qu là hi m có vô cùng". Ta tr l i: "Ta v n vô s c, ng i nh n l m cho là s c, ta v n vô t ng, ng i nh n sai cho là t ng". T t c ¾ã dùng m t th t nhìn nên ch ng nhìn th u s tr ng không. N u nh l y chín s c và b y m i hai t ng nhìn ta t c là lìa "vô" ch p "h u", ch ng th l ng nghe ¾ c ý ngh a "vô th ng" t c siêu di u. Ta m t khí h n nguyên hóa t ng muôn ngàn c, ch p m t t ng là ¾ m t v n t ng, cho nên s c t ng

201

Thánh Hi n Á ng

không th c, s bi n hóa v n gi , chúng sinh ch mê s c t ng h u nhìn rõ b n tính. (71) Ch ng 45: T t c ¾ u nh ¾ o (nh t thi t th  o) Có k h i r ng: "T t c ¾ u nh m t nên m i có th nhìn th y m i s c, ¾ n nh pháp vi di u, ch ng th nhìn th y ch ng?" Ta tr l i: "½ o ta nh ánh m t tr i, chi u sáng muôn loài s c t ng". Ng i giác ng l này th p sáng ¾ c "tâm quang" t c ánh sáng siêu di u c a tâm, không nhìn b ng m t phàm, ¾ m t tâm thanh t nh nhìn, t nhiên th u su t, pháp lí vi di u là dùng tâm li u ng , r i tâm h n là m t ¾ o. (72) Ch ng 46: D ng chí quy t tâm h c ¾ o (d ng quy t h c  o) K h c ¾ o ch có nh tâm, ¾o n tuy t tr n tr c, c t ¾ t ái duyên, tâm nh tro l nh, ng n ng a l a d c b c cháy, n u nh thân m c ph i h a ho n thì s ch ng th l ng ¾ c m c t n h i, nh m i tên b n ¾i v nh vi n không tr l i, ta b o v thân ng i h n là ¾ c ¾ o. (73) Ch ng 47: Ng n ng a ma qu (ma gi i) H c ¾ o khó l m thay, qu th n ma v ng chuyên ¾ánh b i ng i ¾ thành công, ¾ y ¾ c ng i ta t i ch ch t chúng l y làm sung s ng. K s p thành ¾ o bao gi c ng có Th n Tiên cõi tr i xu ng th xem có còn d c hay

202

Thiên Á ng Du Kí

không, có ng i khó kh n nguy nan ho c s s t do tâm ch a giác ng , ch a thông su t gây nên. T u s c c a c i, danh l i ái ân ¾ u do tám ma v ng l n luôn luôn sát c nh k tu ¾ o quy n r ¾ cho sa ngã, b i v y chúng sinh ch cúi ¾ u tr c ma v ng, k b th thách mà v t qua kh i s ¾ c ch thiên b o b c, ma v ng nghênh ¾ón, ¾ó m i g i là ¾ c ¾ o. (74) Ch ng 48: Chuy n tâm h ng v n o ¾ o (d ch tâm h ng  o) Th ng s ngh t i s nghèo ¾ c thi n, h s ngh t i s nghèo c a c i. T t c chúng sinh ngày m t ngh ¾êm m t ng vì lo l ng ti n c a thi u h t, tình ái ¾au lòng nên c n ph i chuy n tâm h c ¾ o, tâm ¾ã h ng ¾ o, cu i cùng s ¾ t ¾ o, tâm h ng tình, yêu c ng thành không. (75) Ch ng 49: G ng g i th c hành (mi n hành) H c ¾ o quá kh ch ng khác nào gánh n ng trèo non, cho nên ta c n ph i d c l c th c hành (76), khi ¾ã lên ¾ c t i chóp ¾ nh r i, nh ng s kh c c ¾ó s tan bi n, nhìn xu ng th y t t c ¾ u man mác m t màu. Ki p nhân sinh s nghi p ch t ch ng, không lo tr n l i còn tham lam b i ¾ , không ch u ng ng ngh , m t s m giác ng , buông b t t c , t c i trói cho thân ¾ c t do t c là ¾ c ¾ o, v y ng i ¾ i nên g ng g i th c hành. (77)

203

Thánh Hi n Á ng

T Ph t: ½ c Thiên Tôn vì ôm p lòng t bi nên m i ban thêm b n m i chín ch ng kinh siêu di u, m i câu ¾úng là kinh ¾ o tr i, m i l i ¾úng là ý ngh a th n di u, chúng sinh qu là có ph c m i ¾ c nghe kinh ¾ o l n, c m t l ng t bi ân ¾ c c a Thiên Tôn. (78) D ng Sinh: L y t ¾ c Thiên Tôn ¾ã ban l i ch d y l huy n vi thái th ng giúp ích chúng sinh d i g m tr i không ít, th t là c m kích vô cùng. Thiên Tôn: ½ o l n ngu n c i t i ¾ây ¾ã ¾ , tôi không c n nói thêm n a. Tôi s ¾ a hai v t cõi "tam thanh" t i cõi "nh t khí" ¾ bái ki n Th ng ½ , ch ng rõ ý ki n c a hai v nh th nào? D ng Sinh: C m t s ch d n c a ¾ c Thiên Tôn, th a không rõ Th ng ½ ch n nào? Thiên Tôn: Th ng ½ là ¾ c "H n Nguyên Huy n Huy n Th ng Nhân" t c Ng i trên cõi m t m h n ¾ n thu s khai, ng t i ¾ nh Côn Lôn trên "Thiên Tâm S n" là núi lòng tr i, là ¾ c Vô C c chí tôn, cho nên ¾ c tôn x ng là "Thiên Ph , Thiên V ng, Th ng ½ , Lão T , Lão M u, Nh Lai, Chân T " chính là ¾ o l n c i ngu n v y. (79) D ng Sinh: Th a con t ng nghe trên cõi ½ i La Thiên không h có n phái, nay tôn vinh là Lão M u nh v y có h p không? Thiên Tôn: cõi Thái C c có phân chia nam n âm d ng, m t s m tu t i qu v Vô C c t tr kh h t ch t

204

Thiên Á ng Du Kí

âm d ng, cho nên Th ng ½ ch là m t b u "h linh" t c tr ng r ng thiêng liêng, không nam không n , không già không tr , nay tôn là "Lão M u" ¾ bi u th kh n ng có th sinh ¾ nuôi d ng tr i ¾ t cùng v n v t. L i còn hình dung Th ng ½ nh lòng tr i t ái, có ¾ c hi u sinh, gi ng h t nh bà m th ng con cõi th gian, mong ng i ¾ i giác ng l này. D ng Sinh: D nhiên cõi Vô C c không phân bi t nam n , t i sao còn phân bi t tiên ông, tiên cô? Thiên Tôn: ½ó là s hi n t ng c a H Linh, có th nhìn ng i r i b gia ¾ình c t tóc ¾i tu, m c áo cà sa, không phân nam n , ý là bôi xóa gi t ng bên ngoài ¾ chân t ng bên trong l ra. Tiên ông, tiên cô tu t i b n tính ¾ c sáng l i, nam thì tuy t tinh khí, n thì d t kinh nguy t, v m t h n nhiên nh tr th , tr thành m t phái duy nh t thiên chân, vi c tôn vinh tiên cô không nam không n là tu ½ i ½ o vì dùng n c nóng d u sôi phá h y dung nhan, di t s c t ng ¾ chân b n t ng hi n l làm ph ng ti n hành ¾ o. Cho nên g i là tiên ông, tiên cô b i vì h ¾ã l ¾ c b n tính thiên chân, c hai ¾ u không còn d c tình nam n , cho nên g c ¾ o vô danh, mi n c ng g i là ¾ o. Tên g i có nam n , nh ng th c ra thì không có nam n , ¾i m này có th quan sát ngay c th con ng i, tr th có hình t ng trai gái nh ng không có d c tình trai gái; ng i già c có hình t ng nam n , nh ng không còn s ngh ng i v nam n ¾ u là hi n t ng b n tính tr v

205

Thánh Hi n Á ng

ngu n c i, ¾ t tr ng thái không còn ¾ i ¾ãi phân bi t s khác tính, ng i ta tu t i tâm c nh này t có th thành t u n i ½ i ½ o Vô C c, v nh vi n không còn luân h i. Cho nên nói: "H u thiên phân nam n (khác tính), tiên thiên thành nh t khí ( ng tính)". T Ph t: D ng Sinh s a l i y ph c cho ngay ng n, ¾ nh th n d ng khí. D ng Sinh: Tuân l nh. Thiên Tôn: Hai v theo tôi th ng ti n... D ng Sinh: Thiên Tôn dùng ph t tr n ph t m t cái, ân s và tôi t ¾ ng bay lên, gi ng h t nh ¾ c c i gió ¾è mây, pháp l c c a ¾ c Thiên Tôn qu là l n r ng vô cùng, phía tr c xu t hi n m t kh i hào quang chói lòa, hai m t khó m n i. Thiên Tôn: Ch n này là cõi Tam Thanh, thu c vùng tr i ½ i La, chính là Tam Thiên, ½ i Thiên th gi i, t t c v n v t ¾ u bao la. ½ây là T khí c a tr i ¾ t thu h n mang ban ¾ u, cho nên hào quang ¾ o khí vô ¾ ch. D ng Sinh công l c ch a ¾ nên hai m t khó m , mau ph ph c. B u khí toàn m t v m t m t c là ¾ o l n, c ng là m t khí tông ch v y, c ng còn tôn x ng là Ph t T Vô Hình, H ng Quân Lão T , H n Nguyên Thánh T , Tiên Thiên Lão T . D ng Sinh: Ch th y hào quang sáng ng i, ngoài ch ng th y v t gì khác.

206

Thiên Á ng Du Kí

Thiên Tôn: ½úng v y, ½ o L n v n vô hình, h vô g i là ½ i ½ o, m i tôn giáo d i g m tr i ¾ u do m t khí sinh ra, ¾áng ti c không th u tri t cái lí này nên không có pháp ¾ ¾ c ¾ o, cho nên nói: "½ o L n chung ngu n, muôn giáo quay v m t m i" (Á i Á o  ng nguyên, v n giáo quy tông) t c là l ¾ó. Huy n Huy n Th ng Nhân: Ba v Nguyên Th y, Ho t Ph t và D ng Sinh cùng chung m t th cùng ¾ t t i "Th n, Ph t, Nhân", khác hình nh ng cùng m t "tính", b a nay ng v n tr i ¾ ¾ ng i, l i tr v ¾ o l n m t m , kì di u l m thay, chúng sinh v n do tôi hóa thành, muôn loài do tôi ¾ ra, cho nên có th r ng: Th H ng mông v t ch  o hàm anh Vô s tinh c u khí hóa thành Giáp tí nan kê thiên v n c H không n ngã b t tri danh. H không c u u n khí huy n huy n V phán h ng mông h u ngã tiên Nh t Âi m chân linh tr ng b t di t Sinh lai Ph t Thánh d Th n Tiên. D ch

207

Thánh Hi n Á ng

Gi a thu h n mang ¾ o sáng lòa Tinh c u khí hóa kh p g n xa Chu kì xoay chuy n muôn ngàn c n bóng h không ch ng th y ta. Muôn v h không khí m t mùng H n mang tr c ¾ó có ta trong Chân linh m t ¾i m tr ng t n mãi Thánh Ph t Th n Tiên ¾ã s ng chung. (80) Chúng sinh n u nh bi t báo ¾ n n ngu n c i, nh n rõ nguyên lí tr v v i chân lí t là ¾ a con ¾ , ¾ a con hi u th o. N u nh h i quang ph n chi u nhìn l i ta m t m t thành Th ng Nhân, Kim Tiên C Ph t v y. Thiên Tôn: Th ng ½ ¾ã ban l i ch giáo, D ng Sinh qu l y t n. D ng Sinh: L y t n Tr i... T i sao con ch nghe ti ng mà không ¾ c th y m t Ngài? Thiên Tôn: ½ o L n v n không ti ng, không mùi, âm thanh v a nghe ¾ c g i là "thiên âm" t c ti ng tr i. H n là ¾ã rõ v y. D ng Sinh: Không hình không dáng, trong cái không có s kì di u, m i câu m i ph n khích lòng con, kì di u l m thay.

208

Thiên Á ng Du Kí

T Ph t: B a nay th y trò mình còn ¾ c ¾ c Nguyên Th y Thiên Tôn h ng d n t i l y m ng ra m t ¾ c Nguyên Th y Th ng ½ , qu là s vinh h nh ba ¾ i m i có ¾ c. Ng i ¾ i xem t i h i này t là ph i ng ng ¾ c ¾ làm l t n. ½ o L n siêu di u ¾ u g i c ¾ây, hi u rõ ¾ ng thu cha m ch a sinh chân b n tính c a mình là th nào? Có v ch u nhà T hào quang m i tròn ¾ y, và ¾ o qu m i ¾ t thành. Gi ¾ây tôi ph i h ng d n D ng Sinh tr l i Thánh Hi n ½ ng, c m t ¾ c Thiên Tôn. D ng Sinh: ½a t ân ph c khai m ¾ o c a ¾ c Thiên Tôn. Th a ân s con ¾ã s a so n xong, kính m i th y tr l i Thánh Hi n ½ ng. T Ph t: ½ã t i Thánh Hi n ½ ng, D ng Sinh xu ng ¾ài sen, h n phách nh p th xác. WUX

209

Thánh Hi n Á ng

H IM

I HAI

D O CUNG ½ÔNG HOA L NG NGHE ½ÔNG HOA ½ QUÂN THUY T PHÁP

Ph t S ng T Công Giáng ngày 9 tháng 10 n m K Mùi (1979) Th X th vô kì Âãn th trung Nhân nhân l c thú t u tây Âông Thiên  ng  i l nghinh nhân s Á a ng c âm sâm qu k thông. D ch Trung dung ¾ o s Bao k ¾am mê ch Thiên ¾ ng ¾ i l ½ a ng c âm u qu ng ch coi th ng (1) y kh p ph ng (2) m i nhân s d n ¾ ng. (3)

T Ph t: Di u pháp c a ¾ o s ng ¾ i là gi a không thiên l ch v m t bên nào, k ¾ó s ¾ c m i ng i hoan nghênh, không g p oán h n, không b coi là thù ¾ ch, gi ng nh ¾ ng l n cõi thiên ¾ ng ng nào c ng

210

Thiên Á ng Du Kí

thông ¾ t, không h g p tr ng i. K tuân theo con ¾ ng "trung dung" t t c nh ng ng b t c ¾ u d dàng v t qua, vì luôn luôn ¾ c k khác tránh qua bên nh ng l i ¾i cho. Song nhìn l i th y trên ¾ i không thi u b n ti u nhân có nhi u qu ch c, ma thu t luôn luôn dùng k này k n ¾ hãm h i ng i hi n l ng trung h u, nh th s n trong r ng ¾ào h m ¾ t b y kh p n i hãm h i c m thú chim muông, nh ng chính vì b n qu k ¾ t quá nhi u h m b y nên có lúc chính chúng b sa vào b y s p ch t u ng m ng, cho nên t c ng có câu: "B t r n b r n c n, b t c p b c p n". Còn ta thì cho r ng: "H i ng i thành h i mình" ¾ó là ngh a trong kinh sách c a tr i ¾ t d y, là chân lí muôn ¾ i b t di b t d ch. Ch ng C m ng trong sách Thái Th ng có nói: "H a ph c không có c a ch do ng i t chu c; thi n ác qu báo nh bóng theo hình" h n là c ng cùng m t ý nh ¾ã nói trên v y. Ta có l i khuyên nh chúng sinh r ng ph i lo c u giúp ng i th t nhi u, r i m i mong ¾ c k khác giúp l i mình, ¾ó là chân lí nhân qu báo ng, ch có khinh th v y. B a nay ¾ã t i gi d o thiên ¾ ng, D ng Sinh mau lên ¾ài sen. (4) D ng Sinh: Th a con ¾ã s a so n xong, kính m i ân s lên ¾ ng. Xin h i ân s b a nay th y ¾ a con ¾i th m nh ng n i nào trên cõi thiên ¾ ng? T Ph t: B a nay chúng ta d o th m c nh tr i Ng Lão. Ng Lão c ng bên ngoài ba m i ba t ng tr i t c là ½ông Ph ng ½ông Hoa ½ Quân hay M c Công, Tây

211

Thánh Hi n Á ng

Ph ng Tây Hoa ½ Quân hay Kim M u, Nam Ph ng Nam Hoa ½ Quân hay H a Tinh T , B c Ph ng B c Hoa ½ Quân hay Th y Tinh T , Trung ng Trung Hoa ½ Quân hay Hoàng Lão, ¾ó là nh ng tinh hoa nguyên linh c a Nguyên Lão, là th y t c a ng hành (kim m c th y h a th ). Chính khí phát xu t t ¾ó r i sau hóa sinh thành gi ng ng i cùng muôn loài ¾ ng v t th c v t (5), muôn loài v n v t trong v tr ¾ u do khí ng hành sinh ra, cho nên g i là Ng Lão; b a nay mình ph i mau t i cung ½ông Hoa. M i hôm nào ph ng ch vi t Thiên ½ ng Du Kí, th m thoát gi ¾ã t i giai ¾o n hai, gánh n ng trên vai D ng Sinh ¾ã tr i qua nhi u kh c c gian lao, tinh th n m i m t khi n cho l m lúc mu n ng t x u, ¾i u ¾ó th y rõ l m, nh ng n u con m t m c tâm thành thì vi c lên tr i tuy r t khó song s ch ng khó. C ng ch ng s gì n n ma qu t i th ¾ o, vì "g p qu không cho là qu , qu t m t; th y ma ch ng kinh, ma t di t". Mu n ph ¾ chúng sinh t t nhiên thân mình khó tránh n i s chà ¾ p, tài n ng ph i ¾ c trui rèn m i mong sáng chói, tr i giúp ¾ ng l i, ch c n g ng g i mà thôi... ½ã t i cung ½ông Hoa, D ng Sinh xu ng ¾ài sen. D ng Sinh: Phong c nh t i sáng bi t bao, kh p n i cây c i xum xuê ¾ các lo i kì hoa d th o, trong ao sen ¾ua n , cá vàng b i l i, không nhi m m t h t b i nh , qu là th gi i ¾ào nguyên. Cung ¾i n l n phía tr c, trên ¾ ba

212

Thiên Á ng Du Kí

ch "½ông Hoa Cung" nhìn nguy nga tráng l , khi n ng i ta ph i kính n . T Ph t: D ng Sinh chu n b ra m t ½ông Hoa ½ Quân. D ng Sinh: C nh tiên này khi n lòng ng i yên t nh nh m t n c l ng trong, quên h n t t c s n ào cõi th gian vây b a qu y r y, các tiên ¾ ng nh n nh vui ¾ùa, v thiên chân không lo l ng, sung s ng bi t là bao nhiêu... Vào trong ¾i n th y m t v tiên già ng gi a ¾i n, g p lu ng ánh sáng lung linh c m giác tâm th n th thái cùng tho i mái... ½ t thánh bút D ng Sinh, ph ng ch vi t sách, b a nay theo th y t i cung ½ông Hoa, kính xin ½ông Hoa ½ Quân ch giáo cho. ½ông Hoa ½ Quân: D ng Sinh hãy ¾ ng lên, quý Thánh Hi n ½ ng phát huy truy n bá v n hóa ½ông ph ng, khuyên r n ¾ c ng i ¾ i nhi u không k h t, công ¾ c qu là vô l ng, dân chúng trên ¾ o quý ½ài Loan ¾ c h ng nhi u ân ph c, s ng ¾ i t do, tôn giáo phát tri n, kh p n i th y ¾ u thay tr i m các thánh ¾ ng truy n d y ¾i u thi n, l n này D ng Sinh l i ¾ c tr i nhìn t i, ban s c ch vi t sách Du Kí quy n th hai ¾ ph hóa chúng sinh, th c qu là vinh h nh. V n hóa Trung Hoa c ng thu c tinh th n v n hóa ½ông ph ng, tôi l i cai qu n linh khí toàn cõi Á ½ông, c m th y trách nhi m quá n ng n mà ¾ ng ¾i t i l i quá xa xôi.

213

Thánh Hi n Á ng

D ng Sinh: Tinh hoa ½ông ph ng do ngài M c Công khai sáng, kính xin ¾ c ½ Quân gi ng gi i rõ cho. ½ Quân: Ng Lão có n m ¾ c, ph ng ¾ông "nhân ái", ph ng tây "ngh a khí", trung ng "tín tâm", ph ng nam "l giáo", ph ng b c "trí tu " hóa thành "ng th ng" c a nhân lo i là "nhân, ngh a, l , trí, tín". Ph ng ¾ông "giáp, t, m c" "m c" này ¾ã tr i qua vô s s h n ¾ n ban ¾ u nên ¾ã thành "Lão M c ½ u", còn g i là "M c Công". M t tr i m c ph ng ¾ông g i là "Thái D ng", ánh sáng m t tr i t a chi u, th gi i sáng s a, cho nên m t tr i m c là "sinh", m t tr i l n là "t ". Th n t ng gan c a nhân lo i trên trái ¾ t do tôi cai qu n, n u gan h cây khô, t sinh m nh tiêu tan. Chúng sinh hàng ngày ch y ¾ông ch y tây, lao kh quá ¾ , cu i cùng t ¾ông tr qua tây, sinh ¾ông mà t tây, cho nên có câu nói: "quy tây" ho c "quy tây thiên" t c v ph ng tây, v tr i tây ¾ c bi u th b ng hình nh m t tr i l n ph ng tây. D ng Sinh: Kính xin ¾ c M c Công k l i ti u s c a ngài? ½ Quân: Tôi do Tam Thanh hóa thành, l y "m c" ¾ s ng, cây c i m c thành r ng ch n th gian, ¾ u do tôi hóa thân, nh tre làm ¾ a, g làm bàn gh , gi ng n m, c i ¾un th m chí ¾ n c cây bút giáng c , các pho t ng th n thánh th y ¾ u làm b ng g do khí ½ông Hoa hóa thành, và ng i ph ng ¾ông ¾ã ¾em s d ng th t là r ng rãi. Nhân vì hi n t i Kim M u m t m c ngay th ng ph ¾

214

Thiên Á ng Du Kí

các nguyên linh, thêm có ph ng tây giúp ¾ muôn v t th gian ¾i vào k nguyên "th gi i kim ngân" nh luy n kim, nh ¾ ng h , gi ng t , bàn gh , bút vi t, n a mu ng, chén ¾ a, nhà c a, tàu bè, xe c , máy bay ¾ u ch b ng kim lo i, coi kim lo i là quý giá. Nhân lo i ¾ã t ¾ i s ng thiên nhiên ti n lên ¾ i s ng k ngh máy móc Tây ph ng, hình nh "M c Công" d n d n b lu m chìm vào quên lãng. T i các ¾ô th ph n ¾ông không còn cây l n, ch th y tr ng nhi u cây nh trong các ch u mà thôi, do ¾ó ¾ i s ng ¾ã tr thành khô khan c n c i. M i khi g p ¾ c ngày ngh , dân chúng ùn ùn kéo nhau ra ngoài thành ph tìm ki m "m c công" ¾ h ng th c nh t i mát sáng s a c a ¾ i t nhiên. "M c khí" t c là khí s m mai, khí tinh khi t có th so sánh v i khí trong lành c a mùa xuân, ch ti c r ng ng i ¾ i quá ¾ m chìm trong c nh t u s c, c a c i khi n g c ¾ o c a cây c i khô c n r a nát, khí c a cây c i ¾ã m t, nên ng i ¾ i m c các ch ng b nh thu c v ng t ng càng ngày càng nhi u. D ng Sinh: ½ c nhân c a M c Công qu l n lao vô cùng, ch ng rõ chúng sinh làm cách nào h c t p ¾ c "m c ¾ c" ¾ mà tu ¾ o ¾ây? ½ Quân: Vì mong c u ¾ chúng sinh d i g m tr i, ta nay ¾ c bi t ch phép tu hành nh sau: M i ng i ¾ u sinh ra t khí ng hành, song vì chìm ¾ m trong cõi phàm tr n, tinh th n hao phí quá nhi u, khi n cho ng khí ch ng th nào tri u nguyên n i, cu i cùng không tr v ¾ c ngu n

215

Thánh Hi n Á ng

c i, ¾em khí "ngu n g c" ném vào "ng th " khi n cho tan loãng, tiên th thu n chân bi n thành thân xác què c t, linh khí th t tán, vô ph ng tr v ch ¾ ng ban ¾ u. Tôi nay ¾ c bi t l y khí nhân ¾ c c a Ng Lão ban phát cho chúng sinh ¾ c u ¾ h . I. Giáp t ½ông ph ng thu c "m c" trên tr i g i là "nguyên" t c ngu n c i, ng s c thu c "thanh" t c xanh, d i ¾ t b n mùa thu c "xuân", "Thanh ½ " t c vua xanh hóa sinh xu ng cõi th gian là Ph c Hi, nhân luân ng th ng thu c "nhân", nhân thân ch v "gan và gân", ng gi i ch v gi t chóc. II. Nguyên nhân tán lo n "m c khí" s d bi t ¾ c nh trên là vì: 1) M c: X a nhà tre nhà g , nay thay b ng c t s t xi m ng, nhà l u, cao c. S t ¾á c ng c i vô tình không b ng cây r ng r t giàu s c s ng, gi u tre thay rào s t, có th ng n c n ¾ c s c t n công t ngoài vào, song l i t giam mình chính gi a, vì s ng trong phòng b c thép trên l u cao, c h i ti p xúc v i ánh m t tr i gi m thi u, cho nên m c khí m t ¾i. 2) Nguyên: Nguyên là c i là ngu n là s tròn tr a. Ng th ng c a tr i là "Nguyên, hanh, l i, trinh, càn" thì nguyên là c i ngu n c a muôn g c. Nh "nguyên ¾án" ngày ¾ u n m, "nguyên th y" lúc ban s , "nguyên b n" g c

216

Thiên Á ng Du Kí

ban ¾ u. Ng i ¾ i nay yêu thích h vinh, ch ng chu ng g c, chuyên ¾ u c ¾ tính chuy n th l i, kinh doanh không ph i b v n mà mong ki m l i nhi u, kí chi phi u không ti n b o ch ng, thi u ti n li n tính chuy n man trá, có ti n tính chuy n l i d ng, chôn vùi b n tính. Có l m k ch ng lo gi gìn "chân tính tình" s a so n son ph n áo qu n cho ¾ p m t, ch t o thu c gi , ¾ánh tráo ru t gi nguyên v . Không khí, n c b ô nhi m ch ng th ph c h i ¾ c ngu n c i trong sáng m i m cho nên nguyên khí b m t ¾i. 3) Xuân (xanh, gân): Mùa xuân là mùa ¾ u c a b n mùa, ng s c thu c v màu xanh, trong c th con ng i thu c v gan, vào ti t xuân gân dãn, v n v t sinh tr ng m nh m , v n hành có th t theo thiên ¾ o, cho nên không th coi b n mùa ¾ u là xuân mà ph i chia ra làm b n mùa: xuân, h , thu, ¾ông, bày ra c nh thay c ¾ i m i d i g m tr i. Ng i ¾ i nay xuân tình phát tri n m nh m nên d c tính s m n y n , ch a l n ¾ã b , ch a chín ¾ã n, d l n nh ng mau tàn, cho nên tu i thanh xuân s m ¾ t ¾o n, ch a già ¾ã suy y u, toàn thân gân x ng ¾au nh c, nh m t tr i v a m c ph ng ¾ông ¾ã v i chìm v ph ng tây, gió mùa ¾ông th i t i, khí l nh tràn v . Ng i ph n b i ý tr i t gân c t suy ¾ i già nua, huy t qu n t c ngh n, tay chân rã r i m i m t, ¾ u là do gió xuân m t khí nh p vào thân. 4) Á c nhân (gi i sát): Ng th ng g m nhân ngh a l trí tín, ng gi i g m chém gi t, tr m c p, dâm d c, b y b ,

217

Thánh Hi n Á ng

r u chè. ½ông ph ng thu c nhân ¾ c nên gi i sát, ch có nh ng k b t nhân m i ham chém gi t, tr i v n hi u sinh kiêng c sát sinh. Ng i và v t ¾ u ti c m ng s ng mà c u kh i ch t, nh b y ki n nh b l n xu ng n c mà v n c giành nhau ngoi lên b , hu ng m ng s ng c a con ng i, ch ng có quan h v i tr i sao? Phàm nh ng k dùng dao, bút, mi ng l i sát h i k nhân ¾ c, ho c gài b y h i ng i hi n l ng ¾ u là phi nhân, th t ¾ c. Sát khí th nh mà nhân khí ít, cây c i g p s chém gi t, cành ¾ t khô héo, k nhân ¾ c thì s ng th , k b o ng c thì ch t y u, gi n làm th ng t n t i gan, y h c ¾ã ch ng minh ¾i u này. S d ng i ¾ i ham chém gi t khi n cho m c khí tiêu tan ch ng s ng ¾ c lâu, nh m t k ph m t i gi t ng i, tr c sau c ng b hình ph t x t , ch t cành cây k khác ¾ang trèo s có lúc b k khác ch t cành mình ¾ang leo. Hành ¾ ng b t nhân g p qu báo b t nhân, ch ng chút sai l ch. Trên ¾ây là nguyên lí t ng sinh t ng kh c c a thu t tu t p "m c ¾ c", chúng sinh n u nh gi ¾ c tâm quý tr ng s s ng t s ¾ c s ng lâu, còn hành ¾ ng b o ng c t t chôn, cái lí c a s tu ¾ o ¾ u n m trong l này, h p ¾ o thì nên, th t ¾ o t b i, chúng sinh ph i giác ng ¾i u ¾ó. D ng Sinh: C m t M c Công ¾ã phân tích rõ nhi u khía c nh c a chân lí ¾ giáo hóa chúng sinh. ½ Quân: Tôi h ng d n D ng Thi n Sinh ¾i quan sát th ng c nh ½ông Hoa, ¾ th y rõ s o di u c a t o hóa.

218

Thiên Á ng Du Kí

D ng Sinh: C m t ½ Quân ¾ã ban ân ph c c duyên may m n. ½ Quân: M i ¾i theo tôi... Hai v hãy nhìn khu v n r ng mênh mông kia, nào nh cây c i, tre trúc, hoa c , d c th o, rau ¾ u. v.v... D ng Sinh: Khu v n ¾ó gi ng h t m t khu nông tr ng r ng l n tr ng ¾ lo i, nào nh các th cây n trái, các lo i lúa m ch, lúa mì, lúa n c m n m n nõn nà, c m t th gi i xanh t i. T Ph t: Màu s c c a th nào th ¾ó ¾ u t a ra m t s c s ng mãnh li t, phong c nh ½ông Hoa qu là quá trù phú t t t i, x ng ¾áng là v chúa t cai qu n v th c ph m ¾ nuôi s ng tr n gian. Các lo i lúa và rau là l ng th c c a loài ng i, d c th o là ¾ ch a lành b nh nhân lo i, hi n th i ½ông Hoa ân ban th t quá nhi u th . ½ Quân: Các lo i lúa và rau là th c ph m c b n ¾ nuôi s ng nhân lo i, tôi ¾ã t i linh khí xu ng ¾ cho các th ¾ó sinh s n l n lên, cung ng cho ng i ¾ i dùng làm v t th c c n thi t cho l c ph ng t ng. Các lo i th c v t này lúc l n lên s hi sinh tính m nh nh bé c a mình ¾ cung c p th c n cho nhân lo i. Chúng ¾ã t p trung sinh m nh ¾ làm thành thánh m nh t c ¾ i m nh c a loài ng i cùng loài v t, ¾ó chính là tinh th n chí công vô t . Tr i ban v t th c ¾ duy trì s s ng c a con ng i, v y mà con ng i h t ngày này qua tháng khác báo ¾áp l i b ng h t t i ác n ¾ n t i ác kia, thì qu là ch ng x ng ¾áng chút

219

Thánh Hi n Á ng

nào. M t h t lúa lúc s ng bi n hóa thành h t g o tr ng, khi ch t nuôi s ng bi t bao sinh m nh. Do ¾ó có th nói m t h t thóc ch t ¾i t c là ch thoát xác g i h n s ng qua n i th xác khác, g i là t song th c ra v n s ng m c dù ch ng th y có v thi t th c chút nào. Nh m t k già nua ch t ¾i, kì th c thì ng i ¾ó ch ng h ch t, b i vì khi nh ng hài nhi trai gái chào ¾ i chính là lúc ¾ i s ng m i c a h l i ti p t c tái sinh, ¾ó chính là th xác tuy ch t ¾i song tinh th n còn l u l i th gian. Tính linh h sau khi thoát li xác th t, tr l i cõi tr i s ng tiêu dao, nh b a nay D ng Sinh ¾ã nhìn th y, s sinh ho t n i này hoàn toàn s ng ¾ ng ¾ p ¾ . Do ¾ó mu n ¾ c h ng phúc sung s ng nh th này h n là lúc s ng d ng gian ph i lo tu s a. Ng i ¾ i ¾ u có chân b n tính này, hôm nay ¾ c bi t trình bày v ph ng pháp làm cách nào ¾ t ¾ c công trình y, xin hãy ¾ c cách th c ch d n d i ¾ây: 1. ½ông Hoa là sinh m nh c a lúc s m mai t ¾ông ph ng phát kh i lên, ng i ta ai mà ch ng theo ¾ó t nh d y r i kh i gi ng? N u nh l i ti p t c n m xu ng thì ch ng th h ng ¾ ng khí ban mai trong lành, mà toàn hít th t khí tr n tr c, b i v y n u lìa b ½ông Hoa thì càng ti n t i s càng xa lìa.

220

Thiên Á ng Du Kí

2. Ánh sáng huy hoàng c a ½ông Hoa t a chi u kh p tr n gian, ch ng chi u riêng ai, v y li u ta có h p th ¾ c chút nào n i bu ng ph i, trái tim không? 3. K khác th ng quan, phát tài, ti n b , còn ta li u ¾ã g t s ch ¾ c tâm oán h n cùng m t ¾ c ng u ¾ kh i còn ý ¾ nh ¾ p ¾ các k v a k trên không? Nh ng tia gân máu ¾ tía ¾ y sát khí bi u l lòng ghen ghét mu n hãm h i k khác, nh th là ¾o n tuy t v i linh khí s ng ¾ ng c b n, c n tr s giúp ¾ l n nhau ¾ cùng t n t i, li khai h n v i linh khí c a ½ông Hoa giàu có và b t di t. 4. Tâm gi d i là ch không ai nhìn th y nên ¾ c kêu là phòng t i, bình th ng nh ng n i ¾ó s tình ch ng th làm cách nào cho sáng t nên khi g p kh n ¾ n s ch ng ai c u n i? Cây tr ng trong phòng t i không có ánh sáng là b i vì nó ¾ã ¾o n tuy t v i linh khí ½ông Hoa. 5. Li u có ¾ c sinh khí mãi không? Gi n s làm h i gan, khí gi n d nh cu ng phong b o v , s tàn phá hoa c cây c i, lá r ng t i b i, khi n cho huy t khí ¾ o l n, th n khí thác lo n, s ch t non ch ng th s ng th ¾ c, ¾ã phá h y m t gió hi n n ng ¾ p cùng s hân hoan ¾ón m ng linh khí ½ông Hoa n ng nàn th m ¾ m.

221

Thánh Hi n Á ng

6. Luôn g n g i r ng cây ¾ i t nhiên ¾ hít th không khí trong lành, n rau trái t i, hàng ngày t m ánh n ng m t tr i tho i mái t nhiên, thanh t nh không nhi m tr n tr c, khi n tâm th n thêm sáng su t kh e m nh, linh khí ½ông Hoa tràn ng p có th s gi mãi ¾ c v thanh xuân t i th m. Trên ¾ây là sáu quy t c n u nh ai tuân theo ¾ c, t h n ch ng c n tu ¾ o l n, hành ¾ c l n, t nhiên t ng h p làm m t v i ¾ o l n ½ông Hoa, sau khi ch t s cùng linh khí giao ti p, ph i ph i bay th ng v cõi tr i vô c c cùng ta sum v y, thành t u ¾ c ¾ i ¾ o vô th ng. Ng i ¾ i tu ¾ o ch ng có con ¾ ng nào là con ¾ ng t t ¾ có th b o trì n i ánh sáng thanh xuân c a tâm c nh, t nhiên là tâm tr th con ¾ , m t khi ¾ã h p th ¾ c ¾ y ¾ linh khí ½ông Hoa, ch c ch n s tr thành v ½ông Hoa ½ Quân, M c Công Lão Nhân v y. Khi m t tr i m c ph ng ¾ông, v n v t th c t nh, khôi ph c l i nguyên khí, cây c ¾ua m c t t t i, hân hoan ¾ón m ng s vinh hi n, cho nên ph ng ¾ông là ch n kh i ¾ u cho s sinh t n c a v n v t. Ng i ¾ i lo tính toán cách ki m ra ti n, s m tính chi u tính, nh ng ¾ cho s tính toán ¾ c sáng su t h n là ch vào lúc ban mai. Cây c i sinh tr ng th i ti t thích h p nh t là mùa xuân, cho nên có th coi trong m t n m th i v n t t nh t là mùa xuân. K tu ¾ o ph i h c tinh th n ½ông Hoa thì s tu luy n m i s m ¾ t thành. Cây

222

Thiên Á ng Du Kí

xanh hít khí tr i hút khí ¾ t, còn cây khô lìa tr i b ¾ t, t cây s ng bi n thành cây ch t. Cho nên con ng i c ng v y, ¾ ng ¾ c thì làm ng i, g y ¾ thì làm qu , chúng sinh có th nhìn rõ c nh s p ¾ c a ¾ i ng i lúc v n s t i h i k t thúc, do ¾ó còn ph i lo ng ng hành ¾ ng, l p công l p ¾ c, gi ng nh cây sinh cành n y ¾ t, m c ¾ y r ng ¾ o. M i n m tr ng cây, cây tr m n m k sau ¾ c h ng bóng mát, t o ¾ c phúc cho nhi u ng i ¾ tránh c nh x ng khô, th t nát gi ng nh cây m c ch ng dùng ¾ c vi c chi, và cây khi ¾ã khô mu n s ng l i e r ng c ng khó kh n l m l m. Xin l u l i d i ¾ây m i bài th ¾ o ¾ g i g m ý trên, mong ng i ¾ i xem ¾ó mà giác ng .

I Âm d ng  ng t nh b t n ng thôi U ng phí tinh th n kh v ng vi Á o t i m c ti n Âa t  t Châu tàng phúc n i thi u nhân tri Nhan c l u h ng tâm th ng l c Thu n x thâm s n chí b t di Thiên h h n nhiên vô nh lí C ng phân tôn giáo chuy n chi li. D ch

223

Thánh Hi n Á ng

Âm d ng ¾ ng t nh mãi không thôi Th n trí tiêu hao u ng cu c ¾ i (6) ½ o bên mình thành cách bi t Ng c n m trong b ng t ng xa v i Ng n i ngõ h p lòng không ¾ ng D o ch n núi sâu d ch ng d i Cõi th v n hòa cùng m t l Chia lìa tôn giáo m i phân hai.

II B t cùng ph m u v sinh thân Kh c kh mê tu th kh tân B m c t n t giai th v ng T tâm khô t a t n phi chân Yêu tri  ng t nh tham thiên  a Tu th c phù tr m  nh ch tân Tính m nh h n nhiên thành nh t phi n Th th i vô ngã di c vô nhân. D ch Nguy kh n m cha c ng ráng sinh B i mê tu ¾ o c c thân hình N tình nh m m t càng t m t i Ch p trí ng i thi n ch ng t minh (7)

224

Thiên Á ng Du Kí

½ ng t nh ¾ t tr i c n h i h p N i chìm ch khách ph i t ng tinh H n mang tính m nh chung cùng kh i Khi y không phân b n v i mình.

III "Thân, tâm, th , s " t h danh Áa thi u mê nhân b h canh H a ho n ch nhân quy n l i  c Luân h i Âô v ái duyên sinh An tâm tuy t tích tòng thân  ng X th vong c nhi m s canh Xúc c nh ng duyên th ng y thu n M nh c v nh c tính viên minh. D ch "Thân, tâm, th , s " b n h danh Bao k l m mê ¾ã c giành Ho n n n ¾ u do quy n v i l i Luân h i ¾ u b i d c và tình L ng tâm ¾ tránh thân dao ¾ ng T nh trí h u mong ¾ o ¾ t thành H p c nh h p duyên nên m i vi c V n may v nh vi n h ng quang vinh.

225

Thánh Hi n Á ng

IV Tiên thiên di u lí b n vô ngôn C kh u tài khai thu c h u thiên H c gi phân nhiên thành d ki n B t cùng ph m u v sinh ti n.

D ch Tiên thiên di u lí v n không l i Mi ng l i ba hoa ph n ý tr i Hành gi n u nh còn ch p tr c Ch ng cùng cha m s ng trên ¾ i.

V Th n ái sinh nhân nhân t n th n Lao tâm phí khí táng kì thân Th ng tai th th ng giai nh th Á t  o thông th n h u k nhân? D ch Th n m n sinh ng

226

i ng

i h i th n

Thiên Á ng Du Kí

Lao tâm t n khí m t cho thân Th ng thay h u h t ¾ u nh v y Ai k ¾ o thông cõi tr n?

VI V th c chân không m c thuy t không Ch p không d th t ch nhân ông D c tri không lí chân tiêu t c T n t i h ng mông v phán trung. D ch Ch a ng chân không ch nói không Ch p không d m t ch nhân ông H không chân lí xa v i v i Vào lúc ¾ t tr i ch a m mang.

VII H c  o yêu tri sinh t s B t tri sinh t m n c u tiên N ng tri sinh x ph ng tri t Kh tr vô c u nh m t nhiên. D ch

227

Thánh Hi n Á ng

H c ¾ o ph i rành l t sinh Ch c u tiên thánh n u ch a rành Hi u rành ¾ c l sinh cùng t Trói bu c c i xong ¾ o ¾ t thành. (8)

VIII Doanh doanh vi n lí ch nghi c ng Ni m ni m n ng khai chúng di u môn Th c phá v ng duyên vô ch p t ng Hi u nhiên tâm c nh b t t ng hôn. D ch Vùng v y lìa xa m i bu c ràng C a huy n hai cánh phá tan hoang ½ t duyên th c m không mê ch p Tâm c nh sáng tr ng ánh ¾ o vàng.

IX Tu hành yêu th c ch nhân ông B t th c tu hành t n l c thông N ng ng chân th ng ph ng  c  o Xu t li tam gi i hi n th n thông.

228

Thiên Á ng Du Kí

D ch Tu hành ph i bi t ch nhân ông Ch ng bi t tu hành h n u ng công Không ng "chân th ng" không ¾ c ¾ o Xa r i "tam gi i" hi n th n thông.

X Á phá h ng mông khi u Áô vô Ph t d Tiên T c phi tâm ngo i di u B t th kh u  u thi n T n nh t u du quá Thông diêu t t i miên y thân ti m tuy t c nh V n s phó chi thiên. D ch H ng mông phá l ng l Không Ph t c ng không Tiên Tâm t c tâm minh di u Mi ng là mi ng chánh thi n Tr n ngày lo l ng bi n

229

Thánh Hi n Á ng

Su t t i ng nghê yên C nh tuy t g i thân xác M c tr i m i vi c quên. Ng i ¾ i n u mu n ¾ c ta ti p khí linh, tr c h t ph i bình tâm t nh khí, vì tâm l u gi khí ¾ ban phát cho thân cùng kh p ch n, do ¾ó có l i t ng nh sau: Áông Thiên c u môn Trung h u Th y Hoàng Xu t nh p Tam Thanh Ngao y n hoa phòng An tr n linh ng c D ch vân h ng mang Th ng nhi u thanh hà C u thiên v n tr ng Tham giá v li n Th p nh phi long T th thanh yêu H u v th n  ng B ch p gi n t ch Thanh trát ng c v n H ch  nh tiên danh Li t ngôn th ng cung Kim nh t  t Th nh tr n s ngôn Chín c a ½ông Thiên Gi a có Th y Hoàng Ra vào Tam Thanh M ti c hoa ¾ ng Ng c thiêng yên n Mây tr i mênh mông Ph kín sông xanh Chín tr i ch t n ng Xe nh chuyên ch Bay r p bóng r ng Trái có tr h u Ph i có tr trông Mang theo s sách Cùng th vua phong Xét ¾ nh tính danh Nh ng ¾i u th a trình B a nay ¾ t Xin ¾ c rõ ràng

230

Thiên Á ng Du Kí

Thân b i xích th Danh tham   ng Nguy n th n nguy n tiên Thanh l c b trung Th ng h i linh giá Lai giáng ngã phòng Nh khí h n h p Hóa hình anh mông An tr can ph Chiêu trí hoa quang Linh huy l u quán Di n sinh kim dung T a chí t nhiên Th n minh giao thông Thiên  a vô cùng Thân  c tr ng sinh

Sách ¾ thân mang Trình vua h tên Mong th n mong tiên Tra s rõ ràng Xe thiêng tr l i Phòng tôi chung Hai khí hòa h p Hình hóa sáng trong Tr an t ng ph Phát huy ¾i n quang Anh linh tràn ng p M t l ánh vàng Ng i ¾ c t nhiên Th n minh su t thông Tr i ¾ t không cùng Thân ¾ c tr ng sinh.

Bài chú linh thiêng trên ¾ây n u nh kiên trì t ng ni m, tâm h n t trong sáng không b ô nhi m, luôn luôn thanh t nh yên vui. D ng Sinh: Xin h i ¾ c M c Công, ngài và ¾ c Tam Thanh có quan h th nào? ½ Quân: Giáo ch Tam Thanh v i Ng Lão ¾ quân có ngu n g c sâu xa, Tam Thanh thành Tam Hoàng, Ng Lão hóa thành Ng ½ . Thái Th ng Lão Quân l i là nguyên linh c a tôi, r i tôi l i bi n hóa mà giáng sinh

231

Thánh Hi n Á ng

xu ng phàm làm Lão T , khai m tôn giáo c a ½ông ph ng, cho nên còn g i là ½ông Hoa giáo ch , song ng i ¾ i ch rõ là Lão Quân hóa sinh làm Lão T , ¾ó là nguyên nhân Ng Lão hóa thành Ng giáo. Trung Hoa còn g i là Trung th , ho c ½ông th , tôi hóa làm Ph c Hi là m t ¾ trong Ng ½ , vì là ngu n g c c a ¾ o th ng nên còn g i là Thanh ½ . Hoàng Lão hóa thành Hoàng ½ , do ¾ó nói ¾ n v n hóa ½ông ph ng t ph i l y thuy t Hoàng Lão làm c n nguyên, b i v y Trung th v i ½ông th có quan h r t g n g i. T Ph t: Kính l y ¾ c H u M c Công b a nay ¾ã m t nhi u th i gi , b a khác l i t i xin ¾ c M c Công ch giáo thêm cho. D ng Sinh: B a nay ¾ t theo th y t i ¾ây, c m t ½ông Hoa ½ Quân ¾ã t n tình ch giáo, n u nh có ¾i u chi th t l kính mong ¾ c ½ Quân r ng l ng tha th , xin cáo t . ½ Quân: Kính ti n hai v tr l i Thánh Hi n ½ ng. T Ph t: D ng Sinh lên ¾ài sen, chu n b tr v Thánh Hi n ½ ng. D ng Sinh: Th a con ¾ã s a so n xong, kính m i ân s lên ¾ ng. T Ph t: ½ã t i Thánh Hi n ½ ng, D ng Sinh xu ng ¾ài sen, h n phách nh p th xác. WUX

232

Thánh Hi n Á ng

H IM

I BA

L I D O CUNG ½ÔNG HOA L NG NGHE ½ÔNG HOA ½ QUÂN THUY T PHÁP

Ph t S ng T Công Giáng ngày 23 tháng 10 n m K Mùi (1979) Th Bách tu quang âm quý thi u niên Thanh s n l c th y l c vô biên Vãn hà do kh Âào nhân túy Nh t giác hoàng l ng h c bát tiên. D ch Cu c ¾ i quý nh t tu i thanh xuân N c bi c non xanh ¾ p b i ph n Chi u mu n mây trôi ng i túy lúy M ng vàng m t gi c tho t thành tiên. T Ph t: Tu i thi u niên h c ¾ o d dàng thông ¾ t là nh trí tu minh m n, và vì ch a b ¾ i vùi d p nên ít nhi m b i tr n ô tr c, tính linh l i trong tr o cùng ph m h nh thanh cao. B i v y n u thi u niên bi t lo tu, ¾ o l n mau thành.

233

Thiên Á ng Du Kí

Tu i trung niên h c ¾ o khó kh n h n, b i thân b gia ¾ình s nghi p ràng bu c, ki p s ng n i chìm, gông cùm tình ái, nhà ng c l i danh nên v t thoát ch ng d dàng, do ¾ó kh n qu n càng thêm kh n qu n, cho nên ph i m t r t nhi u công phu m i gi i t a n i tr n gi c mê h n này vây b a. M t s m thoát ¾ c trùng vi h n là thành ¾ c Th n t do, Tiên thoát t c và Ph t t t i. (1) Tu i lão niên tu ¾ o càng khó kh n h n b i ¾ ng ¾ i ¾ã quá tr i, nào nh n nh u, r u chè, bài b c, con hát th gì c ng ¾am mê. T i lúc vãn chi u x bóng khí huy t suy nh c, tâm có th a nh ng s c không ¾ , mu n lên cõi tr i b t bu c ph i t nh d ng. N u nh ngay lúc này th y rõ ¾ c tình ¾ i, l p ¾ nh ¾ c chí h ng, quy t tâm v t thoát nhà ng c nhân sinh, dù th ng hay b i thì c ng th y ¾ c g ng ng i b n già t i lúc ph i nh m m t buông tay, con cái t i tu i tr ng thành m i ¾ a m t ph ng, hi n th i cái còn l i ¾ ôm mang ch là trái tim v ng l ng, tri n miên ngh v quá kh cùng t ng t i t ng lai, khi ph i v nh vi n lìa b cu c ¾ i ra ¾i h n là lòng quá ¾ i bàng hoàng. Do ¾ó ph i ngh ngay t i vi c quy t chí di t d c tu ¾ o, s a ¾ i sai l m, tu b tâm thân, n u nh tinh ti n không l i bi ng t t nhiên có th tu thành tiên ông tiên bà. Trái l i n u nh phó thác cái thân già cho nh ng tháng ngày còn l i thì t i lúc lâm b nh s h t nói n ng, b nh m i ngày m t n ng s vô ph ng c u ch a. Già mà không tu nh ¾èn d u tr c gió có th t t b t kì lúc nào,

234

Thánh Hi n Á ng

m t s m ba t c khí d t ¾o n, ¾ ng ¾i t i t i t m, ¾ a ng c hi n ra tr c m t, lúc ¾ó h n là m i vi c ¾ã quá mu n. B t k tr già l n bé ¾ u là Ph t, ch b phí sinh m nh c a mình, mi n là ph i tuân theo lu t l ¾ không h i t i con ¾ ng ti n c a k khác, là có th lên t i ¾ c thiên ¾ ng. B a nay ta l i h ng d n D ng Sinh d o cung ½ông Hoa, D ng Sinh mau lên ¾ài sen chu n b kh i hành. D ng Sinh: Th a con ¾ã s a so n xong, kính m i ân s lên ¾ ng. T Ph t: Vi c h ng d n D ng Sinh khi n lòng vô cùng c m ¾ ng, chúng sinh v t l n v i cu c s ng hàng ngày cu i cùng ch ng rõ ¾ c vì ai cay ¾ ng, vì ai gian nan? Có bi t bao nghi p ch ng b t chúng sinh ph i ¾ n tr , li u chúng sinh ch ng lo l ng sao? M t s m trách nhi m tr xong ¾ã không bi t h ng n ph c ¾ó, l i còn trác táng r u chè c b c, t o thêm nghi p khác, nên ch ng l gì ng i ¾ i t i lúc già nua mà v n còn kh l y, th m chí có k còn b trói bu c cho t i mãi ki p sau, là b i ki p này ch ng lo tr s ch n n n. Ng i ¾ i há l i cam tâm làm k vô trách nhi m ? Ta nay xin truy n cho m i ng i m t pháp nh sau: "Bi t ¾ th ng vui mà l i quên s u; nhàn nhã trong b n r n thân nh nhõm d dàng tu". Ng i ¾ i hãy mau mau thí nghi m bí quy t này, nh t ¾ nh s ¾ c sung s ng y h t Ph t S ng này... ½ã t i cung ½ông Hoa,

235

Thiên Á ng Du Kí

D ng Sinh mau xu ng ¾ài sen, t i l y chào ra m t ¾ c ½ông Hoa ½ Quân. D ng Sinh: Nh ng l i ân s than ¾ i trách ng i trên su t d c ¾ ng ¾ã in sâu vào tâm kh m con. Thoáng cái ¾ã t i tr c c a cung ½ông Hoa. Cung ½ông Hoa là th ng c nh c a cõi tr i, kh p n i ¾ u chan ch a s c s ng t i vui, hãy vào trong cung l y m ng ra m t ¾ c ½ông Hoa ½ Quân. ½ Quân: Lành thay, ¾ i s ng v t ch t th gian ¾ã phát tri n t i m c c c th nh, nhân lo i l i ¾ang nghiên c u xem làm cách nào ¾ cho ¾ i s ng c a con ng i ¾ c tr ng th . Ng i ¾ i có câu nói: "S ng lâu b ng núi Nam S n". V y thì núi Nam S n s ng th ¾ c bao lâu? H n là s i ¾á trên núi ¾ó không b h h i, cây c i ngàn n m không ch t. Ng i s ng t i th gian, n u nh gi ng ¾ c ¾á b n v ng trên núi ¾ó, thì li u có ích gì? Còn n u s ng xanh t i nh cây trên núi y thì h n là sinh m nh ¾ c h ng khí lành s m mai, và n u ¾em sánh thân ¾ó v i thân tr n t c h n là s rõ s l i ích nh th nào? ½ây là lí do t i sao b a nay ¾ c ½ông Hoa M c Công l i trình bày thêm v s ích d ng c a cây. Các loài cây ¾ u ¾ c th a h ng khí ngu n c i m t cách sâu xa, do ¾ó ng i ¾ i có th nh nó mà giác ng ¾ o l n. Tôi không th dùng l i nói nông c n ¾ truy n bá tinh khí ½ông Hoa, gi ng nh m t c ng rau ch là m t sinh m nh bé nh mà có th nuôi n ng ¾ c loài ng i,

236

Thánh Hi n Á ng

m t m u r c n con l i có th c u s ng m t sinh linh cùng duy trì v n v t dài lâu b t di t. Có th th y ch m t l i nói ng n ng i thôi mà c ng có th c m kích vang ¾ ng t i tr i cao, song s d chúng sinh không th y ¾ c nh v y là vì chúng sinh không ch u nhìn nh n th t k l ng mà thôi. B a nay D ng Sinh l i t i th m cung ½ông Hoa, duyên ¾ o th c là sâu dày, tôi xin ¾em D ng Sinh ¾i th m m t th ng c nh khác c a ½ông Hoa ¾ tìm hi u nguyên lai ¾ i s ng c a con ng i và s rõ t i sao l i có th hoàn thành ¾ c s m nh c a tr i cao trao phó, h u giúp con ng i tr v ¾ c ngu n c i sinh m nh c a mình. D ng Sinh: C m t ¾ c ½ Quân ¾ã r lòng th ng mà t n tình vun b i ch giáo cho. ½ t xin h a s t n tình l ng nghe l i d y b o c a ¾ c ½ Quân. ½ Quân: Hay l m, hãy ¾i theo tôi. D ng Sinh: ½i theo ¾ c ½ Quân, c m th y không khí n i ¾ây vô cùng trong tr o và mát m , nh ng n i s u mu n n i ¾áy lòng ch thoáng giây là tiêu tan h t, qu th c quá tuy t v i. T Ph t: Màu xanh là th th n d c ¾ bi n khí và gi i mu n, nó có th dung hóa ¾ c s khô khan c ng nh m th p, cho nên k yêu thích màu xanh ¾ u là nh ng k tr trung ho t bát, cái l ¾ó qu là h p lí h p ¾ o. D ng Sinh: Khu v n phía tr c tr ng ¾ y cây c i cùng hoa c , m i th m t gi ng ch ng th nào gi ng th nào, muôn màu muôn v khác nhau, m i cây ¾ u có ¾ính kèm

237

Thiên Á ng Du Kí

nhãn hi u vi t rõ tên ng i, không hi u ng ý nh th nào? ½ Quân: Ha ha, b a nay tôi mu n vì ng i ¾ i mà gi i thích rõ s mê l m c a cõi th , nh ng cây ¾ó ¾ u là nguyên linh c a các th cây d i tr n gian. ½ ng th i Ng Lão sinh ¾ nuôi n ng các nguyên linh, M c Công tôi c ng chia s m t ph n trách nhi m, nhân lo i sinh ra ¾ i là b t ngu n t cây c i và hoa c . Cây h ng "d ng" nên s c l c m nh m , ¾ i di n cho nam tính, hoa h ng "âm" y u ¾u i mau tàn t , ¾ i di n cho n tính. Chúng t ng tr ng cho tr ng thái nam n sinh ho t th gian, ch c n th gian ¾ ra ¾ c m t ¾ a con trai, nguyên linh c a cây li n n y m m trên ¾ t; n u nh sinh con gái t là nguyên linh c a hoa c ng ¾ m n , d i tr n nói: "r t xu ng ¾ t", trên tr i nói: "ra kh i ¾ t", nguyên linh ban cho ch ng t , tr n gian g i là tinh và noãn, trong lúc nuôi n ng thai nghén bào thai c ng là lúc ch ng t ¾ c vùi trong ¾ t, m t s m n y m m c ng là lúc bào thai chào ¾ i, n u nh ch ng t ung th i, bi n d ng hay b t n h i thì bào thai c ng bi n hình, ch t trong b ng m , ho c b ¾ non. Ng i và tr i m i cái hít hà ¾ u có quan h h t ng, m i h i th ¾ u có s t ng giao m t thi t, nguyên linh c a các cây hoa trên tr i ¾ u có nh h ng ¾ n s sinh ¾ , nuôi n ng, d y d cùng s c kh e c a tr th d i tr n gian.

238

Thánh Hi n Á ng

D ng Sinh: Th a nguyên hình c a lo i cây tr c kia th y ¾ a ng c t i sao l i gi ng h t lo i cây ¾ây? ½ Quân: Thiên ¾ ng, ¾ a ng c, tr n gian ¾ u v n do cùng m t tâm sinh ra, nguyên linh ng i ¾ i ¾ c ghi chép vào ba cu n s , m t cu n t i thiên ¾ ng, m t cu n d i ¾ a ng c, m t cu n tr n gian. Thiên ¾ ng l u gi s g c c a các nguyên linh, ¾ a ng c tr n gian là s ghi các linh h n. Con ng i giáng sinh xu ng th gian là do tr i gieo ch ng t , r c linh thai, sau khi chào ¾ i, v n có linh khí tròn ¾ y, tr i qua s nhi m tr c h ng tr n, tình d c xâm chi m, tinh th n phá tán, thành ph i gánh vác nghi p qu n ng n , do ¾ó con ng i b ¾ày i d i ch n hang sâu bùn l y ¾ a ng c, ch ng còn s c linh thiêng tr l i th ng c nh ngu n c i. Thiên ¾ ng ¾ a ng c ¾ u có nguyên linh c a các lo i cây, là hi n t ng ph n chi u tr ng thái ho t ¾ ng c a th nhân. Tr i nh t m g ng v ¾ i, nh t c nh t ¾ ng th gian ¾ u ph n nh vào trong g ng, r i l i chi u r i xu ng ¾ a ng c, tam tài ( t, tr i, ng i) h p làm m t nh máy quay phim theo dõi tung tích m y may không gi u di m n i, cho nên nói: "Tim ¾en trong phòng t i b m t th n nh ¾i n soi sáng; ti ng ng i ¾ i nói th m, tr i nghe nh s m n ". Ng i ¾ i ¾ã bi t dùng máy quay phim ¾ thâu hình nh ng hành ¾ ng c a m t k nào ¾ó, trên tr i há l i ch ng có th máy ¾ó sao? Con ng i gi a tr i và ¾ t vô ph ng tr n tránh kh i m t ¾i n tr i, m i c ch m i hành ¾ ng, m i l i nói, m i

239

Thiên Á ng Du Kí

vi c làm, ¾ u hi n rõ trên t m g ng v ¾ i c a tr i. Nh ng cây trên tr i ¾ u ¾ i di n cho sinh m nh linh thiêng c a ng i, các v Thánh Tiên mu n ki m soát công qu c a ng i ¾ i ch vi c m m t hu nhìn vào g ng ¾ó là th y rõ t t c . M c ¾ích c a vi c tu ¾ o là b i d ng cây ¾ó sao cho n ¾ c hoa ¾ o, k t ¾ c trái ¾ o, n u nh phàm nhân vui s ng thì hoa linh m nh trên tr i b ng n , còn phi n mu n thì héo tàn, lá r ng khí ch t. B i v y ng i ¾ i ph i dùng tâm thay ¾ i hoàn c nh ¾ b o v sinh m nh c a mình m t cách t t ¾ p, có nh v y sau khi thoát xác linh m nh m i có th h ng ¾ c qu ¾ o to l n. D ng Sinh: Xin h i ¾ c M c Công, ng i ta làm cách nào ¾ có th b i d ng ¾ c linh m nh cho nó th ng hoa? ½ Quân: Cây c i hoa c ¾ u có ch ng t , ch ng t khi hóa thành cây con nh t ¾ nh s gi ng h t cây c i hoa c m , do ¾ó tr ng d a ¾ c d a, tr ng ¾ u ¾ c ¾ u. B i v y con ng i c n ph i tu ¾ o m i có th c i thi n ¾ c h t gi ng c a chúng, vì ch ng t g p th i ti t, khí h u c a mùa nào c ng ¾ u thích ng sinh tr ng n i, g p gió to m a l n ch ng ¾ , v t qua m i th thách c a ma v ng kh o ¾ o, k t h p ¾ c nhân duyên t t nh t v i linh khí, r i n hoa k t trái ¾ t thành ¾ c m c ¾ích c a ch ng t . ½ó c ng là thánh thai, quân t xá l i t , nó vô cùng kiên c ch ng th h y ho i n i, dù nhi m ph i b t c th gió n c cát b i (tình d c ân oán) nào nó c ng ¾ u không ¾ ng

240

Thánh Hi n Á ng

tâm, không n y m m. Nh v y là thoát li ¾ c nhân qu , gi v ng ¾ c nhân cách ¾ c l p, ¾ó chính là s tr ng sinh b t t và thành ¾ o, là ni t bàn b t sinh b t di t. V y nên, t i th gian ch ng th có ¾ c bi n pháp gi i thoát tâm trói bu c c a con ng i. Sau khi ch t ¾ u chìm ¾ m trong trái b u s u mu n, b i vì con ng i hi n t i c ng nh trong t ng lai tâm tính không hai, hình dáng y h t. B i v y con ng i ph i quên ¾i t t c nh ng n i th ng kh ¾ tìm s sung s ng c a chân b n ngã. 1. Không ch p thi n: K ch p thi n c ng nh ¾eo mang c ngàn l ng vàng, nh ng cõi tr i thân mang ¾ y báu v t l i là thân trói bu c, mu n ¾ c h ng c nh vui s ng thiên ¾ ng tâm c n ph i tr ng r ng. K thành ¾ o chân chính bao gi c ng v t l i th gian t t c , không ¾ c mang theo b t c v t gì, có nh v y m i nh nhàng t t i. Con ng i v n ¾ n b ng hai tay không, thì khi ra ¾i c ng ph i hai tay tr ng, n u nh không buông b mà c gi k nh là ph n ¾ o, ch ng khác nào k ch t còn mang nh ng n i th ng kh phi n mu n, qu là quá u mê! Lá cây úa vàng t ¾ ng r i r ng, tuy t nhiên không l u luy n, ph i v t b lá ch t cây m i d dàng sinh lá m i. V n v t v n t không sinh ra có, t có tr v không, ¾ó là g c c a ¾ o l n. Muôn s phát sinh t g c tâm, bên ngoài "không" và "có", ch ng gì c n tr mình ¾ó m i là h p ¾ o. 2. Không ng i ác: Ác là nguyên nhân c a thi n, su t ¾ i hành thi n, tâm ch p vào thi n, nghe nói ác tâm sinh b t

241

Thiên Á ng Du Kí

bình, nh v y là t làm m t "chân ¾ o". Tâm th i nh m t tr ng, m t tr i không phân thi n ác, chi u sáng muôn v t, cho nên m t tr i, m t tr ng luôn luôn sáng t . Không có ác thì c ng ch ng có thi n, quên thi n thì ác lâu ngày s nh lá r ng v ¾ t m c nát m t tiêu, chính vì b i ¾ p mãi tính thi n mà ý ni m v thi n m i phát sinh. M t k chuyên làm ác sau khi b kh o ¾ o tr ng ph t t s giác ng , quay tr l i làm thi n, còn n u nh c kh ng kh ng làm ác t nh lá r ng không m c, ch ng có c h i ¾ c s ng ¾ i s ng m i. G tre rau c ph i nh có v t ô u m c nát bón g c m i có th xanh t i l n m nh, cho nên kinh Thanh T nh nói: "Nam trong n ¾ c, nam ¾ ng n t nh... Cái trong là c i ngu n c a cái ¾ c, cái ¾ ng là n n t ng c a cái t nh" (Nam thanh n tr c, nam  ng n t nh... Thanh gi tr c chi nguyên,  ng gi t nh chi c ). Tr i v n do khí thanh n i lên, mà khí thanh l i phát sinh t lòng ¾ t. ½ t v n là th c a "âm" tr c, do "âm" phát tri n t i m c cùng c c thì sinh "d ng", tr c l ng ¾ ng mà thành trong. Nam v n là th c a thanh t nh, song thân v n sinh ra t ô tr c. ½ t v n t nh, nh ng ngu n g c c a nó v n do khí tr i ng ng k t, nh v y khí ¾ t m i sinh ¾ ng, v n v t m i n y sinh. N v n t nh, song l i nh cha m i có th sinh ra, cho nên âm d ng c m ng phát ¾ ng ¾ã t o ra s sinh ¾ nuôi n ng. N u rõ ¾ c lí này thì thi n ác, thanh tr c, ¾ ng t nh ¾ u là ¾ i c c c a nhau, n u nh m t s m ph m t i ác, kh kh ch ng ch u r i g c ác, tâm t ¾en ch ng

242

Thánh Hi n Á ng

còn sáng s a, s s ng ng ng ngay; nhà lao d i ¾ a ng c vô cùng kiên c , vào ¾ó v nh vi n ch ng có ngày ra. Ng i trí không gi ác nên k khác b ác, hay là quên nh ng vi c làm ác ¾ã qua, t nay tr ¾i không còn làm ác n a, có nh v y m i là ¾ích th c gi i thoát, là xa r i h n con ¾ ng ác. T Ph t: ½ c M c Công t bi, ch m t l i nói mà làm sáng ¾ c l ¾ o, C ½ c nói: "M t giác ng có th làm tiêu tr m n m nghi p qu , m t ng n ¾èn có th xua ¾u i ngàn n m ¾en t i" (Nh t ng n ng tiêu bách niên nghi p, nh t  ng n ng phá thiên niên ám), ng ý d n ng i vào linh m nh c a ¾ i s ng m i, không th mãi trong c n phòng t i t m b nh ho n bu n phi n. Chúng sinh ph i hi u là thiên s áo tr ng t bi trên tr i khi giáng tr n ¾ u vì chúng sinh mà châm kim ¾ thu c mong c u s ng ng i ¾ i, do ¾ó ng i ¾ i ch có s s t kinh hoàng, th n thánh yêu ng i ¾ i, tuy t nhiên không có ý b t chúng sinh kh s . Diêm V ng ¾ u do Tiên Ph t hóa thân, các ngài nh m hi n t , nh cha nghiêm ngh nên dù có ¾ánh ¾ p ch i m ng c ng ch c t ¾ chúng sinh tr nên t t h n thôi, b i v y không ¾ c h n các ngài, ph i ch m chú nghe l i ch d y c a các ngài cho th t nhi u, hãy gi tâm hoan h vô t t i chung vui v i ¾ c Diêm V ng Lão T . Tiên Ph t trên tr i c ng là Diêm V ng hóa thân, và may nh các ngài th y ¾ c m t s chúng sinh hi n lành t t ¾ p khi n các ngài vui v m r ng tâm, l s c di n t bi m l hòa nhã ¾áng yêu. ½ c v y là nh s o hóa c a ng i làm nên,

243

Thiên Á ng Du Kí

do ¾ó nói Ph t là chúng sinh, Tiên là ng i núi, Tiên Ph t v i ngu n g c c a ng i cùng chung m t th . Ng i ¾ i ph i nhìn nh n cha m mình là th n tr i ¾ t sáng su t m i có th nh n chân ra v m t t bi c a các ngài. C ng c n ph i nhìn l i chính mình, thiên ¾ ng ¾ a ng c chung trong nhà ta, ch ngh là xa xôi, ¾ a ng c tr c m t, ngó l i thiên ¾ ng sau l ng. Nh ng l i ta v a nói ¾ u phát xu t t ¾áy tâm can, mong ng i ¾ i c g ng th nghi m. D ng Sinh: T t x u ¾ u ch ng th ngh suy n i, hãy phó m c t nhiên, lìa nhà r i l i tr v nhà, h u s r i l i hóa ra vô s , lên thiên ¾ ng là ¾ chiêm ng ng phong quang, xu ng ¾ a ng c là mu n ¾ c duyên hóa ¾ , t i tr n gian g p nguy kh n mong th b t. Hi u ¾ c ch ng ¾ó thi t t ng lên thiên ¾ ng, xu ng ¾ a ng c hay l i tr n gian h n ¾ u ¾ c s ng sung s ng. Nh ng ng i thiên ¾ ng v m t vui t i h n h , ¾ a ng c ch th y toàn c nh bi th ng, tr n gian h n ai l c h n t p, tâm c nh lúc s ng làm sao thì sau khi ch t c ng y nh v y, ng i ch t song tâm không ch t, vì sinh t g c v n là m t, thi n ác cùng m t ngu n, n m gi hi n t i m i là c u cánh c a ¾ o v y. ½ Quân: D ng Sinh nói r t ph i, b i ch ng l gì ¾ t c a thi n s cùng thi n tông tâm pháp, v n không ch p vào ¾ i c c mà tr c ch b n tâm, ki n tánh thành Ph t, không bàn lu n dông dài, không câu n pháp, vô cùng t do thích thú. D ng Sinh có th d o thiên ¾ ng ¾ a ng c nhân gian m t cách sung s ng, tuy t ¾ i không do s

244

Thánh Hi n Á ng

ng u nhiên, b i v n ¾ã có cái tâm c nh t do này, trên tr i d i ¾ t ch ch p m t là có ngay ch ng c u xa xôi. D ng Sinh: C m t ¾ c ½ Quân ¾ã quá khen ng i, gi ng nh tr th coi chi u bóng ch ng c n phân bi t th c h , ch th y r ng lòng thích thú và quên ¾ c mình m t cách vui s ng, ¾ó qu là v n l c thú lí t ng. ½ Quân: Lành thay, ý ki n th t là kì di u. Tâm t o thiên ¾ ng, tâm t o ¾ a ng c, tâm vui Diêm V ng hóa thành Tam Thanh, tâm bu n Tam Thanh hóa thành Diêm V ng, ngh ¾ c t , nhìn ¾ c rõ m i là khách tiêu dao cõi thiên ¾ ng, ch có n thân n i nhà nh ¾ m chìm trong cõi bu n r u. D ng Sinh hãy nhìn nh ng ¾óa hoa là nguyên linh c a các ¾ t t i Thánh Hi n ½ ng. D ng Sinh: Nh ng ¾óa hoa ¾ó hình dáng và màu s c khác h n nhau, hoa nào c ng kèm theo b ng tên ghi rõ tên ng i, không ch ghi ch Nho mà còn ghi c ch Anh, ch Nh t cùng nhi u lo i ch khác không ¾ c ¾ c, qu là v ng c lóa m t. Trên cây kia có tên m t b n ¾ ng tu t i b n ¾ ng, thân cây t t t i trái sai r ng r nh, ch ng hi u ý ngh a ra sao? ½ Quân: ½ó là cây nguyên linh c a môn ¾ Kh ng T , bi u th s c ¾ o c a v ¾ó ¾ã m nh, ¾ o qu l i nhi u. D ng Sinh: Cây kia m c t t t i, trái nhi u vô k , duy ch có cành con kh ng khiu nh v y là t i sao? ½ Quân: ½ó là s c s ng m nh m c a cây nguyên linh, lá cây r m rì, còn cành kh ng khiu bi u th là có lúc ngh

245

Thiên Á ng Du Kí

ng i ch a thông su t. Lá t ng tr ng cho nghi p ¾ o thì ¾ã phát ra ánh sáng n u nh cành mà tròn ¾ y thông su t n a thì h n là m t cây ¾ o hoàn m . D ng Sinh: Cây kia c ng t t t i, nh ng bên n thì lá r m r t, còn bên kia thì lá l i th a, trái ¾ o l i nhi u, ¾ó là ngh a t i sao? ½ Quân: ½ó là cây nguyên linh c a chúng sinh, nguyên hình nó gi ng nh n a trái núi che, phân n a núi xanh, phân n a ¾ t ¾ , ph i vun thêm ¾ t, t i thêm n c m i có th d ng n n c t nhà. Nhìn cây này th y rõ là có lúc chí ¾ o b b ng ho i, do ¾ó mà m t bên cây b ¾ t g y, tuy m c thêm ¾ t m i song t c ¾ quá ch m, l m chà l m ch m. Hi v ng sau này bón thêm phân, g p lúc gió xuân v cành lá l i xum xuê. D ng Sinh: Cây kia cao l n, gi ng nh cây hoa m ng gà, t i sao có bông thì úa vàng, có bông thì r i r ng trên ¾ t. ½ Quân: ½ó là hoa nguyên linh c a chúng sinh gi ng nh hoa m ng gà, h n h n các th hoa khác, ¾ã m t th i l ng danh song vì có l n g p h a gió mây bi n s c, hoa cành t n h i r t nhi u, tôi hi v ng sau này nó có th h i ph c tr l i, s a cành c t lá t i n c, bón phân m i có th khôi ph c l i nguyên khí cho nó, còn không qu là ¾áng ti c l m thay. D ng Sinh: Lo i hoa này ch ng rõ tên gì? Cây cành t t t i nh ng hoa nh li ti, tan tác kh p n i ch ng rõ lí do t i sao?

246

Thánh Hi n Á ng

½ Quân: ½ó là hoa nguyên linh c a chúng sinh, lo i hoa này v n thông th ng, cho nên hoa nhi u mà tan tác, vì ¾ c t i n c luôn nên xanh t t, g n ¾ây có hi n t ng thay gi ng, có s phân bi t gi a hoa quý và hoa th ng, vì s thay ¾ i c a ng i mà nguyên hình c a hoa c ng bi n ¾ i theo. Tùy tr ng thái tâm lí cùng hành ¾ ng c a ng i ra sao s k t thành lo i trái ¾ o y, nh v y ¾ u b i ng i tr ng cây nào thì hái qu ¾ó. N u m i ¾i m tâm ý c a ng i ¾ u kiên quy t thì qu là t t ¾ p, song vì s nghi p n ng n , nhân qu ràng bu c ¾ n n i con cái m i ph i chia lìa. Hãy nhìn nh ng bông hoa tính quá nóng n y kia, h ng t a quá xa không l u luy n g n hoa, do ¾ó mà con cái phiêu b t xa xôi không v , ph i thay ¾ i m nh này, thâu l i tính khí b o t n, h n là có th h p d n n i ch ng t v l i v n nhà. T Ph t: B a nay th i gi eo h p, tôi ch ng th l i lâu h n. C m t ¾ c ½ Quân. ½ Quân: Xin kính ti n hai v tr l i Thánh Hi n ½ ng. D ng Sinh: C m t ¾ c ½ Quân ¾ã ti t l nhi u v thiên c , b a khác ¾ t xin tr l i th giáo thêm. Th a con ¾ã chu n b xong xuôi, kính m i ân s tr l i Thánh Hi n ½ ng. T Ph t: ½ã t i Thánh Hi n ½ ng, D ng Sinh xu ng ¾ài sen, h n phách nh p th xác. WUX

247

Thiên Á ng Du Kí

H IM

IB N

BA

D O CUNG ½ÔNG HOA L N TH

TH M HOA NGUYÊN LINH C A CHÚNG SINH

Ph t S ng T Công Giáng ngày 13 tháng 11 n m K Mùi (1979) Th Bách xích can  u t i m c ti n Phi th ng nh t b t u thành tiên Thâm s n l c th khai tân di p Náo th tu thân h ng l c thiên. D ch G y th n tr c m t quá cao thay M t b c thành tiên hãy g ng bay Cây bi c núi sâu ch i m i nhú n ào tu ch h ng tr i vui. (1) T Ph t: Nhân gian kh p n i tình c m n ng m, ¾ n quán c m ch quán ni m n m i m c, rót n c trà, ¾ a kh n lau tay, t i ch rau mua rau, ng i bán hàng c ng ti p ¾ãi n ng h u, ch ng phân bi t là k ác hay ng i thi n, h ¾ u

248

Thánh Hi n Á ng

¾ i x thân thi t nh nhau, ch ng h ngh ng c ngh xuôi, kh p n i tình c m qu là n ng nàn. N u nh có ng i nói: "½ó là h vì ti n ¾âu ph i vì ng i, cho tình c m ¾ó là t t ¾ p sao ¾ c?" Ha ha, th gian toàn là coi ti n h n ng i qu là quá "th c t ", b i l chúng sinh quá ngh ng i. K buôn bán cung c p cho chúng ta rau và c m ¾ cho chúng ta ¾ c m no, song chúng ta c ng ph i tr ti n cho h ¾ h duy trì sinh ho t nh th là r t t nhiên là phò tr thiên ¾ o m t cách h t s c vô t , th c hi n ¾ c nguyên t c t ng tr , t ng sinh r t là "th c t " và "thi t y u" có l nào ta l i ¾i oán trách. Ch c n gi ¾úng ph n v và trách nhi m c a ta là có th thay ¾ i ¾ c ph ng ti n n m c, c ng , di chuy n, d ng sinh ¾ ¾ i s ng ¾ c sung s ng, ¾ó chính là m t mà là t t c , t t c mà là m t. B i v y nói: "½ c m t mà muôn vi c thành" ( c nh t v n s t t). ½ o l n c ng t m t mà bi n hóa thành muôn cái khác bi t, n u nh phát huy ¾ c s c c a muôn ng i t i m c t n cùng c a nó s cung ng ¾ c h t nh ng nhu c u c n thi t cùng quy k t ¾ c muôn s v n hành tr v v i ¾ o l n, th hi n ¾ c s c m nh vô cùng t n c a ¾ o v y. Th tình n ng m này c ng là tình ¾ o, tuy nói là ¾ i ¾ o vô tình, song tình l i có th sinh ¾ nuôi n ng tr i ¾ t, t o hóa cùng v n v t, cho nên có th th y rõ ¾ c là tr i ¾ t không nh ng ch ng vô tình mà trái l i tình c m c a tr i ¾ t l i h t s c vô t và r ng l n, coi muôn loài chúng

249

Thiên Á ng Du Kí

sinh là m t th , nh bà m thai nghén bào thai, luôn luôn lo l ng trông ch ng. D ng Sinh: ½ã nh v y thì còn bi t nói n ng sao? T Ph t: Chút khí con hít th ch ng ph i là do tr i cung c p ¾ó sao? Không k ng i thi n hay k ác tr i ¾ u ban phát d ng khí nh nhau, l i còn n c u ng, ¾ t ¾ai ¾i l i, tr i c ng thân t ng cho m i ng i m t cách ¾ y ¾ và công b ng. S d tr i ¾ t yêu th ng loài ng i là vì tình c m c a tr i ¾ t ¾ i v i con ng i quá ¾ i sâu dày, con ng i ¾ã h p th ân ¾ c c a tr i ¾ t m t cách quá d dàng quen thu c, do ¾ó ph i c m t tr i ¾ t, ¾i ¾úng qu ¾ o c a tr i ¾ t ¾ã v ch ra, chúng sinh t nhiên ¾ c s ng th nh th i mãi mãi trong s bao b c c a tr i ¾ t, s ng và ch t là m t, ¾ u ¾ c tr i ¾ t ban n th ng xót, thì s sinh t c a chúng sinh, l i ch ng t nhiên và không ¾áng l c quan sao? B a nay th y trò mình ph ng ch vi t sách Thiên ½ ng Du Kí v i m c ¾ích là mu n cho tâm mê mu i c a chúng sinh ¾ c sáng t , ¾ cho chúng sinh tuy s ng t i th gian song ¾ u có th h ng ¾ c l c thú thiên ¾ ng, nh v y là chúng sinh làm s ng l i tinh th n ¾ o h c c a Tiên Thánh ngàn x a, cùng xây d ng ¾ i s ng thái hòa cho muôn ki p v sau, ¾em l i h nh phúc v nh c u cho nhân lo i hi n ¾ang b v l c lõng. D ng Sinh: Th a ân s , m i l i d y c a th y ¾ u vô cùng siêu di u, con tin r ng ng i ¾ i n u nh ¾ c nghe th y

250

Thánh Hi n Á ng

thuy t pháp, ch c ch c s có c m giác u ng n c cam l cùng t m m a pháp Ph t Tiên. T Ph t: Chúng ta không nên nói n ng nhi u trong cu c hành trình, mau lên ¾ài sen ¾ ¾i th m cung ½ông Hoa l n n a. D ng Sinh: Th a th y con ¾ã lên ¾ài sen, kính m i th y kh i hành. T Ph t: ...½ã t i cung ½ông Hoa, chúng ta mau t i tr c l y chào ra m t ¾ c ½ Quân. D ng Sinh: Xin tuân l nh. L y m ng ra m t ¾ c ½ông Hoa ½ Quân, b a nay ¾ t theo th y t i th m quý cung thêm l n n a, kính xin ngài ch giáo cho ¾ h ng d n chúng sinh d i g m tr i. ½ Quân: T x a t i nay, tuy có nói v thiên ¾ ng ¾ a ng c, song toàn là chuy n phiêu diêu trong ch n h vô, không có ¾ c m t k quy t chí tìm hi u cho th u ¾áo ¾ ng h ng, cùng quy t tâm lên thiên ¾ ng cho b ng ¾ c. Tr c sau toàn là làm c n tr b c ti n, do ¾ó ¾ã t ng b ¾ y t i b c ¾ ng cùng nguy hi m ch t chóc, b i t t c ¾ u ¾ t gánh gi a ¾ ng không ¾ t ¾ c m c ¾ích cu i cùng, khi n cho m t s ng i có lòng vì ¾ o b m t h t ni m tin. B i v y mà tr i xanh ¾ã r lòng th ng, ti t l cho th gian hay th ng c nh thiên ¾ ng, khi n ng i có lòng vì ¾ o không b i h i mê s ng, h ng hái ¾i lên và nh t ¾ nh s lên t i.

251

Thiên Á ng Du Kí

S d ph i vi t thành sách Thiên ½ ng Du Kí th c qu không ph i chuy n d , có th so sánh v i núi xanh n c bi c, c ng ph i tr i qua nh ng c n gió m a bão t ¾ tôi luy n c n c c a chúng sinh. Phàm nh ng k b n lãnh thâm h u, ch cành lá rung rinh còn g c r v n v ng b n, b i vì mu n tu thành ¾ o l n, tr c h t c n ph i có ý chí kiên c ng b t khu t. Ph i có tinh th n nh m t tr i, m t tr ng cùng muôn sao, dù có g p bão bùng gió m a cách m y v n không ¾i ch ch ra ngoài qu ¾ o, do ¾ó mà tinh c u tr ng t n b t di t, ng i ¾ i tu ¾ o c ng c n ph i có chí h ng này. B a nay hai v l i tr l i n i ¾ây, tôi xin h ng d n hai v ¾i tham quan v n cây c i hoa c nguyên linh. D ng Sinh: C m t ¾ c ½ Quân, kì tr c ch m i ¾ c th y nguyên linh hoa và cây c a m y b n ¾ o thu c b n ¾ ng, b a nay hi v ng ¾ c th y nhi u h n. ½ Quân: Hay l m, xin hãy theo tôi. D ng Sinh: Kia toàn là nh ng m m non nguyên linh c a các ¾ t b n ¾ ng hay sao mà l i t t p thành m t ¾ám th kia? ½ Quân: B i l chúng sinh xu t th m i ¾ a ph ng không gi ng nhau, do ¾ó vào c a giáo tu ¾ o cùng Quan ½ k t duyên thì t nhiên nh ng cây ¾ó ¾ c di chuy n tr ng trong cùng m t v n, cho nên ng i x a nói: "V t cùng loài t h p v i nhau". Chúng sinh nh ng k có duyên dù xa cách ngàn d m c ng có th h i h p cùng nhau, k t

252

Thánh Hi n Á ng

làm v ch ng ho c tri k , nh các b n ¾ o r i rác kh p b n ph ng tr i, nh ng g p kì giáng c bút, nhân duyên ¾ a t i l i có d p t h p nhau d i mái Thánh Hi n ½ ng. Các nguyên linh trên thiên ¾ ng c ng y h t nh v y, cây c i và hoa c cùng t h p trong m t m nh v n. D ng Sinh: Nh ng cây kia v n là cây nguyên linh c a các ¾ t Thánh Hi n ½ ng n hoa muôn màu muôn v , trên cành có nhi u v t n t n không hi u nguyên nhân t i sao? ½ Quân: Nh ng cây ¾ó là nguyên linh c a chúng sinh, chúng sinh vào c a thánh, m c dù s n sàng quy t tâm tu ¾ o, nh ng nh k ng i xe h i h gi t dây c ng, mu n cho ng a ch y th t nhanh nên th ng ph m lu t tu. Gi ¾ây ¾ã t i tu i trung niên, tôi hi v ng s b khuy t nh ng l m l n ¾ c t ng tr ng b ng nh ng v t n t n kia, ¾ cho cây ¾ o có th n hoa k t trái. D ng Sinh: Nh ng cây này c ng v n là cây nguyên linh c a các b n ¾ o Thánh Hi n ½ ng, thân cành t i t t, lá xanh m n m t, nh ng t i sao ng n l i b ch t ¾ t, nh a ch y d m d ? ½ Quân: ½ó là cây nguyên linh c a chúng sinh, g n ¾ây vào c a thánh h ch m ch tham gia vi c giáng c cho nên cây ¾ã t i t t, sinh nhi u hoa trái, song vì khí huy t quá v ng, khí r u xông lên, do ¾ó mà lá cây xanh th m. Nh ng b i còn b c nh ng b c sai l m nên b a nay ph i

253

Thiên Á ng Du Kí

t i n m b nh vi n ¾ ¾i u tr , do ¾ó mà nguyên linh c a h c ng b th ng t n v y. Tôi hi v ng chúng sinh mau giác ng ¾ ki p này cây l n không ¾ , h u t trong ch t tìm ra con ¾ ng s ng, th c s nh c y ¾ c th n linh yên l ng giúp ¾ . Ch oán tr i trách ng i, tr i th ng xót chúng sinh, tuy t nhiên không có ý h i ng i, t t c ¾ u là do quan h nhân qu , hãy mau tu d ng, t o d ng l i c n c m i. D ng Sinh: S c l n c a cây này r t mau r t m nh, song cành nó cong queo không th ng, ch ng rõ nguyên nhân t i sao? ½ Quân: ½ây là cây nguyên linh c a chúng sinh, s c l c m nh m , cho nên không ¾ c th ng, cây l y s ngay th ng làm t t, cành cây nh tay ng i, m c dù ¾a n ng ¾a d ng song ph i chia s t m t nhi u thành qu . Phúc l c san s cho ng i, còn mình thì ch ng ¾ c chi, n u nh cành cây th ng th n t con cháu h ng phúc vô cùng. D ng Sinh: Th a cây này t i sao không có lá mà cành l i quá nhi u gi ng nh ngàn cánh tay c a ¾ c Quán Âm? ½ Quân: ½ây là cây nguyên linh c a chúng sinh, có thân mà không có lá, cành l i quá nhi u, nh ngàn cánh tay c a ¾ c Quán Âm bi n hóa vô cùng. Do ¾ó kh p b n ph ng ¾ u ¾ c h ng n m a móc, ch ng khác nào k kinh doanh không có v n mà v n phát ¾ t, nên s nhi u cành, không lá c ng gi ng nh k không áo, s r ng t i m t lúc nào ¾ó, thân ¾ o s b t n th ng, khó mà t b o v n i.

254

Thánh Hi n Á ng

Hi v ng cây ¾ó s m m c ¾ c lá xanh ¾ bóng mát ph r p v sau. D ng Sinh: Cây nguyên linh kia ¾ã l n ch m, lá l i còn th a th t, coi có v úa tàn ¾ n n i là t i sao? ½ Quân: ½ó là tri u ch ng thi u dinh d ng, ¾ây c ng là cây nguyên linh c a chúng sinh, tuy nó phóng khoáng phiêu b ng nh ng vì xa r i ánh ¾ o chi u r i cùng n c pháp th m nhu n ¾ã lâu nên có v suy nh c. Hi v ng s ¾ c Tiên Thánh kh p n i tr giúp ph c h i nguyên khí. D ng Sinh: Cây nguyên linh kia m c xanh t t sinh trái quá nhi u, không rõ nguyên nhân t i sao? ½ Quân: ½ó là cây nguyên linh c a lo i chúng sinh t khi vào c a thánh t i nay ch có t t ¾ c v m t ph ng di n t ng ni m kinh k , lá vàng ch ng t là r ¾ã già c i, cành b khô héo phân n a là vì nghi p ch ng quá n ng. Hi v ng cây ¾ó ph c h i l i ¾ c sinh l c, d t b ¾ c h t m i n i u t , d c tâm công phu ¾ tu tâm s a tánh còn không s ch ng th lên t i thiên ¾ ng n i. D ng Sinh: Cây ¾ o kia c n c i song s c s ng l i m nh m và c ng ¾ c k t trái là t i sao? ½ Quân: ½ó là cây ¾ o chúng sinh, t khi chúng sinh vào c a thánh t i nay, chuyên nghiên c u chân lí, b nh c nhã mà không oán than, tinh th n ti n th th c là kiên trì, n u nh ti p t c c g ng, không b d n a ch ng, t là ngày sau ¾ o qu có th thành.

255

Thiên Á ng Du Kí

D ng Sinh: Cây nguyên linh này có treo b ng tên ¾ t , t ng lai ¾ t s ra sao? ½ Quân: R cây ¾ o c a D ng Sinh ¾ã sâu, lá l i nhi u, hi n th i ¾ang lúc t i t t ch ng t thành tích ¾ o qu ¾ã ¾ t ¾ c nhi u, n u nh d c tâm d c chí thay tr i giáo hóa, tôi ch có câu chúc lành là: "Công qu vô l ng". T Ph t: B a nay th i gi eo h p, b n t ng s p ph i h ng d n D ng Sinh tr l i Thánh Hi n ½ ng. Mong r ng ngày khác l i có d p tr l i th nh giáo ti p. D ng Sinh: B a nay xin c m t ¾ c ½ Quân ¾ã b nhi u công ch giáo, xin cáo t . ½ Quân: Kính ti n hai v tr l i Thánh Hi n ½ ng. T Ph t: ½ã t i Thánh Hi n ½ ng, D ng Sinh xu ng ¾ài sen, h n phách nh p th xác. WUX

256

Thánh Hi n Á ng

H IM

IL M

T

D O CUNG ½ÔNG HOA L N TH

TH M CÂY NGUYÊN LINH C A CHÚNG SINH

Ph t S ng T Công Giáng ngày 16 tháng 11 n m K Mùi (1979) Th Thiên  o t nhiên b n hi u sinh Cao chân t x  tiên minh Áào nguyên th ng c nh phong quang h o Ng c th kim hoa t n h ng vinh. D ch V n d ¾ o tr i r t hi u sinh Thánh tiên kh p ch n th c quang minh ½ào nguyên phong c nh bao t i sáng Cây ng c hoa vàng th y ¾ p xinh. T Ph t: S ph ¾ chúng sinh tuy là vi c làm c a Ph t, song th c ra là vi c làm c a chính chúng sinh, vì ch có chúng sinh ¾ chúng sinh m i có th thành ¾ o. N u nh Thánh Hi n ½ ng vi t xong sách Thiên ½ ng Du Kí

257

Thiên Á ng Du Kí

mà chúng sinh không phát tâm n t ng cùng ch m ch ¾ c thì Tiên Ph t c ng ch ng th làm sao h n. Do ¾ó, t ngàn x a t i gi k tu ¾ o ¾ u nh c y n i chính mình, n u nh con ng i có th giác ng chân lí mà tu hành t là ¾ ng thiên ¾ ng ngay tr c m t, ch ng c n Tiên Ph t h ng d n, t nhiên tr v ¾ c ngu n c i là ch n làng c quê x a. Ng c l i, n u nh Tiên Ph t mi n c ng ¾ a chúng sinh lên thiên ¾ ng, chúng sinh n i này không quen, ch m y b a sau là b tiêu tan, ch ng còn tìm th y d u tích. B i v y ng i tu ¾ o th gian ph i bi t rõ ¾ i s ng thiên ¾ ng, t p tính phóng khoáng c i b m i ràng bu c, d p s ch phi n não, có luy n ¾ c nh v y sau này lên thiên ¾ ng m i thích ng n i hoàn c nh, không còn c m th y s ng thiên ¾ ng kh h n th gian, và khi ¾ó mu n tr l i th gian c ng ch ng ¾ c, ch còn m t cách duy nh t ¾ u thai ki p khác. Cho nên b n t ng hi v ng chúng sinh tr c h t ph i lo m r ng tâm, k tu ¾ o c ng không ¾ c kì th bài bác tôn giáo khác, n u nh trái l i khi t i thiên ¾ ng, Th n Thánh và nh ng tín ¾ thành ¾ o c a h t i thiên ¾ ng s t i tìm mình. Khi y m i nh n ra nh ng l i l m c a mình khi tr c thì qu là quá tr , vì s ¾ kích ¾ó ¾ã khi n cho tính linh mình phi n mu n cùng ¾ a l c m t r i. Cho nên t i th gian c n ph i k t nhi u thi n duyên, th i khi lên thiên ¾ ng có g p khó kh n m i ¾ c th b t. Ng i tu ¾ o, c n ph i s ng có hòa khí, vui v i ¾ o, trau d i ¾ c hi u sinh cùng tình thân thi n, ch

258

Thánh Hi n Á ng

nh ng ng i có n i ¾ c tính này m i siêu phàm và nh p Thánh. Khi th gian ¾ã không b ng i khinh khi thì t i thiên ¾ ng ch c ch n s có ch dành s n cho mình. B a nay ¾ã t i gi d o thiên ¾ ng, D ng Sinh mau lên ¾ài sen ¾ th y trò mình cùng d o th m cung ½ông Hoa l n n a. D ng Sinh: Th a con ¾ã s n sàng, kính m i ân s lên ¾ ng. T Ph t: ½ã t i cung ½ông Hoa, chúng ta mau t i l y chào ra m t ¾ c ½ Quân. D ng Sinh: Tuân l nh... Ân s T Ph t cùng ¾ t xin l y chào ra m t ¾ c ½ông Hoa ½ Quân, b a nay l i t i qu y r y, kính xin ngài l ng th cho. ½ Quân: Mi n l , th ng c nh ½ông Hoa ¾ã ¾ c ti t l u tr n gian, hi v ng ng i ¾ i s h ng ng vi c lên thiên ¾ ng. Kì tr c tôi ¾ã h ng d n D ng Thi n Sinh ¾i th m nguyên linh c a các th cây c i và hoa c , n u nh còn n i nào ch a t i, b a nay tôi l i h ng d n D ng Sinh ¾i th m ti p. D ng Sinh: C m t ¾ c l n c a ½ Quân, không qu n khó nh c trong vi c h ng d n cùng gi i thích nguyên do c a các nguyên linh cây và hoa cho ¾ t ... ½ã t i v n cây, cành lá t t t i, hoa ¾ua n muôn màu vui v , ¾ c ng m c nh này lòng vô cùng thanh th n nh nhàng. ½ Quân: Tuy nhiên các cây này không hoàn toàn gi ng nhau, b i l m i loài ¾ u ¾ c tr i phú cho m t ¾ i s ng

259

Thiên Á ng Du Kí

khác bi t, nh hoa c ngoài ¾ ng, ta th y m i loài có m t l i s ng riêng. D ng Sinh: Nguyên linh c a các cây này l n c trung nên r t c ng cáp và k t nhi u trái, không rõ nguyên nhân t i sao? ½ Quân: ½ây là cây ¾ o c a chúng sinh, chúng sinh t lúc vào c a Thánh t i nay ch m lo công qu , lúc ng i ¾ ng ti ng nói sang s ng, tính tình c ng tr c m nh m , nên cây ¾ o c a h cành lá t t t i, trái ¾ o k t nhi u. G n ¾ây l i ch u nhi u kh c c phong s ng nên vô cùng m t m i, hi v ng h không n n lòng, gi v ng ¾ c chí h ng phát huy ¾ o lí, c a c i th gian k có duyên m i có ¾ c, b i v y ¾ o c ng c n ph i tu d ng nhi u l m m i ¾ t n i. D ng Sinh: Cây nguyên linh này th t là cao l n, lá m c r t nhi u nh ng qu ¾ã ít l i ch a chín, không rõ t ng lai s ra sao? ½ Quân: ½ây là cây ¾ o c a chúng sinh, nh ng chúng sinh này có c n duyên t t nên tính tình ôn hòa, t khi vào c a Thánh t i nay ch m lo tu tâm s a tính. Tuy ch a có ¾ c k t qu l n lao nh ng ¾ã nh n rõ ¾ c ¾âu là chân lí ¾ g ng noi theo, ch m ch nghe l i gi ng d y v l ¾ o, ¾ o qu t ng lai h n là vô l ng. D ng Sinh: ½ây là cây nguyên linh c trung cành lá tuy nhi u nh ng lá l i có nh ng ¾ m ¾en, m i ¾ m bông nh ng ch a k t qu không rõ nguyên do t i sao?

260

Thánh Hi n Á ng

½ Quân: ½ây là cây ¾ o chúng sinh, chúng sinh t khi vào c a Thánh t i nay, tuy có lòng tu ¾ o, nh ng ¾i m ô tr c ngày tr c ch a t y r a s ch, ¾ã v y ¾ôi khi l i còn tái ph m nh ng t i l i tr c kia m t cách n ng n , ¾ n n i ¾ o qu t i ¾en. Ta mong r ng ch th t chí b bê, g ng g i tu ti n s có lúc k t qu , con ¾ ng t ng lai ch c ch n s sáng l n. Tr i không h ph k có tâm nguy n, D ng Thi n Sinh hãy quan sát l i nh ng hoa kia cho th t k càng. D ng Sinh: Th a vâng, ¾ t s coi xét k l i nh ng cây này h u ti t l m t s c n c cho các n b n ¾ o d c tâm tu ¾ c t t ng. Nh ng cây này n hoa k t trái m t cách l lùng, gi ng nh c Linh Chi, không rõ nguyên nhân t i sao? ½ Quân: ½ây là cây ¾ o c a chúng sinh, chúng sinh t khi nh p c a Thánh t i nay, d c tâm công qu , âm th m tu ¾ o, n chay thanh l c b n th , kiên tâm trì chí, lúc g p n n ma qu th thách thì nh n n i ch u ¾ ng, tuy t ¾ i trung thành v i Thánh ½ , chí h ng tôi luy n càng ngày càng v ng b n. S k t qu c a vi c tu ¾ o này ¾ t t i m c th ng ph m c a c tiên "Linh Chi", hi v ng các n b n ¾ o ¾ó c ti p t c tu ti n nh v y mãi, ch c ch n s tu thành chính qu . D ng Sinh: Cây hoa kia tr bông coi vô cùng tráng l , cành lá h t s c t t t i, song ¾ t ch a rõ ¾ c nguyên nhân?

261

Thiên Á ng Du Kí

½ Quân: ½ó là hoa ¾ o c a chúng sinh, v hoa t i t t là vì b n ¾ o này h ng hái công qu , ch m lo h c ¾ o nên ¾ã nh n ra chân lí, tâm không ch p t ki n cùng nghiêng bên n ngã bên kia, có th ¾ c coi là ng i ¾ã phát hu . Do ¾ó mà hoa ¾ o m i b ng n m nh m , k t trái ¾ y cành, n u nh g ng công tu ti n hoài, t có th ch ng qu thành ¾ o. D ng Sinh: Cây kia cao l n, hoa n nhi u, song r ng r i c ng l m, không rõ t i sao? ½ Quân: ½ây là hoa ¾ o chúng sinh, chúng sinh này t khi vào c a Thánh t i nay, d c tâm vì ¾ o song l i khi m khuy t, nh nh y hoa không ch u trong hoa t c là tâm trí phân tán. Mong r ng các n b n ¾ o ¾ó thâu h i ¾ c tâm phóng ngo i, tu ¾ o ch c n m t ¾i m là thành tâm, còn ngoài ra c làm chuy n vô ích nh ki u tai ng a nghe gió ¾ông, th m i b t bóng, h n là lao nh c nhi u mà v n u ng công. D ng Sinh: Lo i cây hoa này m c t t t i, k t nhi u trái song ch a chín, không rõ nguyên nhân t i sao? ½ Quân: ½ây là lo i hoa ¾ o c a chúng sinh, t khi chúng sinh vào c a Thánh ¾ n nay, ch m ch h c ¾ o trí tu siêu vi t, thi n c n thâm h u song ¾ o qu còn xanh ch a chín, mong r ng s g ng g i tu ti n thêm. D ng Sinh: Lo i cây hoa kia ¾ ng riêng v m t phía, trông có v y u ¾u i suy nh c, không rõ nguyên nhân t i sao?

262

Thánh Hi n Á ng

½ Quân: ½ó là hoa ¾ o c a chúng sinh, chúng sinh này t khi vào c a Thánh t i nay có lòng tu ¾ o, song vì vi c hôn nhân l d , s ng ¾ i cô ¾ n mình bi t l y mình, ¾ó là nhân qu ki p tr c, ch có n n lòng, ph i c g ng tìm hi u chân lí, tu ¾ o và th c hành thi n t nhiên s h i quang ph n chi u. D ng Sinh: Cây này hoa r t ¾ p, song cành l i b g y, không rõ vì nguyên nhân gì? ½ Quân: ½ây là hoa ¾ o chúng sinh, chúng sinh bình th ng có v a ¾ tu c n, song hoa ¾ o thì l i nhi u quá ¾ , do ¾ó mà hoa cành phân tán, n u nh gi v ng c n c , ch m lo tu s a, s ¾ p ¾ t a hoa c m bình t có th thành ¾ c nhành d ng li u n i bình T nh Th y ¾ ng n c cam l mà ¾ c Quán Âm th ng v y ¾ c u ¾ chúng sinh. D ng Sinh: ½ t th y cây nguyên linh kia m c cao l n, cành lá t t t i, hoa trái l i nhi u, không rõ vì sao? ½ Quân: ½ó là cây nguyên linh c a chúng sinh có công l n v i Thánh Hi n ½ ng, có th nói ¾ã là m t v i Nguyên Lão, bình th ng âm th m t luy n, nên ¾ã ¾ t ¾ c khá nhi u công qu , mong r ng s g ng ch m ch tu luy n thêm ¾ thành ¾ o qu . D ng Sinh: Cây nguyên linh b c trung này lá t t nh ng qu còn xanh không rõ nguyên nhân t i sao? ½ Quân: Cây ¾ o này c a chúng sinh t khi vào c a Thánh t i nay, ch u kh c c, nh n chân công v , nên ¾ã

263

Thiên Á ng Du Kí

tích l y ¾ c nhi u trái công ¾ c, nh ng hãy còn xanh ch a chín, hi v ng s c g ng tu ti n h n n a. B a nay ¾i xem nh ng cây nguyên linh t i ¾ây k nh ¾ã t t ng ¾ c khá nhi u, n u nh còn nguyên linh nào ch a ti t l u, ngày khác có d p tôi s ti p t c t ng thu t thêm, nh ng ¾i u v a k trên, ch t m cung c p ít tài li u ¾ chúng sinh tham kh o. S thành b i c a vi c tu ¾ o hoàn toàn tùy thu c m i cá nhân, k t t không tu t s ¾ a l c, k x u g ng tu h n là ¾ t thành chính qu . Gi ng nh tr ng cây, ch vi c coi xét m nh v n s th y tr c ¾ c k t qu ra sao. Mong chúng sinh tu ¾ o ch có th i chí, n u nh th t v ng s ch ng ch m sóc ¾ c cây c i trong v n, c d i m c ¾ y, cây khô héo, ch ng t là g c ¾ o ¾ã b suy nh c, t ng lai ch ng th ¾ t thành chính qu . D ng Sinh: ½ c ½ Quân vì s m nh hóa ¾ nên ¾ã ân ban th t nhi u tình th ng cho chúng sinh, công ¾ c ch m nom s n sóc nguyên linh các sinh m nh c a ¾ c Ngài qu là sâu dày và tr i nhi u gian kh . ½ Quân: V n v t và tôi cùng chung m t th , m i h i th ¾ u có s t ng quan, m ng lo cùng chung h ng, hoa th ra khí lành cho loài ng i h p th , nhân lo i th ra khí trong cho cây c hít hà, các lo i s ng trên m t ¾ t, nhu c u giúp ¾ l n nhau th t là quá c n thi t, t o hóa ¾ã th n kì song s giúp ¾ qua l i c a v n v t c ng ch ng th ngh bàn. N u nói là ta dòm ngó t i chúng sinh ch ng khác nào nói chúng sinh c u h ng ¾ c nhi u phúc, tr i ¾ t tuy

264

Thánh Hi n Á ng

ch ng nói, song nhìn m t m i ng i là có th bi t ¾ c tâm tính, m i hi n t ng chuy n bi n ¾ u không có ngôn ng ¾ trình bày. Nhìn hoa n là bi t mùa xuân ¾ã v , lá r ng là bi t mùa thu ¾ã sang, k câm không nói ¾ c song có th dùng tay múa may ¾ bày t ¾i u mu n nói, cho nên tâm truy n th ng l i nói. Gió m a s m sét tinh c u bi n hóa, ¾ó c ng là lòng tr i mu n ch ng t cùng chúng sinh ¾ k trí bi t ¾ c khí s c c a ng i, ¾ k tu ¾ o hi u rõ s bi n hóa c a tr i ¾ t mà hành ¾ ng t i lui không sai ch ch. Nh ng ¾i u v a nói trên h n là ¾ã m trí cùng giúp cho tâm linh c a chúng sinh ti n t i c nh thiên ¾ ng an nhiên lí t ng. Bây gi ¾ d n ch ng cho th y ¾ c s th t, ta h ng d n D ng Sinh ¾i tham quan c nh nguyên linh c a các chúng sinh ¾ã tr v s ng n i ngu n c i. D ng Sinh: C m t lòng th ng c a ¾ c M c Công, chúng sinh d i g m tr i ph c ¾ c l m m i ¾ c nghe ngài thuy t pháp, ch c ch n h s reo m ng c m kích tin t ng tuân theo, ¾ o l n chung cùng m t th , qu là chân lí vô cùng th c ti n. ½ Quân: Tr i t c là cha m , ng i là con do th n hóa thân, hi u ng i t c hi u tr i, cha tr i luôn luôn mong các con d i chân mình ¾ c sung s ng, n u ch ng may con ph m t i, b ¾ày xu ng ¾ a ng c ch u hình ph t, khi tr v cha m l i vui m ng thi t ti c t y tr n, gi i nguy cho. Do ¾ó, nhân gian ch l m ngh là thiên ¾ ng quá xa, n u nh có k t i ác ¾ y mình ch c n s a ¾ i, sinh m nh m i t s

265

Thiên Á ng Du Kí

n y m m l n m nh và thiên ¾ ng c ng s ¾ón r c lên. Chúng sinh d i g m tr i tuy có r t nhi u ng i thành tâm tu ¾ o song tình hình c a giai ¾o n sau khi thành ¾ o ¾ u hi u m t cách l m , ho c mù t t, hôm nay tôi ¾em s tình bày t ¾ chúng sinh ¾ c rõ. D ng Sinh hãy ¾i theo tôi. D ng Sinh: ½i theo ¾ c ½ Quân, c m th y gánh thì n ng mà ¾ ng l i xa, Th n Thánh phía sau l ng l i ¾ang ¾u i t i. Phía tr c ¾ t nhiên xu t hi n m t s ng i phong thái h t s c phiêu d t, có k t a thi n d i g c cây, có k th nh th i ¾i ¾i l i l i, nét m t ng i nào ng i n y ¾ u l v vui t i, hào quang t a sáng trên ¾ u, gi ng h t b c h a vô s u vô u, qu là quá ham thích, xin h i ¾ c ½ Quân, các v tiên ¾ó thu c t ng tr i nào? ½ Quân: ½ó là chúng sinh tu ¾ o, sau khi ¾ã li u ng ½ i ½ o Vô C c, tr v ¾ c t ng tr i Ng Lão, h ¾ang ti p thu thêm linh khí cho hào quang viên mãn ¾ ti n t i c nh gi i Tam Thanh, h p làm m t v i khí huy n huy n, ch ng ng b n lai di n m c. D ng Sinh: Nghe nh ng l i d y v a r i c a ¾ c ½ Quân, c nh gi i t i cao c a ¾ o l n c ng là nh t khí h n nguyên, nh ng t i sao "Bát Tiên" t c tám v tiên v n th ng giáng phàm l rõ tên cùng hình dáng, có ph i ¾ o h nh c a các v ¾ó ch a h p nh t n i v i nh t khí huy n huy n ch ng? ½ Quân: Cõi tr i u m t, không th dùng n m ba l i nói mà nói h t ¾ c, ¾ o qu c a Bát Tiên ¾ã t ng h p ¾ c

266

Thánh Hi n Á ng

T Khí Huy n Huy n, nh Ph t nói: "Cùng h p làm m t" (Nh t t ng h p) là các v ¾ó ¾ã có b n n ng t ng h p l i còn có n ng l c phân khai. Ý ngh a c a s h p v i T Khí Vô C c t c ½ i ½ o không ph i là nh n ch u s k m ch c a Vô C c mà là có th v t thoát ¾ c s trói bu c c a Vô C c, phân h p t tan m t cách t nhiên. Tiên Thánh Ph t khi ¾ c ¾ o, các ngài có th s ng tiêu dao m i pháp gi i, vì thân ¾ã siêu thoát, không còn b ràng bu c b i các v t "Tâm ta không còn ch p vào v n v t, v n v t làm sao còn vây b a n i ta" (Ngã tâm b t ch p v n v t, hà ph ng v n v t th ng vi nhi u). Các ngài sau khi li khai nh t khí huy n huy n có th sinh ho t m t cách ¾ c l p nh con cái t i tu i l n khôn, tuy có cha m nh ng không còn s ng nh cha m vì ¾ã t mình sinh s ng. ½ o l n không câu n vào m t pháp nào, vì: "Phóng ra t t a ng p b n ph ng cùng tr i ¾ t, thâu l i thì lui v n n i kín ¾áo" (Phóng chi t c di l c h p, quy n chi t c thoái tàng m t) Thánh Tiên Ph t sau khi ¾ c ¾ o tuy ¾ã thoát li kh i s trói bu c c a khí s , nh ng vì các ngài còn ngh t i muôn v n chúng sinh c n ¾ c c u ¾ , do ¾ó mà còn sinh ho t trong c nh khí s , cho nên m i ¾i chu du các t ng tr i ¾ g n g i chúng sinh, ¾ d dàng có d p c u ¾ chúng sinh, qua các hình th c giáng c bút ¾ d y ¾ o lí, ¾ u thai xu ng th gian ¾áp thuy n t ho ng d ng ¾ o pháp. M t ng i khi ¾ã thành ¾ o, tâm nguy n c a h r t l n r ng vì tu ¾ o là: "Lãnh s m ng c u ¾ chúng sinh, không tr n ch y chúng

267

Thiên Á ng Du Kí

sinh, ph i th t g n g i chúng sinh, không ¾ c xa r i chúng sinh". Ch nh ng ai trong lòng ôm p hoài bão trên m i th t x ng ¾áng là v th y c a chúng sinh. Còn nh ng danh hi u Tiên Thánh Ph t ch là gi danh, ví nh m t k quy n cao ch c tr ng, nh ng t i lúc c i b m mão cân ¾ai há l i ch ng bi n thành th ng dân sao? Chúng sinh ch n vào nh ng hình th c ¾ó mà v i ¾em lòng kính n mong g n g i h ngay, b i Tiên Ph t v i ng i cùng chung m t dáng v nên ta ph i xét cho t ng. Còn nh n u ta quá hoài nghi s s t tránh xa c ng t ¾ánh m t c h i k t duyên cùng Tiên Ph t, ¾ã không lãnh h i ¾ c nh ng ¾i u Tiên Ph t d y mà còn m t luôn c c h i ¾ ta có th tr thành Tiên Ph t. Tiên Ph t chân chính luôn luôn tìm ¾ m i c h i ¾ g n g i chúng sinh, hóa ¾ chúng sinh, vì Tiên Ph t nuôi hi v ng t t c chúng sinh ¾ u có th tr thành Tiên Ph t. Nh b a nay D ng Sinh th y các v Tiên Ph t ¾ u có linh khí phi phàm và hào quang ng i t a, linh khí c a các v ¾ó hoàn toàn quang minh vì ¾ã ¾ t t i c nh gi i ng khí tri u nguyên, sau khi thành ¾ o, s c ¾ o phát huy vô cùng l n, nguyên linh h p nh t v i linh khí h n nguyên, các v ¾ó s tùy duyên hi n thân hóa ¾ chúng sinh. S d các ngài ph i t i ¾ây ¾ b i b thêm khí nguyên linh thì c ng gi ng nh chúng sinh th gian, ph i tham d khóa hu n luy n nào ¾ó tr c khi th c th nh m ch c, mu n cho t ng lai ¾ c hoàn b h n

268

Thánh Hi n Á ng

là ph i bi t thích nghi ¾ c v i m i hoàn c nh, không h s ma qu hãm h i, can ¾ m ti n lên. D ng Sinh: Không rõ kinh nghi m tu ¾ o cùng ph ng th c ¾ có thêm linh khí c a các v ¾ó ra sao? ½ Quân: Hãy ti n t i phía tr c, tôi s m i m t v ¾ o tr ng công phu tu luy n ¾ã ¾ t m c siêu tam gi i t i ¾ D ng Thi n Sinh ph ng v n cho ¾ c t t ng, h u giúp chúng sinh d i g m tr i hi u rõ quá trình tu ¾ o, cùng c m giác sau khi thoát xác lên t i thiên ¾ ng ra sao. D ng Sinh: Các v Tiên Thánh kia v nào v n y hào quang t a ng i, v vô cùng trang nghiêm ai g p c ng c m th y thân thi n, hòa nhã cùng kính n . Xin ¾ c Kim Tiên thu t l i kinh nghi m lúc còn t i th c ng nh sau khi xu t th ¾ cho ¾ t ¾ c rõ? Kim Tiên: D ng Thi n Sinh t i ¾ c n i ¾ây ¾ã là may m n, l i còn gánh thêm trách nhi m ph ¾ chúng sinh qua thiên ch c vi t sách Thiên ½ ng Du Kí th c qu phi phàm. Gi ¾ây tôi xin nhân c h i quý báu này thuy t pháp cùng chúng sinh. Khi tôi còn t i th gian, v n là m t k buôn bán, tên t c là Chiêm, t bé ¾ã có lòng sùng bái Tiên Ph t, ham ¾ c kinh sách Tam Giáo, v sau nh b n bè ch d n tôi ¾ã tìm ¾ c th y h c ¾ o, nh s Mông ch rõ b n mê, giác ng ngay ¾ c l s ng ch t, tôi vô cùng sung s ng. T ¾ó tr ¾i tôi nhìn cu c ¾ i b ng c p m t siêu nhiên, phát tâm nguy n c u ¾ chúng sinh, n t ng các lo i kinh sách, giúp

269

Thiên Á ng Du Kí

¾ nh ng k kh n cùng kh ¾au, vì t n l c làm nh v y nên tích t ¾ c nhi u công ¾ c. Có m t b a tôi ¾ c ¾ c l i d y trong kinh Thanh T nh nh sau: "Tuy g i là ¾ c ¾ o, song th c ra ch a ¾ c" (Tuy danh  c  o, th c vô s  c) ch t khai ng , c i b ¾ c h t nh ng s ch p mê trong lòng t n m sáu n m qua. Tr c ¾ây tôi c ¾inh ninh cho r ng mình ¾ã ¾ c ¾ o, vì sung s ng l m t ng nh v y nên ngh là sau khi ch t, ch c ch n s t i ¾ c n i b y lâu mong mu n. Nh ng khi ¾ c ¾ c câu: "Tuy g i là ¾ c ¾ o song th c ra ch a ¾ c ¾ o", tôi ph i t h i: "Ta ¾ã ¾ c ¾ o ch a?", vì "có c u ¾ ¾ c chúng sinh mà t x ng là ¾ c ¾ o". ½ o là chân lí ¾ i t nhiên, m i nhà ¾ u ¾ c tr i ban cho tính ¾ o, khi y tôi m i hi u là m i hi n t ng ¾ u giúp cho con ng i m trí. Vì hi u ¾ c nh v y nên tôi th y r ng m i hình th c bùa chú ¾ u là tà ¾ o, có t b h t nh ng th ¾ó quay v n i tâm thì nguyên linh mình m i hòa nh p làm m t v i v tr cùng v n v t. Khi ¾ó toàn thân m i bi u l rõ ¾ c d u hi u Ph t, ¾ôi tay tr thành v n n ng, m i câu nói ra ¾ u là th n ng linh chú, không nh ng giúp chính mình mà còn ích l i cho c chúng sinh, k b nh t t nghe l i nói kh i b nh, Tiên Ph t trên tr i nghe ti ng c ng ¾ u c m ng. Do ¾ó hai ti ng "¾ c ¾ o" ch là danh t , chúng sinh v n ng c ngh ch, n u nh không ch p "danh" và "t ng" h n là h s ch ng còn bi t n ng t a vào ¾âu ¾ mà kh i s vi c tu hành. V t bi n dùng thuy n nh ng khi t i b ph i b thuy n, còn

270

Thánh Hi n Á ng

n u si mê kh kh gi l y là c ch p ch ng thông. Sau khi tôi giác ng ¾ c chân lí này, m t m t ráng th c hành, m t m t g ng truy n bá cho m i ng i, nh ng khi g p d p gi i thích kinh ¾i n tôi ¾ u thu t l i lí ¾ o này ¾ u ¾ c nhi u ng i tin theo, ch m t s v ti n b i ch p mê m i ph n ¾ i, k t án tôi là k phá ho i truy n th ng cùng chính pháp. Song tôi không trách h , vì tôi bi t r ng h còn b hình th c phàm tr n trói bu c thân xác, b tôn giáo gông cùm tâm linh nên ch ng ¾ t gi i thoát. L c T Hu N ng ch nh nghe có m t câu nói c a Ng T Hoàng Mai nh sau mà ¾ i ng : "Không tr vào ¾âu c thì tâm m i sinh" ( ng vô s tr nhi sinh kì tâm). B i v y tôi ph i luôn luôn ph n t nh ¾ g n l c tâm tr n tr c, ô u cho th t trong l ng, kinh Thanh T nh nói: "Tâm có thanh t nh m i vào ¾ c ¾ o, vào ¾ c ¾ o m i là ¾ c ¾ o" (Nh th thanh t nh, ti m nh p chân  o, kí nh p chân  o, danh vi  c  o), có ngh a là k tu ¾ o không nh ng ph i ti n vào ¾ c ¾ o mà còn ph i v t thoát ra kh i ¾ o, không ¾ cho ¾ o trùm l p trói bu c nh v y m i ¾ c coi là k chính th c "¾ c ¾ o". Su t ¾ i tôi dùng s giác ng này ¾ kh i m "t tính", khai thông "tâm nhãn", gi ng nh ý bài k c a L c T Hu N ng: "B ¾ v n không cây, g ng sáng c ng không ¾ài, tr c sau không m t v t, n i nao nhi m b i tr n" (B  b n vô th , minh kính di c phi Âài, b n lai vô nh t v t, hà x nh tr n ai) cùng bài k c a Th n Tú: "Thân nh cây b ¾ , tâm nh ¾ài g ng sáng, luôn luôn c n lau

271

Thiên Á ng Du Kí

chùi, ¾ kh i dính b i tr n" (Thân nh b  th , tâm nh minh kính Âài, th i th i c n ph t th c, m c s nh tr n ai). Hai bài k trên ¾ây m t nói không (vô), m t nói có (s c). Phàm nhân n u ch p m t là sai, ph i giác ng "không trung" là "di u h u", "có" và "không" v n là m t, "s c" và "không" ch ng ph i hai, không nghiêng l ch v m t bên nào m i n m ¾ c "trung ¾ o", có n m ¾ c "trung ¾ o", m i thâu g m ¾ c c hai phía, tránh kh i s gi ng xé c a hai ¾ i c c, nh v y m i ¾ t "trung ¾ o" t c "tâm ¾ o". Nh ng cây nguyên linh cung ½ông Hoa c ng là cây b ¾ , tuy có th c song nh ánh sáng, nhìn thì có mà s ch ng th y, cho nên còn g i là "quang thân", "di n thân" hay "pháp thân", nh ánh sáng và gió ch ng th c m n m ¾ c nh ng s c m nh l i vô cùng l n lao. Khi s ng th gian, tôi ¾ã giác ng ¾ c là "chân ngã" li khai v i "gi ngã" ch ng khác nào thân th c i b h t y ph c, tâm tính lúc ¾ó so sánh v i lúc tr c s ng ¾ ng t t i h n, vì thân th không còn b áo qu n bó bu c. Thoát ¾ c n n n thân xác nh nhõm, v ¾ p ¾ sáng t i t nhiên hi n ra tr c m t, t m thân ng i t a hào quang ph i ph i v t qua c a Nam Thiên nên ¾ã tr c nghi m ¾ c s ki m soát c a chín c a i l a, ánh sáng ¾ o vàng soi t ng ¾ ng Tiên Thánh, giúp tôi nhìn rõ ph ng h ng. K thu t r khúc quanh cua r t tài tình, m i khi g p khó kh n v vi c tìm ph ng h ng ¾ u s d ng ¾ a bàn m t cách thành th o, nên vi c ¾i ¾ ng không h g p khó kh n tr ng i.

272

Thánh Hi n Á ng

D ng Sinh: ½ c nghe nh ng ¾i u ¾ c Kim Tiên trình bày ¾ t có c m t ng là vi c tu ¾ o r t t t ¾ p, b i vô cùng nh nhàng tho i mái và thích thú, không rõ c m t ng c a ngài khi cung ½ông Hoa ra sao? Kim Tiên: C nh gi i này D ng Sinh ¾ã tr i qua h n c ng t ng th y n gi u nhi u h n là phô bày. M c ¾ích c a s tu ¾ o ch c u ¾ c gi i thoát, tính linh th th i, song trái l i ¾ ng ¾ o g p nhi u n n ma qu th thách gian nan, nh ng s th thách này c ng là m t cách rèn luy n ch không có ý là ng n tr vi c lên thiên ¾ ng c a chúng sinh. Thân ph i tr thành thân kim c ng không th phá h y, vì d u là v t quý báu cách m y song n u không ¾ c rèn luy n c ng tr thành vô d ng. Ng i x a nói: "B t kinh nh t phi n hàn tri t c t, yên ¾ c mai hoa phác t h ng" vì càng l nh càng th m n c, càng luy n càng m nh. T i cung ½ông Hoa c ng ph i tu luy n sao cho thanh khí ¾ y p ng khí, vì ng khí tri u nguyên s khi n cho s c ¾ o c a mình m nh m thêm, nh s c máy càng quay tít t c ¾ càng gia t ng, thiên bi n v n hóa, tam thiên ¾ i thiên th gi i qua l i d dàng. ½ông Hoa Nhân Thiên ¾ c M c Công n m tr n quy n, kh p n i thanh khí chan hòa ¾ y p, ch c n t a thi n hít th , t nhiên chung quanh linh th tràn ng p linh khí ½ông Hoa, ¾ i cho linh khí tràn ¾ y li n có th bay th ng lên c nh gi i Tam Thanh. ½ Quân: Tính linh ¾ c th thách tôi luy n là do linh th c a cá nhân b c phát, nên tuy nói là b i linh khí c a

273

Thiên Á ng Du Kí

½ông Hoa gia h , song kì th c là do b n thân k tu ¾ o th h i ¾ c linh khí ½ông Hoa, vì khi h t i c nh gi i này s d n d n c m ng ¾ c s o di u ¾ây, thì b n thân h c ng t phát ra ¾ c th linh khí này. Ng i ¾ i ch ng ngu, ¾ã bi t c m ¾ a và c m thì hãy c ráng h c t p ¾i, t nhiên r i s có ¾ c n ng l c này ngay, c m bút vi t ch mu n có k thu t tài tình g ng h c c ng s thành th o, muôn vi c ¾ u có ng i ch d n, ho c có khi t mình khám phá ra, ch ng có vi c gì g ng th c hành mà không thành công. B i v y tính linh sau khi thoát li kh i túi da, không còn b bó bu c, t t c nh ng n ng l c b ¾è nén ¾ u hi n l , lúc ¾ó h c t p n ng l c gia t ng mau l . G p kì ph ¾ t t ¾ p chúng sinh tu luy n công phu, tuy ch a ¾ t m c t n thi n t n m song n u tâm chí thành, chúng tôi s c minh s xu ng h ng d n, nh ng ng i tu ¾ o thâm sâu ¾ u ¾ t t i c nh gi i c c cao v i. K tu ¾ o không ¾ c t kiêu t ¾ i, quá quan tr ng hóa mình ¾ ¾ n n i tính linh b trói bu c kh n qu n, khi n không th gi i thoát n i. Nh ng ng i tu ¾ o ¾ó nh ¾i vào hang cùng ngõ c t, nh ng ai theo h qu là g p ph i t l . Mong r ng chúng sinh khai m ¾ c ¾ i ¾ o tròn ¾ y thông su t, không còn m t chút v ng m c, ¾ t t i m c ¾ ¾ c hoàn toàn an ngh , m i ng i ¾ u có th ¾i t i, không h b ng n tr . Nh ng làm cách nào ¾ có th c u n i nh ng k còn r t l i phía sau? Trách nhi m c a các b c thánh qu là tr ng ¾ i, há b n ¾ c sao? Gi ng nh m t v Kim Tiên,

274

Thánh Hi n Á ng

hành trình tuy có ch v t k khác, thành qu ¾ t ¾ c c ng khác ng i phàm, tuy g i h là Kim Tiên kì th c c ng là m t v Ph t mà thôi. D ng Sinh: Nh v y vi c lên thiên ¾ ng hoàn toàn do s c cá nhân c g ng ph n ¾ u hay do tr i ban ân ph c? ½ Quân: Tiên Ph t lên ¾ c thiên ¾ ng, ph i tr i qua bi t bao gian lao, t u s c ti n c a th gi i hình t ng c t ¾ th thách cùng rèn luy n tâm tính chúng sinh. Có t mình làm ch t mình m i không b ngo i v t chi ph i d n d , khi y ánh sáng c a tâm m i phát ra m nh m , s c t n công t bên ngoài dù m nh cách m y c ng không nao núng, gi ng nh nhà c a xây c t kiên c gió bão ch ng th th i s p. Vi c lên thiên ¾ ng giúp ta c h i kh o nghi m và c ng c linh th , linh khí t i các t ng tr i Ng Lão, Tam Thanh cùng H n Nguyên sau khi h p nh t l i t phân tán m t cách linh ¾ ng ¾ ph trách các t ng tr i, tâm chí n u không thay ¾ i m i chính th c ¾ c k là thành ¾ o. Cho nên nói: "Ch n ào luy n khách ¾ o, ¾ i huyên náo th ng i tu" (Náo th luy n khách  o, tr n hi u thí tu nhân), ý ngh a câu nói trên ¾ây th t là chí lí Th n Thánh Tiên Ph t ¾ u g p n n ma qu th thách, ¾ó chính là vì vi c lên thiên ¾ ng ¾ã giúp các v ¾ó c h i ¾ rèn luy n b n thân, ch còn trông c y n i s c ¾ kháng c a chính mình m i mong tránh thoát n i ngo i l c xâm chi m, do ¾ó ma qu hành h c ng là Tiên Ph t th thách, do tr i ban nh ng c ng t i ng i t chu c. Tóm l i, vi c

275

Thiên Á ng Du Kí

lên thiên ¾ ng là c t ¾ b o v và giúp ¾ linh th ¾i l i ¾ c yên n, ¾ tránh m i thi t h i nên m i c n ph i giáo d c cùng hu n luy n k nh v y. Vì t t c chúng sinh v n là m t th , cho nên lòng th ng xót c a tr i xanh ¾ i x v i chúng sinh th c qu là vô t n. D ng Sinh: Nh ng ¾i u ¾ c ½ Quân v a ch giáo th c qu là quá ¾úng, song không hi u t i sao chúng sinh c g p c nh kh n kh hoài hoài? V l i, không rõ m t k thân th không còn toàn v n, li u có còn ¾ t cách tu ¾ o n a hay không? ½ Quân: Con ng i v n linh thiêng h n c m i loài, do ¾ó mà t nhân ¾ o tu thành ¾ i ¾ o r t d dàng, vì tr c kia t i cõi tr i ¾ã t ng là chim kì, thú l , r i sau ¾ó tr i qua kh p n o luân h i, ch u ¾ ng bi t bao th thách, cu i cùng m i tu thành. T t c các n o luân h i ¾ u r t có tình, do ¾ó vi c Tam Tào ph ¾ chính là mu n c u giúp muôn loài ¾ c t t ¾ p h n, do ¾ó thân th d u có b t toàn c ng ch ng ng n tr vi c th ng hoa tâm ¾ o, không nh ng không b ru ng b mà l i còn nh n ¾ c lòng th ng cùng s c u ¾ nhi u h n. N u nh trái l nh h n là ph n b i lòng lo l ng xót th ng c a tr i ¾ t ¾ i v i chúng sinh, ¾ó qu là hành ¾ ng c a k ngu si. N u là k g p nhi u kh n n cõi th gian, không ch do s qu báo c a nh ng hành ¾ ng ác ¾ c ki p này, mà còn liên h t i nhân qu c a ki p tr c. Nh v a nói trên, ¾ n ngay nh Thánh Tiên Ph t c ng còn ph i tr i

276

Thánh Hi n Á ng

qua nh ng s th thách m i b o t n n i ph m giá, nên ng i n u có chí ti n th ¾ ng nhiên ph i ¾em h t s c mình ra ¾ mà v t th ng m i tr ng i. Con ng i s d t o nhi u t i ác là vì ki p tr c ch a ng ¾ o và ¾ t gi i thoát cho nên nghi p qu ch ng buông tha theo sát ki p này ¾ báo thù và ¾òi tr s ch n n n. N u nh giác ng ¾ c ¾ o l n, phá v ¾ c nhà tù giam gi tâm linh t là nghi p ch ng s tiêu tan mau l , khi ¾ó tâm l i sáng ng i, soi t m i c m b y, xóa s ch m i tai ng nguy kh n. K ¾ã có ti n "nhân" t s sinh h u "qu ", trong lúc tr kh nguyên t ác ¾ c c n ph i châm kim, u ng thu c cho nên c m th y vô cùng ¾ n ¾au th ng kh , song không ¾ c oán than. T i khi kh i b nh m i hi u vi c lên thiên ¾ ng là ¾ gi i ¾ c tr b nh, ¾ó chính là ph ng pháp luy n ¾ o ¾ di t tr ác nghi p. Nhìn trâu bò n c s ng t ng b y, b ng i ¾ánh ¾ p tình c nh th t ¾áng th ng, ¾ tr nghi p ki p tr c nên ph i ch u s kh o ¾ o, nh th là nó c ng tu ¾ o v y. Chó n ¾ n c a ng i thí b cho, ¾êm ¾êm ng ngoài sân ¾ gi nhà, ngày này qua ngày khác d c tâm vì b n ph n, l i m t m c trung thành v i ch , nh v y c ng là cách tu ¾ o ¾ y. Ng i ¾ i nay ¾ c h ng bi t bao ti n nghi sung s ng, nào nh n m c, c ng di chuy n m i ph ng di n ¾ u quá ¾ y ¾ , có th nói là nghi p qu còn r t ít nên m i ¾ c h ng c nh vui s ng ¾ n nh v y. Do ¾ó c n ph i mau mau tu ¾ o, ¾ cho ¾ i s ng tinh th n ¾ c t t ¾ p h n cùng tránh kh i c nh ¾ m

277

Thiên Á ng Du Kí

chìm trong vòng t u s c ti n tài, mãi mãi làm k phàm nhân, h u gi b n ¾ c m i giao ti p cùng ¾ o l n ½ông Hoa. Hi v ng ng i ¾ i nghe xong nh ng ¾i u tôi v a trình bày ¾ u c g ng tu ti n v ¾ c n i th ng c nh ½ông Hoa. T Ph t: C m t ¾ c ½ Quân ¾ã ba b n l n khai ¾ o gi i rõ b n mê, ban ân ph c cho chúng sinh th t quá nhi u, gi ¾ây xin cáo t . D ng Sinh: C m t ¾ c tiên ông M c Công ¾ã nh c nh n ch giáo, b a nay thu ho ch ¾ c bao ¾i u d y d quý báu, ¾ c nghe th t nhi u ti ng tr i khuyên cùng l i pháp r n, ¾ t ¾ã ¾ c h ng vô l ng h ng ân, chúng sinh c ng ¾ c ban phát vô vàn ph c ¾ c. ½ Quân: Vì trách nhi m nên ph i h t lòng v y thôi. T Ph t: D ng Sinh mau lên ¾ài sen, chúng ta tr l i Thánh Hi n ½ ng. D ng Sinh: Th a con ¾ã chu n b xong, kính m i ân s lên ¾ ng. T Ph t: ½ã t i Thánh Hi n ½ ng, D ng Sinh xu ng ¾ài sen, h n phách nh p th xác. WUX

278

Thiên Á ng Du Kí

H IM

I SÁU

D O CUNG NAM HOA L NG NGHE ½ C NAM HOA ½ QUÂN THUY T PHÁP

Ph t S ng T Công Giáng ngày 29 tháng 11 n m K Mùi (1979) Th Hàn phong l m l m bách tùng thanh V n tr ng h ng ba thuy t pháp thanh Huy n tráng tinh th n kim ph c hi n Công thùy v n c tính danh hinh. D ch Gió l nh tùng thông ti ng thét gào L i ban pháp báu sóng dâng cao Tinh th n tu ¾ o gi h ng kh i Th m n c công danh v n ki p sau. T Ph t: Th y Huy n Trang ¾ i ½ ng qua ph ng tây th nh kinh, tr i bi t bao ho n n n m i ¾ t ¾ c m c ¾ích. Ngày nay mu n hoàn thành sách Thiên ½ ng Du Kí ¾ khuyên r n muôn ¾ i thì hành ¾ ng này c ng ¾ p ngang

279

Thánh Hi n Á ng

v i hành ¾ ng c a ngài ½ ng Tam T ng ¾i th nh kinh v y. ½ ng ¾i t i ph ng tây muôn ngàn yêu quái ch ¾ón c p beo rình r p, c t ng r ng ½ ng T ng b cu c vì tr ng i d c ¾ ng. B i n u ½ ng T ng thành công trong vi c th nh kinh, Ph t pháp s l u truy n muôn thu , ma qu không còn ¾ t s ng, vì v y mà yêu quái th quy t tâm gây sóng gió phá nát thuy n t . Song nh m t tr i soi r i, k hi sinh vì chính ¾ o luôn luôn có th n h pháp ¾i theo b o v , tuy Ng Không có t i b y m i hai chiêu bi n hóa nh ng v n không v t qua n i lòng bàn tay c a ¾ c Nh Lai, vì yêu ma tác quái, do ¾ó mà th n ch ng hay qu ch ng rõ, th m i bi t t t c ¾ u do ¾ c Nh Lai n m g n trong lòng bàn tay. Chính khí tr ng t n trong kho ng tr i ¾ t, tà khí ch x ng hùng x ng bá t i nh t th i, cu i cùng vì ph n l i ¾ o tr i nên b tiêu di t. Tr i cao nhân t , vì mu n c u ¾ chúng sinh nên ân ban kinh báu, ¾ làm sách l u truy n muôn thu , nên m c d u g p ma qu phá phách song cu i cùng v n tr v ¾ c t t ¾ p, th m i bi t k mu n h i ng i mà th i v n ch ng cho. Tr i mu n th ng i trong m t th i gian ¾ xem có v t thoát n i nh ng tr ng i gian nan không, vi c lành khó th c hi n, ¾ o l n khó tu, t x a t i nay l này không bi n ¾ i, mong các ¾ t c a Thánh Hi n ½ ng có ¾ c tâm chí thành, h ng hái m nh ti n trên con ¾ ng ¾ o, b n ph ng ¾ u t i tr c m t. B a nay ¾ã t i gi d o thiên ¾ ng, D ng Sinh chu n b lên ¾ài sen.

280

Thiên Á ng Du Kí

D ng Sinh: Th a con ¾ã s a so n xong, kính m i ân s lên ¾ ng. Không rõ b a nay th y ¾ a con ¾i th m ch n nào? T Ph t: B a nay chúng ta t i cung Nam Hoa l y chào ra m t ¾ c Nam Hoa ½ Quân... ½ã t i cung Nam Hoa, chúng ta mau t i l y chào ngài. D ng Sinh: N i ¾ây phong c nh ¾ p tuy t tr n hai h ng ¾ông tây ánh sáng h ng lên r c r , kì hoa d th o tràn ng p ¾ t tr i, ch t c m th y nóng ran, phía tr c có m t tòa cung ¾i n, trên có treo t m bi n ¾ ba ch "Nam Hoa Cung" t c cung Nam Hoa. Khí l a nóng ¾ t nhiên tràn t i không rõ t i sao? T Ph t: Ph ng nam thu c h a, khí nóng v ng, nên con m i có c m giác nh v y, ta mau t i tr c làm l ra m t ¾ c Nam Hoa ½ Quân. D ng Sinh: Th a vâng, vào t i trong ¾i n th y m t v th n to l n ¾ang ng i gi a ¾i n, m t h ng râu ¾ t a khí nóng kh p chung quanh c m th y m áp vô k , có c m t ng nguyên khí t ng lên g p b i. Kính l y ¾ c Nam Hoa ½ Quân. Nam Hoa ½ Quân: Xin mi n l , D ng Thi n Sinh thu c Thánh Hi n ½ ng b a nay theo ân s là T Ph t t i th m th ng c nh Nam Hoa, tôi h t s c vui m ng, vì mu n ph ¾ chúng sinh d i g m tr i mà các v g ng tu tâm s a tính, làm khách quý c a thiên ¾ ng. Tôi s ¾em nh ng bí m t c a ¾ o l n Nam Hoa ti t l u trong sách

281

Thánh Hi n Á ng

Thiên ½ ng Du Kí ¾ s a ¾ i nh ng quan ni m và hành ¾ ng sai l m c a ng i ¾ i, ¾ chúng sinh s ng theo phép t c t nhiên. B t k ¾i kh p ¾ông tây nam b c, nh t c nh t ¾ ng ¾ u ng h p lòng tr i, ¾ m i khi làm vi c gì không b sái qu y vì tu ¾ i ¾ o Nam Hoa ph i ¾ t s giác ng h t s c sâu xa m i tránh kh i b ngo i c nh mê ho c khi n ¾i sai ¾ ng. Mong r ng nh ng ai ¾ang b i h i gi a ngã t ¾ ng, phút này hãy c tr n t nh tinh th n nghe tôi thuy t pháp. D ng Sinh: Kính xin ¾ c ½ Quân m l ng t bi thuy t minh rõ t t c nh ng s huy n vi c a Nam Hoa chân ¾ o ¾ c u ¾ chúng sinh. ½ Quân: Vì tinh th n trách nhi m tôi không th kh c t , hu ng n a nguyên linh chúng sinh v n là m t th , l ¾âu l i không c u ¾ . Tôi v i Ng Lão là m t, n i c ng là ph ng nam thu c tr i l a bính, ¾inh và còn kêu là "Xích Tinh T ". Tôi c ng cai qu n luôn tâm và t ng n i c th chúng sinh, máu h ng ch y trong huy t qu n duy trì sinh m ng chúng sinh, nh t c nh t ¾ ng ¾ u c g ng h t mình ¾ bi u l rõ tinh th n Nam Hoa. M i sinh ho t c a chúng sinh ch ng th tách r i l a, vào th i xa x a chà ¾á, khoan g ¾ l y l a r i th i th ¾ i thay, l a ¾á s m t t, nhiêu li u c i g c a Lão M c Công d n d n b ¾ào th i, ánh l a ¾èn d u không soi sáng n i ¾ ng ¾ i t i t m hi n t i, bèn ¾ i thành ¾èn ¾i n, ánh sáng ph i c c kì m nh m i soi t n i ng ¾ ng t i t m phía tr c c a th nhân. L a

282

Thiên Á ng Du Kí

tiêu bi u cho s quang minh, nh ng n i nào t i t m, v n v t t nhiên m t s c, b ¾ y vào vùng khí âm dày ¾ c kinh hoàng, t i ác th ng x y ra luôn. Ngày nay tôi mu n ¾em l a thánh ¾ó soi sáng nhân lo i, ¾ cho v n v t loài nào ra loài y, t hi n hình, xóa s ch m i quan ni m mê l m t i t m, ác hi m m i mong ra kh i ¾êm ¾en, ti n t i ch n vinh quang, không còn ph i tránh né, ¾ kh i b r t xu ng hang sâu. Chúng sinh hãy m r ng c a tâm ¾ cho m i ng i nhìn rõ lòng mình thì ¾ó ch ng ph i là chính ni m sao? N u nh có d ng khí này h n là thâu ¾ c khí ¾ Nam Hoa, ch c ch n s tránh kh i m i th b nh t t, ¾ o sáng t a ng i. B i vì h a khí có tác d ng gi i ¾ c, tr kh n, ¾ã m r ng ¾ c cánh c a "phòng tâm" không khí l u thông, ch ng t ác ni m c a ¾ c ch t n náu b y lâu nay b h a khí thiêu ¾ t ch ng th sinh s n n i. ½èn ¾ t i ngã t ¾ ng ¾ã b t sáng l i, n u nh không tuân theo lu t l l u thông, ch trong nháy m t có th g p tai n n, ph n b i tín hi u s c l a ¾ Nam Hoa, ch c ch n máu h ng s ¾ ra tràn lan trên m t ¾ t, mình ph i t c nh cáo mình. Kh n ng tu ¾ o c a chúng sinh ph i nh th nào m i ng h p n i ¾i u ki n ¾òi h i c a Nam Hoa? T i tr i Ng Lão ng s c luôn luôn hi n hi n, trong ng khí ng s c không b nhi m, không b kh o ¾ o m i ¾ t cách v ¾ c n i ¾ó. Ng i tính h a s t ¾ t cháy cây nguyên linh c a mình, và k li khai ánh sáng chi u r i c ng b l c vào ¾ ng t i ám, t c ng nói: "G n son t ¾ , g n m c t ¾en"

283

Thánh Hi n Á ng

(C n châu t c xích, c n m c t c h c). Do ¾ó k li khai khí ¾ Nam Hoa t c là chính khí t s ¾i vào ¾ ng ¾en t i không tìm ¾ c l i v . D ng Sinh: ½ c ½ Quân nói r t có lí, công ¾ c c a ngài quá l n, xin ngài ch d y di u pháp vô l ng cho, ¾ t xin kính c n l ng nghe. ½ Quân: Nam Hoa là tinh hoa c a ph ng nam, tôi c ng t i tr i Ng Lão, vì thu c tr i l a ph ng nam, th l a này là l a tam mu i chân chính nguyên linh lúc b t ¾ u thành hình n u nh không ¾ c tôi cho l a, s r ng không th luy n thành thánh thai, khi n h giáng phàm gieo h t, sinh ra muôn vàn chúng sinh, do ¾ó nói: "ch n nào có l a, là có linh khí c a tôi t n t i". L a là nguyên ¾ ng l c c a h u h t các khí c và sinh m nh, không có "l a" ¾un ¾ y t "l c" không th phát sinh. Con ng i s ng trên ¾ i, không ¾ông tây ch y ¾ôn ch y ¾áo thì c ng nam b c ch y t i ch y lui, ¾ó là ¾i m sinh nam t b c. Tâm và ng t ng trong c th con ng i do tôi cai qu n, vì quá ham mê b ng ch i, khi ng ng ho t ¾ ng t ch t ng t (ph ng b c thu c th y nên thân th s hóa thành b ng giá). D ng Sinh: Kính h i ¾ c Xích Tinh T , lai l ch c a ngài là nh th nào? ½ Quân: Tôi b i Tam Thanh hóa thành, l y l a làm ¾ i s ng, do ¾ó còn g i là H a Tinh T (vì xích là màu ¾ , h a c ng màu ¾ ). L a d i th gian do tôi hóa thân, h a khí c ng là nhi t khí c a ch n phàm tr n, ¾ i bi u cho th i

284

Thiên Á ng Du Kí

kì sinh m nh th nh v ng, mùa xuân sinh ra, mùa h l n lên, v n v t c ng th nh kh e kho n, do ¾ó n u có xuân mà không có h , tr i ¾ t v n v t tuy sinh song không th ti n hóa tr ng thành. L a là v t báu ¾em theo bên mình, c i l a, ¾èn ¾i n, bình ¾i n, n i ¾i n, máy phát ¾i n, sao H a Tinh ¾ u là v t môi gi i c a ngu n g c l a, ph i nh vào nó mà nhân lo i m i có ¾ c ph ng ti n sinh ho t. Xe ¾i n, xe h i, xe máy, tàu bè, n i ¾i n, t t c ¾ u ph i nh l a ¾i n ¾un ¾ y, cho nên nói: "½i n quang th ch h a" ngh a là tiêu tan r t mau l . Hi n th i chính vì thi u nguyên n ng cho nên d u hôi l y t gi ng d u dùng l a ¾ t ¾ sinh ra ¾ ng l c. Th m i hay l a là nguyên n ng c a m i ¾ ng l c ¾ ng th i c ng là nhi t l c, xung l c, ho t l c. D ng Sinh: H a Lão là bi u tr ng c a s quang minh, th gian n u nh b m t nó ¾i t là t i t m l m l m, công ¾ c c a "h a ¾ c" th c là l n lao vô cùng, không rõ chúng sinh làm cách nào h c t p ¾ c "h a ¾ c" ¾ mà tu ¾ o? ½ Quân: Tôi không là "¾ i ¾ c", s giáng lâm c a tôi ¾ã mang t i tr n gian vô vàn ánh sáng cùng s c s ng, tu quang t i v n v t, phô bày h t m i v sáng t i, xuyên th u m i v t t c c nh ¾ n c c l n ¾ giúp m i v t kh i b l c vào ¾ ng mê. M i ng i ¾ u ¾ c tr i ban cho khí ng hành song con ng i ch a ¾ t t i khí thái hòa là b i n u không b t c p thì c ng thái quá do ¾ó mà ng khí không th nào tri u nguyên ¾ c, khi n cho tâm tính tròn

285

Thánh Hi n Á ng

¾ y khi m khuy t l ch l c. B a nay tôi ¾ c bi t ¾em khí ng lão ra ph hóa ¾ c u ¾ chúng sinh. Bính ¾inh ph ng nam thu c h a, "ng th ng" t i cõi tr i là "thông su t", "ng s c" thu c "h ng", t i ¾ t b n mùa là "h ", th gian Xích ½ (hay Viêm Á ) hóa làm Th n Nông, nhân luân ng th ng thu c "l ", thân xác "tâm, huy t" là ch , ng gi i "dâm" là chính. Nh ng ¾i u trình bày trên cho th y "h a khí" tiêu tan b i nh ng nguyên nhân sau ¾ây: 1. H a: Th i x a dùng l a ¾ t c i ¾ n u c m, ¾ t ¾èn d u ¾ l y ánh sáng, l a ôn hòa ánh sáng ít i nên con ng i nhìn ¾ c xa. Ngày nay thay b ng ¾èn ¾i n, ¾i n khí s c sáng tuy m nh m chi u xa c ngàn d m, song thiêu ¾ t luôn c chính mình, do ¾ó mà nhi u ng i b c n th , n ng l c ánh sáng c a b n thân b y u kém h n ¾i, ¾ó là nguyên nhân c a ánh sáng m nh làm cho t n th ng ¾ n th n quang c a chính mình, t i ngày không còn ánh sáng ¾èn ¾i n, ánh sáng c a ¾èn d u không còn giúp ¾ c ng i ta nhìn rõ c nh t ng tr c m t, khi ¾ó h a khí c a nhân lo i h n là tiêu tan. 2. Hanh: Thông su t. Ng th ng c a tr i nói: "Nguyên, hanh, l i, trinh, ki n" t c là n m ¾ c: "Ngu n c i, thông su t, thu n ti n, b n v ng, c ng ki n". Ngày nay th gian khoa h c k thu t phát tri n, giao thông ti n l i, ¾i n tín, ¾i n tho i, báo chí, truy n hình, n c máy ch y t i t n nhà, ti m n, ti m bán v t d ng nhan nh n kh p các ¾ ng

286

Thiên Á ng Du Kí

ch u ngay. Vì v y không ra công tu luy n, ¾ ng nhiên s g p h a tai, Tiên Ph t làm sao có th giáng phàm c u ¾ n i? Ng i thì thoát n n mà Tiên Ph t l i b thiêu ¾ t há ch ng ¾áng n c c i sao? D ng Sinh: ½ c nghe nh ng l i ân s v a ch giáo ¾ t nhiên con ¾ i ng , nguyên lai c nh hình hình s c s c ¾ c s p bày thiên ¾ ng là vì chúng sinh. Ph t nói t t c ¾ u là không t i sao tây ph ng l i còn có b y v t báu là: vàng, b c, ng c l u li, ng c pha lê, ng c san hô, ng c trân châu, ng c mã não? ½ c Th Tôn v n nói: "Phàm có t ng là h huy n" (Phàm s h u t ng, giai th h v ng) há ch ng mâu thu n sao? T Ph t: ½ t Ph t n u nh ch p mê v n ngh a h n là Ph t pháp vô ph ng tìm ki m n i. 1. ½ã nói t t c ¾ u không (nh t thi t giai không) t i sao còn có Th Tôn, Nh Lai, Quán Âm, V n Thù, Ph Hi n b tát ¾ c? B i v y ¾ t c a Ph t không ¾ c sinh tâm ng o m n khi th y nh ng c nh hình t ng mô t trong sách Thiên ½ ng Du Kí này, n u nh ph báng hình t ng ¾ây thì ch ng khác nào ph báng t ng Ph t trong chùa v y. 2. Ánh sáng và h a khí v n quý báu ch n thiên ¾ ng, ¾ ng th i c ng là tinh hoa linh khí c a tr i ¾ t, thiên ¾ ng s d h p d n th gian là vì ng i ¾ i ngh r ng lên thiên ¾ ng không n c ng ch ng sao, ý ngh này tuy t t nh ng không t ng. Vì các chúng sinh v ¾ c cõi Ph t

287

Thánh Hi n Á ng

Xích ¾ linh quân Y chu ¾ái phù Phi v n v qu n Giá th a xích long Ng c d chung vân Nam ho c linh s n V n th n cao tôn Xu t nh p Tam Thanh Th ng y n c u huy n Xích khuê th d ch Ng c ½ ng v chân B ch p gi n l c Chung b c ng c v n Hi u ¾ nh tiên ph m Khinh tr ng th ng v n Kim nh t ¾ i v ng Linh ng c khai tiên Th ng h i v n th n Giáng ngã tam môn Bi n hóa anh nhi Tr n tâm an h n H n h p nh khí Truy n ngã m nh c n Tr ng d chúc dung Giá th a c nh vân Tiêu dao nam a

Xích ¾ vua thiêng Phù hi u áo son Ph p ph i qu n lông C i trên l ng r ng Xe ng c l t mây Núi linh ph ng nam Tôn kính ch Th n Ra vào Tam Thanh D ti c C u Huy n Xích Khuê h u h Ng c ½ ng b o v Trình tâu s sách V n ng c giáng phê ½ nh b c tiên ph m Cao th p nghe bình B a nay ¾ i v ng Ng c linh tiên m Tr l i muôn th n Giáng tôi ba c a Bi n hóa hài nhi Tr n tâm an h n Hòa h p hai khí Bu c c n m nh tôi Th n l a nuôi l n Bay theo bóng mây Tiêu dao cõi nam

288

Thiên Á ng Du Kí

Thiên ¾ a tr ng t n B o ngã tr ng sinh

Tr i ¾ t tr ng t n Giúp tôi tr ng sinh.

D ng Sinh: Bài t ng thiêng liêng c a ¾ c ½ Quân n ch a huy n c và s c m nh th n bí, c mong ng i ¾ i thành tâm kiên trì t ng ni m s r t linh nghi m. B c màn tham d c c a tôi ¾ã b h a khí Nam Hoa ¾ t cháy thành bi n l a, ánh sáng xu t hi n lung linh, l a gi thiêu khô thân th t ¾ ¾ o thành, t gi a ¾ ng l a tro l i xu t hi n m t v Nh Lai kim thân. ½ Quân: Lành thay, nguyên linh c a D ng Thi n Sinh không b mai m t, ¾ã ch ng ng ¾ c ¾ i ¾ o Nam Hoa, t o ¾ c ¾ o qu phi phàm. T x a t i nay các b c minh s truy n ¾ o có r t nhi u ph ng pháp, nào nh l y cây ¾ p, dùng ngón tay ch , ch i m ng, dâng hoa, c i m m, v y n c, ¾i m h ng, ch a b nh, còn tôi là lão h a tinh t c tinh ch t c a l a già nên dùng l a thiêu ¾ t. Vì ¾ i nay th nhân th ng chú tr ng vào b ngoài c a nh ng k "gi s " t c th y gi d i không tu n i tâm, ch lo trang ¾i m b ngoài ¾ p ¾ nh ng ch a ch c v ph ng di n ¾ o ¾ã là k hi n l ng; l u cao nhà l n l i là ch n có nhi u chu t chui rúc. Do ¾ó mà tôi ¾ã dùng l a ¾ thiêu h y t ng gi , nhà gi , khi n b n ti u nhân cùng l chu t hi n rõ nguyên hình chính là tôi mu n m n cách này ¾ hóa ¾ b n chúng.

289

Thánh Hi n Á ng

T Ph t: Ha ha, chúng sinh ¾ánh ¾ p không th c t nh, tr ngón tay không phá ¾ c mê, n c cam l r a ch ng trong, lúc này c n ph i t nh ng . N u nh không nghe l i Nam Hoa c nh cáo, ngày hi n rõ hình t ng x u xa ¾ã g n k . D ng Sinh: Uy l c và ¾ o qu Nam Hoa vô cùng l n lao, không rõ ¾ c ½ Quân hi n th i ph trách s m nh gì ¾ ph ¾ chúng sinh? ½ Quân: Tam Tào ph ¾ , Kim M u Dao Trì thu h i nguyên linh, Ng Lão c ng cùng chung lo ph n s . Thiên c huy n di u, ng i ¾ i ch ng th ¾o l ng n i, ngày nay c duyên ¾ã chín mùi, ¾ c bi t ti t l u m t ¾ôi ¾i u, ¾ cung c p chút tài li u cho chúng sinh tham kh o: Vi c ph ¾ nguyên linh do Dao Trì Lão M u ph trách, Quán Âm ph ¾ , Quan Thánh tr giúp. Nguyên linh c a Quan Thánh ½ Quân v n do Lão H a tôi hóa thành do ¾ó m i nói: "Th n áo ¾ trong cung t vi" (T vi cung n i châu y th n), lúc sinh ra tim h ng m t ¾ , tính nóng nh l a, chính khí l m li t nhân ngh a ph ng p mây tr i, gi v n ¾ c "ng th ng" t c n m gi ng m i là nhân, ngh a, l , trí, tín ¾áng làm g ng cho ng i tu ¾ o noi theo. B t lu n t i gia, xu t gia n u nh không tuân theo ng th ng t c là b kinh ph n ¾ o, cu i cùng s r t xu ng h sâu ác ¾ o. Truy n th ng ¾ o ¾ c ¾ c ban b , Thánh Hi n ½ ng phát huy giáo lí, Quan Thánh coi sóc vi c ph ¾ , thay th tôi c u v t các nguyên linh, hoàn

290

Thiên Á ng Du Kí

thành nhi m v c a Ng Lão, cho nên Thánh Hi n ½ ng ngày nay vâng m nh tr i ch n h ng ¾ o lí. Quan Thánh do khí ¾ l a già ph ng nam sinh ra vào ngày h a nhi t tháng sáu, tính tình c ng tr c d ng mãnh, qua i chém t ng, sau khi quy thiên c ng t i tr i l a ph ng nam, vì công ph ¾ chúng sinh có m t không hai, ân ¾ c th m nhu n kh p n i kh p ch n, muôn ¾ i ¾ i thay nguyên linh v n còn nguyên v n, cho nên ¾ c tôn vinh là: "Huy n Linh Cao Th ng ½ " cùng "C u ¾ nguyên linh, ân ngh a nh Ph t". Th ¾ o âm khí dày ¾ c, n u nh không có khí l a m nh thu n d ng giúp ng i ¾ i hóa gi i, s r ng chúng sinh r t vào ¾ ng ma ¾ o ch ng th siêu th ng. Vào th i m t pháp này, ch Tiên Ph t không còn ¾ s c, các tôn giáo h n t p không ¾ ng ¾ u, nh có Quan Thánh ban b chính khí phò tr vi c phát huy ¾ o giáo ¾ duy trì truy n th ng ¾ o lí kh i b tiêu di t. Cho nên hi v ng chúng sinh d i g m tr i tu h c ¾ o pháp ph i kính vâng Quan Thánh ¾ p tan nh ng ch ng ng i ma qu hãm h i hi n th i ¾ vi c b o v và phát huy ¾ o pháp ¾ c thành công. T Ph t: Chính khí c a ¾ c Quan Thánh cao sáng, ngh a r p mây tr i, là b c th y c a các cõi, ngày nay k tu ¾ o ph i coi ¾ó là t m g ng quý báu mà noi theo. Xa r i hai ch "chính khí" b t lu n theo tôn giáo nào thì tôn giáo ¾ó c ng là tà giáo, do ¾ó ¾ u ph i vun b i chính khí, không nên cho r ng Quan Thánh ½ Quân ch là m t v th n

291

Thánh Hi n Á ng

thu c h u thiên ho c m t v h pháp n i c a Ph t. Th c ra ¾ c Quan Thánh v n là m t v Kim Ph t Kim Tiên, khi hi n linh m t cách ¾ ng thì là Quan Thánh, t nh thì là Nh Lai, ¾ ng t nh tuy hai nh ng tâm ngài v n m t, chúng sinh ph i hi u rõ ¾i u ¾ó. ½ Quân: T Ph t nói r t ph i, có k b o là không nên vái l y th n râu dài, h không hi u r ng Ph t Nh Lai còn s ng t i ph ng tây, râu ngài ph t ph ng tây qua ph ng ¾ông, phàm nh ng ai có duyên ¾ u có th n ng theo râu ngài mà lên thuy n t , không th ôm mãi chân Ph t, so sánh vi c ôm râu Ph t v i ôm chân Ph t thì ôm râu Ph t cao h n, k tu ¾ o ph i ôm ¾ c râu Ph t m i không còn tánh ganh ¾ua, thanh thoát tiêu dao. S d có k kh i tâm phân bi t bài xích râu Ph t là h ¾ã b g c theo ng n, giành nhau n m chân n m râu Ph t, làm nh v y không nh ng không ¾ c mà l i còn nguy hi m. ½ã sinh tâm ng o m n, tâm phân bi t, tâm ph báng t c là tâm v i Ph t ¾ã r i xa nhau, ph i không ghen ghét ¾ k m i tránh kh i b tan x ng nát th t, chúng sinh pháp còn nông c n thì nhìn g n, nhìn thiên l ch, mong r ng chúng sinh khi nghe tôi thuy t pháp b ng t nh giác ng , tu ¾ o h c giáo, truy tìm c u cánh th c t ng ni t bàn, Ph t tính bình ¾ ng, ch t ng n rào mà xa cách núi Linh S n. D ng Sinh: L i d y c a ¾ c ½ Quân và ân s h p v i ¾ o trung dung, tâm không thiên l ch, ch p mê t ki n, so v i các pháp s th gian khác xa m t tr i m t v c. Ân s

292

Thiên Á ng Du Kí

và ¾ c ½ Quân thuy t pháp trên tr i, coi chúng sinh d i tr n gian là m t th , cùng m t l con ¾ , bi u l rõ pháp l c "th n thông qu ng ¾ i, Ph t pháp vô biên". Còn ng c l i ¾ám pháp s ¾ i ¾ c thuy t pháp d i ¾ t, h ch nhìn th y nh ng cái tr c m t, do ¾ó khi thuy t pháp t nhiên b gi i h n cho nên các tôn giáo th gian m i sinh ra cái n n ¾ kích, bài bác, ph báng, phân tranh l n nhau, ân oán trùng trùng khi n loài ng i th ng kh . T Ph t: Tính phi n não, ngoan c c a loài ng i không th m t s m di t tr h t n i, ¾ ng ¾ o th gian ¾ã d n d n m l n, mong chúng sinh ch ch p mê ¾ ng nh , ph i lo ¾i kh p các n o ¾ ng l n r ng ¾ cho ng ¾ ng nào c ng lên t i ¾ c nhà tr i ¾ t thánh, có nh v y m i không thành qu sa ¾ a ng c. ½ Quân: ½ ch ng th c cho nh ng ¾i u v a m i trình bày, tôi xin h ng d n D ng Sinh ¾i th m các v n tu ¾ o cao ¾ c r ng t i Nam Hoa. M i hai v ¾i theo tôi. D ng Sinh: C m t lòng t bi c a ¾ c ½ Quân ¾ã khai m lí ¾ o vô cùng siêu di u, giúp ích chúng sinh r t nhi u... Tòa l u r c h ng phía tr c, gian nào gian n y sáng tr ng nh ban ngày, ánh h ng không ng t t a ng i, không rõ nguyên nhân t i sao? ½ Quân: Các v ¾ o cao ¾ c r ng ¾ang t tinh, h i th n và luy n h i th theo d ng khí Nam Hoa do tôi h ng d n, do ¾ó m i phóng n i ¾i n sáng ¾ nh v y. D ng

293

Thánh Hi n Á ng

Sinh hãy nhìn c nh ¾êm tr n th v phía bên trái xem có kì di u không? D ng Sinh: ½ c ½ Quân dùng tay khoa khoa tr c m t tôi, ¾ t nhiên th y ¾êm tr n gian hi n ra bên phía tay trái, ánh ¾èn nhà, ¾èn ¾ ng l p lánh sáng ng i, nhà c a ¾ ng sá gi ng y h t nh ¾ã t ng nhìn th y, b c tranh này qu là tuy t ¾ p. ½ Quân: B c tranh ¾êm tr n gian này ng m n ch a nhi u bí m t v thiên c . Ban ¾êm ánh sáng Nam Hoa ng i chi u kh p cùng m t ¾ t, ng i ¾ i tuy có thi n có ác nh ng không phân bi t nhà thi n v i nhà ác, h ¾ u c n tôi giúp ¾ , tôi không còn nh ai thi n ai ác, ch d c lòng h ng d n h ti n v n o ánh sáng, ¾ây ch là m t chén nh ánh sáng sinh m nh nên l i càng c n ánh sáng nhi u h n ¾ soi t t i t m. Nh ng không rõ ng i ¾ i có ti n t i ¾ c không? Nhìn l i c nh các tu s Nam Hoa phát ¾ ng khí h o nhiên ngay t i n i này, tâm v nào v n y không ng ng t a chi u hào quang trí hu , và c ti p t c nh v y trong m t kho ng th i gian ¾ ¾ i ¾i u ch nh linh th có ¾ y ¾ chân khí xong, lát sau ng khí tri u nguyên, n ng l c vô cùng m nh m , ¾ ng ¾ o viên mãn k nh ¾ã ¾i xong, tha h tiêu dao kh p mi n pháp gi i. D ng Thi n Sinh có th th nh giáo v kinh nghi m tu ¾ o mà quý v ¾ó ¾ã tr i qua ¾ làm t m g ng sáng cho chúng sinh tu ¾ o soi chung.

294

Thiên Á ng Du Kí

D ng Sinh: Hay quá, có c m giác nh m t kh i hào quang tròn ¾ y bay th ng t i, thì ra ¾ó chính là th n th c c a các v tiên chân do t mình tu luy n. Thân các v ¾ó là m t kh i hào quang khí th phi phàm, v nào v n y gi ng nh m t "quang nhân" t c ng i ánh sáng, trong su t m i m ¾áng yêu vô cùng. Th a có ph i v là ¾ o s xu t gia không? Thân m c cà sa, ¾ u ng i t a nh ng vòng hào quang, t ng m o trang nghiêm, xin h i v ¾ã tu luy n cách sao mà ¾ t ¾ c c nh gi i ¾ o qu này? Thánh Ph t: D ng Thi n Sinh t i ¾ c n i ¾ây th t quá hay, qu là ¾ i nhân duyên, ¾úng là m t chúng sinh d i g m tr i ¾ c ban ân ph c, ng i khác không th y ¾ c chánh pháp n ch a trong m t, còn D ng Thi n Sinh thì l i m t vàng n ng c, th u t ¾ c chân b n ngã, lão t ng xin chúc m t câu: "Thiên ½ ng Du Kí có th ti p n i ¾ c Kinh Kim Cang, Bát Nhã Tâm Kinh, có th nói là t ¾úng ¾ c kinh Ph t chân truy n, ¾ã ¾em Ph t pháp qu ng bá gi a th i ¾ i m i, ¾ây là m t cu n chính kinh c a th i kì m t pháp th gian, mong các ¾ o h u cùng tu n i c a Ph t, v t b ngã t ng, ¾ n ng nh p môn ¾ ¾ c chính ¾ o. Tôi quy y c a Ph t lúc m i l m tu i, pháp danh Thi n Y, khi m i b t ¾ u h c Ph t tu ¾ o, ph i th c d y vào lúc n m gi sáng, quét c bên trong l n bên ngoài chùa, t y tr s ch s ¾ ng lo n cùng tr n tr c bên ngoài r i m i h c ch xem kinh, sau ¾ó l n l n quét d n s nh b n bên trong n i tâm n i t ng xong m i ¾ c minh s ch

295

Thánh Hi n Á ng

d y phép t a thi n. N m tháng qua mau nh n c ch y, ch p m t ¾ã ba ch c n m qua, tam t ng kinh ¾i n nhà Ph t nh ch u kh c c chân thành ¾ c t ng nên tâm ¾ã lãnh h i ¾ c ý ngh a uyên thâm c a l i Ph t d y. Ngày n trong lúc ¾ang thi n ¾ nh ch t nhìn th y ba lo i cây n trái k t trái vàng ng, sáng ng i r i r ng t ng trái m t, chính là "b u chín núm r ng", lúc y cành lá c a ba cây này lay ¾ ng không ng ng, khác mi ng nh ng cùng nói m t l i: "Chúng tôi nh nhàng tho i mái, không còn v ng m c, trói bu c". Lát sau lá cây r ng h t, l i nghe ba qu trên cây cùng hoan hô nói: "Hi n t i không còn lá (nghi p), toàn thân nh nhõm, ngày ¾êm ch ng còn ¾eo mang". Sau khi t nh d y, th t nhiên ¾ i ng . T ¾ó, ¾ i v i vi c ng ¾ o tu hành công phu càng thêm tích c c, ¾ i v i kinh ¾i n lãnh ng , so v i th i gian tr c ¾ây mau l h n, cái nhìn c ng sâu s c h n. Ba cây sinh trái này có th t d v i Kh ng giáo, Ph t giáo và Lão giáo, tam giáo này c ng sinh tr ng trên trái ¾ t, tuy cành lá to nh khác nhau, song nguy n v ng c a h là khai hoa k t trái ¾ cung c p cho chúng sinh v t th c, ¾ó là tinh th n giúp ¾ i c u ng i, chính là s hóa thân c a Thánh Hi n, b i v y chúng ta ph i tôn sùng kính tr ng tam giáo nh nhau. Sau khi b u chín thì r n và lá r ng xu ng c i, tr v ¾ c chân b n ngã, chính ng ý là ng i tu ¾ o không ¾ c c ch p và tham mu n, c n b thì b li n, muôn vi c muôn v t thu n theo t nhiên, g p tr ng i d khi n tâm phi n não, th n

296

Thiên Á ng Du Kí

trí t i t m, khi n không th nào khai sáng tâm tính n i. N u nh gi mãi tính ¾ó s không th nào trút ¾ c gánh n ng, càng b c càng b lún sâu, mu n lên thiên ¾ ng c c l c xa xôi h n là phí thì gi và ch m tr . Ví th b ¾ c gánh n ng ch c ch n s th thái sung s ng vô cùng, khi ¾ó ch c n b c m t b c ng n là lên t i thiên ¾ ng. Trong th i gian tu ¾ o tôi ¾ã tuân theo nguyên t c qu ng ¾ chúng sinh, ¾ i v i các tín ¾ c a các giáo phái tôi tôn tr ng ngang nhau, khuy n khích h g ng tìm tòi nh ng ¾i m tinh túy n i chân lí c a tôn giáo h , s tùy duyên quy y mà vui ¾ o, vi c tu thân ¾ u thành t u. Tôi nh m t v t ph thánh s , vì không khinh khi h nên tôi ¾ c h coi tr ng, ¾ c nh v y là nh tôi ¾ã th ng ¾ c chân ngôn Ph t pháp. Trong khi hóa ¾ nh ng k có tâm tôi c ng tùy duyên truy n pháp ch giáo, ¾ó là nguyên nhân ngày nay tôi thành t u. Ph i tr i qua bi t bao ma n n kh o ¾ o tôi luy n m i có th ¾ ng v ng n i, m i bò lên t i ¾ c t ng tr i Ng Lão, t i ¾ây tôi tu luy n Ph t pháp l i càng sâu h n. Nh l a ¾èn pháp c a Ph t, tôi h p th ¾ c kinh nghi m kim c ng nung l a nên tôi ¾ã t luy n mình thành thép c ng. Phàm thân s ng t i b y ch c tu i thì ch t, tính linh bay lên cõi thiên ¾ ng c c l c, c m t chúng sinh ¾ã giúp ¾ tôi c duyên, h ¾ã tr l c cho tôi ¾ tôi tu thành chính qu Ph t, n u nh không có h không th có tôi, coi tr ng chúng sinh c ng là cách ¾ cao

297

Thánh Hi n Á ng

mình. Hi v ng nh ng ai tu ¾ o n i c a Ph t nên hi n dâng tâm Nh Lai c a mình. T Ph t: ½ i s Thi n Y, ngài qu là ¾ã ¾ t, th ng ¾ c giáo pháp c a Ph t ½à, do ¾ó mà có ¾ c thành qu nh ngày nay, xin kính m ng. ½ i S : T Ph t quá khen, còn Ph t S ng hành ¾ ng siêu nhiên ngo i v t, gi ¾ây c ng gánh vác tr ng trách ph ¾ chúng sinh lao kh ràng bu c. ½ Quân: D ng Thi n Sinh hãy ti p t c ph ng v n ¾ bi t rõ thêm v kinh nghi m c a các b c cao minh thành ¾ o. D ng Sinh: C m t ¾ c ½ Quân ¾ã nh c nh . Các v ¾ o s cao minh dung nhan nhân t t i t n, toàn thân ng i t a hào quang, qu th c siêu phàm. Kính th a ngài ¾ã tu luy n cách sao mà ¾ t ¾ c ¾ o qu cao v i này? Kim Tiên: Tôi không h tu ¾ o hành pháp mà ch b thí cùng làm vi c thi n không c u danh, không mong ¾ n ¾áp, không ng vi c tu nhân tích ¾ c cõi phàm tr n l i giúp tính linh c a tôi th ng hoa lên ¾ c cõi vô c c này. Khi tôi còn s ng th gian làm ngh bán t p hóa ¾ sinh nhai, không h tham l i nhi u bán quá giá, ¾ i x t t v i m i ng i, không l a già d i tr , do ¾ó vi c buôn bán m i ngày m t phát ¾ t, ki m ¾ c r t nhi u ti n. Vì tính yêu Tiên Ph t, th ng ¾ n ¾ n chùa th p nhang l bái Thánh Ph t, phàm tu s a chùa mi u ¾ nát tôi ¾ u hoan h cúng ti n. Dân nghèo g p lúc cùng qu n, tôi th ng xót b thí ti n

298

Thiên Á ng Du Kí

b c ¾ c u giúp, in kinh sách Ph t t ng không. Ra s c làm vi c thi n, tu thân kh c k , không dám ph m ¾i u sái qu y, su t ¾ i không man trá, kiên nh n gi gìn luân lí ¾ o ¾ c. B thí không c u danh, không mong ¾ n ¾áp, ch vui v làm m i vi c thi n m t cách vô t . Tôi v n th ng ngh r ng nh ng c a c i ti n b c mà tôi có ¾ c là do tr i m n tay tôi ¾ trao cho ng i khác ch không ph i ch cho m t mình tôi ¾ tiêu xài riêng, do ¾ó coi ti n tài nh rác, d c lòng b thí cho k nghèo. Su t ¾ i ch m lo hành ¾ o, g p s khó kh n nh c nhã không h than oán, h ng th ¾ c tám m i hai tu i tr i, khi thác tính linh phiêu diêu th ng ti n thiên ¾ ng, ph i tr i qua bi t bao gian nan kh o ¾ o b a nay m i t i ¾ c cung Nam Hoa, g n g i cõi hoàn nguyên. Xin nh n nh chúng sinh, k tu ¾ o ch tham lam m u c u danh l i, t mình tu ¾ c bao nhiêu, cu n s tâm ghi chép ¾ y ¾ , còn n u khoe khoang l li u s phá h m t ¾ o qu mà thôi. D ng Sinh: B thí không c u danh, qu v ¾ t t i ¾ c là siêu th ng kh i vòng khí t ng, lên ¾ n c nh gi i thiên lí vô c c, ch ng ng ¾ c th hoa nào thì k t thành lo i trái y. Ch mong may m n ¾ c thành công c ng không c u may m n ¾ c thành ¾ o. T Ph t: Kính c n nghe các v ¾ o s cao minh thuy t pháp, giúp ích chúng sinh r t nhi u. C m t ¾ c ½ Quân ¾ã t n tình giúp ¾ khi n sách Thiên ½ ng Du Kí có ¾ c nhi u ¾i n quang.

299

Thánh Hi n Á ng

½ Quân: ½úng v y, ¾ o l n Nam Hoa ch có m t ¾i m "Linh quang th ng di u" t c là ¾i n quang linh thiêng luôn luôn chi u sáng m t cách siêu di u. Mong ng i ¾ i gìn gi ¾i m quang minh c a tâm này ¾ r i ch c ch n ¾i n quang h p cùng ¾i n quang tr v ¾ c cõi Nam Hoa th ng c nh. Nam Hoa bày t t i ¾ây ¾ã ¾ c m t ph n, mong chúng sinh th ng ¾ c nh ng l i chân thành ¾ó. D ng Sinh: C m t ¾ c ½ Quân ¾ã ch giáo cho, ánh sáng c a sách Thiên ½ ng Du Kí là do ¾i n quang c a ngài gia h , ¾ soi sáng cho chúng sinh u mê t i ám, mong nh ng ai ¾ c sách này s t lòng tri ân nh ng ¾i u ch Tiên Thánh ch d y mà mình ¾ã h p th ¾ c. Xin cáo t ¾ c ½ Quân. T Ph t: D ng Sinh lên ¾ài sen, chu n b tr l i Thánh Hi n ½ ng. D ng Sinh: Con ¾ã s a so n xong, kính m i ân s lên ¾ ng. T Ph t: ½ã t i Thánh Hi n ½ ng, D ng Sinh xu ng ¾ài sen, h n phách nh p th xác. WUX

300

Thiên Á ng Du Kí

H IM

I TÁM

D O CUNG TÂY HOA NGHE DAO TRÌ KIM M U THUY T PHÁP

Ph t S ng T Công Giáng ngày 9 tháng 2 n m Canh Thân (1980) Th Nhân qu n d ng d ng t n hoàng tuy n V hi u h i  u ch ng phúc Âi n H ng ngo i c u tiên không b nh Gia trung ho t Ph t l nghi ki n. D ch Su i vàng ¾ông ngh t l vong thân Ru ng phúc b hoang ch a th c th n H ng ngo i c u tiên hoài b t bóng Trong nhà l Ph t ph i chuyên c n. (1) T Ph t: Ng i ¾ i th ng b t mãn v i hoàn c nh hi n t i, ch ng ch u tu tâm s a tính ¾ c i ¾ i hành vi, ch bi t trách c k khác, n u c gi mãi tính ¾ó s ch ng ¾ t ¾ c k t qu . K tu ¾ o ¾ u t ng là s d dàng siêu th ng lên

301

Thánh Hi n Á ng

v n c c l c lí t ng c a h , không ch u ch m lo b i d ng cây báu c a chính v n mình, chuyên h ng ngo i tìm ki m thành qu c a Thánh Tiên. H ng ngo i c u Ph t, gi ng nh b t chim ngoài tr i, v a thò tay chim bay m t, càng ¾u i theo, chim bay càng cao. N u nh bi t ph n t nh, thò tay vào l ng b t chim trong nhà, tin r ng s d dàng nh tr bàn tay. S d lão t ng hi v ng ng i ¾ i ph n ¾ông s t ki m ¾i m l i mình, lo ch m sóc v n tâm c a chính mình, m t s m g t hái ¾ c thành qu , không nh ng h ng ¾ ng mùi v th m ngon c a trái ng t v n nhà mà l i còn có th ¾em bán ra thâu ¾ c nhi u l i. Ng i ¾ i không dám nhìn l i chính mình, ch lo h ng ngo i khi n tinh l c hao mòn, làm vi c gì c ng ch ng th thành công. B a nay tôi h ng d n D ng Thi n Sinh d o th m th ng c nh Vô C c, chu n b lên ¾ài sen. D ng Sinh: Th a ¾ t ¾ã s a so n xong, kính m i ân s lên ¾ ng. T Ph t: H ng d n trò ngoan d o th m th ng c nh cõi tr i, T Công lòng vô cùng sung s ng c ao s h ng d n ¾ c toàn th chúng sinh t i ¾ây cùng d o th m. Này trò ngoan, th y trò mình có nên ca m t bài ¾ khuyên ¾ i không? D ng Sinh: ½ t tài h c thô thi n, th phú không thông, m mi ng ra p a p úng, s r ng s ch ng hay ho. T Ph t: M y ¾ i không n th t là c t ch ¾ th c hành s b t l i b t ti ng, nay có làm ng c l i m t chút c ng

302

Thiên Á ng Du Kí

không t i n i ph m t i tranh giành chuy n ca x ng, v y c ng ch ng nên quá kh t khe. Th y tr ¾i n cho con ¾ v n ch ng c a con ¾ c l u loát hay thêm, con hãy cùng th y h a th . D ng Sinh: Con xin vâng l nh, m i ân s ch giáo cho. T Ph t: Phàm tình t c c nh th c bàng hoàng. D ng Sinh: Theo b c ân s d o b n ph ng. T Ph t: Gió mát tính linh ng i sáng. D ng Sinh: M t d i mây huy n tr ng xanh mát. T Ph t: Cu c ¾ i nh m ng ch ng dài lâu. D ng Sinh: S m tu ¾ i ¾ o tránh vô th ng. T Ph t: ½ t buông dao ch ngông cu ng. D ng Sinh: Tu tâm d ng tính gi gìn s c kh e T Ph t: Ph t Tiên chèo thuy n t . D ng Sinh: Pháp ¾ chan hòa k thi n tâm. T Ph t: V n t tuy thô thi n song bài ca c ng khá hay, ý t t nhiên sâu s c, ng i ¾ i nghe ¾ c h n là r t c m kích. ½ã t i n i, mau xu ng ¾ài sen. D ng Sinh: C nh trí ¾ây khác h n c nh d o th m b a tr c, ánh vàng t a ng p ¾ t, hoa phù dung n th m non xanh, ánh sáng huy hoàng, chim vàng bay l n, l n ¾ u tiên trong ¾ i ¾ c nhìn th y c nh kì quan, không rõ ¾ây là ¾âu? T Ph t: ½ây là ¾ i ¾ o tr ng c u ¾ chúng sinh, vàng ph ¾ y ¾ t, chim vàng bay ng p tr i, cây tr hoa vàng m c kh p ch n, trong ao ng c cá vàng b i l i, v t báu l

303

Thánh Hi n Á ng

kì, ng c sáng lóa m t, n i ¾ây linh khí ng ng t , là ch n ¾ c Dao Trì Kim M u c ng . Kim M u là m nguyên linh c a chúng sinh, c ng còn ¾ c tôn x ng là Tây Hoa ½ Quân, ¾ a v tôn quý, lòng nhân t vô l ng. Chúng ta ph i y ph c ch nh t , mau t i tr c làm l ra m t. D ng Sinh: Xin vâng l nh, b a nay ¾ c vái l y ¾ c Lão M u qu là vinh hoa vô cùng. Phía tr c tòa cung ¾i n nguy nga tráng l , hào quang t a chi u sáng ng i, trên c a có treo t m b ng ¾ n m ch : "Cung Dao Trì Kim M u" ánh vàng chi u lóa c m t, các tiên n phía tr c ¾i n trang ¾i m ¾ p tuy t v i, dáng v thanh thoát nh thoi ¾ a, c ch l ¾ h ng v phía chúng tôi cúi ¾ u nghênh ¾ón. T Ph t: D ng Sinh mau vào trong ¾i n l y chào ra m t ¾ c Lão M u. D ng Sinh: Xin tuân l nh, trong ¾i n m t v t m u v m t h n nhiên nh tr th , mái tóc tr ng phau, có các tiên n ¾ ng h u hai bên... ½ t ph ph c l y chào Lão M u, ¾ t ¾ c t m n m a móc, ph ng ch vi t sách, theo th y lên cõi tam gi i ph ng ¾ o c u chân. B a nay có ¾ c vinh h nh vâng l nh Thánh tri u t i th m ch n c ng c a ¾ c Lão M u, lòng vô cùng b i h i c m ¾ ng, kính chúc Lão M u thánh th an kh ng. Chúng sinh còn mê mu i không th tr v ¾ c n i ngu n c i, Lão M u h ng t a c a ngóng trông, m t h thu trong su t, l t bi ch y ròng ròng. ½ t vâng Thánh l nh ¾ m trách vi c ph ¾ chúng

304

Thiên Á ng Du Kí

sinh, t i nay trách nhi m l n lao ch a hoàn thành, lòng hoang mang lo s , kính mong Lão M u gia ân ban thêm cho linh quang trí tu , ¾ làm ph ng ti n c u ¾ i giúp ng i. Tr c ¾ây t ng ph ng m nh theo gót ân s tr c tác sách ½ a Ng c Du Kí, nay l i ph ng m nh vi t sách Thiên ½ ng Du Kí, Thánh m nh canh cánh bên lòng không dám m t chút l là, m c dù ma n n th thách trùng trùng, tâm th n mu n tan nát, kính mong ¾ c Lão M u giúp c i b duyên tr n, thoát li m i trói bu c h u ch ng ng ½ i ½ o. Dao Trì Kim M u: Lành thay, con hi n D ng Sinh, m t lòng c u ¾ o, th l h t nh ng l i tâm huy t v ½ i ½ o Huy n C , gi i t nh ng ¾i u nghi ho c trong kinh sách, gánh Thánh m nh tr ng trách, chí ¾ o phi phàm, ¾ã ¾ t ¾ c th ng l i v vang. Tam Tào ph ¾ Tr i ng i ¾ u mong m i, ½ a Ng c Du Kí ¾ã khai m s c s ng kh p cõi ¾ a tào và nhân tào. Thiên ½ ng Du Kí ch rõ ¾ ng mê c a thiên tào và nhân tào, hai b kinh báu muôn ¾ i sau còn sáng chói, tam tài duy ch có "tài nhân" t c cõi ng i là quý, do ¾ó mà nhân lo i ¾ c ban nhi u ân ph c. ½ o t i thì ma qu sinh, t c ¾ u nh v y, v y mong D ng Sinh kh c ph c ¾ c ngh ch c nh, hoàn thành ¾ c sách Thiên ½ ng Du Kí m t cách tr n lành, công ¾ c l n lao v n thu danh th m, không ch huy n t c a D ng Sinh siêu th ng c c l c, mà muôn v n chín m i sáu nguyên linh c a chúng sinh c ng ¾ u tu ch ng ¾ t ¾ o. T i ¾ây, tr ng

305

Thánh Hi n Á ng

trách Thánh Tiên trao phó D ng Sinh ¾ã hoàn thành ¾ c m t ph n. M con chung lòng, th y con kh c c, m ban linh quang ¾ tr giúp ¾ o l c, mong con ch n kh i tinh th n, hào quang thánh bút chi u sáng toàn th gi i, h u giúp chúng sinh giác ng mê l m, s m thoát tr n duyên, t y lòng ¾ i m t n m tay nhau ¾i vào con ¾ ng ¾ o phúc thi n. Có nh v y m i x ng ¾áng v i danh hi u "thiên nhân ¾ o s " t c là b c th y ch ¾ o cho c hai cõi tr i ng i, l u danh muôn thu , há ch ng siêu vi t sao? D ng Sinh: C m t Lão M u ¾ã ân ban linh quang ¾ y ¾ cho con, l i vàng réo r t ng p lòng, ¾ o m u giác ng m t th n ng i sáng, th n khí sung mãn, kính xin Lão M u t tâm nh lòng th ng xót, luôn luôn ¾oái t ng t i con, kính vâng l nh m u, chí hùng m nh ti n, xin t m u an tâm. Lão M u: Có th là: T m u th trung tuy n Du t thân th ng y Lâm hành m t m t phùng Ý kh ng trì trì quy Thùy tri th n th o tâm Báo  c tam xuân huy. M hi n se ch lu n kim Mong sao ch ch c áo tin m i b Con ¾i m s lâu v

306

Thiên Á ng Du Kí

Khâu ¾i khâu l i còn n ch t i T c lòng c l nh ai i! Bi t bao gi m i ¾ n b i n ng xuân. Các con ¾ chín m i sáu nguyên linh ngày nào gi ¾ây ¾ u thành nh ng ¾ a con luân l c, t m áo tiên m c trên mình ¾ã lâu ch ng th y, vì ¾ã thay b ng áo tr n gian loang l dính ¾ y b i b m. Nh thu chia li n i chân núi Tâm ½ u S n, m hi n c m kim khâu áo, bao l i tâm huy t d n dò, vì s r ng sau khi các con ¾ u thai giáng phàm, quên c nh Tiên Thánh yên lành, ¾ m chìm n i ch n phàm tr n bèo n i mây trôi, lâu d n ch ng còn bi t tr v n i l tr i vô c c. B i v y mong các con n m l y s i ch vàng th ra t tay m hi n ¾ r i n ng theo nó mà lên thuy n t , l n theo gót m mà tr v n i ngu n c i, có nh v y m i mong báo ¾ n n i m t trong muôn ngàn n sâu c a m , n u trái l i t tr thành nh ng ¾ a con b t hi u, rõ ch a? T Ph t: L i m hi n ¾ m l ¾ ng cay, ng i há ch ng ¾ ng lòng tr c n hay sao? D ng Sinh: Hi n th i sùng bái ngôi ¾ n th ¾ c Dao Trì Kim M u cùng chúng sinh quá l m, ng i ¾ i ¾ u mu n tr v ngu n c i nh n m t tâm, ¾ó là m t hi n t ng quý báu vô cùng, ¾ ng th i c ng là ¾i m báo tr c v c th gi i s ¾i t i ¾ i ¾ ng. Kính mong Lão M u nh lòng th ng xót, khai m ph ng pháp tu ¾ o, con xin l ng nghe th t k càng.

307

Thánh Hi n Á ng

Lão M u: Tôi cai qu n ph ng tây nên còn g i là "Tây Hoa ½ Quân". Có ng i nói: "Th gi i hi n t i là th gi i kim ti n!" nên nhân s tây ph ng l i càng c n ph i kêu là "th ng tôn ch ngh a kim ti n". Nay th i v n ng v i tây ph ng, vàng lên giá ¾ t g p b i thân ng i, bi u l rõ th i kh c ¾ c Kim M u ph ¾ nguyên linh ¾ã t i, do ¾ó danh hi u c a tôi vang l ng kh p thiên h . V n tr i tu n hoàn ng v i v n tây ph ng nên ¾ o l n giáng th giúp c duyên ph ¾ , ph i cùng nh n m t m , m t th ng ¾ thì th gi i m i có th ¾ i ¾ ng, d ng ý c a tr i xanh huy n di u, mong chúng sinh giác ng ¾i u ¾ó. D ng Sinh: Lão M u t bi, kính xin ch bày thêm lí tr i siêu di u. Lão M u: Vàng là vua quý muôn vàn cho nên ng i ¾ i coi vàng c c kì quý báu, ¾ th y ¾ a v tôn quý c a tôi, có l vì v y nên m i ¾ c kêu là "m " ch ng? Vàng là b o v t ch ng s l a tôi luy n, n c ngâm, ¾ t vùi, g ¾è, là vua c a ng hành, là v t linh c a Ng Lão, phá h y cách m y c ng không tiêu di t n i, cho nên thân Ph t x ng là "Kim Thân" ¾ o th g i là "kim ¾ n". Kim c ng ¾ a v tôn quý, l u thông không tr ng i, tr i và ng i tranh giành, Kim M u có th sinh con vàng, Ph t m u có th sinh con Ph t, là ch t c a v n linh, cho nên g i là m . Tính linh c a v n v t t c là m t kh i "kim quang", do ¾ó mà nguyên linh coi vàng là m , ng ý tính linh nh kim ch ng th h y di t, nguy n th nhân giác ng ¾i u ¾ó.

308

Thiên Á ng Du Kí

D ng Sinh: Kim M u sinh hóa nguyên linh vô l ng vô biên, kính xin ¾ c rõ ti u s ¾ ng i ¾ i h c tu ¾ c l n cùng th c hi n hoài bão c a Kim M u. Lão M u: H n nguyên nh t khí hóa thành nguyên th y cùng Thái Th ng Huy n N , do ¾ó tôi v n là nguyên linh c a h n nguyên nh t khí, tam thanh bi n hóa, ng hành sinh ra ng i, tôi l i tr thành ¾ ng ¾ u ng hành là "kim". Kim M u ph trách vi c hóa sinh nguyên linh, gánh n ng ¾ ng xa, Nguyên Th y Thiên Tôn ¾ã gi ng gi i rõ ràng, do ¾ó tôi không c n thu t l i. Tôi ng v n ph ¾ chúng sinh, thiên h ¾ã ti n vào th gi i "kim s c" ng kim theo sát bên mình nhân lo i, nh c t s t, nhà s t, gi ng s t, xe máy, xe h i, phi c , ¾i n tho i, truy n hình, kính ¾eo m t, ¾ ng h ¾eo tay... các ph ng ti n n m c, c ng , di chuy n ngày x a nh vào g và ¾ t, ngày nay thay b ng ng kim, ch ng t "kim" là v t quý tùy thân, là m báu c a chúng sinh. Ng i ng i ¾ u yêu kim khí, song l i khi n tâm tính con ng i tr thành quá th c t , ¾ i s ng b kh o ¾ o không kham n i, do ¾ó nói "say ti n mê vàng". B i v y mu n ph ¾ nguyên linh, ch ng th không dùng kim khí ban phát cho chúng sinh. Tây ph ng Canh Tân thu c kim, cõi tr i ng th ng là "l i", ng s c thu c "b ch" t c tr ng, cõi ¾ t trong b n mùa là mùa thu, nhân gian hóa sinh B ch ½ t c là vua H V , nhân luân ng th ng thu c ngh a, nhân th ch v ph i và da, ng gi i ch v tr m c p.

309

Thánh Hi n Á ng

Nh ng ¾i m v a trình bày trên kh d th ng ¾ c nguyên nhân "kim khí" tiêu tan. 1. Kim: Th i x a dùng g và ¾ t xây c t nhà c a và ch t o các lo i khí c , ngày nay thay th b ng c t s t, vách s t là nh ng v t li u ch t o b ng ng kim. G m g , ¾ n ¾á tr c ¾ây ¾ã b ¾ào th i, hi n t i ¾ c thay th b ng khí gi i t i tân vô cùng l i h i, s c m nh gi t ng i so v i c th i h n g p b i. Khoa h c ti n b , ¾ i s ng h ng th v t ch t t i c c ¾i m, y d c ti n b giúp sinh m nh con ng i s ng lâu, b nh t t ch t non gi m thi u, song tai n n xe c làm ch t ng i nhân s l i gia t ng mau l , ¾ th y quy n sinh t tho t ngh t ng là do ng i nh ng kì th c do tr i. Xe c ¾ ng nhau gây tai n n ch t ng i ¾ u là do s ¾ ng ch m c a ng kim. M i n m các cu c chi n tranh trên th gi i khi n bao k ph i hi sinh vì m a bom bão ¾ n. Nh ng v án m ng x y ra hàng ngày c ng gia t ng kh ng khi p, do ¾ó kim lo i tuy quý tr ng song n u quá m c s tr thành ph n tác d ng, h i l i ng i vô cùng th m kh c. Ng i ¾ i th ng ¾eo ¾ luy n kim nh các ¾ n trang, ¾ ng h , v.v... là nh ng v t tuy giá tr song nó l nh l o và vô tình, ¾ i v i thân b ng quy n thu c l nh lùng vô ngh a, nh lá thu tàn t r ng r i ¾ n ¾ c. Nh ng ai còn ngh r ng làm nh v y là có l i nên th c t nh. Mong nh ng ng i quý tr ng "kim ngân" hãy mau quý tr ng "Kim M u" ¾ tr thành ¾ a con hi u th o, u ng n c nh ngu n. Có l i khuyên nh sau:

310

Thiên Á ng Du Kí

Khuyên con ngu n c i hãy mau th c t nh, núi vàng chôn vùi bi t bao anh hùng h o hán. Khuyên con ngu n c i hãy mau th c t nh, c xanh ¾ang ph i ph i tr c gió xuân thì b ¾ t chôn vùi. Khuyên con ngu n c i hãy mau th c t nh, bi n kh sóng d cao ng t d p vùi, bóng ng i m t hút. Khuyên con ngu n c i hãy mau th c t nh, con cái mu n ph ng d ng cha m nh ng ch ng ¾ c bao lâu bu n l m thay. Khuyên con ngu n c i hãy mau th c t nh, m Vô C c mong c các nguyên linh t n hi u, t n trung. Khuyên con ngu n c i hãy mau th c t nh, vào c a Thánh c u chân ¾ o ph i g p d ng công. Khuyên con ngu n c i hãy mau th c t nh, ôm p lòng nhân t ¾ ng i ¾ i, tuân theo ¾ o ¾ c. 2. Dao: L i, thu n l i, càng l i. L i t làm h i lúa, cho nên gi cái l i c a dao c ng gi ng nh c m dao gi t ng i. L i t c là c a c i ti n tài, ng i ¾ i nay tr ng l i, coi kim ti n là sinh m nh, nhân lo i tranh ¾ u ¾ u là ¾ giành gi t t l i. K dùng th ¾o n phi pháp tr c l i t t chiêu oán h n ¾ k , b i l sau khi ¾o t ¾ c l i thì cái h i s theo sau li n, t c ng nói: "Ng i ch t vì c a, chim ch t vì n" (nhân v tài t , Âi u v th c vong). Ng i ¾u i theo l i l c c a c i cu i cùng b "dao l i" sát h i sinh m nh, vì "l i h i" bám

311

Thánh Hi n Á ng

sát nhau, mong ng i ¾ i coi nh "l i" ¾ tránh xa "h i", không ¾ c gian trá c p ¾o t m u ¾ l i l c ¾ tránh "dao l i" vô tình chu c oán t o nghi p. T t c nhu c u v t ch t có th nói ¾ u là l i, ¾em sách d y ¾i u thi n phát t ng d dàng (l i), ¾em ¾i u ác ra ¾ làm nh ng chuy n b t l ng b t ngh a c ng d dàng (h i), b i v y "l i h i" có quan h v i nhau r t là m t thi t ph i bi t ng d ng cách sao cho th t khéo ¾ b o t n l y cái tâm. Mong chúng sinh hi u rõ ¾i u ¾ó. 3. Thu (tr ng, ph i, da): Tr ng thu tuy sáng song thân th y u ¾u i thi u s c, mùa thu là th i kì ch v thâu l m k t qu nên v n v t lá r ng t i b i. Lá cây r ng không còn nh ra khí, khi n nguyên t khí c n thi t cho vi c hít th c a ph i trong c th con ng i b gi m thi u. Ph i nh lá cây, lá r ng v c i da d tr ng b ch, thân th suy nh c y u ¾u i, do ¾ó mùa thu t i ph i m c thêm áo m ¾ gi gìn s c kh e. Hi n th i mùa thu chính là th i kì thâu ho ch lúa, nguyên linh tr v núi Linh S n tây ph ng, do ¾ó ¾ i ¾ o l n m nh, n u nh n t ng ¾ c nhi u kinh sách càng d giúp cho ¾ i th nh v ng. C a thánh phát huy ¾ o giáo, lo c u ¾ chúng sinh, ch Tiên Ph t ào ào ¾ u thai thay ¾ i th i th , nh ng ai còn tu c n nên hi sinh tinh th n l n v t ch t, bôn ba kh p ch n tìm duyên ph ¾ , mong con ngu n c i tâm nh lá r ng, thanh b ch vô nhi m, không sinh tr ng i, ng i ng i tu ¾ o nh mùa thu g t ¾ c nhi u lúa chín.

312

Thiên Á ng Du Kí

4. Ngh a (tr m c p): Tây ph ng thu c kim, ng th ng là ngh a, ng gi i ch v tr m c p. K ham vàng th y l i t quên ngh a. K sinh tính tham tr m c p c a c i g i là ¾ o t c không còn là ngh a s . M t m y lông m t s i t không mong chi m h u làm c a riêng m i không ph n b i lu t tr i, thiên ¾ ng ¾ a ng c hai bên tùy mình l a ch n. Trên ¾ây là nói v hi n t ng kim khí Tây Hoa l u hành. Tây Hoa là ¾ t quý, ng i ¾ i n u nh có ¾ o tâm h n là không tham lam vàng b c c a c i gi t m trên ¾ i. Nh ng th ¾ó ch là ¾ cho ng i ¾ i m n dùng t m ít n m thôi, còn ph i tu tâm d ng tính, xây d ng m t trái tim kim c ng cho chính mình, ¾ sau còn tr v ¾ c ch n tây ph ng c c l c, ¾i trên ¾ t quý tr i vàng, khi ¾ó ch c ch n hào quang trái tim vàng c a mình s ph n chi u sáng ng i, có nh v y m i th c s ch ng t ¾ c là có tài, gi tôi xin h ng d n hai v ¾i th m thánh c nh Dao Trì Tây Hoa. D ng Sinh: Lão M u t bi, vì th ng chúng sinh mà ph i ch u kh c c nh c nh n thuy t pháp, lòng con vô cùng c m kích. ½ c ng m dung nhan tiên cô l l v thiên chân chính tr c con c m th y th thái nh nhàng, không hi u lí do t i sao? Lão M u: H là nh ng tiên n siêu tr n thoát t c, khác h n ph n ch n phàm tr n, khí ch t thanh cao c a h r t h p d n song D ng Sinh có ¾ ng tâm không?

313

Thánh Hi n Á ng

D ng Sinh: Th a không dám, nh ng có th h i h v cách tu d ng ¾ o không? Lão M u: D nhiên là ¾ c. D ng Sinh: Xin h i quý tiên n ng, quý tiên n ng có th k l i cho tôi ¾ c rõ v quá trình tu ¾ o c a quý tiên cùng ph ng pháp b o v duy trì v thanh xuân, t i tr không? B i l ng i ¾ i hi n nay b t k là nam hay n ¾ u mu n ¾ c tr mãi, n u nh quý tiên n ng ti t l u bí quy t, ng i ¾ i s nh n mãi mãi. Tiên N : Nh l i quá trình tu ¾ o tôi ¾ã tr i qua bi t bao khó kh n gian kh , toàn g p hoàn c nh éo le song l i chính nh v y mà tôi m i gi gìn n i nhân cách cao siêu, t o ¾ c chí h ng phi phàm. Tôi m côi cha m t nh , ¾ c chú nuôi l n, su t th i th u m i khi th y chùa mi u là tôi ¾em lòng sùng bái mu n tu ¾ o, v sau tôi bái ngài Hu Chân Th ng S làm th y, chuyên tâm h c ¾ o, tr i qua bi t bao ma n n kh o ¾ o, chí ¾ o không ¾ i d i, cu i cùng ch ng ¾ c ¾ i ¾ o m i ¾ c Lão M u thâu nh n vào cung làm th n . Còn các tiên n dung nhan thanh tú, trang nghiêm tr mãi là vì trong lòng không còn ý ni m v d c tính và phi n não, hoàn toàn chân ch t thanh b ch, quên tháng n m không h ngh ¾ n s già nua, nên vô "não" t c vô "lão" vong "niên" t c vong "lão" ch l u gi t m lòng trinh khi t, dung nhan t nhiên thanh tú sáng s a, còn n u tâm không th ng b ng thì ch ng th dùng ng c báu che cho m t h t x u xa ¾en ¾ i, d u Th n y Thánh

314

Thiên Á ng Du Kí

d c c ng không th giúp ng i ta kh i già. Cho nên mu n tr mãi ch có cách: "Không phi n não, n chay, ít soi g ng, luôn ngó vào n i tâm". Trai gái trên ¾ i n u nh th c hành ¾ c bí quy t này t ch ng c n t i son ph n t nhiên dung nhan tr ¾ p mãi, há ch ng sung s ng sao? T Ph t: Vì th i gi ¾ã tr , b a khác l i xin t i th m, bái t Lão M u cùng ch v tiên n ng. D ng Sinh: C m t Lão M u ¾ã quá nhân t ch giáo, vô cùng ¾ i n, vì th i gi eo h p, ¾ t ph i theo ân s tr l i Thánh Hi n ½ ng, xin bái t Lão M u. Lão M u: D nhiên là nh v y, tôi c ng ch ng th l u gi , ngày khác g p l i. D ng Sinh: Th a con ¾ã s a so n xong, kính m i ân s lên ¾ ng. T Ph t: ½ã t i Thánh Hi n ½ ng, D ng Sinh xu ng ¾ài sen, h n phách nh p th xác. WUX

315

Thiên Á ng Du Kí

H IM

I CHÍN

L I D O CUNG TÂY HOA L NG NGHE DAO TRÌ KIM M U THUY T PHÁP

Ph t S ng T Công Giáng ngày 23 tháng 2 n m Canh Thân (1980) Th Th ngo i Âào nguyên c nh s c u Du nhân nh xí th a vân chu Bàn Âào th h truy n h ng v Nh t Âi m cam lâm nhu n ng c h u. D ch Thâm u thoát t c c nh ¾ào nguyên Khách c i thuy n mây t i cõi tiên D i g c cây ¾ào h ng t a ngát Ng t ngào h ng tr n v th m ngon. T Ph t: B a nay th y trò mình l i t i cung Dao Trì bái ki n Lão M u ¾ nghe ng i thuy t pháp, trò ngoan hãy ch nh t y ph c theo ta lên ¾ ng.

316

Thánh Hi n Á ng

D ng Sinh: Th a con ¾ã s a so n xong. Ba ¾ i m i có ¾ c d p may t i cung Dao Trì l ng nghe Lão M u thuy t pháp, n tr i n th y con ch ng dám quên. T Ph t: C i ¾ài sen bay th ng t i cung Dao Trì n i cõi Vô C c... ½ã t i Tây Hoa n i Thánh M u Dao Trì c ng , D ng Sinh mau xu ng ¾ài sen, chúng ta t i l y m ng ra m t Lão M u. D ng Sinh: Xin tuân l nh, phong c nh Dao Trì th c quá a thích, kh p n i gió tiên ph i ph i, hào quang l p lánh khi n tâm th n t i sáng. Hào quang này khác v i m i ch n, không ch chói m t mà còn khi n m t con m l n, sáng r c, khó nh m l i n i, không rõ vì nguyên nhân gì? T Ph t: Tây Hoa Dao Trì là n i Thánh M u c ng , khí vàng ng ng t gi ng nh núi vàng th gian, c ng nh ng i ¾ i th y ti n m t m l n, b i v y khi nhìn th y khí ¾ o sáng ng i t nhiên con c m giác nh v y, ¾ó là ánh m t r t ¾áng yêu. Ha ha, không ¾ c nhìn ngó m t cách tham lam, chúng ta t i v n an Lão M u. D ng Sinh: Vào trong thánh ¾i n th y Lão M u l v vui t i, các tiên n c ng m m c i cúi ¾ u nghinh ti p chúng tôi, trong lòng vô cùng hân hoan vui s ng... ½ t bái ki n Lão M u, b a nay theo th y t i th m l i cung Dao Trì, kính xin Lão M u t bi m l ng ân ban linh quang, cùng ti t l huy n c ¾ i ¾ o ¾ m trí cho ng i ¾ i. Lão M u: Lành thay, D ng Sinh và T Ph t cùng ¾áp thuy n t , vân du tam gi i, qu ng ¾ th ng sinh, thay

317

Thiên Á ng Du Kí

m t tôi chia bu n cùng h , ¾ó là vi c làm n ích tôi c m th y ¾ c an i vô cùng. Nhân duyên s m tr ng g c ¾ o sâu dày, b a nay m i có n i cu c du hành l n lao này. Mong D ng Sinh chí l n ¾ t thành, sách Thiên ½ ng Du Kí s m vi t xong h u d ng nghi p Thánh ph ¾ chúng sinh, công l n thành t u, ¾ ch Tiên Ph t cõi tr i m i l n ghé xu ng cõi tr n kh i than th là chúng sinh khó ¾ , sách này có th h ng d n r t nhi u nguyên linh tr v ¾ c cõi tr i g p l i tôi... Gi tôi l i h ng d n D ng Sinh d o th m thánh c nh Dao Trì ¾ khai m ¾ o l n. D ng Sinh: C m t l i vàng d y b o c a ¾ c Lão M u... ½i theo sau Lão M u các tiên n h u c n hai bên, có c m giác gi ng nh là ¾ã v t i nhà c , các tiên n gi ng nh có quan h ch em, quen bi t nhau t nh ng thu nào... Lão M u: D ng Sinh nói r t ¾úng, nh x a t i chân núi Tam S n n i biên gi i thiên ¾ ng, các ¾ t ¾ u là anh em ch em, th r i bi n kh t m mình, trút b áo tiên, sau khi t nh d y th y mình t i tr n gian xác tr n thân b i, do ¾ó mà ng i th i kh i th y l y lá che thân, b o v nguyên th , ngày nay ¾ã ti n t i dùng v i hoa may áo m c, ¾ ng th i tính linh Tiên Ph t c ng b phai l t d n. M i ng i ¾ i ¾ u thay m t, muôn h k t làm thân b ng quy n thu c, tham lam b i ¾ , nh n gi làm chân, ngày qua ngày hoang mang s hãi. Các tiên n này tr c kia ¾ u là ch em, h t i ch n tr n gian, tr i qua ki p kh , nh ng r i s c t nh s

318

Thánh Hi n Á ng

hãi o m ng, tu thành chính qu , thay th t ¾ i x ng, v ¾ây n ng bóng m . D ng Sinh: Lão M u nói qu ¾úng, chúng sinh v n t m t g c sinh ra. N i ¾ây có m t cái ao n ¾ y hoa sen tr ng, trong s ch vô cùng, ¾ p th m vô k , d i n c còn có cá vàng b i qua b i l i, c nh tiêu dao t t i th t ¾áng yêu. Lão M u: ½ây là m t trong các c nh kì l Dao Trì, Dao Trì còn g i là Tây Trì, hoa sen ¾ua n tràn lan, cá vàng b i l i kh p n i gi ng h t b c tranh tu ¾ o. Hoa sen cá vàng ¾ u là nh ng th n v t có linh tính, gi xin ¾i m hóa cho chúng ¾ chúng thuy t pháp: "Hoa sen, hoa sen, v trong sáng trinh b ch c a mi nh bè trong bi n kh , t gìn gi s thanh cao, cánh hoa không dính m t h t b i, khí ch t thoát t c h n h n ng i ta, hãy thuy t pháp ¾i". D ng Sinh: Sau khi Lão M u nói pháp t bi xong, hoa sen d t dào lay ¾ ng gi ng nh bày t s vâng l i ¾ ng ch nhân ao ng c. Hoa c t ti ng du d ng êm d u nói: "Tôi s ng gi a ¾ám bùn nh n i tr n th , m c dù n c ¾ y nh b n nh ng tôi c gi gìn trái tim trong s ch, r b n g c v ng, không vì hoàn c nh trái ngang mà lui b c. ½ p trên bùn nh bi t rõ g c ¾ o, ch u ¾ m b c nh n c, s ng nh nhàng thanh thoát nh gió nh ng tâm ý v n c m th y d th a. Chân tuy ¾ p trên bùn ¾ t nh ng tay lá, tâm hoa l i n i trên m t n c, ngóng nhìn v ch n quang

319

Thiên Á ng Du Kí

minh. H i loài ng i, các v s ng t i th gi i ô tr c, ¾i trên ¾ ng ph b i tránh sao kh i tâm b ô nhi m b ¾ ng hóa? B i tr n vùi chôn bao du khách, m y ng i gi ¾ c tâm trong s ch ¾ p ¾ ? Chân tôi ng p trong bùn, trong s ch hóa nh ng bùn nh , bi n chúng thành v t th c nuôi s ng thân tôi. R a s ch ngó sen hi n rõ g c r trong tr ng, nh v y há l i ch ng tin là tôi g n bùn mà ch ng hôi tanh mùi bùn sao? Nhân lo i tr m luân ¾ a l c, không ph ng cách v t thoát ra kh i, k b ¾ m chìm trong n c ¾ c bùn nh lâu s b th i nát ch ng th tránh kh i, vì s c ¾ o ¾ã th y quá y u t, không còn s c ¾ kháng nên b tình d c h hóa, nhân tính b c nh c g p s t n công t bên ngoài không kham n i, cu i cùng tr thành b i ho i, suy ¾ i, di t vong. Mong ng i ¾ i l n lóc gi a ¾ám b i tr n c b o v gi gìn tâm cho trong sáng, ¾ nó tr thành ¾óa hoa tâm trong tr ng tinh khi t, h ng v n o ¾ ng t ng lai quang minh mà ti n t i, n i ao ng c tôi ¾ t ¾ c qu v thanh cao, mong ng i ¾ i noi g ng theo tôi ¾ kh i b b i b m tr n gian chôn vùi s s ng". Hoa sen nói xong, lá và hoa h ng v phía Lão M u lay ¾ ng gi ng nh vái l y, sau ¾ó hoàn toàn yên l ng tr l i. Th t không ng ¾ c là công chúa hoa sen l i có th thuy t ¾ c m t bài di u pháp hay ¾ n nh v y, qu là mi ng nói sen vàng n , t l y làm th n vì mình không ¾ c nh v y.

320

Thánh Hi n Á ng

Lão M u: Hoa sen do Th n Thánh hóa thân, ¾ i bi u cho tính linh thanh cao trong s ch, do ¾ó hình ch Tiên Ph t ¾ u ng i trên tòa sen ng ý là ¾ t ¾ c ¾ a v vinh d nh hoa sen. Mong ng i ¾ i h c ¾ c tinh th n hoa sen, th u su t ¾ c nh ng l i g i g m hoa sen tu thành b c c u ph m ¾ài sen. Gi l i xin ¾i m hóa cho cá vàng ¾ nó thuy t pháp: "Này cá vàng, cá vàng, thân mình sáng ng i linh ho t vô cùng, s ng trong ch u c nh ¾ ng i ¾ i mua vui, mi ¾ã t ng th y bi t bao ¾i u hãy nói nhi u lên ¾i ¾ cho ng i ¾ i th u t . Hãy khai kh u nh ng c phun châu ¾i". D ng Sinh: Sau khi Lão M u thuy t pháp, m t ¾àn cá vàng nh y lên kh i m t n c, r t ph n kh i, cùng ¾ ng thanh nói: "Tôi là b n v i hoa sen, ¾ u s ng trong ao, tính tôi hi u ¾ ng su t ngày vùng v y sung s ng vô cùng. Ch sen l i gi l ch ng dám tùy ý ¾i l i s gây náo ¾ ng, ch lo r ng càng hãm càng sâu b i c nh ¾ p b t th ng, ch nhân th l i b t tôi xách lên b ¾ cho ng i th câu, tr con th y tôi ¾áng yêu, vây quanh ngó tôi m t cách khinh nh n, khách hàng thích tôi ch nhân bán li n, t trong ao r ng rãi b ¾em nh t vào ch u c nh, t ¾ó tr ¾i ph i s ng n i ch n ¾ t tr i nh h p, tôi ¾ã ph i ch u s ki p s ng cho qua ngày. Cùng l m thì c ng tr thành th n giám sát nhân lo i, m i c ¾ ng c a h ¾ u không qua kh i m t tôi, t p quen l i s ng nh v y c ng ch ng th y gì là l lùng

321

Thiên Á ng Du Kí

cho l m. Nh ng lúc ng i ¾ i bu n r u ¾ u ¾ n bên tôi ¾ l v m t và ánh m t hi n t ng m nhìn tôi mà ngh th m r ng: Cá vàng tuy s ng trong ch u c nh nh ng không lo bu n, tiêu dao t t i, ch ng s ¾ói rách, m t làn n c trong, m t b áo ¾ p l ng l y, ngâm ¾ã không nát mà l i còn r c r thêm, h n bi t bao ng i s ng n i ¾ t r ng, ch n nhà cao c a l n nh ng tâm s u ý kh . Hãy nhìn b áo tr n t c hoa l , tr i qua nh ng l n gi t n c li n bi n ch t ¾ i màu ch ng còn ¾ p ¾ bóng b y nh x a. Tôi thích b ¾ vàng thiên nhiên su t ¾ i mang trên mình, tôi không mu n ch mình tôi r c r sáng s a cho nên khuy n khích ng i khác cùng yêu thích m t b ¾ mà dùng ¾ c su t ¾ i, b n b vô cùng, ch dùng n c gi t là l i s ch s ¾ p ¾ nh m i. Áo tr n t c ph i dùng ¾ th nào nh xà bông, b t gi t, v.v... ¾ gi t s ch m i ngày nh ng còn cái thân ô u thì l i ch ng h ngh t i. Ng i ¾ i tranh danh ¾o t l i, ân oán trói bu c do ¾ó khi n ng i chán ghét nhau. Tôi bi t yên ph n, ch m t chén n c lã, m t làn gió nh c ng t c m th y ¾ y ¾ . N u tôi ¾ p b ch u c nh ch ng hóa ra là tôi t sát sao? B i tôi s ng trong n c, ng i s ng trên ¾ t li n, còn nh cu c s ng xa r i ¾ o l n li n b lâm vào c nh t i t m ch t chóc. Mong ng i ¾ i ra s c phát huy u ¾i m c a mình, gi ng nh tôi ¾ã giúp ¾ c nhi u ng i vui s ng hân hoan khi ng m nhìn tôi b i l i".

322

Thánh Hi n Á ng

Cá vàng nói xong li n nh y lên trên m t n c, kính c n cúi ¾ u cáo lui. Nghe nh ng l i thuy t pháp kì l và quý báu c a hai v xong, m i hay r ng v n v t ¾ u có tính linh m n tu , ch ng thua kém loài ng i, qu là m t bài thuy t pháp vô cùng thú v . T Ph t: Ch có khinh th ng cá vàng, ta ngh r ng n u ¾em so sánh h n là ng i ¾ i thua xa, sau khi nghe thuy t pháp xong mà không t nh ng há ch ng l lùng l m sao? Lão M u: V n v t linh thiêng ¾ c ân khí tr i ¾ t ân ban b o b c do ¾ó ¾ u có n ng l c siêu phàm, trong tam tài (¾ t tr i ng i) ch có ng i là quý, tu ¾ o r t d , xin ch b qua. Chúng sinh n u mu n ¾ c linh quang Tây Hoa ân ban, hãy ch m ch t ng ni m bài linh chú d i ¾ây: Th t khí chi thiên T hoàng kim ¾ ng B ch ½ ¾ ng quy n An tr n tây ph ng Hoa âm Linh S n Hi u vi t th n v ng B ch v phi qu n Ki n kì ng long Th ng du huy n thanh Xu t nh p hoa cung T ng lãnh tiên t ch Li t gi n ch ph ng B y khí c a tr i ½i n ng c T Hoàng B ch ½ ¾ang quy n Ph ng tây tr n yên Hoa Âm Linh S n Hi u là th n v ng Lông tr ng qu n bay Ph t c c i r ng D o cõi Huy n Thanh Ra vào cung hoa N m h t s Tiên Bày th các ph ng

323

Thiên Á ng Du Kí

Cát nh t giai th n V n thánh y n giáng B i h i c u hà L u tán huy quang Kim tình hoán hoán B ch th ch d ng d ng Khai tiên quang linh Th n phu t khu Nguy n ¾ o nguy n tiên Nguy n sinh nguy n tr ng Th ng nguy n kí h i M bát cát x ng Nh c thu thông chân C i ngã hình dung Bi n hóa t ngã D khí ¾ ng t ng Thân phi c t khinh Th ng th ng t phòng.

Ngày lành gi t t Muôn thánh giáng ti c B i h i chín mây Hào quang t a kh p M t vàng ng i sáng ½á tr ng v ¾ i Rõ tiên th u linh Thân m b n mi n C u ¾ o c u Tiên C u s ng ¾ c lâu C i ngu n ¾ã g p Theo ch ng t t lành L i thâu l t ½ i hình dung mình Bi n hóa cái ta Cùng khí ¾ o l n Thân bay x ng nh Lên th ng gác tía.

T Ph t: Th i gi ¾ã tr , ngày khác s l i t i cung kính l ng nghe Lão M u d y, gi ¾ây xin cáo t . D ng Sinh: C m t Lão M u t bi ¾ã ch rõ b n mê, bái t ¾ c hi n m u. Th a con ¾ã s a so n xong, kính m i ân s tr l i Thánh Hi n ½ ng. T Ph t: ½ã t i Thánh Hi n ½ ng, D ng Sinh xu ng ¾ài sen, h n phách nh p th xác.

324

Thánh Hi n Á ng

H I HAI M

I

BA

D O CUNG TÂY HOA L N TH

L NG NGHE DAO TRÌ KIM M U THUY T PHÁP

Ph t S ng T Công Giáng ngày 3 tháng 3 n m Canh Thân (1980) Th Trang T nhàn lai m ng Âi p phi Thanh Âàm d h a t ng châu quy Th tình nh ng nh ng tùy phong kh Hi n giáo vô th ng bách s phi. D ch Gi c b m Trang Sinh ¾ p m ng lòng Thuy n v l a hu ng p h trong Tình ¾ i r i lo n cu ng phong th i Kh i d y vô th ng v n s không. T Ph t: Th gi i thiên ¾ ng c c l c ch ng ¾âu xa, n u nh quét d n cho s ch s ¾ c n i mình ¾ang cùng t y tr ¾ c tâm ô u thì không nh ng c d i ch ng m c b a trên m nh ¾ t tr n gian mà l i còn có th hóa ¾ t thành

325

Thiên Á ng Du Kí

ng c vàng sáng choang, ¾ t thanh t nh t c là ¾ t hoan l c, thiên ¾ ng ngay tr c m t chúng sinh, mu n b c t i ch ng khó kh n gì, con ng i không có ¾ôi cánh làm sao bay b ng? Nên th nh t là ph i luy n cho tinh th n thanh thoát nh nhàng, th nhì là ph i tu ¾ nghi p ác hoàn thi n, thì tuy không có cánh song v n có th nh khinh khí c u ¾ y p khí thanh nh bay lên. Còn ng c l i tâm h n n ng tr c, t i l i ¾ y mình, d u có ¾ôi cánh dài r ng nh ng l i phi n não cùng ch n níu kéo c ng ch ng th lên thiên ¾ ng ¾ c. B a nay ¾ã t i gi d o th m cõi tr i ¾ vi t sách, th y s h ng d n trò ngoan D ng Sinh c a th y d o th m cung Dao Trì thêm l n n a, chu n b lên ¾ài sen. D ng Sinh: Th a con ¾ã s a so n xong, kính m i ân s lên ¾ ng... T Ph t: ½ã t i cung Dao Trì, D ng Sinh xu ng ¾ài sen, chu n b vào l y chào ra m t ¾ c Lão M u. D ng Sinh: T i cung Dao Trì có thêm c m giác thân thu c, Lão M u th ng xót con ¾ , ân ¾ c th c sâu dày. Theo ân s d o th m ba cõi, d h i chân ¾ o n ích quá nhi u... Kính xin Lão M u ân ban linh quang. Lão M u: Lành thay, D ng Sinh b a nay l i t i th m ch n m u , th t qu vui m ng. Tôi ni m nguyên linh lòng h ng lo l ng mong sao sách Thiên ½ ng Du Kí vi t xong ¾ th c t nh b n mê, c u ¾ chúng sinh, lòng h n ¾ c an

326

Thánh Hi n Á ng

i m t vài ph n. ½ chúng sinh th y rõ c nh l Dao Trì, D ng Sinh hãy theo tôi ¾i th m các ch n. D ng Sinh: V n cây phía tr c k t trái xum xuê, trái l i gi ng nh trái ¾ào chín ¾ cùng kh p h ng v th m ngát, khi n thèm ch y n c mi ng. ½ào này so v i ¾ào d ng gian l n h n nhi u, ch c là ng i ¾ i kêu ¾ào này là ¾ào tiên ¾ây? D i g c ¾ào có nhi u tiên ¾ ng, tiên n vui ¾ùa, l i có các ¾ o tr ng, v thì ng i trên phi n ¾á ¾ánh c su t ngày, có v ¾ang hái ¾ào tiên n, h s ng không bu n r u lo l ng, ai th y c ng ph i mê, ch ng rõ ph i tu t i m c nh th nào m i ¾ c h ng cu c s ng sung s ng này? Lão M u: ½ó là v n l c thú ¾ào tiên trong tam gi i, ch có linh khí Dao Trì m i hun ¾úc n i ¾ào tiên, kh p v n ¾ào tiên chín ¾ là có ý ch nh ng ai th gian tu hành ¾ t ¾ o lên hái mà n. D ng Sinh: Khu v n hình nh có ng i canh gác, ch ng rõ có ¾ c phép vào t do không? Lão M u: Phía ngoài v n có tiên canh gi , n u nh k tu ¾ o mà công qu ch a tròn ¾ y không ¾ c phép vào trong d y n ¾ào tiên. Tiên ¾ ng tiên n và các ¾ o s trong v n này ¾ u là quý khách c a Dao Trì, ¾ ng th i c ng là ch nhân, b a nay tu thành chính qu do ¾ó m i ¾ c t i ¾ây s ng tiêu dao t t i cùng n trái ¾ o. D ng Sinh: Sau khi tu thành chính qu ph i t i cung Dao Trì nh n ¾ào tiên do Lão M u ban ¾ ¾ c tr ng sinh b t lão là t i sao?

327

Thiên Á ng Du Kí

Lão M u: ½ào Tiên gi ng hình trái tim do ¾ó có th nói là ¾ào tiên tr ng t i tim ng i. Chúng sinh n u nh ch u khó tu ¾ o, m t s m công ¾ c viên mãn, thoát xác bay lên Dao Trì d ti c ¾ào tiên cùng nh n lãnh qu v ng tòa sen, b i v y vi c t i Dao Trì n ¾ào tiên t ng tr ng cho s ch ng qu thành ¾ o, v nh vi n thoát luân h i, mãi mãi ¾ c h ng t c l c c a tr i ân ban. Do ¾ó ng i ¾ i ph i ch m lo vun b i thi n tâm, không ¾ c ¾ tâm sinh ác ni m, ¾ c ni m, n u nh trái l nh cây ¾ào tiên khô héo ch t ¾i, s không ¾ c h ng ¾ o qu , hi n nay k tu ¾ o r t nhi u, ¾ào tiên Dao Trì k t trái sai vô k , ¾ang ch chúng sinh lên hái, mong r ng chúng sinh s không ¾ m t c h i t t. Chúng ta hãy vào trong v n ph ng v n các ¾ o s ¾ang ng i ¾ánh c . D ng Sinh: Xin tuân l nh. Các tiên canh v n th y Lão M u t i l p t c lui b c nh ng l i cho chúng tôi vào... Xin Kim Tiên cho bi t v quá trình tu thành chính qu c a ngài? Sau khi lên t i Dao Trì c m t ng c a Kim Tiên ra sao? Kim Tiên: D ng Sinh t d ng gian lên h i v kinh nghi m tu ¾ o, m i ng i, ¾ i chúng tôi ch i xong ván c này s ¾àm ¾ o v i D ng Sinh ¾ c ch ng? D ng Sinh: ½ánh c ¾ ng ngoài mách h n là sáng n c h n ng i trong cu c, ¾ o ng c l i th c ch ng khó kh n.

328

Thánh Hi n Á ng

Kim Tiên: A ha, D ng Sinh nói r t chí lí. Nhà Ph t dùng h t b ¾ k t thành xâu chu i, m i h t là m t ti ng ni m Ph t, còn ¾ o gia l i l y g làm bàn c và quân c , v ch ¾ ng ¾i n c b c xu t qu nh p th n và d n ph i: "½ánh c không bàn b c m i là chân quân t , ¾ã ra quân mà không lui m i là ¾ i tr ng phu". Qu là l i kinh tuy t di u, ch ¾i m nhiên không nói n ng mà chi n th ng tinh th n qu là anh d ng. B i v y cho nên m i ví s ¾ánh c c ng gi ng nh l n tràng h t ni m Ph t, qu là vô thanh th ng h u thanh, c cao tuy t v i v y. Tính c siêu di u công phu ¾ c t i m c này n u không ph i là nhân s ch ng th làm n i. Ha ha tính c kiên nh n nh ng i l n tràng h t, qu là cao th . D ng Sinh: Th a không dám, l i Kim Tiên d y siêu di u quý báu nh vàng. Xin Kim Tiên cho bi t thêm v quá trình tu luy n và ph i làm cách sao ¾ ¾ t ¾ c ¾ o qu tròn ¾ y? Kim Tiên: Tu ¾ o là s nghi p c a c cu c ¾ i, ch ng th m t s m lo xong, nh ¾ánh không ti n t c là lùi v y, l i thêm quân mai ph c kh p n i nguy c kh p ch n, không qu n th t b i m i th ng n i bàn c , thoát kh i ¾ i s ng phàm tr n ràng bu c. Tôi lúc s ng tr n gian tr n ni m kính th Thái Th ng ½ o T , Lã T S , Quán Âm ½ i S cùng ch Tiên Ph t khác, ch m lo h c ¾ o tìm hi u chân lí, h c t t c nh ng gì có ích cho chúng sinh, cho ti n t ng thu c k nghèo, s a ¾ ng xây c u, n t ng kinh sách,

329

Thiên Á ng Du Kí

gi ng kinh thuy t pháp, ¾ u d c l c làm t t c . Cu i cùng công qu viên mãn, sau khi quy tiên, nguyên linh ¾ c t i cung Dao Trì s ng tiêu dao, t m n c ao ng c, n ¾ào tiên luôn luôn t t i, l y mãi không h t, dùng hoài v n còn, có th nói là sung s ng vô cùng. Mong ng i ¾ i h i tâm t nh gi c hôn mê s m tu ¾ o l n, ¾ ngày sau có th t i ¾ây cùng nhau nói chuy n ¾ o, bàn lu n l huy n vi. D ng Sinh: Xin h i tiên n ng, tiên n ng tu cách sao mà ¾ t ¾ c chính qu ? Tiên Cô: Tôi thu bé h c ngh may, sau khi thành tài t mình m ti m hành ngh . Sau nh b n gi i thi u, tôi t i bái s h c ¾ o, t nh kh u n chay, m t m t làm vi c ki m s ng, m t m t tu thân ng ¾ o, n a thánh n a phàm, g p khách hàng là tôi khuyên h tu ¾ o, g p k nghèo khó là tôi giúp ¾ . T i n m hai m i l m tu i tôi l p gia ¾ình, ch ng tôi v n c ng là m t c s tu t i gia, nên hai v ch ng cùng tu, có l i l m chi cùng tha th cho nhau, chúng tôi ¾ u t bi t là thiên ân thánh ¾ c run r i m i g p ¾ c ng i b n tri k ¾ ng tu, qu là quá may m n. Chúng tôi sinh ¾ c hai trai m t gái, ¾ u ngoan ngoãn ch m ch h c hành, gi gìn ¾ o ¾ c, vun b i ph m h nh. Su t ¾ i làm vi c thi n không m i, ¾ ¾ c r t nhi u ng i, t i n m sáu m i hai tu i không b nh mà m t, nguyên linh bay th ng lên cõi Dao Trì Vô C c, ¾ c Lão M u phong làm T nh Nguy t Tiên Cô tiêu dao vô t n. Còn ch ng tôi quy tiên t m t n m tr c, hi n ¾ang tu luy n t i cung

330

Thánh Hi n Á ng

½ông Hoa c ng ¾ t ¾ c qu v r t cao. Hi v ng ng i ¾ i tu ¾ o không ch tu ¾ c h nh bên trong c a mình, mà vi c công qu bên ngoài c ng quan tr ng l m v y, n u nh g p ng i ho n n n kh n kh ph i d c tâm c u giúp, lòng t bi ¾ó công ¾ c r t l n, n u nh thi u ¾ c khó thành ¾ o ¾ c. Trong khi tu ¾ o không ¾ c c ng cao kiêu ng o, t cho mình là ¾ y ¾ , ph i bi t nghe l i d y c a ng i tr c cùng b n ¾ o, n u nh g p các tu s c a các tôn giáo khác c ng ph i ¾em lòng tôn kính y nh các b n ¾ o c a tôn giáo ¾ó v y, không ¾ c bài xích, coi khinh, ph báng, ¾ó là công phu b i d ng n i ¾ c v y. Có ng i m t m t tu ¾ o, c u ¾ chúng sinh, nh ng m t khác l i coi khinh các tu s c a tôn giáo khác, tâm phân bi t này n , ghen ghét oán h n ¾ th , ¾ i v i n i tâm t n h i r t l n. K tu ¾ o th i th ng m c ph i ¾i m này khi n cho ¾ o qu khó tròn ¾ y, vì còn s ng gi a cõi tr n, m t th t ch ng sáng thành t o nghi p mà ch ng hay. Mong r ng sau khi nghe l i tôi nói, mau mau s a ¾ i sai l m, s nghi p tu ¾ o m i không b khuy t ¾i m, nên ghi nh k . D ng Sinh: Sau khi nghe các v ¾ó thuy t pháp xong, th y r ng vi c tu ¾ o ch ng d dàng, quá trình tu ¾ o c a cái v ¾ó ¾ u tr i qua bi t bao tr ng i cùng g p r t nhi u s ¾ kích m i có th thành công. V l i trong cu c s ng th ng nh t t vi c nh cho chí vi c l n ph i hành x cho t i m c t n thi n t n m , ¾ i v i các tôn giáo khác không nuôi d ng s b t bình cùng bài xích l n nhau. T i cõi

331

Thiên Á ng Du Kí

thiêng liêng tôi th y Tiên Ph t các gi i r t dung hòa nên tôi tin t ng r ng ch nh ng ai có tâm bao dung cùng v t b ¾ c t ki n m i có th th ng hoa lên cõi tr i s ng tiêu dao, còn không l a thiêng liêng n i cõi tr i s b c cháy d d i b i vì d u là cõi Tiên cõi Ph t c ng ch ng ch n nào hoàn toàn yên t nh. Theo nh tôi ¾ c th y phàm nh ng thánh linh có th qua l i cõi linh thiêng h ¾ u có ý th c v tôn giáo, cho nên d u g p c nh ng nào h ¾ u ¾ t ¾ c trình ¾ t bi t mình và v n v t cùng chung m t th , ¾ u lo v t thoát ra ngoài không ch u ¾ cho ngo i v t ràng bu c m i có th t n t i n i n i c nh gi i vô c c. N u không v y thì linh th c a h khi t i c nh gi i vô ngã mà còn gi thói quen ch p ngã tr c ¾ây s b ch i t ngay, ch ng th ti n vào cõi chân không vô c c thanh t nh n i. Lão M u: D ng Sinh nói r t ¾úng, chúng sinh n i cõi phàm tr n ¾ u là con ¾ , các tôn giáo n u nh ¾ kích l n nhau t c là t mình chôn vùi mình ch ng th c u vãn n i. N i giáo lí ho c giáo ngh a c a các tôn giáo tuy có s b t ¾ ng, song m c ¾ích cu i cùng t t c ¾ u chung m t g c. c mong chúng sinh hãy c gi t tâm, t v n, t tu, t thành. L tr i vô c c nghinh ti p ¾ o cao vô c c, k tu ¾ o ph i ¾ t t i c nh gi i vô thanh, vô s c, vô t ng còn n u nh không quét s ch n i tam tâm, t t ng h n là khó ch ng ¾ c ¾ a v t i cao là ¾ài sen c u ph m. Nh b a nay D ng Sinh ¾ã th y h ¾ u ¾áng yêu d m n, t t c nh ng gì thu c v d c gi i, s c gi i, vô s c gi i n i h

332

Thánh Hi n Á ng

¾ u ¾ã ¾ c tr kh s ch tr n, do ¾ó h có th ¾ t ¾ c qu v siêu thoát kh i nh ng ràng bu c n i cõi h ng tr n, ng i ¾ i giác ng , tu luy n bao nhiêu thì ¾ c b y nhiêu. Do ¾ó mong ng i ¾ i nh n chân ra l th c mà quay v ¾ c ¾ ng ngay, ¾ ng tâm chung s c c u ¾ nhân lo i ¾ang b ¾ày ¾ a trong th i kì m t pháp này, ¾ t o h nh phúc cho m i ng i quay v con ¾ ng sáng ¾ o ¾ c l y s t t lành hòa thu n làm m c ¾ích, tu thân d ng tính ¾ ¾ c g n cõi Dao Trì Vô C c chung h ng ¾ o tr i. T Ph t: C m t nh ng l i ch giáo nhân t c a Lão M u, nh ng ¾i u r n ¾i d n l i chúng sinh tin r ng chúng sinh s th c hi n ¾ c nh ng ¾i u Lão M u h ng mong mu n, chúng sinh s t y tr ¾ c thói quen x u xa cùng tính tình hèn kém, theo thi n b ác, t nay v sau s d t b ¾ c c n b nh t h y ho i mình, không còn tham, sân, si cùng dâm d c, c b c, d i trá, mau quay tr l i con ¾ ng thi n ¾ cùng leo thang tr i và tránh kh i ¾ a l c ¾ a ng c, vì khi ¾ã r t xu ng ¾ó m i kêu c u vô ph ng thoát kh i. B a nay th i gi eo h p xin cáo t Lão M u, thánh c nh Tây Hoa d o th m t i ¾ây k nh là ¾ã hoàn t t ¾ c m t ph n, D ng Sinh hãy l y t n M u ¾ còn chu n b tr l i Thánh Hi n ½ ng. D ng Sinh: ½a t ¾ ng t M u ¾ã m l ng t bi ân ban linh quang ¾i n lành, khai m trí hu cho con, con xin h a s vâng l i hành ¾ o c u ng i, hoàn thành ¾ i nguy n ¾ báo ¾ n n M u. Xin bái t Lão M u.

333

Thiên Á ng Du Kí

Lão M u: Vì ¾ chúng sinh mà T Ph t cùng D ng Sinh ph i ch u bi t bao ¾ ng cay kh c c bôn ba kh p ba cõi, sau khi sách ½ a Ng c Du Kí vi t xong ph ¾ kh p hoàn c u, l p ¾ c công ¾ u trong vi c giúp chúng sinh m tai sáng m t, lòng tôi c m th y vô cùng an i. B a nay D ng Sinh l i d o th m cõi tr i, h i ¾ o tìm chân lí ¾ vi t sách Thiên ½ ng Du Kí gi i thi u phong c nh t i sáng thiên ¾ ng ¾ qu ng ¾ chúng sinh lòng tôi vô cùng sung s ng, ¾ c bi t ban m t bài th cùng m t trái ¾ào tiên ¾ trí hu mãi mãi khai m . Th Thanh loan giáng th  nguyên linh Thánh bút huy th  o  c kinh Á a ng c thiên  ng vô nh l Tâm phân thi n ác nh tùy hình Thiên thu Âi n s kim do t i V n c kí du hãn m c hinh Kh h i h ng ba tòng th t c Bàn Âào th c bãi h ng hà linh. D ch Pháp m u giáng th ¾ nguyên linh Thánh bút biên thành ¾ o ¾ c kinh

334

Thánh Hi n Á ng

½ a ng c thiên ¾ ng chung m t c a Tâm chia thi n ác bóng theo hình Ngàn x a kinh báu còn l u ý Muôn thu sách hay mãi n c tình Bi n kh sóng to t ¾ y d t ½ào tiên n ¾ c s tr ng sinh. D ng Sinh: L y t Lão M u ¾ã ân ban th tr i ¾ào tiên, ¾ t s mang v th ng th c h ng v ¾ o. Xin t bi t Lão M u. Th a con ¾ã s a so n xong, kính m i ân s tr l i Thánh Hi n ½ ng. T Ph t: ½ã t i Thánh Hi n ½ ng, D ng Sinh xu ng ¾ài sen, h n phách nh p th xác. WUX

335

Thiên Á ng Du Kí

H I HAI M

IM T

D O CUNG B C HOA L NG NGHE B C HOA ½ QUÂN THUY T PHÁP

Ph t S ng T Công Giáng ngày 23 tháng 3 n m Canh Thân (1980) Th Thanh s n bán nguy t th y sàn l u Á o khách tâm Âàm phi m bi n châu Trúc nh thanh l ng tr th nhi t Thân vô quái ng i l c du du. D ch N c trên núi bi c m nh tr ng treo Khách d o h tâm gác mái chèo Bóng trúc qu t n ng thêm nóng b c Thân không ràng bu c s ng làm sao. T Ph t: Tu ¾ o nh ¾i thuy n, ph i dùng trí tu cùng ánh m t cao sáng phân bi t ph ng h ng, còn không bi n kh bao la ch m t chút không c n th n thuy n b ¾ m chìm, ¾áng lí dùng thuy n ¾ ¾ ng i mà thành ra sát h i

336

Thánh Hi n Á ng

sinh m nh. Do ¾ó k tu ¾ o ph i d a vào trí tu ¾ ng ¾ o, ¾ o ngay tâm há ph i vào ch n núi sâu tìm ki m sao? Trèo cây tìm cá cu i cùng ch ng ¾ c (duyên m c c u ng chung b t kh ¾ c) m i ng i ¾ u cho mình là ph i, k khác là trái, cu i cùng bi t tin ai là ¾úng? Lão t ng cho hay là t tin "mình" s ¾ c c u ¾ , "mình" ¾ây chính là "chân ngã" t c cái tôi chân ch t, k không tin n i v ch t c a chính mình là cái ta chân th t trong ta thì k ¾ó làm sao có th tu hành ¾ c ¾ o n i. B a nay gi vi t sách ¾ã t i th y s h ng d n D ng Sinh d o th m cõi thánh. D ng Sinh: Con ¾ã s a so n xong, kính m i ân s lên ¾ ng. T Ph t: B a nay th y trò mình s d o th m cung B c Hoa, ra m t ¾ c B c Hoa ½ Quân xin ngài thuy t pháp ¾ sách Thiên ½ ng Du Kí có thêm nhi u ánh sáng. D ng Sinh: D o th m cõi tr i Ng Lão ¾ã m t nhi u th i gi , b a nay l i t i cung B c Hoa, phong c nh m i hi n ra, phóng t m m t nhìn c m th y t i t m l nh l o, không khí m th p là t i sao? T Ph t: B c Hoa là tinh hoa khí n c k t thành do ¾ó m i có c m giác nh v y, mu n rõ h n ph i th nh ý ¾ c ½ Quân ch giáo. D ng Sinh: Th a ph i. Theo th y xu ng ¾ài sen, càng ¾i t i c m giác càng tho i mái... Phía tr c cung ¾i n nguy nga, trông gi ng nh th y tinh cung trong su t sáng

337

Thiên Á ng Du Kí

choang, ¾ ng bên ngoài nhìn rõ h t phía trong, ánh sáng ng i t a nh ¾èn xe chi u trong m a chói lòa. T i tr c ¾i n th y phía trên ¾ n m ch "B c Hoa Th y Tinh Cung", hào quang lóa c m t khi n ng i ta ph i th n ph c. Trong ¾i n có m t v tu i tác khá cao, v m t trang nghiêm hi n hòa m m c i. T Ph t: Mau h ng t i B c Hoa Quân hành l . D ng Sinh: ½ t là D ng Sinh b a nay ph ng ch theo th y t i cung B c Hoa l y m ng ra m t ¾ c ½ Quân cung kính mong ngài khai m lí ¾ o nhi u cho. B c Hoa ½ Quân: B c Hoa là n i phong c nh huy hoàng tráng l , b c ph ng Nhâm Quý thu c th y do ¾ó mà D ng Sinh c m th y lành l nh, m c dù ti t tr i v mùa h song ¾ây c ng nh trong nhà có máy l nh, u ng n c l nh v n không c m th y l nh cóng. B c Hoa nh nhà mùa h g n máy l nh, qu là n i thánh ¾ a ¾ ngh hè. M t ng i có ¾ y ¾ s c ¾ o vào n i c nh gi i này s c m th y th thái mát m , ng c l i thân th y u ¾u i s sinh nhi u b nh, ng i âm khí d th a t i B c Hoa s ¾ông c ng mà ch t. B i v y ng i ¾ i ph i l y tâm ôn hòa ¾ i x v i nhau thì ngày sau t i Th y Tinh Cung t i cõi tr i Ng Lão m i ¾ c s ng c nh trong lành s ng khoái. Còn n u nh k nào mà gi tâm lãnh ¾ m vô tình hay hi m ¾ c, thân mình s ¾ y khí âm khi g p s giá l nh n i ¾ây t bi n thành "B ng ¾óng cao ba th c s l nh giá hoài" (B ng  ng

338

Thánh Hi n Á ng

tam xích, phi nh t nh t chi hàn) c a âm ph s t nhiên m r ng nghinh ¾ón k ¾ó vào. D ng Sinh: ½ c ½ Quân nói r t có lí, ng i ¾ i ph i gi lòng nhi t thành v i ¾ o x a m i có th quân bình và thích nghi n i v i cái nóng và cái l nh, n u nh lãnh ¾ m vô tình v i ¾ o t là t ¾o n tuy t v i hoài bão c a tr i ¾ t. Kính th a ¾ c ½ Quân, ¾ t mu n bi t rõ v lai l ch c a ngài và làm cách nào ¾ có th h c ¾ c nh ng ¾ c tính c a ngài? ½ Quân: Tôi là Th y Lão trong Ng Lão, còn g i là Th y Tinh T . N c là nguyên t c n cho s sinh tr ng c a muôn loài, ¾ ng v t, th c v t, chim chóc ¾ u c n s b sung c a tôi, tôm cá cùng các lo i th y t c c ng ¾ c tôi c u m ng. Trong c th con ng i n c l i chi m t i b y ch c ph n tr m, khi nào c th con ng i b khô n c, m t h t n c h n là không còn s ng n i. Tinh huy t c ng nh n c ¾ u là su i ngu n c a s s ng, con ng i ph i c gi l y ¾ kh i m t tinh nghèo huy t còn n u không tinh th n s hôn mê, thân xác s b ph ngã g c, không nh ng làm ng i ¾ã khó mà làm Tiên làm Ph t l i càng khó h n. N u nh ch u khó dày công tu luy n ¾ c th y ¾ c, thì s s d ng ¾ c trong nhi u lãnh v c, gi tôi xin li t kê m t s ¾i m ¾ chúng sinh tham kh o: 1. N c nh t m kính có th dùng r t t nhiên, m t h trong l ng không có m t g n sóng, soi t ¾ c b m t th c m i m c a mình nh v a ¾ c t y r a, sông núi ¾ t

339

Thiên Á ng Du Kí

¾ai, hoa c cây c i ¾ u hi n hình rõ h t trong n c, do ¾ó mà ng i ¾ i th ng dùng h t nh tâm ¾ bi n c i bi n kh . 2. Tính c a n c thu c nhu, nhu có th th ng c ng. Khi g p n n h ng th y núi l n, cây to, ru ng ¾ t, nhà c a b cu n ph ng ¾i m t, ¾ bi t s c m nh c a n c m m l n bi t ch ng nào. ½á l n b n c xoi mòn s bi n thành cát, nh h n c ¾á ¾em nghi n b ng máy. Ng i s ng v i ng i c ng nên có thái ¾ nhu hòa bao dung ¾ mà ¾ i x v i nhau h u tránh ¾ ng ch m, kh i b t n th ng. 3. Hàng ngày m i ng i ph i dùng n c r a m t, súc mi ng, ¾ánh r ng, n u c m, lu c rau, t m g i, r a ¾ , gi t ¾ , lau sàn nhà, x i c u. L i còn n m h b n bi n tàu bè qua l i giao thông trên th gi i, tôi th y r ng n c ch y t i kh p m i n i m i ch n, tính r t khiêm nh ng, b n tính r t quang minh trong sáng, su t trong t i ¾áy nuôi s ng muôn loài. Mong ng i ¾ i h c l y tinh th n ph c v hi sinh cao ¾ này, cùng tu thành m t v Kim Tiên trên n c. D ng Sinh: Th y Lão c ng hi n cho nhân lo i hi n nay r t nhi u công d ng, không có n c không có s s ng, cho nên nói "n c s ng", kính xin ½ Quân thuy t minh thêm v hi n t ng sinh hóa c a ngài ¾ cho ng i ¾ i ¾ c rõ thêm v s o di u c a n c. ½ Quân: Hay l m. B c ph ng Nhâm Quý thu c th y, v i ng th ng là trinh, ng s c là ¾en, b n mùa trên trái ¾ t là ¾ông, H c

340

Thánh Hi n Á ng

½ (vua Âen) giáng phàm là Thành Thang, nhân luân ng th ng thu c trí, trong c th con ng i ch v th n và x ng, ng gi i là r u. 1. N c (th n, x ng): N c là nhu y u ph m c n ph i có ¾ duy trì s s ng, con ng i không th m t ngày không c n t i n c, ngày x a n c gi ng, n c sông, ngày nay n c máy, n c hi n di n kh p m i nhà, n u nh ba ngày n c không t i h n là con ng i ph i ch t s m? Không có n c nhà nông không th tr ng c y, cá tôm ch t s ch, thuy n bè m c c n. Con ng i ph i h c tinh th n giúp ¾ c a n c, ch ti c r ng nhân lo i ¾ i nay l i s n có thành ki n v tính vô ¾ nh, n i trôi phóng ¾ãng không bi t ch n v , lòng ng i nh sông r ch d i bóng m t tr i, ¾ m chìm quá sâu, bi n kh mênh mông, quay ¾ u là th y b . Tuy n c c ng hi n cho nhân lo i nh v y nh ng ng i l i không th ng n c, "tinh" là ngu n s ng c a c th con ng i, t y tinh ng ng k t thành x ng, t ng th n ch a tinh, ng i ¾ i nay dâm d c quá ¾ , th n th y tiêu hao quá ¾ , n c khô, gân c t l ng l o, vai l ng ¾au nh c. B i v y ph i h t s c ti t ki m n c, t ng th n có tr ¾ c nhi u tinh khí thì tinh th n m i m nh m , tu i th m i ¾ c lâu dài. K tu ¾ o th y h a ph i giao hòa t ng thân t ng ái m i ¾ c ¾ o n i, b i v y c n ph i nuôi d ng tính, ti t ki m tinh ¾ mà tu ¾ o. 2. Trinh: N c trong tr ng, tính m m m i nh con gái nên ¾ c g i là trinh khi t. K tâm ¾en t i, hành vi ô u sâu

341

Thiên Á ng Du Kí

dày, tính lãng m n, tham ô, dâm d t không ch u gi gìn trinh ti t ¾ã t o thành dòng ch t ¾ c ch y m nh trong ng i, khi ¾ó n c trong là thu c t t r a s ch ô u . Mu n kh tr c l u thanh ph i dùng n c trong t y s ch nh ng d u v t ¾ c ác nh b n c a nhân lo i, khôi ph c b n tính ngu n c i trong tr ng m i có th ¾ t t i s tinh anh c a B c Hoa. 3. Áông (Âen): Mùa ¾ông l nh l o, ph i lo m c thêm áo ¾ ch ng l nh. B n mùa tu n hoàn, mùa thu thâu mình, mùa ¾ông n náu, ng i ¾ i bây gi nhà cao c a r ng, c ng s t l p trong l p ngoài gi ng nh giun d , ch ng m t ai h i han t i, tình ng i l nh nh t, s ng ru rú m t mình. Th ¾ o suy vi, xã h i hoàn toàn ¾en t i, ph i lo s ng hài hòa, quên b t cái ta ¾ cho tâm b ng sáng h u phá tan màn t i ám, không ¾ cho gió l nh m c tình lùa th i. Nh ng ai b vây hãm trong phòng kín ph i phá tan bóng t i vây hãm, ph c h i ánh sáng. 4. Trí (t u): B c ph ng thu c th y, ng th ng ch trí, trí tu nh n c nên có ti ng g i "trí h i" "trí th y", ph i lo cho trí tu trong sáng, cá tính nh n c bi n hóa linh ¾ ng vô cùng. Song ph i kiêng dùng r u n u không cây khô ng i t i, trí não hôn mê, luôn luôn s ng c nh ¾ i phong b i t c, cho nên có câu nói: "say r u làm h i n c" (túy t u ng giang s n), mong ng i ¾ i hi u rõ ¾i u ¾ó. T Ph t: Ha ha, hoa r ng có ý, n c ch y vô tình, m t t c ánh sáng m t t c vàng, n c ch y m t ¾i không tr l i,

342

Thánh Hi n Á ng

chính là ¾ r n ng i ¾ i ph i c gi ¾ o ch ¾ m t, thuy n b i ng c dòng là c t ¾ th thách ý chí c a ng i tu ¾ o, ¾ã nguy n v i ng i ¾ i là c i thuy n t t i ¾ t Ph t há l i cam ch u ¾ m chìm trong b kh hay sao? D ng Sinh: ½ c ½ Quân thuy t pháp r t h p v i th ¾ o ngày nay, l i l i th u ¾ t chân lí, th m nh p tâm ¾ t , c mong ¾ c ½ Quân không qu n nh c nh n ân ban thêm l i d y ng c vàng. ½ Quân: Con ng i m i khi th y y u h a m nh thì c th sinh ra muôn th b nh, nay ban m t bài v n B c Hoa linh thiêng ¾ chúng sinh ¾ c t ng t ¾ t ¾ c công n ng di u d ng c a n c su i thiêng tuôn ch y. Bài linh chú nh sau: Ng khí huy n thiên Th ng th y tinh l u K t khí ng ng linh Hi u vi t tiên l An tr n b c h ng H c  s du Ngao y n b c  n Tham long giá phù Kim nh t ngã th nh V n linh khai  Ng khí b i h i Khánh vân t phu N m khí tr i huy n Th ng ngu n tinh ch y K t khí ng ng linh Tên g i l u tiên Tr n an b c mãi H c ¾ chu du B c y n riêng h ng C i r ng l n bay B a nay tôi m i V n linh m u s Ng khí b i h i H i mây m r ng

343

Thiên Á ng Du Kí

Tiên  ng ch p gi n Thái huy n  phù Kí ngã tiên t ch Kim l c th ng th H i chân khúc giáng H n h p anh hài Nh khí giao l c Á ng quán ngã khu Huy n minh hu  Th n tiên vi trù V nh h ng thiên  a V n ki p vô h u Nguy n kì s th nh.

Tiên ¾ ng n m th Thái huy n phù hi u Tên ghi s tiên Sách vàng cõi tr i V ngay giáng long Hòa h p tr th Hai khí giao thoa Su i rót thân mình Huy n minh d t d n Th n tiên h i h p H ng hoài ¾ t tr i Muôn ki p ch ng h t c mong l m thay.

Vì th i gi có h n, kì t i tôi l i h ng d n D ng Sinh ¾i d o th m ti p các th ng c nh kì di u c a Th y Tinh Cung. T Ph t: C m t ¾ c ½ Quân ¾ã ân ban bài v n siêu di u, gi xin cáo t ¾ h ng d n D ng Thi n Sinh tr l i Thánh Hi n ½ ng. D ng Sinh: Lòng nhân t c a ¾ c ½ Quân ban b kh p n i, chúng sinh s tin t ng noi theo. Th a con ¾ã chu n b xong, kính m i ân s lên ¾ ng. T Ph t: ½ã t i Thánh Hi n ½ ng, D ng Sinh xu ng ¾ài sen, h n phách nh p th xác. WUX

344

Thiên Á ng Du Kí

H I HAI M

I HAI

L I D O CUNG B C HOA L NG NGHE B C HOA ½ QUÂN THUY T PHÁP

Ph t S ng T Công Giáng ngày 6 tháng 4 n m Canh Thân (1980) Th H nh t kham dung bách xích b ng Tâm vô quý l u phong vân th a Á Âao phóng h thân thành Ph t Mãn  a t liên ng c l ng ng. D ch Tr m th c b ng cao n ng d tan C i mây ¾è gió s ng muôn vàn Buông dao ¾ t thân thành Ph t Kh p ¾ t sen t s ng ng c lan. T Ph t: Ngày hè d làm tan núi b ng tr m th c, t m lòng nhân ái ch a chan c ng có th c m hóa ¾ c s thù h n ích k c a ng i ¾ i. Khi trong lòng d t s ch ¾ c nh ng n i b n kho n lo l ng thì có th ngao du kh p

345

Thánh Hi n Á ng

ch n. Buông b dao ¾ t chuyên ¾âm chém, gi t chóc, làm h i ng i, lo b i d ng tâm ¾ a t bi không gian trá, kh p m t ¾ t n ¾ y sen vàng, thì s ng ng c long lanh trên cánh lá s t y r a s ch dao ¾ t nhu m máu, khôi ph c l i ¾ c b m t sáng s a khi tr c. B a nay ta l i h ng d n D ng Sinh d o th m phong c nh kì di u B c Hoa, trò ngoan mau lên ¾ài sen. D ng Sinh: Th a con ¾ã s a so n xong, kính m i ân s lên ¾ ng. T Ph t: ½ã t i cung Th y Tinh B c Hoa, chúng ta mau t i l y chào ra m t ¾ c B c Hoa ½ Quân t c Th y Tinh T , xin ¾ c Th y Lão h ng d n ¾i th m phong c nh t i sáng B c Hoa ¾ m r ng t m con m t. D ng Sinh: Hay l m, khí t ng cung B c Hoa th t l lùng khác xa các n i khác, ti t tr i tr n gian lúc này nóng n c, nhìn l i thân th mình d ng gian ¾ m m i hôi, nh ng linh th t i ¾ây l i l nh l o vô cùng... ½ã t i phía tr c cung, th y có r t nhi u nh ng v ¾ o cao ¾ c r ng, các v ¾ó ¾i ¾i l i l i, coi có v r t nhàn nhã th nh th i, khi n ai nhìn th y c ng có c m tình... ½ t D ng Sinh xin l y chào ra m t ¾ c ½ Quân, b a nay ¾ t theo th y t i ¾ây mong ¾ c ¾ c ½ Quân ân ban l i vàng ng c. ½ Quân: Lành thay, D ng Sinh b a nay l i t i nhà l nh, không rõ có ¾i u chi mu n ch giáo?

346

Thiên Á ng Du Kí

D ng Sinh: Th a không dám, ¾ c ½ Quân d y nh v y khi n ¾ t lo l ng r ng ¾ t không th giáo n i nh ng ¾i u ¾ c ½ Quân s ch d y, còn không thì ¾ c ½ Quân c ng mu n th trí ¾ t . ½ Quân: Nhà l nh ch ng có chi quý báu, ch có chén n c trà l nh m i khách, mong D ng Sinh không khách sáo dùng t m. T Ph t: ½ c ½ Quân ân ban cho D ng Sinh trà Th y Tinh B c Hoa là th trà quý nh n c cam l c a Quán Âm ½ i S , có ph c l m m i ¾ c th ng th c lo i trà kì di u này, con ch làm khách hãy u ng mau ¾i m i th y ¾ c h ng v l lùng. D ng Sinh: U ng xong chén trà mát Th y Tinh, c m giác ban ¾ u th y l nh kh p mình, gi ng h t nh u ng n c ¾á l nh v y, trong mát vô cùng. ½ Quân: Trà này là tuy t ph m c a B c Hoa có công d ng l c máu ¾ gi i ¾ c cùng tr h a ¾ tính tình tr nên hòa nhã, nh ng ai d ng gian rành u ng trà ¾ u bi t là trà tr ng trên núi cao giá l nh m i là th trà c c quý, ch có lo i trà trên ¾ nh núi l nh m i h p th ¾ c linh khí c a Th y Tinh B c Hoa và gi i ¾ c tr ¾ c ¾ c mà thôi. Nên b a nay D ng Sinh t i nhà l nh B c Hoa ch có chén trà l nh này m i khách ¾ y thôi, l khinh tình ý tr ng, xin ch có chê. D ng Sinh: C m t ¾ c ½ Quân ¾ã ân ban trà quý. Ng i quân t ¾i m ¾ m nh n c, ¾ t c m th y v trà

347

Thánh Hi n Á ng

qu là ¾ m ¾à ng t ngào h n b t c th h ng v nào khác. ½ Quân: D ng Sinh nói r t ¾úng, t ng m t chén n c cho k ¾ang khát còn quý h n cho vàng. Ng i ¾ i ¾ u tính toán t ng li t ng chút không ch u giúp ¾ k khác, th khí chua l nh y không ¾ c hoan nghinh v y. Hi v ng ng i ¾ i hãy ch u t n m t gi t m hôi ¾ giúp ¾ k khác, tin t ng r ng sau cu c ¾ i ¾ i, thân tâm mình s ¾ c h ng nhi u n ph c. Kìa hãy trông n c trong s ch ch y ng i ng i ¾ u a, còn n c nh b n sát h i côn trùng ch ng ai dám g n. Mu n là k "ch t c ng" hay là ng i "s ng m m"? Ph i ch ng cái ¾ó hoàn toàn tùy thu c s gi k ti n hay ¾em ti n b thí cho ng i, vì b thí không ch giúp ¾ k khác mà còn giúp cho ¾ ng ti n l u thông, tránh kh i tr thành ti n ch t, sinh ra vi trùng có ph ng h i t i s c kh e c a chính b n thân. Ng i ¾ i có lên t i ¾ c t ng tr i Th y Tinh Ng Lão m i th y ¾ c tinh th n c a cu c s ng ban phát h t ti n tài, b i vì gi ti n là nô l , là qu thích ti n, qu ti ti n, nh ng k ¾ó ch có m t con ¾ ng duy nh t ¾ ¾i, ¾ó là con ¾ ng "t h u" d i ¾ a ng c mà thôi. Gi ¾ây tôi xin h ng d n D ng Sinh ¾i tham quan th ng c nh kì di u B c Hoa ¾ m trí cho ng i ¾ i. D ng Sinh: L i d y c a ¾ c Lão Th y m i câu ¾ u hàm ch a chân lí siêu di u vô cùng. ½ Quân: Hãy theo tôi.

348

Thiên Á ng Du Kí

D ng Sinh: ½i theo sau ¾ c ½ Quân gi ng nh ¾i d i bóng cây râm, khí mát ng p tràn. Các ¾ o s qua l i th y chúng tôi ¾ u chào h i có c m tình... ½i t i m t n i phía tr c có m t trái núi, dòng thác t trên ¾ nh ¾ xu ng gi ng nh d i l a buông l i c c kì m l , âm thanh n i lên b n phía nh t u nh c tr i, phong c nh ¾ p ¾ kì di u bi t bao, ch ng rõ có ng h o ý gì ch ng? ½ Quân: ½ó là n ch ng c a nh ng ¾i u v a m i trình bày, dòng su i ¾ang tuôn ch y trong su t t i ¾áy, không m y may v ng ¾ c, n c ch y sóng g n l n t n muôn màu muôn v , l i còn phát ra âm thanh êm d u nh ti ng nh c l i ca vô cùng t do, tiêu dao và t t i. Nhìn xu ng th y tôm cá b i l i nh n nh qu là n c ¾ã nuôi s ng không bi t bao nhiêu sinh m nh. Dòng n c ch y ph n khích tinh th n ti n th , ¾ u tranh ¾ nh c nh ng i ¾ i không ¾ c l i bi ng và b t ¾ ng, hãy h c l y tinh th n t c ng không m i m t c a n c ch y, có nh v y gân c t c a mình m i không ngay ¾ b i x i, "ti n th y" t c n c ti n, n c quý nh ti n, ta có ¾em ng d ng nó m t cách linh ho t m i có nhi u ti n giúp ¾ chúng sinh, n u nh ¾em dòng su i ng t này phân phát ra cho m i ng i cùng h ng thì h n là công ¾ c s vô l ng vô biên. D ng Sinh: N c ng bi t bao ý ngh a cao sâu, hàm ch a t m lòng qu ng ¾ i vô biên, công ¾ c c a ¾ c Lão Th y hi n th i th c quá l n lao thay. ½ Quân: D ng Sinh hãy ¾i theo tôi...

349

Thánh Hi n Á ng

D ng Sinh: Th a vâng. Qua m t con ¾ ng nh t i m t vùng ¾ t c n c i, cây c úa vàng khô héo, phía tr c có m t trái ¾ i tr c, hoàn toàn thi u màu xanh và s c s ng, d i chân ¾ i còn có m t cái ao r ng, nhìn màu n c coi có v r t ¾ c và tù hãm, không m t th sinh v t nào s ng n i là t i sao, và vì l gì ¾ây l i có t i hai lo i phong c nh quá khác bi t nhau nh v y? ½ Quân: Trái ¾ i này g i là ¾ i su i vàng, còn cái ao d i g i là ao su i vàng n thông th ng v i ¾ a ng c, do ¾ó mà ¾ a ng c còn kêu là su i vàng. N c su i vàng là n c ch t nên không l u thông và không có s c s ng, vì v y mà cây c i chung quanh khô héo m t ¾ t n t n c n c i. Ng i ta n u nh ch coi ti n tài là c a riêng, không ch u ¾ l t ra ngoài m t ¾ ng m t c c giúp ¾ k nghèo t s nh n c ch t sinh côn trùng. Hãy nhìn nh ng ¾ t trên các ¾ i tr c t i d ng gian th y ¾ u ch t chóc, cu i cùng hóa thành ¾ t vàng, n c d dáy ¾ c ng u ch y thành su i vàng, n c ¾ó ng m vào thân ng i khi n x ng tr thành x ng khô, x ng tr ng cu i cùng giúp ích ¾ c gì? Ng i ¾ i ph i lo tu d ng chính khí, khí m nh xung thiên giúp ích cho ng i, l u danh muôn thu . Còn không xú khí s tràn ¾ y thân xác t o thành lu ng khí ¾ c, hành ¾ ng b t c vi c gì c ng ¾ u ¾ l i s x u xa ô u mà thôi, sau khi ch t ¾ ng nhiên su i vàng s hi n ra tr c m t. Còn n u nh tâm ¾ a trong s ch, không m u ¾ ¾en t i, sau khi ch t ¾ c t m n c trong, thân xác tr thành thân pháp,

350

Thiên Á ng Du Kí

u ng trà cam l Th y Tinh B c Hoa, kho nh kh c c m th y thân tâm mát m , t nh gi c m ng l n phàm tr n, khi thoát xác li n t i ¾ c thiên ¾ ng c c l c. Có mu n l a ch n th n c ¾ó không? N u mu n ¾i u c n nh t là ch ¾i sai ¾ ng n c ch y. D ng Sinh: Nghe xong nh ng l i ¾ c ½ Quân v a truy n d y, lòng ¾ t vô cùng c m ¾ ng, thiên ¾ ng ¾ a ng c ¾ u không h có l i, nguyên c ng là t i phân bi t ¾ó thôi. ½ Quân: Gi ¾ây tôi l i h ng d n D ng Sinh d o th m cung Th y Tinh, ¾ th y rõ quá trình tu ¾ o B c Hoa. D ng Sinh: C m t ¾ c ½ Quân ¾ã h t lòng ch giáo, ¾ t xin l ng nghe ½ i ½ o B c Hoa. ½ Quân: Hãy theo tôi t i phía tr c cung Th y Tinh ¾ ti n h i ¾ o. D ng Sinh: ½ ng thiên ¾ ng vô cùng xa xôi song có th thâu n p ¾ c t t c các gi i ¾ o s , ch c n làm sao h p ¾ c v i khí h u và hoàn c nh là ¾ u có th t i ¾ây cùng th hi n chân lí ¾ o m u... Theo chân ¾ c ½ Quân l i ¾i t i m t c nh gi i m i, phía tr c th y hi n ra m t tòa cung ¾i n r ng l n vô cùng, trong ngoài nhìn th u su t không v ng m t h t b i, phía trên có ¾ sáu ch : "Vi n tu ¾ o Th y Tinh Cung".

351

Thánh Hi n Á ng

½ Quân: ½ây c ng là cung Th y Tinh, phía trong có các b c cao chân cùng lính th y cá tôm ¾ang luy n ¾ o, D ng Sinh có th vào trong ph ng v n h . D ng Sinh: Xin tuân l nh. Phía trong linh khí vô cùng m nh m , ¾ t có c m giác b chê bai gi ng nh có s c ¾ y ng c linh th tr l i. T Ph t: Ch có s hãi, b i l các ¾ o s ¾ang t p trung tinh th n ¾ ¾i u d ng linh khí B c Hoa, h s t o ¾ c s c m nh d i non l p bi n do ¾ó mà con m i có c m giác nh v y. Con có th h i các v ¾ó v lí ¾ o. D ng Sinh: Hay quá... Dung nhan quý v ¾ó sáng r c hào quang, trên ¾ nh ¾ u b ch quang t a sáng ng i, l nh b ng song v n c m th y có s c nóng... Xin cho bi t v pháp tu mà quý v ¾ang t p luy n, pháp này kêu là pháp gì, chúng sinh d i g m tr i có h c t p ¾ c không? ½ o Tr ng: D ng Sinh t d ng gian lên ¾ây ph ng v n qu là kì duyên, ph ng pháp tu ¾ o có r t nhi u, nói ¾ n quá trình tu ¾ o c a tôi, th c ra thì c ng ch ng có gì g i là bí quy t. Tôi lúc còn t i th gian là tay c phú, song tôi l i khinh tài tr ng ¾ o, ch ng ch u làm ¾ y t cho ¾ ng ti n, do ¾ó m i khi nghe th y ¾âu có tai bi n ho c nghèo kh c n s giúp ¾ tôi ¾ u giúp li n. ½ i v i ¾ a ph ng c n ti n b c ¾ t ¾ai ¾ xây d ng, giáo d c nhân tài, tôi ¾ u c ng hi n, do ¾ó m i ¾ c t ng m y cái tên là "¾ i thi n nhân" cùng "tán tài tiên" t c là v tiên ban phát c a c i. Lúc v già trì trai tu ¾ o, gi ng kinh thuy t pháp,

352

Thiên Á ng Du Kí

¾ ng i h ng thi n, làm công tác t thi n c i cách phong t c. Lúc s ng su t ¾ i tôi lo th c hi n hoài bão c u nhân ¾ th , vì v y ¾ã c m hóa ¾ c r t nhi u ng i. N m b y m i tám tu i t giã cõi ¾ i, công qu viên mãn, ¾ c lên cõi tr i Ng Lão ¾ tu luy n thêm, hi n t i tôi ¾ang lo b i d ng nguyên th n t i Th y Tinh Cung ¾ã t i giai ¾o n "viên quang" t c hào quang tròn ¾ y. N u nh lúc t i th tôi ch lo m u ¾ ti n c a, s ng xa hoa dâm ác h n là ngày nay ¾ã b ¾ày xu ng ¾ a ng c ¾ thanh l c cái thân ô u , thì làm sao còn có th tiêu dao vô t n t i n i ¾ây, s d tôi t c m th y s tôi ¾ c may m n là vì tôi không b ti n tài mê ho c. Làm ng i n u nh tôn tr ng gi gìn ¾ c ch "công" t c là chung, ¾âu ¾âu c ng ngh t i vi c lo cho ng i t là ch Tiên Ph t s lo cho mình, cùng tranh th ¾ mình ¾ c t i ¾ích. Nh nay tôi có th ch n này s ng vô u vô s u là nh lúc tr c d c tâm c u ¾ i nên m i ¾ c nh v y. Mong ng i ¾ i b gi tu chân, ch nh n d i làm th t ¾ tránh kh i mãi mãi ngh gi ¾ r i cu i cùng ph i ng m ¾ ng nu t cay t i ¾ a ng c. D ng Sinh: C m t nh ng l i ch giáo c a ¾ o tr ng, ph i là ng i tr tuy t ¾ c lòng t d c m i ¾ t ¾ c ni m vui s ng c a s chí công vô t này, tr i xanh qu là công bình. Còn lính th y cá tôm ¾ang b i l i vui ¾ùa kia ch ng rõ ¾ o h nh c a chúng nh th nào?... Tôi v a nói xong, m t con tôm l n ¾ t nhiên m mi ng nói: "Anh ch coi khinh anh em ch em trong n c chúng tôi, ngày hôm

353

Thánh Hi n Á ng

nay chúng tôi t i ¾ c n i ¾ây h n là c ng t o ¾ c m t ¾o n l ch s phi phàm, anh hãy l ng nghe. Lính th y cá tôm là sinh v t th t m m nên b n th t nhi u, nh ng su t ¾ i chúng tôi l i ch u ng n c n rêu sông bi n, không h c p c a b n mà n th c hi n ¾ c hi u sinh c a tr i n i th ng gi i, tình ¾ ng lo i c a ng i n i h gi i, s ng thanh b ch nh v y m t ¾ i, do ¾ó mà ngày nay m i lên ¾ c ¾ n ¾ây. Chúng tôi tuy g i là lính th y cá tôm, song tâm chúng tôi v i tâm Ph t là m t, do ¾ó không lâu chúng tôi s thoát xác hóa thành thân ng i, pháp t ng s xu t hi n, so sánh v i các ¾ o s kia s ch ng khác nào. Các v ¾ o s kia ph n l n ¾ u do chúng tôi bi n hóa thành, ch c n sau khi tu luy n xong, công phu thành th c, t t nhiên thoát xác. Ng i ¾ i c ng ¾ã t ng c ng trong v tôm, hi v ng h không b i ph n chính thân th mình, bình ¾ ng cùng c m thú, n u nh còn sai trái sau khi thoát xác t s mang l t c m thú, ch u luân h i ¾ i ki p." T Ph t: ½ o h nh ¾ó c a lính th y cá tôm không nh ng ¾ã không ¾ c ng i kính tr ng mà cá tôm l i còn ph i hi sinh tính m ng ¾ nuôi ng i, do ¾ó cá tôm ¾ôi khi ch ng c n ph i tr i qua "t sinh h i h n ph " t c là ph hoàn h n b n loài sinh v t là hóa (côn trùng sâu b ), th p (cá tôm c h n), noãn (chim muông gà v t), thai (c p beo trâu bò l a ng a). Loài ng i n th t loài ¾ ng v t y u m m, ph i ch ng là l n n nh ? Mong r ng sau khi b n tôm thuy t pháp th c khách b ¾ c thói quen n th t các loài ¾ ng v t. Tuy

354

Thiên Á ng Du Kí

th i gi eo h p song c ng ¾ã trình bày ¾ c m t ph n th ng c nh B c Hoa ¾ ng i ¾ i th u t , mong chúng sinh d i g m tr i th h i ¾ c nh ng ¾i u v a ti t l trên, song ¾i u c n thi t nh t v n là ch t ph n b i vi c ¾ c mang hình hài con ng i c a chính mình. C m t ¾ c ½ Quân ¾ã ch u nh c nh n d t d n D ng Sinh, gi xin cáo t . D ng Sinh: ½a t ¾ c ½ Quân ¾ã ân ban ch giáo, kính mong t nay tr v sau mãi mãi còn ¾ c ¾ c ½ Quân ban th ng linh quang n ích. Gi xin kính bi t. ½ Quân: T Ph t cùng D ng Sinh qu là ¾ã tr i qua bao gian kh , tôi xin ban th ng n c trí tu B c Hoa cho tính linh c a D ng Sinh, t nay công tác ph ¾ chúng sinh tin r ng s linh thông không còn tr ng i. D ng Sinh: Xin cúi ¾ u l y t ¾ c ½ Quân ¾ã ân th ng... ½ t nguy n kính tôn l i ¾ c Thánh d y, gia công tu tâm s a tánh ¾ tr c ¾ mình sau ¾ ng i... Th a con ¾ã s a so n xong, kính m i ân s tr l i Thánh Hi n ½ ng. T Ph t: ½ã t i Thánh Hi n ½ ng, D ng Sinh xu ng ¾ài sen, h n phách nh p th xác. WUX

355

Thánh Hi n Á ng

H I HAI M

I BA

D O CUNG TRUNG HOA L NG NGHE TRUNG HOA ½ QUÂN THUY T PHÁP

Ph t S ng T Công Giáng ngày 16 tháng 4 n m Canh Thân (1980) Th Th n tiên t i ái  c th gia Ph m  c thanh cao tuy t Âi m hà Ng c chú kim kinh ng ng  o khí Tiêu dao th ngo i giá vân xa. D ch Th n tiên r t thích ¾ c th nhà Ph m ¾ c thanh cao tuy t bi t bao Chú ng c kinh vàng gìn khí ¾ o Xe mây thoát t c s ng tiêu dao. T Ph t: Ph m ¾ c thanh cao, tính linh nh nhàng ni m ng c kinh linh chú, k t thành vòng linh khí, hóa thành nh ng áng mây tr ng, tiêu dao t i cõi tr i xanh bi c, vô cùng t t i. Th xác th nhân hi n n ng mang bao nhiêu là

356

Thiên Á ng Du Kí

t i ác, chân ¾ p lên mây tr ng, khi n bi n thành ch ng khí, khói ô u ¾ a l c ch n ¾ a ng c. D ng Sinh lên ¾ài sen, chúng ta chu n b cu c hành trình m i. D ng Sinh: Th a con ¾ã s a so n xong, kính m i ân s lên ¾ ng. Không rõ hôm nay th y d n con d o th m ch n nao? T Ph t: B a nay chúng ta bái ki n ¾ c thánh Hoàng Lão c ng t i cung Trung Hoa... ½ã t i cung Trung Hoa, chúng ta chu n b nh t t bái h i ¾ c ½ Quân. D ng Sinh: Th a hay l m. C nh trí ¾ây th t quá a thích, cây c xanh t i, ngàn chim bay l n, ¾ ng tr c có m t tòa cung ¾i n nguy nga màu s c vàng chói, phía trên có ¾ ba ch "Trung Hoa Cung". Hai bên có vô s quý v ¾ o s x p hàng nghinh ¾ón chúng tôi, qu là x u h , chúng tôi ¾âu dám làm phi n Thánh th ng. T Ph t: Trung Hoa ½ Quân c ng t i ch n trung ng c a tr i Ng Lão, ¾ c tôn làm Hoàng Lão, ¾ o cao vô c c, chúng ta hãy t i tr c cung kính y t ki n dung nhan Thánh th ng. D ng Sinh: Xin tuân l nh. Trong ¾i n th y m t v thánh thân mình to l n, v m t trang nghiêm... ½ t D ng Sinh xin cúi ¾ u l y chào ra m t ¾ c ½ Quân, b a nay ph ng ch theo ân s T Ph t d o tam gi i vi t sách Thiên ½ ng Du Kí ¾ khuy n hóa th nhân, kính mong ¾ c ½ Quân khai m m i ¾ o siêu di u cho ¾ t ¾ c t t ng.

357

Thánh Hi n Á ng

½ Quân: Lành thay, t t c s bí m t o di u t i cõi tr i ¾ã ¾ c ti t l u h t trong sách Thiên ½ ng Du Kí, không ch chúng sinh ch n Trung Th th h ng l i ích mà t t c nhân lo i trên kh p m t ¾ a c u ¾ u ¾ c th m nhu n thanh quang ¾i n lành. D ng Thi n Sinh ¾ o c n thâm h u nên tr i m i trao cho trách nhi m n ng n , d i thì m c a ¾ a ng c ¾ ¾ h n qu thoát kh i c nh kh , gi a ¾ muôn ngàn chúng sinh giác ng ¾ i ¾ o, thành t u chân lí, trên m c a thiên ¾ ng cho nh ng chúng sinh có duyên ti n vào, ¾ o qu l n lao xin chúc m ng tr c. Tôi là m t trong s Ng Lão, v ng t i trung ng M u K là ch tâm tr i, chúa t m i ph ng, ng i ¾ i ch ng th xa r i ¾ t ¾ai là ch n c ng , cho nên tôi là Th Lão ¾ã bi n hóa ra ¾ t r ng ban phát cho loài ng i. Song lòng ng i ngày nay thua xa thu x a l i thêm th ¾ o suy ¾ i th gi i không m t n i nào ¾ c yên n khi n lòng tôi bu n r i r i. D ng Sinh: B c ¾i c a nhân lo i hi n th i ¾ i lo n, do ¾ó mà cát b i bay mù tr i khi n con ng i không m n i m t, ¾iên ¾ o th phi, không còn tìm ra ¾ c ph ng h ng, kính xin ½ Quân t bi khai m ¾ ng sáng. ½ Quân: Trung Th là ch c a ng hành, b n hành kim m c th y h a ph i trên ¾ t m i l p thành n i, kim sinh t th , m c nh th mà l n, th y t trong ¾ t mà ra, h a d a vào th mà sáng, th ngay chính gi a, v n v t ph i nh th nuôi d ng m i có th sinh tr ng thành t u. ½ t

358

Thiên Á ng Du Kí

tr ng các lo i rau ¾ u, hoa c , nhà c t trên ¾ t, xe c ch y trên ¾ t. Tàu bè tuy ch y trên sông, song d i ¾áy là ¾ t, phi c bay trên không trung nh ng khi ng ng bay c ng ¾ u trên ¾ t, nhân lo i sinh t n trên m t ¾ t, n ng c c ¾ s ng, sau khi ch t c ng v n i g c ¾ t, do ¾ó m i nói: "¾ t sinh ¾ t nuôi" (th sinh th d ng). ½ bi t ¾ t v i ng i quan h m t thi t bi t ch ng nào, n u nh ng i ¾ i h c n i tính ch u ¾ ng c a ¾ t, d u b con ng i giày ¾ p song v n kiên nh n tài b i v n v t thì sau m t tr m n m thân ch t v ¾ t t là linh khí v n i ¾ t t nh t i cõi tr i, không b nh n chìm xu ng ¾áy c n bã nh b n ¾ a ng c, ¾ày ¾ a n i t i t m không có bóng m t tr i, v nh vi n ch ng th siêu th ng. Mong th nhân ¾ang s ng trên m t ¾ t hãy làm k ¾ i tr i ¾ p ¾ t ch ¾ ng làm lo i gi u ¾ u ¾ l cái ¾uôi. D ng Sinh: ½ c c a ¾ t v ¾ i vô cùng, hi n th i thân thi t v i v n v t quá nhi u. Kính xin ¾ c ½ Quân gi i thích rõ v s quan h m t thi t gi a Hoàng Lão và chúng sinh ¾ nhân lo i ¾ c t t ng, giúp ích thêm cho vi c tu d ng. ½ Quân: R t hay, gi xin ¾em s sinh hóa di u d ng c a Th Lão phân tích rõ nh sau: Trung ng M u K thu c "th ", t i tr i ng th ng là "càn", ng s c thu c "hoàng", t i ¾ t là "b n mùa", hóa sinh t i nhân gian là "Hiên Viên", nhân luân ng th ng là "tín", thân th con ng i ch v "tì nh c" t c lá lách, ng gi i ch v "v ng" t c x ng b y.

359

Thánh Hi n Á ng

1. Th : Con ng i c ng trên ¾ t, ki n trúc nhà c a, ¾ ng sá giao thông không th không bám vào ¾ t. S nông công th ng thì gi g n g i ¾ t quá nhi u, ¾ n ¾ c ¾ t tài b i. Cá tôm tuy s ng trong n c song d i ¾áy l i là ¾ t, chim tuy l n gi a không trung, chi u t i tr v t làm trên cây nh ng cây l i m c trên ¾ t. Ng i ta l y n c trong s ch t ¾ t, n c ô u l i ch y v ¾ t. V t hôi th i bài ti t sau khi n c ng tr v ¾ t, ¾ c ¾ãi ng i c a ¾ t qu là quá sâu dày không t ng t ng n i. R t nhi u ng i l i ch ng nh ¾ n ¾ c dày c a ¾ t d i chân mình l i có th nh v y, hãy mau mau b i d ng tâm ¾ a c a chính mình, không lo báo ¾ n n cha tr i m ¾ t, ¾ã s ng trên ¾ t l i còn làm ¾i u phi nhân b t ngh a, phá r i an ninh tr t t n i ¾ a ph ng mình , t i ác này quá n ng linh khí c a h s l n l n b th th n thâu h i, ¾ ng tr n lánh càng ¾i t i càng ng n d n, cu i cùng b giam gi trong kho nh ¾ t nh xíu n i nhà ng c hàng ngày ¾i l i ch ng ¾ c, ¾ó là ác nghi p qu báo vì ¾ã ph n b i l i ¾ c l n c a ¾ t gây nên. 2. Càn: Càn là tr i là d ng, c ng nh khôn là ¾ t là âm, ng i x a nói: "tr i sinh ¾ t nuôi" (thiên sinh  a d ng), công tác chính y u trong vi c nuôi d ng loài ng i là do ¾ t, ¾ c c a tr i ¾ t g i là sinh, d i g m tr i mà không gi ¾ o ¾ c cùng nhân luân t c là t chôn vùi t cách tr v tr i c a mình, do ¾ó mà ¾ t bao hàm v n v t, tr i tuy xa xôi không nhìn th y, còn ¾ t g n gang t c nên có th tu.

360

Thiên Á ng Du Kí

3. B n mùa (vàng): B n mùa là xuân h thu ¾ông, Hoàng Lão chính gi a, bao hàm s tinh anh c a b n mùa, không có hoàng th tài b i thì xuân sinh, h tr ng, thu thâu, ¾ông n ¾ u ch ng th thành l p n i, Hoàng Lão n m t t c tr c sau trái ph i cùng b n mùa trong tay, nh m t thân cây. N u không có xuân h thu ¾ông, cành lá làm sao sinh hóa n i, g c ¾ t v nh vi n c ¾ nh b t bi n. L y vi c tu ¾ o làm thí d , tri u ¾ình vàng gi a, trung ng M u K thu c th g i là "huy n quang" t c c a huy n, cai qu n m i ho t ¾ ng thu c v c th con ng i, là c n nhà, là ch nhân ông c a nguyên th n, nh b n mùa trong n m, n u nh n chân ¾ c th i ti t mà tr ng tr t nh t ¾ nh s thu ho ch ¾ c nhi u. Tr i huy n ¾ t hoàng, hoàng là màu vàng là s c quý tr ng trang nghiêm, ¾ o vàng là t t, ¾ o ¾en là x u, mong ng i ¾ i ph i gìn gi ¾ o ¾ c trong b n mùa, phát huy l n r ng ¾ o vàng t th n thiêng liêng giáng lâm, hung khí, sát khí thoát lui, ánh vàng t t lành soi chi u c u ¾ . 4. Tín, v ng (tin, x ng b y) tì nh c (lá lách): Nhân, ngh a, l , trí, tín là n m m i d ng c a ng i, không k nhân, ngh a, l , trí, tín ch t m k tín ta c ng th y là n u nh ng i không có ch "tín" t ch ng th ¾ ng v ng, cho nên ph i bi t "tín" là ch c a ng th ng. Trung ng M u K th , th thu c tín cho nên có th bàn v tín. Th gi tín nhi u nh t, tr ng d a ¾ c d a, tr ng ¾ u ¾ c ¾ u, t tóc ch ng sai, gieo gì m c n y tuy t ¾ i không th t tín, d i

361

Thánh Hi n Á ng

trá. Ng i ¾ i l i th ng v t b ch tín, b i c, b i tín, kí chi phi u không ti n b o ch ng, gian l n s sách, n n l a ¾ o gia t ng không ng ng. M t k chuyên b i tín l a ¾ o, kh ch truy nã t i cùng ch ng tha, h n ph i tr n chui tr n nh i, ¾ t r ng mà không th t do ¾i l i, ch còn cách tr n t i m t n i h o lánh nh h p không m t ai bi t v mình ¾ kh i b k khác nh n di n, báo cáo v i nhà ch c trách b t giam t i nhà ng c nh h p. Có khi b d n t i ¾ ng cùng tuy t v ng ph i tìm cái ch t, thân xác b vùi sâu ba th c ¾ t. Tr i ¾ t mênh mông, t i sao ng i ¾ i l i không lo ch tín, hành ch tín ¾ ¾ c b ng mình trên ¾ ng v n d m m i cánh chim b ng, l i r vào ngõ c t m t b c c ng khó ¾i ho c l c vào ¾ ng cùng không có ¾ t dung thân há ch ng bu n sao. Nh th ¾ u là chôn vùi th khí Trung Hoa ¾ ¾ n n i t làm tiêu tan k t qu . Lá lách và bao t thu c th , là khí qu n tiêu hóa c a c th con ng i, ngày nay xu ng gi ng chân ch a ¾ ng ¾ t ¾ã v i mang giày, g p t i công ti, hãng x ng ¾ lo làm vi c. Xã h i công nghi p sinh ho t c n mau l , hai chân ch ng bao gi ch m ¾ t, th khí không ¾ , l i thêm n u ng th t th ng, do ¾ó b nh ¾au bao t và ru t m i ngày m t nhi u. Mu n tr b nh ¾au bao t c n ph i gi tâm bình th n trong lúc x s , n u ng ph i có ¾i u ¾ ¾úng gi ¾úng kh c, nh gieo tr ng ng c c ph i ¾úng th i ti t thì cây m c m i t t t i. Ngày ngh ph i ra vùng ngo i ô thành ph c m tr i, d o ch i phong c nh quên chuy n ¾i

362

Thiên Á ng Du Kí

¾ ng v i vàng, g n g i cây c ¾ t ¾ai, ch m ch p ¾i ¾ t, m t s m th khí d th a, gi ng nh th o m c b ng t i t t, b nh bao t không c n thu c mà ch a kh i. Ng i ¾ i nay ra kh i c a ¾ u dùng các ph ng ti n giao thông ¾ thay th cho ¾i b , khi n ¾ôi chân sau này ¾i ¾ ng khó kh n. Thi u v n ¾ ng, bao t ¾ y h i, chua, dinh d ng v sinh th t th ng khi n th khí b i ho i, bao t làm vi c không ¾i u hòa muôn b nh t nhiên phát sinh. trên ¾ t c a Hoàng Lão ph i tu ¾ o, d u khó kh n c ng ph i g ng v t qua, cho nên có câu nói: "Vùng Trung Th khó s ng" (Trung Th nan sinh), Trung Th t p trung tinh hoa ng ph ng, nh th t bao kh p thân th , l c ph ng t ng c ng là tinh hoa c a th t. Do ¾ó ng i s ng trên vùng Trung Th linh khí t t v ng, k có tâm tu ¾ o nh c i b ¾ c l p th t da gi t o m c l i l p khác th c s là c a mình, ¾i trên ¾ t chân th c, khôi ph c l i ¾ c b n ch t thu n phác, m i có th ¾ c ¾ o. D ng Sinh: Th a nh v y là th nào? ½ Quân: ½ o giáng Trung Th là b i vì nhân dân Trung Th tính tình thu n h u, có quan ni m v ¾ o ¾ c nên có th kham kh nh n n i, c n m n t c ng, không a xa hoa r t h p lòng tr i. Do ¾ó t c t i nay, nhân s d kì ¾ u sinh ra Trung Th , ¾ ng i ¾ i có th giác ng ¾ c linh khí Hoàng Lão, xin ban m t bài linh chú ¾ s m hôm t ng ni m t s th n thông:

363

Thánh Hi n Á ng

Trung Hoàng Tung S n Nguyên khí b i h i Th ng h u Nguyên Lão Th ng lãnh t ph ng Tham giá hoàng long Ng s c v y V n  o c u thiên Chuy n luân toàn ki Hoán minh th tinh L u quang tán huy Ng c anh ph ng chi Sung ích t chi Áào quán ngã thân Tì ph tiên khai D ng nha xan tinh V n th n t ng quy Ki m h n ch phách Tiên luy n bát uy Bi u lí  ng minh Tr ng sinh b t suy Thông chân  t linh Th ng nh p thái vi.

Trung Hoàng Tung S n Nguyên khí b i h i Trên có Nguyên Lão Th ng l nh b n ph ng C i l ng r ng vàng Áo lông n m màu D n ¾ o chín tr i Chuy n bánh xe pháp Sao Th sáng ng i Hào quang bay kh p C Chi th m ngát Ngào ng t quanh mình Rót ¾ m châu thân T ng ph t i nhu n Nuôi d ng tinh khí V n Th n cùng v Ki m h n ch phách Tiên luy n tán uy Trong ngoài sáng t Tr ng sinh ch ng suy Thông chân ¾ t linh Nh p vào Thái h .

T Ph t: C m t ¾ c ½ Quân ¾ã ban cho r t nhi u h ng ân, t i ¾ây xin bái t .

364

Thiên Á ng Du Kí

D ng Sinh: C m t ¾ c ½ Quân ¾ã khai m lí ¾ o siêu di u, vì th i gi có h n, ¾ t xin cung kính bái t ¾ c ½ Quân ¾ theo ân s tr l i Thánh Hi n ½ ng. T Ph t: ½ã t i Thánh Hi n ½ ng, D ng Sinh xu ng ¾ài sen, h n phách nh p th xác. WUX

365

Thiên Á ng Du Kí

H I HAI M

IB N

L I D O CUNG TRUNG HOA L NG NGHE TRUNG HOA ½ QUÂN THUY T PHÁP

Ph t S ng T Công Giáng ngày 9 tháng 5 n m Canh Thân (1980) Th H a t n cao tr ng hãn th p y Thanh phong phi n trúc ý l ng vi Th ng tr ng nhi t li t thiên kim tr ng B t nh c t ng gia hóa y n phi. D ch L a cao manh áo ¾ m m hôi Qu t trúc gió trong mát m ¾ i Buôn bán ganh ¾ua tham l i l c H c làm én l n s ng ¾i thôi. T Ph t: Ngày hè nóng n c không m a móc, m i ng i c m th y tim ph ng khí khô, ¾ t ¾ai c ng quá khát nên m l n mi ng ch m a ¾ xu ng. Con ng i s ng trên ¾ t ph i lo tích tr n c ¾ o ¾ c, làm m a móc ng t ngào r a

366

Thánh Hi n Á ng

s ch tr n gian, s ng trong m i khi n s s ng t ng b ng ¾ua n , sinh m nh h t khô khan c n c i. B a nay th y l i h ng d n trò ngoan D ng Sinh d o th m cung Trung Hoa, vào bái h i ¾ c Hoàng Lão ¾ kính xin ngài khai m lí ¾ o siêu di u. Chu n b lên ¾ài sen. D ng Sinh: Th a con ¾ã chu n b xong, kính m i ân s lên ¾ ng. T Ph t: ½ã t i n i, chúng ta nên ¾ n bái h i ¾ c Hoàng Lão ¾ l ng nghe ngài ban l i ch giáo. D ng Sinh: Nay ¾ c nghe ¾ c cao minh thuy t pháp ¾ m trí qu là phúc ¾ o sâu dày. C m t ân s ¾ã có công h ng d n. T Ph t: ½ó là m nh tr i run r i, là công lao cùng nhi t tâm c a th y trong vi c ph ¾ chúng sinh, là s c u ¾ ¾ c r t nhi u ng i c a D ng Sinh. Th y r t l y làm vinh d ¾ c có m t môn ¾ nh con, b a nay d o th m tam gi i c ng là do tr i xanh s p ¾ t, ph i h t s c nh n nh c gánh trách nhi m thì công vi c vi t sách Thiên ½ ng Du Kí m i chóng hoàn thành, nhi m v ph ¾ chúng sinh m i mau hoàn t t, hãy g ng lên. D ng Sinh: C m t ân s ¾ã r lòng th ng ch giáo cho con, con xin tuân l nh. Các v ¾ c ¾ o cao minh t i t ng tr i Ng Lão v nào v n y t ng m o trang nghiêm, ¾ o khí phi phàm, tin r ng các v ¾ó ¾ã m t r t nhi u công phu kh luy n ngày nay m i thành t u. Trên tr i, d i tr i ¾ u gi ng nhau, ph i ch u gian lao kh c c m i có th thâu

367

Thiên Á ng Du Kí

ho ch ¾ c k t qu ... T i n i thánh ¾ a Hoàng Lão c ng , lòng c m th y bu n r i r i không hi u t i sao? T Ph t: ½ i lát n a th nh giáo ¾ c ½ Quân s rõ lí do. D ng Sinh: Th a ph i. ½ t xin cúi ¾ u kính l y ¾ c ½ Quân. B a nay ¾ t theo ân s t i th m ¾ t Thánh quý báu, kính xin ¾ c ½ Quân khai m trí hu cùng ch rõ b n mê cho ¾ t ¾ c t t ng. Hi n gi ¾ t c m th y lòng bu n r u b t r t không yên, không rõ nguyên do t i sao? ½ Quân: Ru ng tâm c a chúng sinh ch a ¾ y l a tham d c, không có l y m t gi t n c pháp cam l t i t m, ng u nhiên m t tr n m a ¾ xu ng h bèn chi m tr n làm c a riêng, không ch u chia s t cho k khác l y m t gi t. Không ng c nhiên, là b i tâm chúng sinh b bít kín, ¾ ng lo n, ¾ói khát nên thi t ngh d u khí l nh, n c b ng c ng khó làm cho nó l ng t nh n i. Tâm con ng i v n m n m n t i t t nh c xanh, lá th m song ch vì b l a d c thiêu ¾ t cháy r i, cho nên ¾ i s ng tinh th n ¾ang xanh t i m i tr thành khô héo, ¾ t báu ¾ o vàng bi n thành than ¾en, ¾ t vàng ¾ã bi n ch t, l a b o tàn lan tràn kh p ch n, kh p n i. Vì s bi n hóa d i ¾ t mà trên tr i c ng c m ng ¾ó là lí do t i sao D ng Sinh ¾ã lên t i ch n này mà lòng còn c m th y âu s u bu n bã. D ng Sinh: Thì ra nguyên nhân là nh v y. ½ Quân: B a nay tôi h ng d n D ng Sinh ¾i tham quan phong c nh kì di u c a cõi tr i Hoàng Lão.

368

Thánh Hi n Á ng

D ng Sinh: C m t ¾ c ½ Quân ¾ã t n tình ch giáo... Ngài h ng d n chúng tôi d o th m kh p ch n, trong lòng vô cùng c m kích, t i n i th y m t nông tr ng l n r ng, hoa c cây c i t t t i, k t trái nhi u vô s k , có c lúa và mía làm ¾ ng gi ng h t cõi tr n th , n i ¾ó có ph i d ng gian ch ng? ½ Quân: ½ t ¾ai d i tr n ¾ u do linh khí c a tôi bi n hóa mà thành, tr i c ng t i nhân gian, nhân gian c ng gi ng trên tr i. Con ng i ¾ i tr i ¾ p ¾ t, k tuân theo chính ¾ o ¾ t h ¾ ng là ¾ t yên, ¾ t lành. N u nh ¾em kho nh ¾ t nh yên lành vui t i ¾ó mà m r ng ra t là s tr thành th gi i thiên ¾ ng v ¾ i. T t c nh ng gì n i ¾ó có nhân gian ¾ u có c , nh ng cái hi n ra tr c m t D ng Sinh ¾ã giúp cho s hi u bi t v thiên c r t nhi u, k có duyên s t c m ng v i c nh mà giác ng . 1. Nh ng ru ng lúa kia n c th a thãi, phân không thi u, c d i tr s ch do ¾ó k t ¾ c nhi u h t, nh ng bông lúa kia l i còn cúi r p ¾ u kính chào D ng Sinh n a ¾ y. Con ng i n u nh h c ¾ c tinh th n này, nh t ¾ nh ¾ o qu s g t hái ¾ c nhi u. 2. Nh ng v n mía này vì ¾ t quá c ng, không có n c t i, mía m c lên v c ng ru t m m thân th ng r ng, n c nh t nh o, n ch ng ngon lành, h n là không ¾ c ng i ta a thích. Chúng sinh c ng gi ng nh cây trái, có lo i c ng c ng b t khu t song l i vô tình vô v , nh ng lo i ng i này ch c ch n k khác s nh n ra r ng mùi v c a nó

369

Thiên Á ng Du Kí

không ph i là mùi v ¾ o. Con ng i v n là m t h t ch ng t t cõi h n nguyên giáng th gian r i m i khôn l n thành ng i, ti p t c n hoa k t trái sinh ¾ nuôi n ng ¾ n i dõi ¾ i sau. Còn ng c l i ch c ch n s không ¾ ng n i trên ¾ t th c, không h t lòng vì thiên ch c, ¾em nguyên khí vào ¾ o ¾ c c a tr i phú cho ¾em vùi h t s ch, th m chí còn sinh gi c trên m t ¾ t, dùng g m giáo sát h i sinh linh, ng n c c ng ch ng ch a. Song sát h i ¾ i s ng ¾ ng lo i cùng muôn loài chính là t gi t ¾ i s ng trí tu cùng ¾ o c n c a chính mình. Cu i cùng thì nh ng k dùng võ l c ¾ u không ¾ c ¾ o siêu di u c a Hoàng Lão ch p nh n, th c ¾áng ti c thay. Ba th c trên ¾ u chúng sinh có th n minh, ba th c d i ¾ t n i chúng sinh ¾ ng có ¾ o l n, ch quá coi th ng. Chân không ¾i n o tà t s ¾i trên ¾ ng ¾ o, tay không nhúng vào chuy n b t ngh a t thò tay là v i ngay t i thiên ¾ o. Tu ¾ o ch ng khó kh n, ch c n chân tay ¾i ¾ ng hành ¾ ng nh t nh t tuân theo quy c là thành công ngay, th c quá ¾ n gi n. D ng Sinh: L i d y c a ¾ c ½ Quân qu là siêu di u, th n minh ba b c trên tr i thò tay có th n m, ¾ i ¾ o d i ¾ t ch c n ¾i m t b c ¾ t li n, qu là ¾ i ¾ o ch ng xa, mà t i ng i xa ¾ o. B i v y có câu nói: "½ u ¾ u là ¾ o, b c b c là ¾ o" (Á u  u th  o, b b th  o...). Bãi cát phía tr c kia l p lánh r c r vô cùng, m i m t h t cát ¾ u sáng choang, qu là kì quan, kì quan, ch ng rõ ¾ó là lo i cát gì?

370

Thánh Hi n Á ng

½ Quân: ½ó là cát vàng cát b c, trên th gi i ng i t ng nhi u, ¾ t t ng ít, t c ¾ t t c vàng, b i v y m t chút ¾ t c ng ch ng th coi khinh, ¾ t là ch ¾ ng chân, không có ¾ t v n v t nghiêng ¾ tán lo n, m t h t ch ng t v ng vãi xu ng n i ¾ t h p nó c ng có th sinh sôi n y n ra hàng ngàn v n trái cho nên ¾ t r t quý. Trung ng n i c th con ng i là M u K thu c hành th ¾ c g i là núi Linh S n, mong ng i ¾ i ch m lo b i d ng, m t s m thành công, c ng có th ¾ m bông k t trái, luy n thành m t ¾ ng chân nhân. T Ph t: D ng Sinh hãy k l i nh ng ¾i u v a th ng ¾ c xem sao? D ng Sinh: "Hoa tâm ¾ u cành ¾óa ¾óa khai, M t t m m c i hi n Nh Lai, ½ o m u ch ng xa ngay d i gót, L ng thinh trong m t m t ti u hài" (Chi  u tâm hoa Âóa Âóa khai, L nhan vi ti u hi n Nh Lai, Di u  o phi Âao t i túc h , Nhãn trung t nh quán nh t ti u hài). Th a ¾ c ½ Quân nh ng l i con v a trình tâu ngài th y ra sao? ½ Quân: "Hoa n trên ¾ u cành, H t r i d i chân sinh, Sinh di t c nh thay ¾ i, Thoát xác hi n chân linh" (Hoa khai chi  u th ng, T l c túc h sinh, Sinh di t vô th ng c nh, Thoát xác xu t chân linh). Hay hay, ¾ tôi h ng d n D ng Sinh t i ph ng v n m y v cao minh ¾ã ¾ c ¾ o. D ng Sinh: C m t ¾ c ½ Quân h t lòng h ng d n. T i n i th y r t nhi u v tu s , h ¾i ¾i l i l i v r t th nh th i, toàn thân ng i t a hào quang, ngoài ra còn có m t s

371

Thiên Á ng Du Kí

v ¾ang t a thi n, ¾i u hòa h i th ¾ d ng th n, t i th m th này li u có làm phi n quý v ¾ó không? ½ Quân: ½ ng ng i, D ng Sinh ph i l i d ng c h i này ph ng v n h v kinh nghi m tu hành ¾ c ¾ o trong th i gian qua ¾ gây h ng kh i cho ng i ¾ i. D ng Sinh: Th a ¾ ng nhiên là ph i nh v y con c ng không ng i ngùng e l . V tu s cao minh này ¾ o khí h n ng i nh ng vóc dáng l i gi ng m t bác nông phu... Th a Thánh th ng cao minh, xin ngài cho ¾ t ¾ c rõ v nh ng kinh nghi m tu ¾ o mà ngài ¾ã tr i qua. Hoài ½ c Chân Nhân: Trong lúc thi n ¾ nh và ¾i u hòa h i th , tôi ¾ã th y linh quang c a D ng Sinh t tr n gian bay t i. Tôi ch ng h tu ¾ o l n, hôm nay có ¾ c ¾ a v này là vì su t ¾ i tôi tôn tr ng gi gìn luân th ng ¾ o lí, khi ¾i ¾ ng không h sai ch ch m t b c. Tôi trú ng c nh m t làng, cày ru ng ¾ nuôi thân, nhân có m t ng i cha thu c nhà nghèo nh ng r t kính Th n tr ng Ph t, th ng gi ng cho tôi nghe nh ng truy n tích x a nói v l nhân qu báo ng. T bé ¾ã ¾ c d y d h ng d n s ng theo tinh th n ¾ o lí ¾ b i d ng tâm t bi, nên nh ng khi làm c ngoài ¾ ng, h g p ch nhái ho c con cái nó tôi ¾ u h t s c b o v ¾ nó ¾ c ti p t c s ng yên n trong kho ng ti u thiên ¾ a c a nó. Sau khi g t hái k t qu , tôi th ng mang rau trái bi u hàng xóm dùng, m i ng i vô cùng sung s ng. Su t ¾ i không bao gi tôi kh c nh , ti u ti n b y b , ho c ch i tr i trách ¾ t. Tôi giáng sinh

372

Thánh Hi n Á ng

xu ng tr n, ¾ i v i ¾ t muôn ph n kính tr ng, không h phá ho i các long m ch, ra s c b i d ng ¾ a linh, tr ng c y hoa màu, giúp ¾ t ¾ai phát huy linh khí, nuôi n ng chúng sinh giúp ¾ chúng sinh. Không ng tôi làm nh v y l i ¾ c "¾ a ¾ o" t c ¾ o ¾ t, gi gìn nhân luân l i ¾ c "nhân ¾ o" t c ¾ o ng i, ng i là hi n thân c a ¾ t, ¾ t là hi n thân c a tr i, do ¾ó mà ch ng ¾ c "thiên ¾ o" t c ¾ o tr i. Sau khi lìa ¾ i, tòa án âm ph xét th y tôi không có t i mà còn có công, nên ¾ c phép lên cõi tr i Hoàng Lão, luy n ¾ o t i cung Trung Hoa, c m th y ¾ c h ng vinh quang t i th ng. ½ Quân: Nh t c nh t ¾ ng ¾ã tuân theo ¾úng l ¾ o thì ch ng c n ph i vào núi sâu tìm ¾ o, mà các vi c làm c t sao tu ¾ c nhân tích ¾ c ¾ c, b i d ng ¾ c tính t thi n, luôn luôn ôm p hoài bão c u ¾ chúng sinh, vô hình trung linh khí n i b n thân t ng gia, góp nh thành l n, cu i cùng linh khí ¾ó s ng ng k t thành v chân nhân cao sáng. Ngay Tiên Ph t lúc còn s ng c ng luôn luôn coi vi c c u ¾ chúng sinh là trách nhi m c a mình, tùy theo hoàn c nh mà tu luy n thân tâm. Nhà nông c n c vào th i ti t ¾ gieo tr ng h n là huê l i s thâu ho ch ¾ c thành qu l n lao, do ¾ó mà hi n nay các hãng các x ng ph i c n nhi u chuyên viên. Ch g ng làm vi c th t c n th n, không ph n b i thiên lí, lo i ng i có thi n tâm nh v y, chính tr i c ng mu n thâu h i v cõi ¾ t yên lành ¾ gieo tr ng các ch ng t , ng i ¾ i ch khinh th ng v y.

373

Thiên Á ng Du Kí

T Ph t: T i ¾ây ¾ã d o th m xong ¾ c m t ph n c a cõi tr i Ng Lão. C m n t t c nh ng gì ¾ c Hoàng Lão ¾ã ân ban ¾ giúp D ng Sinh ¾ t ¾ c l ¾ o siêu di u, chúng sinh r i ¾ây c ng nh ¾ó mà khai m trí tu . Tam Thanh Ng Lão là tinh hoa c a ¾ o l n. Ý ngh a o di u ¾ã ¾ c ti t l u h t ¾ây, chúng sinh phúc ¾ c sâu dày m i ¾ c may m n coi sách quý này, mong nh ng ai khi ¾ c xong Thiên ½ ng Du Kí hãy t nh tâm th ng lí ¾ o cao siêu trong ¾ó, c n nh t là ¾ ng phóng ng a xem hoa, l là s g p l i l m, không làm ¾úng nh l i d n s ch ng nhìn th y trái quý n sau ¾ám lá hoa t i t t. ½ Quân: Hai v c c kh nh ng công lao cao v i, vì ¾ã thân chinh lên h i th ng t i cõi tr i v lí ¾ o ¾ vi t thành sách, hi v ng ng i ¾ i sau khi ¾ c xong sách này ¾ u ¾ c lên thiên ¾ ng. Hoàng Lão tôi c ng mong ¾ c ti p ¾ón quý v t i n i ¾ây. D ng Sinh: Kh u ¾ u l y t ¾ c ½ Quân ¾ã ch rõ b n mê, n ích bi t là bao nhiêu... Theo th y tr l i Thánh Hi n ½ ng. T Ph t: ½ã t i Thánh Hi n ½ ng, D ng Sinh xu ng ¾ài sen, h n phách nh p th xác. WUX

374

Thánh Hi n Á ng

H I HAI M

IL M

D O ½ NG ½ÀO NGUYÊN VÙNG NÚI C U TIÊN H I ½ O ½ I TIÊN QU NG THÀNH T

Ph t S ng T Công Giáng ngày 23 tháng 5 n m Canh Thân (1980) Th Nhân sinh nh hí h o  ng tr ng Di n k siêu qu n th túc mang Quan chúng kháp kháp c ch ng ti u K ch chung nhân tán l mang mang. D ch Tu ng ¾ i tu ng r p h t nh nhau Di n khéo bao nhiêu c c b y nhiêu Khán gi v tay c i h h Mãn tu ng gi i tán l tuôn trào. T Ph t: Sân kh u nhân sinh, h n ai l c, bi hoan li h p, m i cá nhân ¾ u là m t di n viên ¾ m trách vai trò vô cùng xu t s c, k thu t trình di n r t tài tình, khi n khán gi ng i coi tr m t h h ng v tay c i hô h . T i khi

375

Thiên Á ng Du Kí

màn h khán gi gi i tán ra v , c sao t i h u tr ng máu l chua cay l i ch y d m d ? Ai là ng i hi u n i vi c sân kh u này tái di n màn bi hài k ch th ng kh ¾ó? M i cá nhân trong m t gia ¾ình b t lu n nam n tr già l n bé, t t c ¾ u là di n viên, hàng ngày h p nhau ¾óng v tu ng ¾ i bi hài c i ra n c m t, ¾ r i t i ngày nào ¾ó m t trong hai c ng b b i x i, thân l t không n i trình di n ch ng ¾ c li n b con cháu ¾ y ra kh i hí vi n gia ¾ình t i ch n núi hoang ¾ ng v ng ¾ c di n v hài k ch "chàng ¾ c c c". Danh ti ng di n viên m t th i n i nh sóng c n, t i khi ch t li n b chìm ngay vào quên lãng. Con cháu ¾ a nào ¾ a n y nghênh ngang t ¾ c, hình nh cha ông in ¾ m trong ¾ u óc nó ngày nào gi ¾ây phai nh t tiêu tan, nhìn rõ sâu kh u ¾ó r i m i th c quá ¾au lòng. Lão t ng khuyên ng i ¾ i ch có bi th ng, t nay tr ¾i ch ng c n tái di n v bi hài k ch th t tình ¾ó n a, chúng ta hãy di n v Th n Tiên ¾ i h i ¾ cu i cùng m i di n viên ¾ u thành Tiên thành Ph t, há ch ng vô cùng sung s ng hay sao? D ng Sinh chu n b lên ¾ài sen, hôm nay th y trò mình d o ch n thiên ¾ ng, có nhi u c nh gi i ¾ p m i m , mau mau n m l y c h i th t t t lành này, l p công l p ¾ c ¾ tr c sau còn vui mãi. D ng Sinh: Xin tuân l nh, ch mong sao màn k ch này di n xu t cho th t s ng ¾ ng tinh t . T Ph t: Th n Tiên di n xu t tuy t di u không th t ¾ c, trong k ch còn có thêm m t l n k ch n a. Gi ¾ây

376

Thánh Hi n Á ng

chúng ta hãy lên ¾ài sen, th ng ti n ng thiên ¾ ng... D ng Sinh có c m t ng ra sao? D ng Sinh: Ng i trên ¾ài sen lòng th thái vô cùng, ¾ó là nh n ân s d n d t ngày nay con m i ¾ c h ng ân hu sâu dày t i m c này. Mong r ng ch ng ch m t mình con ¾ c ng i ¾ài sen mà hi v ng t t c chúng sinh có tâm ¾ o, m i ng i ¾ u tr ng ¾ c m t ¾óa hoa sen trong tr ng làm công c giao thông cho riêng mình, cùng h ng ¾ ng s thanh t nh sung s ng n i thiên ¾ ng. B a nay ph i làm cách nào khai m ¾ c gi ng m i ¾ o cao siêu, h u gi i thi u h t nh ng c nh kì quan trong sách Du Kí ¾ chúng sinh có c m t ng nh là ¾ã ¾ích thân t i th m phong c nh huy n di u t i sáng thiên ¾ ng. T Ph t: D ng Sinh nói r t ph i, n u nh ch th y trò mình t i ¾ây ¾ th ng lãm phong c nh thiên ¾ ng không thôi thì th c là quá ¾ n gi n và không m y h ng thú. D ng Sinh: Ch trong ch p m t ¾ã t i n i ¾ây, phong c nh kì di u ¾ p ¾ vô cùng, cây c hoa lá xum xuê, ¾á l bày la li t, linh khí t a ng p gi ng nh ¾ang b nh b ng bay b ng trong c nh khói mây, ¾ t Thánh qu là tuy t v i. T ng ¾á phía tr c có kh c dòng ch "C u Tiên S n, ½ào Nguyên ½ ng" không rõ ch n này là ¾âu, do v tiên cao minh nào cai qu n? T Ph t: N i ¾ây là ch n c ng c a ¾ c Qu ng Thành ½ i Tiên, chúng ta t i tr c bái h i.

377

Thiên Á ng Du Kí

D ng Sinh: Hay l m, theo ¾ ng ¾i t i, nh l c vào gi a c nh núi non có su i tuôn róc rách, cây xanh m c thành r ng thanh t nh mát m , qu là vùng ¾ t Thánh ¾ ngh mát tuy t ¾ p. Nhìn nh ng th bày bi n trong ¾ ng ¾ u là v t thiên nhiên, bàn ¾á gh ¾á, có su i n c tuôn ch y, trên bàn ¾á còn bày ¾ th trái cây mà ch n phàm ch a h th y, khi n thèm ch y c n c mi ng, trong ¾i n có m t v ¾ o s cao minh ¾ang ng i tr m ngâm. Th a th y có ph i ¾ c tiên ông Qu ng Thành T kia không? T Ph t: ½úng ¾ y, mau t i tr c vái chào ra m t. D ng Sinh: ½ t xin l y chào ¾ c Qu ng Thành ½ i Tiên. B a nay ¾ t theo ân s T Ph t t i Thánh ¾ a ½ào Nguyên, kính mong ½ i Tiên h ng d n ch giáo cho. Qu ng Thành ½ i Tiên: D ng Thi n Sinh b a nay t i ¾ây, lòng tôi vô cùng sung s ng, tr c nh t hãy nh n trái ½ào Nguyên tuy t di u do tôi thân t ng ¾ã, ch e ng i, các Tiên ½ ng hãy mau dâng ¾ào ¾ D ng Sinh cùng T Ph t dùng. Tiên ½ ng: Xin tuân m nh, kính m i T Ph t và D ng Thi n Sinh dùng ¾ gi i khí nóng n c. D ng Sinh: C m t ½ i Tiên cùng Tiên ½ ng, ¾ t không dám làm khách. A, v ng t ngào h n c th lê quý núi, ng i ta th ng nói: "Mình hay còn có k khác hay h n", tôi nói: "Núi này cao còn có núi khác cao h n". Trái ngon c a núi Tiên S n tr n gian tuy t nhiên không th có

378

Thánh Hi n Á ng

n i, n vào h ng v ng t ngào th m n c, không rõ nguyên nhân t i sao? ½ i Tiên: Trái tiên tr ng n i ¾ây n c su i thanh t nh d th a, khí h u trong lành, không có b i b m ô nhi m cùng sâu b ¾ c xâm ph m, sinh tr ng hoàn toàn t nhiên không b gió m a làm h i ho c ánh n ng m t tr i thiêu ¾ t, c nh tiên lai tràn ng p linh khí, vì cây tiên k t trái gi a hoàn c nh t t lành nh th này nên h ng v khác h n các lo i trái tr n gian. Th nhân không a th trái cây sinh ra gi a ch n ch n ào, mà ph i sinh ra trong ch n núi sâu thanh t nh. Nhân lo i n u nh s ng n i thanh t nh vô d c, vô nhi m t s là tr ng sinh b t lão thành k siêu phàm. D ng Sinh: ½ i Tiên nói r t ¾úng, n u ¾ c s ng m t n i thanh b ch con ng i s tránh ¾ c d c ni m phi n não, thân tâm chúng sinh c ng gi ng h t trái cây tiên ng t ngào ngon mi ng. Trên bàn có m t con cóc ¾ang t nh t a, hai m t ch m chú ngó ¾ t , không rõ nó có ý gì? ½ i Tiên: Cóc là do tinh hoa c a ánh tr ng hóa thành, là th n linh c a thái âm nên cóc ¾ó là th n v t, ch hít th linh khí ¾ s ng, là ¾ t ¾ c ý c a tôi, ¾ o h nh cao thâm, c ng là nguyên linh c a H ng Sinh, mong H ng Sinh nh n rõ chân lí thay tr i tuyên hóa, vì thiên ch c ph ¾ chúng sinh mà g ng g i, ngày sau thành ¾ o tên ghi b ng tr i.

379

Thiên Á ng Du Kí

T Ph t: S sinh hóa c a nhân lo i ¾ u có nguyên do c a nó, có r t nhi u chim quý thú l ¾ u là th n v t, linh khí c a nó v t h n phàm nhân m t b c, do ¾ó mà cao minh h p làm m t v i tr i, sâu dày h p làm m t v i ¾ t. Ng i ¾ i ph i quên cái ta, ch có quá lo cho mình mà không ch u làm l y chút vi c thi n, chôn vùi m t nhân cách, ngày sau s ¾ u thai ph ng nao? Ng i ta bò lên cao, còn mình lao xu ng th p hay sao? N u qu nh v y thì là ch i b ngu n c i con ng i r i ¾ y. M i cá nhân ¾ u do linh khí c a tr i ¾ t thai nghén sinh ra, ph i bi t quý báu ¾i m ch n linh này, ¾ ng ¾ linh khí tiêu tan, khi n hình hài bi n ¾ i, làm m t ¾i cái v quý báu c a châu thân. Cu c bái ph ng ½ i Tiên t i ¾ây xin t m ng ng, c m t ½ i Tiên ¾ã ch rõ b n mê, kính bi t. D ng Sinh: Ân s h i thúc tr l i Thánh Hi n ½ ng, do ¾ó ph i bái t ¾ c ½ i Tiên, c m t ngài ¾ã ban trái tiên cùng khai thông l ¾ o cho ¾ t . ½ i Tiên: Tôi ch ng dám gi lâu, chúc hai v thu n bu m xuôi gió. D ng Sinh: Th a con ¾ã s a so n xong, kính m i ân s kh i hành. T Ph t: ½ã t i Thánh Hi n ½ ng, D ng Sinh xu ng ¾ài sen, h n phách nh p th xác. WUX

380

Thiên Á ng Du Kí

H I HAI M

I SÁU

D O ½I N ½ I THÀNH BÁI H I CHÍ THÁNH TIÊN S

Ph t S ng T Công Giáng ngày 13 tháng 6 n m Canh Thân (1980) Th Ph c h ng v n hóa l i h ng nho L u h ng oa c  c b t cô Áoan chính t phi thành chí Thánh T i tiêu hà t t ni m nam mô. D ch Ph c h ng v n hóa nh nhà nho Cu c s ng thanh b n d ch ng lo T ¾ c gi gìn thành chí Thánh T i tiêu há ph i ni m nam mô. T Ph t: Hi n th i ngành giáo d c ph bi n r t sâu r ng, tr th ¾ c s m ¾ a t i các v n tr ¾ khai m trí hi u bi t, r i ti p ¾ n ti u h c, trung h c, ¾ i h c và du h c. Có th nói h u h t tr em hi n nay ¾ u ¾ c c p sách t i tr ng, t ng lai ¾ u là nh ng b c th c gi tài ba l i l c. Song ch ngh a trong sách v mi ng nói ra vanh vách, ¾ t

381

Thánh Hi n Á ng

bút là thành v n, hoàn toàn vì công danh l i l c còn bàn t i chuy n giúp ¾ i c u ng i thì l i s hãi lánh xa. L i d y trong sách c a các thánh hi n ¾ i x a còn l u l i, ¾ u s d ng th tài h i và ¾áp là ¾ tránh s b t ch c hóa thành ra con v t ¾ c sách. L i còn l m k ¾ c sách càng nhi u, óc gian x o càng tinh vi khéo léo, k n m gi pháp lu t k thu t ph m pháp c a h càng tinh t , ¾ c sách là c t mong ¾ o ¾ c tu ti n nh ng l i ¾ bi n thành ph ng ti n c t sao ti n b c vô nhi u khi n lòng lão t ng bu n vô h n. Mong ng i ¾ i nên thay sách h c b ng kinh ¾ o ¾ c, ch ¾ ng h c ki m l i ¾ c sách c u h c ch c t m mang ki n th c, nâng cao ph m tính con ng i, còn n u nh tr thành công c m u sinh t c là ¾em sách làm thành ti n gi y, ti n ¾ó th c là ch ng ph i ¾ ng ti n có giá tr . Còn n u nh s d ng trí th c trong vi c m u ¾ t i ác h n là tr thành th trí th c sa ¾ a cách t i t . B a nay th y h ng d n D ng Sinh d o th m th ng c nh thiên ¾ ng. Chu n b lên ¾ài sen. D ng Sinh: Th a con ¾ã s a so n xong. Kính m i ân s lên ¾ ng. T Ph t: Th y trò mình ng i trên tòa sen, c i gió ¾è mây bay th ng lên cõi tr i thanh t nh. T c c nh phàm tr n d n d n khu t sau l ng r i m t tiêu d u tích... ½ã t i n i. D ng Sinh: B a nay t i n i này, c nh trí khác h n kì tr c, kh p n i ¾ u xu t hi n các bóng v n nhân, t th

382

Thiên Á ng Du Kí

hoàn toàn siêu phàm thoát t c, có v ¾ang t n b ngâm th ... T Ph t: C nh trí t i th m b a nay là c nh trí làng nho, phía tr c là ¾i n ½ i Thành, chúng ta hãy mau t i phía tr c l y chào ra m t ¾ c ½ i Thành Chí Thánh Kh ng Phu T . D ng Sinh: Hay l m, hay l m. Vinh h nh bi t bao b a nay m i ¾ c t i th m thánh c nh c a Kh ng, m t nhìn phong quang v n H nh ½àn th y th c ch ng h truy n chút nào, phía tr c ¾ i ¾i n trên ¾ ba ch : "½ i Thành ½i n" t b thanh khi t không nhi m m t h t b i, hai bên các v ph c s c coi có v nho sinh, h c s t ý hoan nghinh chúng tôi. ½i theo ân s , vào trong ¾i n th y m t v cao niên ng i gi a ¾i n hai bên còn có các môn sinh ng i h u, trong ¾i n trang trí coi có v c kính, bút lông nghiên m c bày ngay ng n, sách v quý giá trong r ng nhi u vô k , v cao niên ng i gi a ¾i n chính là ¾ c Kh ng T . T Ph t: V ng i chính gi a là ¾ c Chí Thánh c a làng nho, danh ngài là ¾ c Kh ng Phu T , ng i h u hai bên là các v thánh hi n ¾ t c a ngài, D ng Sinh mau l y chào ra m t ¾ c Phu T . D ng Sinh: Xin tuân l nh. ½ t xin cúi ¾ u l y chào ¾ c Chí Thánh cùng ch v thánh hi n, ¾ t c mong ¾ c quý ngài phá ngu ¾ m trí. Kh ng Phu T : Làng Nho r t l y làm hân h nh, vì D ng Sinh hâm m ¾ o nho nên ¾ã ¾ích thân m ¾àn giáng c

383

Thánh Hi n Á ng

l y tên là H nh ½àn, dùng bút Thánh tr c tác kinh sách thánh hi n ¾ th c t nh ng i ¾ i, tôi t i cõi tr i linh thiêng, lòng c m th y ¾ c yên i3. Làng nho tuy không ¾ c p ¾ n nh ng chuy n hoang ¾ ng kì quái, song ¾ c c a qu th n tràn ng p v tr muôn ¾ i b t di t b i v y tôi không h ph n ¾ i, song tôi ngh ng i ch a bi t s ng làm sao bi t ch t n i? Tôi s h b g c ch y theo ng n, khinh r cu c s ng hi n t i, coi tr ng cu c ¾ i bên kia th gi i, cho nên tôi khuyên các ¾ t là nh ng gì có quan h t i chuy n qu th n ¾ u không ¾ c bàn cãi t i. ½ o "trung th " t c lòng khoan hòa r ng l ng là ¾ c t bi, khép mình gi l tuân theo ¾ o nhân t , tính ng i h p v i tính tr i, tuy không nói t i tr i mà ¾ c ¾ c ¾ o tr i, vi c s ng ch t t nhiên ta làm ch , cho nên nói: "Sáng nghe ¾ o, chi u ch t c ng cam" (Triêu v n  o, t ch t kh h ). Con ng i n u nh s ng vô t , không ph n b i nhân luân ¾ o ¾ c, gi v ng tam c ng ng th ng là h p ¾ o l n, là lúc s ng gi tr n ¾ o, sau khi ch t t là v ¾ c n i ¾ t lành, cho nên nói: "S ng hòa thu n ch t yên lành" (Sinh nhi thu n, t nhi an) v n i mà tôn giáo th ng nói là "th gi i c c l c", còn tôi g i là "th gi i ¾ i ¾ ng". Nhìn l i làng nho hôm nay, ng i d y k h c ¾ u chú tr ng v n b ng ¾ làm c n câu c m khi n ph m tính ¾ o ¾ c b ng ho i, vì coi r cái h c tu thân cho nên ng i ¾ i nói: "H c l m gian trá nhi u, k ngu l i chính tr c". Tôi mong ng i ¾ i

3

yên i: an i

384

Thiên Á ng Du Kí

¾ c sách ngoài vi c trau d i ki n th c ra còn ph i lo vun b i ¾ o lí, còn không càng h c l m càng gian trá nhi u, công danh s h y ho i mình, xã h i phát sinh nhi u t ¾oan ¾ ch ng minh k d ng m u x o trá cõi ¾ i lúc v tr i s b ¾ i ¾ãi x o trá l i. D ng Sinh: ½ c Phu T qu x ng v i danh ¾ i t ng là "V n Th S Bi u" t c v th y muôn thu , nho sinh trên ¾ i ôm p mãi m i ¾ o "½ c cùng tr i ¾ t, ¾ o su t c kim" (Á c ph i thiên  a,  o quán c kim) m t l i tán t ng làm sao cho ¾ , l i Phu T d y nh ng c vàng, ¾ t xin ghi nh mãi. Kính xin ¾ c Phu T ch d y cho môn ¾ c a Kh ng ¾ c rõ v phép tu ¾ o ph i nh th nào? Và r i thành qu s ra sao? ¾ ¾ c gi ng nh phu t cùng ch tiên nho ngày nay ¾ang ¾ c h ng phúc l c t i cõi tr i, tiêu dao t t i, ¾ t h t s c l y làm kính m song không rõ cách nào ¾ tu t p ¾ c ¾ây? Kh ng Phu T : Nho sinh ¾ i nay h c hành ch c t thi c , nên s mi t mài ngày ¾êm r t là vô b , ch c nh i nhét vô ¾ u cho th t nhi u ch ngh a, song t cách ti n thoái l nghi ¾ i x v i ng i v i v t hàng ngày thì l i th y hi n rõ s ngang ng c, cho nên th ng b ng i ¾ i chê là "h c mà ch ng hành". N u nh trong gi i trí th c ai có lâm vào tình tr ng này hãy mau suy ngh l i, m t s m r i mái tr ng, ra nh p ¾ i s ng xã h i nên ¾em nh ng l i ch d y c a thánh hi n trong kinh sách ng d ng vào cu c s ng, ¾ luôn luôn hòa nhã, cung kính, khiêm nh ng, cùng xa

385

Thánh Hi n Á ng

r i b n cái "không" là: không l ch nhìn, không l ch nghe, không l ch nói, không l ch làm. M t ngày ba l n t nh c nh mình, tu thân d ng tính, tuy không xu t gia c u ¾ o, song th c s ¾ã hành ¾ o, làm vi c ngoài xã h i thanh liêm ch tham nh ng, ¾ó chính là cách trí th c báo ¾ n n n c. Ngoài ra l i còn ph i ¾ i x bình ¾ ng v i m i ng i ¾ c m hóa h , th c hi n ¾ c nh v y cõi tr i ½ i Thành Chí Thánh s s m dành s n ¾ a v cho. M t s m lìa ¾ i ¾ c t i mi n ¾ t lành này s ng tiêu dao, ch ng còn b luân h i th ng kh . D ng Sinh: Thì ra nguyên lai là nh v y, làng nho tu ¾ o ch c n gi b n cái "không" ¾ tránh ph m vào t i l i, qu là ch ng khác ¾ o Ph t, v l i tu ¾ o ngay gi a cu c s ng qu là th c t . T Ph t: M i cá nhân ph i th c t nh b n cái "không" ¾ thành chính nhân quân t , ¾ gi gìn con ng i thanh cao bên trong con ng i phàm t c quen x ng t ng là thánh hi n, c ng nh g i khác ¾i thì là Tiên Ph t, lo giúp ¾ i làm l i cho ng i, tính linh mình cùng tr i h p làm m t. S d ngày nay ¾ c là Thánh Hi n Tri t Nhân t i cõi tr i này là nh tr c ¾ây t i cõi th ¾ã t ng gây n i s nghi p m u ¾ s phúc l i cho ¾ i. D ng Sinh: Kính h i ¾ c Phu T , các môn ¾ c a ngài ¾ ng h u hai bên, ngài có th cho bi t ¾ i s ng c a h t i cõi tr i không?

386

Thiên Á ng Du Kí

Phu T : Có th , vì các ¾ t c a tôi d c lòng h c ¾ o, tâm h v i tâm tôi là m t, quy t chí th c hành ¾ o c a tôi, do ¾ó mà ngày nay có th cùng nhau t h p t i ¾ây, ¾ó ch ng ph i là s ng u nhiên. Tôi có b n ¾ o nhân, m i tri t nhân, b y m i hai hi n nhân và ba ngàn ¾ t cùng v i s ng i h c ¾ o mà tôi không rõ m t rõ tên nhi u vô k , nh ng ai ph ng hành nh ng ¾i u tôi ch d y, h ¾ u ¾ c v cõi tr i h i h p chung m t nhà. ½ o Nho không gò bó nghi th c nh tôn giáo khác, không tin th n bí, n u nh hi u sâu v ¾ o tôi thì ph i chính tâm tu thân, khép mình tuân theo l , có th nói các anh tài, linh tính c a h t nhiên có th siêu thoát phàm gi i ¾ t t i thánh gi i. Hãy l y Nhan H i hi n thánh mà nói, n i nghèo hèn n c m rau u ng n c lã, ng i ch a h t âu lo thì mình không vui s ng. Ng i ¾ i hi n nay, ai có n i ¾ i s ng thanh cao, b o trì ¾ c b n s c ¾ o nho ¾ tr thành m t nho gia quân t nh v y? Có ai coi s giàu sang nh mây n i? Trong hàng ¾ t có nhi u ng i lúc còn t i th ¾ã t ng có phong thái phú quý không dâm d t, nghèo nàn không khu t ph c, không s d ng gi i lu t nh tôn giáo song v n gi gi i, coi s tranh giành nh nh b ng m ng. Lúc s ng ¾ã có phong thái nh v y, sau khi ch t t nhiên siêu thoát kh i s trói bu c c a phàm tr n, ch ng ¾ o thành Thánh thành Tiên. D ng Sinh: Thánh hi n ¾ i x a ¾ã tu pháp nh v y, còn thánh hi n ¾ i nay?

387

Thánh Hi n Á ng

Phu T : Thánh hi n hi n ¾ i, ch ng ¾ c qu v thánh nhân c ng nhi u, nh m t s nho s bên ngoài ¾i n, không nh ng ch làm tròn ph n s m t nhà giáo d c hi n th i mà l i còn th c hi n ¾ c thêm s m nh m t nhà ¾ o ¾ c vì su t ¾ i ¾ã dùng tâm khai m ¾ o cho h c trò, không tham lam th h ng, thân tuy ¾ói l nh song tâm trong tr ng, ngày ¾êm lo hoàn thành trách nhi m, ¾ o lí tràn ¾ y thiên h , H nh ½àn th m n c h ng. Các v ¾ó sau khi qua ¾ i ¾ u ¾ c lên cõi tr i s ng tiêu dao t t i. Do ¾ó c mong các nhà giáo d c trên th gi i hi n th i ph i lo tu tâm d ng tính ¾ giáo hóa ng i, tr c khi d y ph i chu n b tinh th n ¾ o ¾ c cho th t d i dào h u truy n bá cho môn sinh, không ¾ c ph m các t i thi u l ng tâm có ph ng h i ¾ n t ng lai ¾ám tr . Ch tham lam m l p riêng ki m ti n, coi gi d y chính tr ng là ph , vì làm nh v y là không có tinh th n trách nhi m, vô hình trung tán t n m t tính linh c a mình, ngày sau b ¾ày ¾ a c c kì th ng kh . ½ t này tr ng ¾ y ¾ào lí, thành tích c a m i v giáo s ¾ u có th theo ¾ó mà bi t ¾ c. Ng i t n tâm v i ch c v , ph m tính thanh cao, ¾ào lí ¾ y v n, h ng v ng t ngào, ng c l i ¾ào lí r ng h t lá, không k t n i trái. Ti c r ng theo quan ni m c a ng i ¾ i nay thì v n ¾ này ch ng c n ¾ c p t i, ai có l ng tâm ¾ o ¾ c thì hãy gi l y làm c a riêng, ngoài ra ch c t lo tròn trách nhi m bình th ng là c ng ¾ r i.

388

Thiên Á ng Du Kí

T Ph t: Các v giáo ch c trên ¾ i ¾ u là các thánh hi n hóa thân ¾ làm v th y muôn ¾ i, gió xuân hóa thành m a, các h c sinh ¾ u ¾ i n mãi mãi. Ch là v th y thi u l ng tâm làm h i t ng lai c a các h c trò. Vì th i gi ¾ã tr xin cáo t ¾ c Phu T . Phu T : Vì không th l u l i lâu h n, c u chúc nho phong thánh ¾ c mãi thêm huy hoàng. D ng Sinh: C m t ¾ c Phu T ¾ã ban l i d y ng c vàng... Con ¾ã s a so n xong, kính m i ân s tr l i Thánh Hi n ½ ng. T Ph t: ½ã t i Thánh Hi n ½ ng, D ng Sinh xu ng ¾ài sen, h n phách nh p th xác. WUX

389

Thánh Hi n Á ng

H I HAI M

IB Y

D O B O ½I N ½ I HÙNG TÂY THIÊN BÁI H I THÍCH CA MÂU NI PH T

Ph t S ng T Công Giáng ngày 29 tháng 6 n m Canh Thân (1980) Th Ph t pháp tây lai nh t t vô Toàn b ng tâm ý d ng công phu Nhãn tàng chính pháp niêm hoa ti u Kh h i t hàng hóa t c ngu. D ch Ph t pháp t i ¾ây m t ch "vô" Th y nh quy t chí g ng công phu C m hoa c i m m truy n chân pháp Bi n kh thuy n t ¾ k ngu. T Ph t: Ph t pháp t ph ng tây t i hóa ¾ r t nhi u chúng sinh mê mu i, nh ¾ó mà tính tình ng i Trung Hoa tr nên thu n phát, ý ngh a Ph t pháp khuyên ¾ i ¾ i v i v n hóa truy n th ng Trung Hoa không tính tr c mà

390

Thiên Á ng Du Kí

¾ t thành, truy n th ng này ¾ã ti p thu tôn giáo ngo i lai, r i dung h p phát huy r ng l n, nh v y vùng ¾ t ¾ó ¾ã có lúc tr thành trung tâm tinh th n tín ng ng th gi i. Ngày nay ng i tu theo Ph t giáo r t nhi u, ph bi n ¾ o t bi th t là r ng rãi ¾ giúp ¾ i làm l i cho ng i, ¾ i v i th ¾ o nhân tâm n ích quá nhi u. Xu t thân t trong hàng thánh t ng n i c a Ph t tôi c ng t ng là t ng s , La Hán hóa thân r i b nhà nh c a tôi ¾i t i t ng nhà chúng sinh ¾ th c hành duyên hóa ¾ nên m i g i là vì chúng sinh mà xu t gia. Có m t s ng i xu t gia song l i n náu n i chùa mi u, ch ng g p chúng sinh, là t nhà l n t c xã h i tr v nhà nh là chùa mi u. T giam hãm mình k nh là k cô ¾ n, ch ng th thành Ph t muôn nhà, th c ¾áng ti c thay. Lão t ng b a nay s h ng d n D ng Sinh t i cõi tr i tây ph ng, bái h i ¾ c Th Tôn cùng kính c n nghe ngài thuy t pháp. D ng Sinh: Th a con ¾ã s a so n xong, kính m i ân s lên ¾ ng. T Ph t: ...B o ¾i n ½ i Hùng ¾ã hi n hi n tr c m t, chúng ta mau t i tr c l y chào ra m t ¾ c Th Tôn. D ng Sinh: ½i n ½ i Hùng coi th t là hùng v , gi ng nh m t ngôi chùa v ¾ i t i th gian, có r t nhi u t ng ni m c áo cà sa ¾i ¾i l i l i, trong ¾ó còn có các sa di nh , c nh này qu là m t b c tranh tuy t v i, t t c các v ¾ó ¾ u h ng v chúng tôi hành l .

391

Thánh Hi n Á ng

T Ph t: ½ây là n c Ph t tr i tây, hoàn toàn thanh t nh không v ng m t h t b i. D ng Sinh: ½á quý, ng c l u li ¾ y ¾ t lung linh t a chi u, khí h u êm ¾ m, h ng v ¾ o m u th m ngát... ½ c Th Tôn ng i chính gi a, t ng pháp trang nghiêm, toàn thân hào quang t a chi u sáng ng i, hai bên còn có hai v h pháp V ½à khí th ph ng phi, khi n ng i ta có c m giác th n thánh ¾ang hi n di n, không dám xâm ph m t i... ½ t kh u ¾ u l y m ng ¾ c Th Tôn, b a nay ¾ t theo th y t i th m ¾i n Tam B o, trong lòng vô cùng sung s ng, kính xin ¾ c Th Tôn khai m Ph t pháp. Th Tôn: D ng Sinh hãy ¾ ng d y. Ph t pháp truy n qua ¾ông ph ng hóa ¾ r ng l n, tr i qua bao th i ¾ i không suy ¾ i, m ng hu t n t i mãi mãi là nh công Ph t giáo ¾ x thân b o v chính pháp, tôi r t c m ¾ ng. Nay g p th i m t pháp, các tôn giáo ¾ u phát tri n m nh, riêng Ph t giáo truy n bá kh p th gi i, các h c gi quy y c a Ph t tu h c ngày m t ¾ông, ¾ bi t Ph t pháp giúp ích cho chúng sinh th t qu là nhi u. Phàm quy y c a Ph t, ph i gi gìn gi i lu t, su t ¾ i không chán, tu t i minh tâm ki n tánh ¾ u ¾ c ch ng ¾ c qu v . D ng Sinh là s gi c a thánh giáng c , ¾ i v i Ph t pháp c ng chí thành tu h c, qu là b c trí th c có thi n tâm. Thánh Hi n ½ ng ph truy n chân lí thánh hi n r t phù h p v i Ph t giáo, b i l "ch làm các vi c ác, hãy làm các vi c thi n" (ch ác

392

Thiên Á ng Du Kí

m c tác, chúng thi n ph ng hành). Có th nói ¾ó là chính pháp trong th i m t pháp, Nh Lai xu t hi n n i c a thánh ¾ hóa ¾ chúng sinh, m ph ng ti n pháp môn, tu công ¾ c vô l ng, m i ng i nên h c l y. D ng Sinh: ½ c Th Tôn d y r t ¾úng, c theo nh ¾ t ¾ c bi t, tín ¾ c a Ph t d i tr n ph báng c a thánh r t nhi u, coi vi c giáng c bút là ngo i ¾ o là tà giáo, khi n nhi u ng i ¾au lòng, không rõ ¾ c Th Tôn ngh th nào? Th Tôn: Ph t giáo nhân g p kì m t pháp, ¾ t r i Ph t quá xa, chúng sinh th i nay tuy có thi n c n nh ng thi u tu c n, h c Ph t tu ¾ o ¾ã ¾ c ít kinh l i không ch u tham kh o nghiên c u r ng rãi. Ch h c có Ph t, còn ngoài ra kinh ¾i n c a các tôn giáo khác ch ng h dòm ngó t i, hay gi i thích theo l i ch quan nên t o thành thiên ki n, không coi các tôn giáo khác là "tôn giáo b n", r i mi ng ch i, bút chê ¾ o khác là ngo i ¾ o là tà thuy t, mi ng Ph t phun máu, dao ¾ t sát sinh, tôi th t ¾au lòng. Ph t có b n v n tám ngàn pháp môn, Thánh Hi n ½ ng th ph ng Tiên Ph t, thánh hi n c ¾ i r t ng h p v i tâm Ph t, thanh tâm th gi i, t nh ni m kinh chú, thành tâm c u kh n thánh linh th ng gi i giáng phàm, mây th m li n t i, các Ph t cùng b tát thanh t nh ¾ u c m ng lòng thành, giáng lâm thuy t pháp d y ¾ o, có duyên khai m h ng d n ¾ qu ng ¾ b n mê. N u nh các thi n nam tín n ph ng hành ng gi i, ra s c hành thi n, m t lòng

393

Thánh Hi n Á ng

ni m Ph t, t Ph t t i ng, s c Ph t h trì c bút vi t nên, di u bút sinh hoa thuy t pháp ¾ chúng th c là h p lí d th c hành, mong Ph t t ch coi khinh Ph t khác mà t h y di t tu c n. B i vì m t tu c a chúng sinh ¾ã b che m , h ch ¾ c kinh gi y, tai ch nghe ng i nói m i th t ra l i ph báng. Ánh ¾ o t a ng i, bút thiêng xúc ¾ ng li n vi t nên l i, n u nh tôi ¾ c th y ch c h n là c ng s "h u c m giai thông" t c là có c m thì ¾ u thông, ni m Ph t Ph t t i, còn n u nh không tin Ph t, mà l i s m hôm t ng kinh ni m chú thì ch ng hóa ra là tà ma ngo i ¾ o ? D ng Sinh: ½ c Th Tôn qu x ng ¾áng là b c ¾ c th gian tôn th , pháp ngài thuy t khi n ng i ¾ i quý tr ng, th gian sùng kính l công b ng, các tôn giáo ¾ u ch c n không ph n b i phong t c ngay lành, có ích l i cho th ¾ o nhân tâm ¾ u là chính giáo. Ph t ¾ c ¾ i tôn sùng vì ¾ã ¾em t bi bình ¾ ng ra d y chúng sinh, coi t t c chúng sinh nh m t, b n loài chúng sinh, sáu ng luân h i ¾ u là ba ¾ i quy n thu c, ¾ u cùng tính Ph t, c ng là thân Ph t, n u nh khinh th ¾ ng bào nhân lo i, ti ng g i là h c Ph t song ph n Ph t, không rõ cao ki n c a ¾ c Th Tôn ra sao? Th Tôn: Ph t pháp bao dung t t c , cho nên m i nói Ph t pháp vô biên, ngo i giáo nh áo cà sa bên ngoài, k tu hành ph i m c ¾ h Ph t thân há l i v t nó, h y nó. Chúng sinh trên ¾ t r ng, m i cá nhân ¾ u mang m t thiên ch c riêng, tôn kính Ph t, s ng ¾ i s ng Ph t há l i

394

Thiên Á ng Du Kí

còn nuôi tính chà ¾ p dày xéo hay sao? Phàm nh ng k bài xích tôn giáo, ¾ phá ng i khác ¾ u do t i tâm riêng r , tâm ghen ghét, tâm sân si ch a di t, mi ng Ph t phun thu c l a, gi t h i bi t bao ng i có khác chi ¾ t . Hoa t i trái ng t dâng cúng Ph t h n là c ng do chúng sinh ngo i ¾ o kh c c tr ng tr t do bàn tay c a chúng sinh ngo i ¾ o vun x i, Ph t có ch i b không? Hay là Ph t c m ¾ ng phát kh i lòng t bi. n m c trú ng di chuy n các ph ng ti n ¾ó c a các t ng ni n i c a Ph t ai ng i cung ng? Ai ng i ch t o? Mong t ng ni n i c a Ph t mau v t b dao ¾ t ch sát h i b n lành ân ¾ c, ¾ kh i b ¾ày ¾ a vô th i h n, kh báo vô cùng t n. D ng Sinh: Công ¾ c c a ¾ c Th Tôn vô l ng, Nh Lai ¾ i công b ng, tâm h n vô biên, ¾ ¾ c m i chúng sinh, thuy t pháp không thiên l ch, ch nh m giúp tâm chúng sinh khai m , ¾ t xin ¾ nh l ngài. Th Tôn: Tôi có chính pháp nhãn t ng l u truy n thiên h , mãi mãi nh kim c ng không th h y di t, ai giác ng ¾ c thì ¾ u thành Ph t. D ng Sinh: Th a, có ph i ¾ó là pháp "Ni t bàn di u tâm" ch ng? Th Tôn: Ph i. Th c t ng vô t ng, th y li n ngay tr c m t. D ng Sinh: T c là nhìn th y Ph t ngay tr c m t, ng c nhìn phía sau ch ng th y.

395

Thánh Hi n Á ng

Th Tôn: Sinh ¾ t Ph t này, kh p n i ¾ u là Ph t, r i kh i ¾ t Ph t này, th y mình là Ph t, n u nh ch ng th y, l y g ng mà soi h n là s th y, xác nh n chính mình v i Ph t là m t, "hình tâm t ng ph n nh", không lìa xa tâm t t nhiên thành Ph t. D ng Sinh: Ph i ph i. ½ t th y tr c trán ¾ c Ph t ½à có m t h t màu ¾ là t i sao? Th Tôn: Sinh ra là có, ch t ¾i ch ng m t, m t mình t i lui, không m không nh m, ¾ó là m t Ph t. Dùng m t ¾ó nhìn s v t s không thiên l ch nhìn mình s trung chính không nghiêng trái ph i, ch m t không hai, ng n ¾èn sáng trên núi Linh S n, nh ¾ó mà minh tâm ki n tánh, vào th ng ¾ t Nh Lai cho nên nói chính pháp nhãn t ng, siêu di u ch ng th di n t b ng l i. (1) T Ph t: M t ¾ó có th nhìn th u su t tam thiên ¾ i thiên th gi i, l n thì nh núi Tu Di, nh thì b ng h t cát, cho nên nói: "t a thì ng p c v tr , thâu thì lui vào n n i u m t". D ng Sinh: Th a các t ng ni ¾ i ¾ c xu t gia trên ¾ nh ¾ u có ghi d u gi i lu t là ngh a t i sao? Th Tôn: V t s o ¾ t có mùi h ng làm n i b t tính Ph t. Nh ng t ng ni trên ¾ u có d u nhang ¾ t, ý là trên ¾ nh s ¾ã n hoa, ¾ u ¾ó ¾úng là ¾ u Ph t, ¾i n ph i tròn ¾ y m i có th k t thành trái Ba La M t. K th gi i n u nh ph n b i chính ¾ o t d u ghi gi i lu t ch ng th sinh thành m b ¾ , vô hình trung m c thành r t i ác, ¾ u bi n thành

396

Thiên Á ng Du Kí

¾ u qu , do ¾ó Ph t qu c tây ph ng khó có th t i g n n i. D ng Sinh: Thì ra nguyên lai là nh v y. Ph t nháy m t, nói m t l i, làm m t ch ¾ u là pháp Ph t, ch ng th ngh suy. Kính h i ¾ c Th Tôn nh nay có ng i tu h c ¾ o Ph t thì h ph i làm nh th nào m i có th thành ¾ o? Th Tôn: Mu n làm m t ¾ t chính ¾áng n i c a Ph t, t t nhiên ph ng pháp tu trì ph i tuân theo nh d i ¾ây: 1. Tín: Tin Ph t là th t, tin mình không gi , tin ng i không khác l , ba ¾i u tin h p làm m t l t ng, k tin ¾ c c u, k tin thành Ph t. 2. Gi i: Gi i ng Ph t pháp, ch ¾ui mù vì ch ngh a, mu n gi i kinh tr c ph i gi i tâm, n u nh ch gi i v n ch ng ch ngh a trong kinh, mà ch ng gi i g c tâm khác nào ¾em thân quý báu nh t vào nhà ng c, ¾ã là tù nhân làm sao gi i thoát thành Ph t? Có gi i tr ¾ c ba cái ¾ c là tham, sân, si thì thân tâm m i t nh và vào ¾ c ¾ t Ph t. 3. Hành: Hi u rành ¾ c "tín, gi i" nh ng n u ch ng hành c ng k nh không, tu ¾ o quý s th c hành cho nên m i nói "tu hành". Hành gi c n ph i có phong thái mô ph m thanh cao, vì "hành gi mà ¾i m t mình thì ¾ o mà hành gi tu ¾ó ch là ¾ o nh , ¾ o có nhi u k ¾ ng hành cùng tu m i là ¾ o l n". Cho nên hành gi ¾i m t mình là ¾ hóa ¾ chúng sinh ¾ ng hành, có nh v y m i h p tôn ch c a ¾ o t bi là: "không làm anh hùng h o hán cá nhân".

397

Thánh Hi n Á ng

4. Ch ng: Ph t có tám v n b n ngàn pháp môn, phàm thành tâm kiên trì tu luy n ¾ u có th thành ¾ o, b t kì ai có tu là có nghi m, thi n t ng c s th c tu là th c ch ng. Các tôn giáo, các pháp khác c ng v y h có tu h ¾ u có ch ng, ch có sinh tâm phân bi t, sân h n, ph báng ¾ r i t thiêu h y chôn vùi m t t tính công ¾ c, tiêu di t m t tu c n, khác nào cây ¾ p "ng i ¾i", lá r i qu r ng, ch vì mu n h i ng i mà b ng i h i, cho nên nói: "L y l a ¾ t tr i thành t ¾ t mình" ph i nh k ¾i u ¾ó. B n ¾i u k trên ¾ã ¾ là c n b n ¾ b c vào con ¾ ng tu ¾ o, ch c n thanh t nh thêm ba nghi p là giác ng ¾ c ba ki p nhân qu luân h i: 1. Thân nghi p: Không ¾i n o tà, không nhi m thói ác, không n h i s s ng t c là không gi t chóc, không tr m c p, không gian dâm t thân nghi p thanh t nh. 2. Kh u nghi p: Không nói l i x ng b y, gian d i ¾iêu ngoa, vu oan giá h a t kh u nghi p thanh t nh. 3. Ý nghi p: Không tham, sân, si t ý nghi p thanh t nh. Thanh t nh ¾ c ba nghi p r i l i còn ph i ch m ch hành pháp "l c ¾ ": 1. B thí: Th y b t c chúng sinh nào ¾au kh mình ¾ u ph i có lòng t bi tinh th n c u giúp "ng i b chìm ¾ m coi nh là mình b chìm ¾ m, ng i b ¾ói khát coi nh là

398

Thiên Á ng Du Kí

mình b ¾ói khát, ph i b thí ¾ cho k kh b t kh , k mê h t mê". B thí chia làm ba lo i nh sau: a) B thí ti n tài: Dùng ti n b c, ¾ v t giúp ¾ k nghèo kh ¾ ¾ i s ng c a h khá h n. n t ng kinh sách d y ¾i u thi n ¾ khuy n hóa ¾ nhân, ¾ c i thi n tâm tính chúng sinh. b) B thí d ng: ½ i v i nh ng k th ng kh ph i m m m ng th ng yêu an i h , th y ng i nguy kh n ra tay c u giúp ¾ tâm n n nhân ¾ c bình an, ch khi n h ho ng kinh thêm. Còn ¾ i v i chùa chi n Ph t ¾ ng ra s c quét d n tu b , ¾ i v i nh ng k ph báng chính pháp nên s d ng d ng chí phát huy chân lí ¾ c m hóa h . c) B thí pháp: Dùng các ¾i u mình ¾ã h c, ¾ã giác ng ¾ c v chân lí Ph t pháp thuy t gi ng cho m i ng i cùng bi t, ¾ h c ng ¾ c h ng m a pháp th m nhu n, chuy n mê thành ng , h c tu thành ¾ o. 2. Trì gi i: Gi gìn gi i lu t nghiêm ch nh m i có th hi n l ¾ c pháp t ng ¾oan trang. Có trì gi i thì thân, kh u, ý m i thanh t nh không ph m ác nghi p. Ph i gi n m gi i là: không sát sinh, không tr m ¾ o, không tà dâm, không nói d i, không u ng r u. Ngoài ra xa hoa, ca múa, hút ma túy khi n th n mê, m t lo n ¾ u b c m ch ¾ gi thân tâm thanh t nh. 3. Nh n nh c: Con ¾ ng tu ¾ o tr ng i t nhi u, g p s ch i b i gây g không oán không gi n, dùng "nh n" hóa "n " t tâm t an. Ngoài nh n ¾ói l nh, trong nh n th t

399

Thánh Hi n Á ng

tình l c d c, có nh v y ¾ o chí m i v ng b n, ch ng s nguy kh n vi c h c ¾ o ¾ ng i m i có th thành n i. 4. Tinh ti n: Bi n Ph t vô biên, núi ¾ o cao v i h c không ng ng ngh , nghiên c u chân lí không m t phút r i. N u nh sai l m ¾ c ng i ch d n ph i s a ¾ i ngay, g p c h i giúp ích cho chúng sinh ph i g ng s c làm ngay không ¾ c ch i t , ch m ch không ¾ c l i bi ng t t i ¾ c b bên kia. 5. Thi n  nh: Mu n tu luy n thành Ph t, c n ph i t nh tâm ¾ kh i r i lo n. Ph i ph ¾ chúng sinh tinh th n c n ph i ¾ c hu n luy n th t ¾ c bi t thì khi thi n ¾ nh t t ng ¾en t i m i có th phát sinh trí hu , g p khi ¾ ng lo n m i có ¾ nh l c. 6. Trí tu : Tâm tính k tu hành ¾ u có trí hu cao thiên kinh v n quy n ki n th c sâu r ng, t ng tr i vi c ¾ i có th bi n lu n thông su t. Bi t h t m i ¾i u hóa ¾ chúng sinh không nh ng t nhiên d dàng, b n thân k tu ¾ o l i có th tránh kh i ¾ a l c vào vòng ma ch ng. D ng Sinh: Nh ng l i ¾ c Th Tôn ch d y v Ph t pháp qu là kim ch nam cho nh ng k tu hành, ¾ t ¾ c ban ân quá nhi u, cúi ¾ u l y t ¾ c Th Tôn. Th Tôn: Ng i ¾ i n u nh bi t tôn tr ng và thi hành các pháp tu tôi v a trình bày ch c h n s thành ¾ o. T Ph t: Vì th i gi ¾ã tr , b a nay xin ng ng t i ¾ây, bái t ¾ c Th Tôn.

400

Thiên Á ng Du Kí

Th Tôn: Lành thay, c mong Ph t pháp ph truy n r ng rãi kh p th gi i ¾ chúng sinh cùng ¾ c h ng m a pháp, kh i ¾au kh , ¾ c yên vui. T Ph t: D ng Sinh lên ¾ài sen... ½ã t i Thánh Hi n ½ ng, D ng Sinh xu ng ¾ài sen, h n phách nh p th xác. WUX

401

Thánh Hi n Á ng

H I HAI M

D O NÚI PH ½À

I TÁM

NAM H I

L NG NGHE ½ C QUÁN TH ÂM THUY T PHÁP

Ph t S ng T Công Giáng ngày 9 tháng 7 n m Canh Thân (1980) Th T trúc lâm trung quán t t i B ch liên tòa th ng t a Quán Âm Ph Áà phi vi n tâm  u th B tát tâm tr ng th n i t m. D ch T t i quán thông ch n trúc lâm Trên tòa sen tr ng hi n Quán Âm Ph ½à ¾áy tim mình ¾ó B tát trong ta há ph i t m. (1) T Ph t: Trên ¾ i r t nhi u ng i sùng bái ¾ c Quán Th Âm B Tát, b i vì pháp t ng hòa ái c a ngài gi ng nh bà m hi n trong gia ¾ình, nên ¾ c ng i ta yêu m n thích g n g i, do ¾ó ngài còn ¾ c tôn vinh là ¾ ng nghe th u

402

Thiên Á ng Du Kí

ti ng kêu th ng c a m i nhà, là Lão M u Quán Âm, l y ¾ c Quán Âm c ng nh l y m già. ½ c Quán Th Âm B Tát là ¾ c Ph t x a tái sinh, ¾ã thành Ph t t muôn ngàn ki p tr c, hi u là Nh Lai Minh Chính Pháp. Cho nên còn g i là "Quán Âm C Ph t" ho c "Nam H i C Ph t". Ngài nghe ti ng kêu th ng mà c u kh c u n n, h nh nguy n to l n c a ngài hi n di n kh p m i n i m i th i, ¾ó là nguyên nhân chính khi n ng i ta tôn kính sùng bái ngài, th nhân t i sao không tu thành Quán Âm ¾ hành ¾ o b tát? B a nay ta h ng d n D ng Sinh d o núi Ph ½à Nam H i bái y t B Tát Quán Âm ¾ c u xin ngài khai m Ph t pháp. B Tát Quán Th Âm ngày x a thành ¾ o t i r ng Trúc T thu c mi n núi Ph ½à ¾ t Nam H i, ngày nay c ng d o c nh này nh ng ¾ã bi n hóa cõi tr i tây ph ng. D ng Sinh: Th a con ¾ã s a so n xong, kính m i ân s lên ¾ ng. T Ph t: ...½ã t i Nam H i, D ng Sinh xu ng ¾ài sen. D ng Sinh: Phía tr c t i sao l i có bi n l n, th a làm cách nào ¾ v t qua? T Ph t: Th y c ng ch ng cách nào v t qua c , tòa sen này l n lên t trong n c nóng, n u nh v t qua bi n l n, n c m n c a bi n kh ng m vào hoa sen, s r ng hoa sen s khô héo, ch ng bi t tính sao ¾ây? D ng Sinh: Th a th y th ¾i trên m t bi n xem có b chìm hay không?

403

Thánh Hi n Á ng

T Ph t: ½úng ¾ y, ¾ th y th xem, con hãy nán ¾ i m t chút. D ng Sinh: Ân s ¾i trên m t n c, qu th n thông qu ng ¾ i, gi ng h t nh ¾i thuy n, không h b chìm. T Ph t: Con th y th y ra sao? ½ôi chân c a th y qu là v n n ng nào nh ¾i trên m t ¾ t, trên m t bi n, trên không trung thông d ng kh p ba cõi. D ng Sinh hãy c h c l y. D ng Sinh: Th a ¾ o h nh c a con không ¾ nên con ch ng dám th , s r ng s chìm xu ng ¾áy bi n. T Ph t: ½ ng lo, ¾ã có th y bên c nh, l có chuy n gì th y s c u con ngay. D ng Sinh: Nh v y ¾ con th coi... Ái cha, qu là b t h nh! Con s p ch t chìm, ân s mau c u con. T Ph t: Ch có s , ¾ th y kéo con lên b . D ng Sinh: Hay quá, ¾ c ân s c u c p, không thì con ¾ã chìm xu ng ¾áy bi n ¾ ¾àn cá ¾i m tâm. T Ph t: Ch có s hãi. D ng Sinh: Xin h i ân s , t i sao th y ¾i trên m t n c l i không chìm còn con thì ng c l i, xin th y ch cho con bí quy t? T Ph t: Con mu n bi t th y c ng ch ng gi u di m, th y nói ¾ con hay ngay, con hãy nh l i nh ng ng i không bi t b i song trong h t m h c ng ch ng chìm là b i vì h có ¾eo phao, trong phao ch a ¾ y không khí, lòng phao ¾ ng nhiên r ng rang, do ¾ó có th n i trên m t

404

Thiên Á ng Du Kí

n c. ½ã bi t rõ ¾ c nguyên lí này thì khi con trên m t n c t tâm ni m thân con là m t trái khinh khí c u trong ru t tr ng r ng, thì t nhiên trôi n i gi a không trung. N u nh không tin, con hãy nhìn gióng trúc, trái khinh khí c u, thùng s t, v.v... ch c n phía trong có ¾ y khí hay nói cách khác "gi g c n m cái ru t, m t ni m không h d y" t s ch ng chìm. D ng Sinh: Th y nói r t có lí, con ¾ã hi u m t cách th u ¾áo. T Ph t: ½ây c ng là cách minh th cho k s ng ¾ i, không th tham lam ch p mê hình danh s c t ng th t c, ng c l i s d b ¾ a ¾ày trong sáu n o luân h i. N u nh v t b t t c , ch ng ¾ cho v t d c ái tình n i cõi th trói bu c thì thân mình t tràn ¾ y khí h o nhiên chính tr c thân s nh trái khí c u, ch ng b v t ch t níu kéo d n t i ¾ a l c, t nhiên có th bay th ng lên thiên ¾ ng. Nh nay th y thân t ¾ i t c n c l a gió ¾ t ¾ u thông, nên n c bi n không bám n i th y, do ¾ó mà th y thoát kh i s nguy hi m ch t chìm. N u nh ng i ta m t h t b i không nhi m, coi v t ch t nh mây n i thì t nhiên ¾i trên n c trên mây, siêu thoát kh i b kh , không còn b luân h i. D ng Sinh: Phía tr c có m t con thuy n nh ¾ang ¾i t i, gi ng lo i thuy n bu m, ch ng rõ ¾ó là ai?

405

Thánh Hi n Á ng

T Ph t: Ha ha, ¾ c Quán Âm ½ i S ¾ang ¾áp thuy n t , ngài ¾ã bi t th y trò mình ¾ang th ¾ o ¾ây do ¾ó ngài ¾ n nghênh ti p chúng ta. D ng Sinh: Chi c thuy n nh ¾ã c p b , trên thuy n qu nhiên th y có m t v b n áo tr ng, tà áo ph p ph i bay. ½ c Quán Th Âm B Tát t ng m o trang nghiêm, dung nhan hi n t d m n, so v i hình nh ngài khi tôi n m m gi ng y h t, b a nay qu là h nh ng , ¾ t l y chào ra m t ¾ c Quán Th Âm B Tát. Quán Th Âm B Tát: D ng Thi n Sinh hãy ¾ ng lên, tôi t i r ng trúc tía trên núi Ph ½à nghe hai v nói là mu n d o th m ch n tôi c ng , và m t hu nhìn th y rõ hai v th ¾ o t i ¾ây nên ¾ c bi t ¾em thuy n t t i r c, m i hai v lên thuy n. D ng Sinh: Hay quá, kính th a ¾ c Quán Âm t i sao thuy n t này l i nh bé th này? Quán Âm: Ch ¾ nh v mà thôi, l n quá s c ng k nh không ti n, n u nh có nhi u khách ¾i, thuy n này t nhiên l n r ng thêm. Phàm k tu thân h c ¾ o, n u nh tâm h kiên trì không d i ¾ i h n là c c ng i tiêu dao n i ¾ t Ph t, ch c n hô danh hi u Quán Th Âm, tôi li n hi n ngay ra bên c nh h , vì thuy n t r ng l n vô ch ng, có th ¾ h t th y chúng sinh trong thiên h . D ng Sinh: ½ i S t bi, pháp môn vô biên, qu là phúc l n cho chúng sinh.

406

Thiên Á ng Du Kí

Quán Âm: Tôi s p kh i hành, D ng Sinh bám ch t l y m n thuy n, vì t c ¾ l nh bay, s y tay s té xu ng bi n r t là nguy hi m. D ng Sinh: Xin tuân l nh, ¾ t ¾ã chu n b xong, kính m i ½ i S t ân kh i hành... Thuy n này không có máy, t i sao ½ i S l i có th phóng nh bay, qu là th n kì? T Ph t: Thuy n này ch ng gi ng nh thuy n th gian, ch ng c n dùng máy, ch c n ½ i S khai kh u, t nhiên thuy n lao ¾i. B i vì máy ¾ã trang b s n trong tâm ½ i S r i, ch c n tâm ni m, máy li n quay tít không ng ng, do ¾ó m i kêu là "thuy n pháp". D ng Sinh: Qu là kì di u, tâm ¾ ng t thuy n ¾ ng, tâm ng ng t thuy n ng ng, B Tát c i thuy n t ch không ph i thuy n t c i B Tát. Ý nguy n c a ½ i S qu ng ¾ i vô biên, vô t n cho nên m i có th hóa thân kh p n i ¾ thuy t pháp, c u kh c u n n. T Ph t: ½ó là núi Ph ½à thu c cõi tr i Tây Ph ng, b a nay chúng ta t i ¾ y ¾ l ng nghe ¾ c ½ i S thuy t pháp. Quán Âm: Chúng sinh mê ¾ m th t tình l c d c, thân chìm trong bi n kh nên th ng g p ngh ch c nh, l i l m ¾ó do chính mình t chu c. B a nay c a thi n r ng m , Ph t t cõi Tây Thiên giáng h B ng Lai ¾ ph ¾ . T Ph t, D ng Sinh ¾ã có công t i ¾ây th m xin m i ¾i theo tôi ¾ cùng ngo n c nh.

407

Thánh Hi n Á ng

D ng Sinh: R ng trúc xanh ng p núi, không khí t i mát, bên c nh còn có n c ch y róc rách, qu là vùng ¾ t thánh tuy t di u. Quán Âm: ½ó là s quan h gi a r ng trúc tía và n c s ng ng t t c cam l , n c cam l ch y v bi n kh ¾ làm gi m b t v ¾ ng cay c a ng i ¾ i, nên ¾ã tr thành n c pháp c u ¾ chúng sinh. D ng Sinh: Phía tr c có m t ao sen l n, n ¾ y hoa sen tr ng khi n ng i ta say s a ng m, r ng trúc bên c nh xanh t i ngút tr i, vây thành m t cái ¾ ng tr i t nhiên, ngoài ra trong ¾ó còn có hai v ti u hài ¾ ng, ch ng rõ h là ai? Quán Âm: ½ó là Thi n Tài và L ng N . Tôi ng trên ¾ài sen tr ng trong r ng trúc tía này thanh t nh vô k , song vì ngh r ng ch a ¾ h t ¾ c chúng sinh, cho nên b t k gi phút nào tôi c ng ¾ u hóa thân giáng phàm c u ¾ chúng sinh, phàm nh ng ai nh danh hi u tôi, khi g p kh n n tôi ¾ u xu t hi n giúp ¾ , mong chúng sinh thông c m tâm tôi làm nhi u ¾i u nhân ngh a, t thân h là thân tôi hóa thành ¾ có th tùy th i mà giúp ¾ k khác. Tâm ¾ã h p v i tâm b ¾ c a tôi thì tâm linh c a ng i ch c ch n s t ng h i v i tâm tôi. Phàm nh ng ai tu ¾ o b ¾ , su t ¾ i không th i chí, nh t ¾ nh s thành chính qu . Tôi ¾ã ng i trên tòa sen.

408

Thiên Á ng Du Kí

D ng Sinh: Thân phiêu nhiên c a ½ i S thoáng cái ¾ã bay lên ¾ài sen, vóc dáng ngài thanh thoát y h t nh tiên n , phiêu diêu thoát t c... T Ph t: D ng Sinh có th thu t l i th ng i c a ½ i S cùng c nh trí t i ¾ây lúc này không? D ng Sinh: Th a ¾ c. T trúc lâm trung ph b ch liên Quán Âm t nh khán th y trung thiên Thi n Tài L ng N song biên l p Cam l li u chi bi n  i thiên. N i r ng trúc tía tr ng hoa sen Tr i n c Quán Âm l ng l nhìn L ng N Thi n Tài h u c nh m u Cành d ng cam l ng p không gian. Th a có phù h p không? T Ph t: Hay l m, hôm nay D ng Sinh ¾ã t i ¾ c n i này, hãy xin ½ i S khai th Ph t pháp nhi u cho. D ng Sinh: Th a vâng, cu c kì ng b a nay th c là khó g p, kính xin ¾ c ¾ i t ¾ i bi Quán Th Âm B Tát thuy t pháp ¾ gi i rõ b n mê cho. Quán Âm: Lành thay, tr n th hi n gi ¾ i s ng h ng th v t ch t ¾ã t i m c cao ¾ , t cõi Thánh quan sát c nh này thì th y th nhân qu là ¾ c h ng phúc, ch Ph t

409

Thánh Hi n Á ng

¾ u l y làm m ng. Nh ng ph n l n nh ng k ¾ c h ng phúc l i ¾ m mình trong c nh "t u s c ti n tài" là b n h th m t i l i l n, vì h ng th quá ¾ di m phúc tr i ban, không ti t ch n i, càng ¾i vào n o tà càng b ¾ a l c cu i cùng t o thành ác nghi p qu báo, nhìn c nh b t h nh này c a chúng sinh lòng tôi c m th ng vô h n. Nay nh có Thánh Hi n ½ ng m ¾àn c bút ¾ phát huy ¾ o giáo, duy trì ¾ o ¾ c nhân tâm kh i sa ¾ a, khuyên ng i hành tam c ng ng th ng, tu ng luân bát ¾ c, c i thi n hoàn c nh xã h i b t l ng, kh tr c l u thanh, th p sáng ¾ ng t m t i, tôi th ng giáng lâm các Hi n ½ ng ch p bút thuy t pháp ¾ ng i, khuyên r n d n d chúng sinh tin t ng Ph t pháp, gi gìn ng gi i, h c ¾ o tu pháp ¾ minh tâm ki n tánh, ch ng ¾ c qu Ph t. B a nay D ng Thi n Sinh t i ¾ây, tôi vô cùng sung s ng, gi ¾ây tôi h ng d n D ng Thi n Sinh ¾i h i ¾ o m t s v ¾ o s ¾ã tu thành qu v B Tát. D ng Sinh: C m t s h ng d n c a ½ i S . Quán Âm: Hãy ¾i theo tôi. D ng Sinh: ½ i S nh nhàng nh mây, thoáng cái ¾ã r i tòa sen, dáng ¾i nh mây bay n c ch y... A, ven ¾ ng núi xanh n c bi c qu không th n là c nh tiên. T i n i, phía tr c có r t nhi u t nh xá, d i g c cây b ¾ có các t ng l ng i, ngoài ra bên c nh các g c cây khác có m t s v tóc dài ¾ang ng i thi n ¾ nh, t t c ¾ u có v quên mình.

410

Thiên Á ng Du Kí

Quán Âm: Các v B Tát ¾ó lúc còn t i th ¾ u tu ¾ o B Tát, sau khi thành ¾ o t i ¾ây t nh tu, không k xu t gia t i gia, ch c n h c tinh th n tu trì ¾ chúng c a tôi, nh t ¾ nh s thành t u, D ng Sinh có th h i ¾ o h . D ng Sinh: Th a vâng, xin h i ¾ c B Tát (v này là m t t ng s m c áo cà sa, v m t t bi, vòng hào quang trên  u t a chi u sáng ng i, và vì có th gi i cho nên hào quang phát ra càng m nh m ). Th a ngài ¾ã tu cách sao mà ¾ t ¾ c ¾ o qu nh ngày nay? B Tát Trí Quang: Pháp danh c a tôi là Trí Quang, lúc s ng xu t gia quy y Tam B o, ch m l ¾ c Th Tôn, hành ¾ o B Tát. Tôi th y r ng tu Ph t h c ¾ o, c t vi c giúp ¾ i c u ng i, xu t gia ch ng ph i là ch c gi Tam B o trong ¾i n, quy y Ph t, pháp, t ng là ph i h c t p t i chân t y c a ba b c ¾ó, t c là ph i th c hành nh ng g ng t t c a các b c ¾ó ¾ l i. B i trong khi tu hành, ngoài nh ng công tác t thi n nh gi ng kinh khuy n hóa, phóng sinh, t b n, c u n n, v.v... tôi còn t n l c tu d ng n i tâm, tham thi n nh p ¾ nh, ¾ i v i B Tát Quán Âm tôi l i càng kính c n l bái, các b n ¾ ng tu n u nh có ai b ¾au m th ng kh tôi ¾ u t n tâm giúp ¾ , gi i nguy ¾ h th h i ¾ c tinh th n t bi c a nhà Ph t, khi n càng kiên ¾ nh tin t ng tu hành. V quá trình tu ¾ o c a tôi c ng g p nhi u ma n n kh o ¾ o, g p ngh ch c nh tinh th n ho ng h t, song t bi t là nghi p ch ng ch a tiêu nên b chà ¾ p, trong lúc th ng kh lòng tôi không h b n lo n, g ng s c

411

Thánh Hi n Á ng

gi v ng l p tr ng, su t ¾ i hành thi n tu ¾ c, qu ng bá Ph t pháp nên c m hóa ¾ c r t nhi u chúng sinh, cu i cùng tu thành qu v B Tát. T i ¾ây tôi th ng cung kính l ng nghe ¾ c Th Tôn cùng ¾ c Quán Âm thuy t pháp, ¾ t nh tu l i cho t i khi ch ng ¾ c qu v cao h n. Mong ng i ¾ i tu ¾ o ch có vì t l i, hãy luôn luôn ôm p hoài bão tâm B Tát, giúp ¾ th t nhi u cho chúng sinh, trong khi ban phát tâm t bi th ng xót thì tâm mình c ng hóa thành tâm B Tát, lâu ngày tâm thông su t, d không còn tr ng i, t nhiên thành t u qu v B Tát. D ng Sinh: C m t B Tát Trí Quang ¾ã phát tâm thuy t pháp, l y tâm "¾ i bi" giúp ng i ¾ r i ¾ t ¾ c qu v "¾ i h " l nhân qu m y may không sai ch ch. L i xin h i v B Tát (v này  tóc nh ng hào quang trên  u c ng t a kh p b n phía, t ng m o cao quý, khí ch t phi phàm) th a ngài ¾ã tu cách nào mà ¾ t thành ¾ c chính qu . T Ng B Tát: Tôi là n c s tu ¾ o t i gia, nhân ti n sinh tôi làm công ch c, sau khi các con c a tôi tr ng thành, tôi ¾ c thanh nhàn, nh m t ng i b n gi i thi u, tôi t i chùa xin quy y tam b o, tr thành c s t i gia. T ¾ó ch m ch nghiên c u kinh Ph t, n chay, gi gi i, ni m Ph t, t nh tâm, trí tu m l n, li u ng nhân sinh t ¾ i gi h p, duy có Ph t tính là chân th c, do ¾ó th ng b thí ti n b c n t ng kinh sách, g p ng i nghèo khó ra s c giúp ¾ . Nhân ng i em trai m ti m thu c tôi c ng b ti n ra mua thu c phát không, su t ¾ i làm vi c thi n, tích

412

Thiên Á ng Du Kí

¾ c nhi u công ¾ c, ch m lo tu tâm s a tánh, khí ch t n ¾ nh, không ph m t i ác, cu i cùng tu thành ¾ o qu B Tát. D ng Sinh: Làm B Tát t i gia càng d g n g i chúng sinh, t n tâm t n l c, phát huy tinh th n B Tát c u kh c u n n cu i cùng thành ¾ o, th c qu ¾áng kính ph c. Xin h i ¾ c B Tát (v này n b n xu xòa, hào quang trên  u tròn tr a, t ng coi r t phúc h u) không rõ ngài tu cách sao mà l i ¾ t thành ¾ c chính qu ? ½ c Nhân B Tát: Tôi là c s tu ¾ o t i gia, tôi nh b n bè gi i thi u th y h c ¾ o, sau khi th giáo minh s , giác ng ¾ c chân lí nhân sinh nên ¾ ¾ c chúng sinh. Tôi c ng nghiên c u và tu c ¾ o Nho nên ¾ã phát giác ra r ng lí ¾ o nhi m m u c a hai ¾ o gi ng nhau, do ¾ó mà lúc còn sinh ti n tôi không h bài xích ¾ o Nho. Còn các kinh nh : ½ o ½ c Kinh, Thanh T nh Kinh, T Th , Ng Kinh tôi ¾ u nghiên c u và th nghi m r t sâu xa, b i v y tôi th ng ¾àm ¾ o cùng các ¾ o gia tu s . Phàm nh ng sách d y v cách tu tâm d ng tính, n u th y ¾ c tôi ¾ u ra s c nghiên c u tu luy n, tôi còn t p c n i ngo i công ¾ trau d i c th , su t ¾ i vui ¾ o làm vi c thi n, qu ng ¾ chúng sinh h ng thi n, ra s c t b n c u th do ¾ó mà tu thành qu v B Tát. D ng Sinh: Sau khi th nh giáo ¾ c B Tát, c m th y r ng thân này tu ¾ o ch ng d , b t lu n quy y tông phái nào c ng ¾ u ph i lo công qu c u ng i, giúp ¾ i. Không có

413

Thánh Hi n Á ng

tinh th n giúp ng i h n là tâm t bi không hi n l ra ¾ c, mu n ¾ c qu B Tát l i càng không ¾ t cách. M t k không ch u giúp ¾ ng i khác h n là s thành qu tham lam l i l c, tâm ¾ a nh nhen, ch lo sao cho ¾ y bao t mình, ch ng th thông su t ¾ c c nh gi i vô h n, t t c nh ng gì thành ¾ t ¾ c ¾ u ch là gi i h n. T Ph t: D ng Sinh nói r t ¾úng, mong th nhân ch m lo vun b i tâm ¾ c m i tránh kh i sinh b nh ung th , h b i n u ng ch ng ¾ c. B a nay xin bái t ¾ c ½ i S t i ¾ây. Quán Âm: Th i gi ¾ã tr , ti n hai v tr l i Thánh Hi n ½ ng, tôi r t hoan nghênh n u quý v t i th m ch n này th ng xuyên. D ng Sinh: C m t ¾ c Quán Th Âm t bi hóa ¾ , ¾ t xin cáo t . Th a con ¾ã s a so n xong, kính m i ân s tr l i Thánh Hi n ½ ng. T Ph t: ½ã t i Thánh Hi n ½ ng, D ng Sinh xu ng ¾ài sen, h n phách nh p th xác. WUX

414

Thiên Á ng Du Kí

H I HAI M

I CHÍN

NG

D O TH GI I C C L C TÂY PH

L NG NGHE ½ C PH T A DI ½À THUY T PHÁP

Ph t S ng T Công Giáng ngày 26 tháng 7 n m Canh Thân (1980) Th Vô tr n l c  c nh t thân khinh T nh th c n b i ph ng th n canh Qu mãn công viên quy c c l c Thiên biên h i giác nh m du hành. D ch Thoát t c vui thay xác nh nhàng ½ t lành vun x i s ng thênh thang Tròn ¾ y công qu v ch u Ph t Bi n r ng tr i cao th a v y vùng. T Ph t: Kh p n i ¾ u nghe th y có ng i h c Ph t tu ¾ o, song cu i cùng mu n h c Ph t tu ¾ o ph i làm sao ¾ây? Theo nh lão t ng th y thì c ng ch ng có gì, ch c n h i l i lòng mình mà thôi, n u nh th y tâm không th n,

415

Thánh Hi n Á ng

tôi cho là ¾ã g n Ph t r i ¾ y. Xa r i tâm t c ch ng có Ph t ¾ tìm, nh trong m t ngôi chùa không có m t v t chi h t, h n ch ng th g i là chùa ¾ c, trong c th con ng i n u nh không có tâm thì làm sao thành ng i n i. Do ¾ó nguy n chúng sinh hãy g ng tr thành ng i có tâm. Tâm có th bi n hóa vô cùng, gi ng nh m t chuyên viên v ki u y ph c gi i, có th v hàng tr m, hàng ngàn b ¾ kì quái khác nhau. Tâm ng i có th ví nh chuyên viên v m u y ph c, có th bi n ¾ i di n m o thân hình mình thành nhi u v khác nhau, mu n bi n thành Ph t thành ma ¾ u tùy tâm mình mu n. M i cá nhân là m t v th y ma thu t, mu n b n b t c cách chi, ¾i b t c ki u gì, ch c c i cách nào ¾ u làm ¾ c c . Lão t ng ch hi v ng bi n thành ng i t t, bi n thành Th n Thánh Tiên Ph t ch ¾ ng t bi n mình thành ma thành qu ¾ cho ng i ¾ i s hãi chán ghét thì th c qu là quá u mê ngu t i. Bi n thành t t bi n thành ho i ¾ u do m t tay mình t o nên, ¾em mình bi n thành ¾ a ng c qu quái ho c trâu bò gà v t, soi g ng nhìn l i vóc dáng nh y lên th t thanh kêu l n... Khi ¾ó m i v l ra là ch ng th bi n thành b c v ki u m u, th pháp ch ng cao minh cho nên ¾ã bi n hóa sai. Nghe l i lão t ng nói, b n lai di n m c t c b m t chân th c n u nh m t ¾i thì d u kêu c u li u có th tr l i ¾ c không? Ch c ch n là không, m t s m bi n ch t sau này có h i c ng ch ng k p nào. B a nay th y h ng d n

416

Thiên Á ng Du Kí

trò ngoan D ng Sinh d o th gi i c c l c tây ph ng bái h i ¾ c Ph t A Di ½à. D ng Sinh: Th a con ¾ã lên ¾ài sen, kính m i ân s kh i hành... T Ph t: ½ã t i n i, D ng Sinh xu ng ¾ài sen mau. D ng Sinh: A, t i ch n này vàng b c, ng c l u li phô bày ng p ¾ t, lan can, r ng cây, l i võng ¾ u là nh ng v t phi phàm, th nào th n y chói ng i hào quang, qu là c nh tuy t v i ch a t ng th y th gian. T Ph t: Th gi i tây ph ng c c l c, là n i ¾ c Ph t A Di ½à ng , n i ¾ó c ng còn g i là ¾ t n c c c sung s ng, b y l n rào, b y l n l i, b y hàng cây vây quanh kín b n phía. Chúng ta mau t i tr c bái h i ¾ c Ph t tôn kính cùng l ng nghe ng i thuy t pháp. D ng Sinh: Phía tr c có m t ngôi ¾i n l n, có ph i ¾ó là n i ¾ c Ph t tôn kính c ng không? T Ph t: ½úng ¾ y, phía tr c là ¾i n Di ½à, chúng ta mau t i tr c ¾ nh l . D ng Sinh: Xin tuân l nh. Trong ¾i n có r t nhi u cao t ng c s tu thành chính qu , v nào v n y v m t t bi mi ng ¾ang ni m Ph t, thanh âm du d ng t ch m ch ng i nghe trong lòng th thái. T Ph t: Lúc còn t i th h ¾ u là nh ng ng i tu h c Ph t ¾ o, nh công ¾ c viên mãn cho nên ¾ c t i th gi i c c l c... ½ã t i Thánh ¾i n, chúng ta mau vào ¾ nh l ¾ c Di ½à.

417

Thánh Hi n Á ng

D ng Sinh: Xin tuân l nh. Vào trong th y ng i ngay chính gi a ¾i n m t v Ph t pháp t ng trang nghiêm, toàn thân ng i sáng hào quang, khi n ng i ta nhìn th y ph i kính n . ½ t là D ng Sinh xin ¾ nh l ¾ c Ph t kính tôn, b a nay có duyên theo ân s t i thánh c nh c c l c ¾ nh l ¾ c Ph t A Di ½à. Xin ¾ c Ph t kính tôn truy n d y Ph t pháp cho ¾ t . Ph t A Di ½à: Lành thay, ng i ta ni m "A Di ½à Ph t" còn tôi l i ni m "Chúng sinh là Ph t", chúng sinh b luân h i sáu ng , thân b th ng kh , cho nên tôi phát b n m i tám ¾ i nguy n t o ¾ c c c l c th gi i, n i này hóa thành vùng ¾ t yên lành, d y ng i quy t chí ni m Ph t tu ¾ o, m i ni m không quên Ph t trong ta, tôi ¾ ng d n d t t i ¾ây. N u nh nghi p phàm ch a t nh, ni m Ph t tâm ch ng chuy n, hình Ph t t tán, thi u bàn tay t bi, s c y u vô ph ng c u ¾ . Cho nên hi v ng chúng sinh h c Ph t tu pháp, b ¾ u t ph i t nh nghi p tr n, t t o ¾ t t nh, còn không khó mà thành ¾ t. B a nay vui m ng ¾ c th y D ng Sinh là ng i phàm vào c a pháp Di ½à ¾ t t nh, ¾ c bi t ban ít l i ¾ giác ng , n u nh có gì th c m c c ¾ t câu h i tôi s tr l i. D ng Sinh: C m t ¾ c Ph t kính tôn ¾ã ban c h i t t cho ¾ t , kính h i ¾ c Ph t tôn kính v a r i ngài d y: "Th nhân ¾ u ni m A Di ½à Ph t" còn ngài là m t lòng ni m "Chúng sinh là Ph t" ¾ t c m th y có bao hàm ý ngh a, kính mong ngài gi i rõ ý ¾ó là nh th nào?

418

Thiên Á ng Du Kí

Ph t Tôn Kính: Lành thay, D ng Sinh qu là có trí hu , chúng sinh ngày ¾êm ni m "A Di ½à Ph t" là mong tôi ¾ h lên th gi i c c l c. Còn tôi ngày ¾êm ni m "chúng sinh là Ph t" t c hi v ng r ng chúng sinh và tôi là m t, n u nh th ng ¾ c ý c a tôi thì tr n th s hóa thành ¾ t t nh, th gi i ta bà bi n thành n c c c l c, vì tôi c ng mong xu ng ¾ t t nh tr n gian s ng tiêu dao t t i m t phen. D ng Sinh: L i nói c a ¾ c Ph t tôn kính hàm ng ý ngh a siêu di u, n u nh nhân gian bi n thành c c l c, ngài s ¾ u thai giáng phàm ch ng? Ph t Tôn Kính: Ch mong là tr n gian v i ¾ t này t ng ¾ ng, tôi c ao xu ng phàm. D ng Sinh: Th a chúng sinh ¾ u mong siêu th ng th gi i c c l c, ý ngh a ¾ó có ¾iên khùng không? Ph t Tôn Kính: Ng i ¾ i nghi p ch ng quá n ng, th ng kh phi n não b t tuy t nên kh nghi p bu c ch t, r t mu n thoát kh ¾ ng h ng l c, kì v ng n i Ph t tôi gia h ¾ gi i thoát kh i kh , nh th g i là giác ng , quay ¾ u. Còn n u nh nh n kh làm vui, ch p o làm chân m i là ¾ o ¾iên. D ng Sinh: Th a ¾ã nh v y, thì làm cách nào ¾ nh Ph t d n ¾ h u thoát kh ? T Ph t: Duy ch có m t ¾ ng "ni m Ph t, h c Ph t". D ng Sinh: Th a ch ¾ n gi n có v y thôi sao?

419

Thánh Hi n Á ng

Ph t Tôn Kính: M t ti ng A Di ½à li n t i n c c c l c. H c Ph t dù ch th y hình t ng, song v i Ph t chân th t c ng ch là m t. D ng Sinh: L i ¾ c Ph t tôn kính d y th c là quá siêu di u, xin ngài gi ng gi i rõ h n ¾ cho ¾ t th u t . Ph t Tôn Kính: Ni m Ph t ban ¾ u m i ni m ch ng quên, cu i cùng ni m quá t quên. Còn ni m A Di ½à Ph t, ni m t i t tính chân Ph t, ni m lâu thành Ph t, tr c t ni m làm Ph t, ni m lâu thành chân, ngày sau ng i ¾ i t nhiên ni m mình làm Ph t. M t lòng không lo n, m t l i không sai, v i Ph t A Di ½à tâm tâm t ng ng, cho nên nói: "M t ti ng A Di ½à li n t i n c c c l c". ½ã nh n t mình là Ph t, giác ng tâm tính, ni m Ph t m t l n t Ph t hi n ra tr c m t, nhích chân m t cái t i li n ¾ t t nh. Chúng sinh nghi p n ng, phi n não ¾a ¾oan, c t ti ng ni m Ph t, khí ¾au kh tuôn ra, kh nghi p gi m b t ¾ó là ch siêu di u c a s ni m Ph t. Ph t có gi i lu t, quy c , nghi th c, n u nh nh t nh t h c ¾ c, ¾ u ch là m t, t ch ng ni t bàn, thành ¾ t chính ¾ ng chính giác. D ng Sinh: Ni m Ph t khí ¾au kh tuôn ra, nh ¾ó nh b t kh nghi p thì qu là m t ph ng thu c tuy t di u tr b nh tâm linh. Th a ¾ t ch a ¾ c rõ khi chúng sinh ni m Ph t, c m giác c a ngài ra sao? Ph t Tôn Kính: Chúng sinh bái th quy y ni m Ph t ¾ gi i thoát n i u phi n tr n t c, ¾ kh i v ng ni m, ¾ hi n tâm Ph t, lúc này tâm tôi cùng v i k ni m tôi cùng

420

Thiên Á ng Du Kí

t ng ng, ba ki p nghi p trói nghe danh hi u Ph t cung kính l bái t Ph t c u ¾ , cho nên thành tâm ni m Ph t có th tiêu tai gi i nghi p tr n t nh ¾ c tâm tính. Khi chúng sinh ni m Ph t, hang tr ng truy n thanh âm tai tôi nghe th y, tâm Ph t c m ¾ ng, s t i c u ngay. D ng Sinh: Th a ¾ t t ng nghe nói ni m Ph t thì có th ¾eo theo nghi p lên s ng th gi i c c l c, có ¾úng v y không? Ph t Tôn Kính: Vãng sinh ¾eo theo nghi p c ng không mi n ¾ c h t nghi p ch ng, ph i m t lòng ni m Ph t, g p hoàn c nh nào tâm ¾ o v n v ng b n t là vào ¾ c th gi i c c l c, r i còn ph i tu luy n thêm ¾ó t i khi nghi p l ng trong m i hóa sinh n i ¾ t t nh. Nghi p ch ng n u không h t nh màn che l p c a, ch ng th th y s sáng n i, tôi dùng ánh sáng Ph t ph chi u, khi n thân h trong s ch, tâm h sáng s a, t t c ác nghi p tan, li n vào ngay ¾ t Ph t. N i ¾ây còn có r t nhi u vi n tu ¾ o, s tiêu nghi p chuyên ¾ cho nh ng ng i còn ¾eo nghi p dùng mà tu luy n. K vãng sinh ¾eo theo nghi p là t i lí do tr c khi t o nghi p và sau khi quy y h ¾ u không ni m Ph t m t lòng ni m Ph t sám h i ti n nghi p tôi s c m ng s tâm thành c a h mà c u ¾ . N u nh ch có ni m Ph t, nh ng l i tái t o các ác nghi p, không bi t sám h i, thì s ni m danh hi u Ph t s nh mây che núi, chôn vùi m t s chân th c c a nó, vì v y không th ¾eo theo nghi p vãng sinh n i ¾ t t nh. Do ¾ó k tu pháp

421

Thánh Hi n Á ng

môn t nh th ¾i m quan tr ng s m t là t nh kh u, t nh tâm, t nh thân t g n ¾ c ¾ t t nh. L i còn ph i tích thi n tu ¾ c ch ng th kh u Ph t mà tâm không Ph t, ph i c tâm l n kh u ¾ u ph c Ph t, ch có gi ng gi i nói mi ng suông. Tôi th y chúng sinh ¾ i m t pháp mê ¾ m ng u n, luân h i sáu n o, r i v n tr i ¾ i thay, th i ¾ i ngày m t m i, v t ch t h ng th nh, xa hoa b a bãi, b n m i tám ¾ i nguy n không th c hi n n i. Vì ph ¾ chúng sinh ¾ c bi t khai m pháp môn, khuyên ng i m t lòng ni m Ph t, Ph t pháp gi n d tu hành mau chóng. Chúng sinh n u nh không bi t tu trì, s r ng khi không còn thân muôn ki p ch ng khôi ph c n i. Ph t v n chí công, m c dù ¾ã vào c a Ph t, mi ng t ng Di ½à nh ng tâm r n r t thì Ph t c ng ch ng dám t i g n d n ¾ , Ph t r t t tâm, ch t i mình t xa lánh Ph t. B i v y mong r ng chúng sinh t nay n u ¾i trên ¾ t t nh t có ngày nghi p tr n d t s ch, v n v t v t b , h y di t linh c n. D ng Sinh: Nh n ¾ c Ph t kính tôn ¾ã t bi khai m ph ng ti n pháp môn, nên có r t nhi u chúng sinh không k nam ph lão u tay l n tràng h t, mi ng vang vang ni m Ph t th t chí tình, khi n m i ng i kính n . C theo nh ¾ t nh n xét thì ni m Ph t có th vãng sinh th gi i c c l c, ý ngh a qu là vi di u. Kính xin ¾ c tôn kính khai m trí hu thêm cho ¾ t . Ph t Tôn Kính: Ph t không nói s ng, ni m Ph t có th siêu th ng. Còn có th siêu th ng c c l c không, thì xin tr

422

Thiên Á ng Du Kí

l i là ni m Ph t ¾ ¾ánh ¾u i t p ni m giúp tâm linh an t nh, do ¾ó không ph n b i ¾ o quy, con ng i khi t o ác nghi p là lúc mi ng quên m t Ph t A Di ½à. B i v y n u ngày ¾êm t ng "A Di ½à Ph t", mi ng t ng tâm t ng, lâu d n tâm v i kh u là m t, Ph t tính hi n l tr ¾ c ác c n m m ¾ o ló, ¾ t t nh cây b ¾ m c l n. Ni m Ph t khi n tâm th n quên n i th ng kh phi n não, có tác d ng s n sinh thi n ¾ nh, cho nên t nh t c là ¾ nh, ¾ nh có th sinh tu và th y Ph t, tinh th n an vui, tâm linh có ch g i g m. Lúc ni m Ph t tâm sinh khí an hòa thanh t nh, ¾i u h p ¾ c hành vi b t chính tàn b o, ¾ánh tan tr c khí t b ¾ u c u r i âm linh. Ni m Ph t c ng nh th gian hòa t u âm nh c, ng i nghe c m th y thanh thoát nh nhàng quên t t c nh ng n i phi n não r i ren, th ng kh b t an. B i v y khuyên k tu ¾ o, k b nh ho n, k tâm th n b t n hãy ch m ni m Ph t ch c ch n s hi u nghi m, xa r i kh ¾au ¾ t ¾ c yên vui. D ng Sinh: ½ c kính tôn d y quá ¾úng, ni m Ph t, t ng Ph t, bi t Ph t, th y Ph t, t c là Ph t, ni m hoài ni m mãi, không quên l i Ph t d y, nh t ¾ nh s thành Ph t. Th a ¾ c kính tôn c nh th gi i c c l c tây ph ng ¾ p ¾ quá m c, th a ¾ t mu n gi i thi u v i chúng sinh có ¾ c không? Ph t Tôn Kính: ½ t này phàm tr n không có n i, thanh t nh trang nghiêm vô cùng vi di u, l u gác nguy nga hàng hàng l p l p, t t c ¾ u tuy t di u, quý báu, thanh nhã,

423

Thánh Hi n Á ng

tinh khi t, th m tho l th ng. N c ¾ c trong ao quý t y r a tâm tr n ¾ y b i b m, nh c tr i không c n t u v n th ng tr i vang, khí h u không nóng không l nh hoàn toàn thích nghi, qu n áo n u ng ch m i ngh trong ¾ u là có ngay tr c m t, chim quý hót véo von. Thuy t pháp v không kh , vô th ng, vô ngã, gió th i vi vu trong r ng cây k lá, t t c âm thanh ¾ u h t s c vi di u vì ti ng ¾ó là ti ng pháp vang d i. L c c n thanh t nh d t s ch phi n não, b i b m, bao n i kh nh c tr n gian không n i d y, trí tu th ng ti n thâm ¾ t th c t ng, th n thông t t i s ng th vô cùng, h t m i kh ¾au ¾ c m i sung s ng. Gi tôi xin h ng d n D ng Thi n Sinh d o th m các th ng c nh. D ng Sinh: C m t s h ng d n c a ¾ c tôn kính, ¾ t th ng c mong ¾ c lên th gi i c c l c, b a nay có kì duyên lên ¾ c ¾ây ph i xem cho th a ¾ cu c hành trình kh i u ng phí. Ph t Tôn Kính: Th gi i tây ph ng c c l c n i ng i phàm sau khi qua ¾ i ¾ c v an ngh , c nh s c tuy t di u khác h n tr n gian. D ng Sinh ¾i theo tôi. D ng Sinh: Th a vâng, xin ¾i theo ¾ c tôn kính... Phía tr c có m t cái ao r ng l n, trong ao n ¾ y các lo i hoa ¾ màu s c coi ¾ p mê h n, bên ao c m m t cái b ng ¾ ba ch "Th t B o Trì" t c là ao có b y cái quý, vàng ng c huy hoàng.

424

Thiên Á ng Du Kí

T Ph t: ½ây là ao Th t B o, n c trong ¾ó là n c tám công ¾ c, d i ¾áy ao là cát vàng ph ng p, n c này là n c "s ng" di u d ng vô cùng. D ng Sinh: Th a t i sao l i g i n c trong ao là n c tám công ¾ c r t di u d ng? Ph t Tôn Kính: N c "s ng" là n c Ph t, là n c tám công ¾ c, tính n c bi n hóa vô cùng. Ng i mu n vãng sinh ¾ t yên t ph i t m và u ng n c tám công ¾ c này m i có th thanh t nh. Ng i ¾ i n u nh h c tám công ¾ c này nh t ¾ nh s ¾ c vãng sinh n i ¾ t t nh, ch ng c n ph i tr i qua s tu luy n n c tám công ¾ c ¾ây. N c tám công ¾ c g m có: 1. L ng trong: Tâm c nh c a ng i l ng trong tinh khi t, không ng u ¾ c s ô u . 2. Trong mát: Tâm ng i c n s thanh t nh mát m , không có khí t i t m n ng tr c phi n não. 3. Ng t ngào  p  : Tâm ng i ph i ng t ngào ¾ p ¾ , nh n c ng t ngào u ng ngon lành, k t ¾ c nhi u thi n duyên. 4. Nh nhàng m m m i: Tâm ng i ph i thanh nh uy n chuy n, không th c ng c i. N c này ph i nh và ch y lên không th nh n c th gian n ng và ch y xu ng. 5. Nhu n th m: Tâm ng i không th khô c ng, nóng n y, ph i ban nhi u ân hu cho ng i, nh n c t i mát v n v t.

425

Thánh Hi n Á ng

6. An vui hòa hài: Tâm ng i ph i an vui hòa hài, nh n c không d y sóng, êm ¾ m trong, không chìm ¾ m và trôi ch y m t. 7. D p b lo l ng: Tâm ng i ph i tr b n i lo ¾ c lo m t, n c này ngoài vi c gi i khát còn có th gi i ¾ói di u d ng vô cùng. 8. T ng thêm l i ích: Tâm ng i ph i h ng th ng h c nhi u ¾ m mang ki n th c, b i b trí tu , có ích cho s giác ng ¾ o lí. Dùng n c này gi i khát t m r a thân tâm thanh t nh, trí tu vô th ng, n ích vô cùng t n. N c tám công ¾ c th gi i c c l c di u d ng vô cùng, ng i ¾ i n u nh m i ngày h c tám công ¾ c này cùng ni m danh hi u tôi, t nhiên có ph n dành s n trên ¾ t t nh, ch ng c n ph i t m g i n c tám ¾ c ¾ t y r a ¾ào luy n thân tâm. K ¾eo theo nghi p t i ¾ t t nh t s ph i tr i qua s rèn luy n c a n c pháp này m i có th qua c a. D ng Thi n Sinh có mu n xu ng ao t m r a mình m y không? D ng Sinh: Hi n t i trong ao có r t nhi u ng i ¾ang t m r a, không quen bi t ¾ t ch ng dám xu ng. Ph t Tôn Kính: Ch e ng i, n c tám công ¾ c là n c pháp t y r a s ch t i l i ác nghi p th t là c h i t t lành ch ¾ m t u ng. D ng Sinh: Th a ¾ã nh v y, ¾ t xin xu ng... A, n c mát quá, ngâm mình xu ng thân n ng tr thành nh li n,

426

Thiên Á ng Du Kí

gi ng nh chim bay trên tr i t m gió xuân, toàn thân mát m khoan khoái nh nhàng ph i ph i, c m th y nh là thân không n n n thanh thoát, lo i n c th t kì di u. Ph t Tôn Kính: D ng Sinh th u ng vài h p coi, ch c ch n s có c m giác l lùng. D ng Sinh: Tuy n c ¾ã t m song v n c c kì trong, th u ng vài h p n c pháp xem sao? A, u ng vào b ng nh b ng giá, khí t trong c th phóng ra gi ng nh bay lên nh nhàng ph i ph i. Ph t Tôn Kính: Siêu th ng th c là mau, nh phi c phun khí lúc c t cánh trên phi ¾ o. Ng i ¾ i bình th ng n u nh tu tám công ¾ c này, ch c ch n s có c m giác nh b a nay, vãng sinh ¾ t t nh ch ng khó. K m t lòng ni m Ph t, n u nh có nghi p ch ng, t ph i tr i qua s t m r a n c này ¾ tu luy n, k nghi p n ng m i g p n c này có c m giác nh b lóc da, ban ¾ u ¾au ¾ n d n d n tr thành d ch u cho t i khi thoát thai hoán c t m i th c s ¾ c tiêu dao n i mi n ¾ t t nh c c l c. D ng Sinh: Trong ao hoa sen n m màu n ¾ y vô cùng ¾ p ¾ , t i sao nh ng k ngâm mình tu luy n trong n c, s l ng hoa sen bao quanh l i k nhi u ng i ít? Ph t Tôn Kính: M i ti ng ni m Ph t là m t ¾óa sen, khi chúng sinh ni m Ph t, khí l c và n c mi ng t c linh khí cùng n c pháp a ra hóa thành bông sen, do ¾ó n c tám công ¾ c v n là n c t trong mi ng k ni m Ph t t c n c pháp tích t , hoa sen t ng tr ng cho danh hi u

427

Thánh Hi n Á ng

Ph t, nên ni m càng nhi u hoa sen n càng l m. K ni m Ph t thành t u s c i hoa sen phóng khí bay th ng lên cõi c c l c. Nh ng ng i ¾ó tu luy n t i ¾ây, th i gian không gi ng nhau, có ng i n a n m có ng i m t n m ph i c n c ¾úng theo nghi p ch ng n ng nh mà phân ¾ nh. N u nh y ph c ô u dùng n c tám công ¾ c gi t gi ô u càng nhi m n ng, càng t n nhi u thì gi còn ng c l i t r t d dàng. Trong ao này ¾ u tiên lo gi i thoát kh ¾au chuy n thành hoan l c, m t s m t i l i ác nghi p t y r a s ch trong, tâm thân nh nhàng ng i trên hoa sen do công phu ni m Ph t tr thành tiêu dao ¾ t t nh, ¾ó g i là c a pháp n i ¾ t t nh. B a nay D ng Thi n Sinh ph ng m nh vi t sách ph ¾ chúng sinh tôi m i ¾ c bi t ti t l d u tích chân th c này. Mong ch ¾ t Ph t tu h c Ph t kinh hãy gi i thích ¾ t yên theo ngh a chân th c này. T Ph t: Tâm t nh t ¾ t c c l c yên, mong th nhân hãy ra s c công phu n i m nh ¾ t tâm, quét d n cho th t s ch s ch ¾ b i bám, t nhà mình là ¾ t t nh há còn c u tây ph ng c c l c n a ? Ni m Ph t h c Ph t t nhiên thành Ph t, ¾ t Ph t hãy mau giác ng . B a nay ¾ c nghe ¾ c kính tôn ch giáo nhi u ¾i u h u ích, gi xin cáo t . D ng Sinh hãy chu n b . D ng Sinh: C m t ¾ c tôn kính ¾ã ban cho ¾ t n c tám công ¾ c, thân tâm ¾ c thanh t nh, n ích quá nhi u, kính l y giã t .

428

Thiên Á ng Du Kí

Ph t Tôn Kính: ½ t yên tr c m t, mong ng i ¾ i ch l c h ng. D ng Sinh: Th a con ¾ã lên ¾ài sen, kính m i ân s tr l i Thánh Hi n ½ ng. T Ph t: ½ã t i Thánh Hi n ½ ng, D ng Sinh xu ng ¾ài sen, h n phách nh p th xác. WUX

429

Thánh Hi n Á ng

H I BA M

I

D O ½I N TAM QUAN BÁI H I ½ C THIÊN QUAN ½ I ½

Ph t S ng T Công Giáng ngày 13 tháng 8 n m Canh Thân (1980) Th Thân vô quái ng i b ch vân du Viêm viêm khinh phong t a vong u L u t c truy tùy chung h  a H i quang v n  o chi u cao lâu. D ch Thân không trói bu c h t u phi n C i gió ¾è mây nh b c tiên Cõi t c tham chi thêm ¾ a l c H i tâm l u ¾ o sáng tri n miên. (1) T Ph t: M i khi th y ng i ¾ i tâm tình r i ren, chìm ¾ m, phi n mu n, khí t t thì qu t B c a lão t ng qu t c ng không có gió. D u có l y khoan khoan tâm c a chúng sinh c ng ch ng khai thông phi n não, hàng ngày

430

Thiên Á ng Du Kí

tiêu phí h t tâm th n ¾ mong ki m ¾ c nhi u ti n, g p khi thua l l i mang v s th ng kh . K có ti n ch ng bao gi th y tâm mình ¾ c th thái, bao nhiêu phi n não d n d n t trong ¾ ng ti n bò ra, cho nên th y r ng ng i ¾ i ¾ u quá sai l m. ½ã nh v y thì t i sao chúng sinh l i c còn ch p mê ch a t nh ng ¾ r i phi n não c m i ngày m t ch ng ch t thêm lên? Nhìn l i tr th ng c ngh ch, l m ¾á b ¾ y túi ¾ làm ti n, l i còn ¾ m m t, hai... qu là tính tr i h n nhiên th t quá d th ng. B a nay ta s h ng d n trò ngoan h D ng d o th m cõi tr i vi t sách, D ng Sinh chu n b xong ch a? D ng Sinh: Th a con ¾ã lên ¾ài sen, kính m i ân s kh i hành. T Ph t: Vi t sách hao t n quá nhi u tâm th n, D ng Sinh c m th y th nào? D ng Sinh: Th a th y tuy lao th n t n khí song ¾ c d o th m th gi i khác thì s kh nh c ¾ó con c ng c m th y ¾ c bù ¾ p l i. H n n a con còn ¾ c ng m nhìn th gi i linh thiêng kì di u ¾ p ¾ ¾ m r ng t m m t, phát hi n ¾ c nhi u n tích kì l cùng giác ng ¾ i ¾ o, tìm th y b n ngã chân th c. Chúng sinh d i g m tr i n u nh m n ¾ c nh ng ¾i u ghi chép trong sách Du Kí này ¾ phát hi n ¾ c b n ngã chân th c c a mình, truy t m lí t ng ¾ t yên m i không ph lòng tr i xanh mong ¾ i, gánh n ng trao phó ¾ó m i có th th c hi n ¾ c d dàng.

431

Thánh Hi n Á ng

Song t t c ¾ u là nh công ân s d n d t, m i có ¾ c duyên may nh th ngày nay. T Ph t: Thân con mang ¾ i m nh ph ¾ chúng sinh, ngày nay m i có vinh h nh nh n lãnh thánh ch c, ph ng ch d o ba cõi tr c tác sách quý, có th nói là kim c kì tài, ¾ m trách vi c ¾ pháp gi ng ¾ c Nh Lai, vì v y th y cùng gánh s m nh này, cho nên th y trò m i ¾ ng thuy n chung v t khó kh n. Ch mong chúng sinh d i g m tr i ¾ c thiên Du Kí này ch có nh k phóng ng a xem hoa mà ph i nh k s ¾ ch d n ¾ chu n b cho vi c lên th m Thánh c nh t ng lai. B i v y tr m nghe không b ng m t th y, ph i ¾ích thân th y c nh m i có giá tr , còn không ch là xem c nh qua b n ¾ , há ch ng cách bi t nhau quá xa ? B a nay th y trò mình lên ¾ ng ¾i th m c nh gi i khác... ½ã t i n i. D ng Sinh: Phía tr c ki n trúc nhi u cung ¾i n trang nghiêm, hùng v v c x a, vàng ph ¾ y ¾ t, mây lành trùng trùng, b c thang l p lang, kì hoa d th o m c ¾ y b n phía ng m nhìn lòng th thái lâng lâng. T Ph t: ½ây là ¾i n ph Tam Quan, b a nay ph i bái h i ¾ c Thiên Quan Nghiêu ½ tr c. D ng Sinh: Th a vâng, theo th y ¾i lên b c thang, thân nh nh lông không gi ng nh lên thang l u th gian b c ¾i c m th y n ng n , không hi u t i sao? T Ph t: ½ây là c nh ¾ a chân không, k không có nghi p ch ng m i lên t i n i, s d khi lên t i ¾ây con c m th y

432

Thiên Á ng Du Kí

thân th nh nhàng là vì gi i tiên phong ¾ o c t có th ¾i l i d dàng, thân tâm qu là thanh t nh, ch nhún mình m t cái li n b ng xa c ngàn d m, có th c i gió ¾è mây, c t b c nh bay. Th nhân bình th i c ng ph i luy n th công phu này, còn không s ch ng nhúc nhích n i, s b vô th ng b t bu c ¾i ¾ ng b . D ng Sinh: L i d y c a ân s r t cao siêu. Phía tr c có m t ngôi ¾i n l n, trên có ¾ ba ch "T Vi Cung" t c cung T Vi, có l là n i ¾ c Thiên Quan ½ i ½ ng ? T Ph t: ½ó chính là n i ¾ c Th ng Nguyên Nh t Ph m Tích Phúc Thiên Quan ½ i ½ ng , chúng ta mau t i tr c làm l ra m t ngài. D ng Sinh: M t v m c áo r ng vàng ng i trong ¾i n, ¾ u ¾ i m kim long, tay c m th thánh ch u tr i, dung m o uy nghi, hai bên còn có r t nhi u các tiên quan y ph c ch nh t t ý ¾ang ch nghinh ti p... ½ t D ng Thi n Sinh l y m ng ra m t ¾ c Thiên Quan ½ i ½ , b a nay ¾ t theo gót th y t i ¾ây, kính xin ¾ i ¾ ban ân ph c ch d y cho. Tiên Quan ½ i ½ : Lành thay, t ch n phàm tr n mà D ng Thi n Sinh có th lên ¾ c t i ¾i n Thiên Quan ¾ã là ¾ i ph c r i, há còn c n ban n ph c n a sao? D ng Sinh ph ng ch theo th y là T Ph t d o th m cõi tr i h i ¾ o vi t sách, ph ¾ chúng sinh, lòng tôi vô cùng hoan h . Tam Tào m Thánh h i, ch v Thánh Tiên Ph t cùng ngh bàn, ¾ c Dao Trì ban ý ch , ¾ c Ng c ½ ban ng c

433

Thánh Hi n Á ng

ch , tam quan ch p thu n b a nay m i có th ¾i su t ba cõi biên so n sách tr i. Phàm chúng sinh d i g m tr i sau khi ¾ c sách Du Kí có th c i ác theo thi n, tu ¾ o l p ¾ c, t tam quan có th ban ân ph c gi i nguy kh n, tr oan khiên, cho nên tr ng trách mà D ng Sinh ¾ang ¾ m nh n m i quá l n lao, b a nay t i ¾ây qu là cu c kì ng , xin m i ng i. Tiên Quan, hãy mau dâng trà. D ng Sinh: ½ i ½ quá th ng tình, ¾ t vô cùng c m kích. ½ i ½ : Ch ng i, ba cõi trong ngoài ch có ¾ o là ¾ c tôn, ch c n tu ¾ o l n, ra s c th c hành thánh ¾ c, t tr i ng i h p nh t, thánh phàm t ng ¾ ng, ch có e ng i. T Ph t: Xin m n phép ng i, ½ i ½ ¾ã ra l nh, l phép không b ng tuân theo l nh c a ½ i ½ . D ng Sinh: C m t ½ i ½ ¾ã ban ân, ¾ t tuân l nh xin phép ¾ c ng i. Ng i xu ng gh c m giác ban ¾ u l nh b ng, song l n l n tinh th n th thái nh nhàng, ch ng rõ vì nguyên nhân gì? ½ i ½ : ½ t này là khí c a cõi tr i chín khí (c u khí), t t c ¾ u là b o v t, D ng Sinh là ng i phàm, ng i trên gh quý, chín khí l u hành cho nên có c m giác nh v y. D ng Sinh: Thì ra nguyên nhân là nh v y, ¾ã ng i xu ng r i là không mu n ¾ ng lên, tuy không ph i là gh n m song v n th y êm ái l kì. ½ i ½ : Gh này làm b ng ¾á quý r t c ng, song khi ng i l i có c m giác êm ái là vì nh có chân khí v n hành. ½á

434

Thiên Á ng Du Kí

c ng có ¾ i s ng nên còn g i là ¾á s ng, t c ng hóa m m, t ch t s ng l i, nh k tâm d s t ¾á c m hóa ¾ c thì l i tr nên hi n lành nhu nhuy n, s c s ng t nhiên ho t bát sinh ¾ ng. D ng Sinh hi n th i ng i trên ¾á song ng i v i ¾á ¾ã h p làm m t, do ¾ó m i có c m giác nh v y. D ng Sinh: Th a t i sao ng i và ¾á l i có th h p nh t? ½ i ½ : X ng ng i khi hóa c ng so v i ¾á ch ng khác chi, nên g i là "hóa ¾á". Ng i ch t ¾ t vùi thành ¾ ng, cho nên ng i v i ¾á v n v n nh nhau. Gi D ng Sinh ng i trên ¾á, phía trên có "nhân ¾ u" phía d i có "th ch ¾ u" c hai cùng h p khí cho nên g i là "h p nh t". Phàm nh ng ng i ng i yên l ng, d i h p khí ¾ t (do  u Âá hút khí lên), trên h p khí tr i (do  u ng i hút khí xu ng), lâu sau khí dày k t thành ¾an, sinh ra "th ch t " t c ¾á con. Hi n th i l i không gi ng v y, vì D ng Sinh ng i trên tr i, d i h p thiên khí, trên h p ¾ a khí ¾ o ¾iên quay tròn, l siêu di u ch có m t mình mình ch ng ng . D ng Sinh: Ng i trên tr i ngó xu ng ¾ t, thân tuy ¾ o ng c song tâm l i t t i, cho nên chân ¾ p tr i ¾ u ¾ i ¾ t, m t ¾i m h linh treo gi a không trung, muôn tr ng bi n kh g i tóc ô u , th a có ¾úng nh v y ch ng? ½ i ½ : ½úng nh v y, ng i phàm chân ¾ p ¾ t, ng i tiên chân ¾ p tr i, thánh phàm công phu không gi ng nhau, k ¾i trên không (hành vân) chân ch ng ch m ¾ t m i là Tiên Ph t, th nhân có th nh v y ¾ c không?

435

Thánh Hi n Á ng

N u nh có k siêu nhân có ¾ c n ng l c y ¾ã ¾ c ¾ o qu , có th quan sát trái cây ch ng treo l l ng gi a không trung sao? Ng i ¾ i tu luy n công phu, tr c tiên coi nh tình d c, còn n u nh không ch u buông b c kh kh n m l y ¾ tr thành quá tr ng tình ¾a d c, lúc lên ¾ ng khí ki t th d c, t i c nh ¾ a h không s r ng tinh cùng l c ki t, mê man mu n t t th . Buông b t t c , hai tay áo l ng gió trong, hai bàn tay tr ng r ng, tung cánh có th bay mau, mong chúng sinh hãy lên m t t ng l u, nhìn rõ tr i ¾ t, c m ng huy n di u. Tâm sáng nh g ng, tính ¾ nh nh th y, t thiên nhãn m , tâm có th nhìn th y tính tr i t c là rõ thiên ¾ o, c i gió ¾è mây, t tìm ¾ c ¾ ng. M i D ng Thi n Sinh dùng trà. D ng Sinh: ½ i ½ ch d y ít l i song ¾ã giúp ¾ t còn h n m i n m ¾ c sách th gian, ¾ t ¾ã nghe th u l ¾ o, c m t ¾ c l n c a ½ i ½ . Tách trà ¾ c bi t n i th ng gi i trong su t t i ¾áy, cúi nhìn th y rõ m t m i mình n i trên m t n c, gi ng h t b c hình ch p... U ng xong tuy vô v nh ng l i c m th y s mát m th m vào t n tâm can. ½ i ½ : ½ó là b n lai di n m c chân chính c a D ng Sinh, là t tính chân nhân (Ph t), vào l a không cháy, xu ng n c không chìm, nay có th n i trên m t n c, ¾ ch ng t là cao minh chân chính, ¾i trên mây trên n c tiêu dao t t i. Trong n c nhìn th y chân di n m c,

436

Thiên Á ng Du Kí

mi ng u ng n c b n tính có th t y tr ¾ c u khí, khai thông trí tu , thông th n nh p chân. D ng Sinh: C m t ½ i ½ ¾ã khai th , ½ i ½ gi ¾ a v ¾ ng ¾ u tam quan, kính xin ½ i ½ cho bi t lai l ch uyên nguyên cùng tình hình thánh ch c cõi tr i? ½ i ½ : Lành thay, xin l c thu t v lai l ch ¾ o, ¾ th nhân ¾ c t t ng. Thu ban ¾ u h n ¾ n, huy n hoàng c t chia r i sau b t ¾ u ¾ nh tr i ¾ t. Lúc ¾ó Ng Lão hóa làm tam ¾ là thiên quan, ¾ a quan, th y quan ¾ cai qu n lo li u ba cõi tr i, ¾ t và n c, tra h i công v i t i c a ng i h u ¾ nh h a ph c c a chúng sinh. Tôi là Th ng Nguyên Thiên Quan, Nh t Ph m Nguyên D ng Huy n ½ô, ng gi a cung T Vi, trông coi v hành ¾ ng thi n ác c a chúng sinh, cùng n m quy n th ng giáng ch Tiên, có bi t hi u là Th ng Nguyên C u Khí T Phúc Thiên Quan, Di u Linh Nguyên D ng ½ i ½ , T Vi ½ Quân, t ng hóa sinh làm Nghiêu ½ . Phàm các tinh tú cùng các b c cao chân, ¾ o qu c a h n u nh ti n b ho c th n thánh thu c cõi tr i ¾ t ph hóa chúng sinh, có công c u th phò nguy sau khi ¾ c tôi coi xét chuy n trình lên Ng c ½ ¾ ngài c n c vào công ¾ c y mà th ng c p cho. Nh các ch tiên thu c cõi tr i, ch thánh thu c cõi ¾ t không làm tròn b n ph n, ho c ph m l i, sai l m, sau khi tôi tra xét t t ng, li n chuy n báo lên ¾ c Ng c ½ ¾ giáng ch c ngay. Trên ¾ây là nói v th n thánh thu c cõi trung h gi i, còn nh các v ¾ c ¾ o cao minh, qu v

437

Thánh Hi n Á ng

¾ c vào cõi vô c c, không còn ch u luân h i thì các v ¾ó không thu c s cai qu n ¾ây. Còn nh ng nguyên linh thành ¾ o cõi th gian c ng ph i tr i qua s kh o h ch c a tam quan m i ¾ c c n c vào công ¾ ch ng qu . Phàm nhân thi n ác ¾ u có ghi ¾ y ¾ trong s , ng i ¾ i ph i c u ph c tránh xa h a quy t ¾ nh m t trong hai ¾ ng thi n ác. Chúng sinh n u nh v n m nh muôn vi c ph n l n không thu n, ki p tr c l i t o nghi p ¾a ¾oan, ¾ i này n u nh sám h i tr c th n thánh, phát nguy n hành thi n, thiên quan có th ban ph c cho h . N u nh có con hi u th o phát nguy n c u ph c th cho cha m , lòng hi u c m th u t i tr i, thiên quan t c ng giáng ph c cho ng i. Tam quan v n cùng chung m t th ch d c lòng th ng ng i c u ¾ i, cho nên chuyên ban ph c, xá t i, gi i nguy, t ¾ k ho n n n kh ¾au, n u nh ng i ¾ i trên ng l tr i, d i thu n nhân luân t h c u là ng. D ng Sinh: L ng nghe Thiên Quan nói xong m i hay r ng ph c h a do ng i t chu c, còn Thiên Quan thì lòng Tiên d Ph t, d c lòng ban b ân ph c cho ng i ¾ i, qu là tâm tr i c m hóa ng i. ½ i ½ : Tr i v i ng i v n h p nh t, mong chúng sinh tuân theo l tr i, gi ¾úng ¾ o ng i t tr i và ng i h p nh t, có th tu t i qu v c nh gi i vô c c. B a nay D ng Sinh t i ¾ây tôi xin h ng d n ¾i th m ¾ rõ s tình.

438

Thiên Á ng Du Kí

D ng Sinh: Xin vâng, ¾ c ½ i ½ tàng tr quá nhi u án l nh, vi c xét x ch c là c ng b b n l m! ½ i ½ : Nhân hi n nay ng i ¾ i thi n ác g n b ng nhau, may m n là k h i tâm h ng thi n c ng nhi u, do ¾ó vi c xét x công qu là nhi m v c a Thánh trao cho c ng có nhi u k t qu . Song sánh v i các mi n do các tào khác qu n tr thì c quan c a tôi lãnh nhi m v xét x t i h u, cho nên th n l c l n r ng, không ho ng h t hoang mang. D ng Thi n Sinh ¾ o c n thâm h u, b a nay t i ¾ây tôi m i ti t l u m t s ¾i m v thiên c , xin m s ¾ D ng Sinh xem. D ng Sinh: C m t ½ i ½ . ½ i ½ : ½ây là cu n s vàng ghi công qu , l t coi c n th n... không ¾ c ¾ c thành ti ng. D ng Sinh: A, ¾ây là b ng ghi chép công qu c a môn sinh tu ¾ o t i b n ¾ ng: 1. Ngày... tháng... n m... D l giáng c bút l n th nh t 5 công. 2. Ngày... tháng... n m... T xa v d l giáng c bút - 10 công. 3. Ngày... tháng... n m... Khuyên ng i h ng thi n - 50 công. 4. Ngày... tháng... n m... Phát tâm n t ng kinh sách - 100 công.

439

Thánh Hi n Á ng

5. Ngày... tháng... n m... Nh n nh c không oán than - 100 công. 6. Ngày... tháng... n m... Th y s c ¾ p không n i dâm d c - 300 công. L i th y trong m t cu n sách có ¾ ng: Ngày... tháng... n m... Phát thi n nguy n ¾ c u cho thân ph ... h ng phúc tr ng th , chu n cho t ng tu i th bán k (6 n m)... phát nguy n c u v n m nh ¾ c may m n chu n cho ¾ c h ng ph c cùng ánh sáng. ½ i ½ : ½ i khái xem nh v y c ng t m ¾ , chúng sinh th y rõ là nhân qu có b ng c , thi n ác ch ng minh rõ ràng. Ra s c hành trì ¾ o ¾ c, ch m lo tu Thánh ¾ o, m t s m công qu tròn ¾ y có th siêu th ng thiên ¾ ng, tiêu dao c c l c. Chúng sinh n u nh xem xong b n Du Kí này, h i tâm h ng thi n, tu chân ng ¾ o, tr m n m sau v cõi tr i t i ¾i n ph Tam Quan, tôi s ban gh m i ng i, mong chúng sinh ch ¾ m t c h i t t lành. T Ph t: Cu c bái h i th nh ý ¾ c Thiên Quan ½ i ½ t i ¾ây ¾ã hoàn t t ¾ c m t ph n, c m t ½ i ½ t bi ân ¾ c ¾ã ban cho D ng Sinh nhi u linh quang. Xin cáo t ½ i ½ . D ng Sinh: Vì ân s thúc gi c ¾ t c ng xin cáo t ¾ c ½ i ½ , c m t ngài ¾ã khai m hu cho ¾ t . Th a ân s

440

Thiên Á ng Du Kí

con ¾ã lên ¾ài sen, kính m i th y tr l i Thánh Hi n ½ ng. ½ i ½ : Chúc thu n bu m xuôi gió. T Ph t: ½ã t i Thánh Hi n ½ ng, D ng Sinh xu ng ¾ài sen, h n phách nh p th xác. WUX

441

Thánh Hi n Á ng

H I BA M

IM T

D O ½I N TAM QUAN BÁI Y T ½ A QUAN ½ I ½

Ph t S ng T Công Giáng ngày 29 tháng 8 n m Canh Thân (1980) Th Sám h i ti n phi ch ng thi n nhân Tham sân si ái t i th ng th n Tu phòng th t túc khuynh linh m nh Luy n t u kim c ng b t ho i thân. D ch H i h n x a không r c ¾ c nhân Tham sân si ái h i tinh th n Coi ch ng tr t c ng toi linh m nh Luy n ¾ ng kim cang ch ng nát thân. T Ph t: Có k b o: "Các ng i ¾ u là t i nhân". Tôi nói: "Ng i ¾ i vô t i", có ng i không ph c t c khí b o: "Tôi ¾ã làm h ng bi t bao vi c mà nói là vô t i ¾ c sao?". Tôi b o: "Nhà ng i ¾ã nh n t i, ta còn gì ¾ nói". Th c s ng i ¾ i v n vô t i, ch bi n thành t i nhân khi nào ph m vào b n "không": Không l ch nhìn, không l ch

442

Thiên Á ng Du Kí

nghe, không l ch nói, không l ch làm. Ng i ¾ i ph i ra s c th c hành ¾ tránh tr thành k ph m t i b n không. Con ng i lúc chào ¾ i v n là ¾ a con ¾ tr n tr i r i ¾ c m c áo phàm t c, nhi m màu s c, tham b n không, ái m i ¾ c, ¾em t i l i c a mình bôi lem trang gi y tr ng sáng ng i. Ngh t i ng i ¾ i n u không vui ¾ c thì c ng ch quá bu n, b a nay th y h ng d n D ng Thi n Sinh t i bái y t ¾ c ½ a Quan ½ i ½ Xá T i Nh Ph m Trung Nguyên ¾ xin ngài tha t i cho ng i ¾ i, mong ng i ¾ i c g ng t làm vi c này cho b n thân mình ¾ tránh kh i tái ph m t i l i. D ng Sinh: Th a con ¾ã lên ¾ài sen, kính m i ân s lên ¾ ng. T Ph t: B a nay chúng ta s t i th m ¾i n Tam Quan bái y t ¾ c ½ a Quan ½ i ½ , lên ¾ ng... ½ã t i ¾i n ph Tam Quan, D ng Sinh xu ng ¾ài sen. D ng Sinh: Th a th y b a n ¾ã ¾i qua n i này, phía tr c có nhi u ¾ ng, riêng m t ¾ i l ph ¾ y vàng, ¾i th ng t i tr c m t ¾ i ¾i n ph Tam Quan. T i ¾ây có nhi u b c ¾ o s cao minh ¾i ¾i l i l i, các v này t i ¾ây ¾ kh o sát kinh tu ¾ o quá ¾ông ¾úc r n r p. T Ph t: Tam Quan ½ i ½ ¾ i g i là Tam Gi i Công, v th ¾ ng sau Ng c Hoàng, các d án c a Tam Tào ¾ u ph i qua s phê chu n c a Tam Quan sau ¾ó m i chuy n trình Ng c ½ . K tu ¾ o ch ng ¾ c công qu trên tr n

443

Thánh Hi n Á ng

ph i tr i qua s sát h ch c a tam quan sau ¾ó m i ¾ c phân ph i ¾i các t ng tr i tu luy n ch ng qu . D ng Sinh: A thì ra nguyên lai là nh v y, phía tr c ¾ i ¾i n có ¾ ba ch "Thanh H Cung" hào quang lóa c m t. Th a có ph i ¾ c ½ a Quan ½ i ½ c ng t i ¾ây không? T Ph t: ½úng ¾ y, chúng ta mau vào trong làm l ra m t. D ng Sinh: Xin tuân l nh... Vào t i bên trong th y m t v ng i gi a ¾i n, mình m c áo lông bào (áo vua ban), tay c m ng c h t (th vua ban) dung m o th t uy nghiêm. ½ t D ng Thi n Sinh l y chào ra m t ¾ c ½ a Quan ½ i ½ , kính xin ngài ch rõ b n mê. ½ a Quan ½ i ½ : Mi n l , b a nay D ng Thi n Sinh theo th y là T Ph t t i ¾i n Tam Quan tôi m ng l m, m i hai v ng i. Tiên Quan, mau dâng trà. D ng Sinh: C m t ½ i ½ ¾ã ân ban, b a nay ¾ t có ¾ c h ng ân y t ki n ½ i ½ , kính xin ½ i ½ thu t l i lai l ch cùng ch c v c a ½ i ½ ¾ chúng sinh d i g m tr i ¾ c t t ng. ½ i ½ : Lành thay, ¾ ph ¾ chúng sinh, chân t ng thiên ¾ ng ¾ a ng c ph i sáng t , ½ a Quan gánh trách nhi m ph ¾ h t th y chúng sinh trên trái ¾ t, l nào l i gi bí m t không tuyên b ¾ c hay sao. Tôi là Thanh Linh ½ ng D ng Nh Ph m v n do chân khí tiên thiên hóa thành, mang các tên hi u là: "Trung Nguyên Th t Khí Xá T i ½ a Quan, ½ ng Linh Thanh H ½ i ½ , Thanh Linh ½ Quân". B i vì chúng sinh trên trái ¾ t ¾ u ph m

444

Thiên Á ng Du Kí

t i, lòng tr i v n t bi, không n nhìn chúng sinh ¾ a l c, cho nên l y t cách quy n xá t i c a ti ½ a Quan ch mu n ng i ¾ i th c tâm s a ¾ i sai l m, còn ý c a tôi ch mu n xá t i. D ng Sinh: ½ i ½ hi n th i t bi song ¾ t không ¾ c rõ cách xá t i nh th nào? ½ i½ : 1. Ng i ¾ i ph m t i n u nh bi t sám h i s a ¾ i, tôi s tha cho ba ph n t i, t ¾ó v sau bi t lo làm ¾i u thi n, không tái ph m t i l i, tôi s l ng tình tha th n t b y ph n còn l i. 2. Ngày nay vào c a thi n tu ¾ o, d c tâm tu ¾ o không n n lòng th i chí, tuy nhi u ki p t i l i ch a tiêu, tôi c ng tha cho ba ph n. N u nh gi gi i lu t tinh t n nghiêm ng t t i ch t không thay ¾ i, chí tu ¾ o không lùi, tôi có th tha h t cho b y ph n còn l i. 3. Tr m ¾ c thi n ¾ c hi u ¾ ng hàng ¾ u, n u nh vô tình ph m l i, song ¾ i v i cha m l i là con hi u th o, tôi c ng xá gi m cho. 4. Ng i ¾ i có tâm tu ¾ o, xong ma n n trùng trùng nên sau khi ch t t i tr n gian ¾ u ch a tiêu, n u nh kiên nh n ch u ¾ ng kh c c, tâm chí không thay ¾ i, tôi c ng tha t i cùng gi m b t kh ¾au. 5. Phàm th nhân t i nghi p ki p tr c ch a tiêu còn b ¾ày ¾ a t i ¾ a ng c, con cháu ¾ i sau có th phát thi n

445

Thánh Hi n Á ng

nguy n hành thi n b thí tôi c ng có th tha t i, ¾ t i h n ¾ c gi m khinh kh hình. T Ph t: ½ c ½ a Quan t ng phân linh hóa làm V ½ , cho nên ¾ i v i ¾ o t n hi u ngài ¾ c bi t tôn tr ng. Trung Nguyên Nh Ph m Xá T i ½ a Quan ½ i ½ có hoài v ng ph ¾ ¾ c h t ng i c ng nh qu t i tr n gian và ¾ a ng c, vì v y ¾ i m i tôn vinh ngài là ¾ c "Trung Nguyên Ph ½ Công". Mong th nhân ch m lo tu thân hành thi n, lòng tr i t ái, tuy t không có ý b t ng i ¾ i ch u t i, v l i vì lo cho chúng sinh kh p m i n i nên m i ¾ nh ra ¾i u lu t xá t i. Ng i ¾ i n u nh không h i tâm h ng thi n thì dù tr i có mu n xá t i c ng ch ng ¾ c nào, t i m c ¾ó qu là h t thu c ch a, t i quá n ng r i! ½ i ½ : Tôi có ý mu n xá t i cho chúng sinh, c mong chúng sinh ch t b l c h i. Hi v ng chúng sinh d i g m tr i vô t i, ng i ng i ¾ u là thi n nhân t là ½ a Quan c ng nh Thiên Quan ¾ u ch là ¾ ban ân ph c mà thôi. D ng Sinh: ½ c ½ a Quan nhân t ¾áng kính, nh ng chúng sinh l i ¾ u ngày ngày lo t o t i ác, ngài tính sao ¾ây? ½ i ½ : "H a ph c không có c a, ch do ng i t chu c" (H a ph c vô môn, duy nhân t chiêu), nhân ¾ i nay chúng sinh ph c dày, do ¾ó mà ng i ng i ¾ c h ng ân hu . Song ch ng qua ph c ph n nh ¾èn d u, cu i cùng s có

446

Thiên Á ng Du Kí

lúc h t, n u nh không châm thêm d u t o thêm ph c, d u h t ¾èn t t, tai h a giáng xu ng, khi ¾ó nguyên linh c a con ng i do Thiên Quan trao xu ng cho ½ a Quan s r t vào tay tôi, nh ng tôi t bi ¾ cho h có c h i s a ¾ i, chu n b làm k ¾ c tha t i. Su t ¾ i n u nh ch ngang tàng không bi t h i tâm cúi ¾ u vái l y ¾ c ½ a Quan ¾ nh n l nh tha t i thì ch c ch n sau khi ch t s b ¾ày xu ng ¾ a ng c, ch ng còn d p may xá t i n a. Diêm V ng không ¾ c quy n tha t i, mà ch có quy n tr t i. Tôi v i ½ a T ng V ng B Tát cùng M c Liên Tôn Gi v n do m t khí hóa thành ¾ ph ¾ chúng sinh, nên ¾ u có ¾ i nguy n xá t i, c u kh , c u n n, b i v y ½ a Quan và ½ a T ng ch là m t th . M c Liên Tôn Gi vì lòng hi u th o mà ¾ ¾ c m m t, l Vu Lan t c mùa báo hi u hàng n m vào ngày r m tháng b y nh c nh ¾ o hi u m i ph ng, ¾ c u cho cha m b ¾ày ¾ a kh c c ¾ c siêu thoát. B Tát ½ a T ng V ng có ¾ i nguy n là n u nh không c u h t ¾ c các t i h n t i ¾ a ng c, th không thành Ph t. Khi tôi hóa thân làm vua V , ¾ o hi u c m ¾ ng lòng tr i nên có th n tích là voi cày ru ng thay th , chim giúp b a c , vua Nghiêu vì v y mà nh ng ngôi cho khi n l u ti ng th m muôn thu . ½ o giáo ph ¾ c a Trung Nguyên v i Ph t giáo Vu Lan B n t ch c l cùng m t ngày là lí do nh v y mong ng i ¾ i giác ng ¾i u ¾ó. Ng i ¾ i ph i l y trung hi u làm g c, g ng tu Thánh

447

Thánh Hi n Á ng

¾ o, sau khi ch t ch c ch n h n ¾ c siêu th ng cõi tr i, s ng tiêu dao t t i. T Ph t: ½ c ½ i ½ quá t bi, ti t l u m t ¾o n nhân duyên ¾ cho ng i ¾ i bi t r ng t o hóa vô cùng huy n di u, th c t i ân ph c sâu dày. D ng Sinh: B a nay nghe nh ng l i d y c a ¾ c ½ i ½ , ¾ t ¾ c m mang trí não, vô cùng c m kích. ½ i v i vi c ngài xá t i, ¾ t ch a thông su t h t, xin ngài gi ng rõ thêm cho, th a có ¾ c không? ½ i ½ : N u nh ch a rõ, tôi xin nói thêm: 1. Có m t ng i n ¾ã vào c a Thánh thành tâm trì chí tu ¾ o, song thân th còn l m b nh t t, tinh th n kh n ¾ n, th ng buông l i oán tr i vì ¾ã t giác hành thi n ít n m mà tr i v n ch a giúp ¾ gi i tr b nh ho n kh ¾au. Tam Quan tra s th y ki p tr c ng i ¾ó là m t tên ¾ t , gi t h i sinh linh quá nhi u, cu i ¾ i tuy c i nghi p, kính Th n l Ph t song công ¾ c ch a ¾ . Ki p này ¾ c sinh vào gia ¾ình tu hành ¾ k t thi n duyên tu ¾ o, song vì ki p tr c làm ¾ t gi t h i sinh linh quá nhi u nên ki p này th t x ng ¾au ¾ n, b nh ho n ch ng d t. Tr i cao t bi, chính vì giúp cho k ¾ó tiêu nghi p nên toàn thân m i b ¾au nh c, có ¾au kh m i rõ ¾ c kh ¾au, th ng kh chính là ¾ t ng tr ng cho s tiêu tan ác nghi p. N u nh nh n n i ch u ¾ ng và ¾ o tâm không lùi b c, tôi th y ¾ c lòng thành c a h , ch c ch n s xá gi m t i nghi p ¾ h ¾ c h nh phúc yên n. Còn n u nh b kh mà

448

Thiên Á ng Du Kí

không ch u ¾ ng thì dù tôi có mu n xá t i c ng ch ng ¾ c nào. Hi v ng chúng sinh có ¾ c ngh l c kiên c ng, g p tr ng i ¾ u t t nh tâm sám h i, ch oán tr i trách ng i, còn không t i nghi p khó tiêu. 2. N u nh nh t i nh ng t i h n thân giam n i ¾ a ng c th ng kh không ch u ¾ ng n i, bình th ng ngoài vi c thuy t pháp ¾ kh ra, m i n m vào tháng b y c a qu ¾ c bi t m ¾ t m tha các t i h n m t l n, cho ra ngoài ¾i d o, phàm nhân ¾ i sau thi t y n t bái ¾ t i h n kh i ¾ói khát. ½ o g i là "Trung Nguyên Ph ½ ", hi n dâng hoa qu , c a ngon v t l , c qu t linh ¾ình c bàn cúng dâng ch thánh, các qu ¾ u r t vui m ng. Nhà Ph t g i là l Vu Lan B n, bày bách v ng qu vào trong ch u dâng hi n th p ph ng ¾ i ¾ c, nh ch t ng ¾ i ¾ c c u siêu c u ¾ cho cha m ¾ã qua ¾ i. D ng Sinh: ½ c ½ i ½ t bi, ph ¾ kh p ng âm d ng, thánh ¾ c qu là vô l ng. ½ t thu nh s ng quê, c vào ti t tháng b y v ban ¾êm thân ph l i bày thân v c a ½ i ½ trong nhà, ngoài ngõ ¾ t ¾èn. C theo l i c a thân ph nói thì là ¾ soi sáng cho các u h n th y rõ ¾ ng ¾i, th a có ¾úng v y không? Ngày nay công th ng phát ¾ t, ¾ô th l i ít th y c nh ¾ó, nh th có nh h ng gì t i vi c ¾i l i c a các u h n? ½ i ½ : Ch n âm ph nh ¾êm ¾en ch có sao, t i h n b giam c m ¾ y t i t m th ng kh , chúng sinh d ng gian m lòng t bi th p ¾èn hai bên ¾ ng vào ¾êm tháng

449

Thánh Hi n Á ng

b y ¾ giúp t i h n ¾i l i d dàng, công ¾ c vô l ng. Ngày nay phàm tr n khoa h c k thu t ti n b có ¾èn ¾i n, nên c h ng thôn l n ¾ô th ¾ ng ban ¾êm ¾èn sáng choang, u h n ¾ã th y ¾ c rõ ¾ ng, không b tr ng i, b i v y ng i ta không ¾ t ¾èn c ng không b nh h ng, do ¾ó nói: "Th i thay ¾ i thì pháp c ng thay ¾ i" (Th i thiên pháp di c thiên) là nh v y. D ng Sinh: Th a ¾ c ½ i ½ gi i thích r t ¾úng. T Ph t: Bu i bái y t ¾ c ½ i ½ b a nay k t thúc t i ¾ây, chu n b tr l i Thánh Hi n ½ ng. ½ i ½ : Kính ti n nh v . c mong chúng sinh ph n l n h ng thi n tu thân, ch có lao mình xu ng h sâu t i ác ô u , ¾ tránh cho tôi kh i b nh c m t v vi c xá t i cho chúng sinh. Ng i ch ng ph i thánh hi n, bi t l m l i có th s a ch a, ¾ c thi n ch ng ph i nh . N u nh sám h i t i l i ngày tr c, tôi nguy n tr l i s thanh b ch hôm nay, tha th h t l i l m, mong chúng sinh n m l y c h i t t, ch ¾ m t l n m t thân, muôn ki p khó tìm l i ¾ c. D ng Sinh: C m t l i d y ng c vàng c a ¾ c ½ i ½ , xin bái t . T Ph t: ½ã t i Thánh Hi n ½ ng, D ng Sinh xu ng ¾ài sen, h n phách nh p th xác. WUX

450

Thánh Hi n Á ng

H I BA M

I HAI

D O ½I N TAM QUAN BÁI H I TH Y QUAN ½ I ½

Ph t S ng T Công Giáng ngày 23 tháng 9 n m Canh Thân (1980) Th Nh t phái thanh s n c nh s c u Khinh khinh c n th y tính ôn nhu Thiêu li th  o kham ta thán M c ph quang âm nan  o l u. D ch Non xanh m t d i ¾ p vô vàn N c bi c êm ¾ m mãi ch a chan Th ¾ o tan tành khôn k xi t Quang âm ch ph ki m gian nan. (1) T Ph t: Ng i ¾ i m i ngày tr c khi ¾i ng n u không t m r a thì m hôi ch ng toát ra, c th ch ng mát m , m ng m trong gi c ng ch ng êm ¾ m. Nh ng tà ni m trong tâm chúng sinh ngày ¾êm không ng t dày vò, ¾ y p t d c, tình ái và u t h n, v ch nhân c a tâm chúng sinh ph i ch u mãi c nh kh s ¾ó, t i n i t ng ch ng h t còn

451

Thiên Á ng Du Kí

kham n i. V y li u chúng sinh có t y r a cho s ch s m i ngày ¾ v ch nhân ¾ó ¾ c mát m khoan khoái không? N u nh không, m hôi nh b n c a v ch nhân thân xác ¾ó s b c mùi xú u , ch ng ai dám g n ¾ n c Tiên Ph t c ng tránh xa ngàn d m, và c cái ¾à xu ng d c nh th mãi, cu i cùng s thành qu rác r n bi t không? B a nay ta h ng d n thánh bút D ng Thi n Sinh d o th m ¾i n Tam Quan, bái h i ¾ c Th y Quan ½ i ½ ¾ kính xin ngài s d ng n c pháp gi i nguy tr h a cho th nhân, cùng giúp ¾ thân tâm nh ng k phàm phu t c t tr nên thanh t nh, h n là ng i ¾ i s ¾ c h ng phúc không nh . D ng Sinh: Th a con ¾ã lên ¾ài sen, kính m i ân s lên ¾ ng. T Ph t: ½ã t i n i, D ng Sinh xu ng ¾ài sen. D ng Sinh: N i ¾ây có m t con sông ch y, n c trong su t có th nhìn th y ¾áy là t i sao? T Ph t: ½ây là linh khí c a ¾ c Th y Quan ½ i ½ hóa thành. Chúng ta hãy ¾i theo con ¾ ng l n bên b sông, t i bái y t ¾ c Th y Quan ½ i ½ . D ng Sinh: Xin tuân l nh. Khí t ng n i ¾i n ph Tam Quan muôn màu muôn v , thiên ¾ a t o hóa sao l i có th o di u t i m c này? T Ph t: H n mang v a chia, v n v t t o d ng ¾ u có ¾ nh lu t, thân ng i c ng có Tam Quan, con ng i ph i t giác ng ¾ có th sáng t t t c .

452

Thánh Hi n Á ng

D ng Sinh: Bên b sông li u xanh r bóng, c nh s c khi n lòng ng i vô cùng a thích. T Ph t: C nh ¾ó tuy trang nghiêm song v thiên nhiên r t phong phú, th c là c nh tiên hoang dã. Cung Thanh Hoa phía tr c, chúng ta hãy vào trong bái y t ¾ c Th y Quan ½ i ½ . D ng Sinh: Th a tuân l nh... ½ t D ng Sinh xin bái y t ¾ c Th y Quan ½ i ½ , kính mong ngài ban ân ch giáo dùm cho. Th y Quan ½ i ½ : Mi n l , D ng Thi n Sinh, T Ph t cùng ¾ m trách s m nh tr c tác sách Thiên ½ ng Du Kí ¾ khuy n hóa b n mê, lòng tôi r t vui m ng c m kích. Sách Du Kí t l i phong c nh thiên ¾ ng, m t nhánh c m t c ng cây, m t ng n núi m t dòng n c, m t l i nói m t n c i ¾ u n ch a muôn vàn di u lí huy n c . Phàm là ¾ c gi có duyên ¾ ng nhiên th n ¾i thì ý g p, không th phóng ng a xem hoa, ¾ tránh kh i m t ¾i c h i t t g p ¾ o. Sách này th c là phi phàm, nhân vì D ng Sinh s m có ¾ y ¾ ¾ o c n, có trí tu l n lao cho nên th u tri t ¾ c di u c nh thiên ¾ ng, mà vi t nên m t thiên Du Kí, tr thành m t ¾ i kì th c a kim c , b a nay t i ¾ây lòng tôi vô cùng hân hoan sung s ng. Tiên Quan, mau dâng trà. D ng Sinh: ½ c ½ i ½ quá khen ng i song ¾ t không dám nh n, vì nh ¾ c may m n theo gót ân s d o th m

453

Thiên Á ng Du Kí

cõi tr i tr c tác sách Thánh, ch xin c m t ân hu l n lao c a¾ c½ i½ . ½ i ½ : C sao t nhiên D ng Thi n Sinh l i nh l ? D ng Sinh: Th a, ¾ t thân vào c a Thánh m t lòng thay tr i giáo hóa, ¾ c rõ ¾ o cao ít ng i t nên t than tâm có d mà s c ch ng ¾ . ½ i ½ : D ng Sinh ch bu n phi n, ¾ã h t s c lo vi c ng i, d c lòng nghe l nh tr i, tâm c a D ng Sinh tr i ¾ã t , bút c a D ng Sinh ng i ¾ã ¾ ng lòng, ra s c giúp th ¾ o cùng kéo v n tr i, trách nhi m n ng n mà ¾ ng thì xa, hi v ng gi b n chí l n, tr i cao s c m ng hóa ¾ ch ng ph k có lòng. D ng Sinh: C m t ½ i ½ ¾ã yên i. T Ph t: Trò ngoan ch u s u, ¾ã có lão t ng ¾ây ch ng l còn s không có duyên có ch n hóa ¾ sao? Y bát chân truy n trong tay, kh p ch n là ¾ o tràng, lo th c hi n trách nhi m chung sao cho ¾ c t t ¾ p, ¾i m t b c tính m t b c. B a nay bái y t ¾ c ½ i ½ con nên nhân c h i này h i ¾ o cho th t nhi u. D ng Sinh: Th a vâng. Kính h i ¾ c ½ i ½ , ý ngh a c a Th y Quan là nh th nào? ½ i ½ : Tôi là ½ i ½ Th y Quan Gi i Nguy Tam Ph m H Nguyên, chuyên giúp ng i ¾ i gi i tr tai ng nguy kh n, nh ng t i sao tôi l i làm ch c v gi i nguy? B i vì ng i ¾ i ¾ u b b i b m ô nhi m, t i ác ¾ y mình cho nên bi n thành t i nhân. Các t i ph m tr n gian ¾ u b ch

454

Thánh Hi n Á ng

tài b i hình ph t do lu t tr i s p ¾ t, nh ng lu t vô hình c a tr i con ng i ¾ c th y rõ nh t là khi m u s mà ch ng thành, b nh ma qu bu c thân c u ch ng d t, ki p s ng nguy nan không h t, c nh tình th ng kh t không th u nên hi n th i tôi ¾ c quy n lo vi c gi i nguy. T t c b nh t t ho n n n... ¾ u g i là "tai ng nguy bi n", ch "tai" thu c b h a, ý là tai n n do l a sinh ra cho nên ph i l y n c ch ng nó. Thu Quan nh n c sông bi n có th tr h t m i ô u , t y s ch m i th ng kh , hóa gi i h t ân oán, t t c các n i nguy kh n c a ki p s ng tiêu tan, tâm thân ¾ c trong l ng mát m t i vui ti p t c s ng còn l n m nh, cho nên ¾ i có nói: "Có r t xu ng sông bi n t t c m i ¾ c ¾ i m i". Do ¾ó hi v ng d p s ch m i n i b t bình oán h n cùng các d u v t t i ác ô u cõi th gian, và có nh v y thì tai ng nguy kh n tr n th m i tiêu tr n i. D ng Sinh: ½ c ½ i ½ dùng n c t y tr nh ng tai n n th ng kh tr n gian, t i ¾ t khô c n, công ¾ c vô l ng, ¾ t xin cung kính dâng l . Tuy nhiên còn nhi u ch ch a ¾ c th t t t ng, mong ½ i ½ ban l i ch giáo ¾ giúp ng i ¾ i ph ng pháp gi i nguy. ½ i ½ : ½ã sinh làm ki p ng i ch ng khác gì thuy n trôi trên bi n, sóng d p gió vùi n i chìm b t ¾ nh, nh thu u th ch p ch ng m i bi t ¾i, té lên té xu ng chân x t máu ch y. Khi l n lên v t l n v i cu c s ng, m hôi ¾ ra nh t m, v n d ng h t tâm trí, thân tâm lao l c không ch u

455

Thiên Á ng Du Kí

th u tôi l y n c nóng gi i tr s m i m t, dùng n c l nh lay t nh s hôn mê, th ng th ng thêm d u thêm khí cho thân ¾ c kh e kho n. G p lúc quá c ng th ng tôi ¾ y b t s c nóng ra ngoài c th ¾ duy trì nhi t l ng ¾ c quân bình tránh b thiêu h y. Ng i ta c ng nh máy xe h i, ch y trên ¾ ng ¾ i có kính chi u ti n chi u h u s nguy hi m lúc nào c ng nhìn th y. S sinh t n c a nhân lo i là k t c ¾ i s ng c a v tr , vì tr i ¾ t quy t tâm phát huy chính khí ¾ i ¾ o cho nên v i tam tài, tài nhân t c loài ng i quý h n c , tam quan là thiên, ¾ a, th y; th y quan t c là nhân quan, ng i là th , là ch t c a máu th t r t d b th ng t n thi t h i. B i v y Th y Quan ph i tùy th i gi i nguy, hi v ng chúng sinh g p lúc s ki p nguy nan hãy ni m tên thánh c a tôi t c thì ¾ c hóa gi i li n. D ng Sinh: Tâm ½ i S quá t bi, khi n m i ng i c m ¾ ng, th nhân ngh là không g p nguy kh n tai ng nh v y là không bi t ¾ o, th a ¾ c ½ i ½ có th ban l i ch d y ¾ c không? ½ i ½ : Tr i không giáng tai h a, s nh t là t i ng i t t o tai ng, ¾ o gi i nguy tai h a không có cách nào khác h n là: "Gi mình cho thanh b ch t thân s tránh ¾ c nguy kh n". N u nh g p tai ng ph i th c tâm sám h i, thi hành ¾ o thi n ch tái ph m ¾i u ác thì Th y Quan s gi i nguy cho. D ng Sinh: Ng i ¾ i g p nguy kh n kh s , ¾ c ½ i ½ làm cách nào hóa gi i?

456

Thánh Hi n Á ng

½ i ½ : Con sông ngoài kia n c c a nó có công gi i ¾ c tr h a, có th nói là th n th y, D ng Sinh hãy ¾ nh th n nhìn coi s th y ngay s o di u bên trong c a nó. D ng Sinh: ½ nh th n nhìn, trong sông th y có nhi u nhân v t nh b i l i, th a h là ai? ½ i ½ : Ng i ¾ i g p h n sao cô thân, qu tú, ch t không có con cháu n i dõi, quá th ng kh , vì ki p tr c h không tu cho nên ki p này m i g p n n ¾ó. N u các thi n nam tín n ch u s m t i t m r a t nh tâm kiên nh n ¾ t nhang ¾ c kinh sám h i gi i tr t i l i thì nguyên th n c a các t i h n ¾ó có th t m g i t i sông này ¾ nh b t ¾au kh , d n d n thoát kh i kh ¾au. T Ph t: ½ c Th y Quan ½ i ½ t tâm ¾ã ân ban nhi u l i ch giáo vàng ng c, ¾ c Tam Quan ½ i ½ ch t ba ti thiên, ¾ a, th y (nhân), trách nhi m n ng n , ban ph c gi i tr tai ng nguy kh n, t t c ¾ u h t lòng ngh t i s l i ích c a chúng sinh. Có th nói là lòng d Tiên Ph t, công ¾ c l n lao, do ¾ó phút này chúng tôi t i ¾i n Tam Quan di n ki n ¾ c Tam Quan ½ i ½ ¾ kính c n l ng nghe l i Thánh d y b o. ½ i ½ : Trong ¾i n Tam Quan, Thiên Quan, ½ a Quan ¾ang ch chúng ta, chúng ta hãy cùng vào. D ng Sinh: Th a hay quá. Tam Quan nh ng i trong m t nhà, b a nay nh v n may t i ¾ c n i ¾ây ¾ ng th i ¾ c cung kính l ng nghe Tam Quan ½ i ½ ch d y, th c c m th y quá vinh h nh... ½ã t i ¾i n Tam Quan.

457

Thiên Á ng Du Kí

T Ph t: Tam Quan tuy chia làm ba cung, gian gi a là ½ i ½i n t c là n i h i h p ¾ lo vi c công. Hi n th i ¾ã vào trong ¾i n, hai v ¾ i ¾ Thiên Quan, ½ a Quan ¾ang ¾ i. D ng Sinh: Xin l y chào ra m t nh v ½ i ½ Thiên Quan, ½ a Quan. Phía trong bày ¾ y trái cây tiên ngon ng t khi n thèm ch y n c mi ng. Thiên Quan ½ i ½ : Mi n l , D ng Thi n Sinh b a nay t i vi ng th m ¾i n ph Tam Quan, ¾ c bi t bày ti c kho n ¾ãi ¾ t ng th ng công lao vi t sách kh c c. ½ a Quan ½ i ½ : Sách Thiên ½ ng Du Kí ¾ n ¾ây ¾ã g n xong ph n chót, công ¾ c c a T Ph t và D ng Sinh l n lao, tên tu i v nh vi n ¾ c ghi vào b ng tr i, làm thiên s nhà tr i có Tam Tào ph ¾ , qu ng bá phúc âm trên th gi i ¾ cho chúng sinh h i tâm h ng thi n, vãn h i ¾ c khí s tr i ¾ t, xúc ti n th gi i ¾ i ¾ ng, ¾ c l n ch ng k xi t. Th y Quan ½ i ½ : T Ph t d n ¾ ng, D ng Thi n Sinh ch biên, d o kh p cõi tr i h i ¾ o chân truy n, gi a th i ¾ i khoa h c k thu t ch t o món n tinh th n, duy ch có tu d ng tinh th n m i có th ¾em l i h nh phúc cho con ng i, an tâm h ng th các ph ng ti n c a v n minh khoa h c k thu t. Còn n u không s thông minh c a ¾ u óc con ng i s là th khí gi i t h y di t chính con ng i, s b t h nh ¾ó x y ¾ n v i nhân lo i t ch ng do Tiên Ph t nh n tâm làm nh v y, cho nên các ngài m i th ng ban hu n th ¾ khuyên r n. Nhân lo i n u nh ¾ u

458

Thánh Hi n Á ng

ch m lo tu thân d ng tính, ¾em ¾ i ô tr c bi n thành ¾ t thanh t nh t là tr i và ng i ¾ u ¾ c may m n h nh ph c. Thiên Quan ½ i ½ : M i T Ph t cùng D ng Thi n Sinh dùng chén r u Qu nh T ng cùng trái tiên tuy t ph m mà th gian không có n i, l c c a tr i cao ban phát hãy t n h ng. D ng Sinh: C m t Tam Quan ½ i ½ ¾ã quá yêu mà ban cho l ph m nhi u t i m c này, nhân ¾ây con c ng xin c m t s h ng d n c a ân s T Ph t. T Ph t: Tình th y trò nh ngh a cha con, hà t t ph i th c m c. Vì tr c kia khi ra ¾i có l i nguy n s tr l i, nên hi n th i có ¾ c m i thi n duyên d o kh p ba cõi, ¾ vi t sách khuyên ¾ i ¾ã khi n tôi t m gác chuy n: "Thích thói quen tiêu dao, coi pháp môn ch là ph ng ti n" ¾ làm thiên ch c bà m hi n nuôi n ng giúp ¾ m i ng i thành Ph t thành Tiên. Trách nhi m c a D ng Sinh quá n ng n mà ¾ ng l i xa, g ng ¾em tâm pháp truy n bá r ng rãi, lòng t ban tr i n i n i ¾ chúng sinh ¾ c h ng n m a pháp th m nhu n, ch ng ng ¾ c ¾ o qu b ¾ . D ng Sinh: Con xin ghi nh mãi l i th y d y c mong ân s ch giáo thêm cho. Tam Quan ½ i ½ : "Tuy ba Thánh nhân song là m t Thái c c, mang s m nh ph ¾ muôn nhà, t m áo bao trùm h t th y vô cùng tr ng ¾ i, là ¾ ng thanh h T Vi, cai qu n t t c công và t i, ban ph c xá t i gi i nguy, giúp ¾ s

459

Thiên Á ng Du Kí

m t còn, ¾ o t a ch thiên, ân ng p tam gi i, ¾ i bi ¾ i nguy n, ¾ i thánh ¾ i t , tam nguyên tam ph m, tam quan ¾ i ¾ , tam cung c u ph , ba tr m sáu m i n i c m ng Thiên Tôn". Trên ¾ây là nh ng l i Tam Quan báo cáo c c quý tr ng, ng i ¾ i n u nh ch m ch t ng ni m, t nhiên c m ng. Gi ¾ây có b a ti c nh này ¾ bày t t c lòng, ¾ i t i khi sách vi t xong s t ch c m t b a ti c l n khác t i cung Dao Trì, mong hãy ch ¾ i ngày ¾ó. T Ph t: Bu i bái h i ¾ c Tam Quan ½ i ½ b a nay k t thúc t i ¾ây, D ng Sinh hãy l y t ¾ c ½ i ½ , chu n b tr l i Thánh Hi n ½ ng. D ng Sinh: B a nay ¾ c th ng th c r u ngon trái ng t n i ¾ây, lòng vô cùng hân hoan sung s ng, c m t ¾ c ½ i ½ ¾ã ân ban. Tam Quan ½ i ½ : Ch có e ng i, tr ng d a ¾ c d a, tr ng ¾ u ¾ c ¾ u, ¾ o qu t tu t ¾ c ch mong ti p t c g ng công. D ng Sinh: Bái t ¾ c ½ i ½ , th a ân s con ¾ã lên ¾ài sen, m i ân s tr l i Thánh Hi n ½ ng. T Ph t: ½ã t i Thánh Hi n ½ ng, D ng Sinh xu ng ¾ài sen, h n phách nh p th xác. WUX

460

Thánh Hi n Á ng

H I BA M

I BA

D O ½I N TRUNG NGH A VÀ ½I N HI U TH O

Ph t S ng T Công Giáng ngày 6 tháng 10 n m Canh Thân (1980) Th Tâm huy t ng ng thành nh t b o thiên Công thùy v n c thuy t chân thuyên Sinh tri phô thi t thiên  ng l T giá t ng vân t Thánh Tiên. Sa bàn ma phá li u Âào chi Th ch p ng ng thành ng s c chi Phúc  a thiên di quy Thánh  c Liên hoa xu t t ng c Dao Trì. D ch Tâm huy t ¾ ng thành cu n sách tiên Công ghi muôn thu ¾ o chân truy n Thiên ¾ ng s ng rõ ¾ ng qua l i Ch t c i mây thiêng hóa thánh hi n. Cành li u ¾àn c vung múa mau

461

Thiên Á ng Du Kí

N c cây ¾ ng hóa c n m màu V tr i ¾ t ph c lo tr ng ¾ c Sen tr ng Dao Trì n ng p ao. T Ph t: Dao Trì ý ch và Kim Khuy t ng c ch ¾ã ban, sách Thiên ½ ng Du Kí s p vi t xong, ng thiên ¾ ng g p nhi u ng i th n nhiên cày b a n i m nh ¾ t yên, h ¾ã tìm v ¾ c n i trú ng thi n lành sau chót. Con ¾ ng t ng lai mà ng i ¾ i mu n ¾i t i là con ¾ ng nào? Thi n ác hai ng xin l a ch n cho th t k l ng, cu i con ¾ ng thi n là ng lên thiên ¾ ng, cu i con ¾ ng ác là ng xu ng ¾ a ng c, ng i ¾ i hi n ¾ang ¾i trên ¾ ng nào? Xem xong hai cu n Thiên ½ ng, ½ a Ng c Du Kí chúng sinh ¾ u tr thành nh ng phê bình gia, t ng lai lên thiên ¾ ng hay xu ng ¾ a ng c trong lòng ¾ã th y rõ. Còn Tiên Ph t, Diêm V ng ch ng qua ch chi u theo ý mu n c a chúng sinh mà thâu nh n thôi, c ng ch ngh l m là Diêm V ng lãnh ¾ m vô tình. ½ i v i m t k vô ¾ o, lòng d hi n ra nét m t, r i ng i ¾ i l i ¾em b m t gi ¾ó g n cho Diêm V ng. Còn Tiên Ph t l v hi n lành t i vui gi ng nh ¾ a tay v y g i chúng sinh, dung nhan t thi n phúc h u c a các ngài c ng là do ng i phàm g n cho ch v , do ¾ó mà ch ng c n c m t t m tình chan ch a ¾ó c a các ngài. Hai b m t khác bi t nhau ¾ó c ng ¾ u do chúng sinh t chân ra, chúng sinh ¾ã v chân dung chính h , nh ng ch ng ai dám làm ch , ch th y

462

Thánh Hi n Á ng

chúng sinh h ng thú v i nét bút v v i c a chính mình. Lão t ng nói t i ¾ây mong r ng chúng sinh l ng nghe k l ng, ¾ tránh vi c m i lão t ng thuy t pháp thêm l n n a, b i l khi ¾ó lão t ng ¾ã nh p ni t bàn r i. B a nay th y l i h ng d n trò ngoan D ng Sinh d o thiên ¾ ng, hãy chu n b . D ng Sinh: Th a con ¾ã lên ¾ài sen, kính m i ân s kh i hành. T Ph t: Th y trò c i tòa sen bay, d o th m ba cõi khi n hoa tr i r i r ng t i b i, chúng sinh nhìn th y hoa lòng c ng t ng b ng ¾ua n , song còn bao k không bi t hân hoan th ng th c, th t ¾áng ti c vì h ch ng có duyên. D ng Sinh, còn tâm con c m th y th nào? D ng Sinh: Th a ân s , s theo h u bên c nh th y trong nh ng n m qua ¾ã giúp ích con r t nhi u, ¾ c theo th y d o th m ba cõi ph i nói là ba ki p m i có n i may m n. Ng i trên ¾ài sen nh nhàng bay, tuy không phí s c song t c m th y trách nhi m n ng n mà ¾ ng thì xa, không dám l là coi nh . T Ph t: Ph i, n u b a bãi t t nhiên s b hi sinh, b i l gai góc m c ¾ y, ¾ p ph i gây thành th ng tích máu ch y, khi ¾ó nhìn l i ¾ ng ¾ i có bi t bao k ¾ang ¾i, h s nhìn ngó và m m c i chua xót ¾ an i. D ng Sinh: Th a ân s d y r t ¾úng, ¾ mình ¾ c an tâm, ¾ chúng sinh có ¾ o, ¾ ng ¾ i m i có giá tr . T Ph t: ½ã t i n i, mau xu ng ¾ài sen.

463

Thiên Á ng Du Kí

D ng Sinh: B a nay ¾ã t i ch n nào ¾ây, c sao phía tr c l i có m t s ng i dáng v uy d ng, xem ra ch ng gi ng ng i th ng. T Ph t: ½ây là ¾i n Trung Ngh a tr c thu c ¾i n Tam Quan, còn nh ng v v a th y ¾ u là các ¾ ng t n trung, hi sinh vì t qu c, sau khi ch t ¾ u lên tr i làm th n, chúng ta mau t i tr c bái y t... D ng Sinh: Vào trong ¾i n th y có nhi u v m c chi n bào ho c quan ph c ng i gi a ¾i n, không rõ quý v ¾ó là ai? T Ph t: T x a t i gi nh ng ai trung hi u ti t ngh a ¾ u ¾ c lên tr i làm thánh, v ng i gi a ¾i n là Nh c Võ M c V ng t c Nh c Phi, th ¾ n m t s v khác là trung th n li t s c kim vì n c hi sinh tính m nh, sau khi ch t linh th ng cõi tr i, ¾ c dân chúng hàng n m dâng l v t cúng vái, v n c l u l i ti ng th m. Còn các v khác lúc t i th ¾ u làm quan thanh liêm, ch ng h tham nh ng h i l , ch d c lòng lo cho dân, sau khi ch t c ng ¾ c th ng cõi tr i làm th n s ng tiêu dao t t i trong các s nh ¾ ng thu c ¾i n Trung Ngh a, ho c t i các t ng tr i khác ¾ m nhi m ch c thánh. Ng n ng có nói: "Chính tr c vô t g i là th n". Quý v ¾ó ¾ u ngay th ng quên mình lo tu t p ¾ o công chính, t i ngày thành ¾ o cõi tr i c ng r t c n nh ng nhân tài ¾ó. B i v y ch n phàm tr n khi bái l y các v th n thánh ch có ¾òi h i ¾i u ki n này n ví d nh : "n u ngài giúp ¾ con ¾ c thành công trong công vi c con s dâng

464

Thánh Hi n Á ng

l v t cúng ngài". N u c u nh v y th n thánh chân chính s không ch p nh n, b i l các v ¾ó luôn luôn c n c theo l công làm vi c, b i v y chúng sinh ph i tâm thành m i linh ng. D ng Sinh có th kính xin ¾ c Nh c Võ M c ân ban l i ch giáo. D ng Sinh: H ng v phía Võ M c V ng cùng ch v thánh hi n ngh a s kính l y. Th a, ¾ t không ¾ c rõ s sinh ho t t i cõi tr i ra sao, kính xin ch li t v ch giáo cho. Nh c Võ V ng: Tôi v n nh m ch c t i ¾i n Linh Tiêu Ng c ½ , b a nay ¾ c bi t t i ¾i n Trung Ngh a này h i h p. Thiên ¾ ng v n ng p tràn chính khí song vì ngày nay th ng tôn v n minh khoa h c, ¾ o ¾ c ng i ¾ i tr y l c, gian ác th nh hành khi n cho nguyên khí c a tr i ¾ t ngày m t m t ¾i, cho nên g p nhi u tai h a. Tôi c mong ng i ¾ i hãy ghi nh l i d y c a ¾ c Kh ng Phu T : "Chính tâm, tu thân" ¾ làm khuôn m u s ng ¾ i. Phàm làm vi c công không ¾ c tham nh ng lãng phí c a công; ngoài ra nh ng ng i làm ngh khác c ng ¾ u ph i gi ¾úng c ng v c a mình, m i ng i ph i t n trung ái qu c, b o v c ng th , hi sinh tính m nh t c là "v ¾ o vong thân", anh linh t ¾ c th ng cõi tr i nh ¾ c Quan Thánh: "Lòng son ng i nh t nguy t, ngh a khí ng p ¾ t tr i" (Áan tâm chi u nh t nguy t, ngh a khí quán càn khôn) t i nay m i nhà ¾ u có l p bàn th , luôn luôn cúng l cho nên mong c chúng sinh: "Yêu nhà, yêu quê càng yêu n c".

465

Thiên Á ng Du Kí

Còn nh T n C i gian n nh hãm h i trung th n, ph i ch u m i ki p luân h i làm heo, ¾ n nay còn b nh t t i ng c a tì ch ng ¾ c siêu th ng. Cõi tr i yêu "trung ngh a", ¾ a ng c nh t "b t nhân", b i v y ng i ¾ i ch có gian manh h i n c, còn không lúc s ng b m i ng i nguy n r a, khi ch t v nh vi n ¾ a ¾ a ng c. D ng Sinh: Trung hi u ti t ngh a là ¾ c t t c a truy n th ng n c ta, c ng là tôn ch c a Thánh Hi n ½ ng ¾ x ng, tu ¾ o c ng chính là tu ¾ o ¾ c l n "Trung hi u ti t ngh a", n u nh b b n ¾ c ¾ó thì k nh không có ¾ o ¾ tu. A, m t t ng phía tr c còn treo ¾ y th ghi tên các v trung th n li t s c a các tri u ¾ i, hào quang l p lánh t a ng i. Nh c Võ V ng: ½ó là nh ng thân v c a các b c trung th n ngh a s , khi lên tr i ¾ u ¾ c ghi tên vào b ng anh hùng, và ¾ c h ng ¾ i s ng c c l c. T Ph t: Vì th i gi có h n, còn ph i ph ng v n n i khác, b i v y xin cáo t t i ¾ây. D ng Sinh: H ng Nh c Võ V ng bái t . T Ph t: D ng Sinh hãy ¾i theo th y, chúng ta t i th m ¾i n Hi u T phía tr c ¾ bái ph ng ¾ c tiên thánh cao minh ¾ã ¾ t ¾ o qu hi u th o. D ng Sinh: Th a vâng. Theo th y r i kh i ¾i n, ¾i ra ngoài ¾ c m t quãng ¾ã nhìn th y m t tòa nhà nguy nga, trên kh c ba ch "Hi u T ½i n" t c là ¾i n nh ng ng i con hi u th o, nhìn r t là uy nghi.

466

Thánh Hi n Á ng

T Ph t: Trung hi u là ¾ u c a nhân luân, ng i ¾ i t t nhiên ph i tôn tr ng, n u không s là ¾ a con ph m t i ng c ng o. Phía tr c ¾i n Hi u T th y có nh ng v v hi n con th o, chúng ta hãy ti n t i chào ra m t. D ng Sinh: Xin tuân l nh. Vào trong ¾i n th y có r t nhi u v nam n dung nhan hi n t , n m c theo l i x a c ng nh theo l i ngày nay, ¾ang ng i ¾ánh c , u ng trà ho c g y ¾àn coi v r t tiêu dao, ch ng rõ h là ai? T Ph t: ½ó là nh ng b c con hi u x a nay, già tr l n bé ¾ u có c , truy n Nh Th p T Hi u còn t i bây gi là do dân gian truy n kh u. Phàm nh ng ng i con hi u th o trên ¾ i, sau khi ch t tr i qua s tra xét c a Tam Quan xong thì ¾ c siêu th ng lên ¾i n Hi u T s ng tiêu dao t t i. Còn các v có nh ng công ¾ c ¾ c bi t thì ¾ c h ng ¾ o qu riêng t i các t ng tr i khác. D ng Sinh th y trên t ng có treo ¾ y b ng tên nh ng v hi u t , hào quang sáng l p lánh. Hi v ng nh ng k có b n ph n làm con trên ¾ i, ph i hi u th o v i cha m . Khi cha m qua ¾ i ph i làm l mai táng cho th t uy nghi cùng t tình nh th ng th t th m thi t, ghi nh ngày tháng ¾ cúng gi , hàng n m ph i ¾i t o m ¾ ¾ n n t tiên, cha m sinh thành d ng d c. D ng Sinh hãy th nh v n quý v ¾ó v g ng hi u th o thu còn t i th . D ng Sinh: Th a vâng. Xin h i v hi u t , v có th thu t cho ng i ¾ i ¾ c rõ v g ng hi u th o c a v không?

467

Thiên Á ng Du Kí

Hi u T : T khoe v mình, tôi c m th y ng ng ngùng l m. Tôi ch là k d c tâm làm tròn b n ph n c a m t ng i con ¾ i v i cha m mà thôi. Nh l i lúc còn t i th , gia ¾ình tôi quá nghèo, m tôi m t s m, cha tôi l i nghi n ng p r u chè, bên trên l i còn bà n i, cha tôi m i l n u ng r u vào là buông l i ch i b i x u xa ác ¾ c, ¾ôi khi còn m ng nhi c c bà n i tôi. Khi tôi can ng n, cha tôi ¾ã không b t t ng c l i còn ¾ánh ¾ p tôi, song tôi v n c n r ng ch u ¾ ng s ¾au ¾ n, không h oán trách cha tôi. Bà n i tôi tu i già s c y u, th c n trong nhà ch ng có, tôi ph i ¾i làm m n ki m ti n, lén mua ¾ n mang v dâng bà n i. Cha tôi vì u ng quá nhi u r u, t i n m m i tu i thì m c ch ng ¾au gan và qua ¾ i, ¾ l i bà n i tôi và tôi s ng n ng t a nhau lây l t. Hàng ngày tôi ph i ¾i làm thuê làm m n ki m ti n ph ng d ng bà n i. M i l n có ng i mai m i tôi ¾ u c tuy t vì s r ng bà n i tôi s không có ai ph ng d ng. Cho t i khi bà n i tôi qua ¾ i, ma chay mai táng xong xuôi thì tôi ¾ã ba m i tám tu i mà v n còn s ng ¾ c thân, làm công ¾ t nuôi thân, s ng h t s c c n ki m. Vì ¾ i ¾ã t ng tr i c nh nghèo nên tôi thâm hi u ¾ c cái kh c a nh ng k kh n cùng, do ¾ó mà tôi h t s c dành d m ti n b c ¾ b thí cho nh ng k nghèo kh h n tôi, tôi không h c t gi m t ¾ ng m t c c. T i n m sáu m i tu i thì tôi qua ¾ i, nguyên linh c a tôi ¾ c ¾ c Quán Âm ½ i S d n ¾ t i Trúc Lâm tu luy n, ¾ n nay ch ng ¾ c qu v . Tôi nh tu hành ch ng qu "hi u

468

Thánh Hi n Á ng

¾ o" b i v y th ng t i ¾i n Hi u T ti p nh n nh ng nguyên linh có duyên tu ¾ o. B a nay nhân có D ng Thi n Sinh t i ¾ây, tôi c ng xin trình bày vài ¾i m v ¾ c hi u nh nhoi c a tôi ¾ ng i ¾ i ¾ c rõ. Mong r ng ng i ¾ i n ng theo cách th c c a tôi mà th c hành ¾ o hi u v i cha m mình. C nhân có nói: "Nhà nghèo sinh con hi u th o". S ch u ¾ ng kh c kh hi sinh th gian ch là giai ¾o n ng n, s h ng th t i cõi tr i m i là vô cùng, tháng n m không k h t. D ng Sinh: ½ c hi u c a v qu là c m ¾ ng lòng ng i, tôi xin l y v m t l y. Hi u T : Ch quá l ¾ , vòng linh quang trên ¾ u D ng Sinh ¾ã t a chi u sáng ng i, qu là m t v thành tâm tu ¾ o, mong D ng Sinh g ng s c phát huy ¾ o hi u ¾ qu ng ¾ chúng sinh. D ng Sinh: C m t v ¾ã ban l i khuyên ch n h ng ¾ o hi u cùng ¾ x ng ¾ c t t c a truy n th ng v n hóa n c nhà. T Ph t: Th i gi ¾ã mu n, chu n b tr l i Thánh Hi n ½ ng. D ng Sinh: Th a, con ¾ã lên ¾ài sen, kính m i ân s lên ¾ ng. T Ph t: ½ã t i Thánh Hi n ½ ng, D ng Sinh xu ng ¾ài sen, h n phách nh p th xác. WUX

469

Thiên Á ng Du Kí

H I BA M

IB N

NG V TR I

D O CÕI BIÊN GI I ÂM D XEM C NH NH NG NG I½

C TR

Ph t S ng T Công Giáng ngày 16 tháng 10 n m Canh Thân (1980) Th T u bi n thiên  ng h i chúng tiên Ân ân thuy t pháp ch tâm Âi n Nhân gian ái d c mê h n tr n Khiêu xu t võng la thiên ngo i thiên. Du kí kh tu v n pháp kinh C n tu b n tính xu t u minh D ng Sinh T Ph t  ng huy bút Nh t b kì trân v n c hinh. D ch D o kh p thiên ¾ ng h i ¾ o Tiên Ru ng tâm cày c y pháp chân truy n Tr n gian d c l c mê h n tr n Tr i th m tr i cao l i ch ng còn.

470

Thánh Hi n Á ng

Du Kí là kinh v n pháp tu Giúp cho b n tính kh i âm u D ng Sinh T Ph t cùng vung bút H ng sách ngàn n m t a m t mù. T Ph t: Thiên ½ ng Du Kí là kho tàng tu ¾ o quý báu, phàm k có chí v i ¾ o c n giác ng lí ¾ o siêu di u trong sách, m i có th khám phá ra ¾ c Tiên Ph t hi n hi n ngay tr c m t. S ¾ i v n h o, k tu ¾ o c n ph i lên t i c nh tr i bên ngoài tr i ¾ tr thành m t v th ng nhân, trí tu siêu nhiên, còn không s b v ng m c trong c nh mê h n tr n, s m còn s ng t i ¾ã ch t, không tìm ¾ c l i thoát, t i lúc tinh khí l c suy kém, ch mu n n m xu ng ngh ng i. B i v y trong th i gian tu ¾ o, th y gi i và b n t t r t c n thi t; phàm tà thuy t d ¾oan, hoang ¾ ng láo khoét không ¾ c tin theo ¾ tránh kh i b sa ¾ a vào ¾ ng ma qu . Quá kh tu ¾ o c a Lão T ng, chúng sinh ¾ã t ng l m là toan tính nhi u, song kì th c ta ch có m t trái tim Ph t th ng ¾ i t c "Ph t tâm", m t kh i tinh th n giúp ¾ i t c "T Công", v n bình d ¾ m b c ch ng có chi là kì quái, chúng sinh có thói quen th ng ngh t i cái l i riêng t nên có c m ngh trái ng c h n l i mà cho ta là k có nh ng hành ¾ ng quái g . N u nh ng i ¾ i không có n i n ng l c c a ta thì ch có b t ch c ta du hí nhân gian k o m t trong muôn ngàn cách

471

Thiên Á ng Du Kí

di n xu t l v ng v h n là th m l m. Tóm l i, b i vì trò "T Công" t c giúp chung thì có th di n ¾ c nh ng còn trò "T T " t c giúp riêng thì ngàn v n ch ng th th ng th c n i. T n a n m nay, ph ng m nh h ng d n D ng Sinh d o thiên ¾ ng, lòng ta vô cùng hân hoan, vì nhi m v tr ng ¾ i này ¾òi h i ta ph i d n lòng b t nóng n y ¾ hoàn thành s m nh, nên ch ng còn dám di u c t châm bi m. D ng Sinh nh n nh c ch u ¾ ng, có tr c có sau, g p các v cao minh h i ¾ o c u tìm chân lí, g p Thánh Ph t nghe pháp m hu , l i l i nghe d y sâu xa siêu di u, th c ch ng th n là ¾ t c a thi n s . T i m y tr m chót lòng Lão T ng v n nh nhàng th th i l i chuy n thành n ng n vì k mê v n mê, k ng v n ng . Nh ng k rong ru i xe trên ng ¾ ng d n t i thiên ¾ ng có cá nhân ¾ã r n o trái, có cá nhân ¾ang ng g t, có cá nhân lòng kh ý ng a ch ng còn ngh t i chuy n d c lòng ru i xe. Ta t trên ¾ nh mây nhìn xu ng th y nhi u k ¾ã g p tai n n xe c . Vì v y ta có l i nh n nh nh sau: "Ai trong c a Thánh ph i luôn luôn ôm p trái tim thánh thì thánh linh m i mong b t di t". Lão T ng ¾ã ph i tr i qua bi t bao th ng kh ¾ th c hành, nên m t l n n a c mong chúng sinh c ng ph i hành ¾ o gi ng y nh v y. D ng Sinh chu n b lên ¾ài sen. D ng Sinh: Th a, t i sao ân s c luôn luôn than th ? T Ph t: Vì ch ng còn l i nào ¾ nói v i chúng sinh.

472

Thánh Hi n Á ng

D ng Sinh: N i c m xúc c a ân s quá sâu xa, tâm s c a con c ng g n gi ng v y, xin ân s c th l ¾ cho con ¾ c chia s t m t ¾ôi ph n. T Ph t: Có r u ch ng bi t say, vô tâm có th th y Ph t, chúng sinh ¾i trên ¾ ng tr n, Ph t trên tr i ngó xu ng, ph i quý tr ng duyên may t t ¾ p ¾ tránh thành k cô ¾ n. Chúng ta hãy lên thiên ¾ ng... ½ã t i, chúng ta hãy xu ng ¾ài sen. D ng Sinh: Th a th y, t i sao b a nay con th y n i này gi ng h t n i khác? Con ¾ ng phía bên trái hình nh ¾ã ¾i qua. T Ph t: ½ây là Âm D ng Gi i t c biên gi i c a hai cõi âm d ng hay ¾ a ng c v i thiên ¾ ng, ch ngã ba ¾ ng c a ba cõi tr i ¾ t và ng i. Lúc tr c vi t ½ a Ng c Du Kí, con ¾ã t ng ¾i qua con ¾ ng này, b a nay ¾ a con t i ¾ây ¾ con th y c nh ng i ta sau khi ch t ph i xu ng ¾ a ng c, hay ¾ c lên thiên ¾ ng nh th nào. D ng Sinh: A, thì ra nguyên nhân là nh v y, ng ¾ ng phía bên trái là l i xu ng ¾ a ng c, th y có t ng quân Ng u Mã áp gi i th t nhi u t i ph m ¾ang b ch i m ng lùa ¾i, nhìn c nh h hi n t i th t quá ¾áng th ng. T Ph t: ½ó là k t cu c c a nh ng k làm ác, nh ng h còn m t ng ¾ c u ¾ c may m n. Lúc s ng vì quá thâm hi m ác ¾ c, làm th ng t n c l tr i, coi nh không có phép tr i, chuyên lén lút làm nh ng chuy n t i b i trong bóng t i, b i v y h m i b ¾ày xu ng ¾ a ng c, th m i

473

Thiên Á ng Du Kí

bi t lu t tr i ¾ã an bài m t cách h u hi u. Con có th quan sát ng ¾ ng c a nh ng ng i ¾ c lên thiên ¾ ng. D ng Sinh: Ng ¾ ng l n tr i vàng phía bên ph i có nhi u ng i ¾i, th y h r t tiêu dao, còn có c b tát cùng kim ¾ ng ng c n ra nghênh ¾ón. Công ¾ c c a các v ¾ó th gian qu l n lao, th a ¾ã ¾ c lên thiên ¾ ng mà còn phân chia ¾ ng c p n a sao? T Ph t: ½ ng nhiên, nh tr n gian xe pháo b ng tên ch ng gi ng nhau, giá tr không ¾ ng ¾ u, có ph m t c cao, ph m t c trung cùng m i c phân chia. Ng i ¾ i tu ¾ o, t ng li t ng tí không ¾ c gian trá, có m t chút chân tâm thì trên mình ¾ c n m m t chút vàng, n u nh nh ng chút vàng này c n m nhi u thêm mãi t ¾ c tôn làm thân Kim Ph t, Kim Tiên. Ngoài ra còn phân chia qu v thành nhi u lo i khác nhau, có ¾ i kim thân, trung kim thân. Còn n u nh ph i ¾ày xu ng ¾ a ng c thì h n là thân tr thành thân g m c, ch ng th kh c ch m ¾ c gì. Chúng ta hãy t i tr c th nh v n quý v thành ¾ o cao minh thi n ¾ c. D ng Sinh: Th a vâng. V lão thánh này tu i ¾ã khá cao, dung nhan ng p ánh vàng, v vô cùng hi n lành, nhìn qua bi t ngay là b c có công phu tu d ng, xin h i lão ti n b i, v ¾i ¾âu ¾ây? Lão Ông: Tôi lên cõi tr i. D ng Sinh: Th a v có th thu t l i thành tích quá kh c a v không?

474

Thánh Hi n Á ng

Lão Ông: Tôi không có công ¾ c gì c , nên ch ng dám. T Ph t: V ch có quá khiêm nh ng, chúng tôi ph ng m nh vi t sách, c vi c nói cái hay ra ¾ khuyên r n ng i ¾ i, công ¾ c s vô l ng. Lão Ông: ½ có th khuyên r n ng i ¾ i thì tôi xin trình bày nh sau: Tôi là dân nam b , sau khi con cái tr ng thành li n t i làm công qu m t ngôi ¾ n, chuyên gi i ngh a th dùm nh ng ng i xin xâm, s m hôm lo th p nhang dâng trà, m t lòng vì th n thánh, vì các tín ¾ lo công qu . V sau thi n nam tín n m i ngày t i ¾ n l bái m t ¾ông, ti n dâng cúng r t nhi u khi n tôi l i càng h t s c thanh liêm, m t ¾ ng m t c c c ng không dám l y lén tiêu riêng, hoàn toàn dùng ¾ mua nhang ¾èn ho c chi tiêu cho nh ng vi c trong ¾ n. Vì nh ¾ c thanh liêm công chính mà phút lâm chung tôi ¾ c th n ch c a ¾ n ¾ c bi t th ng tâu lên Ng c ½ xin cho tôi ¾ c mi n xu ng ¾ a ng c, lên th ng thiên ¾ ng ti p nh n ch c th n, tôi ch có gi tr n ¾ o công nh v y mà thôi. T Ph t: ½ i công, ¾ i công, v không ¾ c t xem khinh mình, phàm tr n có bi t bao k không ¾ c v y. Ng c ½ ¾ã ban ch c th n cho v , còn tôi t ng thêm v 100 công, ¾ giúp th ng ¾ o qu v . Lão Ông: Xin l y t ¾ c Ph t S ng ¾ã t n tình giúp ¾ . T Ph t: Ch ng i ngùng, khó ¾ c l m ¾ y. D ng Sinh có th th nh v n thêm nh ng v ¾ c lên thiên ¾ ng khác.

475

Thiên Á ng Du Kí

D ng Sinh: Th a vâng. Xin h i cô n ng, tôi th y tu i cô còn nh , c sao l i ¾ c may m n lên thiên ¾ ng. Cô N ng: Xin bái ki n ¾ c ân s T Ph t, b a nay s sinh ¾ c d p may m n h nh ng t i n i này, trong lòng ¾ t vô cùng c m ¾ ng, xin th nh v n t i sao ân s không ban nhi u công ¾ c t i th ¾ chúng sinh tu ¾ o, ¾ có th giúp h mau ¾ c g i v tr i gi ng nh ¾ t ? T Ph t: T i th i, t i m nh, ch có ti c th ng. ½ t r t kính tr ng lão t ng, ¾ c lão t ng hóa ¾ nay ¾ã thành chính qu . Ch vì ki p tr c và ki p này ¾ t còn m c chút nghi p duyên v i song thân, nh ng hôm nay duyên nghi p ¾ã d t s ch, nh c th b t n th ng, nh ng nguyên linh ¾ c thoát xác v tr i, ¾ t hãy nhìn kìa, ¾ c b tát V n Thù ¾ã t i ¾ ¾ t v tây ph ng, mau mau l y chào. B Tát V n Thù: Mi n l , hãy ¾ ng lên, chúng ta có duyên th y trò, ch vì ¾ t còn m c chút duyên phàm th , cho nên ph i ch u luân h i m t l n, t i nay tr xong món n nghi p duyên, nguyên linh ¾ t ¾ c phép tr v tây ph ng. Xin c m t T Ph t ¾ã hóa ¾ , khai m trí hu cho ¾ t c a tôi trong th i gian tu luy n, nên b a nay m i có th d t nghi p thoát tr n. T Ph t: V n Thù ch khách sáo, ¾ó ch ng ph i là hoàn toàn nh s hóa ¾ c a tôi, mà chính là nh thi n c n cùng tài n ng tu hành ¾ o ¾ c c a ¾ t ¾ó thôi. D ng Sinh có th ti p t c ph ng v n thêm nh ng v ¾ c lên thiên ¾ ng cao minh chân chính khác.

476

Thánh Hi n Á ng

D ng Sinh: Th a tuân l nh. Nh ng ng i ¾i trên ¾ ng l n v tr i, ng i nào ng i n y v m t ¾ u l v vui t i, tôi nhìn các v ¾ó mà t th y r ng t ng lai c a mình c ng có ¾ c nhi u hi v ng. Xin h i v , v ¾i ¾âu ¾ây? Tôn Gi : Tôi t i tây ph ng y t ki n ¾ c Th Tôn. D ng Sinh: Tu c n c a v sâu dày, công ¾ c l n lao, hào quang trên ¾ u sáng chói, v có th cho bi t v ph ng pháp tu trì th gian c a v không? Tôn Gi : N m hai m i tu i tôi xu t gia ¾ c ¾ làm t ng, vào c a "không" tôi th c hành b n t ng là: "không tranh v i ng i, không oán than Ph t, không khinh ngo i giáo, không tham d c nh chúng sinh" (B t d nhân tranh, b t h ng Ph t oán, b t khinh ngo i giáo, b t tham chúng d c). Ch tu có b n h nh ¾ó thôi, còn hoàn toàn ch ng có công ¾ c gì c . T Ph t: Vì khác h n ¾ám t c t ng, không tham gia vào các công vi c c a chúng sinh phàm t c r t là siêu vi t, do ¾ó mà ngày nay có th ¾i th ng t i tây ph ng, xin chia vui cùng v . D ng Sinh: Kính h i ân s , th a có ph i nh ng ng i t phàm tr n lên thiên ¾ ng ¾ u ¾i qua ng ¾ ng này c ph i không? T Ph t: Lòng ngay d th ng là "thiên ¾ ng l " t c n o ¾i lên thiên ¾ ng, còn cong cong qu o qu o là "¾ a ng c ¾ o" t c ng ¾i xu ng ¾ a ng c, con ¾ ng ¾i lên thiên ¾ ng này c ng v n do lòng d c a ng i bi n hóa thành.

477

Thiên Á ng Du Kí

Ng i ta n u nh lòng d không ác ¾ c, sau khi ch t l i thêm ba ki p nhân qu ¾ã tr h t, ti n án ¾ a ph ¾ c xóa s ch thì ¾ u có th ¾i theo con ¾ ng này mà lên thiên ¾ ng. D ng Sinh: Th a ng ¾ ng này d n t i ¾âu? T Ph t: ½ ng này d n th ng t i c a Nam Thiên r i sau ¾ó m i ¾i t i các t ng tr i khác. D ng Sinh: Th a t i sao con không th y quý v ¾ó c i gió ¾è mây? T Ph t: Ch n này còn g n g i phàm tr n và là ¾o n ¾ ng ¾ u tiên ti p giáp v i thiên ¾ ng nên ph i ¾i b . Khi t i ¾o n gi a có tên riêng là "tâm quan" t c c a lòng thì t c ¾ ¾i b t ¾ u l h n r i c gia t ng mãi cho t i khi có c m t ng nh bay b ng. "Tâm quan" ¾ã qua "tâm nhãn" li n m núi Linh S n hi n ngay tr c m t. Lên thêm n a là ¾ nh núi Tu Di trên ¾ u ng i, t i ¾ây còn mu n lên n a mà không c i gió ¾è mây thì không lên n i. D ng Sinh: Th a ân s , lí ¾ o ¾ó là nh th nào? T Ph t: ½ó là bí quy t c a thi n, lão t ng xin trình bày rõ ¾ cho nh ng ai có duyên thì th ng nó. Là ng i s ng cõi tr n ph i tu thân luy n ¾ o, chân ph i ¾ ng v ng thì m i có kh n ng ¾i trên ¾ ng l n d n ¾ n thiên ¾ ng. Lên thêm t ng n a, l c c n linh c n ph i thanh t nh còn không phân và n c ti u ch y ra, kh p mình ô u ng i không dám g p thì làm sao dám g p tr i? L i lên thêm t ng n a, bao t ru t già ru t non ph i thanh t nh còn không s

478

Thánh Hi n Á ng

nh ¾ ng h m có nhi u ngõ ngách l y l i bùn nh ¾i l i khó kh n t a nh ¾i ¾ ng âm ph . L i ph i lên thêm m t t ng n a, tâm gi chính ni m nên dù có b dao ¾ ng t i m c nào ¾i n a v n không kinh hoàng s hãi,v i ¾ôi m t trong s ch, n u nh thiên ¾ ng có l i t có th ¾i lên. Lên thêm t ng n a li n t i ¾ nh tháp Linh S n, n i ¾ó là chóp núi cao tuy t tr n n thông v i thiên ¾ài, ch c n b c m t b c là nh p vào h không, t m thân nh nhõm, ch ng còn v ng víu n tr n hoàn nghi p ch ng, d i chân khói tr ng t a, khói ¾ó là do nguyên khí bi n thành ch không ph i khói ¾en ô nhi m n i nhà máy k ngh . Thân không còn tr ng i, b ¾ c b c ¾i n ng n n i cõi th gian, chân ¾ p trên xe mây ngao du kh p ch n thiên ¾ ng h gi i, ¾ó c ng là nguyên lí c i gió ¾è mây c a ch v Thánh Tiên Ph t. D ng Sinh: Th a ân s v a trình bày ¾ y ¾ v ph ng pháp tu ¾ o kèm thêm lí ¾ o nhi m m u siêu di u. T Ph t: Xem xong c nh biên gi i âm d ng m i hay r ng thiên ¾ ng ¾ a ng c v n do tâm con ng i t o, ý ngh ch n l a con ¾ ng nào thì ph i ¾i con ¾ ng ¾ó. Chúng ta tr l i Thánh Hi n ½ ng. D ng Sinh: Con ¾ã lên ¾ài sen, kính m i ân s tr l i Thánh Hi n ½ ng... T Ph t: ½ã t i Thánh Hi n ½ ng, D ng Sinh xu ng ¾ài sen, h n phách nh p th xác.

479

Thánh Hi n Á ng

H I BA M

IL M

D O TAM GI I G P BÁT TIÊN QUÁN DI U PHÁP

Ph t S ng T Công Giáng ngày 19 tháng 10 n m Canh Thân (1980) Th Thiên c nhân duyên b thánh Âàn Tu c n thâm ch ng vãn cu ng lan Thiên th b m kim c ng lu n Du Kí kham x ng c u th  n. Vân xa t nh t a th ng liên Âài Tam gi i ngao du giác l khai T ng b n Tiên chân c n v n  o Á hu c u ph m ki n Nh Lai. D ch Thiên c Thánh ¾àn t i ¾ c n i Tr ng sâu g c hu sóng xa r i Sách Tiên sánh t a Kim C ng pháp Du Kí coi nh thu c c u ¾ i. Mây Tiên sen Ph t c i v tr i

480

Thiên Á ng Du Kí

B n giác ba mi n mãi d o ch i Cùng b n chân tu bàn l ¾ o Vui v y ph m t c g p Nh Lai. T Ph t: Th y trò ng i trên ¾ài sen, gi ng nh c i m t chi c xe mây bay gi a h vô, ngày nay ¾ c nh th này là nh nhân duyên m t ¾ i t o d ng. Các b n ¾ o vào c a Thánh ¾ u còn ¾i xe h i các b n khác nhân duyên c ng không h n gì, b i v y ¾ t ¾ c t i m c này th t là quý báu. Trên m t xe ch ¾ y hành khách, chúng sinh bi t rõ tên nhau, nghe rõ ti ng ¾ o lòng c a nhau, thành ra r t thú v . Chi c xe ¾ó ch ¾ y hành khách tu ¾ o, song trách nhi m thì n ng n mà ¾ ng thì xa, n u s h c nh m t tài x kém c i, khi t i tr m chót, l khách xu ng xe, không dám lên l i ¾ ¾i ti p. Lão T ng coi kh p n i là nhà, ¾ ng nhiên s không l y ¾ó làm phi n, ch s r ng k khác n u không tích t nhân duyên, khách b ¾i, xe tr ng, không ch ¾ c m t ai, khi ¾ó m i h i h n c ng ch ng k p nào. Sách Thiên ½ ng Du Kí t i b a nay ¾ã vi t ¾ n h i ba m i l m, ch còn m t h i n a là k t thúc, nh ng sau ¾ó xe ¾i h ng nào, th i h n ¾ã h t, ch các môn sinh th c hi n xem sao. D ng Sinh chu n b lên ¾ài sen. D ng Sinh: Th a con ¾ã lên ¾ài sen, b a nay con c m th y tinh th n ¾ c bi t nh nhàng th th i. T Ph t: Hoàn thành ¾ c s m nh c a tr i trao cho ¾ ng nhiên lòng c m th y khoan khoái.

481

Thánh Hi n Á ng

D ng Sinh: C m t ân s ¾ã h ng d n con trong su t th i gian qua, và nh v y mà con ¾ã tinh ti n r t nhi u. T Ph t: Ch mong th y gi i ¾ào t o n i ¾ t tài cao m i kh i b ng i ta chê c i. D ng Sinh: Th a r t ¾úng. T Ph t: Chúng ta hãy lên ¾ ng, b a nay con có th m m t quan sát phong c nh. D ng Sinh: Th c quá hay, khi c i ¾ài sen t c ¾ bay quá mau, vì v y th ng ph i nh m m t d ng th n, còn b a nay m m t không rõ có b kích thích không? T Ph t: Công ¾ c tu ¾ o c a con ¾ã sâu dày nên m m t là có th ti p thâu ¾ c ¾i n quang chi u t a cùng s c gió lùa th i c a cõi Thánh. Phàm k tu ¾ o tr c tiên ph i tích l y công ¾ c m i có th tu luy n pháp nhãn th n thông, còn không ma ch ng s xâm nh p, d n d n tinh th n tr thành m t quân bình ho c tâm trí b n lo n. K tu ¾ o tr c tiên ph i lo vun b i công ¾ c gi ng nh s ph i h p c a ngành truy n hình, công ¾ c có tròn ¾ y nh máy truy n hình sau ¾ó m i có th phát ra hình nh sáng s a rõ ràng, th n thông qu ng ¾ i vô biên. K có chí v i ¾ o tr c tiên ph i lo tu luy n tâm thân cho thi n lành siêu di u, ch có v i luy n pháp th n thông còn không tinh th n ho c nhãn th n s b t n th ng thi t h i. Chúng ta hãy lên cõi tr i. D ng Sinh: ½ài sen bay th t l , ti ng gió bên tai th i vù vù, cúi ¾ u nhìn xu ng tr n gian th y ánh ¾èn sáng l p

482

Thiên Á ng Du Kí

lánh, khoa h c phát tri n, ¾èn ¾i n sáng lòa, gi ng nh không còn có ban ¾êm. T Ph t: Cho nên không l y làm l là th nhân không còn phân bi t âm d ng, luân th ng ¾iên ¾ o. D ng Sinh: Mây lành ph ng p không trung, hào quang t phía lòa sáng, Tiên Ph t c i mây bay ¾ n, qu là ¾i trên mây mà không bi t ¾ang t i ch n nào, không có m t chút khí tr n ai, tâm quên m i th tình. Phía tr c th y có m t s v Tiên cao minh ¾i t i, trông gi ng nh là Bát Tiên? T Ph t: Chính là Bát Tiên, các v y bi t tr c b a nay th y trò mình qua ¾ây, do ¾ó mà tìm t i ¾ chuy n trò m t phen. D ng Sinh: Th a hi n th i lòng con c m th y hân hoan, b i vì m t con nhìn rõ chân dung Bát Tiên. Xin cúi ¾ u kính chào ch v Bát Tiên. Qu Lão Tiên Ông: Mi n l , b a nay b m ¾ t ngón tay bi t ¾ c là hai v s ¾i qua vùng núi Tiên S n, cho nên chúng tôi t i ¾ây h i h p. D ng Sinh: B a nay may m n ¾ c g p ch v Bát Tiên, kính xin Bát Tiên ch d y ¾ o pháp cho ¾ ¾ t ¾ c m r ng t m m t, th a có ¾ c không? Qu Lão: Có th , sau khi D ng Sinh vi t xong sách ½ a Ng c Du Kí l i ph i d o th m kh p ch n thiên ¾ ng, hi n th i quá kh c c gian lao, b i v y chúng tôi mu n trình bày m t s phép Tiên ¾ y l o D ng Sinh. Tr c

483

Thánh Hi n Á ng

khi tôi hóa phép, D ng Sinh hãy th ¾oán coi s ¾ c n th c gì? D ng Sinh: Th a ngh là ¾ c n lo i trái Tiên mà d i tr n gian không có. Qu Lão: Quá ¾ n gi n, D ng Sinh hãy nhìn hai tay tr ng không, ch ng có m t v t gì mà t nhiên l i có m t h t gi ng, ¾em vùi xu ng ¾ t khói mây, hóa gió hóa m a, m t ngày, hai ngày, ba ngày, D ng Sinh th y ra sao? D ng Sinh: Qu là th n di u, h t ¾ã m c m m. Qu Lão: M t tháng, hai tháng, ba tháng, D ng Sinh th y th nào? D ng Sinh: Cây ¾ã cao ¾ c hai th c. Qu Lão: M t n m, hai n m, ba n m, D ng Sinh th y th nào? D ng Sinh: ½ã nh cây l n, cành lá xanh t i. Qu Lão: Hoa n ra sao? D ng Sinh: Ch trong nháy m t, cây Tiên ¾ã n ¾ y hoa, ¾ p mê h n. Qu Lão: K t trái ra sao? D ng Sinh: ½ t nhiên cánh hoa r ng, ¾ài hoa k t trái, song qu hãy còn xanh ch a chín. Qu Lão: Ch v i, ¾ i tôi làm phép... qu già ¾ã chín vàng, D ng Sinh th y sao? D ng Sinh: Ch p m t trái cây chín vàng, h ng th m t a ngào ng t, ng i th y thèm ch y n c mi ng, th a có th hái n ¾ c không?

484

Thiên Á ng Du Kí

Qu Lão: Ch có ng i, D ng Sinh c hái n ¾i. D ng Sinh: Tiên ông ¾ã cho phép, nhân c h i này hái n m t b a th t no... n m t h i ¾ c ba trái, b ng no k nh no càng, không th n thêm ¾ c n a. Qu Lão: Bao t quá nh , ¾ tôi giúp D ng Sinh n thêm m y trái n a. D ng Sinh: Th a không ¾ c, không ¾ c, mi n c ng n vào s b ng ch a không n i. Qu Lão: ½úng là nh v y, tôi c ng ch ng b t ép ¾âu, nh ng nh ng trái cây này ch dùng ¾ t ng nh ng ng i có duyên mà thôi, tôi bi u m t túi ¾ D ng Sinh mang v t ng b n bè thân th ng th c. D ng Sinh: Xin c m t Tiên ông. Qu Lão: Tôi ¾ã bi u di n phép Tiên xong, D ng Sinh th ¾ánh giá coi ¾ c bao nhiêu ph n tr m. D ng Sinh: M t tr m ph n tr m. Qu Lão: Hay l m, D ng Sinh hãy bình gi ng v ý ngh a hàm ng trong pháp thu t mà tôi m i bi u di n v a r i xem sao? D ng Sinh: Th a không dám. Qu Lão: Ch có ng i ngùng nên nhân c h i này hãy th xem sao? D ng Sinh: Tiên ông ¾ã ra l nh, không dám ch i t . Màn k ch bi u di n trò vui v ¾ o c a Tiên ông v a r i r t có ý ngh a và ng m nói cho k tu ¾ o bi t r ng: ½i u c n nh t là ph i có g c hu r ¾ o bám vào ¾ t th c, n u nh chân

485

Thánh Hi n Á ng

ng i ¾i trên ¾ t th c, tr i qua s ch m t i n c công ¾ c cho th t nhu n th m, ch u kh c c chà c , mài d a m i có th thoát xác gi cùng m b ¾ u thông v i cõi tr i (h t gi ng ¾ o n y m m), tr i qua m t ngày, m t tháng, m t n m t i n c, bón phân, ch m sóc, ph i ¾ nhi u m hôi và tâm huy t ra coi sóc, cây ¾ o m i có th cao l n và ¾ m hoa k t trái. Nh ng t i khi k t thành ¾ o qu ch h ng m t mình mà ph i ¾em phân phát cho thân h u chúng sinh cùng h ng, nh ng i ta vào Thánh ¾ ng thay tr i ph hóa có th giúp thân h u h ng ¾ ng bóng râm c a s ¾ c ¾ o, và m i có th siêu huy n b t t , giúp ích cho các b n cùng tu. Nh ng l i v a trình bày là ¾i u tôi ¾ã c m nh n ¾ c xin Tiên ông phê phán dùm. Qu Lão: Qu ¾ã th u ¾ t, tôi xin t ng l i D ng Sinh l i khen ¾úng "m t tr m ph n tr m". D ng Sinh: Th a không dám, xin ¾a t Tiên ông ¾ã ch giáo cho. Qu Lão: Xin Lã T S trình bày pháp thu t. Lã T : Th a tôi không ph i là thu t s giang h nên không có phép th n thông nào ¾ c bi t ¾ bi u di n h t, ch xin giúp vui m t chút mà thôi. D ng Sinh hãy b trái b u khô mà tôi ¾ang ¾eo bên vai xu ng và th quan sát trong ¾ó xem sao. D ng Sinh: Th a vâng, nhìn vào trong ru t trái b u ch th y t i thui, còn ngoài ra ch ng có gì c .

486

Thiên Á ng Du Kí

Lã T : ½ c, hãy xem tôi ¾ c chú và hóa phép: "Trái b u tr ng không, tr i ¾ t bao la, ch a c càn khôn, di n màn hí k ch nhân sinh". Ha ha, D ng Sinh hãy nhìn vào trong trái b u xem ¾ó là lo i cao ¾ dán nào? D ng Sinh: A, nhìn xong m i rõ ¾ c là trong trái b u c ng có c nh tr i ¾ t, nh ¾ c nhìn qua vi n v ng kính nên th y rõ núi sông, nhà c a và ng i, t t c hi n ra gi ng h t nh trên màn b c, th y rõ c nh sinh ra ¾ i, ¾i h c, k t hôn, th ng quan, d o ch i, vào quán n, coi các ti m bán ¾ , náo nhi t l th ng. A, gi l i nhìn th y m t tòa y vi n, nh ng b nh nhân n m la li t trên gi ng b nh kêu gào trong các phòng gi i ph u dao c t th t, máu me lênh láng, ¾au ¾ n rên si t, ti ng khóc th m kinh hoàng s hãi. Th y c nh xe c ¾ ng nhau gây tai n n, ch trong nháy m t ¾ã bày ra c nh hãi hùng khi n kinh h n táng ¾ m. Th y c c nh ng i ch t, tang gia khóc lóc, n i nhà xác nhà quàn t thi và áo quan x p hàng n m l p l p... ½ t nhiên th y xu t hi n hai ch "ch m d t", kèm theo m t h i chuông reo khi n tôi b ng t nh, Tiên ông i! c nh tôi nhìn th y kinh hãi quá. Lã T : Ch có s , v a r i di n v tu ng v i t a ¾ là: "Cu c hành trình c a ki p ng i". Cu n phim v a r i do tôi ¾ m trách, tu ng tích ¾ u c n c trên s th t, t chân m t tr m ph n tr m, các ¾ ng tác hoàn toàn t nhiên, tình ti t c a k ch b n ph n nh ¾úng s th t, công trình này ¾ u ¾ c các n c nhi t thành tán th ng, t o s thành

487

Thánh Hi n Á ng

công m t cách oanh li t ch a t ng có. Ti c r ng ng i ta ch thích ¾óng trò, không ch u xem trò nên ch ng th ng lãm cu n phim, ¾ó là nguyên nhân m t c a các di n viên b thu c cao c a tôi trong trái b u dán dính ch t l i, nên h m i không nhìn th y là mình ¾ang ¾óng trò. ½ó là nh ng hình nh vô cùng quý giá, l u l i cho con cháu coi hay bi t ch ng nào. D ng Sinh: Di u pháp c a Lã T S th c qu là vô biên. Sau khi t nh gi c m ng hoàn l ng li n tr thành nhà s n xu t phim nh. Lã T : ½ hóa ¾ chúng sinh ph i t o nhi u tu ng k ch, phim nh ¾ kích ¾ ng lòng ng i, m i l n ¾em tu ng ¾ i lên sân kh u ho c màn b c ¾ u khuyên hóa ¾ c ng i ¾ i, b a nay ¾em tu ng c di n l i, trong b phim dài Thiên ½ ng Du Kí, tôi xin nói thêm khúc phim ng n này, mong ng i ¾ i ch p nh n ¾ ng b u ng. T Ph t: Ch v Bát Tiên ¾ o pháp cao sâu, n u nh Bát Tiên bi u di n h t các phép s r ng chúng sinh xem xong s m t hoa tinh th n b n lo n hôn mê thi p ng , b i v y chúng ta ph i cáo t Bát Tiên ¾ ¾i th m ch n khác. D ng Sinh: Th a vâng. C m t ch v Bát Tiên ¾ã ch u kh c c di n xu t v tu ng vô cùng tuy t di u, gi ¾ây ¾ t ph i theo ân s d o th m ch n khác. Bát Tiên: Mong còn có d p g p l i, chúc cu c hành trình thu n bu m xuôi gió.

488

Thiên Á ng Du Kí

T Ph t: Lên ¾ài sen bay t i c a Nam Thiên. V a r i g p ch v Bát Tiên trong mây ¾ xem ch v y bi u di n ít chiêu, tình ti t trong k ch qu là trung th c và phong phú c ng gây ¾ c nhi u nh h ng... ½ã t i c a Nam Thiên, chúng ta xu ng ¾ài sen t i v n an ½ i Thánh. D ng Sinh: ½ i Thánh ¾ ng kia ¾ang c i h h có v r t vui m ng. T Ph t: ½úng v y, ch ch p m t chúng ta ¾ã t i c a Nam Thiên, l n tr c ½ i Thánh không có d p ¾àm ¾ o v i chúng ta, b a nay trùng phùng, h n là vui s ng. D ng Sinh: ½ t xin kính chào ¾ c ½ i Thánh. ½ i Thánh: Mi n l . B a nay quý v l i tr l i c a Nam Thiên, tôi vui m ng khôn xi t, quý v d o thiên ¾ ng vi t sách, nhi m v s p hoàn thành, lòng tôi r t khâm ph c. B ng thông cáo c a Nam Thiên s p h xu ng, D ng Sinh hãy coi b ng ¾ó ¾i, vì l n tr c quá v i vàng nên ch a có d p ¾ c k càng, l n này nên xem k h n. D ng Sinh: C m t ¾ c ½ i Thánh. B ng thông cáo bên c a Nam Thiên qu nhiên có ¾ính hai b n Dao Trì Ý Ch cùng Kim Khuy t Ng c Ch so v i b n giáng xu ng Thánh Hi n ½ ng gi ng nhau, ý nói là ph ng ch vi t sách Thiên ½ ng Du Kí, các cõi tr i ¾ u hi p l c tr giúp nên không th trái l nh, khi ¾ c xong b n thông cáo trong lòng tràn ng p s m áp cùng c m kích. C m t lòng th ng m n c a ¾ c Lão M u cùng Ng c ½ . T m t hai n m nay ¾ã d o kh p các t ng tr i ¾ h c ¾ o v i ch

489

Thánh Hi n Á ng

Tiên Ph t, n Tr i qu là vô biên khó mà ¾ n ¾áp. ½ t xin qu l y t n ch Thiên... ½ i Thánh: Qu là ng i có lòng, hãy ¾ ng lên, trách nhi m l n lao ¾ã hoàn thành, công ¾ c nhi u nh cát sông H ng, vui l m thay, m ng l m thay. T Ph t: C m t ½ i Thánh ¾ã giúp ¾ th y trò chúng tôi hoàn thành s m nh, xin cáo t , D ng Sinh lên ¾ài sen. D ng Sinh: ½a t ¾ c ½ i Thánh ¾ã m c a ph ng ti n, xin bái t . Th a, con ¾ã lên ¾ài sen, kính m i ân s tr l i Thánh Hi n ½ ng. T Ph t: Gi ¾ây th y ¾ã h ng d n con d o th m ba cõi xong, th c là quá mau l , ch m t sát na ánh sáng, phút giây nh c th c a con c m th y dao ¾ ng th t nhanh, các b n ¾ o t i Thánh Hi n ½ ng có th yên t nh nhìn th y, mau lên ¾ ng. (Lúc này D ng Sinh  ng tr c sa bàn, qu nhiên Âôi chân nh c i gió Âè mây, mau l t a bay, quay tít không ng ng, các b n  o t i Âàn c u c tr n m t há mi ng kêu qu là th n kì)... ½ã t i Thánh Hi n ½ ng, D ng Sinh xu ng ¾ài sen. Thiên ½ ng Du Kí t i ¾ây ch m d t, ch trong sát na ta ¾ã h ng d n D ng Sinh d o th m ba cõi, và ch m t cái c a mình ¾ã v t i Thánh Hi n ½ ng. C nh các b n ¾ o th y v a m i r i là do th n linh hóa hi n ch ng th ngh bàn n i. B n ¾ o nào có may m n ti p tay giúp s c trong vi c vi t sách tr i n ích b ng ba ki p tu, n u b l c h i này, không bi t ki p nào m i g p l i ¾ c. Trong cung Dao Trì ¾ c Lão M u ¾ang chu n b ti c

490

Thiên Á ng Du Kí

m ng thành công, kì t i ch Tiên Ph t t i các cõi tr i s t i Dao Trì d ti c, ta s h ng d n D ng Sinh t i tham gia, ngày y D ng Sinh c n ph i thanh t nh thân tâm, không ¾ c th t l . D ng Sinh h n phách nh p th xác. WUX

491

Thiên Á ng Du Kí

H I BA M

I SÁU

CUNG DAO TRÌ M TI C L N T N CH TIÊN PH T, ½ C LÃO M U KHEN TH NG D NG SINH CÙNG CHÚC M NG S THÀNH CÔNG

Ph t S ng T Công Giáng ngày 23 tháng 10 n m Canh Thân (1980) Th L ch t n ma n n chí b t di Thiên  ng l th ng th minh bi Mang mang kh h i minh  ng tháp Thánh  c ho ng d ng v n Ph t tùy. Pháp c kinh sao tam l c h i Mê nhân t nh giác h ng thiên thôi D ng Sinh  i m nh kim giao ch Ng c d ch qu nh t ng kính th p bôi. D ch Tr i nhi u ma n n chí thêm b n ½ ng t i thiên ¾ ng ¾ã kh c tên Bi n kh mênh mang ¾èn th p sáng Ho ng d ng ¾ o ¾ c Ph t cùng Tiên.

492

Thánh Hi n Á ng

B m sáu h i kinh ¾ã chép biên ½ o tr i phàm th th c tâm li n D ng Sinh ¾ i m nh nay hoàn t t Ph n th ng t ng m i chén r u Tiên. T Ph t: Thiên ¾ ng ¾ã d o xong m t vòng, trách nhi m n ng n ¾ c giao phó nay ¾ã hoàn t t xong xuôi. Sách Thiên ½ ng Du Kí xu t hi n tr c công chúng h n là s gây s chú ý ¾ c bi t, b i l nó là m t t n tu ng mô t l i ¾ i s ng phong phú vui t i và kì thú c a ch Tiên Ph t, cùng phong c nh t i sáng t i thiên ¾ ng do Lão T ng cùng D ng Sinh h p di n. V tu ng này gi ¾ây k nh ¾ã di n xong, kh p n i hân hoan ¾ón m ng th ng th c, mong chúng sinh ch coi qua r i b , mà ph i nghi n ng m tìm hi u ý ngh a ¾ o ¾ c do T Ph t cùng D ng Sinh di n t qua nh ng màn hài h c, vì v k ch di n ngh a t bi, l ng thi n, trang nghiêm c a ch Tiên Thánh Ph t. Khi v tu ng ch m d t ta còn mu n ng i l i ¾ quan sát c nh chúng sinh lên sân kh u di n xu t, và mu n nh t nh t ¾ u v tay hoan nghênh không mu n khán gi ng g t ho c không mu n coi ti p. B a nay là ngày vui m ng, D ng Sinh hãy y ph c ch nh t , thanh t nh thân tâm chu n b t i cung Dao Trì d ¾ i ti c.

493

Thiên Á ng Du Kí

D ng Sinh: Th a ân s con ¾ã s a so n xong. G n hai n m nay theo th y d o cõi tr i muôn ph n sung s ng, lòng con vô cùng c m kích. T Ph t: Tâm th y c ng c m th y nh v y, mong r ng hai th y trò tâm tâm t ng ng, cùng lên ¾ài sen t ¾ chúng sinh. D ng Sinh: Th a r t ph i, tòa sen này b a nay l n h n g p b i, hào quang t a ng i b n phía trông th t ¾áng yêu. T Ph t: Cày b a m t phân g t hái m t phân, ¾ài sen có th giúp chúng ta ng i mãi ch ng ¾ m chìm, có th th y s c nh n n i phi th ng, vì n c pháp nhu n th m b i tr n tan bi n, do ¾ó hoa sen n r khi n càng t ng thêm ánh sáng l n lao, ¾ó chính là qu v c a con. D ng Sinh: Th a ân s con c m th y th n thùng không dám nh n. T Ph t: Ch e ng i, chúng ta hãy t i cung Dao Trì... D ng Sinh: Th a t i sao cõi tr i l i nhi t náo m t cách l lùng? Gi ng nh có chuy n gì vui m ng l m. T Ph t: Có quan h t i vi c Tam Tào ph ¾ , chúng ta ph ng ch vi t sách tr i t i b a nay hoàn t t, Tam Tào ¾ã rõ, ng i và tr i ¾ u m n, ch Thánh Th n Tiên Ph t r t vui m ng, vì l i có m t cu n sách tr i l u truy n thiên h , thay th ch Thánh Tiên Ph t khuy n hóa ng i ¾ i. D ng Sinh: Thì ra nguyên lai là nh v y, t th y thân này ch ng quá t m th ng nên m i có vinh d ph trách ch c v Thánh Tiên thay tr i hóa ¾ ... Muôn n o hào

494

Thánh Hi n Á ng

quang cõi tr i sáng su t chi u kh p ¾ i thiên th gi i, hình nh th t là kì di u. T Ph t: ½ó là ánh sáng cõi tr i, mong ng i ¾ i noi theo con ¾ ng sáng s a ¾ó mà leo thang tr i ¾ i ¾ o, n i ¾ó không còn ¾en t i th ng kh , ch có s quang minh vô l ng cùng ¾ o pháp hoan h ... ½ã t i cung Dao Trì, chúng ta xu ng ¾ài sen. D ng Sinh: A, phía tr c ch v Tiên Thánh cao minh ¾ông ¾úc, hào quang chi u t a b n phía, ti c l n ¾ã bày s n, có tiên n trình t u nh c Tiên, thanh âm du d ng khi n tâm h n tho i mái thanh nh . T Ph t: ½ c Quán Âm ½ i S ¾ã t i. ½ i S : B a nay Ph t tôi vô cùng hoan h , ¾ c bi t t i ¾ây cùng tham d h i l n, T Ph t d n D ng Sinh lên ng i tr c quý tân khách. T Ph t: D ng Sinh hãy theo th y, chúng ta t i ng i phía tr c quý tân khách. D ng Sinh: Th a con không dám, vì quý tân khách quá ¾ông, th y và con ng i phía cu i c ng t t l m r i. T Ph t: B a nay không ¾ c ng i ngùng, không nghe ½ i S v a nói hay sao. D ng Sinh: Xin tuân l nh. Th y các quý Tiên Thánh cao minh quá ¾ông, trong lòng c m th y kinh hoàng s hãi không yên, quý v ¾ó c ch m chú ngó con, nét m t l v vui m ng. T Ph t: Chúng ta hãy ng i xu ng ¾ây.

495

Thiên Á ng Du Kí

D ng Sinh: Hay quá, trên bàn ti c bày ¾ y trái ngon v t l , có c r u qu nh t ng h ng th m bay ngào ng t, trong lòng c m th y yêu thích vui m ng. ½ i S : B a ti c l n hôm nay là do Lão M u Dao Trì kho n ¾ãi, ch Tiên Ph t cao minh ba cõi vâng l nh m i ¾ n ¾ông ¾ , quý giáo ch c a m i tôn giáo ¾ã t i, t s Lã Thu n D ng c ng v a ¾ n, Bát Tiên ph i ph i bay l i. Thu n D ng ½ i ½ : B a nay tôi vâng l nh ¾ c Vô C c Dao Trì Lão M u ¾ m nhi m ch c v tr ng ban nghi l ¾ i h i Dao Trì. T Ph t cùng D ng Sinh b a nay ¾ c l i m i t i cung Dao Trì này nh n lãnh s ban khen, qu là vi c tr i vui m ng quá ¾ i l n lao. Hi n th i ch Thánh Tiên Ph t cao minh ¾ã t i ¾ông ¾ , gi khai m c bu i ti c g m c th y m t tr m l tám bàn ti c. D ng Sinh: Quý ngài quá ¾ông, ¾ã ng i kín c các bàn tròn, có ¾ y ¾ nhân s các tôn giáo, l ph c c a quý v ¾ó m i ng i m t v r t là ¾ c bi t. T Ph t: Các tôn giáo tuy khác nhau v m t hình th c, song n i dung tôn ch l i gi ng nhau, vì cùng chung m t m c ¾ích nâng cao tính linh c a nhân lo i, h u ¾ t t i c u cánh chí công vô t cùng c u ng i giúp ¾ i, b i v y h ¾ u có thi n tâm và Ph t tính, ngày nay m i có th ch ng qu thành ¾ o, h t còn b luân h i. Phút này các v B Tát ½ a T ng V ng cao minh l c t c giá lâm. Thu n D ng ½ i ½ : Tôi ng t i Kim Khuy t cai qu n vi c hành chánh cho ¾ c Ng c ½ , g p kì ph ¾ , ch n

496

Thánh Hi n Á ng

"Thiên ½ình" t c nhà tr i r t là b n r n. B a nay sách Thiên ½ ng Du Kí ¾ã vi t xong, giúp ích r t nhi u cho k có chí vì ¾ o d i g m tr i, ¾ i v i ph ng pháp tu ¾ o cùng tr ng hu ng sinh ho t cõi tr i ¾ u ch d n rõ ràng rành m ch r t d tìm hi u, t h u không còn c nh tu luy n m t cách ¾ui mù, qu là tr i ¾ã ban ân ph c sâu dày cho toàn th chúng sinh. Hi n th i ¾ c Ng c Hoàng chí tôn ¾ã t i, ti p theo là ¾ c Dao Trì Lão M u, toàn th ch Th n Thánh Tiên Ph t ¾ u ¾ ng lên r i ph ph c l y m ng. Lão M u: Mi n l , m i quý v ¾ ng lên. ½ i ½ : Kính m i ch li t v an t a. Lão M u: B a nay là ngày l m ng sách Thiên ½ ng Du Kí vi t xong, tôi vô cùng ph n kh i, b i v y cung Dao Trì ¾ c bi t m ¾ i ti c ¾ chúc m ng ch v cao minh ¾ i bi u c a kh p ba cõi ¾ u t i tham d ¾ông ¾ . Ng c ½ : Vô C c ân ban ý ch truy n thu t l i phong c nh thiên ¾ ng t i sáng ¾ ng i ¾ i th u t , b a nay vi c vi t sách tr i ¾ã hoàn thành m t cách t t ¾ p, lòng tr m h t s c vui m ng, Lão M u l i m ¾ i ti c này ¾ kho n ¾ãi, chính là nh n tr i m l ng t bi nhân ái r ng l n ¾ i v i chúng sinh, mong r ng toàn th nhân lo i s th nghi m cùng giác ng ¾ c lòng tr i. Gi ¾ i ti c b t ¾ u, T Ph t cùng D ng Sinh hãy hân hoan h ng b a ti c này.

497

Thiên Á ng Du Kí

T Ph t: D ng Sinh ch e l , ¾ó là ph n th ng c a ¾ c Lão M u và Ng c ½ ân ban, th y trò mình cùng hân hoan ¾ón nh n. D ng Sinh: Hay quá, nh c Tiên réo r t bên tai, các tiên n v khúc Nghê Th ng ph t ph i l n bay giáng v vô cùng thanh nh , không rõ tu luy n cách nào ¾ có th ¾ t ¾ c nh v y? T Ph t: V n ¾ ng nhi u, tâm luôn luôn m r ng, không ham n, th ng luy n tính, không s hãi, không phi n não, b y ph c tr i ban su t ¾ i không thay ¾ i, càng m c càng ¾ p ¾ thêm, nh thân th kh e kho n lành m nh do ¾ó mà dung nhan không thoa ph n v n r c h ng, hoàn toàn thu n khi t chân ch t, th t ¾áng yêu. D ng Sinh: Th a nh ng l i ân s v a d y r t h p l ¾ o. Lão M u: T Ph t và D ng Sinh ch mãi chuy n trò mà quên th ng th c h ng v ti c pháp di u kì c a cõi tr i. D ng Sinh: Xin ¾a t ¾ c T M u ¾ã ¾ tâm lo l ng. T Ph t: Th y trò mình n nhi u ¾i, trái tiên no m y c ng không th y ngán, lúc này c n ph i m bao t ra cho th t l n ¾ ch a ¾ c nhi u th c ph m kì di u, b i lo i th c ph m này do lòng t t c a ¾ t tr i ng ng k t m i thành ¾ c. D ng Sinh: Th a vâng, h ng v t i mát ng t ngào này khi n ng i ta khó mà quên ¾ c, r u qu nh t ng v a nh p ¾ã c m th y mùi v c a vô cùng, con xin m i ân s m t li.

498

Thánh Hi n Á ng

T Ph t: Th y ¾ã c r u, dùng s a thay cho r u qu nh t ng, tu i th s t ng cao, ¾ ¾ c thêm chúng sinh. D ng Sinh: Ân s th c khéo khôi hài. Bàn bên c nh có ¾ c Ng c Hoàng, Lão M u, Tam Thanh, Tam Quan, cùng ch v giáo ch , dung nhan ¾ u l v t i vui, hòa hài ch ng t ch v r t h ng kh i trong lúc ng i d b a ¾ i ti c này. ½ o T : ½ o v n không l i, song sách Thiên ½ ng Du Kí l i nói quá nhi u, chúng sinh n u nh không h c, tôi c ng ch ng nói làm chi, ch c n th nghi m ý ngh a chân th c c a Vô C c c ng ¾ thành t u ¾ o Thái Th ng. Th Tôn: Ph t pháp v n ch ng th nói, nay l i trình bày b ng l i trong sách Thiên ½ ng Du Kí chúng sinh ph i giác ng nhi u, ng i n u nh không nói v Ph t, Ph t tôi c ng không nói, t tây ph ng không có Ph t, cho nên pháp Ph t truy n bá th gian ¾ giúp ng i ¾ i thành Ph t, th y Ph t. Thánh Kh ng: Nho không nói v cõi linh thiêng song s m nghe ¾ o t i ch t c ng cam, tính noi theo thiên m nh g i là ¾ o, nghe ¾ o, hi u ¾ o t có th ph i h p làm m t v i tr i v t kh i vòng s ng ch t, k tu ¾ o Nho t i m c chí thi n có th ¾ t Thánh. Lão M u: Ti c l n ¾ã m , ¾ào tiên c ng chín, mong chúng sinh ch m lo tu ¾ o, tôn tr ng l tr i, gi gìn ¾ o ng i t ti c Dao Trì trong t ng lai s chu n b dành s n ch , ch ¾ i lên ng i.

499

Thiên Á ng Du Kí

Ng c ½ : Mong con ¾ h i tâm, ch t o gió suy ¾ i, ch y theo tà ¾ o ¾ tránh lãnh nghi p qu ác báo. ½ i S : Sách Thiên ½ ng Du Kí ¾ã vi t xong, chính pháp soi t , Thánh giáo ph truy n, n c cam l cành d ng ¾ã v y t ¾ m tr n gian, phàm k có duyên ¾ c k s giác ng , ch m lo tu hành s thành chính qu . Còn nh mi ng l i ác ¾ c ph báng, mãi mãi chìm ¾ m trong vòng ác ¾ o. Lão M u: D ng Sinh tán tr ¾ o Nho, ph ng ch theo T Ph t d o th m ba cõi ¾ vi t thành sách Thiên ½ ng Du Kí ph bi n d i g m tr i, s a ¾ i lòng ng i cho ngay th ng vãn h i s sa ¾ a, t y s ch tr n ai làm g ng sáng cho ngàn ¾ i. ½ ¾óng c a ¾ a ng c, m l i thiên ¾ ng nên M u ban ý ch vi t sách Thiên ½ ng Du Kí ti t l s o di u c a t o hóa, buông thang tr i ¾ làm l i lên thiên ¾ ng. Ngày nay ba m i sáu h i trong sách Thiên ½ ng Du Kí ¾ã vi t xong, lòng M u vô cùng sung s ng. D ng Sinh ¾ã không ph lòng M u, có th so v i công trình c a ½ ng T ng Tam T ng tây du th nh kinh, ch u kh nh c, ph báng tr i qua bi t bao c a qu chân linh v n v ng b n, ¾ c bi t ban ân cho c u huy n th t t c a D ng Sinh ¾ c siêu th ng cõi tr i, c n c vào công lao ch ng qu h t còn b luân h i. Ch ¾ t thu c Thánh Hi n ½ ng ch u c c nh c ¾ giúp ¾ vi c hoàn thành sách tr i nh ng ai m t d th y chung ¾ c bi t ban cho m i công ¾ o, tên ghi b ng vàng, mong còn có d p t ng th ng thêm cho nh ng ai ch u g ng s c. D ng Sinh công thành hoàn tr

500

Thánh Hi n Á ng

ng c ch , ra s c tu luy n thêm t i kì h n s linh thông không còn g p tr ng i, m nh m i ¾ t ¾ o Vô C c th ng th a ph ¾ ¾ c nhi u chúng sinh h n n a. D ng Sinh: L y t ¾ c Lão M u t bi ¾ã ban l i ch giáo, ¾ t c m th y thân tâm kém c i, n ng l c y u ¾u i, kính xin Lão M u ban thêm tu quang ¾ giác ng tâm nguy n c u ¾ i, ¾ ng i. Lão M u: D ng Sinh ch quá lo s , ¾ o tr i t t lành th ng giúp k nhân ¾ c, D ng Sinh ¾ã d c l c thay tr i truy n ¾ o, tr i s tr giúp tâm nguy n ¾ó c a D ng Sinh. Còn vô s chúng sinh ¾ang ch ¾ c c u ¾ , ch có n n lòng th i chí, t ng lai s còn ph i phát huy Thánh ¾ c, s a sang th ¾ o, trách nhi m n ng n mà ¾ ng thì xa. Hai thiên Du Kí ¾ t tr i tuy ¾ã vi t thành, song còn ph i nh D ng Sinh ra công truy n bá l i d y c a tr i ¾ t o ph c ¾ c cho nhân qu n, c u ¾ b n mê, hi v ng s không g p nhi u kh c c. D ng Sinh: L y t ¾ c M u nhân t , xin kính c n vâng l i. T Ph t: Phúc hu c a D ng Sinh qu là sâu dày nên b a nay m i có vinh h nh ¾ c Lão M u ban l nh t i ¾ây tham d thánh h i, hãy có thái ¾ l c quan mà hành ¾ o, ch có quá e ng i, th y t ng con chi c qu t B và hai ng tay áo Thanh Phong ¾ con có th vân du thiên h , tiêu dao t t i, ¾i tìm k có duyên.

501

Thiên Á ng Du Kí

D ng Sinh: Theo b c chân ân s , ¾ t ngu hèn là con ch mong ¾ c ân s giúp s c. T Ph t: Ha ha, m y n m tình ngh a làm sao Th y quên ¾ c, con hãy yên lòng. D ng Sinh: Làm cách nào ¾ trò ngu c a ân s có th yên tâm? Lão M u: Lành thay, T Ph t h ng d n D ng Sinh d o th m kh p ba cõi ¾ h i ¾ o vi t sách, ph ¾ ¾ c vô l ng chúng sinh, ¾ã ch ng ¾ c qu v Ph t t i th ng ph m, hào quang ¾ i phóng, tr m ngàn c hóa thân, vô biên vô l ng Ph t t bi. T Ph t: L y t Lão M u ¾ã ân ban, vì thích phóng khoáng không ch u bu c ràng, nên nh ng công ¾ c Ph t tâm v a r i xin t ng l i nh ng chúng sinh có duyên. Thu n D ng: H i l n k t thúc, D ng Sinh chu n b t ân. D ng Sinh: Xin tuân l nh. M ng ki n nh nhoi nh n tr i che ¾ t ch , nh ¾ c sinh thành d ng d c c a qu c gia, ph m u, ân s ; thân hi n c a Thánh ¾ c tr i ban ân ph ng ch theo ân s T Ph t d o th m ba cõi vi t sách. B a nay sách tr i hoàn t t ¾ c ban ân d ti c cùng ¾ c Lão M u, Ng c ½ và ch Th n Thánh Tiên Ph t trong lòng vô cùng c m ¾ ng, xin qu l y t n, nguy n tuân theo Thánh ý ti p t c th c hành Thánh ½ o. Lão M u: D ng Sinh hãy ¾ ng lên, vì ¾ã kh c c quá nhi u, M u r t vui m ng sách Du Kí ¾ c truy n bá,

502

Thánh Hi n Á ng

nh ng k mê l m ¾ c k s h i tâm h ng thi n nhi u vô k . Tuy nh c nh n song g t hái ¾ c nhi u thành qu , tr ng d a ¾ c d a, tr ng ¾ u ¾ c ¾ u, tr ng ¾ o ¾ c ¾ o, b a nay ¾ài sen m r ng, D ng Sinh ¾ã ¾ c qu v , tâm ¾ c an i. ½ ban th ng cho các ¾ t c a Thánh Hi n ½ ng, M u g i m t h r u qu nh t ng nh T Ph t mang v phân phát, u ng ¾ tr giúp linh quang tu m nh. D ng Sinh: C m t ¾ c M u ¾ã ân ban. T Ph t: H r u qu nh t ng này ¾ c ban th ng th t là khó kh n, vì là do m hôi và máu m ¾ ng thành, do tinh hoa tr i ¾ t và m t tr i m t tr ng hóa thành, ¾ã tr kh ¾ c ch t, quý t a n c cam l , chính là di u ph m c a cõi tr i, ¾ào tiên còn l i m t trái, D ng Sinh hãy n n t ¾i. D ng Sinh: Th a con n nhi u quá r i. T Ph t: Thôi ¾ th y v t l y n c b vào r u qu nh t ng ¾em v cho các ¾ t c a Thánh Hi n ½ ng cùng th ng th c. D ng Sinh: Th c quá hay, các b n ¾ o ¾ u vô cùng khó nh c, con ch ng mu n h ng m t mình, các b n ¾ o ph i ¾ c ban th ng th t nhi u m i ¾úng. T Ph t: Ph i l m. Thu n D ng ½ i ½ : Thánh h i t i ¾ây ch m d t, xin m i ch li t v ¾ ng d y ti n T Ph t cùng D ng Sinh tr l i Thánh Hi n ½ ng.

503

Thiên Á ng Du Kí

Ch Tiên B Tát ( ng thanh x ng t ng): Lành thay, công ¾ c vô l ng. D ng Sinh: Xin bái t ¾ c Lão M u, Ng c ½ cùng ch v Thánh Tiên Ph t, c mong th n quang ph chi u. T Ph t: C m t Lão M u, Ng c ½ cùng ch Thánh Tiên Ph t, xin cáo t . D ng Sinh lên ¾ài sen. D ng Sinh: Th a con ¾ã s a so n xong, xin ân s gi k h r u qu nh t ng. T Ph t: C yên tâm, chúng ta tr l i Thánh Hi n ½ ng. D ng Sinh: Phút giã t , tiên nh c trình t u khúc Bi t Li, tình chia lìa còn mãi, ch t c m th y lòng ¾au. T Ph t: ½ây là nhi m v cu i cùng c a th y h ng d n con, D ng Sinh hãy lên tinh th n, sau khi r i kh i tòa sen, ph i ngh ng i m t th i gian ¾ t nh d ng th n khí. Ngày sau, khi lên ¾ài sen tr l i có th t ¾i l y m t mình, th y mong tr thành ng i b n bên c nh con, giúp con vân du c u ¾ chúng sinh. D ng Sinh: Con c ng c mong ¾ c nh v y. C m t ân s ¾ã ban cho con trí tu linh thông ¾ huy n t trò ngu c a th y cùng nhu n th m ánh quang huy. T Ph t: Th gian ¾ ng nhiên ph i ch u kh c c m i g t hái ¾ c thành qu , hoàn c nh ¾ c h ng phúc c a con ng i c ng gi ng h t v y... ½i ¾ c m t quãng xa, ti ng nh c d n d n nghe nh l i, ch còn ti ng gió vi vu, chuyên ch b sách Thiên ½ ng Du Kí, t m t ch t i m t câu, m t ngày l i m t ngày, m t tháng l i m t tháng, m t n m

504

Thánh Hi n Á ng

l i m t n m. Nh nay g t hái ¾ c m tài li u quý báu này ¾ ¾óng thành m t b sách tr i, h n là Lão T ng ¾ã ¾ a nó t i ¾ c m c ¾ích, c cái xe dùng ¾ chuyên ch sách c ng ph i b vào x ng s a ch a tu b l i thêm ¾i n thêm d u. Sau m t cu c hành trình dài ¾ ng ¾ ng, c tài x l n hành khách ¾ u m i m t, ph i ngh ng i ¾ chu n b cu c hành trình m i, h n g p l i... ½ã t i Thánh Hi n ½ ng, D ng Sinh h n phách nh p th xác. WUX

505

Thiên Á ng Du Kí

NG C CH

Kim Khuy t N i T

ng h T

Giáng Th Thánh ch t n ban tr c h t  ng Tr c thành Du Kí b o th h ng Th ng sinh ph  thôi th i c p Minh tu viên công t h i d ng. D ch Thánh ch ân ban th ng b n ¾ ng Vi t xong Du Kí sách th m h ng Hãy lo c u ¾ muôn ng i g p N m t i thành công b n bi n m ng. Thánh ch ½êm nay ta ph ng m nh mang Thánh ch t i tuyên ¾ c, th n nhân ph ph c. Khâm ph ng chi u ch c a ¾ c Ng c Hoàng ½ i Thiên Tôn Huy n Linh Cao Th ng ½ nh sau:

506

Thánh Hi n Á ng

"Tr m ng t i ¾i n Linh Tiêu, lòng h ng lo l ng th ¾ o, bu n thay! Khoa h c k thu t phát tri n, ¾ o ¾ c suy ¾ i cho nên ch Tiên Ph t cõi Tr i giáng linh phò tr ¾àn c phát huy ¾ o giáo, ¾ kh i b sóng l n d p vùi. Nh có Thánh Hi n ½ ng ½ài Trung lãnh ch phát huy c bút, công ¾ ng hàng ¾ u. Tr c ph ng m nh vi t ½ a Ng c Du Kí sau in t ng kh p n i, khuyên r n lòng ng i, ¾ã thâu l m ¾ c k t qu thay ¾ i phong t c. Nay l i ph ng ch tr c tác Thiên ½ ng Du Kí, buông thang tr i h ng d n k có duyên th c hi n vi c ph ¾ chúng sinh. Dao Trì Ý Ch luôn luôn thúc gi c sao cho sách báu s m hoàn thành in t ng thiên h , c u giúp dân ¾en, cho nên nay Tr m ban m t s c ch v sách Thiên ½ ng Du Kí nh sau: Ra l nh vào ngày m ng hai tháng hai n m t i t c n m Tân D u (1981) là ngày sinh nh t c a Ph t S ng T Công s c hành l giao n p s c ¾ bi u th ý ¾ p v n toàn. Sách g m có ba m i sáu h i phù h p v i ba m i sáu sao Thiên C ng, hai s v a tròn tr a v a ng h p v i nhau. T Ph t và D ng Sinh trút ¾ c gánh n ng trách nhi m, mong h t s c ti t ki m thì gi ¾ hoàn thành viên mãn sách Du Kí, sách l u truy n thiên c , l u ti ng th m muôn ¾ i. Các b n ¾ o thu c Thánh Hi n ½ ng ch m ch gia công gia s c giúp ¾ vi c hoàn thành sách tr i, m i ng i ¾ã l p ¾ c ¾ i công, mong gi b n ¾ c tinh th n này, chí c không s n ¾ t o công l p ¾ c, siêu huy n b t t , vào H i Long Hoa mai h u".

507

Thiên Á ng Du Kí

Kính vâng không xao nhãng, cúi ¾ u t n. V n tr i ngày 6 tháng 10 n m Canh Thân (1980) WUX

508

Information

Microsoft Word - ThienDuongDuKi-ISO-A5.doc

509 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

258601