Read WaterSaving_Fin text version

SPAAR WATER VIR `N VOLHOUBARE TOEKOMS

WAAROM BESPARING VAN DRINKWATER NODIG IS

`n Persoonlike boodskap van die Uitvoerende Burgemeester Geagte Mede-Watergebruiker Die Wes-Kaap se reënval die afgelope seisoen was baie swak ­ skaars die helfte van die gemiddelde hoeveelheid het in die opvanggebiede van die belangrikste damme van Kaapstad geval. Die watervlakke van dié damme is veels te laag vir hierdie tyd van die jaar ­ hulle is tans gemiddeld slegs 56% vol; vergeleke met 86% dieselfde tyd verlede jaar. Ten einde te verseker dat Kaapstad se water nie opraak nie het die Departement Waterwese en Bosbou die Stad opdrag gegee om sy totale waterverbruik vanaf 1 Oktober 2004 met 20% te verminder. Dit beteken dat waterbeperkings ingestel moet word. Die Raad het die beoogde waterbeperkings en die nuwe tariewe in die pers geadverteer, en het die besware wat ontvang is, oorweeg. Die Raad het `n Vlak 2 beperking goedgekeur, wat op 30 September 2004 in die grootste dagblaaie aangekondig is. Beperkings is streng, maar word genoodsaak deur die lae watervlakke in damme. Hierdie skrywe bevat besonderhede oor die beperking en ook wenke vir waterbesparing en hoe om jou waterrekening laag te hou. In terme van die Wet op Munisipale Stelsels, moet plaaslike owerhede tariewe instel wat die koste van die opgaar en voorsiening van water ten volle dek. Wanneer waterbeperkings in werking tree, is die Stad se inkomste uit waterverkope minder en sal hy nie die volle koste vir die voorsiening van water aan die Stad kan dek nie. As almal minder water gebruik, moet die Stad minder water stoor en versprei, wat `n geringe besparing meebring, maar die administrasie en die verspreiding van die water aan verbruikers en die instandhouding van opgaardamme, pompe en pyplyne bly dieselfde. Om `n verlies te voorkom moet die Stad ongelukkig watertariewe verhoog. Die tariefverhogings is noukeurig aangepas om die uitwerking daarvan op die armes en laer watergebruikers te verminder. As jou gemiddelde maandelikse waterverbruik verlaag word, sal jy vind dat met `n besnoeiing van 20% of meer, jou rekening sal verminder of op `n aanvaarbare vlak bly. Spoeltoilette en urinale gebruik baie water, en die sanitasietariewe, gebaseer op die volume water wat gebruik word, moet dus ook verhoog word. Die vastekoste-gedeelte van die sanitasietariewe bly egter onveranderd. Die Stad versoek alle verbruikers om water gedurende hierdie tydperk en ook daarna te bespaar. Die Stad is verbind tot `n omvattende Wateraanvraag-Bestuurstrategie, om te verseker dat water doeltreffend bestuur word, dat vermorsing nie geduld word nie, en dat alle Stads-departemente waterbeperkings streng nakom. Ons doen `n beroep op ons waterverbruikers om water te bespaar. Enigeen wat nie hierdie beperkings nakom nie, pleeg `n misdryf en kan vervolg word. Gedurende die vorige waterbeperkings van 2000 het ons, met die samewerking van die inwoners van Kaapstad, daarin geslaag om die nodige waterbesparing te behaal. Ons sien uit na nog `n suksesvolle vennootskap tussen jou, die verbruiker en die Stad

oor hierdie tydperk. Ons verwelkom voorstelle vir voortgesette wyse waterverbruik! As elkeen werklik probeer om elke dag `n bietjie minder water te gebruik, sal ons saam baie bespaar. Ek bedank almal van harte. NOMAINDIA MFEKETO UITVOERENDE BURGEMEESTER Oktober 2004

ander water-bronne (soos boorgatwater) gebruik word nie. `n Kennisgewing wat die waterbron aandui, moet aangebring word sodat dit duidelik van `n openbare deurgang sigbaar is. 7. Beperkings sal ook nie geld waar spesiale vrystelling skriftelik deur die Stad Kaapstad verleen is nie.

WENKE VIR WATERBESPARING In die tuin:

S Huishoudings mors die meeste water in die tuin. S Gebruik bad- en wasbakwater om plante en grasperke nat te gooi. S Moet nie grasperke of tuine natlei nie, en maak seker dat geen water vermors word nie. S Ondersoek alle krane en tuinslange en herstel dadelik. S Was die motor met twee emmers water ­ dit kan elke keer tot 300l bespaar.

S SAVING WATER FOR A SUSTAINABLE FUTURE S UKONGA AMANZI UKULUNGISELELA IXESHA ELIZAYO S WATERBESPARING VIR `N VOLHOUBARE TOEKOMS

Indien jy aansoek wil doen vir vrystelling van die beperkings, skakel asb. ons hulplyn 086 010 3054, en ons sal jou verwys na die regte distrikskantoor. DIE NUWE TARIEWE VIR WATER EN SANITASIE

As jy nog nie besonderhede van die nuwe tariewe ontvang het nie, skakel ons hulplyn by 086 010 3054.

FINALE KENNISGEWING AAN ALLE GEBRUIKERS VAN MUNISIPALE DRINKWATER.

In die huis:

VLAK 2 Waterbeperkings sal geld vanaf 1 Oktober 2004 Indien jy `n volledige afskrif van die Waterbeperkingkennisgewing wil ontvang, skakel asb. ons Hulplyn by 086 010 3054

TOT JOU DIENS

As jy - enige navrae het - `n gebarste pyp of lek opmerk - `n oortreding van die waterbeperkings wil aanmeld ­

S Draai die kraan toe terwyl jy tande borsel (bespaar tot 20l) of skeer (bespaar tot 45l). S Stort vir vyf minute (60l) eerder as om `n vol bad te neem (160l). As jy moet bad, tap dit net effens vol, of deel jou badwater. S Draai krane toe en herstel lekkende krane ­ een druppel elke sekonde mors tot 30l per dag (10 000l per jaar!). S Gebruik `n "Seekoei-sak" of plastiekbottel in die toilet se waterbak. Skakel ons hulplyn oor hoe om dit te doen..

Skakel ons Waterdienste Noodreaksiesentrum by 086 010 3054

24 uur per dag, 7 dae in die week, of besoek ons webtuiste http://www.capetown.gov.za/water

Wenke vir nywerhede, besighede en skole:

S Vervang outomatiese spoel-urinale, of draai die water naure of naweke toe. Skole wat dit doen, het al tot R5 000 op hul jaarlikse waterrekening bespaar. S Moenie tuinslange gebruik om opritte of plaveisel te was nie. Gebruik `n besem. S Versien toilette se pyplaste en kleppe gereeld. Die spoelklep behoort net vir 2-4 sekondes te spoel en urinale vir 6-8 sekondes.

SAVING WATER FOR A SUSTAINABLE FUTURE

THE NEED FOR RESTRICTIONS ON THE USE OF POTABLE (DRINKING) WATER

A personal message from the Executive Mayor

Dear Fellow Water User The rainfall for the Western Cape over the past season has been very poor ­ just over half the average amount of rain has fallen in the catchment areas of the main Cape Town supply dams. The water levels of the dams are much too low ­ on average they are only 56% full at present. At the same time last year the dams were 86% full.

the City will receive less income from water sales, and will not be able to recover the full costs of supplying water to the City. If everyone uses less water, the City has to collect and buy less water, so there is a small cost saving there. But the administration costs and the costs of delivering the water to the users and of maintaining all the reservoirs, pumps and pipelines, remains the same. To avoid making a loss, the City regrets that the water tariffs have to be increased. The tariff increases are carefully structured to minimize the effect on the poor and on those who use less water. If you reduce your average water usage by 20% or more, your water bill should reduce or remain at acceptable levels. Flush toilets and urinals use a lot of water, so the sanitation tariffs, based on the volume of water used, also have to be increased. The fixed cost portion of the sanitation tariffs remains unchanged. The City asks all water users to save water during this water restriction period and in the future. The City is committed to a comprehensive Water Demand Management Strategy, to ensure that water is managed effectively, that wastage of water is not tolerated, and that all City departments adhere to the water restrictions. We appeal to every one of our water users to help us save water. Anyone who does not comply with the restrictions will be committing an offence, and could face prosecution. During the previous water restrictions in 2000, with cooperation from the citizens of Cape Town, we managed to achieve the necessary savings in water use. We look forward to another successful partnership between you the user and the City during this period. We welcome your suggestions for ongoing wise water use! If we all make an effort to save a little water each day, together we will save a lot. I thank you all. NOMAINDIA MFEKETO EXECUTIVE MAYOR October 2004

NEW WATER AND SANITATION TARIFFS `N KORT GIDS TOT DIE WATERBEPERKINGS

As level 2 restrictions have been imposed, the following tariffs are applicable from 1 October 2004:

1. Die besproeiing van tuine, grasperke en openbare oopruimtes word beperk tot hoogstens een uur, twee keer per week op: · Maandae en Donderdae vir eiendomme met gelyke straatnommers (of dié sonder nommers) en · Dinsdae en Vrydae vir ongelyke straatnommers. · Die gebruik van besproeiingstelsels en sproeiers word verbied. · Slegs `n enkele tuinslang in die hand, emmers of gieters mag gebruik word. 2. Die besproeiing van tuine, grasperke en openbare oopruimtes word verbied tussen 10:00 en 18:00. 3. Die gebruik van tuinslange gekoppel aan die Raad se waterpype, om motors, motorfietse, strukture, paadjies, sypaaie en plaveisel te was, word verbied. 4. Alle outomatiese spoel-urinale moet afgeskakel word wanneer dit nie gebruik word nie. Die installering van outmatiese spoel-urinale in nuwe geboue word verbied. 5. Die beperkings in paragrawe 1 en 3 alleen sal nie geld vir die besproeiing van plante in kommersiële kwekerye, in die Stad of Staat se kwekerye, plantversamelings vir navorsing, duinrehabilitasieprojekte, krieketkolfblaaie, rolbalbane, gholfbane, kroukie-bane, kunsmatige turfbane en groot sportstadions nie 6. Die beperkings in paragrawe 1, 2 en 3 sal nie geld vir die was van sekere areas in slagpale, vir die verwerking van voedsel en motor was-dienste, of vir eiendomme waar

IINTLAWULO EZINTSHA ZAMANZI KUNYE NEZOCEKO LWANGASESE

Njengoko kumiselwe inqanaba 2, ezi ntlawulo zilandelayo ziza kusebenza ukususela ngomhla we-1 Oktobha 2004:

NUWE TARIEWE VIR WATER EN SANITASIE

VLAK 2 Waterbeperkings geld vanaf 1 Oktober 2004:

WATER KWAMANZI WATER

User Category: Udidi lomsebenzisi: Verbruikerskategorie: Domestic Step 1 ( 0 - 6kl) Domestic Step 2 (+ 6 - 12kl) Domestic Step 3 (+ 12 - 20kl) Domestic Step 4 (+ 20 - 40kl) Domestic Step 5 (+ 40 - 60kl) Domestic Step 6 (+ 60kl) Domestic Cluster 1 Domestic Cluster 2 Commercial & Industrial Schools/Sport Government Municipal Miscellaneous Miscellaneous External Bulk Tariff (cents/kilolitre)

SANITATION EZOCEKO LWANGASESE SANITASIE

Tariffs Per kilolitre (level 2) User Category: Iintlawulo ngokwekilolitha (level 2) Udidi lomsebenzisi Tarief per kiloliter (vlak 2) Verbruikerskategorie: R 0.00 R 2.32 R 6.15 R 10.41 R 13.34 R 17.20 R 0.00 R 6.17 R 6.59 R 5.81 R 6.25 R 5.81 R 6.25 R 7.47 196.42 Domestic Cluster 1 ( 0 - 4.2kl) Domestic Cluster 2 (+ 4.2kl) Commercial & Industrial Schools/Sport Government Municipal Miscellaneous Miscellaneous External R 0.00 R 4.31 R 2.68 R 2.68 R 2.68 R 2.47 R 2.68 R 2.68 Domestic Step 1 ( 0 - 4.2kl) Domestic Step 2 (+ 4.2 - 8.4kl) Domestic Step 3 (+ 8.4 - 28kl) Tariffs Per kilolitre (level 2) Iintlawulo ngokwekilolitha (level 2) Tarief per kiloliter (vlak 2) R 0.00 R 1.52 R 4.39

In order to make sure that Cape Town does not run out of drinking water, the Department of Water Affairs and Forestry has instructed the City to reduce the total amount of drinking water used by everyone in Cape Town by 20% as from 1 October 2004. This means that water restrictions have to be imposed. The Council has advertised the proposed water restrictions and the new tariffs in the press, and has considered the objections received. The Council has approved a Level 2 restriction, which was advertised on 30 September 2004 in the main daily newspapers. This is quite a severe level of restriction because of the very low water levels of the dams. This letter provides details of the water restriction and suggests ways to save water and to reduce your water account. In terms of the Municipal Systems Act, local authorities must set tariffs that will ensure full recovery of the cost of collecting and supplying the water. With the water restrictions in force,

HIERDIE STAD WERK VIR JOU

HIERDIE STAD WERK VIR JOU

THIS CITY WORKS FOR YOU

AT YOUR SERVICE

If you have any queries If you see a burst water pipe or a leak If you want to report a contravention of water restrictions-

Call our Water Services Emergency Response Centre on 086 010 3054.

On duty 24 hours a day, 7 days a week.

UKONGA AMANZI UKULUNGISELELA IXESHA ELIZAYO

IMFUNEKO YEMIQATHANGO YOKUSETYENZISWA KWAMANZI

Umyalezo ovela kuSodolophu oLawulayo

Msebenzisi wamanzi obekekileyo Imvula ine kancinane eNtshona Koloni kweli xesha lonyaka lidlulileyo ­ ingaphezulu nje kwesiqingatha seavareji imvula ethe yangena kwiindawo zokuqokelela amanzi kumadama amakhulu ahambisa amanzi eKapa. Amaqondo amanzi kula madama asezantsi kakhulu ­ gokweavareji agcwele kangangama56% kuphela kungoku nje. Kunyaka ophelileyo ayegcwele kangangama-86% ngeli xesha . Ukuqinisekisa ukuba iKapa ayiphelelwa ngamanzi, iSebe leMicimbi Yamanzi Namahlathi liyalele iSixeko ukuba sicuthe ngama-20% isixa samanzi sisonke esisetyenziswa ngumntu ngamnye eKapa ukususela ngomhla we-1 Oktobha 2004. Oku kuthetha ukuba kufuneka kumiselwe imiqathango yokusetyenziswa kwamanzi. IBhunga lizibhengezile kumaphephandaba izindululo zemiqathango yokusetyenziswa kwamanzi kwakunye neentlawuwlo ezintsha, laze laziqwalasela neenkcaso elithe lazifumana. IBhunga lamkele umqathango weNqanaba 2, owabhengezwa ngomhla wama-30 Septemba 2004 kumaphephandaba aphambili emihla ngemihla. Lo ngowona mgangatho ungqingqwa ngenxa yokuba sezantsi kweqondo lamanzi kumadama. Le ncwadi inika iinkcukacha zomqathango wokusetyenziswa kwamanzi kwaye ikwaza neziphakamiso zeendlela zokonga amanzi nokucutha iakhawunti yakho yamanzi. NgokoMthetho Weenkqubo zikaMasipala, abalawuli bengingqi kufuneka bamisele iintlawulo eziza kuqinisekisa ukuba zibuyekeza iindleko zokuqokelela nokuhambisa amanzi. Ngenxa yokusetyenziswa kwemiqathango yamanzi, iSixeko siza kufumana ingeniso encinane yokuthengiswa kuthengiso lwamanzi, kwaye asizukuba nako ukuzifumana iindleko ezipheleleyo zokuhanjiswa kwamanzi kwiSixeko. Ukuba wonke umntu usebenzisa amanzi amancinane, iSixeko kuza kufuneka siqokelele kwaye sithenge amanzi amancinane, ngoko ke kukho iindleko ezizakongiwa ngokwenza oko. Kodwa ke iindleko nolawulo zokuhambisa amanzi kubasebenzisi kwakunye nokugcina amadama, iimpompo kunye nemibhobho zikwimo efanelekileyo ziza kusala zifana. Ukuthintela ukwenza ilahleko, iSixeko siyaxolisa ngokuba kufuneka iintlawulo zamanzi zinyusiwe. Ubume beentlawulo benziwe ngononophelo ukulungiselela ukuba bube nefuthe elincinane kwabo bahluphekileyo nakwabo basebenzisa amanzi amancinane. Ukuba akuyicuthi iavareji yamanzi owasebenzisayo, uyakufumanisa ukuba iakhawunti yakho yamanzi izakunyuka. Ukuba ucutha ngama-20% okanye ngaphezulu ukusebenzisa amanzi, ityala lakho lamanzi lizakucutheka okanye libe kwiqondo elamkelekayo. Izindlu zangasese kunye neendawo zokuntsontsa ezigungxulwayo zisebenzisa amanzi amaninzi, ngoko ke

iintlawulo zococeko lwangasese, ezisekelwe kubungakanani bamanzi asetyenziswayo ziza kunyuka. Iindleko zecandelo lentlawulo emiyo yezococeko lwangasese azizukutshintsha. ISixeko sicela bonke abasebenzisi bamanzi ukuba bonge amanzi ngeli thuba lokusetyenziswa kwemiqathango yamanzi kwanakwixesha elizayo. ISixeko sizimisele kwiNdlela Yolawulo Lobango Lwamanzi ngokubanzi, ukuqinisekisa ukuba amanzi alawulwa ngokukuko, ukuba inkcitho yamanzi ayizukunyamezelwa, kwaye onke amacandelo eSixeko ayayithobela imiqathango yokusetyenziswa kwamanzi. Sibongoza bonke abasebenzisi bamanzi ukuba basincedise ekongeni amanzi ukuqinisekisa nokulungiselela ixesha elizayo kuthi sonke. Nabani na ongayithobeliyo imiqathango yokusetyenziswa kwamanzi uzakuba waphula umthetho, kwaye ungatshutshiswa. Ngethuba elingaphambili lemiqathango yokusetyenziswa kwamanzi ngonyaka ka2000, ngentsebenziswano nabemi baseKapa saphumelela ekufezikiseni ukongiwa kwamanzi okuyimfuneko. Sijonge phambili kolunye ulwahlulelwano phakathi kwakho msebenzisi kunye neeSixeko kuso esi sithuba sexesha. Siyazamkela iziphakamiso zakho zokusetyenziswa kwamanzi ngobulumko ngalo lonke ixesha! Ukuba sonke senza imizamo yokonga amanzi ngosuku ngalunye, kuninzi esiyakukonga kunye. Ndinibulela nonke. NOMAINDIA MFEKETO USODOLOPHU OLAWULAYO Oktobha 2004 6.

Or visit our website at http://www.capetown.gov.za/water

2. 3.

TIPS FOR SAVING WATER Save water in the garden:

S The garden is where most homes waste the most

drinking water.

S Re-use bath and sink water to water plants and lawns. S Make sure that you do not overwater or waste water

4.

FINAL NOTICE TO ALL USERS OF MUNICIPAL POTABLE (DRINKING) WATER:

LEVEL 2 Water Restrictions shall apply from 1 October 2004. If you would like to receive a full copy of the Water Restriction Notice, please contact our call centre on 086 010 3054.

on lawns or plants. S Check all taps and hoses for leaks, and repair them promptly. S Wash your car using two buckets of water ­ this can save up to 300l each time.

5.

Save water in the home:

S Close the tap when cleaning your teeth (saves up to 20l) or shaving (saves up to 45l). S Take a five minute shower (60l) rather than a deep bath (160l). If you have to bath, run a small bath or share your bath water. S Close taps and fix dripping taps - one drip per second can waste up to 30l a day (10 000l a year!). S Save water by using a "Hippo Bag" or a plastic bottle in your toilet cistern. Call our helpline to find out how to do this.

A BRIEF GUIDE TO WATER RESTRICTIONS

1. The use of drinking water from the City mains for the watering of gardens, lawns, parks and public open spaces is restricted to not more than one hour twice a week on: · Mondays and Thursdays for even street numbered properties (or properties without street numbers) and · Tuesdays and Fridays for uneven street numbered properties. · The use of irrigation systems and sprinklers is prohibited. · Only a single hand-held hose, buckets or wateringcans may be used. 2. The use of drinking water from the City mains for the watering of gardens, lawns, parks and public open spaces is prohibited between the hours of 10:00 and 18:00. 3. The use of hosepipes from Council mains to wash motor vehicles, motor cycles, motor boats, structures, paths, pavements and paved areas is prohibited. 4. All automatic-flushing urinals must be turned off when the building is not in use. The installation of automatic flushing urinal cisterns in new buildings is prohibited. 5. The restrictions in paragraphs 1 and 3 only will not apply to watering plants in commercial nurseries, nurseries owned by the Council or State, plant collections maintained for research purposes, dune rehabilitation projects, cricket pitches, bowling greens, golf greens, croquet lawns, artificial turf fields and major sports stadia. 6. The restrictions in paragraphs 1, 2 and 3 will not apply to the washing of certain paved areas at abattoirs, premises used for the processing of foods, nor to car valet services, nor to properties where other sources of non-drinking water are used (like a borehole) and a notice indicating the source of the water is erected in a position clearly visible from a public thoroughfare. 7. Restrictions will also not apply where special exemptions have been granted in writing by the City of Cape Town.

Tips for Industries, Businesses and Schools:

S Replace automatic flushing urinals, or turn off the water after hours and over weekends. Schools doing this have saved up to R5 000 on their annual water bills. S Don't use hoses to wash down forecourts and paved areas. Use a bucket and a broom. S Maintain toilet fittings and valves regularly. Valves should flush for just 2-4 seconds and urinals for 6-8 seconds.

7.

· NgeMivulo nangooLwesine kwiipropati ezinenombolo ezingoonombini (even numbers) okanye kwiipropati ezingenanombolo ukuze · NgooLwesibini nangoLwesihlanu ibe zipropati ezineenombolo ezimnqakathi (odd numbers) · Akuvumelekanga ukusebenzisa imixokelelwano yokcenkceshelo kunye nezimvumvuzeli (sprinklers). · Kungasetyenziswa kuphela ithumbu lokunkcenkceshela elibanjwa ngesandla esinye, amabhakethi kunye neenkonkxa zokunkcenkceshela Ukunkcenkceshelwa kwezitiya, ingca elinyiweyo,iipaki kunye namabala oluntu avulekileyo akuvumelekanga phakathi kwentsimbi ye-10:00 kunye neye-18:00 Akuvumelekanga ukusetyenziswa kwamathumbu amanzi emibhobho eyintloko yeBhunga ukuhlamba iimoto, izithuthuthu, amaphenyane, izakhiwo, iindlela, iipavumente kunye neendawo ezigangathiweyo. Zonke iindawo zokuntsontsa ezizigungxula ngokwazo kufuneka zicinywe ngethuba isakhiwo singasetyenziswayo ngalo. Akuvumelekanga ukufakela amatanki eendawo zokuntsontsa azigungxula ngokwawo kwizakhiwo ezitsha. Imiqathango ekumhlathi 1 nakowe 3 ayisebenzi kuphela ekunkcenkcesheleni izityalo kumashishini eendawo ekukhuliswa nekuthengiswa kuzo izityalo, kwiindawo ezinjalo zeBhunga okanye zikaRhulumente, izityalo eziqokelelwe ngeenjongo zokwenza uphando, iiprojekti zokugcina iiinduli zentlabathi, amabala eqakamba, amabala okudlala ibhola yomthi, amabala egalufa, amabala engca elinyiweyo (croquet lawn), amabala engca engeyondalo kunye nakumabala amakhulu ezemidlalo. Imiqathango ekumhlathi 1, 2 nakowe 3 ayibhekisi ekuhlanjweni kwindawo ezithile ezigangathiweyo zezilarha zokuxhela, kwiindawo ezisetyenziselwa ukusebenza ngokutya kunye neenkonzo zeemoto ezihotele njl. njl, okanye kwiipropati apho kusetyenziswa ezinye izinto ezingengomanzi okusela (njengomngxuma wesitsalamanzi) kunye nesaziso esibonisa apho atsalwa khona amanzi esakhiwe kwindawo ebonakala ngokucacileyo apho kudlula abantu. Imiqathango ayizukusebenza apho kukho khona imvume eyodwa ekhululelayo ebhalwe phantsi enikwe siSixeko saseKapa.

AMACEBISO OKONGA AMANZI Yonga amanzi kwisitiya:

S Isitiya yeyona ndawo uninzi lwamakhaya luchitha kuyo

amanzi.

S Waphinde uwasebenzise ekunkcenkcesheleni izityalo

kunye nengca amanzi okuhlamba nawesinki .

S Qinisekisa ukuba akunkcenckesheli ngokugqithisileyo

okanye umoshe amanzi kwingca okanye kwizityalo.

S Khangela zonke iitephu kunye namathumbu amanzi

ukuba azivuzi na uze uzilungise ngokukhawuleza.

S Sebenzisa amabhakethi amabini amanzi ukuhlamba

imoto yakho - oku kungonga malunga nama300l kwixesha ngalinye

Yonga amanzi ekhaya:

S Yivale itephu xa uhlamba amazinyo akho (wonga

malunga nama-20l) okanye utsheva (wonga malunmga nama-45l) S Shawarisha kangangemizuzu emihlanu (60l) endaweni yokungena ebhafini (160l). Ukuba kunyanzelekile ukuba ungene ebhafini galela amanzi amancinane okanye uhlambe nomnye umntu. S Zivale iitephu uze uzilungise ezithontsizayo ­ ithontsi ngalinye ngomzuzwana lingamosha malunga nama-30l amanzi ngosuku (10 000l lngonyaka!) S Yonga amanzi ngokusebenzisa i "Hippo Bag" okanye ibhotile yeplastiki kwitanki lakho lethoyileti. Tsalela kumnxeba wethu woncedo ukufumanisa indlela yokwenza ngayo oku.

Amacebiso kwiifektri, kumashishini nakwizikolo:

S Zitshintshe iindawo ziokuntsontsa ezizigungxula

ngokwazo okanye uwacime amanzi emva kwexesha lomsebenzi nangeempelaveki. S Izikolo ezenza oku zonge ngaphezu kwama-R5 000 kumatyala azo onyaka amanzi Musa ukusebenzisa ithumbu lamanzi ukuhlamba iiveranda kunye neendawo zigangathiweyo. Sebenzisa ibhakethi kunye nomtshayelo. S Wagcine ekwimeko efanelekileyo ngalo lonke ixesha amaqoqo kunye neevaluva zethoyileti zikwimeko efanelekileyo ukuthintelav ukugungxuleka kwamanzi ngokungekho mfuneko. Ivaluva kufuneka zithathe imizuzwana e-mi-2 ­ 4 ukugungxula ukuze iindawo zokuntsontsa zithathe imizuzwana emi-6 - 8

Ukuba ufuna ukufaka isicelo sokufumana imvume ekukhululayo kwimiqathango, nceda utsalele kumnxeba wethu woncedo ku086 010 3054, size sikuthumele kwi-ofisi efanelekileyo yesithili. Tyhila kwiphepha elilandelayo ukubona iintlawulo ezintsha zamanzi kunye nezococeko lwangasese.

ISAZISO SOKUGQIBELA KUBO BONKE ABASEBENZISI BAMANZI KAMASIPALA ASELWAYO:

IINTLAWULO EZINTSHA ZAMANZI KUNYE NEZOCOCEKO LWANGASESE

Imiqathango yokusetyenziswa kwamanzi yenqanaba 2 izakulandelwa ukususela ngomhla we-1 Oktobha 2004.Ukuba ufuna ukufumana ikopi epheleleyo yeSaziso Somqathango Wokusetyenziswa Kwamanzi, nceda uqhagamshelane neZiko lethu lokutsalela umnxeba ku086 010 3054.

Ukuba akukhange uzifumane iinkcukacha zeentlawulo eintsha zamanzi nezococeko lwangasese, nceda uqhagamshelane nomnxeba wethu woncedo ku-086 010 3054.

SIKHONA UKUZE SIKUNCEDE

Ukuba unemibuzo ­ Ukuba ubona umbhobho ogqabhukileyo wamanzi ­ Ukuba ufuna ukunika ingxelo ngolwaphulo lwemiqathango yamanzi ­

If you wish to apply for an exemption from the restrictions, please call our helpline on 086 010 3054, and we will direct you to the correct district office.

ISIKHOKHELO ESIFUTSHANE KWIMIQATHANGO YOKUSETYENZISWA KWAMANZI

Tsalela Iziko lethu Lokuphendula Iinkonzo Ezingxamisekileyo kumnxeba 086 010 3054.

Yiya kwiwebhsayithi yethu ku http://www.capetown.gov.za/water

1. Ukunkcenkceshelwa kwezitiya, ingca elinyiweyo, iipaki kunye namabala oluntu avulekileyo kumiselwe isithuba esingekho ngaphezulu kweyure enye kabini ngeveki ngezi ntsuku:

Lisebenza ama-24 eeyure ngosuku, iintsuku ezisixhenxe ngeveki.

THIS CITY WORKS FOR YOU

ESI SIXEKO SISEBENZELA WENA

ESI SIXEKO SISEBENZELA WENA

Information

WaterSaving_Fin

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

221247