Read Encore: D:\Music\A_Dallas\A_NhapLe\Quan text version

Ngaøn Daân Ôi

YÙ T.v 148

Kim Long

F

« « « « « « « « « « b2 ^ « l « « « « ^ « « ^ ^ « « « ^ « l « ^ « « « ^ « 4 ^ « ^ =l « « « « ========================= & ^ «

Dm

Ngaøn

A7

daân

ôi

ñaøn

haùt

Dm B « « « « « « « « « « b « « ^ « ^ « « « « = « ^ « « « ^ « « ^ ^ ========================= l & l l « ^

b

leân

ca

tuïng

Chuùa.

Gm

Danh

Chuùa

7

thaät

hieån

F A Dm « « « « « « « « b « « « « ^ « l « = « ^ « ^ « ^ « ^ « « ^ « « ========================= & l ^ " « «

« « B F B « « « « ^ ^ « « « « « « b « « « l « « l « ^ « ^ ^ ^ « « «= « « « ^ « ^ ^ « « « « « « « ^ « « ========================= l & j ^ ^ « ^ « « ^ ^ ^ «

Dm

vinh

uy

phong

Ngöôøi

vöôït

b

treân

ñaát

trôøi.

b

1. 2. 3.

F

Ngaøn Töøng Maët

taàng ñoaøn trôøi

trôøi huøng maët

cao binh traêng

haõy haõy haõy

haùt haùt haùt

leân leân leân

ca ca ca

tuïng tuïng tuïng

Am « « , « « « « « « « « « « b « j ^ « « = « « l ^ « « ^ ^ « « j ^ ^ « « « « ^ ========================= l & « « l ^ ^ « _ « _ ^ «

1. 2. 3.

Chuùa. Chuùa. Chuùa.

Töø Vaø Ngaøn

nôi muoân sao

F B A7 Dm « « « « « « ^ « « ^ « « ^ « « ^ « « =========================l l &b = ^ ^ l « l « « « « oe ^ ^ »»» « »»» « #_ ^ «

b

cöûu söù saùng

truøng thaàn ngôøi

ngôïi ngôïi ngôïi

khen khen khen

1. 2. 3.

Chuùa Chuùa Chuùa

hieån hieån hieån

vinh vinh vinh

muoân muoân muoân

ñôøi. ñôøi. ñôøi.

Information

Encore: D:\Music\A_Dallas\A_NhapLe\Quan

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

239046