Read AFGHANISTAN PARWAN PROVINCE LAND COVER MAP (April 2002) text version

AFGHANISTAN PARWAN PROVINCE LAND COVER MAP

R

C IN

R

A

T A K

E

P

O V I N C

H

KH BA D A S H A N P

V RO

AIMS

LEGEND

BOUNDARIES International Province District CENTERS

HISA-I-AWALI PANJSHER

# #

G ulkhar Shalk acha

# #

Aqeb Chomar Balac homar Papsi Kosur Shahrbeland

# # # # # # #

#

# Y

S #

#

Province District Village

Doshta

#

Kure Mirzabeg

#

#

L

H

G

A

A

N

P

R

O

VI NC E

V

I

N

C

E

Chaw n K hawak i Dehe Khaw ak M irqalat

# # #

Kawjan

#

Naw da nak

##

Dehe Yari Watapora

# #

Q al'a-i-Parian Kohe Sur Sigman Shaniz

# # #

#

Dehe Parian Zardi Kuhnadeh Shawit

# # #

ROADS Primary Secondary RIVERS Main Seasonal LANDC OVER CLASSIFICATION 1993 Settlements Fruit Trees Vineyards Gardens Irrigated: Intensively Cultivated (2 Crops/year) Irrigated: Intensively Cultivated (1 Crop/Year) Irrigated: Intermittently Cultivated Rainfed Crops (flat lying areas) Rainfed Crops (sloping areas)

Shalj jari a

Tel P anj her e s

#

Kamangar Wurzan Awdak Skabun G andachashma Dalandar (1) Durnama Deh-eskabu Dalandar (2) Dornama Pase Shahe Mardan Ezrya G henju Awund Degak Awezrya

# # # # # # # # # # # # # # # # # #

Wakhi

#

Aryu

#

B

PANJSHER

# # # # #

Rakh Achama M anjadar Anjoman

# # # #

#

M ata

# #

#

Kharu

#

#

Burjaman

Narma

#

S #

Zaghak

# # # # # # # # #

#

Kota

#

Aluc hakham

# # #

#

Doshakh Dashtak (1) Chehlaka i Nyaz ta- ChemalwardaSare TambanaTorkha Wiwa Bolaq Khanez G arasang aw M olamarjoy Dehyak G at w Fatul a Tal hana k Taj Shahre Beland Kanda Pasha-i-Raj M yanagl Daraw ni Kalari G umzam G hajeh Khamba'i Wolang Derindi Binal Arzanan o Pyawusht Wonamak Nolawa Chenar Q Baqi ale Barankhel Darkhel Khotangol o Sehghas a Arzawa Tawakh M es ar htan O lok Khwaja Ramayel G Sameda haw J a'farak Sartikac a Roydara Q abedzan Peni G anda L a or Anawa Taj kan e G onah Hesarak Hejan Q Zamank or G amandi alatak Darrahe S al hkhan a Baghe May dan Q alacha G ulzangar Kankoh iw Sangin G ulmohammadha L an Sange Lak hshan G holbak Aghele Khan Babasha ngul Kar Koraw a Naw ac B al he a Shofa-i-Bala Paja Sefawar Nalaw Burjyak hel Andarabis at Dakanu Binawach Bostan Sahraw Dostumkhe l Dehe Kalan Chandal Begara L alma-i-S ul an t Tak Mirgul hte J ananjoy Khermansang Taghma Hangara Chelana M alang Awdak Babamardan Anarzar Dehe H o ati Payma zar r Khushk (3) ak Naw tut L alma Q al'a Bala Totumz ar Darw is hkhel Shaghal unda Toghak k Chemar Kholeh Rastdara Toghz ar Darrahe Mundala Senjetak L almisabz ak Taj kan Hajik i Dandor hel Khara Saygi Tanak hak Shatutak Ashawa Q Baqi Dehe Bala Kham ala Anarak Q eshlaq Nahr Eshqaba d Dandor Kholeh Is akhel J anatgeri Sherak Tangak Tutak Somocha k Nematkhel Chinaki U ly a Kuhnadeh (2) Ahengaran M yanaband M unar a Belandi Chinaki W asat Taj ki Kafshan i Nayak Kholeh Dzarbiha J arkhushkak Chinaki S ufla M ushtanay M ola'i Haji-asl mkhan a Bakas Baghe Afghan M Yakak henjak ir'ala Shenwari Khojgi Riwa Akhtac hi Dahane Kafshan Haji Afrasyab M irkhankhel Chenardara Wazghar Azi khel z Zay nal Khushk (4) ak Syahk harak O Kuyak hel tapur Dahane Lor Karata Kajak ane U ly a J angalbagh Dado Ti anchi Zafarkhel J anreq Kawdan l Surkhab Q emchaq Burje Gul an j Kotale Darrahe K al n ala N aw aQ Tangi Kashk ha Sufik hel Dasht Khake Sango Na'im ullah Q al'a-i NawKarezi Abdibay Dahane Gerdi Tay qala Balaghe l Kharzare Bala Q alatak Abgerd G ulghundi Baladeh Ughursang Darrahe E s tama Dahane Shew a J oy-dukhtar M k Dolana Tay khaw al ar hankhel Is hturshar Taus khel Sayad an Bolaq sar Tay L ich Q Darazgerd J amchi Kharzare Payan Behude Bala Sare Mazana Sar Goz ar al'ac ha M yanadeh Khwaja Syarane U ly Dashte Ofy a an Rangan Shewa Naw re Bubak Nyaz i L ej Dahane Khushkak Ayas i Naw ur ahan-nema Zargaran Sadrkhel M irkheli Sarkachah J Q aracha Saqa M azana Khiwuh Sayad G umbadak G alyan Sadwar Bariki Babur(B e huda) Dashte Kaw Ferenjal z Q urughchi Deh N aw Karlay a Dahane Parsa Surkhi G and Khanaha-i-Ghol mhaydar aw Balagha k Aroki Q alarkhak Pa'i deh n Pashan Q al'eh-ye Safed Topdara Yurchi Dih Khw aj a Wurdagoli Kala Tara BolagheA bdi Dahane Zaw Dew al k (2) a Zami Muski n yandeh Kharoti Chokormak angi Lali L Chamlay M Shamaq Khanaha-i-Dar ab Q uchqar Kotak Porakal ani Kenderake Dektor Kharaba (2) Dahane Pasak Hajatgah Baghcha mazar Kuhnadeh Akak Saygh hel Syahh ak ar Dumba Dakari Saka Q arghana Saqa Dahane Babar Do Abi Ghowr Band Sabik hel Rogamati Barkhana Ebrahimkh Kalak el Kariz Walitak mazar (1) Kenderak Chelan hel Q abila Chapqol Hasankhe l J elga-i-Qaluq Balak hel Deh-e N es har Dahane Barkhana Chonaru Chayka l Barfikhel Somucha k Nika Khel O jumkhel Naw i ( 1) Balaqal a (1) ' Kuhnakh el Korakdana PayanJanqadam Dahane Jangal k a Kadal Q adirkhel Sangandab Shorkhana l Karezak M usakhel i kh Degtor (1) Dahane Jarf Shenwari Baqalqo Dokane Baba Niyaz Giransha J uy-e S h ah al'eh-ye Yozb ashi Q olmast al'eh-ye G olay Q Dahane Khushkak w ang Q Sulbi ak n Dahane Jawqol Dahane Kotak Tay khan k aboli Q Asyab J azs ole Dengak Q azaq Rah-esht Panjqal a ' Taj K ote Q i Spis angak Kadalak Kharbed Tak ht al'eh-ye Ahmadkh an Dahane Botyan Fawaz Pa'in J Kala ani Kuhe Ge dak r Surkhqal'a M olikhel M aj nkhel er a Q al'eh-ye J ala G paran aw Rabat Q al'ah-ye Kham M alek Ekram K al a Aral Kajak P a'i n e Dahane Say Degtor (2) Zere Shebar Khanjak J qol aw Pasha'i Q Ahmadz a'i Dahane Aruq J angalak G andab akola Sarbolaq adzyan Baghdara Wolangak Selz ada M M akankarTanorak Q al'eh-ye Dew an a Ni'ma nkhel Q al'eh-ye J amil Khwajakhel Q al'eh-ye Nasro Syahk harake P a ti Sopelak zar Nasdara Surkhsang Pohenda Aghelak Shina Fawaz Bala Kharbed Khwaja'ali J zz M ab aw ar ehr ikhel G adaykhel Bedqol Tangi B al ( 2) a Q al'eh-ye M usa B a Petawa Chaw n la i Q al'eh-ye Abdal M usakhel Sar Ghorbandak Kharzar Kharoti Dahane Kharbed Ashrafkhel J urghati (2) Sarjaw Chonar Ayl qe Jangalak a Sherzai Q ayadkhana Q al'eh-ye Saman Pasdeh Dorani Basi hel k G ardana-i-S ang Balaqal a (2) ' Dahane Shoraso Tangi ( 2) Dahane Naymazar Pandak Zere Kotal War N aw Esk andar a Nayak Karezgay Workash Somucha k Khrakin Hasanz a'i Chinagae Ali hw aja k Paye Ruki Dahane Lokhak L okhak Esk amdar a Sebak Shawo K al y(P as A san a zi) Nuradin Shebarak erdi Ama China G Sodo(Amrud) Bedak M otasham L ani ew Tereray Pire Sultan Sardar w al a Spin Caplay L akaray Band L ala Khater Senjal y a Amurtak Dahane Barik a Q alakhel Adink L B ab hel ala L R od oy Asheq J Bangi Haw i Shibarak ami Dandar Q al'a-i-Baghal Chaharyari Awdar a Nilay Zay ata Sharkay k Sangina Sare Gola k Karizak Ayl qe W and a Syahk harak Sayd'ali Bedake Bala Belandi Angurdara ' M eta Sare Aw posh SafaraNaw rak Kuhnaqal a Adel Ayl qe K al nbala Wand Pacha k hak a a Tey H awli e Shekhan Q umri Dew arak G Bam ule Eshturmurda Wali Kalay Sadak Cham Naw ur Jo y Kochak Shami Syahs angak M ushi Q al'a-i-Nader s hah Khali Faqi ak r Q al'a-i-Ata Banda Jo y Zamburak Dahane Naw a Q odi Dahene Sebak Kendwan (2) G ardanparida Khurdakz a'i Kendwan (1) Dahane Balenabadam Tangi ( 1) J ora Dahane Aw ly a Petaw Khawr aK hawre Bume Go lak Besharak Q omorad Sadmarda M ana Dahane Gol k a Khwaja Myar Pesh Q eshlaqAyl qe P es a hqeshlaq Surkhgoli Sare W urki J az ew ak Dahane Beghamak Dahane Ghoj r u G harghara Sare Tangi Q olleh Alisu m Bar Mandik ol Tay mazar Dahane Aw pas h Q al'a-i-Asun Dyar Darrahe K atas ang L Man ar dikol Tal hak Shiny (2) k Ayl qe K al nbala-i-Qotandar a a Khoshk qol a Sare Tala Dahane Isar Kajak Shiny (3) a

#

Taj S arati e

#

Siqol Chehlaka ta

# #

SALANG

# # #

Rshtak Kejol G odara Charu G eni aw Barak Doaw Dolana Waghlu G udran Naybon Woru Astana Zardi Shingar Sanguna Wadqol (1) Q altari Tahana Dangana Chelaq Q alatak Naw al j e Tamana Pojawa Wadqol (2) Sata M alima Bazarak

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Peshgho r Chobak

#

Chahar Qarya

R NU

IS

T

J aynema

#

Sakh

#

#

#

#

#

#

#

# #

# #

#

#

Rukha

#

#

#

#

#

S # Dara-I-Hazara

Pezga an r

#

# #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

S #

#

# #

Baba Ali

#

#

Tundk huy

#

Shahre Ghul hola g Els hafi

# #

N

A

Pawat Khenj

#

Dah-mikeni

P

R

O

#

#

#

#

#

#

# #

#

Abdull h K hel a

#

#

J er'ali

#

#

#

#

# #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

OV IN

#

#

#

#

#

# #

#

#

#

#

#

#

Q ash-deraz Yakabe d

# #

C

#

#

#

#

#

Sange Khan (1) Q ala-i-Tar Astana i Sange Khan (2) O besala Dehe Qol A ndor e

# # # # #

E

#

#

#

G olabkhel Dost'a li

Pistachio Forest Natural Forest (closed cover) Natural Forest (open cover) Degenerate Forest/High Shrubs Rangeland (grassland/forbs/low shrubs) Rock Outcrop / Bare Soil Sand Covered Areas Sand Dunes Marshland Permanently inundated Marshland Seasonal Water Bodies Permanent Snow

#

#

GHORB AND

Salang

# # #

S #

# #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

Sadbarg

#

SHINWARI

#

#

#

#

#

HISA-I-DUWUMI PANJSHER

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

JABULUSSARAJ

# # # # # # # # # # #

#

#

#

#

#

#

#

# #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

# #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

# #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

Qashqal(Shinw ari)

# # # # #

#

#

CHAHARIKAR

# # # # # # # #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

SHEKH ALI

#

S #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

Syahgerd

#

#

# #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

S #

#

# Y

# # # # # # # #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

# #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

Shaykh Ali

# # # # #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

# #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

O

#

#

#

#

Bagram S #

# # # # # # # #

#

#

#

#

#

#

#

V

#

#

#

Chaharikar

# # # # # # # #

#

#

#

I

N

C

E

L

A

G

H

M

A

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

N

#

S #

#

# #

#

P

#

#

Jabalussaraj

# # # #

#

#

#

R

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

# #

#

#

#

#

#

#

#

BAGRAM

#

P R

#

#

#

#

#

#

Surkhi Parsa

# #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

SURKHI PARSA

# # # # #

# #

#

#

#

#

# #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

# #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

# #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

# #

#

# #

#

#

#

#

#

#

# #

#

B

U

L

P

#

R

O

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

A

V

#

#

#

#

I

#

#

K

Sare Khakrez

#

Q apzar

KOHI SAFI

K A P

# #

#

#

#

A I S

BA

MY

#

#

#

#

#

S #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

# #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

# #

SOURCES: 1- This Land Cover Map is based on interpretation of Landsat Thematic Mapper (TM) satellite imagery of Afghanistan, acquired in 1990 (full coverage) and 1993 (partial coverage). The interpretation w as assisted through the use of KFA -1000 space photographs of various regions of Af ghanistan, acquired f rom1988 through to 1992. 2- Topographic base used for this map is derived from National 1:100,000 scale topographic maps compiled by stereo photogrammetric method using aerial photographs acquired in the late 1950s. The projection of these topographic base maps is UTM, and the coverage of each map is 30 minutes of longitude by 20 minutes of latitude.

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

# #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

AN

#

#

#

#

#

#

# #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

# #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

S #

# # #

#

#

#

#

#

#

#

#

S # Molamohammad-khel

# #

E NC VI PR O

NOTE:

Dahane Kuh

#

N

L andakhel

#

M yakhel Esma'i lkhel

# # #

Shumace

#

W

K A R D A

P R O V I N C

M dan ar khel

Senjel y a Kotagay

# #

The boundaries and names on the maps do not imply of ficial endorsment or acceptance by the United Nations. For further information contact AIMS e-mail: [email protected] hic.org.pk

C

E

Location Diagram

20

0

20

40

60

80 Kilometers

N

Date: April 2002

Information

AFGHANISTAN PARWAN PROVINCE LAND COVER MAP (April 2002)

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

352580


You might also be interested in

BETA
AFGHANISTAN BAGHLAN PROVINCE LAND COVER MAP (April 2002)
AFGHANISTAN GHOR PROVINCE LAND COVER MAP (April 2002)
AFGHANISTAN PARWAN PROVINCE LAND COVER MAP (April 2002)