Read QD78TTG.DOC text version

TH TNG CHÍNH PH

___________

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc

______________________________________

S : 78/2007/Q-TTg

Hà Ni, ngày 29 tháng 5 nm 2007

QUYT NH V vic ban hành Quy ch phòng, chng ng t, sóng thn _______

TH TNG CHÍNH PH

Cn c Lut T chc Chính ph ngày 25 tháng 12 nm 2001; Xét ngh ca B trng B Nông nghip và Phát trin nông thôn, kiêm Trng Ban Ch o phòng, chng lt, bão Trung ng,

QUYT NH :

iu 1. Ban hành kèm theo Quyt nh này Quy ch phòng, chng ng t, sóng thn. iu 2. Quyt nh này có hiu lc thi hành sau 15 ngày, k t ngày ng Công báo. B trng B Nông nghip và Phát trin nông thôn, Trng Ban Ch o phòng, chng lt, bão Trung ng chu trách nhim ch o, hng dn và kim tra vic thc hin Quy ch ban hành kèm theo Quyt nh này. iu 3. Các B trng, Th trng c quan ngang B, Th trng c quan thuc Chính ph, Trng Ban Ch o phòng, chng lt, bão Trung ng, Ch tch y ban Quc gia tìm kim, cu nn và Ch tch y ban nhân dân các tnh, thành ph trc thuc Trung ng chu trách nhim thi hành Quyt nh này./.

TH TNG

Ni nhn:

- Ban Bí th Trung ng ng; - Th tng, các Phó Th tng Chính ph; - Các B, c quan ngang B, c quan thuc Chính ph; - VP BC TW v phòng, chng tham nhng; - HND, UBND các tnh, TP trc thuc Trung ng; - VP Trung ng và các Ban ca ng; - Vn phòng Ch tch nc; - Hi ng Dân tc và các y ban ca Quc hi; - Vn phòng Quc hi; - Toà án nhân dân ti cao; - Vin Kim sát nhân dân ti cao; - Kim toán Nhà nc; - C quan Trung ng ca các oàn th; - Ban Ch o phòng, chng lt, bão Trung ng; - y ban Quc gia tìm kim, cu nn; - VPCP: BTCN, các PCN, các V, Cc, các n v trc thuc, Website CP, Công báo; - Lu: Vn th, NN (5). A.

Nguyn Tn Dng ã ký

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

TH TNG CHÍNH PH _____

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc

__________________________________________

QUY CH Phòng, chng ng t, sóng thn (Ban hành kèm theo Quyt nh s 78/2007/Q-TTg ngày 29 tháng 5 nm 2007 ca Th tng Chính ph)

_______

Chng I

NHNG QUY NH CHUNG

iu 1. Phm vi iu chnh và i tng áp dng 1. Quy ch này quy nh vic t chc công tác phòng, chng ng t, sóng thn, bao gm các nhim v phòng nga, ng phó và khc phc hu qu khi xy ra ng t, sóng thn. 2. Quy ch này áp dng i vi t chc, cá nhân trong nc, t chc, cá nhân nc ngoài hot ng Vit Nam. iu 2. Phân vùng ng t, sóng thn 1. Vic phân vùng ng t, sóng thn phi da trên c s s liu quan trc, tính toán trong nc và tham kho các s liu, kt qu nghiên cu ca khu vc, th gii xây dng các phng án phòng nga, ng phó các vùng có nguy c ng t, sóng thn. 2. Ni dung phân vùng ng t, sóng thn bao gm: a) Xác nh nhng khu vc trên t lin có nguy c ng t; b) Xây dng các kch bn sóng thn tng ng vi tng cp ng t các vùng bin có nguy c sóng thn; c) D kin mc và phm vi nh hng ca ng t, sóng thn n dân sinh kinh t, các công trình h tng, công trình kin trúc tng khu vc. iu 3. Quy hoch phát trin kinh t - xã hi trong vùng có nguy c ng t, sóng thn

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

2

1. Vic lp, phê duyt quy hoch phát trin kinh t - xã hi ti các vùng có nguy c ng t, sóng thn phi kho sát, tính toán n yu t tác ng ca ng t, sóng thn hn ch thit hi và bo m phát trin bn vng. 2. i vi vùng ven bin có nguy c sóng thn: a) Rà soát, b sung, iu chnh quy hoch cho phù hp hn ch nh hng ca sóng thn i vi các khu ô th, khu dân c tp trung, công nghip và du lch ven bin, hi o; b) Xây dng quy hoch bo tn các cn cát ven bin và trng rng phòng h. 3. Vic xây dng công trình trong vùng có nguy c ng t phi có gii pháp phù hp m bo an toàn, c bit i vi h cha nc ln, nhà máy hoá cht c hi, nhà cao tng và các công trình c s h tng khác. iu 4. Quy chun, tiêu chun k thut xây dng trong vùng có nguy c ng t, sóng thn 1. Xây dng và ban hành quy chun thit k xây dng công trình các vùng có nguy c ng t, sóng thn. 2. i vi các vùng có nguy c ng t, sóng thn thì mi t chc, cá nhân phi tuân th nghiêm ngt quy chun thit k xây dng c c quan nhà nc có thm quyn ban hành. iu 5. Xây dng công trình phòng nga sóng thn 1. Xây dng h thng báo ng trc canh ven bin cho các vùng có nguy c cao tip nhn, x lý thông tin và phát báo ng khi có tin cnh báo sóng thn. 2. Nhng vùng có nguy c nh hng sóng thn phi có quy hoch, k hoch trng và bo v rng phòng h ven bin; xây dng, nâng cp tuyn ê bin vng chc m bo phòng, chng bão và gim tác ng ca sóng thn. 3. Hàng nm, Nhà nc u tiên u t ngân sách xây dng, nâng cp ê bin, trng rng phòng h ven bin, xây dng và duy trì hot ng các trm báo ng trc canh sóng thn. iu 6. Lp phng án phòng, chng ng t, sóng thn i vi nhng vùng có nguy c ng t, sóng thn, hàng nm các a phng và các B, ngành liên quan phi xây dng phng án phòng tránh, t

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

3

chc din tp bao gm nhng ni dung ch yu sau: phng án m bo thông tin liên lc; t chc s tán dân; phng án tìm kim cu nn và khc phc hu qu và v sinh môi trng. iu 7. Tuyên truyn, giáo dc v ng t, sóng thn 1. Tng cng công tác tuyên truyn, giáo dc nhm nâng cao hiu bit ca cng ng v ng t, sóng thn và các gii pháp phòng, tránh. 2. Phng thc tuyên truyn, giáo dc bao gm: các phng tin thông tin i chúng, báo, ài phát thanh, truyn hình; các tp chí, t ri v kin thc ng t và sóng thn. a kin thc c bn v phòng, tránh ng t và sóng thn vào chng trình ging dy ca các cp hc. T chc hi tho, tp hun, tng kt, rút kinh nghim v ng t, sóng thn. Chng II

T CHC NG PHÓ KHI XY RA NG T, SÓNG THN

iu 8. T chc thông tin v ng t, cnh báo sóng thn 1. Phát tin ng t, cnh báo sóng thn c thc hin thông qua các kênh ca ài Ting nói Vit Nam, ài Truyn hình Vit Nam, h thng thông tin ni b ca các B, ngành, các phng tin thông tin i chúng khác, k c vic s dng mng vin thông nhn tin cnh báo. 2. Khi nhn c tin ng t, cnh báo sóng thn ca Vin Vt lý a cu thì ài Ting nói Vit Nam, ài Truyn hình Vit Nam có trách nhim dng ngay chng trình ang phát thc hin vic phát tin ng t, cnh báo sóng thn. 3. Vic báo tin ng t, cnh báo sóng thn n các c quan liên quan thc hin theo úng Quy ch báo tin ng t, cnh báo sóng thn ban hành kèm theo Quyt nh s 264/2006/Q-TTg ngày 16 tháng 11 nm 2006 ca Th tng Chính ph. 4. Khi nhn c tin ng t, cnh báo sóng thn, chính quyn a phng các cp, các trm báo ng trc canh sóng thn, ài phát thanh và truyn hình a phng, ài thông tin duyên hi và mi t chc, cá nhân có trách nhim s dng mi phng tin, thit b thông tin hin có thông báo kp thi tin trên n cng ng trong khu vc b nh hng ch ng phòng, tránh. 5. Khi kt thúc ng t, sóng thn, c quan báo tin, phát tin phi thông báo trên các phng tin thông tin i chúng và các c quan liên quan nh khi phát tin cnh báo.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

4

iu 9. T chc ng phó 1. Vin Vt lý a cu t chc trc ban 24/24 gi theo dõi, thu thp, x lý thông tin và phát tin ng t, sóng thn theo quy nh. 2. Các trm báo ng trc canh phi t chc trc ban 24/24 gi nhn và phát tin cnh báo và báo ng v ng t, sóng thn. 3. Ban Ch huy phòng, chng lt bão và tìm kim cu nn các tnh, thành ph trc thuc Trung ng trong vùng có nguy c xy ra ng t, sóng thn phi t chc trc ban 24/24 gi ch o các bin pháp ng phó kp thi. 4. Ban Ch o phòng, chng lt, bão Trung ng, y ban Quc gia tìm kim, cu nn và các c quan liên quan t chc trc ban 24/24 gi ch o công tác i phó và khc phc hu qu ng t, sóng thn. iu 10. T chc s tán 1. Khi nhn c tin ng t, cnh báo sóng thn mi công dân trong vùng b nh hng phi ch ng s tán khi vùng nguy him m bo an toàn. 2. y ban nhân dân các cp khi nhn c tin ng t, cnh báo sóng thn phi bng mi hình thc thông báo tin trên n nhân dân trong khu vc; t chc hng dn s tán dân và huy ng các phng tin trên a bàn giúp dân s tán n ni an toàn, ng thi có bin pháp bo m an ninh, trt t trong khu vc. iu 11. T chc công tác tìm kim cu nn 1. Vic t chc tìm kim cu nn thc hin theo Quyt nh s 63/2000/Q-TTg ngày 07 tháng 6 nm 2000 ca Th tng Chính ph. 2. Ngay sau khi xy ra ng t, sóng thn, chính quyn các cp phi huy ng mi ngun lc ti ch theo quy nh cu ngi b nn, cp cu ngi b thng, tìm kim ngi mt tích ng thi tng hp thông tin và báo cáo khn cp n cp có thm quyn ch o các bin pháp cn thit, hn ch thit hi do ng t, sóng thn gây ra. Chng III

CÔNG TÁC KHC PHC HU QU

iu 12. Ni dung khc phc hu qu ng t, sóng thn 1. Tip tc tìm kim ngi mt tích, cu cha ngi b thng, mai táng ngi cht. 2. ánh giá nhanh thit hi và nhu cu cu tr khn cp. 3. B trí ni tm cho nhng ngi b mt nhà ca. 4. H tr dch v y t, phòng, chng dch bnh cho khu vc b nh hng.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

5

5. Cung cp lng thc, thc phm, nc ung, qun áo và nhu yu phm thit yu khác cho ngi b thit hi. 6. Thu dn, x lý v sinh môi trng khu vc b nh hng. 7. H tr ngun lc khôi phc nhà ; các công trình cp in, cp nc, trm y t, trng hc, gii to ách tc giao thông. 8. H tr ngun lc khôi phc các công trình thu li, giao thông, các công trình c s h tng khác, h tr sn xut ca nhân dân. 9. ánh giá tng hp tình hình, xây dng k hoch khôi phc sn xut, n nh i sng, phát trin kinh t - xã hi sau thiên tai. iu 13. T chc khc phc hu qu 1. y ban nhân dân các cp có trách nhim huy ng ngun lc trên a bàn khc phc hu qu, ng thi báo cáo kp thi lên c quan cp trên và các c quan chc nng có thm quyn ch o x lý. 2. Các B, ngành liên quan theo chc nng nhim v c giao có trách nhim phi hp, ch o công tác khc phc hu qu thuc B, ngành mình và h tr các a phng b nh hng do ng t, sóng thn gây ra. 3. Ban Ch o phòng, chng lt, bão Trung ng có trách nhim ch o, hng dn công tác phòng, chng và khc phc hu qu khi xy ra ng t, sóng thn; tng hp chung, xut bin pháp x lý, báo cáo Th tng Chính ph quyt nh các bin pháp cn thit. iu 14. Kinh phí h tr khc phc hu qu ng t, sóng thn 1. Khi có ng t, sóng thn xy ra, Ch tch y ban nhân dân cp tnh ch ng s dng ngun ngân sách d phòng ca a phng x lý ngay nhng vn cp bách. Trng hp vt quá kh nng x lý ca a phng thì phi báo cáo kp thi lên Th tng Chính ph quyt nh. 2. Nhà nc khuyn khích các t chc, cá nhân trong và ngoài nc óng góp, ng h giúp nn nhân b nh hng sm khc phc hu qu. Chng IV

TRÁCH NHIM CA CÁC B, NGÀNH, A PHNG

iu 15. Trách nhim ca y ban nhân dân các tnh trong vùng có nguy c b nh hng ng t, sóng thn y ban nhân dân các tnh, thành ph trc thuc Trung ng trong vùng có nguy c b nh hng ng t, sóng thn có trách nhim t chc thc hin Quy ch báo tin ng t, cnh báo sóng thn ban hành theo Quyt nh

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

6

s 264/2006/Q-TTg ngày 16 tháng 11 nm 2006 ca Th tng Chính ph, ng thi ch o t chc thc hin tt mt s nhim v c th sau: 1. Ch o lp, phê duyt và qun lý thc hin quy hoch phát trin kinh t - xã hi a phng theo thm quyn phù hp vi phân vùng ng t, sóng thn c c quan có thm quyn phê duyt. 2. Ch o trng và bo v rng phòng h, bo tn cn cát ven bin; xây dng, nâng cp tuyn ê bin phòng chng bão và sóng thn; xây dng và qun lý các trm báo ng trc canh cnh báo sóng thn. 3. Ch o lp và t chc thc hin phng án phòng chng ng t, sóng thn ti a phng; làm tt công tác tuyên truyn, nâng cao nhn thc và ph bin bin pháp phòng tránh ng t, sóng thn cho cng ng. 4. T chc trc ban thng xuyên tip nhn, x lý kp thi thông tin cnh báo và ch o ng phó khi xy ra ng t, sóng thn; t chc thc hin vic s tán dân và công tác tìm kim cu nn khi xy ra ng t, sóng thn. 5. ánh giá thit hi và nhu cu cu tr, t chc khc phc hu qu, sm n nh i sng và sn xut ca nhân dân vùng b thiên tai; ng thi tng kt, ánh giá rút kinh nghim sau khi xy ra ng t, sóng thn. iu 16. Trách nhim ca các B, ngành, c quan Trung ng Các B, ngành, c quan có trách nhim t chc thc hin tt Quy ch báo tin ng t, cnh báo sóng thn ban hành kèm theo Quyt nh s 264/2006/Q-TTg ngày 16 tháng 11 nm 2006 ca Th tng Chính ph, ng thi thc hin tt mt s nhim v c th sau: 1. Vin Khoa hc và Công ngh Vit Nam a) Ch o Vin Vt lý a cu thc hin tt nhim v c giao ti Quy ch này và Quy ch báo tin ng t, cnh báo sóng thn ban hành theo Quyt nh s 264/2006/Q-TTg ngày 16 tháng 11 nm 2006 ca Th tng Chính ph; b) Ch trì, phi hp vi B Tài nguyên và Môi trng ch o các c quan hu quan nghiên cu, xây dng bn phân vùng ng t, sóng thn; phê duyt và công b kt qu phân vùng các B, ngành a phng thc hin theo quy nh; c) Ch o Vin Vt lý a cu báo tin ng t, cnh báo sóng thn kp thi n ài Ting nói Vit Nam, ài Truyn hình Vit Nam, các doanh nghip thông tin di ng và các c quan hu quan; thông báo tin cui cùng v ng t, sóng thn;

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

7

d) Có trách nhim b trí cán b, phng tin, trang thit b theo quy nh Vin Vt lý a cu hoàn thành tt các nhim v c giao. 2. B Tài nguyên và Môi trng Thc hin chc nng qun lý nhà nc v báo tin ng t, cnh báo sóng thn theo Quy ch báo tin ng t, cnh báo sóng thn ban hành theo Quyt nh 264/2006/Q-TTg ngày 16 tháng 11 nm 2006 ca Th tng Chính ph và thc hin mt s nhim v c th sau: a) T chc kim tra, thanh tra chuyên ngành v lnh vc báo tin ng t, cnh báo sóng thn; b) Ch trì, phi hp vi các c quan liên quan xây dng các kch bn v cnh báo sóng thn, trình Th tng Chính ph phê duyt; c) T chc quan trc và truyn s liu mc nc bin phc v trao i quc t và phc v công tác cnh báo sóng thn; d) T chc tuyên truyn, ph bin kin thc v phòng nga, ng phó ng t, sóng thn; ) Ch o, hng dn vic x lý môi trng do ng t, sóng thn gây ra. 3. B Bu chính, Vin thông a) Ch o các doanh nghip Bu chính, Vin thông m bo liên lc chuyn kp thi thông tin cnh báo v ng t, sóng thn t Vin Vt lý a cu n ài Truyn hình Vit Nam, ài Ting nói Vit Nam và các c quan hu quan; m bo thông tin liên lc phc v công tác ch o, iu hành vic phòng, chng và khc phc hu qu ng t, sóng thn; b) Ch o các doanh nghip thông tin di ng chuyn thông tin cnh báo ng t và sóng thn do Vin Vt lý a cu cung cp n các thuê bao di ng trong khu vc b nh hng di hình thc tin nhn. 4. ài Ting nói Vit Nam, ài Truyn hình Vit Nam a) Xây dng phng thc tip nhn tin ng t, cnh báo sóng thn t Vin Vt lý a cu n các ài, bo m chun xác và kp thi; b) Trong trng hp khn cp và kh nng ng t, sóng thn có th gây hu qu thì phi dng ngay các chng trình ang phát phát tin kp thi v ng t và cnh báo sóng thn;

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

8

c) Tng cng công tác tuyên truyn, ph bin nâng cao kin thc cng ng v công tác phòng, tránh ng t, sóng thn; d) a tin kp thi v din bin, các hot ng ng phó, khc phc hu qu ng t, sóng thn; thông báo ch o ca Th tng Chính ph, các c quan hu quan v các bin pháp phòng, tránh, ng phó và khc phc hu qu. 5. B Xây dng a) Ch o vic rà soát quy hoch xây dng các khu ô th, khu công nghip, khu du lch phù hp vi phân vùng ng t, sóng thn; b) Rà soát, b sung quy chun, tiêu chun k thut xây dng công trình phù hp, m bo gim thiu tác ng nh hng ca ng t và sóng thn; c) Kim tra, ôn c các t chc, cá nhân thc hin quy hoch, quy chun, tiêu chun thit k xây dng i vi các vùng có nguy c ng t, sóng thn theo quy nh. 6. B Giao thông vn ti a) Ch o ài thông tin Duyên hi thng trc nhn và phát tin cnh báo kp thi v sóng thn; các Trung tâm cu h hàng hi thc hin vic tìm kim cu nn khi xy ra sóng thn; b) Xây dng phng án huy ng phng tin phc v s tán dân, tìm kim, cu nn khi xy ra ng t, sóng thn. 7. B Giáo dc và ào to Ch o vic a kin thc c bn v ng t, sóng thn và các bin pháp phòng, tránh vào chng trình giáo dc các cp hc. 8. B Ngoi giao a) Ch o và hng dn các c quan thuc B Ngoi giao, các c quan i din ngoi giao, c quan lãnh s ca Vit Nam nc ngoài phi hp vi các nc và các t chc quc t hp tác, giúp trong công tác tìm kim, cu nn và khc phc hu qu ng t, sóng thn hoc s c tai nn ngoài lãnh th và vùng bin Vit Nam; các c quan i din ca ta các nc có ng biên gii chung và bin lin k thit lp c ch cung cp thông tin, bao gm nhn và truyn tin v kh nng xy ra ng t và sóng thn nh hng n Vit Nam;

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

9

b) Phi hp vi B Tài nguyên và Môi trng, Vin Khoa hc và Công ngh Vit Nam và các c quan liên quan tng cng hp tác vi các nc, cng nh tham gia vào các t chc quc t hoc các h thng quc t v ng t, sóng thn trong vic cung cp thông tin v ng t, sóng thn có th nh hng hoc gây thit hi i vi nc ta; trao i kinh nghim và tranh th s giúp k thut trong vic d báo ng t và cnh báo sóng thn; c) Phi hp vi y ban Quc gia tìm kim, cu nn và các c quan liên quan xây dng phng thc hp tác quc t trong lnh vc tìm kim cu nn khi xy ra sóng thn trong khu vc. 9. B Quc phòng có phng án, k hoch b trí lc lng, phng tin sn sàng tham gia ng cu và x lý các tình hung khn cp và khc phc hu qu khi xy ra ng t, sóng thn. 10. y ban Quc gia tìm kim, cu nn. T chc thc hin có hiu qu các nhim v c giao ti Quy ch báo tin ng t, cnh báo sóng thn và các vn bn quy phm pháp lut khác liên quan. ng thi t chc thc hin tt mt s nhim v c th sau ây: a) Ch trì, phi hp các c quan liên quan trin khai kp thi công tác tìm kim cu nn, khc phc hu qu khi có ng t, sóng thn; b) Cung cp kp thi thông tin thc t liên quan n ng t, sóng thn cho Vin Vt lý a cu; c) Ch o hng dn các a phng xây dng các phng án tìm kim cu nn cho các vùng có nguy c xy ra ng t, sóng thn. 11. B Công an có k hoch và phng án m bo an ninh, trt t và an toàn xã hi trong vùng có ng t, sóng thn; ch o các lc lng ca ngành phi hp cht ch vi lc lng quân i, các ngành, a phng tham gia cu h, cu nn và khc phc hu qu. 12. Ban Ch o phòng, chng lt, bão Trung ng a) Ch trì, phi hp vi y ban Quc gia tìm kim, cu nn và các B, ngành, a phng liên quan ch o vic phòng nga, ng phó và khc phc hu qu ng t, sóng thn; b) Ch o vic lp quy hoch và xây dng h thng báo ng trc canh cnh báo sóng thn cho các vùng có nguy c cao;

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

10

c) Kim tra, ôn c các B, ngành, a phng thc hin Quy ch này; tng hp tình hình, ch o và xut Th tng Chính ph các bin pháp cn thit ng phó kp thi. 13. Các B, ngành khác khi xây dng các k hoch, chính sách ca B, ngành phi lu ý n vic phòng nga ng t, sóng thn; ng thi có trách nhim tham gia ng phó, khc phc hu qu khi xy ra ng t, sóng thn. Chng V

IU KHON THI HÀNH

iu 17. Khen thng, k lut 1. T chc, cá nhân hoàn thành xut sc nhim v c giao thì c khen thng theo quy nh ca Nhà nc. 2. T chc, cá nhân không hoàn thành nhim v c giao hoc cn tr vic thi hành Quy ch này thì tùy theo tính cht, mc vi phm mà b x lý k lut, x pht vi phm hành chính hoc truy cu trách nhim hình s theo quy nh ca pháp lut. iu 18. B trng B Nông nghip và Phát trin nông thôn, Trng Ban Ch o phòng, chng lt bão Trung ng ch trì, phi hp vi các B, ngành, a phng và các c quan liên quan hng dn, ch o, ôn c, kim tra vic thc hin Quy ch này; báo cáo Th tng Chính ph vic thc hin Quy ch và xut ni dung sa i, b sung khi cn thit./.

TH TNG

Nguyn Tn Dng ã ký

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Information

QD78TTG.DOC

11 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

276156