Read Microsoft Word - Gagana Samoa Exam Paper.doc text version

32/1

Nmera a le TOGIPEPA

Nmera Su'e (SPIN)

Pacific Senior Secondary Certificate

GAGANA SMOA

2009

O LE TUSI FESILI MA TALI

`Umi o le Su'ega: Tolu (3) Itl FA'ATONUGA IA TALI `UMA FESILI TA'ITASI VEGA 1. VEGA 2. VEGA 3. VEGA 4. AOFA'I Faitauglaulu Tusitusiga Fa'aaogga Sa'o o le Gagana Gagana Fa'amauina 30 20 20 30 100 togi

Tusi manino lau Nmera Su'e i totonu o le Pusa `olo'o i luga o le itlau lenei ma le itlau gagau `olo'o i tua. Siaki `olo'o `toa le 22 o itlau o le Tusi lenei. `Ia fa'asoasoa tatau le taimi. MANUIA LE SU'EGA.

AOFA'IGA O TOGI 100

2

VEGA 1

FESILI 1:

FAITAUGLAULU

FAITAUGLAULU 1

(30 TOGI)

(15 togi)

Faitau lelei le tala ua tusia i lalo ona tali mai lea o fesili. 1 `Pe na tatou feola `ea e fai fa'alavelave? "Agus, e fulitua atu tala'iga o oti, ae fotua'i mai saogmea o saofa'i, ae polili mai amo `ulu, o llaga ma `ie tetele o ulumoega, toeitiiti fo'i ni talanoaga o fa'aulufalega po o ni momoligfaife'au, `au o le `iga e lau i faife'au". O nai mulumulugveve ia a tama'ita'i nofotane i tupola, `a `o fa'atali le taliga o le sua a 5 le toea'ina. Na motu fa'afuase'i si a la telefoni ina ua fa'apea mai le toea'ina, "Fa'afetai, t e, ia oulua manuia ma ola a oulua fanau, ia tamao'iga i le sami, ma ia asamo le nu'u i ni o latou `oso." Na pei e tafia i le af mlosi o Uaka le i'uleo o le tomumu i le fai fa'alavelave so'o `ina ua fa'alogo atu i fa'amanuiga a le tam. Na sese'e atu Fatima i `autafa o le toea'ina ma milimili lona tuli. 10 "Fa'afetai mo le fa'amanuiga ae taga'i oe, o le la ua me'a `ula o le `ietele sa ma se'e ai i le vaiaso ua tuana'i, a iai se fa'alavelave e te finagalo ai, ua me'a ona saunia." O i'uleo fesufia'i ia o le fafine a moso. O Saifoloi o lana upu tau'ave, ia osi `iga ma fai fa'alavelave, o faitoto'a ia o teug'oa ma faletupe o le tagata Smoa, o lana mau lena na tu'u mumusu ane e ona tua'. Sa 15 fa'aluafesasi lo'u mafaufau po `o le tonu le `anofale o lana filosofia. O le ala lena na `ou l migao ai i le tasi itu p o ma fa'asauga, ae na ou fesili se'i tatala mai lana `ato ponapona e ui e l so'ona tatalaina. (Si'itia mai le tala, `O Faletupe a Tagatnu'u Smoa' Tusia e Rev. Maselino Sului)

3 1.A. FESILI TALI FILIFILI Filifili le tali sa'o ona li'o lea o lona mata'itusi. 1. O le upu `Agus' i le (Palakalafa 1) na te momoli mai lagona o le ...... A. E. I. O. fiafia ma olioli fiu ma musu alofa ma fa'annman `ino'ino ma fa'anoanoa (4 togi)

2. O le manatu o le toea'ina o Saifoloi o le faletupe a tagata Smoa o ...... A. E. I. O. tua' `iga `ietoga fa'alavelave fa'asamoa

3. O ai e mafuli i ai fa'amanuiga a le toea'ina o Saifoloi? A. E. I. O. Fafine ma ta'itoalua Na'o fafine nofotane Na'o la ta'itoalua O fanau a fafine

4. O fea e teu ai le `ato ponapona a le toea'ina? A. E. I. O. O lana pusa lavalava O lana `ato tupe O lona mafaufau I le fa'apona o lona ie (5 togi)

1.E. FESILI TATALA FA'ATONUGA:

Fa'aaog le tala ua tusia i le itulau e 2 e tali mai ai fesili i au lava upu. 5. O ulumoega ­ Fa'amatala it'iga fa'alavelave e fa'ataunu'u ai `a `o uma vega o se ulumoega e ese mai `ietoga. _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ (3 togi)

4

6. Fa'amatala le uiga o le fuaitau ­ `le `anofale o lana filosofia' (Laina 15) _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ (2 togi) 1.I. FUAI'UPU FA'A'UMA FA'ATONUGA: Tusi fa'auma mai fuai'upu ta'itasi i au lava `upu ia tusa ai ma le fa'auigaga e le tusitala o `upu `olo'o amata ai le fuai'upu. 7. O le fafine a moso. (laina 12) _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ (3 togi) 8. E matalagfie le `ato ponapona a matutua pe ` (laina 16-17) _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ (3 togi) (6 togi)

Fesili 1

15

5 FESILI 2: FAITAUGLAULU 2 (15 togi)

Faitau lelei le tala ua tusia i lalo ona tali mai lea o fesili o lo'o mulimuli mai. 1 Talofa e ia tatou measina tau faig faiva ma fa'atamasoli'iga a tatou `iga tautai ua `ai'avea. Ua tele ina mou `ese atu ma o outou `a'ao ma o tatou lima, talu ai le o'o mai i o tatou laufanua o le poto fa'aneionap a Papalagi. Ua matu tafitafia ou gataifale Smoa, ua le toe va'aia ni fuva'aalo atu. Ua leai ni va'a 5 nofolua pe nofo tasi, ua leai ni paopao fai ama mo faiva i le aloalo ma le tai tafola, aemaise o uauag malau i tu'au i po masina. Ua l toe faalogoina le tele o gagana logo mlie a tautai o a latou fuaitau masani, `I le ta i ama, ma le ta i le tai. Ua taufai pu'ea le ofeoloa ma le matila. Ua le gatasi le futia ma le umele. Ua sa'a fa'aoti le utu a le faimea. Ua tu vaga i figota ae `oli'oli livaliva. Ua le tunoa faiva o 10 Samea. Ou te l tiu fa'amatal'oa e tiu ma afifi. O le i'a a tautai e alu lava i le fa'alolo. O Smoa o le i'a iviivia e auaugat ona mamalu ma pa'ia, o s foi ma faig, `au e poto le tautai ae ses lana atu i ama. Si'itia mai le tusi, O le Tafaf o au Measina. Tusia e Fepulea'i Seuao Faaman

2.A. FESILI TALI FILIFILI Filifili le tali aupito i sili ona sa'o, ona li'o lea o lona mata'itusi. 9. O atugaluga o le Tusitala e mfua i le fa'aaogina o ....... A. E. I. O. va'aalo va'aafi paopao va'a nofolua

(4 togi)

10. O measina `olo'o tua i le faitauga o ....... A. E. I. O. fa'atamasoli'iga ma faigfaiva fuva'aalo ma paopao' gagana o faigfaiva mamalu ma pa'ia

6 11. O le vaega tele `olo'o aumai e le palakalafa 3 o ....... A. E. I. O. `agana gagana alagupu mugagana

12. O lfea o fa'a'upuga ia ua talafeagai lelei ma manatu `olo'o atugalu ai le tusitala? A. E. I. O. O va'a si'i soo E va'aia pea atu Ua tuta le va'afagota `Olo'o polo le atu a le tautai (6 togi)

2.E. FESILI TATALA FA'ATONUGA: Fa'aaog le tala e tali mai ai fesili nei. 13. `Ua sa'a fa'aoti le utu a le faimea.' (laina 8 ­ 9) Fa'amatala le uiga i le fa'aaogga i lo tatou olaga.

_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ (2 togi) 14. `O Smoa o le i'a iviivia' (laina 10 ­ 11) O le lona uiga faigofie? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ (2 togi)

7 15. "Ua l gatasi le futia ma le umele" (laina 8) Fa'amatala se taimi e fetaui lelei ma le fuaitau lea. _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ (2 togi) 2.I. FA'AUMA FUAI'UPU IA I NI AU LAVA UPU (5 togi)

16. Talofa! Ua `ai'avea (laina 1) __________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ (3 togi) 17. O fa'atamasoli'iga (laina 1) _____________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ (2 togi) Fesili 2

15

8

VEGA 2

FESILI 3:

TUSITUSIGA

TUSIGTALA

(20 TOGI)

(10 togi)

FA'ATONUGA: · · · · · Filifili se Ulutala se TASI mai ulutala i lalo e tusi ai sau tala. Tusi sau tala e fa'aalia ai ou manatu ma lagona po o se malamalama'aga lautele i le ulutala ua e filifilia. ` O le `umi o le tala e 200 ­ 250 `upu. Ia manino le tusitusi ma ia sa'o lelei le gagana. Fa'asolo lelei ma ia feso'ota'i manatu.

Filifili se ulutala mo lau tala mai ulutala ia e lima. i) O l ll ma loimata, e selesele ma le `alaga fiafia. ii) E lelei le poto `ae leaga le fa'afiapoto. iii) Toe fua se taeao fou. iv) E lele le s `ae lama le ti'otala. v) O le Penina Tautele.

VEGA TUA E TOGI AI LAU TALA Ola, `noa ma fetaui le folasaga e fa'aalia manatu `aut. Manino ma feso'ota'i palakalafa Fetaui lelei le gagana fa'aaogina Lelei le feso'ota'iga o manatu ma le `aut Lelei le fa'auigaga ma ua aotele i ai manatu. Aofa'iga o Togi

TOGI 1 1 3 2 3 10

Togipepa

9 ULUTALA:___________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

10 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Fesili 3

10

11 FESILI 4: TUSITUSIGA (6 togi)

FA'ATONUGA: · · · 1. Filifili se `aut se TASI e tusi ai lau tusiga. `Umi o le tusiga e 100 ­ 150 `upu. E tua lou faitau muamua i vega e togi i ai le tusitusiga, `ina `ia aga sa'o i ai lau tala. O oe o le Ta'ita'i Ulu a la tou Kolisi Tusi sau lauga fa'afetai i le Pule o la tou 'oga, fai'oga ma le laumua mo galuega o lenei tausaga. O oe o le Tamaitiiti 'oga ae ua a'afia oe i se misa ma tuli ai oe ma le 'oga. Tusi sau fa'ato'esega fa'alaua'itele i le Pule 'oga, fai'oga ma le 'oga atoa. O oe o le Ta'ita'i o la tou 'oga ua tfia e fai se tala e fa'afeiloa'i ai mtua o tama ma teine 'oga i se fonotaga e usuia i totonu o le 'oga. Tusi lau sauniuniga mo lou vala'auina. Tusi se fa'asilasilaga o le lotu fa'amanatu a lo outou `iga e faia i tausaga taitasi. Manatua le aso ma le taimi e fa'ataunu'u ai lea fa'amoemoe. Tusi sau tusi i lau u i Niusila e fa'amafanafana i ai ona o se fa'alavelave na a'afia ai ma `olo'o taofia ai i le falema'i.

2. 3.

4. 5.

VEGA TUA E TOGI I AI TUSITUSIGA Ola ma feso'ota'i le folasaga i le `autu Feso'ota'i lelei palakalafa `Oa ma sa'o lelei le gagana e feso'ota'i ma le `aut Maua lelei le mat'upu Lelei le fa'auigaga ma ua aotele i ai manatu `aut Aofa'iga o togi

TOGI 1 1 1 1 2 6

Togipepa

12

FESILI 4:

TUSITUSIGA

(6 togi)

Nmera o le `Aut `ua filifilia: _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Fesili 4

6

13

FESILI 5:

FA'ALILIUGA

(4 togi)

Fa'aliliu le palakalafa ua tusia i lalo i le Gagana Smoa. Ia mafai ona maua le agaga Smoa moni o lau fa'aliliuga. In the Smoan culture, parents are children's first priorities. Children look after their parents until they leave this world for the next. The elders in a family are respected by everyone. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Fesili 5

4

14

VEGA 3:FA'AAOG SA'O LE GAGANA SMOA(20 TOGI)

FESILI 6: · · · FA'ATUMU AVANOA (10 togi)

Fa'atumu avanoa. E tofu le avanoa ma le `upu e tasi. Faitau ma tusi `upu taitasi `olo'o misi.

O faiva e tapua'ia e a'e manumal. Fai mai fo'i le tasi upu, "E 1_________ sili le ta'i i lo le tapua'i." 2__________ mafutaga foi ua sili ona mafanafana 3_______ apelepelea le alofa moni i le 4________ o mtua ma fanau. Peitai a matagitaumuaina 5_______ iai fo'i ni peau lagavale o mtua 6________ e tu i Matagiolo au fanau. E 7_______ lava lo tatou soifuaga masani. O aso 8_______ lgilelei, o nisi aso foi ua lagilagi. 9________ e malu fanau i mtua ma o 10________ latou foi e nofo tapua'i `a `o alo faiva fanau. 1. ______________________ 2. ______________________ 3. ______________________ 4. ______________________ 5. ______________________ 6. ______________________ 7. ______________________ 8. ______________________ 9. ______________________ 10. _____________________ Fesili 6

10

15 FESILI 7: Fa'aliliu i le uiga tonu e fa'aaog ai fuaitau ia i le gagana o aso uma. 11. Ua lata le taulaumea ma ua sina fo'i le galu. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ (2 togi) 12. O le i'a a le tautai e alu lava i le fa'alolo. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ (2 togi) Fesili 7

4

(4 togi)

FESILI 8:

FUAI'UPU FA'A'UMA

(6 togi)

O fa'ai'uga o fuai'upu ua saunia ae tusi mai ni amataga talafeagai. 13. ________________________________________________________________ _______________________________ peita'i ua talafeagai lava lona fa'asalaga. (2 togi) 14. ________________________________________________________________ ____________'au o lupe sa vao'ese'ese `a `o lenei ua fuifui fa'atasi. (2 togi) 15. ________________________________________________________________ _______________________ ia alofa ma fa'amgalo mai so'u ses. (2 togi)

Fesili 8

6

16

VEGA 4:GAGANA FA'AMAUINA

FESILI 9 ma le FESILI 10. FA'ATONUGA:

(30 TOGI)

· Filifili tau o le LUA (2) ni Mat'upu mai Mat'upu e FA (4) e te talia. · Mai Mat'upu e lua ua e filifilia, tali mai i se Vega e TASI (1) o ia Mat'upu ta'itasi. Ia tali uma i le (a) ma le (e) o le Vega ua e filifilia. · `Ia agatonu au tali i vega tua o mana'omia e fesili. · Tusi le numera o le fesili o lau tali. Ft: Mat'upu 2 Tala Fatu: Vaega 1(a).

MAT'UPU 1: Tali le Fesili 1 po o le Fesili 2. 1. (a)

TALA MONI

Fa'amatala au'ili'ili ni uiga e te iloa na fa'aali ai ni malosi'aga o le tagata aut o le tala moni na e su'esu'eina. O fea na iai le tagata aut ma vega o le tala `olo'o iai le fa'aaliga o le malosi'aga lea. Ma le

(e)

Fa'amatala mai ni vaivaiga na o'o i ai le tagata aut o le tala ae o le tonu foi le taimi ma le nofoaga na iai le tagata aut ina ua maua ia lagona.

Po o le 2. (a) Fa'amatala ni a'afiaga o le tagata aut i le va ma isi tagata o le tala. Na fa'apefea ona maua se nofo lelei o tagata ia ma le tagata aut. Ma le (e) Fa'amatala sau lava `auala e mafai ona maua ai se nofo lelei o tagata ia pe 'ana fa'apea na e iai i le tala lea.

17 MAT'UPU 2 TALA FATU

Filifili se Tala Fatu na e su'esu'eina ona tali lea o le Fesili 1 po `o le Fesili 2. 1. (a) Fa'amatala manino mai uiga o le Tagata Aut o le tala lea ma `aumai ma fa'ata'ita'iga mai le tala `olo'o `aumai manino ai uiga ia. Ma le (e) Po o le 2. (a) O le tonu se vega o le tala na fa'aosofia ai se lagona fiafia ia te oe `a `o mafua'aga o lou fiafia i le vega lea. Ma le (e) O le se a'oa'oga tua na e maua mai i le tala lea. O PESE MA SOLO Ta'u mai po o a ni ou lagona i uiga ia o le Tagata Aut.

MAT'UPU 3 Tali le Fesili 1 po o le Fesili 2. 1. (a)

Fa'amatala le taimi na fatuina ai le pese lea ma le mafua'aga na fatuina ai ma le nofoaga na fatu ai. Ma le

(e) Po o le 2. (a)

O lagona olo'o momoli mai e le pese lea.

Filifili ni solo se lua (2) na e su'esu'eina. Fa'amatala manino po `o ni aga fa'atusisolo `olo'o faaaog e tusisolo. Ma le

(e)

Fa'amatala i au lava upu uiga o solo na e su'esu'eina.

18 MAT'UPU 4 Tali le Fesili 1 po `o le Fesili 2. Filifili ni tala pupu'u se lua a ni tusitala se to'alua na e su'esu'eina. Tusi igoa o tala ma igoa o tusitala. 1 (a) Fa'amatala manino ni `ese'esega se lua o aga o tusitusiga a ia tusitala. Fa'amatala mai ni aga se lua (2) e tutusa ai. Ma le (e) Po o le 2. (a) Filifili se tala pu'upu'u se tasi na e su'esu'eina. Fa'amatala manino le `auga o le tala lea. Fa'amanino mai le fa'asologa o le tala i ona vega aut. Ta'u mai ma le umi o lea tala i mea na tutupu ai ­ o le va o le amataga o le tala ma lona fa'ai'uga. Ma le (e) Tusi mai ni a'oa'oga se lua na mafai ona e maua mai lea tala. Fa'amatala ni manatu tua olo'o momoli mai e ia tala e lua. TALA PUPU'U

19 FESILI 9: TALI MUAMUA 200 ­ 250 `UPU

Nmera o le Mat'upu:_______________________ Vega: _________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

20 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

`AUALA E TOGI AI Aga po o manatu 'aut o le tali Mlamalama i le tala Aga po o 'auala fa'apitoa a le Tusitala Fa'aaliga o ni manatu fou Aofa'iga o Togi

TOGI Togipepa 4 4 4 3 15

21 FESILI 10: TALI LONALUA: 200 ­ 250 `UPU

Nmera o le Mat'upu:_______________________ Vega: _________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

22 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

`AUALA E TOGI AI Aga po o manatu 'aut o le tali Mlamalama i le tala Aga po o 'auala fa'apitoa a le Tusitala Fa'aaliga o ni manatu fou Aofa'iga o Togi

TOGI Togipepa 4 4 4 3 15

23

Nmera Su'e (SPIN)

GAGANA SMOA 2009

NA'O LE `AU TOGIPEPA FESILI Fesili 1 Fesili 2 Fesili 3 Fesili 4 Fesili 5 Fesili 6 Fesili 7 Togi a le TOGIPEPA Togi FA'AMONIA

15 15 10 6 4 10 4

Fesili 8 6 Fesili 9 ma le 10: Tusi le Nmera o le Mat'upu ma le Vega na `e filifilia e tali. Fesili 9 [ Fesili 10 [ ] ]

15 15 100

AOFA'IGA O TOGI

Information

Microsoft Word - Gagana Samoa Exam Paper.doc

23 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

483947


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - Gagana Samoa Exam Paper.doc