Read Microsoft Word - QD_ So-2010_QuiCheVanHoaCongSo.doc text version

UBND TNH LÀO CAI TRNG CAO NG S PHM

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phúc

Lào Cai, ngày 26 tháng 8 nm 2010

S:

/Q-CSP

QUYT NH

V vic ban hành Quy ch vn hóa công s ti trng CSP Lào Cai

HIU TRNG TRNG CAO NG S PHM LÀO CAI - Cn c Quyt nh s 719/2005/Q-UBND ngày 16/11/2005 ca U ban Nhân dân tnh Lào Cai ban hành quy nh v v trí, chc nng, nhim v, quyn hn và t chc b máy ca trng Cao ng S phm Lào Cai; - Cn c Quyt nh s 129/2007 ngày 02/8/2007 ca Th tng Chính ph v ban hành Quy ch vn hóa công s ti các c quan hành chính Nhà nc; - Cn c Quyt nh 26/2008/Q-UBND ngày 30/6/2008 ca U ban nhân dân tnh Lào Cai v ban hành quy ch vn hoá công s ti các c quan hành chính nhà nc tnh Lào Cai; Cn c Hng dn s 253/SNV-CCVC v vic hng dn chun mc ng x ca cán b, công chc viên chc; - Theo ngh ca Trng phòng T chc - Hành chính, QUYT NH: iu 1. Ban hành kèm theo quyt nh này Quy ch vn hóa công s ti trng trng Cao ng S phm Lào Cai. iu 2. Quyt dnh này có hiu lc sau 10 ngày k t ngày ký. Nhng qui nh ca nhà trng trc ây trái vi qui nh này u bãi b. iu 3. Cán b, công chc, viên chc trong Trng chu trách nhim thi hành quyt nh này. Ni nhn:

- Lãnh o trng; - Các phòng, khoa, t trc thuc; - Lu: VT; TC-HC.

HIU TRNG

Nguyn Anh Ninh

UBND TNH LÀO CAI TRNG CAO NG S PHM

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phúc QUY CH

Vn hoá công s trng Cao ng s phm Lào Cai.

(Ban hành kèm theo Quyt nh s ...../Q-CSP ngày 26/8/2010 ca Hiu trng trng CSP Lào Cai)

Chng I: NHNG QUY NH CHUNG iu 1. Phm vi và i tng iu chnh. 1. Quy ch này quy nh v trang phc, giao tip và ng x ca cán b, công chc, viên chc và lao ng khi n công s và trong thc hin nhim v; qui nh v bài trí công s ti trng Cao ng s phm Lào Cai. 2. Quy ch này áp dng i vi lãnh o, ging viên, nhân viên, ging viên thnh ging, ging viên thuc các i tác liên kt ào to ging dy ti trng CSP Lào Cai. iu 2. Nguyên tc thc hin vn hoá công s. 1. Phù hp vi truyn thng, bn sc vn hoá dân tc, iu kin kinh t xã hi ca tnh, nhim v chính tr ca nhà trng. 2.Phù hp vi nh hng xây dng i ng viên chc chuyên nghip, hin i. 3. Phù hp vi ch trung ng li ca ng, các qui nh ca pháp lut và mc ích, yêu cu ci cách , hin i nn hành chính nhà nc. iu 3. Mc ích. 1. Bo m tính trang nghiêm và hiu qu các hot ng ca nhà trung . 2 Xây dng i ng viên chc trong nhà trng có phm cht o c tt, nng lc, trình chuyên môn áp ng yêu cu nhim v, "Mi thày giáo, cô giáo là tm gng sáng v o c, t hc và sáng to",góp phn xây dng môi trng công tác thân thin, lành mnh to ng lc thúc y cá nhân và tp th hoàn thành xut sc nhim v c giao. iu 4. Các hành vi b cm. 1. Hút thuc lá trong phòng làm vic. 2. S dng ung có cn ti tr s, tr trng hp c s ng ý ca Lãnh o trng vào các dp liên hoan, l tt, tip khách ngoi giao. 3. Qung cáo thng mi ti tr s. 4. Lp bàn th, thp hng, t vàng mã trong các phòng làm vic và trong khuôn viên c quan (tr bàn th Ch tch H Chí Minh ca nhà trng) 5. un nu, t chc n ung ti các phòng làm vic. 6. Chi game; truy cp các website không lành mnh; s dng thi gian lao ng làm vic riêng. 7. Làm mt trt t ni công cng, x rác không úng ni qui nh .

2

Chng II TRANG PHC, GIAO TIP VÀ NG X iu 5. Trang phc. 1. Cán b, công chc, viên chc khi thc hin nhim v phi mc gn gàng, lch s, không i dép lê. Ging viên nam khi lên lp phi s vin; ging viên n khi lên lp không c mc váy quá ngn, áo c sâu và rng, trang phc d hi ... 2. Nhân viên bo v khi thc hin nhim v phi mc trang phc do nhà trng trang b. iu 6. L phc. L phc ca cán b, công chc, viên chc là trang phc chính thc c s dng trong các bui l, cuc hp trng th ca nhà trng. 1. L phc ca nam: b comple, áo s mi, tht cravat. 2. L phc ca n: áo dài truyn thng, b complê n, ng phc do nhà trng t chc cho may và quy nh, c phép khoác áo m lch s bên ngoài khi thi tit lnh. 3. i vi viên chc là ngi dân tc thiu s, trang phc ngày hi dân tc c coi là l phc. iu 7. Th cán b, công chc, viên chc. 1. Th cán b, công chc, viên chc phi có tên c quan, nh, h và tên, chc danh, s hiu ca cán b, công chc, viên chc theo quy nh. 2. Cán b, công chc, viên chc phi eo th khi thc hin nhim v. 3. Phòng T chc Hành chính chu trách nhim làm th theo mu và hng dn cách eo th theo úng hng dn ca S Ni v cho toàn th cán b, công chc, viên chc trong Trng. iu 8. Giao tip và ng x trong nhà trng. 1.Viên chc phi thc hin nghiêm túc các qui nh v giao tip, ng x c qui nh ti mc 1,2,3,4 phn II Hng dn s 253/SNV-CCVC ngày 07 tháng 4 nm 2009 ca S Ni v Lào Cai. iu 9. Giao tip ng x vi nhân dân Trong giao tip và ng x vi nhân dân, viên chc phi thc hin nghiêm túc các ni dung qui nh ti mc 5 phn II Hng dn s 253/ SNV-CCVC ngày 07 tháng 4 nm 2009; nhã nhn, nim n; chm chú lng nghe ý kin ca nhân dân; gii thích, hng dn rõ ràng, c th, úng trách nhim v các vn liên quan; thc hin úng li ha ca mình liên quan n gii quyt công vic ca nhân dân. Không c hách dch, nhng nhiu, gây khó khn, phin hà cho nhân dân khi thc hin nhim v. iu 10. Giao tip qua in thoi Khi giao tip qua in thoi viên chc phi xng tên, c quan, n v ni công tác; tr li nhã nhn, lch s; trao i ngn gn ni dung công vic; không ngt in thoi t ngt.

3

Chng III BÀI TRÍ CÔNG S iu 11. Treo Quc k, nh Bác. Quc k và nh Bác c treo trang trng ti chính gia khu ging ng 5 tng, úng tiêu chun v kích thc, màu sc ã c Hin pháp quy nh. iu 12. Bin tên c quan. Bin tên c quan c t ti cng chính (ng T5 t 13 phng Bình Minh thành ph Lào Cai), trên ó ghi: Y BAN NHÂN DÂN TNH LÀO CAI

TRNG CAO NG S PHM LÀO CAI

T 13, phng Bình Minh, thành ph Lào Cai. T: (020) 3 840 155

iu 13. Phòng làm vic. 1. Phòng làm vic phi có bin tên ghi rõ tên n v, h và tên, chc danhcán b, viên chc theo qui nh ca S ni v. Phòng T chc Hành chính chu trách nhim làm làm bin, gn bin theo mu thng nht. 2. Vic sp xp, bài trí phòng làm vic phi bo m gn gàng, ngn np, khoa hc, hp lý, thun li cho vic thc hin nhim v chung và ca các thành viên trong phòng. Ni nhn:

- Lãnh o trng; - Các phòng, khoa, t trc thuc; - Lu: VT; TC-HC.

HIU TRNG

Nguyn Anh Ninh

4

Information

Microsoft Word - QD_ So-2010_QuiCheVanHoaCongSo.doc

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

293458