Read File%20dinh%20kem_Thi%20bai%20giang%20dien%20tu.pdf text version

CUC THI THIT K H S BÀI GING IN T E-LEARNING

I. Gii thiu cuc thi Tên cuc thi: Thit k h s bài ging in t e-Learning. n v t chc: B Giáo dc và ào to ch trì, Cc Công ngh Thông tin ch trì t chc trin khai. ng t chc: Qu H tr Cng ng Lawrence S. Ting. Kinh phí: Gii thng và hot ng c h tr bi Qu H tr Cng ng Lawrence S. Ting; Ngân sách chi mt s hot ng. Các nhà tài tr: Tng công ty truyn thông Viettel: ng truyn Internet; ài truyn hình VTV2 (thông tin tuyên truyn); Cn c pháp lí ca án 1. Ch th 55/2008/CT­BGDT ngày 30/09/2008 v tng cng ging dy, ào to và ng dng công ngh thông tin trong ngành giáo dc giai on 2008­2012; 2. Quyt nh 698/Q-TTg ngày 01/6/2009 ca Th tng CP Phê duyt K hoch tng th phát trin ngun nhân lc CNTT n nm 2015 và nh hng n nm 2020; 3. Vn bn s 9886/BGDDT-CNTT ngày 11 tháng 11 nm 2009 v Hng dn thc hin nhim v công ngh thông tin nm hc 2009 ­ 2010; 4. Bn tha thun hp tác trin khai cuc thi gia Cc CNTT, B GD&T vi Qu H tr Cng ng Lawrence S. Ting, kí ngày 12 tháng 12 nm 2008. Mc tiêu và li ích t chc cuc thi 1. y mnh phong trào ng dng CNTT trong i mi ni dung và phng pháp ging dy mt cách sáng to, hin i; 2. nh hng tip cn công ngh hin i là e-Learning, tin ti M-Learning; 3. To ngun tài nguyên giáo dc m (OER: Open Education Resource); 4. Chia s kinh nghim và cng tác trong cng ng giáo dc; 5. Tôn vinh trí tu, công sc ca các giáo viên; 6. Tin ti mô hình trng hc in t. Phm vi áp dng 1. Cuc thi c t chc trên phm vi c nc; 2. Cho tt c các trng THPT, (c h THPT-GDTX); 3. Bc u cho 6 môn hc: Toán, Vt lý, Hóa hc, Sinh, Ting Anh, Tin hc. Ngoài ra, cuc thi còn ni dung thi chung gm: website e-Learning theo các ch môn hc; sách giáo khoa in t; các thí nghim o; các bài trình chiu h tr ging dy cho 6 môn hc trên.

II. i tng tham gia cuc thi: Là Giáo viên các trng tiu hc, THCS, THPT, GDTX, các trng i hc, cao ng, trung cp chuyên nghip và dy ngh; là Sinh viên các trng s phm và các khoa CNTT. Các i tng trên tham gia d thi vi t cách cá nhân hoc nhóm. Lu ý:

1. Mt nhóm có th mi chuyên gia t vn và các cng tác viên. Chuyên gia t

vn và cng tác viên không thuc thành phn ca nhóm tham gia cuc thi.

2. S lng thành viên trong nhóm không hn ch. 3. Mt trng có th ng ký nhiu nhóm tham gia. 4. Mi nhóm có th ng ký làm nhiu sn phm c lp khác nhau.

III. Ban ch o, Ban T chc và Ban giám kho chm thi: Là nhng ngi có kinh nghim trong ngành giáo dc ào to Ban ch o 1. Trng ban ch o: Ông Nguyn Vinh Hin, Th trng B GD&T; 2. Phó Trng ban ch o: Ông Quách Tun Ngc, Cc trng Cc CNTT, B GD&T; 3. Phó trng ban Ông Phan Chánh Dng, G Qu H tr Cng ng Lawrence S. Ting. Ban T chc cuc thi 1. Ông Quách Tun Ngc, Cc trng Cc CNTT, B GD&T, Trng ban; 2. Ông Phan Chánh Dng, Giám c Qu H tr Cng ng Lawrence S.Ting, Phó ban thng trc; 3. Ông V ình Chun, V trng V GDPT, B GD&T, Phó ban; 4. Ông Nguyn Công Hinh, V trng V GDTX, y viên; 5. Ông Phm Mnh Hùng, Cc trng Cc nhà giáo và CB-QLCSGD, y viên; 6. Ông Nguyn Vn Thành, Trng phòng Thi ua - Khen thng, VP B, y viên; 7. Ông Lê Xuân Bình, Cc CNTT, B GD&T, y viên; 8. Ông Bùi Thanh Sn, Phó Tng Giám c Công ty TNHH LD Phú M Hng, y viên y ban iu hành Qu H tr cng ng Lawrence S. Ting, y viên; 9. Bà Hsieh Chiung Ching, Phó Giám c Qu H tr Cng ng Lawrence S.Ting, y viên; 10. Ông Bch Vn Hp, Hiu trng Trng HSP,TP.HCM, y viên; 11. Ông Lê Vn Tin, Hiu trng Trng Cao ng S phm Trung ng TP.HCM, y viên; 12. Ông Nguyn Sn Hi, Cc Công ngh thông tin, B GD&T, y viên; 13. Ông Nguyn Hoài Nam, Cc Công ngh thông tin, B GD&T, y viên;

14. Ông Ngô ng Tin, Cc Công ngh thông tin, B GD&T, y viên thng trc, th ký; 15. Ông Nguyn Thành Tâm, Qu H tr Cng ng Lawrence S. Ting, y viên thng trc; 16. Ông Nguyn Hu , Giám c S GD&T Hà Ni, y viên; 17. Ông Hunh Công Minh, Giám c S GD&T TP.HCM, y viên; 18. Bà V Th Phng Vinh, Phó Giám c S GD&T Hi Phòng, y viên; 19. Bà Hunh Th Tam Thanh, Phó Giám c S GD&T à Nng, y viên; 20. Ông ào Hng Thái, Giám c Trung tâm, Công ty Vin thông Quân i Viettel, y viên; 21. Ông Mai Trí Dng, Trung tâm Vin thông Viettel, y viên; 22. Ông Mai Vn Hiu, Trng phòng Nhà trng, Ban Khoa giáo ài truyn hình Vit Nam, y viên. Ban giám kho chm thi Có 7 tiu ban giám kho ph trách 7 tiu ban, ng vi 6 môn thi và phn ni dung thi chung (website e-Learning, thí nghim o, SGK in t, bài trình chiu).

1. 2.

Thành phn Ban giám kho: Mt tiu ban có 8-10 ngi bao gm i din Cc Công ngh thông tin, B GD&T; V Giáo dc trung hc, B GD&T; V Giáo dc thng xuyên, B GD&T; Ging viên các trng i hc S phm; Giáo viên các trng THPT; Chuyên gia CNTT.

ca:

3. Thành viên ca Ban giám kho các tiu ban là nhng ngi m bo các tiêu

chí sau:

Am hiu chng trình, ni dung và thc t dy hc b môn trng THPT; Có hiu bit tt v CNTT, có kinh nghim khai thác ng dng CNTT vào dy hc; có hiu bit v e-Learning; Hiu bit sâu v lí lun và phng pháp dy hc trng THPT.

Sau khi hoàn tt vic ng kí d thi ca các trng THPT, thành lp Ban giám kho các tiu ban. Thành viên ca BGK ca các tiu ban nu là giáo viên trng THPT s không c tham d cuc thi và không c phép chm các bài d thi ca trng mình.

4.

Tham kho ý kin bình chn, ánh giá ca hc sinh ­ i tng th hng

IV.

Quy nh và hng dn:

Sn phm d thi ot gii hay không ot gii u c s dng cho mc ích chia s, dùng chung và không li nhun

Tóm tt thut ng mô t h thng e-Learning 1. c im bài ging e-Learning

Online và offline

o o

H thng online hc trc tuyn, qua vic truy cp Internet vào website. H thng offline hc ngoi tuyn. Bài ging có th cha trong a CD, USB, cng ... và ngi hc không cn truy cp Internet. ng b hay thi gian thc: Ngi hc và ngi ging tng tác trc tip, trao i tc thì, thi gian thc (real time), có tr tng tác gn nh bng 0. Trao i không ng b là trao i không xy ra ngay lp tc, không phi thi gian thc, có tr ln và không xác nh. Thí d trao i qua e-mail là dng không ng b.

ng b và không ng b

o

o

Mc ích chính ca e-Learning là giúp ngi hc t hc là chính, có th hc mi ni (any where), mi lúc (any time)... Bài ging có th cha bài trình chiu, tuy nhiên còn tích hp a phng tin nh âm thanh, ting nói ging bài, video, hình nh, thí nghim o, phn mm mô phng, bng trng ... Hot ng ging dy có c phn thuyt trình bài ging, phn kim tra ánh giá trc nghim (vi nhiu kiu trc nghim khác nhau nh chn mt ô úng multi choice, in khuyt, ghép ôi, úng sai, nghe hiu...), phn hi áp gia hc viên và ngi hng dn, giáo viên...

2. Công c to bài ging (Authoring tools): Là các công c giúp giáo viên son bài ging mt cách thun tin, nhanh chóng. 3. H thng qun lý hc tp (LMS - Learning Management System): Là h thng qun lý quá trình hc tp ca ngi hc, ngun tài nguyên hc tp. 4. Lp hc o: Virtual classroom, là mt môi trng web, mt trang web trong ó ngi ging ging bài và ngi hc có th tham d, trao i trc tuyn. 5. Giáo án (Lesson plan): là k hoch, tin trìn lên lp ging bài ca giáo viên. Cn tránh nhm ln vi khái nim bài trình chiu là các slide ca powerpoint. Mu giáo án mang tính gi ý c trên website http://edu.net.vn/media Sn phm d thi và mt s yêu cu 1. Yêu cu chung

Các sn phm d thi c óng gói vào a CD có nhãn a ghi rõ thông tin ca sn phm d thi (xem phn hng dn tham gia cuc thi). Tt c các sn phm u hng ti phc v ngi hc có th hc mi ni, mi lúc bng cách t hc; Tt c các sn phm d thi u phi rõ ngun gc và cung cp các thông tin v ngun gc ca t liu tham kho, ng link ti ngun tham kho; (Khi cn Ban t chc có th h tr mua bn quyn khai thác và s dng);

Sn phm d thi ot gii hay không ot gii u c s dng cho mc ích chia s, dùng chung và không li nhun; Khuyn khích s dng mã ngun m; Tài liu c son tho vi phn mm OpenOffice writer hoc MS word, phông ch Times New Romans, c ch 14.

Các loi sn phm d thi bao gm các thành phn sau: 1. Bài ging e-Learning: Bài ging e-Learning, c to ra t các công c to bài ging (Authoring tool), tuân th chun SCORM, AICC nh phn mm to bài ging in t e-Learning LectureMAKER (Cc CNTT cp), phn mm PowerPoint kt hp vi Presenter, PPT2flash, Articulate... và các phn mm khác nh Adobe Connect, Adobe Captivate, Adobe Authorware, MS Producer (phiên bn beta 2010)... Thuyt minh cn ghi rõ tên công c son bài ging là gì?

Giáo án i kèm. Bài ging c xây dng theo chng, theo bài, theo c chng trình môn hc hoc theo mô un, không nht thit là c mt chng trình hoàn chnh theo khi lp; Thành phn thí nghim o: Là các phn mm hoc mô un phn mm mô phng hot ng ca thí nghim tht. Thí d: các mô un Java applet, interactive flash video. Dng xut bn và công b bài ging: có th xut ra các dng: CD (offline), web (online), pdf (textbook); Câu hi trc nghim tng tác cng c kin thc. Website e-Learning th hin môi trng trc tuyn tng hp cha các bài ging in t e-Learning nói trên; nên có cha h thng qun lý hc tp LMS nh Moodle (phn mm mã ngun m); Website cha phòng hc o nh Adobe Connect; Gii thiu tóm tt mc ích và ni dung trên website; ng link n website; Website trên localhost, copy vào a CD test. Bài trình chiu h tr ging dy 6 môn hc (Toán, Vt lý, Hóa hc, Sinh hc, Ting Anh và Tin hc); Giáo án; Phn thuyt minh bài ging cùng các t liu h tr. Nu s dng phn mm c bit, thì phi gi kèm ng link n a ch download phn mm hoc gi a cài t chng trình.

2. Website e-Learning

3. Bài trình chiu MS powerpoint hoc OOO Impress h tr ging dy

4. Sách giáo khoa in t th hin qua công c wikipedia hoc PDF có ch mc;

Quy nh sn phm và yêu cu i vi sn phm d thi 1. Quy nh sn phm d thi

Sn phm d thi cn ghi rõ trong bn thuyt minh là ã ot gii cuc thi nào, gii cp nào, thi gian ot gii. Song bài ging trong cuc thi này cn là bài làm mi, theo công ngh mi. Sn phm phi kèm theo các phn mm h tr có th tng thích và chy bình thng trên môi trng ca h iu hành hin có. Phông ch Unicode, Times New Roman, c ch 14. Sn phm là bài ging e-Learning phi c xây dng trên các công c h tr óng gói sn phm theo chun SCORM hoc AICC; Ni dung và kin thc bài ging: kin thc c bn, trng tâm, ni dung chính xác, ví d phong phú; Sn phm m bo phi y ni dung mà ban t chc yêu cu nh bài ging e-Learning, giáo án, thuyt minh bài ging; K hoch bài ging: th hin rõ mc tiêu, ni dung, tin trình bài ging các hot ng thy và trò, th hin mi liên kt ni dung gia các bài hc mi c; Tích hp CNTT: các t liu h tr bài ging, kt hp tng tác gia thy và trò qua CNTT, s dng các phn mm khác h tr, m bo tính thm m và s phm; Khuyn khích xây dng bài ging có nhiu tng tác, có hình nh video, audio i kèm, thu hình giáo viên ging bài trc tip. Sn phm c np úng a ch và trc thi hn kt thúc;

2. Yêu cu vi sn phm bài ging in t e-Learning

3. Yêu cu vi sn phm là website e-Learning, sách giáo khoa in t, thí nghim o

Website e-Learning h tr cp nht ni dung bài ging e-learning theo chun SCORM và ACCI; Ni dung cung cp trên website là các bài ging theo tng môn hc c th nh Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh vn và Tin hc; Sách giáo khoa in t xây dng trên nn wikipedia hoc *.pdf (y ch mc, liên kt); Các thí nghim o phi úng vi ni dung và kin thc trong tài liu; Tng hp và mô phng lch s vn hóa a phng. Ni dung và kin thc: kin thc c bn, trng tâm, ni dung chính xác, ví d phong phú; Sn phm m bo phi y ni dung mà ban t chc yêu cu nh tp trình chiu, giáo án, thuyt minh bài ging; K hoch bài ging: th hin rõ mc tiêu, ni dung, tin trình bài ging các hot ng thy và trò, th hin mi liên kt ni dung gia các bài hc mi c;

4. Yêu cu vi sn phm là các bài trình chiu

Tích hp CNTT: các t liu h tr bài ging, kt hp tng tác gia thy và trò qua CNTT, s dng các phn mm khác h tr, m bo tính thm m và s phm; Khuyn khích xây dng tp trình chiu có tng tác, có hình nh video, audio i kèm, thu hình giáo viên ging bài trc tip.

Sn phm c np úng a ch và trc thi hn kt thúc. a ch np sn phm d thi: Bài d thi np theo các cách sau: 1. Chuyn phát bu in. Trên phong bì ghi: "Sn phm d thi Thit k h s bài ging in t e-Learning" Cc Công ngh thông tin, B Giáo dc và ào to. S 30/18 T Quang Bu, Hà Ni 2. Qua e-mail: Bài d thi c nén và gi theo a ch E-mail cuc thi: [email protected] vi ch (subject) th in t là "Sn phm d thi Thit k h s Bài ging in t e-Learning"; 3. Ban T chc s hng dn thêm qua e-mail. V. C cu gii thng Tng cng giá tr trao cho các gii là 5.000.000.000 ng (Nm t ng) 1. TT 1 2 3 4 5 6 7 8 C cu gii thng ca cuc bao gm: Gii thng Theo Sn Mc thng Môn phm Tng cho mi gii hc khác (ng) 1 50.000.000 12 4 16 30.000.000 30 8 38 20.000.000 48 12 60 15.000.000 90 16 106 10.000.000 120 40 160 5.000.000 15 15 20.000.000 5 5 20.000.000 300 300 2000 500.000 200.000

Gii c bit Gii xut sc Gii A Gii B Gii C Gii khuyn khích Gii ng i (cp trng) Gii ng i (cp S) Gii thng cho sn phm là các bài trình 9 chiu in t Quà lu nim (cho tt c các nhóm vào 10 VCK) nh th USB hoc cp xách...

Gii thích: * Theo Môn hc: Toán, Vt lý, Hóa hc, Sinh Hc, Ting Anh và Tin hc. * Sn phm khác: Website e-Learning theo các ch môn hc; sách giáo khoa in t; các thí nghim o; các bài trình chiu h tr ging dy cho 6 môn hc trên.

Gii thng có th là tin mt hoc hin vt có giá tr tng ng.

C cu gii thng trên có th thay i da theo kt qu và cht lng ca sn phm. Ban T chc có th iu chuyn vì có th có môn có nhiu thí sinh xng áng c gii, có môn li ít.

2. Bng khen ca B Giáo dc và ào to: Ban T chc cuc thi s trình B Giáo dc và ào to cp Bng khen cho các tp th và cá nhân có sn phm ot gii. VI. Các mc thi gian Cuc thi c chính thc phát ng vào ngày 18/12/2009 và l Tng kt, trao gii thng d kin din ra vào ngày 23/9/2010. K hoch t chc cuc thi 1. Ngày 18/12/2009 t chc công b và phát ng cuc thi, m trang web chính thc ca cuc thi. 2. Gi CV n các S GD&T thông báo và ch o phát ng cuc thi. 3. Nhn ng ký tham gia cuc thi (qua ng công vn, qua ng ký trc tuyn qua trang web cuc thi), hn nhn ng ký n ht ngày 28/2/2010. 4. T chc tp hun công c to bài ging e-Learrning t 10/2/2010 n 10/4/2010. Tp hun trên 3 vùng min, mi lp 3 ngày, d kin khong 60 hc viên mt lp. Danh sách mi tp hun c S GD&T s tuyn và c i tham d. 5. Nhn bài d thi t ngày phát ng cuc thi n ht ngày 30/6/2010. 6. T chc chm t ngày 5/7/2010 n ht ngày 30/8/2010. 7. Công b gii thng cuc thi ngày 15/9/2010. 8. Tng kt và trao gii thng cuc thi, d kin ngày 23/9/2010. L trao gii thng 1. Mc ích l trao gii thng:

o

Nhm tôn vinh trí tu và công sc ca các thí sinh ot gii trong cuc thi "Thit k h s bài ging e-Learning" Tôn vinh nhng sn phm có tính sáng to và trí tru, công sc, t phá v i mi phng pháp dy hc áp ng c nhu cu phát trin ca xã hi nói chung và trong ngành giáo dc Vit Nam nói riêng.

o

2. Thi gian d kin: tháng 9 nm 2010. VII. Hng dn ng ký d thi Có 3 bc bn phi thc hin là: ng ký làm thành viên có tài khon ng nhp; sau khi ng nhp bn s m c mu ng ký d thi. Lu ý: Ni dung nhp vào bt buc s dng phông Unicode Ngun: Edunet

Information

8 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

97598