Read B CÔNG THNG text version

B CÔNG THNG TRNG C THNG MI

CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phúc à Nng, ngày 07 tháng 01 nm 2011

S:08/HD-CTM

HNG DN

V kt cu, ni dung và hình thc ca giáo trình, bài ging chung

Nhm thng nht v kt cu, ni dung và hình thc ca giáo trình, bài ging chung lu hành ni b; Nhà trng hng dn nh sau: Kt cu - Giáo trình, bài ging chung phi có kt cu hp lý, gm các phn bt buc theo th t: bìa chính; bìa ph (trang lót); li gii thiu (hoc li nói u); mc lc; ni dung (gm các phn, chng, bài) và tài liu tham kho. - Kt cu ca mi chng (bài) phi tuân th úng cng chi tit hc phn. Cui chng, bài phi có câu hi, bài tp và danh mc tài liu tham kho ca chng (bài) ó. - Nu thy cn thit, có th a thêm vào phn ph lc (bng ch vit tt, các thut ng, các vn bn tham kho...) sau phn ni dung và trc phn tài liu tham kho. 1. Ni dung 2.1. Bìa chính và bìa ph (trang lót) ging nhau, gm tên b ch qun (B Công Thng), tên trng (Trng Cao ng Thng mi), logo trng, loi tài liu (giáo trình, bài ging chung), tên tài liu (môn hc, hc phn), phm vi áp dng, phm vi lu hành, ngi biên son, a danh và nm phát hành. 2.2. Li nói u gm các ý: mc ích hoc lý do, s cn thit ca vic biên son; ngi biên son; c s hay cn c biên son; các ni dung chính, c im áng lu ý ca giáo trình, bài ging chung; phm vi áp dng; ghi nhn s óng góp ca các t chc, cá nhân (nu có) và thông tin ngi c liên h, góp ý. 2.3. Mc lc gm tên các phn, chng, bài trong giáo trình, bài ging chung theo th t và trang bt u. i vi phn ni dung, ghi y tên chng (bài) và các mc nh cng chi tit ca môn hc, hc phn. 2.4. Ni dung giáo trình, bài ging chung phi c th hóa các yêu cu v kin thc, k nng, thái ngh nghip phù hp vi mc tiêu ào to, ni dung ca cng chi tit hc phn, chng trình giáo dc và chun u ra ca nhà trng; áp ng yêu cu v phng pháp giáo dc; có nh hng c bn v phng pháp ging dy và kim tra, ánh giá; giúp ngi hc có th t nghiên cu theo hng dn ca ging viên. Thông tin a vào giáo trình, bài ging chung phi m bo tính khoa hc, chính xác và có h thng, cân i gia lý lun và thc hành, phù hp vi mc tiêu và c thù ca môn hc, hc phn; phù hp vi thc tin và cp nht c nhng thành tu mi ca 2.

1

khoa hc, công ngh và các ch chính sách mi ca Nhà nc; không vi phm pháp lut, không trái vi thun phong m tc ca dân tc. Ni dung nào trích dn nguyên vn thì phi ghi trong du ngoc kép, in nghiêng. Ghi tên tác gi, nm công b, tên tài liu, trang có on trích phía trc hoc phía sau on trích. Ni dung nào cn chú thích thì dùng công c footnote và chú thích ngay di trang tng ng; ánh s footnote liên tc t u n cui. Tài liu tham kho biên son phi áng tin cy, có ngun gc rõ ràng và c chú thích y ; phi tuân th Lut S hu trí tu và các vn bn pháp quy hin hành 2.5. Toàn b tài liu tham kho biên son phi c lit kê y , gm: tên tác gi, c quan ban hành (gi chung là tên tác gi), tên tài liu, tên nhà xut bn, a danh xut bn, nm xut bn... 3. Hình thc 3.1. Quy nh chung - Kh giy: Son tho trên giy A4; in ra trên giy A5. - Canh l: Trên 2cm, di 2cm, phi 2cm và trái 3cm. - Dòng u (header): 1,25cm; dòng chân (footer): 1,25cm. - Tht u dòng (tab): mc nh 1cm. - Khong cách các dòng trong on: nh dng dòng n (single). - Khong cách gia các on: 6pt. - Phn ni dung áp dng font Times new roman, bng mã Unicode; c 13pt hoc 14pt; phn khác c 18pt - 20pt. - Dòng ghi tiêu chính nh li gii thiu, mc lc, tên phn, tên chng (bài), tài liu tham kho...: Trình bày bng ch in hoa, m, canh gia, cách l trên và cách dòng mc chính bên di mt khong ln hn khong cách gia các on ni dung sao cho hài hòa; c ch có th ln hn c ch 18pt - 20pt. - ánh s trang t trang u tiên ca phn ni dung bng s rp chân trang, bên góc phi, c 12pt. Có th ánh s trang ca các trang trc trang ni dung bng s La mã thng, c 12pt. - Vic la chn cách trình bày phi thng nht t u n cui. 3.2. Quy nh chi tit 3.2.1. Phn bìa chính và bìa ph (trang lót) ­ Tham kho Ph lc 1 Bìa chính và bìa ph ging nhau c hình thc và ni dung. Khung ngoài dng ng thng n hoc kép. Ni dung t u n cui bìa u canh gia (center) và trình bày cách nhau hài hòa, c th nh sau:

2

- Tên b ch qun và tên trng: ch in hoa, ng; tên b ch qun dòng trên, c 14pt, nht; tên trng dòng di, c 16pt, m; gch ngang chân dòng tên trng, dài ti a bng 1/3 dài dòng tên trng. - Lo go trng m bo t l thng nht, chiu ngang (áy) không quá 5cm. - Tên tài liu gm các dòng: + Loi tài liu: in hoa, ng, nht, 20pt; + Tên chính ca tài liu: in hoa, ng, m, 24pt; + i tng s dng: in thng, ng, m, 16pt; + Phm vi lu hành: in thng, ng, nht, 16pt. - Biên son: Hc v và tên ngi biên son: in thng, ng, m, 16pt. - a danh và thi gian phát hành: in thng, ng, nht, 14pt. 3.2.2. Phn li gii thiu (hoc li nói u) ­ Tham kho Ph lc 2 Trình bày theo quy nh chung, in nghiêng hoc chn cách trình bày khác nhng phi hài hòa, p. 3.2.3. Phn mc lc ­ Tham kho Ph lc 3 - Trình bày theo quy nh chung nêu trên. - Tiêu chính (mc lc), tên phn, tên chng (bài) và tên mc chính ca chng (bài): in m. - Khuyn ngh làm mc lc t ng bng Microsoft Word. 3.2.4. gia. - Tên chng (bài): trình bày u trang mi; ch in hoa, m và canh gia. - Các phn, chng (bài), mc... và cách ánh s (ch) phi thng nht vi cng chi tit hc phn ã ban hành. - Các mc: ánh s (ch) vit t mép trái, mc chính in m. - u câu (sau khi xung dòng): tht vào 1 tab và canh u hai bên (justify). - Các ý có gch u dòng (-): v trí du gch im dng tab u tiên; các ý con nu có du bullet (+. *...) thì tht (tab) vào tng t nh du gch u tiên (-); mi cp tht vào 1 tab. - Các hình, s , bng, biu: Kích c phi hài hòa; có tên phía di, canh gia (center). Cú pháp chung: <s chng (bài), s th t ca hình (s ...) trong chng (bài) ó . Tên hình (s ...)>. Ngun trích dn (nu có) cng phi c ghi rõ ngay sau phn tên. Có th chn kiu in nghiêng tên hình (bng...).

3

Phn ni dung ­ Tham kho Ph lc 4

- Nu có nhiu phn: trình bày tên phn mt trang riêng; ch in hoa, m và canh

3.2.5.

Phn tài liu tham kho ­ Tham kho Ph lc 5

- Nu có nhiu th ting thì ghi theo th t: Vit, Anh, Pháp, Nga, Trung... - Mi nhóm tài tiu (cùng mt th ting), ghi theo th t anphabet tên tác gi. Tên ting Vit thì ghi theo ch cái u trong tên gi, ting nc ngoài thì theo ch cái u ca h. Tài liu ca t chc thì tên t chc có vai trò là tên tác gi và xp theo ch cái u ca tên t chc. - Tt c các tài liu tham kho u ánh s th t t 1 n ht. - Cú pháp chung: [stt]. [Tên tác gi], [Tên tài liu], [Tên nhà xut bn], [a danh xut bn], [Nm xut bn]. 4. T chc thc hin - Trng các Khoa, B môn thuc trng có trách nhim ph bin hng dn này cho toàn th ging viên trong n v bit thc hin. - Phòng Khoa hc và i ngoi trc tip kim ra kt cu, ni dung và hình thc trình bày, hng dn tác gi chnh sa và có th chnh sa li (nu cn) trc khi in n. - Trong quá trình thc hin, Nhà trng có th iu chnh và b sung hng dn giáo trình, bài ging ngày càng chun hóa hn./.

Ni nhn:

- Ban Giám hiu; - Các khoa, b môn trc thuc; - Lu Phòng KH&N, TCHC.

KT. HIU TRNG PHÓ HIU TRNG

inh Vn Tuyên

4

Ph lc 1. Mu bìa, bìa ph (trang lót)

14 in hoa, ng, nht

B CÔNG THNG

16 in hoa, ng, m

TRNG CAO NG THNG MI

Gch lin = 1/3 tên

H 3.2 x W 5, Wmax = 5cm

20 in hoa, ng, nht

BÀI GING CHUNG

24 in hoa, ng, m

PHÁP LUT I CNG

Dùng cho các ngành trình cao ng Lu hành ni b 18 in thng, ng, m

18 in thng, ng, nht

Biên son: ThS. Lng V Lam Giang

18 in thng, ng, m

à Nng, tháng 12 - 2010

18 in thng, ng, nht

5

Ph lc 2. Mu li gii thiu (m u)

36 in thng, nghiêng, m

Lêi giíi thiÖu

§Ó ®¸p øng nhu cÇu vÒ tµi liÖu gi¶ng d¹y vµ häc tËp cho sinh viªn c¸c chuyªn ngµnh tr×nh ®é cao ®¼ng...; ®Æc biÖt lµ yªu cÇu ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt l-îng ®µo t¹o; Tr-êng Cao ®¼ng Th-¬ng m¹i chñ tr-¬ng tæ choc biªn so¹n gi¸o tr×nh, bµi gi¶ng chung c¸c m«n häc, häc phÇn ®ang ®wäc triÓn khai gi¶ng d¹y. Thùc hiÖn chñ tr-¬ng trªn, Bé m«n C¬ b¶n ®· ph©n c«ng gi¶ng viªn, Th¹c sÜ LuËt L-¬ng Vò Lam Giang biªn so¹n tËp bµi gi¶ng nµy ®Ó dïng chung cho bé m«n, gióp cho viÖc gi¶ng d¹y cña gi¶ng viªn vµ viÖc häc tËp cña sinh viªn ®-îc thuËn lîi... Bµi gi¶ng chung häc phÇn Ph¸p luËt ®¹i c-¬ng ®-îc biªn so¹n dùa theo ®Ò c-¬ng chi tiÕt häc phÇn... vµ tham kh¶o c¸c tµi liÖu, gi¸o tr×nh cña mét sè nguån, t¸c gi¶ trong n-íc... Néi dung cña tËp bµi gi¶ng nµy bao gåm ... ch-¬ng... Trong qu¸ tr×nh biªn so¹n, t¸c gi¶ ®· cã chó ý cËp nhËt kh¸ ®Çy ®ñ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cã liªn quan (®Õn th¸ng... 2010)... vµ ®-a vµo mét sè t×nh huèng, vÝ dô minh häa ®-îc biªn so¹n tõ c¸c tµi liÖu, b¸o chÝ vµ quan s¸t thùc tiÔn... §Ó tËp bµi gi¶ng nµy ®Õn tay ng-êi ®äc, t¸c gi¶ ghi nhËn sù vµ c¸m ¬n sù gióp ®ì, tham gia ý kiÕn gãp ý, biªn tËp, söa ch÷a cña... MÆc dï ®· rÊt cè g¾ng, t¸c gi¶ nghÜ r»ng tËp bµi gi¶ng nµy cã thÓ cßn h¹n chÕ, sai sãt... T¸c gi¶ ch©n thµnh mong ®îi nhËn ®-îc sù phª b×nh, gãp ý cña... ®Ó lÇn t¸i b¶n b¶n sau ®-îc hoµn thiÖn h¬n. C¸c ý kiÕn tham gia xin ®-îc göi vÒ ®Þa chØ... Tr©n träng c¸m ¬n!

6

Ph lc 3. Mu mc lc

20 in hoa, ng, m

MC LC

14 in hoa, ng, m

Trang 1 2 3 3 3

Li gii thiu Mc lc CHNG 1. KHÁI QUÁT V NHÀ NC 1.1. Khái nim v nhà nc 1.1.1. Ngun gc ca nhà nc ...

14 in thng, ng, m

14 in thng, ng, nht

Ph lc Tài liu tham kho

197 200

7

Ph lc 4.: Mu phn ni dung Ph lc 4.1. Mu trình bày phn chính ca ni dung

PHN I <TÊN PHN>

20 in hoa, ng, m

8

Ph lc 4.2. Mu trình bày ni dung chi tit (chng, bài)

CHNG 1. KHÁI QUÁT V NHÀ NC

1.1. Khái nim v nhà nc

1.1.1. Ngun gc ca nhà nc T trc ti nay có nhiu quan im khác nhau v s xut hin ca nhà nc; vì ây là mt hin tng xã hi a dng và phc tp, liên quan ti li ích ca mi tng lp, các dân tc và trt t, s n nh ca xã hi. nhn thc úng và y v nhà nc, phi lý gii hàng lot vn và trc ht là ngun gc ca nhà nc. ... - S thng tr v kinh t; - S thng tr v chính tr; ... + ... + ... Theo Abc (Xyz, tr. 25), "Nhà nc là..." hoc: ... "Nhà nc là..." (Mnp, Rst, tr. 26). (Trích dn trc tip) Theo Def (1995), Nhà nc là.... (Trích dn gián tip) "tt c quyn lc nhà nc..."1

13 in thng, nghiêng, nht 13 in thng, ng, nht 14 in thng, ng, m 20 in hoa, ng, m

12 in thng, nghiêng, nht

Hình 1.1. S t chc b máy nhà nc... (Ngun: ...)

13 in thng, ng, nht

10 in thng, ng, nht

1

Hin pháp (1992), iu 3.

9

Ph lc 5. Mu trang tài liu tham kho

14 in thng, ng, m

TÀI LIU THAM KHO

18 in hoa, ng, m

A. Ting Vit

[1]. Nguyn Vn A, Tài liu... , CTQG, Hà Ni, 2005. [2]. Quc hi nc Cng hòa xã hi ch ngha Vit Nam, Lut dân s 2005, Thng kê, Hà Ni, 2007. 13 in thng, nghiêng, nht ...

13 in thng, ng, nht

10

Information

B CÔNG THNG

10 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

237955