Read MAGYAR IRODALOM text version

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam

Óra 1. Az óra anyaga Bevezet óra A tankönyv témakörei, olvasmányok Év eleji ismétlés Év eleji ismétlés A tanult fogalmak ismétlése A 7. osztályos irodalmi korszakok Avantgárd Szimbolizmus Impresszionizmus Korszak, korstílus Szabadvers, képvers Történelmi háttér Nyugat Jelents egyéniségei Küldetéstudat, szimbólum, szimbolizmus Metafora, motívum A tanultak felismerése a kiválasztott mveken Memoriterek felidézése Egyéni munka Fogalmak, ismeretek Az irodalmi mvek felosztása, verstani ismeretek Készségfejlesztés Beszélgetés Szemléltetés, koncentráció Kötelez olvasmány bemutatása Megjegyzés A tankönyv és a füzet használatának ismertetése

2. T 3.

4.

Év eleji szövegértési felmérés írása. A szövegértés értékelése A századvég, az új mvészeti törekvések, a legfontosabb irányzatok Az avantgárd A szimbolizmus A Nyugat-szerepe, képviseli

Kifejez olvasás, lényegkiemelés

Nagy László képversei

Feladatlap megoldása IKT30' IKT 15'

5. T 6. 7.

Összefüggések keresése

A Nyugat címlapja

IKT 15'

8. T 9. 10. 11. T

Ady Endre élete A Szeretném, ha szeretnének... c. életrajzi film megtekintése Hitvallás és küldetéstudat Góg és Magóg fia vagyok én Az Ady és Léda cím film megtekintése Sem utódja, sem boldog se

Vázlatkészítés

Ady-kötet

IKT 35'

12. 13. 14. 15. T 16.

A ,,magyar Ugar" és a halál motívuma A magyar Ugaron Ady: Párisban járt az sz Ady szerelmi lírája rizem a szemed Lédával a bálban Ady hazaszeretete és forradalmisága A föl-földobott k Dózsa György unokája Móricz Zsigmond élete Életem regénye-részletek Hét krajcár I. Hét krajcár II.

Ugar, szimbólum

Kifejez olvasás

Memoriter

Jelképek, ellentétek

Stílusképek felismerése, szerepe

Léda és Csinszka képe

Hazaszeretet, honvágy Alliteráció Önéletrajzi regény

Értelmez hangsúlyozás Ritmizálási gyakorlatok Vázlatkészítés Dózsa György parasztháborúja Czine Mihály: Móricz Zsigmond Életrajzi térkép IKT 20' Elzetes feladat: gyjtmunka Móriczról

17. 18. T 19.

Novella, tetpont, fordulat, csattanó, realizmus, drámaiság

20. 21. T 22. 23. 24. T

Móricz: Erdély Móricz-novellák Egy Móricz-novella filmváltozata: Barbárok Móricz novellái: a Virtus cím novella feldolgozása Légy jó mindhalálig

Szólások gyjtése a Móricz: Életem regénye szegénységrl Írásbeli készségfejlesztés: fogalmazás írása Összehasonlító melemzés, A Barbárok c. novella eredeti véleménynyilvánítás írott változata

A paraszti világ ábrázolása A regény keletkezése, Vázlatkészítés témája, cselekményelemek, A cím értelmezése a regény szerkezete Részletek a filmbl Szorgalmi feladat: a filmváltozat és a regény összehasonlító elemzése

25. 26. 27. T 28. 29. 30. 31. T 32. 33. 34. 35.

Légy jó mindhalálig Légy jó mindhalálig Félévi felmérés szövegértésbl Légy jó mindhalálig Összefoglalás: Ady Összefoglalás: Móricz Az I. irodalmi dolgozat elkészítése Témazáró írása: Ady és Móricz Az I. irodalmi dolgozat írása Babits Mihály élete Messze, messze... Babits Mihály: Hazám

A szereplk csoportosítása, ábrázolásmód, stílus

Jellemzési módok gyakorlása IKT 45'

IKT 45' Rendszerezés, versmondás Önértékelés, véleménynyilvánítás Elzetes f.: kiseladás: Babits élete

Költ, esszéíró, szerkeszt, poéta doctus Versciklus, epilógus

Az impresszionista stílusjegyek felismerése Differenciálás: Új leoninusok-önálló verselemzés Verstani ismeretek gyakorlása: a leoninus Hangutánzó és hangulatfest szavak keresése

Életrajzi térkép Babits arcképe Babits-kötet IKT 15' Elzetes f.: kiseladás: Kosztolányi élete

T 36. 37.

Az irodalmi dolgozat javítása Kosztolányi Dezs élete, pályaképe, lírájának jellegzetességei A szegény kisgyermek panaszai Petfi Sándorka Versciklus A lírai beszél Kosztolányi arcképe Életrajzi térkép Kosztolányi regényei IKT 15'

38. 39. T

40.

Karinthy Frigyes: Röhög az egész osztály

Novellaszer humoreszkek sorozata Helyzet- és jellemkomikum Nyelvi humor, gúny, irónia

Íráskészség fejlesztése: humoreszk írása

IKT 15' Elzetes f.: kiseladás: József Attila élete

41. 42. 43. T 44.

Könyvtári óra: a Nyugat lírikusai Tóth Árpád, Juhász Gyula József Attila élete Curriculum vitae József Attila korai versei Szeretném, ha vadalmafa lennék Tiszta szívvel Az anya-gyermek kapcsolat lírai megjelenítése József Attila: Mama Anyám A rend és a ,,közélet" motívumai Levegt! Születésnapomra Válogatás József A. verseibl Versmondó óra-memoriterek számonkérése Radnóti Miklós élete és kora Az Erltetett menet c. film megtekintése Az Erltetett menet c. film megtekintésének folytatása Fasizmus-a kor, amelyben élt Lírai számvetés

Gyjtmunka Kiseladás: szóbeli készség fejlesztése IKT 20'

Önálló verselemzés: Kései sirató Gondolati költemény A rím Rímfajták felismerése József Attila összes verse Versmondás gyakorlása A Dunánál

IKT 20'

45. 46. T 47. 48. 49. 50. T 51.

József A. életrajza

IKT 15' IKT 45' IKT 45'

52. 53. 54. T 55.

Beszélgetés a látott filmrl Erltetett menet c. vers Radnóti: Nem tudhatom Radnóti szerelmi lírája Tétova óda Válogatás Radnóti Miklós verseibl Razglednicák A II. irodalmi dolgozat írása A hazaszeretet verse Fa-motívum Óda, idill Szinesztézia Ecloga Töredék A ritmus mint tartalmi elem

Véleménynyilvánítás, filmelemzés A vers szerkezete, érzelmei A költ és a pilóta szemszöge Verslábak jelölése, felismerése

Médiaismeret alkalmazása

Radnóti-kötet

IKT 20'

56. 57. 58. T 59. 60. 61. 62. T 63.

Rendszerezés Válogatás Radnóti Miklós verseibl: Hetedik ecloga, Töredék Összefoglalás: a Nyugat Témazáró írása A II. világháború az irodalomban Sánta Ferenc: Nácik Hajnóczy Péter: Ki a macska? Szövegértés- Év végi felmérés Novella Ok ­okozati összefüggések keresése A hangos, kifejez olvasás gyakorlása Jellemtérkép készítése a szereplkrl A II. világháborúról tanultak, térkép

Information

MAGYAR IRODALOM

5 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

832107