Read Vzor tlaeiva písomného splnomocnenia text version

Vzor tlaciva písomného splnomocnenia:

Da .......................2012

PLNOMOCENSTVO

Akcionár spolocnosti CEMMAC, a.s. so sídlom: Cementárska 14, 914 42 Horné Srnie, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Trencíne, oddiel Sa, vlozka c. 14/R, ICO: 31412106 (alej len ,,Spolocnos") Spolocnos: Obchodné meno: Sídlo: Identifikacné císlo: Zapísaná v obchodnom registri: ktorá je vlastníkom Pocet kusov akcií: Súcet menovitých hodnôt akcií, ktoré oprávujú akcionára, prípadne jeho splnomocnenca na hlasovanie: Pocet hlasov akcionára: Podiel na základnom imaní v %: splnomocujem týmto: Splnomocnenec fyzická osoba: Meno a priezvisko: Adresa bydliska: Rodné císlo/dátum narodenia: Splnomocnenec právnická osoba: Obchodné meno Sídlo: Identifikacné císlo: Zapísaná v obchodnom registri: Fyzická osoba: Meno a priezvisko: Adresa bydliska: Rodné císlo/dátum narodenia:

na riadnom valnom zhromazdení Spolocnosti konanom da ...................... v...................... Splnomocnenec má právo kona na predmetnom valnom zhromazdení v plnom rozsahu práv akcionára, najmä dáva návrhy, hlasova, pozadova vysvetlenia, vykona vsetky právne úkony a podpísa vsetky právne dokumenty s vecou súvisiace. V mene akcionára:

Information

Vzor tlaeiva písomného splnomocnenia

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

55223