Read narkomania2005.pdf text version

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWALKACH BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

NARKOMANIA

Wybór literatury i filmów za lata 1980-2005

OPRACOWALA :

BARBARA RUTKOWSKA

SUWALKI 2005

SPIS TRECI

1. Metoda opracowania bibliografii........................2 2. Wykaz skrótów.............................................5 3. Wykaz czasopism i skróty ich tytulów..................6 4. Schemat ukladu bibliografii..............................8 5. Zrb glówny................................................9 6. Indeks alfabetyczny autorów, recenzentów, tlumaczy i reyserów......................................69

2

TEMAT NARKOMANII W LITERATURZE I FILMACH

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE 1980 - 2005

1. Metoda opracowania bibliografii

Opracowana bibliografia naley do grupy bibliografii specjalnych, treciowych typu zagadnieniowego, o zakresie ograniczonym do problematyki narkomanii. Jest ona adresowana do szerokiego grona odbiorców : nauczycieli, pedagogów, katechetów, bibliotekarzy szkolnych, studentów, uczniów, rodziców i wszystkich osób zainteresowanych t problematyk, którzy pragn skutecznie zapobiega patologiom spolecznym i pomaga osobom z krgu uzalenienia narkotycznego. Jest to bibliografia retrospektywna, dotyczy jednak okresu selekcj z punktu wspólczesnego (lata 1980 ­ 2005). Zastosowano w niej dokumentów, uwzgldniajc material najbardziej wartociowy

widzenia uytkownika. Wybierajc dluszy okres czasu autorka spisu kierowala si tym, by nie pomin wanych pozycji, które nie stracily na wartoci, a zawieraj cenne rady i wskazówki w zwalczaniu narkomanii. Podstaw do sporzdzenia bibliografii byl ,,Przewodnik Bibliograficzny" , ,,Bibliografia Zawartoci Czasopism", z których od roku 1995 wykorzystany zostal nonik elektroniczny, co bardzo ulatwilo wyszukiwania. Przydatna okazala si te bibliografia zawarta w wydawnictwach zwartych i ciglych, m. in. Katalog filmów, Nowe Ksiki. Zasig jzykowy i terytorialny, ze wzgldu na zakladanego adresata bibliografii jest ograniczony do jzyka polskiego (w tym take tlumaczenia

3

z innych jzyków) i terenu Polski. Zasig formalno-wydawniczy jest nieograniczony - rejestruje ona zarówno publikacje samoistne wydawniczo, jak równie artykuly z czasopism i fragmenty. Zasig formalno-pimienniczy ograniczony zostal do pimiennictwa naukowego i publicystycznego. Zasig autorski jest nieograniczony przez typy dokumentów, obejmuje dokumenty pimiennicze oraz audiowizualne (np. filmy video). Bibliografia zawiera ogólem 577 opisów. Metoda opracowania bibliografii jest prymarno-pochodna, przy przewadze opisów pochodnych. Cz opisów opracowanych z autopsji zawiera adnotacje treciowe poniewa bibliografia ma pelni funkcj swoistego przewodnika tematycznego po problematyce narkomanii. Kompozycja bibliografii zostala sporzdzona na podstawie normy PN76/N-01153 Kompozycja wydawnicza i topograficzna bibliografii specjalnych w ukladzie dzialowym lub systematycznym. Sklada si na ni : wstp, wykaz skrótów w opisie bibliograficznym, wykaz tytulów czasopism i ich skrótów, wykaz publikacji dotyczcych narkomanii. Wstp informuje o zakresie, zasigach i kompozycji bibliografii. Wykaz skrótów sporzdzony zostal w oparciu o norm PN-85/-01158 Skróty wyrazów i wyrae w opisie bibliograficznym. Wykaz tytulów czasopism i ich skrótów zrobiono na podstawie normy PN-N-01178 : 1994 Zasady skracania tytulów wydawnictw ciglych. Zrb glówny skladajcy si z 577 pozycji posiada uklad formalny i dzieli material bibliograficzny na dzialy : Materialy kompozycyjne, sympozja ; Literatura naukowa i popularnonaukowa (Ksiki. Artykuly z czasopism) ; Programy profilaktyczne ; Literatura pikna ; Materialy audiowizualne ­ filmy video (filmy dokumentalne, filmy fabularne). Wszystkie czci posiadaj jednolit numeracje. W obrbie kadego dzialu zastosowano szeregowanie alfabetyczne wg hasel autorskich zgodnie z norm PN-80/N01223, a w przypadku braku autora wg hasel tytulowych.

4

Opis bibliograficzny ksiki sporzdzony zostal w drugim stopniu szczególowoci w oparciu o norm PN-82/N-01151-01. Opis bibliograficzny ksiki. Opis bibliograficzny artykulu sporzdzono zgodnie z norm PN-N01152-2 : 1997 Opis bibliograficzny. Wydawnictwa cigle. Dopelnienie bibliografii stanowi indeks alfabetyczny autorów, recenzentów, tlumaczy i reyserów. Konstrukcja bibliografii umoliwia adresatom dotarcie do poszukiwanych materialów rónymi drogami : poprzez nazwiska autorów lub innych wspólautorów ­ przy wykorzystaniu indeksów, albo poprzez penetracj wybranych dzialów zrbu glównego. Mona wyrazi nadziej, e tak obszerna bibliografia pozwoli zainteresowanym odnale pimiennictwo ukazujce metody badania i okrelania stopnia zagroenia narkomani, sposoby zapobiegania jej, programy profilaktyczne i naprawcze.

5

2. Wykaz skrótów w opisie bibliograficznym

ang. ­ angielski art. ­ artykul b.m. ­ bez miejsca b.r. ­ bez roku cz. ­ cz d. ­ dnia fot. ­ fotografia il. ­ ilustracja jz. - jzyk nr ­ numer oprac. ­ opracowanie pol. ­ polski popr. ­ poprawione przem. ­ przemówienie rec. - recenzja red. ­ redaktor rys. - rysunki s. ­ strona tabl. ­ tabela uzup. ­ uzupelnione wyd. ­ wydanie wykr. ­ wykres zm. ­ zmienione

6

3. Wykaz czasopism i skróty ich tytulów

Alkohol i Narkomania

Ateneum Kaplaskie Auxlil. Soc.

- Alkoh. i Narkom.

Brulion Charaktery

Chemia w Szkole - Chemia w Szk. Chowanna

Dyrektor Szkoly Edukacja

Edukacja i Dialog

- Dyr. Szk.

Kultura i Edukacja Lider

- Kult. i Eduk. Kwartalnik Edukacyjny

Lubelski Rocznik Pedagogiczny - Lub. Rocz. Pedag.

Nauka i Przyszlo

- Nauka i Przyszl. Nowa Szkola - Nowa Szk. Nowe Ksiki Nowe Pastwo - Nowe Past. Nowiny Psychologiczne - Now. Psychol. - Opiek. Wychow. Ter.

Opieka. Wychowanie. Terapia. Pedagogika Spoleczna

- Pedag. Spol. Polityka Spoleczna - Polit. Spol. Poradnik Jzykowy - Por. Jz. Prawo i ycie Prawo Nauk Pedagogicznych - Pr. Nauk Pedag. Problemy Alkoholowe - Probl. Alkoh. Problemy Narkomanii - Problemy Narkom. Problemy Opiekuczo-Wychowawcze - Probl. Opiek.-Wychow.

7

Problemy Poradni Psychologicznej - Probl. Porad. Psychol. Problemy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Probl. Porad. Psychol Pedag. Problemy Rodziny - Probl. Rodz. Przegld Przegld Psychologiczny - Przegl. Psychol. Psychologia Wychowawcza - Psychol. Wychow. Przegld Techniczny - Prz. Tech. Przegld Tygodniowy - Prz. Tyg.

Rejent

Remedium Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych

Szkola Specjalna

- Szk. Spec. Szkola Zawodowa - Szk. Zawod. wiat Problemów

- Tyg. Powsz. Tygodnik Solidarnoci - Tyg. Soli.

Tygodnik Powszechny Unia. Gedan. W Drodze

Wiadomoci Kulturalne - Wiad. Kult. Wieci Owiatowe Wprost Wszechwiat Wychowanie Fizyczne i Higiena - Wych. Fiz. i Hig. Wychowanie Fizyczne. Zdrowie. - Wych. Fiz. Zdr. Wychowanie na Co Dzie - Wych. Fiz. Zdr. Wychowawca Wyrazy - Z Zag. Nauk Sd. Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Fizyczne - Zagad. Wychow. A Zdr. Psych. Zdrowie Psychiczne Zdrowie Publiczne - Zdr. Publ. Zeszyty Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie - Zesz. Nauk. AWF w Krakowie

Z Zagadnie Nauk Sdowych

8

4. Schemat ukladu bibliografii.

1. Materialy konferencyjne, sympozja 2. Literatura naukowa i popularnonaukowa 2.1. Ksiki 2.2. Artykuly z czasopism 3. Programy profilaktyczne 4. Literatura pikna 5. Materialy audiowizualne ­ filmy video 5.1. Filmy dokumentalne 5.2 Filmy fabularne

9

5. Zrb glówny

1. Materialy konferencyjne, sympozja

1. Bieniowski Henryk.: Rodzina a narkomania - glówne problemy // w: Materialy z I Krajowego Sympozjum. ­ Warszawa: TR i PDz + ,,Powrót z U" 1988. ­ S. 166-178. 2. Cekiera Czeslaw: Mlodzie i narkomania. Korespondencja z St. Petersburga : 18 Midzynarodowa Konferencja wiatowej Federacji Wspólnot Terapeutycznych, ST. Petersburg, Rosja // Probl. Alkoh. ­ 1996, nr 10, s. 15-17 3. Cekiera Mieczyslaw: Nowe wymiary zapobiegania narkomanii // Probl. Alkoh. ­ 1999, nr 2 s. 17-20 (wiatowa Konferencja Organizacji Pozarzdowych w Bangkoku) 4. Farmakoterapia w stanach uzalenie : (materialy z sympozjum) [Radziejowice 9-10 grudnia 1985 roku] / pod red. Marka Stanaszaka. ­ Warszawa: Spóldzielcza Agencja Reklamowa, 1087. ­ 100 s. 5. Górska Danuta.: Integrowanie terapii dzieci z problemem narkomanii i terapii ich rodziców na podstawie dowiadcze w Poradni Leczenia Uzalenie w Slupsku. Niepublikowany referat z Ogólnopolskiej Konferencji ,,Profilaktyka i Terapia w Narkomanii" Lód 13-14 Krajowa grudnia 2001. Lewandowska-Kido Teresa: Szkolny program profilaktyki po roku dowiadcze ­ II Konferencja w Warszawie 29.09­01.10.2003 r. zorganizowana przez Mini 6. Lewandowska-Kido Teresa: Szkolny program profilaktyki po roku dowiadcze ­ II Krajowa Konferencja w Warszawie 29.09-01.10.2003 r. zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu przy wspólpracy z ETOH, Fundacj Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych // Problemy Opiek.Wychow., 2003 nr 10 s.56-57 7. Kamiska-Buko Boenna, Szymaska Joanna: Seminarium ,,Rozpoznawanie kontaktów ucznia ze rodkami psychoaktywnymi i diagnozowanie problemów ucznia zagroonego uzalenieniem" : 23-24 1997, Konstancin // Probl. Porad. Psychol. ­ 1998, nr 1 s. 135-141 8. Kotaski Marek: MONAR jako system resocjalizacji narkomanów i ,,Ruch Czystych Serc" jako system profilaktyki uzalenie wród mlodziey. Niepublikowany referat konferencyjny. ­ 2001. 9. Kooyman M.: Zaangaowanie rodziny w terapi osoby uzalenionej. Niepublikowany referat konferencyjny. ­ 2001.

10. Martens J.: Kwestia kobiet w leczeniu uzalenienia od narkotyków ­ ogólne schematy i specyficzne metody terapii. Niepublikowany referat konferencyjny. 11. Miejsce rodziny w profilaktyce uzalenie. witokrzyskie Dni Profilaktyki Kielce 2003. Ogólnopolska Konferencja 14-15 maja 2003 roku / praca zbiorowa pod red. Ta

10

deusza Sakowicza i Anny Kieszkowskiej ; Akademia witokrzyska; Zaklad Profilak tyki Spolecznej i Resocjalizacji. ­ Kielce: ,,Jedno", 2003. ­ 440 s. 12. Mlodzie z grup ryzyka : Perspektywy profilaktyki / pod red Miry Prejsner. ­ War szawa: Past. Agencja Rozwizywania Problemów Alkoholowych, 2003. ­ 142 s. (Narkomania-zapobieganie i zwalczanie-materialy konferencyjne) 13. VIII Europejska Konferencja dotyczca rehabilitacji i polityki przeciwdzialania narkomanii ­ Warszawa 5 ­ 8 wrzenia 2001 r. // Problemy Narkomanii. ­ 2001, nr 2 s. 87 14. Porzak Robert: Profilaktyka uzalenie na uczelniach wiata ­ wybrane przyklady : (streszczenie wykladu na konferencji inaugurujcej program ,,Uczelnie wolne od narkotyków" 11 listopada 2001 w Warszawie // Problemy Narkomanii. ­ 2004, nr 1 s. 12-19 15. Profilaktyka uzalenie drog wolnoci czlowieka : Materialy konferencji nt. ,, Profilaktyka uzalenie fundamentem zdrowia w trzecim dziesicioleciu. ­ Lublin, 18 ­ 21 V 1999 r. / red. Czeslaw Cekiera i Iwona Niewiadomska. ­ Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2001. ­ 281 s. 16. Psychopatologia i psychoprofilaktyka : przejawy narkomanii, alkoholizmu, przemocy, zaburze psychicznych w rodzinie i szkole oraz moliwoci i przeciwdzialania : mate rialy ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Pedagogik i Spolecznej Wyszej Szkoly pedagogicznej w Czstochowie, 19 ­ 19 X 1999 r. / red. Andrzej Margasiski, Beata Zajcka. ­ Kraków: ,,Impuls", 2000. ­ 592 s. 17. Rola ambulatoryjnych uslug zdrowotnych w systemie rehabilitacji osób uzalenionych od narkotyków. Konferencja w Mdralinie zorganizowana przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdzialania Narkomanii w porozumieniu z Urzdem Nadzoru Ubezpiecze Zdrowotnych, 23-25 V 2001 // Problemy Narkomanii. ­ 2001, nr 2 s.86 18. Streszczenia referatów z III Midzynarodowej Konferencji : Leczenie substycyjne rehabilitacja narkomanii ­ Katowice, 29 IX ­ 02 X 2004 // Alkoholizm i Narkomania. . ­ 2004, nr 1/2 , s. 111-133. 19. Uywanie substancji psychoaktywnych przez mlodzie : Konferencja (materialy pokonferencyjne) / [zred. zespól w skladzie Tadeusz Cielecki red. nacz. i in.]. ­ Kielce: KWP, 2001. - 68 s.

11

2. Literatura naukowa i popularnonaukowa

2. 1. Ksiki

20. Andrzejewska Ewa: O narkomanii wród mlodziey. - Wyd. 3. - Warszawa : Past. Zaklad Wydawnictw Lekarskich, 1983. - 14 s. 21. Alkohol i narkotyki w yciu polskiej mlodziey : Dylematy profilaktyki. -Warszawa : Past. Agencja Rozwizywania Problemów Alkoholowych, 2002 . - 151 s. Cz. 1. Europejski Program Bada Ankietowych w Szkolach na temat uywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych / oprac. Janusz Sieroslawski, Antoni Zieliski Cz. 2. Dylematy i wyzwania profilaktyki problemowej / oprac. Mira Prajsner. 22. Anthony Mitchel T.: Dlaczego? : Samobójstwo i inne zagroenia wieku dorastania / przel. A. Karpowicz. ­ Warszawa: ,,Vocatio 1994. ­ 211 s. (Uzalenienia ­ narkomania) 23. Bibliografia Edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz innych, wybranych publikacji przydatnych dla osób pracujcych w tych dziedzinach teorii i praktyki w Polsce w latach 1990 ­ 2000 / pod red. Barbary Woynarowskiej. ­ Warszawa: Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania UW, BOWI, 2001. ­ 127 s. 24. Bielawiec Aleksander, Krel Miroslaw: Narkomania i alkoholizowanie si mlodziey. - Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 1992. - 211 s. 25. Boloz Wojciech, CSsR: ycie w ludzkich rkach : podstawowe zagadnienia bioetyczne. ­ Warszawa: Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej: ,,Adam", 1997. ­ 239. (Narkomania. Uzalenienia) 26. Bolaz Wojciech, CSsR: ycie w ludzkich rkach : podstawowe zagadnienia bioetyczne. - Warszawa: Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej, ,,Adam", 1997. ­ 239 (Uzalenienia - narkomania) 27. Bra albo by : magazyn Monar 85 / [zespól red. Krzysztof Czabaski i in.]. ­ Warszawa: Agencja Omnipress - Spóldzielnia Pracy Dziennikarzy, 1985. - 128 s. 28. Bruliski Adam: Narkomania : (materialy programowe). - Slupsk : Wydaw. SP, 1999 . - 42 s. 29. Bruliski Adam: Narkomania : problemy prawne i praktyczne. - Slupsk "Niebieski". ­ 2001. - 76 s.

12

30. Cekiera Czeslaw: Dzieci i mlodzie zagroone narkomani // W: 50 tajemnic o na szych dzieciach. - Warszawa: Instyt. Wydaw. Zwizków Zawodowych, 1987. - S 31. Cekiera Czeslaw: Toksykomania, narkomania, lekomania, alkoholizm, nikotynizm. ­ Warszawa: Past. Wydaw. Nauk., 1985. - 299 s. 32. Cekiera Czeslaw : Psychoprofilaktyka uzalenie oraz terapia i resocjalizacja osób uzalenionych : metody i zaklady, wspólnoty. Wyd. 2. - Lublin : TN KUL, 1993. ­ 31 s. (Autor przekazuje w tym opracowaniu rónorodne metody, programy i systemy profilaktyki i resocjalizacji osób uzalenionych. Odbiorcami tej ksiki mog by ­ lekarze, terapeuci, psychologowie, pedagodzy, wychowawcy, duchowni, jak i studenci tych specjalizacji a take wszyscy, którzy pragn nie pomoc w wyzwoleniu si z nalogów osobom uzalenionym) 33. Cekiera Czeslaw: Rozwój ku wyszym wartociom profilaktyk uzalenie. ­ Zakro czym: Orodek Apostolstwa Trzewoci, 1993 . ­ 96 s. (Psychologia. Uzalenienia ­ narkomania) 34. Cekiera Czeslaw: Ryzyko uzalenie. ­ Lublin: Wydaw. Towarzystwa KUL, 1994. ­ 230 s. (Ksika ta stanowi kompendium wiedzy z zakresu najnowszej psychologii uzalenie. Prezentuje róne rodzaje uzalenie ­ nie tylko od narkotyków, alkoholu, tytoniu, leków ale take od grup podkultury mlodzieowej : chuliganów, gitowców, punków, skinów itp. Jak by wolnym, jak mdrze y aby si nie uzaleni, a uzalenionym uwolni si od zniewolenia ­ odpowiedzi wlanie na te pytania czytelnik znajdzie w tej ksice ) 35. Chruciel Tadeusz Leslaw, Preiss-Myslowska Marta: Ustawa o przeciwdzialaniu narkomanii : komentarz. - Warszawa: C.H. Beck, 2000. - 531 s. 36. Czstochowski Ryszard: Czas klski ? : problemy narkomanii wród mlodziey szkol nej. ­ Bydgoszcz: ,,Naprzeciw", 1994. ­ 35 s. 37. Czy rodzice s bezsilni ? : czy mona ustrzec dzieci przed pokus brania rodków uzaleniajcych i uzalenieniem / [tl. z niem. Urszula ok-Jaroszewska]. - Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii, 1980. -35 s. 38. Dimoff Timothy, Carper Steve: Jak rozpozna czy dziecko siga po narkotyki ? / [tl. Z ang. Jan Piotrowski i Lukasz Roniker]. - Wyd. 3 zm. - Warszawa: ,,Elma Books", 2000 . ­ 203 s. (Jest to rzeczowy i rzetelny poradnik dla rodziców. Przedstawia on aktualne realia zwizane z alkoholizmem i innymi narkotykami. Uczy identyfikowa oznaki wiad czce o obecnoci narkotyków w yciu dziecka. Zwraca uwag rodziców na cztery kolejne fazy konsumpcji narkotyków wraz z nastpstwami ich uycia ; glówne kategorie narkotyków, wygld poszczególnych narkotyków, nazwy potoczne, oznaki uycia; powody dla których dzieci sigaj po narkotyki. Spora cz ksiki zajmuj

13

porady praktyczne dotyczce m.in. waszej interwencji i jak stworzy dom wolny od narkotyków 39. Doktór Tadeusz: Pomidzy medycyna a religi : ruchy religijne i parafialne w prak tyce i terapii uzalenie. - Warszawa: ,,Pusty Oblok", 1994. - 95 s. 40. Dorastanie : zagroenia i psychologiczne wsparcie / pod red. Adama Dbka. ­ Zielona Góra: Pelnomocnik Wojewody Zielonogórskiego ds. Zapobiegania Narkomanii. Urzd Wojewódzki. Wydzial Zdrowia, 1993. - 113 s. 41. Duszpasterskie wyzwanie wobec narkomanii i AIDS / pod red. Arkadiusza Nowaka. ­ Szczecin: ,,Ottonianum", 1998. ­ 126 s. 42. Dymek-Balcerek Krystyna: Patologie zachowa spolecznych ­ rzeczywisto przelomu XX i XXI : narkomania, alkoholizm, samobójstwa, grupy subkulturowe, sekty. ­ Wyd. 3 zmien.. ­ Radom: Politechnika Radomska im. Kazimierza Pulaskiego, 2000.276 s. 43. Dziewiecki Marek: Nowoczesna profilaktyka uzalenie. ­ Kielce:"Jedno", 2000, . - 219 s. 44. Elliot Julian, Maurice Place: Dzieci i mlodzie w klopocie : poradnik dla psychologów / tl. z ang. Malgorzata Babiuch. ­ Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedag., 2000. ­ 239 s. (Literatura Pedagogiczna) 45. Falewicz Jan K.: Alkoholizm i narkomania. ­ Warszawa: Polskie Tow. Psychologiczne 1988. ­ 206 s. 46. Fieske Kazimierz, Sobiech Robert: Narkomania : interpretacje problemu spolecznego .- Warszawa: Instytut Wydawniczy Zwizków Zawodowych, 1987. - 314 s. 47. Ga Zbigniew Bronislaw: Profilaktyka uzalenie. -Warszawa : Wydawnictwa Szk. I Pedag., 1993. - 234 s (W ksice zostaly poddane szczególowej analizie wspólczesne trendy w profilaktyce uzalenie na wiecie, aby polskim profesjonalistom umoliwi podejmowanie bardziej skutecznych dziala w zakresie przeciwstawiania si temu wszystkiemu, co ulatwia mlodym ludziom wiklanie si w pta uzalenie. W poszczególnych rozdzialach omówienie zostaly m.in.: ogólna koncepcja profilaktyki uzalenie; modele programów profilaktycznych; oddzialywanie profilaktyczne ukierunkowane na rodziców i wychowawców; badanie skutecznoci programów profilaktycznych) 48. Ga Zbigniew Bronislaw, Marki-Struga: Rodzina wobec uzalenie.- Warszawa: Past. Agencja Rozwizywania Problemów Alkoholowych, 1993. - 141 s. 49. Gdzie szuka pomocy : informator / Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii; oprac. Pracownicy Biura Zarzdu Glównego TZN. - Wyd. 6 popr. i uzup. - Warszawa: TZN, 1990. - 36 s.

14

50. Goldstein Arnold P. i in.: Umiejtnoci chronice (odmawiania) : zapobieganie narkomanii wród mlodziey / tl. Wlodzimierz Czajer. - Warszawa: Katolicka Funda cja Pomocy Osobom Uzalenionym i Dzieciom ,,Caran", 2001. - 183 s. 51. Gomólka Jan: Abstynencja dzieci i mlodziey nadziej trzewoci doroslych : szkice katechez dla dzieci i mlodziey przygotowujce do zloenia i przedluenia przyrze cze abstynenckich oraz inne pomoce duszpasterstwa trzewoci. - Wyd. 2 popr. I uzup. Warszawa: Wydaw. Sióstr Loretanek, 2004. - 110 s. (Narkomania-zapobieganie-zwalczanie) 52. Goodyer Paula: Dzieciaki + narkotyki : poradnik dla rodziców / tl. Beata Paluchow ska, Pawel Wiechno. - Warszawa: ,,Mada", 1999 (W publikacji tej nie ma rozdzialu zatytulowanego ,,Jak zapobiega siganiu po narkotyki przez nastolatki", bo nie jest to moliwe. Jeli nastolatek zdecyduje si spróbowa narkotyków, rodzice mog niewiele zrobi, aby temu zapobiec. W tej monografii s natomiast informacje, które zapewni solidn wiedz o narkotykach i alkoholu. Omówione zostaly bowiem tu wszystkie rodzaje narkotyków, ich dzialanie oraz sposoby jak zmniejszy ryzyko zwizane z ich przyjmowaniem) 53. Gorska Grayna: Narkomania w wietle nauczania Jana Pawla II : aspekt moralny. ­ Wroclaw, 2000. ­ 64 s. 54. Górecka Halina, Schubert Elbieta: Patologie spoleczne objte ingerencj sdu rodzinnego i ich uregulowania prawne. ­ Olsztyn: WSP, 1992. (W skrypcie tym zaprezentowano najwaniejsze zagadnienia dotyczce okolicznoci i mechanizmów regulujcych spoleczne zachowania dzieci i mlodziey z ukierunko waniem na zachowania spolecznie patologiczne. Pod wzgldem przedmiotowym rozwaaniami objto take kategorie patologii spolecznej, jak : dezorganizacja rodzi ny, przestpczo nieletnich oraz alkoholizm i narkomania. Calo dopelnia omówie nie przepisów prawnych m.in. odnoszcych si do tak uporczywych i dolegliwych programów spolecznych, jakimi s wlanie alkoholizm i narkomania) 55. Górski Stanislaw: Uwaga rodzice ­ narkomania! ­ Warszawa: Instytut Wydawniczy Zwizków Zawodowych, 1985. ­ 170 s. (Ksika zawiera opis polskiej narkomanii, który najdokladniej i najwierniej odzwier ciedla nasz rodzima specyfik zjawiska. Przedstawia przyczyny powstawania nalogu, jak dochodzi do uzalenienia narkotycznego i da czego to prowadzi) 56. Grudziska Zofia: Uzalenienia : tak si zaczyna destrukcja charakteru i organizmu : sposoby wyjcia / wspólaut. Jacek Doliski. ­ Warszawa: Oficyna Wydawnicza ,,S.A. PER", [b.r.]. ­ 156 s. (Uzalenienia ­ narkotyki. wiadectwa) 57. Gwynne Peter: Kto uywa narkotyków. ­ Warszawa: Oficyna Wydawnicza ,,Profi", 1994. ­ 103 s. (Ser. : Encyklopedia Wiedzy o Uzalenieniach)

15

58. Haak Henryk: Prawo wobec narkomanów. ­ Warszawa; Pozna: Polski Dom Rekolekcyjny LAWICA, 1993. ­ 159 s. 59. Haak Henryk: Przymusowe leczenie narkomanów. ­ Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa ,,Dom Organizatora", 2000. ­ 252 s. 60. Hostetler Jeptha R.: Dopóki nie jest za póno : poradnik dla rodziców/ przekl. z ang. Zenon Miernicki. ­ Warszawa: ,,Edytor", 1995. ­ 127 s. 61. Ilinicki Stanislaw: Mlodzieowa narkomania / Zarzd Kultury i Owiaty Glównego Zarzdu Politycznego ; Centralna Komisja Wychowania Zdrowotnego. ­ Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1987. ­ 110 s. 62. Jak nie zosta narkomanem / Stowarzyszenie ,,Karan". ­ Warszawa: ,,Karan", 1998. ­ 39 s. (Karan ­ Biblioteka Profilaktyki ; 2) 63. Jakubowska Barbara i in.: Zanim spróbujesz. ­ Warszawa: Stowarzyszenie OPTA. 1994. ­256. 64. Jakubowska Hanna: Promocja zdrowia i profilaktyka uzalenie : przewodnik nauczyciela szkoly podstawowej i gimnazjum. ­ Warszawa; Lód: Wydawnictwo Szkolne PWN, 1999. (Przeciwdzialania uzalenieniom, zdrowy sposób odywiania si zdrowa psychika i postpowanie asertywne, radzenie sobie w sytuacjach trudnych oraz umiejtno wiadomego dokonywania wyboru, to tylko niektóre ze scenariuszy lekcji, jakie zna lazly si w opracowaniu. Program promocji zdrowia mona realizowa w caloci lub w czci we wszystkich klasach szkoly podstawowej i gimnazjum. Scenariusze lekcji wraz z materialami teoretycznymi pomog nauczycielowi lub pedagogowi szkolnemu ciekawie przeprowadzi lekcj wychowawcz i zarazem lepiej pozna i zrozumie potrzeby swoich uczniów) 65. Jampolski Lee: Leczenie uzalenionego umyslu / przekl. z ang. Alicja Bartosiewicz, Agata Szewczyk, Katarzyna Wilczek ­ Warszawa: Jacek Santorski i CO. Ag. Wydaw nicza, 1992. ­ 200 s. (Ksika mówi o poszukiwania szczcia poza sob, strukturze systemu mylenia uzalenionego. Autorem ksiki jest psycholog, konsultant rónorodnych programów leczenia uzalenie chemicznych. Prowadzil na kilku uniwersytetach w Stanach zaj cia powicone uzalenieniom i rozwizywaniu konfliktów. Tragedi narkomanów i alkoholików jest to, e znaleli si oni w niewoli substancji szczególne destrukcyjnych dla ich zdrowia i spolecznego funkcjonowania. Jeeli wzi pod uwag mechanizm uzalenienia, a nie jego przedmiot, to malo kto z nas jest prawdziwie wolny ­ oto teza tej ksiki. Dlatego moe by ona pomocna nie tylko dla osób wychodzcych z uzalenienia od leków, narkotyków i alkoholu) 66. Jarosz Maria: Samozniszczenie, samobójstwo, alkoholizm, narkomania. ­ Wroclaw: Ossolineum, 1980. ­ 98 s.

16

67. Jdrzejko Mariusz, Piórkowska Krystyna: Leksykon narkomanii / wspól. aut. Wieslaw Boejewicz ; Wysza Szkola Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pultusku. ­ Pultusk: WSH, 2004. ­ 235 s. Jak nie zosta narkomanem / Stowarzyszenie ,,Karan". ­ Warszawa: ,,Karan", 1998. ­ 39 s. 68. Johnson Vernin E. : Interwencja : Jak pomóc komu, kto nie chce pomocy / tl. Barbara Mroziak. ­ Warszawa: Komisja Edukacji w Dziedzinie Alkoholizmu i innych Uzalenieniach, 1994. ­ 127 s. (Psychologia uzalenie) 69. Juczyski Zygfryd: Narkomania dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. ­ Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2002. ­ 140 s. 70. Kamiska-Buko Boena: Profilaktyka uzalenie w systemie owiaty // W: Psycholo gia praktyczna w systemie owiaty / pod red. Krystyny Ostrowskiej. ­ Warszawa: Centrum Medyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1999. ­ s. 302-310 (Publikacja prezentuje istotne informacje dotyczce podejmowania dziala profilak tycznych przez polskie wladze owiatowe, majce skuteczniej zapobiega narastaj cym zjawiskom glównie narkomanii i pijastwa wród dzieci i mlodziey szkolnej. Czytelnik znajdzie tutaj midzy innymi wiadomoci na temat rozwoju form i placówek profilaktyczno-wychowawczych nioscych pomoc uczniom uzalenionym bd zagroonych uzalenieniem oraz wykaz mlodzieowych orodków socjoterapii w Pol Polsce. Ciekawe te s tu zestawienia dotyczce motywów odurzania si uczniów. Skutecznemu zapobieganiu ,,chorobie zlej adaptacji" z pewnoci sluy ma przygotowany Krajowy Program Przeciwdzialania Narkomanii) 71. Karpowicz Pawel: Narkotyki : jak pomóc czlowiekowi i jego rodzinie? : duchowe aspekty leczenia uzalenienia. Wyd.2. ­ Bialystok: ,,Kreator", 2003. ­ 249 s. (Jest to ksika z ser. Dusza Wspólczesnego Czlowieka. Ukazanie si tej ksiki to wane wydarzenie w literaturze fachowej, precyzyjne uporzdkowanie wiedzy. Taka pozycja jest niezwykle cenna nie tylko dla rodowisk profesjonalistów, ale dla przed stawicieli wszystkich grup zawodowych, najmujcych si mlodzie w rónych kontekstach. Autor zadal sobie zapewne wiele trudu, by dotrze do szerokiego krg profesjonalistów, penetrowal archiwa prasowe, podróowal, przeprowadzal wywiady, nagrywal. Niezaprzeczalny walor stanowi jzyk jakim napisana jest ta pozycja ­ jzyk praktyka, nie za suche , teoretyczne, paranaukowe dywagacje. Autor stwierdzil, e prezentowana lektura ma szans sta si jednym z waniejszych podrczników w za kresie przeciwdzialania narkomanii w naszym kraju. Marek Kotasli, doskonaly znawca tego tematu potwierdzil te slowa, bardzo pozytywnie ustosunkowal si do wydanej ksiki) 72. Korpetta Ewa, Szmeredt-Siesicka Ewa: Narkotyki w Polsce : mity i rzeczywisto. Warszawa: ,,Prószyski i S-ka". 2000. - 119 s. 73. Kotaski Marek: Aby nasze dzieci nie musialy wybiera"innej drogi" . ­ Warszawa: Past. Zaklad Wydawnictw Lekarskich, 1984. - 10 s. 74. Kotaski Marek Co to jest ,,Monar"? - Warszawa: Past. Zaklad Wydawnictw Lekar

17

skich, 1984. - 16 s. 75. Kotaski Marek: Na narkomani nie ma mocnych. - Warszawa: Past. Zaklad Wydawnictw Lekarskich, 1983. - 8 s. 76. Kotaski Marek: Strzykawka moe by schowana na regale. - Warszawa: Past. Za klad Wydawnictw Lekarskich, 1982. - 8 s. 77. Kotaski Marek: Ty zarazile ich narkomani. - Warszawa: Past. Zaklad Wydawnictw Lekarskich. ­ 61 s. 78. Koczurowska J.: Co robi, aby nasze dzieci nie sigaly po narkotyki. Rady i propozycje dla rodziców i wychowawców. - Gdask: Towarzystwo ,,Mrowisko", 1995. 79. Korpetta E., Szmerdt-Sisicka E. : Narkotyki w Polsce. Mity i rzeczywisto. ­ Warszawa: Prószyski i S-ka, 2000. 80. Koziol A.: Wchacze, sportowcy i puny. - Warszawa: Ludowa Spóldzielnia Wydawnicza, 1986. 81. Krajewski Krzysztof: Sens i bezsens prohibicji : prawo karne wobec narkotyków i narkomanii. - Kraków: ,,Zakamycze", 2001. 82. Krzyszowski Tadeusz J. : Autentyczny postp czy zacofane uzalenienie : Przewodnik abstynenta i dzialacza trzewoci. ­ Wyd. 2 popr. I rozsz. ­ Zakroczym : Dom Rekolekcyjny Duszpasterstwa Trzewoci, 1980. ­ 201 s. + Drogowskaz katolicki abstynenta. (Uzalenienia ­ zagadnienia ­ skrypt) 83. Kulik Teresa Bernadetta: Edukacja zdrowotna w rodzinie i szkole. ­ Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej, 1997. ­ 214 s. abstynenta i dzialacza trzewoci. ­ Wyd. 2 popr. I rozsz. - Zakroczym : Dom Rekolekcyjny Duszpasterstwa Trzewoci, 1980. ­ 201 s. + Drogowskaz katolicki abstynenta. (Uzalenienia ­ zagadnienia ­ skrypt) 84. Leksykon terminów : alkohol i narkotyki / tl. z ang. Andrzej Bidziski. ­ Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii, 1997. ­ 101 s. 85. Lester L. Amann, Arnold P. Golsdstein, Kenneth W. Regles: Umiejtnoci chronice. Zapobieganie wród mlodziey. ­ Warszawa: Wyd. Fundacja KARAN, 2001. ­ 183 s. 86. Luczak Elbieta: Narkomania a rodowisko : Diagnoza, profilaktyka, percepcja. ­ Olsztyn: Wysza Szkola Informatyki i Ekonomii TWP, 1998. ­ 167 s. 87. Majer Ryszard: Nasze dziecko a uzalenienia : poradnik dla rodziców i wychowawców. ­ Czstochowa: ,,Communio in Christo", 1997. ­ 44 s. 88. Maisto S.A., Galizio M., Connors G.J.: Narkotyki : Zaywanie i naduywanie. ­ Warszawa: Fundacja :"Karan", 2000.

18

89. Markiewicz Aleksander: Materialy pomocnicze do tematu narkomania. ­ Warszawa: TZN, 1988. ­ 12 s. 90. Markiewicz Aleksander: Narkotykowe dylematy. ­ Kielce ; Kajetanów: PPHU W daw. ,,BOG&ART.", 1999. ­ 55 s. (Ser. : Z Nami Bezpiecznie) 91. Markiewicz Aleksander: rodki odurzajce a mlodzie. ­ Wyd. 2 popr. ­ Warszawa: TZN Zaklad Wydawniczo-Handlowy Materialów Szkolno-Owiatowych ,,Wiem Wszystko", 1997. ­ 95. 92. Martin Jo, Clendenon Kelly: Encyklopedia wiedzy o uzalenieniach . Narkotyki i rodzina. ­ Warszawa: Oficyna Wydawnicza ,,PROFI", 1994. ­ 90 s. 93. Materialy pomocnicze do tematu narkomania / oprac. Aleksander Markiewicz. ­ Koszalin: Biuro Wydawnictw i Reklamy ZT TZN, 1997. (Opracowanie to stanowi zbiór materialów dla wykladowców pragncych podj si przekazania wiedzy dotyczcej tak trudnego zjawiska, jakim jest narkomania. Zawiera ono m.in. plany ­ konspekty do przeprowadzania zaj z wybranych problemów tej patologii spolecznej) 94. Matuszewicz Tadeusz: Narkomania : Materialy informacyjne dla rodziców i nauczy cieli . ­ Olsztyn: JKN ODN, 1985. (W kadej, a zwlaszcza w tak cikiej chorobie, jaka jest narkomania, spraw najwaniejsz jest jej zapobieganie (profilaktyka). By skutecznie zapobiega, trzeba nie tylko wiedzie jak to robi, ale przede wszystkim czego te dzialania maj dotyczy i czemu sluy. Piszc ten tekst autor postawil sobie zadanie dotarcia do szerokich krgów rodziców, nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych, którym poza apelem do ich sumie i umyslów ­ pragnie przekaza podstawowe informacje o narkomanii, tej strasznej i czsto miertelnej chorobie, której mona i trzeba zapobiega) 95. Maxwell Ruth: Dzieci, alkohol, narkotyki : przewodnik dla rodziców : wszystko co rzeba wiedzie aby zapobiec uzalenieniu lub pomóc ­ gdy do niego doszlo / przel. z ang. Jadwiga Wgrodzka. ­ Wyd. 2. ­ Gdask: Gdaskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1999. ­ 208 s. (Jest to ksika dla zrozpaczonych i zagubionych rodziców, która pomoe odpowiedzie na wiele pyta. Np. jak rozpozna, e dziecko uywa narkotyków? W jaki sposób pokierowa leczeniem uzalenionego dziecka? Jak mu pomóc w trakcie terapii, a take póniej, kiedy wraca do zdrowia. Slowem publikacja zawiera wszystko, co trzeba wiedzie, aby zapewni uzalenionemu lub pomóc gdy do niego ju doszlo. Przy czym naley mie wiadomo, e to si moe zdarzy kademu dziecku i w kadej rodzinie) 96. Mejer-Zahorowski Olaf: Narkomani. ­ Warszawa: CRSS, 1996. ­ 60 s. 97. Mejer-Zahorowski Olaf: Problemy narkomanii : materialy pomocnicze dla dowódców i wychowawców. - Warszawa; Pruszków : ,,Ulmark", 1998. ­ 111 s.

19

98. Midzy wolnoci a nalogiem / [Jolanta Kwaniewska i in.] . ­ Kielce: ,,Jedno", 1999. ­ 135 s. 99. Midzy yciem a mierci : Uzalenienie, eutanazja, sytuacje graniczne. ­ Warszawa: UKSW, 2002. ­ 288 s. 100. 101. Miller A.: Mury milczenia. ­ Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 1991. Milo bez marginesu : grupa ojca Ryszarda w slubie uzalenionym / rozmowy i oprac. Ewa Babuchowska. Wyd. 2. popr. ­ Katowice: Ksigarnia w. Jacka, 1995. ­ 82 s. (Milo. Narkomania ­ zapobieganie i zwalczanie) Misiewicz Halina: Struktura samooceny w procesie resocjalizacji osób uzalenio nych od rodków odurzajcych. ­ Warszawa: Wysza Szkola Pedagogiki Specjal nej im. Marii Grzegorzewskiej, 1999, - 170 s. (Narkomania jest problemem wspólczesnej cywilizacji. W wielu pastwach nasila si zjawisko naduywania przez mlodzie rodków odurzajcych. Czsto sytuacja yciowa dzieci i mlodziey jest tak trudna, e nie potrafi jej sprosta. Szukaj rónych sposobów uporania si z trudnociami, a niekiedy po prostu uciekaj od nich. Jedn z form ucieczki s wlanie narkotyki. W ksice tej zaprezentowanie s badania , które byly prowadzone przez pi lat na oddziale narkomanów w Sanato rium Neuropsychiatrii dla Dzieci i Mlodziey w Garwolinie. Badano w nich przede wszystkim osobowo narkomanów tutaj leczcych si i nastpnie poddanych pro cesowi resocjalizacji. 103. Moczuk Eugeniusz: Uywanie rodków odurzajcych przez mlodzie szkoln : mlodzie koca wieku : podrcznik dla gmin. ­ Rzeszów: Eugeniusz Moczuk, 2000. ­ 162 s. Moneta-Malewska Maria: Narkotyki w szkole i w domu. Zagroenia. - Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 2001 (Jest to ksika o narkomanii napisana przez lekarza medycyny, psychoterapeut w bardzo przystpny i wywaony sposób. Zawarta w niej zostala prawda o narkotykach lat 90. Tak rodzic, jak i nauczyciel mog si dowiedzie jak pozna, czy dziecko bierze i jak z tym dzieckiem postpowa. Profilaktyka i uwiadomienie uczniom gronych skutków zaywania nawet mikkich narkotyków powinny sta si tak samo naturalne jak tlumaczenie funkcji czy zasad analizy wiersza) 105. Mój wybór : przewodnik do ycia wolnego od uzalenie : sakwa dla rodziców / pod red. Artura Doliskiego i Elbiety Rewiskiej. ­ Zielona Góra: Komenda Chorgwi Ziemi Lubelskiej ZHP, 2003. ­ 44 s. Narkomania : wybrane zagadnienia / pod red. Zbigniewa Gasia. ­ Lublin: Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, 1987. ­ 116 s. Narkotyki : rozpoznawanie i podstawy psychoprofilaktyki / pod red. Mariusza

102.

104.

106. 107.

20

Jdrzejko; [zespól aut. Mariusz Jdrzejko i in.]; Komenda Glówna andarmerii Wojskowej. Deparlament Promocji Obronnoci MON, PZU ycie. ­ Warszawa: KGWW, 2002. ­ 83 s. + CD-ROM + Identyfikator rodków uzaleniajcych. 108. Narkotyki : zaywasz ­ przegrywasz : problematyka narkotyków i narkomanii : poradnik dla rodziców i wychowawców. ­ Plock: Wydzial Zdrowia Rodziny i Po mocy Spolecznej Urzdu Miasta Plocka, 2000. ­ 28 s. Od rozpaczy do nadziei : rodzina i narkomania / Papieska Rada ds. Rodziny ; tl. [z jz. wl.] s. Juwencja Rehmus Sl. M. ­ Warszawa: Wydaw."Soli Deo", [po 1991}. ­ 27 s. Ostaszewski Krzysztof, Pisarska Agnieszka: Opiekun : scenariusze zaj edukacyjnych do filmu. ­ Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii, 1996. ­ 24 s. Parcevaux Pierre de : W obliczu narkomanii : nowe spojrzenie / przekl. z fr. Tadeusz Jania. ­ Kraków: Wydaw. WAM, 1995. ­ 239 s. Pasek Marzenna: Narkotyki! I co dalej... . ­ Wyd. 2 zm. ­ Warszawa: ,,Toret", 1998. ­ 60 s Pasek Marzenna: Narkotyki? ­ na pewno nie moje dziecko! . ­ Wyd. 2 zm. ­ Warszawa: ,,Toret", 1998. ­ 86 s. Pasek Marzena: Narkotyki przy tablicy (profilaktyka w szkole). ­ Warszawa: ,,Toret", 2000. ­ 143 s.

109.

110. 111. 112. 113.

114.

115. Patologie spoleczne wród mlodziey : Materialy katechetyczne. ­ Kraków: Insp. Tow. Salezjaskiego, 1985. ­ 117 s. (maszynopis) (Uzalenienia - narkomania) 116. Pazdrowski Artur: Przestpczo : jak unikn jej wplywu / wspólpraca Magdalena Rosiak, Sebastian Jarzbek. ­ Warszawa: Wydawnictwo Walki z Przestpczoci i Narkomani ,,Tamida", 1999. Petrovi Steven P.: Narkotyki i czlowiek / przel. z serboch. Malgorzata Fibur. ­ Warszawa: ,,Iskry", 1988. ­ 238 s. Pilecka Barbara: Koncepcja wlasnej osobowoci u osób uzalenionych od rodków odurzajcych. Cz I. ­ Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii, 1992. ­ 28 s. Piotrowski Adam: Narkomania mlodziey i inne uzalenienia. ­ Dzialoszyn: ,,Adam", 2002. ­ 67 s. Pisarska A., Wolniewicz-Grzelak B.: Jak rozmawia o rodkach uzaleniajcych. Cz I. ­ Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii, 1992. Popik Piotr: Dlaczego narkotyki? / poslowiem opatrzyl Mieczyslaw Wojciechow ski. ­ Warszawa: Pruszyski i S-ka, 2000. ­ 78 s.

117. 118. 119. 120. 121.

21

122. 123. 124.

Potter-Efron R.T., Potter-Efron P.S.: Zlo, alkoholizm i inne uzalenienia. Teoria i praktyka terapii. ­ Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzewoci, 1994. Problemy narkomanii : zarys metod resocjalizacji i profilaktyki ,,Monaru". ­ War szawa: Past. Zaklad Wydawnictw Lekarskich, 1984. ­ 43 s. Problemy zagroenia mlodziey uzalenieniem / red. Jacek Kamiski Z. 1 : publikacja dla pracowników owiaty. ­ Warszawa: Centr. Or. Metod. Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego, 1989. (Zamieszczono tu autorskie pomysly pomagania mlodziey uwiklanej w problemy narkomanii. Zaprezentowano dzialalno placówek rónorodnych pod wzgldem funkcji, organizacji, statusu formalnego, metod i atmosfery pracy ale majcy ju kilkuletni dorobek. Lektura tego zeszytu nie dostarcza jednak szablonowych spo sobów postpowania i przykladów niezawodnych rozwiza, pokazuje jedynie kierunki dzialania skupione wokól rozwizywania bardzo trudnych problemów wychowanków)

125.

Problemy zagroenia mlodziey uzalenieniem / red. Jacek Kamiski. Z. 2 : z dowiadcze praktyków. ­ Warszawa: Centr. Or. Metod. Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego, 1989. (Ksik powiecono glównie diagnozie zagroenia uzalenieniem oraz spisowi rónorodnych form pomocy. Adresowana ona jest do pracowników poradni psycho logiczno-pedagogicznych i specjalistycznych placówek opiekuczo- wychowaw czych i resocjalizacyjnych, pedagogów szkolnych ­ a wic osób profesjonalnie zajmujcych si mlodzie z grup ryzyka zagroenia. Pierwsza cz ksiki w sposób bezporedni nawizuje do tytulu zeszytu. Autorzy tej ksiki wskazuj na zloono i dynamik zjawiska, które powinno by rozpatrywane w kadej fazie. W drugiej za czci czytelnik moe znale odpowiedzi na pytania dotyczce lagodzenia pierwszych przyczyn tkwicych przewanie w rodowisku rodzinnym)

126.

Problemy zagroenia mlodziey uzalenieniem / red. Jacek Kamiski. Z. 3 : publikacja dla pracowników owiaty. ­ Warszawa: Centr. Or. Metod. Poradnictwa Wy chowawczo-Zawodowego, 1993. Profilaktyka i terapia narkomanii i alkoholizmu / pod red. Zofii Wlodowskiej, To ru 1984. Profilaktyka w rodowisku lokalnym / praca zbiorowa pod red. Grayny witkiwicz..-Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdzialania Narkomanii, 2002. ­161 s. Pstrg Dorota: Wybrane zagadnienia z problematyki uzalenie. ­ Rzeszów: Wydaw. Wyszej Szkoly pedagogicznej, 2000. (Zasadniczym celem tej ksiki jest przedstawienie podstawowych informacji na temat uzalenie. Zawiera ona m.in. wyjanienie podstawowych poj, czyli toksykomanii - narkomanii, alkoholizmu i nikotynizmu, porównanie ich zakresu i treci, spoleczne uwarunkowania toksykomanii oraz wybrane koncepcje psycholo

127. 128. 130.

22

giczne, w których podjto prób wyjanienia powstawania mechanizmu uzalenia nia. Przedstawiono tu równie wybrane aspekty profilaktyki, terapii oraz resocjaliza cji osób uzalenionych. 131. Przeciw mierci... / [materialy oprac. Wieslaw Fiszer i in.] . ­ Warszawa: TR i PDU ,,Powrót z U", 1988, - 40 s. 132. Pych Magda: Narkotyki : ich rodzaje, dzialanie, skutki naduywania. ­ Nowy Dwór Mazowiecki: ,,Kama", 2000. ­ 30 s. 133. Razem latwiej czyli co robi aby dzieci i mlodzie nie uywaly narkotyków / kom. red. Cezary Kociski, Waldemar Pajor, Dorota Pitek . ­ Wroclaw: Urzd Wojewódzki ; Wydzial Organizacji i nadzoru, 1997. ­ 46 s. 134. Richard Denis: Narkotyki / przel. z fr. Malgorzata Jarosiewicz. ­ Katowice: ,,Ksinica", 1999. ­ s. 135. Robson Denis: Narkotyki . ­ Kraków: Wydaw. Medycyna Praktyczna, 1997. ­ 259 s. 136. Rogala Jan: Narkotyki. ­ Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983. ­ 141 s. 137. Rogla-Oblkowska Jolanta: Mlodzie i narkotyki. Rodzinne czynniki ryzyka nalo gu. ­ Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1999. 138. Rogala-Oblkowska Jolanta: Narkoman w rodzinie : wskazania do terapii. ­ Warszawa: UW ISNS, 2002. ­ 216 s. 139. Rogala-Oblkowska Jolanta: Przyczyny narkomanii. Wyjanienia teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1999. 140. Rogers Peter D., Goldstein Lea: Narkotyki i nastolatki. Zagroenia, zapobieganie, leczenie / przekl. Leon Marian Kalinowski. ­ Gdask: Gdaskie Wydawnictwo Psy chologiczne, 2004. ­ 220 s. 141. Ruden Ronald A., Byalick Maria: arloczny mózg : pulapki uzalenie / tl. Arkadiusz Miller. ­ Warszawa: ,,G + J Gruner + Jahr Polska", cop. 2003. ­ 182 s. 142. Rybakowa Maria i in.: Problemy wieku dorastania. ­ Kraków: ,,Ad Vocem", 2001. ­ 114 s. 143. Rybczyska Dorota A.: Mlodzie a problem narkomanii : dynamika postaw wobec zjawiska narkomanii zielonogórskich szkól i uczelni. ­ Zielona Góra: Wydaw. Wy szej Szkoly Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbiskiego, 1994. ­ 114 s. 144. Rylke Hanna, Tuszewski Tomasz: Powrót do ródel. O profilaktyce w szkolach. ­ Kielce: Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2004. ­ 214 s. (Nagroda ­ Edukacja XXI w.) 145. Schubert Dariusz: Narkomania ­ grone ostrzeenie : (bibliografia ­ wybór). ­

23

Leszno: WBP, 1087. ­ 16 s. 146. Siczek Jerzy: Narkonauci. Od uzalenienia do dobrego ycia. ­ Warszawa: Jacek Santorski CO Agencja Wydawnicza, 1994. ­ 198 s. 147. Sikora T.: Uycie substancji halucynogennych a religia. ­ Kraków: Zaklad Wydaw niczy ,,Nomos", 1999. 148. Sieroslawski Janusz: Oferta pomocy dla osób uzalenionych. ­ Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii, 1996. ­ 43 s. 149. Stankowski Adam: Narkomani ­ narkotyki ­ narkomani : wybrane zagadnienia : skrypt dla studentów kierunków pedagogicznych. ­ Katowice: Wydaw. Uniwersytet lski, 1988. (Skrypt ten z jednej strony prezentuje zjawiska narkomanii , przyblia psychik narkomanów, dostarcza wiadomoci na temat rodków odurzajcych, z drugiej za pozwala umieci omawiane zagadnienia na tle zjawisk patologii spolecznej. Prezentowany skrypt przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów kierunków Pedagogicznych, w szczególnoci za pedagogiki specjalnej ­ resocjalizacji) 150. Stpniak Klemens: Slownik tajemnych gwar przestpczych. ­ Londyn 1993. 151. Strefy cienia : wybór artykulów / przygot. Barbara Gruszka, Witold Liwski. ­ Warszawa: Studencka Oficyna Wydawnicza ZSP ,,Alma-Press", 1985. ­ 104 s. 152. ledzianowski Jan: Alkoholizm, narkomania, nikotynizm wród mlodziey szkolnej województwa witokrzyskiego. ­ Kielce: ,,Jedno" staraniem Gminnej Komisji Rozwizywania Problemów Przeciwalkoholowych, 2003. ­ 72 s. 153. ledzianowski Jan: Uzalenienia wród dzieci i mlodziey. ­ Kielce: Wydaw. Akademii witokrzyskiej, 2004. ­ 407 s. 154. Terminy zwizane ze zjawiskiem narkomanii : materialy dydaktyczne. Cz. 2. ­ Legionowo: Wydaw. CSP, 2000. ­ 53 s. 155. Twerski Abraham J.: Uzalenione mylenie : analiza samo oszukiwania / przekl. Iza bela Szyszkowska-Andruszko. ­ Warszawa: Jacek Santorski & CO Wydaw.; Instytut Psychologii Zdrowia; Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2001. ­ 167 s. 156. Ucze a narkotyki : jak zapobiec i pomóc : materialy informacyjne dla szkolnej sluby zdrowia / Barbara Woynarowska i in. ; Instytut Matki i Dziecka; Zaklad Medy cyny Szkolnej . ­ Warszawa: JmiD ZSM, 1991. ­ 62 s. 157. Urban Bronislaw: Zachowania dewiacyjne mlodziey. ­ Wyd. 3. ­ Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagielloskiego, 1999. ­ 226 s. 158. Satanizm, rock, narkomania, seks / pod red. Antoniego J. Nowaka ; Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydzial Teologii. ­ Wyd.2 zm. ­ Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 2000. ­ 377 s

24

159. W krgu opiatów ; zbiór artykulów / przygot. Barbara Gruszka, Witold Liwski. ­ Warszawa: Studencka Oficyna Wydawnicza ZSP ,,Alama-Press", 1985. ­ 119 s. 160. Want Wojciech: Odlot do nikd : narkotyki i narkomania. ­ Warszawa: ,,Iskry" ; ,,Elma Books", 1997. ­ 167 s. 161. Wilmes David J.: Jak wychowywa dziecko, które mówi ­ Nie!!! alkoholowi i narkotykom : to ksika dla rodziców troszczcych si o swoje dziecko / przekl. Liliana Okupniak.- Gdask: Gdaskie Wydaw. Psychologiczne, 2002 .- 184 s. 162. Wilson Robert Anton: Sex, narkotyki i okultyzm : podróe poza granice wiadomoci / tl. Dariusz Misiuna.- Toru: ,,Graffiti BC", 2002.- 237 s. 163. Wolynowicz Tadeusz, CM: Milo prowadzca na szczyty. ­ [b.m] : [b.w.], 1982. ­ 91 s. (Rodzina i Przyszlo ; 5) (Uzalenienia) 164. Wojciechowska Janina: Rozpowszechnianie rodków psychoaktywnych wród mlodziey ­ zadanie dla pedagogów // W: Pedagogika opiekucza w okresie demokratycznych przemian / red. Jerzy ebrowski.- Warszawa: Laboratorium Psychologii Stosowanej, 1993.- 151 s. 165. Wojciechowski Mieczyslaw: Psychologia narkomanii czyli jak do tego dochodzi, e kto si uzalenia.- Wyd. 2.- Warszawa: Laboratorium Psychologii Stosowanej, 1993.- 151 s. 166. Wolynowicz Tadeusz, CM: Milo prowadzca na szczyty. ­ [b.m.] : [b.w.], 1982. ­ 91 s. (Rodzina i Przyszlo ; 5) (Uzalenienia) 167. Woydyllo Ewa : Wybieram wolno... czyli Rzecz o uwalnianiu si z uzalenie.­ Wyd. 4. ­ Warszawa: ,,Akuracik",1998 168. Z dowiadcze ,,Poradni Mlodzieowej" / pod red. Zbigniewa B. Gasia. - Lublin: Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, 1986.- 136 s. 169. Zanim bdzie za póno : przemoc i kontrola w rodzinie / Robert J. Ackerman, Susan E. Bickering ; przekl. Monika Gajdziska. - Gdask: Gdaskie Wydaw. Psychologiczne, 2002. - 158 s. 170. Zajczkowski Krzysztof: Uzalenienia od substancji psychoaktywnych. ­ Warszawa: Wydawnictwa Szk. i Pedag., 2003. ­ 91 s. 171. Zajczkowski Krzysztof: Profilaktyka uzalenie a wartoci : przewodnik dla rodziców i wychowawców. ­ Kielce: Wydaw. ,,Jedno", 2002. ­ 56 s. (Substancje psychoaktywne. Profilaktyka w szkole i w domu) 172. Zapobieganie uzalenieniom uczniów : publikacja dla pracowników owiaty / pod red. Boeny Kamiskiej-Buko. - Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy-Pedago-

25

gicznej Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1997. - 167 s. 173. Zaworska-Nikoniuk Dorota: Metody pomocy i samopomocy w uzalenieniach. ­ Toru: Wydaw. Edukacyjne ,,Akapi", 2001. - 224 s. 174. Zaworska-Nikoniuk Dorota: Ruch samopomocy dla osób uzalenionych. - Olsztyn: ,,Glob" Studium Ksztalcenia Ustawicznego, 2001. - 118 . 175. uraw Jan, Sk Alicja: Proces wychowawczy a profilaktyka mlodziey. ,,Zeszyty Problemowe Narkomanii". - Warszawa: TZN, 1986.- s. 219-226.

2.2. Artykuly z czasopism

176. Andrzejwska Katarzyna: Czy mój syn jest narkomanem? // W Drodze. -2000, nr 11, s. 32-37 177. Badora Krzysztof Piotr: Przeciwdzialanie narkomanii w czstochowskich szkolach rednich //Pr. Nauk. Pedag . - 1999/2001 , Z. 8/10, s. 451-461 178. Bartkowiak Zenon: Problemy prewencji narkomanii i lekomanii wród dzieci i mlodziey // Zdr. Psych. ­ 1998, nr 39, s.106-119 179. Bartosiak Arkadiusz: uel spotkal Bogdana // Polityka. -1997, nr 22, s. 92-93 (Narkomania wród mlodziey szkolnej) 180. Bikont Anna: Przychodzili z lodami i heroin // Gaz. Wybor. -1998, nr 114, s. 14-17 181. Bikont Anna: Z heroin na tropie // Gaz. Wybor. -1999, nr 213, s. 16-17 182. Bobrowski Krzysztof, Okulicz-Kozaryn Katarzyna: Uywanie substancji psychoaktywnych przez uczniów liceów ogólnoksztalccych w gminie Warszawa-Centrum // Alkoh. i Narkom. -1999, nr 4, s. 579-598 183. Bortnowska Halina: Sd nad plecakiem // Gaz. Wybor. -2000, nr 23, s. 18-2 (Program zwalczania przemocy i narkotyków na terenie szkól w Olsztynie) 184. Braune Alicja: rodowiskowe programy profilaktyczno-wychowawcze dla mlodziey gimnazjalnej // Probl. Porad. Psych. Pedag. -2000, nr 2, s. 58-96 185. Bugajny Witold: Jestem za karalnoci posiadania narkotyków // Probl. Alkohol. ­ 1996, nr 4, s. 11-12 186. Bugajny Witold: Zakaz posiadania narkotyków skutecznym rodkiem przeciw dzialania narkomanii // Probl. Alkoh. -1995, nr 10, s. 8-9 187. Cekiera Czeslaw: Ekstaza // Probl. Alkoh. - 1997, nr 10/12, dod. s. XVIII-XIX 188. Cekiera Czeslaw: Psycho-profilaktyka uzalenie, oraterapia i resocjalizacja osób

26

uzalenionych // Probl. Opiek. i Wychow. - 1999, nr 39,

s. 44-46

189. Chmielewska Izabela: Mniejsze zlo // Nauka i Przyszl. - 1995, nr 5, s. 10 190. Choina Miroslaw: Moda na ,,branie" // Nowa Szk. 2003, nr 8 s. 41-45 (Problem narkomanii w szkole) 191. Cicho Renata: Narkomania ­ gdzie szuka pomocy? // Nowa Szk. ­ 2003, nr 2, s. 45- 47 192. Czapiewska Elwira: Narkomania wród uczniów klas terapeutycznych ­ stan zagroenia i sposoby przeciwdzialania // Kult. i Eduk. - 1999, nr 2/3 s.134-140 193. Czapiga Alina: Analiza procesu uzalenienia si od narkotyków na tle relacji w rodzinie: historia Mateusza // Auxil.Soc. - 2000, nr 3/4 s.217-220 194. Czujkiewicz Pawel, Maziarski Wojciech: Spowied przy dwiku syren // Gaz. Wybor. - 1998, nr 160 dod. s. 6-9 (Narkomania i alkoholizm) 195. Czajkowska Irena: Film, rodzina, alkoholizm i narkomania a rozwój zachowa przestpczych mlodziey w wietle bada // Opieka Wychow. Ter. ­ 1999, nr 4, s. 24-27 196. Dbrowska Katarzyna: Badanie wykorzystania pakietu prewencyjnego dotyczcego zapobiegania narkomanii (Odlot) // Alkoh. Narkom. - 2001, nr 3 s. 421-432 197. Diuba Andrzej F.: Rodzice a narkomania // Probl. Alkoh. ­ 1999, nr 4, dod. s. IV 198. Europejski Program Bada Ankietowych ­ Uywanie alkoholu i narkotyków przez mlodzie szkoln zrealizowanych w woj. Zachodniopomorskim w 2003 roku // Problemy Narkomanii. ­ 2004, nr 1 s. 53-69 199. Filas Agnieszka: Turbodolowanie // Wprost. - 2001, nr 24 s. 30-31 (Mlodzie a narkomania) 200. Filas Agnieszka, Leniewski Bartlomiej: Wielka ucieczka // Wprost. - 1998, nr 27 s. 28-30 (Narkomania wród dzieci i mlodziey) 201. Filipowicz Renata, lusarska Maria: Zapobieganie uzalenieniom uczniów. Warszawa 1997. - Rec. // Szk. Zawod. - 1998, nr 6 s. 61-62 202. Florkowski Antoni, Gruszczyski Wojciech, Jabloska Boena: Uywanie rodków narkotycznych przez uczennice Liceum Medycznego // Probl. Alkoh. - 2001 nr 3 dod. s. I-II 203. Frederick Calvin J.: Naduywanie substancji psychoaktywnych jako zachowanie wyuczone // Now. Psychol. - 1995, nr 2 s. 41-45

27

204. Gacek Maria: Postawy mlodziey szkól podstawowych wobec uzalenie i profilaktyki na tle prezentowanej wiedzy o szkodliwoci wybranych rodków // L der . - 1997, s. 10-11 205. Ga Zbigniew: Rola wychowawcy w profilaktyce uzalenie // Problemy Opiek Wychow. ­1995, nr 10 s. 2-9 (wkladka) 206. Ga Zbigniew, Pastusiak Zenon: Zjawisko narkomanii w ocenie mlodziey // Psychol Wychow. -1983, nr 4 s. 443 207. Gawlik Joanna: W poszukiwaniu lepszego wiata // Edukacja i Dialog. ­ 1999, nr 8 s. 34-40 (O cechach osobowoci predysponujcych do uzalenienia) 208. Geografia narkotycznego zla // Probl. Alkoh. - 1997, nr 1 dod. s. I/II 209. Geremek Rafal: Miasto na haju // Rzeczpospolita. - 1996, nr 148 s. 210. Giemza Anna: Wartociowanie rzeczywistoci w socjolekcje narkomanów // Por. Jz. . - 2003, z. 2 s. 33-43 211. Glowik Tomasz: Uzalenienia jako wyraz tsknoty za sensem. ­ Opieka Wychowanie Terapia. ­ 2002, nr 4 s.42-44 212. Górecki Wojciech: Marihuana ­ wróg czy przyjaciel? // Probl. Alkoh. ­ 1993, nr 12 s. III (wkl. Wychowanie w trzewoci) 213. Grabowska Beata: Przez chwil bylem w niebie, a potem... tylko samo dno // Problemy Narkomanii. ­ 2004, nr 1 s. 76-78 ( Zapis autentycznych refleksji uzalenionego chlopca) 214. Grof Stanislaw: Obszary niewiadomoci: raport z bada nad LSD.- Krak., 2000. ­ Rec. Bronislaw Ejsmont // Nowe Ksi. - 2001, nr 5 s. 46-47 215. Gryniewicz Renata: Dlaczego dzieci i mlodzie bior narkotyki ? // Wychowawca. 2003, 7/8 s. 36-38 216. Grzebalkowska Magdalena, Piotrowski Piotr: UFO zmienia kolor // Gaz. Wybor. 2001, nr 14 s. 16 217. Habrat Boguslaw i in.: Jako ycia osób uzalenionych od substancji psychoaktywnych // Aloh. Narkom. - 2000, nr 3 s. 323-335 218. Habrat Boguslaw: ,,Szkodzc" pomaga? // Wszechwiat. - 1995, z. 10 s. 252-254 (Leczenie uzalenie metadonem) 219. Harasimowicz Tomasz: Szkola samobójców // Wprost. - 2000, nr 23 s.64-65 (Zwalczanie narkomanii)

28

220. Hassa Romuald: Narkotyki ­ co warto o nich wiedzie? // Chem. w Szk. - 1997, nr 1 s. 19-27 221. Head Jerery J.: Bezpieczestwo i higiena pania (LSD, grzybki): fragm. // Brulion.1993, z. 4 s. 213-228 222. Herberger Jerzy: Terapia rodzin z problemem narkomanii // Biuletyn Informacyjny. Problemy Narkomanii. - 2002, nr 2 s. 68 223. Holownia Szymon: Te schody nie maj koca // W Drodze. - 2000, nr 11 s.23-31 (Narkomania) 224. Holownia Szymon: Zbudowa dom na mietniku : czyli rzecz o wiernoci powolaniu // W Drodze. - 1996, nr 12 s. 66-74 (Stowarzyszenie dla narkomanów ,,Droga" o. Werbisty Edwarda Konkola) 225. Hyy Agnieszka, Kazacki Pawel: Bralem przez dwadziecia cztery lata: wyznania bylego dealera // W Drodze. - 2000, nr 11 s. 11-22 226. Hyy Agnieszka: Chlopaki a zakrt na drodze // W Drodze. - 2000, nr 11 s. 48-52 (Orodek odwykowy dla narkomanów w Wierzenicy) 227. Ilendo Agnieszka: Profilaktyka w szkole jako forma minimalizowania zagroe uzalenieniem // Opieka Wychow. Ter. - 2002, nr 1 s. 14-17 228. Jarosz J., Fenczyn J.: Wspólczesna mlodzie polska a problemy narkomanii // Rocz nik Komisji Nauk Pedagogicznych T. 32. - 1984, s. 213-232 229. Jedliski Krzysztof: Bitwa na krawdzi ycia i mierci // W Drodze. ­ 2001, nr 9 s. 50-53 230. Kalinowska Beata: Wakacje w ekstazie // Wprost. - 1996, nr 30 s. 44-45 231. Kalinowski Marcin: Tragedia yciowa ­ narkomania // Wieci Owiatowe. ­ 1997, nr 11 s. 8-9 232. Kamiska-Buko Boenna: Diagnoza i pomoc dla uczniów zagroonych uzalenieniem : raport z bada // Probl. Porad. Psychol. - 2000, nr 2 s. 40-57 233. Kamiska-Buko Boenna: Mlodzie zagroona uzalenieniem // Probl. Opiek. Wychow. - 1996, nr 1 s. 13-16 234. Kamyk Maciej: Szybki odwyk? // Prz. Tech. - 2001, nr 32/33 s. 30-31 (Leczenie ibogain uzalenie od narkotyków) 235. Kapler Lech: Warsztat pracy nad uwolnieniem si od nalogowych zachowa // Przegl. Psychol. - 1998, nr 41 s. 3-4, 145-156 236. Kara czy nie kara? : Listy od czytelników // Gaz. Wybor. - 1999, nr 82 dod. s. 5659

29

237. Karakiewicz Beata i in.: Analiza wystpowania narkotyków i ich metabolitów we wlosach u osób uzalenionych od substancji psychoaktywnych // Problem , Narkomanii. Biuletyn Informacyjny. -2002, nr 2 s. 46 238. Karwicka Krystyna, Ochremiak Andrzej: My, rodzice dzieci z Dworca Centralnego. Warszawa , 1999, Rec. Zofia Milska-Wrzosiska // Nowe Ksiki. - 1999, nr 10 s. 12-13 239. Karwicka Krystyna: Tajfun przeszedl przez nasze ycie : narkoman w rodzinie // Gaz. Wybor. - 1999, nr 151 dod. s. 16-20 240. Kastory Boena: Chemiczne szczudla // Wprost. - 1997, nr 7 s.58-60 241. Kastory Boena: Potga ducha : korespondencja z Waszyngtonu // Wprost. - 2000, nr 17 s.80-81 (Wplyw uywania narkotyków na obnienie odpornoci na infekcje) 242. Katrynicz Agnieszka: Niebezpieczne zabawy // Nowe Past. - 2002, nr 2 s.22-23 (Wypadki samochodowe spowodowane przez mlodych narkomanów) 243. Keller Helena, Latkowska Jagoda: Rola rodziny w profilaktyce uzalenie / rozm. przepr. Anna Marczak-Krupa, Kosikowski Wojciech // Probl. Alkoh. - 1997, nr 6 dod. s. III-IV 244. Kciek Krzysztof: Nowe ycie Christiane F. // Przegld. - 2000, nr 8 s. 14 (Losy autorki ksiki ,,My dzieci z Dworca Z00") 245. Kijowska Renata: ,,Dom w pól drogi" // Tyg. Powsz. - 1998, nr 26 s. 8 (Orodki pomocy dla uzalenionych Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego ,,Karan") 246. Klimczyk Joanna: Da w yl ­ odlecie // Przegld. - 2001, nr 43 s. 35-38 (Narkomania wród mlodziey) 247. Klimczyk Joanna: Wyhodowalam narkomana // Przegld. - 2000, nr 41 s. 9 248. Kladna Anna i inni: Zachowania zdrowotne dzieci. Cz IV. Uywki i wystpujce dolegliwoci // Zdr. Publ. - 1995, nr 106 s. 11-12, 259-26 249. Klosowska Anna, Wójcik Teresa: Dzieci narkotycznego boga // Tyg. Solid. - 1998, nr 32 dod. s. 4-7 250. Knap Jaroslaw: Lato w ekstazie // Wprost. - 2000, nr 31 s. 21-24 (Narkomania w rodowisku dziecicym i mlodzieowym) 251. Kobarta Aurelia: Zmiany w pimie osób uzalenionych od rodków uzaleniajcych // Z Zag. Nauk. Sd. - 1996, Z. 33, s. 53-65 252. Koco Katarzyna, Katarzyna Okulicz-Kazaran Katarzyna , Pisarska Agnieszka: Mlo dzie o narkotykach // Alkoholizm i Narkomania. ­ T. !7, nr 1/2 2004, s. 45-60

30

253. Koldziejczyk Tomasz: Wychowawca, Guru czy terapeuta ­ o filozofii pracy z mlodzie uzalenion // Problemy Narkomanii. Biuletyn Informacyjny. - 2002, nr 2 s. 58 254. Koperny Boena: Znaczenie dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzalenie agresji // ycie Szkoly. ­ 2001, nr 1 s. 30-31 (Zajcia z dziemi w mlodszym wieku szkolnym) 255. Kotaski Marek: MONAR jako system realizacji narkomanów i ,,Ruch Czystych Serc" jako system profilaktyki uzalenie wród mlodziey // Problemy Narkomanii Biuletyn Informacyjny. - 2002, nr 2 s. 62 256. Korpetta Ewa: Kariera Syzyfa // Charaktery. ­ 1999, nr i, s. 32 - 33 257. Konarska Iwona: Jedenaste nie bierz // Przegld. - 2000, nr 40 s. 10 258. Konarski Leszek: Recenzja jak wyrok // Prz. Tyg. - 1996, nr 8 s. 12 (Proces Roberta Palusiskiego autora ksiki ,,Narkotyki ­ przewodnik) 259. Korzan Kazimierz: Postpowanie w sprawach przymusowego leczenia alkoholików i narkomanów // Rejent. - 1997, nr 1 s. 9-16 260. Kosicka Krystyna: Heroinowy szyk // Wprost. - 1997, nr 36 s. 62, 64 (Narkomania w wiecie mody) 261. Kosikowski Wojciech: Tajemnice marihuany // Probl. Alkoh. - 1996, IV-V nr 7 dod. s.

262. Kosikowski Wojciech: Toksykomania wziewna wród najmlodszych // Probl. Alkoh. - 1998, nr 1 dod. s. VI-VII 263. Kosmalska Joanna: Chodnikowa terapia // Prawo i ycie. - 1997, nr 44 s. 6 (Streetworkerzy prowadzcy dzialania w rodowisku narkomanów) 264. Kosmalska Joanna: Doywocie narkomana // Przegld. ­ 2000, nr 19 s. 13. (Leczenie uzalenie metadonem) 265. Kosmowski Wojciech: Alkoholizm i narkomania w Internecie // Alkoh. Narkom. ­ 1999, nr 3 s. 455-459 266. Kociuk Pawel: Przemoc, agresja, wandalizm, alkohol, narkotyki // Prz. Tyg. - 2000, nr 25 s. 4-5 267. Kotarba Aurelia: Zmiany w pimie osób uzalenionych od rodków odurzajcych // Z Zag. Nauk Sd. - 1996, Z. 33 s. 53-65 268. Kozak Ewa: Narkomania duszy i emocji // Edukacja i Dialog . ­ 2005, nr 24-27 269. Krajewski Krzysztof: Wylewanie dziecka z kpiel : projekt nowelizacji ustawy o

31

przeciwdzialaniu narkomanii // Rzeczpospolita. - 1999, nr 18 s. 17 (wkl. Co dnia) 270. Kruszewski Tomasz: Problematyka uzalenie ­ poradnik bibliograficzny // Wychow Na co Dzie. ­ 10/11 s. 44-45 271. Kulka Zofia: Charakterystyka socjodemograficzna mlodziey uywajcej wziewnych substancji odurzajcych // Alkoh. Narkom. - 1996, nr 3 s. 335-342 . 272. Kulpa Tomasz: Niemiertelni : narkomanii w Dzialdowie // Tyg. Solid. - 1998, nr 5 s. 15 273. Kunach Boguslaw: Osiem razy detoks // Gaz. Wybor. - 2000, nr 255 s. 18 274. Kryst Jakub: Brzowy cukier // Polityka. - 1999, nr 12 s. 82-83 (Wzrost uzalenie od heroiny w Polsce) 275. Krtszczyski Tomasz: Doznania narkomanów ­ nosicieli HIV // Alkoh. Narkom. ­ 1996, nr 2 s. 211-217 276. Krzyk Józef, Kwaniewski Pawel: Golbek niepokoju // Gaz. Wybor. - 1997, nr 62 dod. s. 22-23 (Zaywanie syntetycznych narkotyków) 277. Labiak Damian: Prowincjonalne ,,branie", czyli zagroenie narkomani wród mlodziey nieduego miasta // Wychow. Na co Dzie. ­ 2003, nr 10/11, s. 34-39 278. Labuda Barbara: Pokusa o zrónicowanej naturze / rozm. przepr. Katarzyna Zawilak, Robert Walenciak // Prz. Tyg. - 1998, nr 34 s. 3 Narkomania wród dzieci i mlodziey) 279. Latoszek Marek: Zmiany wzoru narkotyzowania si a postawy mlodziey wobec narkomanii // Univ. Gedan. - 1999, nr 1/2 s. 145-154 280. Lewandowski Grzegorz: Narkomania zagroeniem ycia rodzinnego // Aten. Kapl. ­ 1998, T. 131 z. 1 s. 54-70 281. Lis Stanislaw: Przed wakacjami // Nowa Szk. ­ 2003, nr 6, s. 61-62 (Zagroenie mlodziey szkolnej narkotykami) 282. Luczak Elbieta: Nowe oblicza narkomanii // Pedag. Spol. ­ 2003, nr 4, s. 87-91 283. Luczak Elbieta: Szkola jako rodowisko zapobiegania narkomanii // Edukacja. 1999, nr 2 s. 71-80 284. Luczak Marek: Biskup i narkomani // Tyg. Powsz. - 1999, nr 43/44 s.1,4 (Orodek dla narkomanów przy krakowskim ,,Caritasie") 285. Luczywo Lucja: BROWN sugar na cale zlo // Gaz . Wyb. - // 2000, nr 46 s. 12-13, 15-16

32

(Mechanizm uzaleniania si mlodziey od narkotyków) 286. Lukaszek Maria: Narkomania ­ przyczyny, symptomy, pomoc // Kwart. Eduk. ­ 2002, nr 2 s. 36-46 287. Maisto Stephen A. I inni: Uzalenienia, zaywanie i naduywanie / Rec. Eugeniusz Moczuk // Polit. Spol. - 2001, nr 9 s. 23-24 288. Majer Janina: Profilaktyka nie jedno ma imi // Probl. Alkoh. - 1995, nr 11/12 s.

(Konferencja w Konstancinie powicona programom profilaktyki uzalenie w szkole) 289. Majewski Michal: Na pocztku byla Marysia z piwem // Rzeczpospolita. - 2000, nr 2 s. A4 (Narkomania wród dzieci i mlodziey) 290. Majewski Michal: Terapia i co dalej // Rzeczpospolita. - 2000, nr 249 s.A6 (Walka z narkomani) 291. Marcinkowski Ignacy, Kobrzyska Teresa: Pogldy narkomanów na temat wlasnego nalogu // Zagad. Wychow. a Zdr. Psych. - 1988, nr 2 s. 37-41 292. Markowicz Jolanta: Przepana sprawa // Prz. Tyg. - 2000, nr 12 s. 4-5 293. Marewska Stefania: Z dzialalnoci punktu konsultacyjnego dla mlodziey uzalenionej // Problemy Opiek.-Wychow. - 1983, nr 2 s. 60-74 294. Malicka Dorota: Co ucze wie o narkotykach? // Problemy Opiek.-Wychow. - 1983, nr 1 s. 23-28 295. Mazierski Wojciech: eby pomóc, trzeba kara // Gaz. Wybor. - 1999, nr 48 dod. s. 14-16 296. Meller Marcin: Mikka trawa : po ,,Raporcie Polityki" o narkotykach // Polityki. ­ 2000, nr 23 s. 35-36, 38 297. Meller Marcin: Nabrani // Polityka. - 2000, nr 20 s. 3-6, 8-9 (Narkomania w Polsce) 298. Michalska Monika: Szkolna edukacja zdrowotna a narkotyki // Wychow. Fiz. Zdr. ­ 2001, nr 3 s. 37-39 299. Moczuk Eugeniusz: Wspólczesna mapa problemów narkomanii w Polsce // Probl. Alkoh. - 1996, nr 8/9 s. 16-17 300. Moneta-Malewska Maria: Narkotyki w szkole i w domu / Rec. Anna Rutkowska // Szk. Spec. - 2001 nr 4 s. 252-253

33

301. Maskalewicz Jacek, Sieroslawski Janusz, witkiewicz Grayna: Program zapobiegania narkomanii w Polsce ,,Odlot" : fragm. // Alkoh. i Narkom. - 1997, nr 2 s. 197230 302. Mellibruda Jerzy: Nalogowa osobowo naszych czasów // Remedium. ­ 1994, nr 1 s. 8-10 303. Mdala-Kuder Ewa: Skutki zaywania narkotyków w opinii uczniów szkoly redniej // Lider. ­ 2000, nr 1 s. 32 304. Muszyska Anna: Przymusowe leczenie nieletnich narkomanów w wietle obowizujcego prawa // Nowa Szk. - 1997, nr 8 s. 44-47 305. Niemiec Barbara: Ucieczka od rzeczywistoci // Tyg. Solid. - 1998, nr 48 s. 7 306. Nikoniuk Jakub: Przyczyny i przebieg uzalenienia od rodków psychoaktywnych : (na przykladzie indywidualnego przypadku) // Wychow. Na co Dzie. ­ 2003, nr 10/11, s.16-19 307. Nowak Arkadiusz: Z narkomanii mona si wyleczy / rozm. przepr. Danuta Leniak // Wiad. Kult. - 1996, nr 49 s. 14 (Polskie orodki dla narkomanów i chorych na AIDS) 308. Nowak Piotr: Zanim spróbujesz // Remedium. - 1999, nr 12 s. 15-17 309. Nowicka Dorota: Lekcje na amfetaminie // Dyrektor Szkoly. ­ 2004, nr 3 s. 9-12 310. Nowicka Dorota: Nie chowa glowy w piasek // Dyrektor Szkoly. ­ 2004, nr 3 s.1216 (Na temat : czy narkotyki w szkole to problem?, jak walczy z narkomani w sposób odpowiedzialny i profesjonalny? - rozmowa ze Stanislawem Orlowskim, psychologiem i psychoterapet z Centrum Metodycznego Pomocy PsychologicznoPedagogicznej) 311. Okulicz-Karazan Katarzyna, Pisarska Agnieszka: Poczucie wlasnej skuteczno i uywanie substancji psychoaktywnych przez mlodzie : badania pilotaowe // Alkoh. Narkom. - 2001, nr 4 s. 566-577 312. Ornacka Ewa: mier w tornistrze // Prawo i ycie. - 1996, nr 16 s. 11 (Narkomania wród mlodziey szkolnej) 313. Ostaszewski Krzysztof: Trendy w uywaniu substancji psychoaktywnych przez mlodzie : implikacje dla profilaktyki i wychowania // Wychow. na co Dzie. - 2001, nr 10/11 s. 5-9 314. Owczarek Maria: Przrycie duchowe lekarstwem na narkomani // wiat problemów . ­ 1993, nr 10 s. 7-10 315. Pasek Marzena: Twarda milo : jak pomóc rodzicom narkomanów // Wprost. - 1998, nr 12 s. 62-63

34

316. Peele Stanton: Uzalenienie od doznania : psycho-spoleczno-farmakologiczna teoria uzalenie / tl. Agata Tomaszewska // Now. Psychol. - 1995, nr 2 s. 25-30 317. Perwenis Jadwiga: Postpowanie z uzalenionymi od narkotyków // Probl. Opiek.Wychow. - 1998, nr 1 s. 21-26 318. Perzanowski Tadeusz: SQN, czyli narkotyki w domu dziecka // Probl. Opiek.Wychow. - 2001, nr 1 s. 22-27 319. Ploska-Krajewska Maria: Mlodzie o narkotykach // Probl. Opiek.-Wychow.- 1995, nr 35 s. 9, 14-15 320. Podgórska Joanna: Kariera w proszku : amfetamina ­ dopalacz dla ambitnych // Polityka. - 1996, nr 37 s. 22-23 321. Poplawska Wanda: Narkomania w szkolach podstawowych // Probl. Opiek-Wychow. . ­ 1991, nr 5 s. 201-205 322. Prais Aleksandra: Odlotowy koszmar // Prz. Tyg. - 2000, nr 12 s. 6 323. Przewlocka Teresa: Filmy owiaty zdrowotnej dla dzieci i mlodziey // Zeszy. Nauk. AWF w Krakowie.- 1998, nr 74 cz. I s. 85-88 324. Rachowska Elbieta: Jak najlepiej motywowa do terapii osob uzalenion ­ warsztaty // Problemy Narkomanii. Biuletyn Informacyjny. - 2002, nr 2 s. 79 325. Rawa Anita: Narkomani i ich rodziny // Probl. Rodz. - 1998, nr 4 . 35-38 326. Rejniak Robert: Rola narkotyków w ksztaltowaniu systemu wartoci i budowaniu tosamoci // Problemy Narkomanii. Biuletyn Informacyjny.- 2002, nr 2 s. 52 327. Rogala-Oblkowska Jolanta: Jak rodzina przyczynila si do brania narkotyków przez mlodzie // Probl. Narkom. ­ 2001, nr 2 s. 12-21 328. Rogala-Oblkowska Jolanta: Specyficzne cechy rodziny narkomana amfetaminowego // Probl. Rodz. - 1999, nr 2/3 s. 73-77 329. Roman Zbigniew: Normalny narkoman // Remedium 1993, nr 2 s. 23 330. Rosiski Wojciech: Podjte dzialania. Uzalenienie wród mlodziey cz. 2 // Dyr. Szk. - 2001, nr 7/8 s. 48-49 331. Roszkowska Katarzyna: Narkomania nie bierze si z nikd // W Drodze. ­ 2001, nr 1 s.41-47 332. Rybczyska Dorota, Trbiska Ewa: Wyniki sondau dotyczcego kontaktu mlodziey z narkotykami // Problemy Narkomanii. Biuletyn Informacyjny. - 2001, nr 4 s. 35

35

333. Rylke Hanna: Narkotyki w Szkole // Edukacja i Dialog. ­ 1994 nr 7 s. 38-42 334. Rylke Hanna: Pokolenie zmian : czego boj si doroli? / Rec. Andrzej Samson // Nowe Ksi. - 1999, nr 10 s. 14 335. Rylke Hanna: Profilaktyka narkomanii // Edukacja i Dialog, 1994, nr 9 s. 54-59 336. Schuckit Marc A.: Teoria naduywania alkoholu i narkotyków : podejcie genetyczne / tl. Maria Piechnik // Now. Psychol.- 1995, nr 2 s. 59-6 337. Sieczkowska Malgorzata: Pierwszy eton gratis...// Charaktery. ­ 2001, nr11 s.64 338. Sieroslawski Janusz: Wzory uywania narkotyków wród osób zglaszajcych si do leczenia w Warszawie // Alkoh. Narkom. - 1996, nr s. 487-498 339. Sieroslawski Janusz, Zieliski Antoni: Dostpno substancji psychoaktywnych a ich uywanie wród uczniów szkól podstawowych // Alkoh. Narkom. - 1997, nr 2 s. 237-251 340. Sikorski Wieslaw: Psychoterapeutyczny model profilaktyki mlodziey zagroonej stosowaniem wziewnych substancji psychoaktywnych // Opieka Wychow. Ter. 1995, nr 3 s. 10-14 341. Siudym Anna: Podstawy wychowania rodziców a podatno ich dziecka na uzalenienia // Problemy Narkomanii. ­ 1999 nr 1 s. 48-54 342. Slyszowa Stefania: O potrzebie tworzenia systemowego rozwizywania poradnictwa profilaktycznego i naprawczego dla dzieci i mlodziey // Psychol. Wychow. - 1986, nr 2 s. 220 343. Skrzypczyk Wieslaw: O programie ,,Tak czy nie?" // Probl. Opiek. Wychow. - 1996, nr 36 s. 5, 25-26 344. Sochocki Marek J. : Debata ­ Pokolenie transformacji : szkola i narkotyki / transkrypcja wywiadów Agnieszka Górecka // Remedium. ­ 2005, nr 1 s. (wkl. VI-VII (Artykul porusza problem narkomanii w szkolach. Mimo, e od transformacji minlo ju pitnacie lat a w tym czasie podjto szereg dziala z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, wci jeszcze wiele szkól stwarza cieplarniane warunki dla rozwoju narkomanii. Dlaczego tak czsto narkotyki s spraw, o której wiedz uczniowie, a nie wiedz nauczyciele? Autor zwraca uwag na jeden aspekt tego problemu ­ brak czujnoci czy te bagatelizowanie rozmiarów zjawiska przez pracowników szkól. Nauczyciele maj spore trudnoci w identyfikowaniu uczniów eksperymentujcych z narkotykami lub uzalenionych. Jedn z przyczyn tego stanu rzeczy jest nieprawdziwy, stereotypowy wizerunek osoby biorcej narkotyki, który wielu nauczycielom utrudnia rozpoznanie realnych zagroe. Wci jeszcze liczna grupa nauczycieli nie potrafi wyobrazi sobie, e nawet najlepszy ucze w klasie moe od czasu do czasu popala marihuan i by na najlepszej drodze do uzalenienia. Potwierdzone to jest autentycznymi wiadectwami narkomanów z ich ycia)

36

345. Spaczyska Ewa: Mlodzieowe grupy wsparcia jako forma pracy profilaktycznej // Probl. Opiek.-Wychow. - 1995, nr 35 s. 9, 35-39 346. Stasiuk Andrzej: Utracone dziedzictwo // Gaz. Wybor. - 1999, nr 101 s. 20-21 (Narkotyki) 347. Stpie Ewa: Czynniki ryzyka kontaktów z narkotykami w okresie od dorastania do wczesnej dorosloci : (badania katamnestyczne) // Alkoh. Narkom. - 2001, nr 3 s. 407-419 348. Stpie Ewa: Rówieniczy kontekst uywania rodków odurzajcych od dorastania do wczesnej dorosloci // Alkoh. Narkom. - 2001, nr 4 s. 553-564 349. Sygit Maria i in: Problemy narkomanii w opinii rodowiska mlodzieowego // Zdr. Publ.- 1994, nr 105 s. 1, 19-23 350. Szczepkowski Jacek: Gdy moje dziecko siga po narkotyki... // Wychow. na co Dzie. - 1997, nr 12 s. 25-26 351. Szczepkowski Jacek: Jak leczy si narkoman? // Wychow. na co Dzie. - 1999, nr 4/5 s. 33-35 352. Szczepkowski Jacek: Jak rozwija si uzalenienie od narkotyków czyli objawy i fazy narkomanii // Wychow. na co Dzie. - 1997, nr 3 s. 19-20 353. Szczepkowski Jacek: Narkomania ­ choroba ciala, emocji i ducha // Wychow. na co Dzie. - 1997, nr 1/2 s. 24-26 354. Szczepkowski Jacek: Narkomania i narkotyki // Wychow. na co Dzie. - 1997, nr 4/5 s.18-20 355. Szczepkowski Jacek: Oznaki zaywania narkotyków // Wychow. na co Dzie. - 1997, nr 9 s. 27-28 356. Szukalski Bogdan: Narkotyki opiatowe i ich receptory // Probl. Alkoh. - 2001, nr 2 s 7-11 357. Szukalski Bogdan: Odurzajce wonie // Probl. Alkoh. 1997, nr 2-3 s. 30-36 358. Szukalski Bogdan: Opiaty naturalne i syntetyczne. // Alkoh. Narkom. - 1977, nr 4 s. 529-548 359. Szukalski Bogdan: Wziewne rodki odurzajce // Alkoh. Narkom. - 1995, nr 4 s. 930 360. wierszczyska-Jelonek Danuta: Id, zapytaj Alice. Pozn., 1997. - Rec. // Nowe Ksi. - 1997, nr 6 s. 43 361. Tucholska Sabina: Psychologiczne aspekty nieprzystosowania spolecznego dzieci i

37

mlodziey : narkomania, samobójstwo // Ateneum Kaplaskie. - 1984, T. 103, R. 76, z. 2 s. 212-231 362. Tyburska Agata: Narkomania wród nieletnich ­ próba opisu zjawiska // Wychow. Na co Dzie.- 1998 nr 4/5 s. 25-32 363. Urban Bronislaw: Narkomania wród mlodziey szkolnej // Nowa szkola, 1995 nr 2 s. 29-31, 34-35 364. Urban Bronislaw: Zachowania dewiacyjne mlodziey.- Wyd. 3.- Kraków, 1999. ­ Rec. Agnieszka Lachowicz // Wychow. na co Dzie. - 2001, nr 1/2 s. 47-48 365. Velutani Jerzy: Krótka historia narkotyków // Wszechwiat. - 2001, z. 1/3 s. 37-42 366. Velutani Jerzy: Sam kiedy bylem palaczem... / rozm. przepr. Wojtek Bockenhe im,Pawel Chojnacki, Andrzej Garapich // Brulion. - 1995, z. 1 s. 103-120 (O narkotykach i uywkach) 367. Wachwalska Elbieta: W poszukiwaniu pomyslów na profilaktyk // Wychow. na Co Dzie. ­ 1998, 10/11 dod. s. X ­ XII (Wszystkie poziomy ksztalcenia) 368. Walczak Renata: Konflikty emocjonalne w tle ryzyka uzalenie // Problemy Alkoholizmu 2004, nr 3-4 369. Wereska Danuta: O zapobieganiu narkomanii // Wiad. Kult. - 1996, nr 13 s. 15 370. Weryska-Boliska: Hydra / oprac. Witold Salaski // Glos Naucz. - 1998, nr 26 s. 11 (Narkomania w szkole) 371. Wgliski Andrzej: Inicjacja narkotyczna i alkoholowa jako przejaw wykolejenia spolecznego mlodziey uczcej si w szkolach podstawowych i rednich // Lub. Rocz. Pedag. - 1999, T. 19 s.133-144 372. Wgrzycka-Gilu Janina: ABC narkomanii : Syndromy postaw i zachowa rodzicielskich // Remedium. - 2005, nr 1 s. (wkl. IV-V) (Artykuly zawieraj treci: Syndromy postaw i zachowa rodzicielskich oraz nieefektywne strategie zachowa rodziców w sytuacji uzalenienia dziecka) 373. Wieryska-Boliska Teresa: Za szybko nam mlodzie dorosla : narkotyki / rozm. przepr. Krystyna Karwicka-Rychlewicz // Gaz. Wybor. - 2001, nr 21 s. 8-15 374. Wilczyska Irena: Dobra ­ to wczesna profilaktyka // Opieka Wychowanie Terapia . ­ 2002, nr 1 s. 47-4 375. Wilk Marta: Przyczyny sigania przez mlodzie po rodki odurzajce // Probl. Alkoh. - 2001, nr 2 dod. s. I-III

38

376. Wittbrot Marek: Klopoty z istnieniem // W Drodze. ­ 2000, nr 11 s. 75-79 (Narkomania) 377. Wich Waclaw: ,,Nie narkotykom" // Lider. - 2000, nr 11 s. 8 (Scenariusze zaj) 378. Wich Walerian: Koszykówka przeciw narkotykom? // Problemy. Opiek. Wychow. ­ 2000, nr 6 s. 25-26 379. Wojciechowski Mieczyslaw: Duchowo w narkomanii? // Remedium. ­ 1999, nr 11 s. 16-17 380. Wojciechowski Mieczyslaw: Fazy kontaktu z narkotykiem // Remedium. ­ 2001 nr 10 s. 14-15 381. Wojciechowski Mieczyslaw: Nie narkotyk, lecz narkotykowa triada // Remedium. 2001 nr 4 s. 16-17 382. Wojciechowski Mieczyslaw: Wychowanie i profilaktyka uzalenie maj wspólne podstawy // Nowa Szkola. ­ 1999, nr 86 s. 38-53 (Wczesne ostrzeganie) 383. Wolniewicz-Grzelak Barbara, Ostaszewski Krzysztof: Szkoleniowy maraton na temat profilaktyki uzalenie w szkole // Probl. Opiek. Wychow. - 1992, nr 31 s. 2, 67-71 384. Woronowicz Bohdan T.: Uzalenienie i wspóluzalenieni na turnusach terapeutycznych w Strzeynie // Alkoh. Narkom. - 1996, nr 2 s. 219-224 385. Woydyllo Ewa: Jedno uzalenienie czy dwa? // wiat Problemów 7/8. - 1999, nr 6 s. 51 386. Wójtowicz Slawomir: Kontakty ze rodkami w okresie dorastania. Analiza rozwojowa // Alkoh. Narkom. - 1991, nr 8 s. 95-116 387. Z pomoc nie mona zwleka : rodzicom ku przestrodze // Probl. Alkoh. -1996, nr 5 dod. s. I-III (Profilaktyka uzalenie dzieci i mlodziey) 388. Zarzycka Ewa: Odlotowe szkoly // Gaz. Pol. - 1996, nr 47 s. 12-13 (Narkomania wród mlodziey) 389. Zawilak Katarzyna: pam, wic jestem // Prz. Tyg. - 1998, nr 31 s. 5 (Uzalenienia wród mlodziey szkolnej) 390. Zawilak Katarzyna: Drugi atak Ekstazy // Prz. Tyg. - 1998, nr 29 s. 13 391. Zawilak Katarzyna: Polowanie na puna // Prz. Tyg. - 1996, nr 32 s. 11 (Projekt ustawy o karaniu za posiadanie narkotyków)

39

392. Zawilak Katarzyna: Zapane ycie // Prz. Tyg.- 1998, nr 31 s. 4-5 (Narkomania wród mlodziey szkolnej) 393. Zworska-Nikoniuk Dorota: Metody pomocy i samopomocy w uzalenieniach. ­ Toru: Wydaw. Edukacyjne ,,Akapi", 2001. - 224 s. 394. Zaworska-Nikoniuk Dorota: Znaczenie samopomocy w grupie anonimowych narkomanów // Kult. i Eduk. - 1999, nr 4 s. 100-118 395. Zdrzalka Dariusz: punki // Wyrazy. - 1997, nr 1 s. 113-115 (Orodek Monaru w Zbicku kolo Opola) 396. Zieliski Andrzej: Ludzie uzalenieni od substancji odurzajcych / rozm. Przepr. Danuta Leniak // Wiad. Kult. - 1997, nr 4 s. 15 397. Zieliski Andrzej: Naduywanie rodków psychoaktywnych przez studentów warszawskich uczelni // Alkoh. Narkom. - 1992, nr 11/12 s. 211-244 398. Zieliski Andrzej: Studenci a rodki psychoaktywne. Próba zmiany zachowa i postaw przez program edukacyjny // Alkoh. Narkom. - 1996, nr 3 s. 311-324 399. Zieliski Andrzej, Sieroslawski Janusz: Rozpowszechnienie uywania rodków psychoaktywnych wród szkól ponadpodstawowych // Alkoh. Narkom.- 1995, nr 4 s. 103-113 400. Zraeni do ycia. Z Markiem Kotaskim rozm. Jan Jurga // Wychow. Fiz. Hig. ­ 1985, nr 3 s. 100-102, 105 401. Zuber-Dzik Leszek: Psychologiczna charakterystyka procesu uzaleniania si od Narkotyków // Chowanna, 1990, nr 1 s. 98-110 402. abiski Waclaw: Kolejne badania CBOS. Alkohol, tyto, narkotyki nie ustpuj z mlodzieowego stylu bycia // Probl. Alkoh.- 1996, nr 43 s. 11, I-III (wkladka) 403. mudziski Wojciech: Zanim ycie si skomplikuje... / rozm. przepr. Ewa Sielicka // Prz. Powsz. - 2001, nr 1 s. 68-73 404. ulewska Justyna: Zastosowanie i efektywno metody dramy w terapii uzalenie // Opieka Wychowanie Terapia. ­ 2001, nr 4 s. 20-28

40

3. Programy profilaktyczne

405. Bk Joanna, Wiewióra-Pytka Elbieta: Bajkowe spotkania : program zaj wychowawczo - profilaktycznych dla uczniów szkoly podstawowej. ­ Kraków: ,,Rubikon", 2003. ­ 112 s. (Program umacnia poczucie wlasnej wartoci, umiejtno wspólpracy z grup, skutecznej komunikacji, wiczenia umiejtnoci asertywnego odmawiania, radzenia sobie z presj innych, panowania nad emocjami. ,,Historie" i ,,Nowe historie" Bruno Ferrego staly si osnow zaj w których mog take uczestniczy rodzice) 406. Bernacik Elbieta, Nowak Dorota: ,,Pomó sobie ­ od ciebie zaley najwicej". Program profilaktyczny dla mlodziey // Wychow. na Co Dzie, 2000, nr 10/11, dod. s. VIII-IX (Projekt z obszaru profilaktyki pierwszorzdowej) 407. Borowski Tadeusz, Krzyelewska Aneta, Marczewska Jolanta, Staniszewska Katarzyna, Twardo Marlena: wietlica profilaktyczno-wychowawcza w gimnazjum // Wychow. Na co Dzie. ­ 2000, 10/11 dod. S. I-VII (Realizacja programu zapobiegania patologiom) 408. Borowski Tadeusz: Profilaktyka uzalenie w szkolach // Wychow. na Co Dzie. ­ 1997, nr 9 s. 29-30 409. Braunek Anna, Galecka Elbieta, Olesiska Urszula, Majewska-Brzyska Krystyna: rodowiskowe programy profilaktyczno- wychowawcze dla mlodziey gimnazjalnej // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. ­ 2000, nr 2 s. 58-95 410. Cieszyska Alicja: Zajcia psychoedukacyjne ,,Nasze spotkania" // Problemy Opiek. Wychow. ­ 2002, nr 2 s. 43-44 (Zajcia realizowane w ramach realizacji programu ,, Stop. Strefa wolna od narkotyków") 411. Czarnecka Danuta: Miejsce profilaktyki w szkole // Remedium. ­ 2002, nr 12 s. 14-15 412. Deptula Maria: Opinie dzieci i rodziców o programie ,,Spójrz inaczej" // Problemy Opiek.-Wychow. ­ 1997, nr 8 s. 12-17 (Program wychowawczo-profilaktyczny dla klas I-VIII) 413. Drewnicka Krystyna: Program profilaktyczno-edukacyjno-wychowawczy // Problemy Opiek.-Wychow. ­ 2004, nr10 s.14-17 414. ,,Drugi elementarz czyli Program Siedmiu Kroków" / oprac. w Pastwowej Agencji Rozwizywania Problemów Alkoholowych // W: Profilaktyka w rodowisku lokalnym/

41

praca zbiorowa pod red. Grayny witkiewicz. ­ Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdzialania Narkomanii, 2002. ­ s. 140-141 (Celem programu jest dostarczenie wiedzy o rodkach psychoaktywnych, niebezpieczestwem zwizanych z ich uywaniem i moliwoci unikania tych zagroe oraz wytrenowanie kilku wanych umiejtnoci yciowych: - odmawiania, - satysfakcjonujcej zabawy bez sigania po rodki uzaleniajce, - konstruktywnych zachowa w kontaktach z ludmi. Program adresowany jest do uczniów starszych klas podstawowych. Sklada si z 8 zaj dla mlodziey i 3 spotka warsztatowych dla rodziców. Podczas realizacji programu wykorzystywane s bogate materialy pomocnicze ­ oprócz podrcznika zawierajcego scenariusze poszczególnych zaj, take liczne publikacje ksikowe, komiksy, ankiety, ulotki, kaseta magnetofonowa i kaseta video) 415. Dworaczyk Grayna: Elementarz szkolny // Remedium 1994, nr 2 s. 16-17 416. Dworaczyk Grayna: Program profilaktyczny ,,Elementarz" ­ rozmowa z Andrzejem Podlewskim ­ dyrektorem Zarzdu Fundacji ETOH // Remedium 1994, nr 2 s.14-15 417. Esmund Malgorzata, Esmund Kazimierz: Szkola wobec aktualnych problemów mlodziey. (Propozycje pracy z uczniami // Problemy Opiek. -Wychow., . ­ 1996, 4 s.19-22 (Omówienie dowiadcze podczas wprowadzania programu ,,Drugi Elementarz czyli program siedmiu kroków". W koncepcji zostalo zawartych kilka istotnych elementów dla skutecznej profilaktyki. Po pierwsze ­ ucze biorcy udzial w zajciach staje si z jednej strony przedmiotem bezporednich i porednich oddzialywa wychowawczych, z drugiej - w wyniku uczestniczenia w sytuacjach zainicjowanych przez realizatora sam dochodzi do wniosków. Ma on w kadej chwili moliwo wyartykulowania swoich spostrzee i przemyle. Sytuacja taka stwarza poczucie bezpieczestwa dowartociowuje dzieci) 418. Europejski Program Bada Ankietowych ­ Uywanie alkoholu i narkotyków przez mlodzie szkoln zrealizowanych w woj. Zachodniopomorskim w 2003 roku // Problemy Narkomanii. ­ 2004, nr 1 s. 53-69 419. Furmanowska Miroslawa: Realizacja programu profilaktycznego ,,Jak y lepiej?" / Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. ­ 2002, nr 3 s. 29-34 420. Ga Zbigniew B. : Profilaktyka : procedury konstruowania programów wczesnej interwencji /. ­ Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2000. ­ 166 s. (Program zawiera treci: wybrane modele konstruowania programów profilaktycznych.; konstruowanie programów wczesnej interwencji; konstruowanie ,,Programu wspierania zdrowia rodziny"; konstruowanie ,,Programu adapcyjnego dla mlodziey szkól rednich"; konstruowanie ,,Programu aktywizacji rodowiska

42

wychowawczego szkoly"; konstruowanie ,,Programu rozwoju profesjonalnego pracowników lokalnego orodka profilaktyki") 421. Gawrylow Grayna: Drugi elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków : Sprawozdani z przeprowadzonych zaj na godzinach wychowawczych w klasie VI // Dyrektor Szkoly. ­ 2000, nr 10, s. 209-21 422. Gawrylow Grayna: ,,Spójrz inaczej": Realizacja programu profilaktyki uzalenie na godzinach wychowawczych w klasie VI // Dyrektor Szkoly. ­ 2000, nr 10, s. 21-23 423. Gsil Barbara, Ryniewicz Danuta: I ja te odpowiem na swoje bezpieczestwo: Scenariusz inscenizacji programu profilaktycznego ,,Unikania zagroe" // Wszystko dla Szkoly. ­ 2002, nr 5 s. 23-25 424. Glonicka Dorota: Decyzja naley do Ciebie... Propozycja programu profilaktycznego ,,Stop przemocy i uzalenieniom" // Nowa Szkola. ­ 2002, nr 9 s. 23-25 425. Grodowska Malgorzata, Kowalewska Maria: Wychowawczy program profilaktyczny // Wychowawca. ­ 2002, nr s. 22-23 426. Gwizdek Boena, Soltys Elbieta: Szkolne programy profilaktyczne // Problemy Opiek.- Wychow., 2003, nr 2 s. 13-17 427. Isajewicz Elbieta: Narkotykom ­ NIE ! // Wychowawca. ­ 2001, nr 4 s. 19 (Realizacja programu ,,Narkotykom mówi ­ NIE !" w Gimnazjum nr 2 w Trzciance) 428. Izydorczyk Bernadetta, Trepka-Starosta: Próba realizacji programu dziala profilaktycznych w rodowisku szkolnym // Chowanna. ­ 2001, T. 1, s. 43-53 429. ,,Jak y z ludmi" ­ australijski program / oprac. w j. pol. Alicja Kobialka // W: Profilaktyka w rodowisku lokalnym. ­ Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdzialania Narkomanii, 2002. ­ s. 141 (Glównym celem programu jest rozwinicie najwaniejszych umiejtnoci i interpersonalnych: - komunikowania si z ludmi, - podejmowania decyzji, chronienia siebie w sytuacji nacisku grupowego, - radzenia sobie ze stresem, - budowania wlaciwego wizerunku wlasnej osoby, - otwartoci, - empatii. Ponadto program dostarcza informacji na temat rodków uzaleniajcy. Przeznaczony jest do pracy z mlodzie ze starszych klas podstawowych oraz szkól ponadpodstawowych. Program wydano w formie ksiki skladajcej si z trzech czci. Pierwsza cz to teoretyczna, omawia najwaniejsze zasady pracy z grup, cechy Dobrego prowadzcego, niezbdne elementy zaj z mlodzie. Druga podaje propozycje zaj, bogaty zestaw wicze i technik. Trzeci stanowi materialy

43

pomocnicze: ankiety, kwestionariusze, rysunki, tablice) 430. ,,Jak y z ludmi" : (umiejtnoci interpersonalne) : program profilaktyczny dla mlodziey : wiczenia grupowe. ­ MEN. ­ Warszawa: MEN, [br. r.] (Ksika jest przeznaczona dla osób , które chc pomóc mlodym ludziom unikn uzalenienia od alkoholu, narkotyków, nikotyny i innych rodków zmieniajcych wiadomo. Treci ksiki jest: praca w grupie; wiczenia wstpne i budujce empati; poczucie wlasnej wartoci; jak podejmowa decyzje?; jak porozumiewa si z innymi?; co to znaczy by asertywnym?; jak radzi sobie ze stresem?) 431. Jakubowska Barbara, Sobolewska Zofia: ,,Zanim spróbujesz" ­ program psychoedukcyjny / oprac. Alicja Pacewicz // W: Profilaktyka w rodowisku lokalnym. ­ Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdzialania Narkomanii, 2002. ­ s. 142 (Program zaklada realizacj dwóch celów. Pierwszym jest przekazanie wiedzy o alkoholu, rodkach uzaleniajcych oraz mechanizmach rozwoju uzalenienia. Drugim celem jest rozwój wanych umiejtnoci psychologicznych: - podejmowania racjonalnych wyborów w sprawie uywania rodków odurzajcych (w tym mówienia ,,nie") - wzmacniania pozytywnego obrazu wlasnej osoby, - odreagowywania napi, - budowania udanych relacji z ludmi, - konstruktywnego rozwizywania konfliktów, - ksztaltowania wzorców zdrowego ycia i spdzania wolnego czasu. Adresatami s dzieci i mlodzie ze szkól podstawowych i ponadpodstawowych. Program sklada si z cyklu kilkunastu zaj, opracowany jest w formie ksiki., zawierajcej cz teoretyczn oraz scenariusze zaj. Opracowano cztery warianty scenariuszy na róne poziomy wieku zawierajce od 12 do 19 zaj dla klas I ­IV, V ­ VI szkoly podstawowej, dla gimnazjum i szkól ponadpodstawowych) 432. Johnson David W.: ,,Podaj dlo" ­ amerykaski program // W: Profilaktyka w rodowisku lokalnym .­Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdzialania Narkomanii, 2002. ­ s. 149 (Celem programu jest dostarczenie elementarnej wiedzy na temat prawidlowoci psychologicznych i wytrenowanie wanych umiejtnoci interpersonalnych, takich jak: - otwarto i zaufanie, - umiejtno wyraania myli i uczu, - akceptacja siebie i innych ludzi, - umiejtno rozwizywania konfliktów. Program adresowany jest do nieprofesjonalistów zainteresowanych udzielaniem pomocy innym. Mog to by nauczyciele i wychowawcy chccy poprawi swój kontakt z mlodzie i rozwin umiejtnoci wychowawcze, a take mlodzi ludzie pragncy pomaga swoim rówienikom. Zalecany jest dla grup samo rozwoju lub grup liderów mlodzieowych. Zajcia stanowi cykl i odbywaj si w malych grupach. Realizatorami mog by profesjonalici i przeszkoleni nieprofesjonalici)

44

433. Kaczmarek Elbieta: Realizuj program ,,Nasze Spotkania" // Problemy Opiek.Wychow. ­ 2001, nr 9 s. 44-45 (Zajcia psychoedukacyjne w liceum) 434. Kaletnik-Moch Dorota: "Elementarz" ­ nowy program profilaktyczny // Remedium. ­ 1994, nr 2 s. 11-13 (Program zostal opracowany na podstawie ksiki amerykaskich autorów A. Borosa i P. Callahana ,,Co naley wiedzie o alkoholu i innych rodkach odurzajcych". Znajduje si w niej okolo 200 ,,obrazów idei dotyczcych uywania alkoholu i zaywania rodków odurzajcych. Kada strona ksiki sklada si z dwóch elementów ­ informacji werbalnej i sugestywnego obrazu ilustrujcego znaczenie tej myli. Polczenie obrazu ilustrujcego znaczenie tej myli. Polczenie slowa i obrazu ma ulatwi przyswajanie przekazywanych treci. Niemal kada strona moe si sta pretekstem do rozmowy o tym co dzieje si na rysunku i o tym co dzieje si w rzeczywistoci) 435. Kloska Zdzislawa E. : Profilaktyka zdrowotna w edukacji (program indywidualny) // ycie Szkoly. ­ 1999, nr 5 s. 33-33 436. Knez Renata, Slonina Wojciech M. : ,,Poznaj ­ wybieram". ­ Kraków: ,,Rubikon", 2003. - 126 s. (Program Lczy dwa zestawy scenariuszy: ,,Ja i wiat" oraz ,,W drodze". Propozycja szczególnie przydatna w ksztaltowaniu umiejtnoci przeciwstawiania si negatywnej presji rówieników. Zalet szeregu wicze jest mobilizacja uczniów do refleksji nad wlasnym systemem wartoci i jego wplywem na podejmowane wybory) 437. Koczurowska Jolanta: ,,Spotkania" ­ program edukacyjno-wychowawczy Towarzystwa Profilaktyki rodowiskowej ,,Mrowisko" // W: Profilaktyka w rodowisku lokalnym. ­ Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdzialania Narkomanii, 2002. ­ s.158 (Glównym celem programu jest umoliwienie mlodziey czynnego ksztaltowania wlasnych pogldów, opinii i postaw wobec uzalenie, przestpczoci i innych zagroe spolecznych, rozwijanie umiejtnoci, a take radzenia sobie z trudnociami wieku mlodzieczego za pomoc uczciwej, rzetelnej i niczym nie skrpowanej dyskusji. Adresatami programu s dzieci i mlodzie ze szkól podstawowych i ponadpodstawowych w prowadzeniu spotka wykorzystywane s glównie aktywne metody edukacyjne z zastosowaniem : elementów moderacji wizualnej, gier stymulacyjnych i zabaw, elementów psychodramy i para teatru. Najistotniejszym zaloeniem tych spotka jest dokonywanie wyboru tematu spotkania przez dzieci mlodzie, ustalony w drodze glosowania. Najczciej podejmowanymi tematami spotka przez mlodzie s: Czy warto bra narkotyki . Narkotyki ­ styl moda czy konieczno. Co to znaczy by uzalenionym. Gorsze i lepsze nalogi. Partnerstwo, przyja, milo i sex. Jak zdoby zaufanie i nie rezygnowa z swoich potrzeb. Jak

45

zaprzyjani si z rodzicami. Kim by. Strachy, kompleksy. Niezaleno i kompromisy w szkole i w domu) 438. Kolodziejczyk Andrzej: Program edukacyjny dla klas I-III. ­ Warszawa: MEN, 1991 439. Kolodziejczyk Ewa, Czemierowska Ewa, Kolodziejczyk Tomasz: ,,Spójrz inaczej"program wychowawczo-profilaktyczny // W: Profilaktyka w rodowisku lokalnym / praca zbiorowa pod red. Grayny wiatkiewicz. ­ Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdzialania Narkomanii, 2002. ­ s. 143 (Program kladzie glówny nacisk na rozwój osobowoci ucznia oraz jego zdolnoci przystosowania si spolecznego przez trenowanie wanych umiejtnoci yciowych. Program jest realizowany w klasach podczas 24 spotka odbywajcych si raz w tygodniu. Przeznaczony jest dla szkól podstawowych i gimnazjum. Ostatni blok zaj dla starszych dzieci i mlodziey ­ klasy I ­II gimnazjum uwzgldnia równie problematyk uzalenie. Zajcia z dziemi s poprzedzone spotkaniem z rodzicami. Program zawiera scenariusze zaj oraz tematy do dyskusji wydane w trzech ksieczkach ­ dla klas I ­ III i IV ­ VI szkoly podstawowej oraz I ­ II gimnazjum. Material pomocniczy stanowi kaseta video) 440. Kosiska Ewa: Mdrze i skutecznie . Konstruowanie szkolnego programu profilaktycznego. ­ Kraków: ,,Rubikon", 2002. ­ 72 s. (Program zawiera treci: znaczenie spójnoci programu wychowawczego z profilaktycznym; profilaktyka jako istotny element wychowania; wskaniki istotne przy konstruowaniu szkolnego programu profilaktyki; diagnoza potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli, aktualne programy profilaktyczne, dostp na rynku edukacyjnym; standardy jakoci programów profilaktycznych. Autorka informuje o wskanikach istotnych przy konstruowaniu szkolnego programu profilaktyki. Celem przeprowadzenia wlaciwej diagnozy potrzeb podaje wzory ankiet: Dla uczniów , rodziców i nauczycieli, a take dla policji, kuratorów sdowych i pedagogów szkolnych. Do poradnika dolczono podstawy prawne dotyczce dziala profilaktycznych oraz wykaz programów profilaktycznych) 441. Leniak Katarzyna: Zachowania ryzykowne uczniów a program ,,Spójrz inaczej" / Wszystko dla Szkoly. ­ 2000., nr 10 s. 14-15 442. Malon Krystyna: Program profilaktyczny - ,,Podajmy sobie rce" // Kwartalnik Ostrolckiego ODN. ­ 2002, nr 1(9) s. 46-48 (Program przeznaczony do realizacji w szkole podstawowej) 443. Maka Aleksander, Polkowski Tadeusz: ,,Ksiniczka" ­ program pracy z grup readapcyjno-terapeutyczn // Problemy Opiek.-Wychow. ­ 1998, nr 5 s. 24-29 444. Masarz Boena, Marczuk Leokadia: Program ,,Jestemy razem" // Problemy Opiek.Wychow., 2001, nr 9 s. 42-43 (Program integracyjno-psychoedukacyjny dla dzieci i mlodziey)

46

445. Michalak Elbieta, Glapka Iwona: Przygotowanie do tworzenia programu profilaktyki// Problemy Opiek.-Wychow. ­ 2003, nr 1 s. 34-35 446. Nowak Malgorzata: Szkolny program profilaktyki (propozycja) // Nowa Szkola. ­ 2002, nr 9 s. 10-13 (Autorka wyjania jakie s czynniki ryzyka a czynniki chronice. Charakteryzuje poziomy profilaktyki, strategie profilaktyczne i programy profilaktyczne) 447. Nowak Pawel: ,,Zanim spróbujesz" ­ w stron profilaktyki problemowej // Remedium. ­ 1999, nr 12 s. 14-17 448. Nowakowski Wieslaw: Podstawy i zaloenia programów profilaktycznych oraz promocji zdrowia realizowanych w szkole // Wychowanie na Co Dzie. ­ 1998, nr 7/8 s.20-21 449. Ostaszewski Krzysztof: Ewaluacja programu w budowie // Remedium. - 2002, nr s. 25- 27 450. Pacyna Helena: Program zaj profilaktyczno-wychowawczych ,,ycie bez nalogów" // Lider. - 2001, nr 6 s.6-7 451. Pa Barbara, Pa Grzegorz: Szkola która ochrania. Szklony program profilaktyki. ­ Kraków: Rubikon, 2004. ­72 s. (Powysza propozycja zawiera przykladowy program profilaktyki. Autorzy proponuj przeprowadzenie diagnozy rodowiska, dokonanie operacjonalizacji celów i wskazuj na obszar pracy z grupami) 452. Pielachowski Józef: Jak opracowa i nadzorowa szkolny program profilaktyki .Cz. 1 : Jak si do tego zabra. Cz. 2 : Jak opracowa dokument programowy, jak go realizowa i monitorowa // Edukacja Medialna. - 2003, nr 1 s. 9-11; 2003, nr 2 s. 5-9 453. Prezentacja programów profilaktycznych . Programy profilaktyczne w szkole. Cz. 1. // Remedium. -1996, nr 1 s. 22-23 (Zaprezentowano: 1.Peogram ,,Noe". 2. Program zintegrowanych oddzialywa wobec sytuacji zagroenia... ,,Nie bior". 3. Program ,,Spójrz inaczej". 4. Program profilaktyki uzalenie w szkole humanistycznej) 454. Prezentacja programów profilaktycznych : Programy profilaktyczne w szkole. Cz. 2. // Remedium. - 1996, nr 2 s. 30-32 (Zaprezentowano: 1. Program aktywizacji profesjonalnej nauczycieli i wychowawców. 2. Program rówieniczych doradców. 3. Program profilaktyki uzalenie ,,Tak czy Nie". 4. Program profilaktyki globalnej. 5. Program ,,Dzikuj ­ Nie")

47

455. Program wychowania w trzewoci ,,Dzikuj ­ Nie" // Problemy Opiek.-Wychow. 1996, nr 4 s. 14-18 456. Rogala-Oblkowska Jolanta: Gimnazjalici o programach profilaktycznych // Remedium. - 2002, nr 12 s. 28-31 (Analiza wyników bada przeprowadzonych wród mlodziey gimnazjalnej) 457. Rosiska Elbieta, Szczsna Lidia: Program profilaktyki w zakresie uzalenie do Realizacji wychowawczych w klasach gimnazjalnych // Wychowawca. ­ 2001, nr 7-8, s. 36 458. Ry-Wojciechowska Irena: Dziecica logika Remedium. - 1999, nr s. 19-20 (Realizacja programu profilaktycznego ,,Moesz inaczej") 459. Sikorski Wieslaw: Psychoterapeutyczny model profilaktyki mlodziey zagroonej stosowaniem substancji psychoaktywnych // Opieka Wychowanie Terapia. - 1995, nr 3 s. 10-14 460. Simm Malgorzata,Wgrzyn-Jonek Ewa: Budowanie szkolnego programu profilaktyki .Kraków: ,,Rubikon", 2002. - 72 s. (Poradnik jest propozycj konstruowania szkolnego programu profilaktyki pierwszorzdowe, dostosowanej do aktualnych potrzeb szkoly, wieku i moliwoci uczniów. Odwolujc si do aktualnej wiedzy z dziedziny profilaktyki próbuje zastosowa j w rodowisku szkolnym. Adresowany do dyrektorów szkól i nauczycieli wskazuje, jak przemyle i zaplanowa cele i dzialania profilaktyczne) 461. Skrzypczak Witold: O programie ,,Tak czy Nie" // Problemy Opiek.-Wychow. ­ 1996, nr 5 s. 25-26 462. Slyk Malgorzata, Wgrzyn-Jonek Ewa: Jak korzystam z programu ,,Spójrz inaczej" // Problemy Opiek.-Wychow. ­ 2000, nr 1 s.27-28 463. Socha Ryszarda: ,,Spójrz inaczej" // Problemy Opiek.-Wychow. ­ 1995, nr 7 s.19-21 Program profilaktyczno-wychowawczy ,,Spójrz inaczej" jest przeznaczony do realizacji w szkolach podstawowych) 464. Sochacki Marcin J.: Mlodzi ludzie o sobie, doroslych, profilaktyce i kilku innych wanych Sprawach // Remedium. ­ 1999, s. 22-26 (Prezentacja programu ,,Drugi Elementarz") 465. Szkolny program profilaktyki w praktyce : przedszkole, szkola podstawowa, gimnazjum, szkola ponadgimnazjalna / praca zbiorowa pod red. Grzegorza Komiskiego. ­ Pila: Pracownia Wydawniczo-Edukacyjna ,,K&K", 2003. ­ 136 s. 466. Szymaska Joanna: Profilaktyka w szkole // Wychowawca. ­ 2002, nr 10, s. 12-13 (Mankamenty szkolnej profilaktyki)

48

467. Szymaska Joanna: Programy profilaktyczne : Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. ­ Wyd. 2 popr. ­ Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy PsychologicznoPedagogicznej, 2002. ­ 69 s. 468. Szymaska Joanna: Programy profilaktyczne w szkole // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. ­ 1995, nr 2(3) s. 32-39 469. Szymaska Joanna: Standardy szkolnych programów profilaktycznych // Remedium. ­ 2002. ­ 2002, nr 12 s. 5-7 470. wist Jacek: Wczesna profilaktyka // Problemy Alkoholizmu. ­ 1999, nr 2 s. 3-5 (Programy profilaktyczno-rozwojowe dla dzieci i mlodziey w zakresie uzalenie) 471. Tatarowicz Jan: Przeciw wskiemu pragmatyzmowi // Problemy Opiek.-Wychow. ­ 2000, nr 10 s. 46-49 (Realizacja programów profilaktyczno-wychowawczych) 472. Trojanowska Anna: Szkola bez uzalenie : kilka slów o autorskim projekcie profilaktycznym // Dyrektor Szkoly. ­ 2004, nr 1 s. 20-21 473. Wglarczyk Grayna: Program ,,Bez ryzyka" // Wychowawca. ­ 2001, nr 12 s. 20 474. Wgrzyn-Jelonek Ewa, Simm Malgorzata: Refleksja nad programem 2002, nr 9 s. 8-10 (Cele profilaktyki w szkole. Program dziala profilaktyki w szkole) 475. Wich Walerian: ,,Nie narkotykom" // Lider. ­ 2000, nr 11 s.8 (Program ,,Koszykówka przeciwko narkotykom". Zawiera propozycje zaj) 476. Wich Walerian: Programy profilaktyczne // Edukacja i Dialog. ­ 1999, nr 8 s. 47-53 477. Wich Walerian programy profilaktyczne // Problemy Opiek.-Wychow. ­ 2000, nr 2 s. 15-18 478. Winiewska Hanna, Wieczorek Beata: Uywasz ­ przegrywasz. Refleksje na temat programu obejmujcego profilaktyk uzalenie realizowanego w Szkole Specjalnej w Ostródzie // Szkola Specjalna. ­ 2000, nr 4 s. 198-200 479. Wojcieszek Krzysztof; ,,Cudze chwalicie, swego nie znacie" // Remedium. ­ 1999, nr s. 2-4 (Prezentacja programów profilaktycznych ,,Noe", ,,Eden", ,,Pion", ,,Debata", ,,Korekta") 480. Wojcieszek Krzysztof: Kuchnia polska: programy profilaktyczne / Remerium. ­ 1999, nr s. 8-11 481. Wojcieszek Krzysztof: Program ,,Noe" : Co to takiego? // Problemy Opiek.-Wychow

49

. ­ 1996, nr 2 s. 11-14 482. Wojcieszek Krzysztof: ,,Wygra ycie" : szkolny program profilaktyki . ­ Kraków: ,,Rubikon", 2002. ­ 80 s. (Treci zawieraj: osoba i jej relacje w centrum profilaktyki, szkola profilaktycznych marze, czy i po co programy profilaktyczne, jakie programy? Publikacja ta swoisty poradnik ,,krok po kroku", opisujcy wlaciwe dzialania szkoly, ich podstaw teoretyczn i oczekiwane rezultaty. Punktem wyjcia ksiki s realne potrzeby ucznia, nauczyciela i rodziców, które ma zaspokoi ,,szkolny program profilaktyki") 483. Wojcieszek Krzysztof, Szymaska Joanna: Standardy jakoci pierwszorzdowych programów profilaktycznych w szkolach i placówkach owiatowych : (projekt) // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. ­ 2001, nr 1 s.5-14 484. Wojcieszek Krzysztof, Szymaska Joanna: Standardy jakoci pierwszorzdowych programów profilaktycznych // Wychowawca. ­ 2002, nr 10 s.14-18 485. Woloniewicz-Grzelak Barbara // Remedium. ­ 1999, nr 10 s.5-7 (Program profilaktyczno-wychowawczy) 486. Wspomaganie procesu wychowawczego programami profilaktyczno-edukacyjnymi / pod red. Anatol Bogdanko. ­ Kraków: ,,Impuls, 1999. ­ 271 s. 487. Zaworska-Nikoniuk Dorota: Metody pomocy i samopomocy w uzalenieniach. ­ Toru: Wydawnictwo Edukacyjne ,,Akapit", 2001. ­ (Treci zawieraj: uzalenienie jako choroba spoleczna, profesjonalizm i wolontariat w systemie pomocy osobom zagroonym uzalenieniem i uzalenionym; cel, normy i struktura grup samopomocy; program pomocy w grupach) 488. Zimecka Elbieta: Scenariusze zaj przeprowadzonych wedlug programu profilaktyczno- wychowawczego ,,Spójrz inaczej" // ycie Szkoly. ­ 1999, nr 5 s. 339-343

50

4. Literatura pikna

489. Anonim: Id, zapytaj Alice / przel. z ang. Jdrzej Polak. - Pozna: ,,Zysk i S-ka, 1977. - 143 s. 490. Burgess Melvin: pun. - Warszawa: Wydaw. ,,Albatros" Andrzej Kurylowicz, 1999 . ­ 286 s. 491. Burroughs William S.: pun / przekl. [z ang.] Andrzej Ziembicki. - Warszawa: ,,Amber", 1995. - 182 s. 492. Christine F.: My, dzieci z dworca Z00 / z zapisu magnetofonowego do dr Kai Hermann i Horst Rieck ; przel. [z niem.] Ryszard Turczyn. - Wyd. Warszawa: ,,Iskry", 1990. - 221 s. (Ksika stanowi zapis magnetofonowego wywiadu pitnastoletniej narkomanki Christiane F., która ju jako dwunastoletnia dziewczyna zaczla pali haszysz a majc trzynacie lat signla po heroin. Autorzy s zdania, e historia Christiane F. Wicej mówi o sytuacji sporej czci mlodziey, ni nawet najbardziej starannie udokumentowany raport. Jest to ksika dokumentalna opatrzona zdjciami, a zalczone wypowiedzi matki Christiane oraz innych osób, z którymi bohaterka publikacji si kontaktowala, maj sluy rozszerzeniu perspektywy i pomóc glbiej zrozumie istot problemu narkomanii) 493. Coctean Jean: Opium: dziennik kuracji odwykowej / przel. z fr. Romualda i Andrzej Nowakowie. - Kraków: Wydaw. Literackie, 1990. - 229 s. 494. Gide. - Warszawa: PIW, 1982 495. Gielyski Wojciech: Opiumowa dungla. - Warszawa: Mlodzieowa Agencja Wydawnicza, 1989. - 158 s. 496. Jankowski K.: Mój Sambhala. ­ Warszawa: Nasza Ksigarnia, 1978.- 393 s. 497. Karwicka Krystyna, Ochermiak Andrzej: My rodzice dzieci z Dworca Centralnego. Warszawa: W.A.B., 1999. - 213 s. (Autorzy dedykuj t ksik rodzicom narkomanów, tym którzy walcz z cierpieniem, próbuj ratowa nie tylko swoje dzieci, ale i siebie. Wielu z nich przegrywa, bo walczyli samotnie. Wielu zadrcza si bdzie do koca swego ycia poczuciem winy. W tej ksice nie chodzi jednak o szukanie winnych, a nawet szukanie przyczyn uzalenie dzieci i cierpienia rodziców. Cel jest inny. Autorzy chc pokaza jacy s rodzice dzieci z Dworca Centralnego i maj nadziej, e ich jednostkowe losy i losy ich dzieci poslu innym za nauk) 498. Kotaski Marek: Daj siebie innym / przedm. Jan Szczepaski. ­ Mlodzieow Agencja Wydawnicza, 1988. - 94 s. 499. Kotaski Marek: Sprzedalem si ludziom. ­ Bialystok: Instytut Wydawniczy KREATOR, 1995.- 220 s.

51

(Ksika jest przede wszystkim przeslaniem do mlodziey, ale take do nauczycieli tych wszystkich, którzy zajmuj si wychowaniem mlodych ludzi w rodzinach, zakladach pracy, szpitalach i innych instytucjach. Ksika jest ywym slowem Marka Kotaskiego. Stanowi odzwierciedlenie jego duszy, jest tchnieniem i rytmem jego serca. Jej tytul oddaje glboki sens i przeslanie Marka Kotaskiego. Jego duch emanujcy ze stron ksiki, yje i zasila nas: wiar, nadziej, miloci. Przekazuje osobist wizj wiata autora i jego wizj pedagogiki wykorzystujcej pascalowski porzdek serca, by wychowa przez otwarcie serc i tworzenie wizi czlowieka. Pedagogika ta przeszla decydujcy test ­ zdala egzamin wobec narkomanów) 500. Krasnodbski Jan P.: Odwyk. - Katowice: Videograf II, 2002. - 283 s. 501. May Gerald G. : Uzalenienie i laska. Milo. Duchowo. Uwolnienie. ­ Pozna: Media i Rodzina, 2003.- 237 s. (Uzalenienie i laska to najnowsze osignicie wspólczesnej psychologii uzalenie. Ksika ta proponuje inspirujc i peln nadziei wizj dla wszystkich, którzy chc zglbi tajemnice tego, kim s naprawd. Uzalenienie i laska jest subteln, dojrzal i mdr refleksj na temat uzalenie, a zatem pelnym wraliwoci i nadziei przewodnikiem pomagajcym czlowiekowi otworzy si na dzialanie laski i wypelni ni wlasn pustk) 502. Michalowski Waclaw: ,,Tarzan"- Mistycy i narkomani. - Olsztyn: Wydawnictwo Ethos, 1992. - 286 s. (Ksika ta jest niezwyklym dokumentem, bdcym skrzyowaniem ,,ywotów wlasnych" ­ w stylu znanych polskiemu czytelnikowi opowieci Benvenuta Caliniego czy filozoficznymi a la ,,Kandyt" oraz twórczoci Wiecha. Za calo mocno osadzona jest w polskich realiach lat szedziesitych, siedemdziesitych i osiemdziesitych. Barwna historia wlasnego ycia, któr Tarzan przedstawil w ksice zadziwia zarówno co do szczególów oraz kolorytu, jak i strony literackiej skonstruowana jest z licznych, zazwyczaj krótkich, nasyconych realizmem scen, niekiedy opatrzonych pelnych humoru i dystansu do wlasnej osoby komentarzem. Jest to ksika, która na stale wyciska lad w umyle czytelnika m.in., e jest tak dalece prawdziwa. Jest z tych ksiek, które nie trac na wartoci) 503. Parker John: Elvis Presley: kto zabil króla? / przel. z ang. Danuta Górska. - Warszawa: ,,Alfa-Wero", 1995. - 235 s. (Niezwykle Bibliografie) 504. Pitek Tomasz: Heroina. - Wolowiec, Wydawnictwo Czarne, 2002. - 113 s. 505. Przeclawski Pawel: Uciec mierci. - Warszawa: Wydaw. W.A.B., 1995. - 213 s. (Ksika ta przeraa i ostrzega. Przeraa opisywany w niej wiat narkomanów i bezwzgldna szczero autora. Przestrzega przed pokus pierwszej próby i wcale nie tak od niej dalekim koszmarem narkomanii. W tym koszmarze trudno y i trudno si z niego obudzi. Zwykle wydaje si, e to sytuacja bez wyjcia. Ale Pawel Przeclawski jest bezwzgldny w swoim opisie i zarazem pelen wiary w moliwo powrotu do normalnoci. Zdajc z gola reportersk relacj z kolejnych etapów

52

narkomanii, opisuje nalóg ,,od rodka") 506. Rosiek Barbara: Kokaina Zwierzenia narkomanki. ­ Warszawa: Spóldzielnia Wydawnicza ANAGRAM, 1992.-93 s. (Autorka ksiki stwierdza, e niektórym udaje si przej na drug stron lustra. Nie byli kochani, nie byli wolni. Milo i wolno to dwie nici które wi czlowieka z rzeczywistoci. Wi ta zostala przerwana lecz nawet w ostatnich momentach jest nadzieja, e przyjaciel odnajdzie twoj drog i pomoe ci z niej zawróci, ofiarujc ci uwolnienie na drodze w poszukiwaniu miloci. Barbara Rosiak jako 13-letnia dziewczynka wystpila przeciwko wszelkim zafalszowanym normom moralnym. Nos i w sobie 10-letnie dowiadczenia narkomanki i dziesicioletni abstynencj. Odwanie ukazuje ona naruszenie mieszczaskiej obyczajowoci ­ dzieli si bólem swego istnienia. Wynurza myli, jakie musz szokowa czytelnika. Jest to wiwisekcja wiadomoci czlowieka ,,chorego" na brak miloci. Zapis nienawici do wiata zewntrznego, a take do siebie samej. Kokaina ­ paradoksalnie, jest tutaj lekarstwem, które równie unicestwia narratork) 507. Rosiek Barbara: Pamitnik narkomanki. - Katowice: Wydaw. Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985. - 124 s. 508. Samson Barbara: Pieklo siedemnastolatki: Bylam dziewczyn narkomana.- Katowice: Videograf II, 1998. - 176 s. 509. Stompor Józef: Narkomanka. - Bialystok: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. Wyd. 2 popr. - 347 s. 510. Sokolowski Miroslaw: Gady. - Warszawa: Pastwowy Instytut Wydawniczy, 1989. 544 s.

53

5. Materialy audiowizualne ­ filmy video

5.1.

Filmy dokumentalne 511. ,,Bez krat"

Realizacja: Tomasz Szadkowski. Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych, Warszawa 1988 r. Film dokumentalny, czas projekcji 14 min. Film powstal podczas I Ogólnopolskiego Przegldu Dzialalnoci Artystycznej w zakladach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, który odbyl si w 1987 r. na terenie Ostrolki. Realizator pragnie pokaza w jaki sposób mona pomóc ludziom, którzy popadli w konflikt z prawem. Najpierw byli przestpcami, nieletnimi alkoholikami, narkomanami itp. Kiedy bramy zakladów poprawczych i schronisk zamknly si za nimi zmuszeni zostali do zmiany sposobu ycia. W wielu z nich odywaj ukryte zdolnoci jak: ladne glosy, talent malarski itp. Rola sztuki i sportu w resocjalizacji jest wielka, ale niestety brak ludzi chtnych do pracy w takich zakladach.

512. ,,Brama do raju"

Reyseria: Wojciech Mandrewicz Produkcja: Spóldzielcza Wytwórnia Filmowa w Warszawie. Film owiatowopopularnonaukowy, czas projekcji 16 min. Ukazana zostala grupa narkomanów, którzy bdc na glodzie narkotycznym zdobywaj narkotyki niewiadomego pochodzenia, co w rezultacie koczy si mierci. Opracowany w formie dialogu midzy narkomanami przed i po zayciu narkotyków.

513. ,,By czlowiekiem"

Scenariusz i realizacja: Julian Pakula. Produkcja: Studio Filmowe im. K. Irzykowskiego, Warszawa 1982 r. Film dokumentalny, czas projekcji 29 min. Problem narkomanii staje si coraz groniejszy. Najwiksze zagroenie jest wród dzieci i mlodziey.

514. ,,Bylem narkomanem"

Scenariusz: Urszula Chrucikowaska, Danuta Wejroch.

54

Reyseria: Danuta Wejroch. Produkcja: Pastwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich w Warszawie. Film popularno-owiatowy, czas projekcji 29 min. W przystpny sposób zostala przybliona odbiorcy problematyka narkomanii, bez moralizatorstwa, które przez mlodzie nie jest lubiane.

515. ,,Centrum leczenia narkomanii"

Produkcja: Telewizja Polska ­ Dziennik Telewizyjny , Hongkong 1972 r. Film dokumentalny, czas projekcji 2,4 min. Pokazano tu w jaki sposób mona leczy oraz prowadzi terapi odwykow, na przykladzie dowiadcze Hongkongu.

516. ,,Centrum rehabilitacji dla narkomanów"

Produkcja: Telewizja Polaka ­ Dziennik Telewizyjny, USA 1971 r. Film dokumentalny, czas projekcji 2,1 min. Pokazany zostal fragment Orodka Centrum Rehabilitacji dla narkomanów oraz nagrane rozmowy z pensjonariuszami o prowadzonej rehabilitacji.

517. ,,Czy zabraklo czego w ich yciu"

Scenariusz i reyseria: Zbigniew Raplewski. Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych, Warszawa 1982 r. Film dokumentalny, czas projekcji 22 min. Film pokazuje dzialalno Szkolnego Orodka Socjoterapii w Warszawie. Terapia psychologiczna jest jednym ze sposobów ratowania ludzi z gronej choroby jak jest narkomania.

518. ,,Dwójka bez sternika"

Realizacja: Robert Gliski. Produkcja : Telewizja Polska. Wytwórnia Filmów Dokumentalnych w Warszawie 1982 r. Film dokumentalny, czas projekcji 22 min. Realizator filmu pragnie na podstawie prowadzonych przez kilka miesicy obserwacji, odtworzy niektóre sytuacje z ycia pewnej grupy narkomanów. Pragnie odpowiedzie na pytanie czy naprawd niewolnicy nalogu chc si leczy.

55

519. ,,Felieton o narkomanii"

Brak danych o realizatorach. Produkcja: Telewizja Polska, Warszawa 1981r. Film dokumentalny dokumentalny, dramat, czas projekcji 3 min. Na tle gmachu szpitalnego przedstawiono wypowiedzi o problemach narkomanii w Polsce. Poruszona te zostala sprawa zwizana z handlarzami bial mierci. Rozmowy z rodzicami przeplatane s informacjami o przepisach prawnych dotyczcych zwalczania narkomanii w Polsce.

520. ,,Góra maku"

Scenariusz: Mariola Szczepkowska. Produkcja: Telewizja Polska Warszawa 1988 r. d. ,,Poltel". Film dokumentalny, reporta, czas projekcji 17 min. Reporta z centrum uprawy maku, czyli tzw. Zlotego trójkta. Mak jest surowcem do wytwarzania wielu gronych narkotyków. Przedstawiona zostala postawa mieszkaców tego regionu wobec uprawy maku.

521. ,,Granica"

Scenariusz: Mieczyslaw Siemieski. Reyseria: Jerzy ladkowski. Produkcja: Telewizja Polska, Warszawa 1981. Film dokumentalny, czas projekcji 24 min. Filmowa opowie o warszawskich narkomanach oraz drodze do uzalenienia lekowego. Jako pierwszy ujawnil prawd o tej pladze spolecznej. Film przelamal barier propagandow zwizan z t problematyk.

522. ,,Hollywood Orient"

Brak danych o realizatorach. Produkcja: Telewizja Polska ­ Dziennik Telewizyjny Tajlandia" 1976". Film dokumentalny., reporta, czas projekcji 7 min. Na podkladzie scen z filmu ,,The Golden Triangle", pokazane zostaly problemy narkomanii i sceny przemocy pod jej wplywem, jakie do czsto zdarzaj si w Tajlandii.

523. ,,Heroina ­ leczenie"

Scenariusz i reyseria: Wojciech Mandrewicz.

56

Produkcja: Spóldzielcza Wytwórnia Filmowa, Warszawa. Film dokumentalny, czas projekcji 23 min. Pokazano tu zasady odtruwania oraz jego przebieg na Oddziale Detoksykacyjnym.

524. ,,Heroina ­ poznanie"

Scenariusz i reyseria: Wojciech Mandarewicz. Produkcja: Spóldzielcza Wytwórnia Filmowa, Warszawa, czas projekcji 22 min. Zadaniem filmu jest przedstawienie glównych przyczyn brania rodków odurzajcych, a wic: trudnoci adaptacyjne w rodowisku, nadwraliwo, klopoty rodzinne.

525. ,,Herosi"

Realizacja: Antoni Halor, Michal Bukojemski. Produkcja: Agencja Robotnicza ,,Tele - Ar". Film dokumentalny, czas projekcji 13 min. Akcja filmu dzieje si w Wielkiej Brytanii. Jest to reporta o londyskich narkomanach. Pokazana zostala strona moralna tych mlodych ludzi oraz w jaki sposób na ulicy zaopatruj si w narkotyki.

526. ,,Historia narkomanii w Polsce"

Reyseria: Wojciech Mandrewicz Produkcja: Spóldzielcza Wytwórnia Filmowa w Warszawie. Film dokumentalny. Brak pozostalych danych. Film mówi o zagroeniu zdrowia i ycia mlodego czlowieka. Pokazuje objawy rónych etapów zaywania, podaje szczególowe rady psychologów, socjologów i psychiatrów jak naley postpowa z dzieckiem w przypadku stwierdzenia, i bierze narkotyki.

527. ,,Jak leki i narkotyki wplywaj na nasz organizm. Substancje chemiczne a metabolizm czlowieka"

Opracowanie: Halina Galera i Piotr Kostrzyski. Produkcja: Studio Filmowe Kalejdoskop. Opracowanie wersji polskiej Wydawnictwo Naukowe PWN. Film dokumentalny, czas projekcji 22 min. Za pomoc kolorowej animacji, modeli organów i krótkich dramatycznych scenek program ukazuje w jaki sposób leki i narkotyki ingeruj w naturalne procesy biochemiczne zachodzce w organizmie. Uczniowie dowiaduj si midzy innymi, jak funkcjonuje centralny uklad nerwowy i na czym polega dzialanie rodków psychotropowych.

57

Program jest przeznaczony dla uczniów szkól rednich i dla doroslych. W szkole mona go wykorzysta na zajciach z biologii dotyczcych fizjologii czlowieka lub jako wstp do cyklu zaj z profilaktyki uzalenie.

528. ,,Jarocin 82"

Scenariusz i reyseria: Pawel Karpiski. Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych, Warszawa 1982 r. Film dokumentalny, czas projekcji 19 min. Relacja z III Ogólnopolskie Przegldu Muzyki Mlodej Generacji w Jarocinie. Zarejestrowane bylo zachowanie si mlodziey pod wplywem muzyki rockowej.

529. ,,Jestem przeciw"

Scenariusz: Krystyna Lubelska, Andrzej Trzos-Rastawiecki. Reyseria: Andrzej Trzos-Rastawiecki. Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych, Warszawa 1985 r. Film dokumentalny, czas projekcji 1 godz. i 27 min. Film powicony jest dzialalnoci ,,Monaru". Przedstawia w sposób obrazowy, co to jest narkomania. Dobra obsada aktorska: Olbrychski, Wieczyski, Zapasiewicz, Dalkowska i inni.

530. ,,Kleje"

Reyseria: Janusz Mendel. Produkcja: Spóldzielcza Wytwórnia Filmowa, Warszawa. Film dokumentalny. Brak pozostalych danych. Film pokazuje sposoby odurzania si mlodziey rónego rodzaju rodkami wziewnymi.

531. ,,Kokaina"

Scenariusz i reyseria: Wojciech Mandrewicz. Produkcja: Spóldzielcza Wytwórnia Filmowa, Warszawa. Film dokumentalny, czas projekcji 18 min. Film zostal wykonany w konwencji wykladu akademickiego. Zawarte w jego treci informacje na temat przyczyn i skutków zaywania narkotyków przedstawione s w sposób ciekawy. Omówiono grony narkotyk ­ kokain.

532. ,,Kompot"

58

Brak danych o realizatorach. Produkcja: Telewizyjna Wytwórnia Filmowa ,,Poltel", Warszawa1983 r. Film dokumentalny, czas projekcji 9 min. Realizatorzy przedstawiaj fragmenty sztuki ,,Kompot" oraz wypowiedzi Janusz Kofty i B. Richtera, Jacka Orkuta i Marka Styczyskiego na temat narkomanii.

533. ,,Którdy do ludzi"

Scenariusz i reyseria: Jadwiga Zajiek. Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych, Warszawa 1985 r. Film dokumentalny, czas projekcji 24 min. Na podstawie yciorysów kilku mlodych ludzi, realizatorzy filmu pokazuj losy i przyczyny, które doprowadzily do nalogu narkomanii.

534. ,,Leningrad ­ narkomania"

Scenariusz i realizacja: Tadeusz Krako. Produkcja: Telewizja Polska, Warszawa 1988 r. Film dokumentalny, reporta, czas projekcji 28 min. Jest to wywiad z dziemi i mlodzie uzalenion od rodków halucynogennych w Leningradzkim Instytucie Psychoneurologicznym im. Bechrera. Przedstawione zostaly problemy narkomanii na przykladzie Leningradu.

535. ,,Lider"

Scenariusz i realizacja: Antoni Boguslawski. Produkcja: Wytwórnia Filmów Owiatowych, Lód 1986 r. Film dokumentalny, czas projekcji 35 min. Akcja filmu rozgrywa si na terenie orodka ,,Monaru" w Lodzi. Zadaniem orodka jest resocjalizacja narkomanów oraz umoliwienie im przystosowania si do normalnego ycia w spoleczestwie. Wielu z nich podejmuje póniej normaln prac, czsto odwiedzaj orodek, aby podzieli si z kolegami zwycistwem nad gronym nalogiem.

536. ,,Makowa Dusza"

Scenariusz i reyseria: Ewa Skorczyska. Produkcja: Telewizja Polska, Warszawa, 1983 r. Film dokumentalny, czas projekcji 16 min. Pokazany zostal system resocjalizacji w Orodku ,,Monaru". Mlodzi narkomani wspominaj jak popadli w nalóg. Opowiadaj swoje przeycia w orodku.

59

537. ,,Marihuana" cz. I/II

Reyseria: Miroslaw Salicki. Produkcja: Spóldzielcza Wytwórnia Filmowa, Warszawa. Film dokumentalny. Brak dalszych danych. Film sklada si z dwu czci. Pierwszy odcinek przedstawia zwierzenia narkomanów znajdujcych si w trzech kolejnych stadiach choroby. Drugi odcinek pokazuje czlowieka, który zdradza objawy pierwszej fazy zatrucia tj. uczucie lku, panik, depresj.

538. ,,Marcin"

Scenariusz i reyseria: Grzegorz Skurski. Produkcja: Przedsibiorstwo Uslug Filmowych ,,Polfilm", Warszawa 1988 r. Film dokumentalny. Czas projekcji 18 min. Film dokumentalny zalecany dla mlodziey szkolnej. Realizatorzy ukazali w jaki sposób byly narkoman po wielu perypetiach z powodu swego nalogu zmienil swoje ycie. Zerwal z nalogiem, skoczyl szkol, pracuje, zaloyl rodzin.

539. ,,Monar"

Brak danych o realizatorach. Produkcja: Telewizja Polska ­ Dziennik telewizyjny, Warszawa, 1981 r. Film dokumentalny, czas projekcji 3 min. Realizatorzy przedstawili wypowiedzi na temat leczenia narkomanów w Orodku Gloskowie.

540. ,,Monar ­ rejestracja Stowarzyszenia Walki z Narkomani".

Brak danych o realizatorach. Produkcja: Telewizja Polska ­ Dziennik Telewizyjny, Warszawa 1980 r. Film dokumentalny, czas projekcji 6 min. Reporta z rejestracji ,,Monaru". Realizatorzy przedstawili wypowiedzi czlonków zaloycieli, mlodziey oraz ludzi dotknitych narkomani.

541. ,,Narkomani"

Brak danych o realizatorach. Produkcja: Telewizja Polska, Warszawa 1983 r. Film dokumentalny, czas projekcji 3 min.

60

Problemy narkomanii w Polsce. Wypowiedzi narkomanów na temat leczenia.

542. ,,Narkomani w Berlinie"

Brak danych o realizatorach. Produkcja: Telewizja Polska ­ Dziennik Telewizyjny, Warszawa 1980. Film dokumentalny, reporta , czas projekcji 6 min. Akcja filmu dzieje si w Berlinie Zachodnim w znanym dla tej subkultury punkcie zbiorczym przy dworcu. Wywiad z pelnomocnikiem ówczesnego rzdu Berlina Zachodniego na temat problemów w narkomanii wród mlodziey

543. ,,Narkomani z Walcza"

Brak danych o realizatorach. Produkcja: Telewizja Polska ­ Dziennik Telewizyjny, Warszawa ­ Walcz 1983 r. Film dokumentalny, czas projekcji 4 min. Pokazane zostalo miasto Walcz, jego mlodzie. Wypowiedzi milicjantów na temat narkomanii. Spotkanie w mieszkaniu narkomana i rozmowa o jego chorobie.

544. ,,Narkomania"

Brak danych o realizatorach. Produkcja: Telewizja Polska, Warszawa. Film dokumentalny, czas projekcji 8 min. Film sklada si z czterech sekwencji. Zadaniem, jakie postawili sobie realizatorzy jest ukazanie nocnego ycia marginesu spolecznego w naszej stolicy. Pierwsza pomoc udzielana narkomanowi. Wywiad z przygodnymi narkomanami. Przedstawiono tez rodzin narkomanów oraz warunki ich bytowania.

545. ,,Narkotyk"

Brak danych o realizatorach. Produkcja: Telewizja Polska, Warszawa 1983 r. Film dokumentalny, czas projekcji 20 min. Realizatorzy przedstawili problemy w kraju i za granic oraz jej wplyw na spoleczestwo pocztków lat osiemdziesitych.

546. ,,Nie bój si tego"

61

Reyseria: Andrzej Domagalik. Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych, Warszawa: 1982 r. Film dokumentalny, czas projekcji 17 min. Film jest reportaem z koncertu zespolu rockowego. Pokazano ywiolowe zachowanie widowni, a zarazem wplyw tego gatunku muzyki na mlodzie.

547. ,,O czyste serce"

Scenariusz i reyseria: Stanislaw Sucho. Produkcja: Wytwórnia Filmów Owiatowych, Lód 1986 r. Reporta, czas projekcji 19 min. Reporta z akcji ,,Monaru", jaka odbyla si w dniu 26 wrzenia 1986 r. pod nazw ,,Lacuch czystych serc". Bylo to polczenie si ludzi protestujcych przeciwko narkomanii na wiecie.

548. ,,Odwyk"

Scenariusz i realizacja: Maciej Leszczyski, Mieczyslaw Siemieski. Produkcja: Telewizyjna Wytwórnia Filmowa ,,Poltel", Warszawa 1981 r. Film dokumentalny, czas projekcji 26 min. Próba walki z narkomani.

549. ,,Postrzyyny"

Scenariusz i realizacja: Tomasz Szadkowski , wspólpraca reyserska ­ Tomasz Roztworowski. Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych, Warszawa, 1985 r. Film dokumentalny, reporta, czas projekcji 17 min. Brak ciepla rodzinnego jest w wielu przypadkach przyczyn tragedii dzieci. Wielu mlodych ludzi, którzy weszli w kolizj z prawem, do czsto potem trafia do Szkolnego Orodka Socjoterapii. W filmie przedstawiono wypowiedzi wychowanków tego orodka. Ich stosunek do szkoly i nauki.

550. ,,Próba powrotu"

Scenariusz, reyseria i zdjcia: Wojciech Mandrewicz. Produkcja: Spóldzielcza Produkcja Filmowa, Warszawa. Film dokumentalny, czas projekcji 16 min. Film pokazuje reporta z rejsu na jachcie ,,Rutkowski", zorganizowanego dla pacjentów orodków rechabilitacyjnych dla narkomanów.

62

551. ,,Przyczyny narkomanii"

Scenariusz i reyseria: Marek Kotaski. Produkcja: Wytwórnia Filmów Owiatowych, Lód 1982 r. Film dokumentalnoowiatowy, czas projekcji 13 min. Sfilmowano dyskusj mlodziey w wieku szkolnym na temat narkomanii i przyczyn, które doprowadzaj do zaywania narkotyków w rónej formie. Przypominaj problemy dla nich bardzo istotne, a dla doroslych bez znaczenia. Mczyzna po pidziesitce opowiada o bldach w swoim yciu. Efekty wietne i duo czerni wprowadzaj nastrój smutku.

552. ,,Przypadek 17092/83"

Scenariusz, realizacja i zdjcia: Zbigniew Raplewski, konsultacja ­ Marek Kotaski. Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych, Warszawa 1984 r. Film dokumentalny, czas projekcji 22 min. Film zostal zrealizowany na zlecenie Stowarzyszenia ,,Monar". Akcja toczy si na terenie orodka dla narkomanów w Gloskowie. Prowadzi si tam leczenie mlodych ludzi dotknitych nalogiem.

553. ,,Przyszlo"

Scenariusz i realizacja: Józef Wgrzyn. Produkcja: Telewizja Polska, Warszawa 1986 r. Film spoleczno-dokumentalny, czas projekcji 30 min. Realizator stara si wyjani co to jest patologia, jaki jest zwizek narkomanii i polityk.

554. ,,Reporta o polskich narkomanach"

Scenariusz, reyseria i realizacja: Mieczyslaw Siemieski, Maciej Leszczyski. Produkcja: Telewizja Polska ­ Studio 2, Warszawa 1981 r. Film dokumentalny, reporta, czas projekcji 23 min. Reporta o sposobie zdobywania przez narkomanów mleczka makowego. Na tle przepiknego pejzau wiejskiego narkomani za wszelk cen próbuj zakupi slom makow u gospodarzy.

555. ,,Rozmowa z ekspertem"

Scenariusz i reyseria: Wojciech Mandrewicz.

63

Produkcja: Spóldzielcza Wytwórnia Filmowa, Warszawa. Film dokumentalny, reporta, czas projekcji 55 min. Wywiady z gomi Pierwszego Zjazdu naukowego nt. ,,Profilaktyka w narkomanii". Wypowiedzi lekarzy i osób zajmujcych si tymi problemami nie tylko w Polsce.

556. ,,Samobójcy"

Scenariusz: Teresa Marcinkowska-Mocicka: Produkcja: Wytwórnia Filmów Owiatowych, Lód 1981. Film owiatowy, Czas projekcji 10 min. Niepokojcym zjawiskiem s samobójstwa wród mlodziey. Jakie s tego przyczyny, co za tymi tragediami si kryje? Ten temat pragn poruszy realizatorzy filmu.

557. ,,Siala baba mak"

Scenariusz i reyseria: Grayna Bryuk. Produkcja: Przedsibiorstwo Uslug filmowych ,,Polfilm", Warszawa 1986 r. Film dokumentalny, czas projekcji 15 min. Film zrealizowany na zlecenie Instytutu Psychiatrii i neurologii w Warszawie. Przedstawione zostaly róne spojrzenia mlodziey i doroslych na zjawisko narkomanii w Polsce i na upraw maku.

558. ,,Spotkania z podwiadomoci"

Realizacja: Stanislaw Such. Produkcja: Wytwórnia Filmów Owiatowych, Lód 1986. Film owiatowy, czas projekcji 18 min. Zaprezentowana tu zostala hipnoza jako zmodyfikowana i sterowana przez prof. Mari Szulc metoda kontrolowania przekazywanej informacji pacjentowi i jednoczesnego kodowania jej w glbokiej podwiadomoci. Okazuje si, e w ten sposób mona leczy midzy innymi ludzi uzalenionych od narkotyków, tytoniu i alkoholu.

559. ,,Szansa"

Scenariusz i realizacja: Mariusz Ussorowski. Produkcja: Wytwórnia Filmowa ,,Czolówka, Warszawa 1983 r. Reporta, czas projekcji 17 min. Reporta z Zakladu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Komorowie. Wychowaki zakladu opowiadaj o swoim pobycie i resocjalizacji w tej placówce.

64

560. ,,mier kliniczna"

Realizacja: Pawel Karpiski. Wytwórnia filmów Dokumentalnych, Warszawa 1983 r. Film dokumentalny, czas projekcji 13 min. Realizator filmu pokazuje wplyw muzyki rockowej na zachowanie mlodziey. Muzyka ta budzi emocje, czsto towarzysz jej narkotyki.

561. ,,Uzalenienie"

Scenariusz i reyseria: Stanislaw Sucho, Krystyna Sucho, Stefan Czyewski, Zbigniew Boczyk. Produkcja: Wytwórnia Filmów Owiatowych, Lód 1987 r. Na terenie Gdaska znajduje si jeden z wielu orodków terapeutycznych ,,Monaru". Pokazano w jaki sposób pensjonariusze, mlodzi ludzie, broni si przed nawrotem do nalogu. W otoczeniu rówieników opowiadaj o przyczynach jakie sklonily ich do zaywania narkotyków. Staraj si o powrót do normalnego ycia.

562. ,,Uzalenienie" Kr. 24 A/81

Scenariusz i realizacja: Janina Motyliska. Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych,Warszawa1981 r. Film dokumentalny, czas projekcji 10 min. Monotematyczna Kronika Filmowa nr 24 A/81. Przedstawione zostaly problemy narkomanii w Polsce na pocztku lat osiemdziesitych. Metody walki z tym nalogiem.

563. ,,W poszukiwaniu raju"

Scenariusz: Zdzislaw Frckiewicz, reyseria i realizacja: Robert Nalazek, Mikolaj Nesterowicz. Produkcja: Telewizja Polska, Warszawa 1987 r. Film dokumentalny, czas projekcji 27 min. Realizatorzy przedstawili wspólczesny Wietnam. Jedna z sekwencji przedstawia problemy narkomanii oraz jeden z orodków rehabilitacyjnych dla bylych narkomanów.

564. ,,W lepym zaulku"

Scenariusz i reyseria: Zygmunt Skonieczny. Produkcja: Wytwórnia Filmów Owiatowych, Lód 1985. Film dokumentalny, czas projekcji 15 min.

65

Na podstawie wybranych przykladów przestpstw popelnionych przez nieletnich bdcych pod wplywem alkoholu, narkotyków (prostytucji, rozbojów, wybryków chuligaskich itp.) pokazany jest problem demoralizacji mlodziey, dzieci zaniedbanych, które znalazly si w lepym zaulku ycia.

565. ,,Walka z narkotykami"

Brak danych o realizatorach. Produkcja: Telewizja Polska ­ Dziennik Telewizyjny, USA 1975. Film dokumentalny, reporta, czas projekcji 16 min. Realizatorzy pokazali nam sposoby walki z przemytnikami oraz dystrybutorami narkotyków w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pólnocnej.

566. ,,Wród dzieci niczyich"

Scenariusz i realizacja i zdjcia : Zbigniew Raplewski Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych, Warszawa 1984 r. Film dokumentalny, czas projekcji 15 min. Film pokazuje problemy (narkomanii i inne) dzieci z domów dziecka i przyczyny odrzucenia ich przez rodziny

5.2.

Filmy fabularne

567. ,,Alabama"

Scenariusz i reyseria: Ewa Przybylka, Ryszard Rydzewski . Produkcja: PRF ,, Zespoly filmowe ­ Zespól Profil 1984 r. Dramat psychologiczny, czas projekcji 94 min. Bohaterk jest mloda dziewczyna, studentka medycyny o imieniu Boena, której wzloty oraz upadek pokazuj jak trudne jest ycie ludzi bez tzw. Zaplecza. Film koczy si tragicznie. Nasza bohaterka zdradzona i poniona, siga po narkotyki, które, jak jej si wydaje, s jedyn i ostateczn desk ratunku.

568. ,,Czas dojrzewania"

Scenariusz i reyseria: Mieczyslaw Wakowski.

66

Produkcja: PRF ,,Zespoly filmowe ­ Zespól Proil" 1984". Dramat, czas projekcji 109 min. Film pokazuje walk chlopca o ycie kochanej dziewczyny, która jest narkomank. Na XII Koszaliskich Spotkaniach Filmowych ,,Mlodzi i Film", znana aktorka ­ Maria Probosz za rol Malgorzaty Paluch otrzymala nagrod ,,Jantar `84".

569. ,,Czuj si wietnie"

Scenariusz i reyseria: Waldemar Szarek, Jacek Skalski. Produkcja: Studio Filmowe im Karola Irzykowskiego, Warszawa 1984. Film psychologiczny, muzyczny. Czas projekcji 91 min. Film pokazuje wplyw muzyki rockowej na postpowanie mlodziey.

570. ,,Fala"

Scenariusz i reyseria: Piotr Lazarkiewicz, II reyser ­ Waldemar Krzystek i inni. Produkcja: Studio Filmowe im. Karola Irzykowskiego, Warszawa 1986. Film psychologiczny, muzyczny, czas projekcji 86 min. Przedstawiona zostala tu mlodzieowa subkultura. Festiwal w Jarocinie jest dobrym punktem obserwacji oraz poznawania niektórych krgów mlodego pokolenia. Muzyka rockowa dziki swojej formie powoduje, e wród sluchaczy i wykonawców nastpuje pobudzenie emocjonalne, wzmacniane niejednokrotnie narkotykami i innymi uywkami. Do czsto jest kolebk rónych punków i punów. Wród uczestników s oczywicie i tacy, którzy interesuj si tylko muzyk i sprawy narkotyków pozostawiaj na uboczu. Ale do czsto na teren imprezy musz wstpowa sluby porzdkowe, aby uspokoi uczestników. Film ten zostal nagrodzony nagrodami na rónych imprezach filmowych, w tym te na XIV Koszaliskich Spotkaniach Filmowych ,,Mlodzi i Film" w 1986 r.

571. ,,...jestem przeciw"

Scenariusz: Krystyna Lubecka, Andrzej Trzos-Rastawiecki, reyseria: Andrzej Trzos-Rastawiecki, Violetta Furmaniak, Ewa Czachorowska. Produkcja: PRF"Zespoly Filmowe ­ Zespól filmowy ,,Kadr" 1985 r. Dramat psychologiczny, czas projekcji 87 min. ycie narkomana to cigla walka ze mierci oraz zdobywanie pienidzy na prochy lub kilka kropli plynu. Sfabularyzowane przygody mlodych, majcych zaledwie po 16 ­ 18 lat, dziewczt i chlopców, mlodych punów, to tragedia dnia dzisiejszego. Naley pokazywa spoleczestwu te tragedie, bo moe którego dnia by za póno. Najtragiczniejszym momentem w filmie jest scena w szpitalu, kiedy po desperackich próbach odtruwania lekarz musi da polecenie wylczenia aparatury reanimacyjnej, która okazala si zbdna. Nastpna mloda osoba zeszla z tego wiata.

67

Film otrzymal glówn nagrod na X Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdasku w 1985 r.

572. ,,Kapelusz pelen deszczu"

Scenariusz i reyseria: Tomasz Zygadlo, realizacja ­ Barbara Borys-Damicka. Produkcja: Telewizja Polska, Warszawa 1975 r. Dramat psychologiczny, czas projekcji 82 min. Dramat czlowieka, bylego olnierza przy pomocy otoczenia armii amerykaskiej, który przy pomocy otoczenia, rodziny, przyjaciól pragnie zerwa i nalogiem narkomanii, w który wszedl podczas wojny. Jest to zarazem dramat moralny amerykaskiego rodowiska mlodzieowego w latach pidziesitych. Film zrealizowano dla potrzeb teatru telewizji, na podstawie utworu Michaela Gazzo ,,Kapelusz pelen deszczu" wg Tlumaczenia Kazimierza Piotrowskiego.

573. ,,Oszolomienie"

Scenariusz: Tadeusz Kwiatkowski, reyseria ­ Jerzy Szwiertnia. Produkcja: Zespoly Polskich Producentów Filmowych ­ Zespól ,,Rondo", Warszawa 1988. Film zostal oparty na autentycznych wtkach yciorysu jednego z wybitnych aktorów filmowo-teatralny okresu midzywojennego ­ Kazimierza Junoszy-Stepowskiego. Jego ona byla narkomank. Oszukujc ma rónymi sposobami, zdobywala rodki finansowe na zakup narkotyków. Doprowadza si do tego, e podejmuje habic wspólprac z gestapo, by zarobi pienidze potrzebne na kokain. Ciekawa gra aktorów, a w szczególnoci Marii Pakulnis.

574. ,,Pantarej"

Scenariusz: Krzysztof Sowiski, Zbigniew Wojciechowski, reyseria ­ Krzysztof Sowiski. Produkcja: PRF Zespoly Filmowe ­ Zespól ,,Iluzjon" 1987 r. Dramat psychologiczny, czas projekcji 105 min. Narkoman na glodzie narkotykowym czsto schodzi na dno moralne. Realizatorzy pokazuj to w polskiej rzeczywistoci. Akcja toczy si w rodowisku polskich narkomanów. Pocztki nalogu s zazwyczaj banalne ­ pierwsze krople zabójczego plynu w yly. Pierwsze emocje. Aby zdoby ten specyfik, najpierw zalatwia si go przez lekarzy, potem falszuje recepty, aby specyfików bylo wicej. Potem nastpuje uzalenienie i nalóg. Handlarze tym towarem nie daj go za darmo ani na kredyt. Aby zdoby narkotyk narkomani dokonuj wlamania do szpitala onkologicznego. Do czsto rodzice i opiekunowie dowiaduj si na samym kocu, e ich latorole szprycuj si narkotykami. mier narkomana jest szybka i tragiczna. Wielu mlodych 19-25-letnich ludzi po kilku latach szprycowania schodzi z tego wiata jak blysk ognik. A przecie mogli y inaczej.

68

575. ,,Przypadek"

Scenariusz i reyseria: Krzysztof Kielowski, wspólpraca reyserska ­ Jerzy Braszka Violetta Buhl i inni. Produkcja: PRF ,,Zespoly Filmowe ­ Zespól TOR", 1981 r. Dramat, czas projekcji 35 min. Film pokazuje perypetie mlodego pokolenia, ich zachowanie wobec historii, postaw wobec zla. Adresowany jest do mlodych, zagroonych patologiami, takimi jak alkoholizm, narkomania. Filmowy Serwis Prasowy nr 5 z 1987 r. tak opisuje fragmenty filmu:"... W objtym patronatem przez organizacj zakladzie dla narkomanów wybucha bunt pensjonariuszy. Witek zostaje wyslany tam dla zaegnania sporu. Jego interwencja okazuje si ,,skuteczna"... ,,

576. ,,Zad wielkiego wieloryba"

Scenariusz i reyseria: Mariusz Treliski. Produkcja: Centralna Wytwórnia Programów i filmów Telewizyjnych ,,Poltel", Warszawa 1987 r,. Dramat psychologiczny, czas projekcji 81 min. Zadaniem filmu jest odpowied na pytanie, jaki wplyw maj narkotyki na osobowo. Mlody czlowiek studiowal malarstwo, byl pelen energii twórczej, napotyka jednak na drodze swego ycia przyjaciela, który swoim postpowaniem zniszczyl yczyl swoje ycie oraz swoich bliskich, wywiera take wplyw na bohatera filmu i doprowadza o do tragedii.

577. ,,Zero ycia"

Scenariusz reyseria: Roland Rowiski. Bohaterem filmu jest wieo upieczony maturzysta z tak zwanej dobrej rodziny. Rodzice zabezpieczyli swojemu synowi dostatek materialny, ale zapomnieli o tym, ze mlodemu czlowiekowi potrzebna jest w okresie dojrzewania rodzicielska przyja i pomoc. Chlopiec dostaje si w zle otoczenie a jednoczenie rodzi si w nim uczucie miloci do mlodej pielgniarki, co owocuje ci. Rodzice w kocowej fazie próbuj ingerowa wycie osobiste syna, ale skutki okazuj si oplakane. Najlepszy kolega okazuje si zwyklym zlodziejem narkotyków. W kocu nasz bohater popelnia samobójstwo pod domem swojej bylej dziewczyny.

578. ,,uraw i czapla"

Scenariusz i reyseria: Krystyna Krupska. Produkcja: Przedsibiorstwo Realizatorów Filmowych ,,Zespoly Filmowe", Warszawa, 1986 r. Dramat psychologiczny, czas projekcji cz. I ­ 56 min, cz. II ­ 57 min.

69

Mloda dziewczyna przdmaturalnej klasy poznaje chlopca podczas wakacji na Mazurach. Chlopiec jest dziwnie zamknity w sobie. Tym postpowaniem fascynuje . Okazuje si e chlopiec bojc si utraci jej uczucia zataja, e jest narkomanem oraz, e przebywal w orodku ,,Monaru". Sytuacja pelna niedomówie rozbija ich zwizek. Mlody czlowiek staje do trudnej walki z samym sob.

69

6. Indeks alfabetyczny autorów, recenzentów, tlumaczy i reyserów

Ackerman Robert J.

169

Andrzejewska Ewa 20 Andrzejewska Katarzyna 176 Anthony Mitchel T. 22

Babiuch Malgorzata (tl.)

Babuchowska Ewa 101

44

Badora Krzysztof Piotr 177 Bartkowiak Zenon 178 Bartosiak Arkadiusz 179 Bartosiewicz Alicja (tl.) 65 Bk Joanna 405 Bernacik Elbieta 406 Bickering Susan B. 169 Bidziski Andrzej (tl.) 66 Bielawiec Aleksander 24 Bieniowski Henryk 1 Bikont Anna 180, 181 Bobrowski Krzysztof 182 Bogdanko Anatol (red.) 486 Boguslawski Antoni (re.) 535 Boloz Wojciech 25, 26 Boczyk Zbigniew (re.) 561 Borowski Tadeusz 407, 408 Bortnowska Halina 183 Boejewicz Wieslaw (wspólaut.) 48 Braune Alicja 184 Braunek Anna 409 Bruliski Adam 28, 29 Bryuk Grayna (re.) 557

70

Bugajny Witold 185, 186 Bukojemski Michal (re.) 525 Burges Melvin 490 Burroughs William S. 491 Byalick Maria 141

Carper Steve

38

Cekiera Czeslaw 30, 31, 32, 33, 34, 187, 188 Cekiera Czeslaw (red.) 15 Cekiera Mieczyslaw 3 Chmielewska Izabela 189 Choina Miroslaw 191 Christine F. 492 Chruciel Tadeusz Leslaw 35 Cicho Renata 192 Cielecki Tadeusz (red.) 19 Cieszyska Alicja 410 Clendenon Kelly 92 Connors G.J. 88 Coctean Jean 493 Czabiski Krzysztof (red.) 27 Czachorowska Ewa (re.) 571 Czajer Wlodzimierz (tl.) 50 Czajkowska Irena 195 Czapiewska Elwira 192 Czapiga Alina 193 Czarnecka Danuta 411 Czemirowska Ewa 439 Czstochowski Ryszard 36 Czujkiewicz Pawel 194 Czyewski Stefan (re.) 561

Dbek Adam (red.)

40

Dbrowska Katarzyna 196

71

Deptula Maria 412 Dimoff Timothy 38 Diuba Andrzej F. 197 Doktór Tadeusz 39 Doliski Artur (red.) 105 Domagalik Andrzej (re.) 546 Drewnicka Krystyna 413 Dymek Belcerek Krystyna 42 Dworaczyk Grayna 415, 416 Dziewiecki Marek 43

Elliot Julian

44

Falewicz Jan K. 45 Esmund Malgorzata 417 Esmund Kazimierz 417

Fenczyn J.

228

Fibur Malgorzata (tl.) 117 Fieske Kazimierz 46 Filas Agnieszka 199, 200 Filipowicz Renata 201 Fiszer Wieslaw (oprac.) 131 Florkowski Antoni 202 Fredrick Calvin J. 203 Furmaniak Violetta (re.) 571 Furmanowska Miroslawa 419

Gacek Maria

204

Gajdziska Monika (tl.) 169 Galera Halina (re.) 527 Galizio M. 88 Galecka Elbieta 409 Ga Zbigniew Bronislaw 47, 48, 205, 206, 420 Ga Zbigniew (red.) 106, 168

72

Gawlik Joanna 207 Gawrylow Grayna 422 Gsil Barbara 423 Geremek Rafal 209 Gielyski Wojciech 495 Giemza Anna 210 Gliski Robert (re.) 518 Glonicka Dorota 424 Glowik Tomasz 211 Goldstein Arnold P. 50, 85 Goldstein Lea 141 Gomólka Jan 51 Goodyer Paula 52 Gorska Grayna 53 Górecka Halina 54 Górecki Wojciech 212 Górska Danuta (tl.) 503 Górski Stanislaw 55 Grabowska Beata 213 Grodkowska Malgorzata 425 Grof Stanislaw 214 Grudziska Zofia 56 Gruszczyski Wojciech 202 Gruszka Barbara 151 Gruszka Barbara (przygot.) 159 Gryniewicz Renata 215 Grzebalkowska Magdalena 216 Gwizdek Boena 426 Gwynne Peter 57

Haak Henryk

58, 59

Habrat Boguslaw 217, 218 Halor Antoni (re.) 525 Harasimowicz Tomasz 219

73

Hassa Romuald 220 Head Jerery J. 221 Herberger Jerzy 222 Holownia Szymon 223, 224 Hostetler Jeptha R. 60 Hyy Agnieszka 225, 226

Ilinicki Stanislaw

61

Ilendo Agnieszka 227 Isajewicz Elbieta 427 Izydorczyk Bernadetta 428

Jabloska Boena

202

Jakubowska Barbara 63, 431 Jakubowska Hanna 64 Jampolski Lee 65 Jania Tadeusz (tl.) 112 Jankowski K. 496 Jarosiewicz Malgorzata (tl.) 134 Jarosz J. 228 Jarosz Maria 66 Jarzbek Sebastian (wspólpr.) 116 Jedliski Krzysztof 229 Jdrzejko Mariusz 67 Jdrzejko Mariusz (red.) 107 Johnson David W. 432 Johnson Vernin E. 68 Juczyski Zygfryd 69 Jurga Jan 400

Kaczmarek Elbieta

433

Kaletnik-Moch Dorota 434 Kalinowska Beata 230 Kalinowski Marcin 231 Kalinowski Leon Marian (tl.) 141

74

Kamiska-Buko Boena 70, 232, 233, Kamiska-Buko Boena (red.) 172 Kamiski Jacek Z. (red.) 124, 125, 126 Kamyk Maciej 234 Kapler Lech 235 Karakiewicz Beata 237 Karpiski Pawel (re.) 528, 560 Karpowicz A (przel.) 22 Karpowicz Pawel 71 Kartynicz Agnieszka 242 Karwicka Krystyna 238, 497 Kastory Boena 240, 241 Kazacki Pawel 225 Keller Helena 243 Kcik Krzysztof 244 Kieszkowska Anna (red.) 11 Kielowski Krzysztof (re.) 575 Kijowska Renata 245 Klimczyk Joanna 246, 247 Kladna Anna 248 Kloska Zdzislawa E. 435 Klosowska Anna 249 Knap Jaroslaw 250 Knez Renata 436 Kobarta Aurelia 251 Kobialka Alicja (oprac.) Kobrzyska Teresa 291 Kociski Cezary (red.) 133 Koco Katarzyna 252 Koczurowska Jolanta 78, 437 Kolodziejczyk Andrzej 438 Kolodziejczyk Ewa 439 Kolodziejczyk Tomasz 253, 439 Konarska Iwona 257

75

Konarski Leszek 258 Kooman M. 9 Koperny Boena 254 Korpetta Ewa 72, 79, 256 Korzan Kazimierz 259 Kosicka Krystyna 260 Kosikowski Wojciech 261, 262 Kosiska Ewa 440 Kosmalska Joanna 263, 264 Kosmowski Wojciech 265 Kostrzyski Piotr (re.) 527 Kociuch Pawel 266 Kotaski Marek 73, 74, 75, 76, 77, 255, 400, 498, 499, 551 Kotarba Aurelia 267 Kowalewska Maria 425 Kozak Ewa 268 Koziol A. 80 Komiski Grzegorz 465 Krajewski Krzysztof 81, 269 Krasnodbski Jan P. 500 Krako Tadeusz (re.) 534 Krupska Krystyna (re.) 578 Kruszewski Tomasz 270 Kryst Jakub 274 Krtszczyski Tomasz 275 Krzyk Józef 276 Krzyelewska Aneta 407 Krzyszkowski Tadeusz J. 82 Kulik Teresa Bernadetta 83 Kulka Zofia 271 Kulpa Tomasz 272 Kunach Boguslaw 273 Kwaniewska Jolanta 98

76

Kwaniewski Pawel 276

Labiak Damian

277

Labuda Barbara 278 Latkowska Jagoda 243 Latoszek Marek 279 Lester L. Amann 85 Leszczyski Maciej (re.) 548, 554 Leniak Danuta (rozm. przepr.) 307 Leniak Katarzyna 441 Leniewski Bartlomiej 200 Lewandowska-Kido Teresa 6 Lewandowski Grzegorz 280 Lis Stanislaw 281 Liwski Witold 151 Liwski Witold (przygot.) 159

Lazarkiewicz Piotr (re.)

Luczak Marek 284 Luczywo Lucja 285 Lukaszek Maria 286

570

Luczak Elbieta 86, 282, 283

Maisto Stephen A.

Majer Janina 288 Majer Ryszard 87

88, 287

Majewska-Brzyska Krystyna 409 Majewski Michal 289, 290 Malon Krystyna 442 Mandrewicz Wojciech (re.) 512, 523, 524, 526, 531, 550, 555 Maka Aleksander 443 Marcinkowska-Mocicka Teresa (re.) 556 Marcinkowski Ignacy 291 Marczewska Jolanta 407 Marczuk Leokadia 444

77

Margasiski Andrzej (red.) 16 Markiewicz Aleksander 89, 90, 91 Markiewicz Aleksander (oprac.) 93 Markowicz Jolanta 292 Martens J. 10 Martin Jo 92 Marewska Stefania 293 Masarz Boena 444 Maskalewicz Jacek 301 Malicka Dorota 294 Matuszewicz Tadeusz 94 Maurice Place 44 May Gerald G. 501 Maxwell Ruth 95 Maziarski Wojciech 194, 295 Mejer-Zahorowski Olaf 96, 97 Meller Marcin 296, 297 Mellibruda Jerzy 302 Mendel Janusz (re.) 530 Mdala-Kuder Ewa 303 Michalak Elbieta 445 Michalska Monika 298 Miernicki Zenon (tl.) 60 Michalowski Waclaw 502 Miller Arkadiusz 100 Miller Arkadiusz (tl.) 141 Misiewicz Halina 102 Misiuna Dariusz (tl.) 162 Moczuk Eugeniusz 103, 299 Moneta-Malewska Maria 104, 300 Moskalewicz Jacek 301 Motyliska Janina (re.) 562 Mroziak Barbara (tl.) 68

78

Muszyska Anna 304

Nalazek Robert (re.) 563

Nesterowicz Mikolaj (re.) 563 Niemiec Barbara 305 Niewiadomska Iwona (red.) 15 Nikoniuk Jakub 306 Nowak Andrzej (tl.) 493 Nowak Antoni J. (red.) 158 Nowak Arkadiusz 307 Nowak Arkadiusz (red.) 41 Nowak Dorota 406 Nowak Malgorzata 446 Nowak Pawel 447 Nowak Piotr 308 Nowak Romualda (tl.) 493 Nowakowski Wieslaw 448 Nowicka Dorota 309, 310

Okulicz-Kozaryn Katarzyna

Okupnik Liliana (tl.) 161 Olesiska Urszula 409 Orchemiak Andrzej 238, 497 Ornacka Ewa 312

182, 252, 311

Ostaszewski Krzysztof 110, 313, 383, 449 Ostrowska Krystyna (red.) 51, 70 Owczarek Maria 314

Pacyna Helena

450

Pajor Waldemar (red.) 133 Pakula Julian (re.) 513 Paluchowska Beata (tl.) 52 Palusiski R. 111 Parcevaux Pierre de 111 Parker John 503

79

Pasek Marzena 315 Pasek Marzenna 112, 113, 114, Pastusiak Zenon 206 Pazdrowski Artur 116 Pa Barbara 451 Pa Grzegorz 451 Peele Stanton 316 Pertovi Steven P. 117 Perwenis Jadwiga 317 Perzanowski Tadeusz 318 Pitek Dorota (red.) 133 Pitek Tomasz 504 Piechnik Maria (tl.) 336 Pielachowski Józef 452 Pilecka Barbara 118 Piotrowski Adam 119 Piotrowski Jan (tl.) 38 Piotrowski Piotr 216 Piórkowska Krystyna 48 Pisarska Agnieszka 110, 120, 252, 311 Ploska-Krajewska Maria 319 Podgórska Joanna 320 Polak Jdrzej (tl.) 489 Polkowski Tadeusz 443 Popik Piotr 121 Poplawska Wanda 321 Potter-Efron P.S. 122 Potter-Efron R.T. 122 Porzak Robert 14 Prais Aleksandra 322 Preiss-Myslowska Marta 35 Prejsner Mira (red.) 12

80

Prejsner Mira (oprac.) 21 Przeclawski Pawel 505 Przewlocka Teresa 323 Przybylka Ewa (re.) 567 Pstrg Dorota 130 Pych Magda 132,

Rachowska Elbieta

Rawa Anita 325 Rejniak Robert 326

324

Raplewski Zbigniew (re.) 517, 552, 566

Rewiska Elbieta (red.) 105 Richard Denis 134 Robson Denis 135 Rogala Jan 136 Rogala-Oblkowska Jolanta 137, 138, 139, 327, 328, 456 Rogers Peter D. 140 Roman Zbigniew 329 Roniker Lukasz (tl.) 38 Rosiak Magdalena (wspólaut.) 116 Rosiek Barbara 507 Rosiska Elbieta 457 Rosiski Wojciech 330 Roszkowska Katarzyna 331 Rowiski Roland (re.) 577 Roztworowski Tomasz (re.) 549 Ruden Roland A. 141 Rybakowa Maria 142 Rybczyska Dorota 143, 332 Rydzewski Ryszard (re.) 567 Rylke Hanna 144, 333, 334, 335 Rynkiewicz Danuta 423 Ry-Wojciechowska Irena 458

81

Sakowicz Tadeusz (red.)

Samson Barbara 508 Schubert Dariusz 145 Schubert Elbieta 54 Schuckit Marc A. 336 Sk Alicja 175 Siczek Jerzy 146

11

Salicki Miroslaw (re.) 537

Sieczkowska Malgorzata 337 Siemieski Mieczyslaw (re.) 548, 554 Sieroslawski Janusz 148, 301, 338, 339, 399 Sieroslawski Janusz (oprac.) 21 Sikora T. 147 Sikorski Wieslaw 340, 459 Simm Malgorzata 460, 474 Siudym Anna 341 Skalski Jacek (re.) 569 Skonieczny Zygmunt (re.) 564 Skorczyska Ewa (re.) 536 Skrzypczak Witold 461 Skrzypczyk Wieslaw 343 Skurski Grzegorz (re.) 538 Slonina Wojciech M. 436 Slyk Malgorzata 462 Slyszowa Stefania 342 Sobiech Robert 46 Sobolewska Zofia 431 Socha Ryszard 463 Sochacki Marcin J. 464 Sochocki Marek J. 344 Sokolowski Miroslaw 510 Soltys Elbieta 426 Sowiski Krzysztof (re.) 574

82

Spaczyska Ewa 345 Stanaszek Marek (red.) 4 Staniszewska Katarzyna 407 Stankowski Adam 149 Stasiuk Andrzej 346 Stpie Ewa 347, 348 Stpniak Klemens 150 Sygit Maria 349 Stpniak Klemens 151 Stompor Józef 509 Sucho Krystyna (re.) 561 Sucho Stanislaw (re.) 547, 558, 561 Szczepkowska Mariola (re.) 520 Szadkowski Tomasz (re.) Szarek Waldemar (re.) 569 Szczepkowski Jacek 350, 351, 352, 353, 354, 355 Szczsna Lidia 457 Szewczyk Agata (tl.) 65 Szmerdt-Sisicka Ewa 79 Szukalski Bogdan 356, 357, 358, 359 Szwiertnia Jerzy (re.) 573 Szymaska Joanna 466, 467, 468, 469 Szyszkowska-Andruszko Izabela (tl.) 155 ladkowski Jerzy (re.) 521 ledzianowski Jan 152, 153 lusarska Maria 201 wierszczyska-Jelonek Danuta 360 witkiewicz Grayna 128, 301 witkiewicz Grayna (red.) 414 wist Jacek 470

Tatarowicz

Jan 471

Tomaszewska Agata (tl.) 316 Treliski Mariusz (re.) 576

83

Trbiska Ewa 332 Trojanowska Anna 472 Trzos-Rastawiecki Andrzej (re.) 529, 571 Tucholska Sabina 361 Turczyn Ryszard (tl.) 492 Tuszewski Tomasz 144 Tyburska Agata 362 Twardo Marlena 407 Twerski Abraham J. 155

Urban Bronislaw Velutani Jerzy

157, 363, 364

Ussorowski Mariusz (re.) 559 365, 366 367

Wachwalska Elbieta

Walenciak Robert 278 Walczak Renata 368 Want Wojciech 160

Wakowski Mieczyslaw (re.) 568 Wejroch Danuta (re.) 514 Werska Danuta 369 Wglarczyk Grayna 473 Wgliski Andrzej 371 Wgrodzka Jadwiga (tl.) 95 Wgrzycka-Gilu Janina 372 Wgrzyn Józef (re.) 553 Wgrzyn-Jelonek Ewa 460, 462, 474 Wiechno Pawel (tl.) 52 Wieczorek Beata 478 Wieryska-Boliska Hydra 370 Wieryska-Boloska Teresa 373 Wiewióra-Pytka Elbieta 405 Wich Waclaw 377 Wich Walerian 378, 475, 476, 477

84

Wilczek Katarzyna (tl.) 65 Wilczyska Irena 374 Wilk Marta 375 Wilmes David J. 161 Wilson Robert Antoni 162 Winiewska Hanna 478 Wittbrot Marek 376 Wlodowska Zofia 127 Wojciechowska Janina 164 Wojciechowski Mieczyslaw 165, 379, 380, 381, 382 Wojcieszek Krzysztof 479, 480, 481, 482, 483, 484 Wolniewicz-Grzelak Barbara 120, 383, 485 Wolynowicz Tadeusz 163, 166 Woronowicz Bohdan T. 384 Woydyllo Ewa 167, 385 Woynarowska Barbara 156 Woynarowska Barbara (red.) 23 Wójcik Teresa 249 Wójtowicz Slawomir 386

Zajczkowski Krzysztof

Zajcka Beata (red.) 16

170, 171

Zajiek Jadwiga (re.) 533 Zarzycka Ewa 388 Zawilak Katarzyna 278, 389, 390, 391, 392 Zaworska-Nikoniuk Dorota 173, 174, 393, 394, 487 Zdrzalka Dariusz 395 Zieliski Andrzej 396, 397, 398, 399 Zieliski Antoni 339 Zieliski Antoni (oprac.) 21 Ziembicki Andrzej (tl.) 491 Zimecka Elbieta 488 Zuber-Dzik Leszek 401 Zygadlo Tomasz (re.) 572

85

abiski Waclaw

402

ebrowski Jerzy (red.) 165 mudziski Wojciech 403 ok-Jaroszewska (tl.) 37 ulewska Justyna 404 uraw Jan 175

Information

87 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

593351