Read Vitocom-100-Montaj.pdf text version

Instrucþiuni de montaj

pentru personalul de specialitate

Vitocom 100, tip FA1 Interfaþã Viessmann de comunicare Nr. de comandã 7142 057

VITOCOM 100

5845 110 RO

6/2001

Informaþii generale

Mãsuri de siguranþã

Vã rugãm sã respectaþi cu stricteþe aceste mãsuri de siguranþã, pentru a exclude pericole ºi daune umane ºi materiale. Normative privind mãsurile de siguranþã Se vor respecta mãsurile de sigu ranþã prevãzute de STAS ºi de nor mativele internaþionale. Încãperea de amplasare Referitor la condiþiile ce trebuie înde plinite de încãperea de amplasare, trebuie þinut cont de normele prevãzute în fiºa tehnicã, respectiv în instrucþiunile de proiectare. Intervenþii la aparat Montajul, prima punere în funcþiune, întreþinerea si reparaþiile trebuie exe cutate de cãtre personalul de specia litate autorizat (firmã specializatã în instalaþii de încãlzire/firma de insta laþii din contract). Pe durata intervenþiilor la aparat sau la instalaþia de încãlzire, acestea tre buie deconectate de la tensiune (de exemplu de la siguranþa separatã sau de la un întrerupãtor principal) ºi asi gurate împotriva reconectãrii acci dentale. Aceastã deconectare trebuie sã se realizeze cu ajutorul unui dispozitiv care deconecteazã simultan de la reþea toþi conductorii nelegaþi la pãmânt cu diametrul deschiderii de contact de minimum 3 mm. Componentele electrice puse la dis poziþie de instalator trebuie sã fie omologate. În cazul intervenþiilor pentru care este necesarã deschiderea carcasei auto matizãrii, nu au voie sã se producã descãrcãri statice prin componentele interne. Pentru racordarea contactelor ex terne respectiv a componentelor externe la fiºele de joasã tensiune ale automatizãrii se respectã normele de protecþie ale clasei de protecþie III, adicã 8,0 mm distanþe aeriene ºi de conturnare, respectiv 2,0 mm grosi mea izolaþiei faþã de componentele aflate sub tensiune. ¨ Mãsurã de siguranþã! Acest cuvânt cheie marcheazã în aceste instrucþiuni, informaþii a cãror respectare este utilã pentru siguranþa bunurilor umane ºi materiale. Acest simbol face trimiteri la alte instrucþiuni ce trebuie respectate.

2

5845 110 RO

Cuprins

Pagina

Informaþii generale Montaj

Mãsuri de siguranþã

.......................................................................

2

Privire de ansamblu a funcþiilor

.................................................

4 5 6

Montarea interfeþei de comunicare Vitocom 100 Privire de ansamblu

.................

.......................................................................

Conexiuni electrice

Conectarea interfeþei Vitocom 100 la reþeaua telefonicã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conectarea automatizãrii

.............................................................

7 8 8 9 10 11 11

Conectarea Vitotronic 150, 200 ºi 300

.....................................

Conectarea Vitodens 100, 200 ºi 300 ºi Vitopend 200

........

Conectarea unor elemente suplimentare de semnalizare la Vitocom 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alimentarea de la reþea Conectarea Vitocom 100 prin întrerupãtorul principal . . . . . . . Conectarea Vitocom 100 independent de întrerupãtorul principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anexã

Punerea în funcþiune ºi configurarea Date tehnice

.......................................

12 12

......................................................................................

5845 110 RO

3

Montaj

Privire de ansamblu a funcþiilor

Supravegherea de la distanþã Instalaþia de încãlzire este supravegheatã de Vitocom 100 în ceea ce priveºte apariþia unor erori. Avariile care apar sunt automat sem nalizate prin d reþeaua analogicã de telefon la aparatele conectate. H Serverul cu baza de date cu Vitodata 300 prin Internet H Telefax H Telefon mobil (SMS*1, d: reþeaua de telefonie mobilã D1/D2) A B Informare de la distanþã/comutare de la distanþã*2 Se pot obþine informaþii cu privire la regimul de funcþionare al instalaþiei de încãlzire, semnalizarea de avarii ºi comenzile de conectare prin d reþeaua analogicã de telefon. Comutarea de la distanþã serveºte la modificarea parametrilor de lucru ai instalaþiei de încãlzire. De exemplu se poate comuta de la distanþã regimul de funcþionare al instalaþiei de încãlzire. H Serverul cu baza de date cu Vitodata 300 prin Internet H Telefon cu posibilitate de selectare a mai multor frecvenþe (MFV) sau emiþãtor de coduri H Telefon mobil G

D

E

C

Reþea telefonicã

F

Vitocom 100

H

L

sau

K A Telefon cu posibilitate de selec tare a mai multor frecvenþe (MFV) sau emiþãtor de coduri sau telefon mobil B Telefon mobil (d: reþeaua D1/D2) C Centrul pentru SMS al serviciului de telefonie mobilã*1 D Telefax E Internet F Server cu baza de date cu Vitodata 300 G PC cu acces la Internet H Instalaþie de încãlzire Viessmann K Vitodens cu automatizare pentru funcþionare comandatã de tempe ratura exterioarã, Vitopend cu automatizare pentru funcþionare comandatã de tempe ratura exterioarã, Eurola cu Eurolamatic-OC, Pendola cu automatizare pentru funcþionare comandatã de tempe ratura exterioarã L Vitotronic 150, tip KB1, Vitotronic 200, tip KW1 ºi KW2, Vitotronic 300, tip KW3, Dekamatik, Viessmann Trimatik*2

mobilã respectiv.

1*Dacã acest serviciu este oferit de serviciul de telefonie 2*Volumul de funcþii depinde de dotarea instalaþiei.

4

5845 110 RO

Montaj

Montarea interfeþei de comunicare Vitocom 100

2.

1. Se scot ºuruburile ºi se îndepãrteazã partea superioarã a carcasei. 2. Se fixeazã pe perete interfaþa Vitocom 100 cu ajutorul ºuruburilor alãturate. Indicaþie! Dupã ce s-au executat toate conexiu nile ºi s-a montat extensia pentru limbã se închide cutia de branºament.

1.

Pentru extensia pentru limbã, vezi instrucþiunile de service

5845 110 RO

5

Conexiuni electrice

Privire de ansamblu

Indicaþie! În protocolul din instrucþiunile de service ºi în capitolul Reglarea ºi dotarea instalaþiei de încãlzire din instrucþiunile de utilizare se trece: H utilizarea conectorului aVG (cablu KM-BUS) H utilizarea ieºirii pentru comenzi de conectare sau deconectare H utilizarea intrãrilor pentru semnalizarea avariilor A BC D E F G H

PO

Conectarea cablului KM-BUS pus la dispoziþie de instalator

N

M

L

K Conexiuni realizate de instalator M Cablu KM-Bus cu fiºã de conec tare aVG pentru conectarea H Vitotronic 150, 200 ºi 300 cu fiºã de conectare aVG (cablu KM-BUS) H Vitodens ºi Vitopend cu fiºã de conectare X5 (cablu KM-BUS) N Ieºire comenzi de conectare ºi deconectare DA3 , bornele X3.1 ºi X3.2 O Intrare semnalizare avarie DE2 , bornele X2.3 ºi X2.4 P Intrare semnalizare avarie DE1 , bornele X2.1 ºi X2.2

În cazul utilizãrii unui cablu pus la dispoziþie de instalator pentru conec tarea la KM-BUS, se fixeazã pe po ziþie partea inferioarã a elementului de descãrcare de tracþiune ºi se mon teazã elementul de trecere a cablului ºi partea superioarã a elementului de descãrcare de tracþiune. Cablurile se leagã mãnunchi cu cleme de prin dere pentru cabluri cât mai aproape de conector ºi se asigurã împotriva alunecãrii.

A Cablu de conectare la reþea cu fiºã de conectare Euro B Diodã LD3 (verde) C Diodã LD2 (galben) D Funcþia Call-Back 1 activatã, 0 dezactivatã Instrucþiuni de service E Cablu de conectare d cu fiºã de conectare Western ºi adaptor pentru fiºa de conec tare la telefon TAE 6N F Diodã LD1 (verde) G Semnalizator pentru diagnozã ºi tastã de service H Placã electronicã pentru conectarea automatizãrii K Suport pentru cartelã (chip) pentru extensia pentru limbi L Diodã LD4 (verde)

6

5845 110 RO

Conexiuni electrice

Conectarea interfeþei Vitocom 100 la reþeaua telefonicã

Dupã extragerea adaptorului se introduce fiºa de conectare Western direct în priza analogicã de telefon RJ11, cu posibilitate de selectare a mai multor frecvenþe. d Interfaþa Vitocom 100 poate fi conectatã cu ajutorul adaptorului ºi la o prizã analogicã de telefon TAE 6N, cu posibilitate de selectare a mai multor frecvenþe.

Conectarea interfeþei Vitocom 100 la priza de telefon (RJ11) A B C Vitocom 100 A Racord de telefon executat de instalator (la reþeaua telefonicã) B Prizã de telefon (RJ11) C Cablu cu fiºã de conectare Western RJ11

d : Conectarea interfeþei Vitocom 100 la priza separatã de telefon (TAE 6N) A B C D Vitocom 100 A Racord de telefon executat de instalator (la reþeaua telefonicã) B Prizã de telefon (TAE 6N) C Adaptor D Cablu de conectare pentru priza de telefon

d : Conectarea interfeþei Vitocom 100 la o prizã de telefon cu mai multe mufe (TAE 6N) A B C D A Vitocom 100 A Cablu de conectare pentru priza de telefon B Racord de telefon executat de instalator (la reþeaua telefonicã) C Prizã de telefon cu mai multe mufe (TAE 6FN) D Adaptor

5845 110 RO

7

Conexiuni electrice

Conectarea automatizãrii

Conectarea la automatizãri, care nu fac parte din sortimentul actual de produse, este descrisã în instrucþiuni separate. Instrucþiuni de montaj Vitocom 100, tip FA1, conectarea la automatizãri (fãrã program Vitotec) Indicaþie! Dacã instrucþiunile de utilizare nu se aflã în setul de livrare, adresaþi-vã filialei de la care aþi cumpãrat aparatul sau informaþi-vã prin Internet la adresa www.viessmann.de.

Conectarea Vitotronic 150, 200 ºi 300 La nevoie pot fi conectate elemente suplimentare de semnalizare la automatizare sau la interfaþa Vitocom 100 (vezi pag. 10, 11). Vitocom 100 B Vitotronic 1. Conectorul cu fiºã aVG al cablului KM-BUS (inclus în setul de livrare al interfeþei Vitocom 100) se intro duce în mufa 145 a automa tizãrii. Indicaþie! În cazul mai multor participanþi la cablul BUS, de exemplu teleco mandã ºi/sau setul de extensie pentru un circuit de încãlzire cu vanã de amestec, se utilizeazã distribuitorul de KM-BUS (nr. de comandã 7415 028, accesoriu). 2. Cablul KM-BUS se fixeazã cu ele mente de descãrcare de tracþiune.

A

145

50 m A Racord la telefon B Distribuitor de KM-BUS (dacã este necesar) A

145

145

145 A Spre Vitotronic 150, 200 sau 300 B Spre Vitocom 100

B

8

5845 110 RO

Conexiuni electrice

Conectarea automatizãrii

(continuare)

Conectarea Vitodens 100, 200 ºi 300 ºi Vitopend 200 Numai în combinaþie cu automatizare pentru funcþionare comandatã de temperatura exterioarã. Interfaþa Vitocom 100 comunicã cu automatizarea ºi supravegheazã instalaþia de încãlzire cu privire la avarii. La nevoie pot fi conectate elemente suplimentare de semnalizare la automatizare sau la interfaþa Vitocom 100 (vezi pag. 10, 11).

A

Vitocom 100

B

1. Conectorul cu fiºã aVG al cablului KM-BUS (inclus în setul de livrare al interfeþei Vitocom 100) se intro duce în mufa 145 a interfeþei Vitocom 100. 2. Se deºurubeazã al doilea conector cu fiºã aVG, se desfac firele ºi se conecteazã la conectorul cu fiºã X5 al Vitodens/Vitopend, la bor nele 3 ºi 4 (vezi figurã). Firele se pot inversa.

145

X5

3. Cablul KM-BUS se fixeazã cu ele mente de descãrcare de tracþiune.

A Racord la telefon B Vitodens 100, 200 sau 300 respec tiv Vitopend 200 cu automatizare pentru funcþionare comandatã de temperatura exterioarã

A

X5

5845 110 RO

145

B

A Spre Vitodens 100, 200, 300, respectiv Vitopend 200 cu auto matizare pentru funcþionare comandatã de temperatura exterioarã B Spre Vitocom 100

9

Conexiuni electrice

Conectarea unor elemente suplimentare de semnalizare la Vitocom 100

A B Intrãri semnalizãri de avarie DE1 ºi DE2 Prin aceste intrãri DE1 ºi DE2 pot fi conectate de cãtre instalator ele mente pentru semnalizarea avariilor ca semnal de tensiune de 230 V~. Semnalele transmise sunt supravegheate de Vitocom 100 ºi semnali zate ca avarie. Informarea cu privire la semnalele intrate este posibilã prin Vitodata 300, telefonul mobil sau telefonul cu posibilitatea de selectare a mai multor frecvenþe (MFV). Instrucþiuni de utilizare Vitocom 100 Mãsurã de siguranþã! Se va þine cont de concordanþa de fazã cu L1 a racordului la reþea al Vitocom 100! N L1 230 V~ Conectarea semnalizãrii de avarie la arzãtor: Pentru supravegherea de bazã a instalaþiilor de încãlzire cu o automa tizare de la altã firmã, se poate co necta prin adaptorul care se obþine ca accesoriu, nr. de comandã 7403 909, semnalizarea de avarie la arzãtor la Vitocom 100.

D

L1 N 230 V~ C

E

sau

F

sau

N L1

230 V~

G

A Soclul de legãturi Vitocom 100 B Spre automatizare C Spre arzãtor D Adaptor cu fiºã, nr. de comandã 7403 909 E Semnalizare avarie 230 V~ F Semnalizare de avarie sub formã de contact liber de potenþial 230 V~ G Semnalizare de avarie prin releu contactor

A

Ieºire comenzi de conectare sau deconectare DA3 (contact de releu liber de potenþial, sarcinã nominalã 0,5 A, tensiune joasã de siguranþã 24 V) ¨ Mãsurã de siguranþã! Se vor conecta numai transfoma toare conform EN 61 558. Prin aceastã ieºire se pot comanda componente puse la dispoziþie de instalator. Comanda ieºirii se poate realiza de la telefonul mobil sau telefonul cu posibilitatea de selectare a mai multor frecvenþe (MFV) sau emiþãtor de coduri. Instrucþiuni de utilizare Vitocom 100

C

B A Soclul de legãturi Vitocom 100 B Releu contactor C Transformator

230/15 V

10

5845 110 RO

Conexiuni electrice

Alimentarea de la reþea

Tipurile de legãturã pentru alimentarea de la reþea se reflectã în special asupra comportãrii Vitocom 100 în cazul cãderii tensiunii de reþea, la oprirea instalaþiei de încãlzire sau la deconectarea interfeþei de comunicare Vitocom 100. Tipul de legãturã trebuie ales în funcþie de instalaþia de încãlzire ºi de funcþia de supraveghere doritã. În mod obiºnuit supravegherea unei instalaþii de încãlzire se face sub forma Conectarea Vitocom 100 prin intermediul întrerupãtorului principal. Conectarea Vitocom 100 prin întrerupãtorul principal Vitocom 100

Comportarea în timpul funcþionãrii La oprirea instalaþiei de încãlzire de la întrerupãtorul principal se deco necteazã ºi Vitocom 100. Nu se mai semnalizeazã avariile transmise de la dispozitivele conectate de instalator. 1. Se verificã dacã cablul de alimen tare al Vitocom 100 este asigurat cu max. 16 A.

C B L1 A N PE F E D

2. Priza cu pãmântare de protecþie se instaleazã conform figurii. A Alimentare de la reþea 230 V~ B Siguranþã (max. 16 A) C Prizã cu pãmântare (de la instalator) D Alimentarea de la reþea a automatizãrii E Cutie de branºament (de la instalator) F Întrerupãtor principal, bipolar, de la instalator (dacã este necesar)

Conectarea Vitocom 100 independent de întrerupãtorul principal Vitocom 100

Comportarea în timpul funcþionãrii În cazul opririi instalaþiei de încãlzire de la întrerupãtorul principal, Vitocom 100 rãmâne în funcþiune. Avariile produse la dispozitivele conectate de instalator vor fi semnalizate. Indicaþie! Întreruperea funcþionãrii ºi defectarea automatizãrii, dar ºi deconectarea au tomatizãrii (de exemplu în timpul ali mentãrii instalaþiei de încãlzire cu combustibil) sunt semnalate ca ava rii, dacã nu se apasã tasta de service. 1. Se verificã dacã cablul de alimen tare al Vitocom 100 este asigurat cu max. 16 A. 2. Priza cu pãmântare de protecþie se instaleazã conform figurii. A Alimentare de la reþea 230 V~ B Siguranþã (max. 16 A) C Prizã cu pãmântare (de la instalator) D Alimentarea de la reþea a automatizãrii E Întrerupãtor principal, dacã este necesar, bipolar (de la instalator) F Cutia de branºament (de la instalator)

11

C B L1 A N PE F E D

5845 110 RO

Anexã

Punerea în funcþiune ºi configurarea

Pentru punerea în funcþiune ºi executarea reglajelor, vezi instrucþiunile de service

Date tehnice

Date tehnice Tensiune de reþea: Frecvenþã nominalã: Intensitate nominalã: Putere absorbitã: Clasa de protecþie: Tipul de protecþie:

230 V~ 50 Hz 22 mA~ 3W II / IP 20 conform EN 60529, de realizat prin montaj pe/în tip 1B conform EN 60730-1

Mod de acþionare: Temperatura admisã a mediului ambiant H la funcþionare:

H la depozitare H ºi transport:

de la 0 pânã la 40 ºC Utilizare în încãperi ale locuinþei ºi centrale ter mice (condiþii normale de ambianþã) de la 20 pânã la +65 ºC

Omologare:

CTR21

Viessmann SRL Str. Prahova nr. 2 RO-2200 Braºov www.viessmann.ro E-Mail: [email protected]

12

5845 110 RO

Firma Viessmann î i rezervã dreptul de a efectua modificãri tehnice!

Sarcinã nominalã admisã la ieºirile releelor, ieºire comenzi de 0,5 A/24 V ~/ conectare DA3 : Tensiune joasã de siguranþã Intrãri pentru mesaje de avarie DE1 ºi DE2 : 230 V~

Tipãrit pe hârtie ecologicã, albitã fãrã clor

Information

12 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

443737