Read Nuôi dy tr em vi nhu cu c bit text version

Nuôi Dy Tr Em Vi Nhu Cu c Bit Rona Renner, RN Interactive Parenting Media (www.childhoodmatters.org and www.nuestrosninos.com) Mt s tr em ngay khi sinh ra ã có nhng tt bnh nh Down hay li tê lit (Cerebral Palsy). Mt s tr em sau này khi ln lên mi mc các chng ri lon nh T k, chm phát trin, nhng chng tt liên quan n hc vn (learning disabilities), hoc suy gim thính giác hay ic (hearing loss). Không quan trng khi nào là lúc nhng chúng tt này c phát hin, tt c chúng ta u có vai trò trong vic giúp các em cm thy c chp nhn, c thng yêu, cm thy thành công và t tin trong môi trng sng ca mình. Mc dù nhu cu ca mi cháu s khác tùy theo tt bnh mà cháu mc phi, cha m cn ng h các cháu vt qua nhng tr ngi và thách thc mà chúng gp phi. Nu hàng xóm ca bn có con mc tt bnh, bn có th giúp bng nhiu cách khác nhau, chng hn nh: · ng ngi hi xem bn có giúp gì c cho h không · ngh vi h rng bn có th thnh thong i ch giùm hoc mang thc n n cho nu bn cm thy hàng xóm ca mình b cng thng vì nhiu vic. · Hãy nh rng chúng ta ging nhau nhiu hn là chúng ta khác nhau. Do ó hãy không nên quên cp n nhng cháu mc tt bnh khi bn cp n các cháu nh. · Không nên chú trng n nhng tt bnh ca các cháu mà thay vào ó. Nên ý n nhng im mnh ca các cháu. Nhng li khuyên dành cho cha m có con là tr em vi nhu cu c bit: · Hãy hi s giúp ca ngi khác khi bn cn. Hãy nh hàng xóm, bn bè, h hang, và các t chc xã hi. Tìm nhng ngi yêu thích con ca bn và là ngi bn có th tin tng. · Hãy dành thi gian cho các mi quan h khác ca bn. Ngay c nhng cuc hôn nhân hnh phúc cng b e da do áp lc và mt mi ca cuc sng. ng cho nhng cm xúc không tt dn nén. Hãy nói ra nhng nhu cu ca bn. · Hãy cho ngi khác bit khi nào bn thy bn phi làm quá nhiu vic (bn thy iu ó không công bng i vi bn) và cm thy bc bi. · Hãy i mt vi các cm giác au bun, s hãi, tc gin, và khó chu. Tìm mt ngi bn, h hang hay mt chuyên gia tâm lý nói chuyn cùng. S là bình thng khi có nhng ngày bn cm thy cuc sng tht bt công. · Hãy ng gic càng thng xuyên càng tt và n ung theo ch có li cho sc khe. Hãy c ng b ba n. · Nu ngoài cháu bé có nhu cu c bit, bn còn nhng a con khác, nhng a tr này cng cn có thi gian riêng vi bn (one on one). iu này s giúp gim thiu s ghen t mà các cháu có th cm thy do s quan tâm nhiu ca bn i vi a tr có nhu cu c bit.

·

Hc các lp dy cách ng h và bênh vc (advocate) cho con bn trng và trong cng ng. Hc v nhng quyn ca bn và dy con ca bn cách bênh vc chính mình.

a s cha m ca tr em vi nhu cu c bit nói rng tt c nhng vic khó và thách thc u rt có giá tr. Qu là mt nim hân hoan ln khi nhìn thy con ca bn ci nói, trng thành và tin tng rng có rt nhiu ngi yêu quí và trân trng chúng. Ln ti, khi mt a tr mc tt bnh i ngang qua bn trên ng, bn hãy chào hay mm ci vi cháu. Chúng s trân trng vì c bn bit n. Tt c chúng ta u có nhng kh nng áng c mi ngi bit n và tôn trng. có thêm thông tin, hãy xem trang web ca The Disability Rights Education & Defense Fund: www.dredf.org, hoc NICHCY, the National Dissemination Center for Children with Disabilities: ww.nichcy.org. Bài báo này c vit bi Rona Renner, RN. Bn có th tham kho thêm các thông tin ca Interactive Parenting Media ti các trang web: www.childhoodmatters.org và www.nuestrosninos.com. Bn ting Vit này c dch bi ICAN và ng Trang Nuôi Dy Tr Vui Mnh - Vit Tribune. Trang Nuôi Dy Tr Vui Mnh nhm giúp tr li nhng câu hi thit thc trong i sng các bc ph huynh ông bà có th kt hp mt cách tt p và hiu qu truyn thng nuôi dy con ca ngui Vit Nam cùng nhng kin thc khoa hc hin i v s phát trin trí tu và tâm lý tình cm ca tr th trong 5 nm u i. Chng trình do ICAN thc hin vi s bo tr ca c quan FIRST 5 Santa Clara County, và s cng tác ca các hi oàn Asian American Recovery Services, Trung Tâm Vn Hóa Pht Giáo Liu Quán, Hi Quán Cu Long, Hi Chuyên Gia Tâm Trí Vit M Bc Cali và các chuyên gia ngui M gc Vit, cùng s h tr ca báo Vit Tribune

·

·

Chng Trình Phát Thanh Nuôi Dy Tr Vui Mnh do ICAN thc hin (Ch Nht, 1500AM, 8pm-8:30pm) nhm qung bá nhng thông tin hu ích cho s phát trin lành mnh ca tr con Vit Nam trong 5 nm u i. Ngày hi tho cng ng Gia ình Hôm Nay và Ngày Mai do ICAN và các hi oàn bn s c t chc vào ngày 27 tháng 6 nm 2009 ti trng trung hc Yerba Buena. ây s là mt c hi tt quý v tho lun và hiu bit thêm v s phát trin ca con cái và tìm cách nói chuyn nuôi dy con mi la tui. Mi chi tit, thc mc, óng góp ý kin, xin liên lc trc tip v ICAN ti Tel: 408.509.8788, fax: 408.935.9657, a ch 532 Valley Way, Milpitas, CA 95035; email: [email protected] và website www.ican2.org

Information

Nuôi dy tr em vi nhu cu c bit

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

293053