Read Yuav Ua Caag Koj Txhaj Paub Meej text version

Yuav Ua Caag Koj Txhaj Paub Meej Has Tas Koj Tub Dlim Txim Lawm Tag? Xf. NyajTuam Thoj

Yog koj muaj kev txhawj txug koj txuj kev cawmdlim, es koj tsi paub has tas, koj yuav tau moog nrug Vaajtswv nyob thaum koj taag simneej, kuv muaj xuv zoo rua koj, tug phoojywg. Vaajtswv xaav tshem txhua yaam kws koj xaav tsi thoob hab xaav kuam koj paub meej nub nua has tas, koj yuav tau moog nrug nwg nyob. Vaajtswv dlejsab mas yog xaav kuam txhua leej hab txhua tug ntseeg kws ntseeg Nwg lawd paub meej has tas, puab tau txais txuj sa ntev dlhawv moog ib txhis lawm. Ob nqais Vaajlugkub huv nuav qha meej le hov ntawd. "Kuv tau sau tej nuav rua mej cov kws ntseeg Vaajtswv leej Tub lub npe, kuam mej paub meej has tas, mej muaj txuj sa ntev dlhawv moog ib txhis" (1 Yauhaas 5:13).

"Vaaj Ntsujplig nwg tug kheej ua timkhawv qha peb tug ntsujplig has tas, peb yog Vaajtswv cov mivnyuas" (Loos 8:16). Vaajtswv yeej xaav kuam Nwg cov mivnyuas muaj kev ca sab has tas, puab tub tau txais kev cawmdlim lawm tag. Kuas, ua le caag tseem muaj coob tug tsi paub meej hab? Muaj ntau yaam kws ua rua ib tug tuabneeg tsi paub meej txug nwg txuj kev cawmdlim, kuas qhov luj tshaaj plawg yog le nuav: Yog vim tej zag nwg yeej tsi tau txais kev cawmdlim tag-tag le xwb, es nwg txhaj le pheej txhawj. Tseeb tag, peb nyob rua tam kws nyob rua huv pawg ntseeg muaj coob tug kws yeej tsi tau ntseeg tagtag xyaw nrug. Nyob rua lub tebchaws Amelikas nuav, tau le plaubcaug xyoo ntau lug lawm, tuabneeg lug ua tswvcuab rua ib pawg ntseeg yoojyim heev le. Tej zag cov tuabneeg ntawd tub tsi tau lug txais Tswv Yexus ua puab tug Tswv-Cawmseej, es muaj "kev yug dlua tshab" tag-tag le. Vim le nuav, coob tug tau lug ua tswvcuab huv tej pawg ntseeg, kuas puab lub neej yeej tsi nyob rua huv Yexus kev tswj hlo le. Tej zag koj yuav xaav has tas, "Vim le caag pawg ntseeg

2

nwgnuav yuav muaj cov tsi ntseeg coob ua luaj xyaw nrug?" Tej ntsab lug kws kuv yuav has huv qaab nuav yuav txhais meej rua koj.

Ua Caag Yuav Muaj Cov Tswvcuab Kws Tsi Tau Txais Kev Cawmdlim Ntau Ua Luaj Le? Kuv tsi tau has tas, kuv paub has tas, muaj pestsawg tug kws tsi ntseeg nyob rua huv ib pawg ntseeg twg. Qhov ntawd Vaajtswv txhaj paub xwb. Kuas ca kuv pav txug plaub yaam kws txhais tau lub ntsab nuav. 1. Tau le plaubcaug tawm xyoo lug nuav, tebchaws Amelikas txaav dleb zujzug tawm ntawm kev ncaajnceeg hab tej ntsablug kws has txug saab ntsujplig lawm. Vim lub tebchaws tsi fwm Vaajtswv zujzug lawm, qhov nuav ua rua pawg ntseeg ca le moog yoog lawv le tebchaws ua hab. Pawg ntseeg tsi qha nyaav txug txuj kev txhum hab kev fwm Vaajtswv lawm. Tuabneeg tsi paub tusab rua puab tej kev txhum. Tej nuav ua rua pawg ntseeg ca le txais coob tug lug ua tswvcuab, kuas cov ntawd yeej tsi tau txais kev

3

cawmdlim tag-tag, vim puab lub neej yeej tsi hloov le. Nyob rua huv 1 Yauhaas 2:19, peb pum has tas, yog vim le caag cov tswvcuab kws zwm rua pawg ntseeg, puab pluj taag lawm, es tsi moog koom nrug pawg ntseeg pehawm Vaajtswv hlo le. "Puab tawm ntawm peb moog lawm; yog has tas, puab yeej yog peb ib co tag, puab yeej yuav koom nrug peb xwb-xwb le; kuas puab tawm moog lawm, sub qhov kws puab ua ntawd txhaj ua tau timkhawm qha has tas, puab txhua tug yeej ibtxwm tsi yog peb ib co tag." Txawm yog puab cov nuav tau tsaa teg hab tau suam puab lub npe rua dlaim ntawv zwm ua tswvcuab lawm, los puab yeej tsi tau leeg txim tag-tag, hab peb yeej nrhav tsi tau puab tuaj church le. 2. Kev qhuabqha lug ntawm cov xwbfwb nwgnuav tsi has nyaav txug kev leeg txim hab kev ca Yexus ua tug Tswv kaav yug lub neej. Vim le nuav, coob tug tuabneeg saib tsi taug Yexus le. Puab saib Yexus zoo le nwg yog ib qhov "fire insurance" kws pheej-pheejyig, kuam puab txhob tau moog nyob ntujtawg xwb. Vim tej kev qhuabqha moog tsi tub hab nwg yoog

4

tuabneeg xwb, coob tug saib Vaajtswv zoo le kws nwg yog ib tug qhev rua tuabneeg kuam tuabneeg tau txais kev zoosab hab tau lub neej txaus puab lub sab nyam xwb. Txawm yog has tas, cov xwbfwb coob tug yeej tsi tau txhobtxwm coj tuabneeg moog xaav yuamkev txug Vaajtswv los, tej zag puab muab qha txug Vaajtswv kev hlub ntau heev, ua rua tuabneeg tsi nov txug Vaajtswv kev dlawbhuv hab nwg txuj kev ntxub kev txhum. Thaum tuabneeg tsi nov txug Vaajtswv kev chim hab kev rau txim, puab tsi paub has tas, puab yuav tsum lug leeg txim, es lug ca sab rua Tswv Yexus. Peb paub has tas, pawg ntseeg nwgnuav tsi zoo le pawg ntseeg kws thaum chivthawj Yexus tsaa lawm; thaum ntawd puab qha nyaav heev txug Vaajtswv kev chim rua txuj kev txhum. Yog qha ndlav-ndlav xwb, tuabneeg yuav lug ua tswvcuab huv pawg ntseeg, tamsis tsi muaj kev dlimtxim le, vim puab tub tsi paub quaj rua puab tej kev txhum, es lug yug dlua tshab hab txais kev cawmdlim (moog saib 2 Kaulithaus 7:10).

5

3. Tau le ib puas xyoo lug nuav, kev ua tswvcuab huv ib pawg ntseeg yog ib yaam kws leejtwg los yeej xaav ua. (Kuas tau le neegnkaum xyoo nuav nwg kuj hloov ntau heev moog rua qhov kws tuabneeg tsi kheev lug zwm ua tswvcuab rua huv pawg ntseeg lawm, vim kev vaammeej hab kev ywjpheej, lossis ntau yaam nyob rua ntawm nwg tug kheej) Vim kev ua tswvcuab huv ib pawg ntseeg yog qhov kws coob tug yeej ua, qhov nuav yuav rhawv kev rua txuj kev kws coob tug lug ua tswvcuab ntxiv, kuas puab yuav tsi paub txug kev leeg txim hab kev ntseeg Vaajtswv le. Nyob rua huv ntau lub denominations, tuabneeg yeej koom tau nrug pawg ntseeg, kuas yeej tsi muaj kev ua phoojywg nrug Yexus le. Muaj ntau zag cov thawjcoj tub tsi nug saib puab puas tau txais Yexus ua puab tug Tswv-Cawmseej le. 4. Qhov luj yog thaum kws muaj cov kws xaav lug ua tswvcuab huv yug pawg ntseeg cov thawjcoj tsi muab Vaajlugkub lug ntuag hab txhawb kuam puab paub meej txug txuj kev ntseeg hab kev ua ib tug tswvcuab huv pawg ntseeg yog zoo le caag tag.

6

Muaj ntau zag, thaum tuabneeg xaav lug ua tswvcuab, peb ca le maaj-maaj tsaa teg txais puab ua tswvcuab, es peb ca le xaav has tas, puab tub leeg yuav Yexus ua puab tug TswvCawmseej lawm. Tej zag peb kuj ntshai puab tusab, lossis ntshai tsaam ib ntsiv puab tsi kheev lug ua tswvcuab lawm, yog has tas, peb tseem moog has txug kev leeg txim hab kev tso Yexus kaav nwg lub neej, hab kev ris nraa rua Yexus. Ua le kws kuv nov ib tug txivtsev has, "Ua le caag, es lug ua tswvcuab xwb los nim yuav tau interview tuabsi hab." Yog le peb ca puab lug koom nrug pawg ntseeg, kuas puab yeej tsi tau lug koom nrug Yexus hlo le. Peb muab puab lub npe sau rua huv phoo ntawv tswvcuab, kuas Vaajtswv yeej tsi tau sau puab lub npe rua huv phoo ntawv kws muaj txuj sa le. Thaum peb saib plaub nqais kws kuv has taag nuav meej lawm, peb txhaj pum tau has tas, nwg yoojyim heev rua tuabneeg lug ua tswvcuab, kuas puab yeej tsi paub txug kev cawmdlim hlo le. Thaum koj nyeem txug plaub lub ntsablug luj sau nuav, tej zag koj yuav raag txug has tas, thaum koj lug ua tswvcuab rua pawg ntseeg ntshai tub zoo le ntawd hab.

7

Yog Vim Le Caag Ib Co Yeej Tsi Tau Leeg Yuav Yexus Tag-Tag

·

Yug cov phoojywg tub txais yuav Yexus taag lawm - "Kuv cov phoojywg tub lug ntseeg taag lawm, yog le kuv tsi xaav kuam tshuav kuv tuableeg nyob ua twmzeej xwb."

·

Tsev tuabneeg xaav kuam ntseeg - "Kuv nam hab kuv txiv xaav kuam kuv moog leeg yuav Yexus hab ua kevcai rausdlej. Kuv laam ua kuam obtug tsi txhob pheej txob kuv xwb."

·

Moog lawv kwvtij - "Kuv cov kwvtij tub lawb dlaab taag lawm, ces tsi muaj tug kws yuav paub kevcai Moob le lawm, kuv txhaj moog church."

·

Moog church thovkhawv - "Thaum peb nyav tuaj txug tebchaws Mekas nuav peb

8

moog church, rua qhov puab muaj khaubdluag hab rooj xaas-loos pub rua peb. Peb moog-moog, ces peb ca le lug lawb dlaab le xwb. Tsi muaj leejtwg qha peb txug txuj kev leeg txim hab lug txais yuav Tswv Yexus ua peb tug Tswv-Cawmseej le."

·

Tsi totaub zoo - "Thaum kuv lug leeg txim, kuv tub tsi totaub txuj moo zoo tag-tag. Kuv yeej tsi paub has tas, kuv muaj txim le. Kuv yeej tsi paub has tas, Yexus yog leejtwg le. Hab kuv tsi paub has tas, txuj kev cawmdlim yog Vaajtswv pub dlawb rua kuv xwb, es tsi yog kuv teg dlejnum zoo kws cawm kuv dlim."

·

Tsi cog lub neej rua Vaajtswv tag-tag "Kuv yeej tsi paub has tas kuv yuav tsum muab kuv lub neej cob rua Yexus kaav hab ca tug Vaajtswv tug Ntsujplig coj kuv kev. Tsi muaj leejtwg qha kuv thov Vaajtswv hab leeg txim rua Nwg le. Kuv lug ua tswvcuab,

9

kuas kuv lub neej tseem naj nub zoo le kws tseem tshuav ib yaam dlaabtsi hab."

·

Xwbfwb tej lug qhuabqha tsi tub - "Muaj ntau zag kuv nov tug xwbfwb has txug Moob kevcai hab tebchaws Nplog xwb. Kuv tsi nov txug kev leeg txim hab kev yug dlua tshab le. Xwbfwb yeej tsi muab txuj moozoo qha kuam meej-meej rua kuv totaub le. Kuv ca le lug ua tswvcuab, rua qhov kuv xaav has tas, kuv yuav tsum ua xwb."

·

Tsi muaj tug txawj cob - "Thaum kuv lug leeg txim, tub tsi muaj leejtwg lug cob kuv le. Tsi muaj leejtwg lug qha hab nug has tas, yog vim le caag kuv lug ntseeg. Thaum ntawd, kuv lub ncauj tub tsi tau leeg txim rua Vaajtswv, es caw Yexus lug nyob huv kuv lub sab le."

Thaum koj nyeem tej lug sau nuav koj xaav le caag txug koj txuj kev ntseeg? Koj laam ua tswvcuab rua koj pawg ntseeg xwb, los koj yeej

10

yug dlua tshab lawm tag? Koj puas paub has tas, thaum koj leeg txim ntawd koj yeej leeg tag-tag, hab Yexus yeej nyob huv koj lub neej lawm? Koj yeej paub tau taamsim nuav has tas koj tub dlim txim lawm los tsi tau. Nwg yoojyim heev, vim Vaajtswv txuj Lug qha meej heev has tas, tug ntseeg tseeb lub neej yuav tsum zoo le caag. Kuv yuav coj koj moog saib tej nqai Vaajlugkub kws qha meej txug tug kws tub dlim txim lawm lub neej. Kuas koj txhob totaub yuamkev. Ca kuv has koj taamsim nuav has tas, tej thaum tug ntseeg tseeb lub neej kuj zoo le kws tsi tau dlim txim hab, vim nwg tseem muaj kev txhum nyob rua huv nwg lub neej. Vaajtswv cov minyuas los tseem ntsib tej lub sijhawm zoo le kws Vaajtswv nyob dleb kawg le hab. Kuv tsi yog hem koj kuam koj ntshai has tas, koj tsi tau dlim txim, es koj yuav tsum rov lug leeg txim hab txais yuav Yexus dlua. Qhov kws koj muaj kev txhum tsi tau txhais has tas, koj yuav tsi tau moog nrug Vaajtswv nyob. Kuas koj yuav tsum khaws tej ntsablug kws kuv has huv qaab nuav rua nruabsab, koj txhaj paub meej has tas, koj tub dlim txim lawm tag los tsi tau. Lawv le Vaajtswv txuj Lug qha, txhua tug kws nwg tub dlim txim lawm yeej yuav tsum muaj tej nuav

11

nyob rua huv nwg lub neej. Yexus tub has tseg has tas, "Txhua tsob ntoo kws zoo yeej txi txiv zoo xwb, hab tsob phem yeej txi txiv phem" (Mathais 7:17). Koj ca le thov Vaajtswv paab koj thaum koj nyeem hab xaav txug tej nuav: Tej Cim Kws Muaj Nyob Rua Huv Cov Ntseeg Tseeb Lub Neej 1. Cov tuabneeg kws dlim txim lawm yeej ua timkhawv qha tau txug puab txuj kev sis raugzoo kws puab muaj nrug tug Tswv Yexus Khetos. "Nuav yog txuj sa ntev dlhawv moog ibtxhis, yog qhov kws puab lug paub koj, tug kws yog tuab tug Vaajtswv tseem xwb, hab Yexus Khetos kws koj tau tso lug" (Yauhaas 17:3). Txuj kev cawmdlim kws yog txuj tseeb tag tsi yog qhov kws yug paub tej yaam txug Vaajtswv xwb. Nwg yog qhov kws yug paub kag Vaajtswv le kws yog yug leej Txiv hab yog yug tug phoojywg zoo. Vaajtswv txuj Lug has ntxiv nyob rua huv Kalatias 4:9 tas, kev paub

12

Vaajtswv tsi yog yug paub Vaajtswv xwb, tamsis yog qhov kws Vaajtswv paub yug. Ua le kuv has ntau zag, peb cov Moob coob tug has tas, peb paub General Vaaj Pov, kuas ca peb nug General Vaaj Pov saib nwg puas paub peb xwb. Mathais 7:21-23 has le nuav, "Tsi yog txhua tug kws has rua kuv has tas, `Tug Tswv, Tug Tswv,' es yuav tau nkaag moog rua huv ceebtsheej lub tebchaws, tsuas yog tug kws ua lawv le kuv leej Txiv dlejsab xwb txhaj nkaag tau. Nub ntawd, yuav muaj coob tug has rua kuv has tas, `Tug Tswv, Tug Tswv, peb puas tau tuav koj lub npe qhuabqha, hab tuav koj lub npe ntab dlaab, hab tuav koj lub npe ua ntau yaam txujci tseemceeb?' Ces thaum ntawd kuv yuav qha rua puab has tas, `Kuv yeej ibtxwm tsi paub mej hlo le. Ca le tsiv ntawm Kuv moog, mej cov nam kws nyam ua txhum tawmtsaam txuj cai!"

Qhov tusab heev tshaaj plawg yog qhov kws coob leej ntau tug yuav moog tsi txug ntuj ceebtsheej, vim puab yuav xu lub ntuj ceebtsheej le ib tshim, ncaav tsi txug. Nuav yog qhov dleb ntawm lub hlwb moog rua lub plawv (lossis lub

13

sab) - nwg muaj le ib tshim - 18 inches. Qhov nuav yog has txug lub hlwb paub Vaajtswv xwb, kuas lub sab tsi paub Vaajtswv hlo le.) 2. Cov tuabneeg kws dlim txim lawm tub raug Vaajtswv tug Ntsujplig tshoov hab paub txug puab txuj kev txhum, es puab tub lug casab rua Yexus Khetos lawm; hab puab leeg has tas, Nwg tuab leeg xwb txhaj cawm tau puab dlim puab lub txim, tsi yog puab tej dlejnum kws puab ua zoo. "Ces thaum Nwg lug, Nwg yuav ntuag tuabneeg nplajteb txug kev txhum hab kev ncaajnceeg, hab kev txavtxim" (Yauhaas 16:8). "Vim yog Vaajtswv kev hlub mej txhaj tau dlim txim lug ntawm mej kev ntseeg; es tsi yog lug ntawm mej tug kheej; yog Vaajtswv kev pub dlawb xwb" (Efexaus 2:8). Tsi muaj ib tug kws nwg yuav dlim txim vim nwg muaj kev txawjntse le. Tsi taag le ntawd xwb, yeej tsi muaj ib tug twg kws yuav dlim txim vim nwg naj nub moog church lossis nwg nyob ze nrug cov ntseeg Yexus. Tseeb tag,

14

tug kws ntseeg lawm yeej yuavtsum moog church. Kuas qhov kws yug moog church tsi yog yug moog kuam yug dlim txim; yug moog vim yug tub dlim txim lawm. Koj tug kheej yuav tsum lug paub txug koj txuj kev txhum hab hab txug qhov koj ca Vaajtswv tug Ntsujplig coj koj lub neej lawm. Yeej yuav tsum muaj ib lub sijhawm kws koj tub leeg ntawm koj lub qhovncauj lawm has tas, Yexus yog koj tug Tswv-Cawmseej lawm. Cov tuabneeg kws dlim txim lawm tag yeej pav tau qhov nuav meej. 3. Cov tuabneeg kws dlim txim lawm tag, puab yeej paub meej has tas, puab dlim txim hab puab tej kev txhum Vaajtswv tub zaam taag lawm. "Tug Ntsujplig Nwg tug kheej ua timkhawv nrug peb tug ntsujplig has tas, peb yog Vaajtswv cov mivnyuas" (Loos 8:16). Qhov nuav tsi tau txhais has tas, koj yuav tsi muaj kev txhawj txug koj kev cawmdlim ib zag le, kuas nwg txhais meej has tas, koj muaj ib txuj kev thaajyeeb kws lug roog hlo txhua yaam kev

15

txhawj kws koj muaj nyob rua txhua lub sijhawm. 4. Vaajtswv cov mivnyuas mas puab tshaib hab nqhes txuj kev luj hlub rua saab ntsujplig hab muaj lub sab kub lug rua txuj kev fee kev txhum. "Mas txhua tug kws muaj txuj kev casab nuav naj nub ntxuav nwg tug kheej, ib yaam le Nwg [Yexus] yog tug dlawbhuv" (1 Yauhaas 3:3). "Txhua tug kws yug ntawm Vaajtswv lug tsi ua kev txhum lawm; rua qhov Nwg [Vaajtswv] cov noob yeej nyob rua huv Nwg; mas nwg [tug ntseeg] ua tsi tau kev txhum lawm, vim nwg yog yug ntawm Vaajtswv lug" (1 Yauhaas 3:9). Vaajtswv txuj Lug qha meej has tas, kev cawmdlim yog txuj kev kws yug hloov hlo yug lub neej lawm. Nyob rua saab nqajtawv, peb pum has tas, yaam kws muaj sa, mas nwg yeej txawj tshaib hab nwg yeej txawj luj hlub. Yog muab has kuam yoojyim, mas nwg yog le nuav: Yog leejtwg tseem pheej nyob rua huv txuj kev txhum, es yeej tsi muaj kev tusab rua tej kev

16

txhum kws nwg ua ntawd hab yeej tsi nov Vaajtswv kev ntuag le, tug ntawd yeej tsi tau dlim txim tag. Thaum kws ib tug kws ntseeg tag-tag lawd nwg tau moog ua ib yaam kev txhum twg, mas nwg lub sab nyob tsi tug le, rua qhov Vaajtswv tug Ntsujplig qha nwg txug nwg txuj kev txhum ntawd. 5. Cov tuabneeg kws dlim txim lawm tag, puab paub has tas, Vaajtswv nyob ze puab hab puab nov Nwg lub suab hu puab huv puab lub neej. "Kuv cov yaaj nov kuv lub suab hu hab kuv paub puab, hab puab lawv kuv qaab" (Yauhaas 10:27). Vim has tas, kev cawmdlim yog txuj kev sis raug zoo nrug Vaajtswv, cov ntseeg tag-tag puab naj nub nov Yexus lub suab hu huv puab lub neej. Tug phoojywg 'es, yog Vaajtswv yeej tsi has lug rua huv koj lub sab le, koj yuav tau txhawj tag-tag nawb. Yog koj tsi xaav nrug Vaajtswv txuas lug hab Vaajtswv tej Lug tsi muaj qaab hau dlaabtsi rua koj hlo le, tej zag koj

17

tug kheej tsi tau muaj tug Cawmseej nyob huv koj lub neej. 6. Cov ntseeg tag-tag, puab muaj kev hlub rua puab pawg ntseeg hab taagnrho Vaajtswv cov mivnyuas. "Peb paub has tas, peb tub hlaa dlhau ntawm kev tuag lug rua txuj sa lawm, vim peb hlub cov kwvtij ntseeg. Tug kws tsi hlub nwg tug kwvtij ntseeg, nwg tseem nyob rua huv txuj kev tuag" (1 Yauhaas 3:14). Yaam kws ua rua luas pum tseeb has tas, yug yog ib tug ntseeg yog qhov kws yug muaj lub sab hlub lwm tug, tshwjxeeb yog cov kws ntseeg Vaajtswv. Hab yog nub Sunday lug yuav txug, es koj lub sab ntxhuv quas nyo hab xyiv faab quas hlo, yuav moog lwm txuj kev, es koj tsi xaav moog pehawm nrug cov ntseeg tom church, ces tej zag koj yuav tau rov lug nug saib koj puas tau dlim txim tag (moog saib 1 Yauhaas 2:19).

18

7. Cov tuabneeg kws dlim txim lawm tag, feem coob yeej pav tau txug puab lub neej ua ntej puab ntseeg puab zoo le caag hab puab lub neej tom qaab kws puab ntseeg puab ho txawv npaum le caag lawm tag. "Yog leejtwg nyob rua huv Khetos lawd, Nwg yog ib tug kws raug tsim dlua tshab: tej qub tub dlua taag lawm; saib mev, txhua yaam yog muaj dlua tshab" (2 Kaulithaus 5:17). Yog koj yog ib tug mivnyuas yau, lossis thaum koj ntseeg koj tseem yog ib tug mivnyuas yau, tej zag koj yuav tsi pum koj lub neej hloov kag ntau-ntau taamsim ntawd, vim koj yeej luj hlub huv pawg ntseeg. Txawm yog le ntawd, los tsuav yog koj lub neej yeej tawg paaj txi txiv ib yaam le Vaajtswv txuj Lug has lawm xwb (moog saib Kalatias 5:22-23). Qhov kws ib tug tuabneeg yug dlua tshab yog ib yaam kws hloov tuabneeg lub neej tag-tag le. Yog koj lub neej tub hloov lawm, es koj tseem tsi paub txug hab, mas nuav yog ib qhov kuv xaav tsi thoob le. Tug kws ntseeg yeej paub has tas, nwg ntseeg lawm tag. Tug kws hloov lawm, nwg yeej paub tseeb has

19

tas nwg tub hloov lawm tag. Kev cawmdlim tsi yog zoo le thaum yug tseem nyob high school, es yug sawv lig, es lub bus moog dlhau lawm, ua rua yug "poob bus." Thaum kev cawmdlim lug rua koj lawm, koj yeej yuav tsum ntsib nwg xwb. Tom qaab kws koj nyeem tej cim sau nuav taag lawm, tej zag koj yeej paub lawm has tas, koj tub dlim txim lawm tag, kuas tej thaum koj tseem muaj kev txhawj txug koj txuj kev cawmdlim hab. Tej zag koj yuav nug le nuav, "Yog kuv tub dlim txim lawm tag, ua caag kuv tseem muaj kev txhawj txug kuv txuj kev cawmdlim hab? Tug ntseeg tseeb tag puas tseem muaj tau tej kev txhawj nuav?" Kuv teb koj tas, Muaj tau. Nyob rua huv qaab nuav kuv txhais peb lub ntsab lug rua koj has tas, yog vim le caag yug muaj kev txhawj txug yug txuj kev cawmdlim. Peb Lub Chiv Kws Ua Rua Yug Txhawj Txug Yug Txuj Kev Cawmdlim

20

Yog koj tseem muaj kev txhawj txug koj txuj kev cawmdlim hab, nwg tsuas muaj peb lub chiv kws txhawv txuj kev txhawj nuav xwb. 1. Tej zag koj yeej dlim txim lawm tag, kuas koj ca le txag quas ntsuav rua txuj kev ntseeg lawm, es koj tau moog ua lub neej laag quas taa lawm xwb. Tej zag luas tsi tau muab koj cob hab txw rua ntawm txuj kev ntseeg zoo xwb, es koj txhaj tsi paub ca Vaajtswv tug Ntsujplig coj koj lub neej. Ua le ntawd, koj txhaj tseem nyob rua theem kws koj tseem tsi tau ca Vaajtswv tug Ntsujplig tshoov koj lub neej-koj tseem moog ua tej kev txaug kev txhum kws ua rua Vaajtswv tug Ntsujplig kws tub nyob rua huv koj lawd tusab hab (Efexaus 4:30). Koj ua le ntawd, koj lub neej txhaj zoo le kws Vaajtswv nyob dleb heev le, es zoo le koj tsi muaj Vaajtswv tug Ntsujplig nyob rua huv koj (kuas Nwg yeej nyob huv koj lawm). Yog muaj tseeb le kuv tau has nuav tag, tej kws koj taabtom nyeem nuav yuav paab koj lug raag txug qhov nuav hab coj

21

koj lug ua tug ntseeg kws ca Vaajtswv tug Ntsujplig kaav puvnpo. 2. Tej zag koj yeej dlim txim lawm tag, kuas Ntxwgnyoog naj nub lug lam txim rua koj hab ua rua koj txhawj xwb (Tshwmsim 12:10). Yog koj ca dlaab ua rua koj txhawj, ces koj lub neej kws yuav luj hlub rua ntawm saab ntsujplig yuav nyuab hab koj teg dlejnum kws koj ua rua Yexus Khetos yuav muaj tsawg hab yuav tsi zoo pestsawg. Tej zag koj yeej dlim txim lawm tag, kuas koj tsuas yuav tsum lug ua lub neej kws tso sab plhuav rua Vaajtswv tej lug cog tseg, es lug tawmtsaam dlaab, kws yog koj tug yeebncuab xwb. Xwbfwb Povlauj has tas peb naj nub ua rog nyob rua saab ntsujplig (Efexaus 6:12). Qhov nuav muaj tseeb tag-tag le. 3. Tej zag koj yog ib tug ntawm coob leej ntau tug kws ua tswvcuab rua huv ntau pawg ntseeg, kuas yeej tsi tau txais kev cawmdlim tag-tag le.

22

Feem ntau qhov nuav tsi yog tim koj. Tej zag koj tsi tau txhobtxwm laam leeg yuav Yexus, kuas tub yog vim muaj tej zoo le kws kuv tau has sau lug xwb. Yeej muaj ntau tug kev txwjlaug, cov qha Sunday school, hab tseem muaj ib co xwbfwb lug raag txug qhov nuav, es puab tseem lug ntseeg tag-tag hab. Thaum puab paub le nuav lawd, puab lub neej hloov hlo le lawm. Tug phoojywg 'es, koj tug kheej los yeej hloov tau hab! Koj ca le lug txais yuav Yexus nub nua, yog koj tsi tau txais, lossis koj tsi paub meej has tas, koj txais lawm los tsi tau.

Yog Le, Koj Yuav Ua Caag Txhaj Paub Meej Tag? Kuv has rua koj has tas, koj yuav tau txhus caug ndlua peg teb hab nrug Vaajtswv thaam taamsim nuav. Ca le ca sab kag rua Vaajtswv txuj Lug kws nyob rua huv Yakaunpaus 4:8 "Txaav lug ze Vaajtswv, ces Nwg yuav txaav lug ze koj hab. Ntxuav koj ob txhais teg, mej cov kws yog tuabneeg txhum; hab ntxuav mej lub sab, mej cov kws muaj ob lub sab."

23

Thaum koj txaav lug rua ntawm Vaajtswv xubndlag lawm, koj ca le xaav ntsoov txug Vaajtswv, tug kws nyob nrug koj lub sijhawm taamsim nuav ntaag. Xaav txug qhov kws zoo kawg nkaus, kws yog qhov kws Vaajtswv yeej xaav kuam koj dlim txim hab kuam koj paub meej le ntawd dlua le koj tug kheej xaav dlim txim. Koj yuav tsum muaj Vaajtswv txuj kev txawjntse sub koj txhaj paub txug lub hauvpaug kws ua rua koj muaj kev txhawj. Koj yuav tsum paub meej has tas, koj sawv le caag nyob rua ntawm Nwg lub xubndlag taamsim nuav. Koj ca le thov Vaajtswv hab khaws Nwg cov lug cog tseg nuav: "Yog mej leejtwg tsi muaj tswvyim, nwg ca le thov Vaajtswv, tug kws pub rua txhua tug dlawb paug, hab tsi khauvxim hlo le; ces tug ntawd yuav tau yaam ntawd" (Yakaunpaus 1:5). Taamsim nuav koj ca le rov qaab moog nyeem txug xyaa lub cim kws nyob rua huv tug ntseeg tseeb lub neej. Yog koj paub tseeb has tas, koj yeej dlim txim lawm, kuas koj tsuas yog txaav dleb zog ntawm Vaajtswv lawm xwb, koj ca le ua Vaajtswv tsaug vim Nwg tub cawm koj

24

dlim txim lawm. Koj yuav tsum txaav rov lug nyob ze Vaajtswv. Hab koj yuav tsum rov qaab moog nyeem cov nqai Vaajlugkub kws muaj nyob rua zaaj nuav. Tsi taag le xwb, koj ca le leeg kev txhum taamsim nuav hab thov Vaajtswv tug Ntsujplig kws yeej nyob huv koj lawd tshoov koj lub neej kuam puvnpo. Koj tej kev txhawj yuav pluj zujzug moog thaum Vaajtswv tug Ntsujplig tshoov koj puvnpo lawm. Kuas yog thaum koj nrhav taagnrho huv koj lub sab lub ntsws, es koj pum tau has tas, koj yeej tsi tau dlim txim le, vim Tswv Yexus yeej tsi tau lug nyob huv koj tag, koj ca le ua Vaajtswv tsaug kws Nwg tub qheb koj lub qhovmuag lug pum qhov tseeb lawm. Qhov koj tau lug nyeem zaaj nuav, tub yog vim Vaajtswv xaav kuam koj paub meej has tas, yog koj lug txais yuav Tswv Yexus tag-tag, koj yuav tau txais kev cawmdlim. Koj tej kev txhawj yuav pluj ndlais moog huv tuabsi, yog has tas, koj lug leeg txim taamsim nuav hab lug txais yuav tug Tswv Yexus. Thaum koj txais yuav Yexus, Vaajtswv tug Ntsujplig los yeej lug nyob rua huv koj lawm hab (Loos 8:9).

25

Tug phoojywg, koj yuav ntsib kev thaajyeeb, yog koj lug ca sab hlo rua Vaajtswv txuj Lug kws tsi muaj ib lu yuamkev hlo le. Koj txhob ca sab rua koj kev xaav, rua qhov tej kws koj xaav hab koj txhawj txug ntawd tsi thooj nrug Vaajtswv txuj Lug cog tseg. Koj txuj kev cawm dlim tsi yog muab txawb rua ntawm koj txuj kev txhawj, tamsis yog muab txawb rua ntawm Tswv Yexus lub fwjchim kws luj hab khov kho moog ib txhis. Koj txuj kev cawmdlim yog cog rua ntawm Vaajtswv txuj Lug cog tseg. Koj ca le moog nyeem hab xaav thoob-thoob txug cov lug kws Vaajtswv tau cog tseg rua koj huv qaab nuav: 1. Vaajtswv hlub koj hab xaav kuam koj dlim txim. Yauhaas 3:16 - "Rua qhov Vaajtswv yeej hlub lub nplajteb tag, Nwg txhaj le pub Nwg tuab leeg Tub, sub tug kws ntseeg Nwg txhaj tsi raug kev puamtsuaj, kuas yuav tau txuj sa ntev dlhawv ib txhis."

26

Tug phoojywg, muab koj lub npe tso rua huv nqai nuav. Muab koj npe sau lug hloov "lub nplajteb" hab "tug kws ntseeg Nwg." Koj rov qaab moog nyeem nqai ntawd le nuav: "Rua qhov Vaajtswv yeej hlub [koj lub npe], Nwg txhaj le pub Nwg tuab leeg Tub, sub [koj lub npe] txhaj tsi raug kev puamtsuaj, kuas yuav tau txuj sa ntev dlhawv ib txhis." Koj tsi txhob nyeem nrawm-nrawm, kuas nyeem qeeb tsawv. Rov qaab ua le nuav ob peb zag. Vaajtswv Nwg tug kheej yog tug pub lub sab kws xaav lug cuag Yexus rua koj. Yauhaas 6:44a - "Yeej tsi muaj leejtwg yuav lug cuag tau kuv, yog has tas, leej Txiv kws tso kuv lug tsi nqug nwg lug." Qhov kws koj taabtom nyeem zaaj nuav hab koj tug kheej xaav paub tug Tswv Yexus zoo, qhov nuav txhais tau meej has tas, Vaajtswv taabtom nqug koj lug nyob rua ntawm Yexus ntaag. Yog koj lub sab xaav txais kev cawmdlim tag-tag le, Vaajtswv tub pib nqug koj kuam koj lug nyob rua huv Yexus Khetos lawm, es Nwg

27

yeej yuav txais yuav koj ua Nwg tug mivnyuas xwb! 2. Yexus yeej txais yuav txhua leej txhua tug kws hu Nwg lub npe. Yauhaas 6:37 - "Txhua tug kws leej Txiv muab pub kuv yeej yuav txaav lug rua ntawm kuv xwb; hab tug kws txaav lug rua ntawm kuv, kuv yeej yuav tsi muab nwg ntab tawm ib zag le." Koj ca le khaws nkaus cov lug cog tseg kws Yexus has rua koj has tas, Nwg yuav txais yuav koj xwb. Yog muab has yoojyim, Nwg has le nuav rua koj ntaag, "Tug kws txaav lug cuag kuv ntawm lub sab dlawb paug, kuv yeej yuav tsi tso nwg povtseg ib zag le." Yexus cov lug cog tseg yeej tsi poob ib lu hlo le. Yog koj hu Nwg taamsis nuav, Nwg yeej yuav cawm koj xwbxwb le. 3. Koj yuav tsum txais yuav txuj sa ntev dlhawv moog ib yaam le yaam paajtshaab kws Vaajtswv pub dlawb paug rua koj lug ntawm Nwg txuj kev hlub xwb.

28

Loos 6:23 - "Rua qhov txuj kev txhum tej nqe zug ces yog txuj kev tuag xwb, kuas yaam kws Vaajtswv pub dlawb yog txuj sa ib txhis kws muaj tau lug ntawm peb tug Tswv Yexus Khetos." Efexaus 2:8 - "Vim yog Vaajtswv kev hlub mej txhaj tau dlim txim lug ntawm mej kev ntseeg; es tsi yog lug ntawm mej tug kheej; yog Vaajtswv kev pub dlawb xwb." Kev cawmdlim yog ib yaam paajtshaab kws Vaajtswv pub dlawb paug rua koj hab kuv. Peb yeej khwv tsi tau yaam ntawd hab peb yeej tsi tsimnyog txais ib zag le. Peb dlim txim vim txuj kev ntseeg kws tsi muaj yaam phem xyaw nrug, es tsi yog lug ntawm tuabneeg tej dlejnum kws xyum ua zoo. Yaxayas has le nuav, "Taagnrho peb txuj kev ncaajnceeg ces tsuas zoo le tej ntaub kws khub-khub xwb" (Yaxayas 64:6). 4.Yexus tub theej koj lub txhoj hab them koj tug nqe txhum lawm.

29

Yaxayas 53:6 (moog saib 2 Kaulithaus 5:21) "Peb txhua tug zoo ib yaam le tej yaaj kws yuamkev taag lawm: peb nyag taug nyag moog nyag txuj kev, es tug Tswv txhaj muab peb txhua tug lub nraa rua Nwg ris." Loos 5:8 - "Tamsis Vaajtswv cev Nwg txuj kev hlub rua peb le nuav: thaum peb tseem yog tuabneeg txhum, Khetos tub tuag txhiv peb lawm." Tug phoojywg, Vaajtswv tub muab koj tej kev txhum tshem taagnrho coj moog rua Yexus ris lawm. Yexus tau txaus sab them tug nqe rua koj tej kev txhum taagnrho (tsi has tej kws koj ua yaav taag lug, tej kws koj taabtom ua, hab tej kws koj tseem yuav ua yaav pegsuab). Yog koj tub txais yuav Yexus txuj kev zaamtxim lawm, yeej tsi muaj ib yaam dlaabtsi kws Vaajtswv yuav lam txim ntxiv tau rua koj lawm! Tsi muaj le. 5. Vaajtswv yuav pub lub sab tshab rua koj hab lub peevxwm rua koj hloov.

30

2 Kaulithaus 5:17 - "Yog leejtwg nyob rua huv Khetos lawd, Nwg yog ib tug kws raug tsim dlua tshab: tej qub tub dlua taag lawm; saib mev, txhua yaam yog muaj dlua tshab." Tej zag koj yuav nug koj tug kheej has tas, "Kuv puas yuav hloov tau ne?" Kuv qha koj paub has tas, Vaajtswv yog tug kws hloov koj, tsi koj hloov koj tug kheej. Koj ca le tso plhuav koj lub neej rua Nwg tswj hab ca Nwg ua tug hloov koj rua txuj kev ncaajnceeg. Koj yuav tsum txaus sab hlo leeg koj tej kev txhum hab muab koj lub neej tso plhuav rua Yexus kaav. Lukas 13:3 - "... Kuv qha mej has tas, yog mej tsi leeg txim, mej yuav tuag ib yaam le puab cov ntawd hab." Kuv qha tseeb rua koj has tas, kev leeg txim tsi yog ib yaam dlejnum kws koj yuav khwv kuam koj tau txais txuj kev cawmdlim. Kev cawmdlim tsuas muaj tau vim Vaajtswv kev pub dlawb thaum peb lug ntseeg xwb. Kev cawmdlim tsuas muaj tau lug ntawm Vaajtswv kev hlub xwb, tsi yog lug ntawm peb kev ua

31

dlejnum zoo (Loos 9:11). Thaum koj muaj txuj kev ntseeg tseeb kws cawm tau txuj sa lawd, qhov ntawd txhais has tas, koj muab taag nrho koj lub neej tso rua Yexus kaav hab txaus sab hlo ua txhua yaam kws nwg khaiv koj ua. Koj txaus san muab koj tug kheej ua Nwg tug qhev; es koj tsi kaav koj tug kheej lawm. Tej kws has taag nuav tsi yog txhais has tas, koj yuav ca le zoo hlo dlawb paug taamsid, es yuav tsi ua kev txhum ib zag ntxiv le lawm. Kuas nwg txhais has tas, koj txaus sab hlo fee kev txhum hab lawv Nwg qaab moog. Kev cawmdlim yog yug muab yug lub neej cob taagnrho rua Yexus ua tug coj, tsi yog ib yaam kws koj laam tau laam txais yuav yooj-yoojyim xwb. Txawm yog le caag, los Vaajtswv pub lub fwjchim rua koj hloov tau ua tuabneeg zoo. Yauhaas 1:12 - "Kuas txhua tug kws txais yuav Nwg, Nwg pub puab muaj cuabkaav [lossis fwjchim] lug ua Vaajtswv cov mivnyuas, hab rua txhua tug kws ntseeg Nwg lub npe." Thaum koj lug txais yuav Yexus, koj muaj fwjchim tag.

32

Yog koj ntseeg xyaa nqai kws kuv sau rua sau, koj nyeem cov huv qaab nuav hab suam txhua nqai kws koj ntseeg. Kuv ntseeg has tas, Yexus Khetos yog Vaajtswv tuab leeg Tub hab Nwg tau lug tuag theej tuabneeg nplajteb tej kev txhum. Kuv ntseeg has tas, Vaajtswv hlub kuv, es txhaj pub Nwg leej Tub lug qha rua kuv paub le ntawd. Kuv ntseeg has tas, Yexus ris taagnrho kuv tej kev txhum moog povtseg taag lawm, thaum Nwg tuag sau tug Ntoo Khaublig. Kuv ntseeg has tas, yog kuv thov kuam Yexus zaam kuv lub txim hab cawm kuv taamsim, Nwg yuav yuav ua le kuv tej lug thov. Kuv ntseeg has tas, Vaajtswv tug Ntsujplig tub qheb kuv lub qhovmuag hab tub nqug kuv kuam lug txais txuj

33

kev cawmdlim kws yog qhov tseeb lawm. Vim Vaajtswv yeej paab kuv, kuv txaus sab hlo thim ntawm kuv tej kev txhum hab muab kuv lub neej tso rua Yexus kaav taagnrho. Taamsim nuav kuv txaus sab hlo txais yuav Yexus ua kuv tug Tswv hab Cawmseej. Tug phoojywg, yog koj tub suam taagnrho txhua nqai lawm, ces tsi muaj ib yaam dlaabtsi nyob sau ceebtsheej lossis nyob huv nplajteb nuav yuav txwv tau koj, tsi pub koj txais txuj kev cawmdlim taamsim nuav. Koj ca le thov Vaajtswv lawv le kuv sau rua huv nuav. Thaum koj has taag ib kaab, ca tog mivntsiv maam le nyeem kaab kws txuas tuaj moog. Tej zag koj kuj tsimnyog yuav nyeem tej kaab ob zag, vim qhov nuav ua rua koj lub sab paub meej has tas, koj yeej has tag-tag, tsi yog laam has xwb kuam taag xwb. Koj has rua Vaajtswv lawv le nuav lug ntawm koj lub nruabsab lug:

34

"Vaajtswv, kuv paub has tas, kuv yog ib tug tuabneeg txhum hab tsimnyog raug kev puamtsuaj nyob rua huv ntujtawg. Kuv paub has tas, kuv yeej ua tsi tau ib yaam dlaabtsi kws yuav cawm tau kuv tug kheej le. Kuas kuv ntseeg has tas, koj hlub kuv hab pub koj leej Tub lug cawm kuv. Kuv tu sab heev rua tej kev txhum kws kuv muaj. Yexus, thov koj zaam txim rua kuv hab lug nyob huv kuv lub sab taamsim nuav. Kuv ca sab rua koj, kuam koj lug ua kuv tug Tswv hab Cawmseej. Taamsim nuav hab moog ib txhis, kuv muab kuv lub neej cob rua koj hab lawv koj qaab moog. Thov paab kuv ua lub neej rua koj hab ua koj tug tub qhe txhua nub. Ua tsaug kws koj tsi novqaab koj tej lug cog tseg rua kuv le. Ua tsaug kws koj zaam kuv tej kev txhum taagnrho lawm. Ua tsaug rua koj txuj koobmoov kws paab kuv thim ntawm kuv tej kev txhum. Ua tsaug kws koj pub txuj sa ntev dlhawv moog ib txhis rua kuv. Kuv thov koj lug ntawm Yexus lub npe kws muaj fwjchim. Amees."

35

Sijhawm hab Nubtim___________________________________ Sau Npe_______________________________________ ______ Tug phoojywg, yog koj tub thov le nuav lawd, Vaajtswv yeej nov koj lawm hab yeej cawm koj lawm. Loos 10:13 has le nuav, "Tug kws hu tug Tswv lub npe yuav dlim txim." Koj tsi txhob txhawj hlo le. Tej zag koj lub sab yuav has rua koj has tas, "Sov kuv dlim los tsi dlim le ne." Qhov koj dlim txim hab tsi dlim ntawd tsi yog qhov kws koj lub sab xaav le ub le nua, kuas nwg yog qhov kws koj ntseeg Yexus xwb. Moog sau koj lub npe rua huv qaab qhov kws koj tau thov Vaajtswv lug cawm koj sau nuav. Koj lub npe kws koj muab sau rua nuav yuav ua rau koj ncu ntsoov has tas, dlaab tsi muaj cai lug ntxhi rua koj kuam koj muaj kev txhawj ntxiv lawm. Ca kuv muab zaaj pevtxwv huv qaab nuav pav rua koj kuam koj ncu ntsoov has tas, Vaajtswv tub cawm koj lawm. Tug Paas Ntoo Kws Txhus Huv Aav

36

Yaav taag lug, muaj ib tug ntseeg nwg pheej txhawj txug nwg txuj kev cawmdlim. Nwg yeej xaav has tas, nwg dlim txim lawm, kuas pheej muaj ib lub suab has rua nwg has tas, sov nwg puas dlim tag-tag le. Muaj ib nub Vaajtswv pub ib lub tswvyim rua nwg kws ua rua nwg lub neej hloov hlo. Nwg txawm coj ib tug paas ntoo hab nwg phoo Vaajlugkub moog rua tom nwg lub tsev nyuj. Nwg nthuav nwg phoo Vaajlugkub rua Yauhaas 3:16 hab Loos 10:13. Nwg txawm txhuscaug ndlua rua pegteb hab thov kuam Vaajtswv lug cawm nwg, ib yaam le cov lug kws koj tau leeg sau nuav. Nwg has rua Vaajtswv has tas, nwg ntseeg hab leeg yuav Vaajtswv txuj kev cawmdlim kws Vaajtswv pub dlawb rua nwg lawm. Nwg thov kuam Yexus ua nwg tug Tswv hab Cawmseej. Tom qaab kws nwg thov le nuav taag lawd, nwg txawm muab kag tug paas ntoo kws nwg coj nrug nwg moog ntawd npuj rua huv aav kuam yuav laug pluj, tsuas tseg miv quav tshwm ca kuam nwg tseem pum xwb.

37

Txij nub ntawd moog, thaum kws nwg ua tej yaam tsi hum Vaajtswv sab, ua rua nwg muaj kev txhawj, nwg tsuas taug loo kev rov qaab moog rua ntwm tug paas ntoo kws nwg txhus ntawd, hab nwg has le nuav, "Nyob rua hov ntawm tug paas ntoo nuav kuv tub hu tug Tswv lu npe lawm. Vim has tas, Vaajtswv tsi dlaag ib zag le, kuv paub has tas, Nwg yeej nov kuv lawm hab kuv yeej yog Nwg tug mivnyuas lawm tag!" Nwg has ntxiv le nuav, "Xataas (Dlaab Ntxwgnyoog), koj yog tug nam cisdlaag xwb. Kuv tuav Yexus lub npe ntab kuam koj ca le tsiv dleb ntawm kuv moog!" Tsi ntev xwb, dlaab tsi thaab nwg, es pheej lug ntxhi kuam nwg muaj kev txhawj txug nwg txuj kev dlim txim lawm. Tug txivneej ntawd pib xyum coj tau le Vaajtswv txuj Lug qha hab tso sab hlo rua Vaajtswv, es tsi yog tso sab rua nwg tug kheej tej kev xaav lossis qhov kws nwg ua tau zoo hab tsi tau zoo. Tug phoojywg, qhov kws koj tau thov Vaajtswv lug cawm koj hab muab koj lub npe sau rua sau nuav tub yog zoo le tug paas kws pev txug koj txuj kev ntseeg ntaag! Koj pum qhov tseeb lawm los tsi tau? Peb sawv tau khov

38

kho yog lug ntawm Yexus cov ntshaav hab nwg txuj kev ncaajnceeg, tsi yog ntawm peb le. Peb tso sab plhuav tau rua Vaajtswv tej lug cog tseg, tsi yog rua peb tej kev txhawj lossis tej kws peb ua tau zoo los tsi zoo. Peb tso sab rua Vaajtswv txuj koobmoov kws nwg cawm peb hab tuav peb ca, tsi rua peb lub dlaagzug kws peb ua kuam tsimnyog txais qhov ntawd. Peb tso sab rua Vaajtswv lub sab ncaajnceeg kws nwg ua le nwg has, tsi tso sab rua qhov kws peb lub sab tsi ncaaj rua Vaajtswv. Koj puas pum, tug phoojywg? Koj txuj kev ruaj ntseg nwg yog muab cog rua ntawm txuj koobmoov kws muaj fwjchim dlua le koj tej kev txhum huv tuabsi. Yog le, Vaajtswv tug mivnyuas, koj ca le tso sab plhuav hab su lug sav log rua ntawm Nwg! Hab ca le moog qw rua sau tej ruvtsev hab tim yaajsaab le nuav: "Kuv paub has tas, kuv dlim txim lawm tag-tag le! Kuv yog Vaajtswv tug mivnyuas moog ib txhis lawm tag." Koj Yuav Ua Le Caag Ntxiv Hab? Yexus has tas, peb yuav tsum leeg taabmeeg tuabneeg has tas, Nwg yog peb tug Tswv

39

(Malakaus 8:38). Qhov nuav yog qhov zoo rua koj ua. Koj ca le muab qha rua koj tej phoojywg, hab muab qha rua pawg ntseeg. Qhov tseemceeb, koj ca le muab qha rua koj tug xwbfwb, lossis yog koj tsi muaj xwbfwb, muab qha rua ib tug xwbfwb kws koj paub hab ca sab tau rua. Koj tug xwbfwb yuav muab tej ntaub ntawv kws yuav cob koj ntxiv kuam koj txhaj txawj luj hlub rua ntawm txuj kev ntseeg. Thaum nyob rua theem nuav lawd, muaj tej tug yuav nug has tas, "Kuv rov qaab ua kevcai rausdlej dlua puas tau?" Txawm yog le caag, los koj tug xwbfwb maam le qha rua koj paub. Kuas ca kuv pav mivntsiv le nuav rua koj paub kuam txhawb koj lub zug. Yog koj paub meej-meej has tas, koj yeej tsi tau dlim txim thaum kws koj tau ua kevcai rausdlej thawj-thawj zag, ces yog koj ua los hajyam yuav zoo rua koj hab yuav paab tau lwm tug kuam puab txuj kev ntseeg ruaj xwb. Koj tsi txhob pub koj txuj kev txaajmuag txwv koj txuj kev ua qhov yog. Thaum koj ua le ntawd, tej zag koj yuav nqug tau tej tug kws tub ua kevcai rausdlej lawm, kuas nwg ho tsi tau

40

txais kev cawmdlim tag-tag kuam nwg lug leeg txim hab ua kevcai rausdlej dlua. Kuas yog koj ntseeg hab paub tseeb has tas, koj yeej dlim lawm tag, tsi taag koj yuav rov qaab ua kevcai rausdlej dlua ib zag ntxiv lawm. Qhov kws koj tau rov qaab leeg txim ntawd tsuas zoo le koj muab tug paas ntoo txhus rua huv aav kuam koj paub meej txug koj txuj kev cawmdlim xwb. Kuas qhov zoo mas koj ca le muab qhov kws koj rov lug cog koj lub neej rua Vaajtswv ntawd coj moog pav ua timkhawv rua cov ntseeg tom church nov. Txawm yog koj yuav ua le caag, los koj ca le moog nrug koj tug xwbfwb thaam tsaiv. Taamsim nuav koj tub txais txuj kev cawmdlim lawm tag. Koj ca le zoo sab hlo has tas, koj yog Vaajtswv tug mivnyuas lawm. Qhov kws koj yuav rov qaab tsi yog Vaajtswv minyuas dlua, qhov ntawd yuav muaj tsi tau kag le. Thaum koj lug ua Vaajtswv mivnyuas lawm, koj yog Vaajtswv tug mivnyuas moog ib txhis le lawm. Ncu ntsoov le ntawd. Koj yeej muaj txuj kev thaajyeeb hab koj yeej paub meej has tas, yeej tsi muaj ib yaam dlaabtsi kws yuav cais tau koj

41

tawm ntawm Yexus Khetos txuj kev hlub lawm (Loos 8:39). Tsi muaj hlo le!

42

Information

Yuav Ua Caag Koj Txhaj Paub Meej

42 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

158172


You might also be interested in

BETA
Koj Puas Paub
Yuav Ua Caag Koj Txhaj Paub Meej