Read Microsoft PowerPoint - ppt - cityport_vs_centrex text version

CENTREX/CTX

vs

CENTREXvs

CENTREX/CTX

vs

Vsebina predstavitve

SWOT analiza - CTX-a PREDNOSTI CTX-A SLABOSTI CTX-A V RAZMISLEK.....

CTX ponujajo operaterji: Telekom Slovenije, T-2, Amis, In.life

CENTREX/CTX

vs

SWOT ANALIZA CTX-a

S stalisca ponudnika CTX

S ( Strenghts/prednosti)

·minimalni zagonski stroski ·neomejena rast ·cene prikljuckov ·prehod na drugega operaterja predstavlja velik logisticen korak ·dolgorocno ugodna varianta ·GEO Centreks

W ( Weaknesses/slabosti)

·visina narocnine ·omejen funkcijski nabor ·fleksibilnost ·vzdrzevanje pri operaterju ·upravljanje pri operaterju ·Investicija v LAN pri IP CTX ·zaupnost internih klicev ·kratkorocno neugodna varianta ·Cene ?? Naprav?

SWOT

O (opportunies/priloznosti)

·selektivno ponujanje storitev uporabnikom znotraj CTX skupine ·popusti v omreznem CTX ·storitve, ki povecujejo promet ·Omejevanje konkurence ·primeren predvsem za manjse raztresene lokacije ·Primeren za investicijsko sibke stranke

T ( Threads/groznje)

·monopolni polozaj pri kupcih pogosto ne vliva zaupanja ·vecoperatersko okolje(LCR) ·PBX funkcionalnost

CENTREX/CTX

vs

PREDNOSTI CTX

Razlaga operaterja uporabniku

MANJSI ZAGONSKI STROSKI NOBENE SKRBI Z OPREMO-VSE NAJETO KRATKOROCNO UGODEN ZA KUPCA ­ NI INVESTICIJE (NE)OMEJENA RAST MODEREN ­ IP CENTREX

CENTREX/CTX

vs

Tega uporabnik pri razlagi CTX ne slisi od operaterja CTX

SLABOSTI CTX

NE PODPIRA VECOPERATERSKEGA OKOLJA (LCR)

SLABA FUNKCIONALNOST ­ slaba skrb za odzivnost na klice

DRAGA KONFORTNA OPREMA

SERVIS 24/7/365

ZAUPNOST KLICEV ­ POSEBEJ INTERNIH

INVESTICIJA V LAN ­ QoS, UPS, etc.. VEZAVA NA IZBRANEGA OPERATERJA CTXa ­ tezak in logisticno zahteven `odhod' k drugemu operaterju Neuspesni dohodni klici pomenijo zasluzek operaterja

CENTREX/CTX

vs

PREDNOST

LCR ­ LEAST COST ROUTING IP TELEFONIJA ­ nova vizija elektronskih komunikacij Prednosti vs CTX

NADZOR NAD PORABO TARIFE FUNKCIONALNOST DELOVNEGA MESTA

CENTREX/CTX

vs

LCR - least cost routing

PRVA PREDNOST PBX IZBIRA NAJUGODNEJSEGA OPERATERJA v LIBERALIZIRANEM VECOPERATERSKEM OKOLJU (ni vezave na enega operaterja)

CENTREX/CTX

vs

LCR - least cost routing

STROSKOVNO KONTROLIRANA PORABA - glede na najcenejsega operaterja

Cityport uposteva izbrano oz. najnizjo tarifo operaterjev v vecoperaterskem okolju za posamezne smeri. Skrbi za poceni prehod med fiksnimi in mobilnimi omrezji. Podatki o klicih so na voljo za obdelavo po Zahtevah narocnika (stroskovna mesta).

CENTREX/CTX

vs

LCR - least cost routing

INDIVIDUALNOST IZBIRE UPORABNIKA

Direkten dostop do zelenega uporabnika - neodvisen od vecoperaterskega okolja ( izklop LCR) Indirekten - preko najugodnejsega operaterja (LCR)

CENTREX/CTX

vs

LCR - least cost routing

VECJA ZANESLJIVOST ZVEZ (PREUSMERJANJA - SMERI ZASEDENE)

Alternativne smeri v primeru zasedenosti tranzitne poti

(TNET, QSIG, 1TR6, ETSI, DSS1, SIP, H.323)

CENTREX/CTX

vs

LCR - least cost routing

MOZNOST IZBIRE - ALTERNATIVNE SMERI

Neodvisnost od izpada WAN povezav Neodvisnost od motenj v omrezjih operaterja Alternativno usmerjanje - po izbiri uporabnika PBX-a Opozorilo uporabnika ob spremembi usmerjanja

CENTREX/CTX

vs

LCR - least cost routing

UPORABA VELIKIH OMREZIJ OPERATERJEV

Vzpostavitev omrezja po meri uporabnika ­ Corporate network Preko stalnih linij ( precne zveze, zakupljeni vodi, IP VPN MPLS,...)

CENTREX/CTX

vs

IP telefonija - nova vizija telekomunikacij

DRUGA PREDNOST PBX IZGRADNJA PRIVATNEGA GOVORNEGA OMREZJA S centralnim streznikom/i na razlicnih lokacijah Integracija govora v ZASEBNO IP/WAN okolje Pomeni Konvergenco IT in EK streznikov Prehod na mobilna omrezja

CENTREX/CTX

vs

IP telefonija

Govorni paketi pri IP telefoniji ZAPRTEGA TIPA ne potujejo preko javnega spleta, kar omogoca kvalitetni nacin prenosa pogovorov preko zanesljivega - tehnicno nadzorovanega IP omrezja (IP/WAN).

CENTREX/CTX

vs

IP telefonija

Tok govornih paketov pri IP telefoniji je usmerjen preko internetnega protokola (Internet Protocol), ki deluje na omrezju za prenos podatkov ­ internetnem omrezju. Prednosti taksnih zvez, v primerjavi s klasicno telefonijo, niso omejene le na nizje cene klicev ter na visjo hitrost prenosa informacij. Govorne informacije se nalozijo v podatkovne pakete, zato lahko uporabimo isto fizicno IP povezavo za vec hkratnih govornih zvez kot za prenos podatkov.

CENTREX/CTX

vs

Poslovno zaprto omrezje VoIP

· · · · · VoIP protokol (H.323, SIP) zaprto omrezje (IP/WAN) nadzorovano omrezje (IP/WAN) velika propustnost (ADSL/VDSL/OPTIKA) dostop do vsakega uporabnika na svetu (delo od doma)

CENTREX/CTX

vs

Storitve omrezja VoIP

· Osnovne storitve

­ cenejsi mednarodni klici ­ brezplacni lokalni klici ­ cenejsi klici v mobilna omrezja (direktno ali preko GSM prehoda)

· Dodatne storitve

­ 090 in 080 storitve ­ navidezna privatna omrezja v okolju VoIP (IP/VPN, IP/WAN) ­ LCR

CENTREX/CTX

vs

PREDNOSTI

proti CTX

TRETJA IN SE VEC PREDNOSTI PBX ZAUPNOST IN NADZOR POGOVOROV PRILAGAJANJE PONUDBI TRGA NAROCNISKE FUNKCIJE CTX-a FLEKSIBILNOST IN FUNKCIONALNOST NADZOR NAD PORABO IMPULZOV RAZNOLIKOST OPREME PRILAGAJANJE DEJAVNOSTI IN ORGANIZIRANOSTI UPORABNIKA

CENTREX/CTX

vs

ZAUPNOST IN NADZOR POGOVOROV kot slabost CTXa

· interni klici gredo preko omrezja operaterja CTXa · tudi pogovor med sefom in tajnico / zdravnikom in sestro / sodnico in zapisnikarjem ali izvedencem gre preko javnega omrezja · moznost zlorabe podatkov o klicih · moznost prisluskovanja

CENTREX/CTX

vs

NAROCNISKE FUNKCIJE

· Centreksu manjkajo kljucne poslovne funkcije

- partnerske funkcije - VIP (tajnica - sef) funkcije - omrezne funkcije - povezava PC - telefon (CTI funkcije) - izboljsanje dostopnosti klicanega ­ uspesni klici - raznolikost terminalne opreme

· Centreks nima integriranega softvera za posebne potrebe

- hotelske posebnosti - bolnisnice, domovi za ostarele - dispecerske funkcije za banke/borznike - klicni centri, kontaktni centri - posebne povezave (omrezja, najete zveze) - UMS ( faks, mail, govorni strezniki )

CENTREX/CTX

vs

NADZOR NAD PORABO TARIFE

· Operater CTX nima interesa omejevati klicanja, zato omejevanje klicanja (upravicenost) in uspesnost klica nista v interesu operaterja · zapisi o klicanih, klicocih in porabi so dostopni na strezniku operaterja CTX, obdelava na zahtevo uporabnika ni omogocena · Operater CTX ni zainteresiran za uspesnost klicanja, temvec je zainteresiran za pogostost klicanja. Operater investicija v CTX pokriva predvsem s prihodkom od prometa.

CENTREX/CTX

vs

NAROCNISKE FUNKCIJE kot slabost CTXa

· funkcionalno ni razlike med malimi in velikimi uporabniki CTXa (storitve so univerzalne ­ znizane na nivo povprecnega uporabnika) · CTX nudi osnovno funkcionalnost omrezja operaterja CTX za povezavo med terminali in centralo CTX · za povecanje funkcionalnosti CTX ponuja dokup (investicijo) v opremo z dogradnjo sekretarskih garnitur ali PBX-streznikov

CENTREX/CTX

vs

NEFLEKSIBILNOST CENTREXa

· CTX omogoca le funkcije, ki so v ceniku · posebne prilagoditve na zeljo stranke obicajno niso omogocene · CTX deluje na vzorcu povprecja zahtevnosti razlicnih strank. Operater CTX samovoljno doloca, kaj je tehnicno mogoce in kaj ne, daje prednost kvantiteti pred kvaliteto · Dodatna CTX oprema je razlicnih proizvajalcev (Iskratel, Siemens, Index), kar se dodatno sklabi fleksibilnost in zanesljivost.

CENTREX/CTX

vs

FUNKCIONALNOST DELOVNEGA MESTA · Funkcionalno delovno mesto v okolju PBX uporablja mnoge narocniske funkcije, da lahko uporabnik kvalitetno opravlja svoje delo (tajnice, referenti, dispecerji, posredovalci, receptorji, klicni centri...), kar ne velja za CTX · Funkcionalno delovno mesto v CTX-u lahko operater CTX omogoci z dodajanjem PBX streznika v CTX skupino - problem poenotenja opreme in funkcionalnosti ter (ne)usklajenosti CTX in PBX streznikov

CENTREX/CTX

vs

UTRJEVANJE MONOPOLA s CTX

POGLED NA TELEKOMUNIKACIJSKE STROSKE PODJETJA ZA OBDOBJE 5 LET

CENTREX/CTX

vs

STRUKTURA TELEKOMUNIKACIJSKIH STROSKOV PODJETJA

55% Operaterji - stroski storitev (Telekom, Mobitel...)

15% PBX oprema

15% Univerzalno ozicenje

15% Stroski upravljanja (telefonist, vzdrzevanje, energija...)

CENTREX/CTX

vs

STRUKTURA STROSKOV CTX OKOLJE

55% Operaterji - stroski storitev (Telekom, T-2, Amis...)

55%+15%+15%

15%

CTX oprema

15%

Narocnina

15%

LAN univerzalno ozicenje - OGROZENO

CENTREX/CTX

vs

STRUKTURA STROSKOV pri investiciji v PBX

Z PBX znizujemo stroske operaterjev do 50%

Operaterji - stroski storitev (Telekom, Mobitel...)

Z PBX znizujemo stroske operaterja do 25% (uspesnost klicanja)

15%

PBX oprema

15%

Stroski upravljanja (telefonist, vzdrzevanje, energija...)

15%

Univerzalno ozicenje

CENTREX/CTX

vs

STRUKTURA STROSKOV pri investiciji v in vec operaterskem okolju

Operaterji - stroski storitev (Telekom, Mobitel...)

Z znizujemo stroske operaterjev do 50% (LCR)

15%

prikljucnina

15%

Mesecna narocnina

15%

Univerzalno ozicenje

CENTREX/CTX

vs

ZAKLJUCEK

· ZELITE ZMANJSATI TELEKOMUNIKACIJSKE STROSKE? · ZELITE IMETI VELIKO FUNKCIONALNOST TELEKOMUNIKACIJSKEGA SISTEMA? · ZELITE BITI SVOBODNI PRI IZBIRI OPERATERJA TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV? · POTEM IZBERITE KOT TEMELJ ZA DOSTOP V TELEKOMUNIKACIJSKO PRIHODNOST

CENTREX/CTX

vs

CITYPORT ­ GOVORNE STORITVE ­ so storitve korporativne telefonije, ki jih izvajamo na PBX infrastrukturi.

Vsak CITYPORT je internet. Ni vsak internet Cityport. Vsak CITYPORT je telefonski prikljucek. Ni vsak telefonski prikljucek Cityport. Vsak CITYPORT je varen. Ni vsak komunikacijski prikljucek varen. Vsak CITYPORT je podatkovno skladisce. Ni vsak komunikacijski prikljucek podatkovno skladisce. Vsak CITYPORT je e-posta. Ni vsak komunikacijski prikljucek e-posta.

storitev upravlja

Information

Microsoft PowerPoint - ppt - cityport_vs_centrex

31 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

139725