Read egzamin_2008.pdf text version

PASTWOWY EGZAMIN SPECJALIZACYJNY DLA PIELGNIAREK I POLONYCH

WARSZAWA 2008 1

Centrum Ksztalcenia Podyplomowego Pielgniarek i Polonych ul. A. Pawiskiego 5A 02-106 Warszawa tel.: (022) 592 34 50 fax: (022) 658 47 33 e-mail: [email protected] www.ckppip.edu.pl

ISBN 83-88395-78-5 2

Wyboru zada egzaminacyjnych dokonali pracownicy Biura Pastwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Centrum Ksztalcenia Podyplomowego Pielgniarek i Polonych: 1. mgr Halina Zmuda ­ Trzebiatowska 2. mgr Marta Andrzejewska 3. mgr Aneta Brayer 4. mgr Agnieszka Janczura 5. mgr Malgorzata Kornatowska

Konsultacja merytoryczna: mgr Malgorzata Olszewska

Recenzenci: 1. dr n. biol. Elbieta Buczkowska ­ Prezes Naczelnej Rady Pielgniarek i Polonych 2. dr n. biol. Grayna Kruk-Kupiec ­ Konsultant Krajowy w dziedzinie pielgniarstwa

3

Spis treci

Wstp ....................................................................................................................................... 5 Recenzje publikacji .................................................................................................................. 7 1. Blok ogólnozawodowy ......................................................................................................... 10 2. Szkolenia specjalizacyjne dla pielgniarek ........................................................................... 16 2.1. Pielgniarstwo rodzinne ................................................................................................ 16 2.2. Pielgniarstwo w ochronie zdrowia pracujcych ........................................................... 18 2.3. Pielgniarstwo rodowiska nauczania i wychowania ..................................................... 21 2.4. Pielgniarstwo zachowawcze ........................................................................................ 24 2.5. Pielgniarstwo geriatryczne ........................................................................................... 27 2.6. Pielgniarstwo kardiologiczne ....................................................................................... 30 2.7. Pielgniarstwo nefrologiczne ......................................................................................... 33 2.8. Pielgniarstwo diabetologiczne ..................................................................................... 35 2.9. Pielgniarstwo pediatryczne .......................................................................................... 38 2.10. Pielgniarstwo chirurgiczne ......................................................................................... 40 2.11. Pielgniarstwo operacyjne ........................................................................................... 43 2.12. Pielgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki ................................................ 46 2.13. Pielgniarstwo onkologiczne ....................................................................................... 49 2.14. Pielgniarstwo psychiatryczne ..................................................................................... 52 2.15. Pielgniarstwo opieki dlugoterminowej ....................................................................... 55 2.16. Pielgniarstwo neurologiczne ...................................................................................... 58 2.17. Pielgniarstwo opieki paliatywnej ................................................................................ 60 2.18. Pielgniarstwo ratunkowe ............................................................................................ 63 2.19. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna ..................................................................... 65 3. Szkolenia specjalizacyjne dla polonych .............................................................................. 68 3.1. Pielgniarstwo rodzinne ................................................................................................ 68 3.2. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna ....................................................................... 70 3.3. Pielgniarstwo ginekologiczne ....................................................................................... 72 3.4. Pielgniarstwo polonicze ............................................................................................. 74 4. Szkolenia specjalizacyjne dla pielgniarek i polonych ........................................................ 76 4.1. Pielgniarstwo neonatologiczne .................................................................................... 76 4.2. Pielgniarstwo epidemiologiczne .................................................................................. 78 4.3. Organizacja i zarzdzanie ............................................................................................. 81 5. Uzasadnienia poprawnej odpowiedzi ................................................................................... 84 6. Formularz odpowiedzi .......................................................................................................... 111 7. Regulamin Egzaminu Pastwowego ...................................................................................... 113

4

Wstp

Niniejsze opracowanie jest odpowiedzi na oczekiwania rodowiska pielgniarek i polonych w zakresie udostpnienia przykladowych pyta pastwowego egzaminu specjalizacyjnego. Glównym celem publikacji jest zatem przyblienie formuly egzaminu i rodzaju zada uczestnikom specjalizacji i organizatorom ksztalcenia. Prawidlowe odpowiedzi s uzasadnione w oparciu o fachow literatur. Zakres pyta jest odzwierciedleniem testów z odbytych egzaminów specjalizacyjnych. Zaprezentowane zadania zawieraj treci wszystkich modulów wchodzcych w sklad poszczególnych specjalizacji. Mam nadziej, e ta publikacja ulatwi przygotowanie i przyczyni si do sukcesu na Pastwowym Egzaminie Specjalizacyjnym. Warunki egzaminu znajd Pastwo w zalczonym do ksiki Regulaminie Egzaminu Pastwowego. W zwizku ze zmian formy sprawdzania poprawnoci testu zamieszczony zostal take nowy formularz odpowiedzi.

Serdecznie pozdrawiam i ycz powodzenia dr Barbara Kot-Doniec Dyrektor Centrum Ksztalcenia Podyplomowego Pielgniarek i Polonych

5

6

Recenzje publikacji

7

8

9

Blok ogólnozawodowy

1. Blok ogólnozawodowy

Wspólny dla wszystkich dziedzin, w których prowadzone jest szkolenie specjalizacyjne.

Cel ksztalcenia:

Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielgniarek i polonych do sprawowania roli lidera zespolów, inicjowania i wdraania zmian ukierunkowanych na popraw jakoci wiadczonych uslug oraz podejmowania dziala zmierzajcych do rozwoju zawodowego.

Moduly: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. Elementy psychologii. Dydaktyka z elementami edukacji medycznej. Socjologia zdrowia i choroby. Etyka, deontologia i prawo. Organizacja i zarzdzanie z elementami ekonomiki ochrony zdrowia. Polityka spoleczna i zdrowie publiczne. Ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne. Teorie pielgnowania. Badania naukowe w pielgniarstwie. Rozwój zawodowy. Informatyka i statystyka w praktyce zawodowej pielgniarki, polonej.

Stae (1: Oddzial internistyczny (chirurgiczny, neurologiczny lub poloniczy). Oddzial intensywnej opieki medycznej, oddzial intensywnej opieki kardiologicznej.

(1

Stae odnosz si do modulu VII Ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne

10

Blok ogólnozawodowy

Zadanie 1. Funkcj parafrazy jest: A. upewnienie partnera, e interesujesz si tym, co on ma do powiedzenia, B. lepsze zrozumienie i rozstrzygnicie wtpliwoci podczas rozmowy, C. umoliwienie lepszej koncentracji uwagi na temacie rozmowy, D. wszystkie wymienione. Zadanie 2. Do psychologicznych czynników stresu naley/: A. brak okrelenia ról i zada w zakladzie pracy, B. brak prawidlowej komunikacji midzy przeloonymi i podwladnymi, C. halas, owietlenie, D. nierozwizane konflikty wewntrzne. Zadanie 3. Edukacja zdrowotna to: A. przekazywanie wiedzy i umiejtnoci niezbdnych do zachowa korzystnych dla ich zdrowia, B. proces, w którym ludzie ucz si, jak dba o wlasne zdrowie i zdrowie spolecznoci, w której yj, C. aktywizowanie ludzi do wzmacniania wlasnego potencjalu zdrowia i podejmowania dziala prozdrowotnych, D. umoliwienie ludziom decydowania o sprawach zdrowia. Zadanie 4. Samoksztalcenie polega na: A. udziale w zajciach o cile okrelonym programie nauczania, B. umiejtnoci korzystania ze ródel, wymaga pewnych zdolnoci, pracowitoci i motywacji, C. ksztaltowaniu umiejtnoci praktycznych i postaw, D. procesie zmian prowadzcych do wyksztalcenia zawodowego. Zadanie 5. Socjomedyczne wskaniki zdrowia s miarami stanu zdrowia jednostki okrelajcymi: A. stan zdrowia jednostki warunkowany pelnionymi rolami spolecznymi, B. wplyw choroby na funkcjonowanie spoleczne jednostki i pelnienie ról spolecznych, C. ograniczenia w dostpie do sluby zdrowia wynikajce z sytuacji spolecznej (wyksztalcenie, zawód, sytuacja ekonomiczna), D. choroby specyficzne dla pewnej kategorii osób charakteryzujcych si podobnym rodzajem aktywnoci spolecznej. Zadanie 6. Zachowania zdrowotne to: A. wszystkie zachowania czlowieka majce wplyw na jego zdrowie, B. zachowania czlowieka, które wplywaj na jego zdrowie pozytywnie, C. zachowania realizowane przez ludzi zdrowych, D. zachowania podejmowane w ramach promocji zdrowia. 11

Blok ogólnozawodowy

Zadanie 7. Deontologia pielgniarska jest nauk o: A. wartociach moralnych, istotnych w zawodzie pielgniarki, B. obowizkach moralnych pielgniarki, C. autorytetach moralnych pielgniarki, D. wszystkie powysze. Zadanie 8. Eksperyment leczniczy polega na: A. zastosowaniu metody, która nie jest jeszcze dostatecznie wypróbowana, ale na podstawie dotychczasowych bada daje szans powodzenia w przypadku pacjenta, w odniesieniu do którego ma by zastosowana, B. przeprowadzeniu dziala, które nie przewiduj bezporedniej korzyci dla osoby poddanej eksperymentowi, C. przeprowadzeniu dziala, których celem jest wylcznie rozwizanie problemu naukowego, D. adne z powyszych. Zadanie 9. Wród klasycznych funkcji zarzdzania wymienia si tak funkcj, która oznacza porównywanie stanu osignitego z modelem, wzorcem zamierzonym w dzialaniu, a take obserwowanie postpów organizacji w realizacji celów. Jest to: A. planowanie, B. organizowanie, C. kierowanie ludmi, D. kontrolowanie. Zadanie 10. Akredytacja to: A. wewntrzny, dobrowolny proces oceny zakladów opieki zdrowotnej i polega na ustalaniu stopnia zgodnoci z wczeniej znanymi standardami, B. zewntrzny, dobrowolny proces oceny zakladów opieki zdrowotnej i polega na ustalaniu stopnia zgodnoci z wczeniej znanymi standardami, C. zewntrzny, obowizkowy proces oceny zakladów opieki zdrowotnej i polega na ustalaniu stopnia zgodnoci z wczeniej znanymi standardami, D. zewntrzny, dobrowolny proces oceny zakladów opieki zdrowotnej i polega na ustalaniu stopnia zgodnoci z wczeniej nie znanymi standardami.

12

Blok ogólnozawodowy

Zadanie 11. Karta Ottawska definiuje promocj zdrowia jako: A. proces umoliwiajcy kademu czlowiekowi zwikszenie oddzialywania na wlasne zdrowie w sensie jego poprawy i utrzymania, B. proces zmierzajcy do zapobiegania chorobom, C. proces prowadzcy do zapobiegania niepelnosprawnoci i kalectwa, D. dzialania zmierzajce do prowadzenia prozdrowotnego stylu ycia. Zadanie 12. Otylo, palenie tytoniu, siedzcy tryb ycia, zbyt due napicie psychiczne zaliczysz do mierników zdrowia: A. negatywnych, B. pozytywnych, C. naraenia (ryzyka), D. negatywnych i równoczenie naraenia (ryzyka). Zadanie 13. W stawie kolanowym mona wykona nastpujce ruchy: A. zginania i prostowania, B. pronacji i supinacji, C. odwodzenia i przywodzenia, D. rotacji zewntrznej i wewntrznej. Zadanie 14. Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia polega na: A. wydlueniu czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego, B. zupelnym przerwaniu przewodzenia w wle przedsionkowo-komorowym, C. przewodzeniu drog dodatkow, D. okresowym przerwaniu przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Zadanie 15. Glbokie oddychanie przez osob dorosl z czstoci powyej 20 oddechów na minut, które moe by spowodowane przez gorczk, lk, wysilek fizyczny, to: A. hyperpnoe, B. tachypnoe, C. bradypnoe, D. oddech Biota. Zadanie 16. Przyczyn obrzków uogólnionych moe by: A. niewydolno serca, B. niedobór bialka w poywieniu, C. niedobór witamin B1 i K, D. wszystkie wyej wymienione odpowiedzi s poprawne.

13

Blok ogólnozawodowy

Zadanie 17. Ogólna teoria samoopieki/deficytu samoopieki D. Orem sklada si z powizanych ze sob teorii: A. samoopieki, deficytu samoopieki, systemów pielgniarstwa, B. agendy samoopieki, domagania si samoopieki terapeutycznej, C. samoopieki, deficytu samoopieki, domagania si samoopieki, terapeutycznej, D. agendy samoopieki, deficytu samoopieki, systemów pielgniarstwa. Zadanie 18. Jakie wiodce pojcie wprowadzila B. Neuman do pielgniarstwa? A. samoopieki, B. adaptacji, C. stresu i radzenia sobie z nim, D. holizmu. Zadanie 19. Badania obserwacyjne retrospektywne jako czsto stosowana metoda w badaniach klinicznych nazwane s inaczej badaniami: A. prospektywnymi, B. kohortowymi, C. kliniczno-kontrolnymi, D. eksperymentalnymi. Zadanie 20. Narzdziem badawczym jest: A. obserwacja, B. wywiad, C. kwestionariusz ankiety, D. eksperyment. Zadanie 21. Empatia w pracy pielgniarki okrelana jest jako: A. umiejtno radzenia sobie w sytuacji trudnej moralnie, B. podporzdkowanie si zaleceniom zwierzchnika, C. umiejtno wczuwania si w sytuacj pacjenta, D. wypalenie zawodowe. Zadanie 22. Zadania inwestowania we wlasny profesjonalny rozwój i rozwój pielgniarstwa przypisywane s nastpujcym funkcjom: A. zarzdzania, promowania zdrowia, wychowawczej, B. ksztalcenia, naukowo-badawczej, rehabilitacyjnej, C. opiekuczej, terapeutycznej, profilaktycznej, D. ksztalcenia, naukowo-badawczej, zarzdzania.

14

Blok ogólnozawodowy

Zadanie 23. Mediana jest to: A. rednia arytmetyczna, B. rodkowa w szeregu uporzdkowanym, C. warto najczciej wystpujca, D. rednia geometryczna. Zadanie 24. Poczta elektroniczna jest to: A. program do odczytywania wiadomoci, B. usluga w sieci Internet, pozwalajca na przesylanie wiadomoci, C. elektroniczny edytor tekstu, D. program graficzny.

15

Pielgniarstwo rodzinne dla pielgniarek

2. Szkolenia specjalizacyjne dla pielgniarek

2.1. Pielgniarstwo rodzinne

Cel ksztalcenia: Przygotowanie pielgniarki do profesjonalnego sprawowania opieki nad osob zdrow i chor w jej rodowisku zamieszkania, a zwlaszcza do: - wiadczenia opieki jednostkom, rodzinom i osobom z grup ryzyka, grupom zaniedbanym, spolecznoci lokalnej w sytuacjach nietypowych i trudnych, - pelnienia roli konsultanta i doradcy do spraw zdrowia, - pelnienia roli lidera w zespole pielgniarek rodzinnych.

Moduly: I. II. III. IV. V. VI. VII. Wybrane zagadnienia z epidemiologii i demografii. Rozwój praktyki zawodowej ­ jako opieki w podstawowej opiece zdrowotnej. Formy, zakres i metody aktywizacji spolecznoci lokalnej. Socjologia rodziny z elementami antropologii kultury. Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna w rodzinie i spolecznoci lokalnej. Pielgniarstwo rodzinne. Zaawansowana opieka pielgniarska w wybranych problemach zdrowotnych.

Stae: Urzd Miasta (Gminy) ­ biuro, wydzial odpowiadajcy za polityk zdrowotn i spoleczn Poradnia lub Gabinet promocji zdrowia Psychiatria rodowiskowa Poradnia rehabilitacyjna Opieka paliatywna ­ oddzial opieki paliatywnej, hospicjum lub poradnia leczenia bólu

16

Pielgniarstwo rodzinne dla pielgniarek

Zadanie 25. Zgodnie z teori Donabediana opiek zdrowotn mona ocenia w odniesieniu do aspektów: A. struktury, procesu, wyniku, B. dostpnoci, postpowania, satysfakcji, C. zarzdzania, finansowania, zakresu wiadcze, D. liczby personelu, kwalifikacji personelu, wyposaenia. Zadanie 26. Definiowanie potrzeb spolecznoci lokalnej powinno by dokonywane na podstawie: A. analizy danych epidemiologicznych, B. analizy potrzeb okrelonych przez samych czlonków spolecznoci, C. prawidlowe odpowiedzi A i B, D. adna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawidlowa. Zadanie 27. Styl ycia jednostki determinowany jest: A. wyznawanymi przez jednostk wartociami i obowizujcymi w danej kulturze wzorami zachowa, B. rodzajem wykonywanej pracy, C. przez ple oraz wiek jednostki, D. miejscem zamieszkania oraz sposobem spdzania wolnego czasu. Zadanie 28. Doradzanie w zdrowiu to: A. profesjonalne dzialanie majce powszechne zastosowanie we wszystkich fazach ycia czlowieka i rodziny wówczas, gdy ludzie potrzebuj pomocy i chc j otrzyma, B. podejmowanie profesjonalnych czynnoci przez wyselekcjonowanych fachowców z okrelonej dziedziny, wobec ludzi chorych, którzy nie chc otrzyma pomocy, C. przekazywanie informacji, gdy zwróci si o nie rodzina, D. udzielanie wsparcia rodzinie w przypadku choroby jej czlonka. Zadanie 29. Która z teorii uznawana jest za najszersz holistyczn i ekologiczn teori pielgniarstwa? A. kulturowa opieka pielgniarska M. Leininger, B. rodowiskowa F. Nightingale, C. radzenia sobie C. Roy, D. potrzeb V. Henderson. Zadanie 30. Stan zdrowia jest glównie uwarunkowany poprzez: A. warunki rodowiskowe, B. cechy dziedziczne, C. styl ycia, D. sprawno systemu opieki zdrowotnej.

17

Pielgniarstwo w ochronie zdrowia pracujcych

2.2. Pielgniarstwo w ochronie zdrowia pracujcych

Cel ksztalcenia: Uzyskanie przez pielgniark specjalistycznych kwalifikacji i uprawnie do samodzielnej dzialalnoci w dziedzinie sluby medycyny pracy.

Moduly: I. II. III. Organizacja opieki zdrowotnej nad pracujcymi. Medycyna pracy. Pielgniarstwo w opiece zdrowotnej nad pracujcymi.

Stae: Dzial higieny stacji sanitarno-epidemiologicznej Poradnia chorób zawodowych Stae fakultatywne: Poradnia okulistyczna Poradnia dermatologiczna Poradnia neurologiczna Poradnia laryngologiczna Podstawowa jednostka sluby medycyny pracy Poradnia rehabilitacyjna

18

Pielgniarstwo w ochronie zdrowia pracujcych

Zadanie 31. Pracodawca jest zobowizany uwzgldni wniosek pracownika o skierowanie na dodatkowe badanie lekarskie, m. in. w nastpujcej sytuacji/sytuacjach: A. jeli pracownik odczuje pogorszenie stanu zdrowia i zglosi podejrzenie, e powodem tego stanu s warunki pracy, w jakich j wykonuje, B. jeli pracownik nie zgadza si z treci orzeczenia lekarskiego wydanego do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, C. jeli pracownik poinformuje, i podejrzewa, e zapadl na chorob, która moe mie charakter choroby zawodowej, D. prawidlowa odpowied A i C. Zadanie 32. Nadzór i kontrol przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków rodowiska pracy sprawuje: A. Pastwowa Inspekcja Pracy, B. Sluba BHP, C. Spoleczna Inspekcja Pracy, D. Pastwowa Inspekcja Sanitarna. Zadanie 33. Nitrobenzen to zwizek toksyczny o dzialaniu ukladowym. Znalazl zastosowanie jako: A. rozpuszczalnik niektórych farb i pochodnych celulozy, rodek konserwujcy w farbach sprayu, jako skladnik past do podlóg, past do czyszczenia butów, B. uywany jako substancja chlodzca w klimatyzatorach, lodówkach oraz zamraalnikach domowych i przemyslowych, C. w przemyle obuwniczym jako rozpuszczalnik celuloidu, a take jako rozpuszczalnik dla nitrogliceryny, D. rozpuszczalnik, slucy do wyrobu farb, klejów, plynów odpornych na zamarzanie. Zadanie 34. Nowotwory górnych dróg oddechowych zlokalizowane w zatokach przynosowych, zwizane z naraeniem zawodowym, spowodowane s dzialaniem: A. chromu VI, niklu, pylu twardego drewna, olowiu, B. rtci, niklu, pylu twardego drewna, chromu VI, C. zwizków niklu, chromu VI, olejów mineralnych nierafinowanych, D. chromu VI, zwizków niklu, kadmu, pylu twardego drewna.

19

Pielgniarstwo w ochronie zdrowia pracujcych

Zadanie 35. Ksig przeprowadzonych kontroli w odniesieniu do podstawowych jednostek medycyny pracy, bdcych zakladem opieki zdrowotnej oraz lekarzy i pielgniarek praktykujcych indywidualnie, prowadzi: A. Wojewódzki Orodek Medycyny Pracy, B. Zaklad Pracy Chronionej, C. Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej, D. Pastwowa Inspekcja Pracy. Zadanie 36. Okres, w którym wystpienie udokumentowanych objawów chorobowych upowania do rozpoznania zawodowej astmy oskrzelowej pomimo wczeniejszego zakoczenia naraenia zawodowego wynosi: A. 3 lata, B. 2 lat, C. 1 rok, D. nie okrela si.

20

Pielgniarstwo rodowiska nauczania i wychowania

2.3. Pielgniarstwo rodowiska nauczania i wychowania.

Cel ksztalcenia: Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielgniarek rodowiska nauczania i wychowania do sprawowania roli lidera w dzialaniach zwizanych z opiek nad uczniem, wychowankiem, inicjowania i wdraania zmian ukierunkowanych na popraw jakoci wiadczonych uslug oraz podejmowania dziala zmierzajcych do rozwoju zawodowego.

Moduly: I. II. III. IV. V. VI. Pielgniarstwo rodowiska nauczania i wychowania. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w rodowisku nauczania i wychowania. Pediatria spoleczna, medycyna i higiena szkolna. Klinika chorób i zaburze rozwoju wystpujcych u dzieci i mlodziey w wieku szkolnym. Wybrane elementy psychologii zdrowia i choroby. Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby.

Stae: Praktyka pedagogiczna Szkola integracyjna Sd rodzinno ­ opiekuczy Terytorialny orodek samorzdu lokalnego Poradnia medycyny szkolnej Wojewódzka stacja sanitarno ­ epidemiologiczna Orodek leczenia uzalenie

21

Pielgniarstwo rodowiska nauczania i wychowania

Zadanie 37. Profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana jest nad dziemi i mlodzie objtymi obowizkiem szkolnym i obowizkiem nauki oraz ksztalccymi si w szkolach ponadgimnazjalnych (z wyjtkiem szkól specjalnych) do ukoczenia: A. 18 roku ycia, B. 19 roku ycia, C. 21 roku ycia, D. adne z powyszych. Zadanie 38. Tworzenie Szkól Promujcych Zdrowie jest dlugotrwalym procesem wprowadzania wielu zmian w myleniu i dzialaniu spolecznoci szkolnej. Dowiadczenie wskazuje, e aby rozpocz ten proces i skutecznie go kontynuowa niezbdne jest przede wszystkim: A. polczenie kilku elementów: zaangaowanych ludzi, koncepcji, strategii, modelu dzialania, B. opracowanie projektu, pozyskanie wsparcia ze strony organizacji pozarzdowych i funduszu z NFZ, C. zdobycie przychylnoci nadzoru pedagogicznego, pozyskanie rodków finansowych, nawizanie dobrej wspólpracy z pracownikami sluby zdrowia, D. zatrudnienie kompetentnych promotorów zdrowia, pozyskanie rodków z NFZ, zatwierdzenie projektu przez nadzór pedagogiczny. Zadanie 39. Podstawow metod profilaktyki drugorzdowej w szkolach s: A. szczepienia ochronne, B. dodatkowe pomiary masy ciala u uczniów z nadwag i otyloci, C. zabiegi fluoryzacji, D. testy przesiewowe i powszechne profilaktyczne badania lekarskie. Zadanie 40. Do pomiaru wysokoci ciala, glowa ucznia powinna by ustawiona: A. tak, aby dolne krawdzie otworów usznych i dolne krawdzie oczodolów znajdowaly si na tym samym poziomie, B. w plaszczynie uszno-ocznej, tak aby górne krawdzie otworów usznych i dolne krawdzie oczodolów znajdowaly si na tym samym poziomie, C. tak, aby dolne krawdzie otworów usznych i górne krawdzie oczodolów znajdowaly si na tym samym poziomie, D. tak, aby górne krawdzie otworów usznych i górne krawdzie oczodolów najdowaly si na tym samym poziomie.

22

Pielgniarstwo rodowiska nauczania i wychowania

Zadanie 41. Przy niewlaciwym owietleniu ucze widzi gorzej i szybciej si mczy. Konsekwencj tego mog by bóle glowy i oczu. Jedn z przyczyn moe by zjawisko olnienia, charakteryzujce si: A. gorszym widzeniem przy zbyt malym owietleniu naturalnym, B. gorszym widzeniem przy niewlaciwym owietleniu sztucznym i naglym owietleniu naturalnym, C. odczuciem niewygody przy patrzeniu i/lub obnionej zdolnoci rozpoznawania przedmiotów, D. dobrym widzeniem przy niewlaciwym owietleniu. Zadanie 42. U mlodziey endogenny zespól depresyjny typu ,,czystej depresji" objawia si: A. somatycznymi objawami lku i zachowaniami hipochondrycznymi, B. cich rezygnacj, obnionym nastrojem i napdem, C. trudnociami w nauce, poczuciem bezsensu ycia, D. zmiennoci nastroju i autodestrukcyjnymi zaburzeniami zachowania.

23

Pielgniarstwo zachowawcze

2.4. Pielgniarstwo zachowawcze

Cel ksztalcenia: Uzyskanie przez pielgniark specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielgniarstwa zachowawczego i uzyskanie tytulu specjalisty.

Moduly: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. Podstawy pielgniarstwa zachowawczego. Pielgnowanie pacjenta w schorzeniach ukladu krenia. Pielgnowanie pacjenta w schorzeniach ukladu oddechowego. Pielgnowanie pacjenta w schorzeniach ukladu pokarmowego. Pielgnowanie pacjenta w schorzeniach ukladu moczowego. Pielgnowanie pacjenta w schorzeniach ukladu dokrewnego i przemiany materii. Pielgnowanie pacjenta w schorzeniach ukladu krwiotwórczego. Pielgnowanie pacjenta w schorzeniach tkanki lcznej. Pielgnowanie pacjenta w schorzeniach alergicznych. Pielgnowanie pacjenta w wybranych schorzeniach skórno-wenerologicznych. Pielgnowanie pacjenta w wieku podeszlym.

Stae: Oddzial intensywnej opieki kardiologicznej Oddzial pulmonologiczny Oddzial gastroenterologiczny Oddzial urologiczny Oddzial lub Poradnia endokrynologiczna Oddzial hematologiczny Oddzial lub Poradnia reumatologiczna Oddzial lub Poradnia alergologiczna Oddzial dermatologiczny lub Poradnia skórno-wenerologiczna Zaklad pielgnacyjno-opiekuczy

24

Pielgniarstwo zachowawcze

Zadanie 43. Formaln edukacj pielgniarsk przy lóku chorego zapocztkowala: A. Watson, B. Roy, C. Nightingale, D. Peplau. Zadanie 44. Niedostosowanie szerokoci mankietu do obwodu ramienia pacjenta, podczas pomiaru cinienia ttniczego krwi, powoduje uzyskanie: A. niezmienionych wartoci cinienia, B. zanionych wartoci cinienia, przy zastosowaniu mankietu standardowego u osób otylych, C. zawyonych wartoci cinienia, przy zastosowaniu mankietu zbyt szerokiego u osób bardzo szczuplych, D. zanionych wartoci cinienia, przy zastosowaniu mankietu zbyt szerokiego u osób bardzo szczuplych. Zadanie 45. Objawy dyzuryczne s charakterystyczne dla: A. przewleklej niewydolnoci nerek, B. ostrej niewydolnoci nerek, C. zakaenia ukladu moczowego, D. kolki nerkowej. Zadanie 46. Które z poniszych stwierdze dotyczcych sposobu przygotowywania pacjenta do scyntygrafii jodowej tarczycy jest falszywe? A. chory w dniu wykonania badania powinien by na czczo, B. cia nie wyklucza wykonania badania, C. chorego naley uprzedzi o zaprzestaniu stosowania leków p/tarczycowych minimum 5 dni przed badaniem, D. przyjmowanie leków zawierajcych jod wplywa na wynik badania. Zadanie 47. Najczstsz przyczyn niedoboru elaza w grupie niedokrwistoci niedoborowych jest: A. niewystarczajca poda, B. upoledzone wchlanianie, C. wzmoone zapotrzebowanie, D. utrata wskutek przewleklych krwawie.

25

Pielgniarstwo zachowawcze

Zadanie 48. Objaw bólu w okolicy odcinka krzyowo-ldwiowego krgoslupa promieniujcy do obu poladków, pachwin, z towarzyszcym uczuciem sztywnoci i nasilajcy si w spoczynku charakterystyczny jest dla: A. zesztywniajcego zapalenie stawów krgoslupa, B. dyskopatii, C. napadu dny moczanowej, D. ataku kamicy nerkowej.

26

Pielgniarstwo geriatryczne

2.5. Pielgniarstwo geriatryczne

Cel ksztalcenia: Uzyskanie przez pielgniark wysokich kwalifikacji w dziedzinie pielgniarstwa geriatrycznego umoliwiajcych zapewnienie kompleksowej opieki geriatrycznej i uzyskanie tytulu specjalisty w tej dziedzinie.

Moduly: I. II. III. IV. V. VI. VII. Organizacja opieki geriatrycznej w Polsce i na wiecie. Podstawy pielgniarstwa geriatrycznego. Fizjologia procesu starzenia. Psychospoleczne aspekty starzenia si i staroci. Pielgnowanie w schorzeniach wieku podeszlego. Opieka nad czlowiekiem przewlekle chorym i niepelnosprawnym. Opieka paliatywna w geriatrii.

Stae: Oddzial psychiatryczny Oddzial internistyczny lub geriatryczny Oddzial neurologiczny Oddzial chirurgii urazowej Dom Pomocy Spolecznej lub Zaklad opiekuczo-leczniczy lub Zaklad pielgnacyjno-opiekuczy Zaklad lub oddzial rehabilitacyjny Zaklad opieki paliatywno-hospicyjnej

27

Pielgniarstwo geriatryczne

Zadanie 49. Odzyskiwanie i utrzymywanie szeregu podstawowych funkcji starego organizmu za pomoc psychoterapii, leków, diety i fizykoterapii to: A. rewalidacja, B. rewitalizacja, C. resuscytacja, D. regurgitacja. Zadanie 50. Do zmian czynnociowych nerek wystpujcych w staroci, które predysponuj do zaburze gospodarki wodno-elektrolitowej nie naley: A. zmniejszenie przesczania klbuszkowego i przeplywu nerkowego, B. ograniczenie zdolnoci wydalania jonów wodorowych, C. zwikszenie przesczania klbuszkowego, D. ograniczenie zdolnoci zagszczania moczu i zmniejszona zdolno do konserwacji i wydzielania sodu. Zadanie 51. Profilaktyka geriatryczna polega na: A. konsekwentnym zwalczaniu wszystkich czynników ryzyka chorób wieku starszego, B. ograniczeniu wplywu chorób lub niekorzystnych zachowa na przebieg starzenia, a przez to zwikszenie prawdopodobiestwa osignicia pomylnej staroci, C. modyfikacji zdiagnozowanych czynników ryzyka wielkich zespolów geriatrycznych, D. zatrzymaniu procesów starzenia si i zmniejszeniu do minimum szansy rozwoju choroby. Zadanie 52. Deficyt samoobslugi u starszego pacjenta z chorob Alzheimera moe wynika z: A. niedoywienia, B. przewleklych i postpujcych zaburze poznawczych, C. zmniejszenia sprawnoci manualnej rk i nietolerancji wysilku, D. spowolnienia psychoruchowego i poczucia staroci. Zadanie 53. Pielgniarka moe dokonywa oceny sprawnoci funkcjonalnej osoby starszej wykorzystujc nastpujce narzdzia: A. test MMSE, skala Norton, skala Hoena ­ Yara, BMI, B. skala ADL i IADL, skala Barthel, test MMSE, GDS, testy równowagi i chodu, C. skala Barthel, skala CBO, skala Katza, D. test UP & Go, test Tinetti, skala Bradena, skala Douglas.

28

Pielgniarstwo geriatryczne

Zadanie 54. Okrelenie ,,cierpienie totalne" odnosi si do: A. dlugotrwalego cierpienia fizycznego pacjenta, B. cierpienia moralno-etycznego personelu sprawujcego opiek, C. cierpienia osieroconej rodziny, D. cierpienia fizycznego, psychicznego i duchowego pacjenta.

29

Pielgniarstwo kardiologiczne

2.6. Pielgniarstwo kardiologiczne

Cel ksztalcenia: Przygotowanie pielgniarki do prowadzenia profesjonalnej opieki nad pacjentem ze schorzeniami kardiologicznymi w warunkach oddzialu szpitalnego i opieki domowej oraz realizacji szeroko rozumianych dziala prozdrowotnych.

Moduly: I. II. III. IV. V. VI. VII. Epidemiologia chorób ukladu krenia z elementami promocji zdrowia. Diagnostyka chorób ukladu krenia. Pielgnowanie w wybranych schorzeniach ukladu krenia. Pielgnowanie w kardiochirurgii. Pielgnowanie w kardiologii i kardiochirurgii dziecicej. Postpowanie w stanach zagroenia ycia. Rehabilitacja w kardiologii i kardiochirurgii.

Stae: Pracownia bada elektrokardiograficznych Pracownia bada echokardiograficznych Pracownia bada radiologicznych i radioizotopowych Pracownia diagnostyki inwazyjnej Oddzial kardiologii doroslych Oddzial intensywnej opieki kardiologicznej Oddzial kardiochirurgii Oddzial intensywnego nadzoru pooperacyjnego Oddzial kardiologii dziecicej Oddzial intensywnego nadzoru pediatrycznego Oddzial intensywnej opieki medycznej Oddzial rehabilitacji kardiologicznej

30

Pielgniarstwo kardiologiczne

Zadanie 55. Zaznacz zdanie prawdziwe. Choroby ukladu sercowo-naczyniowego ludnoci w Polsce: A. czciej s przyczyn zgonów kobiet ni mczyzn, B. czciej s przyczyn zgonów mczyzn ni kobiet, C. s niezalene od plci, D. nie s glówn przyczyn zgonów. Zadanie 56. Prosz wskaza typow kolejno ewolucji zmian w EKG w wieym zawale minia serca: A. odwrócenie zalamka T, uniesienie ST, pojawienie si zalamka Q, powrót ST do linii izoelektrycznej, B. uniesienie ST, pojawienie si zalamka Q, powrót ST do linii izoelektrycznej, odwrócenie zalamka T, C. pojawienie si zalamka Q, odwrócenie zalamka T, uniesienie ST, powrót ST do linii izoelektrycznej, D. uniesienie ST, powrót ST do linii izoelektrycznej, odwrócenie zalamka T, pojawienie si zalamka Q. Zadanie 57. W celu oceny zaawansowania niewydolnoci serca powszechnie stosuje si klasyfikacj: A. Nowojorskiego Towarzystwa Kardiologicznego (NYHA), B. Kanadyjskiego Towarzystwa Chorób Serca i Naczy (CCS), C. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), D. Amerykaskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA). Zadanie 58. Koarktacja aorty to: A. zwenie wiatla aorty, B. poszerzenie wiatla aorty, C. wada w budowie ciany aorty, D. uszkodzenie mechaniczne aorty. Zadanie 59. Najczstsz wad serca predysponujc do wystpienia napadów hipoksemicznych jest: A. CoA ­ zwenie cieni aorty, B. TOF ­ zespól Fallota, C. TAC ­ wspólny pie ttniczy, D. adna z wymienionych.

31

Pielgniarstwo kardiologiczne

Zadanie 60. Rehabilitacja kardiologiczna to dzialania: A. prowadzce do uzyskania optymalnej sprawnoci fizycznej, psychicznej i spolecznej, B. poprawiajce jako ycia, umoliwiajce osignicie jak najbardziej samodzielnego funkcjonowania w yciu codziennym, C. usuwajce czynniki ryzyka i zmniejszajce zaburzenia chorobowe, D. wszystkie powysze.

32

Pielgniarstwo nefrologiczne

2.7. Pielgniarstwo nefrologiczne

Cel ksztalcenia: 1. Wszechstronne, specjalistyczne przygotowanie pielgniarek do sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentami w poradniach nefrologicznych, oddzialach nefrologii, stacjach dializ, orodkach transplantacji, zdolnych do prowadzenia, nadzorowania i ciglego modyfikowania procesu pielgnowania dostosowanego do indywidualnych potrzeb chorego. 2. Przygotowanie specjalistów do roli doradcy i konsultanta zespolu pielgniarskiego w rozwizywaniu trudnych problemów pielgnacyjnych, uczestnictwa w procesie adaptacji spoleczno-zawodowej pielgniarek podejmujcych prac w oddzialach nefrologii i dializoterapii.

Moduly: I. II. III. IV. V. VI. Zaawansowana praktyka specjalistyczna. Postpowanie zachowawcze w schorzeniach nerek. Hemodializa i inne techniki oczyszczania pozaustrojowego. Dializa otrzewnowa. Transplantacja nerek. Specyfika opieki nefrologicznej nad dzieckiem.

Stae: Oddzial nefrologii Oddzial hemodializ Oddzial dializ otrzewnowych Oddzial transplantacji Pediatryczny oddzial dializ

33

Pielgniarstwo nefrologiczne

Zadanie 61. W leczeniu pacjentów z przewlekl chorob nerek powszechnie stosuje si ludzk rekombinowan erytropoetyn (EPO). Podawanie EPO: A. przyczynia si do pogorszenia jakoci ycia tych chorych, B. powoduje obnienie poziomu hematokrytu, C. zwiksza ryzyko niewydolnoci serca u pacjentów z terminaln niewydolnoci nerek, D. moe indukowa nadcinienie i pogarsza kontrol cinienia ttniczego krwi. Zadanie 62. Obecno w moczu erytrocytów wylugowanych o zmienionym ksztalcie tzw. erytrocytów dyzmorficznych przemawia za: A. schylkow niewydolnoci nerek, B. zakaeniem ukladu moczowego, C. nowotworem nerki, D. chorob klbuszków nerkowych. Zadanie 63. Klirens dializatora (KD) okrela: A. stenie mocznika podczas dializy, B. dawk dializy, C. objto krwi oczyszczonej w jednostce czasu, D. objto dystrybucji (V). Zadanie 64. Jak diet naley stosowa przy dializie otrzewnowej? A. niskopotasow, B. niskofosforanow, C. wysokobialkow, D. wszystkie wymienione. Zadanie 65. Do monitorowania funkcjonowania przeszczepionej nerki w pónym okresie po transplantacji niezbdna jest kontrola stenia: A. leków immunosupresyjnych w surowicy, B. leków immunosupresyjnych w moczu, C. kreatyniny w surowicy, D. kreatyniny w moczu. Zadanie 66. Najczstsz przyczyn zgonów wród pacjentów po transplantacji nerki s/jest: A. zakaenia, B. nowotwory, C. choroby sercowo-naczyniowe, D. przewlekla nefropatia przeszczepu.

34

Pielgniarstwo diabetologiczne

2.8. Pielgniarstwo diabetologiczne

Cel ksztalcenia: Przygotowanie pielgniarki do sprawowania kompleksowej opieki nad pacjentem chorym na cukrzyc oraz do roli edukatora pacjentów i ich rodzin.

Moduly: I. II. III. IV. V. VI. VII.

Zaawansowana praktyka specjalistyczna. Wybrane zagadnienia dotyczce cukrzycy osób doroslych i dzieci. ywienie chorych na cukrzyc. Pielgnowanie osób doroslych chorych na cukrzyc. Pielgnowanie dzieci chorych na cukrzyc. Opieka okolooperacyjna nad chorym na cukrzyc. Edukacja chorych na cukrzyc.

Stae: Poradnia cukrzycowa dla kobiet w ciy Oddzial chirurgiczny Oddzial diabetologiczny Oddzial dermatologiczny Poradnia diabetologiczna Poradnia diabetologiczna dla dzieci Oddzial diabetologiczny dla dzieci Oddzial chirurgii dziecicej Oddzial chirurgii doroslych Orodek edukacji chorych na cukrzyc

35

Pielgniarstwo diabetologiczne

Zadanie 67. Powiklaniem wielokrotnego wstrzykiwania insuliny w to samo miejsce moe by: A. lipoatrofia, B. lipodystrofia, C. lipohipertrofia, D. obrzk insulinowy. Zadanie 68. Modyfikujc dawk insuliny krótkodzialajcej przed wysilkiem fizycznym, naley zwróci uwag na: A. poziom glikemii przed wysilkiem, B. wielko i energetyczno planowanego posilku, uwzgldniajc wymienniki wglowodanowe, C. wielko i czas trwania wysilku, D. wszystkie odpowiedzi s prawidlowe. Zadanie 69. W celu wykrycia cukrzycy ciarnych wykonuje si test przesiewowy midzy 24 a 28 tygodniem ciy. Polega on na: A. doustnym podaniu 50 g glukozy, jednorazowym pomiarze glukozy we krwi po 1 godzinie od momentu podania, badanie nie wymaga przeprowadzenia na czczo, B. doustnym podaniu 50 g glukozy, pomiarze poziomu glukozy we krwi po 1 i 2 godzinach od momentu podania, badanie wymaga pobrania krwi na czczo, C. doustnym podaniu 75 g glukozy, pomiarze poziomu glukozy we krwi po 1 i 2 godzinach od momentu podania, badanie wymaga pobrania krwi na czczo, D. doustnym podaniu 75 g glukozy, pomiarze poziomu glukozy we krwi po 2 godzinach od momentu podania, badanie nie wymaga pobrania krwi na czczo. Zadanie 70. Planujc edukacj osób w podeszlym wieku, chorych na cukrzyc, naley uwzgldni: A. wspólistnienie innych chorób, postpujce obnienie sprawnoci psychofizycznej, powiklania cukrzycy, powiklania leczenia, B. wspólistnienie innych chorób, postpujce obnienie sprawnoci psychofizycznej, C. wspólistnienie innych chorób, postpujce obnienie sprawnoci psychofizycznej, powiklania cukrzycy, D. wspólistnienie innych chorób, powiklania cukrzycy, powiklania leczenia.

36

Pielgniarstwo diabetologiczne

Zadanie 71. Nadrzdnym celem realizowanym przez czlonków zespolu edukacyjnego w stosunku do chorego na cukrzyc jest: A. pacjent jako ,,wykonawca" zlece lekarskich, B. aby otoczenie nie zauwaalo zmian w zachowaniu, C. zapobieganie pónym powiklaniom cukrzycy, D. poprawa jakoci ycia chorego. Zadanie 72. Analogiem insuliny ludzkiej jest: A. insulina actrapid, B. insulina novorapid, C. insulina gensulinR, D. insulatard.

37

Pielgniarstwo pediatryczne

2.9. Pielgniarstwo pediatryczne

Cel ksztalcenia: Przygotowanie pielgniarki specjalistki, która bdzie posiada wiadomoci teoretyczne i umiejtnoci praktyczne w zakresie: - rozpoznawania problemów pielgnacyjnych, planowania oraz sprawowania opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym z uwzgldnieniem jego potrzeb biologicznych i psychicznych, - edukacji zdrowotnej dziecka i rodziny, - efektywnej, samodzielnej pracy w zwizku z rozwizywaniem problemów zdrowotnych i spolecznych dzieci i mlodziey oraz wspóldzialania w tym zakresie z rodzin, szkol oraz innymi instytucjami i organizacjami spolecznymi.

Moduly: I. II. III. IV. V. VI. VII. Podstawy pielgniarstwa pediatrycznego. Pediatria spoleczna. Opieka nad dzieckiem zdrowym. Dziecko w chorobie ostrej i w stanach zagroenia ycia. Opieka nad dzieckiem z chorob nowotworow. Opieka nad dzieckiem niepelnosprawnym. Opieka nad dzieckiem przewlekle chorym i jego rodzin.

Stae: Oddzial psychiatrii dziecicej Oddzial odwykowy dla mlodziey Oddzial poloniczo-noworodkowy Poradnia dziecka zdrowego Dom Malego Dziecka lobek Szkola podstawowa Szkola rednia Odzial patologii noworodka Oddzial intensywnej terapii Oddzial chirurgii pediatrycznej Oddzial neuroinfekcji Oddzial onkologiczny lub hematologiczny Oddzial neurologiczny lub Dom pomocy spolecznej dla dzieci Oddzial wewntrzny dla dzieci lub zaklad pielgnacyjno-opiekuczy

38

Pielgniarstwo pediatryczne

Zadanie 73. Podstawowym dokumentem midzynarodowym, okrelajcym prawa dziecka jest: A. Midzynarodowa Deklaracja Praw Dziecka, B. Karta Narodów Zjednoczonych, C. Pakty Praw Czlowieka, D. Karta Praw Dziecka. Zadanie 74. Duszno wdechowo-wydechowa charakterystyczna jest dla: A. obturacyjnego zapalenia oskrzeli, astmy oskrzelowej, B. zapalenia pluc, chorób oplucnej, C. zwenia krtani i tchawicy, D. wrodzonej wiotkoci nagloni i krtani. Zadanie 75. Zespól aspiracji smólki najczciej wystpuje u noworodków: A. urodzonych w fizjologicznym terminie porodu, B. u noworodków z ciy trwajcej < 34 tygodnie, C. z niedoborem surfaktantu, D. wentylowanych mechanicznie. Zadanie 76. U niemowlt i malych dzieci po drenau oskrzeli odkrztuszanie wydzieliny mona wywola poprzez: A. dlugie utrzymywanie dziecka w przymusowej pozycji drenaowej, B. wykonywanie zabiegu we wszystkich pozycjach drenaowych, C. prowokacj dziecka do miechu lub uciskajc palcami na tchawic ponad rkojeci mostka, D. poda duej iloci plynów do picia. Zadanie 77. Do objawów wrodzonej niedoczynnoci tarczycy nie naley: A. tachykardia, B. hipotonia, C. senno, D. przepuklina ppkowa. Zadanie 78. W mukowiscydozie stosuje si diet: A. bezglutenow i bezmleczn, B. wysokobialkow, wysokoenergetyczn, C. ubogotluszczow, latwostrawn, D. z ograniczeniem chlorku sodowego.

39

Pielgniarstwo chirurgiczne

2.10. Pielgniarstwo chirurgiczne

Cel ksztalcenia: Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielgniarek do profesjonalnego i nowoczesnego sprawowania opieki nad pacjentami ze schorzeniami leczonymi chirurgicznie, a take do sprawowania roli lidera zespolów, inicjowania i wdraania zmian ukierunkowanych na popraw jakoci wiadczonych uslug oraz podejmowania dziala zmierzajcych do rozwoju zawodowego.

Moduly: I. II. III. IV. V. VI. Wprowadzenie do chirurgii. Pielgnowanie pacjenta na oddziale chirurgii ogólnej. Pielgnowanie pacjenta na oddziale chirurgii urazowej i ortopedii. Pielgnowanie pacjenta ze schorzeniami serca, naczy i pluc leczonego chirurgicznie. Pielgnowanie pacjenta ze schorzeniami ukladu moczowego leczonego chirurgicznie. Wybrane zagadnienia chirurgii wieku dziecicego.

Stae: Oddzial chirurgii ogólnej (sala zabiegowa lub opatrunkowa) Ambulatorium chirurgii ogólnej Oddzial chirurgii ogólnej Chirurgia jednego dnia Ambulatorium chirurgii urazowej Oddzial chirurgii urazowej Oddzial ortopedii Oddzial kardiochirurgii Oddzial chirurgii naczyniowej Oddzial torakochirurgii Oddzial urologii Oddzial chirurgii dziecicej

40

Pielgniarstwo chirurgiczne

Zadanie 79. Preparatem krwi wolnym od ryzyka przeniesienia chorób wirusowych jest/s: A. wieo mroone osocze, B. krioprecypitat, C. albuminy, D. krioprecypitat i albuminy. Zadanie 80. Tyczka wystpujca najczciej kilkanacie/kilkadziesit godzin po zabiegu operacyjnym jest spowodowana: A. pooperacyjn niedoczynnoci przytarczyc w wyniku ich usunicia lub uszkodzenia unaczynienia, B. przelomem tyreotoksycznym jako nastpstwo niewlaciwie leczonej nadczynnoci tarczycy w okresie przedoperacyjnym, C. zapadniciem chrzstek tchawicy, D. uszkodzeniem nerwu krtaniowego górnego i/lub nerwu krtaniowego wstecznego. Zadanie 81. W przypadku niepowiklanych, pojedynczych zlama kilku eber postpowanie z pacjentem zapobiegajce niedodmie polega na: A. podawaniu leków przeciwkaszlowych, B. zaloeniu opatrunku unieruchamiajcego na klatk piersiow, C. intensywnej rehabilitacji oddechowej, D. zastosowaniu leków wykrztunych. Zadanie 82. Które z poniszych stwierdze jest prawdziwe? A. oparzenie zasadami siga znacznie glbiej w tkanki ni oparzenie kwasami, B. oparzenie kwasami siga znacznie glbiej w tkanki ni oparzenie zasadami, C. glboko uszkodze nie zaley od czynnika wywolujcego oparzenie, D. oparzenie zasadami prowadzi do koagulacji bialka. Zadanie 83. Celem operacji pomostowania naczy wiecowych tzw. by ­ passy wiecowe (CABG) jest: A. poprawa ukrwienia serca dziki czemu ustpuj dolegliwoci bólowe, B. calkowite zamknicie wiatla niedronej czciowo ttnicy, C. skrócenie fazy skurczu minia sercowego, D. umiarowienie akcji serca.

41

Pielgniarstwo chirurgiczne

Zadanie 84. Chorob Hirschsprunga naley podejrzewa u kadego noworodka, u którego oddanie smólki przedlua si do: A. 12 godzin, B. 24 godzin, C. 36 godzin, D. 48 godzin.

42

Pielgniarstwo operacyjne

2.11. Pielgniarstwo operacyjne

Cel ksztalcenia: Uzyskanie przez pielgniark specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielgniarstwa operacyjnego i uzyskanie tytulu specjalisty.

Moduly: I. II. III. Wspólczesne pielgniarstwo operacyjne. Pielgniarstwo operacyjne w chirurgii specjalistycznej. Chirurgia jednego dnia.

Stae: Blok operacyjny neurochirurgii Blok operacyjny ginekologii i polonictwa Blok operacyjny ortopedii i traumatologii Blok operacyjny urologii Blok operacyjny kardiochirurgii Blok operacyjny laryngologii Blok operacyjny okulistyki Blok operacyjny chirurgii plastycznej Blok operacyjny chirurgii klatki piersiowej Blok operacyjny chirurgii naczy obwodowych Orodek chirurgii jednego dnia

43

Pielgniarstwo operacyjne

Zadanie 85. Planujc obsad pielgniarek operacyjnych naley do kadego zabiegu operacyjnego zatrudni: A. 1 pielgniark operacyjn, B. co najmniej 2 pielgniarki operacyjne (1 pielgniarka asystujca do zabiegu, a 2-ga ­ pomagajca), C. 3 pielgniarki operacyjne, D. nie ma znaczenia ile pielgniarek, zabieg i tak si musi odby. Zadanie 86. Walwulotom sluy do: A. przecicia cian naczynia, B. zespolenia cian naczynia, C. przecicia lub rozerwania zastawek ylnych bez uszkodzenia ciany yly, D. przeszczepiania naczy. Zadanie 87. Cz wiertarki elektrycznej, której uywamy do platowego otwarcia koci czaszki, to: A. szczypce kostne, B. pila oscylacyjna, C. kraniotom, D. sternotom. Zadanie 88. Podczas operacyjnego usunicia nerki do zapicia szypuly nerkowej stosujemy nastpujce narzdzie chirurgiczne: A. kleszczyki hemostatyczne Peana, B. kleszczyki Babcocka, C. klemy Guyona, D. kleszczyki Orerholt-Geissendorfer pod ktem prostym. Zadanie 89. Roztwór kardioplegiczny jest to: A. plyn wypelniajcy uklad drenów do krenia pozaustrojowego, B. zimna sól fizjologiczna, któr polewa si serce w celu obnienia jego temperatury, C. krew pozostajca w kardiorezerwuarze sztucznego pluco ­ serca, D. roztwór elektrolitów lub krew chorego z du zawartoci potasu, podawany do naczy wiecowych w celu zatrzymania czynnoci serca.

44

Pielgniarstwo operacyjne

Zadanie 90. Do osteosyntezy stabilnej wewntrznej wykorzystuje si zespolenie: A. osiowe, (za pomoc plytek dociskowych), B. ródszpikowe, (za pomoc gwodzi i prtów), C. mieszane, (za pomoc plytek i wkrtów), D. wszystkie powysze.

45

Pielgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

2.12. Pielgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

Cel ksztalcenia: Przygotowanie pielgniarki do prowadzenia, koordynowania, nadzorowania, pielgnowania chorych znieczulanych i w stanie zagroenia ycia, zgodnie z najnowoczeniejszymi metodami i technikami dziala pielgniarskich, oraz uzyskanie tytulu specjalisty.

Moduly: I. II. III. Anestezjologia i pielgniarstwo anestezjologiczne. Intensywna terapia i pielgniarstwo w intensywnej terapii. Ratownictwo medyczne.

Stae: Blok operacyjny na oddziale chirurgii doroslych Blok operacyjny na oddziale pediatrycznym Blok operacyjny na oddziale ortopedii Blok operacyjny na oddziale laryngologii i chirurgii szczkowej Blok operacyjny na oddziale okulistycznym Blok operacyjny na oddziale ginekologii i polonictwa Blok operacyjny na oddziale kardiochirurgii Ambulatorium (chirurgia jednego dnia) Oddzial intensywnej opieki doroslych Oddzial intensywnej opieki dzieci Oddzial dializ otrzewnowych Oddzial hemodializ Oddzial pomocy doranej lub Jednostka ratownictwa medycznego

46

Pielgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

Zadanie 91. Brak czucia na jzyku i na wargach, metaliczny posmak, oczopls, zawroty glowy, niewyrana mowa to objawy: A. wzrostu cinienia wewntrzczaszkowego, B. toksycznej reakcji orodkowego ukladu nerwowego na anestetyki wziewne, C. toksycznej reakcji na niedepolaryzujce rodki zwiotczajce, D. ostrzegawcze, poprzedzajce drgawki jako toksyczna reakcja orodkowego ukladu nerwowego na anestetyki znieczulenia regionalnego. Zadanie 92. Podczas pomiaru cinienia ttniczego krwi na koczynie dolnej pacjent powinien: A. lee na brzuchu, koczyn doln naley podtrzymywa nieco przygit w stawie kolanowym, a tony Korotkowa naley osluchiwa w dole podkolanowym, B. siedzie na krzele, a tony Korotkowa naley osluchiwa w dole podkolanowym, C. lee na plecach, koczyn doln naley podtrzymywa nieco przygit w stawie kolanowym, a tony Korotkowa osluchiwa w dole podkolanowym, D. lee w pozycji pólwysokiej, koczyn doln naley podtrzymywa wyprostowan w stawie kolanowym, a tony Korotkowa osluchiwa w dole podkolanowym. Zadanie 93. Na cinienie wewntrzgalkowe nie wplywa: A. cinienie ttnicze krwi, B. anestetyki i rodki zwiotczajce, C. temperatura ciala, D. zewntrzny ucisk oka. Zadanie 94. Pielgniarka wykonujc toalet drzewa oskrzelowego u chorego ze sztuczn drog oddechow ocenia: A. szmery oddechowe, utlenowanie organizmu przez ocen barwy skóry i blon luzowych, saturacj, B. oddech - liczb, rytm, glboko, wysilek oddechowy, odruch kaszlowy, parametry oddechowe respiratora, C. wydzielin z dróg oddechowych ­ ilo, charakter, zapach, barw, parametry kardynalne ­ ttno, RR, EKG, D. wszystkie powysze s prawidlowe.

47

Pielgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

Zadanie 95. W celu zmniejszenia ryzyka wzrostu cinienia ródczaszkowego i zapobiegania obrzkowi mózgu, chorego uklada si: A. w pozycji Fowlera, B. w pozycji Trendelenburga, C. z glow uniesion pod ktem 30O w stosunku do osi tulowia, D. w pozycji plaskiej grzbietowej. Zadanie 96. BLS to: A. B. C. D.

podstawowe zabiegi resuscytacyjne, zaawansowane zabiegi resuscytacyjne, zabiegi resuscytacyjne wykonywane przez ratowników medycznych, zabiegi resuscytacyjne wykonywane przez ratowników przedmedycznych.

48

Pielgniarstwo onkologiczne

2.13. Pielgniarstwo onkologiczne

Cel ksztalcenia: Przygotowanie pielgniarki do pelnienia specjalistycznej, profesjonalnej opieki nad chorym z chorob nowotworow.

Moduly: I. II. III. IV. V. Zaawansowana praktyka specjalistyczna. Profilaktyka i diagnostyka chorób. Pielgnowanie chorego z chorob nowotworow. Rehabilitacja w onkologii. Opieka paliatywna.

Stae: Poradnia onkologiczna Zaklad diagnostyki Oddzial chirurgii onkologicznej Oddzial lub zaklad radioterapii Oddzial chemioterapii Zaklad lub oddzial rehabilitacji Hospicjum lub oddzial opieki paliatywnej Paliatywna opieka domowa

49

Pielgniarstwo onkologiczne

Zadanie 97. Podstawowym badaniem skriningowym dla raka piersi jest: A. ultrasonografia, B. kliniczne badanie piersi, C. mammografia, D. BAC. Zadanie 98. Póny odczyn popromienny to odczyn pojawiajcy si: A. 6 dni od zakoczenia leczenia, B. 6 tygodni od zakoczenia leczenia, C. 6 miesicy od zakoczenia leczenia, D. 6 lat od zakoczenia leczenia. Zadanie 99. Kobieta, lat 33, w trzeciej dobie po limfadenektomii pachowej z powodu czerniaka, zglasza pogorszenie samopoczucia od godzin porannych, temperatura ciala 37,2OC, w obrbie rany pooperacyjnej tkanki napite, bolesne. Przyczyn opisanej sytuacji jest: A. zastój chlonki z nastpowym zakaeniem rany, B. spadek odpornoci pacjentki, C. reakcja na utrat krwi podczas zabiegu operacyjnego, D. póny odczyn poprzetoczeniowy na krew podan podczas zabiegu operacyjnego. Zadanie 100. U pacjentki chorujcej na raka trzonu macicy, leczonej napromienianiem wystpila biegunka. Opieka pielgniarska polega na: A. zgloszeniu powiklania zwizanego z leczeniem lekarzowi, wykonywanie zlece lekarskich, B. obserwacji w kierunku odwodnienia, zaleceniu spoywania zwikszonej iloci plynów, zaleceniu picia wody mineralnej niegazowanej, C. poinformowaniu pacjentki, e powiklanie to jest naturalne i nie naley podejmowa adnych czynnoci, D. obserwacja w kierunku odwodnienia, obserwacja iloci, charakteru i czstoci wyprónie, zalecenia dietetyczne, pomoc w utrzymaniu higieny.

50

Pielgniarstwo onkologiczne

Zadanie 101. Program rehabilitacji po rekonstrukcji piersi z uyciem ekspandera i endoprotezy obejmuje: A. wiczenia ruchowe koczyny górnej i pasa barkowego po stronie operowanej, wiczenia ruchowe mini grzbietu, wiczenia oddechowe, masa odtworzonej piersi, masa i jontoferaza jodu w miejscu dawczym, B. wiczenia ruchowe koczyny górnej i pasa barkowego po stronie operowanej, wiczenia oddechowe, masa odtworzonej piersi, masa ulatwiajcy odplyw chlonki z koczyny po stronie operowanej, C. wiczenia ruchowe koczyny górnej i pasa barkowego po stronie operowanej, wiczenia ruchowe mini grzbietu, wiczenia oddechowe, masa odtworzonej piersi, D. wiczenia ruchowe koczyny górnej i pasa barkowego po przeciwnej stronie miejsca operowanego, wiczenia oddechowe, masa odtworzonej piersi, masa ulatwiajcy odplyw chlonki z koczyny po stronie operowanej. Zadanie 102. Skala ESAS sluy do oceny: A. stopnia samodzielnoci pacjenta, B. natenia bólu, C. jakoci ycia pacjenta, D. skutecznoci organizacji opieki.

51

Pielgniarstwo psychiatryczne

2.14. Pielgniarstwo psychiatryczne

Cel ksztalcenia: Uzyskanie przez pielgniark specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielgniarstwa psychiatrycznego i uzyskanie tytulu specjalisty w tej dziedzinie.

Moduly: I. II. III. IV. V. VI. VII. Komunikowanie w psychiatrii. Zdrowie psychiczne. Klinika w psychiatrii. Sytuacje kryzysowe i zagroenia ycia w psychiatrii. Teorie pielgnowania w pielgniarstwie psychiatrycznym. Rehabilitacja psychiatryczna. Metody leczenia w psychiatrii.

Stae: Oddzial psychiatryczny dla doroslych Oddzial psychiatryczny dla dzieci i mlodziey Oddzial dzienny Oddzial terapeutyczny (prowadzcy psychoterapi) Placówka terapii uzalenie Oddzial (zespól) leczenia rodowiskowego Oddzial psychogeriatrii lub Zaklad opiekuczo-pielgnacyjny Oddzial rehabilitacji psychiatrycznej

52

Pielgniarstwo psychiatryczne

Zadanie 103. Podczas komunikowania si pielgniarki z pacjentem agresywnym nie naley: A. przyjmowa postawy osdzajcej, B. okazywa pacjentowi przewagi wynikajcej z dysponowania rodkami przymusu w pocztkowym etapie kontaktu, C. traktowa doslownie obraliwych zachowa pacjenta, D. wszystkie odpowiedzi s prawidlowe. Zadanie 104. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r. Nr 111 poz. 535 z pón. zm.) za wiadczenia zdrowotne udzielane osobom chorym psychicznie lub upoledzonym umyslowo przez publiczne zaklady opieki zdrowotnej: A. nie pobiera si od tych osób oplat, B. pobiera si od tych osób oplat w wysokoci 10% oplaty nalenej, C. pobiera si od tych osób oplat w wysokoci 25% oplaty nalenej, D. pobiera si od tych osób oplat w wysokoci 50% oplaty nalenej. Zadanie 105. Do zasad ulatwiajcych pacjentowi wyraanie problemów emocjonalnych zalicza si: 1. dawanie czasu na znalezienie wlaciwych slów do wyraenia uczu, 2. bycie empatycznym wobec pacjenta, 3. stawianie pyta otwartych, 4. proponowanie wyjanienia tego, co pacjent moe czu lub chce powiedzie. A. 1,2 B. 2,3 C. 2,4 D. 1-4. Zadanie 106. Jedna z interwencji terapeutycznych jest bldna. Prosz wskaza, która: A. zwiksza poczucie bezpieczestwa pacjenta [...], B. udziela informacji, C. narzuca metod rozwizania trudnoci, a nie tylko sluy rad, D. dodawa otuchy, pokazujc mocne strony chorego. Zadanie 107. Fundamentem teorii pielgnowania wg H. Peplau jest: A. koncepcja stresu, B. koncepcja procesów midzyludzkich, C. koncepcje deficytu samoopieki, D. teoria systemów.

53

Pielgniarstwo psychiatryczne

Zadanie 108. Do ogólnych zasad treningów umiejtnoci spolecznych nie naley jedna z wymienionych: A. treningi zaczyna si dopiero po nawizaniu kontaktu terapeutycznego z pacjentem, B. treningi naley rozpoczyna w czasie trwania objawów ostrych, C. pacjent musi otrzymywa jasne instrukcje i dokladne wyjanienia kadego etapu treningu, D. konieczna jest regularna ocena postpów treningu.

54

Pielgniarstwo opieki dlugoterminowej

2.15. Pielgniarstwo opieki dlugoterminowej

Cel ksztalcenia: Uzyskanie przez pielgniark specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielgniarstwa opieki dlugoterminowej i uzyskanie tytulu specjalisty w tej dziedzinie.

Moduly: I. II. III. IV. V. Problemy zdrowotne, psychologiczne i spoleczne osób przewlekle chorych. Problemy zdrowotne, psychologiczne i spoleczne ludzi starszych. Problemy zdrowotne, psychologiczne i spoleczne osób upoledzonych umyslowo. Problemy zdrowotne, psychologiczne i spoleczne osób z zaburzeniami psychicznymi. Organizacja systemów ochrony zdrowia i pomocy spolecznej.

Stae: Podstawowa opieka zdrowotna lub Opieka rodowiskowa Dom pomocy spolecznej dla przewlekle chorych lub Zaklad pielgnacyjno-opiekuczy lub Orodek mieszkalno-rehabilitacyjny Orodek opieki paliatywnej lub Hospicjum Dom pomocy spolecznej lub Oddzial geriatryczny szpitalny Dom pomocy spolecznej dla dzieci z upoledzeniem umyslowym lub Oddzial opiekuczo-leczniczy szpitalny Dom pomocy spolecznej dla chorych z zaburzeniami psychicznymi ub Orodek mieszkalno-rehabilitacyjny

55

Pielgniarstwo opieki dlugoterminowej

Zadanie 109. Udar mózgu to: A. powolnie narastajce, naczyniopochodne ogniskowe lub uogólnione zaburzenia funkcji mózgu utrzymujce si dluej ni przez 24 godziny, B. naczyniopochodne ogniskowe lub uogólnione zaburzenia funkcji mózgu utrzymujce si tylko do 24 godzin, C. nagle rozpoczynajce si naczyniopochodne ogniskowe lub uogólnione zaburzenia funkcji mózgu utrzymujce si dluej ni przez 24 godziny, D. wszystkie prawdziwe. Zadanie 110. Nieprawd jest, e w opiece nad pacjentem, u którego wystpil zespól zaniedbywania polowiczego pielgniarka powinna: A. aktywizowa obie polowy ciala pacjenta w równym stopniu, B. ustawia si po stronie niedowladu podczas uruchamiania pacjenta, C. powici wicej uwagi zdrowej stronie ciala, D. powici szczególnie duo uwagi slabszej stronie ciala. Zadanie 111. Czynnikami ryzyka rozwoju depresji wieku podeszlego s: A. normalny proces starzenia, B. czynniki psychospoleczne, C. stany patologiczne: otpienia, zaburzenia neurodegeneracyjne, choroby ukladu krenia, zaburzenia endokrynologiczne, nowotwory, D. wszystkie powysze. Zadanie 112. Zaklad opiekuczo-leczniczy udziela calodobowych wiadcze zdrowotnych, które obejmuj swoim zakresem: A. wczesn diagnostyk i leczenie farmakologiczne, B. pielgnacj i rehabilitacj osób niewymagajcych hospitalizacji, C. opiek i badania profilaktyczne, D. dlugoterminow obserwacj, opiek i diagnostyk. Zadanie 113. W niektórych postaciach stwardnienia rozsianego wystpuje tzw. drenie zamiarowe. W ramach usprawniania ruchowego pacjentom zaleca si: A. wiczenia metod Berty Bobath, B. rytmiczne wiczenia wahadlowe stawów barkowych i biodrowych, wiczenia pod kontrol wzroku, C. wiczenia metod Lovetta, D. wiczenia wykonywane w pozycji na plecach, z koczynami górnymi na brzuchu, a koczyny dolne zgite w stawach biodrowych i kolanowych.

56

Pielgniarstwo opieki dlugoterminowej

Zadanie 114. Decyzj o skierowaniu do domu pomocy spolecznej wydaje: A. starosta, B. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, C. organ gminy, D. orodek interwencji kryzysowej.

57

Pielgniarstwo neurologiczne

2.16. Pielgniarstwo neurologiczne

Cel ksztalcenia: Przygotowanie pielgniarki do profesjonalnego sprawowania opieki nad pacjentami z chorobami ukladu nerwowego.

Moduly: I. II. III. IV. V. VI. Wybrane zagadnienia opieki nad osobami ze schorzeniami ukladu nerwowego. Opieka nad chorymi ze schorzeniami neurologicznymi leczonymi zachowawczo. Opieka nad chorymi ze schorzeniami neurologicznymi leczonymi operacyjnie. Opieka nad chorymi z urazowym uszkodzeniem orodkowego ukladu nerwowego. Opieka nad dziemi ze schorzeniami ukladu nerwowego. Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Stae: Oddzial neurologiczny Oddzial intensywnej opieki neurologicznej Oddzial rehabilitacji neurologicznej Podstawowa opieka zdrowotna ­ praktyka pielgniarki rodzinnej oraz praktyka pracownika socjalnego Oddzial neurochirurgiczny Oddzial leczenia urazów czaszkowo-mózgowych Oddzial leczenia urazów krgoslupa Dziecicy oddzial neurologiczny Dziecicy oddzial neurochirurgiczny lub Oddzial intensywnej opieki neuropediatrycznej Oddzial psychiatryczny Oddzial pozastacjonarnej opieki psychiatrycznej

58

Pielgniarstwo neurologiczne

Zadanie 115. Nastpstwem neurologicznych chorób przewleklych jest: A. obnienie sprawnoci yciowej, B. labilno uczuciowa, C. lk o zdrowie, D. wszystkie wymienione. Zadanie 116. Chory po udarze mózgu przyjmuje charakterystyczn pozycj Wernickiego-Manna (WM), która polega na: A. przygarbieniu sylwetki, B. zgiciu we wszystkich stawach, C. zgiciu koczyny górnej i przeprocie koczyny dolnej, D. szpotawym ustawieniu stopy. Zadanie 117. Najwaniejsze zadania dla pielgniarki, która opiekuje si chorym po zabiegu operacyjnym z powodu wypadnicia jdra miadystego tarczy midzykrgowej odcinka ldwiowo-krzyowego krgoslupa, to: A. unieruchomienie i odcienie krgoslupa, B. walka z bólem, C. edukacja o trybie ycia, jaki powinien prowadzi pacjent, D. wszystkie wymienione. Zadanie 118. Przy wycieku z nosa, krwistej wydzieliny u osoby po urazie czaszkowo-mózgowym, wskazane jest: A. zaloenie tamponady przedniej, B. zapewnienie wolnego odplywu wydzieliny, C. systematyczne odsysanie wydzieliny, D. oczyszczenie nosa i jamy ustnej. Zadanie 119. Najczstszym powiklaniem operacyjnego leczenia wodoglowia u dzieci, polegajcym na wprowadzeniu zastawki odprowadzajcej plyn, jest: A. krwiak podtwardówkowy, B. zatkanie zastawki, C. wglobienie ródmózgowia, D. dekompresja komór. Zadanie 120. W przypadku, kiedy pacjent ma urojenia lub omamy pielgniarka powinna: A. podj prób ich wyperswadowania, B. kategorycznie im zaprzecza, C. zachci pacjenta do opisu przey, D. zmieni temat rozmowy.

59

Pielgniarstwo opieki paliatywnej

2.17. Pielgniarstwo opieki paliatywnej

Cel ksztalcenia: Przygotowanie pielgniarki do pelnienia samodzielnej, profesjonalnej opieki nad czlowiekiem z zaawansowan, postpujc chorob.

Moduly: I. II. III. IV. V. VI. VII. Opieka paliatywna w Polsce i na wiecie. Pielgnowanie chorego z zaawansowan chorob. Zagadnienia jakoci w opiece paliatywnej. Dziecko w opiece paliatywnej. Zagadnienia psychiczne i duchowe w opiece paliatywnej. Wsparcie socjalne. Zagadnienia bioetyczne w opiece paliatywnej. Zaawansowana praktyka specjalistyczna.

Stae: Oddzial intensywnej terapii medycznej Oddzial neurologii Oddzial onkologii: chemioterapii, radioterapii Wzorcowa placówka opieki paliatywno-hospicyjnej Oddzial onkologii dziecicej Oddzial neurologii wieku rozwojowego Hospicjum dziecice

60

Pielgniarstwo opieki paliatywnej

Zadanie 121. Do definicji opieki paliatywnej odnosi si nastpujce stwierdzenie: A. to aktywna calociowa opieka nastawiona na zaspokojenie wszystkich potrzeb chorego w stanie terminalnym oraz jego rodziny, zarówno podczas jego choroby, jak i w okresie aloby, B. to aktywna holistyczna opieka wiadczona pacjentom dotknitym chorob AIDS, C. to opieka wiadczona dla osób przewlekle chorych przez zespól wielodyscyplinarny, D. to wszechstronna opieka wiadczona w celu zaspokojenia potrzeb leczniczych i pielgnacyjnych. Zadanie 122. Zespól yly glównej górnej jest wskazaniem do: A. natychmiastowej operacji odbarczajcej, B. chemioterapii, C. radioterapii, D. podania leków rozszerzajcych oskrzela. Zadanie 123. Jako ycia okrelana jako ,,funkcjonalny efekt choroby i jej leczenia" odnosi si do jakoci ycia: A. postrzeganej jako kategoria nadrzdna, B. w wymiarze dobrostanu psychicznego, C. uwarunkowanej stanem zdrowia, D. w wymiarze spolecznym. Zadanie 124. Która z poniszych metod niefarmakologicznych ma udowodnione dzialanie w opanowywaniu skrajnej dusznoci u dziecka w okresie terminalnym? A. nacieranie chorego dziecka wonnymi olejkami, B. zastosowanie wiatraka ze strumieniem powietrza skierowanego na twarz, C. czste inhalacje z wody i znaczne nawilenie powietrza, D. adna z powyszych. Zadanie 125. W sytuacji umierania chorego, naley zachca rodzin do: A. mówienia do chorego, poniewa sluch jest najdluej odczuwanym zmyslem, B. stania w polu widzenia chorego, poniewa wzrok jest najdluej odczuwanym zmyslem, C. dotykania chorego, poniewa dotyk jest najdluej odczuwanym zmyslem, D. wyjcia z pomieszczenia, poniewa chory potrzebuje spokoju.

61

Pielgniarstwo opieki paliatywnej Zadanie 126. Która z podanych niej skal nie sluy do oceny jakoci ycia chorych w stanie terminalnym? A. ECOG, B. STAS, C. HADS, D. Nortona.

62

Pielgniarstwo ratunkowe

2.18. Pielgniarstwo ratunkowe

Cel ksztalcenia: Przygotowanie pielgniarki do realizacji zada zawodowych wynikajcych z funkcji pielgniarstwa w systemie ratownictwa medycznego.

Moduly: I. II. III. IV. Pastwowe Ratownictwo Medyczne w zintegrowanym systemie ratowniczym. Stany zagroenia ycia i zdrowia. Organizacja i specyfika pracy pielgniarki w jednostkach systemu Pastwowego Ratownictwa Medycznego. Prawne, etyczne oraz spoleczno-psychologiczne aspekty medycyny ratunkowej.

Stae: Centrum powiadamiania ratunkowego Oddzial intensywnej terapii dla doroslych Oddzial intensywnej terapii dla dzieci Oddzial intensywnej terapii kardiologicznej Oddzial chirurgii urazowej Oddzial neurochirurgii Oddzial neonatologii Izba przyj ginekologiczno-polonicza Szpitalny oddzial ratunkowy Zespól ratownictwa medycznego

63

Pielgniarstwo ratunkowe

Zadanie 127. Wyjanij skrót ICS: A. system zarzdzania zdarzeniem, którego zadaniem jest poprawa bezpieczestwa i prowadzenie akcji ratowniczych kadego rodzaju i zloonoci, B. koordynacja medyczna na miejscu zdarzenia, C. plan akcji ratowniczej na wypadek katastrofy, D. segregacja poszkodowanych w zdarzeniu masowym. Zadanie 128. Prawidlowe oznaczenie w segregacji poszkodowanych (Triage) to: A. ólty - stan powany, potencjalnie niestabilny, B. czerwony - bardzo ciki, niestabilny, ale do uratowania, C. zielony - stabilny, niewielkie obraenia, D. wszystkie wymienione prawidlowe. Zadanie 129. Medyczne dzialania ratunkowe w jednostkach systemu podejmuj: A. lekarz systemu, B. ratownik medyczny, C. pielgniarka systemu, D. wszystkie wyej wymienione osoby. Zadanie 130. Resuscytacj kreniowo-oddechow rozpoczynamy od 5 oddechów ratowniczych w przypadku naglego zatrzymania krenia spowodowanego: A. urazem, B. ci, C. zatruciem, D. toniciem. Zadanie 131. Lekiem z wyboru w przypadku wstrzsu anafilaktycznego jest: A. adrenalina, B. efedryna, C. hydroxizina, D. atropina. Zadanie 132. Obraz cepowatej klatki piersiowej wraz z objawem paradoksalnego oddechu wystpuje u chorego: A. ze zlamaniem krgoslupa w odcinku piersiowym, B. ze zlamaniem wicej ni trzech eber w co najmniej dwóch miejscach, C. po urazie z pkniciem oldka, D. z chorob obturacyjn pluc.

64

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna dla pielgniarek

2.19. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Cel ksztalcenia: Uzyskanie przez pielgniark specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz uzyskanie tytulu specjalisty w tej dziedzinie.

Moduly: I. II. III. IV. V. Komunikowanie w promocji zdrowia. Modele planowania interwencji zdrowotnej. Organizacja i zarzdzanie w promocji zdrowia. Media, marketing i reklama w promocji zdrowia. Edukacja zdrowotna w promocji zdrowia.

Stae: Centrum zdrowia publicznego Urzd administracji publicznej Narodowy Fundusz Zdrowia ­ dzial zajmujcy si finansowaniem zada promocji zdrowia Poradnia zdrowia psychicznego Poradnia uzalenie Zaklad pracy Szpital promujcy zdrowie Biuro lub Orodek lub Gabinet promocji zdrowia Placówka wychowawczo-dydaktyczna Stacja sanitarno-epidemiologiczna

65

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna dla pielgniarek

Zadanie 133. Rola nadawcy w przekazie treci zwiksza si, gdy: A. odbiorca czuje sympati do nadawcy, B. jest w jaki sposób przez niego nagradzany (np. chwalony), C. wysluchanie przekazu jest dobrowolne, D. wszystkie wymienione. Zadanie 134. W celu uzyskania danych ilociowych, naley zastosowa: A. indywidualne wywiady poglbione, B. badania ankietowe standaryzowane, C. zogniskowane wywiady grupowe, D. adne z powyszych. Zadanie 135. ,,Kady obywatel ma prawo do uzyskania informacji o zagroeniach zwizanych z paleniem tytoniu." Jest to jeden z punktów: A. Deklaracji Budapeszteskiej na temat Szpitali Promujcych Zdrowie, B. Narodowego Programu Zdrowia, C. Karty Antynikotynowej przyjtej podczas I Europejskiej Konferencji ,,Europa wolna od dymu tytoniowego", D. Karty Ottawskiej. Zadanie 136. Istot negocjacji w dzialaniach marketingowych czy te promocyjnych jest: A. uzyskanie jak najwyszych zysków, w celu zaspokojenia pracodawcy, B. zaspokojenie potrzeb pracodawcy poprzez zrozumienie polityki firmy, C. zrozumienie potrzeb partnera i zaspokojenie ich w taki sposób, aby otrzyma to co nam jest potrzebne, D. otrzymanie tego co nam jest potrzebne poprzez rozmow z klientem. Zadanie 137. W celu dotarcia do jak najszerszego widza reklamowego w przekazie telewizyjnym naley: A. zrobi kolorowy spot, B. zebra informacje o zasigu krajowym od stacji publicznych, C. zebra informacje o zasigu terytorialnym poszczególnych stacji telewizyjnych, D. zebra dane statystyczne o programach poszczególnych stacji telewizyjnych.

66

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna dla pielgniarek

Zadanie 138. Gdy ocenie efektów doradztwa zdrowotnego podlegaj zastosowane treci i metody oraz ich stopie przystosowania do uwarunkowa ycia osoby wspomaganej w tym doradztwie, jest to kryterium: A. ulatwienia, B. indywidualizacji, C. zgodnoci, D. wzmocnienia.

67

Pielgniarstwo rodzinne dla polonych

3. Szkolenia specjalizacyjne dla polonych

3.1. Pielgniarstwo rodzinne

Cel ksztalcenia: Przygotowanie polonej do profesjonalnego sprawowania opieki nad rodzin zdrow i rodzin z problemami zdrowotnymi, a zwlaszcza nad kobiet ciarn, rodzc, polonic i jej dzieckiem w pierwszym miesicu ycia.

Moduly: I. II. III. IV. V. VI. VII. Podstawy poradnictwa. Planowanie rodziny w rónych okresach jej rozwoju. Problemy ycia seksualnego. Organizacja i prowadzenie szkoly dla rodziców. Opieka w wybranych problemach poloniczych. Specyfika pracy polonej rodzinnej. Edukacja dzieci i mlodziey.

Stae: Poradnia rodzinna Poradnia pomocy rodzinie lub Centrum pomocy dziecku i rodzinie Szkola dla rodziców Oddzial poloniczo-noworodkowy Oddzial ciy powiklanej Sala porodowa Pracownia ultrasonograficzna Praktyka polonej rodzinnej Gabinet promocji zdrowia

68

Pielgniarstwo rodzinne dla polonych

Zadanie 139. Czy polona ma prawo pobra wymaz do badania cytologicznego? A. tak, B. tak, ale tylko pomidzy 10 a 14 dniem cyklu, C. nie, moe to zrobi tylko ginekolog, D. nie, moe to zrobi cytolog. Zadanie 140. Wskanik Pearla dotyczy: A. skutecznoci metod zapobiegania ciy, B. trwaloci mechanicznych rodków antykoncepcyjnych, C. okrelenia dni plodnych w cyklu miesiczkowym, D. okrelenia terminu miesiczki na podstawie dnia owulacji. Zadanie 141. Jakie funkcje pelni loysko? A. odywcz, wydalnicz, termoregulacyjn, B. odywcz, wydalnicz, oddechow, endokrynologiczn, C. odywcz i oddechow, D. odywcz, oddechow, wydalnicz i termoregulacyjn. Zadanie 142. Galaktopeza jest to: A. wyzwolenie laktacji, B. utrzymanie laktacji, C. odruch wytwarzania pokarmu, D. odruch uwalniania pokarmu. Zadanie 143. Badanie cytologiczne w ramach profilaktyki raka szyjki macicy, powinno by wykonywane przez kobiet w wieku rozrodczym, co najmniej raz na: A. 3 miesice, B. 6 miesicy, C. 1 rok, D. 3 lata. Zadanie 144. Zgodnie z obowizujcymi przepisami polona rodzinna zobowizana jest do przeprowadzenia wizyt patronaowych w domu polonicy. Wizyta patronaowa polonej rodzinnej powinna obejmowa ocen: A. stanu poloniczego, stanu kikuta ppowinowego, warunków materialnych i pomoc w zakupie wyprawki, B. warunków socjalno-ekonomicznych, C. stanu poloniczego matki, stanu ogólnego dziecka, sytuacji socjo-ekonomicznej, edukacji zdrowotnej, D. laktacji, karmienia, sposobu ywienia matki, higieny osobistej matki, wyksztalcenia ojca. 69

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna dla polonych

3.2. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Cel ksztalcenia: Przygotowanie do profesjonalnych dziala promocyjnych i prewencyjnych oraz uzyskanie tytulu specjalisty w tej dziedzinie.

Moduly: I. II. III. IV. V. Wybrane aspekty organizacji i zarzdzania w promocji zdrowia. Psychologiczny kontekst promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Socjologiczny kontekst promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w praktyce poloniczej. Edukacja zdrowotna w zakresie problemów ginekologicznych.

Stae: Orodek promocji zdrowia Stacja sanitarno-epidemiologiczna Grupy wsparcia Oddzial poloniczy i poradnia laktacyjna Oddzial patologii ciy Praktyka polonej rodzinnej i poradnia K Oddzial ginekologiczny

70

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna dla polonych

Zadanie 145. Kompetencje psychologiczne promotora zdrowia, to: A. poczucie sprawstwa, samoocena adekwatna do wlasnych umiejtnoci, umiejtnoci interpersonalne, tzw. rónorodno, B. poczucie sprawstwa, samoocena adekwatna do wlasnych umiejtnoci, umiejtnoci interpersonalne, C. poczucie sprawstwa, samoocena adekwatna do wlasnych umiejtnoci, D. poczucie sprawstwa. Zadanie 146. U kobiet zasadnicz przyczyn utraty masy kostnej i osteoporozy jest: A. dlugotrwale przyjmowanie kortykosteroidów, B. wystpowanie czstych chorób nerek, C. dlugotrwale stosowanie preparatów tarczycy, D. zanik wytwarzania estrogenów. Zadanie 147. Poradnictwo przedkoncepcyjne zajmuje si: A. opiek nad matk i dzieckiem, B. opiek nad kobiet ciarn, C. rodzicami majcego narodzi si dziecka, D. zdrowiem kobiety i mczyzny, którzy planuj potomstwo. Zadanie 148. Modelem ulatwiajcym zrozumienie wielowymiarowych uwarunkowa zdrowia czlowieka oraz czynników warunkujcych promowanie zdrowia jest: A. mandala zdrowia tzw. model ekosystemu czlowieka, B. schemat ,,Pól zdrowia" LaLonde'a zawarty w raporcie ,,Zdrowie Kanadyjczyków", C. model determinantów zdrowia WHO, D. schemat czynników warunkujcych zdrowie MZ. Zadanie 149. W przypadku powtarzajcych si poronie najbardziej polecanymi badaniami diagnostycznymi s: A. stenie ß - HCG, USG, poziom progesteronu, B. USG, histeroskopia, poziom przeciwcial antyfosfolipidowych, C. USG, poziom progesteronu, histeroskopia, D. USG, poziom przeciwcial antyfosfolipidowych, stenie ß - HCG. Zadanie 150. Skladnikiem poczucia koherencji nie jest: A. poczucie zrozumialoci, B. poczucie zaradnoci, C. poczucie sensownoci, D. poczucie pewnoci.

71

Pielgniarstwo ginekologiczne

3.3. Pielgniarstwo ginekologiczne

Cel ksztalcenia: Przygotowanie polonej do sprawowania specjalistycznej opieki ginekologiczno-pielgniarskiej nad kobiet w rónych okresach ycia.

Moduly: I. II. III. IV. V. Wspólczesne kierunki opieki nad kobiet. Specjalistyczna opieka polonej w poszczególnych okresach ycia kobiety. Wybrane problemy ginekologiczne ­ rola i zadania polonej. Wybrane zagadnienia z seksuologii. Wybrane zagadnienia z onkologii ginekologicznej.

Stae: Poradnia dla kobiet Oddzial ginekologii zachowawczej Oddzial ginekologii operacyjnej Poradnia ginekologii wieku rozwojowego Poradnia rodzinna Klinika nowotworów narzdów plciowych eskich Klinika nowotworów piersi

72

Pielgniarstwo ginekologiczne

Zadanie 151. Za opónione pokwitanie u dziewczt przyjmuje si wiek powyej: A. 11 roku ycia, B. 13 roku ycia, C. 14 roku ycia, D. 16 roku ycia. Zadanie 152. Przeciwwskazaniem bezwzgldnie stalym do stosowania antykoncepcji hormonalnej nie jest: A. cukrzyca, B. rak piersi, C. palenie papierosów, D. choroba zakrzepowo-zatorowa. Zadanie 153. Klykciny koczyste wystpuj w klinicznym stadium zakaenia dróg rodnych wywolanego przez: A. chlamydi, B. wirusa opryszczki, C. mikoplazmy, D. wirusa brodawczaka ludzkiego. Zadanie 154. Profilaktyka powikla zakrzepowo-zatorowych w okresie przedoperacyjnym u pacjentek z ylakami podudzi polega na zakladaniu opaski elastycznej na: A. podudzie, z jednakowym uciskiem na koczyn, B. podudzie, stosujc najwikszy ucisk palców stóp i stopniowo zmniejszajc go ku górze, C. cal koczyn doln, z jednakowym uciskiem na koczyn, D. cal koczyn doln, stosujc najwikszy ucisk palców stóp i stopniowo zmniejszajc go ku górze. Zadanie 155. Obnienie przedniej ciany pochwy z uwypukleniem ciany pcherza moczowego w zaburzeniach statyki narzdów miednicy mniejszej nazywamy: A. rectocoele, B. cystocoele, C. hysterocoele, D. enterocoele. Zadanie 156. Substancjami kontrastujcymi stosowanymi podczas kolposkopii s: A. 76 % spirytus vini, 10% formalina, B. formalina, plyn Lugola, C. noradrenalina, 76 % spirytus salicylowy, kwas mlekowy, D. plyn Lugola, wodny roztwór kwasu mlekowego, noradrenalina.

73

Pielgniarstwo polonicze

3.4. Pielgniarstwo polonicze

Cel ksztalcenia: Przygotowanie polonej do sprawowania kompleksowej, ciglej i samodzielnej opieki poloniczej nad rodzin w okresie prokreacji.

Moduly: I. II. III. IV. V. Wspólczesne kierunki opieki nad kobiet. Organizacja i prowadzenie szkoly dla rodziców. Opieka nad rodzin w okresie prokreacji. Opieka nad rodzc, jej dzieckiem i mem. Opieka nad polonic, jej dzieckiem i mem.

Stae: Szkola dla rodziców Poradnia K lub Poradnia planowania rodziny Oddzial rozrodczoci Oddzial perinatologii lub ciy powiklanej Oddzial intensywnego nadzoru prenatalnego Blok porodowy z sal porodów rodzinnych Oddzial poloniczo-noworodkowy Oddzial intensywnej opieki poloniczej Oddzial intensywnej opieki neonatologicznej

74

Pielgniarstwo polonicze

Zadanie 157. U noworodków, matek chorych na cukrzyc najczciej wystpuj wady: A. orodkowego ukladu nerwowego, B. sercowo-naczyniowe, C. nerek, D. orodkowego ukladu nerwowego, sercowo-naczyniowego, nerek, przewodu pokarmowego. Zadanie 158. Ból porodowy: A. jest zjawiskiem, które zawsze naley zwalcza, B. moe by modyfikowany przez odpowiednie zachowania rodzcej, C. jest sygnalem niezbdnym podczas porodu, informujcym o jego postpie, D. wszystkie wymienione. Zadanie 159. Które z wymienionych bada diagnostycznych jest ,,bezpieczne" dla ciarnej z loyskiem przodujcym? A. per vaginam, B. amnioskopia, C. fetoskopia, D. ultrasonografia przez powloki brzuszne. Zadanie 160. Material do bada cytogenetycznych plodu mona pobra w wyniku: A. amniopunkcji, B. biopsji kosmówki, C. kordocentezy, D. wszystkie wymienione. Zadanie 161. Wskazaniem do preindukcji porodu jest: A. loysko centralnie przodujce, B. cia fizjologiczna w 32 tygodniu ciy, C. poloenie poprzeczne plodu, D. cia przeterminowana i przenoszona. Zadanie 162. Dolegliwoci zglaszane przez polonic w postaci: trudnoci w poruszaniu si, bólu towarzyszcego odwodzeniu i przywodzeniu koczyn a take zauwaalnym ,,chodem kaczkowatym" mog wskazywa na: A. rozstp spojenia lonowego, B. dysplazj stawu biodrowego, C. zlamanie koci guzicznej, D. zmiany zwyrodnieniowe stawów krzyowo-biodrowych.

75

Pielgniarstwo neonatologiczne

4. Szkolenia specjalizacyjne dla pielgniarek i polonych

4.1. Pielgniarstwo neonatologiczne

Cel ksztalcenia: Przygotowanie pielgniarki, polonej do sprawowania kompleksowej opieki nad noworodkiem zdrowym, chorym i wymagajcym intensywnego nadzoru.

Moduly: I. II. III. IV. V. VI. Organizacja opieki i epidemiologia w pielgniarstwie neonatologicznym. Rola i zadania pielgniarki, polonej w opiece nad noworodkiem. Opieka pielgniarska nad noworodkiem z urazem okoloporodowym i z wad wrodzon. Opieka pielgniarska nad noworodkiem przedwczenie urodzonym i z nisk mas urodzeniow. Opieka pielgniarska nad noworodkiem chorym. Opieka pielgniarska nad noworodkiem w stanach zagroenia ycia.

Stae: Oddzial ciy powiklanej Oddzial poloniczo-noworodkowy Oddzial patologii noworodka Oddzial chirurgii noworodka lub Oddzial pooperacyjny Oddzial wczeniaków Oddzial intensywnej terapii neonatologicznej (OITN)

76

Pielgniarstwo neonatologiczne

Zadanie 163. Zdarzajcy si u wczeniaka tzw. objaw arlekina, to wyraz: A. niedojrzaloci ukladu oddechowego, B. niedojrzaloci ukladu naczynioruchowego, C. dobrostanu plodu, D. nieprawidlowego ywienia dziecka. Zadanie 164. Jak rol w plucach pelni surfaktant? A. prowadzi do wzrostu liczby przewodów oddechowych i pcherzyków plucnych, B. prowadzi do wzrostu naczy wlosowatych w plucach i redukcji tkanki lcznej, C. prowadzi do rónicowania nablonka oddechowego w pneumocytach I i II typu, D. zmniejsza napicie powierzchniowe pcherzyków plucnych. Zadanie 165. Tetralogia Fallota charakteryzuje si: A. bladoci powlok skórnych, B. obnion mas ciala, C. sinic: warg, policzków, blon luzowych, paznokci; paleczkowatymi palcami rk i nóg, D. utrat przytomnoci. Zadanie 166. Wczeniak to dziecko urodzone przed: A. 22 tygodniem ciy, B. 28 tygodniem ciy, C. 32 tygodniem ciy, D. 37 tygodniem ciy. Zadanie 167. U donoszonego noworodka rozpoznano zespól aspiracji smólki (MAS). Jakie objawy sugeruj ten stan? A. stkanie noworodka, B. sinica obwodowa, C. blado powlok skórnych, D. smólka w drogach oddechowych, na skórze i w plynie owodniowym. Zadanie 168. U noworodka mukowiscydoza objawia si: A. zespolem niedronoci smólkowej, B. czstymi zakaeniami dróg oddechowych, C. przewlekl biegunk z tluszczowymi stolcami, D. niewydolnoci oddechowo-kreniow.

77

Pielgniarstwo epidemiologiczne

4.2. Pielgniarstwo epidemiologiczne

Cel ksztalcenia: Uzyskanie przez pielgniark, polon specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielgniarstwa epidemiologicznego i uzyskanie tytulu specjalisty.

Moduly: I. II. III. IV. Podstawy pielgniarstwa epidemiologicznego. Program ograniczania zakae w szpitalu. Wybrane zagadnienia ryzyka zakae szpitalnych. Organizacja pracy pielgniarki, polonej epidemiologicznej.

Stae: Pracownia mikrobiologiczna Stacja sanitarno-epidemiologiczna Centralna sterylizacja Oddzial intensywnej terapii Oddzial zakany Blok operacyjny Oddzial pediatrii lub neonatologii Zespól zakae szpitalnych

78

Pielgniarstwo epidemiologiczne

Zadanie 169. Do obszarów ciala na stale skolonizowanych flor fizjologiczn nale: A. spojówki, szyjka macicy, B. cewka moczowa, oskrzeliki, C. blony luzowe górnych dróg oddechowych, D. krta, tchawica, oskrzela, pcherz moczowy. Zadanie 170. Bakteria lub inny drobnoustrój wyhodowany bezporednio z materialu klinicznego na podlou mikrobiologicznym jest okrelany jako: A. izolat, B. szczep, C. klon, D. genom. Zadanie 171. Jednym z czynników zmniejszajcych ryzyko narastania opornoci bakterii powodujcych zakaenia ukladu moczowego jest: A. leczenie u kadego pacjenta bakteriomoczu bezobjawowego, B. stosowanie terapii empirycznej w zakaeniach ukladu moczowego, C. wlaciwe dawkowanie antybiotyków, D. stosowanie profilaktyki antybiotykowej przed zaloeniem cewnika moczowego. Zadanie 172. Glówne elementy zagroenia epidemiologicznego w oddzialach intensywnej terapii wynikaj z nastpujcych przyczyn: A. pierwotnie cikiego stanu hospitalizowanych pacjentów, B. stosowanych sposobów leczenia i monitorowania chorych, a w szczególnoci wentylacji mechanicznej, C. szczególnych cech oddzialowej flory bakteryjnej, D. wszystkich wymienionych. Zadanie 173. Wymagania dla materialów wlókienniczych przeznaczonych na fartuchy chirurgiczne i obloenia ze wzgldu na spelniane przez nie funkcje dotycz tych samych parametrów: A. odpornoci na przenikanie mikroorganizmów na sucho i na mokro, B. braku czstek zanieczyszczajcych material, które mog by uwolnione w wyniku dzialania mechanicznego, C. odpornoci na przesikanie cieczy, D. wymienionych w punktach A, B, i C.

79

Pielgniarstwo epidemiologiczne

Zadanie 174. Odpady medyczne zwane dalej ,,odpadami specjalnymi" s to odpady: A. niebezpieczne, które zawieraj ywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których istniej wiarygodne podstawy do przyjcia, e wywoluj choroby zakane u ludzi lub innych ywych organizmów, B. niebezpieczne, które zawieraj substancje chemiczne, o których wiadomo lub co do których istniej wiarygodne podstawy do sdzenia, e wywoluj choroby niezakane u ludzi lub innych ywych organizmów albo mog by ródlem skaenia rodowiska, C. medyczne nieposiadajce wlaciwoci niebezpiecznych, D. niebezpieczne o ostrych kocach i krawdziach.

80

Organizacja i zarzdzanie

4.3. Organizacja i zarzdzanie

Cel ksztalcenia: Ksztaltowanie i rozwijanie praktycznych umiejtnoci kierowniczych oraz przekazanie pielgniarkom, polonym uzupelniajcej wiedzy niezbdnej do sprawnego zarzdzania w systemie opieki zdrowotnej i wspóluczestniczenia w osiganiu celów tego systemu.

Moduly: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Systemy ochrony zdrowia na wiecie. Transformacja systemu ochrony zdrowia w Polsce. Rynek potrzeb zdrowotnych i finansowanie zakladów opieki zdrowotnej. Podstawy zarzdzania. Kierowanie zasobami ludzkimi w zakladach opieki zdrowotnej. Diagnoza funkcjonowania zakladu opieki zdrowotnej. Kierowanie zmianami. Negocjacje i rozwizywanie konfliktów. Wybrane zagadnienia prawa pracy w zakladach opieki zdrowotnej. Informatyka i statystyka w zakladach opieki zdrowotnej.

Stae: Wzorcowa placówka ochrony zdrowia lecznictwa otwartego lub zamknitego

81

Organizacja i zarzdzanie

Zadanie 175. Do podstawowych zasad niemieckiego systemu ubezpiecze zdrowotnych naley zaliczy: A. peln kontrol wladz pastwowych nad instytucjami ubezpiecze zdrowotnych, B. szerok (niemal peln) autonomi instytucji ubezpiecze zdrowotnych oraz cisle ograniczenie nadzoru i kontroli pastwa nad ich funkcjonowaniem, C. centralizacj odpowiedzialnoci za opiek zdrowotn we wszystkich landach, D. brak partycypacji pacjenta w kosztach leczenia niezalenie od wnoszonej skladki ubezpieczeniowej. Zadanie 176. Do jednych z najwikszych korzyci wynikajcych z realizacji programów zdrowotnych zaliczmy: A. zysk finansowy dla wiadczeniodawcy ­ wykonawcy uslugi medycznej, B. zysk finansowy dla organów zaloycielskich i wiadczeniodawcy, C. zmniejszenie absencji pracowników z powodu zwolnie lekarskich, D. zmniejszenie kosztów platnika ­ Narodowego Funduszu Zdrowia. Zadanie 177. Kompetencje interpersonalne to najogólniej: A. umiejtno radzenia sobie z ludmi w taki sposób, aby rozpoczte dzialania mogly by kontynuowane dla osignicia zamierzonych celów, B. kierowanie i egzekwowanie od pracowników wydajnej pracy, tak aby osign realizacj celów organizacji, C. nabyta wiedza, posiadane dowiadczenie zawodowe, umiejtno kierowania ludmi, D. pewien zakres pelnomocnictw i praw do dzialania w celu realizacji zamierze i osignicia celu. Zadanie 178. Wspólczesne podejcie do zmiany organizacyjnej nakazuje traktowa zmian w kategorii zmiany: A. dostosowawczej, B. kompleksowej, C. uczestniczcej, D. strukturalnej.

82

Organizacja i zarzdzanie

Zadanie 179. Akceptowanie siebie i innych, tolerancja, umiejtno sluchania, asertywno, otwarto, elastyczno i twórczo, jako przejawy dojrzaloci spolecznej sprzyjaj podjciu rozwizania konfliktu metod: A. kompromisu, B. wspólpracy, C. walki, D. unikania. Zadanie 180. Umowa o prac moe zosta zawarta na: A. czas okrelony i nieokrelony, B. czas okrelony, nieokrelony, na czas wykonania okrelonej pracy, C. czas okrelony, nieokrelony, na czas wykonania okrelonej pracy, na czas okrelony obejmujcy czas nieobecnoci innego pracownika, D. czas okrelony, nieokrelony, na czas wykonania okrelonej pracy, na czas okrelony obejmujcy czas nieobecnoci innego pracownika, oraz na okres próbny.

83

5. Uzasadnienia poprawnej odpowiedzi

1. D. Parafraza, czyli przeformulowanie wlasnymi slowami tego, co powiedzial nam rozmówca, pelni trzy wane funkcje: upewnia partnera, e interesujesz si nim i obchodzi ci, co on ma do powiedzenia, pozwala lepiej zrozumie i rozstrzygn wtpliwoci oraz umoliwia lepsz koncentracj uwagi na temacie. Literatura: Hamer H.: Rozwój przez wprowadzanie zmian. Centrum Edukacji Medycznej, Warszawa 1998 2. D. Psychologicznymi czynnikami prowadzcymi do stresu s nierozwizane konflikty wewntrzne. Brak okrelenia ról, zada w zakladzie pracy oraz prawidlowej komunikacji nale do socjologicznych czynników stresu. Czynnikami fizycznymi bdcymi ródlem stresu s halas, niewlaciwe owietlenie. Literatura: Terelak J.F.: Psychologia stresu. Branta, Bydgoszcz 2001 3. B. Edukacja zdrowotna to proces, w którym ludzie ucz si, jak dba o wlasne zdrowie i zdrowie spolecznoci, w której yj. Literatura: Ciechaniewicz W. (red.).: Pielgniarstwo wiczenia. PZWL, Warszawa 2001 4. B. Samoksztalcenie, zawsze jest procesem planowym, systematycznym wymagajcym zdolnoci, pracowitoci i silnej motywacji uczenia si, jednostka musi chcie poszukiwa. Take kontrolowa swoje osignicia i ocenia je. Literatura: Ciechaniewicz W.: Pedagogika. Podrcznik dla szkól medycznych. PZWL, Warszawa 2000 5. B. Socjomedyczne wskaniki zdrowia s miernikami stanu zdrowia opartymi na sprawnoci spolecznej ­ s wic miarami wplywu choroby na pelnienie ról spolecznych. Mierz róne wymiary uczestnictwa jednostki w yciu spolecznym warunkowane jej stanem zdrowia. Literatura: Tobiasz - Adamczyk B.: Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby. Wyd. Uniwersytetu Jagielloskiego, Kraków 2000 6. A. Zachowania zdrowotne s to te wszystkie zachowania, które w wietle wspólczesnej wiedzy medycznej wywoluj okrelone pozytywne lub negatywne skutki zdrowotne u osób, które je realizuj. S to wic zarówno zachowania prozdrowotne jak i antyzdrowotne. Literatura: Majchrowska A.: Wybrane elementy socjologii. Czelej, Lublin 2003 7. B. Slowo deontologia pochodzi z jzyka greckiego, w którym déon oznacza to, co niezbdne, wlaciwe, konieczne, obowizek (powinno), za lógos ­ teori, nauk, w doslownym tlumaczeniu deontologia oznacza nauk o obowizkach (teori obowizku) lub nauk o powinnociach (teori powinnoci). W jzyku potocznym deontologia oznacza zbiór elementarnych norm i regul moralnych, obowizujcych w pewnej szczególnej dziedzinie ycia (np. zawodzie lekarza lub pielgniarki). Natomiast w Encyklopedii popularnej deontologia definiowana jest jako ,,dzial etyki normatywnej ­ teoria powinnoci, zajmujca si glównie zagadnieniami norm etycznych oraz czynników decydujcych o moralnej wartoci czynów ludzkich." 84

Literatura: Kostrzanowska Z.: Ogólna etyka pielgniarska. [W:] Wroska I., Mariaski J. (red.): Etyka w pracy pielgniarskiej. Czelej, Lublin 2002 8. A. Motywem do podjcia eksperymentu moe by brak dotychczas skutecznej metody leczenia czy diagnostyki i podjcie metody jeszcze dostatecznie nie wypróbowanej, a na podstawie dotychczasowych bada i opracowa dajcej rozsdn szans powodzenia w przypadku pacjenta, w odniesieniu do którego ma by zastosowana. Mówimy wówczas o eksperymencie klinicznym ­ terapeutycznym bd diagnostycznym [art. 21 ust.2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005r. Nr 226 poz. 1943 j.t.) eksperyment ten nazywany jest eksperymentem leczniczym]. Oba te rodzaje eksperymentu klinicznego, w których celem podstawowym jest wykorzystanie nie do koca poznanej metody, dla domniemanego dobra pacjenta, nie budz na ogól wikszych wtpliwoci etycznych, jeli moliwe do przewidzenia ryzyko pozostaje w odpowiedniej proporcji do spodziewanego efektu. Moe on by przeprowadzony, jeeli dotychczas stosowane metody nie s skuteczne lub jeeli ich skuteczno nie jest wystarczajca. Uzyskanie odpowiedzi na interesujce nas pytanie badawcze ma w tym przypadku znaczenie wtórne. Literatura: Brzeziski T.: Etyka lekarska. PZWL, Warszawa 2002 9. D. Z definicji kontroli wynika potrzeba konfrontowania efektów (skutków) dzialania z celami zamierzonymi do realizacji, za jej istot jest stwierdzenie, ,,czy wynik dzialania jest zgodny z zamierzeniami". Literatura: Komiski A., Piotrowski W.: Zarzdzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2001 10. B. Akredytacja to zewntrzny proces oceny zakladów opieki zdrowotnej, dobrowolnie poddajcych si takiej ocenie, która polega na ustalaniu stopnia zgodnoci z wczeniej znanymi standardami. Literatura: Lenartowicz H.: Zarzdzanie jakoci w pielgniarstwie. Materialy dydaktyczne specjalizacji organizacji i zarzdzania. CEM, Warszawa 1998 11. A. W 1986 roku na Midzynarodowej Konferencji Promocji Zdrowia w Ottawie, powstal dokument: Karta Ottawska Promocji Zdrowia. Odnajdujemy w nim peln definicj promocji zdrowia a mianowicie, e promocja zdrowia to proces umoliwiajcy kademu czlowiekowi zwikszenie oddzialywania na wlasne zdrowie w sensie jego poprawy i utrzymania. Literatura: Kulik T.B., Latalski M.: Zdrowie Publiczne. Czelej, Lublin 2002 12. C. Wyróniamy trzy grupy mierników zdrowia: Mierniki pozytywne ­ np. wzrost, masa ciala (odpowiednia dla poszczególnych grup wiekowych), przecitna dlugo ycia kobiet i mczyzn, przyrost naturalny; Mierniki negatywne ­ zachorowalno, chorobowo, umieralno, miertelno, absencja chorobowa (oblicza si wspólczynniki dla wyej wymienionych mierników); Mierniki naraenia (ryzyka) ­ zjawiska porednie midzy negatywnymi a pozytywnymi miernikami zdrowia. Mona je podzieli na osobnicze (jednostkowe) i populacyjne (zbiorowe). Ustalenie mierników ryzyka lczy si zawsze z koniecznoci okrelenia ,,normy" lub ,,przecitnego dzialania" badanego zjawiska. Mierniki ryzyka zachorowania lub zgonu obejmuj cechy genetyczne, psychiczne (nawyki, tryb ycia, styl ycia) i oddzialywanie rodowiska ycia. Cechy te oraz rodowisko zwikszaj lub mog zwiksza prawdopodobiestwo wystpienia jednostki chorobowej u danej osoby. Klasycznym 85

przykladem czynników ryzyka wystpienia wielu chorób jest: otylo, palenie tytoniu, siedzcy tryb ycia, zbyt due napicie psychiczne. Literatura: Jabloski L., Karwat I.D.: Podstawy epidemiologii ogólnej, epidemiologia chorób zakanych. Czelej, Lublin 2002 13. A. Staw kolanowy jest typem stawu zawiasowego, dlatego te moliwe s tylko ruchy zginania i prostowania. Literatura: Bates B., Bickley L.S., Hoekelman R.A.: Wywiad i badanie fizykalne. Wyd. Springer PWN, Warszawa 1997 14. A. W bloku przedsionkowo-komorowym przewodzenie poprzez wzel przedsionkowo-komorowy (AV) jest opónione, opónienie jest stale we wszystkich cyklach serca, a po kadym zalamku P wystpuje zespól QRS. Literatura: Houghton A. R., Gray D.: EKG jasno i zrozumiale. ­ Medica Press, Bielsko-Biala 2001 15. A. Glbokie oddychanie przez osob dorosl z czstoci powyej 20 oddechów na minut, które moe by spowodowane przez gorczk, lk, wysilek, kwasic metaboliczn, to Hyperpnoe. Literatura: Kokot F.: Choroby wewntrzne. PZWL, Warszawa 2001 16. D. Przyczyn obrzków uogólnionych mog by: niewydolno serca, niedobór bialek, niedobór witaminy B1, niedobór witaminy K i jonów Fe. Literatura: Kokot F.: Choroby wewntrzne. PZWL, Warszawa 2001 17. A. Ogólna teoria samoopieki/deficytu samoopieki D. Orem sklada si z trzech powizanych ze sob teorii samoopieki, deficytu samoopieki, systemów pielgniarstwa. Literatura: Poznaska S., Plaszewska-ywko L.: Wybrane modele pielgniarstwa. Wyd. Uniwersytetu Jagielloskiego, Kraków 2001 18. C. Model B. Neuman jest efektem syntezy wiedzy autorki z wielu dziedzin, ale glównie psychologii, teorii systemów i teorii stresu. Ukazuje czlowieka jako system holistyczny, który posiada ródlo energii wlasnej i dziki tej energii radzi sobie ze stresorami, co stanowi podstaw do dalszych rozwaa w tej teorii. Literatura: Wroska I.: Rola spoleczno-zawodowa pielgniarki. Studium z zakresu wspólczesnego pielgniarstwa. CEM, Warszawa 1997 19. C. Badania obserwacyjne retrospektywne jako czsto stosowana metoda w badaniach klinicznych nazwane s inaczej badaniami kliniczno-kontrolnymi. Literatura: Jdrychowski W.: Zasady planowania i prowadzenia bada naukowych w medycynie. Wyd. Uniwersytetu Jagielloskiego, Kraków 2004 20. C. Narzdziem badawczym jest kwestionariusz ankiety. Literatura: Dutkiewicz W.: Podstawy metodologii bada. Wyd. Stachurski, Kielce 2001 86

21. C. Empatia jest umiejtnoci postrzegania, rozumienia i wczuwania si w stan innej osoby. To zdolno do tworzenia trafnych wyobrae na temat tego, co dzieje si we wntrzu innej osoby, co ona przeywa, czego pragnie. Naley pamita, e empatia to wspólodczuwanie, ale nie wspólczucie. Literatura: lusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K. (red.): Podstawy pielgniarstwa. Tom I Wydawnictwo Czelej, Lublin 2004 22. D. ,,Kada pielgniarka, równolegle z zadaniami realizowanymi na rzecz podmiotu opieki, powinna wykonywa te, których celem jest inwestowanie we wlasny profesjonalny rozwój, rozwój pielgniarstwa i poprawne funkcjonowanie pielgniarstwa jako systemu." Literatura: Ciechaniewicz W.: Pielgniarstwo wiczenia. PZWL, Warszawa 2006 23. B. Mediana to rodkowa w szeregu uporzdkowanym. Literatura: Górkiewicz M., Kolacz J.: Statystyka medyczna. Podejcie praktyczne w zastosowaniu MS Exel. Wyd. Uniwersytetu Jagielloskiego, Kraków 2001 24. B. Poczta elektroniczna jest to usluga w sieci Internet oparta na urzdzeniach telekomunikacyjnych i przystosowanym do tego celu oprogramowaniu, pozwalajca na przesylanie wiadomoci i plików pomidzy komputerami. Literatura: Dec Z., Konieczny R.: ABC.... komputera. Edition 2000, Kraków 1999 25. A. Donabedian w latach 60-tych opracowal pomiary skutecznej opieki medycznej. Jego zdaniem jako wiadczonej opieki jest zdeterminowana trzema elementami, które nazwal: ,,struktura, proces, wynik". Literatura: Kózka M.: Wybrane standardy opieki pielgniarskiej. Instytut Pielgniarstwa CM UJ, Kraków 1997 26. C. Zgodnie z podejciem rodowiskowym, propagowanym przez WHO, promocja zdrowia sklada si z nastpujcych faz: zdefiniowanie potrzeb, wybór liderów, monitorowanie i ewaluacja. Definiowanie potrzeb jest pierwsz faz promocji zdrowia w rodowisku lokalnym i powinno by dokonywane na podstawie danych naukowych lub epidemiologicznych z uwzgldnieniem potrzeb okrelonych przez samych czlonków spolecznoci. Literatura: Formaski J.: Psychologia rodowiskowa. PZWL, Warszawa 2004 27. A. Socjologowie styl ycia wi z przynalenoci do okrelonych grup spolecznych. Styl ycia jest bezporednio zwizany z kultur i przez ni ksztaltowany. rodowisko spoleczne podsuwa jednostce ogólny schemat stylu ycia, ale konkretne decyzje wyboru alternatywnych zachowa nale do niej. Czlowiek sam wybiera taki styl ycia, wartoci i wzory, które uzna za najlepsze. Czlowiek ponosi odpowiedzialno za swoje zdrowie. Literatura: Taranowicz I., Majchrowska A., Kawczyska-Butrym Z.: Elementy socjologii dla pielgniarek. Czelej, Lublin 2000

87

28. A. Odnoszenie sukcesów w procesie promowania zdrowia zaley od aktywnego zaangaowania w ten proces obywateli, którzy s wyposaeni we wlaciw wiedz i umiejtnoci, które przeka mlodszym od siebie w procesie socjalizacji. W przypadku doradzania problem identyfikowany jest przez doradc i to on inicjuje kontakt. Literatura: Charzyska - Gula M.: Edukacja zdrowotna rodziny. Poradnik dla pielgniarki rodzinnej. Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób Ukladu Krenia; Lublin 2002 29. A. Teoria kulturowej opieki pielgniarskiej M. Leininger ,,uznaje si jako najszersz holistyczn teori pielgniarstwa, poniewa bierze ona pod uwag calo ycia czlowieka, jego egzystencj z uwzgldnieniem jego spolecznej struktury, wiatopogldu, wartoci kulturowych rodowiskowego kontekstu, jzyka oraz naturalnych (ludowych) i zawodowych systemów opieki. Teoria ta ma nie tylko aspekt holistyczny, ale jeszcze nowy, bo ekologiczny uwzgldniajcy.... czynniki rodowiska przyrodniczego". Literatura: Wroska I.: Rola spoleczno-zawodowa pielgniarki. Studium z zakresu wspólczesnego pielgniarstwa. CEM, Warszawa 1997 30. C. Obecnie przyjmuje si, e stan zdrowia uwarunkowany jest glównie poprzez styl ycia. Literatura: Taranowicz I., Majchrowska A., Kawczyska-Butrym Z.: Elementy socjologii dla pielgniarek. Czelej, Lublin 2000 31. D. ,,Pracodawca jest zobowizany uwzgldni wniosek pracownika o skierowanie na dodatkowe badanie lekarskie w nastpujcych sytuacjach: · jeli pracownik odczuje pogorszenie stanu zdrowia i zglosi podejrzenie, e powodem tego stanu s warunki pracy, w jakich j wykonuje, · jeli pracownik poinformuje, i podejrzewa, e zapadl na chorob, która moe mie charakter choroby zawodowej." Literatura: Dawydzik L. T.: Ochrona zdrowia pracujcych. PZWL, Warszawa 2003 32. D. Kodeks pracy wymienia kompetencje dwóch inspekcji: - Pastwowa Inspekcja Pracy ­ sprawuje nadzór i kontrol przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczestwa i higieny pracy; - Pastwowa Inspekcja Sanitarna, sprawuje nadzór i kontrol przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków rodowiska pracy. Literatura: Byczkowska Z., Dawydzik L.: Medycyna pracy w praktyce lekarskiej. IMP, Lód, 1999 33. A. Nitrobenzen znalazl zastosowanie jako rozpuszczalnik niektórych farb i pochodnych celulozy, rodek konserwujcy w farbach sprayu, jako skladnik past do podlóg, past do czyszczenia butów. Literatura: Wgrowska-Koski E., Nowakowska B., Soko R., Czerczak R.: Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracujcymi. IMP, Lód 2005 34. C. Nowotwory górnych dróg oddechowych mog by zwizane z naraeniem zawodowym na chrom VI (zlokalizowane w zatokach przynosowych), na zwizki niklu (rak nosa, zatok, krtani), na oleje 88

mineralne nierafinowane (rak zatok nosa). U ludzi stwierdzono nowotwory nosa zwizane z naraeniem na pyl twardego drewna (bukowego, dbowego). Literatura: Byczkowska Z., Dawydzik L.: Medycyna pracy w praktyce lekarskiej. IMP, Lód 1999 35. A. Ksig przeprowadzonych kontroli prowadzi Wojewódzki Orodek Medycyny Pracy w odniesieniu do podstawowych jednostek medycyny pracy, bdcych zakladem opieki zdrowotnej oraz lekarzy i pielgniarek praktykujcych indywidualnie. Literatura: §5 ust.1 rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2003r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej sluby medycyny pracy oraz sposobu jej przechowywania (Dz. U. Nr 37, poz.328). 36. C. Okres, w którym wystpienie udokumentowanych objawów chorobowych upowania do rozpoznania zawodowej astmy oskrzelowej pomimo wczeniejszego zakoczenia naraenia zawodowego, wynosi 1 rok. Literatura: Rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczególowych zasad postpowania w sprawach zglaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów wlaciwych w tych sprawach (Dz. U. Nr 132, poz. 1115). Poz. nr 6 wykazu chorób zawodowych. 37. B. Profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana jest nad dziemi i mlodzie objtymi obowizkiem szkolnym i obowizkiem nauki oraz ksztalccymi si w szkolach ponadgimnazjalnych do ukoczenia 19 roku ycia. Literatura: § 1 pkt 1 rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziemi i mlodzie (Dz. U. z 2004r. Nr 282, poz. 2814). 38. A. W tworzeniu SzPZ i realizowaniu programu najwaniejsze jest polczenie kilku elementów, takich jak.: - ludzie (spolecznoci szkolnej, rodziców, osób pracowników organizacji wspierajcych t ide), - koncepcja; okrelenie cech, kryteriów takiej szkoly i celu, do którego zmierzamy, - strategia; metody, podejcia pracowników, zasady promocji zdrowia, - model, technologia dzialania, etapy pracy pracowników ich realizacja. Literatura: Woynarowska B., Sokolowska M. (red.): Szkola promujca zdrowie. Dowiadczenia dziesiciu lat. KOWEZ, Warszawa 2000 39. D. Profilaktyka wtórna ma na celu identyfikacj grup ryzyka, wczesne wykrywanie objawów zaburze oraz wczesne podjcie dziala naprawczych w celu zahamowania rozwoju zaburze. Istotnym elementem profilaktyki drugorzdowej s testy przesiewowe, wykonywane w celu wstpnej identyfikacji nierozpoznanych dotychczas chorób i zaburze, co pozwala na wyrónienie populacji osób, które prawdopodobnie maj dan chorob lub zaburzenie. Natomiast kluczowym elementem profilaktyki wtórnej w odniesieniu do populacji uczniowskiej s powszechne profilaktyczne badania lekarskie, które maj na celu dokonanie oceny rozwoju fizycznego, identyfikacji czynników zagraajcych i sprzyjajcych zdrowiu ucznia w jego rodowisku oraz zaplanowanie niezbdnych dziala diagnostycznych lub korekcyjnych i leczniczych. Literatura: Oblaciska A., Ostrga W. (red.): Standardy i metodyka pracy pielgniarki i higienistki szkolnej. IMiDz, Warszawa 2003 89

40. B. Do badania pomiaru wysokoci ciala ucznia glow ustawia si w plaszczynie uszno-ocznej, tak, aby górne krawdzie otworów usznych i dolne krawdzie oczodolów znajdowaly si na tym samym poziomie. Literatura: Jodkowska M., Woynarowska B., Oblaciska A.: Test przesiewowy do wykrywania zaburze w rozwoju fizycznym u dzieci i mlodziey w wieku szkolnym. IMiDz, Warszawa 2007 41. C. Olnienie jest to stan charakteryzujcy si odczuciem niewygody podczas patrzenia i/lub oslabionej zdolnoci rozpoznawania przedmiotów. Literatura: Woynarowska B. (red.): Zdrowie i szkola. PZWL, Warszawa 2000 42. B. U mlodziey mona wyróni 4 typy endogennych zespolów depresyjnych: ,,czyst depresj" objawiajc si cich rezygnacj, obnionym nastrojem i napdem oraz nieokrelonym lkiem, ,,depresj rezygnacyjn" ­ oprócz podstawowych objawów depresji, nastpuj trudnoci w nauce, poczucie bezsensu ycia, próby samobójcze, ,,depresj z niepokojem" ­ ze zmiennoci nastroju i autodestrukcyjnymi zaburzeniami zachowania, ,,depresj hipochondryczn", w której dominuj somatyczne objawy lku i zachowania hipochondryczne. Literatura: Oblaciska A., Woynarowska B.: Profilaktyczne badania lekarskie i inne zadania lekarza w opiece zdrowotnej nad uczniami. Instytut Matki i Dziecka. Zaklad Medycy Szkolnej. Warszawa 2002 43. C. Zgodnie zaloeniami F. Nightingale, podstawowa edukacja pielgniarek powinna odbywa si przy lóku chorego, aby umoliwi zdobywanie podstaw wiedzy pielgniarskiej, opanowania technik pielgniarskich i przygotowania do wiadczenia opieki celowej i planowej skoncentrowanej wokól pacjenta. Literatura: Poznaska S.: U podstaw pielgniarstwa [w:] Poznaska S., Plaszewska - ywko L. Wybrane modele pielgniarstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloskiego, Kraków 2001 44. D. Stosujc mankiet standardowy u osób otylych - wyniki pomiaru s istotnie zawyone w stosunku do rzeczywistych. Zbyt szeroki mankiet u osób bardzo szczuplych powoduje uzyskanie zanionych wartoci cinienia. Literatura: Januszewicz W., Sznajderman M.: Nadcinienie ttnicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003 45. C. Zakaenia ukladu moczowego mog przebiega z bolesnym parciem na mocz, bólami przy oddawaniu moczu najczciej piekcymi i uczuciem niepelnego oddania moczu. S to tzw. objawy dyzuryczne. Literatura: Myliwiec M.: Diagnostyka i podzial chorób nerek. [w:] Zarys chorób wewntrznych dla studentów pielgniarstwa. Daniluk J., Jurkowska G. (red.): Wydawnictwo Czelej, Lublin 2005 46. B. Przygotowanie do badania: Naley przerwa stosowanie leków p/tarczycowych na 5 dni, a podawanie L-T4 (jeeli jest stoso90

wana w leczeniu wola) na 3 tygodnie przed badaniem (z wyjtkiem sytuacji, kiedy si planuje test hamowania). Trzeba równie zapyta o przyjmowanie innych leków zawierajcych jod. W przypadku scyntygrafii jodowej chory powinien by na czczo. Literatura: Szczeklik A.: Choroby wewntrzne. Medycyna Praktyczna, Kraków 2005 Bezwzgldnym przeciwwskazaniem do wykonania badania scyntygraficznego tarczycy jest cia. Literatura: Daniluk J., Jurkowska G.: Zarys chorób wewntrznych dla studentów pielgniarstwa. Czelej, Lublin 2005 47. D. Niedokrwistoci niedoborowe stanowi najwiksz grup poród wszystkich rodzajów niedokrwistoci. Najczstsz przyczyn niedoboru elaza jest jego utrata wskutek przewleklych krwawie (80% wszystkich przypadków). Do najczciej wymienianych przewleklych krwawie nale: krwawienia z przewodu pokarmowego, krwawienia z dróg rodnych u kobiet, utrata krwi wskutek dializoterapii, krwawienia z innych narzdów. Literatura: Herold G.: Medycyna Wewntrzna. PZWL, Warszawa 2004 48. A. Jest to objaw rónicujcy dyskopati od zesztywniajcego zapalenia stawów krgoslupa. Ból obustronny wystpujcy z charakterystycznym uczuciem sztywnoci nasila si w trakcie spoczynku. Literatura: Mackiewicz S., Zimmermann-Górska I. Reumatologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1995 49. B. Rewitalizacja jest to odzyskiwanie i utrzymywanie szeregu podstawowych funkcji starego organizmu za pomoc psychoterapii, leków, diety i fizykoterapii. Postpowanie rewitalizacyjne cile lczy si z profilaktyk i geriatri. Literatura: Jabloski L., Wysokiska-Miszczuk J.: Podstawy gerontologii i wybrane zagadnienia z geriatrii. Czelej, Lublin 2000 50. C. Zmiany czynnociowe nerek wystpujce w staroci, które predysponuj do zaburze gospodarki wodno-elektrolitowej to: zmniejszenie przesczania klbuszkowego i przeplywu krwi, ograniczenie zdolnoci wydalania jonów wodorowych oraz ograniczenie zdolnoci zagszczania moczu i zmniejszona zdolno do konserwacji i wydzielania sodu. Literatura: Wieczorowska-Tobis K., Talarska D.: Geriatria i pielgniarstwo geriatryczne. PZWL, Warszawa 2008 51. B. Jednym z wanych wyzwa w geriatrii jest profilaktyka geriatryczna, której celem jest ograniczenie wplywu chorób lub niekorzystnych zachowa na przebieg starzenia, a przez to zwikszenie prawdopodobiestwa osignicia pomylnej staroci. Literatura: Grodzki T., Kocemba J., Skalska A.: Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Wydawnictwo Via Medica, Gdask 2006 52. B. Deficyt samoobslugi u starszego pacjenta z chorob Alzheimera wynika z przewleklych i postpujcych zaburze poznawczych. Literatura: Wieczorowska - Tobis K., Talarska D.: Geriatria i pielgniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008

91

53. B. Oceny sprawnoci funkcjonalnej osoby starszej mona dokona za pomoc nastpujcych narzdzi: ADL, IADL, skala Barthel, MMSE, GDS, testy równowagi i chodu. Literatura: Wieczorowska-Tobis K., Talarska D.: Geriatria i pielgniarstwo geriatryczne. PZWL, Warszawa 2008 54. D. Skuteczno w lagodzeniu bólu nowotworowego jest zalena od dziala kontrolujcych cierpienie wszechogarniajce (totalne). Dlatego kontroli bólu nowotworowego w sferze somatycznej powinny towarzyszy dzialania lagodzce cierpienie psychiczne i duchowe chorego. Literatura: De Walden-Galuszko K., Kaptacz A. (red.): Pielgniarstwo w opiece paliatywnej. PZWL, Warszawa 2005 55. A. W Polsce choroby serca i naczy s najczstsz przyczyn zgonów i jedn z najczstszych przyczyn inwalidztwa - choroby ukladu sercowo-naczyniowego s odpowiedzialne w 57% za zgony kobiet i 48% mczyzn. Choroby te s równie glówna przyczyn umieralnoci przedwczesnej. Literatura: Podolec P. (red.): Podrcznik Polskiego Forum Profilaktyki Tom I . Medycyna Praktyczna, Kraków 2007 56. B. Pelna ewolucja krzywej moe rozwin si naprawd bardzo szybko. Typowo najpierw unosi si odcinek ST, nastpnie pojawiaj si zalamki Q, a wreszcie odcinek ST wraca do linii izoelektrycznej, dochodzi natomiast do odwrócenia zalamka T. Literatura: Hampton J.R.: EKG w praktyce. PZWL, Warszawa 1996 57. A. Po ustaleniu rozpoznania niewydolnoci serca, nasilenie objawów klinicznych stanowi informacj o stopniu zaawansowania choroby. Powszechnie stosuje si w tym celu Klasyfikacj Nowojorskiego Towarzystwa Kardiologicznego (NYHA). Literatura: European Society of Cardiology: Standardy postpowania. Niewydolno serca. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Warszawa 2003 58. A. Koarktacja aorty to zwenie jej wiatla powstaje zazwyczaj tu poniej odejcia lewej ttnicy podobojczykowej w przewaajcej czci przypadków stwierdza si je w cieni aorty, rzadziej w obrbie luku, czci piersiowej czy brzusznej. Literatura: Januszewicz A.: Nadcinienie ttnicze zarys patogenezy, diagnostyki i leczenia. Medycyna Praktyczna, Kraków 2007 59. B. Zespól Fallota jest wad najczciej predysponujc do napadów hipoksemicznych, w którym anatomia wady i hemodynamika (zwenie ttnicy plucnej, zwenie drogi odplywu z prawej komory, ubytek w przegrodzie midzykomorowej) uniemoliwiaj przy naglym skurczu stoka ttnicy plucnej naplyw krwi do pluc powodujc przeciek prawo-lewy w napadzie i niedotlenienie krwi ttniczej. Literatura: Kubicka K., Kawalec W.: Kardiologia dziecica. PZWL, Warszawa 2003 60. D. Za rehabilitacj kardiologiczn mona uzna skoordynowane dzialania prowadzce do uzyskania optymalnej sprawnoci fizycznej, psychicznej i spolecznej pacjenta z chorob ukladu krenia, 92

umoliwiajce osignicie jak najbardziej samodzielnego funkcjonowania w yciu codziennym i satysfakcjonujcego udzialu w yciu spolecznym, dajce pacjentowi poczucie dobrej jakoci ycia i równoczenie, jeli jest to moliwe, usuwajce czynniki ryzyka i zmniejszajce zaburzenia chorobowe. Literatura: Bromboszcz J., Dylewicz P.: Rehabilitacja kardiologiczna-stosowanie wicze fizycznych. Elipsa-Jaim, Kraków 2005 61. D. Wzrost hematokrytu obserwowany podczas leczenia EPO moe pogorszy kontrol RR. Nadcinienie indukowane przez erytropoetyn jest przypisywane wzrostowi lepkoci krwi, nasileniu odpowiedzi presyjnej na noradrenalin i angiotensyn II, bezporedniemu dzialaniu naczyniokurczcemu, zwikszeniu stenia wapnia w cytoplazmie, zwikszeniu stenia serotoniny i endoteliny 1 w krwi. Literatura: Craig Tisher C., Ch. S. Wilcox: Nefrologia. Urban & Partner, Wroclaw 1997 62. D. Przewaga erytrocytów wylugowanych, o zmienionym ksztalcie (erytrocyty dyzmorficzne) przemawia za chorob klbuszków nerkowych. Literatura: Daniluk. J., Jurkowska G.: Zarys chorób wewntrznych dla studentów pielgniarstwa. Czelej, Lublin 2005 63. C. Klirens dializatora to objto krwi okrelona w jednostce czasu. Zaley od przeplywu krwi, przeplywu dializatu, wspólczynnika przepuszczalnoci masowej KoA (wypadkowa powierzchni blony, jej gruboci i przepuszczalnoci dyfuzyjnej) oraz od hematokrytu krwi. Klirens dializatora jest podstawowym czynnikiem warunkujcym skuteczno dializy. To glównie od niego zaley spadek ste toksyn w czasie zabiegu. Literatura: Pietrzyk J. A., Smolnik T.: Ocena skutecznoci hemodializy. Metoda optymalizacji leczenia hemodializ. [W:] Rutkowski B. (red.): Dializoterapia w praktyce pielgniarskiej. MAK-MED, Gdask 2002 64. C. Bialko stanowi podstawowy material budulcowy i musi by dostarczone w odpowiedniej iloci i jakoci. Bialko zwierzce zawiera wszystkie aminokwasy egzogenne (tj. takie, których organizm chorego sam nie potrafi zsyntetyzowa). Z powodu strat bialka z plynem dializacyjnym zwikszamy ilo spoywanego bialka do 1,3 ­ 1,5 g/kg. Literatura: Milkowski A., Szczypkowska M., Smoleski O.: Zasady ywienia u pacjentów leczonych przy pomocy dializoterapii. [W:] Rutkowski B. (red.): Dializoterapia w praktyce pielgniarskiej. MAK-MED, Gdask 2002 65. C. Wymagane jest, aby pacjent regularnie badal stenie kreatyniny w surowicy, raportowal wyniki do orodka transplantacyjnego. Pacjenci powinni równie zachowywa wyniki bada stenia kreatyniny w surowicy i w ten sposób uczy si rozpoznawania istotnych zmian czynnoci przeszczepu. Naley kontaktowa si z pacjentami, którzy nie wykonuj regularnych kontroli stenia kreatyniny i przypomina, jak istotne dla zapobiegania niewydolnoci przeszczepu jest czste wykonywanie bada. Literatura: Pczek L., Senatorski G.: Podrcznik transplantacji nerek. Czelej, Lublin 2007 66. C. Najczstsz przyczyn zgonów chorych po przeszczepieniu nerki s choroby sercowo-naczyniowe, tak zreszt jak i w populacji ogólnej. Przez okrelenie choroby sercowo-naczyniowej rozumie 93

si chorob niedokrwienn serca, zmiany miadycowe ttnic mózgowych i obwodowych. Literatura: Rowiski W., Walaszewski J., Pczek L.: Transplantologia kliniczna. PZWL, Warszawa 2004 67. C. Lipohipertrofia, to przeronita tkanka podskórna powstaje w wyniku zbyt czstego podawania insuliny w to samo miejsce lub zbyt blisko siebie. Powoduje to mniejsz absorpcj insuliny. Literatura: Hanas R.: Cukrzyca typu 1 u dzieci, mlodziey i doroslych. Dia ­ Pol Spólka z o.o., Bydgoszcz 2003 68. D. Moemy do precyzyjnie obliczy, o ile naley zmniejszy przed wysilkiem fizycznym ilo insuliny krótkodzialajcej w stosunku do podawanej zwykle dawki. W obliczeniach naley uwzgldni: · poziom glikemii przed wysilkiem, · wielko i energetyczno planowanego posilku (wplywa na glikemi ze wzgldu na czas wchlaniania skladników pokarmowych), · wielko i czas trwania wysilku fizycznego (dzialanie hipoglikemizujce). Literatura: Otto-Buczkowska E. (red.): Cukrzyca typu 1. Cornetis, Wroclaw 2006 69. A. Zalecany schemat wykrywania cukrzycy ciarnych jest dwustopniowy i obejmuje test przesiewowy i diagnostyczny. Test przesiewowy polega na doustnym obcieniu 50 g glukozy miedzy 24 a 28 tygodniem ciy, nie wymaga przeprowadzenia go na czczo. Wynik interpretuje si po 1 godzinie od momentu podania 50 g glukozy. Literatura: Tato J., Czech A. (red.): Diabetologia. Tom I i II. PZWL, Warszawa 2001 70. A. Cukrzyca jest coraz powaniejszym problemem w spoleczestwach starzejcych si. Planujc edukacj, oprócz cukrzycy i jej powikla, naley pamita o problemach wieku podeszlego, nale do nich: wspólistnienie innych chorób, postpujce obnienie sprawnoci psychofizycznej (zaburzenie pamici, zaburzenia wzroku, zaburzenia sluchu, trudnoci w czynnociach manualnych), powiklania cukrzycy, powiklania leczenia (hipoglikemia). Literatura: Sieradzki J. (red.): Cukrzyca Tom 2. Via Medica, Gdask 2007 71. D. Nadrzdnym zadaniem, które musz realizowa czlonkowie zespolu edukacyjnego, jest poprawa jakoci ycia chorego na cukrzyc. Dy si do zmiany roli pacjenta z biernego ,,wykonawcy" zalece lekarskich na aktywnego partnera, wspólodpowiedzialnego i wspóluczestniczcego w procesie terapii, jednoczenie uzyskujcego wiksz niezaleno. Literatura: Sieradzki J.: Cukrzyca. t. 2. Via Medica, Gdask 2007 72. B. Insulina Novorapid jest analogiem insuliny ludzkiej. Literatura: Grzeszczak W.: Farmakoterapia w cukrzycy. Via Medica, Gdask 2007 73. A. Podstawowym dokumentem midzynarodowym okrelajcym prawa dziecka oraz konieczno poszanowania i ochrony jego praw jest Midzynarodowa Deklaracja Praw Dziecka ­ uchwalona i przyjta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 20 listopada 1959 roku. 94

74. B. Duszno - podmiotowe uczucie utrudnienia oddychania moe mie charakter wdechowy, wydechowy i wdechowo-wydechowy. Zwenie krtani i tchawicy spowodowane np. obrzkiem gloni o podlou alergicznym, obecnoci ciala obcego, wrodzon wiotkoci nagloni i krtani jest przyczyn dusznoci typu wdechowego. Duszno wdechowo-wydechow obserwuje si w przebiegu zapalenia pluc i oplucnej. Duszno wydechowa jest charakterystyczna dla chorób przebiegajcych ze zweniem mniejszych oskrzeli, przykladem, czego jest obturacyjne zapalenie oskrzeli i astma oskrzelowa. Literatura: Górnicki B., Dbiec B., Baszczyski J. (red.): Pediatria. Tom 1 i 2 PZWL, Warszawa 2002 75. A. Zespól aspiracji smólki jest nastpstwem cikiej zamartwicy wewntrzmacicznej. Wystpuje u noworodków urodzonych po 34 tyg. ciy, gdy tylko plody o odpowiednim stopniu dojrzaloci reaguj na ostre niedotlenienie wydaleniem smólki i wykonywaniem glbokich oddechów. Literatura: Górnicki B., Dbiec B., Baszczyski J. (red.): Pediatria. Tom 1 i 2 PZWL, Warszawa 2002 Pietrzyk J.J. (red.): Wybrane zagadnienia z pediatrii. Podrcznik dla studentów medycyny i lekarzy. Tom 1 i 2 Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloskiego, Kraków 2004 76. C. Niemowlta i male dzieci nie potrafi spelni polece osoby wykonujcej drena drzewa oskrzelowego. Odkrztuszanie mona u nich wywola prowokujc dziecko do miechu lub uciskajc palcami na tchawic ponad rkojeci mostka. Literatura: Górnicki B., Dbiec B., Baszczyski J. (red.): Pediatria. Tom 1 i 2 PZWL, Warszawa 2002 77. A. Do objawów wrodzonej niedoczynnoci tarczycy nie naley tachykardia, która wystpuje w nadczynnoci gruczolu tarczowego. Literatura: Górnicki B., Dbiec B., Baszczyski J.(red.): Pediatria. Tom 2 PZWL, Warszawa 2002 78. B. Dieta w mukowiscydozie powinna by odpowiednia do wieku, wysokokaloryczna, wysokobialkowa, o prawidlowej zawartoci wysokiej jakoci tluszczów. Literatura: Górnicki B., Dbiec B., Baszczyski J.: Pediatria. Tom I PZWL, Warszawa 2002 79. C. Albuminy s jedynym preparatem krwi wolnym od ryzyka przeniesienia chorób wirusowych. Literatura: Fibak J. (red.): Chirurgia. Podrcznik dla studentów. Wyd. 3 dodruk. Wydaw. Lekarskie PZWL, Warszawa 2005 80. A. Pooperacyjna niedoczynno przytarczyc, objawiajca si tyczk spowodowan usuniciem gruczolów przytarczycowych lub podwizaniem ttnic tarczowych. Objawy tyczki wystpuj najczciej kilkanacie/kilkadziesit godzin po zabiegu operacyjnym. Literatura: Kapala W.: Pielgniarstwo w chirurgii: wybrane problemy z praktyki pielgniarskiej oddzialów chirurgii ogólnej. Wyd. 2 uzup.: Czelej, Lublin 2006

95

81. C. W przypadku niepowiklanych zlama kilku eber podstaw leczenia jest intensywna rehabilitacja oddechowa zapobiegajca niedodmie. Zbdne jest natomiast podawanie leków przeciwkaszlowych, antybiotyków, a bldne zakladanie wszelkiego rodzaju opatrunków unieruchamiajcych klatk piersiow. Literatura: Brongel L., Duda K.: Mnogie i wielonarzdowe obraenia ciala. PZWL, Warszawa 2001 82. A. Oparzenie zasadami jest znacznie powaniejsze i siga znacznie glbiej, ni oparzenie kwasami. Oparzenie zasadami powoduje glbok martwic rozplywan. Oparzenie kwasami prowadzi do koagulacji bialka. Literatura: Walewska E. (red.): Podstawy pielgniarstwa chirurgicznego. PZWL, Warszawa 2006 83. A. Celem operacji pomostowania naczy wiecowych tzw. by ­ passy wiecowe (CABG) jest poprawa ukrwienia serca, dziki czemu ustpuj dolegliwoci bólowe. Literatura: Szmidt J.: Podstawy chirurgii t.1. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2004 84. D. Chorob Hirschsprunga naley podejrzewa u kadego noworodka z opónionym do 48 godzin oprónieniem ze smólki i u kadego z objawami niskiej niedronoci. Literatura: Grochowski J. (red.): Wybrane zagadnienia z chirurgii dziecicej. Wydawnictwo Fundacji ,,O zdrowie dziecka", Kraków 1999 85. B. Planujc obsad pielgniarek operacyjnych naley zwróci uwag na to, aby przy kadym zabiegu operacyjnym byly zatrudnione 2 pielgniarki operacyjne ­ 1 asystujca, 2- pomagajca. Literatura: Ciuru M. J.: Pielgniarstwo operacyjne. ADI, Lód 1998 86. C. Walwulotom sluy do przecicia lub rozerwania zastawek ylnych bez uszkodzenia ciany yly. Literatura: Noszczyk W.: Chirurgia ttnic i yl obwodowych. PZWL, Warszawa 1998 87. C. Czaszka po lacinie nazywa si ,,cranium", dlatego te narzdzie chirurgiczne sluce do cicia czaszki to kraniotom. Literatura: Schirmer M.: Neurochirurgia. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wroclaw 1998. 88. C. Klemy Guyon (nerkowe) s precyzyjnym narzdziem chirurgicznym o dlugoci 240 mm. W przypadku, gdy wyosobnienie naczy jest trudne szypul nerkow podwizuje si w caloci. Najpierw podwizuje si moczowód i przecina, co poprawia odstp do szypuly naczyniowej. Po oddzieleniu szypuly od otaczajcych tkanek, pczek naczyniowy zapina si klemem Guyona od strony nerki i od strony pnia naczyniowego. Nerk odcina si midzy zaloonymi klemami. Poniej klemu od strony pnia zaklada si dwie podwizki z nici wchlanialnej nr 2 i podwizk niewchlanialn nr 2. Literatura: Czarnecka Z., Maliska W.: Instrumentarium i przebieg zabiegów w chirurgii, ginekologii i urologii. ADI, Lód 1998

96

89. D. Roztwór kardioplegiczny to roztwór elektrolitów lub krew chorego z du zawartoci potasu, podawany do naczy wiecowych w celu zatrzymania czynnoci elektrycznej i mechanicznej serca. Literatura: Religa Z.(red.): Zarys kardiochirurgii. PZWL, Warszawa 1993 90. D. Wspólczesne metody zespalania koci znane s pod nazw zespolenia A-O. Pozwalaj one leczy bez zewntrznego unieruchomienia. Taki typ zespolenia nazywa si osteosyntez stabiln. Wymaga ona spelnienia nastpujcych warunków: anatomicznego nastawienia odlamów, zespolenia wykluczajcego wzajemn ruchomo odlamów, utrzymanie zespolenia do uzyskania zrostu kostnego. W osteosyntezie stabilnej wewntrznej wykorzystuje si kilka rodzajów zespole: · dociskowe (za pomoc wkrtów), · osiowe (za pomoc plytek dociskowych), · mieszane (za pomoc plytek i wkrtów), · ródszpikowe (za pomoc gwodzi i prtów). Osteosynteza zewntrzna natomiast umoliwia: stabilizacj, skrócenie, wydluenie, korekcj wydluenia fragmentów kostnych. Literatura: Gadzik T. Sz.: Podstawy ortopedii i traumatologii narzdu ruchu. PZWL, Warszawa 2001 91. D. Z praktycznego punktu widzenia wane jest, e uogólnione drgawki, bdce toksyczn reakcj orodkowego ukladu nerwowego na anestetyki znieczulenia regionalnego, poprzedzone s objawami ostrzegawczymi, m. in.: brak czucia na jzyku i na wargach, metaliczny smak, zawroty glowy, oczopls, niewyrana mowa, zaburzenia widzenia. Literatura: Larsen R.: Anestezjologia. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wroclaw 2003 92. C. Przy pomiarze cinienia na koczynie dolnej pacjent powinien lee wygodnie na plecach, koczyn doln naley podtrzymywa nieco przygit w stawie kolanowym, a tony Korotkowa osluchiwa w dole podkolanowym. Literatura: Wolowicka L., Dyk D.: Anestezjologia i intensywna opieka. Klinika i pielgniarstwo. Podrcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 2007 93. C. Dla anestezjologa wane jest, e w okresie okolooperacyjnym wiele czynników moe wywiera wplyw na cinienie wewntrzgalkowe. Nale do nich: cinienie ttnicze krwi, cinienie ylne, oddychanie, anestetyki i rodki zwiotczajce, leki, zewntrzny ucisk oka, laryngoskopia i intubacja. Literatura: Larsen R.: Anestezjologia. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wroclaw 2003 94. D. Parametry pacjenta ze sztuczn drog oddechow monitorowane przed zabiegiem toalety drzewa oskrzelowego, w czasie jego trwania i po nim: · szmery oddechowe, · utlenowanie organizmu przez ocen barwy skóry i blon luzowych, saturacj, · oddech - liczb, rytm, glboko, wysilek oddechowy, · odruch kaszlowy, · parametry oddechowe respiratora, · wydzielin z dróg oddechowych ­ ilo, charakter, zapach, barw, · parametry kardynalne ­ ttno, RR, EKG, · cinienie ródczaszkowe jeli to moliwe. 97

Literatura: Wolowicka L., Dyk D.: Anestezjologia i intensywna opieka. Klinika i pielgniarstwo. Podrcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 2007 95. C. Zapobieganie obrzkowi mózgu poprzez uloenie pacjenta polega na zastosowaniu uniesienia glowy pod ktem 30o w stosunku do osi tulowia. Literatura: Wolowicka L., Dyk D.: Anestezjologia i intensywna opieka. Klinika i pielgniarstwo. Podrcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 2007 96. A. BLS to podstawowe zabiegi resuscytacyjne polegajce na udronieniu dróg oddechowych, sztucznej wentylacji i masau serca. Literatura: Wytyczne 2005 Resuscytacji Kreniowo-Oddechowej. Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2005 97. C. Zgodnie z zaleceniem komisji ekspertów UE skriningiem mammograficznym naley obj kobiety w wieku 50-69 lat, mammografi naley wykonywa, co 2-3 lata, wyniki skriningu mammograficznego do 50 r.. s niejednoznaczne, jednak daj stosunkowo wiksz wykrywalno ni inne metody. Literatura: Kordek R. (red.): Onkologia ­ podrcznik dla studentów i lekarzy. Via Medica, Gdask 2007 98. C. Umown granic czasow midzy odczynami popromiennymi wczesnymi i pónymi jest okres 6-ciu miesicy od zakoczenia leczenia. Literatura: Jeziorski A. (red.): Onkologia ­ podrcznik dla pielgniarek. PZWL, Warszawa 2005 99. A. Rany rozlegle po usuniciu grup wzlów chlonnych (limfadenektomie pachowe, pachwinowe, ukladu chlonnego szyi) s szczególnie podatne na zakaenia, sprzyja temu dodatkowo zbierajca si w ranie chlonka, która wymaga okresowej ewakuacji. Literatura: Jeziorski A. (red.): Onkologia ­ podrcznik dla pielgniarek. PZWL, Warszawa 2005 100. D. Napromienianie na okolice jamy brzusznej u chorych z rakiem trzonu macicy moe powodowa powiklanie wczesne w postaci biegunki. Glównymi elementami opieki pielgniarskiej u pacjentek z biegunk s: obserwacja w kierunku odwodnienia, obserwacja iloci, charakteru i czstoci wyprónie, zalecenia dietetyczne, pomoc w utrzymaniu higieny. Wykonywanie zlece lekarskich jest udzialem pielgniarki w procesie leczenia. Literatura: Koper A., Wroska I.: Problemy pielgnacyjne pacjentów z chorob nowotworow. Czelej, Lublin 2003 101. B. Program rehabilitacji po rekonstrukcji piersi z uyciem ekspandera i endoprotezy obejmuje wiczenia ruchowe koczyny górnej i pasa barkowego po stronie operowanej, wiczenia oddechowe, masa odtworzonej piersi, masa ulatwiajcy odplyw chlonki z koczyny po stronie operowanej. Literatura: Jassem J.: Rak sutka. Podrcznik dla studentów i lekarzy. Wydawnictwo Sprinter PWN, Warszawa 1998

98

102. C. Skala ESAS (Edmonton Symptom Assessment Scale) jest narzdziem oceny jakoci ycia pacjenta, glównie stanu somatycznego, stosunkowo prosta (linie o dlugoci 10 cm, na których pacjenta zaznacza nasilenie aktualnie odczuwanych dolegliwoci), szczególnie chtnie stosowana w opiece stacjonarnej. Literatura: de Walden-Galuszko K., Kaptacz A.: Pielgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej. PZWL, Warszawa 2005 103. D. Podstawowe zasady kontaktu osoby komunikujcej si z pacjentem agresywnym to: · powstrzyma si od przyjmowania postawy osdzajcej i nie traktowa doslownie obraliwych zachowa pacjenta (uwaa je za przejaw zaburze psychicznych, a nie wyrazu rzeczywistego stosunku chorego do badajcego), · unika nierealnych oczekiwa, np. e agresywny pacjent od pocztku bdzie chcial wspólpracowa albo szybko si uspokoi), · nie okazywa swojej przewagi wynikajcej z dysponowania rodkami przymusu, nie wykonywa gronych gestów i przybiera gronych póz i postaw, · unika przedluajcego si kontaktu wzrokowego, · jeli pacjent zachowuje si halaliwie, unika wzajemnego przekrzykiwania si, gdy zazwyczaj prowadzi to do eskalacji agresji (spokojne odpowiedzi terapeuty mog przyczyni si do zlagodzenia tonu wypowiedzi badanego), · w sytuacjach sam na sam, stara si nie blokowa dostpu do drzwi, nie zamyka drzwi do pokoju itp., by pacjent nie odniósl wraenia, e znalazl si w pulapce, · dawa pacjentowi do zrozumienia, ze jest si wiadomym jego sklonnoci do niebezpiecznych zachowa, · wyraa pragnienie niesienia pomocy pacjentowi w odzyskaniu przez niego samokontroli, · wykorzysta symboliczne przyjazne gesty, np. zaproszenie do zajcia miejsca w wygodnym fotelu, poczstowanie napojem, papierosem, czym do jedzenia, itp. · na samym wstpie rozpozna stopie zdolnoci pacjenta do kontroli impulsywnych agresywnych sklonnoci i oceni wskazania do zastosowania rodków farmakologicznych oraz przymusu bezporedniego. Literatura: Wilczek-Ruyczka E.: Komunikowanie si z chorym psychicznie. Wyd. Czelej. Lublin 2007 Matysiak-Stempniak E.: ABC wiedzy dla pielgniarek o agresji w instytucjach psychiatrycznych. CEM, Warszawa 1997 104. A. Za wiadczenia zdrowotne udzielane osobom chorym psychicznie lub upoledzonym umyslowo przez publiczne zaklady opieki zdrowotnej nie pobiera si od tych osób oplat. [...] (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r. Nr 111 poz. 535 z pón. zm.). Literatura: Dbrowski S.: Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego i jej realizacja. [w:] Bilikiewicz A. i wsp.: Psychiatria. Tom III. Urban&Partner, Wroclaw 2003 105. D. Do zasad, które umoliwiaj wyraenie problemów emocjonalnych przez chorego, mona zaliczy: · dawanie pacjentowi czasu na znalezienie wlaciwych slów do wyraenia uczu, · bycie empatycznym wobec pacjenta, · stawianie pyta otwartych, · pytanie o kwestie psychologiczne i o problemy fizyczne, 99

· wyjanianie psychospolecznych komentarzy pacjenta, jego gestów lub tonów, · podsumowanie tego, co pacjent mówi, · proponowanie wyjanienia tego, co pacjent moe czu lub chce powiedzie. Literatura: Wilczek-Ruyczka E.: Komunikowanie si z chorym psychicznie. Wyd. Czelej, Lublin 2007 106. C. Interwencje terapeutyczne · [...] lagodzi jego poczucie winy [...] · [...] zwiksza jego poczucie bezpieczestwa [...] · [...] udzieli mu informacji [...] · pomaga pacjentowi w znalezieniu rozwiza trudnoci zwizanych z dekompensacj - sluy mu rad · [...] dodawa mu otuchy, pokazujc jego mocne strony Literatura: Kokoszka A.: Postpowanie w stanach naglcych. [w:] Bilikiewicz A. i wsp.: Psychiatria. Tom III. Urban&Partner, Wroclaw 2003 107. B. Model relacji midzyludzkich H. Peplau jest teori rozwoju czlowieka (glównie czlowieka chorego) i cechuje go wielka przydatno w praktyce pielgniarskiej. Podstawowymi koncepcjami w tej teorii s: proces midzyludzki, lk, komunikowanie. W ksztaltowaniu relacji midzyludzkich autorka wyrónia 4 fazy (orientacja, identyfikacja, eksploatacja i rozwizanie. Opisala równie sze podstawowych ról pielgniarki (kogo obcego, ródla informacji, nauczyciela, przywódcy, zastpcy i konsultanta). Literatura: Poznaska S., Plaszewska-ywko L.: Wybrane modele pielgniarstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloskiego, Kraków 2001 108. B. Zasady ogólne: · Treningi zaczyna si dopiero po nawizaniu kontaktu terapeutycznego z pacjentem · Treningi naley rozpoczyna po ustpieniu objawów ostrych [...] · Trudnoci pacjenta formuluje si w sposób operacyjny [...] · Pacjent musi zawsze otrzymywa jasne instrukcje i dokladne wyjanienie kadego etapu treningu · Naley pamita o koniecznoci uzyskiwania czstych informacji zwrotnych [...] · Konieczna jest regularna ocena postpów treningu [...] Literatura: Meder J.: Rehabilitacja. [w] Bilikiewicz A. i wsp.: Psychiatria. Tom III Urban & Partner, Wroclaw 2003 109. C. Wedlug definicji WHO skonstruowanej w 1976 roku, udar mózgu to: nagle rozpoczynajce si naczyniopochodne ogniskowe lub uogólnione zaburzenia funkcji mózgu utrzymujce si dluej ni przez 24 godziny. Literatura: Siebert J., Nuka W.M.: Udar mózgu. VIA MEDICA, Gdask 2007 110. C. Przy istniejcym zespole zaniedbywania polowiczego pielgniarka zawsze ustawia si po stronie niedowladu podczas uruchamiania pacjenta, podawania mu przedmiotów, a take rozmawiania z nim, dziki czemu aktywizowane s obie polowy ciala w równym stopniu. Pielgniarka powinna powici szczególnie duo uwagi slabszej stronie. Literatura: Adamczyk K.: Pielgniarstwo neurologiczne. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2000 100

111. D. Depresja wieku podeszlego ma zloon etiologi. Za czynniki ryzyka uwaa si: normalny proces starzenia si, stany patologiczne tj.: otpienia, inne stany neurodegeneracyjne, choroby ukladu krenia, zaburzenia endokrynologiczne, nowotwory, deficyty w odywianiu si, czynniki psychospoleczne, uwarunkowania genetyczne. Literatura: Prusiski A. (red.): Neurogeriatria. Czelej, Lublin 2004 112. B. Zaklad opiekuczo-leczniczy udziela calodobowych wiadcze zdrowotnych, które obejmuj swoim zakresem pielgnacj i rehabilitacj osób niewymagajcych hospitalizacji, oraz zapewnia im rodki farmaceutyczne i materialy medyczne, pomieszczenie i wyywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a take opiek w czasie organizowanych zaj kulturalno-owiatowych. Literatura: Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakladach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z pón. zm.) ­ art. 32c ust.1. 113. B. Drenie zamiarowe towarzyszy wykonywanym czynnociom, czsto uniemoliwiajc ich plynny przebieg, np. problemem moe by doniesienie szklanki herbaty do ust. W ramach usprawniania ruchowego pacjentom zaleca si rytmiczne wiczenia wahadlowe stawów barkowych i biodrowych, wiczenia w bloczkach z lekkim oporem i wiczenia pod kontrol wzroku. Literatura: Adamczyk K.: Pielgniarstwo neurologiczne. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2000 114. C. Decyzj o skierowaniu do domu pomocy spolecznej i decyzj ustalajc oplat za pobyt w domu pomocy spolecznej wydaje organ gminy wlaciwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy spolecznej. Literatura: Art.59 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z pó. zm.). 115. D. Neurologiczne choroby przewlekle prowadz do obnienia sprawnoci yciowej (rodzinnej, zawodowej oraz towarzyskiej), która uniemoliwia jego dotychczasowe funkcjonowanie w rodowisku. Czsto u tych chorych pojawia si labilno uczuciowa tj. szybka zmiana nastroju (np. przechodzenie od stanu oywienia w placzliwo). Charakterystyczny jest te wzrost lku o zdrowie, prowadzcy do depresji, która przejawia si przygnbieniem, przeywaniem smutku i cierpienia oraz utrat zdolnoci do przey pozytywnych. Literatura: Adamczyk K.: Pielgniarstwo neurologiczne. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2000 116. C. Pozycja Wernickiego-Manna jest zwizana z niedowladem piramidowym dotyczcym prostowników koczyny górnej i zginaczy koczyny dolnej oraz ze spastycznoci miniow. Pacjent przyjmuje pozycj okrelan jako ,,rka prosi, noga kosi", polegajc na zgiciu koczyny górnej i przeprocie koczyny dolnej. Literatura: Adamczyk K.: Pielgniarstwo neurologiczne. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2000 117. D. Podstawowe zadania dla pielgniarki w okresie pooperacyjnym w stosunku do chorych operowanych z powodu dyskopatii ldwiowo-krzyowej to: unieruchomienie i odcienie krgoslupa, walka z bólem oraz edukacja o trybie ycia, jaki powinien prowadzi pacjent. Literatura: Beuth W., lusarz R.: Wybrane zagadnienia z pielgniarstwa neurochirurgicznego (z elementami kliniki i rehabilitacji). Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2002 101

118. B. Krwista wydzielina wydobywajca si z nosa w nastpstwie urazu czaszkowo-mózgowego moe by podbarwionym krwi, plynem ­ mózgowo rdzeniowym. Wlaciwym sposobem postpowania w przypadku plynotoku jest zapewnienie wolnego odplywu wydzieliny w celu ochrony przed zakaeniem drog wstpujc lub zakrztuszeniem si. Literatura: Maksymowicz W.: Neurochirurgia w zarysie. PZWL, Warszawa 1999:85 Schirmer M.: Neurochirurgia. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wroclaw 1998 119. B. Leczenie operacyjne wodoglowia u dzieci, które polega na wprowadzeniu zastawki odprowadzajcej plyn z rozszerzonych komór mózgu do prawego przedsionka lub jamy otrzewnej czyni t metod leczenia bardzo skuteczn, a wczesne wykonanie zabiegu daje moliwo i szans na dalszy, poprawny rozwój i ich prawie normalne ycie. Powiklania po wprowadzeniu zastawki s rzadkie, a dominuje wród nich zatkanie zastawki, inne jak zakaenie w obrbie zastawki, wytworzenie dekompresji komór mózgu, krwiak podtwardówkowy czy wglobienie ródmózgowia s niezmiernie rzadkim powiklaniem. Literatura: Gasskill S. J., Marlin A. E.: Neurologia i neurochirurgia dziecica. Universitas, Kraków 2000 120. C. W przypadku kiedy pacjent ma urojenia lub omamy, osoba pomagajca powinna zachca go do opisu przey. Zainteresowanie pielgniarki i ch zrozumienia wypowiedzi pacjenta powinny zachci go do bliszego wyjanienia przey psychotycznych. Literatura: Bilikiewicz A.: Psychiatria podrcznik dla studentów medycyny. PZWL, Warszawa 2003 121. A. Opieka paliatywna jest to calociowa (holistyczna) opieka nastawiona na zaspokojenie wszystkich podstawowych potrzeb chorego w stanie terminalnym oraz jego rodziny, zarówno podczas jego choroby, jak i w okresie aloby. Literatura: De Walden-Galuszko K. (red.): Podstawy opieki paliatywnej. PZWL, Warszawa 2004 122. C. Zespól yly glównej górnej jest wskazaniem do radioterapii. Zespól yly glównej górnej spowodowany jest przez guz pierwotny lub powikszone wzly chlonne ródpiersia. Radioterapia ródpiersia u ponad 70% chorych w cigu 2 tygodni prowadzi do zmniejszenia objawów np. dusznoci. Literatura: De Walden ­ Galuszko K. (red.).: Podstawy opieki paliatywnej. PZWL, Warszawa 2004 123. C. Próby ucilenia definicji ,,jakoci ycia" doprowadzily do stworzenia pojcia jakoci ycia nadajcego si do zastosowania w medycynie. Jest to ,,jako ycia uwarunkowana stanem zdrowia" i definiuje si j jako funkcjonalny efekt choroby i jej leczenia odbierany przez pacjenta. Literatura: De Walden­Galuszko K., Majkowicz M. (red.): Ocena jakoci opieki paliatywnej w teorii i praktyce. Akademia Medyczna, Gdask 2000 124. B. Pomijajc fakt, czy przeprowadzenie inhalacji u umierajcego dziecka ze skrajnie nasilon dusznoci bdzie w ogóle moliwe, przewodnienie chorego w takim etapie choroby i ,,zalanie" jego pluc wod bdzie tylko nasilalo duszno oraz kaszel (a tym samym znacznie obniy jego jako ycia). Podobnie, duszno nasilaj wszystkie substancje dranice oskrzela (np. dym papierosowy i wonne substancje dranice). Jak udowodniono, wylcznie zastosowanie wiatraków przynosi 102

ulg dziecku, bowiem strumie przeplywajcego powietrza pobudza receptory termiczne w skórze twarzy, które w mechanizmie ujemnego sprzenia zwrotnego w OUN zmniejszaj poczucie dusznoci. Literatura: Karwacki M.: Duszno w chorobach nerwowo-miniowych. [w:] Jassen E. (red.): Duszno w zaawansowanych stanach chorobowych. Via Medica, Gdask 2003 125. C. Dotyk jest najdluej odczuwanym zmyslem. Dlatego w sytuacji umierania chorego, oprócz przekonywania rodziny o potrzebie spokoju, spokojnego przebywania przy chorym mona zachca rodzin do dotykania pacjenta (np. trzymania za rk). Literatura: De Walden-Galuszko K.: U kresu. MAKmed, Gdask 2000. 126. D. Oceny jakoci ycia dokonywane przez pacjentów w stanie terminalnym, podobnie jak oceny przeprowadzone w innych grupach chorych, bior pod uwag cztery jego obszary, s jednak dostosowywane do specyfiki ich stanu: · Sprawno ruchowa. Wyraa si stopniem zdolnoci do samoobslugi. Przydatne narzdzia do tych bada to: (...) lub skala ECOG/WHO. · Stan somatyczny (tj. sprawno podstawowych funkcji fizjologicznych oraz doznania somatyczne chorych). Stan ten oceniaj m.in.(...) oraz STAS (Support Team Assessment Schedule). · Stan psychiczny okrelany jest stopniem przystosowania do choroby, a take nateniem uczu negatywnych (lku, przygnbienia, gniewu) i pozytywnych (radoci, zadowolenia, nadziei). (...) W praktyce badania tego obszaru ograniczono do okrelenia lku i przygnbienia skal HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) (...) · Obszar spoleczny okrela rodzaj i jako kontaktów midzyludzkich. Literatura: Dobrogowski J., Wordliczek J.: Medycyna bólu. PZWL, Warszawa 2004 127. A. ICS ­ Incidance Command System. System zarzdzania zdarzeniem, którego zadaniem jest poprawa bezpieczestwa i prowadzenie akcji ratowniczych kadego rodzaju i zloonoci. Literatura: Campbell J.E. (red.): Basic Trauma Life Support. Medycyna Praktyczna, Kraków 2006 128. D. ólty- stan powany, potencjalnie niestabilny Czerwony- bardzo ciki, niestabilny, ale do uratowania Zielony ­ stabilny, niewielkie obraenia Literatura: Campbell J.E. (red.): Basic Trauma Life Support. Medycyna Praktyczna, Kraków 2006 129. D. Zgodnie z obowizujc ustaw o Pastwowym Ratownictwie Medycznym wszystkie wyej wymienione osoby s uprawnione do podejmowania medycznych dziala ratunkowych w jednostkach systemu. Literatura: Art. 3 pkt 3, 6 oraz art.10 i art.11 ust.1 ustawy z dnia 8 wrzenia 2006r. o Pastwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U z 2006r. Nr 191, poz. 1410 z pón. zm.) 130. D. Najwaniejszym celem leczenia pacjenta po epizodzie tonicia jest zlikwidowanie niedotlenienia. Literatura: Wytyczne 2005 Resuscytacji Kreniowo-Oddechowej. Kraków 2005r.

103

131. A. Adrenalina 1mg rozcieczony do 10ml NaCl, podajemy iv. po 1ml, a do poprawy stanu chorego. Literatura: Wytyczne 2005 Resuscytacji Kreniowo-Oddechowej. Kraków 2005 r. 132. B. Klatka cepowata powstaje w wyniku licznych zlama (wicej ni trzech) eber, w co najmniej dwóch miejscach, powstaje wtedy swobodnie poruszajcy si segment ciany klatki piersiowej. Klasycznie klatka cepowata objawia si paradoksalnymi ruchami oddechowymi ­ wciganie wylamanej czci w trakcie wdechu. Literatura: Pousada L.: Medycyna ratunkowa Urban & Partner Wroclaw 1999 133. D. Odpowied prawidlowa ,,D" zawiera wszystkie elementy, które podnosz atrakcyjno nadawcy. Pozostale odpowiedzi (A, B i C) s niepelne. Literatura: Bik B., Henzel-Korzeniowska A., Przewoniak L., Szczerbiska K.: Wybrane zagadnienia promocji zdrowia. Szkola Zdrowia Publicznego CMUJ, Kraków 1996 134. B. Indywidualne wywiady, poglbione i zogniskowane wywiady grupowe stosujemy wówczas, gdy chcemy uzyska dane jakociowe. Badania ankietowe standaryzowane dostarczaj danych ilociowych. Literatura: Klich J., Kautsch M., Campbell P.: Zarzdzanie w opiece zdrowotnej. Planowanie. Vesalius, Kraków 1998 135. C. Tylko Karta Antynikotynowa zawiera taki punkt. Pozostale, wymienione dokumenty, nie. Literatura: Charzyska-Gula M.: Edukacja zdrowotna rodziny. Poradnik dla pielgniarki rodzinnej. Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób Ukladu Krenia, Lublin 2002 136. C. Negocjacje s czci skladow zarówno gry rynkowej, jak i komunikowania si uczestników rynku. Sztuka negocjacji to jedna z najwaniejszych skladowych w dzialaniach marketingowych. Final powinien prowadzi do zrozumienia potrzeb partnera i doprowadzenie do wspólnej wygranej. Literatura: Kramer T.: Podstawy marketingu. PWE, Warszawa 1997 137. C. Atuty telewizji jako nonika reklamy s bardzo due, jest to doskonaly sposób lczenia obrazu ze slowem mówionym. Minusem takiej reklamy jest cena, dlatego powinna ona by jak najbardziej trafiona i dotrze do najszerszej grupy odbiorców. W tym celu (doboru odbiorców) naley podj dzialania o zasigu terytorialnym sprawdzajce w poszczególnych stacjach target widzów ­ potencjalnych klientów. Literatura: Kramer T.: Podstawy marketingu. PWE, Warszawa 1997 138. C. Do oceny jakoci procesu edukacji stosowane s nastpujce kryteria; Ulatwienie (,,A") ­ ocenie podlega to, czy w realizowanym doradztwie przewidziano konieczno zastosowania rodków ulatwiajcych podjcie odpowiednich zachowa lub zniesienia przeszkód w dzialaniu prozdrowotnym. Indywidualizacja (,,B") ­ sonduje, czy podopiecznemu stworzono moliwo uczenia si we wlasny sposób oraz czy otrzymuje odpowiedzi na wszystkie swoje pytania. Zgodno (,,C") ­ ocenie podlegaj treci i metody zastosowane w doradztwie 104

i ich stopie przystosowania do uwarunkowa ycia osoby wspomaganej w tym doradztwie. Wzmocnienie (,,D") ­ zaplanowany system zacht i nagród. Literatura: Charzyska-Gula M.: Edukacja zdrowotna rodziny. Poradnik dla pielgniarki rodzinnej. Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób Ukladu Krenia, Lublin 2002 139. A. Podstawa prawna: § 6 ust.1 pkt 2 lit. b oraz ust. 2 rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007r. w sprawie rodzaju i zakresu wiadcze zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, udzielanych przez pielgniark albo polon samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 210 poz. 1540) 140. A. Wskanik Pearla ocenia skuteczno metod zapobiegania ciy. Literatura: Troszyski M.: Polonictwo. wiczenia. PZWL, Warszawa 2003 141. B. Loysko stanowi struktur, przez któr s zaspakajane potrzeby plodu. Jego funkcj mona okreli jako: odywcz, oddechow, wydalnicz, endokrynologiczn, bariery ochronnej przeciwko infekcji i immunologicznej reakcji odrzucenia. Literatura: Troszyski M.: Polonictwo. wiczenia. PZWL, Warszawa 2003 142. B. Od drugiego tygodnia po porodzie do koca 3 miesica laktacji podstawowy poziom prolaktyny w surowicy karmicej jest podwyszony i bardzo gwaltownie wzrasta pod wplywem ssania. Utrzymanie laktacji (galaktopeza) zaley przed wszystkim od czstotliwoci i skutecznoci ssania brodawki sutkowej. Literatura: Mikiel­Kostyra K.: Karmienie Piersi. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2000 143. C. Badanie cytologiczne powinno by wykonywane przez kobiet w wieku rozrodczym, co najmniej raz na rok. Literatura: Brborowicz G. H. (red.): Polonictwo. Podrcznik dla polonych i pielgniarek. PZWL, Warszawa 2002 144. C. Wizyta patronaowa powinna obejmowa stan poloniczy matki, ocen dziecka, warunki socjalno-ekonomiczne rodziny oraz bardzo wany element edukacj zdrowotn Literatura: Chazan B.: Polonictwo w praktyce lekarza rodzinnego. PZWL Warszawa 2001 145. A. Odpowied A jest prawidlowa, gdy zawiera wszystkie proponowane dyspozycje, które decyduj o psychologicznych kompetencjach promotora zdrowia. Pozostale odpowiedzi (B, C i D) s niepelne. Literatura: Bik B., Henzel-Korzeniowska, Przewoniak L, Szczerbiska K.: Wybrane zagadnienia promocji zdrowia. Szkola Zdrowia Publicznego CMUJ, Kraków 1996 146. D. Zanik wytwarzania estrogenów zwizany najczciej z menopauz powoduje nieprawidlowoci w metabolizmie koci, estrogeny tak dlugo chroni mas kostn jak dlugo ich wytwarzanie jest wystarczajce. Literatura: Pisarski T. (red.): Polonictwo i ginekologia. PZWL, Warszawa 2OO2 105

147. D. Zadaniem opieki przedkoncepcyjnej jest ocena stanu zdrowia kobiety i jej partnera przed poczciem dziecka. Cele tej opieki odnosz si do utrzymania i potgowania zdrowia matki, dziecka rodziny. Literatura: Lepecka-Klusek C.: Pielgniarstwo we wspólczesnym polonictwie i ginekologii. Wyd. Czelej, Lublin 2003 148. A. Wielowymiarowe uwarunkowania zdrowia podkrela mandala zdrowia, tzw. model ekosystemu czlowieka. Jest on przykladem jednej z holistycznych koncepcji zdrowia. Wskazuje na szereg skomplikowanych powiza i interakcji midzy zdrowiem czlowieka a wieloma systemami, których jest on elementem. Mandal zdrowia tworzy szereg krgów otaczajcych czlowieka znajdujcego si w ich centrum. Glówne obszary determinujce zdrowie czlowieka to ,,kultura" i ,,biosfera", a wic niejako przeciwstawne sobie zakresy: biosfera ­ istniejca niezalenie od ludzkich dziala, i kultura ­ w caloci stworzona przez czlowieka. Pomidzy nimi znajduje si szereg czynników o charakterze biopsychospolecznym (np. praca, rodzina, rodowisko psychospoleczno-ekonomiczne, styl ycia, rodowisko fizyczne, biologia czlowieka), które determinujc zdrowie, jednoczenie wzajemnie na siebie oddzialuj. Literatura: Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M. (red.): Promocja zdrowia dla studentów studiów licencjackich kierunku pielgniarstwo i polonictwo. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2008 149. B. Do metod diagnostycznych szczególnie polecanych w przypadku poronie powtarzajcych si nale USG, histeroskopia i ocena poziomu przeciwcial antyfosfolipidowych. Literatura: Brborowicz G. H.: Polonictwo. Podrcznik dla polonych i pielgniarek. PZWL, Warszawa 2002 150. D. Skladnikami poczucia koherencji s: · poczucie zrozumialoci ­ zmienna poznawcza odnoszca si do stopnia, w jakim czlowiek spostrzega naplywajce informacje jako uporzdkowane, spójne i dajce si zrozumie, · poczucie zaradnoci ­ zmienna poznawczo ­ instrumentalna odnoszca si do stopnia, w jakim czlowiek spostrzega dostpne zasoby jako wystarczajce do sprostania wymogom, · poczucie sensownoci ­ zmienna motywacyjno ­ emocjonalna odnoszca si do tego, w jakim stopniu czlowiek czuje, e ycie ma sens, e wymagania ycia s warte zaangaowania i wysilku. Poczucie koherencji wplywa pozytywnie na poziom zdrowia, mechanizmy radzenia sobie ze stresem, a take przekonanie o przewidywalnoci i racjonalnoci wiata oraz wlasnego poloenia yciowego. Literatura: Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M. (red.): Promocja zdrowia dla studentów studiów licencjackich kierunku pielgniarstwo i polonictwo. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2008 151. D. Za opónione pokwitanie przyjmuje si wiek po 16 roku ycia, jeeli brak jest objawów pokwitania to naley przeprowadzi badania, szuka przyczyny. Literatura: Lepecka - Klusek C. (red.): Pielgniarstwo we wspólczesnym polonictwie i ginekologii. Podrcznik dla studentów pielgniarskich studiów licencjackich. Czelej, Lublin 2003 152. C. Palenie papierosów jest przeciwwskazaniem czasowym, gdy kobieta zaniecha palenia papierosów moe stosowa t metod antykoncepcji. 106

Literatura: Lepecka - Klusek C. (red.): Pielgniarstwo we wspólczesnym polonictwie i ginekologii. Podrcznik dla studentów pielgniarskich studiów licencjackich. Czelej, Lublin 2003 153. D. W klinicznym stadium zakaenia dróg rodnych wywolanego przez wirusa brodawczaka ludzkiego typowym zespolem objawów jest wystpowanie klykcin koczystych w obrbie sromu, pochwy, krocza lub innych lokalizacjach. Literatura: Opala T. (red.): Ginekologia. PZWL, Warszawa 2003 154. D. Rutynowe postpowanie przedoperacyjne w przypadku pacjentek z ylakami podudzi polega na bandaowaniu koczyn dolnych. Opask elastyczn zaklada si na cal koczyn doln, stosujc najwikszy ucisk palców stóp i stopniowo zmniejszajc go ku górze. Literatura: Opala T. (red.): Ginekologia. PZWL, Warszawa 2003 155. B. Cystocoele jest to obnienie przedniej ciany pochwy z uwypuklaniem si ciany pcherza moczowego. Literatura: Pisarski T. (red.): Polonictwo i ginekologia. PZWL, Warszawa 2002 156. D. Badanie kolposkopowe polega na ogldaniu tarczy szyjki macicy w powikszeniu 4-80 krotnym substancje kontrastujce w tym badaniu to plyn Lugola, noradrenalina i wodny roztwór kwasu mlekowego. Literatura: Lepecka-Klusek C. (red.): Pielgniarstwo we wspólczesnym polonictwie i ginekologii. Czelej, Lublin 2003 157. D. Wady orodkowego ukladu nerwowego, sercowo-naczyniowego, nerek, przewodu pokarmowego nale do najczciej spotykanych wad u noworodków matek chorych na cukrzyc. Literatura: Brborowicz G. H. [red.]: Polonictwo. Podrcznik dla polonych i pielgniarek. PZWL, Warszawa 2002 158. B. Ból porodowy moe by modyfikowany poprzez odpowiednie, aktywne zachowanie rodzcej. Literatura: Fijalkowski W.: Ekologia rozrodu. Rubikon, Kraków 2001. 159. D. Niezalenie od stopnia przodowania loyska jedynie badanie USG jest badaniem bezpiecznym, inne wymienione mog wywola oddzielenie si brzegu loyska od ciany macicy. Badanie per vaginam jest dozwolone w pelnej gotowoci operacyjnej i po zabezpieczeniu krwi do przetoczenia. Literatura: Brborowicz G. H.: Polonictwo. Podrcznik dla polonych i pielgniarek. PZWL, Warszawa 2002 160. D. Materialem do bada cytogenetycznych plodu moe by m.in. plyn owodniowy, próbka kosmówki, krwi plodu, a material do bada uzyskuje si w wyniku amniopunkcji, biopsji kosmówki, kordocentezy. Literatura: Lepecka-Klusek C. (red.): Pielgniarstwo we wspólczesnym polonictwie i ginekologii. Podrcznik dla studentów pielgniarskich studiów licencjackich. Czelej, Lublin 2003 107

161. D. Przenoszenie oznacza przekroczenie terminu porodu > 7-10 dni. Glówn przyczyn jest zmniejszenie pobudliwoci minia macicznego. Prawdziwe przenoszenia zdarzaj si rzadko. Stanowi jednak powane zagroenie dla plodu. W zwizku z tym konieczne jest przeprowadzenie preindukcji porodu. Literatura: Dudenhausen J. W., Pschyrembel W.: Polonictwo praktyczne i operacje polonicze. PZWL, Warszawa 2002 162. A. Przykre powiklanie w postaci rozstpu spojenia lonowego objawia si bólami w obrbie spojenia lonowego, bólów towarzyszcych odwodzeniu i przywodzeniu koczyn, zaburze w poruszaniu si, bólami w okolicy koci krzyowej. Literatura: Brborowicz G. H. (red.).: Polonictwo. Podrcznik dla polonych i pielgniarek. PZWL, Warszawa 2002 163. B. Zdarzajcy si u wczeniaka tzw. objaw arlekina, to wyraz niedojrzaloci przede wszystkim orodka naczynioruchowego. Pewn rol przypisuje si take wiotkoci naczy krwiononych i oslabionej funkcji zastawek ylnych. Przy poloeniu dziecka na boku skóra dolnej polowy ciala jest zaczerwieniona, a górnej blada z wyranie zaznaczon granic midzy nimi, przebiegajc w linii rodkowej ciala. Literatura: Albrecht P. (red.): Pediatria. Urban&Partner, Wroclaw 2001 164. D. Pneumocyty I rzdu wytwarzaj lipoproteiny ­ substancje posiadajce wlaciwoci aktywnoci powierzchniowej ­ zwanej surfaktantem. Surfaktant wydzielany do wiatla pcherzyków ma zdolnoci znacznego zmniejszania w nich napicia powierzchniowego. Literatura: Szczapa J. (red.): Neonatologia. PZWL, Warszawa 2000 165. C. Do typowych objawów tetralogii Fallota nale: sinica warg, policzków, blon luzowych, paznokci, paleczkowate palce rk i nóg. Dziecko jest mniejsze i szczuplejsze, czsto przykuca, co powoduje zmniejszenie dusznoci. Literatura: Albrecht P. (red.): Pediatria. Urban&Partner, Wroclaw 2001 166. D. Wczeniak, zgodnie z definicj WHO i przyjt definicj równie w naszym kraju, to dziecko urodzone przed 37 tygodniem ciy. Literatura: Pawlaczy B.: Pielgniarstwo pediatryczne. PZWL, Warszawa 2007 167. D. Moemy myle, e mamy do czynienia z zespolem aspiracji smólki MAS (meconium aspiration syndrom), gdy odplynl zielony plyn owodniowy, odsysana wydzielina w drogach oddechowych zawiera smólk, skóra dziecka i paznokcie s podbarwione zielonkawo. Literatura: Szczapa J. (red.): Neonatologia. PZWL, Warszawa 2000 168. A. U noworodka mukowiscydoza najczciej objawia si pod postaci zespolu niedronoci smólkowej lub smólkowego zapalenia otrzewnej. Niedrono powstaje na skutek zamknicia wiatla jelita. Bardzo gsty sok trzustkowy powoduje, e smólka jest nadmiernie gsta, lepka, cignca, cile przylega do cian jelita, zamyka jego wiatlo tworzc szczelny czop. Literatura: Szczapa J. (red.): Neonatologia. PZWL, Warszawa 2000 108

169. C. Do obszarów ciala na stale skolonizowanych flor fizjologiczn nale: skóra, górny i dolny odcinek przewodu pokarmowego, blony luzowe górnych dróg oddechowych. Pozostale obszary ciala nie s lub nie zawsze s skolonizowane drobnoustrojami. Literatura: Fleischer M., Bober-Gheek B.: Podstawy pielgniarstwa epidemiologicznego. CKPPiP, Warszawa 2002 170. A. Bakteria lub inny drobnoustrój wyhodowany bezporednio z materialu klinicznego na podlou mikrobiologicznym jest okrelany jako izolat. Izolat bywa charakteryzowany poprzez jego pochodzenie, rodzaj i gatunek. Literatura: Cianciara J., Juszczyk J. (red.): Choroby zakane i pasoytnicze. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2007 171. C. Jednym z czynników zmniejszajcych ryzyko narastania opornoci bakterii powodujcych zakaenia ukladu moczowego jest stosowanie wlaciwych dawek antybiotyków. Stenie antybiotyku w ognisku zakaenia powinno przewyszy warto górnej granicy tzw. ,,okna sekrecyjnego", czyli stenia, poniej którego latwo dochodzi do selekcji szczepów opornych. Literatura: Dzieranowska D.: Postacie kliniczne zakae szpitalnych. -medica press, Bielsko- Biala 2007 172. D. Glówne elementy zagroenia epidemiologicznego w oddzialach intensywnej terapii wynikaj z trzech podstawowych przyczyn: · pierwotnie cikiego stanu hospitalizowanych pacjentów (zaburzenia immunologiczne, wymuszona pozycja w czasie leczenia, ograniczenie wiadomoci i odruchów neurologicznych, naruszenie cigloci tkanek, zaburzenia krenia i oddychania, wspólistnienie dysfunkcji wielu narzdów, wczeniejsza antybiotykoterapia), · stosowanych sposobów leczenia i monitorowania chorych, a w szczególnoci wentylacji mechanicznej (dlugotrwale utrzymywanie centralnego wklucia, leki immunosupresyjne, zglbnikowanie pcherza i oldka, przewlekla wentylacja mechaniczna), · szczególnych cech oddzialowej flory bakteryjnej (wysoka oporno w wyniku koniecznoci stosowania zloonej i szerokowachlarzowej antybiotykoterapii, szybka kolonizacja nowych biocenoz, nadwaenie personelu). Literatura: Dzieranowska D. (red.): Postacie kliniczne zakae szpitalnych. -Medica Press, Bielsko-Biala 2007 173. D. Wymagania dla materialów wlókienniczych przeznaczonych na fartuchy chirurgiczne i obloenia ze wzgldu na spelnianie przez nie funkcje dotycz tych samych parametrów: odpornoci na przenikanie mikroorganizmów na sucho i na mokro, czystoci mikrobiologicznej, braku czstek zanieczyszczajcych material, które mog by uwolnione w wyniku dzialania mechanicznego, pylenia (uwalniania fragmentów wlókien), odpornoci na przesikanie cieczy. Fartuchy chirurgiczne i obloenia powinny charakteryzowa si równie okrelona odpornoci mechaniczn. Literatura: Bartkowiak G, Kurczewska A.: Wlókiennicze wyroby medyczne stosowane w bloku operacyjnym w wietle wymaga europejskich. Zakaenia, Polskie Towarzystwo Zakae Szpitalnych, 2006, Tom 6 (4)

109

174. B. Odpady medyczne zwane dalej ,,odpadami specjalnymi" s to odpady niebezpieczne, które zawieraj substancje chemiczne, o których wiadomo lub co do których istniej wiarygodne podstawy do sdzenia, e wywoluj choroby niezakane u ludzi lub innych ywych organizmów albo mog by ródlem skaenia rodowiska. Literatura: §2 rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 roku w sprawie szczególowego sposobu postpowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2007r. Nr 162, poz. 1153) 175. B. Do podstawowych zasad niemieckiego systemu ubezpiecze zdrowotnych zaliczy naley szerok (niemal peln) autonomi instytucji ubezpiecze zdrowotnych kas chorych; nadzór i kontrola pastwa nad ich funkcjonowaniem s cile ograniczone i maj charakter ogólny. Literatura: Wlodarczyk C., Podzioch S.: Systemy zdrowotne. UJ 2001 176. C. Wspólczeni ekonomici zaczli zajmowa si ocen programów zdrowotnych ale trudnoci w ocenie bezporednich pomiarów i wyceny poprawy stanu zdrowia sprawily, i za zastpcz miar zostal uznany wzrost zarobków spowodowany wydlueniem redniej oczekiwanej dlugoci ycia oraz zmniejszeniem zwolnie lekarskich. Nadal miernik ten jest sam w sobie niepelny i stronniczy, ale stosowany w analizie koszt korzy. Literatura: Getzen T. E.: Ekonomika zdrowia. PWN, Warszawa 2000 177. A. Przez pojcie kompetencji rozumie si u nas przewanie pewien zakres pelnomocnictw i praw do dzialania; kompetencje powinny przyslugiwa tym, którzy posiadaj wymagane kwalifikacje i zdolno do ponoszenia odpowiedzialnoci. Kompetentny interpersonalnie meneder to czlowiek wiadomy granic, do jakich moe si posun wic wartoci i cele pracownika z wartociami i celami firmy jako tej caloci, która podejmuje i realizuje okrelone zadania. Literatura: Griffin R. W.: Podstawy zarzdzania organizacjami. PWN, Warszawa 2004 178. B. Menederowie musz rozumie jak i dlaczego naley wprowadza zmiany. Meneder postpujcy we wdraaniu zmian zgodnie z logiczn i uporzdkowana sekwencj, jak nakazuje kompleksowe podejcie do zmian, ma wiksze szanse powodzenia, ni ten, który realizuje zmiany spontanicznie, fragmentarycznie, dostosowawczo itp. Literatura: Griffin R. W.: Podstawy zarzdzania organizacjami. PWN, Warszawa 2004 179. B. Wspólpraca uznawana jest za najlepszy styl rozwizania konfliktu, aby móc wspólpracowa w sytuacji konfliktu trzeba akceptowa siebie i innych, by osob tolerancyjn i przyjazn, umie slucha, mówi jasno i przekonujco, by czlowiekiem otwartym, elastycznym i twórczym. Literatura: Hamer H.: Rozwój przez wprowadzenie zmian. CEM, Warszawa 1998 180. D. Umowa o prac moe zosta zawarta na czas okrelony, nieokrelony, na czas wykonania okrelonej pracy, na czas okrelony obejmujcy czas nieobecnoci innego pracownika (tzw. umowa w zastpstwie), oraz na okres próbny ­ art.25 § 1, § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94)

110

6. Formularz odpowiedzi

WZÓR ZAZNACZANIA

Miejsce na naklejkê z kodem

U¿yj o³ówka

A A A

Formularz odpowiedzi do testu

Odpowiedzi:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

111

All rights reserved

Ò

Service

Medtest180

112

7. Regulamin Egzaminu Pastwowego

REGULAMIN EGZAMINU PASTWOWEGO

Zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 7 stycznia 2004 r.

/Tekst jednolity uwzgldniajcy zmiany zatwierdzone w dniu 3 czerwca 2004 r., 2 wrzenia 2004r., 20 wrzenia 2006 r. i 13 maja 2008 r./

113

Cz I Postanowienia ogólne

§1 Niniejszy Regulamin egzaminu pastwowego, zwany dalej ,,regulaminem", okrela sposób i zasady przeprowadzenia egzaminu pastwowego o którym mowa w art. 10r ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielgniarki i polonej (Dz. U. Nr 57poz.602 z pón. zm.), zwanej dalej ,,ustaw". §2 Egzamin pastwowy zwany dalej ,,egzaminem", polega na teoretycznym sprawdzeniu stopnia opanowania przez pielgniark, polon, materialu nauczania objtego programem specjalizacji. Egzamin skladany jest w formie testu, jednolitego w calym kraju dla dziedziny bdcej przedmiotem specjalizacji, zwanej dalej ,,dziedzin"i ustalanego na kad sesj. §3 Do egzaminu moe przystpi pielgniarka, polona, która spelnia warunki okrelone w § 11 rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 padziernika w sprawie ksztalcenia podyplomowego pielgniarek i polonych (Dz. U. Nr 197 poz. 1923), zwanego dalej ,,rozporzdzeniem". Pielgniarka, polona przystpujca do egzaminu, zobowizana jest do wniesienia oplaty za ten egzamin, w wysokoci okrelonej w rozporzdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci oplaty wnoszonej przez pielgniark, polon za egzamin pastwowy (Dz. U. Nr 189 poz. 1863), w terminie okrelonym w § 11 ust.2 rozporzdzenia. ,,skrelony" W razie nie przystpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie, z powodów innych ni zwolnienie lekarskie, oplata za egzamin przepada. W razie uniewanienia egzaminu pielgniarka, polona nie jest zobowizana do ponownego wniesienia oplaty za egzamin. §4 Centrum powiadamia pielgniark, polon o dopuszczeniu do egzaminu w danej dziedzinie przez Pastwow Komisj Egzaminacyjn wraz z podaniem terminu i miejsca egzaminu, nie póniej ni na 30 dni przed jego rozpoczciem. §5 Dyrektor Centrum w drodze zarzdzenia, kadorazowo okrela termin i miejsce egzaminu. Egzamin w danej dziedzinie organizowany jest najwyej dwa razy w roku, w sesjach egzaminacyjnych: wiosennej (marzec/kwiecie/maj) lub jesiennej (wrzesie/padziernik/listopad). §6 Egzamin przeprowadza Pastwowa Komisja Egzaminacyjna, zwana dalej ,,Komisj", której przewodniczy przewodniczcy. §7 Przewodniczcego oraz czlonków Komisji, odrbnie dla kadej dziedziny na dan sesj egzaminacyjn, powoluje Minister Zdrowia, na wniosek Dyrektora Centrum. Przewodniczcy oraz czlonkowie Komisji zobowizani s do zloenia owiadczenia, co do okolicznoci, o których mowa w § 13 ust.4 rozporzdzenia, wedlug wzoru stanowicego zalcznik nr1 do regulaminu.

1.

2.

1.

2.

3. 4. 5.

1. 2.

1. 2.

114

1. 2. 3.

§8 Liczba czlonków Komisji dla danego egzaminu ustalana jest przy uwzgldnieniu liczby osób ubiegajcych si o dopuszczenie do egzaminu. W sklad komisji wchodzi nie wicej ni 12 osób. Sklad Komisji oraz kwalifikacje, jakie winni posiada jej czlonkowie okrela § 13 ust.1 rozporzdzenia. §9 Pierwsze posiedzenie Komisji, na którym dokonuje si wyboru i zatwierdzenia zada egzaminacyjnych, odbywa si w obecnoci przewodniczcego oraz wszystkich jej czlonków, chyba e nieobecno któregokolwiek z nich wywolana jest przyczynami losowymi. Pierwsze posiedzenie Komisji odbywa si nie póniej ni 30 dni przed planowanym terminem egzaminu. Na pierwszym posiedzeniu Komisji, przewodniczcy wyznacza sporód jej czlonków swojego zastpc. W przypadku nieobecnoci przewodniczcego Komisji wszystkie jego obowizki przejmuje zastpca przewodniczcego Komisji. Czlonek Komisji, który nie mógl uczestniczy w pierwszym posiedzeniu zobowizany jest, niezwlocznie po ustaniu przyczyny nieobecnoci, zapozna si, w siedzibie Centrum, w obecnoci Dyrektora Centrum albo wyznaczonej przez niego osoby, z protokolem z odbytego posiedzenia oraz wybranymi i zatwierdzonymi zadaniami egzaminacyjnymi. Czlonek Komisji o którym mowa w ust.5, sklada owiadczenie o zapoznaniu si i zatwierdzeniu zada egzaminacyjnych albo zglasza uwagi do treci poszczególnych zada egzaminacyjnych, które zostan przekazane przewodniczcemu Komisji przez Dyrektora Centrum. Przewodniczcy Komisji w razie otrzymania uwag do zada egzaminacyjnych, podejmuje decyzj, w imieniu Komisji o ich przyjciu lub odrzuceniu, o czym informuje Dyrektora Centrum i czlonka Komisji zglaszajcego uwagi. Po przygotowaniu przez Centrum testu, zawierajcego zatwierdzone przez Komisj zadania egzaminacyjne przewodniczcy Komisji ma obowizek jego sprawdzenia pod wzgldem merytorycznym. Egzamin moe by przeprowadzony w obecnoci co najmniej 4 czlonków z powolanego skladu Komisji, w tym przewodniczcego. § 10 Uchwaly Komisji dotyczce organizacji i przebiegu egzaminu podejmowane s zwykl wikszoci glosów. W przypadku równej liczby glosów za i przeciw decyduje glos przewodniczcego Komisji.

1.

2. 3. 4. 5.

6.

7.

8.

9.

§ 11 1. Do zada Komisji oprócz wskazanych w § 14 oraz § 19 ust.1 i 2 rozporzdzenia naley: 1) sporzdzenie listy pielgniarek, polonych dopuszczonych do egzaminu, wedlug wzoru stanowicego zalcznik nr 2 do regulaminu; 2) sporzdzanie protokólu z kadego posiedzenia, w ksidze protokólów; 3) ustalenie terminu, miejsca i sposobu ogloszenia wyników egzaminu z uwzgldnieniem § 22 regulaminu; 4) czuwanie nad prawidlowym przebiegiem egzaminu; 5) ocenienie zdajcych wedlug kryteriów wskazanych w § 20 pkt.10 i 11 regulaminu; 5a) rozpatrzenie, przed ustaleniem wyników egzaminu, pisemnego zastrzeenia zgloszonego przez osob zdajc, co do merytorycznej i redakcyjnej poprawnoci danego zadania egzaminacyjnego; 6) sporzdzenie protokólu z przebiegu egzaminu, indywidualnie dla kadej osoby zdajcej eg115

2.

zamin, zwanego dalej ,,protokólem indywidualnym", wedlug wzoru stanowicego zalcznik nr 3 do regulaminu. Do obowizków sekretarza, o którym mowa w § 13 ust.3 rozporzdzenia, naley prowadzenie dokumentacji egzaminu wymienionej w § 14 pkt.1-3 regulaminu. § 12

Uprawnienia Komisji: 1) Komisja moe uniewani egzamin z powodu naruszenia przepisów dotyczcych jego przeprowadzenia, 2) Komisja moe nie wyrazi zgody na przystpienie pielgniarki, polonej do egzaminu, w przypadku niemonoci sprawdzenia jej tosamoci z powodu braku dokumentu potwierdzajcego tosamo, lub w przypadku braku wniesienia oplaty za egzamin; decyzj w tej sprawie odnotowuje si w protokóle kocowym, 3) Komisja moe wykluczy z egzaminu osoby zdajce, które podczas egzaminu korzystaly z niedozwolonych form pomocy lub zaklócaly jego przebieg; wykluczenie z egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem wyniku niepomylnego; przyczyny i godzina wykluczenia z egzaminu winny by odnotowane w protokóle indywidualnym i protokóle kocowym. § 13 Do obowizków przewodniczcego Komisji naley: 1) przekazanie Dyrektorowi Centrum zatwierdzonych zada egzaminacyjnych, w sposób uniemoliwiajcy ich nieuprawnione ujawnienie; 2) sprawdzenie, po wejciu osoby zdajcej do sali egzaminacyjnej: a) tosamoci na podstawie dokumentu tosamoci, b) obecnoci, wedlug listy pielgniarek, polonych dopuszczonych do egzaminu, o której mowa w § 11 ust.1 pkt.1 regulaminu, 3) przekazanie osobom zdajcym informacji dotyczcych organizacji i przebiegu egzaminu, po zajciu przez nich miejsc w sali egzaminacyjnej; 4) nadzorowanie punktualnego rozpoczcia i zakoczenia egzaminu oraz jego prawidlowego przebiegu; 5) poinformowanie osób zdajcych o sposobie, terminie i miejscu ogloszenia wyników egzaminu; 6) otwarcie, na sali egzaminacyjnej w obecnoci Komisji i wszystkich osób zdajcych, koperty z testami; 7) zapoznanie osób zdajcych z instrukcj rozwizywania testu; 8) nadzorowanie prawidlowego sporzdzania i zabezpieczenia dokumentacji w czasie przebiegu egzaminu, a nastpnie jej przekazanie do Centrum; 9) nadzorowanie przebiegu prac Komisji i prawidlowego wykonywania obowizków przez jej czlonków; 10) poinformowanie osób zdajcych o prawidlowym brzmieniu zadania egzaminacyjnego, w przypadku stwierdzenia bldów merytorycznych bd redakcyjnych w zadaniu egzaminacyjnym; 10a) przyjcie, w trakcie egzaminu, od osoby zdajcej zgloszonego przez ni zastrzeenia co do merytorycznej i redakcyjnej poprawnoci danego zadania egzaminacyjnego; 11) sprawdzenie czy karta identyfikacyjna zostala prawidlowo zabezpieczona przez osob zdajc; 12) po sprawdzeniu testów i ustaleniu wyników przez Komisj, sprawdzenie czy karty identyfikacyjne osób zdajcych egzamin nie zostaly naruszone, a nastpnie ich otwarcie w obecnoci wszystkich czlonków Komisji; 13) w przypadku uniewanienia egzaminu niezwloczne przeslanie Ministrowi Zdrowia i Dyrektorowi Centrum, uchwaly Komisji w sprawie uniewanienia egzaminu wraz z uzasadnieniem. 116

§ 14 Dokumentacj egzaminu stanowi: 1) lista pielgniarek, polonych dopuszczonych do egzaminu, o której mowa w § 11 ust.1 pkt.1 regulaminu; 2) protokól indywidualny z przebiegu egzaminu, sporzdzony odrbnie dla kadej osoby zdajcej, o którym mowa w § 11 ust.1 pkt.6 regulaminu; 3) protokól kocowy z przebiegu egzaminu, zamieszczony w ksidze protokólów, w którym naley poda: a) imiona i nazwiska czlonków Komisji, b) czas rozpoczcia i zakoczenia egzaminu, c) list osób, które przystpily do egzaminu, d) list osób, które nie przystpily do egzaminu, e) list osób, które zloyly egzamin z wynikiem pomylnym, f) list osób, które zloyly egzamin z wynikiem niepomylnym, z wyszczególnieniem osób, które zostaly wykluczone z egzaminu,oraz g) informacje o wszystkich okolicznociach majcych wplyw na przebieg egzaminu. 4) testy i klucz odpowiedzi, o których mowa w § 16 pkt.5 regulaminu. § 15 Centrum zapewnia obslug organizacyjn Komisji. § 16 Do obowizków Centrum naley: 1) przygotowanie druków dokumentacji egzaminu wymienionej w § 14 pkt.1- 2 regulaminu; 2) odebranie owiadcze, o których mowa w § 7 ust.2 regulaminu; 3) przygotowanie, na pierwsze posiedzenie Komisji, dokumentów o których mowa w § 11 ust.1 pkt.2 rozporzdzenia; w przypadku gdy pielgniarka, polona zostala zwolniona z obowizku odbywania specjalizacji w czci, zobowizana jest zalczy kart specjalizacji; wniosek o dopuszczenie do egzaminu pastwowego sporzdzany jest wedlug wzoru stanowicego zalcznik nr 4 do regulaminu; 4) przygotowanie, na pierwsze posiedzenie Komisji, propozycji zada egzaminacyjnych w liczbie o 30% wikszej ni zakladana, celem ich merytorycznej oceny, wyboru i zatwierdzenia; 5) przygotowanie z zatwierdzonych zada egzaminacyjnych: a) testów dla zdajcych, w liczbie egzemplarzy o 20% wikszej, w stosunku do liczby osób dopuszczonych do egzaminu; test dla zdajcych sklada si z zada egzaminacyjnych, formularza odpowiedzi z kart identyfikacyjn osoby zdajcej oraz instrukcji; b) testu dla Komisji w liczbie jednego egzemplarza; test dla Komisji sklada si z zada egzaminacyjnych wraz z uzasadnieniami oraz instrukcji; c) klucza odpowiedzi w liczbie egzemplarzy odpowiadajcej liczbie czlonków Komisji; 6) przygotowanie, przechowywanie i przekazywanie zada egzaminacyjnych, w sposób uniemoliwiajcy ich nieuprawnione ujawnienie; 7) przygotowanie sali zapewniajcej osobom zdajcym samodzielno pracy, a Komisji czuwanie nad zgodnym z regulaminem przebiegiem egzaminu; 8) powiadomienie osób zdajcych o wynikach egzaminu w sposób okrelony w § 22 regulaminu; 9) wydanie dyplomu pielgniarki, pielgniarza, polonej, polonego specjalisty, którego wzór stanowi zalcznik nr 3 ­ 6 do rozporzdzenia; 10) archiwizacja dokumentacji egzaminu, zgodnie z zasadami okrelonymi w przepisach dotyczcych klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji do celów archiwalnych.

117

§ 17 Zadania Dyrektora Centrum: 1) wnioskowanie do Ministra Zdrowia o powolanie skladu Komisji, w tym przewodniczcego; 2) zwolanie, nie póniej ni na 30 dni przed planowanym terminem egzaminu, pierwszego posiedzenia Komisji; 3) przekazanie przewodniczcemu Komisji, wniosku pielgniarki, polonej o dopuszczenie do egzaminu pastwowego wraz z kart specjalizacji lub dokumentem potwierdzajcym zwolnienie z obowizku odbywania specjalizacji w czci lub caloci, w celu podjcia przez Komisj decyzji o dopuszczeniu pielgniarki, polonej do egzaminu; 4) przekazanie przewodniczcemu Komisji, w dniu pierwszego posiedzenia, propozycji zada egzaminacyjnych, w celu ich wyboru i zatwierdzenia przez Komisj; 5) przekazanie przewodniczcemu Komisji dokumentacji egzaminu wymienionej w § 14 regulaminu; przekazanie nastpuje w dniu egzaminu; w sytuacji gdy okolicznoci organizacyjne to uniemoliwiaj, nie wczeniej jednak ni dzie przed egzaminem, z zastrzeeniem pkt.6; 6) w sytuacji gdy egzamin przeprowadzany jest poza siedzib Centrum, Dyrektor moe upowani pracownika Centrum do przekazania przewodniczcemu Komisji dokumentacji, o której mowa w pkt.5, w miejscu odbywania egzaminu, a nastpnie jej odbioru po zakoczeniu egzaminu.

Cz II Przebieg egzaminu

§ 18 Osoba zdajca, w celu przystpienia do egzaminu, okazuje przewodniczcemu Komisji dokument potwierdzajcy jej tosamo i potwierdza przystpienie do egzaminu podpisem na licie pielgniarek, polonych dopuszczonych do egzaminu.

1. 2. 3. 4.

5.

6.

7. 8. 9.

§ 19 Egzamin przeprowadza si w wydzielonej sali, w warunkach zapewniajcych prawidlowy przebieg egzaminu, a osobom zdajcym samodzielno pracy. Egzamin winien przebiega w atmosferze powagi i rzetelnoci. Osoby zdajce obowizane s podporzdkowa si poleceniom czlonków Komisji. Osoby zdajce maj prawo zgloszenia, w czasie trwania egzaminu, zastrzeenia co do merytorycznej i redakcyjnej poprawnoci zadania egzaminacyjnego. Zastrzeenia sklada si na pimie, na rce przewodniczcego Komisji, ze wskazaniem numeru zadania oraz dokladnym opisem uwag merytorycznych i redakcyjnych. W przypadku uznania zgloszonego zastrzeenia, przy ustalaniu wyników egzaminu przyjmuje si wobec wszystkich zdajcych, e na to zadanie zostala udzielona prawidlowa odpowied. Test powinien by rozwizany samodzielnie. Kontaktowanie si z innymi osobami, a take korzystanie z niedozwolonych materialów jest podstaw przerwania egzaminu i skutkuje dyskwalifikacj osoby egzaminowanej. O dyskwalifikacji decyduje przewodniczcy Komisji. Fakt zdyskwalifikowania przewodniczcy Komisji odnotowuje w protokole z przebiegu egzaminu, o którym mowa w § 11 ust.1, pkt 6 i w protokole z posiedzenia komisji. Dyskwalifikacja oznacza zloenie egzaminu z wynikiem niepomylnym.

§ 20 Ustala si nastpujce zasady przeprowadzania egzaminu: 1) egzamin trwa 180 minut; 118

1a) w przypadkach uzasadnionych zloonoci struktury zada egzaminacyjnych przewodniczcy Komisji moe wydluy czas trwania egzaminu maksymalnie o 30 minut; 1b) po zajciu miejsc przez osoby zdajce w sali egzaminacyjnej, przewodniczcy Komisji nakazuje wylczenie telefonów komórkowych w sposób uniemoliwiajcy jakiekolwiek poslugiwanie si nimi oraz poleca zdeponowanie wszelkich notatek, pomocy, toreb itp. w miejscu przez siebie wskazanym; 2) przewodniczcy Komisji podaje osobom zdajcym godzin rozpoczcia i zakoczenia egzaminu oraz zapisuje j w miejscu widocznym dla osób zdajcych; 3) do czasu trwania egzaminu, nie wlicza si czasu przeznaczonego na omówienie zagadnie zwizanych z przebiegiem egzaminu; 4) kada osoba zdajca otrzymuje test i udziela odpowiedzi na formularzu odpowiedzi; formularz odpowiedzi posiada dodatkowo kart identyfikacyjn osoby zdajcej egzamin; 5) osoba zdajca przed przystpieniem do rozwizywania testu zobowizana jest wypelni kart identyfikacyjn i zaklei j w oznaczony sposób; 6) podczas egzaminu obowizuje zakaz opuszczania sali przez osoby zdajce; w uzasadnionych przypadkach osoba zdajca moe uzyska zgod przewodniczcego Komisji na opuszczenie sali; na czas nieobecnoci zdajcy przekazuje test przewodniczcemu Komisji, który na formularzu odpowiedzi zaznacza godzin opuszczenia sali i powrotu; 7) po uplywie czasu przeznaczonego na rozwizywanie testu, przewodniczcy Komisji oglasza koniec egzaminu; 8) osoby zdajce kolejno oddaj testy przewodniczcemu Komisji i opuszczaj sal; 9) w przypadku wczeniejszego zakoczenia rozwizywania testu, osoba zdajca przekazuje test przewodniczcemu Komisji i opuszcza sal; 10) po zloeniu testów przez wszystkie osoby zdajce Komisja przystpuje do sprawdzenia poprawnoci odpowiedzi i dokonuje wpisu liczby uzyskanych punktów na formularzu odpowiedzi; ocenie podlegaj wylcznie odpowiedzi zaznaczone na formularzu odpowiedzi, zgodnie z instrukcj testu; 11) maksymalna liczba punktów jak mona uzyska za udzielenie prawidlowych odpowiedzi na wszystkie zadania egzaminacyjne wynosi 180 punktów; kade zadanie egzaminacyjne oceniane jest wedlug nastpujcych kryteriów: a) 1 punkt ­ odpowied prawidlowa, b) 0 punktów ­ odpowied nieprawidlowa lub brak odpowiedzi, c) za nieprawidlow odpowied uwaa si równie udzielenie wicej ni jednej odpowiedzi; 12) warunkiem uzyskania wyniku pomylnego z egzaminu jest uzyskanie przez osob zdajc co najmniej 70% prawidlowych odpowiedzi, co stanowi 126 punktów, z zastrzeeniem pkt13; 13) przewodniczcy Komisji, w przypadku gdy wynik niepomylny z egzaminu uzyskalo wicej ni 2/3 zdajcych, ma prawo na wniosek Komisji, obniy próg zaliczenia do 120 punktów.

Cz III Postanowienia kocowe

§ 21 W dniu egzaminu lub najpóniej w dniu nastpnym, Komisja na posiedzeniu ustala wyniki egzaminu i sporzdza protokóly indywidualne i protokól kocowy. Nastpnie przewodniczcy Komisji przekazuje do Centrum cal dokumentacj egzaminu, o której mowa w § 14 regulaminu, z zastrzeeniem § 17 pkt.6 regulaminu. § 22 Centrum na stronie internetowej oglasza wyniki egzaminu nie póniej ni 7 dni od daty przeprowadzenia egzaminu. 119

1.

2.

O wynikach egzaminu Centrum powiadamia pisemnie wszystkie osoby zdajce, w terminie 14 dni od daty ogloszenia wyników egzaminu. § 23 Podstaw do wydania dyplomu pielgniarki, pielgniarza, polonej, polonego specjalisty, stanowi uchwala Komisji o wyniku egzaminu zawarta w protokóle kocowym. Uchwala Komisji o wyniku egzaminu jest ostateczna i nie przysluguje od niej odwolanie. Osobom, które zloyly egzamin z wynikiem pomylnym Centrum wydaje odpowiednio dyplom pielgniarki, pielgniarza, polonej, polonego specjalisty, w cigu 30 dni od daty ogloszenia wyników egzaminu. Centrum dopuszcza moliwo odbioru dyplomu przez osob upowanion, o ile osoba ta przedstawi stosowne upowanienie, sporzdzone wedlug wzoru stanowicego zalcznik nr 5 do regulaminu.

1. 2. 3.

4.

120

Zalcznik nr 1

WZÓR OWIADCZENIE CZLONKA PASTWOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

......................................................................................................................................................... /imi i nazwisko czlonka Komisji/ Niniejszym owiadczam, e zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 padziernika 2003 r. w sprawie ksztalcenia podyplomowego pielgniarek i polonych (Dz. U. Nr 197 poz.1923): 1. nie prowadzilam/em* zaj dla pielgniarek, polonych przystpujcych do egzaminu pastwowego w ramach specjalizacji w dziedzinie

......................................................................................................................................................... organizowanej przez ....................................................................................................................... w ..................................................................................................................................................... w okresie od .............................. do ................................ . 2. 3. 4. nie jestem pracownikiem Ministerstwa Zdrowia, ani pracownikiem Centrum Ksztalcenia Podyplomowego Pielgniarek i Polonych, nie jestem malonkiem, krewnym ani powinowatym do drugiego stopnia pielgniarki, polonej przystpujcej do egzaminu pastwowego, nie pozostaj z adn pielgniark, polon przystpujc do egzaminu pastwowego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, e moe to budzi uzasadnione wtpliwoci co do mojej bezstronnoci.

...................................................... podpis

..........................................., dnia ....................... r.

* niepotrzebne skreli

121

Zalcznik nr 2

WZÓR LISTA PIELGNIAREK, POLONYCH DOPUSZCZONYCH DO EGZAMINU PASTWOWEGO

W DZIEDZINIE............................................................................................................................ PRZEPROWADZANEGO W DNIU............................................................................................ w .................................................................................................................................................... /miejscowo/ Cz A - sporzdzana przez Komisj na pierwszym posiedzeniu Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nazwisko i imi osoby dopuszczonej do egzaminu Tytul zawodowy*

Warszawa, dn. ..............................

....................................................................... Podpis Przewodniczcego Pastwowej Komisji Egzaminacyjnej

* pielgniarka, pielgniarz, polona, polony

122

Cz B ­ sporzdzana przez Komisj przed przystpieniem do egzaminu osób dopuszczonych do egzaminu

L.p.

Nazwisko i imi osoby dopuszczonej do egzaminu Tytul zawodowy* Oplata za egzamin

Podpis osoby przystpujcej do egzaminu

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

............................................................................. miejscowo, data

................................................................ podpis Przewodniczcego Pastwowej Komisji Egzaminacyjnej

* pielgniarka, pielgniarz, polona, polony

123

Zalcznik nr 3

WZÓR Pastwowa Komisja Egzaminacyjna PROTOKÓL PASTWOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Z PRZEBIEGU EGZAMINU PASTWOWEGO

w dziedzinie .................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................ przeprowadzonego w dniu .................................................w ........................................................ Imi i nazwisko zdajcego .............................................................................................................. Imi ojca ...................................................... Nazwisko rodowe .................................................... urodzony(a) w dniu ................................................................... ........................................... /miejsce urodzenia/

przystpil(a)* do egzaminu pastwowego po raz ............................................................................ zloyl(a)* egzamin pastwowy przed Pastwow Komisj Egzaminacyjn z wynikiem pomylnym/niepomylnym* Numer testu egzaminacyjnego ........................................................................................................ Liczba punktów wymagana do zaliczenia egzaminu ....................................................................... Liczba uzyskanych punktów ........................................................................................................... UWAGI........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................

* niepotrzebne skreli

124

Czlonkowie Pastwowej Komisji Egzaminacyjnej 1. ...................................................................................... 2. ...................................................................................... 3. ...................................................................................... 4. ...................................................................................... 5. ...................................................................................... 6. ...................................................................................... 7. ......................................................................................

Podpisy ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................

Podpis Przewodniczcego Pastwowej Komisji Egzaminacyjnej

.................................................................................................

.............................................................................. miejscowo

...................................................... data

125

Zalcznik nr 4

WZÓR PASTWOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU PASTWOWEGO

Imi (imiona) i nazwisko ................................................................................................................. Imi ojca ................................................. Nazwisko rodowe .......................................................... Data urodzenia ............................................................................................................................... Miejsce urodzenia .......................................................................................................................... PESEL Adres do korespondencji ................................................................................................. ......................................................................................................................................................... Nr telefonu ...................................................................................................................................... Tytul zawodowy*: pielgniarka pielgniarz polona polony Wyksztalcenie*: rednie zawodowe wysze zawodowe: tytul licencjata pielgniarstwa tytul licencjata polonictwa tytul licencjata w innej dziedzinie wysze magisterskie: tytul magistra pielgniarstwa tytul magistra polonictwa tytul magistra w innej dziedzinie wysze ­ stopie naukowy doktora * we wlaciwej kratce postawi znak ,,X" 126

Zawiadczenie o prawie wykonywania zawodu* pielgniarki

polonej

wydane przez ............................................................................................................. Data i miejsce wydania zawiadczenia o prawie wykonywania zawodu pielgniarki/polonej** .................................................................................................. Numer rejestru pielgniarek i polonych

Owiadczam, e specjalizacj odbylam(em)* w ramach miejsca dofinansowanego przez Ministra Zdrowia w ramach miejsca nie finansowanego przez Ministra Zdrowia

Wnioskuj o dopuszczenie mnie do egzaminu pastwowego w dziedzinie

......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................

.................................................... miejscowo, data

............................................ podpis

Owiadczenie Wyraam zgod na zbieranie, przechowywanie oraz przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbdnym do przeprowadzenia egzaminu i wydania stosownych dokumentów, zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz.926 z pón.zm.). ............................................ data i podpis W zalczeniu: 1) karta specjalizacji** (skrela si wylcznie w przypadku zalczenia dokumentu potwierdzajcego zwolnienie z obowizku odbycia specjalizacji w caloci); 2) dokument potwierdzajcy zwolnienie z obowizku odbycia specjalizacji w czci**; 3) dokument potwierdzajcy zwolnienie z obowizku odbycia specjalizacji

* we wlaciwej kratce postawi znak ,,X" ** niepotrzebne skreli

127

Zalcznik nr 5

WZÓR

............................................................ Imi i nazwisko ............................................................. ............................................................ adres ............................................................ nr dowodu osobistego ........................................... miejscowo i data

UPOWANIENIE

Upowaniam Pani/Pana* ............................................................................................................... zamieszkal/ego* ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... legitymujc/ego* si dowodem osobistym seria ................................ nr ........................................ do odbioru mojego dyplomu pielgniarki, pielgniarza, polonej, polonego* specjalisty w dziedzinie....................................................................................................................

....................................................... wlasnorczny podpis

Powiadczam zgodno podpisu

...................................................... podpis i piecztka osoby powiadczajcej**

* niepotrzebne skreli ** osob powiadczajc jest organizator ksztalcenia albo przewodniczca(y) okrgowej rady pielgniarek i polonych albo radca prawny albo notariusz

128

Information

128 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

15352