Read zwyciezcy_konkursu_0301 text version

Zwyciêzcy konkursu Piêkna skóra w prezencie

Prezentujemy listê 300 osób, które zosta³y nagrodzone zestawami kosmetyków 3 Kroki Clinique.

1. Magdalena Adamiak, Sochaczew 2. Marta Adamiec, Poznañ 3. Adrianna Afeltowicz, W³oc³awek 4. Monika Andrzejewska, Gemba Gdañsk 5. Monika Arendt, Jaros³aw 6. Karolina Bak, Rudniki 7. Karolina Banasiak , Bogatynia 8. Agnieszka Baranowska, Okszów 9. Ma³gorzata Baranowska, Bia³owie¿a 10. Weronika Baranowska, Okszów 11. Iwona Barut, Korczyna 12. Aleksandra Basiukiewicz, Warszawa 13. Beata B¹k, £ód 14. Monika Bednarczyk, Kraków gm. Wieliczka 15. Marta Bia³y, £añcut 16. Katarzyna Biel, Pyzówka 17. Ma³gorzata Bieluszewska, Poznañ 18. Otylia Bieniek, Dêbno 19. sylwia Biernacik, Szczecin 20. Józefina Bie¿uñska, Elbl¹g 21. Agnieszka Bigos, Goraj

22. Izabela Biskup-Flak, Jastrzêbie-Zdrój 23. Anna B³achowicz, Tuszyma 24. Magdalena B³aszczyk, Jaworzno 25. Joanna Bogucka, Warszawa 26. Iwona Bogusiewicz-Ku, Nieborów 27. Anna Bojanowska, Kraków 28. Katarzyna Bracik, Bêdzin 29. Gabriela Brania, Sanok 30. Aneta Brysiak, Warszawa 31. Monika Buczy³owska, Augustów 32. Monika Bugajska, Górno 33. Agnieszka Burdal, Dêbe Wielkie 34. Marta Cha³upka, Rudniki 35. Jolanta Che³stowska, Miñsk Mazowiecki 36. Natalia Cholak, Lêbork 37. Ma³gorzata Chwi³a, Drezdenko 38. Oktawia Cichy, Kañczuga 39. Ewdokia Cydejko, Warszawa 40. Milena Cyganowska, S³upsk 41. Wioletta Czerwiñska, Nowa Sól 42. Anita Czwartek, Wyszogród

43. Anna Dadacz, widwin 44. Agnieszka D¹browska, Strzelin 45. Katarzyna Dele¿uch, K¹kolewnica 46. Joanna Dêbek, Grudzi¹dz 47. Ola Dêbska, Kroniewice 48. Ewelina Dobosz, Biskupice 49. Anna Dobrowolska, Gdañsk 50. Paulina Drab, ¯migród 51. Martyna Drynda-Maniak, Ciasna 52. Joanna Ellmann, Poznañ 53. Joanna Fedycka, Olszanica 54. Barbara Ficoñ, Wroc³aw 55. Aleksandra Filec, Ruda l¹ska 56. Paulina Filipiak, W³oc³awek 57. Magda Franczyk, Kraków 58. Karolina Franek, Wejherowo 59. Katarzyna Fr¹ckowiak, Ostrów Wlkp. 60. Izabela Frymarska, Dar³owo 61. Alicja Ga³eczko, Malbork 62. Marta G¹sowska, Toruñ 63. Karolina Gerula, G³ogów 64. Anna Gêbska, Mniów 65. Anna Go³aszewska-Waligóra, Kraków 66. Joanna Gonciarz, Zabrze 67. Agnieszka Gor¹cy, Szczekociny 68. Natalia Górna, Warszawa 69. Aleksandra Grabañ, Poznañ 70. Kaja Grêbosz, Mrze¿yno 71. Katarzyna Grono, Szprotawa 72. Malwina Grudzieñ, Kraków 73. Marta Grzelak, Milanówek

74. Katarzyna Gustyñska, Katowice 75. Agnieszka Herodecka, Warszawa 76. Anna Ho³ubiczko, Czêstochowa 77. Anna Hryniewicka, Bia³ystok 78. Ma³gorzata Iwanowska, Warszawa 79. Ksenia Izydorska, Dêbno 80. Ma³gorzata Jab³oñska, Komarówka Podlaska 81. Agnieszka Jagielska, K³obuck 82. Joanna Jaglarska-Miszczuk, Wo³omin-Zagociniec 83. Natalia Jankowska, Olsztyn 84. Lidia Jarocka, Gdynia 85. Ela Jarz¹bek, Katowice 86. Paulina Jarz¹bek, Szczecin 87. Marta Jastrzêbska, £uków 88. Agnieszka Jakiewicz, Legnica 89. Lidia Jêdrzejczak, roda l¹ska 90. Joanna Jon, Poznañ 91. Monika Jurecka, W³osienica 92. Ma³gorzata Jurkian, £apy 93. Agnieszka Kaczocha, Kraków 94. Monika Kaleñczuk, Olsztyn 95. Monika Kalinowska, Lublin 96. Joanna Kania, Ruda l¹ska 97. Agnieszka Kaniecka, Prószków 98. Karolina Karolczak, Gostyñ 99. Sylwia Karpiñska, Warszawa 100. Monika Kentel, Wroc³aw 101. Diana Kleparska, Albigowa 102. Anna Klus, Warszawa

103. Kasia Kluska, Gdynia 104. Zofia Kober, Warszawa 105. Renata Kobyliñska, Warszawa 106. Joanna Kociñska, Biskupiec 107. Anna Kocot, Siewierz 108. Joanna Koliñska, £ód 109. Joanna Kolska, Warszawa 110. Katarzyna Ko³atka, £¹g 111. Anna Ko³odziejczyk, Katowice 112. Emilia Konko³owicz, Miastko 113. Agnieszka Konstanty, Lublin 114. Klaudia Korniaho, Gdañsk 115. Karolina Kosiñska, Jaworzno 116. Marta Kocielska, Kozieg³owy 117. Anna Koterzyna, Wodzis³aw l¹ski 118. Aleksandra Kowacz, Gdañsk 119. Joanna Kowalczyk, Olenica 120. Agnieszka Kowalewska, £ód 121. Agata Kowalik, Miñsk Mazowiecki 122. Julia Kowalska, Ró¿an 123. Anna Kowalska, £ód 124. Agnieszka Koz³owska, Opole 125. Barbara Krasti³ow, Warszawa 126. Wioletta Krzysztoporska, Koñskie 127. Paulina Kube³, Kadzid³o 128. Karolina Kuli, Wroc³aw 129. Anna Kupiec, D¹browa Górnicza 130. Natalia Kurowska, Warszawa 131. Joanna Kurszewska, Tolkmicko 132. Ewelina Kurylek, Wêgrów 133. Paulina Kurzyñska, Myszyniec

134. Przemys³aw Kumierek, Gdañsk 135. Antonina Kuzyk, Rzeszów 136. Klaudia Kwana, Gromnik 137. Monika Kwiatkowska, Koszalin 138. Danuta Lebek, Syców 139. Julia Lewandowska, Kraków 140. Ewelina Lis, W³oszczowa 141. Grzegorz £abanowicz, Jaros³aw 142. Agnieszka £osoñ, Tychy 143. Ewa £ucka, Ciecierzyn 144. Justyna £ukasiewicz, Iwiny 145. Marta Macio³ek, Rzeszów 146. Ewelina Maæków, Wroc³aw 147. El¿bieta Maksym, Lublin 148. Paulina Mankin, Kwidzyn 149. Karolina Marczewska, P³oñsk 150. Joanna Marczewska, Lubraniec 151. Ma³gorzata Marek, Warszawa 152. Marta Marlewska, Poznañ 153. Karolina Masek, Legionowo 154. Kaja Mas³owska, Warszawa 155. Beata Maziarczyk, Zamoæ 156. Wisenna Michalska, Poznañ 157. Magdalena Mierzwiñska, Lidzbark Warmiñski 158. Monika Milewska, Barlinek 159. Beata Modrzyñska, Gdañsk 160. Agata Moliszewska, Czelad 161. Mateusz Moryson, Katowice 162. Natalia Mocicka, Po³ajewo 163. Agata Mroczek, Warszawa

164. Ma³gorzata Mruszczyk, Czêstochowa 165. Agnieszka Mucha, D¹browa Górnicza 166. Paulina Najdienow, £ód 167. Klaudia Napiera³a, Swarzêdz 168. Magdalena Nehring, Gdynia 169. Magdalena Nestorowicz, Bia³a Podlaska 170. Alicja Niedwiecka, Warszawa 171. Marzena Nurczyñska, Poznañ 172. Katarzyna Okoñ, widnik 173. Izabela Oksinska, Legnica 174. Paulina Olek, Bydgoszcz 175. Aleksandra Opielka, Pyskowice 176. Anna Op³otna, Otyñ 177. Klaudia Or³owska, Rybnik 178. Bartek Orze³, Wroc³aw 179. Marta Orzeszyna, Namys³ów 180. Tomasz Osicki, Gdynia 181. Beata Ostrycharz, Szczecin 182. Aneta Paluch, Wyszków 183. Monika Pankau, Gdynia 184. Agnieszka Pasch, Chodzie¿ 185. Regina Pasternak, Szczecin 186. Marzena Pecyna, £ód 187. Karolina Peters, W³oc³awek 188. Micha³ Piepiorka, Chojnice 189. Patrycja Pietkiewicz, Boles³awiec 190. Dorota Pietrzak, Pu³awy 191. Gra¿yna Pietrzak, Bydgoszcz 192. Anita Piêko, Busko-Zdrój 193. Justyna Piêtowska-Purga³ , Kraków 194. Marzena Piniarska, Mogilno

195. Julita Piotrowska, Lubin 196. Oliwia Piórkowska, Jaworzno 197. Karolina Pladzyk, Warszawa 198. Karolina Pochwyt, Ruda l¹ska 199. Iwona Pokrzywa, Jasionka 200. Natalia Protasiuk, Tczew 201. Renata Prucnal, Z¹bkowice l¹skie 202. Mateusz Prusaczyk, Ostro³êka 203. Aleksandra Przeworska, Cieszków 204. Edyta Przymus, Wroc³aw 205. Marta Pyzik, Stró¿a 206. Monika Raczkowska, ¯yrardów 207. Joanna Ratajczak, Poznañ 208. Beata Rebelska-Socha, Olsztyn 209. Aneta Rodak, Lisia Góra 210. Agata Romañczuk, Warszawa 211. Karolina Ronkiewiczs, Warszawa 212. Linda Rumianowska, Biedrusko 213. Teresa Rybczak, D¹browa Górnicza 214. Magdalena Rygiel, Pabianice 215. Dominika Rzeszótko, Kraków 216. Agnieszka Salamon, Wroc³aw 217. Agnieszka Sa³ach , Warszawa 218. Karina Sapota, Lubaczów 219. Katarzyna Seifert, Szczecin 220. Jolanta Sekret, Czêstochowa 221. Danuta Siatkowska, Bielsko-Bia³a 222. Irena Siwek, Czêstochowa 223. Ma³gorzata Siwek-Kotucha , Kraków 224. Iwona Siwiec, Kunów 225. Anna Skórka, Przemyl

226. Dominika Skrzypek, Poznañ 227. Micha³ Skrzypiec, Pu³awy 228. Aleksandra Skutela, Ruda l¹ska 229. Kinga Smalec, Rzeszów 230. Joanna Smoliñska, Jaworzno 231. Marta Smuga, Katowice 232. Iwona Sobczak, Warszawa 233. Anna Sobczyk, Zabrze 234. Joanna Sobczyñska, Kominek 235. Piotr Socha, Jaros³aw 236. Joanna Sowik, Regnów 237. Justyna Srebrnik, Warszawa 238. Ewa Stañczyk, Nowy Korczyn 239. Karolina Stêpniewska, Miñsk Mazowiecki 240. Wojciech Stiller, Ksi¹¿ Wielkopolski 241. Anna Stokowska, Pruszków 242. Katarzyna Strzelecka, Trzcianka 243. Jadwiga Suder, Bielsko-Bia³a 244. Klaudia Sudo³, Straszyn 245. Monika Sygo, Opole 246. Sylwia Sysa, Legionowo 247. Agnieszka Szczepanska, Sopot 248. Aleksandra Szczepañska, Mogilno 249. Marta Szczerbowska, Owiêcim 250. Martyna Szczukowska, Grudzi¹dz 251. Joanna Szewczyk, Gliwice 252. Zofia Szewczyk, Gliwice 253. Ilona Szmajdel, Kielce 254. Sylwia Szmur³o, Barczewo 255. Paulina Szwakop, Wroc³aw

256. Monika Szyd³owska, Inowroc³aw 257. Joanna Szymul, Sidra 258. Malwina liwiak, Przemyl 259. Joanna wiatowiec, Trzeñ 260. Monika wi¹tkowska, Nowe Proboszczewice 261. Emilia wierczyñska, Wroc³aw 262. Agnieszka Tabisz, Racibórz 263. Kinga Tarko, Kraków 264. Paulina Toczek, Gdañsk 265. Barbara To³³oczko, Nysa 266. Anna Tomaszewska, Bydgoszcz 267. Monika Tomaszewska, Poznañ 268. Anna Tomczak, £ód 269. Natalia Trzeciak, Gdynia 270. Dagmara Tuniewicz-Wony, Pi³a 271. Agata Tupalska, Kleczew 272. Katarzyna Tymiñska, Warszawa 273. Anna Urbañska, £ód 274. Katarzyna Urnia¿, Wroc³aw 275. Krzysztof Walawski, Warszawa 276. Tamara Walczak, Koszalin 277. Maria Walencik, Klucze 278. Iwona Warcho³, Warszawa 279. Magdalena Waszak, Lipie Góry 280. Justyna W¹troba, Sêdziszów Ma³opolski 281. Aleksandra Wenta, Leniewo 282. Anna Wêgrzyn, Kamieñ Krajeñski 283. Joanna Wielikdzieñ, S³upsk 284. Aneta Wiktorowska-Gniadek, Be³chatów 285. Agnieszka Winiewska, S³u¿ewo

286. Anna Wojciechowska, Warszawa 287. Ma³gorzata Wojewoda, Wroc³aw 288. Karolina Wojtasik, Nieszawa 289. Ma³gorzata Wojtaszek, Poznañ 290. Barbara Woniak, Kraków 291. Agnieszka Woniak, Parysów 292. Monika Wójtowicz, Z¹bki 293. Joanna Wyczó³kowska, Warszawa 294. Anna Zapert, Warszawa 295. Gosia Zasada, £ód 296. Katarzyna Zieliñska, Sierpc 297. Izabela Ziêcina, Kraków 298. Ania Zió³kowska, Sopot 299. Izabela Z³otowicz, Poznañ 300. Anna ¯uchliñska, Gdynia

Information

zwyciezcy_konkursu_0301

6 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

880989


You might also be interested in

BETA
Lista laureatow i wyroznionych IX Duettino
27 ranking mlodziczek po I OTK_WTK
tajs1_07
Drzewo Rodu - listopad 2011