Read onwerkbaar_weer.pdf text version

Onwerkbaar weer, wat nu?

/ /

Wat is onwerkbaar weer en wat moet u dan doen? Kunnen uw werknemers een WW-uitkering krijgen?

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Inhoud

Waarom deze brochure? Onwerkbaar weer Melding onwerkbaar weer

4 5 6

Moet u het loon eerst zelf doorbetalen? Zo ja, hoe lang? 7 Wanneer recht op een WW-uitkering wegens onwerkbaar weer? Geen recht op een uitkering wegens onwerkbaar weer Hoe hoog is de WW-uitkering? Verplichtingen van de werknemer tijdens de uitkering Postcodelijst Overzicht weerstations Meer informatie 9 10 11 13 14 16 19

Werk boven uitkering

UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, WAO en de WIA. Maar koppelt dat altijd aan het onderzoeken van mogelijkheden om terug te keren op de arbeidsmarkt. uwv.nl werk.nl

Waarom deze brochure?

Onwerkbaar weer

U heeft één of meer werknemers in dienst die door de weersomstandigheden hun werk niet kunnen doen. Er is dus sprake van onwerkbaar weer. Afhankelijk van uw cao moet u waarschijnlijk de eerste dagen het loon zelf doorbetalen. Hoeft u volgens uw cao geen loon (meer) door te betalen? Dan kunnen uw werknemers onder bepaalde voorwaarden een WW-uitkering krijgen. U kunt dan namens uw werknemers een WW-uitkering wegens onwerkbaar weer aanvragen. Dit kan alleen als u de werkverhindering niet kon voorkomen. Kon u de werkverhindering wel voorkomen? Dan moet u het loon doorbetalen, ongeacht de afspraken in bijvoorbeeld de cao.

Er is sprake van onwerkbaar weer als de weersomstandigheden of de indirecte gevolgen daarvan werken onmogelijk maken. Bijvoorbeeld bij strenge vorst, sneeuw, overstromingen, gladheid, dooi of hoog water. Er is ook sprake van onwerkbaar weer als uw werknemers bijvoorbeeld niet kunnen werken door een sneeuwdek dat niet eenvoudig is te verwijderen.

UWV bepaalt of er sprake is van onwerkbaar weer

UWV bepaalt of er sprake is van onwerkbaar weer en hoe lang de periode van onwerkbaar weer duurt. Hierbij gaan wij onder andere uit van de weerberichten van de weerstations van Weerbureau HWS. Nederland is verdeeld in een aantal rayons, met elk een eigen weerstation. UWV maakt gebruik van geautomatiseerde weerstations met een vaste indeling naar postcode. Om te kunnen vaststellen onder welk weerstation een bepaald werkobject valt, hanteert u de postcode (zonder letters) van het gebied waarin het werkobject ligt. Vanaf pagina 14 vindt u een overzicht van de postcodes met de weerstations waaronder deze zijn ingedeeld en een overzicht van de weerstations en de bijbehorende codes.

Wat zijn indirecte gevolgen?

Indirecte gevolgen zijn gevolgen die ontstaan doordat het werk in een andere bedrijfstak is stilgelegd door de weersomstandigheden. Bijvoorbeeld als uw werknemers materiaal wel kunnen verwerken, maar ze niet kunnen werken omdat het materiaal niet wordt aangeleverd vanwege weersomstandigheden. Of als zij werkzaamheden niet mogen opstarten als blijkt dat het uitvoeren daarvan op dat moment door het weer niet verantwoord is. Denk hierbij aan de houtbewerker die zijn werk in de houtfabriek wel zou kunnen doen omdat hij binnen in de fabriek werkt. Hij wordt echter indirect getroffen door de weersomstandigheden, omdat de bosbouwer door de vorst geen bomen kan rooien en er geen aanvoer is van materiaal. Kan er niet gewerkt worden omdat het werk stilligt om een andere reden dan het weer, bijvoorbeeld bij een kerstsluiting? Dan is er sprake van een normaal bedrijfsrisico.

Wanneer is er sprake van onwerkbaar weer?

Om te bepalen wanneer er sprake is van onwerkbaar weer, meet Weerbureau HWS elke dag de temperatuur om 7.00 uur en om 10.00 uur 's morgens. Er is sprake van onwerkbaar weer als het op één van deze of beide momenten -0,5 graden Celsius of kouder is. Is de temperatuur op één van deze tijdstippen -0,5 graden Celsius of lager, dan zal maximaal vier uur worden uitbetaald. Is de temperatuur zowel om 7.00 als om 10.00 uur -0,5 graden Celsius of lager, dan wordt maximaal de hele dag uitbetaald. Alleen voor ambachtelijk personeel in de sector gevelreiniging met chemicaliën (code soort werk 800) geldt dat er sprake is van onwerkbaar weer als de temperatuur +4 graden Celsius of lager is. Kan het werk ondanks de vorst gewoon doorgaan? Dan is er geen sprake van onwerkbaar weer.

4

/5

Melding onwerkbaar weer

Moet u het loon eerst zelf doorbetalen? Zo ja, hoe lang?

In sommige sectoren is het normaal dat er gemiddeld enkele dagen per jaar niet kan worden gewerkt door onwerkbaar weer. De financiële gevolgen van onwerkbaar weer behoren dan ook voor een deel bij uw normale bedrijfsrisico. U moet het loon daarom in eerste instantie zelf doorbetalen. Pas als het onwerkbare weer langer duurt dan wat voor u onder het normale bedrijfsrisico valt, hoeft u het loon niet meer door te betalen; uw werknemers hebben dan recht op een uitkering. UWV kent voor verschillende sectoren andere regels. Hieronder kunt u zien wat voor uw sector geldt.

Bepaalde bedrijfstakken hebben cao's waarin is bepaald dat er geen loondoorbetalingsplicht geldt tijdens vorstverzuim. Raadpleeg daarvoor uw cao. Misschien is in uw cao vastgelegd dat u geen rekening hoeft te houden met dit bedrijfsrisico. Uw werknemers kunnen dan al op de eerste werkloosheidsdag een uitkering krijgen.

Als er sprake is van onwerkbaar weer, meldt u dat op de eerste werkdag waarop uw werknemers niet kunnen werken. Dit geldt ook als u de eerste dagen nog het loon van uw werknemers moet doorbetalen. Wij kunnen uw melding alleen in behandeling nemen als het formulier juist en volledig is ingevuld en op tijd is ontvangen. Heeft u al eerder een melding gedaan? Dan ontvangt u jaarlijks voordat de winterperiode ingaat een voorraad meldings- en aanvraagformulieren van ons. U kunt deze formulieren ook downloaden van uwv.nl of opvragen bij UWV, afdeling WW Weersomstandigheden via telefoonnummer (040) 247 10 49.

U vult na de eerste melding per kalenderweek een aanvraagformulier voor een WW-uitkering in voor de werknemers die door het weer niet kunnen werken. U laat daarna uw werknemers het formulier controleren en ondertekenen. Wanneer begint een nieuwe periode van onwerkbaar weer? Krijgt u in een kalenderjaar te maken met verschillende periodes van onwerkbaar weer? Dan telt een volgende periode pas als `nieuwe' periode nadat er minimaal twee werkdagen (maandag tot en met vrijdag) met werkbaar weer tussen zitten. Overige werkgevers in de sector Zorg en Welzijn mogen hierbij weekenden meetellen. Periodes van onwerkbaar weer kunnen dus nooit op elkaar aansluiten.

Rijschoolhouders

U moet per kalenderjaar tien werkdagen met onwerkbaar weer het loon doorbetalen, met een maximum van twintig werkuren per werknemer. Het gaat om dagen waarop een werknemer normaal gesproken zou werken en loon zou ontvangen. U kunt ook dagen meetellen als er op een deel van de dag niet kon worden gewerkt door het onwerkbare weer. De niet-gewerkte uren tellen dan mee voor het maximum van twintig uur.

Overige werkgevers in de sector Zorg & Welzijn

U moet per periode van onwerkbaar weer 14 dagen het loon doorbetalen, met een maximum van 21 dagen per kalenderjaar. U kunt hierbij ook zaterdagen, zondagen en feestdagen meetellen, ook als de werknemer voor een deel van de tijd niet kon werken. Na deze 21 kalenderdagen hebben uw werknemers recht op een uitkering voor alle dagen van onwerkbaar weer die nog volgen in het kalenderjaar.

Ambachtelijk personeel van schoonmaak- en glazenwassersbedrijven (reinigingsbedrijven)

U moet de eerste drie werkdagen loon doorbetalen van de eerste drie perioden waarin uw werknemers door onwerkbaar weer niet kunnen werken.

Detailhandel en ambachten/ Grootwinkelbedrijf/Niet-ambachtelijk personeel van schoonmaak- en glazenwassersbedrijven (reinigingsbedrijven)

U moet de eerste vijf dagen het loon doorbetalen voor de eerste periode waarin uw werknemers door onwerkbaar weer niet kunnen werken. Voor de tweede periode moet u de eerste drie werkdagen doorbetalen. Per seizoen moet u maximaal acht dagen het loon doorbetalen.

6

Houtbouw

· Werknemers die bosarbeid verrichten moet u de eerste twee werkdagen per vorstperiode het loon doorbetalen. Volgt er binnen vier weken een nieuwe vorstperiode? Dan hoeft u de tweede periode niet door te betalen. · Per winterseizoen moet u uw trappenstellers en monteurs 15 werkdagen loon doorbetalen. · De overige werknemers moet u 14 kalenderdagen doorbetalen.

/7

Wanneer recht op een WW-uitkering wegens onwerkbaar weer?

Metaalindustrie

Per vorstperiode moet u een week het loon doorbetalen.

Uitvoerend, Technisch en Administratief (UTA) personeel in bouwbedrijven

U betaalt 22 dagen loon door of maximaal 176 uur.

Haven- en scheepsonderhoudbedrijven

Per vorstperiode moet u twee weken het loon doorbetalen.

Bitumineuze- en kunststof-dakdekkingsbedrijven/Mortel- en morteltransportondernemingen

U hoeft geen loon door te betalen.

Binnenscheepvaart

· Bent u lid van SFBi: u moet de hele vorstperiode het loon doorbetalen. · Bent u géén lid van SFBi: u moet tijdens de vorst twee weken het loon doorbetalen.

Agrarisch

Van 1 november tot 1 april moet u 30 werkdagen loon doorbetalen.

Haringpakkerij/Overig walpersoneel visserij

U moet een week loon doorbetalen met een maximum van negen dagen per winter.

Uw werknemers hebben recht op een WW-uitkering als zij werknemer zijn zijn volgens de Werkloosheidswet. Verder gelden de volgende voorwaarden: · Uw werknemer kan in een bepaalde periode alleen door onwerkbaar weer niet werken. · Uw werknemer kan per kalenderweek minimaal vijf uur niet werken. Werkt hij minder dan tien uur per kalenderweek? Dan geldt dat de werknemer per kalenderweek minimaal de helft van zijn uren niet kan werken. · De gevolgen van het onwerkbare weer vallen niet meer onder uw normale bedrijfsrisico. · U hoeft geen loon door te betalen tijdens de periode van onwerkbaar weer.

IJsselmeer- en riviervisserij/Oester- en mosselcultuur

U hoeft geen loon door te betalen.

Vervoer

U moet per periode 14 kalenderdagen het loon doorbetalen met een maximum van 21 werkdagen per winter.

Steenindustrie

U hoeft van 1 november tot 1 april geen loon door te betalen.

Voedingsindustrie

U moet per winter twee weken het loon doorbetalen.

Waterbouw

U hoeft geen loon door te betalen.

8

/9

Geen recht op een uitkering wegens onwerkbaar weer

In periodes met onwerkbaar weer kunt u de volgende dagen niet meetellen als werkdag waarop niet kan worden gewerkt: · erkende feestdagen; · bijzonder verlof; · rustdagen; · atv-uren en roostervrije dagen; · vakantie-, verlof- en verplichte snipperdagen; · al vastgestelde `extra verlofdagen' voor oudere werknemers; · dagen waarop uw werknemer in detentie is. Voor een werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, kunt u alleen de uren meetellen waarop de werknemer niet kan werken door het onwerkbare weer. Over de overige uren moet u het loon doorbetalen.

Hoe hoog is de WW-uitkering?

Als u werknemers uitleent

Het kan zijn dat u werknemers uitleent aan een andere werkgever. Bij onwerkbaar weer moet de inlener proberen de werkverhindering te voorkomen. Doet hij dit niet, dan hebben uw werknemers alleen in de volgende gevallen recht op doorbetaling wegens onwerkbaar weer: · u kunt er niets aan doen dat de inlener geen maatregelen heeft genomen; · u heeft de inlener op tijd schriftelijk gevraagd om maatregelen te nemen.

De eerste twee maanden is de WWuitkering 75% van het dagloon. Wanneer een werknemer twee maanden onafgebroken een WW-uitkering wegens onwerkbaar weer heeft ontvangen, daalt de uitkering na die twee maanden naar 70%. Uw werknemer kan nooit meer krijgen dan 75% of 70% van het maximumdagloon

Nadat wij hebben vastgesteld dat de ingevulde gegevens op het aanvraagformulier juist zijn, maken wij het totale uitkeringsbedrag over naar uw giroof bankrekeningnummer. Deze betaling is een voorschot. Als achteraf blijkt dat uw werknemers ten onrechte een WW-uitkering wegens onwerkbaar weer hebben ontvangen, moet u het totaalbedrag terugbetalen.

Aanvullingen op de WW-uitkering

Mogelijk hebben uw werknemers recht op een aanvulling op hun WW-uitkering wegens onwerkbaar weer. Dit staat in de cao. Hierin staat ook hoe hoog die aanvulling is.

Loon

UWV berekent het dagloon aan de hand van het door u opgegeven loon. Dit is gelijk aan het loon dat u opgeeft op de aangifte loonheffingen.

Werkloos om een andere reden?

Wordt een werknemer op het moment van onwerkbaar weer om een andere reden werkloos? Dan heeft hij geen recht op een WW-uitkering wegens onwerkbaar weer. Op 12 december 2007 ontslaat u bijvoorbeeld een werknemer omdat er geen werk meer voor hem is. Op deze dag zou uw werknemer niet gewerkt kunnen hebben door onwerkbaar weer. Maar omdat hij is ontslagen, heeft hij geen urenverlies door onwerkbaar weer.

Berekening en uitbetaling van de uitkering

Met de gegevens op het aanvraagformulier berekenen wij het totaalbedrag van de uitkering. U ontvangt van elke uitbetaalde uitkeringsaanvraag een verzamelspecificatie met daarop een specificatie per werknemer.

/ Voorbeeld 1: u betaalt het loon per maand.

Als een werknemer ziek wordt

Als uw werknemer al ziek is op het moment dat de WW-uitkering wegens onwerkbaar weer ingaat, moet u zijn loon zelf doorbetalen. Wordt uw werknemer ziek nadat de WW-uitkering is ingegaan, dan wordt de WW-uitkering de eerste 13 weken van ziekte in principe doorbetaald. Uw werknemer dient zich te houden aan de bij ziekte geldende voorschriften. Meld in alle gevallen de ziekte direct bij de afdeling WW Weersomstandigheden via telefoonnummer (040) 247 10 49.

De eerste dag dat uw werknemer niet kan werken is dinsdag 6 november 2007. U moet het loon van oktober 2007 opgeven.

/ Voorbeeld 2: u betaalt het loon per vier weken.

Als uw werknemers een praktijkgerichte opleiding volgen

Deze werknemers kunnen alleen een WW-uitkering wegens onwerkbaar weer krijgen voor de dagen waarop zij daadwerkelijk voor u zouden werken. Dus niet voor opleidingsdagen en scholingsdagen.

De eerste dag dat uw werknemer niet kan werken is dinsdag 6 november 2007. Deze dag valt in de vierwekenperiode van 5 november 2007 tot en met 2 december 2007. U moet het loon van de periode 8 oktober 2007 tot en met 4 november 2007 opgeven.

10

/ 11

Verplichtingen van de werknemer tijdens de uitkering

Let op: U moet het periodieke loon altijd verhogen met de opgebouwde vakantietoeslag van die periode. Ook als u een keer per jaar een extra bedrag betaalt, bijvoorbeeld een eindejaarsuitkering, moet u bij het periodieke loon een deel van dat extra bedrag optellen.

De werknemer die een WW-uitkering wegens onwerkbaar weer ontvangt heeft een aantal verplichtingen.

Belangrijke informatie doorgeven

U en uw werknemer zijn verplicht alle informatie die van invloed kan zijn op de WW-uitkering aan ons door te geven. Dat kan zowel schriftelijk als telefonisch. Wij kunnen uw bedrijf (of de plaats waar het werk wordt uitgevoerd) bezoeken om te controleren of u de juiste informatie heeft gegeven. Registreer daarom altijd op welke dagen uw werknemers niet kunnen werken door onwerkbaar weer. Als wij een controle uitvoeren dan moet u daar ook aan meewerken. Als uw werknemers niet kunnen werken vanwege onwerkbaar weer , hoeven zij zich niet in te schrijven bij CWI en hoeven ze ook niet op zoek naar ander werk.

Neveninkomsten doorgeven

Als uw werknemer tijdens het verzuim neveninkomsten heeft of ander werk doet waarvoor hij loon ontvangt, dan moet hij dit aan u doorgeven. U geeft deze inkomsten weer aan ons door bij de aanvraag. Bij het vaststellen van de WW-uitkering houden wij hier rekening mee.

/ De periode van onwerkbaar weer begint op

7 januari 2008. U geeft dan het loon van december 2007 op. Het vaste loon was 1.700. Daarnaast betaalde u uw werknemer in december een eindejaarsuitkering van 5% van het jaarloon: 1.101,60. U moet niet de volledige eindejaarsuitkering optellen bij het loon in december. Alleen het deel dat in december is opgebouwd telt mee. U berekent het loon van december als volgt Vast loon Opbouw vakantietoeslag (8% van 1.700) Opbouw eindejaarsuitkering (5% van 1.836) Totaal 1.700,00 136,00 + 1.836,00 91,80 +

1.927,80

12

/ 13

Postcodelijst

Hieronder vindt u een overzicht van de postcodegebieden van Nederland met de daarbij horende code van het weerstation. UWV gebruikt deze indeling bij het beoordelen of er sprake is van onwerkbaar weer.

Postcodegebied

Codeweerstation

Postcodegebied

Codeweerstation

Postcodegebied

Codeweerstation

Postcodelijst

Postcodegebied Codeweerstation

1000 ­ 1129 1130 ­ 1159 1160 ­ 1199 1200 ­ 1299 1300 ­ 1379 1380 ­ 1399 1400 ­ 1419 1420 ­ 1469 1470 ­ 1479 1480 ­ 1599 1600 ­ 1699 1700 ­ 1749 1750 ­ 1759 1760 ­ 1779 1780 ­ 1789 1790 ­ 1799 1800 ­ 1859 1860 ­ 1909 1910 ­ 1929 1930 ­ 1989 1990 ­ 2039 2040 ­ 2062 2063 ­ 2069 2070 ­ 2099 2100 ­ 2109 2110 ­ 2113 2114 ­ 2119 2120 ­ 2189 2190 ­ 2299 2300 ­ 2409

14

240 249 240 260 269 240 260 240 249 240 249 240 235 249 235 251 240 257 240 257 240 257 240 257 240 210 257 240 210 240

2410 ­ 2419 2420 ­ 2489 2490 ­ 2599 2600 ­ 2679 2680 ­ 2689 2690 ­ 2799 2800 ­ 2899 2900 ­ 2939 2940 ­ 2979 2980 ­ 3209 3210 ­ 3299 3260 ­ 3299 3300 ­ 3329 3330 ­ 3349 3350 ­ 3399 3400 ­ 3429 3430 ­ 3439 3440 ­ 3449 3450 ­ 3459 3460 ­ 3499 3500 ­ 3639 3640 ­ 3699 3700 ­ 3709 3710 ­ 3719 3720 ­ 3759 3760 ­ 3769 3770 ­ 3789 3790 ­ 3889 3890 ­ 3899 3900 ­ 3939 3940 ­ 3949 3950 ­ 3959 3960 ­ 3999 4000 ­ 4299 4300 ­ 4499 4500 ­ 4599 4600 ­ 4649 4650 ­ 4699 4700 ­ 5059

348 240 210 344 210 344 348 344 348 344 323 344 356 344 356 348 260 348 260 348 260 240 260 265 260 265 275 265 269 265 260 265 260 356 323 319 350 323 350

5060 ­ 5069 5070 ­ 5079 5080 ­ 5099 5100 ­ 5199 5200 ­ 5249 5250 ­ 5257 5258 ­ 5259 5260 ­ 5269 5270 ­ 5279 5280 ­ 5299 5300 ­ 5339 5340 ­ 5499 5500 ­ 5739 5740 ­ 5799 5800 ­ 5809 5810 ­ 5849 5850 ­ 5999 6000 ­ 6039 6040 ­ 6049 6050 ­ 6069 6070 ­ 6073 6074 ­ 6079 6080 ­ 6099 6100 ­ 6499 6500 ­ 6599 6600 ­ 6659 6660 ­ 6699 6700 ­ 6829 6830 ­ 6859 6860 ­ 6999 7000 ­ 7219 7220 ­ 7229 7230 ­ 7299 7300 ­ 7399 7400 ­ 7459 7460 ­ 7689 7690 ­ 7709 7710 ­ 7739 7740 ­ 7759

370 350 370 350 375 350 375 350 375 370 356 375 370 375 391 375 391 370 391 380 391 380 370 380 391 375 356 275 356 275 283 275 283 275 278 290 279 278 279

7760 ­ 7769 7770 ­ 7799 7800 ­ 7849 7850 ­ 7857 7858 ­ 7859 7860 ­ 7869 7870 ­ 7899 7900 ­ 7999 8000 ­ 8059 8060 ­ 8069 8070 ­ 8199 8200 ­ 8259 8260 ­ 8269 8270 ­ 8279 8280 ­ 8329 8330 ­ 8354 8355 ­ 8379 8380 ­ 8399 8400 ­ 8459 8460 ­ 8469 8470 ­ 8488 8489 ­ 8879 8880 ­ 8899 8900 ­ 9159 9160 ­ 9169 9170 ­ 9239 9240 ­ 9249 9250 ­ 9299 9300 ­ 9409 9410 ­ 9419 9420 ­ 9429 9430 ­ 9449 9450 ­ 9499 9500 ­ 9599 9600 ­ 9639 9640 ­ 9699 9700 ­ 9942 9943 ­ 9949 9950 ­ 9999

286 279 286 279 286 279 286 279 278 273 278 269 273 278 273 279 273 279 280 270 280 270 251 270 251 270 280 270 280 279 280 279 280 286 280 286 280 286 280

/ 15

Overzicht weerstations

Notities

Hieronder vindt u de codes van de weerstations van het Weerbureau HWS in Soest.

Codes weerstations

Codeweerstation Plaats

210 235 240 249 251 257 260 265 269 270 273 275 278 279 280 283 286 290 319 323 344 348 350 356 370 375 380 391

Valkenburg (ZH) De Kooy Schiphol Hoorn (Berkhout) Terschelling Wijk aan Zee De Bilt Soesterberg Lelystad Leeuwarden Marknesse Deelen Heino Hoogeveen Eelde Hupsel Nieuw Beerta Twenthe Westdorpe Wilhelminadorp Rotterdam Cabauw Gilze en Rijen Herwijnen Eindhoven Volkel Maastricht Arcen

16

/ 17

Notities

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met UWV afdeling WW Weersomstandigheden via (040) 247 10 49 of kijk op uwv.nl

18

UWV September 2008 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

WW110 02662 09-08

Information

11 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

484004


You might also be interested in

BETA