Read Microsoft Word - DVM_2.doc text version

B CÔNG THNG TRNG CAO NG KT CAO THNG ----------o0o----------

THI KT THÚC HC PHN Hc K: III - Nm hc: 2010-2011 Môn Thi: CÁC DCH V MNG Ln thi: II Thi gian làm bài: 60 phút MÃ : 02

Ch ra port thông dng ca Domain Name Service A. 80 B. 25 C. 53 D. 23 Câu 2: DHCP cho phép cp phát ng các thông s cu hình mng cho. A. Các máy trm B. Các máy cc b C. Các máy ch D. Các máy Macintosh Giao thc DHCP làm vic theo mô hình Câu 3: A. Client/Server B. Mng MAN C. Mng WAN D. Mng ngang hàng Trc khi nâng cp Server thành Domain Controller, cn phi khai báo a ch IP cho Câu 4: A. DNS Server B. WINS Server C. DHCP Server D. NAT Câu 5: Dch v DHCP mun có th hot ng bình thng thì phi c chng thc bng A. Active Directory B. TCP/IP C. DNS Server D. DHCP Server Câu 6: DHCP client s xin gia hn khi thi gian thuê bao t c A. Mt na B. Hai phn ba C. Ba phn t D. Ht thi hn thuê bao Câu 7: Khi ng nhp vào mng DHCP client s gi broadcast gói tin A. DHCPDISCOVER B. DHCPOFFER C. DHCPREQUEST D. DHCPACK Khi nhn c gói tin yêu cu t DHCP client thì DHCP Server s gi li gói tin Câu 8: A. DHCPOFFER B. DHCPDISCOVER C. DHCPREQUEST D. DHCPACK Khi la chn c mt máy DHCP Server thì DHCP client s gi li gói tin Câu 9: A. DHCPREQUEST B. DHCPOFFER C. DHCPDISCOVER D. DHCPACK Câu 10: Mc nh C s d liu DHCP s c sao lu c mi A. 60 phút B. 90 phút

Câu 1:

Câu 11:

Câu 12:

Câu 13:

Câu 14:

Câu 15:

Câu 16:

Câu 17:

Câu 18:

Câu 19:

Câu 20:

C. 120 phút D. 150 phút Trong h thng mng c cp phát a ch IP ng, mt máy tính mun c cp mt IP c nh trong mt thi gian dài thì phi A. Cu hình gi ch IP trên DHCP Server B. Tách ra thành mt mng riêng C. ng ký vi Domain Controller D. Không th thc hin uc H thng tên min DNS c s dng ánh x tên min thành A. a ch IP B. a ch MAC C. Tên máy tính trên min D. Tên máy tính cc b Mt h thng các máy ch Internet h tr các tài liu c nh dng mt cách c bit bng mt ngôn ng HTML gi là A. WWW B. HTTP C. FTP D. TCP/IP Web ã tr thành mt v tr thông tin có th A. Truy xut qua mng B. Gi thông tin C. Tìm nhanh trên mng D. Lu d liu qua mng La chn nào sau ây là nhng giao thc nh hng - kt ni? A. NetWare Core Protocol (NCP) B. Transmission Control Protocol (TCP) C. NetBEUI D. User Datagram Protocol (UDP) Bc nào trong vic cu hình thông s TCP/IP ch rõ a ch ca mt router trên Windows Server 2003? A. Preferred DNS server. B. Subnet mask C. Default gateway D. IP address Chiu dài ti a ca mt tên DNS domain n (single DNS domain name)? A. 255 kí t B. 15 kí t C. 16 kí t D. 63 kí t Khi mt máy trm có th ping thành công n mt máy ch DNS, tuy nhiên không nhn c bt k câu tr li nào v vic phân gii tên t máy ch, nhng câu tr li nào di ây có th là nguyên nhân ca vn trên: A. Máy ch không chng thc cho tên c yêu cu. B. B nh m ca máy ch ã b chim dng C. Dch v DNS ã không c khi ng. D. Máy ch có a ch IP sai. Giao thc TCP/IP có my lp A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 S dng mt khu, vô hiu hóa hoc xóa b các tài khon không cn thit có th làm gim nguy c gì vào máy tính ca mình? A. Truy cp trái phép B. Hacker tn công C. Lây nhim virus

Câu 21:

Câu 22:

Câu 23:

Câu 24:

Câu 25:

D. Mt trm thông tin Mi máy tính, thit b mng tham gia vào mng Internet u giao tip vi nhau bng A. a ch IP B. Quay s C. Tên máy tính D. a ch MAC Chng trình DCPROMO c dùng nâng cp mt máy không phi là DC thành mt máy A. Domain Contreller B. Backup Domain Controller C. Stand Alone Server D. Primary Domain Contreller Bn cu hình chia nh a ch mng 210.106.14.0 dùng vi subnetmask 26. Có bao nhiêu mng và mi mng bao nhiêu máy? A. 1 mng vi 254 máy B. 2 mng vi 128 máy C. 4 mng vi 64 máy D. 6 mng vi 30 máy Mt ngi không th truy cp Web trên Internet nhng có th ly c các file chia s cùng mng LAN. Có vn gì ây? A. Máy tính ó không có a ch Ip phù hp. B. Máy tính ó có a ch Default Gateway không úng. C. Hub ca ngi dùng có trc trc (malfunctioning). D. Card mng b li. Ch ra port mc nh ca The Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) A. 80 B. 67 C. 25 D. 53

Câu 26: Câu lnh dùng kim tra s phân gii t tên www.yahoo.com sang a ch IP trong

Command Prompt là: A. Nslookup www.yahoo.com B. Ping www.yahoo.com C. Show ip www.yahoo.com D. Ipconfig /all Trong CSDL mt DNS server ti thiu có 2 Zone chính, Zone (1) dùng phân gii t tên sang a ch IP và Zone (2) dùng phân gii a ch IP thành tên. A. Primary Zone và Secondary Zone B. C 2 là Primary Zone C. C 2 là Secondary Zone D. Forward Lookup Zone và Revered Lookup Zone Trong mt mng LAN mt máy tính kt ni vào Internet và truy cp vào trang web http://www.google.com.vn thì c nhng không th truy cp n trang web ni b ca mng LAN ó trong khi các máy khác truy cp c. Bn cn phi tin hành: A. Cài t li máy B. Chnh li a ch IP C. Cu hình li DNS server D. Cu hình li web Server Máy ch dùng cp phát a ch IP cho các máy khác trong mng cc b gi là: A. DHCP server B. DHCP client C. DHCP Replay Agent D. DNS server Nu mt PC cu hình thành DHCP client nhng trong mng không có DHCP server, a ch IP ca DHCP client s c cp phát nh th nào? A. Máy s ko có /c IP và luôn trong trng thái ch i n khi nào có DHCP

Câu 27:

Câu 28:

Câu 29:

Câu 30:

Câu 31:

Câu 32:

Câu 33:

Câu 34:

Câu 35:

Câu 36:

Câu 37:

Câu 38:

Câu 39:

server thì mi c cu hình a ch IP B. Máy s t cp 1 /c IP sao cho cùng vi mng mà nó ang kt ni C. Máy s báo cho ngi s dng bit là ko có DHCP server nào và yêu cu ngi s dng cu hình bng tay D. Sau mt khong thi gian ngn i tìm DHCP server và xin a ch IP không c, máy tính s t cp mt a ch IP do h iu hành qun lý Câu lnh dùng gii phóng a ch IP i vi mt DHCP client là: A. ipconfig /all B. ipconfig /release C. ipconfig /renew D. ipconfig /delete Khi thc hin phân gii t tên sang a ch IP, u tiên máy tính s tìm (1), sau ó nu không có nó s i hi (2) nu có, nu không c nó s truy cp tp tin cha các bn ghi phân gii t tên sang a ch IP nhp bng tay gi là (3) A. Cache ­ Host file ­ DNS server B. DNS server ­ Host file ­ Cache C. Cache ­ DNS server ­ Host file D. Cache ­ DNS client ­ DNS server Câu lnh dùnh xin cp a ch IP i vi mt DHCP client là: A. ipconfig /release B. ipconfig /all C. ipconfig /newip D. ipconfig /renew Trong môi trng domain, mt DHCP server mun hot ng c cn phi c: A. Chng thc bi Domain Controller. B. Chng thc bi chính nó. C. Chng thc bi DHCP server khác c cài t trc trong cùng Domain. D. Không cn chng thc, ch cn cài t xong là hot ng c ngay. DHCP client dùng cách thc nào tìm DHCP server? A. Broadcast B. Multicast C. UniCast D. Groupcast Trong Windows Server 2003, mt PC có th có my NetBios Name ? A. 1 B. 2 C. Nhiu D. Có th có hoc không Trong vic cu hình DHCP server, vùng a ch dành riêng s dng cho vic A. Dành cho các máy tính s s dng trong tng lai B. Dành cho 1 s máy tính c cu hình làm router trong mng C. Dành cho các máy tính thuê /c IP trong thi gian lâu I D. Dành riêng cho các máy cu hình làm server, hoc các máy tính có vai trò quan trng trong mng mt thi gian thit lp a ch IP và cp nht a ch IP khi có s thay i trong mng thì ngi ta thng nâng cp trong mng lên thành máy ch server gì sau ây? A. Domain name server B. Web server C. Domain controller D. DHCP server Trong mt gói tin mà máy A gi cho máy B; Destination IP là A. a ch ip máy B B. a ch IP máy A C. a ch IP ca máy C ni máy B khai thác tr thông tin v cho may A D. D. S cng dch v ang chy máy tính B s áp ng máy tính A

Câu 40: PC A thuc LAN A cu hình DHCP server mun cp a ch IP ng cho PC B thuc LAN

B qua router AB. Giao thc cn phi cài t router là: A. Web server B. RIP C. DHCP Relay Agent D. DHCP server Dch v FTP server s dng port mc nh là: A. 21 B. 110 C. 42 D. 53 Nu cu hình hai máy tính trong cùng mt mng có a ch IP trùng nhau: A. Toàn mng s ngng hot ng B. Mng s báo li n toàn b các máy C. Mng vn hot ng bình thng tr hai máy có IP trùng nhau D. iu này không th xy ra vì không th cu hình 2 máy tính trong cùng mng có IP trùng nhau Mun ngi ti máy PC A nhng thao tác mi th ca máy PC B t xa, cn thc hin A. PC B kt ni Remote Connection n PC A B. PC A truy cp d liu share ca PC B C. PC A kt ni remote desktop connection n PC B D. PC A truy cp /c ca PC B Vi subnet mask 255.255.255.224 thì a nào sau ây là hp l? A 15.234.118.63 B 210.45.116.159 C 192.168.15.87 D 217.63.12.192 Giao thc nào sau ây c dùng truyn và nhn Email: A HTTP B ARP C SMTP D FTP Khi mt máy trm có th ping thành công n mt máy ch DNS, tuy nhiên không nhn c bt k câu tr li nào v vi phân gii tên t máy ch, nhng câu tr li nào di ây có th là nguyên nhân ca vn trên: A. Máy ch không chng thc cho tên c yêu cu. B. B nh m ca máy ch b chim dng C. Dch v DNS ã không c khi ng. D. Máy ch có a ch IP sai. Phiên bn WinServer2k3 nào không th tr thành mt DC? A. Standard Edition B. Enterprise Edition C. Web Edition D. Datacenter Edition c im nào cùa WinServer2k3 giúp bn chc chn rng ngi dùng phi cung cp mt password có chiu dài phù hp vi yêu cu ã t ra. A. Audit policies B. Group policies C. Authentication protocols D. Access control list Ch ra port thông dng ca World Wide Web HTTP? A. 80 B. 67 C. 25 D. 53

Câu 41:

Câu 42:

Câu 43:

Câu 44:

Câu 45:

Câu 46:

Câu 47:

Câu 48:

Câu 49:

Câu 50: Ch ra port thông dng ca Dynamic Host Configuration Protocol (Server)?

A. 80 B. 67 C. 25 D. 23 Ghi chú: Hc sinh c (không c) s dng tài liu, cán b coi thi không c gii thích gì thêm. --------------Ht--------------Trng khoa (Ký ghi rõ h tên) Tp.HCM, ngày 20 tháng 12 nm 2010 Giáo viên ra (Ký ghi rõ h tên)

Trn Th ng

Information

Microsoft Word - DVM_2.doc

6 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

293563