Read Microsoft PowerPoint - PMSZ_prez MeszarosJozsef text version

Ma van a tegnap holnapja?

Mészáros József

Mediatizáció

A mediatizáció fogalma 1. · Médiatársadalom (ahol a tömegmédiát tekintik a legfontosabb

és legnagyobb társadalmi hatású intézménynek)

· Mediáció

­ A mediáció elképe a mediatizáció jelenségének

· Mindenki távoli érzékszerve (média mint ,,ablak a világra", ,,tükör" számos médiametafora írja le ezt a funkciót) · Az eltér társadalmi szereplk fóruma (áthidal teret, idt, társadalmi-kulturális távolságot) · Leggyakoribb a politikai kontextus (médiademokrácia, elektronikus demokrácia, videokrácia) · Mediációs elmélet ­ formátum jelentsége, a média logikája

3

A mediatizáció fogalma 2. · A mediatizáció jelensége

­ A mediatizáció hatással bír az egyénre, a csoportokra, szervezetekre, ezek valóságértelmezésére, az általuk kialakított társadalmi normákra, társadalmi egységekre és társadalmi rendszerekre. ­ Kölcsönös egymásrahatás

· A tömegmédia behatolása a társadalomba · A hétköznapi ember médiaszereplvé válása

­ A mediatizáció fogalmának megjelenése a politikai kommunikáció elemzéséhez kapcsolható

· Amerikanizáció-globalizáció, modernizáció

4

A média és a médiatechnológia · Evolúciós szempontból a média a kommunikációs érzékszerveink képességeinek kiterjesztése

­ A médiatechnológia fejldését az érzékszervi (tér, id) korlátok leküzdésének útjaként értelmezhetjük ­ A médiatechnológia mindig a gazdasági környezet fejlettségétl az egyéb technológiák fejlettségétl meghatározott (Gutenberg esete a borpréssel) ­ Standardizált médiatermelés ­ méretgazdaságossági szempontok

5

A médiaüzenet-termelés négy folyománya 1. A médiaüzenetek olcsón és mindenhol hozzáférhetk (tömegtermelés) 2. A médiarendszer a folyamatos önmegersítéstl függ (communication/follow-up communication, aktivációs

effektus)

3. A médiaüzenetek nagyon szelektívek

(közléstípusok, gazdaságosság, gyártási folyamatok, stb.)

4. A kódolás a médiaüzenetek sajátos strukturálódását és interpretációját eredményezi

(a nyelv szemantikus rendszerei, nem verbális jelek, stb.)

6

A mediatizáció implicit következményei

1. A függségi feltevés (egyéni és társas)

· · · · · ·

· · · · · ·

A médium elmélet Mvelési felfogás Hírválasztási kutatás Médianapirend megközelítés Rossz médiaközérzet Televíziófüggés

Földcsuszamlás-hatás Tranzakciós magyarázatok Harmadik személy hatás A hallgatás spirálja Az erény köre Média-politika komplexum (Habermas kritikája)

7

2. Viszonossági modell

A mediatizáció vége?

· · · A mediatizáció elméletének kialakulása a televíziós korszak szülötte Az ,,új média" megjelenésével a televizualizációmediatizáció végét jósolták sokan Különösen a futurológusok és az új média apostolai jártak élen a forradalmi víziók felvázolásában

8

Elmaradt médiaforradalom

A média változása 1.

· A változó média elveszti korlátait

­ ­ ­ Broadcasting helyett narrowcasting Allokációs minta helyett konzultációs és társalgási minta A korábbi mediatizációs jellemzk nem mködnek, mert:

· · · · · A megnövekedett mennyiség és változatosabb tartalom miatt a fogyasztó jobban az igényeihez tudja igazítani választását Interaktivitás a sztenderdizált médiatartalmak helyett A média elveszíti kapur és szr szerepét, mert az új környezetben a közvetítési és tárolási kapacitások korlátlanok A média aktorainak nem a média logikáját kell követnie, mert közvetlenül érhetik el a nyilvánosságot Minden hétköznapi embernek nagyobb esélye van médiaszereplvé válnia

10

A média változása 2.

· A változó média korábbi trendeket terjeszt ki

­ Média konvergencia (az új és régi médiumok jellege egyre közelebbi)

· · A hagyományos médiumok integrációja (multimédiás alkalmazásokba) A média eszközök és jelek digitalizációja Még olcsóbbá és még elterjedtebbé teszi a médiaüzeneteket Az információban gazdagok számára még több információ áll rendelkezésére A szórakoztató tartalom túlsúlya (hangsúlyeltolódás a szabályozás hiánya miatt) A médiafogyasztás tovább növekszik, a hagyományos média nem veszít jelentségébl, de átörökíti mintáit az új média fogyasztására ­ a régi média nagyfogyasztói az új média nagyfogyasztói Az egyéni oldalak nem váltak nagy médiajelentségvé, az intézményes oldalak adják a forgalom nagyját, illetve integrálják az egyéni tartalmakat Átvette a reklámokon keresztüli indirekt finanszírozás modelljét a hagyományos médiából ­ strukturális azonosság A hagyományos média szerepli kiegészít módon használják az új médiát, adaptálva rá a tartalmakat

­

A televíziós érából megismert néhány trend megersödik

· · · · · · ·

11

A média változása 3.

· Az új média új korlátokat emel

­ Mentális, kulturális és gazdasági feltételei vannak a digitális tartalmakat kezel eszközök használatának (megvásárlás, szoftver, hardver használat) ezek a fenti erforrások sem globálisan, sem nemzetenként nem oszlanak el egyenletesen ­ a digitális demokrácia helyett digitális szakadék kialakulása látható Új cenzorai vannak az új médiának, kevésbé láthatók (szolgáltatók, adminisztrátorok, keresprogramok) st a tartalmon túl a szoftverek és architektúrák programozói is korlátozzák a felhasználókat A kommunikáció további eltolódása a verbalitás fell a vizualitás felé

­

­

12

A média változása 4.

· A hagyományos tömegmédia tömbjei széttöredeznek, fragmentálódnak

­ A hagyományos médiapiacot tematikus

· · · Magazinok Rádiócsatornák és televízió-csatornák osztják fel újra

13

A médiakutatási vonatkozások

Kutatási kérdések 1.

· A digitális tartalom veszélyei

­ ­ ­ A nem sugárzott és nem hordozón árult digitális média esetében tranzakcionális adatok keletkeznek Tranzakcionális adatok esetén nincs értelme mérni és mintavétellel, becsléssel foglalkozni A kutatás szerepe ketts lehet

· · Motivációs kutatások végzése a viselkedés mozgatórugóinak megértéséhez Elszámolóház (klíringház) szerepet tölthet be a szereplk között, a versenytárs piaci adatokat összesítve

15

Kutatási kérdések 2.

· Verbalizáció-vizualizáció

­ A kutatási eszközkészlet kialakítása során nagyobb szerep juthat a kevésbé használt módszereknek (pl. tachisztoszkóp, szemmozgás-követés) Az eredmények értelmezési mechanizmusa ­ pl. számítógéppel segített vizuális tartalomelemzés ­ és értelmezési kerete is megváltozhat ­ verbális tartalmak strukturális, vizuális tartalmak analóg emberi tárolása

­

16

Kutatási kérdések 3.

· A fragmentálódó médiapiac mérése

­ ­ Az elemezhetség fenntartása érdekében növelni kell az elemszámot ­ növekv költségek A kutatási szakmára egyre nagyobb nyomás fog nehezedni ­ a joint industry body-k szerepének növekedése

17

Kutatási kérdések 4.

· A mediatizáció jelenségének figyelembe vétele

­ Nem egyszeren lineáris összefüggéseket feltételez célcsoport-vizsgálatokra van szükség, hanem a társadalom és a média kölcsönhatásában kell vizsgálódni a média befogadásról

· A kontextuális marketing, illetve az ehhez kapcsolódó kutatások például az amerikai kisebbségek (ázsiai, fekete, spanyolajkú) elérésében hatékony

­

Nyilvánvaló, hogy a mediatizációról szóló elméletek kikerülnek a szakmai nyilvánosságból, befolyásolva a kutatáshoz, annak tárgyához kapcsolódó attitdöket

· Hasonló jelenséget tapasztalhatunk, mint a reklámtesztek esetén a szkeptikus, elutasítók esetében ,,én ellenállok a manipulatív médiának"

18

Feltárás Megfigyelés Tesztelés Adatbányászat Elemzés Modellezés Tanácsadás

www.cognative.hu

19

Information

Microsoft PowerPoint - PMSZ_prez MeszarosJozsef

19 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

822910

Notice: fwrite(): send of 208 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531