Read 9518469744a376384a72331245143940.pdf text version

Srimatha Sri Maharajni Sri Math Simasaneshwari Chidagni Kunda Sambootha Deva Karya Samudhyatha Udyath Bhanu Sahasrabha Chadur Bahu Samanvidha Ragha Swaroopa Pasadya Krodhakarankusojwala Mano Rupeshu Kodanda Pancha than mathra sayaka Nijaruna prabha poora majjath brahmanda mandala Champakasoka ­ punnaga-sowgandhika-lasath kacha Kuru vinda mani ­ sreni-kanath kotira manditha Ashtami Chandra vibhraja ­ dhalika sthala shobhitha Muka Chandra kalankabha mriganabhi viseshaka Vadana smara mangalya griha thorana chillaka Vakthra lakshmi ­parivaha-chalan meenabha lochana Nava champaka ­pushpabha-nasa dhanda virajitha Thara kanthi thiraskari nasabharana bhasura Kadambha manjari kluptha karna poora manohara Thadanga yugali bhootha thapanodupa mandala Padma raga sila darsha paribhavika polabhu Nava vidhruma bimbha sri nyakkari rathna chhadha Shuddha vidyangurakara dwija pangthi dwayojjala Karpoora Veedi Kamodha Samakarsha digandara Nija Sallabha Madhurya Vinirbhardista Kacchabhi Mandasmitha prabha poora majjat Kamesha manasa Anakalidha Sadrushya Chibuka sri virajitha Kamesha baddha mangalya sutra shobitha kandhara Kankangadha Keyura Kamaniya Bujanvidha Rathna graiveya chinthaka lola muktha phalanvitha Kameswara prema rathna mani prathi pana sthani Nabhyala vala Romali latha phala kucha dwayi Lakshya Roma Latha Dharatha Samunneya Madhyama Sthana bhara dalan Madhya patta bhandha valithraya Arunaruna kausumba vasthra bhaswat kati thati Rathna kinkinika ramya rasana dhama bhooshitha Kamesha gnatha sowbhagya mardworu dwayanvitha Manikhya mukuta kara janu dwaya virajitha Indra kopa parikshiptha smarathunabha jangika Kooda Gulpha Koorma prashta jayishnu prapadanvidha Nakadhi dhithi samchanna namajjana thamoguna Pada dwaya Prabha jala parakrutha saroruha Sinchana mani manjira manditha sri pamambuja Marali Mandha Gamana Maha Lavanya Sewadhi

Sarvaruna Anavadhyangi Srvabharana Bhooshita Shivakameswarangastha Shiva Swadheena Vallabha Summeru Madhya sringastha Sriman nagara nayika Chinthamani grihanthastha Pancha brahmasana sthitha Maha padma davi samstha Kadambha vana vasini Sudha sagara madhyastha Kamakshi Kamadhayini Devarshi Gana-sangatha-stuyamanathma-vaibhava Bhandasura vadodyuktha shakthi sena samavitha Sampathkari samarooda sindhoora vrija sevitha Aswaroodadishidaswa kodi kodi biravrutha Chakra raja ratha rooda sarvayudha parishkridha Geya chakra ratha rooda manthrini pari sevitha Giri chakra ratharooda dhanda natha puraskrutha Jwalimalika ksiptha vanhi prakara madhyaka Bhanda sainya vadodyuktha shakthi vikrama harshitha Nithya parakamatopa nireekshana samutsuka Banda puthra vadodyuktha bala vikrama nandhita Manthrinyamba virachitha vishangavatha Doshitha Vishuka prana harana varahi veeerya nandhitha Kameshwara mukaloka kalpitha sri Ganeshwara Mahaganesha nirbhinna vignayanthra praharshitha Banda surendra nirmuktha sashtra prathyasthra varshani Karanguli nakhothpanna narayana dasakrithi Maha pasupathasthragni nirdagdhasura sainika Kameshwarasthra nirdhagdha sabandasura sunyaka Brhmopendra mahendradhi deva samsthutha vaibhava Hara nethragni sandhagdha kama sanjeevanoushadhi Sri vagbhave koodaiga swaroopa mukha pankaja Kantatha kadi paryantha Madhya koodaiga swaroopini Sakthi koodaiga thapanna Kadyatho bhaga dharini Moola manthrathmikha Moola kooda thraya kalebhara Kulamruthaika rasika Kula sanketha palini Kulangana Kulanthastha Kaulini Kula yogini Akula Samayanthastha Samayachara that para Moladharaika nilaya Brhama Grandhi Vibhedini Mani poorantharudhitha Vishnu grandhi vibedhini Agna chakarantharalastha Rudra grandhi vibhedini Sahararambhujarooda Sudha sarabhi varshini Thadillatha samaruchya Shad chakropari samshitha

Maha ssakthya Kundalini Bisa thanthu thaniyasi Bhavani Bhavana gamya Bhavarany kudariga Bhadra priya Bhadra moorthy Bhaktha sowbhagya dhayini Bhakthi priya Bhakthi gamya Bhakthi vasya Bhayapaha Sambhavya Saradharadya Sarvani Sarmadhayini Sankari Sreekari Sadhwi Sarat chandra nibhanana Satho dhari Santhimathi Niradhara Niranjana Nirlepa Nirmala Nithya Nirakara Nirakula Nirguna Nishkala Santha Nishkama Niruppallava Nithya muktha Nirvikara Nishprapancha Nirasraya Nithya shuddha Nithya bhuddha Niravadhya Niranthara Nishkarana Nishkalanka Nirupadhi Nireeswara Neeraga Ragha madhani Nirmadha Madhanasini Nischintha Nirahankara Nirmoha Mohanasini Nirmama Mamatha hanthri Nishpapa Papa nashini Nishkrodha Krodha­samani Nir Lobha Lobha nasini Nissamsaya Samsayagni Nirbhava Bhava nasini Nirvikalpa Nirabhadha Nirbhedha Bhedha nasini Nirnasa Mrityu madhani Nishkriya Nishparigraha Nisthula Neela chikura Nirapaya Nirathyaya Dhurlabha Dhurgama Dhurga Dhuka hanthri Sukha prada Dushta doora Durachara samani Dosha varjitha Sarvangna Saandra karuna Samanadhika varjitha Sarva shakthi mayi Sarva mangala Sadgathi prada Sarveshwari Sarva mayi Sarva manthra swaroopini Sarva yanthrathmika Sarva thanthra roopa Manonmani Maaheswari Mahaa devi Maha lakshmi Mrida priya Maha roopa Maha poojya Maha pathaka nasini Maha maya Maha sathva Maha sakthi Maha rathi Maha bhoga Mahaiswarya Maha veerya Maha bala Maha bhudhi Maha sidhi Maha Yogeswareswari Mahathanthra Mahamanthra Mahayanthra Mahasana Maha yaga kramaradhya Maha bhairava poojitha Maheswara Mahakalpa Maha thandava sakshini Maha kamesha mahishi Maha tripura sundari Chatustatyupacharadya Chathu sashti kala mayi

Maha Chathusashti kodi yogini gana sevitha Manu Vidya Chandra Vidya Chandra mandala Madhyaga Charu Roopa Charu Hasa Charu Chandra Kaladhara Charachara Jagannatha Chakra Raja Nikethana Parvathi Padma nayana Padma raga samaprabha Pancha prethasana seena Pancha brahma swaroopini Chinmayi Paramananda Vignana Gana Roopini Dhyana Dhyathru dhyeya roopa Dharmadhrama vivarjitha Viswa roopa Jagarini Swapanthi Thaijasathmika Suptha Prangnathmika Thurya Sarvavastha vivarjitha Srishti karthri Brahma roopa Gopthri Govinda roopini Samharini Rudhra roopa Thirodhana kari Eeswari Sadashivaa Anugrahada Pancha krithya parayana Bhanu mandala madhyastha Bhairavi Bhaga malini Padmasana Bhagavathi Padmanabha sahodari Unmesha Nimishotpanna Vipanna Bhuvanavali Sahasra seersha vadana Saharakshi Sahasra path Aabrahma keeda janani Varnashrama vidhayini Nijangna roopa nigama Punyapunya phala pradha Sruthi seemantha kula sindhoori kritha padabjha dhooliga Sakalagama sandoha shukthi samputa maukthika Purashartha pradha Poorna Bhogini Bhuvaneshwari Ambika Anadhi nidhana Hari brahmendra sevitha Naarayani Naada roopa Nama roopa vivarjitha Hrim kari Harimathi Hrudya Heyopadeya varjitha Raja rajarchitha Rakhini Ramya Rajeeva lochana Ranjani Ramani Rasya Ranath kinkini mekhala Ramaa Raakendu vadana Rathi roopa Rathi priya Rakshaa kari Rakshasagni Raamaa Ramana lampata Kaamya Kamakala roopa Kadambha kusuma priya Kalyani Jagathi kandha Karuna rasa sagara Kalavathi Kalaalapa Kaantha Kadambari priya Varadha Vama nayana Vaaruni madha vihwala Viswadhika Veda vedya Vindhyachala nivasini Vidhatri Veda janani Vishnu maya Vilasini Kshetra swaroopa Kshetresi Kshethra kshethragna palini Kshaya vridhi nirmuktha Kshetra pala samarchitha Vijaya Vimala Vandhya Vandharu jana vatsala Vaag vadhini Vama kesi Vahni mandala vaasini Bhakthi mat kalpa lathika Pasu pasa vimochani

Samhrutha sesha pashanda Sadachara pravarthika Thapatryagni santhaptha samahladahna chandrika Tharuni Thapasa aradhya Thanu Madhya Thamopaha Chithi Thatpada lakshyartha Chidekara swaroopini Swathmananda lavi bhootha brahmadyanantha santhathi Paraa Prathyak chidi roopa Pasyanthi Para devatha Madhyama Vaikhari roopa Bhaktha manasa hamsikha Kameshwara prana nadi Kruthagna Kama poojitha Srungara rasa sampoorna Jayaa Jalandhara sthitha Odyana peeda nilaya Bindu mandala vaasini Raho yoga kramaradhya Rahas tarpana tarpitha Sadya prasadini Viswa sakshini Sakshi varjitha Shadanga devatha yuktha Shadgunya paripooritha Nithya klinna Nirupama Nirvanasukha dayini Nithya Shodasika Roopa Sri Kandartha Sareerini Prabhavathi Prabha roopa Prasiddha Parameshwari Moola prakrithi Avyaktha Vyktha Avyaktha swaroopini Vyapini Vividhakara Vidhya avidhya swaroopini Maha kamesha nayana kumudahladha kaumudhi Bhaktha hardha thamo bedha bhanu mat bhanu santhathi Shivadhoothi Shivaradhya Shiva moorthi Shivangari Shiva priya Shivapara Shishteshta Shishta poojitha Aprameya Swaprakasha Mano vachama gochara Chitsakthi Chethana roopa Jada shakthi Jadathmikha Gayathri Vyahruthi Sandhya Dwija brinda nishewitha Tatwasana Tat Twam Ayee Pancha kosandara sthitha Nissema mahima Nithya youawana Madha shalini Madha goornitha rakthakshi Madha patala khandaboo Chandana drava dhigdhangi Champeya kusuma priya Kusala Komalakara Kuru kulla Kuleshwari Kula kundalaya Kaula marga that para sevitha Kumara gana nadambha Thushti Pushti Mathi Dhrithi Santhi Swasthimathi Kanthi Nandhini Vigna nasini Tejowathi Trinayana Lolakshi-Kamaroopini Malini Hamsini Matha Malayachala vasini Sumukhi Nalini Subru Shobhana Sura Nayika Kala kanti Kanthi mathi Kshobhini Sukshma Roopini

Vajreshwari Vamadevi Vayovastha vivarjitha Sidheswari Sidha vidya Sidha matha Yasawini Vishudhichakra Nilaya Aarakthavarni Trilochana Khadwangadhi prakarana Vadanaika samavidha Payasanna priya Twakstha Pasu loka Bhayamkari Amruthathi maha sakthi samvrutha Dakineeswari Anahathabja nilaya Syamabha Vadanadwaya Dhamshtrojwala Aksha maladhi dhara Rudhira samsthida Kala rathryadhi Shakthi youga vrudha Sniggdowdhana priya Maha veerendra varadha Rakinyambha swaroopini Mani poorabja nilaya Vadana thraya samyudha Vajradhikayudhopetha Damaryadhibhi ravrutha Raktha varna Mamsa nishta Gudanna preetha manasa Samastha bhaktha sukhadha Lakinyambha swaroopini Swadhishtanambujagatha Chathur vakthra manohara Sulayudha sampanna Peetha varna Adhi garvitha Medho nishta Madhu preetha Bhandinyadhi samanvidha Dhadyanna saktha hridhaya Kakini roopa dharini Mooladrambujarooda Pancha vakthra Sthithi samsthitha Ankusathi praharana Varadadhi nishevitha Mudgou danasaktha chittha Sakinyambha swaroopini Agna chakrabja nilaya Shukla varna Shadanana Majja samstha Hamsavathi mukhya shakthi samanvitha Hardrannaika rasika Hakini roopa dharini Sahasra dhala padhmastha Sarva varnopi shobitha Sarvayudha dhara Shukla samsthitha Sarvathomukhi Sarvou dhana preetha chittha Yakinyambha swaroopini Swaha Swadha Amathi Medha Sruthi Smrithi Anuthama Punya keerthi Punya labhya Punya sravana keerthana Pulomajarchidha Bandha mochini Barbharalaka Vimarsa roopini Vidhya Viyadhadhi jagat prasu Sarva vyadhi prasamani Sarva mrutyu nivarini Agraganya Achintya roopa Kali kalmasha nasini Kathyayini Kala hanthri Kamalaksha nishevitha Thamboola pooritha mukhi Dhadimi kusuma prabha Mrgakshi Mohini Mukhya Mridani Mithra roopini Nithya Truptha Bhaktha Nidhi Niyanthri Nikhileswari Maitryadhi vasana Labhya Maha pralaya sakshini

Para Shakthi Para Nishta Prgnana Gana Roopini Madhvi pana lasaa Matha Mathruka Varna roopini Maha Kailasa nilaya Mrinala mrudhu dhorllatha Mahaneeya Dhaya moorthi Maha samrajya shalini Atma vidhya Maha Vidhya Srividhya Kama sevitha Sri Shodasakshari vidhya Trikoota Kama Kotika Kataksha kimkari bhootha kamala koti sevitha Shira sthitha Chandra nibha Bhalastha Indra Dhanu Prabha Hridayastha Ravi pragya Tri konanthara deepika Dakshayani Dhithya hanthri Daksha yagna vinasini Dharandholitha deergakshi Dharahasojwalanmukhi Guru Moorthi Guna nidhi Gomatha Guhajanma bhoo Deveshi Dhanda neethistha Dhaharakasa roopini Prathi panmukhya rakantha thidhi mandala poojitha Kalathmika Kala nadha Kavya labha vimodhini Sachamara Rama vani Savya dhakshina sevitha Adishakthi Ameya Atma Parama Pavana krithi Aneka koti Bramanda janani Divya Vigraha Klim karee Kevalaa Guhya Kaivalya Padha dhayini Tripura Trijagat vandhya Trimurthi Tri daseswari Tryakshya Divya Gandhadya Sindhura thila kanchidha Uma Sailendra Thanaya Gowri Gandharwa Sevitha Viswa Grabha Swarna Garbha Avaradha Vagadeeswaree Dhyanagamya Aparichedya Gnadha Gnana Vigraha Sarva Vedhantha Samvedya Satyananda Swaroopini Lopa mudrarchitha Leela kluptha brahmanda mandala Adurshya Drusya rahitha Vignathree Vedhya varjitha Yogini Yogadha Yogya Yogananda Yugandhara Iccha shakthi-Gnana shakthi-Kriya Shakthi Swaroopini Sarvaadhara Suprathishta Sada Sadroopa Dharini Ashta moorthy Aja jethree Loka yathra vidahyini Ekakini Bhooma roopa Nirdwaitha Dwaitha varjitha Annadha Vasudha Vriddha Brhmatmykya Swaroopini Brihathi Brahmani Brahmi Brahmananda Bali priya Bhasha roopa Brihat sena Bhavabhava vivarjitha Sukharadhya Shubhakaree Shobhana sulabha gathi Raja Rajeswari Rajya Dhayini Rajya vallabha Rajat krupa Raja peetha nivesitha nijasritha Rajya lakshmi Kosa natha Chathuranga baleswai

Samrajya Dhayini Sathya Sandha Sagara Mekhala Deekshitha Dhaitya Shamani Sarva loka vasam kari Sarvartha Dhatri Savithri Sachidananda Roopini Desa kala parischinna Sarvaga Sarva mohini Saraswathi Sasthra mayi Guhamba Guhya roopini Sarvo padhi vinirmuktha Sada Shiva pathi vritha Sampradhayeshwari Sadhu Ee Guru mandala roopini Kulotheerna Bhagaradhya Maya Madhumathi Mahee Ganamba Guhyakaradhya Komalangi Guru Priya Swathanthra Sarwa thanthresi Dakshina Moorthi Roopini Sanakadhi Samaradhya Siva Gnana Pradhayini Chid kala Ananda Kalika Prema roopa Priyamkaree Nama parayana preetha Nandhi Vidhya Nateshwaree Mithya Jagat athishtana Mukthida Mukthi roopini Lasya priya Laya karee Lajja Rambha adhi vandhitha Bhava dhava sudha vrishti Paparanya dhavanala Daurbhagya thoolavathoola Jaradwanthara viprabha Bhagyabdhi chandrika Bhaktha Chitta Keki Ganagana Roga parvatha Dhambola Mrutyu Dharu Kudarika Maheswaree Maha kali Maha grasa Mahasana Aparna Chandika Chanda mundasura nishoodhini Ksharaksharathmika Sarva lokesi Viswa Dharini Thrivarga Dhathri Subhaga Thryambhaga Trigunathmika Swargapavargadha Shuddha Japapushpa nibhakrithi Ojovathi Dhyuthidhara Yagna roopa Priyavrudha Dhuraradhya Dhuradharsha Patali kusuma priya Mahathi Meru nilaya Mandhara kusuma priya Veeraradhya Virad Roopa Viraja Viswathomukhi Prathyg roopa Parakasa Pranadha Prana roopini Marthanda Bhairavaradhya Manthrini nyashtha rajyadhoo Tripuresi Jayatsena Nistrai gunya Parapara Satya gnananda roopa Samarasya parayana Kapardhini Kalamala Kamadhukh Kama roopini Kala nidhi Kavya kala Rasagna Rasa sevadhi Pushta Purathana Poojya Pushkara Pushkarekshana Paramjyothi Param dhama Paramanu Parath para Pasa Hastha Pasa Hanthri Para manthra Vibhedini Moortha Amoortha Anithya thriptha Muni manasa hamsika Satya vritha Sathya roopa Sarvantharyamini Sathee Brahmani Brahmaa Janani Bahu roopa Budharchitha Prasavithri Prachanda Aagna Prathishta Prakata Krithi

Praneshwari Prana Dhatri Panchast Peeta Roopini Vishungala Vivikthastha Veera matha Viyat prasoo Mukundaa Mukthi Nilaya Moola Vigraha Roopini Bavagna Bhava rokagni Bhava Chakra Pravarthani Chanda sara Sasthra sara Manthra sara Thalodharee Udara keerthi Uddhhama vaibhava Varna roopini Janma mrutyu jara thaptha Jana Vishranthi dhayini Sarvopanisha dhudh gushta Shantyathheetha kalathmika Gambheera Gagananthastha Garvitha Gana lolupa Kalpana rahitha Kashta Akantha Kanthatha vigraha Karya karana nirmuktha Kama keli tharangitha Kanath kanaka thadanga Leela vigraha dharini Ajha Kshaya nirmuktha Gubdha Ksipra prasadhini Anthar mukha samaradhya Bahir mukha sudurlabha Thrayee Trivarga nilaya Thristha Tripura malini Niramaya Niralamba Swatma rama Sudha sruthi Samsara panga nirmagna samuddharana panditha Yagna priya Yagna karthree Yajamana swaroopini Dharma dhara Dhanadyaksha Dhanadhanya vivardhani Vipra priya Vipra roopa Viswa brhamana karini Viswa grasa Vidhrumabha Vaishnavi Vishnu roopini Ayoni Yoni nilaya Kootastha Kula roopini Veera goshti priya Veera Naish karmya Nadha roopini Vignana kalana Kalya Vidhagdha Baindavasana Tathwadhika Tatwa mayee Tatwa Martha Swaroopini Sama gana priya Soumya Sada Shiva kutumbini Savyapa savya margastha Sarva apadvi nivarini Swastha Swabhava madura Dheera Dheera samarchida Chaithnyarkya samaradhya Chaitanya kusuma priya Saddothitha Sadha thushta Tharunadithya patala Dakshina Daksinaradhya Dharasmera mukhambuja Kaulini kevala Anargya kaivalya pada dhayini Stotra priya Sthuthi mathi Sthuthi samsthutha vaibhava Manaswaini Manavathi Mahesi Mangala kruthi Viswa Matha Jagat Dhathri Visalakshi Viragini Pragalbha Paramodhara Paramodha Manomayi Vyoma kesi Vimanastha Vajrini Vamakeshwaree Pancha yagna priya Pancha pretha manchadhi sayini Panchami Pancha bhoothesi Pancha sankhyopacharini

Saswathi Saswathaiswarya Sarmadha Sambhu mohini Dhara Dharasutha Dhanya Dharmini Dharma vardhini Loka theetha Guna theetha Sarvatheetha Samathmika Bhandhooka kusuma prakhya Bala Leela Vinodhini Sumangali Sukha kari Suveshadya Suvasini Suvasinyarchana preetha AAshobhana Shuddha manasa Bindhu tharpana santhushta Poorvaja Tripurambika Dasa mudhra samaradhya Thrpura sree vasankari Gnana mudhra Gnana gamya Gnana gneya swaroopini Yoni mudhra Trikhandesi Triguna AmbaTrikonaga Anaga Adbutha charithra Vanchithartha pradayini Abhyasathisaya gnatha Shaddwatheetha roopini Avyaja karuna moorhy Agnana dwantha deepika Abala gopa vidhitha Sarvan Ullangya Sasana Sri Chakra raja nilaya Sri Math Thripura Sundari Sri Shivaa Shiva Shakthaikya Roopini Lalithambika Evam Srilalita devya Namnam Sahasrakam Jaguh

Information

10 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

698241


You might also be interested in

BETA
1000_names_of_lalita - Notepad