Read Microsoft Word - Galamic A..doc text version

IZBOR METODE PREDVIANjA POGODNOSTI ZA ODRZAVANjE SLOZENIH TEHNICKIH SISTEMA U POGLEDU BEZBEDNOSTI* SELECTION OF A METHOD IN ANTICIPATING FAVOURABLE CONDITIONS FOR COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS mr Aco Galami1)

Rezime: Bezbednost u najopstijem smislu, predstavlja sposobnost nekog tehnickog sistema da ne izazove, pod odreenim uslovima, kriticne ili katastrofalne dogaaje. Polazna osnova za sva razmatranja i analize bezbednosti, jeste utvrivanje namene tehnickog sistema i razgranicenje osnovnih principa rada budue konstrukcije. Bezbednost tehnickog sistema, sistematski se ocenjuje, na osnovu moguih opasnosti, radi cega konstruktor analizira sve situacije, u kojima su mogue povrede ili moze biti ugrozeno zdravlje rukovaoca. Procena bezbednosti je sustina odrzavanja tehnickih sistema bez povreda operatora, a to se postize predvianjem pogodnosti za odrzavanje. Za predvianje pogodnosti za odrzavanje koristi se vise metoda koje se razlikuju zavisno od postavljenih zahteva za tehnicki sistem, kao i specificnih svojstava i slicnosti razmatranog sistema. U jednom projektu moze se koristiti vise metoda predvianja, s tim sto e se uzeti jedna kao osnovna. Na izbor metode predvianja pogodnosti za odrzavanje slozenih tehnickih sistema u pogledu bezbednosti u magistarskoj tezi, uticala su neka prakticna razmatranja i faktori,kao sto su: razmatranje uslova okoline (nivo i vrsta odrzavanja, koncept odrzavanja), slicnosti s drugim tehnickim sistemima, granice (obim) predvianja i zahtevana tacnost predvianja. Kod izbora metode izvrsena je simulacija pokazatelja slozenosti tehnickih sistema specijalne namene i analiza mogunosti primene metode u odnosu na ogranicenja koja se postavljaju zbog prirode samog sistema. Kljucne reci: odrzavanje, sistemski pristup, pogodnost za odrzavanje, predvianje, simulacija, slozeni tehnicki sistemi, analiza bezbednosti. Abstract: Safety in general, means that a technical system should be able not to cause (being under certain conditions) some critical or catastrophic events. A starting point in all the safety analyses and related speculations therefore, should be an establishment of the technical system purpose as well as defining the main principles of the intended construction work. Taking into consideration possible dangers, a systemic approach in evaluation is used when technical system safety is being evaluated and that is the reason why a constructor needs to analyze all the situations which may cause injuries or bring a system handler's health into danger. A safety degree judgment is the essence of the technical systems servicing process and this can be obtained by anticipating favourable conditions for servicing. When anticipating favourable conditions for servicing, a number of various methods is used and their differences depend on the specific technical system demands as well as on specific characteristics and similarities of the system which is being judged. Several methods of anticipation can be used in a project but one of them must be taken as a basis. The selection of a method in anticipating favourable conditions for complex technical systems servicing in the thesis, was influenced by some practical examinations and factors such as: examination of environmental conditions (level and type of servicing, concept of servicing), similarities between the system and some other technical systems, anticipation limits (extent) as well as required precision in anticipation. At the selection of the method a simulation of specified-purpose technical systems complexity indicators and possibility of the method use analysis have been done, in relation to the limits set by the very nature of the system. Key words: servicing, systemic approach, favourable conditions for servicing, anticipation, simulation, complex technical systems, safety analysis 1) Mr Aco Galami, MT potpukovnik, Inspektorat odbrane Srbije, Gardijska 15, Beograd, mail: [email protected] *) Ovaj rad je nastao kao rezultat istrazivanja sprovedenog u sklopu izrade magistarske teze

1. UVOD

Sredstva naoruzanja i vojne opreme (NVO) u literaturi poznatija pod nazivom slozeni tehnicki sistemi specijalne namene, u toku zivotnog veka treba da budu podvrgnuta odreenim akcijama odrzavanja kako bi se osiguralo njihovo korisenje i zadrzale tehnicko-eksploatacione karakteristike unutar zeljenih granica. Odrzavanje tehnickih sistema u najopstijem smislu, obuhvata sve postupke koje treba preduzeti s ciljem da sistem bude sto duze u ispravnom, odnosno funkcionalnom stanju. Drugim recima, da sistem tokom zivotnog ciklusa radi na potrebnom nivou pouzdanosti, produktivnosti i ekonomicnosti, da je pogodan za odrzavanje i da zivotni ciklus zavrsi bezbedno. Proces odrzavanja slozenih tehnickih sistema specijalne namene zavisi pre svega od karakteristika sistema i zakonitosti promene njihovih parametara kao funkcije uslova cuvanja, tj. skladistenja, trajanja i intenziteta eksploatacije. Osim toga, proces odrzavanja u Vojsci Srbije karakterise veliki broj razlicitih slozenih sistema domaeg i stranog porekla, razlicitih tehnickih i tehnoloskih generacija, radi cega se odrzavanju mora pristupiti sistemski.

2. DRZAVANjE SLOZENIH TEHNICKIH SISTEMA SPECIJALNE NAMENE U FUNKCIJI BEZBEDNOSTI

Sistem odrzavanja obuhvata skup razlicitih aktivnosti i postupaka ciji je zadatak da obezbede ispravan rad slozenih tehnickih sistema i pouzdanost, odnosno bezbednost funkcionisanja koji treba da zadovolje postavljenu funkciju cilja. Sistem odrzavanja slozenih tehnickih sistema specijalne namene zauzima znacajno mesto u koncepciji bezbednog rada, radi cega se u radu i razmatra pogodnost za odrzavanje. Pogodnost za rukovanje i odrzavanje znacajno utice na efektivnost tehnickih sistema. Standardima se daje definicija i propisuju modeli za izracunavanje ove znacajne i slozene karakteristike tehnickih sistema, koja se sastoji od niza parametara i faktora. U radu se analiziraju: konstrukcioni, proizvodni i logisticki zahtevi pogodnosti za odrzavanje o kojima je potrebno voditi racuna kada se ocenjuje pogodnost tehnickih sistema za eksploataciju i odrzavanje. Takoe, opisuju se tehnicki faktori kojima se karakterise ta znacajna osobina tehnickih sistema. Funkcija bezbednosne komponente tehnickog sistema proteze se kroz sve faze konstruisanja-od koncipiranja idejnog resenja, pa sve do izrade modela ili tipa i konacnih provera i ispitivanja stepena bezbednosti sistema. Bezbednost u najopstijem smislu, predstavlja sposobnost nekog tehnickog sistema da ne izazove, pod odreenim uslovima, kriticne ili

katastrofalne dogaaje. Polazna osnova za sva razmatranja i analize bezbednosti, jeste utvrivanje namene tehnickog sistema i razgranicenje osnovnih principa rada budue konstrukcije. Bezbednost tehnickog sistema, sistematski se ocenjuje, na osnovu moguih opasnosti, radi cega konstruktor analizira sve situacije, u kojima su mogue povrede ili moze biti ugrozeno zdravlje rukovaoca (profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom). Procena bezbednosti je sustina odrzavanja tehnickih sistema bez povreda operatora, a to se postize predvianjem pogodnosti za odrzavanje. Za predvianje pogodnosti za odrzavanje koristi se vise metoda koje se razlikuju zavisno od postavljenih zahteva za tehnicki sistem, kao i specificnih svojstava i slicnosti razmatranog sistema. U jednom projektu moze se koristiti vise metoda predvianja, s tim sto e se uzeti jedna kao osnovna. Na izbor metode predvianja pogodnosti za odrzavanje slozenih tehnickih sistema u pogledu bezbednosti u radu, uticala su neka prakticna razmatranja i faktori, kao sto su: razmatranje uslova okoline (nivo i vrsta odrzavanja, koncept odrzavanja), slicnosti s drugim tehnickim sistemima, granice (obim) predvianja i zahtevana tacnost predvianja. Kod izbora metode izvrsena je simulacija pokazatelja slozenosti tehnickih sistema specijalne namene i analiza mogunosti primene metode u odnosu na ogranicenja koja se postavljaju zbog prirode samog sistema. Na osnovu raspolozivih podataka, za analizirani vojni sistem, izabrana je metoda koja najvise odgovara razmatranom sistemu, pri cemu su u potpunosti uzeti u obzir specificni uslovi korisenja: priroda sistema sa visokim stepenom prisutnih opasnosti i planirani koncept odrzavanja. Simulacija pokazatelja slozenosti tehnickih sistema specijalne namene izabranih u uzorak, realizovana u simulacionom modelu predvianja pogodnosti za odrzavanje slozenih tehnickih sistema u pogledu bezbednosti i sprovedena analiza dobijenih rezultata, omoguili su izbor metode predvianja pogodnosti za odrzavanje slozenih tehnickih sistema u pogledu bezbednosti, na osnovu pokazatelja slozenosti. Izabrana metoda, optimalna je za odreivanje potrebnih vremena za kategorije odrzavanja slozenih tehnickih sistemna specijalne namene, kako je opisano u diskusiji rezultata anlize i prikazano u tabelama detaljne analize. Na osnovu rezultata dobijenih simulacijom, zakljuceno je da se primenom usvojene metode u predvianju i njenim korisenjem u praksi postize unapreenje sistema odrzavanja u Vojsci u svim njegovim aktivnostima, projektovanjem i propisivanjem mera bezbednosti opsluzilaca i odrzavalaca u procesu odrzavanja jos u fazi projektovanja slozenih tehnickih sistema specijalne namene. Sto realni tehnicki sistemi specijalne namene budu raspolagali sa vise tacnih podataka o realizaciji odrzavanja, usavrsenim

procedurama i stabilizovanom tehnologijom, tacnost ove metode e biti vea. Rezultati primene ove metode, pored predvianja pogodnosti za odrzavanje, omoguavaju izuzetno jednostavnu, prethodnu ocenu tehnoloskih zahteva.

3. METODE PREDVIANjA POGODNOSTI ZA ODRZAVANjE

Tehnicki sistemi su, u toku zivotnog veka, podlozni nastanku otkaza1. Ova cinjenica, ukazuje na potrebu da se zna, koliko dugo mogu da rade a da ne otkazu. Tehnicke sisteme, potrebno je projektovati tako da sto manje otkazuju, a ako i otkazu, da ne predstavljaju opasnost2 po ospluzioce i da ne proizvedu stetu. Zatim, da ih je mogue, za sto krae vreme i sto jednostavnije popraviti3. Postavlja se pitanje, da li je cilj odrzavanja, da otkloni mogunost pojave svih potencijalnih otkaza, ili samo da preventivno utice na njihovu pojavu. Odgovor na postavljeno pitanje, predstavalja ekstremno tumacenje ciljeva strategije-totalno produktivno odrzavanje, ili zelje rukovodstva da posluje sa sistemima bez otkaza u toku eksploatacije, odnosno da sistem svoj zivotni vek zavrsi bezbedno. U vojnim sistemima, pogotovo u izrazito tehnickim, kao sto su sistemi u Vazduhoplovstvu i Mornarici, nedovoljna pouzdanost i bezbednost, neodgovarajue i neefikasno odrzavanje, mogu da imaju katastrofalne posledice po gotovost tehnickih sitema i izvrsevanje zadataka za koje su namenjeni. Upravo su ova pitanja i problemi, predmet teorije pouzdanosti, teorije pogodnosti za odrzavanje, teorije bezbednosti i teorije odrzavanja. Troskovi se pojavljuju, i u toku eksploatacije tehnickog sistema, izrazeni troskovima koji nastaju kao posledica povreda na radu, usled nepreduzimanja mera bezbednosti. Pouzdanost i pogodnost za odrzavanje, se razmatraju u svim fazama zivotnog ciklusa tehnickih sistema, u projektovanju, proizvodnji i eksploataciji. Primarni problem, nije da se po svaku cenu spreci pojava otkaza tehnickog sistema, ve kako da se izbegnu posledice koje taj otkaz izaziva u pojedinim karakteristicnim , . , , . . 2 , . 3 , .

1

slucajevima, a to se postize odrzavanjem. Odrzavanje slozenih tehnickih sistema specijalne namene, obuhvata postupke koji se preduzimaju s ciljem da sistemi budu sto duze u ispravnom, odnosno, funkcionalnom stanju, koje se jos naziva i ''stanje u radu'', da tokom zivotnog ciklusa rade na potrebnom nivou pouzdanosti i da svoj zivotni vek zavrse bezbedno. Odrzavanje je veoma slozen problem koji, da bi bio resen u potpunosti, zahteva detaljnu analizu moguih izvora otkaza u svim fazama razvoja i eksploatacije sistema, od definisanja i projektovanja, preko razvoja prototipa, izrade sistema, ugradnje i eksploatacije u realnim i bezbednim uslovima, sto podrazumeva sistemski pristup. Sistem odrzavanja tehnickih sistema, zauzima znacajno mesto u koncepciji bezbednog rada. Bezbednost, predstavlja sposobnost nekog sistema da, pod odreenim uslovima ne izazove, kriticne ili katastrofalne dogaaje. Jasno je da odrzavanje nije samo sebi cilj, ve je to otklanjanje stetnih posledica koje otkaz, tehnickog sistema ili nekog njegovog dela, moze da nanese konkretnom tehnickom sistemu i opsluziocima. Da bi se ovo postiglo, tehnicki sistem tokom perioda eksploatacije, mora da ispunjava predviene funkcije, zadovoljavajuim nivoom pouzdanosti i pogodnosti za odrzavanje. Pouzdanost i pogodnost za odrzavanje, su razlicite ali i komplementarne osobine slozenih tehnickih sistema. Pouzdanost, se odnosi na sposobnost tehnickog sistema da radi bez otkaza ili znacajnijeg opadanja karakteristika, u toku odreenog perioda vremena. Pogodnost za odrzavanje, se vezuje za vreme otklanjanja otkaza, ili vreme obavljanja drugih postupaka odrzavanja, kao i za primenu mera bezbednosti opsluzilaca, u toku obavljanja tih postupaka. Zajedno, karakteristike pouzdanosti i pogodnosti za odrzavanje tehnickih sistema, odreuju operativnu gotovost, odnosno operativnu raspolozivost i omoguavaju odgovarajuu efektivnost tehnickog sistema, u izvrsavanju specificiranih zadataka. Znacaj, karakteristika pogodnosti za odrzavanje, je u doprinosu smanjenju vremena zastoja i poveanju raspolozivosti tehnickih sistema, uz maksimalne mere bezbednosti opsluzilaca. Zadatak pogodnosti za odrzavanje je da obezbedi maksimalnu operativnu gotovost, na takav nacin da se tehnicki sistem odrzava, u njakraem vremenu u skladu sa ostalim zahtevima, uz minimalan utrosak materijalnih i kadrovskih resursa u procesu odrzavanja. Znaci, pri razmatranju pogodnosti za odrzavanje u konstrukciji nekog tehnickog sistema, primenjuje se multidisciplinarni pristup, u uskoj vezi sa pouzdanosu, ljudskim faktorom, bezbednosu i ostalom tehnickom, odnosno logistickom, podrskom, kao sto je prikazano na slici 1. Posledice nerazumevanja pouzdanosti i pogodnosti za odrzavanje su veliki materijalni gubici, ugrozavanje bezbednosti tehnickih sistema i

opsluzilaca i usporavanje tehnoloskog napretka u mnogim vitalnim oblastima. Posledice se mogu otkloniti ili umanjiti, predvianjem pogodnosti za odrzavanje u fazi projektovanja tehnickog sistema. Predvianje pogodnosti za odrzavanje i analiza bezbednosti, su znacajne naucne discipline neophodne u svim oblastima tehnike. Potreba za predvianjem pogodnosti za odrzavanje slozenih tehnickih sistema specijalne namene u pogledu bezbednosti i praenjem pouzdanosti, je sve vise prisutna u razvoju tehnickih sistema i u toku njihove eksploatacije. Cena nepouzdanosti, ne predstavlja samo cenu sistema koji je otkazao, ve ukljucuje i posledice, koje je taj otkaz proizveo. Za svaki tehnicki sistem, definisani su zahtevi,

koje treba da ispuni, da bi ostvario projektovani stepen verovatnoe, da je neki parametar sistema u granicama propisanog statistickog intervala. Kod opreme bezbednosnog tipa, posebno kad se radi o opremi za zastitu ljudskih zivota, sve prethodno navedene aktivnosti moraju ispuniti i propisanu zakonsku regulativu. Takva oprema, podrazumeva veliku opreznost u svim fazama: od konstruisanja, prototipa, proizvodnje, do odrzavanja. Intenzivan razvoj tehnologije i prodor tehnoloskih dostignua u oblasti ekonomije, drustvenih nauka, zastite covekove okoline, vojske i drugih oblasti ljudske delatnosti, zahteva nov pristup tehnickim sistemima u svim fazama zivotnog ciklusa.

, .

, , ,

, , .

, , , , , ,

,

Slika 1. Elementi koji odreuju koncepciju sistema U poreenju, sa do sada poznatim pristupima problemu odrzavanja slozenih tehnickih sistema specijalne namene u Vojsci, u radu se odrzavanje tih sistema, razmatra u skladu sa metodom predvianja pogodnosti za odrzavanje u pogledu bezbednosti, na osnovu pokazatelja slozenosti tehnickih sistema, koja za osnovno podrucje primene ima sisteme kod kojih se zahteva visok stepen bezbednosti. U radu se opisuju rezultati simulacionog modela, izbora metode predvianja pogodnosti za odrzavanje slozenih tehnickih sistema u pogledu bezbednosti, simulacijom pokazatelja slozenosti tehnickih sistema. Objasnjava se, zasto je izabrana metoda optimalna za odrzavanje slozenih tehnickih sistema specijalne namene u Vojsci. Da bi se u praksi ostvario zadatak izbora i primene metode, neophodno je u toku projektovanja, proizvodnje i eksploatacije tehnickog sistema projektovati njegovu pogodnost za odrzavanje i pouzdanost, sa definisanjem elemenata bezbednosti na radu. Zahtevi bezbednosti, koji se postavljaju konstruktorima, u pogledu bezbednosti opsluzilaca, zavise od karkteristika pogodnosti za odrzavanje tehnickih sistema i raspolozivog vremena za izvoenje operacija odrzavanja. Obezbeenje bezbednosti tehnickih sistema, predstavlja vaznu komponentu istrazivanja, na koja se u raznim zemljama, pa i kod nas, ulazu znacajna materijalna sredstva. Projektanti i odrzavaoci, u svim navedenim fazama, moraju da rade zajedno, kako bi resili problem uticaja faktora konstrukcije tehnickih sistema, koji nisu zasnovani samo na ugraenim karakteristikama, nego i na uslovima okruzenja. U toku izvrsavanja kontrole i ocene stanja tehnickih sistema, sa aspekta problema obezbeenja bezbednosti, nastala su dva siroko rasprostranjena pojma: bezbedno i opasno stanje. Ova dva pojma, klasifikuju skup vremenskih stanja svakog razmatranog tehnickog sistema, na dva stanja: skup bezbednih stanja i skup njegovih opasnih stanja. U radu se, pored osnovnih pretpostavki pogodnosti za odrzavanje, analizira bezebednost slozenih tehnickih

sistema u toku eksploatacije i bezbednost opsluzilaca, pri opsluzivanju i odrzavanju tih sistema. Razmatra se i uticaj pogodnosti za odrzavanje na pouzdanost slozenih tehnickih sistema i bezbednost opsluzilaca. Potreba, za usavrsavanjem postojeeg sistema odrzavanja u pogledu bezbednosti i zastite zdravlja na radu, nastala je kao posledica naucnih dostignua, iz oblasti preventivnog inzenjerstva i inzenjerstva odrzavanja, tehnoloskog razvoja objekata odrzavanja, razvoja tehnoloskih elemenata primenjenih u odrzavanju, kao i zelje za poveanjem gotovosti i smanjenja ukupnih troskova odrzavanja, stvaranjem bezbednih uslova rada u radnoj i zivotnoj sredini. Prema tome, istrazivanja, koja su sprovedena u sklopu projekta i data u radu, treba da daju odgovore na pitanje, kako birati optimalne strategije odrzavanja za pojedine slozene tehnicke sisteme i saglasno tome koji koncept reinzenjeringa odrzavanja izabrati za sadasnje uslove u Vojsci, u pogledu ispunjenja zahteva bezbednosti i zdravlja na radu. Znacajni su i drugi efekti istrazivane metode, do kojih se doslo u toku ovog istrazivanja. Oni se sastoje u mogunosti, da se na osnovu malog broja primarnih i osnovnih pokazatelja slozenosti tehnickih sistema, odrede velicine svih ostalih pokazatelja slozenosti, korisenjem izvedenih regresionih jednacina. Ovo konstruktorima tehnickih sistema, omoguava kvalitetno predvianje rezultata moguih konstrukcionih resenja. Time se, omoguavaju poboljsavanja konstrukcije u ranim fazama projektovanja. U radu se polazei od poznatih cinjenica i najnovijih saznanja iz ove oblasti, a na osnovu praenja otkaza i postupaka odrzavanja slozenih tehnickih sistema razlicite namene, opisuje jedan od moguih pristupa odrzavanja u Vojsci, simulacijom matematickog modela metode predvianja pogodnosti za odrzavanje u pogledu bezbednosti, na osnovu pokazatelja slozenosti tehnickog sistema. Rezultati istrazivanja, dobijeni simulacijom realnih tehnickih sistema specijalne namene u Vojsci, treba da dovedu do ozbiljnijih razmisljanja o znacaju i potrebi korekcije postojeeg sistema odrzavanja slozenih tehnickih sistema, u smislu usavrsavanja postupaka odrzavanja i potrebnih vremenskih intervala u skladu sa metodom predvianja pogodnosti za odrzavanje u pogledu bezbednosti. Izlozene faze, izbora metode predvianja pogodnosti za odrzavanje u pogledu bezbednosti, na osnovu pokazatelja slozenosti tehnickih sistema, treba da dovedu do detaljne analize mogunosti usvajanja postupaka odrzavanja, kojima e se smanjiti broj otkaza kako u postojeim, odnosno ve korisenim, tako i u sistemima koji su na pocetku zivotnog

ciklusa. Dobijeni rezultati treba da budu primenljivi, za sve tehnicke sisteme u Vojsci, koji se razmatraju u radu i da posluze, u velikoj meri, za predvianje otkaza i pogodnosti za odrzavanje tokom zivotnog ciklusa sistema u pogledu bezbednosti.

ZAKLjUCAK

Istrazivanje i realizacija simulacije pokazatelja slozenosti tehnickih sistema specijalne namene, radi izbora metode predvianja pogodnosti za odrzavanje u pogledu bezbednosti, opisana u radu, temelji se na znacaju uvoenja novih koncepcija u sistemu odrzavanja slozenih tehnickih sistema specijalne namene, uz sprovoenje svih mera bezbednosti. Kako je sprovedeno istrazivanje, odnosno realizovana simulacija i analiza pokazatelja slozenosti tehnickih sistema specijalne namene u pogledu bezbednosti, u okvirima Vojske, pionirski poduhvat naucnog sagledavanja znacaja izbora strategija odrzavanja, predvianjem pogodnosti za odrzavanje u pogledu bezbednosti u procesu reinzenjeringa odrzavanja slozenih tehnickih sistema specijalne namene, njegovi rezultati, otvaraju nove poglede i nude specificne pristupe u razvoju teorijske misli. Iz rezultata, dobijenih u sprovedenom obimnom i slozenom istrazivanju, zakljucuje se, da se opisana i razraena metodologija, moze primeniti sigurno na sve masinske sisteme, ali da postoji mogunost njene primene i na druge tehnicke sisteme. Na osnovu dobijenih i iznetih rezultata izabrana je, u radu opisana, i preporucuje se za korisenje, metodologija za izbor metode predvianja pogodnosti za odrzavanje u pogledu bezbednosti na osnovu pokazatelja slozenosti tehnickih sistema. Sve postavke ostavke, odnosno zahtevi, metode predvianja pogodnosti za odrzavanje slozenih tehnickih sistema specijalne namene u pogledu bezbednosti, o konceptu i zahtevima odrzavanja u fazi konstruisanja sistema, imaju sve vei znacaj, time sto se u konstrukciju sistema ukljucuju karakteristike koje doprinose lakoi odrzavanja i bezbednosti opsuzilaca. U cilju usavrsavanju sistema odrzavanja, bitno je uociti redosled kojim treba zapoceti taj proces. Pri svemu tome treba znati, da se promene ne mogu uvoditi u sistemima koji ''nisu spremni'' za njih. Pre uvoenja strategije odrzavanja neophodno je usavrsiti sistem planiranja radnji odrzavanja, informacioni sistem, menadzment, pravilno dimenzionisati sistem, obuciti radnu snagu, obezbediti planiranje i sprovoenje mera bezbednosti i zdravlja na radu, uvesti sitem za ocenjivanje uspesnosti rada i druga poboljsanja na polju logisticke podrske, odnosno funkcije tehnicke sluzbe. Izucavanje i upravljanje pogodnosu za odrzavanje slozenih sistema u pogledu bezbednosti u procesima odrzavanja je veoma zanacajna aktivnost, radi cega je ralizovano i ovo istrazivanje, prikazano u radu, koje je deo ukupnog istrazivanja u sklopu projekta,

realizovanog 2003. godine, pod nazivom ''Tehnicko obezbeenje mirovne operacije organizacijske jedinice Vojske Srbije'', u sastavu mirovnih misija UN, na poslediplomskim studijama, u Skoli nacionalne odbrane, VTA VS. Sve zajedno, i kvantitativne i kvalitativne karakteristike, pruzile su mogunost da se analizira i izmeri unutrasnje svojstvo sistema, nazvano pogodnost za odrzavanje. Polazei od pretpostavke da je usvojen koncept preventivnog odrzavanja uz primenu propisanih mera bezbednosti i zdravlja na radu za sve zaposlene, a time odreeni nivo odrzavanja i uz njih potrebni resursi, posle sprovedene analize dobijenih rezultata u simulaciji predvianja pogodnosti za odrzavanje slozenih tehnickih sistema specijalne namene u pogledu bezbednosti na osnovu pokazatelja slozenosti, moze se zakljuciti da je sada mogue pristupiti poboljsanju pojedinih karakteristika promenom projekta sistema, promenom mehanicke konstrukcije i svih ostalih osobina sistema navedenih u opisima kvalitativnih karakteristika. Prema dobijenim rezultatima istrazivanja i zakljuccima analiza meusobnih uticaja pokazatelja slozenosti, usvojeni su zahtevi, koji se odnose na pogodnost za odrzavanje slozenih tehnickih sistema. Pri konstruisanju tehnickih sistema, odnosno ve u fazi radova vezanih za podnosenje predloga ponude ili ugovora, potrebno je voditi racuna o preporukama za obezbeenje pogodnosti za odrzavanje u pogledu bezbednosti iz oblasti konstrukcionih kriterijuma koji se odnose na smanjenje slozenosti odrzavanja, smanjenje konstrukcionog uslovljavanja potrebe za periodicnosu vrsenja odrzavanja, smanjenje projektom diktiranih troskova tehnickog obezbeenja, ograicavanje zahteva za operaterima za odrzavanje primenom principa ergonomije, izbegavanje opasnosti, primenom odgovarajuih konstrtukcionih resenja, da se samim remontnim operacijama izazovu otkazi ili greske. Moze se na kraju zakljuciti i, da je izabrana metoda predvianja pogodnosti za odrzavanje slozenih tehnickih sistema specijalne namene u pogledu bezbednosti na osnovu pokazatelja slozenosti, zasnovana na dva veoma znacajna principa: principu sisnteze i transferu znanja. Pri izboru metoda predvianja pogodnosti za odrzavanje slozenih tehnickih sistema specijalne namene u pogledu bezbednosti, nije obavezno ograniciti se, na korisenje samo jedne metode. U jednom projektu, moze se koristiti vise metoda predvianja, s tim da se jedna metoda uzme kao osnovna. Radi toga, i ovaj rad, ne predstavlja zavrsetak istrazivanja u ovoj oblasti, ve ostavlja otvorene mogunosti razvoja,

unapreivanja i poboljsavanja matematickih formulacija problema usavrsavanjem postavljenih jednacina regresije. U prakticnom smislu, rezultati istrazivanja, sigurno e inicirati dalji rad na usavrsavanju postojeeg sistema odrzavanja u Vojsci Srbije, posebno u elementima izbora strategije odrzavanja koji su sada neodgovarajui. Dalji rad, trebalo bi da doprinese i usavrsavanju jednacina regesije, radi dobijanja kvalitetnijih rezultata predvialja. Na ovaj nacin, postupak i rezultati istrazivanja, mogu doprineti sticanju dragocenih iskustava za primenu, u radu prikazane i opisane metode i slicnih metodologija pri resavanju drugih, do sada neresenih teorijskih i prakticnih problema u teoriji odrzavanja. To se posebno odnosi na masinska sredstva. Rezultati primene ove metode, pored predvianja pogodnosti za odrzavanje, omoguavaju izuzetno jednostavnu preliminarnu kvantifikaciju tehnoloskih zahteva i orijenataciono tehnolosko projektovanje.

LITERATURA

[1] Adamovi, Zivoslav; Todorovi, Jovan: Savremene metode odrzavanja tehnickih sistema u industriji, Jugoslovenski zavod za produktivnost rada, 315 strana, Beograd, 1985. [2] Aronov, Zinovevic, Iosif: ''Inzenerstvo bezopasnosti'' - skripta, Istrazivacki centar za kvalitet i pouzdanost DQM, 53 strane, Cacak, 2004. [3] Vujanovi, Nikola: ''Teorija pouzdanosti tehnickih sistema'', Vojnoizdavacki i novinski centar, 529 strana, Beograd, 1990. [4] Galami, Aco: ''Izbor metode predvianja pogodnosti za odrzavanje slozenih tehnickih sistema u pogledu bezbednosti'', Magistarski rad, Fakultet zastite na radu u Nisu, Nis, 2006. godine. [5] Galami, Aco; Jankovi, Zarko: Identifikacija opasnosti i izlozenost riziku pri obuci u Vojsci, 2. Nacionalna konferencija sa meunarodnim ucesem i temom ''Ocena profesionalnog rizika, teorija i praksa'', Zbornik radova, str. 44. do 47, Nis, 2005. [6] Jankovi, Zarko: Sistemi zastite na masinama koncepcijska analiza, Univerzitet u Nisu, Fakultet zastite na radu, 165 strana, Nis, 1999.. [7] Kaninnghem, K.; Kokc, V.: Metod obespeceni remontoprigodnosti - perevod s angliskogo - (Naslov originala: '' C. E. Cunningham, Wilbert Cox, Applited Maintainability engineering, New York, London, Sydney, Toronto, 1972."), 327 strana, Moskva, ''Sovetskoe radio'', 1978. [8] Knezevi, Jezdimir: Upravljanje procesima odrzavanja i obnavljanja tehnickih sistema na osnovu teorije pouzdanosti, OMO, 294 strane, Beograd,1988.

[9] Milosevi, M. Vladislav: Teorija verovatnoe I, Verovatnoa slucajnog dogaaja, Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, 290 strana, Beograd, 1998. [10] Milosevi, M. Vladislav: Teorija verovatnoe II, Slucajne promenljive i njihove raspodele, Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, 314 strana, Beograd, 2000. [11] Mitrovi, Ratko; Arsovski, Slavko: Terotehnologija, Tehnologija odrzavanja

tehnickih sistema, ''ESKOD'', d.d., 147 strana, Kragujevac, 1992. [12] Papi, Ljubisa: Uticaj sigurnosti na efektivnost tehnickih sistema, Zbornik radova sa Nucnostrucnog skupa Istrazivanje i razvoj masinskih elemenata i sistema IRMES 2000, Masinski fakultet u Podgorici, str. 345. do 349, Kotor, 2000. [13] Stanojevi, Petar: Uticaj tehnickih faktora na organizacionu strukturu sistema odrzavanja, Doktorska disertacija, Masinski fakultet, Beograd, 1997.

Information

Microsoft Word - Galamic A..doc

7 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

1290150

You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - Galamic A..doc
Microsoft Word - Plan izvodjenja nastave DAS ZNR.doc
Microsoft Word - Galamic A..doc
Microsoft Word - Plan izvodjenja nastave DAS ZOP.doc
Microsoft Word - PROGRAM_RADA 09eng.doc