Read herald III & IV 2006 text.pdf text version

Herald Vjesnik

Rujan--Prosinac 2006. - Broj 9-12, Vol. 21.

Croatian Franciscan

Hrvatski franjeva ki

September--December 2006 - No. 9-12 , Vol. 21

-

Eight Franciscan Centuries Osam franjeva kih stolje a

RIJE ITATELJIMA A WORD TO OUR READERS

Marko Pulji , OFM

ekanje moze proizvesti u nama dvojake osje aje. ekati vozilo javnog prometa, ili u liniji pred uredima, igralistima i u restoranima, a nama se zuri, stvara neraspolozenje i povisicu tlaka. Ali, ekanje voljene osobe koja dolazi izdaleka i misao na dragi susret s njom, ili prve bebe koju o ekuju radosni roditelji, ve unaprijed ispunja dusu ugodnim osje ajima i rados u. Dosas e govori o dolasku. To je sveto vrijeme takvih, ugodnih i radosnih osje aja. Priprema nas na Bozi i kona ni susret s Kristom na kraju vjekova. Franjeva ki Red je usao u svoje vlastito dosas e, pripravu na proslavu Osam stolje a od osnutka Reda. Zavrsno slavlje treba biti u godini 2009. Ovo je franjeva ko «vrijeme milosti» i rada oko ozivljavanja svojih «blagoslovljenih po etaka». Naravno, to duhovno bogatstvo zelimo zajedno traziti i podijeliti sa svima do kojih dopiremo. Zato nas Vjesnik od sada postaje jos konkretniji i postaje Hrvatski franjeva ki Vjesnik. Podsje aju i se na korijene Reda i bogatu franjeva ku proslost, nastojat emo osluskivanjem prepoznati Bozji govor u sadasnjosti radi temeljitijeg svjedo enja u budu nosti, jer na to smo pozvani. O tome e biti govora u nastavcima u nasem listu, po evsi s ovim brojem, u rubrici Franjeva ki zivot i bastina. Ro enje Bozjeg Sina u Betlehemu rados u je ispunjalo srca ljudi «dobre volje», kako one davne no i, tako kroz stolje a i danas. Suvremenici sv. Franje napisase da je Svetac, uz Papino dopustenje, godine 1223. u malom Grecciou napravio zive jaslice. To je svakako dalo povoda da se ta lijepa uspomena Bozje «ljubavi prema nama» razvije i o uva do danas. Pored jaslica u crkvama, na trgovima ili u obiteljskim ku ama, sve vise se nastoji ozivjeti prizore «zivih jaslica». To su esto pravi igrokazi duhovne umjetnosti. Kad budete ovih dana prolazili pored jaslica neka vas one podsjete na neizmjernu ljubav Onoga koji se iz najuzvisenijeg dostojanstva spustio na «razinu sluge», isklju ivo «radi nas i radi nasega spasenja». Njegov ponovni dolazak «u slavi» ekamo i snagu budu e radosti ve osje amo i dozivljavamo. Ona donosi mir duse i strpljivost. To su vrline koje su uvijek potrebne, pogotovo u nase doba kada je trka za brzinama izgubila svaku kontrolu. Znadnimo duhovnu mirno u prenijeti u konkretni svakodnevni zivot. Neka vam betlehemsko Dijete udijeli svoj mir i radost u bozi nim danima, u svakom danu nadolaze e godine i cijelog zivota.

aiting can produce mixed feelings in us. Waiting for a bus or a train; being in a hurry but having to wait in line at an office, a stadium, or a restaurant causes ill feelings and raises our blood pressure. But the anticipation of a happy reunion while waiting for a dear person to come from a long trip or the waiting of parents for their first baby to be born, already stirs in us the warmest feelings of joy and happiness. Advent is the holy season that speaks of a coming, and it overflows with those pleasant and joyful feelings. The whole Franciscan Order has also commenced an Advent of its own, a time of preparing to celebrate the Eighth Centenary of its existence. The final celebration will take place in 2009. This preparation is "a time of grace" for us Franciscans when we are invited to rediscover and "to refound the grace of our own origins". We certainly want to share this treasure with all of you with whom we have had the honor to become acquainted. Therefore, our Newsletter becomes the Croatian Franciscan Herald with the intention of heralding even more strongly our Franciscan message to all of you. Remembering our origins and the rich tradition of the Order, we will be attentive to the voice of God in our times, in order to give more convincing witness of our faith and charism, both now and in the future, for that is our calling. From now on that will be one of the major themes in our magazine in a series of texts to be found in the section Franciscan Life and Heritage. Just as the birth of the Son of God in Bethlehem filled the hearts of "people of good will" with joy, so has it done throughout the centuries and continues doing so today. The contemporaries of St. Francis have it that the Saint, after receiving approval from the Pope, made a living Christmas scene in the small village of Greccio in 1223. That action of the Saint certainly triggered the motivation to keep remembering the "love of God for us" in the same vivid way up to our own times. When you pass by the Christmas crib these holy days, may you be reminded of the immense love of the One who from the highest place descended down to us and "took on the appearance of a slave" just "for us and for our salvation". We are also awaiting His second coming "in glory". The anticipation of the joy that follows already now brings comfort, patience, and peace of mind and soul. This is something we have a great need of today, when everybody seems so busy and nervously running at break neck speed in one big rat race. May we learn to put into practice in our daily way of life the gift of spiritual calmness that Christmas offers. May the Child of Bethlehem bestow His peace and joy upon you during this Christmas season, in every day of the coming year, and throughout your whole life.

W

BLAGOSLOVLJEN BOZI

I

SRETNA NOVA GODINA!

MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR!

September-December, 2006 Stranica-Page 2

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald

FRANJEVA KI ZIVOT I BASTINA

Osam franjeva kih stolje a (1)

Pise: Marko Pulji , OFM

Uvod

Naslovnica­ Front Page: Greccio - mjesto u kojem je sv. Franjo Asiski 1223. napravio zive bozi ne jaslice Greccio - where St. Francis of Assisi made the living Christmas Crib in 1223 Slika na pole ini--Outside Cover Zive Jaslice--Living Crib Prolozac-Imotski

U ovom broju: Inside of this issue:

Franjeva ki zivot i bastina Franciscan Life and Heritage Zupe--Sredista obnove Parishes Centers of Renewal Pri e u slikama Stories in Pictures In Memoriam

3-7

8-22, 35-38 23-34 39

Veza s nasim korijenima Connection to our roots Vukovar nakon 15 godina 40-43 Me ugorje Osobna iskustva Personal Sharing Darovi i misne nakane Donations & Mass Intentions Zupe i hrvatske ustanove Parishes and Croatian Institutions

44-48 49-50

51-54

atoli ka Crkva u svojoj dvotisu ljetnoj povijesti ima veliki broj redovni kih zajednica koje su je obogatile, i to jos uvijek uspjesno ine, svojim na inom zivota. Jedna od njih je i Red manje bra e - franjevci - koje je osnovao sv. Franjo Asiski. Priblizavamo se zavrsetku osmoga stolje a od osnutka Reda manje bra e. Godine 1205. i 1206. bile su zna ajne u zivotu sv. Franje jer je tada zapo eo tijek njegova evan eoskog obra enja i rasta u ljubavi prema Kristu. To je bio po etak novog i bogatog duhovnog razdoblja Crkve koja je u «siromasku iz Asiza» prepoznala novost i Bozji blagoslov. Zato ve 1209. papa Inocent III. Franji i njegovoj subra i daje odobrenje za na in zivota koji su izabrali. Imaju i u vidu godine 1206. i 1209. kao klju ne godine u zivotu sv. Franje i njegove «manje bra e», sadasnji generalni ministar Reda, José Rodríguez Carballo, pozvao je cijeli Red i sve koji su dionici franjeva ke bastine da ove tri godine od 2006. do 2009. prihvate kao «vrijeme milosti» i rada oko ponovnog otkrivanja i ozivljavanja svojih «blagoslovljenih po etaka». Na razini Reda manje bra e poduzete su razne djelatnosti koje bi trebale pomo i u otkrivanju onog zara i zanosa kojim je sv. Franjo zavolio Krista i

K

njegovo Evan elje i tako onda preporodio Crkvu. S tim ciljem odrzan je u Asizu Izvanredni kapitul Reda manje bra e od 15. rujna do 1. listopada 2006. Sluze i se franjeva kim izvorima i kasnijom franjeva kom literaturom, od ovoga broja pa nadalje, nastojat emo u HF Vjesniku pomo i nasim cijenjenim itateljima obnoviti i poboljsati svoje znanje o sv. Franji Asiskom, o njegovoj karizmi, te o zivotu i radu njegove bra e, franjevaca, po svijetu, a poglavito me u Hrvatima. Osam franjeva kih stolje a je veliko razdoblje. Bilo bi prezahtijevno na ovako malom prostoru opisati po stolje ima iznimno plodno razdoblje velike Franjine obitelji. Ograni it emo se samo na neke vaznije doga aje, bit franjeva kog zivota i na in djelovanja franjevaca. Tako er emo pratiti sto se doga a na planu franjeva kih slavlja koja su po ela u listopadu 2005. a zavrsit e 2009. godine. ovjek snuje, a Bog odre uje Nastanak Reda manje bra e vezan je uz Franju iz Asiza, koji svoju mladost provodi u rodnom gradu u e i trgova ki posao u uglednoj trgovini svoga oca. Njegov otac Petar Bernardone i majka Pika s ponosom su promatrali rast svoga sina koji im se rodio godine 1181. Franjo je uzivao ugled me u gradskom Stranica-Page 3

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald

September-December, 2006

FRANJEVA KI ZIVOT I BASTINA

o eve zelje da nastavi njegov, mladezi. Bio je veseljak, pjeva i tvoriti u snaznu ljubav prema trgova ki, posao i svog vlastitog bogatijeg dzepa od mnogih svoNjemu, koji «se toliko ponizio i sna o vitestvu, dolazi i neki iznejih vrsnjaka budu i da je trgovina postao ovjekom». Postao je kao gospodarska grana po ela malen. Franjo se zaljubljuje u nadni poziv na jos nesto novo. Sto je to novo u njegovu zivotu, cvjetati u to vrijeme u Europi. Krista, u njegov silazak me u nas To bijase i vrijeme estih ljude, njegovu malenost, koja postat e mu malo jasnije iz dozivljaja koji je imao u crkvici u sukoba izme u malih drzavicaFranju poti e da skupinu svojih gradova sto je ujesuputnika nazove "manja bra a". San D a m ia n u , pored Asiza. dno pogodovalo ra«...lik Krista Nije vise bio usredoto en na sebe, zvoju viteskog stapotrebe, slaJednoga dana Fraraspetoga progovori njo je usao u crk- svoju proslost, svoje Od toga treleza. vu ili zadovoljstva. mu njeznim Izgleda da je nutka pred sobom je imao samo vicu, u kojoj se ve godinama nije drmladoga Franju jedan cilj: «biti trajno dostupan i lijepim glasom: vitestvo vise prizala sluzba Bozja. glasu koji je uo i spremno od'Franjo, zar ne vidis Crkvica je bila za- govoriti na trazeno!» vla ilo od o eve trgovine jer je silno pustena, ali zaMnogo godina kasnije, sje aju i da se zelio ste i predse toga dozivljaja u crkvici u San udo, povrh oltara moja ku a rusi? uvjete koji bi ga visilo je jedno doDamianu, Franjo je izrekao «Mouvrstili me u vitelitvu pred raspelom», a koja je sibro sa uvano rasIdi i popravi je!'» zove. Zato godine pelo, ra eno u stilu gurno ve dugo vremena odzva1202. sudjeluje u njala u njemu: «Svevisnji, slavni sirijskih ikona iz ratu izme u njegova rodnog Asiza 12. stolje a. Na platnu, koje je Boze, prosvijetli tamu moga srca, i Perugie. Zarobljen je i u tamnici i podaj mi ispravnu vjeru, jasno obavijalo drveni kriz, dominirao je ostaje vise od godinu dana. Ali, naslikani lik Krista raspetog i ufanje i savrsenu ljubav, mudrost uskrslog okruzen drugim bizarobljenistvo nije unistilo njegov i spoznaju, o Gospodine, da ispusan o vitestvu. I dalje je o tome nim tvoj sveti i istinski nalog». blijskim likovima. Pravi mali katekizam. Kristove blage o i upravmastao i radio kako bi postao vitez i stekao slavu. Opredjeljenje ljene su izravno u gledatelja. I u tisini te male crkvice, vele pisci Vitestvo, u izvornom obliku, nije za pravoga Oca po ivalo na pukoj zelji za ratoKad se Petar Bernardone vratio Franjina zivota, Franjo se osje ao «druga ije nego kad je usao». I vanjem i plja kanjem nego je bilo sa svoga trgova kog puta nasao najvise vo eno idejom heroizma u je svoga sina, bastinika, kako ponajednom «lik Krista raspetoga progovori mu njeznim i lijepim borbi za pravednost, a to je onda pravlja crkvicu San Damiano. Narezultiralo slavom. Zivotni princip stojao ga je uvjeriti da se okani glasom: 'Franjo, zar ne vidis da se moja ku a rusi? Idi i popravi viteza izrazen je u njihovom, vigluposti i vrati u «normalan ziteskom, sloganu: «Dusa Gospodivot», ali nije uspio. Jos kad je je!'» nu, zivot kralju, srce gospo i, a Odjednom, Franji se po inje otac uo io da je Franjo trosio noast meni». vac iz trgovine za popravak crk"bistriti u glavi". Osjetio je da ima Me utim, u Franjin se zivot nesto vaznije i hitnije od njegovih vice, nastojao je preko gradskih umijesalo nesto s ime Franjo nije otaca do i do svoga novca, ali oni dosadasnjih planova. Suo en s ra unao. Jednoga dana, dok je iz konkretnim zadatakom i poslom ga odbise s obrazlozenjem da je Spoleta isao prema rodnom Asizu, koje treba obaviti, crkvica pod upraposve obuzet snovima i planoviodmah se dao na vom mjesnog bi"...od sada zelim ma o vitestvu, najednom je uo popravljanje te i skupa. Biskup Guiglas koji ga je pitao o njegovim drugih zapustenih re i samo ovo: 'O e do je popustio tracrkvica u blizini planovima. Franjo je odgovorio da zenju Franjina oca nas, koji jesi na zeli postati vitez i boriti se. «Tko Asiza. i uprili io je javno U Franjine planoti moze vise u initi dobra, gosporo iste. Prvo je nebesima', dar ili sluga?», pitao ga je glas. ve umijesao se otac iznio svoje opa ne o e moj, Bog i upravio ga «Gospodar», odgovori Franjo. tuzbe o kra i novPetre Bernardone» ca i povredi obitelj«Pa, zasto se opredjeljujes za sluposve u drugom smjeru od onoga gu umjesto za gospodara!», veli ske asti i odmah mu glas. «Sto mi je initi?», upita zatrazio zadovoljstinu i povrat sto je Franjo do tada zelio. Tako je zapo elo jedno novo i zna ajno Franjo u udu. «Idi ku i i tamo e utrosenog novca na crkvicu, biti se re i sto ti je initi!», uo je skupovo vlasnistvo. Biskup se razdoblje njegova zivota. Zelja za viteskom slavom je brzo neodgovor. okrenuo prema Franji i blago mu stajala. Zapo eo je dijalog i odnos Od tada, Franjin se zivot po irekao: «Tvoj otac je strasno ljut i s Kristom koji e se postupno prenje jos vise komplicirati. Pored povrije en. Ako doista zelis sluziti Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald September-December, 2006 Stranica-Page 4

FRANCISCAN LIFE AND HERITAGE

Gospodinu, vrati ocu novac koji imas, jer Bog ne zeli da na crkvu utrosis nepravedno ste eni novac. Moj sinko, imaj povjerenje u Gospodina i budi hrabar. Ne boj se, jer On e ti pomo i i obilato se pobrinuti za sve sto je potrebno za rad u Njegovoj crkvi». Da se tada Franjo pred biskupom skruseno ispri ao svome ocu i vratio mu novac koji mu je bio preostao, ne bi nikada taj doga aj bio zabiljezen niti bi ga se itko ikada vise sje ao. Naprotiv, itamo u franjeva kim izvorima kako se Franjo okrenuo prema biskupu i smirenim glasom rekao: «Moj gospodine, rado u vratiti mome ocu, ne samo njegov novac nego i svu moju odje u». Rekavsi to, skinuo je sa sebe svoju odjeu, na nju stavio preostali novac i predao ih biskupu. Za u eni biskup ponu ene stvari je predao Petru Bernardoneu. Potom se Franjo okrenuo nazo nima i rekao: «Poslusajte me, svi vi, i razumite. Do sada sam ocem zvao Petra Bernardonea. Ali sada, budu i da sam odlu io sluziti Gospodinu, vra am mome ocu sav novac zbog kojeg je bio toliko uzbu en, kao i svu odje u koja je njegova, te od sada zelim re i samo ovo: 'O e nas, koji jesi na nebesima', a ne o e moj, Petre Bernardone». Razo arani otac pokupio je novac i odje u i otisao ku i. Time je ro iste zavrsilo. Biskup se ustao i svojim plastem ogrnuo Franju. Od toga trenutka nigdje se vise u franjeva kim spisima ne spominju Franjin otac i majka. Franjo je ostao bez i ega sto je mogao ponijeti iz o inske ku e, da bi potom, samo za nekoliko godina, cijeli Asiz postao njegov dom i prepoznatljiv isklju ivo po Franji i njegovoj bra i. Zaista su neobi ni Bozji putevi!

Eight Franciscan Centuries (1)

By Marko Pulji , OFM Introduction he Catholic Church in its two thousand year-long history has been a precious home to many religious communities that in turn have contributed to its spiritual richness, and they still continue doing so abundantly by their way of life. One of them is The Order of Friars Minor--the Franciscans, that was founded by St. Francis of Assisi. The Order of Friars Minor ("The Order" from now on) will soon complete eight full centuries since its foundation. The years 1205 and 1206 were very significant in the life of St. Francis of Assisi, for it was then that he seriously undertook the process of gospel conversion and growth in love for Christ. That marked the beginning of a new and spiritually rich era in the history of the Church which recognized in the "poverello ­ the little poor man from Assisi" a renewed blessing from God. Thus already in 1209 Pope Innocent III gave apostolic permission to Francis and his companions to live according to the Gospel as they had been inspired to choose. Considering those years of 1206 and 1209 as the key years in the life of St. Francis and his "lesser brothers", the present General Minister, José Rodríguez Carballo, has invited all members of The Order and all others who share the same Franciscan heritage to experience the period between 2006 and 2009 as "a time of grace" and of "refounding" our own origins. On the level of The Order, some major activities are already underway with the intention of rediscovering that initial passion and enthusiasm of St. Francis and his love for Christ and the Gospel which at his time resulted in a renewal of the Church. For that purpose, the Extraordinary Chapter of the Friars Minor was celebrated in Assisi from September 15 to October 1, 2006. With a series of texts in our Croatian Franciscan Herald, based on early Franciscan sources and other Franciscan literature, we wish to refresh the memory and the knowledge of our readers about the life of St. Francis, his charism, the way of life and the heritage of his brothers, the Franciscans, around the world and especially among the Croatian people. Eight Franciscan centuries is a long period of time. It would be a too ambitious undertaking for one to summarize successfully that long and rich Franciscan history in a series like this. Therefore, we want to focus mostly on those events that seem essential to us in the life of St. Francis and his friars, in their way of life and in their ministry. We will, of course, keep our readers informed about future activities and celebrations within the Order. The celebrations opened in October 2005 and will close in 2009.

T

(Nastavak u sljede em broju)

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald

September-December, 2006

Stranica-Page 5

FRANCISCAN LIFE AND HERITAGE Christ, painted on linen and then is what brought one glory, as exMan proposes, pressed so clearly in their motto: stretched over a wooden frame, but God disposes dominated in the middle of other "My soul to God, my life to the The beginning of The Order is biblical figures. The whole crucifix linked to Francis, a young man, king, my heart to my lady, and looked like a little Catechism. The honor to me!" who spent his youth helping in his eyes of Christ gazed gently and However, something Francis father's shop of fine clothing matedirectly toward the viewer. In the never envisioned penetrated his rials and having a good time with stillness of that little church, aclife. One day, while returning home his peers in his native city of Ascording to early Franciscan from Spoleto, still sisi. "the image of sources, Francis felt "different from consumed with the His father Peter when he had entered". And suddream of knightBernardone and his Christ crucified denly, "the image of Christ crucihood, he heard a mother Pica spoke to him in a fied spoke to him in a tender and voice questioning watched with pride kind voice: `Francis, don't you see him about where he over the son that tender and kind that my house is falling down? Go was going. Francis was born to them in voice: `Francis, and rebuild it.'" described his plans 1181, and who as a Suddenly, "the fog of confusion teenager was later don't you see that for becoming a cleared in his head", and Francis knight, but the well accepted and my house is being voice asked him: felt that there was something else respected among destroyed? Go, more important to pursue than his "Who can do more his peers. He was previous dreams. There was a good for you ­ the a joyful young man then, and rebuild it master, or the ser- concrete task to take care of, to with many talents for me.'" repair the little church of San vant?" "The masand fond of music. Damiano and other abandoned ter," replied FranAs the son of a churches in the surrounding area. cis. "Then why are you abandoning prosperous merchant he could afIt was God who slipped into the the master for the servant?" continford a bigger purse and thus a larplans of Francis and who set a ued the voice. "What do you want ger circle of friends than his colcompletely new path for him, initime to do?" Francis asked. "Go leagues, since at that time his faating the beginning of a new stage back to your own home and you ther's business of trading was unof his life. A dialog was launched will be told what to do", the voice dergoing rapid growth throughout between Christ and Francis that directed. Europe. From that moment on, his life would eventually develop into a It was also a time when the fredeep love for Christ, who "humbled became even more complicated. In quent wars between neighboring himself and became man". Francis addition to his father's plans for city-states gave a boost to the dewas completely consumed by the him in his business, and his own velopment of medieval knighthood. reality of the incarnation of the Son dreams of knighthood, there was It soon became evident that Franof God. The fact that Christ benow a voice and a call with hidden cis was far more interested in accame one of us, "a lesser brother plans for him. What was behind quiring the honors of knighthood a minor", inspired St. Francis to than in continuing to work in his this, became more evident after call his first community of conthe experience Francis had in the father's business. Spurred by that freres "the friars desire, in 1202 he joined the army little church of San minor". Francis Damiano near Asalready waging war against the "...I want only to say would no longer be sisi. neighboring city-state of Perugia. One day Francis He was captured and spent more from now on, `Our centered on himentered that abanthan a year in prison there. After Father, Who art in self, his past, his needs, his glory, or doned little church his release, he still dreamed of heaven,' and not, his fulfillment. in which no one had acquiring the full status of knightFrom now on, he worshiped for years. hood ­ nobility, and eventually the `My father, had just one goal Miraculously, a cruglory that accompanies it. cifix hanging above Peter Bernardone.'" in mind: "to remain Knighthood in its original form accessible to the the altar, made in was not based exclusively on warvoice that had addressed him," the Syrian iconographic tradition of ring and lootings as one might be and to be able to respond to it the 12th century, somehow surinclined to perceive it. Rather, it properly in the future. vived the decay of the church. The was based mostly on the desire of Many years after that, rememberimage of the crucified and risen fighting heroically for justice. That

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald September-December, 2006 Stranica-Page 6

FRANCISCAN LIFE AND HERITAGE ing the initial encounter with "the voice" before the crucifix at San Damiano, Francis composed a short "Prayer Before a Crucifix": "Most High, glorious God: enlighten the darkness of my heart and give me true faith, certain hope and perfect charity, wisdom and knowledge, Lord ­ that I may carry out Your holy and true command." Preferring his true Father When Peter Bernardone returned once from a business trip, he found his son busy rebuilding the little church of San Damiano. He tried to rescue his son from his folly and bring him to what he believed was "a sensible life", but all to no avail. And when he learned about the money that his son had taken and spent on that church, he exploded in anger. He tried to recover his money through the city magistrates, but with no success because they instructed him to pursue the matter with the local bishop, for the church was the bishop's property. Guido, the bishop of Assisi, gave in to Peter Bernardone's request and scheduled a public hearing in order to resolve the issues between Peter and his son. The father stated his case, repeating his accusations of theft and dishonor, seeking compensation. The bishop turned to Francis and spoke calmly to him: "Your father is infuriated and extremely scandalized. If you wish to serve the Lord, return to him the money you have, because God does not want you to spend unjustly acquired money on the church. My son, have confidence in the Lord and act courageously. Do not be afraid, for He will be your help and will abundantly provide you with whatever is necessary for the work of His church." If Francis had politely excused himself there to his father in front of the bishop, that incident would have never been recorded or kept in memory. To the contrary, Francis, according to the early sources, kept his composure and said to the bishop: "My lord, I will gladly give back to my father not only the money acquired from his things, but even all my clothes." With that, he took off all his clothes and with the money purse placed on top of it gave it to the bishop. The bishop, very surprised as well, gave it to Peter Bernardone. Francis then turned to the crowd and said: "Listen to me, all of you, and understand. Until now, I have called Peter Bernardone my father. But because I have proposed to serve God, I return to him the money on account of which he was so upset, and also all the clothing which is his, and I want only to say from now on, `Our Father, Who art in heaven,' and not, `My father, Peter Bernardone.'" Peter, "overcome with unbearable pain and anger, took the money and all the clothing", and went home. That was the end of a formal judgment. With that the bishop stepped toward Francis and covered him with his cloak. From that day, his father and mother disappear completely from every account of their son's life. Francis was left without anything that he could have taken with him from his parent's home, and yet in just a few years the whole city of Assisi became his home and closely identified with Francis and his friars. The paths of the Lord are remarkable, are they not? (To be continued in the next issue)

GRECCIO--FRANJINA PROSLAVA BOZI A 1223.

CHRISTMAS CELEBRATION IN GRECCIO 1223

«...Tri godine prije svoje smrti sv. Franjo je odlu io proslaviti spomen na ro enje Djeteta Isusa u Grecciou, uz navje e mogu e slavlje. Da sve to ne bude pripisano zelji za novotarijama, prethodno je zamolio i dobio dopustenje od Pape, vrhovnog sve enika. Pripremljena je stalica sa sijenom, volom i magarcem... Doslo je mnostvo naroda. Sume je odjekivala njihovim glasovima i no bijase osvijet-ljena mnostvom svjetiljki, dok je prekrasno pjevanje slavi Bozjoj uljepsavalo sve anost. Svetac je stao ispred stalice, ispunjen silnim ganu em... Franjo, koji je bio akon, pjevao je Evan elje. Zatim je ganutljivo propovijedao okupljenom narodu o ro enju siromasnog Kralje, kojeg je on nazvao Djetesce iz Betlehema...»

(Sv. Bonaventura, Opsirniji zivotopis, X, 7) Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald

"...Three years before he died St. Francis decided to celebrate the memory of the birth of the Child Jesus at Greccio, with the greatest possible solemnity. He asked and obtained the permission of the pope for the ceremony, so that he could not be accused of being an innovator, and then he had a crib prepared, with hay and an ox and a donkey... The people came in crowds. The forest reechoed with their voices and the night was lit up with a multitude of bright lights, while the beautiful music of God's praises added to the solemnity. The saint stood before the crib and his heart overflowed with tender compassion... Francis, who was a deacon, sang the Gospel. Then he preached to the people about the birth of the poor King, whom he called the Babe of Bethlehem in his tender love..."

(St. Bonaventure, Major Life, X, 7) September-December, 2006 Stranica-Page 7

ZUPE - SREDISTA OBNOVE

CHICAGO

BL. ALOJZIJE STEPINAC - BLESSED A. STEPINAC

6346 N. Ridge Avenue Chicago, IL 60660 Phone: 773-262-0535 Fax: 773-262-4603 [email protected] Fra Ivica Majstorovi , OFM voditelj misije

Zajedno u molitvi i radu

Ljeto je na sjeveru Chicaga bilo obiljezeno oprostajem od dominikanaca i sestara dominikanki. Na poseban na in svima nedostaje fr. Nikola Dugandzi koji je svojom blagos u obiljezio etvrtinu stolje a ove vjerske zajednice. Najvise e nedostajati ,,Lete im An elima" posebnoj skupini nogometasa, koje je bio okupio oko nogometa i pjesme, a oni su mu zauzvrat bili vjerni pratitelji i ostaju vjerni pratitelji svoje zupe. Stoga je i bila uprili ena posljednja ve er nogometa i pjesme, neposredno prije fr. Nikolinog odlaska u Domovinu. Na poseban na in osjeti se tako er nedostatak sestara, koje nitko nije dosao zamijeniti. One su znale ispuniti zivot zupe sitnicama i lijepim stvarima koje zivot zna e i ine ga ljepsim. Fr. Franjo je takoer otisao, ali ostaje na ameri kom kontinentu, u Washingtonu, DC, gdje e nastaviti svoje djelovanje. No, s prvim jesenskim vjetrovima, zivot je nezaustavljivo nastavio i i svojim tijekom. Ve samo dva tjedna nakon oprostaja i primopredaje, u nasoj crkvi bila je krizma. I u to malo vremena, i uz pomo dobrih zupljana ipak smo uspjeli prirediti lijepu liturgiju, na kojoj su dominirali sami krizmanici. Sakrament sv. Potvrde primilo je dvadeset i sest krizmanika, a podijelio ga je mons. Thad Jakubowski, umirovljeni pomo ni biskup Chicaga. Svojom prijaznos u i blagos u odusevio je i stare i mlade, a krizmanike je pozvao da nastave putem Krista i vjere, ponajvise stavljaju i im na srce obvezu odlaska na svete sakramente, sv. Misu i ispovijed. Mjesec listopad, osim lijepim sarenilom boja u nasoj crkvi bio je obiljezen svakodnevnom listopadskom poboznosti, molitvom krunice i litanija prije ve ernje sv. Mise. Svaku ve er je dolazio lijep broj vjernika. Novi zupnik se pomalo upoznaje sa zajednicom i nastoji sve zupljane potaknuti na suradnju, a i osobno se uklju iti u suradnju sa

susjednim hrvaskim zupama. Tako je pokrenut zajedni ki radio program ,,Hrvatski katoli ki radio ­ Chicago", glas hrvatskih zupa grada Chicaga. Program traje jedan sat, emitira se subotom ujutro u deset sati a sadrzi duhovnu poruku, vijesti iz domovine, svijeta, mjesnih zupa i cijele zajednice. Vrlo uspjesan zupni banket je odrzan 4. studenoga u Hrvatskom kulturnom centru. Lis e je ve otislo i ostavilo gole grane. To nam govori o skorom svetom vremenu, dolasku Adventa i Bozi a. Priprave su ve u tijeku.

Together in prayer and work

This summer, the parish on the north side of Chicago said their farewells to the Dominican priests and sisters. The former pastor, Fr. Nikola, who celebrated his 40th anniversary of the priesthood with the parish, is greatly missed by all. He is especially missed by his soccer team ­ the Flying Angels. Father Nikola enjoyed playing soccer and being with his friends. Before Father Nikola's departure to Croatia, his soccer team gathered one last time recalling their good times and singing songs. Indeed, they

were his true friends and remain true parishioners

of the church. The sisters are also greatly missed. The sisters are remembered in a special way since they filled the parish with life while performing their daily tasks. Currently, the sisters have not been replaced. Father Frano also left the parish; however, he remains in the United States. He is currently in Washington DC, where he will continue his work. The first fall season moved right along. About two weeks after the farewell of the Dominicans and

the welcome of the Franciscans, our parish had the Sacrament of Confirmation. In that short time period, with the help of many parishioners, we succeeded to prepare a beautiful liturgy. There were twenty-six candidates of which many took part in the liturgy. The sacrament was ministered by Thad Jakubowski, a retired bishop of Chicago. His message to the candidates was to follow the footsteps of Christ and to continue to grow in their faith. He asked that they frequently attend Mass and regularly go to Confession. His homily was truly inspiring for both the young and old.

Stranica-Page 8

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald

September-December, 2006

PARISHES - CENTERS OF RENEWAL Since October is devoted to Mary, the Mother of God, many faithful parishioners came every evening to pray the rosary and litany, as preparation for the Mass that followed. The new pastor is getting to know the parish and is continuously working with them. He also works very closely with his Croatian Franciscan brothers of the neighboring parishes. Together they started a radio program "Croatian Catholic Radio - Chicago". This is the voice of all Croatian parishes in Chicago. It airs on Saturday mornings at 10:00am and lasts for an hour. The program provides spiritual direction. It also includes news from our old homeland, from around the world, each local parish, as well as the entire Croatian community in Chicago. A very successful church banquet was held on November 4, 2006 at the Croatian Cultural Center. Also, since the leaves are already gone from the trees, it is a sign that the holy season of Advent and Christmas is just around the corner and preparations have already started.

CHICAGO

SV. JERONIM - ST. JEROME

Ljubav prema Bogu kroz sluzenje drugima

Turnir u golfu za pomo djeci Vukovara Ve tre u godinu zaredom, nasi zupljani i mnogi drugi Hrvati iz Chicaga i okolice odrzali su dobrotvorni turnir u golfu 27. kolovoza, povodom proslave Velike Gospe. Bilo je 68 osoba koje su nov ano pomogle ali nisu igrale, zatim 80 pla enih igra a i mnogo dobrovoljaca dobra srca koji su prikupili osamnaest tisu a dolara. Prihod je namijenjen djeci Vukovara. Ovaj pothvat je bio zaista uspjesan. Uime djece Vukovara iskreno hvala svima! Sinjski alkari posjetili gradona elnika Obu eni u sve ane alkarske odore, nakon proslave Velike Gospe, Sinjski alkari su posjetili gradona elnika Chicaga. Gradonaelnih Richard M. Daley je s alkarima i ostalim gostima iz Sinja proveo vise vremena nego sto je bilo planirano. Spomen slika s toga susreta objavljena je u tisku u Hrvatskoj. Skupina zupljana sv. Jeronima, koji rade u gradskoj vije nici, provela je goste i pokazala im zna ajne dijelove gradske vije nice. Gosti iz Sinja su imali prigodu dobro upoznati grad Chicago. Hrvatski katoli ki radio u Chicagu Radio program "Glas zupe sv. Jeronima", emitiran je ve nekoliko godina subotom ujutro. Odnedavno je promijenio ime u "Hrvatski katoli ki radio u Chicagu", budu i da su se pridruzile jos dvije hrvatske zupe u Chicagu u zajedni ki program, a to su zupa Srca Isusova i Blazenog A. Stepinca. Sve enici spomenutih zupa sudjeluju skupa u svakom programu koji traje jedan sat. I ovaj program je jedan od na ina za bolje povezivanje Hrvata katolika na ovom podru ju. Franjeva ki blagoslov Parkiraliste pored nase zupne crkve bilo je ispunjeno neobi nim gostima na svetkovinu sv. Franje Asiskoga, 4. listopada. Zupljani su doveli svoje ku ne ljubimce na blagoslov. Me u njima je bilo najvise pasa. Budu i da je sv. Franjo volio zivotinje i ostale Bozja stvorove, zupnik fra Jozo je blagoslovio neobi ne goste. Franjevci tako naCardinal Stepinac Way 2823 S. Princeton Avenue Chicago, IL 60616 Phone: 312-842-1871 Fax: 312-842-6427 [email protected] www.stjeromecroatian.org Fra Jozo Grbes, OFM, zupnik Fra Ivan Strme ki, OFM, stavljaju tradiciju sv. Franje slave i Boga u ljepoti njegovih stvorenja. Kardinalova nagrada nasoj zupljanki Nasa vrijedna zupljanka Ivanka Paraga primila je nagradu od nadbiskupa Chicaga. Kardinal Francis George, za vrijeme sluzbe Bozje u katedrali Imena Isusova 29. listopada uru io je Ivanki "Christfidelis Award"-nagradu. Nagrada pripada onim vjernicimalaicima koji daruju svoje vrijeme i svoje sposobnosti za dobro zupne zajednice. Godine 1989. papa Ivan Pavao II. u svome spisu "Christfideles Laici" (Kristu vjernci laici) nastojao je potaknuti laike u Crkvi da odgovore svome krsnom poslanju u

Stranica-Page 9

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald

September-December, 2006

ZUPE - SREDISTA OBNOVE izgradnji Crkve. Nasa zupljanka Ivanka spremno je odgovorila tome pozivu vjernim sluzenjem u nasoj hrvatskoj skoli sv. Jeronima, zatim u radu s mladima nase zupe koji su prosle godine za Bozi prikupljali hranu i igra ke za potrebne. Ona se tako er brine za pripremanje i raspored osoba u liturgijskim sluzbama na hrvatskom jeziku. Primanje nagrade koju je Ivanki uru io kardinal George i pomo ni biskup Gustavo GarciaSiller, promatrala je njezina ponosna obitelj iz obliznje klupe u katedrali. Priznanje Marijina drustva umjetnicima Ann Brcich i jednoj od njezinih k eriju, Susan Brcich Bruno, Gospodin je zaista obdario umjetni kih darom. Taj svoj dar one su podijelile s nasim zupljanima prigodom 100. obljetnice proslave Velike Gospe u Chicagu time sto su napravile prekrasan stijeg za nase zupno Marijino drustvo, koji je nosen u procesiji na taj dan. Susan je, tako er, naslikala Gospinu Spomen sliku. Kopije slike su koristene kao spomendar prigodom proslave obljetnice. Na vrlo posje enom banketu Marijina drustva, 5. studenoga, Ann i Susan su bile po asne gos e u zupnoj dvorani. Drustvo im je najiskrenije zahvalilo za sve ime s v o ji m u m j et ni k i m d a r o m oboga uju nasu zupnu zajednicu.

Velika Gospa charity golf tournament For the third year, the parishioners of St. Jerome's and Croatians of the greater Chicagoland area held a charity golf tournament. The 68 generous sponsors, the 80 paid golfers and the many good-hearted volunteers combined efforts to raise more than $18,000.00 for a Vukovar, Croatia orphanage. This Aug. 27 golf fundraiser was a tremendous success. On behalf of the kids, thank you! Sinj's Alkari visit with Mayor Dressed in their knightly outfits, the horsemen of Sinj visited His Honor the Mayor of Chicago as part of their extended stay in St. Jerome Parish, after participating in the parish's Aug. 15 Velika Gospa celebration. Mayor Richard M. Daley decided to spend far more time than was scheduled talking with the knights, their assistants, and officials from the town of Sinj, Croatia. The pictures of the knights and the mayor circulated throughout the news media in Croatia. Afterward, guided by parishioners of St. Jerome's who work in City Hall, the Alkari toured the rest of the city and county's governmental offices. Croatian Catholic Radio of Chicago is on the air The "Voice of St. Jerome Parish" ­ which has been on the air Saturday mornings for several years ­ was recently renamed "Croatian Catholic Radio of Chicago," when two other Croatian Catholic parishes joined St. Jerome's in the broadcast. Sacred Heart Parish in South Chicago and Bl. Alojzije Stepinac Croatian Mission on the North Side,

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald

Love for God through service to others

which recently became a Croatian Franciscan parish, added their voice and talent to St. Jerome's broadcast. Now a friar or two from each parish comes to St. Jerome's for the taping of the hour-long show, focused on spiritual matters. The cost of broadcasting the radio show will be shared. But most importantly, the radio show is an avenue to build up the unity and strength of people of Croatian descent throughout all of Chicago and its suburbs: North and South, Southeast and West.

Blessing of animals on Francis's day October 4, St. Francis of Assisi's feast day, brought animals from all directions to St. Jerome's parking lot. With prayers and holy water, Fr. Jozo Grbes, OFM, our pastor, blessed these beloved pets ­ dogs being the most numerous. St. Francis loved animals because they are part of God's creation; today's Franciscan friars continue to care similarly for all of God's creatures, especially those who give their human owners a much-needed lift. Cardinal George rewards Ivanka Paraga's faithful service St. Jerome parishioner Ivanka Paraga received the "Christifidelis Award" from Francis Cardinal George, the archbishop of Chicago, at a prayer service in Holy Name Cathedral on Oct. 29. The award is given to laypersons who through their gift of time and talent renew their parishes. In 1989, Pope John Paul wrote "Christi-fideles Laici" (Latin for Christ's faithful laity) to encourage laypersons to respond to their baptismal call to build up the church. Ivanka responded to God's call through faithful service in St. Jerome's

September-December, 2006 Stranica-Page 10

PARISHES - CENTERS OF RENEWAL Croatian School, St. Jerome's Youth Service Corps (which last year gathered food and Christmas toys for the needy), and scheduling liturgical ministries for the Croatian Mass. Consequently, Ivanka received her honors from Cardinal George and his assistant, Bishop Gustavo Garcia-Siller, with her proud family watching from their pews. Marian Society honors two artists Ann Brcich and one of her daughters, Susan Brcich Bruno, have God-given talent for artistry that they shared with the parish at our 100th Velika Gospa celebration, creating a beautiful banner for St. Jerome's Marian Society to carry in the Velika Gospa procession. Susan also painted a commemorative picture of Our Lady, copies of which were used as the parish's souvenir for the 100th celebration. On November 5, the Marian Society made Ann and Susan their guests of honor at a crowded luncheon in St. Jerome's school hall. The Society expressed the gratitude of the whole parish for Ann and Susan's artistic generosity.

CHICAGO

PRESVETO SRCE ISUSOVO - SACRED HEART

Zivot kao hodo as e

Nekako se ini da se zivot ubrzano kre e. Ljeto je vrijeme prikupljanja snage kako bi se zivot u svoj toj svakidasnjoj razasutosti sakupio. Mozda je u tome i smisao ljetnih godisjih odmora, sakupiti razasutost tijekom godine da sve bude obnovljeno i iznova spremno za nove obveze i odgovornosti. Zavrsetak jedne skolske godine donosi opustenost, ali i prigodu za sagledavanje onog novog i nepoznatog sto donosi idu a skolska godina, koja je kod nas ve u punom zamahu. Zupni piknik Uvijek je to prigoda za druznje da se susretnemo s onima koje mjesecima ne vidimo, da se osjeamo ljepse i ugodnije, da osjetimo radost postojanja. Zivot koji je postao svjesnost moze iskusiti radost. Tako je i nas piknik postao gotovo prostorom susreta i zajednisva me u osobama. Ova zajednica zupe Presvetog Srca Isusova ovdje u juznom Chicagu i ove je godine proslavila svoj godisnji piknik 25. lipnja. Kako to obi no biva po svim mjestima gdje se ljudi sastaju i kod nas su pripreme poele ve u subotu kad se pripremaju janjci i odojci da bi u nedjelju sve bilo spremno. Nedjeljno jutro osvanulo je negdje na granici straha od kise koja moze sprije iti ljude da se ne mi u iz svojih domova. Pa ipak, cijelo jutro se pomalo razvedravalo i ak se na trenutke pojavilo i sunce. Nestao je strah. Nakon slavlja Euharistije bio je organiziran doru ak koji je pripremila Hrvatska skola, Tamburica i Kolo grupa. Ve dan prije pripremljeni janjci, stavljeni su rano ujutro da se peku i bili su pe eni iza deset sati. Do podne pe enje je prodano, odneseno doma na objed da se blaguje u obitelji i s prijateljima. U popodnevnim satima zupljani su ponovno po eli pristizati i osje ao se dah zajednistva i prijateljstva me u ljudima. Sve je dalje teklo goto samo od sebe. Mnostvo igara i potom tombula. Nastojalo se za svakoga pripremiti ponesto, da se svi osje aju dobrodoslima. Na izboru je bilo hrvatskih i ameri ko-meksi kih specijaliteta, budu-

2864 East 96th Street Chicago, IL 60617 Tel: 773-768-3750 Fax: 773-768-3750 Fra Stephen Bedenikovi , OFM zupnik Fra Ante Bekavac, OFM zupni vikar

i da se u zupi pove ava broj zupljana latinsko-ameri kog podrijetla. Ima nesto tajanstveno u ljudima da, kad su zajedno i kad se dobro osje aju, stvari idu same od sebe. Druzenje je nastavljeno do kasnih no nih sati. I kad se ve blizilo vrijeme za polazak doma, po ele su prve kapi kise. Bas taj dan smo dozivjeli milost lijepog vremena. Zasigurno, sve ovo dobro i lijepo na taj dan ne bi bilo mogu e da se zupnik fra Stephen nije pobrinuo da sve bude u najboljem redu i organizirano. Njemu dugujemo i zelimo re i hvala za sav trud oko zajednistva me u ljudima. Dakako ne mozemo i ne smijemo zaboraviti i sve one

Stranica-Page 11

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald

September-December, 2006

ZUPE - SREDISTA OBNOVE dobre ljude koji su svoje vrijeme i darove stavili taj dan na dobro drugih i njima zelimo re i hvala za svaku dobrotu koju su iskazali. Hodo as e na Holy Hill I ove godine organizirano je hodoas e na Holy Hill-Sveto Brdo, povodom svetkovine Velike Gospe. Hodo as e je vodio fra Ante, zupni vikar. Toga dana s nama su hodo astila etvorica franjevaca, studenti teologije na Katoli kom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu: fra Branimir Novokmet, fra Stipan Klari , fra Zeljko Barbari i fra Drazen Boras. Oni su bili na u enju engleskog jezika i taj dan su zeljeli i i s nama na hodo as e. Svako hodo as e, pa tako i ovo nase, ima u sebi onu prvu i vaznu dimenziju izlazak iz poznatog i svakodnevnog i susret sa sobom i s Bogom. Posli smo ujutro u sedam sati, a tamo smo stigli oko deset sati. Sv. Misa je slavljena u jedanaest sati, a predvodio ju je fra Ivica Majstorovi u koncelebracij s nekoliko sve enika. Hodo asnici su imali prigodu za ispovijed. Nakon Sv. Mise bilo je vrijeme za kratki predah i odmor, a nakon toga je uslijedila poboznost Put kriza, koju je predvodio fra Ivica. Dojam je gotvo jednodusan, treba nam vise hodo as a i ovakvih susreta. Opustenost i vedrina stvarali su osje aj blizine samima sebi i Bogu, a time i blizine jedni drugima. Lijepo iskustvo za jedan sasvim obi an dan, a opet tako druga ijih od ostalih dana. Po etk nove skolske godine Skolska godina 2006./2007. u nasoj zupnoj skoli po ela je 24. kolovoza molitvom i sluzbom u zupnoj crkvi, koju je predvodio zupnik fra Stephen Bedenikovi . On je molio zaziv Duha Svetoga na u enike i njihove nastavnike u novoj skolskoj godini. Sve ana Sv. Misa za po etak skolske godine slavljena je 6. rujna. U svojoj propovjedi zupnik fra Stephen je istaknuo da svako od nas ima darove i da je duzan te Bozje darove umnazati, na sto nas upozorava i Isus u prispodobi o talentima. Ostaje nam nadati se da su u enici koji poha aju nasu skolu ponijeli i poneku misao iz propovijedi, kao poticaj za izvrsavanje svojih skolskih zada a i obveza. Svi mi ostali imamo isti zadatak i odgovornost, ovu skolsku godinu, koja je u tijeku, u initi lijepom i radosnom svima koji sudjeluju u zivotu i radu nase skole.

Life as Pilgrimage

ere at Sacred Heart, life seems to be moving very fast. Summer arrived and went quickly. Vacation time is behind us. One school year ended and the other is already underway. The major event of this summer was our very successful parish festival. Parish Festival Parish Festival is always a wonderful opportunity for Sacred Heart parishioners and friends to get together and enjoy good food, cold drinks, music and visit with friends. This year Sacred Heart parish festival was Sunday June 25th. Early in the morning of the festival even though there was a threat of rain, in the air was the smell of BBQ lamb and pork. By the time last Mass ended there was already a long line of people to getting the lamb and pork. The ladies of the Altar and Rosary Society were selling hot coffee, home made pastries and their specialty-apple and cheese strudels. In the afternoon after the people had the time to rest after a big meal, at 4:00pm we began the second part of the festival. Now we began with games and raffle

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald

H

booths. This is a fun time for children and adults. There is also American, Croatian and Mexican food available as well as cold drinks to satisfy one's thirst. Early in the evening the Croatian band Majstori began to play many old favorites as well as kolos for dancing. Late in the evening there is great anticipation with the drawing of the raffles and people waiting to see who the lucky winners are. As the long day comes to a close God sends us rain sending home the last of the people parting at the festival. We Thank Fr. Steve and all who worked and came to our parish festival this year. Holy Hill Pilgrimage Sacred Heart parish again this year participated in the annual pilgrimage of the Croatian parishes of Chicago and Wisconsin to the Marian Shrine Holy Hill Wisconsin. This year the pilgrimage was on Saturday August 19. Fr. Ante Bekavac ofm, the new associate at Sacred Heart led a bus full of parishioners and four student friars from Zagreb to the pilgrimage. The dimension of a pilgrimage is one of a traveler towards a goal. So our traveling to Holy Hill is to renew ourselves spiritually and come to a closer union with God. The bus left Sacred Heart parking lot at 7:00am and arrived to the shrine around 10:00am. On the bus the people prayed the rosary and had the opportunity

September-December, 2006 Stranica-Page 12

PARISHES - CENTERS OF RENEWAL to sing some of the old favorite hymns. Up on arrival there was an opportunity for confession followed by Mass. Fr. Ivica Majstorovic ofm, pastor of Bl. Alojzije Stepinac Croatian Mission in North Chicago was the main celebrant along with a number of other concelebrants. Fr. Ivica urged the people to follow the example of Mary in her faithful obedience to God's will. After Mass, all had the opportunity for lunch. The pilgrimage ended with the prayer of the outdoor Way of the Cross and Benediction with the Blessed Sacrament in the lower chapel. On the way back to Chicago a stop was made for some of the famous Wisconsin cheese. New School Year Sacred Heart parish school began the new school year on August 24th with a prayer service in the church. Fr. Stephen Bedenikovic, ofm, the pastor, led the prayer service where he welcomed all the students and teachers and called upon the Holy Spirit to guide them in this new school year. On September 6th was the opening Mass for the school year. Fr. Stephen reminded the students that they all have special gifts given to them by God. They are to work and develop these gifts for their own personal growth and for the benefit of others. He urged the students to be open to new exciting adventures in this new school year. At the end of the Mass the new class representatives and officers took their oath of office.

Welcome to

Sr. Ines Vujica

In September, Sacred Heart Parish received Sr. Ines Vujica, OSF, a member of School Sisters of St. Francis of Christ the King from Bosnia. Before Sr. Ines came to Chicago she worked in various ministries in Bosnia and Croatia. Here, at Sacred Heart she is already involved in various projects. She is working in our parish school with after school care program, teaching Croatian language classes for children and adults and helping with the Croatian Mass. We welcome Sr. Ines to our parish.

Dobrodoslica sestri Ines Vujica

U nasu zupnu zajednicu dosla je u rujnu s. Ines Vujica. Dosla je iz samostana Skolskih sestara franjevaka iz Bu i a kod Novog Travnika. Do dolaska u Chicgao radila u skoli u Novoj Biloj i bila predstojnica sestra. Sestra Ines je dosla u ovu zupnu zajednicu kako bi svojim djelovanjem pomogla vjernicima. Ve radi u skoli i u i djecu hrvatski jezik. Ovdje je po ela s radom i skola hrvatskog jezika za odrasle, tako da sestra pou ava hrvastki jezik i odrasle . Nedjeljom pomaze zupnom zboru i vodi brigu o ministrantima. Nadamo se da e dolazak sestre u nasu zajednicu donijeti osvjezenje. Zelimo joj iskrenu dobrodoslicu.

KITCHENER

z redovita zupna doga anja tijekom godine, vrijedno paznje i spomena bila je proslava ,,Genereacija 56," koja je po mnogo emu bila zanimljiva i neuobiajena novost za nasu zupnu zajednicu Svete obitelji u Kitcheneru. Naime, po etkom godine 2006. jedna grupa zupljana dosla je na ideju okupiti sve lanove zupe koji su ro eni 1956. godine, da bi zajedno proslavili svoj pedeseti roendan u krugu zupne zajednice.

SVETA OBITELJ - HOLY FAMILY

180 Schweitzer Street Kitchener, ON N2K 2R5 Canada Tel: 519-743-7121 Fax: 519-571-0115 Fra Miro Grubisi , OFM, zupnik si , tako er jedan od lanova Generacija 56. U svojoj prigodnoj propovijedi fra Miro je istaknuo i pohvalio aktivnu nazo nost ovih vrijednih zupljana, te zahvalio Bogu za sve njih kao neprocjenjivi Bozji dar ovaj hrvatskoj

Stranica-Page 13

U

Generacija 1956.

Ova simpati na idjea tiho se sirila zupom sve dok nije okupila preko tridesetak vrsnjka, zupljana, koji su priredili izuzetno lijepu zajedni ku proslavu pedesetog roendana, koja je bila krajem mjeseca travnja. Iz opravdanih razloga svi nisu mogli do i, ali oni koji jesu, dosli su i poveli svoje lanove obitelji i prijatelje na zajedni ko slavlje. Slavlje je zapo elo ve ernjom Svetom Misom zahvalnicom, koju je slavio zupnik fra Miro Grubi-

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald

September-December, 2006

ZUPE - SREDISTA OBNOVE zupnoj zajednci Svete Obitelji. Poslije Svete Mise uslijedilo je zajedni ko fotografiranje, bogata ve era i zabavno kulturni program, kojeg su slavljenici priredili za sve prisutne u velikoj zupnoj dvorani. Program su vodili gospo a Anica Luketi i gospodin Marijan Ili . Gost ve eri bio je poznati duet ,,Stive i Marica" iz Hamiltona, koji su harmonikom i pjesmom prosetali Lijepom nasom i tako posjetili svako mjesto iz kojih su dolazili nasi slavljenici. Uz pjesmu, zabavu i ples, kao poslastica programa, bio je i ,,slide show" koji je priredio gospodin Marko Duman i , tako er jedan od suslavljenika. Stru nom obradom slika, komentarom i pokazivanjem na velikom ekranu, svi prisutni mogli su bolje upoznati nase vrsnjake, vrijedne zupljane, njihova rodna mjesta i godinu dolaska u Kanadu. Ono sto je davalo posebnu draz ovoj zabavi bila je dobrotvorna namjena pomo i izgradnje nove crkve na Hrvatskom franjeva kom centru u Norvalu. U ime svih slavljenika Generacije 56. iz Kitchenera prikupljeni dar od tri tisu e dolara uru io je Centru gospodin Janko Belani , jedan od idejnih za etnika ove proslave. Jednom rije ju, proslava je bila uspjesno organizirana i dobro posje ena, ugodno opustaju ega karaktera, jednostavnog veselja, nezaboravnog druzenja, iskrenog upoznavanja i na kraju veoma osmisljenog sadrzaja, kako je to jedan od nazo nih, pri zavrsetku programa, s velikim odusevljenjem istaknuo i duhovito prokomentirao: ,,Lijepa nasa Generacija 1956! Ovako nesto ne emo dozivjeti vise nikada za narednih 50 godina...." Svi zivi bili pa dozivjeli i drugih pedeset.

Hrvatska zupna skola u Kitcheneru

Ljetni je raspust poodavno iza nas, a rujan nam je donio, izme u ostaloga, i nove skolske obveze. Kako redovita, tako je s radom zapo ela i Hrvatska zupna skola Svete Obitelji u Kitcheneru, koja ove godine navrsava 30 godina svoga postojanja i rada. Zahvalni smo svima koji su kroz ovo proteklo vrijeme ulagali svoj trud i slobodno vrijeme da bismo imali ovu skolu koja i danas uspjesno djeluje. Koristim ovu prigodu ovdje istaknuti kako je s radom po ela i srednja skola (Credit Course), a za razliku od prijasnjih godina ove se godine doista moramo i pohvaliti brojem upisanih u enika. Njih 34 e kroz 3 sata rada svakog etvrtka pokusati obnoviti ve prije ste eno znanje ili ga nadograditi novim. Zelja nam je, a ujedno i cilj, da uz nekoliko osnovnih tematskih jedinica vezanih za gramatiku, provedemo u enike i ponudimo im najzna ajnije fonetske, morfoloske i sintakti ke osobine hrvatskog jezika. Podijeljen na nekoliko segmenata, program e ih tako er voditi Hrvatskom kroz prostor i vrijeme gdje emo se baviti etnogenezom Hrvata od dolaska na hrvatske prostore, ukratko biljeze i zna ajne datume i relevantne injenice. Osim toga, govore i o Hrvatskoj kao zemlji 110 otoka i 101 "Dalamatinera", istaknut emo ljepote i svu raskos drage nam Domovine. Jezik roda moga ­ kao vje no more sinje, Duhom do zvijezda, Mali ­ veliki svijet, samo su neke of brojnih tema ko e nam biti zvijezda vodilja da bismo uspjesno otkrili udesne boje krajolika i sjenke prolaznosti. Imamo sre u sto e to nasi u enici ste eno znanje imati prigodu primijeniti, nadograditi te ste i nova znanja, ako odlu e studirati na jednome od sveu ilista u Kitcheneru. Naime, dugogodisnji i uvazeni profesor, knjizevnik i kulturni djelatnik na katedri za hrvatski jezik, pri University of Waterllo, dr. Vinko Grubisi e ih voditi k novim spoznajama o hrvatskome jeziku i knjizevnosti te povijesti hrvatskoga jezika i knjizevnosti. Prof. Sasa Mrsa

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald

September-December, 2006

Stranica-Page 14

PARISHES - CENTERS OF RENEWAL

MILWAUKEE

PRESVETO SRCE ISUSOVO - SACRED HEART

917 North 49th Street Milwaukee, WI 53208 Tel: 414-774-9418 Fax: 774-774-7406 [email protected] Fra Paul Maslach, OFM zupnik U nedjelju, 19. studenoga, na dan 15. obljetnice stradanja Vukovara, slavili smo svetu misu za Domovinu i molili za sve pokojne koji su poginuli u Vukovaru, Skabrnji i ostalim dijelovima nase stare Domovine. U nasoj zupi ima lijep broj zupljana podrijetlom iz Vukovara.

Zavrsena obnova crkve

T

ijekom ljetnih mjeseci zavrsena je obnova nase zupne crkve. Kroz to vrijeme svete mise su slavljene u zupnoj dvorani. To nije ometalo redoviti ritam rada u nasoj zupi. Nakon ve ernjih programa u zupnoj dvorani sve je bilo spremno za jutarnje slavljenje svete mise, nakon kojeg bi nazo ni misari rado otisli u crkvu i provjerili koliko su napredovali radovi. Radovi su zavrseni u rujnu. Crkva je tako lijepo i skladno obnovljena da izgleda kao nova. Zupljani rado dovode svoje prijatelje i poznanike i ponosno im

pokazuju svoju obnovljenu crkvu. Na 1. listopada imali smo ve eru zahvalnosti svima onima koji s ljubavlju daruju svoje vrijeme i sposobnosti za napredak nase zupne zajednice. Prvo vjen anje u obnovljenoj crkvi imali su Anita Zrinka Rados i Jo sep h jam es Osvatic , uz nazo nost mnogih uzvanika. Vjerovali ili ne: vrijedni zupljani su pripremili 4,140 sarma i sve ih prodali tijekom vikenda 13. i 14. listopada. Prihod je namijenjen za obnovu crkve. Zahvalnost dugujemo svima koji su pripremali i kukpili sarmu.

Ljubica V. Jeli

During the past summer months the renovation on our church were completed. The daily Masses were celebrated in the parish hall. In spite of the renovation, the regular schedule of events in the parish hall was not interrupted. The hall was always ready for the nest day Mass. Our daily Mass participants checked every day the progress of the renovation that was completed in September. The parishioners proudly bring in their friends to show them our church that looks now like new. An appreciation dinner was held on October 1st to honor all those who share their time and talents with our parish community. The first wedding in our newly renovated church was of Anita Zrinka Rados and Joseph James Osvatic. Many family and friends

were in attendance. Believe it or not: Our parish sponsored a "Sarma Sale" on October 13 and 14, 2006. Our good volunteers prepared 4,150 "sarmas" and sold them on the same weekend. Our sincere thank you to all the volunteers and to all who came and bought the "sarmas". All the profits go for the renovation of the church. On Sunday, November 19, 2006, on the day of the terrible and final destruction of Vukovar, we celebrated the Holy Mass in Croatian for our Old Homeland, especially for those who died defending Vukovar, or were killed afterwards. We prayed also for the victims of Skabrnja who were also murdered on the same day as those in Vukovar, including all vic-

Renovation of our church completed

tims of war in our Old Homeland. There is quite a number of our parishioners who were born in Vukovar.

Ljubica V. Jeli

Vukovar Vu edolska golubica (jedan od simbola grada) The Dove of Vu edol (Symbol of Vukovar) Stranica-Page 15

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald

September-December, 2006

ZUPE - SREDISTA OBNOVE

NEW YORK

SV.

IRIL

I METOD - SS. CYRIL AND METHODIUS

Cardinal Stepinac Place 502 West 41st Street New York, NY 10036 Tel: 212-563-3395 Fax: 212-868-1203 [email protected] Fra Nikola Pasali , OFM, zupnik Fra Stipe Reni , OFM, z. vikar Pastoralne suradnice Skolske sestre franjevke Krista Kralja 502 West 41st Street New York, NY 10036 Tel: 212-594-1861 S. Marina Ivankovi S. Anica Mati S. Izabela Gali godine. U narednih nekoliko tjedana u Hrvatsku skolu se upisalo oko 142 djece u 9 razreda. Preminu e sv. Franje U utorak 3. listopada slavili smo Transitus - prijelaz s ovog svijeta u vje nost sv. Franje Asiskoga. Obred preminu a i sv. misu predvodio je zupnik fra Nikola Pasali . Fra Nikola nam je priblizio posljednje trenutke ovozemaljskog zivota sv. Franje koji je smrt nazvao sestricom te joj zahvaljivao sto ga vodi prema Stvoritelju. Za preminu e su se, ve tradicionalno, okupili okolni hrvatski sve enici don Giordano Belani iz Fairviewa, New Jersey i don Robert Zubovi iz Astorie, New York. Hodo as e u Washington, New Jersey Drustvo sv. krunice hodo astilo je 7. listopada, na blagdan Blazene Djevice Marije od krunice

Stranica-Page 16

Promjene pastoralnog osoblja

Ljeto 2006. godine bilo je pod znakom velikih promjena u zupi Sv. irila i Metoda u New Yorku. Nas donedavni zupnik fra Ivica Majstorovi , odlukom uprave Hrvatske franjeva ke kustodije Svete obitelji, preuzeo je misiju blazenog Alojzija Stepinca u Chicagu, koju su do sada sluzili hrvatski dominikanci. Nije se bilo lagano rastati s mladim zupnikom, koji je u zupi vrlo uspjesno radio kroz pet godina. Za novoga zupnika je dosao fra Nikola Pasali koji je do tada bio zupnik u hrvatskoj zupi u Troyu, pored Detroita, u Michiganu. Tako er su i nase dvije sestre franjevke, s. Zdravka Siri i s. Milka Pusi , nakon dosta godina predanog djelovanja u zupi, presle na nove duznosti u Domovinu, u franjeva ki samostan u Tomislavgradu. Na njihovo mjesto su dosle s. Anica Mati i s. Izabela Gali . Mnogi su zupljani primjetili kako e od sada, kad odu u posjet u Domovinu, obvezno morati posjetiti i Tomislavgrad. Drugi zupni piknik i proslava Velike Gospe Za proslavu Velike Gospe smo se pripremali trodenvnicom. Molitveni program prije sv. misa predvodili su mladi franjevci, studenti teologije u Zagrebu, fra Slaven Brekalo i fra Goran orluka. Drugi zupni piknik i vanjska proslava Velike Gospe bila je u nedjelju 27. kolovoza na Hrvatskoj zemlji u New Jerseyu. Iako je nebo bilo pomalo tmurno, hrabro smo zapo eli procesiju s Gospinim kipom. Svetu misu je predvodio zupni vikar fra Stipe Reni . Nazalost, pred kraj mise je kisa po ela jako padati tako da su se svi razbjezali traze i skloniste. Hodo as e u Washington D.C. Lijepi broj zupljana hodo astio je u nedjelju 11. rujna po 36. put u Nacionalno svetiste Bezgrjesnog za e a Blazene Djevice Marije u Washingtonu. Sv. misu je predvodio vl . Zeljko Tanji , sve enik zagreba ke nadbiskupije na studiju u Washingtonu uz koncelebraciju jos petorice hrvatskih sveenika. Pjevanje je predvodio nas zupni zbor pod ravnanjem s. Marine Ivankovi . U molitvi smo se, na poseban na in, spomenuli i tragi nih doga aja 11. rujna 2001. godine u New Yorku i Washingtonu. Molili smo za 2749 osoba koje koji su poginule u New Yorku, a me u njima za i etvoricu Hrvata. To su Alfred Vukosa, Ronald Tartaro i Domenick Mircovich koji su radili u Svjetskom trgovinskom centru te vatrogasac Anthony Jovi koji je pokusavao spasiti ljude iz goru ih zgrada. Svi su prva generacija Hrvata ro enih u Americi. Njihovi roditelji su dosli iz Hrvatske u nadi da e svojoj djeci pruziti one mogu nosti koje nisu mogli imati u Domovini. Hrvatska skola Svetom misom i zazivom Duha Svetoga u petak 15. rujna zapo eli smo novu skolsku godinu u Hrvatskoj skoli. Nakon mise bio je sastanak s u iteljima, roditeljima i odborom Hrvatske skole te upis za novu djecu i za one koji se nisu upisali krajem prosle skolske

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald

September-December, 2006

PARISHES - CENTERS OF RENEWAL u prekrasno svetiste Gospe Fatimske u Washington, New Jersey. Iako je jutro bilo obla no i prohladno, kad smo stigli u svetiste na nebu je zasjalo sunce, kao da nas sve zeli zagrliti i pomilovati. U zlatnoj jesenskoj prirodi razmatrali smo otajstva krunice i krizni put. Sveto misno slavlje vodio je nas fra Stipe Reni . Molili smo za Svetu Crkvu i za nase osobne potrebe, te ih predali Majci Mariji u naru aj da ih ponese svome Sinu. Posebno smo molili za sve one koji su nas povrijedili, da im od srca oprostimo, iskazuju i im ljubav, slijede i Krista. I s ovog hodo as a vratili smo se radosniji i zahvalni Bogu koji nam je darovao svoju Majku ­ Kraljicu svete krunice, koja nas poziva i u i da mole i srcem mozemo zadobiti potrebne milosti u ovom zivotu i vje ni spas na nebu. Prezentacija o studiranju u Dubrovniku New Yorku. Prezentaciju je priredila Irena Radojkovi , Marketing & College Relations Manager. Duhovna obnova U petak 13. listopada imali smo duhovnu obnovu koju je predvodio poznati sve enik fra Petar Ljubi i koji je dugo godina bio na sluzbi u Me ugorju a trenutno je na sluzbi u Njema koj. Program duhovne obnove po eo je u sedam sati nave er molitvom svete krunice. U slavlju euharistije fra Petar nam je posvjestio da se Blazena Djevica Marija za nas brine neizmjernom maj inskom ljubavlju i da nas sve zeli privesti svome sinu Isusu. U koncelebraciji je, uz zupnika fra Nikolu Pasali a i zupnog vikara fra Stipu Reni a, bio i voditelj hrvatske katoli ke misije sv. Ivana Krstitelja u Fairview-NJ, don Giordano Belani . Nakon svete mise fra Petar je govorio o svojim iskustvima u Me ugorju i sto Gospine poruke zna e za njega. Posjet misionara Misionar u afri koj drzavi Ruandi, lan franjeva ke provincije Bosne Srebrne, fra Ivica Peri , posjetio je svoju rodbinu u New Jerseyu te tako er i nasu zupu. U nedjelju 15. listopada predvodio je misno slavlje i u propovijedi nam priblizio sto to hrvatski sve enik moze u initi za dobro vjernika u jednoj misijskoj zemlji kao sto je Ruanda. Uvo enje u sluzbu novog zupnika U nedjelju, 29. listopada 2006, nas novi zupnik fra Nikola Pasali sve ano je uveden u zupni ku sluzbu za vrijeme svete mise koju je predvodio generalni vikar nadbiskupije New York, biskup Dennis Sullivan. Nakon svete mise bio je banket u zupnoj dvorani. Na sve anosti je sudjelovao i kustos Hrvatske franjeva ke kustodije sv. Obitelji, fra Marko Pulji . Na taj dan nisu slavljene svete mise na hrvatskom jeziku za hrvatske vjernike koji se okupljaju u Astoriji i Fairviewu, budu i da su dusobriznici iz tih zupa, don Roberto Zubovi i don Giordano Belanich, sudjelovali u proslavi uvo enja u sluzbu novog zupnika na Manhattanu.

American College of Management and Technology u Du-

brovniku priredio je u nedjelju 8. listopada redovitu jesensku prezentaciju svojih dodiplomskih programa hrvatskoj zajednici u

Changes in Pastoral Staff

The summer of 2006 brought about a number of changes in Ss. Cyril and Methodius parish in New York. At the decision of the Croatian Franciscan Custody of the Holy Family our pastor, Fr. Ivica Majstorovi , moved to the parish of Blessed Aloysius Stepinac in Chicago. Our parishioners were saddened with this move because they lost the young pastor who spent five unforgettable years with them. The new pastor of our church is Fr. Nikola Pasali , who recently served as pastor of the Croatian

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald

parish in Troy, near Detroit,in Michigan. In addition to this change, the two Franciscan sisters on our staff, Sr. Zdravka Siri and Sr. Milka Pusi , received new assignments to work at the Franciscan monastery in Tomislavgrad. In their place, we now have Sr. Anica Mati and Sr. Izabela Gali . On future trips to their homeland, many parishioners will definitely plan on making a stop in Tomislavgrad as well. Second Parish Picnic and Celebrating the Feast of the Assumption We spent three days preparing for the Feast of the Assumption. Br. Slaven Brekalo and Br. Goran orluka, who are young Franciscan Theology students in Zagreb, led the program of prayer before

September-December, 2006 Stranica-Page 17

ZUPE - SREDISTA OBNOVE Mass. The second parish picnic and celebration of the Feast of the Assumption took place on Sunday, August 27 on the Croatian Land in New Jersey. Despite threatening storm clouds, we held a procession with our Lady's statue and followed with a Mass led by Fr. Stipe Reni . Pilgrimage to Washington, D.C. On Sunday, September 11 a number of our parishioners joined the annual pilgrimage to the National Shrine of the Immaculate Conception in Washington D.C. Fr. Zeljko Tanji , a priest from the Zagreb archdiocese currently studying in Washington, led the Mass with five other Croatian concelebrants. Our parish choir under the direction of Sr. Marina Ivankovi led the singing. Through prayer, we remembered the tragic events of September 11, 2001 in New York and Washington. We prayed for the 2749 victims of that tragedy. Among the victims were four Croatians - Alfred Vukosa, Ronald Tartaro and Domenick Mircovich who worked in the World Trade Center and fireman Anthony Jovi who tried to rescue others from the burning towers. All four were first generation American born Croatians. Their parents came here from Croatia with the hope of providing their children a better life than they were able to do back in the old homeland. Croatian School On Friday, September 17 Croatian School opened the new school year with a Mass and invocation to the Holy Spirit. After Mass, parents and children had the opportunity to register and meet with the teachers and school board members. There are 142 children registered in 9 grades at the school. Transitus of St. Francis On Tuesday, October 3 we celebrated the Transitus of St. Francis ­ a service commemorating the passing of St. Francis from this life to eternal life. The commemoration and Mass were led by our pastor, Fr. Nikola Pasali and concelebrated by local Croatian priests Fr. Giordano Belani from Fairview, New Jersey and Fr. Robert Zubovi from Astoria, New York. Fr. Nikola's words helped us reflect on the last moments of St. Francis' life when "Sister Death" led St. Francis away from earth to eternal life with his Creator. Pilgrimage to Washington, New Jersey On October 7, the Feast of Our Lady of the Rosary, the Holy Rosary Society led a pilgrimage to the beautiful shrine of Our Lady of Fatima in Washington, New Jersey. Despite a chilly and cloudy start to the

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald

day, we arrived at the shrine enveloped in warmth and sunshine. In golden autumnal surroundings we meditated on the rosary and the way of the cross. Mass was led by Fr. Stipe Reni , and we prayed for the church and for our own personal intentions. We especially prayed for those who may have wronged us and forgave them with all our hearts. We joyfully returned home from the pilgrimage, thankful that God has given us Mary--Queen of the Holy Rosary--who invites and teaches us to wholeheartedly pray. College Presentation On Sunday, October 8, the American College of Management and Technology in Dubrovnik had an informational presentation of the college's programs. The Marketing and College Relations Manager, Irena Radojkovi organized the presentation for the New York Croatian community. Spiritual Renewal Fr. Petar Ljubi i held a spiritual renewal for our parish on Friday, October 13. Fr. Petar served in Meugorje for many years and is currently serving in Germany. We began the program of spiritual renewal by praying the rosary. During the Eucharistic celebration, Fr. Petar reminded us how the Blessed Virgin Mary cares for us with an endless motherly love and that she wants to bring us to her son Jesus. Concelebrants of the Mass were our pastor, Fr. Nikola Pasali , parish vicar Fr. Stipe Renic and Fr. Giordano Belanic, head of the Croatian Catholic mission of St. John the Baptist in Fairview, New Jersey. After Mass, Fr. Petar spoke of his experiences in Meugorje and what our Lady's messages mean to him. Missionary Visit Fr. Ivica Peri , a member of the Franciscan Province in Bosnia and a missionary in the African country Rwanda, visited our parish and held Mass on Sunday, October 15. Fr. Ivica's sermon enlightened us on the missionary work that is being done to help the faithful of Rwanda. Official Installation of the New Pastor Our new pastor, Fr. Nikola Pasali , OFM, was officially installed during the Holy Mass on Ocotber 29, 2006, that was presided by the Vicar General of the Archdiocese of New York, auxiliary bishop Dennis Sullivan. Following the Liturgy, a banquet was held in the church hall. The Custos of the Croatian Franciscan Custody of the Holy Family, Fr. Marko Pulji , OFM, was present for the occasion. In the neighboring Croatian missions in Astoria and Fairview, New Jersey, the Masses were not celebrated in Croatian on that day because their respecSeptember-December, 2006 Stranica-Page 18

PARISHES - CENTERS OF RENEWAL tive priests, Fr. Roberto Zubovi and Giordano Belanich, came to the celebration to Manhattan.

NORVAL

HFS KRALJICA MIRA - CFC QUEEN OF PEACE

9118 Winston Churchill Blvd. Norval, ON L0P 1K0 Canada Tel: 905-456-3203 Fax: 905-450-8771 [email protected] Fra Stjepan Pandzi , OFM zupnik Fra Vinko Bebek, OFM zupni vikar Pastoralne suradnice Skolske sestre franjevke Krista Kralja Tel: 905-457-8755 S. Daniela ili S. Ljudevita Boras S. Marcela Primorac uloge, tako je bilo mnogo pomaga a u kuhinji, onih koji su sluzili u dvorani, za barom, koji su u predvorju dvorane upisivali nov ane priloge, koji su darovali cvije e, te na jos mnogo drugih na ina pokazali svoju ljubav prema svojoj zupnoj zajednici. Od svoga nastanka do danas, ova je zajednica uvijek s velikom ljubavlju radila i gradila ovo sto imamo. Uvjereni smo da e tako biti i ubudu e.

Nova crkva privla i poglede i posjetitelje

ova crkva na Hrvatskom centru privla i prolaznika i posjetitelja. Svaki dan je sve vise onih koji je zele vidjeti izbliza i upoznati se njezinom gradnjom. Tako su 19. listopada dosli u posjet Hrvatskom centru: ravnatelj dusobriznistva za Hrvate po svijetu don Ante Kutlesa, zupnik hrvatske zupe Presvetog Trojstva u Oakvilleu don Ilija Petkovi i don Ilijina ro ena sestra, asna sestra Katarina Petkovi , lanica Skolskih sestara franjevaka Krista Kralja iz Hercegovine. Ona je bila dosla u posjet svom bratu povodom njegove dvadeset i pete obljetnice misnistva. Obljetnica je proslavljena 28. listopada u Oakvilleu. Pastoralno osoblje na Hrvatskom centru zahvalno je svima koji prate izgradnju nove crkve. Pogotovo zahvaljuje svima koji nov ano pomazu izgradnju, ili na bilo koji na in pomazu duhovni rast ove hrvatske zajednice vjernika. Posjet sestre Provincijalke Provincijska predstojnica Skolskih sestara franjevaka Krista Kralja S. M. Jelenka Pulji , posjetila je svoje sestre i zajednicu vjernika koji se okukpljaju kod Kraljice Mira na Hrvatskom centru. Surela je zupljane na svetim misama 29. listopada i upoznala se s brzim rastom ove zajednice vjernika. Nasoj cijenjenoj gos i smo zahvalili za

N

podrsku i suradnju, pogotovo za nazo nost njezinih sestara koje zdusno i uspjesno rade za dobro nase zupne zajednice, kao i za dobro svoje provincijske zajednice i puka Bozjega. Dobrotvorni banket Ovogodisnji dobrotvorni banket za izgradnju crkve vrlo uspjesno je odrzan 11. studenoga 2006. Banket je uspio u svakom pogledu. Sve je bilo lijepo i dobro organizirano. Iskrena i srda na zahvalnost pripada svima koji su dobrovoljno i pozrtvovno radili za ovaj vazni doga aj u nasoj zajednici. Duzno postovanje i zahvalnost pripadaju svima koji su dosli na banket i dali svoj nov ane priloge za gradnju crkve. Hvala svima onima koji, zbog svojih opravdanih razloga, nisu mogli do i na banket, a dali su svoje nova ane darove u navedenu svrhu. Unaprijed zahvaljujemo i svima onima koji planirau dati svoje nov ane darove za gradnju crkve. Potrebno je ovom prigodom istaknuti odbor Hrvatskog Centra, Hrvatice Centra, asne sestre i mnoge druge za njihovo veliko zalaganje i trud. Vrijedne doma ice su se pobrinule da bude dovoljno lijepih, doma ih kola a i doma eg kruha za banket. Nasi zupljani su bili temeljito raspodijelili svoje

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald

September-December, 2006

Stranica-Page 19

ZUPE - SREDISTA OBNOVE

SAUL STE. MARIE ST. JOSEPH ISLAND

NASA GOSPA ZASTITNICA PUTOVA OUR LADY OF THE HIGHWAYS ST. BONIFACE CHURCH

466 Second Line East Sault Ste Marie, ON P6B 4K1 Canada Tel: 705-253-8191 Fax: 705-253-8804 Fra Veselko Kvesi , OFM zupnik-pastor ther will they leave them stranded in the years to come, with God's help. One of the special speakers was Judge Ray Stortini, one of their parishioners. Judge Stortini took us through the history of the parish. Most of his historical information and photographs were provided by a 93 year old Hector Nelson. The second special guest speaker was Ed Nelson, who also spoke of the church's past through his family experiences. He captivated his audience with so many funny but nevertheless, true stories. A story is told that Nelson family, at one time, took up a whole length of the communion rail. When Father Veselko was called by the Master of Ceremonies - Steve Frech to address the people, he started smiling and said: "How did I get so lucky to be with you today? Let me explain in the presence of my Bishop. I still remember somewhere at the end of September 2005 when I heard the message on my voice-mail: Veselko this is Bishop Plouffe, would you please call me back as soon as possible. Could you imagine the thoughts that went through my mind? I asked myself, What

Stranica-Page 20

Centennial Jubilee of St. Boniface Parish

n Sunday, August l3, 2006 St. Boniface Parish celebrated its l00th Anniversary. The holy Mass was celebrated at l2:30 p.m. by the Bishop of Sault Ste. Marie, Jean-Louis Plouffe. I had the privilege to be present for that special occasion, representing Our Lady of The Highways Church, and to see first hand the effort and dedication of the parishioners. Bishop's letter of June l5, 2006, addressed to the parishioners stated that one hundred years ago, his excellency, the most reverend David Joseph Scollard, established the parish of St. Boniface as a place of prayer and worship. Since that time many pastors have been appointed to serve this parish and many dedicated people contributed unselfishly to the life of this parish community. During his homily, the Bishop assured his continued prayerful support to all of them and urged them to find renewed energy to reach out to those who still seek a church community where they truly belong. Historical records are difficult to obtain, but it is known that a couple from New York City that spent summers on St. Joseph Island were an instrumental force behind the church construction. George Von Tom and his wife, Rosa D'Erina, started coming to St. Joseph Island in the early l900's.

O

George was the music teacher and Rosa a well known opera singer. Von Tom trained the local altar servers on a makeshift outside altar, so that they would be well prepared for their duties, once the church was opened. One of those altar boys was Ralf Nelson who probably is the longest serving altar server in the church's history some 60 years. Ralf served for 30 different priests. He died in l982 leaving behind ll children and 45 grandchildren. During the summer months, St. Boniface becomes an "International Parish". Many Americans that camp here and many visitors to St. Joseph Island attend their masses on Saturdays at 4:30 p.m. or Sundays at l2:30 p.m. The church is usually filled to capacity. After the Mass many parishioners and friends gathered at the Community Hass for a well prepared meal. We were pleasantly entertained by the music talents of Dean Jobin-Bevans and Reilly Nelson. Dean is the son of their music co-coordinator Onalee JobinBevans and Reilly is the granddaughter of parishioners Ed and Ruby Nelson. After the dinner, Bishop Plouffe addressed the audience. His congratulatory speech was full of thanks, full of encouragement and full of promises for the future. He assured the parishioners that the Diocese did not leave them stranded for the past l00 years nei-

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald

September-December, 2006

PARISHES - CENTERS OF RENEWAL Did I Do Wrong Again? Hesitating, but still returning the call, I heard the Bishop asking me for help. There was no thinking twice. I agreed to become the Pastor of St. Boniface Parish, of course, with the approval of my Superior from Chicago. After all the agreements were accepted, I became the luckiest Priest around. This was one of my best decisions. I am happy to be one of the priests in this small but beautiful parish. You can always tell if you are welcomed in someone's home. Believe me, I feel very welcomed in your community. So, on this occasion of the l00th Anniversary of St.Boniface parish, I wish to extend my heartfelt congratulations, best wishes and promise of prayer to all in the parish family. Anniversaries are time for remembering the many people who have preceded us and built a tradition of faith and love in our community. This anniversary is also a time to honor and thank the present parishioners, supporters and friends of St. Boniface Catholic Parish and to ask God's continued blessings for the future". Father Veselko thanked the special guests: Bishop Jean-Louis Plouffe, Father Jim Rent, Reverend Eun Joo Park (United Church), Reverend Rosalee Goos (Anglican Church) and Kathy Ingram (former Pastoral Assistant to St. Boniface Parish). I was particularly touched by the speech of the Master of Ceremonies Steve Frech when he thanked Father Veselko for caring and accepting their parish as one of his own. He thanked the parishioners of Our Lady of The Highways who came out to share their special day with them. "We Understand" he said, "That they have had to make some sacrifices in order for us to have a Priest, and We Thank Them For That". How true that statement is, but if we had to have a "Sister Parish", we would not be more happier with any other than we are with you. To quote Father Veselko's wishes: "May you continue to witness to the Gospel of Jesus in services to one another and to the community, and may this special Anniversary be a time of Jubilee, as well as of personal renewal". By Josephine Ravlich

TROY

SV. LUCIJA - ST. LUCY

200 East Wattles Road Troy, MI 48085 Tel: 248-619-9910 Fax: 248-619-9912 [email protected] Fra Jozo ui , OFM zupnik-pastor ove tri mo i. S pravom kazemo da sve enik ima privilegij-povlasticu i duznost propovijedati istine o Bogu. Za tu zada u se pripremao dosta godina. Morao je najprije sam ste i znanje o Bogu da bi mogao druge pou avati o Bogu. Na propovjedaonici sve enikov glas postaje glas Bozji. Kao sto je Isus kazao apostolima tako je i biskup rekao njemu: ''Primi Duha Svetoga. Onima kojima oprostite grijehe bit e oprosteni.'' Svi smo gresnici i svi grijesimo. Svima nam

Stranica-Page 21

Uvo enje u zupni ku sluzbu

svanuo je lijepi sun ani dan. Vrijeme je bilo samo kako se pozeljeti moze. Ve oko deset ujutro ljudi su se po eli okupljati na parkiralistu. U etvrt do 11 crkva je ve bila dosta puna i sve je bilo spremno za mimohod s kipom Majke Bozje Bistri ke. Najprije su isli ministranti s krizem i svije ama, za njima nositelji Gospina kipa, zatim narod Bozji, te Msgr. Zenz i zupnik fra Jozo ui . Nakon mimohoda kroz parkiraliste i povratka u crkvu, Msgr. Zenz je zapo eo svetu misu. Nakon sto je pro itao evan elje, obratio se zupljanima otprilike ovim ri-

O

je ima: ''Danas, prigodom moga sluzbenog pohoda ovoj hrv. zupi svete Lucije zelio bih vam re i nekoliko rije i. Svrha moga pohoda je ne samo ustoli enje vaseg novog zupnika fra Joze, nego upoznavanje zivota i vjere u ovoj vasoj zupnoj zajednici. Ovo ustoli enje vasega zupnika je dan triumfa, pobjede, dan sre e i radosti, dan kad svi trebate gledati radosno u budu nost, jer imate svoga hrv. sve enika s kojim mozete osvajati nove pobjede za Krista. Prije vise od tri desetlje a svemogu i Bog je preko svoga predstavnika - biskupa dao vasem zupniku fra Jozi mnoge ovlasti: mo pou avanja, mo oprastanja grijeha i mo posvete tijela i krvi Kristove u svetoj misi. itav zivot katoli kog sve enika vrti se oko

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald

September-December, 2006

ZUPE - SREDISTA OBNOVE je potrebno oprostenje grijeha. Pitamo se, gdje to posti i? Kako mozemo biti sigurni da su nam grijesi oprosteni? Sve enik i jedino sve enik moze re i tebi i meni, svakomu: ''Ja te odrjesujem u ime Kristovo. Idi u miru.'' Kako je velika stvar biti sve enik. Tajnu sveenstva se jedino moze razumijeti u nebu. Kad bismo shvatili tajnu sve enstva potpuno na zemlji, umrli bismo ne od straha nego od ljubavi. Tre a sve enikova mo je mo posvete euharistije u svetoj misi. To je kruna sve enikove moi, naime ponavljanje Isusovih rije i s Posljednje ve ere i pretvaranje obi nog kruha i vina u tijelo i krv Kristovu. Na koncu je Msgr. Zenz estitao novom zupniku na ustoli enju u ime kardinala Maide, svoje osobno ime, kao i u ime hrv. zupe svete Lucije...'' Zatim se zupnik fra Jozo obratio prisutnima ovim rije ima: ''Ovog momenta rije koja najvise zaokuplja moje misli i osje aje jest rije zahvalnost. Zahvalnost Bogu i narodu svete Lucije kojem sam poslan od Kustodije svete obitelji sluziti. Hvala kardinalu Maidi kjoi me je sa srcem primio u Detroitsku nadbiskupiju kao i Msgr. John Zenz koji je danas dosao ovdje da sa svima nama podijeli zajedni ku radost prigodom moga ustoli enja. Na poseban se na in zahvaljujem zupljanima svete Lucije koji su me prekrasno do ekali i srcem prihvatili. Koliko volite svoj narod, svoju hrv. zupu svete Lucije ulo se o vama nadaleko. Vasa ljubav, privrzenost i odanost prema ovoj hrv. zupnoj zajednici svete Lucije bili su uvijek primjer i uzor drugima, a nama hrv. sve enicima izvor sre e, mira i zadovoljstva. I na koncu ne mogu a da ne spomenem pun autobus `bu asa' koji su dosli iz Winddsora na moju proslavu. Zbilja su vrijedi, estiti i uzorni ljudi u svakom pogledu. Havala im za tu ljubav!" Nakon sto su se duhovno u crkvi okrijepili, slijedio je zupni piknik do u kasnu no .

I

t was a beautiful sunny day. Around 10 o'clock in the morning people began gathering in the parking lot and getting ready for the 11 o'clock Mass. Preceding the Mass was a procession with the statue of our Lady of Bistrica. The procession took place around the parking lot. In front of the statue walked the altar servers, then the children dressed in Croatian costumes, then the parishioners followed by Msgr. John Zenz and Fr. Jozo. After the procession Msgr. Zenz celebrated the Holy Mass. In his homily he said that this is a day of joy and jubilation, a day to look forward to for many years with Fr. Jozo as your new pastor in winning victories for God. Almighty God through His representative, the bishop, gave to Fr. Jozo many blessings and powers. Most important of these powers are the following: the power to teach, the power to pardon, and the power to consecrate the Body and Blood of Jesus Christ. The entire life of a Catholic priest revolves around these three tremendous powers. First of all, the priest has the privilege and duty to preach the truths of God. For that task he has had many years of preparation. He first had to learn about God before he could tell others about God. In the pulpit the priest is the very representative of God. The voice of the priest becomes the voice of God. To Fr. Jozo the bishop said, as Jesus said to His apostles: "Receive the Holy Spirit, whose sins you shall forgive, they are forgiven.'' All of us are sinners in some way or other. All stand in need of forgiveness. Where will we get it? How can we be sure that our sins are forgiven? A priest, simple and humble as he may be can take away our sins. How great then is the priest. The mysHrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald

INSTALLATION OF THE NEW PASTOR

tery of priesthood can be understood only in heaven. If we could understand it on earth, we would die, not of fear, but of love. The third power is the power to consecrate the Body and Blood of Jesus Christ. That is the crown of a priest's power and dignity: to consecrate, to repeat the words of Jesus at the Last Supper and to change the bread and wine into the very Body and Blood of Christ Himself. In his closing remarks Msgr. Zenz said: "Fr. Jozo, we congratulate you and St. Lucy Croatian Parish in the name of Cardinal Maida as well as in my personal name. May God grant you grace and health to continue using your priestly powers for many years to come. May the happiness that is yours today be yours forever...'' After the installation, Fr. Jozo said: "Uppermost in my mind today is a feeling of gratitude; gratitude to God, and gratitude to the people of St. Lucy Church whom I will serve spiritually. It has been a privilege and honor for me to be Christ's priest for so many years. Many thanks to Cardinal Maida who accepted me into the Archdiocese as your new pastor. I also thank Msgr. Zenz for coming here today to install me. In a special way I want to say a `big thank you' to all of you beautiful people of St. Lucy Church. As you know, we live in times when loyalties and friendships are under scrutiny in many walks of life. The loyalties and friendships of the great majority of people of St. Lucy Croatian Parish has always been an example to others and a source of joy, hope and inspiration to all Croatian priests. A parish picnic followed the solemn mass late into the evening.

September-December, 2006 Stranica-Page 22

PRI E U SLIKAMA

Chicago

K R I Z M A N I C I C O N F I R M A N D I 2 0 0 6

- Bl. Alojzije Stepinac - Blessed A. Stepinac

Oni uljepsavaju liturgiju: posluzitelji, ita i, zbor They add beauty to the liturgy: servers, readers, and choir

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald

September-December, 2006

Stranica-Page 23

STORIES IN PICTURES

Chicago

- Sv. Jeronim - St. Jerome

Gradona elnik Chicaga, Richard Daly, primio je u svom uredu Sinjske alkare 17. kolovoza 2006. u pratnji s fra Jozom Grbesom i fra Markom Pulji em Mayor of Chicago, Richard Daly, received Sinjski alkari in his office with fr. Jozo Grbes and Fr. Marko Pulji , on August 17, 2006

"Velika Gospa" Golf Tournament 2006 (desno-right) Ivanka Paraga, dio njezine obitelji (some members of her Family) i Fr. Ivan Strme ki (desni kut-right corner) Zupljani vole svoju crkvu Sv. Jeronima The Parishioners love their St. Jerome Church

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald

September-December, 2006

Stranica-Page 24

PRI E U SLIKAMA

Chicago

- Presveto Srce Isusovo - Sacred Heart

Vesela lica na po etku nove skolske godine 2006./2007.

All smiles at the beginning of the new school year of 2006/2007

Za vrijeme vru ih ljetnih dana na piknicima oni izdrze na vru ini sunca i uz uzareni ugljen nasi vrijedni momci During the hot days at the picnics they endure the heat of the sun and of the charcoal our brave lamb crew Novi posluzitelji kod oltara--New altar servers Fr. Stephen Bedenikovi i S. Ines Vujica

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald

September-December, 2006

Stranica-Page 25

STORIES IN PICTURES

Kitchener

- Sveta Obitelj - Holy Family

Generacija 1956. Generation of 1956

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald

estit Bozi i blagoslovljena Nova Godina

Merry Christmas Happy New Year

September-December, 2006 Stranica-Page 26

PRI E U SLIKAMA

Milwaukee

- Presveto Srce Isusovo - Sacred Heart

Unutrasnjost crkve nakon obnove Interior of the church after renovation

Novi bra ni par

Anita i James Osvatic

estitamo Congratulations

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald September-December, 2006 Stranica-Page 27

STORIES IN PICTURES

Montreal

- Sv. Nikola Taveli - St. Nikola Taveli

Predstavnici hrvatskih drustava na proslavi Velike Gospe (lijevo) Na Veliku Gospu euharistijsko slavlje predvodio je fra Frano Musi iz Zagreba, sa zupnikom fra Jozom, a sluzili su bogoslovi fra Tomislav Pek i fra Vjekoslav Mili evi (lijevo u sredini) Na Veliku Gospu proslavljen je hrvatski dan. Nediljko Lerga i Ive Mijolovi bili su ovogodisnji pobjednici na turniru u bu anju (u sredini desno)

Hrvatska skola "Kraljica mira" u posjetu novoj crkvi na Hrvatskom centru u Norvalu i bivsem zupniku, fra Stjepanu Pandzi u

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald

September-December, 2006

Stranica-Page 28

PRI E U SLIKAMA

New York

- Sv.

iril i Metod - Ss. Cyril and Methodius

Fra Nikola, dobro dosao u New York Welcome to New York, Fr. Nikola

Hrvatska skola "Kardinal Stepinac" "Cardinal Stepinac Croatian School"

Fra Mate Logara, akon (Deacon) Vrijeme priprave za sve enistvo Preparation time for priesthood

Sr. Anica Mati i S. Izabela Gali

Hodo as e Drustva sv. Krunice u Washington, New Jersey

Pilgrimage of the "Holy Rosary Society" to Washington, New Jersey

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald

September-December, 2006

Stranica-Page 29

STORIES IN PICTURES

Norval

- HFS Kraljica Mira - CFC Queen of Peace

Provincijalna predstojnica Skolskih sestara Krista Kralja Sestra Jelenka Pulji

Fra Stjepan Pandzi , zupnik i don Ante Kutlesa, ravnatelj pastorala za hrvatsko iseljenistvo Fr. Stjepan Pandzi , pastor, and Rev. Ante Kutlesa, director of pastoral care for Croatians abroad

Sr. Katarina Petkovi i Sr. Marcela Primorac

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald

September-December, 2006

Stranica-Page 30

PRI E U SLIKAMA

Sault Ste. Marie St. Jospeh Island

- Nasa Gospa zastitnica putova Our Lady of the Highways St. Boniface Church

The day to remember 100th Anniversary Eucharistic celebration

Happy 100th Anniversary

St. Boniface

1906 - 2006

Bishop of Sault Ste. Marie, Jean-Louis Plouffe and Fr. Veselko Kvesi , OFM, Pastor

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald September-December, 2006 Stranica-Page 31

STORIES IN PICTURES

Troy

- Sveta Lucija - St. Lucy

Predstavljaju i nadbiskupiju Detroit msgr. John Zenz je predsjedao euharistiji i uveo fra Jozu ui a u sluzbu novog zupnika Representing the Archdiocese of Detroit Msgr. John Zenz presided over the Eucharist and installed Fr. Jozo ui as the new pastor

Fra Jozo potpisuje Obe anje vjernog tuma enja poklada vjere u skladu s naukom Crkve Fr. Jozo gives his signature to the Promise of abiding faithful to the teaching of the Church

Oni uvijek sluze s rados u - They always serve with joy

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald September-December, 2006 Stranica-Page 32

PRI E U SLIKAMA

West Allis

- Sv. Augustin - St. Augustine

Jubilarians - Slavljenice Sr. Christine Cochenet, F.D.C. Sr. Therese Merrick, O.S.F. Sr. Mary Coffelt, F.D.C.

Secular Franciscans lanice Tre eg svjetovnog reda sv. Franje Josie Panhans Lois Christine Coffelt, FBrink

Centenarian - Stogodisnjakinja Ana Kasun

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald September-December, 2006 Stranica-Page 33

STORIES IN PICTURES

Windsor

- Sv. Franjo Asiski - St. Francis of Assisi

Oprostaj od fra Joze ui a - A farewell to Fr. Jozo ui

Fra Jozo ui and Auxiliary bishop Anthony Daniels

Sampioni - Champions Djevojke--Girls

Radosno u novu skolsku godinu 2006./2007. Back to school with joy in 2006/2007 school year

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald September-December, 2006 Stranica-Page 34

PARISHES - CENTERS OF RENEWAL

WINDSOR

SV. FRANJO ASISKI

- ST. FRANCIS OF ASSISI

1701 Turner Road Windsor, ON N8V 3J9 Canada Tel: 519-252-6871 Fax: 519-252-6942 [email protected] www.stfranciscroatian.com Fra Ljubo Branimir Lebo, OFM zupnik Pastoralne suradnice Sestre franjevke od Bezgrjesnog Za e a 1701 Turner Road Windsor, ON N8V 3J9 Tel: 519-254-5923 S. Klara Benovi S. Antonija Grubisi S. Matija Filipovi imali Krizmu, Prvu Svetu Pri est, te oprostajnu zahvalnu ve eru s nasim dugogodisnjim zupnikom fra Jozom ui em. Dugo e zupljani Sv. Franje u Windsoru pamtiti taj dan. Iako je bio radni dan, okupilo se preko pet stotina zupljana da kaze: Hvala za jedanaest godina provedenih s nama, dragi nas fra Jozo! Mladi iz velike kolo grupe i tamburice ,,Blazenog kardinala A. Stepinca" pozdravili su ga plesom i pjesmom uz zvuke tamburice, a iz «Li kog drustva» otpjevali su mu ,,Vilu Velebita". Bilo je i suza dok je predstavnik svakog drustva rekao svoje ,,hvala" ili kad je fra Jozo svojim toplim pogledom pozdravljao nazo ne. Meni, kao voditeljici programa, bila je ast jos mu jednom zahvaliti u ime svih nazo nih, jer smo u suradnji vodili skupa nekoliko generacija nase mladezi. Fra

Stranica-Page 35

"Novo vino u nove mjesine"

Iako nas je «presko ilo» ljeto jednog broja Vijesnika s likom Gospe Sinjske, nismo i ne mozemo zaboraviti sve vazne doga aje u nasoj zupi i hrvatskoj Domovini iz koje smo se mnogi nedavno vratili. Dolaskom iz Hrvatske, pored suncem isprzene koze, nosimo jos i uspomene kao hranu dusi, pa i tjelu, kao pomagalo na daljnjem putu kroz ovu novu, privremenu ili trajnu, domovinu, do ponovnog susteta sa sivim kamenom umivenim morem, maslinom i smokvom sto ne prestaju nas zvati na ponovni POVRATAK. Hrvatske svjetske igre Dok polako sulja se jesen, mrsi i raznosi zuto-crveno kanadsko lis e, ovdje na samom jugu Ontaria ulazimo u novu sezonu, s «novim licem», velikim ambicijama, zeljom da rastemo i donosimo bolji plod. Srda an vam pozdrav i Bozji blagoslov od nas iz Windsora i Hrvata koje smo sreli ovoga ljeta po Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ili u nekom gradu Njema ke, obuene u ,,kockaste" majice, pokazuju i svima kolika je ljubav prema svome rodu hrvatskom. Pored svijetskog prvenstva u nogometu, zanimljive su bile prve ,,Hrvatske svijetske igre» odrzane u Zadru. Sudjelovalo je 780 mladih Hrvatica i Hrvata iz 28 zemalja svijeta, sa svih pet kontinenata. Na ,,Trgu Pape Ivana Pavla Drugog", ispred povijesnog Donata, predstavili su se svi sportasi i organizatori, a to subili lanovi Hrvatski svijetski kongresa, na elu s fra Simunom Sitom ori em. Pozdravljeni su od najve ih hrvatskih duznosnika te mnogobrojnih Zadrana i gostiju koji su dosli ljetovati u taj predivni, dalmatinski, povjesni grad koji neodoljivo zove i prima rasirenih ruku. U katedrali Svete Stosije nadbiskup Ivan Pren a, uz mnogobrojne sve enike, slavio je svetu misu i blagoslovio sportase. Bilo je dirljivo uti kako su tre a, etvrta i ak peta generacija doputovali iz daleke Juzne Afrike, Novog Zelanda, ilea ili Venecuele. Za mene osobno bilo je od posebne vaznosti bodriti ,,nogometni tim iz Kanade" u kojem su igrale moje dvije k erke, Ana i Katarina Vrki , uz druge tri cure iz Windsora, Diana Savi, Josipa akarun i Tanja Mataja. Trener im je bio moj sin Ivan, uz pomo nike Mike Perica i Marko Savi, dok su ostale cure bile iz Missisagua, Vancuvera i Calgarya. Da moje veselje bude ve e, nogomet se igrao, sasvim slu ajno, u mojem rodnom selu Poli niku. A veselje je bilo potpuno kad je na zavrsetku, u fanalu, Hrvatskokanadska reprezentacija, pobijedila doma ina, Hrvatsku reprezentaciju, i osvojila zlatnu medalju. Ivan i Ana, nase dvoje starije djece, ostvaruju svoj i nas dugo planirani san i ostaju zivjeti u Hrvatskoj. Oni kazu da ostvaruju svoj hrvatski san. Kad Bog daje, onda daje stostruko. Hvala mu! Ali ipak, netko se morao vratiti natrag, u tu inu. Iako trideset godina provedenih na jednome mijestu ne bi vise trebalo biti tuina, ali samo je jedna Domovina! Oprostaj i dobrodoslica Prije godisnjih odmora nasih asnih seatara u nasoj zupi smo

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald

September-December, 2006

ZUPE - SREDISTA OBNOVE Jozina skromnost i jednostavnost bili su klju uspjeha. Sre a nam je bila naklonjena, a Bog darezljiv i dobar kad nam je za novog zupnika poslao fra Ljubu Branimira Lebu, koji je kroz tri mjeseca pokazao dobru volju, otvoreno srce, visoku intelegenciju i duboku vjeru. Uvo enje u sluzbu novog zupnika bilo je 6. kolovoza, a obavio ga je generalni vikar biskupije, Fr. James F. Roche, osobni izaslanik biskupa Ronalda Fabbroa. Mjesec kolovoz jos smo obiljezili zupnim piknikom, koji su uspjesno organizirali lanovi zupnog vije a, a ,,Krs anska zena" s presjednicom Maricom Oluji , kao i uvijek, dala je svoj doprinos peenjem i prodajom kola a. Tih dana zupno drustvo kog kneza-Grand Knight", a to je John Marsic. Ovog ljeta nas je posjetio fra Franjo Musi , proveo s nama jedan vikend i osvjezio nas svojim propovijedima. ,,biskupovoj sve anoj ve eri", koja je odrzana u raskosnom talijanskom centru (Ciacciaro) u Windsoru. Bilo je nazo no preko tisu u osoba. Sav prihod je namijenjen sjemenistu nase, londonske, biskupije. Nasu zupu je predstavljalo dvadeset zupljana, koji su uklju eni u rad i zivot nase zupe, na elu s nasim novim zupnikom fra Ljubom i asnim sestrama, S. Klarom, s. Matijom i s. Antonijom. Bilo je zaista impresivno u ovoj zemlji vidjeti toliko sve enika i biskupa, vjernika i dobro initelja okupljenih na jednom mjestu. Veseli injenica da je nasa Katoli ka crkva itekako ziva. Srca nam ja e kucaju dok gledamo mlade sjemenistarce koji ponosno svjedo e svoj poziv. Proslava sv. Franje Sv. Franju, zastitnika nase zupe, proslavili smo sa svetom misom, a zatim i ru kom uz glazbu u nasoj dvorani. Bilo je ugodno vidjeti ,,starog i novog fratra" uz jos dva gostuju a sve enika, sa asnim sestrama, za istim stolom i tako po eti novu sezonu. Tu je novi po etak Hrvatske skole, nova nova sezona kolo grupe i tamburice. Tu je novi sve enik, novi planovi, nova iskusenja, nova dokazivanja i nove nade u veliki uspjeh. To nas podsje a na onu Kristovu: ,,Novo vino u nove mjesine". Novost - duhovna tribina Vjera u dobrotu Bozju i milost Njegovu govori nam da mozemo mnogo jer mnogo je toga jos pred nama. Po eli smo s jednomjese nom duhovnom tribinom na tebmu: ,,Lectio Divina, bozansko itanje Biblije". Dosta se ljudi odazvalo. To nas veseli, jer smo time pokazali da zelimo napredovati i rasti u vjeri. Ovakav rad je novost u nasoj zajednici. Uvjereni smo da emo u suradnji s nasim novim zupnikom dobro puniti duhovne baterije za su eljavanje s novim iskusenjima zivota.

,,Knights of Columbus-Kolumbovi vitezovi", ustoli ilo je novog ,,Veli-

Nada Vrki

Susret sa sve eni kim kandidatima Mjesec listopad ostat e nam u lijepom sje anju po bogato pripremljenoj i vrhunski organizinaroj

WEST ALLIS

SV. AUGUSTIN - ST. AUGUSTINE

6762 West Rogers Street West Allis, WI 53219 Tel: 414-541-5207 Fax: 414-541-0273 [email protected] Fra Lawrence Frankovich, OFM Zupnik--Pastor centenarian at the 9:00 a.m. Mass and a reception followed downStranica-Page 36

Birthday, Jubilee, and Death Celebrations

birthday celebration of 100 years is rare in any parish, and even more rare when the centenarian comes to Mass every Sunday. Yet that was the kind of celebration we had at St. Augustine this summer.

A

Anna Kasun celebrated one hundred years on Tuesday, August 8th. On Sunday, August 6th her sister and other relatives hosted a dinner for her at a nearby restaurant. On Sunday, August 13th we acknowledged her as a parish

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald

September-December, 2006

PARISHES - CENTERS OF RENEWAL stairs with light refreshments. Her many friends extended greetings and wished her continued health and happiness. Anna is a member of both the Altar Ladies Society and Christian Women Society; she still attends their meetings. Anna was born in Osceola, Michigan (Upper Peninsula) of Magdalene (Vrbanac) and Thomas Kasun. She came to West Allis in 1925 and joined the parish shortly after its origin in 1928. She was employed as a secretary at Allis Chalmers for many years. When asked if she will attend a certain function, especially in recent years, she would respond, "Ako je Bozja volja" (if God wills). Sisters' Celebrations Three Sisters celebrated their jubilees here on Sun., September 10th. Two were Daughters of Divine Charity. Sr. Mary Coffelt, F.D.C. celebrated her 25th anniversary in the community and Sr. Christine Cochenet, F.D.C., celebrated her 50th. Both sisters are originally from this parish where their community has served for over fifty years. Sr. Mary taught in the parish school as a lay teacher before entering the convent, and then as principal from 1993 to 2004. Presently she is Provincial of her community and resides in Akron, Ohio. Sr. Christine taught here for many years between 1957 and 1990; she was principal from 1975 to 1984. She presently resides at St. Augustine's. Besides their ministry in our parish school, both served in many other capacities here at our parish. Sr. Therese Merrick, O.S.F. is a member of the School Sisters of St. Francis, headquartered here in Milwaukee on Layton Boulevard. She celebrated her 60th anniversary in the Franciscan Order. She became a member of St. Augustine's fifteen years ago. She has been active in many ministries and on many committees; most notable she has made the parishioners more aware of the social challenges of our society and the Catholic Church's Social Justice teachings. Relatives and sisters from the two respective communities and many parishioners, former parishioners and friends gathered for the Jubilee liturgy at 9:00 a.m. A festive reception followed afterwards in Heritage Hall. The outpouring of people certainly showed the gratitude of the parish for the presence of the Sisters. Franciscan Transitus The Franciscan Transitus was not as unique as the August and September celebrations since we have Transitus every year. The transition of Francis of Assisi from life here on earth to the glory of heaven was celebrated on Tuesday evening, October 3rd. Francis died as the sun was setting on that day in the Year of Our Lord, 1226. Many of St. Augustine's parishioners with friends, friars and sisters from the area gathered to remember his death which defined who he was; a man at peace with God, with all persons and with all creation. Ten candles were slowly extinguished remembering Francis as filled with adoration of God, servant of others, respectful of all creation, spouse of poverty, obedient to God, chaste of heart, center of fraternity, truly humble, imbued with prayer and finally a true image of Christ. Before the last candle was extinguished, its light was extended to all the candles held by those in the congregation. Incense then ascended toward the paschal candle as we remembered the spirit of Francis ascending to Christ but also spreading throughout this world. Franciscans and those whose lives were touched by Franciscans bear the legacy of Francis throughout the centuries and throughout the world. With hearts and minds uplifted, the assembled faithful then went downstairs to our Heritage Hall. Socializing and refreshments prepared by our Secular Franciscans followed the annual Transitus Service.

ijetko se dogodi da netko u zupi slavi stogodisnji ro endan, a jos rje e da ta osoba dolazi svake nedjelje na misu. To je bio sluaj u nasoj zupi sv. Augustina. Gospo a Anna Kasun je bila sto godina stara na osmog kolovoza. U nedjelju

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald

R

Raznolikost slavlja: ro endana, obljetnica i smrti

sestog kolovoza, njezina sestra s obitelji i prijateljima proslavili su njen ro endan lijepim objedom u restoranu. A u sljede u nedjelju, trinaestoga kolovoza, zupa je slavila njen poseban dan za vrijeme svete mise u devet sati. Poslije mise svi prisutni su se skupili u zupnoj dvorani gdje su joj izru ili svoje estitke i okrijepili se kola ima, sokom i kavom. Anna pripada Oltarskom drustvu i "Christian Woman Society--Drustvu krs anska zena" i jos dolazi na sastanke.

September-December, 2006 Stranica-Page 37

ZUPE - SREDISTA OBNOVE

Anna je ro ena u Osceola, u drzavi Michigan. Njeni roditelji su Magdalena (Vrbanac) i Tomo Kasun. 1925 su se doselili u West Allis. Kratko vrijeme poslije osnovanja zupe 1928, ona se u lanila u zupu. Radila je kao tajnica kod Allis Chalmersa mnogo godina. Kad ju se pita ho e li do i na neki od sljede ih doga anja u zupi, ona obi no kaze "Ako je Bozja volja". Slavlje asnih sestara Tri astne sestre su slavile svoje obljetnice u zupi, u nedjelju, desetoga rujna 2006. Dvije od njih pripadaju redu K eri Bozje Ljubavi. lanice njihove provincije sluzile su u ovoj zupi preko pedeset godina. Sestra Mary Coffelt, F.D.C. je slavila 25 godina redovnistva, a sestra Christina Cochenet, F.D.C. 50 godina. Obje su odrasle u nasoj zupi. Sestra Mary je bila u iteljica u nasoj skoli prije nego je stupila u samostan. Poslije se vratila kao asna sestra i bila upraviteljica skole od 1993. do 2004. godine. Sada je provincijalka u svojoj redovni koj zajednici i zivi u Ohio-u. Sestra Christina je bila u iteljica u zupi izme u 1957. i 1990., a i upraviteljica od 1975. do 1984. Ona jos uvijek zivi u zupi. Obje su radile u nasoj zupi u raznim sluzbama. Sestra Therese Merrick, O.S.F. pripada redu Skolskih sestara sv. Franje. Njihova glavna ku a je u Milwaukee-ju. Ona je slavila 60. godisnjicu redovnistva. U lanila se u nasu zupu prrije petnaest godina. Slavlje je po elo svetom misom u devet sati. Doslo je nekoliko sestara iz njihovih redovni kih zajednica, te rodbina, prijatelji i mnogo sadasnjih I prijasnjih zupljana. Nakon svete mise slavlje je nastavljeno u crkvenoj dvorani gdje su prisutni u velikom broju izkazali svoju zahvalnost za sve sto su sestre uradile za nasu zupu. Preminu e sv. Franje - slavlje smrti U utorak, tre eg listopada, slavili smo uspomenu smrti sv. Franje i njegov prijelaz iz ovoga zivota u vje nost. Iako to obdrzavamo svake godine, ipak je to nesto posebno i dirljivo. Zupljani, prijatelji, fratri i astne sestre iz drugih zupa bili su nazo ni. Tako su iskazali svoju ljubav svecu koji je bio ovjek mira i koji je ljubio Boga, sve Bozje stvorove i svu prirodu. Deset svije a su se polako jedna za drugom gasile uz sje anje na uzorni zivot sv. Franje.

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald

Prije nego se zadnja svije a ugasila, svije e svih prisutnih su upaljene od njezina plamena. U isto vrijeme tamjan se dizao u visine. On nas podsje a da, iako se njegov duh dize Kristu, mi ovdje nazemlji sirmo njegov duh, vjetlo i ljubav cijelim svijetom Poslije toga dirljivog obreda, lanovi drustva Svjetovnog tre eg reda sv. Franje priredili su malu okrepu u crkvenoj dvorani. Lawrence Frankovich, OFM Anna Gass

September-December, 2006

Stranica-Page 38

IN MEMORIAM

Ocu Anti u spomen

(Prigodom stogodisnjice njegova dolaska u SAD)

asi pre i su kroz stolje a napustali rodnu grudu gonjeni bijedom i pritisnuti tu inskom izmom nasilja. A tu ina je kruta, nerazumljiva i izrabljiva ka. Usprkos tomu, mnogi su nasi ljudi eznuli za daljinama i osluskivali sirenske glasove unutarnjih poriva koji su ih mamili da se kona no uguse u mutnim vodama tu ine. Tako je i moj otac Ante poetkom 20. stolje a ostavio hercegova ki kamenjar i otputovao preko morskih pu ina Atlantika da potrazi kruh slobode u Americi, jer je doma i krs bio skrt i neprijatelj okrutan. Ukrcao se je u Trstu na brod Gerty koji ga je s ostalim putnicima odveo u novu «zemlju udesa». Bilo mu je tek devetnaest godina kada je svijet malen, kada se zivot idealizira i ovjek se osjea kao juna ina koji preska e sve prepreke zivota. Doputovao je 19. prosinca 1906. godine u luku New Yorka ­ opjevane metropole svijeta. Me u putnicima je bilo vise Maji a u prelomnim godinama mladena kog zivota. Dokumenti s Ellis Islanda (tri oto i a u njujorskoj luci) spominju imena etrdeset i sest njegovih prezimenjaka iz Hercegovine, Bosne i Dalmacije u razdoblju od sest godina s oznakama Austro-Ugarske, bez nacionalnog identiteta. Nakon provedene kontrole prosli su ispod Kipa Slobode s pomijesanim osje ajima za budu nost. I nakon ispunjenih formalnosti ovi prosjaci kruha otisli su u rudnike u brdskim predjelima Pittsburgha, gdje e im ugljen, nadglednici i tu ina ogor ati asove zivota.

N

Otac se 1912. godine iz zagusljivih ameri kih rudnika vratio u sun anu Hercegovinu. Tu je 20. sije nje 1913. godine s Ivom roenom Boras (Borasusa), savio obiteljsko gnijezdo i s uste enim utrskom namjeravao se ponovno vratiti u zemlju mladena kih sanja. Ali sudbina udesa nije mu bila sklona. Umjesto povratka u zemlju Washingtona pozvan je u vojsku da brani oronulo austrougarsko carstvo i produzi ropstvo zivota. U borbi na Karpatima zapao je ve 1915. godine u rusko ropstvo i ostatak rata proveo u sovjetskom gulagu. Iscrpljen i zarazen bakcilima turbekuloze vratio se je na o insko ognjiste da tu u velja i (11. velja e) 1923. godine ode u mra ne prostore vje nosti. Bilo mu je samo trideset i sedam godina. Nestao je kada se u njegovoj Vitini sve spremalo na novi zivot u carstvu prirode i sjemenu nadolaze eg prolje a. Mi smo se u trosnoj slamnatoj ku i bili okupili oko njegova odra. I dok je vostanica tinjala u mraku ku e mi smo se za njega molili, plakali i gutali bol nad gubitkom onoga koga vise nema. I sutra (12. velja e) dobri ljudi ga odnesose pod Zelengoru da u sjeni stoljetnih hrastova sniva san pravednika do kona nog preseljenja u «zemlju zivih». Danas tu tisinu remete motorna vozila sto u nepreglednom ritmu jure glavnom prometnicom u nedogled. Ali stari hrastovi i dalje strazare nad poredanim grobnicama kao vojnici u vojni kim marsevima. Ku a moga djetinjstva je nestala pod udarom zuba vremena. Pri svakom posjetu rodnom domu

dizu mi se grudi i bujaju osje aji kao plima na oceanu kojim je prije sto godina otplovio moj otac, gonjen nagonom sudbine. Ostajem nespokojan nad neunistivom tisinom nekad raspjevanog susjedstva koje je gotovo potpunu isezlo. Iznad mene promi u sjene proslosti i roje se misli stolje a. Tu je nekad miris smilja i kadulje opajao bosonogog dje aka koji danas zivi u sjeni tu inskih nebodera i sanja nedosanjani san prohujalih godina. Nisam ni u snu snivao da u jednom pro i o evim putovima (on kao rudar, a ja kao sve enik) i obnoviti njegove staze na ugljenokopima Pansylvanije gdje je otac krvavo zara ivao dolare. Ali doga aji se izmjenjuju vrtoglavom brzinom i zivot se odvija pod nepredvidljivim okolnostima. On je neko koracao ovim prostorima kao nadobudni mladi , a ja kao izmozdeni starac na prijelazu Rubikona gdje se svi putovi krizaju i sve ljudske drame dovrsuju. Fra astimir Maji

Chicago, 10. studenoga 2006.

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald

September-December, 2006

Stranica-Page 39

VEZA S NASIM KORIJENIMA

Obiljezena 15. obljetnica stradanja i okupacije Vukovara

like uzasa, rusevina, o aja stanovnika Vukovara u kolonama, etni ki poklici, ali herojstvo stanovnika i branitelja grada Vukovara ve ini su prva asocijacija na Vukovar. No Vukovarci ostavljaju slike uzasa iza sebe kako bi zivjeli i prezivjeli. S Vukovarcima, petnaest godina poslije, bila je cijela Hrvatska obiljezavaju i Dan sje anja na zrtvu Vukovara 1991. pod geslom Hodo as e hrvatskoj slobodi. Hodo astilo je u Vukovar, u subotu, 18. studenoga, prema podacima policije, vise od 25.000 hodo asnika. Toga je dana organizirano i sedmo Biskupijsko spomen-hodo as e akova ke i Srijemske biskupije. Hodo as ima je odana po ast svima koji su polozili svoje zivote za slobodu Vukovara i cijele Domovine Hrvatske. Hodo as e hrvatskoj slobodi Pod nazivom Put sje anja i svjetlosti zapo eo je 18. studenoga program obiljezavanja u kojemu su u enici osnovnih skola grada Vukovara zapalili svije e na Kriznom putu od Op e bolnice Vukovar do Memorijalnoga groblja zrtava iz Domovinskog rata. U 10 sati u krugu vukovarske Op e bolnice zapo eo je prigodni program Hodo as e hrvatskoj slobodi. Vukovarska Op a bolnica ima posebno mjesto u Domovinskom ratu. Mjesto u kojem su vukovarski lije nici, kirurzi, internisti, ginekolozi, psihijatri i medicinske

S

gorasa srpskih koncentracijskih logora. U koloni sje anja, jednoj od brojnih kriznih putova Vukovaraca bili su predsjednik Hrvatske biskupske konferencije zagreba ki nadbiskup i metropolit kardinal Josip Bozani , apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj nadbiskup Francisco Javier Lozano, te drugi hrvatski biskupi i crkveni dostojanstvenici. Civilne vlasti predvodili su predsjednik, premijer i predsjednik Sabora Republike Hrvatske, zatim saborski zastupnici, brojni ministri, hrvatski branitelji, sestre velikom zrtvom i nadljudinvalidi, lanovi Koordinacije udskim naporima posljednjih stotinu ruga proisteklih iz Domovinskoga dana zivota Grada heroja narata grada Vukovara stojali spasiti od sielu s Udrugom na gurne smrti stotine udovica hrvatskih brazivota ljudi, zena i "Zar je tesko nitelja iz Domovindjece. Vukovarska prepoznati da skoga rata Vukovar, bolnica bila je uto- netko zeli podirodbina, roditelji, priiste i posljednja jeliti Hrvate, pojatelji poginulih, zaslamka zivota mnoto enih i nasilno odgima koji su ve tada gnuti im glave i vedenih branitelja, ostali bez doma i obescijeniti popredstavnici zupanijsklonista, spasavaju i nos? Zar se u skih, gradskih i op ingoli zivot pred mrbesplodnim hrskih vlasti, predznjom neprijatelja. Iz stavnici Hrvatske vojvukovarske Op e bol- vatskim razmiriske i policije, kulturnice 18.studenoga cama i sva ama noga, gospodarstve1991. nakon pada ob- ne uje podnoga, prosvjetnog zirane Vukovara JNA i mukli smijeh vota, predstavnici posrpske paravojne liti kih stranaka, svepostrojbe odvele su i tvoraca hrvatenici, redovnice i rezato ile 261 ranjenog skih drustvenih dovnici, bogoslovi Bobranitelja, civila i lutanja?» goslovnoga sjemedjelatnika medicinnista iz akova zaskoga centra Vukojedno sa svojim povar. glavarima, djeca, mladi, brojni U prigodnom programu Hogosti-hodo asnici iz cijele Hrvatdo as e hrvatskoj slobodi koji je ske. realizirala Hrvatska radio-teKolona sje anja dostolevizija koja je toga dana izravno janstveno je prosla ulicama Vuprenosila doga anja iz Vukovara, kovara do Memorijalnoga groblja odjeknule su rije i Sinise Glazrtava iz Domovinskoga rata. vasevi a Grad, to ste vi. Nesto iza podneva hodoIz kruga vukovarske Op e asnici su dolaskom na Memobolnice u 10.30 sati krenuo je rijalno groblje zrtava iz DomoKrizni put - kolona sje anja previnskoga rata na grobnicama poma Memorijalnom groblju zrtava ginulih branitelja i civila i Spomen iz Domovinskog rata. Kolonu su obiljezju pojedina no odali po ast povele stjegonose koje su nosile polaganjem ruze, a u okviru prostjegove Republike Hrvatske, grama Ruze za poginule branitelje Vukovarsko-srijemske zupanije, i civile. Potom su kod Spomen Grada Vukovara, 204. vukovarske obiljezja vijence polozili i svije e brigade i Hrvatskoga drustva loSeptember-December, 2006 Stranica-Page 40

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald

CONNECTION TO OUR ROOTS

zapalili predsjednik Republike Hrvatske Stipe Mesi , predsjednik Hrvatskoga sabora Vladimir Seks, predsjednik Vlade Republike Hrvatske dr. Ivo Sanader, zapovjednici 204. vukovarske brigade Mile Dedadovi Jastreb i Branko Borkovi Mladi Jastreb, Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskoga rata Grada Vukovara, izaslanstvo Vukovarskosrijemske zupanije predvo eno zupanom Bozom Gali em, izaslanstvo Grada Vukovara na elu s gradona elnikom dr. Tomislavom Sotom, izaslanstvo Grada prijatelja ­ Dubrovnik, misija OSCE-a u Hrvatskoj i izaslanstvo generala u mirovini. Sveta misa za sve poginule i nestale Nakon polaganja vijenaca i paljenja svije a molitvu kod Spomen obiljezja u zajednistvu s biskupima, apostolskim nuncijem u RH, sve enicima i redovnicima, predvodio je kardinal Josip Bozani , nadbiskup zagreba ki i metropolit, predsjednik Hrvatske biskupske konferencije. Na Memorijalnom groblju zrtava iz Domovinskoga rata kardinal Bozani predvodio je zatim svetu misu za sve poginule i nestale. Koncelebrirao je mons. Francisco Javier Lozano, apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj, nekoliko biskupa te sedamdesetak sve enika i redovnika. Vjerojatno nijedna druga rije ne izaziva kod nas Hrvata tolike emocije kao rije Vukovar. Za nas je Vukovar simbol otpora, stradanja i patnji, neiscrpno vrelo nadahnu a u borbi za Domovinu. Vukovar je, na zalost, i simbol nevi ene bestijalnosti, rekao je pozdravljaju i prije po etka svete mise dijecezanski biskup Sraki . Sje anja na stravi ne dogaaje od prije petnaest godina isprepli u se u nasoj nutrini. Prozimaju nas osje aji tuge, boli, tjeskobe, gor ine, odvratnosti, ali i ponosa, nade, vjere i ljubavi. Tuzni smo zbog onih kojih vise nema me u nama, hvata nas Hrvatske i da ovdje molimo za osje aj tjeskobe i svijesti odpoginule i nestale, za sve zrtve govornosti prema Domovini za Domovinskoga rata. koju su branitelji Vukovara dali U svojoj homiliji kardinal je svoje zivote, a koju mi trebamo upozorio vjernike da se uvaju izgra ivati na vrednotama za koje onih koji razaraju radost, nadu, su oni bili spremni i umrijeti. milost, dobrotu i toliko drugih Obuzima nas i osje aj gorvrijednosti i osje aja u nasemu ine zbog neodgovornoga ponaosobnom i drustvenom zivotu. Oni sanja svjetskih velevlasti koje nisu djeca tame i grijeha, a mi se su odlu no i na vrijeme sprije ile ne smijemo dati zbuniti, niti tragediju Vukovara, rekao je biposustati na putu dobra, rekao je skup Sraki . kardinal Bozani u nastavku Istaknuo je nadalje: Mi ne propovijedi. mozemo i ne emo zanijekati prve Petnaest godina nakon ratosje aje, ali ne emo ni to da oni noga razaranja Vukovara skupnama obvladaju. Branitelji Vukoljeno je mnostvo tuma enja o vara koji su polozili svoje zivote tome sto se ovdje doga alo. ini za vrednote slobode, se da su najglasnija istine pravednosti i ona tuma enja koja mira, obvezuju nas "...stoga ne govore o glavnome da se ne zaustavimo uzroku, to jest o zlu, na tragi nim doga- odgovorni za niti traze uporiste u ajima iz 1991. ni na ratove su ne istini. Navode se poosje ajima ovoga tre- samo oni koji liti ke opcije, vojne nutka jer bi to bila strategije, ali sve je jeftina manipulacija ih izravno poro eno u srcu ljudi sa zrtvama koje su kre u, nego i koji su odlu ili iz svooni podnijeli i jer bi ga zivota prognati Booni koji, posjeosje aji nuzno prega. U onome trenutku rasli u mrznju i os- duju i politi kada je bezbozni ka vetu. Tada bismo ku, ekonomsku ideologija u rukama ovaj grad, ovu svoju komunisti kih vlastodragu Domovinu Hr- i vojnu mo , ne drzaca i srpskih osine sve da ih vatsku i svoj zivot vaja a u svome djepretvorili u za arani na vrijeme lovanju posvema izkrug kojemu bismo brisala strah pred Bomi sami bili najjadnije sprije e...» gom, zapo eo je zivjeti koloplet smrti, zrtve. Njihov in nije bio plod fanatizma i na ijemu je kraju zlo htjelo pomijesati nanerazumnog samoubojstva nego izri aj njihovoga pada a i zrtvu, istaknuo je kardinal Bozani u svojoj homiliji. 'Creda' u Domovinu koju su voljeli i kojoj su htjeli osigurati vise Vukovar nam govori sto je rat. Rat je zlo u kojem se u neslobode i sloge, pravednosti i mira. Oni nam danas zajedno s proporcionalnim razmjerima, gotovo zarazom, siri mrznja, razaKristom poru uju da ne traze osvetu nego mir i ljubav, traze ranje, ubijanje. Iako se ne moze negirati da u ratu nastaju nove oprostenje i drustveno zalaganje, rekao je biskup Sraki . prilike za ljudsku velikodusnost, solidarnost, hrabrost, heroizam i Golgota suvremene Hrvatske patriotizam, ipak rat je uvijek gubitak za ovje anstvo. Stoga Zapo inju i homiliju kardinal Bozani je rekao: Hodo astimo odgovorni za ratove su ne samo danas ovom memorijalnom groboni koji ih izravno pokre u, nego i lju u Vukovaru, da prignemo kooni koji, posjeduju i politi ku, ekonomsku i vojnu mo , ne ine ljena na ovoj Golgoti suvremene

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald

September-December, 2006

Stranica-Page 41

VEZA S NASIM KORIJENIMA

za koje odgovorni i nakon vijesnu istinu, a osobito da bismo sve da ih na vrijeme sprije e, petnaest godina kazu da ne mogu spominju i se tih tamnih ratnih rekao je kardinal Bozani isti u i do i do istine o njidoga anja ja ali odgovornost da govori kao pastir, hovoj sudbini; tisu e sviju u izgradnji mira, zaponosan sto u ovome beznadnih, ponizenih, danu spomena mozejednistva i suzivota svih gra ana osiromasenih, kojima mo nabrojiti svjedonase zemlje, rekao je u zaklju ku ljubav otvara srce... anstva krs anske do- "Oni koji su za kardinal Bozani . brote koju su, snaOdvra a nam se poSpomen-hodo as e u Vusobom ostavili gled od uzroka. Zabogom svoje vjere, u kovar imalo je od po etka i svoju ovom Gradu i diljem krvavi i suzni ravlja se tko je iskaritativnu dimenziju. Stoga su tinski krivac tolikim Hrvatske o itovali hr- trag zlo ina svi sve enici u svojim zupnim zavatski gra ani brane i patnjama. Sto je jednicama bili zamoljeni da 5. ostalo, bra o i sestre, se od napada onih ko- nad neduznima studenoga najave nov anu sabirji su svoj zivot polozili trebaju obraod slavnih dana koji ­ nu akciju koja je provedena 12. iako zivljeni u Vukou ruke Zloga. studenoga u cijeloj akova koj i enje. Ovo groblje i tovaru prekrivenom blaSrijemskoj biskupiji. Nov ana tom i barutom ­ sjaji lika groblja sap u is- Mi molimo i za pomo prikupljena u zupama i mitinu koju danas ne- njih da do u do kao najsjajniji biser u lodari prikupljeni na euhakruni ljudskosti? mamo pravo pre uti. ristijskom slavlju 18. studenoga u priznanja krivU obrani ovoga i toZar je tesko prepoVukovaru, predani su Caritasu znati da netko zeli polikih hrvatskih gra- nje i trazenja Vukovarskoga dekanata. dova, sela i domova oprostenja...» dijeliti Hrvate, pognuti Po zavrsetku pri esti izmoim glave i obescijeniti ljudi su pokazali da ljena je Molitva za dar ljubavi i ljubav dokida strah. ponos? Zar se u besoprostenja koja je svim sudioplodnim hrvatskim raOnaj tko istinski ljubi, nicima svete mise bila podijejedino ega se boji jest da ne zmiricama i sva ama ne uje ljena. podmukli smijeh tvoraca hrvatizgubi ljubav. Evan elje nas Na kraju svete mise okuptako er u i da istina osloba a. I skih drustvenih lutanja? ljenima se obratio fra Zlatko SpeStoga bi bilo dobro da se ako se, bra o i sestre, od ne ega har, gvardijan vukovarski. ne smijemo umoriti, onda je to svaka drustvena odluka, vazna za Liturgijsko pjevanje animirali su nas narod i gra ane trazenje i promicanje istine. Ona zupni pjeva ki zborovi Hrvatske donosi s poo Vukovaru i o ratu na koji su oviz vukovarskih zupa gledom na ovaj hr- 102 dana grad je dje ljudi bili primorani nije doSv. Filipa i Jakova, vatski rasadnik lju- zivio pod zemvoljno glasna. Mozda neke boli, Gospe Fatimske i BDM ali ostaje istinom, istaknuo je bavi i s dubokim po- ljom. VukovarKraljice mu enika. Za uzdanjem u Boga da kardinal Bozani u svojoj homiliji orguljama je bila s. ska bolnica bila na misi u Vukovaru. Bernadeta Mihaljevi , nas nista ne moze rastaviti od Kristove je najve a ratna Danas u Vukovaru zahvaa dirigentica s. Mirjaljujemo Bogu za hrvatsku slobodu na Kesi . ljubavi, rekao je kar- klinika. Mrtvi se dinal Bozani . i samostalnost, za Hrvatsku koja nisu mogli pokaje nasla svoje mjesto na karti Svjetlosna Oni koji su za pati zbog stalne sobom ostavili krvavi Europe i koja zeli ostati valjani rijeka sje anja subjekt zajedni kog europskoga Na Ov ari su i suzni trag zlo ina kise granata. Ponad neduznima treba- kusaj tenkovdoma, rekao je kardinal Bozani . istoga dana vijence Nakon petnaest godina, kao polozili i svije e upalili ju obra enje. Mi moli- skog i pjesadijkrs ani koji poznaju vrijednost mo i za njih da do u predsjednik, premijer spomena, svjedoci smo da zlo u i predsjednik Sabora do priznanja krivnje i skog proboja zaustavljali su Hrvatskoj pokusava ponovno unitrazenja oprostenja... Republike Hrvatske. jeti razdor, nesigurnost, podjele... Pos lij e pod ne Ako se spomi- hrabri hrvatski njemo drama palih su na Dunavu uprilibranitelji. Ljubav je ja a od zla eni programi Svjetzrtava, to inimo ne Govori se o svemu samo ne kako bismo otvorili losna rijeka sje anja o zlu koje je stvorilo stotine tisu e te I u mom gradu Vukovar bolne rane, niti, Boze sa uvaj, da prognanika, sto ih je ljubav udobismo izazvali osje- aje mrznje ili svijetli, kada su se u gradovima u mila; desetke tisu a mrtvih i raHrvatskoj upalile svije e, u Ulici osvete, nego da odamo duzno njenih koje ljubav molitvom otima postovanje onima koji su dali grada Vukovara i glavnoj ulici u zaboravu i iscjeljuje; vise od zivote za nasu slobodu i za nas pojedinom gradu. tisu u jos uvijek u popisu nestalih mir i kako bismo osvijetlili poHrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald September-December, 2006 Stranica-Page 42

CONNECTION TO OUR ROOTS

Requiem kod franjevaca Program je toga dana zavrsio ve ernjim koncertom Hrvatskog komornog orkestra u crkvi Sv. Filipa i Jakova izvedbom Requiema Wolfanga Amadeusa Mozarta. Spomen na ostala mjesta stradanja Dan sje anja na zrtvu Vukovara 1991. nastavljen je 19. studenoga kada se u Borovo Commercu programom Zrtva Borova Naselja za domovinu obiljezilo stradanje mjestana toga naselja. Slijedio je krizni put ­ kolona sje anja od Borovo Commerca, ulicama Blage Zadre, Trpinjskom cestom do crkve Gospe Fatimske gdje je misu za sve pokojne i nestale predvodio o. Rajko Gelemanovi , bivsi provincijal Hrvatske franjeva ke provincije Sv. irila i Meoda. Odata je po ast hrvatskim braniteljima i civilima stradalim 1991. u Borovu Selu, te po ast zrtvama kod Spomen obiljezja Farma Lovas. Obiljezavanje Dana sje anja na zrtvu Vukovara zavrsilo je u ponedjeljak 20. studenoga. U Gradskoj knjiznici Vukovar uprilien je novinarsko-knjizevni ki susret Grad ­ to ste vi, posve en novinaru i ratnom izvjestitelju Sinisi Glavasevi u, ubijenom na Ov ari 20. studenoga 1991. godine. U dvoristu Veleprometa odana je po ast poginulim logorasima srpskih koncentracijskih logora, polaganjem vijenaca i paljenjem svije a. Brojevi snazno govore Prije petnaest godina velikosrpski agresor i JNA vojska 18. studenoga 1991., nakon stotinu dana sustavnog razaranja, usli su u razoreni Vukovar. Na sirem prostoru oko Vukovara bilo je razmjesteno vise od 600 tenkova i oklopnih transportera, vise tisu a odli no naoruzanih etnika i mobiliziranih rezervista. Neprijatelj je u izobilju imao velik broj svih vrsta artiljerijskog oruzja, streljiva, a srpskim zrakoplovima nije se imao tko suprotstaviti. S druge strane, obranu Vukovara inilo je nekoliko stotina pripadnika Zbora narodne garde i policije te oko 1000 dobrovoljaca bez vojnoga iskustava. Poluautomatske i automatske puske, nekoliko mitraljeza i topova, ponesto jednostavnog protuoklopnog oruzja, sve je sto su branitelji imali. Snabdijevanje oruzjem hranom i sanitetskim materijalom odvijalo se jedno vrijeme uskim koridorom kroz kukuruziste kraj sela Marinaca i Bogdanovaca. Srbija je kod takvog odnosa snaga i po vojnoj teoriji trebala pregaziti Vukovar za nekoliko dana. No opkoljeni Vukovar gotovo se puna tri mjeseca odupirao golemoj vojnoj sili. Stanovnici i branitelji Vukovara zivjeli su u paklu stotina tisu a projektila koji su razarali grad. Civilni i sanitetski zivot odvijao se u podrumima. Stotinu i dva dana grad je zivio pod zemljom. Vukovarska bolnica bila je najve a ratna klinika. Mrtvi se nisu mogli pokapati zbog stalne kise granata. Pokusaj tenkovskog i pjesadijskog proboja zaustavljali su hrabri hrvatski branitelji. U obrani Vukovara tijekom okruzenja sudjelovalo je oko 1800 branitelja. Vise od 1700 poginulih Vukovaraca i vise od 400 poginulih u okolici Vukovara. Vise od 1000 nestalih od kojih se za sudbinom 500 jos traga. Kroz srpske koncentracijske logore proslo je 8000 nasilno odvedenih. Tijekom okupacije iz grada je protjerano oko 22000 nesrba. Okupacijom Vukovara srpska je vojska zapo ela drugi in vukovarske tragedije. Ulaskom u Vukovar srpska vojska i etnici izvrsavaju zlo ine i provode torturu i zlo ine nad civilnim stanovnistvom, zarobljenicima i ranjenicima. Ve prvih dana okupacije Vukovara vise stotina civila i ranjenika iz bolnice odvedeno je i ubijeno. Masovne grobnice otkrivene su nekoliko mjeseci kasnije. Slike s Ov are gdje su izvrsena masovna pogubljenja potresle su cijeli svijet.. Vise od 5000 osoba odvedeno je u brojne logore u Srbiji gdje su pretrpjeli teska zlostavljanja, i mnogi se nisu vratili. (Preuzeto iz IKA-e u skra enom obliku, od 18. studenoga 2006. IKA V - 90111/11/562)

Vukovar

Ima jedan grad, oduvijek mi drag ima jedan hrast slavonski ima jedan grad, svakom srcu drag ima jedan div hrvatski Vukovar, Vukovar stoji dok proti u vode Dunavske Vukovar, Vukovar, gori na braniku svoje Hrvatske Ima jedan brod, svima nama rod koji nikud ne putuje ima jedan brod i u njemu rod sto zauvijek tu ostaje Zlatni Dukati

Vukovar, Vukovar

Stoji grad pod kisom elike, ognja i smrti jer paklena sila svoj zadnji ples vrti, stoji grad, stoji grad Vje an ko narod ponosno stoji i posjednje dane dusmanu broji Vukovar, Vukovar Iz maj inog krika sloboda se ra a i uskoro bijela zaplovit e la a Do sunca Iz krvi i bola niknut e cvije e I nikada narod zaboravit ne e Vukovar Stoji grad Hrvoje Hegedusi

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald

September-December, 2006

Stranica-Page 43

ME UGORJE sam po sebi nije los, jer ono dolazi od nase ljubavi prema Isusu. No, to je odbijanje i izraz nesigurnosti i neslobode. I nedostatka povjerenja. ovjek se boji da e uvrijediti Isusa ako bude astio njegovu majku. Potpuno krs anstvo danas mi se ini jedva mogu im ako se u njega na primjeren na in ne uklju i i Mariju. Ona je u svojem tijelu nosila Boga. Boga je donijela na svijet. Nakon toga je Isusa uvala i odgajala. Samo je po sebi razumljivo da se povukla u pozadinu u vrijeme njegova javnog djelovanja: ,,Obiteljske veze" nisu spojive s Isusovim poslanjem koje se ti e cijelog ovje anstva. Na Marijinu vaznost jasno pak ukazuje Isus na krizu svojim posljednjim rije ima, me u kojima su i one upu ene najdrazem u eniku: ,,Evo ti majke!" (Iv 19,27). Nezamislivo je da bi Isus u toj situaciji rekao nesto nevazno ili nepromisljeno. Marija je tu i kad se u enici nakon Isusovog Uzasas a okupljaju i ulaze u novo razdoblje bez njega (Dj 1,14). Na razme i izmeu raspe a i osnutka Crkve ona igra klju nu ulogu. Zato ju se doista moze smatrati duhovnom majkom zajednice u enika. Tesko mi je vjerovati da moze postojati savrseno krs anstvo koje isklju uje Mariju. Najvaznija zena ljudske povijesti, zena koja je rodila Spasitelja, mora imati po asno mjesto u krs anskoj zajednici. Crkva koja za Mariju ne nalazi pravo mjesto dugoro no ne e mo i opstati. Takvo uklju ivanje Marije nije opasnost za Isusa. Marija nije njegova konkurentica. Prejednostavno je re i da poboznost prema njoj njemu nesto oduzima. Ne postoji neka odre ena koli ina ljubavi i stovanja koju treba pravedno raspodijeliti. Isusa ne mozemo uvrijediti ako astimo njegovu Majku, kao sto nijednog ovjeka ne mozemo uvrijediti ako stujemo njegovu majku. U tom smislu Isus ne poznaje ,,ljubomoru". Naprotiv, raduje se svakom ovjeku koji ljubi njegovu Majku i koji je s njom u zivom odnosu. Strah koji je rasiren u protestantskim krugovima, da bi Marija mogla dobiti status bozice, ini mi se neopravdanim. To proturje i njezinoj prirodi. Svakom tko pozna Mariju to izgleda apsurdno. Samo neka vrlo nepou ena i vrlo nezrela marijanska poboznost moze na nju gledati kao na bozicu. Kraj

Archbishop Harry J. Flynn, St. PaulMinneapolis, USA

A Testimony: ,,In Medjugorje, people are turning to God"

Published in the St. Paul-Minneapolis archdiocesan newspaper, The Catholic Spirit, October 19, 2006 and in http://www.spiritdaily.org)

sje am da sam preko Meugorja osobno upoznao Mariju. Druga ija je nego sto to misli netko tko stoji postrani. Nije neka polu-bzica na prijestolju koja Isusa gura u stranu, nego skromna zena puna ljubavi, suosje anja i topline. Marija je njezna majka koja se svim silama trudi skinuti terete koji tiste njezinu djecu. Sve ono sto mi (nadam se) poznajemo kao maj insku ljubav kod nje je ­ recimo tako ­ neusporedivo snaznije. Danas smatram da je iskljueno da se netko zbog stovanja Marije moze udaljiti od Isusa. Naprotiv, ona uvijek vodi prema njemu, a ljudima ­ napose preko svojih poruka u Me ugorju ­ stalno ukazuje na Isusa. Marija ne zeli nista za sebe, nego sve za svog Sina i time za ljude. Ne znam moze li se do ovih zaklju aka do i iz daljine, itaju i knjige. Zapravo ne vjerujem da je to mogu e. Vjerojatno se treba upustiti u svijet tog iskustva da bi se shvatilo. U tom smislu mogu svakome preporu iti putovanje u Me ugorje. Mnogo e toga nau iti: O vjeri, o Crkvi, o Majci Bozjoj ­ i o sebi samom.

O

S

ome years ago when I was first a bishop in Louisiana, it must have been 1988, I was making my first "ad limina" visit to the Holy Father in Rome. The other bishops of Louisiana were with me and, as what the custom of John Paul II, we were invited in to enjoy a lunch with him. There were eight of us at the table with him. Soup was being served. Bishop Stanley Ott of Baton Rouge, La., who has since gone to God, asked the Holy Father: "Holy Father, what do you think of Medjugorje?" The Holy Father kept eating his soup and responded: "Medjugorje? Medjugorje? Medjugorje? Only good things are happening at Medjugorje. People are praying there. People are going to Confession. People are adoring the Eucharist, and people are turning to God. And, only good things seem to be happening at Medjugorje."

Stranica-Page 46

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald

September-December, 2006

ME UGORJE That seemed to have ended the discussion and we went on to another topic. But, I will long remember the very skillfully cautious response of our Holy Father.

Nadbiskup Harry J. Flynn, St. Paul-Minneapolis, SAD

Svjedo anstvo: ,,U Me ugorju ljudi se okre u prema Bogu"

(Objavljeno u asopisu nadbiskupije St. Paul-Minneapolis, ,,The Catholic Spirit", 19.listopada 2006. i na web stranici http://www.spiritdaily.org)

rije nekoliko godina, kad sam bio biskup u Louisiani, vjerojatno 1988., bio sam na prvom ,,Ad Limina" posjetu Svetom Ocu u Rimu. Sa mnom su bili i drugi biskupi Louisiane i, prema obi aju koji je gajio papa Ivan Pavao II., bili smo pozvani kod njega na ru ak. Za stolom s njim bilo nas je osam. Bila je posluzena juha. Biskup Stanley Ott iz Baton Rouge, Louisiana, koji je u me uvremenu preminuo, upitao je Svetog Oca: ,,Sveti O e, sto mislite o Me ugorju?" Sveti Otac nastavio je jesti svoju juhu i odgovorio je: ,,Me ugorje? Me ugorje? Me ugorje? Samo dobre stvari se doga aju u Me ugorju. Ljudi tamo mole. Ljudi idu na ispovijed. Ljudi se klanjaju Euharistiji i ljudi se okre u prema Bogu. ini se da se samo dobre stvari doga aju u Me ugorju." To je, izgleda, zaklju ilo razgovor i presli smo na druge teme. Pa ipak, dugo u se sje ati vrlo spretnog i opreznog odgovora naseg Svetog Oca. Hodo asni ka pustolovina rije dva tjedna imao sam prigodu posjetiti Me ugorje. Jim McHale iz Connecticuta, jedan stari prijatelj s kojim se znam ve 50 godina, ve je duze vremena zelio i i u Me ugorje. Njegovoj se zeni sada bas nije islo iz nekoliko razloga, najvise zbog toga sto priprema vjen anje njihove k eri u New Yorku. Iz Minneapolisa odletjeli smo u Amsterdam, iz Amsterdama u Prag, a iz Praga u Split u Hrvatskoj. U Hrvatskoj smo proveli dvije no i prije nego sto smo cestom uz Jadransko more krenuli preko brda u Me ugorje, u Bosnu i Hercegovinu. Prava je pustolovina putovati u to malo selo u brdima koje je postalo slavno zbog navodnih ukazanja koja se tamo doga aju. Imali smo sre u sto smo bili u kontaktu sa Stephanie Percic iz Minneapolisa. Stephanie je bila na svojem 100-tom hodo as u u Me ugorju sa skupinom iz Twin Cities, Crookston, Duluth i iz nekih drugih dijelova zemlje. Budu i da je toliko puta bila u Me ugorju, Stephanie je dobro poznata me u mjestanima. To nam je zasigurno mnogo pomoglo pri snalazenju. Putovanje iz Splita u Me ugorje je doista divno. Cesta vijuga uz Jadransko more i uz brdo. Ima trenutaka kad se ini da je opasno, ali ljepota krajolika ovjeka zadivljuje. U selo smo

J

A Pilgrimage Adventure ust two weeks ago, I had an opportunity to visit Medjugorje. A good friend for more than 50 years, Jim McHale from Connecticut, has been wanting to go to Medjugorje for some time. His wife was not inclined to go at this time for many reasons but mostly because she is preparing for the marriage of their daughter in New York City. We flew from Minneapolis to Amsterdam, from Amsterdam to Prague and from Prague to Split in Croatia. We remained in Croatia for two evenings before we traveled up the mountain to Medjugorje in Bosnia along the Adriatic Sea. It is quite an adventure in arriving in this little mountain village which has apparently become famous because of the alleged apparitions that take place there. We were fortunate enough to have made contact with Stephanie Percic from Minneapolis. Stephanie was making her 100th pilgrimage to Medjugorje and leading a group of people from the Twin Cities, Crookston and Duluth and some from other parts of the country. Having been there so many times, Stephanie is well-known to the villagers. Certainly that helped us a great deal in getting about. The drive from Split into Medjugorje is a beautiful one, indeed. The road snakes around the Adriatic Sea and up the mountain. At times it might seem a bit perilous but the beauty if overwhelmingly inviting. We arrived in the village on a Friday afternoon. There were 30,000 to 40,000 pilgrims there for the weekend. I was quite impressed with them all. They were from all over the world -- countries throughout Europe, the United States, Ireland, Canada and the Philippines. Italy was well represented also. On Saturday morning we heard one of the visionaries speak and I must say that everything that he said was very solid. Someone in the audience asked him a question about "Communion in the hand." His answer was very direct and very simple. "DO what the church permits you to do. You will always be safe." The great moment, for me, was the hearing of confessions every afternoon from 5 p.m. until 10 or 10:30 p.m. There were 46 priests hearing confessions in various languages. What a great grace that is onto itself: "People turning toward God." I just walked and around and looked at the lines. There were 26 confessional stations in which there was a priest and then 20 more priests hearing confessions in temporary stations. This happened also on Sunday afternoon from 5 p.m. until about 8:30 p.m. I heard confessions in English, and it was a great grace for me and a wonderful experience. The Chapel of Adoration was most edifying. People came in quietly to adore the Eucharistic Lord and to pray. Everything seemed to have been so orderly and quiet, as were the groups of

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald

P

P

September-December, 2006

Stranica-Page 47

ME UGORJE people in the streets and on the hills saying their Rosary and praying. I celebrated the noon Mass on Sunday in English. The church was packed to overflowing. There are pews outside on all three sides of the church in which people can hear the Mass but they cannot see it. Once again the faith of so many people touched me deeply. A Yearning Within his past week we celebrated the feast of St. Ignatius of Antioch. In his letter to the Romans, Ignatius wrote: "Within me is the living water which says deep inside me: 'Come to the Father.'" There is something of that yearning in all of those pilgrims who visited Medjugorje. Somehow there is something deep within them which keeps crying out, "Come to the Father." They do this through devotion. They do it through their love for Mary. They do it through their love for Jesus Christ. "Come to the Father" is deep within each of one us. On Monday morning, our pilgrimage was coming to a close. I celebrated Mass in the chapel of the Eucharist for the pilgrims who were led by Stephanie Percic. So many of them were from the Archdiocese of St. Paul and Minneapolis, and I was impressed by their strong faith and their promise of prayer for the entire archdiocese. ...All in all, after the journey to Medjugorje, I keep pondering the words of John Paul II as he was eating his soup on that day sometime in 1988: "Medjugorje? Medjugorje? Medjugorje? Only good things seem to be happening at Medjugorje. People are turning to God."

stigli u petak poslije podne. Tog vikenda u Me ugorju je bilo 30.000 do 40.000 hodo asnika. Sve me se to prili no dojmilo. Hodo asnici su dosli sa svih strana svijeta ­ iz europskih zemalja, iz SAD-a, Irske, Kanade, s Filipina. Italija je bilo dobro zastupljena. U subotu ujutro slusali smo jednog od vidjelaca. Moram priznati da je sve sto je rekao bilo vrlo solidno. Netko od slusatelja postavio mu je pitanje o primanju Pri esti na ruku. Njegov odgovor bio je vrlo neposredan i vrlo jednostavan: ,,U inite sto vam Crkva dozvoljava initi. Tako ete uvijek biti sigurni." Za mene je ispovijedanje svakog popodneva od 17 do 22 ili ak 22.30 h bio velik trenutak. 46 sve enika je ispovijedalo na raznim jezicima. To je samo po sebi velika milost: ljudi se okre u prema Bogu. Hodao sam naokolo i gledao kako ljudi ekaju u redovima. Vidio sam 26 ispovjedaonica u kojima su se nalazili sve enici, a daljnjih 20 ispovijedalo je u privremeno improviziranim ispovjedaonicama. Isto je bilo u nedjelju poslije podne od 17 do oko 20.30 h. Ispovijedao sam na engleskom i to je za mene bila velika milost i divno iskustvo. Kapelica klanjanja posebno me se dojmila. Ljudi tiho ulaze i izlaze da bi molili i klanjali se Euharistijskom Gospodinu. Sve se inilo uredno i mirno, bas kao i skupine ljudi na ulicama na brdima koje su recitirale krunicu i molile. U nedjelju u podne predslavio sam Misu na engleskom. Crkva je bila prepuna. Vani, s tri strane crkve, nalaze se klupe iz kojih ljudi mogu uti Misu ali ne mogu vidjeti. Jos jednom me je duboka vjera tolikih ljudi duboko dirnula. Unutarnja zudnja roteklog tjedna slavili smo blagdan sv. Ignacija Antiohijskog. U svojoj Poslanici Rimljanima, Ignacije je napisao: ,,U meni je ziva voda koja duboko u meni govori: 'Do i k Ocu.'" Ima nesto od te zudnje u svim tim hodo asnicima koji su dosli u Me ugorje. Nekako negdje duboko u njima ima nesto sto govori: ,,Do i k Ocu." Oni to ine kroz svoje poboznosti. Kroz svoju ljubav prema Mariji. Kroz ljubav prema Isusu Kristu. ,,Do i k Ocu" odzvanja duboko u svakome od nas. U ponedjeljak prije podne nase je hodo as e zavrsavalo. U kapelici klanjanja predslavio sam Misu za skupinu hodo asnika koja je dosla sa Stephanie Percic. Mnogi su bili iz nadbiskupije St. Paul and Minneapolis, i dojmila me se njihova snazna vjera i njihovo obe anje da e moliti za cijelu nadbiskupiju. ... Sve u svemu, nakon putovanja u Me ugorje razmatram rije i Ivana Pavla II. koje je izgovorio dok je jeo svoju juhu tog dana 1988. god. ,,Me ugorje? Me ugorje? Me ugorje? ini se da se smo dobre stvari doga aju u Me ugorju. Ljudi se okre u prema Bogu."

T

P

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald

September-December, 2006

Stranica-Page 48

DAROVI I MISNE NAKANE

Darovi i misne nakane Donations and Mass Intentions

ZA SVE ENI KI PODMLADAK SEMINARIANS FUND

Ivo i Ivanka Kraja ($600.00)

GREGORIJANSKE MISE GREGORIAN MASSES

*Za +Margarete Bergner - Mate i Marija Martinovi i ob. *Za +Ivan Drazenovi - Knights of Col .C. A. Stepinac-Windsor *For +James W. Ewen - By Wife Jasmine Ewen

KRUH SVETOG ANTE ST. ANTHONY'S BREAD

Ton ika Sirini ($150.00 Canadian), Jozo Jozinovic ($50.00), Augustin & Maria Crep ($10.00)

MISNE NAKANE MASS INTENTIONS

*Za +Dinka Smir i a - brat Miljenko i obitelj; *Za +Josipa Smir i a - sin Miljenko i obitelj; *Za +Josipa Telesmani a - k i Zlata i obitelj; *Za +Ljubicu Telesmani - k i Zlata i obitelj; *Za +Slavka Lon arevi a - ne akinja Zlata; *Za +Esterinu Lon arevi - ne akinja Zlata; *Za +Matu Mori a - Lucille Corkill, Zdenko uljjak i ob., Josip i Marica Cveteti , Ivan Dugandzi , Slavko i Marija Fumi , Pero Gali i ob., Milani Nevenka Gaspari , Elena, Gjurcilova, Mate i Eva Goreta, Elizabeta Grbavac, Ivan i Ruza Grbavac, Pero Grbavac, Katica Grgurich, Niko i Janja Hrvojevi , Slavica i Davor Ili , Luka Ili , Ivo i Ivka Jozi , Ljubo i Ljilja Kova , Ana Judjer, Veselko i Jasna Leko, Vinko i Mira Leko, Ante i Ljubica Maji , Trajanka Makedonski, Josip i Stana Mikan, Branko i Julie Mori , Zeljko i Marinka Mori , Ivica i Nada Mori , Krizan i Milka Mori , Miro i Marija Mori , Jasenka Mori , Chirs i Marion Mori , Niko i Zdravka Obradovi , Miljenko Pehar i ob., Stanko i Dana Pehar, Veselko i Sima Pehar, Ivoi Brigita Peri , Stipe i Slavka Pervan, Luka Planini , Rudi i Sima Pulji , Sandra Punda, Vinko i Marija Rami , Milan i Mirjana Rasi , Ljubo i Ljubica Rogi , Dusko i Iva Rogi , Marijan i An a Sari , Mila Sekuli i Kristina Grbavac, Ante Sipi , Ante i Brigita Sivri , Ana Skelin, Tomo i Mandica Skukan, Pero i Ivanka Soce, Nediljko Soldo, Mirko i Olga Soldo, Damir Stoji , Jurica i Lenka Strbi , Boris i Laura Toma i , Jure Tomasi , Josip Tomi i ob., Mile Uremovi i ob., Miljenko i Jelena Vasilj, Pero i Nevenka Vasilj, Mila Vasilj, Ivan i Jelena Vodopi , Vida Vu i , Stjepan

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald

Vujica i ob., Scott & Elizabeth Williamson, Frank Ziman ob., Ana Eskra; *Za duse u istilistu - Zdenka Sicich (5); *Za svoje pokojne - Zdenka Sicic (2); *Na ast sv. Ante - Zdenka Sicich; *Na ast Majke Bozje - Zdenka Sicich; *Na ast Srca Isusova - Zdenka Sicich; *Za sve vjerne mrtve - Ivo Kraja (5); *Za sve poginule vojnike od 1941.-1995. - Ivo Kraja (11); *Za +Ivana Kraja a - Ivo Kraja (3); *Za +Ljubu Kraja - Ivo Kraja (3); *Za +Francu Kozar - Ivo Kraja (3); *Za +Zoru Pusi - Ivo Kraja (3); *Za +Matu Kraja a - Ivo Kraja (3); *Za +Nikolu Jaksi a - Ivo Kraja (3); *Za +Anu Jaksi - Ivo Kraja (3); *Za +Anku Jaksi - Ivo Kraja (3); *Za +Alojza Jaksi a - Ivo Kraja (3); *Za +Borisa Vlasi a - Ivo Kraja (3); *Za svoje pokojne - Stjepan Gali (10); *For +Joseph Gusic - Catherine Malesic, Barbara Doyle, M/M Rudy Brinjac, Mary Kuharic; *For +William Krovic - M/M Joseph Benkovic, M/M Michael Benkovic, Claire Mummert, M/M Mark Fesler, M/M Ivan Hrabric Fam., Ann Krovic, Catherine Krovic, M/M George Hartwick, Cathy, Steph, Tracy & Jeanie, M/M Rudy Brinjac, Frances Ofak, M/M Carl Spanitz, Carol Noggle, M/M Philip Hobbs, M/M Laurence Lescanec, M/M Patrick Cusick, M/M Anthony Lewis, M/M Tomas Topos, M/M Mark Maletestinich; *For +George Ceperich - M/M Ivan Hrabric; *For +Mary Radic M/M Lawrence Lescanec; M/M Lawrence Lescanec (Memorial); Rosemary Verbos, Joanne Cibort, Eli Cibort, St. Mary's 50+ Club, M/M carl Spanitz, M/M Rudy Brinjac, M/M Rudy Pavlick, Frances Romano, M/M Frank Cibort, Marylynn Cibort Baker, M/M Vince Radic, M/M Vince & Bonnie Radic, M/M Joseph Cibort, M/M George Ofak Fam. M/M Raymond Lescanec, M/M Mark Maletestinic; *For +Rev. Michael M. Shear - Kathy & Mark Maletestinich; *For +Patricia Zeronce - George Scheib, Frances Ofak; *For +Margaret McNughton - Mrs. Connie Krovic Coughlin & Fam. (2); *For +John Belsak - Roseann Vukmanic; *For +Mary Doris Gusic - M/M Robert Benkovic, M/M Ronald Benkovic & Fam.; *For all Deceased of Plasic Family - M/M Ivan Hrabric; *For all Deceased of Bekelja Family - M/M Ivan Hrabric; *For all Deceased of Hrabric Family - M/M Ivan Hrabric; *For +Ann Cibort - Joanne Cibort; *For +Georgian Rozman - Joe Rozman; *Na ast sv. Ante - Zorka Zeba i ob.; *Na ast sv. Ive - Zorka Zeba i ob.; *Na ast Gospi - Zorka Zeba i ob.; *Na ast Srcu Isusovu - Marko Zeba i ob.; *Na ast Srcu Marijinu - Marko Zeba i ob.; *Na ast Svih Svetih - Marko Zeba i ob.; *Za sve pokojne - Dijana Kuljanin; *Na nakanu Dijana Kuljanin ob.; *Za +Zarka Cuculi a - obitelj; *Na nakanu Vinko Mati ; *Na ast Majke Bozje - Branka Kosari ; *Na ast sv. Ante - Nikola osi (6); *Na ast Make Bozje - Obitelj Ku era; *Za sve pokojne - John Bogovich (10); *Za +Katie Brnardi - Barka Brnardi , Kata Pintari , Ivan Grgi ak, Drago Grgi ak, Steve Laslavi , Mato Car, Zdravko Basarac, Amalia Maricci, A. & B. Liburdi, I. & B. Basarac, Bar Crumb, M. & P. Muscedere, Ivan Katki , Vinko Trojansek, Barka Draskovi , Joe Katki , Vlado Koli , Eugen Zgomba, Frank Pavia, Steve Vinski, Jura Cvitkovi , M. & E. Rumi, Steve Bartolovi , Franjo Drazenovi , Steve Baselj, Ante Pudar, Mijo Mihali , Marko

Stranica-Page 49

September-December, 2006

DONATIONS AND MASS INTENTIONS Capan, Steve Spajcar, Slavica Capan, Vinko Pauli , J. & H. Mazuran, Mary Jirasek, Katica Jaksi , Stjepan Zupani , Ilija Aleksi , Mijo Fuduri , Dora Colella, T. & F. Colella, Ana Luku , Josip Spajcar, Josip Kova i , M. & K. Mazuran; *For +Mary Musa - Claire Mummert, M/M Rudy Pavlick, Rosemary Verbos, M/M John Verbos, M/M Christopher Horn & Fam., M/M John Verbos Jr. & Fam., Dianne Smith, M/M Joseph Cibort, Elizabeth Iskric, St. Mary's Preservation Society; *For +Dorothy Meyer M/M Robert Benkovic, M/M Ronald Benkovic & Fam., Gertrude Ribec & Jennifer; *For +Gene Krout - Claire Mummert; *For +Joseph Matkovic - M/M Donald Hayman; *For +Joseph Gusic - Frances Romano, Loretta Bencic, Claire Mummert, M/M Carl Spanitz & Fam.; *For Health of Dolores Kolarac - Claire Mummert; *For +Mary Musa - M/M Mark Maletestinic, M/M Vince Radic; *For +M/M Matthew Lescanec - M/M Lawrence Lescanec; *For +M/M Thomas L. Benkovic - M/M Lawrence Lescanec; *For +Goldie Gustin - M/M Lawrence Lescanec; *For Private Intention - M/M Lawrence Lescanec; *For Grandparents - M/M Lawrence Lescanec; *For Deceased Brothers and Sisters - M/M Lawrence Lescanec; *For Deceased Aunts and Uncles - M/M Lawrence Lescanec; *For +John & Catherine Iskic - Elizabeth Iskic; *For +Ann Cibort Joseph Cibort; *Za zdravlje sina i k eri, Marije i Alda - Mama Ton ika Sirini ; *For Bill's Health - Angie Selvig; *For +Mary & Stephen Hanich - Frank Polomski; *For +Michael Hanich Frank Polomski; *For +Mary & Michael Hanich - Frank Polomski; *For +Antonia & Marko Hren - Frank Polomski; *For +Lorraine Polomski - Frank Polomski; *Za +Josipa i Josipu Kruli - Joseph Kruli ; *Za +Alojza i Julku Kova - Joseph Kruli ; *Za bra u Kova - Joseph Kruli ; *Za +Anku Zagar Joseph Kruli ; *Za +Anu Turk - Joseph Kruli ; *Za +Mariju Kova - Joseph Kruli ; *Za +Valentina Kruli a - Joseph Kruli ; *Za +Velentina i Franciku Kruli - Joseph Kruli ; *Za sve pokojne iz obitelji - Joseph Kruli ; *Na nakanu - Theresa Nagy; *Za +Anu Vidovi - Juliana & Charles DiCaro; Laura & John Perseghin; Rita & Christ Johnston; Patricia & Andy Sperando; Michaelina & Jerry Considine; Cathi & Pete Wilkie; Paula & Nicky Pereisin; Catherine & Nick Perisin; Sharon & Karen; Perisin grandchildren; Mary Harzich; Joan Sipich; Ross Valenti (2); Passi Family; M/M Peter Peso (2); Carmelia LoCasto; Dee Dee Morrison; M/M Jim Nowicki; Boro i Olga Pulji ob (2).; Juliana, Charlie; Miles & Lena; Joe and Elenore Grzetich (3); Ivica i Anna Marie Hosti ka (5); Ken, Jan and John Zekich (4); Rita & Chris Johnston; Ray, Donna, Disa and Deanna DeGrazia (2); Perica Dusevi ob. (3); MaryAnn & Packy Ciaravino Fam. (2); John Bogovi (10); Obitelj Runac (2); Blagica Besli ob.; Mary Vuji ; Ann Sutera; Mike & Sylvia Basan ob.; Christine London; Erick Rogulich; Peter & Sandy Schurla (2); Katie Ferro (2); Josip i Marija Lisni (2); Drago i Ankica Uremovi (2); Augustin i Agnes Rodich, Mate aljkusi ; Filip Maji ob.; Ankica Dosen; Ana Marie & Gene Gazzi; Obitelj Juri ; Obitelj Zolo (2); Mila Mori ; Mary Bali ; Ann Contino; Jure i Milica Lisni ; Mile i Marija Uremovi ; Vera Bozich; Jay & Jeannette Rogosich; Sofija i John Pastuovi ; John Basso (2); Ilija i Stana Zeli ob. (3); Ante Zeli ob.; Josip i Kata Bajzec; Ilija i Ruzica Mileti ; Jur evi ob. (2); Nevenka Badrov ob. (2); Stiepe Barjkovi ob.; Anthony & Karen Fratto (2); Mary Wagner; Ljuba Pervan ob.; Steven Sutera; Mary Radman; Carol Bradi ; Jakov Biloni ; Obitelj Novak (2) *Za pokojne iz obitelji Kova evi i ori - obitelj; *Na ast sv. Ante - Ob. Kova evi ; *Na ast sv. Ante - Kata Lugonja ob.; *Na ast Srcu Isusovu i Marijinu - Ob. Zeba; *Na ast Svih Svetih - Ob. Zeba; *Za duse u istilistu - Zorka Zeba; *Na ast Svih Svetih - Zorka Zeba; *Za +Matu Zeba - Zorka Zeba; *Za +Mariju Bilanovi - Zorka Zeba; *Za +Niku Bandera - Andriana Bandera (7). *Za +Ivana Zakariju - Daniel Zakarija (5); *Za svoje pokojne - Nikola Planini ob.; *Za +Bozicu Raguz - Luka Raguz ob.; *Za +Vidoja Raguza - Luka Raguz ob.; *Za sve svoje pokojne iz obitelji Raguz - Luka Raguz ob.; *Za sve pokojne iz obitelji Nemeth - Luka Raguz obitelj.; *Na ast sv. Ante - Luka Raguz ob.; *Za +Andriju Bobok - Margaret Hrdi; *Za sve pokojne iz obitelji Hrdi i Bobok - Margaret Hrdi; *Za +Stjepana Peraicu - Nadja Perraica; *Za +Josipa Grgasa - Nadja Perraica; *Za +Sre ku Grgas - Nadja Perraica; *Za +Marka Peraicu Nadja Perraica; *Za +Rosi Luketic - Ann Nash.

U spomen na pokojne povodom Dusnog Dana Jaksetic, Theresa Remembering the Deceased on All Souls Day Pavi , Kata

$120.00 Mulc, Tomo i Nevenka $100.00 Blagdan, Helen Gr i , Ivanka N. N. Novak, Anna Zakarija, Daniel ob. $50.00 Boras, Vlado i Zora Martinovi , Mate i M. Novak, Jelena Rudman, Lovro i D. Sirini , Ton ika Topi , Visnja Zuvi , Jelka $40.00 Bude a, Krista Vasilj, Jozo i Zdenka $30.00 olak, Slavka Elezovich, John J. Greguri , Ivan i Magda Hrdi, John Jr. Radisi , John ob. Rak, Helen Zitkovich, Cecilia M. $16.00 Jerbich, Frank Fam. Okrugi , Monika $10.00 Bon i , Anica Crep, Augustin Grasha, Michael Gregov, Anka Lesina, Ivan i Matilda Mandl, Theresa

Matek Maria Roscich, Neda Petrovi , Emerencijana Zenke, Myra $5.00 Langenfeld, P. Raspudi , M.

Hrvatski franjevci slave svete mise za pokojne nasih darovatelja svaki dan u mjesecu studenome Croatian Franciscans celebrate daily Masses for the deceased members of our donors during the month of November Hvala--Thank you!

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald

September-December, 2006

Stranica-Page 50

ZUPE I HRVATSKE USTANOVE

Hrvatske katoli ke zupe i misije u SAD Croatian Catholic Parishes & Missions in USA

ASTORIA, New York HK misija Bl. Ivana Merza

Most Precious Blood Church

32-23 36th Street L.I.C--Astoria, NY 11106 Tel: 718-726-7937 Fax: 718-278-4354 [email protected] Rev. Roberto Zubovi voditelj misije CHICAGO, Illinois HK misija Bl. A. Stepinca 6346 N. Ridge Avenue Chicago, IL 60660 Tel: 773-262-0535 Fax: 773-262-4603 [email protected] Fra Ivica Majstorovi , OFM voditelj misije CHICAGO, Illinois HK zupa sv. Jeronima

St. Jerome Croatian Church

CLEVELAND, Ohio Hrvatska grkokatoli ka zupa sv. Nikole 3431 Superior Avenue East Cleveland, OH 44114 Tel: 216-361-5069 Fax: 216-361-2455 [email protected] Rev. Michael J. Huszti zupnik FAIRVIEW, New Jersey HK misija--St. John's Church 239 Anderson Avenue Fairview, NJ 07022 Tel: 201-945-4891 Fax: 201-945-4890 Rev. Giordano Belanich voditelj misije GARY, Indiana HK zupa sv. Josipa Radnika 330 East 45th Avenue Gary, IN 46409 Tel: 219-980-1846 Fax: 219-980-2008 [email protected]

Fra Stjepna Lon ar, OFM Conv. zupnik Fra Benedikt Benakovi , OFM Conv. zupni vikar

LOS ANGELES, California HK Zupa sv. Ante

712 North Grand Avenue Los Angeles, CA 90012 Tel: 213-628-2938 Fax: 213-628-1635 [email protected] www.croatianchurch.org/la Rev. Dr. Mate Bizaca, zupnik Rev. Vlatko Polji ak, z. vikar Msgr. Dr. Sre ko Diomarti umirovljeni zupnik

PITTSBURGH Pennsylvania HK zupa sv. Nikole 1326 East Ohio Street Pittsburgh, PA 15212 Fra Gabrijel Badurina, TOR Fra Romildo Hrboka, TOR

(zupu se sluzi iz Millvale Parish is served from Millvale)

MILLVALE, Pennsylvania HK Zupa sv. Nikole 24 Maryland Avenue Millvale, PA 15209 Tel: 412-821-3438 Fax: 412-821-8726 Fra Gabrijel Badurina, TOR, zupnik Fra Romildo Hrboka, TOR, u mirovini MILWAUKEE, Wisconsin HK Zupa Srca Isusova

Sacred Heart Croat. Church

SAN JOSE, California HK zupa Uznesenja BDM Assumption of the BVM 901 Lincoln Avenue San Jose, CA 95126 Tel: 408-279-0279 Fax: 408-292-5868 [email protected] Fra Dujo Boban, OFM, zupnik Fra Ante Juri , OFM, z. vikar ST. LOUIS, Missouri HK zupa sv. Josipa

St. Joseph Croatin Church

Cardinal Stepinac Way 2823 S. Princeton Avenue Chicago, IL 60616 Tel: 312-842-1871 Fax: 312-842-6427 [email protected] www.stjeromecroatian.org Fra Jozo Grbes, OFM, zupnik Fra Ivan Strme ki, OFM, z.v. CHICAGO, Illinois HK zupa Srca Isusova

Sacred Heart Croatian Church

917 North 49th Street Milwaukee, WI 53208 Tel: 414-774-9418 Fax: 774-774-7406 [email protected] Fra Paul Maslach, OFM zupnik NEW YORK, New York

HK Zupa sv. irila i Metoda Ss. Cyril & Methodius

2112 South 12th Street St. Louis, MO 63104 Tel. & Fax: 314-771-0958 [email protected] Fra Josip Abramovi , OFM zupnik Fra Robert Galinac, OFM zupni vikar TROY, Michigan HK zupa sv. Lucije St. Lucy Croatian Church 200 East Wattles Road Troy, MI 48085 Tel: 248-619-9910 Fax: 248-619-9912 [email protected] Fra Jozo ui , OFM zupnik

LACKAWANA, New York

HK zupa Majke Bozje Bistri ke

Our Lady of Bistrica 1619 Abbott Road Lackawanna, NY 14218 Tel: 716-822-0818 Fax: 716-823-1553 [email protected] Fra Kristofor ori , OFM Conv. zupnik Sestre Milosrdnice sv. Vinka Paulskog 171 Knox Avenue West Senceca, NY 14224 Tel: 716-825-5859 S. Stela Simeti pastoralna suradnica

2864 East 96th Street Chicago, IL 60617 Tel: 773-768-3750 Fax: 773-768-3750

Fra Stephen Bedenikovi , OFM zupnik

Cardinal Stepinac Place 502 West 41st Street New York, NY 10036 Tel: 212-563-3395 Fax: 212-868-1203 [email protected]

Fra Nikola Pasali , OFM, zupnik Fra Stipe Reni , OFM, z. vikar

Fra Ante Bekavac, OFM CLEVELAND, Ohio HK zupa Sv. Pavla 1369 East 40th Street Cleveland, OH 44103 Tel: 216-431-1895 Fax: 216-431-1128

[email protected]

Skolske sestre franjevke Krista Kralja 502 West 41st Street New York, NY 10036 Tel: 212-594-1861 S. Marina Ivankovi S. Anica Mati S. Izabela Gali pastoralne suradnice

WASHINGTON, D.C. HK misija sv. Blaza St. Blaise Croatian Catholic Mision 4835 McArthur Blvd. N.W. Washington, D.C. 20011 Tel: 202-726-6262 Fax: 202-722-7170 Rev. Ivan Sibali , S.D.B. voditelj misije

Rev. Mirko Hladni, zupnik Rev. Zvonko Blasko zupni vikar

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald

September-December, 2006

Stranica-Page 51

PARISHES & CROATIAN INSTITUTIONS

WEST ALLIS, Wisconsin HK zupa sv. Augustina St. Augustine Parish 6762 West Rogers Street West Allis, WI 53219 Tel: 414-541-5207 Fax: 414-541-0273 [email protected] Fra Lawrence Frankovich, OFM zupnik

Association For Croatian Studies Udruga za hrvatske studije 19121 Wildwood Avenue Lansing, IL 60438 Tel/Fax: 708-895-5531 Dr. Ante uvalo, predsjednik

Ostale ustanove i sredista u SAD Other Institutiones & Centers in USA

HRVATSKI ETNI KI INSTITUT--CROATIAN ETHNIC INSTITUTE 4851 S. Drexel Blvd., Chicago, IL 60615-1703 Tel: 773-373-4670 Fax: 773-373-4746 [email protected] Fra Ljubo Krasi , OFM--voditelj

Croatian American Association Hrvatsko-ameri ka udruga 2020 PA Avenue NW P.O. Box 287 Washingotn, D.C. 20006 Tel: 202-429-5543 Fax: 304-728-6118 www.caausa.org Sestre K eri Bozje ljubavi Daughters of Divine Charity 39 North Portage Path Akron, OH 44303-1183 Tel: 330-867-4960 Croatian-American Cultural Center Hrvatsko-ameri ki kulturni centar 3730 Auburn Boulevard P.O. Box 214711 Sacramento, CA 95821 Tel: 916-489-0339 Hrvatski nacionalni dom Kardinal Stepinac Croatian National Home Cardinal Stepinac 34900 Lake Shore Boulevard East Lake, OH 44095-2099 Tel: 440-951-4270 Fax: 440-951-4246 Croatian Schools of America and Canada--Hrvatske skole Amerike i Kanade 4851 S. Drexel Blvd. Chicago, IL 60615-1703 Tel: 773-373-4670 Fax: 773-373-4746 [email protected] Fra Ljubo Krasi , OFM voditelj

Croatian Academy of America Hrvatska akademija Amerike P.O. Box 1767 Grand Central Station New York, NY 10163-1767 Tel: 212-957-5808 www.croatianacademy.org [email protected] Vedran Nazor, predsjednik Croatian Fraternal Union Hrvatska bratska zajednica 100 Delaney Drive Pittsburgh, PA 15235 Tel: 412-351-3909 Fax: 412-823-1594 [email protected] www.croatianfraternalunion.org Bernard Luketi Nacionalni Predsjednik Croatian National Association C. N. Foundation Hrvatska narodna udruga Hrvatska narodna zaklada P.O. Box 6591 Woodland Hills, CA 91365 Tel: 818-610-3388 Fax 818-610-1023 Milan Vukovi , predsjednik

Croatian Cultural Center Hrvatski kulturni centar 2845 W. Devon Avenue Chicago, IL 60659 Tel: 773-338-3839 Fax: 773-338-3898 [email protected]

Croatian Woman, Branch #1 Hrvatska zena, grana #1 2241 N. Janssen Avenue Chicago, IL 60614 Tel: 773-404-1530 Fax: 773-404-1530 Nevanka Jurkovi , predsjednica

National Federation of Croatian Americans Nacionalna federacija ameri kih Hrvata 1329 Connecticut Ave, NW Washington, D.C. 20036 Tel: 202-331-2830 Fax: 202-331-0050 [email protected]

An Independent Croatian-American Newspaper. Published bz NY Media Link

P.O. Box 3531, Astoria, NY 11103, Tel: 718-278-5760, Fax: 718-278-8843, [email protected]

Exec. Director: Sanja Flori i Bogovi , [email protected]; Editor-in-chief: Visnja Mio i , [email protected]

CROATIAN CHRONICLE - HRVATSKA KRONIKA

www.croatianchronicle.com

Hrvatske katoli ke zupe i misije u Kanadi Croatian Catholic Parishes & Missions in Kanada

CALGARY, Alberta HK zupa Majke Bozje Bistri ke 14680 Deer Ridge Drive, SE Calgary, Alberta T2J 5Y4 Tel: 403-278-3808 Fax: 403-271-9501 [email protected] Rev. Domin Vladi , zupnik EDMONTON, Alberta HK zupa Male Gospe 10560 98th Street Edmonton, Alberta T5H 2N4 Tel/Fax: 780-429-0559 [email protected] Rev. Franjo Visaticki, zupnik HAMILTON, Ontario HK zupa sv. Kriza

Holy Cross Croatian Church

KITCHENER, Ontario HK zupa Sv. Obitelji

Holy Family Croatian Church

1883 King Street East Hamilton, ON L8K 1V9 Tel: 905-549-6706 Fax: 905-544-7217 [email protected]

Rev. Marijan Mihokovi , zupnik Rev. Mladen Vuk, zupni vikar

180 Schweitzer Street Kitchener, ON N2K 2R5 Tel: 519-743-7121 Fax: 519-571-0115 Fra Miro Grubisi zupnik

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald

September-December, 2006

Stranica-Page 52

ZUPE I HRVATSKE USTANOVE

MISSISSAUGA, Ontario HK zupa Hrvatskih mu enika 4605 Mississauga Rd. P.O. Box 664 Streetsville, ON L5M 2C2 Tel: 905-826-8844

Fax: 905-826-4083 www.CroatianMartyrs.org Rev. Ivica Reparinac, zupnik

LONDON, Ontario HK zupa Sv. Leopolda Mandi a 2889 Westminster Dr. London, ON N6N 1L7 Tel: 519-681-8472 Fax: 519-681-2120 [email protected] Fra Zvonimir Kutlesa, OFM zupnik

MONTREAL, Quebec HK misija Sv. Nikole Taveli a 4990 Place de la Savane Montreal, Quebec H4P 1Z6 Tel: 514-739-7497 Fax: 514-737-6803

Fra Jozo Grubisi , OFM zupnik [email protected]

NORVAL, Ontario Hrvatsko franjeva ko srediste Kraljice Mira 9118 Winston Churchill Blvd. Norval, ON L0P 1K0 Tel: 905-456-3203 Fax: 905-450-8771 [email protected]

Fra Stjepan Pandzi , OFM zupnik Fra Vinko Bebek, OFM zupni vikar

OAKVILLE, Ontario HK zupa Presvetog Trojstva 2110 Trafalgar Road Oakville, ON L6H 7H2 Tel: 905-842-2386

Fax: 905-842-2916 [email protected] Rev. Ilija Petkovi , zupnik Mons. Ivan Vuksi , z. Vikar

Druzba Sluzavki Malog Isusa 1776 Thorny Brae Place P.O. Box 664 Streetsville, ON L5M 2C2

pastoralne suradnice: S. Ines Mari S. Nevena Cvitanovi

Hrvatske sestre dominikanke 361 Rue Moore Sherbrooke, Quebec J1H 1C1 Tel: 819-346-5512

S. Ivana skrinjar, S. Mirka Vareski , pastoralne suradnice

Skolske sestre franjevke Krista Kralja 9118 Winston Churchill Blvd. Norval, ON L0P 1K0 Tel: 905-457-8755

pastoralne suradnice: S. Daniela ili , S. Ljudevita Boras, S. Marcela Primorac

Druzba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog 2124 Trafalgar Road Oakville, ON L6H 7H2

Pastoralne suradnice: S. Smiljana Delonga, S. Bernadette Copak

OTTAWA, Ontario HK zupa Sv. Leopolda Mandi a 67 Lyndale Avenue Ottawa, ON K1Y 2M7 Tel: 613-722-7135 Fax: 613-722-5358 Rev. Adam Tabak, zupnik

SAUL STE MARIE, Ontario HK zupa Majke Bozje zastitnice putnika 466 Second Line East Sault Ste Marie, ON P6B 4K1 Tel: 705-253-8191 Fax: 705-253-8804 Fra Veselko Kvesi , OFM zupnik

SUDBURY, Ontario HK zupa Svetog Marka 140 Alder Street Sudbury, ON P3C 4J8 Tel: 705-675-5758 Fax: 705-675-6318 Fra Ilija Pulji , OFM zupnik

TORONTO, Ontario HK zupa Nasa Gospa Kraljica Hrvata 7 Croatia Street Toronto, ON M6H 1K8

Tel: 416-536-3669 Fax: 416-536-6066 [email protected] www3.sympactico.ca/ queen.croatia.toronto Rev. Ivan Novak, zupnik

VANCOUVER, B. Columbia HK zupa Pre istog Srca Marijina 3105 E. First Avenue Vancouver, B.C. V5M 1B6 Tel: 604-253-2089 Fax: 604-254-5198 [email protected] www.heartofmary.ca

Fra Pavao Norac Kevo, OFM, zupnik Fra Dalibor Gr i , OFM, zupni vikar

VICTORIA, B. Columbia HK zupa Sv. Leopolda Mandi a 4081 Gordon Head Road Victoria, B.C. V8N 3X7 Tel: 250-7212-4851 Fax: 250-721-3061 Fra Jure Mar inkovi , OFM zupnik

WINDSOR, Ontario HK zupa Sv. Franje Asiskoga 1701 Turner Road Windsor, ON N8V 3J9 Tel: 519-252-6871 Fax: 519-252-6942

[email protected] www.stfranciscroatian.com

Fra Ljubo Branimir Lebo, OFM zupnik

Sestre franjevke k eri milosr a 3105 E. First Avenue Vancouver, B.C. V5M 1B6 Tel: 604-255-7644

Pastoralne suradnice: S. Albina Masina, S. Benicija Murkovi , S. Alojzija Banovi

WELLAND, Ontario HK zupa sv. Ante 360 River Road Welland, ON L3B 2S4 Tel: 905-732-3839 Fax: 905-732-2271 Fra Alojzije Miki , OFM Conv. zupnik

Sestre franjevke od Bezgrjesnog Za e a 1701 Turner Road Windsor, ON N8V 3J9

Tel: 519-254-5923 pastoralne suradnice S. Klara Benovi S. Antonija Grubisi S. Matija Filipovi

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald

September-December, 2006

Stranica-Page 53

PARISHES & CROATIAN INSTITUTIONS

Hrvatski konzulati i veleposlanstva u SAD i Kanadi Croatian Embassies and Consulates in USA and Canada

WASHINGTON, D. C. SAD Veleposlanstvo Republike Hrvatske Embassy of the Republic of Croatia 2343 Massachusetts Ave. N.W. Washington, D. C. 200082803 Tel: 202-588-5899 Fax: 202-588-5937 www.croatiaemb.org [email protected] NEW ORLEANS, Louisiana SAD Konzulat Republike Hrvatske Consulate of the Republic of Croatia 321 St. Charles Ave. 10th Floor New Orleans, LA 70130 Tel: 504-586-8300, ext. 316 Fax: 504-586-9911 NEW YORK, New York SAD Generalni konzulat Republike Hrvatske Consulate General of the Republic of Croatia 369 Lexington Avenue New York, NY 10017 Tel: 212-599-3066 Fax: 212-599-3106 [email protected] CHICAGO, Illinois SAD Generalni konzulat Republike Hrvatske Consulate General of the Republic of Croatia 737 N. Michigan Avenue Suite 1030 Chicago, IL 60611 Tel: 312-482-9902 Fax: 312-482-9987 [email protected] LOS ANGELES, California SAD Generalni konzulat Republike Hrvatske Consulate General of the Republic of Croatia 11766 Wilshire Bld. Suite 1250 Los Angeles, CA 90025 Tel: 310/477/1009 Fax: 310/477/1866 [email protected]

PITTSBURGH, Pennsylvania, SAD Konzulat Republike Hrvatske Consulate of the Republic of Croatia 100 Delaney Drive Pittsburgh, PA 15235 Tel: 412-843-0380 Fax: 412-823-1594 [email protected] OTTAWA, Ontario Kanada Veleposlanstvo Republike Hrvatske Embassy of the Republic of Croatia 229 Chapel Street Ottawa, ON K1N 7Y6 Tel: 613-526-7820 Fax: 613-526-7821 [email protected] http://www.croatiaemb.ca

KANSAS CITY, Kansas SAD Kozulat Republike Hrvatske Consulate of the Republic of Croatia 408 N. 5th Street Kansas City, Kansas 66101 Tel: 913-371-2525 Fax: 816-729-3797

SEATTLE, Washington SAD Konzulat Republike Hrvatske Consulate of the Republic of Croatia 7547 S. Laurel Street Seattle, WA 98178 Tel: 206-722-2968 Fax: 206-772-3487 [email protected]

NEW YORK, New York SAD Stalna misija RH pri UN Permanent Mission of Croatia to the UN 820 Second Ave. 19th Floor New York, NY 10017 Tel: 212-986-1585 Fax: 212-986-2011 [email protected] http://un.mvp.hr

MISSISSAUGA, Ontario Kanada Generalani konzulat Republike Hrvatske Consulate General of the Republic of Croatia 918 Dundas Street East Suite 302 Mississauga, ON L4Y 2B8 Tel: 905-277-9051 Fax: 905-277-5432 [email protected]

Vije e Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije BiH za dusobriznistvo hrvatskih iseljenika

Mons. dr. Zelimir Pulji dubrova ki biskup i predsjednik Vije a

Liechtensteinov put 22 HR-20001 DUBROVNIK Croatia--Europe tel. stan: 332 566, 332 576 tel. ured: 324 911 e-mail: [email protected] web adresa: http://dubrovnik.hbk.hr

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald

Rev. Ante Kutlesa ravnatelj dusobriznistva za Hrvate u inozemstvu

Kaptol 1 HR-10 000 Zagreb Croatia-Europe Tel: ++385-1-48 14 934 Fax: ++385-1-48 16 696 e-mail:[email protected]

September-December, 2006 Stranica-Page 54

HRVATSKI ETNI KI INSTITUT

Croatian Institute - Hrvatski institut, Chicago

www.croatian-institute.org

Visitors, students, researchers and contributors from all parts of the world are coming to the Croatian Institute. From the Photo Album and Book of Impressions we present here some of them, their views & impressions. Posjetitelji, studenti, istraziva i i suradnici dolaze u Hrvatski Institut iz svih dijelova svijeta. Iz najnovijeg Albuma i Knjige posjetitelja predstavljamo neke od njih, te njihova zapazanja i dojmove.

From Left - s lijeva: fra Ljubo Krasi , ravnatelj HEI, dr. Anton Smalcelj, dr. Stjepan Kranj evi , dr. Luka i Sanja Zaputovi , dr. Davor Mili i , dr. Sanja Sari -Kuzina, dr. Mijo Bergovec, dr. Marina Vidovi , dr. Stojan Poli .

Hrvatski lije nici u HEI 15. studenog 2006. ­ Croatian Physicians at the Croatian Institute 15. November 2006.

Samo je jedna Hrvatska - uvao je dobri Bog

Hvala Vam na trudu koji odrzava hrvatsko srce i dusu daleko od drage domaje Hrvatske. Neka Vam dobri Bog bude na pomo i da ustrajete i odrzite Vase nepro-cjenjivo djelo kako za nas tako i za generacije koje dolaze, da nikada ne zaborave svoje korijene i da je samo jedna Hrvatska - uvao je dobri Bog! Sa zahvalnos u, odanos u i postovanjem - Marina.

Dr. Marina Vidovi , Chicago, 15. XI. 2006.

Vase djelo je neizmjerno vrijedno...

Duboko sam dirnut Vasim visegodisnjim, sustav-nim djelom na o uvanju hrvatske svijesti i zajednistva u Hrvata u SAD i Kanadi. Ovo mjesto je vrijedna riznica iz koje e u budu nosti nastajati vrijedna znanstvena djela. Vase djelo je neizmjerno vrijedno i svakako je prinos za ostvarenje hrvatskog drzavotvornog sna.. - D. Mili i

Prof. dr.Davor Mili i , predsjednik KBC Rebro, Zagreb 15. XI. 2006.

Sretni, zahvalni na vjernom uvanju hrvatskog nacionalnog duha i identiteta

Vrlo smo sretni sto smo imali mogu nost posjetiti nas Hrvatski etni ki institut u Chicagu. Zahvalni smo nasim doma inima, hrvatskim franjevcima, na toplom gostoprimstvu, a posebno njihovu vjernom i predanom uvanju hrvatskog nacionalnog duha i identiteta u dalekom svijetu, Sjedinjenim Drzavama i cijelom ameri kom kontinentu. Luka Zaputovi

Prof. dr. Luka Zaputovi , profesor interne medicine, Rijeka 15. studenog 2006

Hrvatski franjeva ki Vjesnik - Croatian Franciscan Herald

What a Special Day!

I am so impressed with this visit today! So much time and energy has been put into history of our culture ­ I am so proud to have been invited to visit and meet Father Ljubo what e special person! I will keep him always in my prayers...

Fred Kuzmanich, Truck Driver, 8 October 2006

What a wonderful, rich resource for

all of the Croatian diaspora and for anyone who loves Croatia. I am very inspired by the hard work and dedication of the priests and people working to preserve and expand this collection... 11. Nov. 2006

Susan (Eterovi ) Sori , writer, publication specialist

Stranica-Page 55 September-December, 2006

FROM FRANCISCAN FRIARS 4848 South Ellis Avenue Chicago, Illinois 60615

NON-PROFIT ORG. U.S. POSTAGE PAID CHICAGO, ILLINOIS PERMIT NO. 3739

Croatian Franciscan Herald is published by the Franciscans of the Holy Family Custody four times a year: c/o Fr. Marko Pulji , 4848 S. Ellis Avenue, Chicago, IL 60615; Phone (773)5360552; Fax (773) 536-2094

Information

herald III & IV 2006 text.pdf

54 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

293237


You might also be interested in

BETA
herald III & IV 2006 text.pdf