Read Microsoft PowerPoint - tlo-Kyoto.ppt text version

LITOSFERA

Vanjska kora planete Zemlje, koja se sastoji od razlicitih stijena, naziva se kamena kora ili litosfera. Litosfera je vise-manje tvrda i kompaktna, siromasna zrakom, odnosno plinovima i vrlo malog kapaciteta za vodu. U kemijskom pogledu litosfera nije homogena. U njezinu izgraivanju sudjeluje oko 92 kem. el., od kojih njih 8 cini 98% njezine mase. Mali dio tih elemenata dolazi u obliku samorodnih minerala. Najvei dio je vezan u mineralima sastavljenim od dva ili vise elemenata. Preko 3000 minerala veze se u nakupine (agregate) ­ stijene.

element Kisik (O) Silicij (Si) Aluminij (Al) Zeljezo (Fe) Kalcij (Ca) Natrij (Na) Kalij (K) Magnezij (Mg) Ti, H, P, C, Mn, S, Cl, Br, F, Cu udio (%) 46 28 8 5 4 3 3 2 <1

TRI GRUPE STIJENA Stijene Magmatske (eruptivne) Metamorfne Talozne (sedimentne)

...zapocinje zivot... ...sukcesije... ...formiranje tla...

Udio na Zemlji 95%

Udio u Hrvatskoj 1% 4% 95%

http://www.rgn.hr/~dpavelic/OG-PROGRAM.htm

PEDOSFERA

Pedosfera ­ skup svih jedinica tala kopnenog dijela zemljine kore. Nastala od litosfere utjecajem tvari i energije atmosfere i hidrosfere, njihovih abiotskih i biotskih cimbenika (pedogenetski cimbenici i procesi). Pedologija ili Tloznanstvo - znanost o tlu, njegovom sastavu i oblicima. Bavi se genezom, morfologijom, klasifikacijom i distribucijom tla. Hans Jenny (1899 ­ 1992) s = f(cl, o, r, p, t) gdje su s ­ osobine tla, a cl, o, r, p, t - regionalna klima, potencijalna biota, topografija, maticni susptrat i vrijeme McBratney et al. (2003) ­ SCORPAN model s = f(s, c, o, r, p, a, n) Gdje su s ­ osobine tla (ovisno da li se predvia vrijednost neke karakteristike tla ili kategorija tla), a je starost i n polozaj

OSOBINE PEDOSFERE

Morfologija - vanjska ­ odreena reljefom te zivim i mrtvim pokrovom - unutarnja ­ profil tla (solum) ­ jedan od najvaznijih indikatora geneze, dinamike, sistematske pripadnosti, pa i ekoloskih svojstava

Vertikalna zonacija tala na Banovom brdu

Profil tla (Solum)

Debljina ekoloskog profila tla ­ sloj tla u kojem zive podzemni organi visih biljaka. Ogranicen je debljinom samog sloja sitnice i sposobnosu korjenova sustava da raste u duljinu.

Vrlo plitka tla Plitka tla Osrednje duboka tla Duboka tla Vrlo duboka tla

do 25 cm 25 ­ 50 cm 50 ­ 100 cm 100 ­ 200 cm preko 200 cm

Debljina ekoloskog profila moze biti vrlo mala i u pedoloski vrlo dubokim tlima (ako je npr. tlo nepropusno ili u dubljim slojevima bogato ekoloski skodljivim spojevima ili uvjetima).

Tekstura tla (elementarni mehanicki sastav) ­ odreena kvantitativnim odnosom mehanickih elemenata

Tekstura tla

Skelet - cestice vee od 2 mm

Cestice kamena

Cestice sljunka

Krupne > 20 cm Osrednje 5 ­ 20 cm Sitne 2 ­ 5 cm Sitno tlo (sitnica) ­ cest. manje od 2 mm Cestice pijeska 0,1 ­ 2 mm Praskasti pijesak 0,05 ­ 0,1 mm Prah 0,01 ­ 0,05 mm

Krupne 1 ­ 2 cm Osrednje 0,5 ­ 1 cm Sitne 0,2 ­ 0,5 cm

Glinaste cestice < 0,01 mm

Skeletna tla > 50% cest. skeleta Apsolutno skeletna > 90% Jako skeletna 70 ­ 90 % Skeletna 50 ­ 70 %

Skeletoidna tla < 50% cest. skeleta Jako skeletoidna 30 ­ 50% Skeletoidna 10 ­ 30% Slabo skeletoidna < 10%

Sitnicu (sitno tlo) ­ dijelimo po stupnju disperziteta i kvantitativnom odnosu njihovih cestica na gline, ilovace i pjeskulje. Ova podjela se nadopunjuje oznaka stupnja koloidalnosti prema udjelu cestica manjih od 0,002 mm

100%

mm )

Ce

2,0 0

Glina

sti ce

(0, 05 ­

na gli

GLINE

Pjeskovita glina Ilovasta glina

ste

pij es

ka

0 (<

tice

50%

50%

) mm ,01

Ce s

Glinasta ilovaca Glinasta pjeskulja Glinasto pjeskovita ilovaca

Ilovaca

100%

s Pje

ulja sto pjesk a Ilov asta PJESKULJE Glin sto lina ta G as Ilov skulja Ilovasta ja pjeskulja pje kul

ILOVACE

Pjeskovita ilovaca

50%

Cestice praha (0,01 ­ 0,05 mm)

100%

Mehanicki sastav (tekstura) utjece na: - porozitet tj. velicinu slobodnih prostora (podzemni organi, mikroflora, fauna) - kapacitet tla za zrak i aeraciju tla (praktikum) - kapacitet tla za vodu i njegovu sposobnost da vodu propusta (praktikum) - snabdijevanje biljaka hranjivima (vei disperzitet ­ vea dodirna povrsina) STRUKTURA TLA ­ nacin nakupljanja mehanickih elemenata tla u strukturne agregate (kockasti; stubasti; plosnati) SISTEMATIKA http://vladimir.pfos.hr/Tloznanstvo/Sistematika_k.pdf http://www.fao.org/AG/agl/agll/key2soil.stm

FAO karta tala / http://www.fao.org/AG/agl/agll/key2soil.stm

http://eusoils.jrc.it/esdb_archive/EuDASM/lists/croatia.htm

I Automorfna tla

- vlazenje iz atmosfere nema stagniranja vode, pa niti gleizacije 1. Kamenjar (litosol) 2. Sirozem (regosol) 3. Eolski pijesak (arenosol) 3a. Koluvijalno tlo (koluvium) 4. Rendzine 5. Humusno-silikatno tlo (ranker) 6. Vapnenacko-dolomitna crnica (kalcimelanosol) 7. Smonica (vertisol) 8. Cernozem 9. Eutricno smee tlo (eutricni kambisol) 10. Districno smee tlo (districni kambisol) 11. Smee tlo na vapnencu i dolomitu (kalcikambisol) 12. Crvenica (terra rossa) 13. Lesivirano tlo (luvisol) 14. Podzol 15. Smee podzolasto tlo (brunipodzol)

II Hidromorfna tla

- prekomjerno vlazenje, stagnirajua voda, redukcija spojeva Fe, Mn i S (oglejavanje) 16. Pseudoglej 17. Recentno aluvijalno tlo (fluvisol) 18. Fluvijativno livadsko (humofluvisol) 19. Pseudoglej-glejno tlo 20. Ritska crnica (molicni humoglej) 21. Mocvarno glejno tlo (epiglej) 22. Mocvarno hipoglejno tlo (hipoglej) 23. Amfiglej

III Halomorfna tla

- formiranje pod utjecajem lako rastopljivih soli (pogotovo Na+)

24. Soloncak 25. Solonec

Soil and Terrain Database (SOTER) Programme http://www.isric.org/UK/About+ISRIC/Projects/Track+Record/SOTER.htm

EUSOILS - European Soil Portal Home Page http://eusoils.jrc.it/

http://www.wbgu.de/

12 glavnih uzroka rastue degradacije zemljinog pokrova: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Glavac V., 1999: Uvod u globalnu ekologiju. DUZPO i HS, Zagreb.

2

"Huang He sindrom" (promjena tradicionalnog nacina koristenja tla - erozija) "Dust-bowl sindrom" (industrijski nacin poljoprivredne proizvodnje) "Sahel sindrom" (prekomjerna obrada siromasnih stojbina) "Saravak sindrom" (prenamjena, tj. prekomjerno iskoristavanje suma i dr. ekosust.) "Aralsko jezero sindrom" (pogresno planiranje velikih poljodjelskih projekata) "Kisele kise sindrom" (unos atmosferskih polutanata zracnim strujanjima) "Bitterfeld sindrom" (nezbrinjavanje optada, akumulacija otpada) "Sao Paulo sindrom" (neplanska urbanizacija) "Los Angeles sindrom" (rasprsena naselja i ogromna infrastruktura)

3

10. "Katanga sindrom" (veliki povrsinski kopovi ruda) 11. "Alpski sindrom" (degradacija tla zbog turizma) 12. "Spaljena zemlja sindrom" (posljedice ratnih razaranja)

8 10

4

5

9

Postotni udio kontinenata u degradaciji tala na svijetu (1994 ­ 2 milijarde ha)

Austr. i Oc. 5% Sj. Amerika 8% Europa 11% Azija 39%

J. Amerika 12%

Afrika 25%

CIKLUS UGLJIKA http://eskola.chem.pmf.hr/index4.php3

EKOSUSTAV Tropske kisne sume Listopadne sume umjerenog pojasa Crnogoricne sume umjerenog pojasa Borealne crnogoricne sume Savane Travnjaci Poljoprivredna zemljista Tundra

Biomasa (kg C / m2) 20 ­ 32 5 ­ 30 15 ­ 75 8 ­ 10 1­2 0,2 ­ 2,2 0,5 0,1 - 2

NPP* (kg C / m2 g) 3 ­ 10 0,2 ­ 1,2 0,4 ­ 1,3 0,3 ­ 0,4 0,4 ­ 0,6 0,1 ­ 1,0 0,3 ­ 0,5 < 0,1 ­ 0,2

Listinac (kg C / m2 g) 0,5 ­ 1,4 0,1 ­ 0,6 0,1 ­ 0,6 0,1 ­ 0,5 0,1 ­ 0,4 < 0,1 ­ 1 0,1 ­ 0,2 < 0,1

*NPP (Net Primary Production) = asimilacija - respiracija

http://eskola.chem.pmf.hr/index4.php3

http://www.cmdl.noaa.gov/ccgg/trends/

Kyoto protokol (1997) ­ mjere za smanjivanje koncentracije CO2 1. Tehnicke mjere ­ smanjiti emisije iz energetskog sektora (uklj. Promet), industrije, poljoprivrede i zbrinjavanja otpada 2. Poveati bioloske rezervoare u sumama ­ posumljavanje i izbjegavanje "ciste sjece" 3. Uvoenje mjera za smanjenje emisija ­ npr. iz poljoprivrede 4. Trgovanje emisijskim certifikatima 5. Projekti u zemljama u razvoju ­ za poveanje rezervoara i smanjenje emisije tzv. CDM (Clean Development Mechanism)

- izostanak zastite primarnih suma (ne vrednuju se kao rezervoari) - izostanak vrednovanja posljedica sumskog gospodarenja - presiroka definicija "sume" - podupiranje sumskih brzorastuih kultura (cesto s alohtonim vrstama) - devijacije u trgovanju "bodovima"

http://www.jise.or.jp/ENG/ENreforestation01.html

Information

Microsoft PowerPoint - tlo-Kyoto.ppt

31 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

485589


Notice: fwrite(): send of 209 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531