Read Microsoft PowerPoint - Lipidy_cz_I.ppt text version

Lipidy cz. I

Tadeusz Pietrucha Zaklad Biotechnologii Medycznej Katedra Medycyny Molekularnej i Biotechnologii UM w Lodzi

Funkcje kwasów tluszczowych

Material energetyczny (triacyloglicerole) Skladniki blon (glicerofosfolipidy i sfingolipidy) Uczestnicz w modyfikacji kowalencyjnej bialek Pochodne kwasów tluszczowych s hormonami i wtórnymi czsteczkami sygnalizacyjnymi

____________________________ Lipidy cz. I

Kwasy tluszczowe jako ródlo energii

Kwasy tluszczowe s glówn form magazynowania energii w organizmie Wgiel jest w postaci calkowicie zredukowanej jako CH2 Kwasy tluszczowe s bardzo cile upakowane w tkance tluszczowej, nie ulegaj hydratacji jak wglowodany

____________________________ Lipidy cz. I

Kwasy tluszczowe w poywieniu

Zawieraj 30-60% kalorii pobieranych w przecitnej diecie Triacyloglicerole, fosfolipidy, estry steroli Glówne ródla:

produkty mleczne miso

____________________________ Lipidy cz. I

Kwasy tluszczowe, jako najwaniejsze ródlo energii

Osoba o wadze 70 kg, posiada nastpujce ródla magazynowanej energii: Skladnik Tluszcze Bialka Glikogen

____________________________ Lipidy cz. I

Sucha masa (g) 15 000 6 000 225

Energia (kJ) 570 000 102 000 3 600

Tluszcze jako material zapasowy

Wystpuj glównie w postaci triacylogliceroli (triglicerydów) w komórkach adipocytów Stanowi 84% magazynowanej energii

Bialka ­ 15% Wglowodany (glukoza lub glikogen) - <1%

____________________________ Lipidy cz. I

____________________________ Lipidy cz. I

Lipoliza

O

CH2OC-R1

O

CH 2OH

Lipazy

CHOH CH2OH

CHOC-R2

O

CH2OC-R3

Triacylglicerol

+

O

____________________________ Lipidy cz. I

Glicerol

O O

HOC-R1

HOC-R2

HOC-R3

Trawienie triacylogliceroli

Zachodzi w dwunastnicy Ulatwiane jest przez:

Sole kwasów ólciowych (emulgacja) rodowisko zasadowe (sok trzustkowy)

Lipazy trzustkowe Lipazy jelitowe

Glicerol + Kwasy tluszczowe

TAG

____________________________ Lipidy cz. I

MAG

Komórki ródblonka

MAG Glicerol Kwasy tluszczowe

Lipoproteina

TAG Naczynia limfatyczne

____________________________ Lipidy cz. I

Chylomikrony Tkanki

Krew

Regulacja procesu lipolizy

receptor

Hormony (adrenalina, glukagon, ACTH)

Aaktywacja

ATP Etap hamowany przez insulin

Cyklaza adenylowa

c-AMP

Aktywna lipaza Triacylglicerole Glicerol + kwasy tluszczowe

Krew

Komórka tluszczowa

____________________________ Lipidy cz. I

Regulacja procesu lipolizy, c.d.

Cyklaza adenylowa Fosfodiesteraza

ATP Nieaktywna kinaza Nieaktywna lipaza

Insulina sprzyja tworzeniu si nieaktywnej formy lipazy

c-AMP

AMP Aktywna kinaza

P

Aktywowana przez glukagon

Aktywowana przez insulin

Aktywna lipaza

Fosfataza

(Lipaza wraliwa na dzialanie hormonu)

____________________________ Lipidy cz. I

Triacyloglicerol

Glicerol + Kwasy tluszczowe

Kwasy tluszczowe z wizaniami podwójnymi

Wizania podwójne w kwasach tluszczowych wystpuj zwykle w konfiguracji cis Wikszo naturalnie wystpujcych kwasów tluszczowych zawiera parzyst liczb atomów wgla

____________________________ Lipidy cz. I

Kwasy tluszczowe - przyklady

14:0 kwas mirystynowy 16:0 kwas palmitynowy 18:0 kwas stearynowy 20:0 kwas arachidonowy (ikozanowy)

____________________________ Lipidy cz. I

Nienasycone kwasy tluszczowe - przyklady

16:1 cis9 kwas palmitooleinowy 18:1 cis9 kwas oleinowy 18:2 cis9,12 kwas linolowy 18:3 cis6,9,12 kwas -linolenowy 18:3 cis9,12,15 kwas -linolenowy 20:4 cis5,8,11,14 kwas arachidonowy 20:5 cis5,8,11,14,17 kwas ikozapentaenowy

____________________________ Lipidy cz. I

Nienasycone kwasy tluszczowe, c.d.

4 3

O

2

C

1

O

-

Przyklad podwójnego wizania w pozycji cis-9

____________________________ Lipidy cz. I

Transport acylo-CoA przez blon mitochondrium

+ RCOSCoA + (CH3)3N OH O OPalmitoilotransferaza karnitynowa I

Karnityna

Palmitoilo transferaza karnitynowa II

+ (CH3)3N O2CR

O O-

O-Acylokarnityna

____________________________ Lipidy cz. I

Transport acylo-CoA przez blon mitochondrium, c.d.

____________________________ Lipidy cz. I

Rozpad kwasów tluszczowych

____________________________ Lipidy cz. I

Etapy procesu -oksydacji

Aktywacja kwasu tluszczowego poprzez estryfikacj z CoASH Transport acylo-CoA przez blon mitochondrium Reakcje procesu -oksydacji

Odwodornienie Hydratacja Odwodornienie Tiolityczne rozerwanie wizania z udzialem drugiej czsteczki CoASH

____________________________ Lipidy cz. I

Aktywacja kwasu tluszczowego poprzez estryfikacj z CoASH

Syntetaza

CoASH + RCO2H + ATP

RCOSCoA + AMP + PPi

Acylo-CoA Pirofosfataza

G0'(KJ/mole)

2 Pi

ATP AMP + PPi CoASH + RCO2H RCOSCoA PPi 2 Pi

____________________________ Lipidy cz. I

-32.3 +31.5 -33.6 -34.4

-oksydacja - enzymy

Dehydrogenaza acylo-CoA Hydrataza 2-enoilo-CoA Dehydrogenaza L(+)-3-hydroksyacylo-CoA 3-ketoacylotiolaza

____________________________ Lipidy cz. I

Reakcje procesu -oksydacji

Dehydrogenaza H Acylo-CoA R-CH2 -C-C-COSCoA R-CH2 -C=C-COSCoA HH HH FAD FADH 2 H

Hydrataza 2enolilo-CoA

H2 O

H OH CoASH Tiolaza R-CH2 -C-SCoA

____________________________ Lipidy cz. I

R-CH2-C-C-COSCoA

Dehydrogenaza L(+)-3-hydroksyacylo -CoA

NADH + +H NAD

+

HH

R-CH2 -C-C-COSCoA HO H

O

+

CH3 -C-SCoA O

Calkowity rozpad kwasu palmitynowego w procesie -oksydacji

CH 3CH 2--CH2CH 2--CH2CH 2--CH2CH 2--CH2 CH 2 --CH2 CH 2 --CH2CH 2--CH2COSCoA

7 Cykli 8 CH3COSCoA + 7 FADH2 + 7 NADH + 7 H

+

____________________________ Lipidy cz. I

-oksydacja kwasów tluszczowych o nieparzystej liczbie atomów wgla

-oksydacja

CO2 + H2O ATP ADP + Pi

CO2H H-C-CH3

CH3CH2COSCoA Propionylo-CoA

D-metylomalonylo-CoA

Karboksylaza propionylo-CoA

COSCoA

Epimeraza Izomeraza metylomalonylo-CoA

CO2H

L-metylomalonylo-CoA

HO 2CCH 2 CH 2COSCoA

Sukcynylo Co-A

____________________________ Lipidy cz. I

CH 3-C-H COSCoA

Wit. B12

-oksydacja nienasyconych kwasów tluszczowych

H H CH 3 (CH2 )7 -C=C-CH 2 (CH2 ) 6 COSCoA Kwas oleinowy -oksydacja (3 cykle)

H H CH 3(CH2)7-C=C-CH 2COSCoA

Izomeraza

cis-3

H CH 3(CH2)7-CH 2-C=C-COSCoA H

____________________________ Lipidy cz. I

-oksydacja (kontynuacja)

trans-2

Ketogeneza. Powstawanie cial ketonowych

Tiolaza

2 CH3COSCoA

Acetylo-CoA CoA

CH3COCH2COSCoA

Acetoacetylo-CoA

CH3COSCoA H2O

Syntaza HMG CoA

CoA OH HO2C-CH2-C-CH2COSCoA CO2

CH3 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-CoA Liaza HMG CoA

Dehydrogenaza D(-)3-hydroksy malanowa

O CH3-C-CH3

aceton

OH CH3CH-CH2COOH

D(-)3-Hydroksymalan

____________________________ Lipidy cz. I

O CH3-C-CH2-COOH

NADH + H+ acetooctan Acetylo-CoA

NAD+

Ciala ketonowe jako material energetyczny (tkanki pozawtrobowe)

OH

D(-)3-Hydroksymalan NAD+ NADH + H+

CH3-CH-CH2COOH

Dehydrogenaza D(-)3-hydroksy malanowa

O CH3-C-CH2-COOH

acetooctan

Sukcynylo-CoA

Transferaza CoA

2 CH3COSCoA

Acetylo-CoA

Tiolaza HSCoA

CH3COCH2COSCoA

Acetoacetylo-CoA

Bursztynian

Cykl Krebsa

____________________________ Lipidy cz. I

Regulacja procesu ketogenezy

Kontrola pierwotna (w tkance tluszczowej) Aktywno palmitoilotransferazy karnitynowej I Acetylo-CoA

____________________________ Lipidy cz. I

Kwasy tluszczowe: synteza vs. degradacja

Degradacja Lokalizacja Enzymy Koenzymy Zwizki porednie Mitochondria Oddzielne polipeptydy NAD+/NADH Zwizane z CoASH Synteza Cytozol Kompleksy polipeptydowe NADP+/NADPH Zwizane z bialkami przenoszcymi acyl (ACP)

____________________________ Lipidy cz. I

Information

Microsoft PowerPoint - Lipidy_cz_I.ppt

30 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

792862