Read Microsoft Word - danhmuc-lvtn-07.doc text version

DANH M C LU N VN NM : 2007

TT 1 2 03 NHAN nh h ng c a các m t ng lên tng tr ng và t l s ng c a cá lóc bông (Channa micropeltes) nh h ng c a các l ai th c n lên s phát tri n c a moina sp nh h ng c a t l th c n men bánh mì và m t ban u lên s phát tri n c a luân trùng Brachionus sp dòng siêu nh nh h ng c a nhi t lên s nhi m vi khu n Edwardsiella ictaluri trên cá tra gi ng (Pangasius hypophthalmus) ánh giá công tác an toàn lao ng trên tàu ánh cá t nh Sóc trng và B c liêu Kh o sát m t s lo i hình khai thác ch y u vùng ng p l c a BSCL Kh o sát thành ph n loài và k thu t khai thác các loài cá b ng ven bi n t nh B c liêu Kh o sát thành ph n loài và k thu t khai thác các loài cá thu c h cá b ng C n th Kh o sát ngu n l i cá kèo gi ng (Pseudapocryptes elongatus) vùng ven bi n t nh Sóc trng và B c liêu Kh o sát thành ph n loài và c i m tng tr ng c a m t s loài tôm th ng g p phân b vùng ven bi n Sóc trng và B c liêu Kh o sát m t s b nh ph bi n trên cá rô phi (Oreochromis sp) Kh o sát hi n tr ng b o qu n s n ph m th y s n trên tàu ánh cá Sóc trng - B c liêu Kh o sát ngh l i kéo ven bi n Sóc trng ­ B c liêu Kh o sát hi n tr ng ngh l i rê khai thác ven b t nh Sóc trng Kh o sát tình hình s d ng th c n trong nuôi tôm sú (Penaeus monodon) BSCL Kh o sát hi n tr ng cá mô hình nuôi cá kèo (Pseudapocryptes elongatus Cuvier, 1816) hai t nh B c liêu và Sóc trng Kh o sát m m b nh và th nghi m i u tr ký sinh trùng gây b nh trên cá

IH C

SL 03 03 02 NM LV2007 LV2007 LV2007

SV TH C HI N Trng Nh t Tri t Ph m T Kim Oanh Hoàng Hi p Nh t

04 05 06 07 08 09 10

Tr n Lê Tri u Tú Nguy n Tr ng B o Nguy n quang Võ Minh Trí Ph m H ng Chng Nguy n Hùng Tính Nguy n Qu c Tr ng t

03 03 03 03 03 03 03

LV2007 LV2007 LV2007 LV2007 LV2007 LV2007 LV2007

11 12 13 14 15 16

Tr n Th Viên Phan Phú Yên Lê Vn Út ào vn Cân Lê Thanh Tùng Nguy n Bùi Nh t Ái

03 03 03 03 01 03

LV2007 LV2007 LV2007 LV2007 LV2007 LV2007

17

Nguy n Qu c Nguyên

03

LV2007

18

19 20

21

22 23 24 25 26 27 28 29

30 31

32

i (Mugil cephalus) và cá nâu (Scatophagus argus) Kh o sát tác nhân gây b nh HPV (Hepatopancreatic parvovirus) trên tôm sú (Penaeus monodon) nuôi khu v c BSCL Kh o sát m t s b nh th ng g p trên cá da (Symphysodon spp) Kh o sát tình hình nuôi c len (Ceri thidea obtus) Cà mau và th nghi m nuôi c len trên b b ng các l ai th c n khác nhau Kh o sat m t s khía c nh k thu t và hi u qu kinh t mô hình nuôi cá kèo (Pseudapocryptes elongatus, cuvier 1816 ) Sóc trng và B c liêu Kh o sát khía c nh k thu t, kinh t c a các mô hình nuôi tôm sú mùa khô và mùa ma t i t nh Sóc trng Kh o sát m t s khía c nh k thu t và kinh t c a mô hình nuôi cá chình (Anguila australis) Cà mau Nghiên c u s n xu t gi ng cá ch ch sông (Macrognathus siamensis Gunther,1861) Nghiên c u s d ng các d ng sinh kh i artemia trong ng cua bi n gi ng (Scylla paramamosain) Nghiên c u c i m mô h c trên tôm sú (Penaeus monodon) b nh phân tr ng t nh Sóc trng Nghiên c u nh h ng c a vi c s d ng máy s c khí m n trong ng u trùng tôm sú (Penaeus monodon) Nghiên c u hi n t ng nhi m ký sinh trùng Perkinsus trên sò l a (Paphia undulata) Nghiên c u kh nng gây b nh c a vi khu n (Edwardsiella ictaluri) và Aeromonas hydrophila trên cá tra (Pangasius hypophthalmus) M t s b nh ký sinh trùng trên ng v t hai mãnh võ Hà tiên ­ Kiên giang Phân tích hi u qu kinh t - k thu t c a mô hình nuôi cá ao & mng v n khu v c d án th y l i Ô Môn ­ Xà no So sánh kh nng gây b nh c a hai dòng vi khu n (Edwardsiella ictaluri) gây b nh trên cá tra (Pangasius hypophthalmus) và cá nheo m

Tr n Qu c Trung Tu n

03

LV2007

Hunh Thanh Tú Lê Bá C

03 02

LV2007 LV2007

Lâm Hoàng Kh i

03

LV2007

Kim Vn H i Tr n Công Lanh Dng Tr n Trung Kiên Lâm Hoàng Anh Ph m Th Ng c Y n Tr n Trung Hi u Trng Hoàng Tr ng Ngô Minh Dung

03 03 03 03 02 03 02 03

LV2007 LV2007 LV2007 LV2007 LV2007 LV2007 LV2007 LV2007

Nguy n Thanh Lâm Nguy n trung Hi n

02 03

LV2007 LV2007

Ti t Ng c Trân

03

LV2007

33 34 35

36 37 38 39

40 41

42 43

44 45

46

(Ictalurus punctatus) So sánh kh nng xâm nh p c a hai dòng vi khu n (Edwardsiella ictaluri) trên cá tra (Pangasius hypophthalmus) Th nghi m s n xu t gi ng cá lóc bông (Channa micropeltes) C n th và ng tháp Th nghi m lai t o cá thát lát còm (Chitala chitala Hamilton,1822) v i thát lát (Notopterus notopterus Pallas, 1769) H u giang Th nghi m các li u l ng HCG khác nhau n s sinh s n c a cá lóc bông (Channa micropeltes) trong b nh a Tìm hi u bi n pháp nuôi v và kích thích sinh s n cá thát lát còm (Chitala chitala) Th nghi m nuôi cá k t (Micronema bleekeri Gunther,1864) trong ao và bè t i ng tháp Tìm hi u tính nng s d ng các l ai máy và phng án b trí h ng l c trên tàu ánh b t xa b t nh Kiên giang Th c nghi m nuôi thâm canh cá kèo (Pseudapocryptes elongates) trong bè v im t và m n khác Th c nghi m nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) v i m t khác nhau trong ru ng lúa luân canh t i huy n Tam nông t nh ng tháp Thí nghi m ng cá k t (Micronema bleekeri Gunther,1864) b ng cá l ai th c n khác nhau ng d ng k thu t RT-PCR trong chu n oán WSSV (White Spot Syndrome virus) và GAV(Gillassociated virus) trên tôm sú (Penaeus monodon) BSCL Xác nh m c m,lân tích ly trong mô hình nuôi tôm sú (Penaeus monodon) thâm canh Xác nh c i m sinh hóa và kh nng kháng thu c c a m m b nh vi khu n phân l p trên tôm sú (Penaeus monodon) b nh phân tr ng Xác nh c i m sinh hóa và b c u th nghi m i u tr b nh do vi khu n Edwardsiella ictaluri gây b nh trên cá tra (Pangasius hypophthalmus) b ng kháng sinh

Lê Minh ng Nguy n T n Em Trng Th C m Nhân

03 02 03

LV2007 LV2007 LV2007

Võ Minh Khôi Lâm Th Kim Quyên L Trí Tài Võ Trung Oai

03 03 03 03

LV2007 LV2007 LV2007 LV2007

Võ Vn D Nguy n Bá Qu c

03 03

LV2007 LV2007

Diêm Trúc Linh Tr n Vi t Tiên

03 03

LV2007 LV2007

Hunh Thanh H u Nguy n Th Tiên

02 03

LV2007 LV2007

Hunh Chí Thanh

03

LV2007

47 48

49

Xác nh m m b nh vi-rut phân l p Hoàng Tu n trên tôm sú (Penaeus monodon) b b nh phân tr ng ng u trùng cua bi n (Scylla Quách Kha Ly paramamosain) theo hai giai o n (Zoea1 - Zoea5 Zoea5 Cua1) v i các m t khác nhau ng u trùng gh xanh (Portunus Tr n Bình Tr ng pelagicus) trong các môi tr ng t o và kích c b khác nhau

03 03

LV2007 LV2007

03

LV2007

Information

Microsoft Word - danhmuc-lvtn-07.doc

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

407981