Read Mã s: XH321 text version

Mã s: XH330 Tên : Phong cách hc ting Vit (Vietnamese stylistics) S Tín ch: 02 (Gi lý thuyt: 30 tit) Cung cp cho sinh viên nhng kin thc c bn và có h thng v phong cách hc ting Vit và rèn luyn các k nng sau: k nng vn dng ngôn ng t hiu qu cao và phù hp vi tng phong cách chc nng ngôn ng; k nng phân tích giá tr biu t ca ngôn t trong vn bn nhm phc v cho vic nghiên cu và ging dy ng vn. Qua ó, sinh viên nhn thc, phát hin ra s giàu p ca ngôn t, t ó nâng cao lòng yêu quý ting Vit và góp phn gi gìn s trong sáng ca ting nói dân tc. 1. Thông tin ging viên Tên ging viên: NGUYN VN N - Hc v: Ging viên chính - Tin s n v: B môn Ng Vn, Khoa S phm in thoi: 0919 080 763 ; E-mail: [email protected] 2. Hc phn tiên quyt: XH329 3. Ni dung 3.1. Mc tiêu: Cung cp cho sinh viên ngành Ng Vn nhng kin thc c bn và có h thng v phong cách hc ting Vit và rèn luyn các k nng: k nng vn dng ngôn ng t hiu qu cao và phù hp vi tng phong cách chc nng ngôn ng; k nng phân tích giá tr biu t ca ngôn t trong vn bn nhm phc v cho vic nghiên cu và ging dy ng vn. Qua môn hc, sinh viên nhn thc, phát hin ra s giàu p ca ngôn t, t ó nâng cao lòng yêu quý ting Vit và góp phn gi gìn s trong sáng ca ting nói dân tc. 3.2. Phng pháp ging dy: Ging dy lí thuyt kt hp vi tho lun trên lp. Ra bài tp, nhng câu hi gi m yêu cu sinh viên nghiên cu, tra cu, tìm kim thông tin t nhiu ngun khác nhau trên c s hp tác và nâng cao nng lc t nghiên cu. 3.3. ánh giá môn hc: - Kim tra gia k: 30 % ; - Thi kt thúc : 70 % 4. cng chi tit: Ni dung Chng 1 DN LUN V PHONG CÁCH HC 1. i tng và nhim v ca phong cách hc ; .2. S lc v lch s ca phong cách hc trên th gii và Vit Nam ; 3. Nhng khái nim c bn ca phong cách hc 4. Nhng vn v chun mc ngôn ng và chun mc ; 5. Các dng ca li nói 6. Các loi phong cách hc ; 7. Phng pháp phân tích s biu t ca phong cách hc Chng 2 CÁC PHONG CÁCH VÀ CHC NNG NGÔN NG TING VIT 1. Vn phân loi ; 2. Các phong cách chc nng ngôn ng ting Vit Chng 3 C IM TU T CA CÁC PHNG TIN VÀ BIN PHÁP TU T TIÉNG VIT 1. c im tu t ca các phng tin và bin pháp tu t t vng - ng ngha ting Vit 2. c im tu t ca các phng tin và bin pháp tu t ; 3. c im tu t ca các phng tin và bin pháp tu t ng âm ting Vit 5. Tài liu ca hc phn: 1. Nguyn Phan Cnh (1987)-Ngôn ng th- NXB H và THCN. 2. Hu t (1999)- Phong cách hc ting Vit hin i- NXB KHXH- HN. 3. Nguyn Thái Hoà (1997)- Dn lun phong cách hc - NXBGD. 4. inh Trng Lc (ch biên) - Nguyn Thái Hoà (1993)- Phong cách hc ting Vit- NXB GD. 5. inh Trng Lc (1994)- 99 phng tin và bin pháp tu t ting Vit- NXBGD- 1994. 6. H Lê (1996)- Quy lut ngôn ng ( quyn 2 )- NXBGD. 7. Phan Ngc (1985)-Tìm hiu phong cách Nguyn Du trong truyn Kiu- NXBKHXH. 8. ào Thn (1998)- T ngôn ng chung n ngôn ng ngh thut - NXBKHXH. 9. Cù ình Tú (1983)-Phong cách hc và c im tu t ting Vit - NXB H và THCN. Tit - bui 4t

8t 18t

Information

Mã s: XH321

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

238836