Read TONG_HOP_De_tai_LVTN(5).pdf text version

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC CN TH KHOA CÔNG NGH

B MÔN IN T - VIN THÔNG & B MÔN T NG HÓA

TÀI

LUN VN TT NGHIP & TIU LUN TT NGHIP

CHUYÊN NGÀNH: IN T VIN THÔNG, K THUT IU KHIN & C IN T Hc k 2, Nm hc 2009-2010 H chính qui

12. 2009

TÀI LUN VN TT NGHIP I HC

NGÀNH IN T VIN THÔNG, K THUT IU KHIN & C IN T Hc k 2, Nm hc 2009-2010

1. Lun vn tt nghip chuyên ngành C in t & K thut iu khin Trang 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tên tài iu khin cánh tay robot 4 bc t do Nhn dng hng nhìn ca mt Thit k robot di ng iu khin t xa Thit k mch thu thp d liu chun USB 2.0 B iu khin nhit dùng MCU MSP430 iu khin giám sát và thu thp d liu cho ng ba pha Nhúng VB trong WinCC Robot t hành (SLAM Robot) iu khin thit b bng du hiu tay Nhn dng bng s xe H thng giám sát bám i tng Thit k xe ln in Máy dò kim loi Máy phân loi sn phm Tp trung nng lng mt tri Thit k card m rng cho máy tính công nghip PC 104+ Nghiên cu freeRTOS - h iu hành thi gian thc trên Vi iu khin Thit k khóa k thut s s dng Vi iu khin Kit phát trin Vi iu khin PIC32. KIT phát trin chip CPLD ­ Complex Programmable Logic Device GV hng dn Nguyn Hu Cng Nguyn Hu Cng Nguyn Hu Cng Nguyn Hu Cng ThS. Nguyn Hoàng Dng ThS. Nguyn Hoàng Dng ThS. Nguyn Hoàng Dng ThS. Nguyn Hoàng Dng ThS. Ngô Trúc Hng TS. Trn Thanh Hùng ThS. Ngô Trúc Hng TS. Nguyn Chí Ngôn ThS. Ngô Trúc Hng TS. Trn Thanh Hùng TS. Trn Thanh Hùng TS. Trn Thanh Hùng TS. Trn Thanh Hùng TS. Trn Thanh Hùng KS. Nguyn Vn Khanh SL 02 02 02 02 02 02 02 02 04 04 02 02 02 04 02 02 02 SV thc hin MSSV

22 23 24

KS. Nguyn Vn Khanh KS. Nguyn Vn Khanh KS. Nguyn Vn Khanh

02 02 02

Tng s sinh viên thc hin:

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010

Trang 2/46

2. Lun vn tt nghip chuyên ngành K thut in t Vin thông Trang 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Tên tài Kho sát các ng dng DSP trên h vi iu khin dsPIC30F Thit k antenna double biquad dùng cho WLAN 2.4 GHz Thit k antenna Yagi trên mch in dùng cho tn s 2.4 GHz Thit k antenna slotted-waveguide dùng cho WLAN 2.4 GHz Thit k h thng iu khin, giám sát t xa không dây Thit k h thng thu thp d liu t xa s dng giao thc Zigbee Thit k b giao tip USB-UART Kho sát tính nng ca b thí nghim Altera DE2 Nghiên cu và thc hin các mô hình kt ni mng không dây Xây dng phn mm ng dng h tr vic truyn, nhn và hin th thông tin a phng tin trên các thit b có tính di ng Lp trình ng dng cho thit b di ng trên nn (Platform) Java Lp trình ng dng cho thit b di ng trên nn (Platform) Symbian Lp trình ng dng cho thit b di ng trên nn (Platform) BREW Lp trình ng dng cho thit b di ng trên nn (Platform) .NET GV hng dn

TS. Lng Vinh Quc Danh TS. Lng Vinh Quc Danh TS. Lng Vinh Quc Danh TS. Lng Vinh Quc Danh TS. Lng Vinh Quc Danh TS. Lng Vinh Quc Danh TS. Lng Vinh Quc Danh TS. Lng Vinh Quc Danh

SL 03 01 01 02 02 02 02 03 02 02

SV thc hin

MSSV

ThS. oàn Hòa Minh ThS. oàn Hòa Minh

35 36 37 38

ThS. oàn Hòa Minh ThS. oàn Hòa Minh ThS. oàn Hòa Minh ThS. oàn Hòa Minh

01 01 01 01

Tng s sinh viên thc hin:

3. Lun vn tt nghip chuyên ngành in t & C in t (chung cho sinh viên 3 chuyên ngành trên) Trang 39 40 41 42 43 Tên tài NG H THI GIAN THC BÁO GI BNG GING NÓI MÔ PHNG VÀ IU KHIN NG C DC o quãng cách vt cn bng webcam Thit k card m rng cho máy tính công nghip PC 104+ Kho sát ng dng ca b Vi iu GV hng dn Trn Trng Hiu Trn Trng Hiu TS. Trn Thanh Hùng TS. Trn Thanh Hùng

ThS. Nguyn Vn Mt

SL 02 02 02 02 01

SV thc hin

MSSV

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010

Trang 3/46

khin TI MSP430 Tng s sinh viên thc hin:

TÀI TIU LUN TT NGHIP I HC

NGÀNH IN T VIN THÔNG, K THUT IU KHIN & C IN T

Trang Tên tài GV hng dn SL SV thc hin MSSV

Thit k b iu khin nhit dùng vi iu khin Thit k b iu khin v trí dùng vi iu khin Thit k ng h thi gian thc dùng vi iu khin Thit k cân in t dùng PLC

ThS. Nguyn Hoàng Dng ThS. Nguyn Hoàng Dng ThS. Nguyn Hoàng Dng ThS. Nguyn Hoàng Dng Thit k cân in t dùng vi ThS. Nguyn Hoàng iu khin Dng iu khin OP7 dùng PLC ThS. Nguyn Hoàng Dng iu khin PID dùng PLC ThS. Nguyn Hoàng Dng iu khin TD200 dùng PLC ThS. Nguyn Hoàng Dng iu khin nhit dùng PLC ThS. Nguyn Hoàng Dng iu khin v trí dùng PLC ThS. Nguyn Hoàng Dng

44 45 46 Mch t ng m èn v êm Mch trang trí Led dùng vi iu khin Mch m sn phm t ng

ThS. Ngô Trúc Hng ThS. Ngô Trúc Hng ThS. Ngô Trúc Hng

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 01 01 01

Tng s sinh viên thc hin:

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010

Trang 4/46

LUN VN TT NGHIP I HC Chuyên ngành iu khin t ng & C in t Hc kì 2, nm hc 2009-2010 1. Tên tài: iu khin cánh tay robot 4 bc t do. 2. Loi tài: K thut robot. 3. Kin thc nn: K thut ngi máy, K thut vi iu khin, lp trình giao tip máy tính, C hc máy... 4. GV hng dn: GV.KS. Nguyn Hu Cng 5. S sinh viên thc hin: 03 sinh viên STT H tên MSSV 1 Trn Vn Nhã 1063889 2 Nguyn Ngc Thng 1063917 3 Nguyn Bu Thanh 1063904 Liên h: [email protected] Email [email protected] [email protected] [email protected]

6. Yêu cu ca tài: Mô t vn : Robot công nghip ngày nay ã và ang c nghiên cu trong các vin, trng i hc cng nh c ng dng trong các nhà máy, xí nghip trong và ngoài nc. tài "iu khin cánh tay robot 4 bc t do" c t ra nhm giúp sinh viên tìm hiu và nghiên cu v robot công nghip, c th là tay máy. Yêu cu tài: thit k cánh tay robot công nghip 4 bc t do, gm 4 khp quay. Tay máy c iu khin bng máy tính cá nhân có kh nng nh v chính xác theo ta im do ngi dùng nhp trc. Công vic: i. Nghiên cu, thit k mô hình c khí cho cánh tay robot ii. Tính toán các thông s truyn ng, ng hc tay máy và chn các loi ng c. iii.Nghiên cu, lp trình và ng dng vi iu khin PIC 16F877A. iv.Nghiên cu, lp trình giao tip máy tính bng Microsoft Visual Basic. v. Kim nghim trên mô hình tay máy. Ngôn ng lp trình: Ngôn ng lp trình C, Microsoft Visual Basic. Sn phm d kin: Mt mô hình cánh tay robot 4 bc t do c iu khin bng máy tính cá nhân. 7. Tài liu tham kho: [1]. John J. Craig, "Introduction to robotics ­ Mechatronics and control", Addison Wesley Longman, 1989. [2]. J. M. Selig, "Introductory Robotics", Prentice Hall, 1992. [3]. R. Kelly, V. Santibanez and A. Loria, "Control of robot manipulators in joint space", Springer, 2005. 8. Các linh kin hoc thit b c bit: STT Tên linh kin, thit b Chc nng 1 ng c servo 2 Máy tính Giao tip, iu khin 3 PIC 16F877A iu khin ng c S lng 04 01 01

Cn Th, ngày 21 tháng 12 nm 2009 GVHD: Nguyn Hu Cng

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010

Trang 5/46

LUN VN TT NGHIP I HC Chuyên ngành iu khin t ng & C in t Hc k 2, nm hc 2009-2010

1. 2. 3. 4. 5.

6.

7.

8.

Tên tài: Nhn dng hng nhìn ca mt Loi tài: Giao tip ngi-máy Kin thc nn: X lý nh, mng neural, Matlab, C++ GV Hng dn: GV. KS. Nguyn Hu Cng Liên h: [email protected] S SV thc hin: 02 sinh viên 1. MSSV: Email: 2. MSSV: Email: Yêu cu ca tài: Mô t vn : Giao tip ngi-máy là k thut c ng dng nhiu trong iu khin t ng c bit trong các thit b h tr cá nhân. ng thi, ây cng là mt lnh vc ã và ang c nghiên cu trong các trng i hc chuyên ngành ngành T ng hóa và K thut máy tính. tài này nghiên cu ng dng công ngh th giác máy tính thit k mt công c giao tip ngi-máy. Yêu cu ca tài là xây dng mt b nhn dng hng nhìn ca mt ngi iu khin vi bn hng chính: nhìn thng, nhìn lên, nhìn trái và nhìn phi. Công vic: i. Nghiên cu v x lý nh c bn: thu nh, lc nh, phân on nh... ii. Nghiên cu và hun luyn các b phân loi dùng mng neural. iii. Nghiên cu k thut phân tích im c trng. iv. Xây dng b nhn dng hng nhìn ca mt. v. Mô phng. Ngôn ng lp trình: Lp trình Matlab, C++. Sn phm d kin: Mt b nhn dng hng nhìn ca mt ngi iu khin vi bn hng chính: nhìn thng, nhìn lên, nhìn trái và nhìn phi. Tài liu tham kho [1] Andrew Duchowski, "Eye Tracking Methodology Theory and Practice", Springer, 2007. [2] G. Bradski and A. Kaebler, "Learning OpenCV ­ Computer vision with the OpenCV library", O'reilly. [3] Keywords: eye-gaze recognition, eye detection, gaze detection, eye tracking... Các linh kin hoc thit b c bit TT 1 2 Tên linh kin (thit b) Webcam Máy vi tính Chc nng Thu nh ngi iu khin S lng 01 01

Cn th, ngày 21 tháng 12 nm 2009 GVHD: Nguyn Hu Cng

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010

Trang 6/46

LUN VN TT NGHIP I HC Chuyên ngành iu khin t ng & C in t Hc k 2, nm hc 2009-2010

1. 2. 3. 4. 5.

6.

7.

8.

Tên tài: Thit k robot di ng iu khin t xa Loi tài: K thut robot Kin thc nn: K thut robot, k thut vi iu khin, lp trình kt ni máy tính. GV Hng dn: GV. KS. Nguyn Hu Cng Liên h: [email protected] S SV thc hin: 02 sinh viên 1. MSSV: Email: 2. MSSV: Email: Yêu cu ca tài: Mô t vn : Robot di ng ã c nghiên cu và thit k khá nhiu trong LVTN i hc ngành in t và C in t. Tuy nhiên, phn ln c thit k vi mch iu khin nm tích hp bên trong robot. tài này yêu cu thit k mt robot di ng c iu khin t xa không dây bng máy tính cá nhân. Công vic: i. Thit k c khí robot di ng dng xe. ii. Xây dng mô hình ng lc cho cho robot ã thit k. iii. Thit k mch truyn d liu t xa gia máy tính và robot. iv. Lp trình chng trình iu khin trên máy tính cá nhân. v. Th nghim. Ngôn ng lp trình: Lp trình vi iu khin, Visual C++, Visual Basic. Sn phm d kin: Mt robot nn di ng dng xe. Tài liu tham kho [1] R. Siegwart and I. R. Nourbakhsh, "Introduction to Autonomous Mobile Robots", Massachusetts Institute of Technology, 2004. [2] Các lun vn tt nghip i hc Cn Th nhng nm trc có liên quan. [3] Keywords: mobile robot, robot control ... Các linh kin hoc thit b c bit TT Tên linh kin (thit b) Chc nng S lng 1 ng c DC, cm bin các loi, vt liu c Thit k mô hình robot khí... 2 Mch in, vi iu khin Thit k mch in 3 Máy vi tính 01

Cn th, ngày 21 tháng 12 nm 2009 GVHD: Nguyn Hu Cng

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010

Trang 7/46

LUN VN TT NGHIP I HC Chuyên ngành iu khin t ng & C in t Hc k 2, nm hc 2009-2010

1. 2. 3. 4. 5.

6.

7.

8.

Tên tài: Thit k mch thu thp d liu chun USB 2.0 Loi tài: Giao tip, kt ni máy tính Kin thc nn: Lp trình nhúng, lp trình kt ni máy tính. GV Hng dn: GV. KS. Nguyn Hu Cng Liên h: [email protected] S SV thc hin: 02 sinh viên 1. MSSV: Email: 2. MSSV: Email: Yêu cu ca tài: Mô t vn : Thu thp d liu óng vai trò quan trng trong iu khin cng nh giám sát h thng. Ngày nay vi s phát trin ca máy tính cá nhân, cho phép giao tip máy tính có th giao tip vi ngoi vi bng nhiu chun khác nhau. Trong ó, chun giao tip USB 2.0 c xem là tin li và gn nh nht. tài này nghiên cu chun giao tip USB 2.0 ca máy tính cá nhân, t ó thit k mt mch thu thp d liu. Công vic: i. Nghiên cu chun giao tip USB 2.0. ii. Thit k mch thu thp d liu da trên vi iu khin PIC18F4550. iii. Lp trình driver cho máy tính. iv. Xây dng mt s ng dng ca mch thu thp d liu trong iu khin t ng. Ngôn ng lp trình: Lp trình vi iu khin, Visual C++, Visual Basic. Sn phm d kin: Mt mch thu thp d liu chun USB 2.0. Tài liu tham kho [1] J. L. Axelson, "USB Complete ­ Everything you need to develop custom USB peripherals", Lakeview Research LLC Madison, 2005. [2] Các lun vn tt nghip i hc Cn Th nhng nm trc có liên quan. [3] Keywords: USB driver, USB connect, ... Các linh kin hoc thit b c bit TT Tên linh kin (thit b) Chc nng S lng 1 Máy vi tính 01 2 Mch in, vi iu khin Thit k mch in

Cn th, ngày 21 tháng 12 nm 2009 GVHD: Nguyn Hu Cng

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010

Trang 8/46

LUN VN TT NGHIP I HC Chuyên ngành iu khin t ng & C in t Hc k 2, nm hc 2009-2010

1. Tên tài: 2. 3. 4. 5.

6.

B iu khin nhit dùng MCU MSP430 Loi tài: K thut iu khin Kin thc nn: vi iu khin, vi x lý, cm bin GV Hng dn: GV. Ths. Nguyn Hoàng Dng Liên h: [email protected] S SV thc hin: 02 sinh viên 1. Ha Minh Tùng MSSV: 1063773 Email: 2. Hunh Ngc Phng MSSV: 1063815 Email: Yêu cu ca tài: Mô t vn : Da trên nn tng các h MCU ca Atmel, Microchip, Philips,...sinh viên nghiên cu h MCU mi MSP430 ca hãng TI (Texas Instruments). ng thi lp trình ng dng iu khin nhit . Yêu cu ca tài bc u nghiên cu h MCU MSP430 mi: nghiên cu cu trúc, tp lnh, kh nng giao tip ngoi vi,...

Công vic: i. Nghiên cu MCU MSP430: cu trúc, tp lnh, kh nng giao tip ngoi vi ii. Nghiên cu giao thc np trình cho h MSP430 iii. Lp trình ng dng iu khin nhit iv. Chy th nghim và hiu chnh sai s v. Hoàn thành sn phm Ngôn ng lp trình: Assembly Sn phm d kin: B iu khin nhit 7. Tài liu tham kho [4] www.ti.com [5] http://hiwaay.net/~bzwilson/temp_recorder/ [6] http://cnx.org/content/m13670/latest/ [7] http://www.circellar.com/msp430/hf.htm 8. Các linh kin hoc thit b c bit TT 1 2 3 Tên linh kin (thit b) Chc nng MSP430 Dùng iu khin nhit Cm bin nhit Dùng cm nhn nhit ca môi trng Kit np trình cho Dùng np trình cho MSP430 MSP430 S lng 01 01 01

Cn th, ngày 27 tháng 12 nm 2009 GVHD: Nguyn Hoàng Dng

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010

Trang 9/46

LUN VN TT NGHIP I HC Chuyên ngành iu khin t ng và c in t

Hc k 2, Nm hc 2009-2010 -------------1. Tên tài: iu khin giám sát và thu thp d liu cho ng ba pha 2. Loi tài: K thut iu khin 3. Kin thc nn: PLC, iu khin giám sát và thu thp d liu 4. GV Hng dn:GV. Ths. Nguyn Hoàng Dng Liên h: hoang[email protected] 5. S SV thc hin: 01 sinh viên i. Nguyn Thành Li MSSV: 1064079 6. Yêu cu ca tài: Mô t vn : ng c 3 pha không ng b là mt thit b chp hành không th thiu trong công nghip. Tuy nhiên vic vn hành ng c này cng òi hi nghiêm ngt v dòng, áp và tc . Do ó vic iu khin giám sát và thu thp các thông s ca ng c nh dòng khi ng, in áp khi ng, tc ng c,...là rt cn thit. Phng pháp và phng tin nghiên cu: i. Nghiên cu ng c 3 pha không ng b ii. Nghiên cu bin tn khi ng ng c iii. Nghiên cu PLC iu khin bin tn và ng c qua cng USS iv. Nghiên cu WinCC iu khin giám sát và thu thp d liu ca ng c v. Vn hành chy th và sa cha vi. Hoàn thin án Sn phm d kin: H thng iu khin giám sát và thu thp d liu ng c 3 pha 7. Tài liu tham kho [1]. Phm Vn Tn, iu khin logic có th lp trình. i Hc Cn Th, 2008 [2]. Lun vn tt nghip i hc, thit k board thí nghim a nng dùng PLC, i Hc Cn Th, 2008-2009.

8.

Các linh kin hoc thit b c bit TT 1 2 3 4 Tên linh kin (thit b) Encoder Cáp tín hiu USS Bin tn G110 PLC S7-200 CPU 224 Chc nng Dùng thu thp tc ng c Dùng kt ni gia bin tn vi PLC iu khin tc ng c Dùng iu khin bin tn và iu khin ng c S lng 1 1 1 1

Cn Th, ngày 27 tháng 12 nm 2009 GVHD: Nguyn Hoàng Dng

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010

Trang 10/46

LUN VN TT NGHIP I HC Chuyên ngành iu khin t ng và c in t

Hc k 2, Nm hc 2009-2010 -------------Tên tài: Nhúng VB trong WinCC Loi tài: K thut iu khin Kin thc nn: VB, WinCC, PLC GV Hng dn:GV. Ths. Nguyn Hoàng Dng Liên h: [email protected] S SV thc hin: 02 sinh viên i. Võ Duy Thanh MSSV: 1063905 ii. Nguyn Hunh Phúc Thin MSSV: 1063912 Yêu cu ca tài: Mô t vn : WinCC là phn mm iu khin giám sát và thu thp d liu rt hu ích trong công nghip. Phn mm này cho phép nhúng VB và C iu khin. Nu thc hin c iu này, các ng dng trên WinCC s tr nên phong phú và a dng rt nhiu. Phng pháp và phng tin nghiên cu: i. Nghiên cu PLC ii. Nghiên cu WinCC và VB iii. Vit chng trình iu khin cho PLC và cho WinCC iv. Trin khai mt s ng dng v vic nhúng VB vào WinCC v. Hoàn thin án Sn phm d kin: Các phng pháp lp trình WinCC có nhúng VB. Tài liu tham kho [1] Trng ình Châu, bài ging SCADA, i Hc Bách Khoa TPHCM [2] www.siemens.com.vn Các linh kin hoc thit b c bit TT Tên linh kin (thit b) Chc nng 1 PLC S7-200 CPU 224 iu khin thit b chp hành 2 Mt s cm bin Hi tip ngõ ra ca thit b chp hành

1. 2. 3. 4. 5.

6.

7.

S lng 1 6

Cn Th, ngày 27 tháng 12 nm 2009 GVHD: Nguyn Hoàng Dng

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010

Trang 11/46

LUN VN TT NGHIP I HC Chuyên ngành iu khin t ng và c in t

Hc k 2, Nm hc 2009-2010 -------------Tên tài: Robot t hành (SLAM Robot) Loi tài: K thut iu khin Kin thc nn: vi iu khin, in t công sut, cm bin và chuyn nng GV Hng dn:GV. Ths. Nguyn Hoàng Dng Liên h: [email protected] S SV thc hin: 02 sinh viên i. Cao Hoàng Tin MSSV: 1063918 ii. Nguyn Minh Phú MSSV: 1063896 Yêu cu ca tài: Mô t vn : Trong thc t còn có rt nhiu ni mà con ngi cho t chân n ví d nh hang ng, y sông sâu,...nhng ni này rt nguy him nu con ngi thc s mun thám him. Tuy nhiên nu có mt robot thay th con ngi v li bn ni nguy him này thì vic thám him s tr nên d dàng hn rt nhiu. Phng pháp và phng tin nghiên cu: i. Nghiên cu vi iu khin ii. Nghiên cu các loi cm bin có th ng dng truyn d liu i xa và chính xác iii. Thit k robot t hành iv. Lp trình iu khin robot v. Hoàn thin robot Sn phm d kin: Robot t hành không bit trc l trình Tài liu tham kho [1]. Các lun vn tt nghip i hc v thit k robot, i Hc Cn Th, 2008-2009 [2]. www.uvigo.tv/uploads/material/Video/2662/P05.pdf [3]. www.dii.unisi.it/~anto/papers/CDC05SLAM.pdf Các linh kin hoc thit b c bit TT 1 2 3 Tên linh kin (thit b) Mch in Vi iu khin Cm bin Chc nng Thit k board mch iu khin và công sut iu khin robot 1 cp thu phát: truyn nhn d liu gia máy tính và robot (càng xa càng tt) S lng 02 02

1. 2. 3. 4. 5.

6.

7.

8.

Cn Th, ngày 27 tháng 12 nm 2009 GVHD: Nguyn Hoàng Dng

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010

Trang 12/46

LUN VN TT NGHIP I HC Chuyên ngành iu khin t ng & C in t Hc k 2, nm hc 2009-2010

1. Tên tài: 2. 3. 4. 5.

6.

iu khin thit b bng du hiu tay Loi tài: X lý nh và nhn dng i tng Kin thc nn: X lý nh, MATLAB, ngôn ng C GV Hng dn: GV. TS. Trn Thanh Hùng Liên h: [email protected] GV. ThS. Ngô Trúc Hng [email protected] S SV thc hin: 4 Sinh viên (cn làm vic nhóm) 1. MSSV: Email: 2. MSSV: Email: 3. MSSV Email: 4. MSSV Email: Yêu cu ca tài: Mô t vn : Hin nay, iu khin t xa ngày càng tr nên thông dng. Chúng ta ã không còn l vi chiêc Remote iu khin ti vi, bóng èn. Tuy nhiên, ôi lúc ta li gp nhng rc ri nh mt remote, khong cách quá xa... tài này vi mong mun là to ra mt thit b dùng Camera quan sát và nhn dng du hiu ca bàn tay, tùy theo tng cách ra du tng ng s cho nhng quyt nh iu khin tng ng.

Công vic: i. Nghiên cu gii thut dò tìm bàn tay (to c s d liu, hun luyn gii thut Boosting). ii. Nghiên cu gii thut 2D-PCA cho nhn dng. Ngôn ng lp trình: MATLABR và C++ Sn phm d kin: To ra môt mô hình dùng bàn ra du iu khin mt s chc nng ca thit b thông qua camera quan sát thay cho remote. 7. Tài liu tham kho [8] Các tài liu x lý nh, nhn dng mu (pattern recognition). [9] Ngô Trúc Hng, lun vn thc s v nhn dng gng mt. 8. Các linh kin hoc thit b c bit TT 1 Tên linh kin (thit b) Camera quan sát Chc nng Dùng chp nh S lng 01

Cn th, tháng 12 nm 2009 GVHD: Trn Thanh Hùng Ngô Trúc Hng

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010

Trang 13/46

LUN VN TT NGHIP I HC Chuyên ngành iu khin t ng & C in t Hc k 2, nm hc 2009-2010

1. Tên tài: 2. 3. 4. 5.

6.

Nhn dng bng s xe Loi tài: X lý nh và nhn dng i tng Kin thc nn: X lý nh, MATLAB, ngôn ng C GV Hng dn: GV. TS. Nguyn Chí Ngôn Liên h: [email protected] GV. ThS. Ngô Trúc Hng [email protected] S SV thc hin: 4 Sinh viên (cn làm vic nhóm) 1. MSSV: Email: 2. MSSV: Email: 3. MSSV Email: 4. MSSV Email: Yêu cu ca tài: Mô t vn : Hin nay, vic nhn dng bng s xe ã c mt s ni phát trin. Tuy nhiên, viêc ng dng nhn dng bng s xe h tr cho công tác giao thông vn cha c phát trin nhiu. tài này vi mong mun là to ra mt thit b dùng Camera quan sát và nhn dng bng s xe gn máy hoc ô tô h tr cho công tác vi phm lut giao thông hoc h tr bt ti phm cp git xe.

Công vic: i. Nghiên cu gii thut dò tìm bng s (to c s d liu, hun luyn gii thut Boosting). ii. Nghiên cu gii thut 2D-PCA cho nhn dng. Ngôn ng lp trình: MATLABR và C++ Sn phm d kin: To ra sn phm có th nhn dng c bng s xe. 7. Tài liu tham kho [1] Các tài liu x lý nh, nhn dng mu (pattern recognition). [2] Ngô Trúc Hng, lun vn thc s v nhn dng gng mt. 8. Các linh kin hoc thit b c bit TT 1 Tên linh kin (thit b) Camera quan sát Chc nng Dùng chp nh S lng 01

Cn th, tháng 12 nm 2009 GVHD: Nguyn Chí Ngôn Ngô Trúc Hng

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010

Trang 14/46

LUN VN TT NGHIP I HC Chuyên ngành iu khin t ng & C in t Hc k 2, nm hc 2009-2010

1. Tên tài: 2. 3. 4. 5.

6.

H thng giám sát bám i tng Loi tài: X lý nh và nhn dng i tng Kin thc nn: X lý nh, MATLAB, ngôn ng C++ GV Hng dn: GV. ThS. Ngô Trúc Hng Liên h: [email protected] S SV thc hin: 2 Sinh viên. 1. MSSV: Email: 2. MSSV: Email: Yêu cu ca tài: Mô t vn : Hin nay, x lý nh hin ang ngày c s dng rng rãi trong các ng dng. tài này vi mong mun là to ra mt thit b dùng Camera quan sát, nhn dng và bám theo i tng (chp nh, quay phim i tng) nu nó ging i tng cn quan sát ã c hun luyn trc.

Công vic: i. Nghiên cu gii thut dò tìm và nhn dng i tng. ii. Thit k b iu khin bám i tng Ngôn ng lp trình: MATLABR và C++ Sn phm d kin: To ra mt h thng camera có th bám theo i tng quay li hình nh. 7. Tài liu tham kho [1] Các tài liu x lý nh, nhn dng mu (pattern recognition). [2] Ngô Trúc Hng, lun vn thc s v nhn dng gng mt. 8. Các linh kin hoc thit b c bit TT 1 Tên linh kin (thit b) Camera quan sát Chc nng Dùng chp nh S lng 01

Cn th, tháng 12 nm 2009 GVHD: Ngô Trúc Hng

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010

Trang 15/46

LUN VN TT NGHIP I HC Ngành C in t và K thut iu khin Hc k 2, Nm hc 2009-2010

1. Tên tài: 2. 3. 4. 5.

6.

Thit k xe ln in (Power wheelchair design) Loi tài: C in t Kin thc nn: C khí, Vi x lý /Vi iu khin, iu khin GV Hng dn: GV. TS. Trn Thanh Hùng Liên h: [email protected] S SV thc hin: 1 sinh viên C in t (CT), 2 SV K thut iu khin (KTK) hoc CT i. MSSV: ii. MSSV: iii. MSSV: Yêu cu ca tài: Mô t vn :

Nhu cu trang b xe ln in (power wheelchair) cho ngi tàn tt rt ln. Tuy nhiên giá thành ca các loi xe ln in hin nay quá cao, vt quá kh nng chi tr ca phn ln h gia ình Vit Nam. iu này ã ngn cn ngi tàn tt hòa nhp vi xã hi. Vì vy cn phi thit k xe ln in vi giá thành phù hp vi ngi Vit Nam. Trong tài này, SV s ci tin mt xe ln tay thành xe ln in có iu khin. SV phi phi hp vi nhau, phân công và qun lý công vic mt cách hp lý.

Công vic cn thc hin:

-

Tìm hiu xe ln tay, xe ln in (3 SV); Thit k b truyn ng, b công sut ci tin xe ln tay (SV i); Thit k b iu khin và cm bin cp thp (SV ii); Thit k b iu khin cp cao (SV iii).

Ngôn ng lp trình: Hp ng cho Vi iu khin (t chn trong các h: AVR, PIC, MCS-51, ...). Sn phm d kin: Mt xe ln in hoàn chnh. 7. Tài liu tham kho [1] Internet 8. Các linh kin hoc thit b c bit TT 1 2 3 4 5 6 7 Tên linh kin (thit b) Xe ln tay Motor 12V/24V FET công sut (t chn) Tn nhit cho FET Vi iu khin (t chn) Bình c quy 12V B ngun 12V/24V Chc nng công sut Dòng ti a 50A, in th ti a 50V S lng 01 02 08 08 02 02 01

Cn th, ngày 29 tháng 12 nm 2009 GVHD: Trn Thanh Hùng

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010

Trang 16/46

LUN VN TT NGHIP I HC Ngành C in t và K thut iu khin

Hc k 2, nm hc 2009-2010

1. Tên tài: 2. 3. 4. 5.

6.

Máy dò kim loi Loi tài: C in t Kin thc nn: C khí, vi x lý /vi iu khin, iu khin GV Hng dn: GV. TS. Trn Thanh Hùng S SV thc hin: 2 SV K thut iu khin (KTK) hoc CT i. MSSV: ii. MSSV: Yêu cu ca tài: Mô t vn :

Liên h: [email protected]

Trong quá trình sn xut thc phm, mt cách vô tình hay c ý, sn phm có th b nhim kim loi. Do ó cn phi kim tra sn phm trc khi a n ngi tiêu dùng. Trong tài này, SV s thit 01 mu máy dò kim loi b ln trong sn phm. Khi phát hin sn phm b nhim kim loi, máy phi báo ng và/hoc loi b sn phm khi dây truyn.

Công vic cn thc hin:

-

Tìm hiu nguyên lý phát hin kim loi (2 SV); Thit k bng truyn và b phn x lý khi phát hin kim loi (SV i); Th nghim và thit k u do kim loi (SV ii); Thit k b iu khin (SV i).

Ngôn ng lp trình: Hp ng cho Vi iu khin (t chn trong các h: AVR, PIC, MCS-51, ...). Sn phm d kin: Mt mô hình máy dò kim loi. 7. Tài liu tham kho [1] Internet 8. Các linh kin hoc thit b c bit TT 1 2 3 6 Tên linh kin (thit b) Motor 12V FET công sut (t chn) Vi iu khin (t chn) B ngun 12V Chc nng Dòng cung cp cho motor S lng 01 01 01 01

Cn th, ngày 29 tháng 12 nm 2009 GVHD: Trn Thanh Hùng

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010

Trang 17/46

LUN VN TT NGHIP I HC Ngành C in t và K thut iu khin

Hc k 2, nm hc 2009-2010

1. Tên tài: 2. 3. 4. 5.

6.

Máy phân loi sn phm Loi tài: C in t Kin thc nn: C khí, vi x lý /vi iu khin, iu khin GV Hng dn: GV. TS. Trn Thanh Hùng S SV thc hin: 04 SV K thut iu khin (KTK) hoc CT i. MSSV: ii. MSSV: iii. MSSV: iv. MSSV: Yêu cu ca tài: Mô t vn :

Liên h: [email protected]

Trong lnh vc x lý, ch bin nông sn - thc phm, cn phi phân loi sn phm theo nhu cu khách hàng. nc ta, vic này thng c làm bng tay nên mt rt nhiu sc lc và thi gian. Trong tài này, SV s thit mt mu máy phân loi sn phm theo trng lng. Khi sn phm chy qua bng truyn, sn phm c a vào thùng cha tng ng vi trng lng ca nó.

Công vic cn thc hin:

-

Tìm hiu nguyên tc phân loi sn phm (4 SV); Thit k bng truyn u vào và u ra (SV i); Thit k h thng cân (SV ii); Thit k các h thng chn bt sn phm (SV iii); Thit k b iu khin (SV iv).

Ngôn ng lp trình: Hp ng cho Vi iu khin (t chn trong các h: AVR, PIC, MCS-51, ...). Sn phm d kin: Mt mô hình máy phân loi sn phm. 7. Tài liu tham kho [1] Internet 8. Các linh kin hoc thit b c bit TT 1 2 3 4 Tên linh kin (thit b) Motor 12V FET công sut (t chn) Vi iu khin (t chn) B ngun 12V Chc nng Dòng cung cp cho motor S lng 08 08 02 01

Cn th, ngày 29 tháng 12 nm 2009 GVHD: Trn Thanh Hùng

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010

Trang 18/46

LUN VN TT NGHIP I HC Ngành C in t và K thut iu khin

Hc k 2, Nm hc 2009-2010

1. Tên tài: 2. 3. 4. 5.

6.

Tp trung nng lng mt tri Loi tài: C in t Kin thc nn: C khí, vi x lý /vi iu khin, iu khin GV Hng dn: GV. TS. Trn Thanh Hùng Liên h: [email protected] S SV thc hin: 1 sinh viên C in t (CT), 1 SV K thut iu khin (KTK) hoc CT i. MSSV: ii. MSSV: Yêu cu ca tài: Mô t vn :

Ngun nng lng óng vai trò quyt nh nn vn minh ca nhân loi. Các ngun nng lng hóa thch (du la, than á) hin nay ang c s dng ph bin nhng li gây ô nhim môi trng và s cn kit trong mt tng lai gn. Ngun nng lng nguyên t thì di dào nhng không an toàn. Trong khi ó mt tri cung cp mt ngun nng lng sch gn nh vô tn nhng li ng b b phí. Tn dng tt ngun nng lng này s gii quyt c bài toán nng lng ca nhân loi. Trong tài này, SV s nghiên cách các phng pháp thu nng lng mt tri, t ó thit k và iu khin ti u các b thu nng lng mt tri.

Công vic cn thc hin:

- Tìm hiu các phng pháp thu nng lng mt tri (2 SV); - Thit k c khí b phn thu nng lng (SV i); - Thit k b iu khin ti u hóa b thu nng lng (SV ii);

Ngôn ng lp trình: Hp ng cho Vi iu khin (t chn trong các h: AVR, PIC, MCS-51, ...). Sn phm d kin: 02 b thu nng lng mt tri. 7. Tài liu tham kho [1] Internet 8. Các linh kin hoc thit b c bit TT 1 2 3 4 5 Tên linh kin (thit b) Motor 12V FET công sut (t chn) Tn nhit cho FET Vi iu khin (t chn) Bình c quy 12V Chc nng Có gim tc Dòng cung cp cho motor S lng 02 08 08 02 02

Cn th, ngày 29 tháng 12 nm 2009 GVHD: Trn Thanh Hùng

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010

Trang 19/46

LUN VN TT NGHIP I HC Chuyên ngành iu khin t ng & C in t Hc k 2, nm hc 2009-2010

1. Tên tài: 2. Loi tài: 3. 4. 5.

Thit k h thng iu tit nc dùng PLC

6.

iu khin ng dng Kin thc nn: PLC (Programmable logic controller), Vi iu khin, Vi x lý, Cm bin, WinCC GV Hng dn: GV. Ths. Nguyn Hoàng Dng Liên h: [email protected] S SV thc hin: 02 sinh viên 1. Lê Thanh Nam MSSV: 1051497 Email: 2. Yêu cu ca tài: Mô t vn : Vic iu tit nc sinh hot hin nay gp rt nhiu khó khn. Khó khn ch là khó xác nh c lúc nào ngi ta m valve s dng nc. Do ó máy bm c hot ng liên tc. Hn th na, ngi ta thng ch s dng mt ng c iu tit nc. iu này d gây quá ti cho ng c này. Bên cnh ó áp lc nc không iu tit. khc phc vn trên, ngi ta s gn nhiu hn mt ng c gim ti và lp thêm cm bin áp lc xác nh c lng nc tiêu th và cung cp. Toàn b h thng c iu khin và giám sát t xa. Yêu cu: Thit k mt mô hình iu tit nc có th iu khin và giám sát t xa.

Công vic: i. Nghiên cu bin tn, cm bin áp sut, WinCC ii. Xây dng mô hình h thng iu tit nc iii. Thit k phn cng (c khí và b iu khin) iv. Thit k phn mm iu khin và giám sát t xa v. Vn hành và hiu chnh vi. Hoàn thin h thng iu tit nc Ngôn ng lp trình: Step 7 MicroWin, Visual Basic, C, C++, WinCC Sn phm d kin: Mt mô hình h thng iu tit nc c iu khin và giám sát t xa. 7. Tài liu tham kho [1] Nguyn Hoàng Dng. Lp trình ng dng S7-200. i Hc Cn Th, 2009. [2] Nguyn Hoàng Dng. iu khin giám sát và thu thp d liu dùng WinCC, i Hc Cn Th, 2009

8. Các linh kin hoc thit b c bit

TT 1 2 3 4 5 6

Tên linh kin (thit b) PLC CPU 224 Cm bin B phn c khí Bin tn Contactor ng c AC 3 pha

Chc nng B iu khin trung tâm Xác nh áp lc nc Mô hình h thng iu tit nc iu khin tc ng c AC 3 pha iu khin o chiu và u sao hoc tam giác cho ng c 3 pha iu khin h thng bm nc

S lng 01 01 01 01 04 01

Cn th, ngày 30 tháng 12 nm 2009 GVHD: Nguyn Hoàng Dng

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010

Trang 20/46

LUN VN TT NGHIP I HC

Ngành in t & C in t Hc k 2, Nm hc 2009-2010

1. Tên tài: Thit k khóa k thut s s dng Vi iu khin 2. Loi tài: 3. 4. 5.

6.

Lp trình nhúng ng dng Kin thc nn: K thut s, Vi iu khin. GV Hng dn: GV. KS. Nguyn vn Khanh Liên h: [email protected] S SV thc hin: i. MSSV: ii. MSSV: Yêu cu ca tài: Mô t vn : - Trong thi i ngày nay vn k thut không còn xa l vi mi ngi na. Nht là k thut vi iu khin. Phn ln vn thc t hin nay u có th c gii quyt rt hiu qu. - Và mt trong nhng u im ca Vi iu khin là có th áp ng nhanh, chính xác, lp trình d dàng. Vi nhng u im ó ta kt hp nó vi k thut c khí có th gii quyt vn an ninh và bo mt. Nó có th cho ta mt sn phm t yêu cu, nhanh, an toàn, chính xác, hiu qu. Khóa k thut s ng dng Vi iu khin là sn phm c thit k t ngng yêu cu này. Công vic cn thc hin:

- Nghiên cu các kin thc liên quan n Vi iu khin( SV t chn: PIC, 8051, AVR). - Nghiên cu thit k các vn : mch iu khin, gii thut qun lý (Ví d khóa qun lý phòng thc tp t do) - Nghiên cu thit mô hình sn phm. - Lp trình xây dng và hoàn thin tính nng ca h thng. - Nghiên cu kh nng ng dng ca sn phm.

Ngôn ng lp trình: Sinh viên tùy chn: Assembly, C cho Vi iu khin. Sn phm d kin: Sn phm mô hình khóa s áp ng các yêu cu: D s dng, an toàn và hiu qu. 7. Tài liu tham kho [1] Tài liu liên quan n c khí: các giáo trình C s thit k máy, vt liu hc, ... [2] Các tài liu liên quan n các vn lp trình cho Vi iu khin. [3] Tham kho trên internet. [4] GVHD cung cp. 8. Các linh kin hoc thit b c bit TT 1 2 3 Tên linh kin (thit b) LCD 20x4 hay 16x2 Vi iu khin ng c chp hành Chc nng Hin th thông tin trng thái, tng tác ngi dùng vi h thng. - LCD này giúp có th hin th nhiu thông tin. - B x lý trung tâm ca h thng - Thit k c cu m và khóa ca S lng 01 01 01

Cn th, ngày 30 tháng 12 nm 2009 GVHD: Nguyn Vn Khanh

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010

Trang 21/46

LUN VN TT NGHIP I HC

Ngành in t & C in t Hc k 2, Nm hc 2009-2010

1. Tên tài: Nghiên cu freeRTOS ­ h iu hành thi gian thc trên Vi iu khin. 2. Loi tài: Lp trình nhúng ng dng. 3. Kin thc nn: H iu hành, ngôn ng C, gii thut, cu trúc d liu, KT Vi x lý và Vi iu khin 4. GV Hng dn: GV. KS. Nguyn Vn Khanh Liên h: [email protected] 5. S SV thc hin: 02 sinh viên i. MSSV: ii. MSSV: 6. Yêu cu ca tài: Mô t vn : Vic lp trình tun t cho Vi iu khin là rt ph bin. Tuy nhiên i vi mt h thng thc hin nhiu tác v và òi hi gt gao v thi gian áp ng thì k thut lp trình này tr nên kém qu. T ó, các nhà lp trình nhúng ã ngh n vic phát trin mt nhân (kernel) h iu hành trên Vi iu khin gii quyt hiu qu vn này. tài này c a ra nhm kích thích phong trào nghiên cu lp trình nhúng a nhim trong sinh viên, cng nh to ra mt tài liu tham kho hu ích cho sinh viên ngành in t. Có rt nhiu nhân RTOS ã c phát trin nh: Nuclear, emOS, Salvo, freeRTOS,..trong ó freeRTOS là nhân c cung cp vi free licence nhng có y tính nng ca mt h iu hành thi gian thc: h tr c hai loi lp lch biu ot quyn và không ot quyn, qun lý cp phát tài nguyên, ng b hóa tin trình, ....Do ó, tài tp trung vào nghiên cu nguyên lý và ng dng ca h iu hành nhúng này ch không i vào t vit mt nhân rtos mi. Phng pháp và phng tin nghiên cu: i. Tham kho Lun vn ca Sinh viên Nguyn Quc Thám nm 2008 ii. Nghiên cu các kin thc liên quan n h iu hành: các gii thut lp lch biu, ng b hóa giao tip gia các tin trình, qun lý tài cp phát tài nguyên,... iii. Nghiên cu nhân freeRTOS, licence ca freeRTOS, cu hình,... iv. Nghiên cu mô hình lp trình ca Vi iu khin PIC18F, MPLAB C18. v. Xây dng mt h thng a tác v phc tp trên c s nhân freeRTOS. vi. Nghiên cu kh nng ng dng. Ngôn ng lp trình: - MPLAB C18: Ngôn ng C theo chun ANSII c phát trin cho dòng PIC18Fxxx. Sn phm d kin: Mt KIT phát trin vi mt ng dng a tác v s dng nhân freeRTOS vit cho pic18f. 7. Tài liu tham kho [1] Các sách có liên quan n h iu hành. [2] Tài liu hng dn freeRTOS. [3] Website freeRTOS.org [4] Tài liu hng dn MPLAB C18. 8. Các linh kin hoc thit b c bit TT 1 2 3 4 Tên linh kin (thit b) GLCD Vi iu khin pic18fxxxx Cm bin nhit ng c DC + Chip driver Chc nng Hin th thông tin và trng thái h thng CPU 8 ­ bit chy nhân RTOS Tác v c nhit Thit b chp hành mô phng S lng 01 01 01 01

Cn th, ngày 30 tháng 12 nm 2009 GVDH: Nguyn Vn Khanh

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010 Trang 22/46

LUN VN TT NGHIP I HC

Ngành in t & C in t Hc k 2, Nm hc 2009-2010

1. Tên tài: 2. 3. 4. 5.

Nghiên cu thit k kit phát trin Vi iu khin PIC32 Loi tài: Lp trình ng dng Kin thc nn: Kin trúc máy tính, Vi iu khin GV Hng dn: GV. KS. Nguyn Vn Khanh Liên h: [email protected] S SV thc hin: 02 sinh viên i. MSSV: Email: ii. MSSV: Email:

6. Yêu cu ca tài:

Mô t vn : Hin nay vi iu khin phát trin khá mnh, cùng vi vic ra i ca nhiu dòng Vi iu khin 32-bit càng khng nh sc mnh ca linh kin này. tài tp trung vào kho sát kin trúc, mt vài ngoi vi và kh nng ng dng ca dòng Vi iu khin khá mi hin nay PIC32 32-bit ca hng Microchip. tài này s làm c s cho các tài sau này. Công vic: i. Nghiên cu kin trúc và ngoi vi ca PIC32. ii. Thit k KIT phát trin cho Vi iu khin này. iii. ngh mt ng dng và lp trình ngay trên kit. ngh: S dng File System Stack ca microchip phát trin h thng qun lý tp tin trên th nh MMC, ng dng mô phng: thu thp và lu tr d liu t cm bin không dùng PC. Ngôn ng lp trình: MPLAB C32 ca microchip. Sn phm d kin: Kit phát trin cho Vi iu khin PIC32 loi 64 (80 hay 100) chân. 7. Tài liu tham kho [1] Các tài liu v Vi iu khin PIC32 [2] Internet 8. Các linh kin hoc thit b c bit TT 1 2 3 4 Tên linh kin (thit b) PIC32 Th MMC Cm bin nhit GLCD Chc nng Vi iu khin trung tâm Lu tr d liu Ly d liu nhit Thit k giao din ngi dùng S lng 01 01 04 01

Cn th, ngày 30 tháng 12 nm 2009 GVDH: Nguyn Vn Khanh

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010

Trang 23/46

LUN VN TT NGHIP I HC

Ngành in t & C in t Hc k 2, Nm hc 2009-2010

1. Tên tài: KIT phát trin chip CPLD ­ Complex Programmable Logic Device 2. Loi tài: Lp trình mô t phn cng. 3. Kin thc nn: Lp trình cn bn, k thut s, Mch in t 4. GV Hng dn: GV. KS. Nguyn Vn Khanh Liên h: [email protected] 5. S SV thc hin: 02 sinh viên i. MSSV: Email: @student.ctu.edu.vn ii. MSSV: Email: @student.ctu.edu.vn 6. Yêu cu ca tài: Mô t vn : tài tp trung thit k mt KIT phát trin chip CPLD ca hng Altera. KIT này c phát trin nhm mc ích phc v cho ging dy cng nh nghiên cu ca cán b và sinh viên. Phng pháp và phng tin nghiên cu: i. Nghiên cu v linh kin logic kh lp trình PLD. ii. Nghiên cu mt chip CPLD ca Altera ( ngh EPM3128). iii. Nghiên cu ngh các module ngoi vi cho kit. iv. Thi công và lp trình mt vài ng dng mu. Ngôn ng lp trình: - HDLs: VHDL, Verilog. Sn phm d kin: Mt KIT phát trin cho chip CPLD hoàn chnh. 7. Tài liu tham kho [1] Datasheet ca chip. [2] Internet và giáo viên cung cp. 8. Các linh kin hoc thit b c bit TT 1 Tên linh kin (thit b) EPM3128 Chc nng CPLD S lng 01

Cn th, ngày 30 tháng 12 nm 2009 GVDH: Nguyn Vn Khanh

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010

Trang 24/46

1.

LUN VN TT NGHIP I HC Ngành in t Hc k 2, nm hc 2009-2010 Tên tài: Kho sát các ng dng DSP trên h vi iu khin dsPIC30F

2. Loi tài:

K thut in t 3. Kin thc nn: Mch in t, mch s, k thut vi x lý, k thut x lý tín hiu s (DSP) 4. GV Hng dn: GV. TS. Lng Vinh Quc Danh Liên h: [email protected] 5. S SV thc hin: 03 sinh viên i. MSSV: ii. MSSV: iii. MSSV:

6. Yêu cu ca tài:

Mô t vn : Mc tiêu ca tài nhm kho sát các chc nng x lý tín hiu s (DSP) ca h vi iu khin dsPIC. xây dng các bài mô phng k thut iu ch s. Yêu cu c th ca tài này là thit k 1 h vi iu dsPIC c bn, vit các chng trình cho dsPIC biu din mt s ng dng DSP tiêu biu. Phng pháp và phng tin nghiên cu: - Nghiên cu cu trúc, tính nng, tp lnh ca h vi iu khin dsPIC30F. - Xây dng 1 h vi iu khin có các tính nng phc v các ng dng DSP c bn. - Vit các chng trình ng dng DSP cho dsPIC30F. Ngôn ng lp trình: ngôn ng assembly, dsPIC mikroBasic. Sn phm d kin: Board mch vi iu khin dsPIC và các chng trình ng dng. 7. Tài liu tham kho [10] Tài liu dsPIC30F3014/4013, Online: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/70138F.pdf. [11] http://mcuvietnam.com/web/?frame=products&id=280 [3] Zoran Milivojevi, Djordje Saponji, "Programming dsPIC (Digital Signal Controllers) in BASIC", (Online: http://www.mikroe.com/en/books/dspicbook/mikrobasic/ ). Và các tài liu khác trên internet. Cn Th, ngày 01 tháng 08 nm 2009 GVHD Lng Vinh Quc Danh

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010

Trang 25/46

LUN VN TT NGHIP I HC Ngành in t

Hc k 2, nm hc 2009-2010 -------------Tên tài: Thit k antenna double biquad dùng cho WLAN 2.4 GHz Loi tài: K thut Vin thông Kin thc nn: h thng vin thông, k thut antenna và truyn sóng. GV Hng dn: GV. TS. Lng Vinh Quc Danh Liên h: [email protected] S SV thc hin: 01 sinh viên i. MSSV: Yêu cu ca tài: Mô t vn : Thit k mt antenna dùng cho vic thu/phát tín hiu hot ng tn s 2.4 GHz, tha mãn các ch tiêu nh trc v li, bng thông. Phng pháp và phng tin nghiên cu: i. Tin hành mô phng trên máy tính (phn mm HFSS, hãng AnSoft). ii. Thc hin antenna theo các thông s tính toán, mô phng trc ó. iii. Th nghim, kim tra các thông s ca antenna bng các thit b chuyên dùng. Sn phm d kin: Mt antenna tha mãn các thông s yêu cu. Tài liu tham kho [1] Constantine A. Balanis, Antenna Theory: Analysis and Design, Wiley, 3rd Edition. [2] Kent Smith, Antennas for low power applications. [3] Q. Lu, et. al., Design A Dual-Frequency Rectangular Patch Antenna, Microwave and RF, October 2007. (Online: http://mwrf.com/Articles/ArticleID/17226/17226.html). [4] Double Biquad Antenna, online: http://martybugs.net/wireless/biquad/double.cgi ...và các tài liu khác.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

8. Các linh kin hoc thit b c bit

TT 1 2

Tên linh kin (thit b) Cáp tín hiu, connector BNC Máy phát tín hiu, máy o tín hiu in-t trng.

Chc nng

S lng

Cn Th, ngày 01 tháng 08 nm 2009 GVHD Lng Vinh Quc Danh

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010

Trang 26/46

LUN VN TT NGHIP I HC Ngành in t

Hc k 2, Nm hc 2009-2010

-------------1. 2. 3. 4. 5.

Tên tài: Thit k antenna Yagi trên mch in dùng cho tn s 2.4 GHz Loi tài: K thut Vin thông Kin thc nn: Lý thuyt mch, h thng vin thông, k thut antenna và truyn sóng GV Hng dn: GV. TS. Lng Vinh Quc Danh Liên h: [email protected] S SV thc hin: 01 sinh viên i. MSSV:

Yêu cu ca tài: Mô t vn : Thit k mt antenna Yagi dùng cho vic thu/phát tín hiu hot ng tn s 2.4 GHz, tha mãn các ch tiêu nh trc v li, bng thông. Phng pháp và phng tin nghiên cu: i. Tin hành mô phng trên máy tính (phn mm HFSS, hãng AnSoft). ii. Thc hin antenna trên mch in theo các thông s tính toán, mô phng trc ó. iii. Th nghim, kim tra các thông s ca antenna bng các thit b chuyên dùng. Sn phm d kin: Mt antenna trên mch in tha mãn các thông s yêu cu. 7. Tài liu tham kho [1] Constantine A. Balanis, Antenna Theory: Analysis and Design, Wiley, 3rd Edition. [2] Kent Smith, Antennas for low power applications. [3] D-Link ANT24-1201 (Online: http://www.digdice.com/dlink-ant24-1201-yagi-wifi-antenna/). [4] Tomás Koínek, Milan Polívka, Planar five-element Yagi-Uda antenna.(Online: http://www.radio.feec.vutbr.cz/radioelektronika/archive/ra2005/papers/377.pdf ) ... và các tài liu khác. 8. Các linh kin hoc thit b c bit

6.

TT 1 2 3

Tên linh kin (thit b) Mch in Cáp tín hiu, connector BNC Máy phát tín hiu, máy o tín hiu in-t trng.

Chc nng

S lng

Cn Th, ngày 01 tháng 08 nm 2009 GVHD Lng Vinh Quc Danh

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010

Trang 27/46

LUN VN TT NGHIP I HC Ngành in t

Hc k 2, Nm hc 2009-2010

-------------1. Tên tài: Thit k antenna slotted-waveguide dùng cho WLAN 2.4 GHz 2. Loi tài: K thut vin thông 3. Kin thc nn: Lý thuyt mch, h thng vin thông, k thut antenna và truyn sóng 4. GV Hng dn: GV. TS. Lng Vinh Quc Danh Liên h: [email protected] 5. S SV thc hin: 02 sinh viên i. MSSV: ii. 6.Yêu cu ca tài: Mô t vn : Slotted waveguide là mt loi antenna có cu to n gin, li cao và có góc phát rng, phù hp vi các ng dng ph sóng din rng. Mc tiêu tài là thit k mt antenna slotted waveguide dùng cho ng dng Wi-Fi dãi tn s 2.4 GHz, tha mãn các ch tiêu nh trc v li, bng thông. Phng pháp và phng tin nghiên cu: i. Tin hành mô phng trên máy tính (phn mm HFSS, hãng AnSoft). ii. Thc hin antenna theo các thông s tính toán, mô phng trc ó. iii. Th nghim, kim tra các thông s ca antenna bng các thit b chuyên dùng. Sn phm d kin: Mt antenna tha mãn các thông s yêu cu. 7. Tài liu tham kho [1] Constantine A. Balanis, Antenna Theory: Analysis and Design, Wiley, 3rd Edition. [2] Trevor Marshall, 802.11b WLAN Waveguide Antennas, (Online: http://www.trevormarshall.com/waveguides.htm ) [3] Mt s kt qu o c thc nghim slotted waveguide antenna thc hin ti B môn in t-Vin thông, H Cn Th. ... và các tài liu khác. 8. Các linh kin hoc thit b c bit TT 1 2 3 Tên linh kin (thit b) ng nhôm Cáp tín hiu, connector BNC Máy phát tín hiu, máy o tín hiu in-t trng. Chc nng S lng

Cn Th, ngày 01 tháng 08 nm 2009 GVHD Lng Vinh Quc Danh

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010

Trang 28/46

LUN VN TT NGHIP I HC Ngành in t

Hc k 2, Nm hc 2009-2010

-------------1. Tên tài: Thit k h thng iu khin, giám sát t xa không dây 2. Loi tài: K thut vin thông 3. Kin thc nn: Mch in t, K thut vi x lý, h thng vin thông. 4. GV Hng dn: GV. TS. Lng Vinh Quc Danh Liên h: [email protected] 5. S SV thc hin: 02 sinh viên i. MSSV: ii. 6.Yêu cu ca tài: Mô t vn : Thit k mt h thng phát hin vt th chuyn ng, iu khin thit b s dng các linh kin sn có trên th trng. Thông tin cnh báo, iu khin c truyn v b iu khin trung tâm bng giao thc không dây. Phng pháp và phng tin nghiên cu: -Tìm hiu v các loi cm bin chuyn ng có bán trên th trng; - Tìm hiu v các b thu phát RF có sn trên th trng. - Thit k h thng vi x lý dùng C 8951 (hoc loi tng t) giao tip vi các b phn trên. - H thng có kh nng giao tip vi máy tính. - Ngôn ng lp trình: Assembly, Visual Basic. Sn phm d kin: Mt h thng iu khin giám sát hoàn chnh có th thc hin mt s tác v c bn. 7. Tài liu tham kho [1] Website cung cp các loi cm bin, module RF. (Online: http://www.pnlabvn.com/pnlab/index.php) [2] Các tài liu hng dn lp trình MCS 8051. [3] Các tài liu hng dn lp trình Visual Basic trên internet. ... và các tài liu khác. 8. Các linh kin hoc thit b c bit TT 1 Tên linh kin (thit b) Module thu phát RF HM-TR Chc nng S lng 02

Cn Th, ngày 01 tháng 08 nm 2009 GVHD Lng Vinh Quc Danh

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010

Trang 29/46

LUN VN TT NGHIP I HC Ngành in t

Hc k 2, Nm hc 2009-2010

-------------1. Tên tài: Thit k h thng thu thp d liu t xa s dng giao thc Zigbee 2. Loi tài: K thut vin thông 3. Kin thc nn: K thut vi x lý, k nng lp trình cho Visual Basic,C. 4. GV Hng dn: GV. TS. Lng Vinh Quc Danh Liên h: [email protected] 5. S SV thc hin: 02 sinh viên i. MSSV: ii. MSSV:

6.Yêu cu ca tài: Mô t vn : Chun giao tip Zigbee là mt chun giao tip không dây mi c ng dng trong các k thut iu khin vô tuyn vi khong cách lên n 100 m, tc truyn d liu cc i t 250 Kbps.Yêu cu ca tài là xây dng 1 h thng thu thp d liu da trên các module thu/phát Zigbee tiêu chun sn có. tài c phát trin da vào kt qu ã c thc hin các lun vn nm trc ó. Phng pháp và phng tin nghiên cu: i. Nghiên cu data sheet ca thit b và vit chng trình iu khin theo yêu cu nh trc da vào các firmware sn có ca module Zigbee. ii. Vit chng trình giao tip gia các module và máy tính. iii. Thit k b thu thp d liu (nhit ) giao tip máy tính. Ngôn ng lp trình: Phn mm C, Visual Basic hoc Matlab. Sn phm d kin: Mt h thng thu thp d liu kt ni 3 im khác nhau. 7. Tài liu tham kho [1] http://www.sgbotic.com/index.php?target=categories&category_id=61 [2] Các tài liu trên internet. 8. Các linh kin hoc thit b c bit TT 1 Tên linh kin (thit b) Module thu phát Zigbee S lng 03 b Ghi chú Giá thành ~ 50 usd/b (có sn ti B môn)

Cn Th, ngày 01 tháng 08 nm 2009 GVHD Lng Vinh Quc Danh

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010

Trang 30/46

LUN VN TT NGHIP I HC Ngành in t

Hc k 2, Nm hc 2009-2010

-------------1. Tên tài: 2. Loi tài: 3. Kin thc nn: 4. GV Hng dn:

Thit k b giao tip USB-UART

K thut in t K thut vi x lý, mch in t. GV.TS. Lng Vinh Quc Danh

Liên h: [email protected]

5. S SV thc hin: 02 sinh viên i. ii.

MSSV: MSSV:

6. Yêu cu ca tài: Mô t vn : Chun giao tip USB c s dng nh mt chun giao tip standard nhiu thit b. Tuy nhiên, mt s uP thông dng không h tr chun USB. Mc tiêu c th ca tài là thit k b giao tip USB cho b vi x lý 8051 s dng vi mch giao tip USB- UART. Phng pháp và phng tin nghiên cu: i. Nghiên cu data sheet ca thit b và vit chng trình iu khin theo yêu cu nh trc. ii. Thit k h Vi iu khin n gin giao tip vi vi mch giao tip USB-UART (FT232). Phn mm h tr: Matlab, Visual Basic hoc C. Sn phm d kin: Mt b giao tip USB-UART. 7. Tài liu tham kho [1] http://www.sgbotic.com/index.php?target=products&product_id=76

[2] Các tài liu trên internet.

8. Các linh kin hoc thit b c bit TT 1 Tên linh kin (thit b) IC giao tip USB-UART S lng 02 con Ghi chú Sn có ti B môn

Cn Th, ngày 01 tháng 08 nm 2009 GVHD Lng Vinh Quc Danh

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010

Trang 31/46

LUN VN TT NGHIP I HC Ngành in t

Hc k 2, nm hc 2009-2010

1. Tên tài: Kho sát tính nng ca b thí nghim Altera DE2 2. Loi tài: K thut in t 3. Kin thc nn: Mch s, VHDL, k thut vi x lý, k thut x lý tín hiu s (DSP) 4. GV Hng dn: GV. TS. Lng Vinh Quc Danh Liên h: [email protected] 5. S SV thc hin: 03 sinh viên i. MSSV: ii. MSSV: iii. MSSV: 6. Yêu cu ca tài: Mô t vn : DE2 là mt board h tr các ng dng logic s, x lý s tín hiu, và FPGA, phc v hc tp, nghiên cu. Mc tiêu ca tài nhm kho sát các chc nng ca board DE2, thit k, vit mt s ng dng tiêu biu th hin các tính nng chính trong rt nhiu chc nng ca h thng DE2. Phng pháp và phng tin nghiên cu: - Nghiên cu cu trúc, tính nng, tp lnh ca board DE2. - Vit các chng trình ng dng tiêu biu trình din các chc nng ca DE2. Ngôn ng lp trình: ngôn ng VHDL, ngôn ng C, và các phn mm h tr lp trình cho DE2. Sn phm d kin: Các chng trình ng dng vit cho DE2. 7. Tài liu tham kho [1] http://www.altera.com/education/univ/materials/boards/unv-de2-board.html . [2] Altera DE2 Board Resources for Students. (online:

http://www.altera.com/education/univ/materials/boards/unv-de2-board.html ).

[3] Hamblen, James O., Hall, Tyson S., Furman, Michael D, Rapid Prototyping of Digital Systems: SOPC Edition 2008, (Online: http://ebook30.com/programming/programming/10261/rapid-prototyping-of-digitalsystems-sopc-edition.html). [4] Altera DE2 Board Resources for Students, Online: http://users.ece.gatech.edu/~hamblen/DE2/ Và các tài liu khác trên internet. 8. Các linh kin hoc thit b c bit TT 1 Tên linh kin (thit b) Board Altera DE2 S lng 01 Ghi chú Sn có ti B môn

Cn Th, ngày 01 tháng 08 nm 2009 GVHD Lng Vinh Quc Danh

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010

Trang 32/46

LUN VN TT NGHIP I HC Ngành in t Vin thông

Hc k 2, Nm hc 2009-2010 -------------1. 2. 3. 4. 5.

Tên tài: Nghiên cu và thc hin các mô hình kt ni mng không dây. Loi tài: K thut Vin thông Kin thc nn: H thng vin thông, Truyn thông a phng tin. GV Hng dn: GVC. ThS. oàn Hòa Minh Liên h: [email protected] S SV thc hin: 02 sinh viên i. ii. MSSV: MSSV:

6.

Yêu cu ca tài: Mô t vn :

Công ngh truyn d liu và hin th t xa ã c nghiên cu và trin khai trong nhiu ng dng. Tuy nhiên vn còn phi tip tc ci tin nhiu mt gia tng các tin ích ca các mng vin thông không dây, c bit là truyn thông tin a phng tin. tài nhm nghiên cu và th nghim các các mô hình kt ni mng không dây gia các thit b c nh và c nh, c nh và di ng, di ng và di ng, s dng các công ngh ã ph bin hin nay nh GPRS, GSM, 3G, Bluetooth

Phng pháp và phng tin nghiên cu:

(1) Kho sát c tính k thut ca mt s thit thông dng h tr mng không dây và di ng. (2) Phân tích c tính k thut các h thng kt ni mng không dây và di ng. (3) Kho sát và phân tích mt s mô hình kt ni không dây và di ng thông dng hin nay ti Vit Nam. (4) Thit k th nghim mô hình hin th thông tin a phng tin trên các mô hình kt ni ã xây dng. (5) ánh giá hiu qu các mô hình hin th thông tin a phng tin.

Sn phm d kin: Các mô hình và kt qu kim nghim. 7. Tài liu tham kho

a. Frank H.P. Fitzek & Frank Reichert, Mobile Phone Programming and its Application to Wireless Networking, Springer Science, 2007, ISBN 978-14020-5969-8 (e-book). b. Gp GVHD c cung cp thêm các a ch trên mng và các sách khác.

8.

Các linh kin hoc thit b c bit TT 1 2 3 4 5 Tên linh kin (thit b) in thoi di ng Chc nng Th nghim Th nghim Th nghim Th nghim Lp trình và Th nghim S lng SV t lo Có th s dng các im dch v 2 1 (chung vi DT 1) 2 1 (chung vi DT 1) 1 Cn Th, ngày 24 tháng 12 nm 2009 GVHD: oàn Hòa Minh

GSM/GPRS Modem USB Internet USB Bluetooth Adapter Computer

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010

Trang 33/46

LUN VN TT NGHIP I HC Ngành in t Vin thông

Hc k 2, Nm hc 2009-2010 -------------1. 2. 3. 4. 5.

Tên tài: Xây dng phn mm ng dng h tr vic truyn, nhn và hin th

thông tin a phng tin trên các thit b có tính di ng.

Loi tài: K thut Vin thông Kin thc nn: H thng vin thông, Truyn thông a phng tin GV Hng dn: GVC. ThS. oàn Hòa Minh Liên h: [email protected] S SV thc hin: 02 sinh viên i. MSSV: ii. MSSV: Yêu cu ca tài: Mô t vn :

6.

Công ngh truyn d liu và hin th t xa ã c nghiên cu và trin khai trong nhiu ng dng. Tuy nhiên vn còn phi tip tc ci tin nhiu mt gia tng các tin ích ca các mng vin thông không dây, c bit là truyn thông tin a phng tin. tài nhm nghiên cu các phng pháp mang tính kh thi trong vic truyn và hin th d liu t xa trên các h thng mng không dây và di ng.

Phng pháp và phng tin nghiên cu:

1. Kho sát c tính k thut ca mt s thit thông dng h tr mng không dây và di ng. 2. Kho sát và phân tích mt s mô hình kt ni không dây và di ng thông dng hin nay ti Vit Nam. 3. Kho sát các k thut hin th d liu a phng tin trên các thit b có tính di ng. 4. Thit k th nghim mô hình hin th thông tin a phng tin vi s a dng v a im cng nh khong cách. 5. ánh giá hiu qu các mô hình hin th thông tin a phng tin.

Sn phm d kin: Mô hình và phn mm. 7. Tài liu tham kho

[1] [2] [3]

[4] 8.

Ngô Bá Hùng, Nguyn Công Huy ­ Giáo trình Lp trình truyn thông ­ NXB GTVT 2008 Jonathan Knudsen - Beginning J2ME: From Novice to Professinal - Apress, US, 2005, ISBN 1590594797 (e-book).. Frank H.P. Fitzek & Frank Reichert - Mobile Phone Programming and its Application to Wireless Networking - Springer Science, 2007, ISBN 978-1-40205969-8 (e-book). Gp GVHD c cung cp thêm các a ch trên mng và các sách khác.

S lng SV t lo Có th s dng cá im dch v 2 1 (chung vi DT 1) 2 1 (chung vi DT 1) 1

Các linh kin hoc thit b c bit TT Tên linh kin (thit b) Chc nng 1 in thoi di ng Th nghim Th nghim 2 GSM/GPRS Modem Th nghim 3 USB Internet Th nghim 4 USB Bluetooth Adapter Lp trình và Th nghim 5 Computer

Cn Th, ngày 24 tháng 12 nm 2009 GVHD: oàn Hòa Minh

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010 Trang 34/46

LUN VN TT NGHIP I HC Ngành in t Vin thông

Hc k 2, Nm hc 2009-2010 -------------Tên tài: Lp trình ng dng cho thit b di ng trên nn (Platform) Java Loi tài: K thut Vin thông, mng vin thông. Kin thc nn: H thng vin thông, Lp trình truyn thông. GV Hng dn: GVC. ThS. oàn Hòa Minh Liên h: [email protected] S SV thc hin: 01 sinh viên i. MSSV: Yêu cu ca tài: Mô t vn :

1. 2. 3. 4. 5.

6.

Các ng dng trên thit b di ng ngày nay rt a dng, c bit là các ng dng cho in thoi di ng. Các nhà sn xut thit b mun có s khác bit v phn cng vi i th ca h. Mt cách thc hin mong mun này là buc các nhà phát trin phn mm vit chng trình rt c thù cho các nn tng (platform) ca thit b (device platforms) bng ngôn ng riêng bit ca platform ó (platform-specific languagees), nên các Platform phát sinh a dng (Java, Symbian, WAP, Window CE, BREW, .NET, RIM, Android). ây là mt khó khn cho ngi phát trin phn mm ng dng, phi cân nhc cn la hoc có th xây dng ng dng trên nhiu platform. tài nhm nghiên cu các tài nguyên và ngôn ng lp trình ca platform c chn la. T ó, sinh viên chn la và xây dng mt phn mm ng dng cho in thoi di ng.

Phng pháp và phng tin nghiên cu:

i. ii. iii. iv.

Tìm hiu các platform và chn la mt platform, hc ngôn ng lp trình ca platform ó. Chn mt ng dng, u tiên cho các ng dng có kt ni mng. Lp trình xây dng ng dng và giao din ha ngi dùng cho ng dng. Rút kinh nghim.

Sn phm d kin: Baì vit v platform c chn và phn mm ng dng. 7. Tài liu tham kho

[1] Reza B'Fax, Mobile Computing Principles Designing and Developing Mobile Applications with UML and XML, Cambidge University Press, 2005, ISBN-13: 9780521817332 | ISBN-10: 0521817331(e-book). [2] Tommi Mikkonen, Programming Mobile Devices, John Wiley & Sons, 2007, ISBN 978-0470-05738-4 (e-book). [3] Jonathan Knudsen, Beginning J2ME: From Novice to Professinal, Apress, US, 2005, ISBN 1590594797(e-book). [4] Martin de Jode, Programming Java 2 Micro Edition for Symbian OS: A developer's guide to MIDP 2.0, Wiley, July 2004, ISBN: 978-0-470-09223-1(e-book).

a.

8.

Gp GVHD c cung cp thêm các a ch trên mng và các sách khác.

Các linh kin hoc thit b c bit Tên linh kin (thit b) in thoi di ng Computer Chc nng Th nghim Vit chng trình và mô phng S lng SV 1

TT 1 2

Cn Th, ngày 24 tháng 12 nm 2009 GVHD: oàn Hòa Minh

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010

Trang 35/46

LUN VN TT NGHIP I HC Ngành in t Vin thông

Hc k 2, Nm hc 2009-2010 -------------Tên tài: Lp trình ng dng cho thit b di ng trên nn (Platform) Symbian Loi tài: K thut Vin thông, mng vin thông. Kin thc nn: H thng vin thông, Lp trình truyn thông. GV Hng dn: GVC. ThS. oàn Hòa Minh Liên h: [email protected] S SV thc hin: 01 sinh viên i. MSSV: Yêu cu ca tài: Mô t vn :

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Các ng dng trên thit b di ng ngày nay rt a dng, c bit là các ng dng cho in thoi di ng. Các nhà sn xut thit b mun có s khác bit v phn cng vi i th ca h. Mt cách thc hin mong mun này là buc các nhà phát trin phn mm vit chng trình rt c thù cho các nn tng (platform) ca thit b (device platforms) bng ngôn ng riêng bit ca platform ó (platform-specific languagees), nên các Platform phát sinh a dng (Java, Symbian, WAP, Window CE, BREW, .NET, RIM, Android). ây là mt khó khn cho ngi phát trin phn mm ng dng, phi cân nhc cn la hoc có th xây dng ng dng trên nhiu platform. tài nhm nghiên cu các tài nguyên và ngôn ng lp trình ca platform c chn la. T ó, sinh viên chn la và xây dng mt phn mm ng dng cho in thoi di ng.

Phng pháp và phng tin nghiên cu:

i. ii. iii. iv.

Tìm hiu các platform và chn la mt platform, hc ngôn ng lp trình ca platform ó. Chn mt ng dng, u tiên cho các ng dng có kt ni mng. Lp trình xây dng ng dng và giao din ha ngi dùng cho ng dng. Rút kinh nghim.

Sn phm d kin: Baì vit v platform c chn và phn mm ng dng. 7. Tài liu tham kho

[1]Reza B'Fax, Mobile Computing Principles Designing and Developing Mobile Applications with UML and XML, Cambidge University Press, 2005, ISBN-13: 9780521817332 | ISBN10: 0521817331(e-book). [2] Tommi Mikkonen, Programming Mobile Devices, John Wiley & Sons, 2007, ISBN 978-0470-05738-4 (e-book). [3] Jonathan Knudsen, Beginning J2ME: From Novice to Professinal, Apress, US, 2005, ISBN 1590594797(e-book). [4] Martin de Jode, Programming Java 2 Micro Edition for Symbian OS: A developer's guide to MIDP 2.0, Wiley, July 2004, ISBN: 978-0-470-09223-1(e-book). [5] Gp GVHD c cung cp thêm các a ch trên mng và các sách khác.

8.

Các linh kin hoc thit b c bit TT 1 2 Tên linh kin (thit b) in thoi di ng Computer Chc nng Th nghim Vit chng trình và mô phng S lng SV 1

Cn Th, ngày 24 tháng 12 nm 2009 GVHD: oàn Hòa Minh

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010

Trang 36/46

LUN VN TT NGHIP I HC Ngành in t Vin thông

Hc k 2, Nm hc 2009-2010 -------------Tên tài: Lp trình ng dng cho thit b di ng trên nn (Platform) BREW Loi tài: K thut Vin thông, mng vin thông. Kin thc nn: H thng vin thông, Lp trình truyn thông. GV Hng dn: GVC. ThS. oàn Hòa Minh Liên h: [email protected] S SV thc hin: 01 sinh viên i. MSSV: Yêu cu ca tài: Mô t vn :

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Các ng dng trên thit b di ng ngày nay rt a dng, c bit là các ng dng cho in thoi di ng. Các nhà sn xut thit b mun có s khác bit v phn cng vi i th ca h. Mt cách thc hin mong mun này là buc các nhà phát trin phn mm vit chng trình rt c thù cho các nn tng (platform) ca thit b (device platforms) bng ngôn ng riêng bit ca platform ó (platform-specific languagees), nên các Platform phát sinh a dng (Java, Symbian, WAP, Window CE, BREW, .NET, RIM, Android). ây là mt khó khn cho ngi phát trin phn mm ng dng, phi cân nhc cn la hoc có th xây dng ng dng trên nhiu platform. tài nhm nghiên cu các tài nguyên và ngôn ng lp trình ca platform c chn la. T ó, sinh viên chn la và xây dng mt phn mm ng dng cho in thoi di ng.

Phng pháp và phng tin nghiên cu:

i. ii. iii. iv.

Tìm hiu các platform và chn la mt platform, hc ngôn ng lp trình ca platform ó. Chn mt ng dng, u tiên cho các ng dng có kt ni mng. Lp trình xây dng ng dng và giao din ha ngi dùng cho ng dng. Rút kinh nghim.

Sn phm d kin: Baì vit v platform c chn và phn mm ng dng. 7. Tài liu tham kho

[1] Reza B'Fax, Mobile Computing Principles Designing and Developing Mobile Applications with UML and XML, Cambidge University Press, 2005, ISBN-13: 9780521817332 | ISBN10: 0521817331(e-book). [2] Tommi Mikkonen, Programming Mobile Devices, John Wiley & Sons, 2007, ISBN 978-0470-05738-4 (e-book). [3] Jonathan Knudsen, Beginning J2ME: From Novice to Professinal, Apress, US, 2005, ISBN 1590594797(e-book). [4] Martin de Jode, Programming Java 2 Micro Edition for Symbian OS: A developer's guide to MIDP 2.0, Wiley, July 2004, ISBN: 978-0-470-09223-1(e-book). [5] Gp GVHD c cung cp thêm các a ch trên mng và các sách khác.

8.

Các linh kin hoc thit b c bit TT 1 2 Tên linh kin (thit b) in thoi di ng Computer Chc nng Th nghim Vit chng trình và mô phng S lng SV 1

Cn Th, ngày 24 tháng 12 nm 2009 GVHD: oàn Hòa Minh

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010

Trang 37/46

LUN VN TT NGHIP I HC Ngành in t Vin thông

Hc k 2, Nm hc 2009-2010 -------------Tên tài: Lp trình ng dng cho thit b di ng trên nn (Platform) .NET Loi tài: K thut Vin thông, mng vin thông. Kin thc nn: H thng vin thông, Lp trình truyn thông. GV Hng dn: GVC. ThS. oàn Hòa Minh Liên h: [email protected] S SV thc hin: 01 sinh viên i. MSSV: Yêu cu ca tài: Mô t vn :

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Các ng dng trên thit b di ng ngày nay rt a dng, c bit là các ng dng cho in thoi di ng. Các nhà sn xut thit b mun có s khác bit v phn cng vi i th ca h. Mt cách thc hin mong mun này là buc các nhà phát trin phn mm vit chng trình rt c thù cho các nn tng (platform) ca thit b (device platforms) bng ngôn ng riêng bit ca platform ó (platform-specific languagees), nên các Platform phát sinh a dng (Java, Symbian, WAP, Window CE, BREW, .NET, RIM, Android). ây là mt khó khn cho ngi phát trin phn mm ng dng, phi cân nhc cn la hoc có th xây dng ng dng trên nhiu platform. tài nhm nghiên cu các tài nguyên và ngôn ng lp trình ca platform c chn la. T ó, sinh viên chn la và xây dng mt phn mm ng dng cho in thoi di ng.

Phng pháp và phng tin nghiên cu:

i. ii. iii. iv.

Tìm hiu các platform và chn la mt platform, hc ngôn ng lp trình ca platform ó. Chn mt ng dng, u tiên cho các ng dng có kt ni mng. Lp trình xây dng ng dng và giao din ha ngi dùng cho ng dng. Rút kinh nghim.

Sn phm d kin: Baì vit v platform c chn và phn mm ng dng. 7. Tài liu tham kho

[1] Reza B'Fax, Mobile Computing Principles Designing and Developing Mobile Applications with UML and XML, Cambidge University Press, 2005, ISBN-13: 9780521817332 | ISBN10: 0521817331(e-book). [2] Tommi Mikkonen, Programming Mobile Devices, John Wiley & Sons, 2007, ISBN 978-0470-05738-4 (e-book). [3] Jonathan Knudsen, Beginning J2ME: From Novice to Professinal, Apress, US, 2005, ISBN 1590594797(e-book). [4] Martin de Jode, Programming Java 2 Micro Edition for Symbian OS: A developer's guide to MIDP 2.0, Wiley, July 2004, ISBN: 978-0-470-09223-1(e-book). [5] Gp GVHD c cung cp thêm các a ch trên mng và các sách khác.

8.

Các linh kin hoc thit b c bit TT 1 2 Tên linh kin (thit b) in thoi di ng Computer Chc nng Th nghim Vit chng trình và mô phng S lng SV 1

Cn Th, ngày 24 tháng 12 nm 2009 GVHD: oàn Hòa Minh

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010

Trang 38/46

LUN VN TT NGHIP I HC Ngành K thut iu khin & in t Vin thông Hc k 2, nm hc 2009-2010

1. Tên tài: NG H THI GIAN THC BÁO GI BNG GING NÓI 2. Loi tài: K thut in t ng dng 3. Kin thc nn: K Thut Vi X Lí, Mch in t 4. GV Hng dn: 5. S SV thc hin: 02 H tên: Nguyn Khc Bo MSSV:1063780 Email : [email protected] 6. Yêu cu ca tài: + Mô t vn : ng thi gian thc là mt thit b c s dng rt ph bin trong i sng. Tuy nhiên vic thit k ra mt chic ng h thi gian thc c bit là có thêm chc nng báo gi bng ging nói không phi là chuyn d dàng nhng cng rt thú v. + Phng pháp và phng tin nghiên cu: i. Tìm hiu RTC DS1307 ii. Kt ni VK vi RTC và hin th thi gian iii. Tìm hiu chip thu phát ging nói ISD-1420 iv. Kt ni VK vi ISD-1420 và RTC + Ngôn ng lp trình: Assembly + Sn phm d kin: Mt mch ng h thi gian thc có th báo gi bng ging nói. 7. Tài liu tham kho [1] Các tài liu v RTC DS1307 [2] Các tài liu v vi iu khin 8051 [3] Các tài liu v chip ISD-1420 [4] Internet 8. Các linh kin hoc thit b c bit TT 1 2 3 4 5 Tên linh kin (thit b) RTC-DS1307 ISD-1420 VK 8051 Led 7 on Phím n Chc nng D liu thi gian thc Thu phát ging nói Ly d liu và k phát ging nói Hin th thi gian iu chnh thi gian S lng 1 2 1 8

Cn th, ngày tháng 12 nm 2009 GVHD: Trn Trng Hiu

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010

Trang 39/46

LUN VN TT NGHIP I HC Ngành K thut iu khin & in t Vin thông Hc k 2, nm hc 2009-2010

1. 2. 3. 4. 5. Tên tài: MÔ PHNG VÀ IU KHIN NG C DC Loi tài: K thut in t ng dng Kin thc nn:Lp trình LabVIEW, Mch in t GV Hng dn: S SV thc hin: 02 H tên: Phm Lê c Phú MSSV:1063926 Nguyn Ngc Trúc MSSV: 1063895 Email : 6. Yêu cu ca tài: + Mô t vn : LabVIEW là mt trong nhng ngôn ng lp trình tng i mi so vi các ngôn ng lp trình khác. tài iu khin ng c DC tuy là tài khá c nhng mc ích tài ây không ch là iu khin mà còn kt hp vi mt phn mm khác ó là Solidword to ra các i tng 3D. Mc tiêu tài là s dng máy tính mô phng và iu khin ng c DC + Phng pháp và phng tin nghiên cu: 1. Tìm hiu v Labview 2. iu khin ng c DC + Ngôn ng lp trình: Labview + Sn phm d kin: 1. Mô hình iu khin ng c DC 2. Mô phng 3D trên máy tính 7. Tài liu tham kho [1] Labview basic 1,2 [2] Internet 8. Các linh kin hoc thit b c bit TT 1 2 3 4 5 Tên linh kin (thit b) PWM 502 FP1000 FP DO 400 Chc nng iu khin PWM Giao tip máy tính To tín hiu s S lng 1 1 1

Cn th, ngày tháng 12 nm 2009 GVHD: Trn Trng Hiu

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010

Trang 40/46

LUN VN TT NGHIP I HC Ngành in t

Hc k 2, Nm hc 2009-2010

1. Tên tài: 2. 3. 4. 5. 6.

o quãng cách vt cn bng webcam Loi tài: Cm bin Kin thc nn: X lý nh, lp trình GV Hng dn: GV. TS. Trn Thanh Hùng S SV thc hin: 01 sinh viên (TVT, KTK, hoc CT) i. MSSV: Yêu cu ca tài: Mô t vn :

Liên h: [email protected]

Phát hin vt cn t xa (obstacle detection) óng mt vai trò rt quan trng trong t ng hóa robot di ng. Có rt nhiu loi cm bin c s dng phát hin vt cn da vào da vào siêu âm, ánh sáng thng, tia hng ngoi, tia laser, radar,... Trong tài này, SV s phát trin cm bin phát hin vt cn n gin da vào webcam và tia laser.

Công vic cn thc hin:

-

Tìm hiu cách nhn hình nh t webcam; Kt ni, cân chnh cm bin gm webcam và èn laser; Xây dng gii thut tính khong cách vt cn; Vit chng trình trên máy tính.

Ngôn ng lp trình: Matlab hoc C. Sn phm d kin: Mt b cm bin và chng trình i kèm. 7. Tài liu tham kho [1] Internet 8. Các linh kin hoc thit b c bit TT 1 2 3 Tên linh kin (thit b) Webcam Chc nng S lng 01

Cn th, ngày 29 tháng 12 nm 2009 GVHD: Trn Thanh Hùng

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010

Trang 41/46

LUN VN TT NGHIP I HC Ngành in t

Hc k 2, Nm hc 2009-2010

1. Tên tài: 2. 3. 4. 5.

6.

Thit k card m rng cho máy tính công nghip PC 104+ Loi tài: Vi x lý, vi iu khin Kin thc nn: Vi x lý, vi iu khin, lp trình GV Hng dn: GV. TS. Trn Thanh Hùng Liên h: [email protected] S SV thc hin: 02 sinh viên (TVT, KTK, hoc CT) i. MSSV: ii. MSSV: Yêu cu ca tài: Mô t vn :

Trong lnh vc h thng nhúng, hin nay dng máy tính công nghip loi nh PC 104+ rt ph bin. PC 104+ c thit k thành chun máy tính riêng. Các nhà sn xut thit b cho PC 104+ phi tuân th theo chun này. Hin ti các thit b phù hp vi chun PC 104+ không c phong phú lm, do ó khó tìm c loi thit b phù hp vi nhu cu. Trong tài này, SV s phát trin ít nht mt card m rng phù hp vi chun PC 104+

Công vic cn thc hin:

-

Tìm hiu v chun PC 104, PC 104+ (2 SV); Tìm hiu v vi iu khin, mch bin i AD (2 SV); Thit k card m rng (SV i); Vit chng trình trên PC 104+ s dng card (SV ii).

Ngôn ng lp trình: C hoc hp ng. Sn phm d kin: Mt board m rng. 7. Tài liu tham kho [1] Internet 8. Các linh kin hoc thit b c bit TT 1 2 3 Tên linh kin (thit b) Vi iu khin Chc nng Có ADC, PWM S lng 02

Cn th, ngày 29 tháng 12 nm 2009 GVHD: Trn Thanh Hùng

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010

Trang 42/46

LUN VN TT NGHIP I HC Chuyên ngành iu khin t ng & in t vin thông Hc k 2, nm hc 2009-2010

1. Tên tài: 2. 3. 4. 5. 6.

7.

Kho sát ng dng ca b Vi iu khin TI MSP430 Loi tài: Trí tu nhân to Kin thc nn: K thut s, K thut vi x lý, Lp trình cn bn. GV Hng dn: GV. ThS. Nguyn Vn Mt Liên h: [email protected] S SV thc hin: 01 sinh viên 1. MSSV: Email: Yêu cu ca tài: Mô t vn : Cùng vi s phát trin mnh m v k thut in t và iu khin, công ngh chip vi x lý cng cho ra i nhiu dòng sn phm vi iu khin cha nhiu tính nng mi nhm áp ng nhu cu ngày càng phong phú và a dng cho ngi dùng. B vi iu khin TI MSP430 ca Tp oàn Texas Instruments ­ Hoa K c tung ra th trng vi nhiu tính nng hu ích. Vì th mc tiêu ca tài lun vn này là hng cho sinh viên chuyên ngành in t - vin thông và K thut iu khin tìm hiu, kho sát nhng c tính, cu trúc phn cng và tp lnh ng dng cng nh nhng u im ca b Vi iu khin TI MSP430. Công vic: i. Kho sát c tính c bn, cu trúc phn cng ca B Vi iu khin TI MSP430. ii. Nghiên cu tp lnh và ng dng ca B Vi iu khin TI MSP430. Tài liu tham kho

[1] Jerry Luecke, Analog and Digital Circuits for Electronic Control System Applications, using the TI MSP430, Elsevier Inc, 2005. [2] CD ROM Software for TI MSP430, Texas Instruments ­ USA, 2007. 8. Các linh kin hoc thit b c bit TT 1 Tên linh kin (thit b) B EZ430 ­ RF2500 Chc nng Kho sát ng dng S lng 01

Cn th, ngày 27 tháng 12 nm 2009 GVHD

Nguyn Vn Mt

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010

Trang 43/46

TIU LUN TT NGHIP Chuyên ngành iu khin t ng & C in t Hc k 2, nm hc 2009-2010

1. Tên tài: 2. Loi tài: 3. Kin thc nn: 4. GV Hng dn: GV. ThS. Ngô Trúc Hng 5. S SV thc hin: 1 Sinh viên.

Mch t ng m èn v êm Thit k mch in t Liên h: [email protected]

1. MSSV: Email: 6. Yêu cu ca tài: Mô t vn : Thit k mt mch in t có kh nng nhn bit m èn khi tri ti. Công vic: i. Th nghim cm bin ánh sáng. ii. Thit k và lp ráp mch Ngôn ng lp trình: Sn phm d kin:

7. Tài liu tham kho

[1] Các tài liu mch in t. 8. Các linh kin hoc thit b c bit TT Tên linh kin (thit b) Chc nng S lng

Cn th, tháng 12 nm 2009 GVHD: Ngô Trúc Hng

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010

Trang 44/46

TIU LUN TT NGHIP Chuyên ngành iu khin t ng & C in t Hc k 2, nm hc 2009-2010

1. Tên tài: 2. Loi tài: 3. Kin thc nn: 4. GV Hng dn: GV. ThS. Ngô Trúc Hng 5. S SV thc hin: 1 Sinh viên.

Mch trang trí Led dùng vi iu khin Thit k mch in t Liên h: [email protected]

1. MSSV: Email: 6. Yêu cu ca tài: Mô t vn : Thit k mt mch in t dùng vi iu khin iu khin các hiu ng trang trí cho Led. Công vic: i. Thit k mch. ii. Lp trình cho vi iu khin Ngôn ng lp trình: Sn phm d kin:

7. Tài liu tham kho

[1] Tài liu v vi iu khin. 8. Các linh kin hoc thit b c bit TT Tên linh kin (thit b) Chc nng S lng

Cn th, tháng 12 nm 2009 GVHD: Ngô Trúc Hng

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010

Trang 45/46

TIU LUN TT NGHIP Chuyên ngành iu khin t ng & C in t Hc k 2, nm hc 2009-2010

1. Tên tài: 2. Loi tài: 3. Kin thc nn: 4. GV Hng dn: GV. ThS. Ngô Trúc Hng 5. S SV thc hin: 1 Sinh viên.

Mch m sn phm t ng Thit k mch in t Liên h: [email protected]

1. MSSV: Email: 6. Yêu cu ca tài: Mô t vn : Thit k mt mch in t có kh nng m các sn phm chy qua t 0000-9999. Công vic: i. Thit k mch. ii. Lp ráp và th nghim Ngôn ng lp trình: Sn phm d kin:

7. Tài liu tham kho

[1] Tài liu mch in t. 8. Các linh kin hoc thit b c bit TT Tên linh kin (thit b) Chc nng S lng

Cn th, tháng 12 nm 2009 GVHD: Ngô Trúc Hng

tài Lun vn tt nghip i hc HK1 2009-2010

Trang 46/46

Information

46 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

611297