Read CT396.pdf text version

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC CN TH Hc phn:

CNG CHI TIT HC PHN

Th c p n c n n n (Practice of Power Electronics and application) - Mã s: CT396 ; S tín ch: 1

- Cu trúc hc phn: S tit: 45; gm (TN: 45)

1. Th n n n ên Tên ging viên : n v : in thoi : 07103 831 530 (ext. 8284) Tên ngi cùng tham gia ging dy: Ks. n v in thoi : : 07103 831 530 (ext. 8284) [email protected]

E-mail: [email protected] , Ks.

E-mail: [email protected], [email protected],

2. Mã s HP ên q y : 3. N n : 3.1. M c ê :

(CT134)

Hc phn này s giúp sinh viên: - Cng c kin thc v mch in t c ng s t, kim chng bng thc nghim da t ên c c boa d mch thí nghim. - Làm q en vi c c thit b và phng ph p thc hành t ên boa d in t c ng s t, m phng mch in t c ng s t dùng PSIM. 3.2. Phn pháp 3.3. ánh n y: Sinh viên thc hành t c tip t ên boa d mch in t c ng s t và t ên m y tính. á hc phn: p mch thc t): 60% N c bn n ­b 10t ­ 2b - B o c o kt q c c bài thc tp và th i ch yên cn: 40% - Kim t a thc nhim (v và 4. cn ch B :

B

1: L nh k n c n I. Mc ích Kho s t c tính ca linh kin c ng s t nh BJT, MOSFET, SCR, TRIAC và s óng ngt ca linh kin khi mc ti vào. II. Kin thc n n Kin thc v linh kin in t , lý th yt mch và mch in t III. Thc hành 1. BJT: kho s t mt c ng tc in t dùng BJT 2. MOSFET: kho s t in th th m VGS(th) ca MOSFET 3. SCR: kho s t mt c ng tc in t dùng SCR 4. TRIAC: kho s t s óng ngt ca TRIAC DC và AC 2: Chnh L M Pha Có Kh n I. Mc ích

5t ­ 1b

B

Kho s t chnh l ca Diode, SCR c ng s t và kt hp hai linh kin này chnh l và i khin ngõ a. II. Kin thc n n 1. Ng yên tc và c to ca diode và SCR. 2. Ng yên tc hot ng ca boa d mch x ng kích. III. Thc hành 1. Kho s t boa d mch x ng kích 2. Ng yên tc i khin góc m 3. Chnh l c dùng 4 diode c ng s t 4. Kho s t chnh l c b n i khin 5. Chnh l c 1 pha i khin hoàn toàn 3: n Áp M Ch I. Mc ích

5t ­ 1b

Hi c ng yên lý hot ng ca c c loi n p DC, thit k và lp p c c loi n p DC theo yê c thc t.

II. Kin thc n n 1. n p t yn tính, n p ngt m (switching eg lato ). 2. n nh in p ngõ a khi in p ngõ vào thay i và khi dòng ti thay i. Gim n mc thp nht sóng d ngõ a. III. Thc hành 1. Board mch n p t yn tình 2. Boa d mch n p ngt m 4: Kh n C n AC I. Mc ích Nm c c ch dùng TRIAC i khin ti AC. Bit dùng x ng kích cho TRIAC và mi q an h ca góc vi c ng s t tiê th t ên ti. II. Kin thc n n 1. Kho s t s óng ngt ca TRIAC 2. Kho s t t pha ca tín hi in th 3. i khin c ng s t AC III. Thc hành 1. Thc hin câ hi lý th yt da t ên s mch 2. Thc hành t ên boa d mch 5: B n Tn Tr c T p I. Mc ích b bin tn t c thì to in p xoay chi ngõ a vi t hi dng và tn s i khin c. II. Kin thc n n 1. Lý th yt v mch xung 2. Mch c ng s t. 3. Mch to x ng kích III. Thc hành 1. Thc hin câ hi lý th yt da t ên s mch 2. Thc hành t ên boa d mch 6: B n Tn G án T p I. Mc ích b bin tn gi n tip là b bin tn c dùng trong c ng nghip theo phng ph p i khin dùng c ng ngh IGBT cho phép thay i tn s mong m n i khin ng c AC 3 pha. II. Kin thc n n 1. Lý th yt v x ng

B

5t ­ 1b

B

5t ­ 1b

B

5t ­ 1b

B

B

2. Mch c ng s t. 3. Lý th yt b bin tn IGBT III. Thc hành 1. Thc hin câ hi lý th yt da t ên bin tn 2. Thc hành t ên boa d mch 7: M Phn Mch Chnh L M Pha Có Kh n Bn Phn Mm P IM I. Mc ích ng dng phn m m PSIM kho s t và m phng mch chnh l mt pha có i khin, so s nh kt q bài 2 và bài 3. T ó cng c kin thc v vic i khin óng ngt ca linh kin TRIAC, SCR. II. Kin thc n n 1. Mch chnh l kh ng i khin và có i khin mt pha và ba pha 2. Hng d n s dng phn m m PSIM III. Thc hành 1. Mch chnh l có i khin mt pha n a ch k 2. Dùng phn m m m phng mch chnh l 3. Mch chnh l có i khin mt pha hai n a ch k 4. M phng mch chnh l hai n a ch k 8: L p Trình M Phn Mch Chnh L Bn MATLAB I. Mc ích Bit c ch xây dng m hình tóan hc m phng mch in t . Nm vng ng yên tc hat ng ca mch chnh l kh ng i khin và có i khin. Thy õ dng in p và dòng in ngã a, c bit khi ti có cm kh ng. II. Kin thc n n 1. Mch chnh l kh ng i khin và có i khin mt pha và ba pha 2. Khi m phng mch chnh l bng MATLAB, ta kh ng th s dng c c khi có sn t ong th vin SIMULINK. Vì vy, ta phi xây dng m hình to n hc cho mch in (c c phng t ình ca dòng in và in p), t ó vit chng t ình m phng III. Thc hành 1. Dùng phn m m MATLAB lp t ình và m phng mch chnh l nh: 2. Mch chnh l có i khin mt pha hai n a ch k 3. Mch chnh l hai n a ch k

5t ­ 1b

5t ­ 1b

5. T TT 1 2 3

l ca hc phn T l ham kho Lê Thành Nghiêm, Gi o t ình in t c ng s t, i Hc Cn Th, 2000. Ng yn Vn Nh, Gi o t ình in t c ng s t, NXB i Hc c Gia TPHCM, 2002 Muhammad H. Rashid, Power Electronics Circuits devices and applications, University of Florida, 2004

Mã ham kho 621.381/Ngh304 621.381/Nh460 621.31/R224 2004

Information

3 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

275961