Read QDSuDungOto9-2008.pdf text version

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC CN TH S: 1176/ Q ­ HCT-KHTH

CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc Cn Th, ngày 01 tháng 9 nm 2008

QUYT NH

V/v ban hành " Quy nh v vic s dng ô tô ca Trng i hc Cn Th"

HIU TRNG TRNG I HC CN TH

Cn c chng VI ca " iu l Trng i hc" ban hành kèm theo Quyt nh s 153/ 2003/Q ­ TTg ngày 30/07/2003 ca Th tng Chính ph quy nh v quyn hn và trách nhim ca Hiu trng trng i hc; Cn c Ngh nh s 43/2006/N -CP ca Chính ph, ngày 25 tháng 4 nm 2006 v vic quy nh quyn t ch, t chu trách nhim v thc hin nhim v, t chc b máy, biên ch và tài chính i vi n v s nghip công lp; Cn c Quyt nh s 59/Q-TTg ngày 07 tháng 5 nm 2007 c a Th tng Chính ph "V/v ban hành quy nh tiêu chun, nh mc và ch qun lý, s dng phng tin i li trong c quan Nhà nc, n v s nghip công lp, công ty Nh à nc" và Thông t s 103/2007/TT-BTC ca B Tài chính ngày 29 tháng 8 nm 2007 hng dn thc hin Quyt nh s 59/Q -TTg ngày 07 tháng 5 nm 2007; Xét ngh ca ông Trng phòng K hoch - Tng hp,

QUYT NH

iu 1. Nay ban hành kèm theo quy t nh này bn " Quy nh v s dng ô tô ca trng i hc Cn Th". iu 2. Quyt nh có hiu lc k t ngày ký. Các quy nh trc ây trái vi quy nh này u bãi b. iu 3. ­ Các ông (bà) Trng phòng: K hoch - Tng hp, T chc Cán b, ào to, Tài v, Hp tác quc t, Qun tr - Thit b và các th trng các n v có liên quan chu trách nhin thi hành quyt nh này./.

Ni nhn:

- Các n v trong trng - Lu CV Phòng. KHTH

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC CN TH

CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp ­ T do ­ Hnh phúc Cn Th, ngày 01 tháng 9 nm 2008

QUY NH

V VIC S DNG Ô TÔ CA TRNG I HC CN TH

(Ban hành kèm theo Quyt nh s: 1176 /Q-HCT-KHTH ngày 01 / 9 /2008 ca Hiu trng Trng i hc Cn Th) iu 1. i tng s dng ôtô: Gm cán b, viên chc, sinh viên và khách ca Trng, sau ây gi chung là ngi s dng. iu 2. Quy trình ng ký s dng ô tô i công tác: 1. Ngi s dng có nhu cu, k hoch s dng ôtô phi ng ký tr c vi t Ôtô (P. K hoch - Tng hp), chm nht vào lúc 15g00 th sáu hng tun; hình thc ng ký bng "Phiu ng ký s dng xe tr ng" hoc bng in thoi (0710-838137 hoc s ni b 831530 - 8414; di ng 0913 849804), bng email ([email protected]). Ngi s dng phi hoàn thành các ni dung yêu cu trong "Phiu ng ký s dng xe tr ng" 1 ngày trc khi s dng xe. 2. Nguyên tc iu xe: - Trng phòng ­ Tr lý Hiu trng chu trách nhim sp xp xe cho các thành viên Ban Giám hiu i công tác, nên b trí xe kt hp khi cn thit. - T ô tô sp xp kt hp có ít nht 2 ngi hoc 2 n v s dng chung mt chuyn xe, b trí xong t ô tô có nhim v àm phán, thông báo li cho các n v trên bit thng nht phng án kt hp xe. T ô tô trình bày rõ phng án kt hp trong tng phiu ng ký s dng xe tr ng. - Không b trí xe chy không ti. 3. Hiu trng y quyn cho Trng phòng K hoch - Tng hp (KHTH) ký duyt Phiu ng ký s dng xe tr ng, lnh iu xe và quyt nh các chuyn xe ngoài k hoch. iu 3. Trách nhim ngi s dng xe: 1. Khi s dng xe, tp trung ni thun tin cho vic a rc nhm tit kim thi gian và nhiên liu. 2. Ngi s dng xe phi i úng tuyn v à thi gian ã ng ký. Nu có nhu cu khác phi xin phép và c s ng ý ca Trng phòng KHTH. 3. Sau mi chuyn i ngi s dng xe phi ký và ghi rõ h tên vào s công xa ca lái xe. 4. Ngi s dng xe có nhim v thanh toán chi phí s dng xe chm nht là 30 ngày k t ngày s dng xe. 5. Ngi s dng xe không có trách nhim lo chi phí n, , sinh hot phí ca lái xe. 6. Nghiêm cm ngi s dng xe ch hàng quc cm, cht d cháy, n. iu 4. Trách nhim ca ng i lái xe: 1. Ngi lái xe phi tuyt i chp h ành ni quy ca lái xe và lnh iu xe.

2. Ngi lái xe không c b ri ngi s dng xe khi cha có ý kin ca Trng phòng KHTH. 3. Trình s công xa khi ã ghi y ngày, gi i và v, s km cho ngi s dng xe ký tên xác nhn ngay sau mi chuyn xe. iu 5. Ch a ón khách Trng: 1. Các n v trc thuc Trng có nhu cu s dng xe a, ón khách k c Cán b mi ging, phi ng ký s dng ô tô nh iu 2. 2. Trng b trí các chuyn xe a rc khách (k c cán b, viên chc Trng có ng ký) theo lch hng tun nh sau: + 14g00 Ch nht ón tp trung ti ph òng Liên lc (PLL) TP.HCM v Trng HCT. + 11g00 ngày th t a t trng HCT v TP.HCM (ti PLL). + 7g00 th nm ón t TP.HCM (ti PLL) v Tr ng HCT. + 14g00 ngày th by a t trng HCT v TP.HCM (ti PLL). 3 Cán b mi ging có yêu cu riêng, không cùng lch xe a ón trên, n v ào to nên tha thun lo phng tin khác cho cán b mi ging nh xe cht lng cao, tr phí 200.000 ng/ 1lt (Cn Th - TPHCM hoc ngc li). 4. Nu T ôtô không th áp ng chuyn xe theo y êu cu thì phi báo ngay cho ngi ng ký xe bit tìm phng tin khác hoc iu chnh thi gian s dng xe. iu 6. nh mc thu tin s dng xe (phí vn chuyn): 1. nh mc thu phí vn chuyn cho các loi xe nh sau: (cha bao gm phí lu xe qua êm) TT 1 2 3 4 5 Loi xe Loi xe 4 ch n 7 ch + Pick up Loi xe 15 + 16 ch ngi Loi xe Coaster 25 ch ngi Loi xe Coaster 30 ch ngi Loi xe Samco 46 ch ngi Mc thu (ng/1km) 3.500 / km 4.200 / km 5.000 / km 5.500 / km 6.800 / km

2. Phí vn chuyn bao gm: Tin nhi ên liu, phí qua phà, cu, ng, công tác phí lái xe và khu hao xe. Nu xe chy c ha n 200km thì ph thu tin cu, phà, l phí ng b theo thc t. 3. Phí lu xe qua êm: 250.000/1êm ( g m: Tin lu xe, chi phí cho lái xe, g i xe qua êm). 4. Phí vn chuyn c chi tr tin trc tip ti ph òng Tài v hoc khu tr vào kinh phí ca n v s dng. 5. Kt thúc nm tài chính, Phòng KHTH và Phòng Tài v thng kê s lng, chi phí các chuyn xe ca cá nhân, n v ã s dng, trình Ban Giám hiu và thông báo v n v.

Information

3 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

407845